Jaarverslag Dorpsraad 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Dorpsraad 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Dorpsraad 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Organisatie Dorpsraad Sint Anthonis blz. 5 Financieel verslag blz. 7 Visie Dorpsraad blz. 9 Ambitie Dorpsraad blz. 12 2

3 Voorwoord Beste Dorpsgenoten, Het jaar 2013 zit er alweer op en tijdens onze jaarvergadering van 13 maart 2014 staat de lente alweer voor de deur. De Dorpsraad is in 2013 inhoudelijk met meer zaken actief betrokken en heeft haar inbreng gehad, dit alles onder de noemer de leefbaarheid van ons dorp verbeteren. Het Centrumplan en Buitengebied zijn natuurlijk twee belangrijke zaken die de gehele gemeenschap raken en zullen voorlopig nog wel hoog op de agenda staan. Het ambitie document is na vele discussies aangepast en aangeboden aan het Gemeente Bestuur, die hebben toegezegd hierop te zullen reageren waarna we ermee aan de slag kunnen. We zullen de komende jaren onze activiteiten steeds spiegelen aan het ambitie document en hopen dat we na 4 jaar kunnen zeggen we hebben onze doelstelling behaald. Belangrijk in deze is de hernieuwde werkwijze van de Dorpsraad en de organisatie. We gaan meer werken met commissies en thema's. 3

4 Elk thema wordt door een commissie getrokken waarbij de commissie bestaat uit een dorpsraadslid en vertegenwoordigers vanuit de bevolking. Hiermee hebben we een linking pin naar de dorpsraad en betrokkenheid van onze inwoners en tevens de Burgerparticipatie. Het overleg met andere Dorpsraden en Gemeente is in volle gang en zal waarschijnlijk medio haar beslag krijgen. We hebben in 2013 afscheid genomen van Ton van Lanen, secretaris en van Wilma Smit, vicevoorzitter. Beide hebben zich jarenlang ingezet voor ons dorp waarvoor onze hartelijke dank. Onze nieuwe leden Henriet Jansen-Verstegen en Mark van Erp wens ik veel succes, maar vooral veel plezier bij de Dorpsraad. Ook wil ik graag alle mede dorpsraadsleden bedanken voor hun inzet en enthousiasme. We zullen op creatieve wijze ons blijven inzetten voor de leefbaarheid van Sint Tunnis. Jan van Raaij 4

5 Organisatie Dorpsraad Sint Anthonis De Dorpsraad bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het belangrijkste doel is om de leefbaarheid in het dorp Sint Anthonis te behouden of te verbeteren. Een Dorpsraad heeft het recht van informatie, het recht van overleg en het recht van gevraagd en ongevraagd advies te geven. In een convenant met de gemeente is een goede samenwerking vastgelegd. De Dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van de Dorpsraad zijn: belangen behartigen, adviseren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van het dorp Sint Anthonis. Binnen de Dorpsraad is een verdeling gemaakt in aandachtsvelden en onderwerpen waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke interesses en eventuele deskundigheid. De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en vinden in principe plaats op elke eerste woensdag van de maand in het dorpshuis MFA Oelbroeck. Het openbaar overleg begint om 20.30uur. Voorafgaand aan het openbaar overleg vindt een besloten overleg plaats. De agenda en de verslagen zijn te lezen op 5

6 Medio 2013 zijn de volgende personen lid van onze Dorpsraad Dagelijks Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Vicevoorzitter: Overige leden Jan van Raaij Henriet Jansen Harrie Willems Marc Rinkes Riny Arts, Dorry Eling, Marion Chatrou, Mark van Erp, Camiel Gisbers, Gerard Jansen, en Erik Willemen. De Dorpsraad wenst een representatieve afspiegeling van de inwoners van Sint Anthonis te zijn. De dorpsraadsleden hebben zitting voor een periode van twee jaar. Aftredende leden zijn drie maal herkiesbaar voor nogmaals een periode van twee jaar. In september 2013 heeft Ton van Lanen het lidmaatschap van de dorpsraad, na ruim 7 jaar, beëindigd. De laatste jaren heeft hij het secretariaat voor zijn rekening genomen. In november 2013 heeft Wilma Smit het lidmaatschap van de Dorpsraad, na 4,5 jaar beëindigd. Zij bekleedde de rol van vicevoorzitter. Het bestuur en leden bedanken beiden voor de vele jaren dat zij zich met veel enthousiasme hebben ingezet voor onze Dorpsraad. In september 2013 werden als nieuw leden benoemd Mark van Erp en Henriet Jansen-Verstegen. De dorpsraad is altijd op zoek naar nieuwe leden, welke weer andere raakvlakken hebben binnen onze dorpsgemeenschap. 6

7 Financieel Verslag Inkomsten Saldo ,42 Subsidie Gemeente 1.264,65 Subsidie Jaarvergadering 434,58 Subsidie Troonswisseling 250,00 Rente 71,40 Totaal aan inkomsten 6.442,05 7

8 Financieel Verslag Uitgaven Drukwerk 753,83 Bankkosten 10,00 Secretariaat 220,00 Vergaderkosten 1.409,25 Website 368,01 Oranje Comité 150,00 Lidmaatschappen 37,50 Feestverlichting 457,76 AED onderhoud 155,00 Saldo ,70 Totaal aan uitgaven 6.442,05 8

9 Visie Dorpsraad De vele veranderingen die op het dorp Sint Anthonis afkomen, vragen om een visie van de Dorpsraad en inzicht in de wijze waarop de Dorpsraad met de ontwikkelingen wil omgaan. De economische crisis dwingt de gemeente tot forse bezuinigingen en vraagt een actievere rol van de inwoners. Van hen wordt verwacht dat zij aangeven wat ze willen bereiken, welke structuur hierbij past en wat ze hieraan willen bijdragen in geld en mankracht. De dorpsraad dient hierin haar rol op zich te nemen en geeft door middel van een ambitie document aan met welke onderwerpen zij aan de slag wil gaan hoe zij dit wil gaan vormgeven. Onderwerpen Wonen o Samengaan als agrarisch- en woon/recreatiedorp de modernisering van de agrarische sector waarbij deze harmonieus samen gaat met de doelstelling op het gebied van wonen en recreëren in het buitengebied. het op juiste wijze inpassen van vernieuwingen in de agro-food sector. 9

10 o Sport en cultuur het leggen van verbindingen in het verenigingsleven en de aandacht voor sport, kunst en cultuur. o Levensvatbaarheid, kwaliteit van leven de kwaliteit van het leven in het dorp in brede zin. de activiteiten in de dorpskern alsmede het buitengebied die verpaupering tegengaan. de nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaamheid (kijk naar Duitsland), nieuwe energiebronnen en duurzame technieken. initiatieven die het gevoel van het wonen in het groen verstevigen. o De Woonfunctie een eigen gezicht : ons onderscheiden van projecten in naburige dorpen door meer openbaar groen na te streven; geen rijtjeshuizen, wel een mix van goedkope en duurdere huizen. Zo ontstaan er heterogene bewonersgroepen. het aanbod van woningen voor starters en zelfbouwers. de bouwinitiatieven welke nadrukkelijk aansluiten bij behoefte van bewoners (senioren/sir woningen, jonge gezinnen etc.). Economische ontwikkelingen o Ontwikkelingsmogelijkheden voor kleine bedrijven het aanbod van recreatieve voorzieningen. de totstandkoming van een helder horecabeleid. het MKB die ter ondersteuning van genoemde ontwikkeling van een nieuw bedrijfsterrein. 10

11 de aansluiting bij regionale ontwikkelingen zoals bv. in de gezondheidszorg (de Healthcampus in Boxmeer, Live science campus Oss en Nijmegen), het onderwijs, de agro-food sector. Verbindingen leggen o Samenwerking / leggen van verbindingen met alle betrokken partijen. (de bewoners, de agrariërs, het MKB, de recreanten en toeristen) de transitie van een agrarisch naar een recreatiedorp. verdere ontwikkelingen van een recreatieve regio (aansluiting van activiteiten dorpskern en bv. de recreatieve poort, als mede verfraaien van de omgeving d.m.v. ommetjes). De transitie van Dorpshuis naar Cultuurhuus 11

12 Ambitie Dorpsraad: resultaat na 4 jaar Het centrumplan gerealiseerd hebben in De agro-food sector en recreatieve sector versterken elkaar in Het Cultuurhuus gerealiseerd hebben in Realisatie Hoe denkt de dorpsraad genoemde ambities waar te maken? De dorpsraad zal met het oog op de gewenste zelfsturing een andere rol moeten aannemen. De verwachting is dat de komende jaren de volgende veranderingen op zich af gaan komen: o Een grotere rol in de belangenbehartiging van de inwoners: dit vereist dat de communicatie kanalen open moeten staan voor de dingen die er leven onder de bewoners, en er voldoende mate van deskundigheid in de dorpsraad aanwezig moet zijn / of er vanuit de dorpsraad snel deskundigheid georganiseerd kan worden. o De substitutie van taken en verantwoordelijkheden vanuit de gemeente. Ondanks het feit dat het kader hiervoor in het derde kwartaal van 2013 nog steeds niet helder is, is de verwachting dat het eveneens verzwaring van het niveau van deskundigheid en inzetbaarheid met zich mee zal brengen. Om op adequate wijze aan de veranderingen het hoofd te bieden wil de dorpsraad op de volgende onderdelen haar huidige inzet aanpassen: Communicatie verbeteren Verantwoordelijkheid en inzet spreiden en delen Burgerparticipatie stimuleren 12

13 Communicatie Via websites, nieuwsbrieven, kranten en bijeenkomsten (opzet van een speciaal spreekuur) zal op een hogere frequente en herkenbare wijze: o de bedoelingen en activiteiten van de dorpsraad gedeeld worden o de interactie met de inwoners gezocht worden. Dit met als doel om de bewustwording en betrokkenheid te vergroten, feedback op beleidsplannen en lopende projecten te verkrijgen, en te vernemen wat er in het dorp leeft. Spreiding van verantwoordelijkheden en inzet Het dagelijks bestuur zal zich meer op sturing en regie voering gaan toeleggen. De overige bestuursleden zullen, gezamenlijk met de inwoners, activiteiten gaan ontplooien binnen de eerder genoemde thema s. Er zal dus meer en meer een beroep op de inwoners worden gedaan (burgerparticipatie). Afhankelijk van het onderwerp zullen activiteiten projectmatig worden aangepakt. Op initiatief van het verantwoordelijke bestuurslid zullen inwoners geworven worden om zich aan te sluiten bij projectgroepen. Tevens worden inwoners uitgenodigd gevraagd en ongevraagd onderwerpen aan te dragen die zij van belang voor het dorp achten. 13

14 Burgerparticipatie De verwachting is dat met het verhogen van de betrokkenheid van de inwoners een sneeuwbal effect zal ontstaan. De dorpsraad zal in staat zijn actief naar de verschillende partijen die het dorp rijk is toe te stappen, de interactie aan te gaan en uiteindelijk een nog verder gaande betrokkenheid van de inwoners realiseren. De dorpsraad wil op die wijze het Midden- en Kleinbedrijf, de sportverenigingen, de maatschappelijke en politieke partijen, de buurtverenigingen benaderen en aan zich binden. 14

15 Dorpsraad Sint Tunnis secretariaat vanaf sept Bloktiend HV Sint Anthonis 15

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Weja Kuin 17 juni 2013 Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie