Vrijwilligerswerk verrichten voor commerciële doeleinden zoals voor een handelszaak of een bedrijf is uitgesloten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligerswerk verrichten voor commerciële doeleinden zoals voor een handelszaak of een bedrijf is uitgesloten."

Transcriptie

1 Basisprincipes Toepassingsgebied De nieuwe wet heeft betrekking op al het vrijwilligerswerk dat op Belgisch grondgebied wordt verricht, alsook op het vrijwilligerswerk dat daarbuiten wordt verricht, voor zover het evenwel georganiseerd wordt vanuit België en op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats in België heeft. Dit wil concreet zeggen dat de wet van toepassing is op alle organisaties die met vrijwilligers werken of die er in de toekomst beroep op zullen doen. De wet legt trouwens ook geen aantallen vast. Vanaf het moment dat de organisatie één vrijwilliger inschakelt, wordt de wet zondermeer van toepassing. Enkel feitelijke verenigingen, vzw s en openbare instellingen, zoals bvb. gemeentebesturen, OCMW s, openbare ziekenhuizen,... kunnen vrijwilligerswerk organiseren of vrijwilligers inschakelen. Ook activiteiten van kleine organisaties of tijdelijke initiatieven (eenmalige evenementen) vallen onder deze wet. Vrijwilligerswerk verrichten voor commerciële doeleinden zoals voor een handelszaak of een bedrijf is uitgesloten. De wet omschrijft ook vrij nauwkeurig wat onder een feitelijke vereniging moet verstaan worden, namelijk: een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (geen juridisch statuut in tegenstelling tot een vzw), vanaf twee personen die samen een activiteit organiseren met een onbaatzuchtige doelstelling, zonder enige van vorm van winstverdeling onder de leden of bestuurders en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging. Alvorens dieper in te gaan op de bepalingen uit de wetgeving is het ongetwijfeld nuttig er op te wijzen dat deze nieuwe wetgeving inderdaad van toepassing is op alle vrijwilligerswerk, doch dat de wetgever op het vlak van de wettelijke verplichtingen een onderscheid maakt tussen twee soorten of types van organisaties. Of met andere woorden, sommige verplichtingen of bepalingen uit de wetgeving zijn niet van toepassing. Duidelijkheidshalve vatten we ze samen in een schematische voorstelling. Vzw s, openbare instellingen en feitelijke verenigingen met personeel en/of afdelingen. Feitelijke verenigingen die geen personeel in dienst hebben, niet verbonden zijn aan een rechtspersoon en evenmin verbonden zijn aan een feitelijke vereniging met personeel in dienst. Definitie van het vrijwilligerwerk Van toepassing Van toepassing Informatieplicht Van toepassing Van toepassing Aansprakelijkheid van de organisatie Van toepassing Niet van toepassing Aansprakelijkheid van de vrijwilliger Van toepassing Van toepassing Verzekering van het vrijwilligerswerk Van toepassing Niet van toepassing Kostenvergoeding aan de vrijwilligers Van toepassing Van toepassing Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers Van toepassing Van toepassing Verder in deze documentatie wordt dienaangaande meer uitleg verstrekt.

2 Definitie van het vrijwilligerswerk Onder vrijwilligerswerk wordt begrepen, elke activiteit: 1. die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; 2. die verricht wordt voor één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; 3. die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; 4. die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. Niet iedereen die zich inzet voor anderen is automatisch vrijwilliger. Het vrijwilligerswerk onderscheidt zich door een aantal specifieke kenmerken van andere activiteiten zoals beroepsactiviteiten, burenhulp, stages, vakantiewerk, mantelzorg, enz.. Vrijwilligerswerk is ook iets anders dan het beoefenen van een hobby of het helpen van familieleden, vrienden en buren. Vrijwilligers zijn steeds individuele mensen, geen organisaties of vennootschappen. Vrijwilligerswerk is het verrichten van activiteiten, onverplicht en onbezoldigd en dit ten behoeve van anderen of de samenleving, ingericht door een organisatie. Laten we even stilstaan bij de verschillende onderdelen die in deze basiselementen vervat zitten: activiteit: Vrijwilligerswerk is iets doen in de ruimste betekenis van het woord. Bijvoorbeeld hulp gaan bieden aan patiënten op de afdeling palliatieve zorgen van een ziekenhuis, een handje gaan toesteken in de keuken van een instelling voor gehandicaptenzorg, ouderlingen vergezellen naar een recreatienamiddag of op een reis, achter de toog staan in de cafetaria van een club, actief meewerken aan de bouw van een carnavalwagen of de organisatie van een feestevenement, les geven in het kader van de opleiding van tonpraters,.... Dergelijke activiteiten vallen allemaal binnen het domein van het vrijwilligerswerk. Personen die daarentegen gewoon bij wijze van ontspanning en occasioneel deel uitmaken van een carnavalgroep die deelneemt aan een carnavalstoet, zonder daarom verder actief of betrokken te zijn binnen de werking de groep, worden niet aanzien als vrijwilligers in de zin van de wet. onbezoldigd: Vrijwilligerswerk wordt niet betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen volgens bepaalde regels die duidelijk afgebakend zijn. Dit onderwerp wordt verder in de documentatie uitgebreid toegelicht. onverplicht: Niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Elke prestatie gebeurt op pure vrijwillige basis. ten behoeve van andere personen, een groep of organisatie of van de samenleving: Een handje toesteken bij familie of vrienden, deelnemen aan een carnavalstoet of evenement zonder enige betrokkenheid,... vallen niet onder deze definitie. ingericht door een organisatie, buiten het familie- of privé-verband: Uw buurman een lift geven naar de kliniek is geen vrijwilligerswerk, tenzij u de rit uitvoert in opdracht van bijvoorbeeld een mindermobielencentrale. buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, met een dienstencontract of statutaire aanstelling: Men mag dezelfde activiteiten niet uitoefenen als werknemer én als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever. Vaak gestelde vragen en hun antwoorden > zie volgende pagina

3 Vaak gestelde vragen en hun antwoorden. Kan een lid van een vereniging een vrijwilliger zijn? Ja, dat kan. Maar een puur lid dat gewoon deelneemt aan de activiteiten (dus de activiteiten zogezegd consumeert ) is geen vrijwilliger. Het lid dat actief meehelpt met de planning, de organisatie en/of de uitvoering van de activiteiten is wel degelijk een vrijwilliger. Een lid dat meehelpt bij een avondfeest van de vereniging is op dat ogenblik wel vrijwilliger. Zijn bestuursleden vrijwilligers? Ja, in zoverre ze geen bezoldigd mandaat opnemen of geen presentiegelden ontvangen. Zetten ze zich onbetaald in, dan kan je hen bestempelen als vrijwilligers. Dan gelden de wettelijke verplichtingen ook voor hen. Mogen onze personeelsleden bij gelegenheid nog inspringen als vrijwilliger? Ja, dat mag nog wel, maar mensen die in de organisatie betaald werken (als werknemer, als ambtenaar, als uitvoerder van een dienstencontract) mogen geen vrijwilligerswerk doen dat in het verlengde ligt van hun betaalde activiteiten. Dat is om te vermijden dat een werkgever misbruik zou maken van zijn werknemers. Maar let op: deze vrijwilliger mag geen enkele vergoeding ontvangen. Wie een wijkfeest organiseert, valt die onder het toepassingsgebied van deze wet? Ja. Het wijkfeest richt zich tot de wijk, dat is een ruimere context dan het familie- of privé-verband. De verplichtingen die de wet oplegt, moeten dus nageleefd worden. Is er een leeftijdsgrens voor het vrijwilligerswerk? Vanaf welke leeftijd kan het? Tot welke leeftijd mag het? In principe kan iedereen vrijwilligerswerk doen, ook kinderen. Voor kinderen geldt dat het enkel occasioneel kan, dus nooit op regelmatige basis omdat het dan kan ruiken naar kinderarbeid, wat verboden is. Vanaf de leeftijd van 15 (in het jaar dat men 16 wordt) kan het wel. Een maximumleeftijd bestaat niet: men kan vrijwilligerswerk doen zolang men wil. Wel opletten, want sommige verzekeringspolissen sluiten personen vanaf een bepaalde leeftijd uit of bieden hiervoor minder goede waarborgen.

4 Informatieplicht Een nieuwe wetgeving zonder extra papierwerk, laten we het maar een utopie noemen. Dus in onze nieuwe wetgeving aangaande het vrijwilligerswerk is het al niet anders. Immers, vooraleer een vrijwilliger begint aan zijn of haar activiteiten voor een organisatie, moet hij minstens volgende informatie ontvangen: 1. de sociale doelstelling van de organisatie. In het geval van een vzw kan deze omschrijving teruggevonden worden in de statuten. In t geval van een feitelijke vereniging zal deze doelstelling - mocht dit nog niet gebeurd zijn in een of ander verslag bij de oprichting moeten omschreven worden. 2. het juridisch statuut van de organisatie en voor de feitelijke vereniging de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging (minstens één naam is verplicht); 3. dat er een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) werd afgesloten door de organisatie die de schade dekt veroorzaakt aan derden tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk; 4. of er eventueel andere verzekeringen werden afgesloten ten gunste van de vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld een verzekering lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand, enz of er een (kosten)vergoeding betaald wordt en zo ja, wat en wanneer, forfaitair of bewezen door documenten; 6. dat er binnen de organisatie een geheimhoudingsplicht geldt (volgens artikel 458 van het Strafwetboek) en dat de vrijwilliger ertoe gehouden is deze strikt na te leven. Specifieke organisatiegebonden afspraken moeten duidelijk opgesomd worden in de afsprakennota. a) Afsprakennota De wijze waarop deze informatie aan de vrijwilliger wordt medegedeeld staat nergens beschreven en kan men derhalve vrij kiezen. Het is bijgevolg volkomen legaal dat je deze informatie bijvoorbeeld gewoon mondeling overbrengt aan de vrijwilliger, doch het ligt voor de hand dat het aangewezen is om deze informatie via een document ter kennis te brengen van de vrijwilliger, teneinde betwistingen achteraf te vermijden en aan te tonen dat de vrijwilliger de noodzakelijke informatie wel degelijk ontvangen heeft. Laten we het een Afsprakennota noemen omdat het document niet alleen informatie bevat voor de vrijwilliger maar hem tevens duidelijk maakt wat de organisatie van hem als vrijwilliger verwacht. Deze afsprakennota wordt best in tweevoud opgesteld en ondertekend, zowel door een verantwoordelijke van de organisatie als de vrijwilliger zelf. Op die wijze kan de organisatie, wanneer het erop aankomt, steeds bewijzen dat ze de informatieplicht naar behoren heeft nageleefd en de vrijwilliger op een correcte wijze geïnformeerd werd. Nogmaals, deze schriftelijke informatieplicht, noch het opstellen van documenten die door beide partijen ondertekend worden, zijn niet verplicht. Maar geef toe, het zal de zaken bij een eventuele betwisting behoorlijk vereenvoudigen. Opgelet! Bepaalde feitelijke verenigingen vallen niet onder de aansprakelijkheidsregeling en de verzekeringsplicht. Deze verenigingen 'moeten' in dat geval vermelden dat de vrijwilligers onder het 'gemeen recht' vallen en dus persoonlijk burgerrechterlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Het betreft hier meer bepaald de feitelijke verenigingen die geen personeel in dienst hebben, niet verbonden zijn aan een rechtspersoon, noch verbonden zijn aan een feitelijke vereniging met personeel in dienst. Op onze website staan bij wijze van voorbeeld twee documenten die kunnen gedownload worden, namelijk: een Worddocument, dat je als model kan gebruiken om je afsprakennota op te stellen. Let wel! De schuinsgedrukte teksten, die tevens tussen haakjes staan, zijn louter informatief en moeten dus geenszins opgenomen worden in de afsprakennota van je vereniging. een PDF-bestand (vereniging met een vzw-statuut), van een afgewerkte afsprakennota van een (fictieve) vereniging. Wat dus een duidelijker beeld geeft van hoe een dergelijke afsprakennota (inclusief een omschrijving van de afgesloten verzekeringen) er eventueel zou kunnen uitzien. Een PDF-bestand (kleine feitelijke vereniging), van een afgewerkte afsprakennota van een (fictieve) vereniging. Hetgeen dus een duidelijker beeld geeft van hoe een dergelijke afsprakennota (inclusief een omschrijving van de afgesloten verzekeringen) er eventueel zou kunnen uitzien. Een model van deze documenten is beschikbaar in de Bijlagen aan deze documentatie. b) Geheimhoudingsplicht Vrijwilligers die in het kader van hun opdracht in vertrouwen worden genomen en daardoor persoonlijke informatie krijgen, mogen dit niet naar buiten brengen vanwege de geheimhoudingsplicht. Wie de hulp van een vrijwilliger inroept, moet op deze geheimhouding kunnen vertrouwen, zelfs al gaat het niet uitdrukkelijk om een geheim. Onder de geheimhoudingsplicht valt alle informatie over gezondheid, sociale en familiale toestand, financiële toestand, sociale problemen, persoonlijke, religieuze, filosofische of levensbeschouwelijke overtuiging.

5 Het risico dat een vrijwilliger loopt door de schending van dit beroepsgeheim is niet klein, want de wet beschouwt dit als een strafrechterlijk feit. Dit kan de vrijwilliger een veroordeling opleveren. Art. 458 van het strafwetboek beschrijft de geheimhoudingsplicht als volgt: geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank (2,47 euro) tot vijfhonderd frank (12,93 euro). Als de persoon die de hulp van een vrijwilliger inroept daarentegen vertelt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf, mag de vrijwilliger dat wel rapporteren aan de bevoegde instanties. Vrijwilligers zijn net zoals iedere Belg volgens de wet op schuldig verzuim zelfs verplicht om hulp te bieden aan mensen in nood. Dat geldt voor een aanslag op het leven, diefstal, vernieling, incest en kindermishandeling. Vrijwilligers kunnen best in een dergelijke situatie een beroep doen op een hiërarchisch hogergeplaatste in de organisatie om deze zaak aan te kaarten. Vrijwilligers zijn niet altijd voldoende goed geplaatst om daar helemaal op eigen houtje over te oordelen.

6 Aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie Wat de aansprakelijkheid van de vrijwilliger betreft, wordt hetzelfde systeem als voor werknemers toegepast, hetgeen betekent dat de organisatie burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de schade die vrijwilligers veroorzaken t.o.v. derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. Vrijwilligers die bijgevolg tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maken die schade veroorzaakt aan derden of aan de organisatie, zullen die schade niet moeten vergoeden, omdat de organisatie aansprakelijk zal gesteld worden. De vrijwilliger kan pas persoonlijk aansprakelijk gesteld worden indien hij een zware fout heeft begaan, herhaaldelijk een kleine fout heeft gemaakt of bedrog heeft gepleegd. Enkele voorbeelden. Bart krijgt als lid van een carnavalsvereniging de opdracht om op diverse plaatsen publiciteitsaffiches te gaan uithangen. Op sommige plaatsen moet hij hiervoor een ladder gebruiken. Op een bepaald moment plaatst Bart zijn ladder onvoldoende stevig tegen het reclamepaneel en terwijl hij nog bezig is met het inlijmen van de affiche schuift de ladder plots onverwacht weg en komt terecht op een toevallige voorbijganger die hierdoor gekwetst raakt. In dat geval zal de vereniging de schade moeten vergoeden aan de gekwetste voorbijganger. Hubert voert laswerkzaamheden uit aan de carnavalwagen die in opbouw is. Meerdere leden van de vereniging hebben hem er reeds enkele malen en uitdrukkelijk (ook tijdens bestuursvergaderingen) op gewezen dat de wijze waarop hij laswerken uitvoert een groot brandgevaar inhouden. Op een zekere dag is het dan zover en ontstaat er een brand tijdens de laswerken waarbij zowel de carnavalwagen zelf als de loods schade oplopen. Wel in een dergelijke situatie kan de vereniging Hubert aansprakelijk stellen voor het verlies, omwille van zijn nalatigheid (een herhaalde lichte fout). We zeggen wel degelijk kan omdat de bewijslast bij de vereniging ligt. Jurgen maakt als verklede voetganger deel uit van een carnavalsgroep die deelneemt aan een carnavalstoet. Hij springt en beweegt zich nogal vrij wild tussen het publiek door en loopt op die wijze een toeschouwer omver die hierdoor niet alleen een lichamelijke kwetsuur oploopt, maar er tevens een gescheurde jas aan overhoudt. De vrijwilliger is in dit geval zelf aansprakelijk voor de veroorzaakte schade omdat de carnavalgroep zelf slechts een kleine feitelijke vereniging is. Indien de vrijwilliger over een familiale verzekering beschikt kan hij de schade van het slachtoffer laten vergoeden door deze verzekeraar. De vrijstelling (franchise) die in dergelijke verzekeringscontracten is voorzien valt evenwel in ieder geval te zijner laste. Erger nog, wanneer hij geen beroep kan doen op de tussenkomst van een familiale polis, zal de volledige schadevergoeding door hem moeten gedragen worden. Feitelijke vereniging De wetgever stelt dat de feitelijke vereniging die geen personeel in dienst heeft, niet verbonden is aan een rechtspersoon, noch verbonden aan een feitelijke vereniging met personeel in dienst, onder het regime van het gemeen recht valt. Dat betekent dat ieder lid persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden. De vrijwilliger van dergelijke vereniging, die tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk schade veroorzaakt aan derden, zal zich uit de slag moeten trekken via zijn familiale verzekering (als hij er een heeft). Anderzijds kan volgens de wet de vrijwilliger die actief is een feitelijke vereniging (die als een afdeling van een feitelijke vereniging, een vzw of een openbare instelling kan beschouwd worden) niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. Voor deze schade zou de (koepel)organisatie, op grond van haar specifieke verbondenheid met de feitelijke vereniging waar de vrijwilliger actief is aansprakelijk kunnen gesteld worden. Hoe ruim deze term specifieke verbondenheid reikt, blijft vooralsnog een open vraag. Sommige bronnen beweren echter dat het betalen van lidgelden, het ontvangen van een ledenblad,... voor een rechter misschien wel voldoende zou kunnen zijn om een specifieke verbondenheid aan te tonen, en de aansprakelijkheid derhalve in de schoenen van de (koepel)organisatie te schuiven. Of met andere woorden men gebruikt in deze wet, zoals dat jammer genoeg zo vaak gebeurt, een omschrijving maar laat de interpretatie over aan de rechter. Zulks kan alleen maar aanleiding geven tot rechtszaken waarin vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties betrokken raken. Dat is niet goed en zou in ieder geval moeten vermeden worden. In de praktijk zou zulks kunnen betekenen dat FEN-Vlaanderen aansprakelijk zou kunnen gesteld worden voor de schade die veroorzaakt zou worden door om het even welk lid van een aangesloten vereniging. Waar zijn we dan mee bezig? Bij FEN-Vlaanderen hebben wij meer dan gewone twijfels rond de feitelijke bedoeling van deze term, en gaan er dus op grond van het gezond verstand vanuit dat de wetgever andere (lees bepaalde ) specifieke situaties viseert.

7 Vaak gestelde vragen en hun antwoorden. Draaien we als organisatie dan op voor alle mogelijke stommiteiten van onze vrijwilligers? Ja, tenminste als het om gewone fouten gaat die schade veroorzaken aan een derde partij, die wil dat de schade vergoed of hersteld wordt. Toch verklaart het de vrijwilligers niet vogelvrij. Ze kunnen nog steeds zelf burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden in het geval ze een: grove fout maken (vb. dronkenschap, rijden zonder rijbewijs, ), een lichte herhaaldelijke fout maken of bedrog plegen (iets opzettelijk fout doen met het oogmerk schade te verrichten). Vrijwilligers blijven wel altijd zelf aansprakelijk voor strafrechterlijke inbreuken. Een vrijwilliger die een misdrijf pleegt, kan de verantwoordelijkheid nooit afschuiven op de organisatie. Strafrechterlijke schade is ook niet verzekerbaar. Waarom zijn volgens de wet sommige feitelijke verenigingen wel en anderen niet aansprakelijk voor de fouten van hun vrijwilligers? Vzw s, openbare instellingen en feitelijke verenigingen met personeel en/of met afdelingen worden in deze wet gelijkgesteld aan elkaar en zijn aansprakelijk voor de fouten van hun vrijwilligers. De wet past hier een beschermend element uit de arbeidswetgeving toe dat zegt dat gestructureerde organisaties als aansteller verantwoordelijkheid moeten opnemen over hun aangestelde (de vrijwilliger). Zij zijn net zoals werkgevers aansprakelijk voor de fouten van hun werknemers met uitzondering van bedrog, zware fouten of herhaalde lichte fouten, gepleegd door de vrijwilliger. Aan deze organisaties wordt daarom ook een verzekeringsplicht (BA) opgelegd. Bij kleinere feitelijke verenigingen (die geen personeel hebben en die geen afdeling van een groter geheel zijn) past men deze maatregelen niet toe omdat er geen aansteller of aangestelde is, maar dat alle leden/vrijwilligers gelijk zijn en in die zin zelf de verantwoordelijk voor hun eigen daden dragen. Hier past men het gemeen recht toe. Aan deze organisaties wordt daarom geen verzekeringsplicht opgelegd, maar blijft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering toch wenselijk. Deze vrijwilligers kunnen wel individueel terugvallen op hun familiale verzekering, uiteraard voor zover ze er een hebben afgesloten. Wat als meerdere organisaties samenwerken in een gezamenlijke activiteit? Nagaan wie de opdracht geeft is een eerste stap. Als het 1 organisatie is die beroep doet op anderen, zal deze in moeten staan voor het vervullen van de wettelijke verplichtingen. Besluiten de organisaties samen te werken en een gelijk aandeel te investeren in de activiteit, dan is het aan elke organisatie zelf om ervoor te zorgen dat ook die organisatiegrensoverschrijdende activiteiten verzekerd zijn. Misschien is het zelfs beter om die samenwerking als een nieuw soort (eventueel eenmalige) organisatie te zien, waarvoor dan een evenementenpolis kan worden gesloten, enkel voor die activiteit. Let er op hierover goede afspraken te maken: problemen ontstaan altijd achteraf. Veel discussies kunnen evenwel voorkomen worden indien de beide organisaties die betrokken zijn bij het evenement, over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschikken. In dat geval is het aan de verzekeraars om uit te zoeken wie de schade moet vergoeden en ligt de bal bij wijze van spreken niet in het kamp van de organisatoren. Op het Feest der Goedgemutsten wordt de bar een bepaald jaar verzorgt door de lokale jeugdbeweging. De jeugdbeweging krijgt een deel van de barwinst, waarmee ze nieuw kampmateriaal kan aankopen. Wie wordt hier aansprakelijk en wie zorgt hier voor de verzekering en de informatieplicht? Maakt het hier een verschil dat de jeugdbeweging geld ontvangt voor de kas? Nagaan wie de opdracht geeft is een eerste stap. De organisator van het Feest der Goedgemutsten? Doet die rechtstreeks beroep op de vrijwilligers en geeft deze aanwijzingen? Dan is het de verantwoordelijkheid van de organisator om een verzekering te sluiten. Indien de jeugdbeweging als verenigig deelneemt en haar eigen vrijwilligers inschakelt en opdrachten geeft tijdens de activiteit, is het de jeugdbeweging die er voor moet instaan dat alles geregeld is. Het feit dat de ene organisatie aan de andere organisatie betaalt doet hier niets terzake (wel zien dat de betalingen correct verlopen). Trouwens ook in deze situatie kan achteraf veel onheil voorkomen indien de beide of alle verenigingen die in het evenement betrokken zijn over een passende verzekering beschikken en alle afspraken duidelijk in een document samenvatten.

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswetgeving

Vrijwilligerswetgeving Vrijwilligerswetgeving Titel: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 30-12-05) Wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters De vrijwilliger in de zorgsector Gert Geerts & Tom Peeters Inhoud I. Inleiding II. Bronnen III. Kenmerken vrijwilligerswerk IV. Aansprakelijkheid en verzekering M.b.t. de aansprakelijkheid M.b.t. de immuniteit

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger 1 Organisatie Naam Adres Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg Tel.nr 09/395 55 10 e-mail info@onafhankelijkleven.be Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 INHOUDSTAFEL INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 5. V ERZEKERINGEN 5 6. O NKOSTENVERGOEDINGEN

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers gemeentebestuur Oostrozebeke informatienota voor vrijwilligers Een informatienota voor vrijwilligers De wet betreffende de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers een informatieplicht

Nadere informatie

O R GA N I SA T I E N O T A

O R GA N I SA T I E N O T A O R GA N I SA T I E N O T A Rechten en plichten van de organisatie en de vrijw illiger 1. Organisatie vzw Multiple Sclerose Liga Vlaamse Gemeenschap of vzw MS Liga Vlaanderen Adres Boemerangstraat 4 3900

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht Doel van de wet? Juridische duidelijkheid scheppen Vrijwilligers beschermen Federale regeling (>< decreet) Van kracht sinds 1 augustus

Nadere informatie

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen Poolse-Winglaan 27 9051 Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK 1.1. DEFINITIES: Vrijwilligerswerk: Feitelijke vereniging: dient verricht te worden ten behoeve van andere personen, een groep, een organisatie of de samenleving in zijn geheel

Nadere informatie

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK QUIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt. Als vrijwilliger is hij begeleider op kampen die zijn

Nadere informatie

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende. De Vrijwilligerswet

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende. De Vrijwilligerswet Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende De Vrijwilligerswet In verband met de informatieplicht van de organisaties (de KRNSO is een publieke rechtspersoon zonder

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

WZC HERDERSHOVE VZW Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede Oude Oostendsesteenweg 95 8000 BRUGGE PE 121 Tel. 050/45.40.50 Fax. 050/45.40.

WZC HERDERSHOVE VZW Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede Oude Oostendsesteenweg 95 8000 BRUGGE PE 121 Tel. 050/45.40.50 Fax. 050/45.40. Informatie - nota vrijwilligerswerk WZC Herdershove 2012 Dit document verschaft informatie met betrekking tot de rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. 1. Algemene inlichtingen betreffende

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Gent, 8 november 2011 Jan Vande Moortel Advocaat Lector recht en ethiek Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER Bevestiging van afspraken tussen Thuisopvang Brabant v.z.w. Mussenstraat 17-19 1000 BRUSSEL 078/15.60.30 Contactpersoon : Koen Michiels, Thuisopvang Brabant, Stationsstraat

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Beste vrijwilliger Je hebt ervoor gekozen je te engageren als vrijwilliger bij de. We willen jou hiervoor dan ook van harte danken. Het engagement van al haar vrijwilligers is

Nadere informatie

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie?

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Inhoud Inzet vrijwilligers politie België: wettelijk kader Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie in België Politie in bijberoep Conclusie 1 Hoge

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PAB en PGB p.3 Wetgeving rond vrijwilligerswerk p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Vrijwilligers en PAB

Vrijwilligers en PAB Vrijwilligers en PAB 1 Inhoud 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?... 3 1.1 Wat is vrijwilligerswerk?... 3 1.2 Wat mag een vrijwilliger doen?... 4 1.3 Wie kan vrijwillige assistent worden?... 4 2. Vrijwillige

Nadere informatie

SPEEL MET DE vrijwiligerswet

SPEEL MET DE vrijwiligerswet SPEEL MET DE vrijwiligerswet een interactief spel voor medewerkers in vrijwilligersorganisaties VRAAG VRAAG bijlage 2: vragen 1 Wat is vrijwilligerswerk Mag een N.V. (naamloze vennootschap) werken met

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Voorwoord 11 1 Beleidsmatige aspecten van het inzetten van vrijwilligers 15 1. Vrijwilligersbeleid 17 1.1. Een visie op vrijwilligerswerk als leidraad 17 1.2. Een vrijwilligersbeleid uittekenen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

de regels van het spel het statuut en de wettelijke bepalingen voor het vrijwilligerswerk

de regels van het spel het statuut en de wettelijke bepalingen voor het vrijwilligerswerk VRIJ- willigerswerk organiseren de regels van het spel het statuut en de wettelijke bepalingen voor het vrijwilligerswerk De wet betreffende de rechten van vrijwilligers in tien punten 1 De wet is automatisch

Nadere informatie

de vrijwilligers verzekeren?

de vrijwilligers verzekeren? de vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) SOS Vrijwilligers INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers Kostprijs De vrijwilliger betalen Hoe worden onkosten geregistreerd Wat

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

Informatienota vrijwilligerswerk. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

Informatienota vrijwilligerswerk. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger Informatienota vrijwilligerswerk Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1 Organisatie Vrijwilliger Naam en adres Naam en adres OCMW Borgloon Graethempoort 3A 3840 Borgloon Sociale doelstelling

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

= een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie.

= een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie. Vrijwilligerswerking Wat is vrijwilligerswerk? = een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie. Het woord activiteit is een belangrijk bestanddeel in de definitie: het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Vrijwilligersovereenkomst animator Spelewijs

Vrijwilligersovereenkomst animator Spelewijs naam: voornaam: O access OK Vrijwilligersovereenkomst animator Spelewijs Westhoek Vrijetijd Anders vzw 057 21 55 35 info@wvavzw.be spelewijs@wvavzw.be Correspondentieadres: Spelewijs Rijselstraat 98 8900

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Spermalie

Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Spermalie Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Spermalie Begeleidingscentrum (BC) Spermalie Het Anker (vzw De Kade) is erkend door het VAPH en biedt zorg en ondersteuning aan

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam:. Voornaam: Woonplaats: Verblijfplaats Telefoon:.. GSM: E-mail: Geboortedatum:.../.../... Opleiding/beroep:

Nadere informatie

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Ben je een vrijwilligersorganisatie in de provincie Antwerpen, uit om het even welke sector, dan kan je bij je provinciebestuur terecht voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 Beroepsgeheim Opgenomen in 1867 in het Strafwetboek (art. 458 Sw.) => Omwille van maatschappelijk belang Beroepsgeheim dekt

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger vrij wil lig De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Redactie: Eva Hambach 1 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Vrijwiligerswerk: De wettelijke definitie 5 Mag iedereen vrijwilligerswerk doen? 8

Nadere informatie

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Zeg ik het of zeg ik het niet? Zeg ik het of zeg ik het niet? De praktijk van het beroepsgeheim Vijand of bondgenoot van de triade? Prof. Frank Hutsebaut Ter inleiding Kernvraag: hoe zorgvuldig communiceren in het kader van de triade

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Informatienota voor vrijwilligers www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle Een informatienota voor vrijwilligers? De wet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers

Nadere informatie

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal aspecten van de vrijwilligerswetgeving te verfijnen.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal aspecten van de vrijwilligerswetgeving te verfijnen. WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (ingediend door de dames Greet van Gool, Annelies Storms, Greta D Hondt, Maggie De Block, Pierrette Cahay-André,

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de

Nadere informatie

Medisch beroepsgeheim. Artikel 458 Strafwetboek. Art. 458 Sw.: medisch beroepsgeheim

Medisch beroepsgeheim. Artikel 458 Strafwetboek. Art. 458 Sw.: medisch beroepsgeheim Medisch beroepsgeheim René Heylen, M.D., Ph.D. Licentiaat in de Rechten Medisch Coördinator Urgentiegeneeskunde Ziekenhuis Oost-Limburg Artikel 458 Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Het Anker

Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Het Anker Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Het Anker Begeleidingscentrum (BC) Spermalie Het Anker (vzw De Kade) is erkend door het VAPH en biedt zorg en ondersteuning aan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCONTRACT Vonk! vzw

VRIJWILLIGERSCONTRACT Vonk! vzw - VRIJWILLIGERSCONTRACT Vonk! vzw Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam: Voornaam: Straat: Huisnummer: Woonplaats: Telefoon: GSM: E-mail: Geboortedatum: Rekeningnummer:

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE WETGEVING ALGEMEEN ART 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Organisatie. Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel. Tel.nr 02/411-68-83

1. Organisatie. Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel. Tel.nr 02/411-68-83 1. Organisatie Naam Adres JES vzw Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel Tel.nr 02/411-68-83 e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut info@jes.be Het doel van de vereniging is tweeërlei: enerzijds het ondersteunen

Nadere informatie

Informatie- en afsprakennota vrijwilligers

Informatie- en afsprakennota vrijwilligers Informatie- en afsprakennota vrijwilligers Welkom Beste mevrouw/heer XXX, Wij zijn heel blij om u als vrijwilliger bij ons OCMW te mogen verwelkomen. Het kan zijn dat u wil meehelpen in ons woonzorgcentrum,

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling,

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling, Waarborg Risico bepaling Wie is verzekerd? Voor wat is men verzekerd? Beschrijving Een verzekering BA PRIVE LEVEN die overal ter wereld uw schade aan derden verzekert veroorzaakt door u, uw gezinsleden,

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL FINANCIËLE REGELINGEN 1. Onbezoldigd of bezoldigd... 2 1.1. De parochieassistent(e)... 2 1.2 De pastoraal werk(st)er... 2 2. Verzekering...

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje Op 26 september 2012 werd de opleiding De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie