Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rescue Nederland. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures"

Transcriptie

1 Rescue Nederland Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Datum: 28 oktober 2010

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Rescue Nederland Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC -procedures Hobéon Certificering BV Datum: 28 oktober 2010 Auteurs: ir. J.G.J. de Gooijer drs. R.F. Stapert

3 INHOUDSOPGAVE 1. Reikwijdte onderzoek en Rapportage 1 2. Samenvatting 2 3. Waardering 3 4. Werkwijze 4 5. kwaliteit EVC -procedures 5 6. Eindresultaat van de beoordeling 15 Bijlage 1 EVC -aanbieder en Beoordelende organisatie Bijlage 2 Gesprekspartners Bijlage 3 Geraadpleegde documenten

4 1. REIKWIJDTE ONDERZOEK EN RAPPORTAGE 1.1. Reikwijdte onderzoek Het onderzoek heeft betrekking op de in 3.1 vermelde door Rescue Nederland uit te voeren EVC procedures Rapportage Vaststelling Rapport Dit rapport bevat de resultaten en bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van de EVC - procedures bij Rescue Nederland, dat op 26 oktober 2010 plaatsvond. Het rapport is vastgesteld op 28 oktober Opbouw rapport Het rapport start met een samenvatting van het onderzoek en de waardering. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 de werkwijze van Hobéon Certificering. Hoofdstuk 5 bevat per (sub)code de bevindingen van Hobéon Certificering. Het eindresultaat van het onderzoek wordt in het laatste hoofdstuk toegelicht Bijlagen Gegevens EVC aanbieder en Beoordelende organisatie Overzicht gesprekspartners Geraadpleegde documenten Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

5 2. SAMENVATTING 2.1. Aanleiding Aanleiding van dit onderzoek is het verzoek van Rescue Nederland om aan de hand van de vigerende Kwaliteitscode EVC (2009) en de daarbij behorende normteksten, de kwaliteit te beoordelen van de in 3.1 vermelde nog uit te voeren EVC procedures met het oog op erkenning voor één jaar Beoordeling Het gaat hier om de procedures vermeld in 3.1. Al deze EVC procedures komen, naar het oordeel van Hobéon Certificering, in aanmerking voor een erkenning van een jaar. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

6 3. WAARDERING 3.1. Entreetoets Crebo Standaard Doel Rechten Onderzoek Assessoren en begeleiders Kwaliteitszorg Eindoordeel Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 Code Zorghulp V V V V V V Pedagogisch medewerker 3 V V V V V V Pedagogisch werk 4 V V V V V V Pedagogisch werk 4 (gespecialiseerd pedagogisch medewerker Kinderopvang) V V V V V V O= Onvoldoende V= Voldoende N= Niet te onderzoeken 3.2. Samenvatting van de bevindingen Rescue Nederland hanteert voor de in 3.1. vermelde crebo standaarden één EVC procedure. Het ontwerp, de coördinatie en de kwaliteitsborging van de betreffende EVC procedures zijn volledig conform de normteksten bij de codes 1, 2, 4, 3 en 5 van de Kwaliteitscode EVC (2009), voorzover van toepassing bij een entreetoets. De aanpak van Rescue Nederland kenmerkt zich door een grote mate van zorgvuldigheid en professionaliteit. Die zorgvuldigheid en professionaliteit hebben betrekking zowel op het management van de EVC trajecten als op de deskundigheid van de uitvoerders (coördinator, begeleiders en assessoren). Een deskundigheid die (o.a.) blijkt uit de kwaliteit van de 15 geraadpleegde kandidaatdossiers en van de daarbij afgegeven Ervaringscertificaten die Hobéon Certificering in zijn vorige onderzoek op 24 juni heeft geraadpleegd. De interne kwaliteitszorg, zo bleek tijdens het vorige onderzoek op 24 juni 2010, wordt systematisch volgens strakke procedures uitgevoerd, aantoonbaar leidend tot vervolg- en/of verbeteracties. De documentatie is helder, het proces is volledig controleerbaar, de procedure is transparant voor alle betrokkenen, de objectiviteit van de beoordeling -telkens door twee (!) extern gecertificeerde assessoren- is voldoende geborgd. Datzelfde geldt voor de validiteit van de te hanteren assessmentmethoden Eindresultaat/conclusie Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de kwaliteit van de hierboven in 3.1 vermelde EVC procedures komt Hobéon Certificering tot de volgende conclusie: Alle in 3.1 vermelde, door Rescue Nederland uit te voeren EVC -procedures zijn qua opzet, coördinatie en kwaliteitsborging van voldoende kwaliteit. 1 Zie het Ten Geleide in 5. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

7 4. WERKWIJZE 4.1. Opzet onderzoek: entreetoets Documentenonderzoek: Zie Bijlage 3: Geraadpleegde documenten Onderzoek ter plaatse: Datum en locatie o Niet van toepassing, zie het Ten Geleide in 5. Ter plaatse geraadpleegde documenten o Niet van toepassing. Zie het Ten Geleide in 5. Gesprekspartners Rescue Nederland o Niet van toepassing. Zie het Ten Geleide in Rapportage 26 oktober 2010: concept rapport. 27 oktober 2010: reactie feitelijke onjuistheden met bijstelling van het rapport. 28 oktober 2010: definitief rapport Waarderingsmethode / beoordelingskader Hobéon Certificering heeft de normteksten behorend bij de Kwaliteitscode EVC (2009), gebruikt als beoordelingskader, met dien verstande -het betreft een entreetoets- dat de codes 3.9, 4.6 en 5.2 buiten het bestek van de beoordeling vallen. Niettemin wordt in het voorliggende rapport aan deze drie normteksten aandacht gegeven, omdat de bevindingen van Hobéon Certificering uit zijn Kwaliteitsonderzoek van 24 juni 2010 een concrete indicatie vormen van de te verwachten kwaliteit van respectievelijk de Ervaringscertificaten (3.9), de communicatieve vaardigheid van de in te zetten assessoren(4.6) en van de werking van het interne kwaliteitszorgsysteem van Rescue Nederland (5.2). Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

8 5. BEVINDINGEN KWALITEIT EVC -PROCEDURES Ten geleide Hobéon Certificering heeft in juni 2010 een Kwaliteitsonderzoek uitgevoerd met betrekking tot 3 actieve EVC procedures die met een Ervaringscertificaat waren afgerond. Op basis van zijn toen verrichte documentanalyse en op basis van de audit (visitatie) op 24 juni 2010 heeft Hobéon Certificering vastgesteld, dat (i) Rescue Nederland één model procedure gebruikt voor alle in juni 2010 onderzochte EVC procedures en (ii) de procedures geheel conform de normteksten zijn, behorend bij de Kwaliteitscode EVC (2009). Gelet op de uitkomst van dat Kwaliteitsonderzoek en gelet op het feit, dat Hobéon Certificering thans heeft vastgesteld, dat de in 3.1 vermelde EVC procedures zullen worden uitgevoerd geheel conform de model procedure die Hobéon Certificering in juni 2010 positief heeft beoordeeld, heeft Hobéon Certificering zich in het onderhavige onderzoek -entreetoets- beperkt tot een kwaliteitsonderzoek van de 9 in te zetten assessoren en begeleiders. De overige onderdelen van de code heeft Hobéon Certificering marginaal getoetst. Deze marginale toetsing heeft geleid tot dezelfde bevindingen als die welke Hobéon Certificering in zijn vorige rapport (12 augustus 2010) heeft vastgelegd. In de onderhavige rapportage heeft Hobéon Certificering zich dan ook aangesloten bij zijn formuleringen in de vorige rapportage. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

9 Code 1 Doel Het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. [Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling.] Subcode 1.1 De EVC -aanbieder richt zijn EVC -procedures in om competenties van kandidaten te beoordelen aan de hand van een landelijke standaard en de erkenning die daarvan het resultaat is te vertalen in een overdraagbaar Ervaringscertificaat. Uit de beschrijving van de EVC procedure in Handboek EVC Procedure 2010 en -zo bleek in juni uit de EVC overeenkomsten en de afgegeven Ervaringscertificaten blijkt, dat Rescue Nederland zijn EVC procedures uitdrukkelijk richt op de actuele landelijke crebo standaarden. De in 3.1 vermelde standaarden zijn eveneens actuele standaarden. In het Handboek EVC Procedure 2010 waarin o.a. alle processtappen expliciet en gedetailleerd staan beschreven, staat telkens het actuele crebo kwalificatiedossier centraal als de standaard waarop het EVC onderzoek is gericht. De EVC trajecten van Rescue Nederland worden afgerond met een Ervaringscertificaat. Afhankelijk van de doelstelling van de kandidaat kan na afronding van het EVC traject een scholingstraject volgen bij een onderwijsinstelling naar keuze van de kandidaat. Conclusie: conform code 1.1. Subcode 1.2 Scholing, certificering en diplomering maken geen deel uit van EVC -procedures. Scholing, certificering en diplomering vallen onder de verantwoordelijkheid van en zijn onderhevig aan de regels van de onderwijsinstelling waar de kandidaat zich (eventueel) meldt. De documentatie is daar ondubbelzinnig in. Overigens, Rescue Nederland heeft zijn EVC organisatie geheel afgezonderd van de onderwijs- / opleidingsorganisatie en ondergebracht in het Rescue Service- en Testcentrum Nederland als waarborg om interferentie tussen scholing en EVC te voorkomen. Anders gezegd: scholing valt geheel buiten het bestek van de EVC procedure van Rescue Nederland. Datzelfde geldt voor certificering en diplomering. Conclusie: conform code 1.2. Subcode 1.3 De EVC -aanbieder is eindverantwoordelijk voor iedere EVC -procedure waarvoor hij een ErVaringsCertificaat afgeeft, ook als hij (delen van) EVC -procedures inkoopt of uitvoert in samenwerking met andere organisaties of instellingen. Rescue Nederland is, dat blijkt uit de overeenkomsten met kandidaten en opdrachtgevers, eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de EVC procedures. Rescue Nederland onderhoudt weliswaar een samenwerkingsrelatie met een andere (erkende) EVC aanbieder, maar voert zijn EVC procedures uit onder eigen regie onder zijn eigen kwaliteitszorg regime. Conclusie: conform code 1.3. Conclusie Code 1 (Doel) De in 3.1 vermelde EVC procedures voldoen aan code 1. Geraadpleegde documenten Handboek EVC Procedure 2010 Teksten website EVC Rescue Nederland Uit het rapport van Hobéon Certificering (12 augustus 2010) 15 Ervaringscertificaten (geraadpleegd op 24 juni 2010) 5 EVC -overeenkomsten met kandidaten (geraadpleegd op 24 juni 2010) Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

10 Code 2 Rechten EVC beantwoordt aan behoeften kandidaat. Rechten en afspraken zijn duidelijk verwoord. Subcode 2.1 Informatie over EVC -procedures is vastgelegd, voor iedereen toegankelijk en bevat tenminste een beschrijving van de onderdelen van de procedure, de methode van onderzoek, een indicatie van de benodigde investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van een EVC -procedure, voorwaarden voor deelname en de rechten van de kandidaat. In het Handboek EVC -Procedure 2010 van Rescue Nederland staan, alle processtappen beschreven vóór, tijdens en na het EVC onderzoek: Voorlichting Aanmelding Intake Portfolio opbouw Portfolio assessment CGI andere assessment instrumenten (werkplekonderzoek, proeve van bekwaamheid, test) Ervaringscertificaat Afsluiting Evaluatie. De EVC informatie over de procedures is via verschillende media, waaronder het hierboven genoemde Handboek en de website, voor iedereen toegankelijk en bevat alle vereiste elementen. Conclusie: conform code 2.1. Subcode 2.2 De EVC -aanbieder neemt in zijn vastgelegde afspraken met de kandidaat de benodigde investeringen in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van de EVC -procedure, de toe te passen standaard(en) en de doelstelling(en) van de kandidaat op. Tijdens het intakegesprek komen alle elementen waarnaar deze normtekst verwijst, aan de orde: het doel van de kandidaat, de vrijwilligheid van deelname, de functie en de waarde van het EVC- traject, de processtappen, de begeleiding, de crebo-standaard, de criteria, de opzet van het portfolio, de methode van assessment, de klachten & bezwaarprocedure, de doorlooptijd, de communicatie, de rechten van de kandidaat, de privacy en de eisen waaraan het bewijsmateriaal (i.c. het portfolio) dat de kandidaat dient te overleggen, moet voldoen. Het intakegesprek leidt tot besluiten en afspraken over al deze onderwerpen. Daarbij gaat Rescue Nederland telkens na of de kandidaat de afspraken en de implicaties ervan begrijpt. Conclusie: conform code 2.2. Subcode 2.3 Afspraken tussen kandidaat en EVC -aanbieder zijn vóór aanvang van een EVC - procedure vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Na de intake worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst met de kandidaat. Daarin is ook vastgelegd dat het aan de kandidaat is te besluiten aan wie het Ervaringscertificaat en de onderliggende documentatie wordt verstrekt. Conclusie: conform code 2.3. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

11 Subcode 2.4 De EVC -aanbieder waarborgt dat iedere kandidaat recht heeft op een afsluitend gesprek en zich kan beroepen op een specifieke en deugdelijke klachten- en bezwaarprocedure voor EVC. De EVC-procedure wordt afgesloten met feedback / een Eindgesprek waarin de uitkomst van het EVC- onderzoek en de hoofdlijnen van mogelijke vervolgtrajecten met de kandidaat worden besproken. Ook besluit de kandidaat op dat moment of het Ervaringscertificaat aan derden (in casu de werkgever) mag worden gestuurd. Ten slotte vult de kandidaat een evaluatieformulier in. Rescue Nederland kent een adequate klacht- & bezwaarprocedure, waarbij expliciet staat vermeld hoe en tot wie de kandidaat zich moet wenden. Bij aanvang van de procedure wordt de kandidaat daarover geïnformeerd. (Zie ook 2.2.) Conclusie: conform code 2.4. Subcode 2.5 De EVC -aanbieder rapporteert bevindingen uit een EVC -procedure uitsluitend aan de EVC -kandidaat. Het mede verstrekken van bevindingen of het ErVaringsCertificaat aan derden vindt alleen plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat. Zie onder de onder 2.3. genoemde overeenkomst waarin is vastgelegd, dat het aan de kandidaat is te besluiten aan wie het Ervaringscertificaat en de onderliggende documentatie wordt verstrekt. Conclusie: conform code 2.5. Conclusie code 2 (Rechten) De in 3.1 vermelde EVC -procedures voldoen aan code 2. Geraadpleegde documenten Handboek EVC -Procedure 2010 Klacht- en Bezwaarprocedure Privacy Reglement Format Overeenkomst met kandidaat Uit het Rapport van Hobéon Certificering (12 augustus 2010) ook: 5 EVC Overeenkomsten met kandidaten (geraadpleegd op 24 juni 2010) Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

12 Code 3 Onderzoek Procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op erkende standaarden. [Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen heeft te maken met civiel effect, goed gedefinieerde standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op basis van welke argumenten conclusies zijn getrokken.] Subcode 3.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen binnen de EVC - organisatie zijn vastgelegd, bekend aan alle betrokkenen en functioneel in de praktijk. In het Handboek EVC -Procedure 2010 zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken functionarissen vastgelegd. Alle functies zijn thans per processtap helder omschreven in scherpomlijnde taken en bevoegdheden. Daarmee komt Rescue Nederland tegemoet aan het betreffende aandachtspunt van de Inspectie. Uit de gesprekken tijdens de audit bleek, dat eenieder ook op de hoogte is van de binnen de EVC -organisatie afgesproken taak- en bevoegdheidsverdeling. Conclusie: conform code 3.1. Subcode 3.2 De in de EVC -procedure te hanteren landelijke standaard is een actuele CREBO- of CROHO -standaard of een door het beroepenveld erkende standaard met civiel effect. Zoals reeds bij Code 1 werd vermeld, blijkt uit de documentatie, dat de EVC procedure gericht is op actuele crebo -standaarden. Conclusie: conform code 3.2. Subcode 3.3 In de EVC -procedure wordt al het bewijs dat een kandidaat aandraagt in behandeling genomen. Uit de documentatie over portfolio en assessment (Handboek EVC -Procedure 2010) blijkt, dat alle met de kandidaat tijdens de intake afgesproken bewijsmaterialen door beide assessoren bij hun oordeelsvorming worden gebruikt. Dit is, zo blijkt uit de geraadpleegde kandidaatdossiers in een beoordelingsmatrix zichtbaar vastgelegd,. Conclusie: conform code 3.3. Subcode 3.4 Het in de EVC -procedure gebruikte bewijs voldoet aan vastgelegde criteria betreffende variatie, relevantie, actualiteit, authenticiteit en kwantiteit. Eén van de taken van de portfoliobegeleider is er op toe te zien, dat het bewijsmateriaal van de kandidaat zo volledig mogelijk is en actueel, authentiek en gevarieerd. Reeds bij de intake wordt de kandidaat over deze eisen (cf. de VRAAK -criteria) geïnformeerd. Rescue Nederland hanteert een beslisboom voor het toepassen van de VRAAK-criteria. De assessoren beoordelen vervolgens de bewijsmaterialen nog inhoudelijk (o.a. niveau, en relevantie). Het is uitdrukkelijk de taak van de portfoliobegeleider vast te stellen of een portfolio klaar is en aan de assessoren ter beoordeling kan worden voorgelegd. Conclusie: conform code 3.4. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

13 Subcode 3.5 De instrumenten en beoordelingscriteria in een EVC -procedure zijn afgestemd op en dekkend voor de toe te passen landelijke standaard en zijn leerwegonafhankelijk. De documentatie met betrekking tot opbouw portfolio en criterium gericht interview laat zien dat de beoordelingsmethode en -criteria in overeenstemming zijn met de betreffende crebo -standaard. Blijkens de 15 geraadpleegde kandidaatdossiers zijn de instrumenten ook inderdaad afgestemd op en dekkend voor de betreffende standaard. Conclusie: conform code 3.5. Subcode 3.6 De beoordeling bevat waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. De beoordeling wordt door twee (!) extern gecertificeerde assessoren uitgevoerd en wel op basis van geen andere criteria dan die welke de kandidaat van tevoren zijn meegedeeld. Eén van de taken van de portfoliobegeleider is er op toe te zien, dat de kandidaat de criteria begrijpt en de implicaties ervan doorziet. Dit waarborgt een voldoende transparantie en betrouwbaarheid. Ten slotte: de assessoren hebben geen andere relatie met de kandidaat dan die welke voor het assessment noodzakelijk is en zij hebben voorts geen enkel belang bij de uitkomst van het assessments. Rescue Nederland, in casu de coördinator EVC, ziet daar nauwlettend op toe. Conclusie: conform code 3.6. Subcode 3.7 De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van bewijzen en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden tijdens de EVC - procedure overzichtelijk vastgelegd en blijven daarna gedurende 3 jaar beschikbaar binnen de organisatie van de EVC -aanbieder. De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van de bewijzen uit de portfolio s van kandidaten) zijn voldoende overzichtelijk vastgelegd. Daarmee zijn de successieve stappen in het beoordelingsproces, leidend tot het eindoordeel in het Ervaringscertificaat, traceerbaar. Dit blijkt uit de 15 geraadpleegde kandidaatdossiers. Conclusie: conform code 3.7. Subcode 3.8 De EVC -aanbieder bewaart gedurende 3 jaar een afschrift van het relevante bewijsmateriaal van de kandidaat op basis waarvan een ErVaringsCertificaat is afgegeven. De onder 3.7. bedoelde informatie zal Rescue Nederland gedurende drie jaar bewaren. Dit geldt ook voor de afschriften van het relevante bewijsmateriaal van de kandidaat op basis waarvan een Ervaringscertificaat zal worden afgegeven. Conclusie: conform code 3.8. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

14 Subcode 3.9 Een EVC -procedure resulteert in een Ervaringscertificaat waarin tenminste zijn opgenomen: de doelstelling van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard, de doorlopen stappen van de EVC -procedure en de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende competenties, een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen en een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat. Een onderbouwing van de erkenningen in een Ervaringscertificaat bevat de volgende drie elementen die leesbaar en begrijpelijk zijn geschreven: A. een specifieke opgave voor welke onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard erkenningen worden verstrekt. Deze onderdelen worden apart benoemd (voor mbostandaarden bijvoorbeeld per deelkwalificatie, kerntaak of werkproces); B. op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt. Waarmee of hoe toont de kandidaat per onderdeel van de landelijke standaard aan dat hij competent is? C. de relatie tussen A en B: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) per onderdeel van de landelijke standaard tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning. Niet van toepassing. Niettemin het volgende citaat uit het Rapport van Hobéon Certificering (12 augustus 2010): Alle door Rescue Nederland afgegeven Ervaringscertificaten, die tijdens het onderzoek in juni 2010 zijn geraadpleegd, zijn in termen van overdraagbaarheid voldoende: de gronden waarop de beoordeling van de in de betreffende standaard opgenomen onderdelen telkens leidt tot een erkenning van die onderdelen, zijn inzichtelijk en corresponderen qua detaillering met de onderbouwingen bij de portfoliobeoordeling. De afgegeven Ervaringscertificaten bevatten concrete informatie met betrekking tot de kwalitatieve overwegingen die aan een besluit tot erkenning ten grondslag liggen. Anders gezegd, uit de afgegeven Ervaringscertificaten blijkt waarom de bewijzen die de kandidaten hebben geleverd, overtuigend zijn en dus een erkenning rechtvaardigen. Conclusie: niet van toepassing Conclusie code 3 (Onderzoek) De in 3.1 vermelde EVC -procedures voldoen aan code 3. Geraadpleegde documenten Handboek EVC Procedure 2010 / Taakomschrijving Taakomschrijving EVC coördinator Uit het rapport van Hobéon Certificering (12 augustus 2010) 15 kandidaatdossiers (geraadpleegd op 24 juni 2010) 15 afgegeven Ervaringscertificaten (geraadpleegd op 24 juni 2010) Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

15 Code 4 Assessoren en Begeleiders Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig. [Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en het gebruik van netwerken.] Subcode 4.1 In de EVC -procedure zijn de rollen van begeleiders en assessoren strikt gescheiden, zowel op papier als in de praktijk. Uit de documentatie van Rescue Nederland blijkt, dat bij elk EVC traject een begeleider wordt aangewezen die in geen enkel opzicht een rol speelt bij de beoordeling van een kandidaat. Voorzover een begeleider beoordeelt, gaat het om de vraag of de door de kandidaat geleverde bewijsmaterialen voldoen aan de formele vereisten zoals die in de procedure zijn vastgelegd. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de assessoren. Dezen hebben geen andere relatie met de kandidaat dan die welke voor het beoordelen van de kandidaat noodzakelijk en onvermijdelijk is. In de documentatie (Handboek EVC Procedure 2010) is dit ondubbelzinnig vastgelegd. Iets wat in de gesprekken tijdens de audit ook werd bevestigd. Conclusie: conform code 4.1. Subcode 4.2 Kandidaten worden door een begeleider begeleid bij het inzichtelijk maken van hun competenties. Uit het documentatie blijkt voorts dat het inderdaad de taak van de begeleider is er op toe te zien, dat de kandidaat de volgende zaken begrijpt (i) de functie, waarde en inrichting van de EVC- procedure, (ii) de betekenis van de crebo -standaard waarop de EVC- procedure is gericht, (iii) de eisen die aan het door hem te leveren bewijsmateriaal worden gesteld, (iv) de methode van assessment en de beoordelingscriteria. Conclusie: conform code 4.2. Subcode 4.3 De begeleider en de assessoren hebben voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de gehanteerde standaard en de EVC -procedure. De in te schakelen assessoren komen, blijkens hun CV s, allen uit het betreffende domein en hebben een professionele training als assessor gevolgd, leidend tot een externe certificering. Zij zijn -dus- volledig op de hoogte van de betreffende crebo -standaard enerzijds en voorts als assessor competent. De training kent de volgende onderdelen: (i) mbo kwalificatiedossiers, (ii) portfoliobeoordeling, implicaties VRAAK criteria, wat geldt als bewijs (iii) criterium gericht interview (gesprekstechniek / communicatie, STARRmethode), (iv) Ervaringscertificaat (oordeel: vastlegging en onderbouwing). Conclusie: conform code 4.3. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

16 Subcode 4.4 De begeleider en de assessoren hebben voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs. Gelet op het feit, dat Rescue Nederland uitsluitend gebruik maakt van getrainde, extern gecertificeerde assessoren, allen afkomstig uit het betreffende domein, is zeker gesteld dat zij niet alleen voldoende kennis hebben van de betreffende crebo standaard en van de vakinhoud maar ook van assessment methoden & -technieken. Zowel de begeleiders als de assessoren zijn voorbereid op hun taak door gerichte training. Voorts organiseert Rescue Nederland haljaarlijkse evaluatie- en intervisiebijeenkomsten mede gericht op verdere uitwerking van de beoordelingscriteria en de hantering ervan. Conclusie: conform code 4.4. Subcode 4.5 De assessoren zijn voldoende vaardig in het gebruik van de toegepaste beoordelingsvormen en de bijbehorende instrumenten. Zie onder 4.4. Conclusie: conform code 4.5. Subcode 4.6 De assessoren dragen bevindingen zowel mondeling als schriftelijk effectief over. Deze communicatieve vaardigheid is onderdeel van de externe assessoren training. Zij bleek voorts uit de tijdens de audit op 24 juni 2010 geraadpleegde rapportages. Conclusie: niet van toepassing Subcode 4.7 Tussen assessor en kandidaat is geen relatie anders dan die welke onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van assessoren noodzakelijk is. Zie onder subcode 4.1.: Assessoren hebben geen andere relatie met de kandidaat dan die welke voor het beoordelen van de kandidaat noodzakelijk en onvermijdelijk is. Deze eis is vastgelegd in de overeenkomst met de assessoren. Rescue Nederland bewaakt zorgvuldig de naleving daarvan. Conclusie: conform code 4.7. Conclusie code 4 (Assessoren en begeleiders) De in 3.1 vermelde EVC -procedures voldoen aan code 4. Geraadpleegde documenten Handboek EVC -Procedure 2010 Competentieprofiel assessor Competentieprofiel begeleider Lijst assessoren en portfoliobegeleiders CV s alle assessoren en portfoliobegeleiders (in totaal 9) Programma training assessoren Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

17 Code 5 Kwaliteitszorg De kwaliteit van EVC -procedures is geborgd en wordt continu verbeterd. [De kwaliteit en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties.] Subcode 5.1 De EVC -aanbieder evalueert op deugdelijke wijze de kwaliteit van de eigen EVC - procedures systematisch onder alle betrokkenen, waaronder in ieder geval kandidaten, opdrachtgevers, begeleiders en assessoren en instanties waar kandidaten ErVaringsCertificaten ter verzilvering aanbieden. Standaard onderdelen van de evaluaties zijn de kwaliteit van de informatie, gemaakte afspraken, gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren, het ErVaringsCertificaat, het verloop van de EVC -procedure, de afwikkeling van eventuele klachten of bezwaren, beheer en administratie. Het interne kwaliteitszorgsysteem van Rescue Nederland voorziet in systematische evaluaties door de kandidaten, portfoliobegeleiders, assessoren en (indien van toepassing) opdrachtgevers. Deze evaluaties hebben betrekking op alle onderdelen die de kwaliteit van de procedure, het proces, de uitvoering en de uitvoerders raken. Bijvoorbeeld: de kwaliteit van de informatie, de gemaakte afspraken, de gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren, het ervaringscertificaat, het feitelijk verloop van de EVC -procedures, de afwikkeling van eventuele klachten of bezwaren, beheer en administratie. Conclusie: conform code 5.1. Subcode 5.2 De EVC -aanbieder zet de uitkomsten van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Dit geheel verantwoordt hij in rapportagevorm. Niet van toepassing. Niettemin dit citaat uit het rapport van Hobéon Certificering (12 augustus 2010): De door Rescue Nederland uitgevoerde evaluaties leiden aantoonbaar tot verbeteringen. Met name zichtbaar in het huidige (verbeterde) Handboek, in de Zelfevaluatie 2010 en in de in 2010 afgegeven Ervaringscertificaten. Voorts: in 2009 voorzag de procedure niet in evaluatie door begeleiders. Met ingang van 2010 betrekt Rescue Nederland ook de begeleiders via schriftelijke evaluatie bij de kwaliteitszorg. Conclusie: niet van toepassing. Conclusie code 5 (Kwaliteitszorg) De in 3.1 vermelde EVC -procedures voldoen aan code 5. Geraadpleegde documenten Handboek, versie 2009 Handboek EVC -Procedure 2010 Zelfevaluatie 2010 Rapport Inspectie Rescue Nederland Beoordeling Kwaliteit EVC Procedures, januari 2010 EVC Kwaliteit o Evaluatieformulieren (assessoren, begeleiders, opdrachtgevers) En o Deelnemersevaluatie EVC traject (geraadpleegd op 24 juni 20120) Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

18 6. EINDRESULTAAT VAN DE BEOORDELING 6.1. Beoordeling Hobéon Certificering adviseert de onderstaande nog uit te voeren EVC- procedures van Rescue Nederland op te nemen in het Landelijk Register voor de duur van 1 jaar Zorghulp Pedagogisch medewerker Pedagogisch werk Pedagogisch werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Kinderopvang) Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

19 Bijlage 1 EVC -aanbieder en Beoordelende organisatie EVC Aanbieder Naam EVC aanbieder Rescue Nederland Contactpersoon M. van Gend Adres Wijnhaven Postcode 3011 AZ Rotterdam Telefoon Beoordelende organisatie Naam Beoordelende Organisatie Hobéon Certificering BV Contactpersoon drs. Robert F. Stapert Adres Scheveningseweg 46 Postcode 2517 KV Den Haag Telefoon Bijlage 2 Overzicht gesprekspartners Hobéon Certificering Niet van toepassing. Zie het Ten Geleide in 5. Rescue Nederland Niet van toepassing. Zie het Ten Geleide in 5. Nota bene Het Kwaliteitsonderzoek met betrekking tot de in 3.1. vermelde EVC procedures werd uitgevoerd door ir. J.G.J. de Gooijer (senior adviseur Hobéon Certificering) en drs. R.F. Stapert (senior adviseur Hobéon Certificering). Beiden hebben ook het Kwaliteitsonderzoek in juni 2010 uitgevoerd. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

20 Bijlage 3 Geraadpleegde documenten Zelfevaluatie 2010 Rapport Inspectie Rescue Nederland Beoordeling Kwaliteit EVC Procedures, januari 2010 Handboek versie 2009 Handboek EVC -Procedure 2010 o Profiel Rescue Nederland o EVC procedure o o o o o voorlichting aanmeldingsgesprek intakegesprek portfolio opbouw portfoliobeoordeling CGI (indien van toepassing) werkplekonderzoek / proeve van bekwaamheid / test rapportage Ervaringscertificaat eindgesprek - evaluatie Organisatie / Rolbeschrijvingen Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van coördinator EVC, begeleider, assessor, Bescherming persoonsgegevens Privacy reglement Bezwaarprocedure Voorbereiden intake en portfolio (voor de kandidaat) Bijlagen: Aanmeldingsformulier Format EVC overeenkomst Format Ervaringscertificaat Regeling Klacht- en Bezwaar / klachtenformulier Taakfunctie omschrijving EVC coördinator Competentieprofiel assessor Competentieprofiel begeleider Lijst assessoren en portfoliobegeleiders Trainingsprogramma assessoren Vragenlijst Verzorgende Vragenlijst Helpende Vragende Zorg & Welzijn Vragenlijst Verpleegkundige CV s alle (9) assessoren en begeleiders EVC Kwaliteit o Evaluatieformulieren (assessoren, begeleiders, opdrachtgevers) Uit het rapport van Hobéon Certificering (12 augustus 2010) 15 kandidaatdossiers (geraadpleegd op 24 juni 2010) 15 afgegeven Ervaringscertificaten (geraadpleegd op 24 juni 2010) Deelnemersevaluatie EVC traject (geraadpleegd op 24 juni 20120) Hobéon Certificering Beoordelingsrapport EVC procedures Rescue Nederland oktober

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4981 1 april 2010 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2010, nr. PLW/2010/5453,

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen

Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen Aanvraagformulier Uitvoeren van EVC-procedures in het kader van Wft-modulen en PE-toetsen Dit aanvraagformulier kunt u gebruiken om te bepalen of u als exameninstituut voldoet aan de vereisten om EVC-procedures

Nadere informatie

De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid

De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid De officiële EVC-registratie: sleutel tot succesvol onderscheid 2 Inhoudsopgave Geregistreerde EVC-aanbieders staan op voorsprong 4 KCE: jarenlang partner van de overheid 6 EVC-kaders en -erkenningstermijnen

Nadere informatie

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder]

Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Beoordelingsrapport uitgevoerd door: [naam Beoordelende Onderzoek naar kwaliteit EVC-procedures van: [naam (beoogde) EVC-aanbieder] Datum: Soort onderzoek: Nieuwe erkenning EVC-aanbieder Uitbreiding EVC-erkenning

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0

Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 Normtekst EVC Kwaliteitscode 2.0 Datum: 18-07-2016 vs 1.1 pag. 1 van 8 --------------------------------------------------------------------- Normtekst EVC kwaliteitscode 2.0 EVC voor de arbeidsmarktroute

Nadere informatie

EVC op het Deltion College

EVC op het Deltion College EVC op het Deltion College Colofon EVC Handboek 2013-2014 ( oorspronkelijk document van 2010) Een werkdocument in het kader van de kwaliteitsontwikkeling Ontwikkeld door het Update: december 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen

Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC Vertaling in werkprocessen Colofon Titel: Toelichting op de kwaliteitscode voor EVC. Vertaling in werkprocessen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 2.0 Datum: 10

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

HVA EVC CENTRUM. Certificeringsrapport in het kader van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

HVA EVC CENTRUM. Certificeringsrapport in het kader van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl HVA EVC CENTRUM Certificeringsrapport in het kader van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit HVA EVC

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

Regeling SAPA Uitwerking Onderwijs Assessor. Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments. Uitwerking. Onderwijs Assessor

Regeling SAPA Uitwerking Onderwijs Assessor. Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments. Uitwerking. Onderwijs Assessor Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments Uitwerking Onderwijs Assessor versie 1.2 datum: 1-6-2014 blz 1 van 10 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Positionering...3 1 Toetsing van vakbekwaamheid...4

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

Handboek EVC. Iedereen competent

Handboek EVC. Iedereen competent Handboek EVC Iedereen competent 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 9 4 Opbouw EVC-traject 11 4.1 Oriëntatie en informatie 11 4.2 Voorlichting

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Profiel kwaliteitscoördinator

Profiel kwaliteitscoördinator Profiel kwaliteitscoördinator Colofon Titel: Profiel Kwaliteitscoördinator Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: 31 maart 2011 Projectnummer: 12822.17 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO

KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO KWALITEIT EVC-PROCEDURES IN HET MBO Utrecht, juni 2009 VOORWOORD In het najaar van 2008 heeft de inspectie een eerste onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van evc-procedures bij diplomerende crebo-gelicenseerde

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

HANDBOEK EVC. Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties. Politie Kennemerland Politieacademie Veteraneninstituut

HANDBOEK EVC. Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties. Politie Kennemerland Politieacademie Veteraneninstituut HANDBOEK EVC Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties Politie Kennemerland Politieacademie Veteraneninstituut Inhoudsopgave pagina Voorwoord 2 1. Begrippenlijst EVC 4 2.

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Saba Comprehensive School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Saba Comprehensive School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Saba Comprehensive School Plaats : Saba BRIN-nummer : 30GU Crebo-nummers : 92180 en 90760 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende deskundigheideisen aan gastouders in de kinderopvang (Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

Convenant Een kwaliteitscode voor EVC

Convenant Een kwaliteitscode voor EVC OCW, SZW Convenant Een kwaliteitscode voor EVC Convenant betreffende de vrijwillige kwaliteitscode voor het Erkennen van Verworven Competenties Ondergetekenden, Stichting van de Arbeid (STvdA), te dezen

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Ervaringscertificaat - Politieacademie

Ervaringscertificaat - Politieacademie Ervaringscertificaat - Politieacademie Erkenning Verworven Competenties Handleiding deelnemer Inhoudsopgave pagina Voorwoord 2 1. Begrippenlijst EVC 4 2. De organisatie van EVC bij de Politieacademie 8

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0 Preambule Dit beoordelingskader is toegesneden op de praktijk van de RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed. De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur.

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Annie Kempers-Warmerdam Voorlichtingsbijeenkomst: 17-11-2015 17/11/15

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Leren van een assessment Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Doelstelling Hoe kun je de kwaliteit van jouw beoordeling en feedback verbeteren bij een

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen

Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Handboek EVC ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Colofon Handboek EVC 2010-2014 Versie 6, november 2014 Ontwikkeld door: Vastgesteld door: EVC-Centrum, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Dhr. P.M.F.

Nadere informatie

Iedereen competent. Handboek EVC

Iedereen competent. Handboek EVC Iedereen competent Handboek EVC 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 De organisatie van EVC binnen ROC van Twente 7 3 Uitgangspunten van EVC 8 4 Opbouw EVC-traject 10 4.1 Voorlichting en intake 11 4.1.1 Oriëntatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek EVC HaKaEVC. Gehandicaptenzorg. (Onderdeel van HaKa Competent B.V.)

Handboek EVC HaKaEVC. Gehandicaptenzorg. (Onderdeel van HaKa Competent B.V.) Handboek EVC HaKaEVC Gehandicaptenzorg (Onderdeel van HaKa Competent B.V.) Auteurs: H. de Bruin, R. Smeding Copyright: HaKa Competent B.V. 2014 Versiebeheer Versie Datum Aard van de wijzigingen 1.0 6 mei

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Klik (GOB) Veldkampsweg 2a 7441CG NIJVERDAL Registratienummer 154548844

Inspectierapport Gastouderbureau de Klik (GOB) Veldkampsweg 2a 7441CG NIJVERDAL Registratienummer 154548844 Inspectierapport Gastouderbureau de Klik (GOB) Veldkampsweg 2a 7441CG NIJVERDAL Registratienummer 154548844 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 14-09-2015

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Handboek EVC. HaKaCompetent

Handboek EVC. HaKaCompetent Handboek EVC HaKaCompetent Auteurs: H. de Bruin, K. Kleine Copyright: HaKa Competent B.V. 2017 Versiebeheer Versie Datum Aard van de wijzigingen 1.0 23-9-2017 2 INLEIDING EN VERSPREIDING DOEL HANDBOEK

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie