Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Op zoek naar branchedoorsnijdende competentieclusters en nieuwe kwalificaties, een verkennend onderzoek naar Witte vlekken in de KSB; ITS (1998) Marktmonitor ICT; EIM in opdracht van MBO Taskforce ICT (november 2000) Rapportage arbeidsmarktmonitor sector ICT; DUO Market Research (februari 2001) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2006; ROA (november 2001) Trendgegevens beroepen 2001; ECABO, DUO Market Research (2001) ICT Marktmonitor ; Nederland~ICT (januari 2002) Trends in IT 2002, op tijd investeren in de juiste technologie; IT-trends institute (april 2002) CPB memorandum/cep-op-maat ICT ; CPB (april 2002) Regioscans en arbeidsmarktanalyse ICT sector; Rijnland Advies (29 april 2002) Eindrapportage Behoefteonderzoek ICT arbeidsmarktmonitor; MBO Taskforce- ICT (mei 2002) ICT voor productiviteitssprong in mkb; Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, Nederland~ICT, FHI (september 2002) Arbeidsmarktmonitor Rijk. De ICT-functie bij het Rijk.; Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Personeelsmanagement Rijksdienst (oktober 2002) Intelligente apparaten. Een visie op embedded systemen voor Nederland; Min. van Economische Zaken, Embedded Systems Institute (november 2002) De ICT arbeidsmarkt nader bekeken. Een kwalitatieve analyse van vraag en aanbod periode ; ICTPunt Nederland (najaar 2002) Trends in ICT 2003, What should managers expect?; Ernst & Young (december 2002) De digitale economie 2002; CBS (2002) Informatie, materiaal en producten uit de Competentiepilot sector ICT (eind 2001-begin 2002) Informatie uit en rapportage n.a.v. een BCP-klankbordgroep-bijeenkomst (op 18 februari 2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Applicatiebeheerder Unix consultant/beheerder SAP consultant/beheerder Oracle consultant/beheerder ERP consultant/beheerder Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie bestuur ICT Stuurgroep Loket MBO ICT dd dd De Applicatiebeheerder kan na bijscholing doorstromen naar algemenere ICT-functies zoals ICT-beheerder, Netwerkbeheerder of naar een specialistische functie als Applicatieontwikkelaar. Hij kan na bijscholing ook doorgroeien naar een functie op HBO-niveau. BEROEPSBESCHRIJVING Print: 11-februari-2004 Pagina 2 van 14

3 beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De applicatiebeheerder is werkzaam in grotere organisaties, waar hij ervoor zorgt dat afdelingen altijd kunnen (blijven) beschikken over operationele administratieve en/of industriële toepassingen. Daartoe definieert, configureert en beheert hij software, opslagstructuren en randapparatuur. Hij houdt systeemdocumentatie bij en is verantwoor-delijk voor bijbehorende handleidingen. Hij past het systeem zoveel mogelijk aan de eisen en wensen van gebruikers aan. Hij houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en als er in de organisatie vernieuwingen nodig zijn, adviseert hij het management daarover. De applicatiebeheerder verzorgt ook de invoering van nieuwe toepas-singen. Hij organiseert acceptatietests. Als er aanleiding toe is, verzorgt hij gebruikersopleidingen en maakt zonodig handleidingen. Voortdurend gaat hij na of de gebruikers wel alle mogelijkheden benutten en of er aanpassingen nodig zijn. Hij kiest de beste systemen (of delen daarvan) uit, voert ze in en beheert alle gegevens. Hij is het aanspreekpunt voor de continuïteit en de betrouwbaarheid van de applicaties. De applicatiebeheerder heeft een uitvoerende rol en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Het afbreukrisico is groot gezien de impact van fouten op het automatiseringssysteem en de afhankelijkheid van bedrijven daarvan. Omdat hij ook samenwerkt met collega s, is hij mede verantwoordelijk voor het verrichte groeps-werk. Hij wordt meestal aangestuurd door een ICT-beheerder en stuurt zelf geen medewerkers aan. Hij wordt beoordeeld op zijn eigen resul-taten en legt verantwoording af aan zijn direct leidinggevende. Door toenemende groei van de informatiebehoefte en verder gaande technische ontwikkelingen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de applicatiebeheerder. De kennis van de gebruikers neemt toe en deze stellen ook steeds hogere eisen aan de applicatiebeheerder. Hij dient ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden en deze ontwikkelingen tijdig te vertalen naar zijn werkomgeving De applicatiebeheerder moet verkregen informatie juist kunnen interpreteren. Hij moet een pro-actieve houding aannemen en controleert of procedures en richtlijnen goed worden uitgevoerd. Hij moet probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De applicatiebeheerder werkt zelfstandig en nauwkeurig. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen beheertaken kunnen steeds meer plaatsonafhankelijk worden uitgevoerd gebruikers/klanten hebben steeds meer invloed op het resultaat: de behoefte aan maatwerk neemt toe continue veranderen standaarden en kwaliteitseisen zie ook de genoemde brondocumenten regelgeving op gebied van beveiliging van informatiesystemen neemt toe wetgeving met betrekking tot het omgaan met informatie speelt een grotere rol (wet op de privacy) zie ook de genoemde brondocumenten het uitvoeren van handelingen die plaatsonafhankelijk zijn, maakt het werk flexibeler een toename van kwaliteit van hard- en software vermindert de controlerende werkzaamheden. Het installeren en beheren wordt daardoor eenvoudiger toename gebruik internet, web-based applicaties zie ook de genoemde brondocumenten communicatie met gebruikers/klanten wordt steeds belangrijker; de applicatiebeheerder moet klantgerichter gaan werken toename van kennis en vaardigheden op het gebied van ICT bij eindgebruikers toename outsourcing van applicatiebeheeractiviteiten naar ICT-dienstverlenende bedrijven zie ook de genoemde brondocumenten het werkgebied van de ICT is per definitie grensoverschrijdend, waardoor internationale ontwikkelingen altijd een rol spelen veel standaarden worden op wereldniveau vastgesteld zie ook de genoemde brondocumenten Print: 11-februari-2004 Pagina 3 van 14

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Richt applicaties in en ondersteunt gebruikers 2 Verzamelt en prioriteert incidenten, eisen en wensen 3 Adviseert over gebruikersbelangen en participeert in implementatie- en verandertrajecten Print: 11-februari-2004 Pagina 4 van 14

5 KERNTAAK 1 Richt applicaties in en ondersteunt gebruikers proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De applicatiebeheerder zorgt ervoor dat binnen de organisatie afdelingen kunnen (blijven) beschikken over operationele administratieve en/of industriële toepassingen. Hij definieert, configureert en beheert software, opslagstructuren, randapparatuur, systeemdocumentatie en handleidingen. Hij stelt beheer- en gebruiksprocedures op, onderhoudt deze en ziet toe op naleving ervan door diverse disciplines. Hij brengt gewenste aanpassingen aan het informatiesysteem aan. Hij denkt mee over de primaire administratieve processen binnen de organisatie. Hij houdt rekening met de wensen en eisen van de gebruiker. Hij verzorgt de invoering van nieuwe toepassingen. Hij adviseert bij de keuze voor een applicatie (of delen daarvan), voert deze in en beheert alle gegevens. Hij stemt meerdere soorten besturingssoftware, applicaties en datacommunicatie- en netwerksoftware op elkaar af. De applicatiebeheerder ondersteunt de gebruikers door trainingen te organiseren voor kleine groepen. Hij treedt op als vraagbaak voor gebruikers en servicedeskmedewerkers bij acute problemen. De applicatiebeheerder werkt samen met gebruikers, servicedesk-medewerkers en direct leidinggevenden. Hij is verantwoordelijk voor de inrichting van applicaties en zorgt ervoor dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de applicaties door goede voorlichting te geven aan de gebruikers. Hij zorgt voor een goede beveiliging van de programmatuur en stelt richtlijnen en procedures op. Hij ziet toe op de naleving van deze richtlijnen en procedures. Hij kan informatieverzoeken en incidentmeldingen van gebruikers en servicedeskmedewerkers naar waarde schatten en er adequaat op reageren. Door de toenemende groei van de informatiebehoefte en steeds verder gaande technische ontwikkelingen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de applicatiebeheerder. De kennis van de gebruikers neemt toe en deze stellen ook steeds hogere eisen aan de applicatiebeheerder. Hij dient daarom goed te communiceren en samen te werken. Hij dient ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden en deze ontwikkelingen tijdig te vertalen naar zijn werkomgeving. De applicatiebeheerder heeft contact met gebruikers en leveranciers. Hij heeft contacten met de systeembeheerder, servicedeskmedewerkers, vakgenoten en direct leidinggevenden binnen zijn organisatie. De applicatiebeheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder programmatuur, testapparatuur, documentatie in allerlei vormen zoals (arbo)handboeken, naslagwerken, internetsites en werkprocedures. De applicatiebeheerder moet verkregen informatie kunnen interpreteren. Hij moet een pro-actieve en dienstverlendende houding aannemen om te zien of procedures en richtlijnen goed worden uitgevoerd. Hij moet probleemoplossend en bedrijfsgericht denken m.b.t. de installatie van applicaties. De applicatiebeheerder moet applicaties zelfstandig en nauwkeurig kunnen inrichten. Tijd versus kwaliteit De applicatiebeheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of bij de afhandeling van opdrachten de zorgvuldigheid boven de snelheid moet gaan of juist niet. De applicatiebeheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de instructie/informatie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinformatie of dat hij dieper ingaat op de behoefte van de klant. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de voorschriften van de organisatie opvolgt. Priortering De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen of hij ingaat op informatieverzoeken van bezoekers of doorgaat met de uitvoering van zijn overige taken. De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Print: 11-februari-2004 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 2 Verzamelt en prioriteert incidenten, eisen en wensen proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De applicatiebeheerder houdt zich bezig met het inrichten en het onderhouden van beheerprocedures. Hij verzamelt informatie over incidenten, eisen en wensen en registreert deze. Tevens stelt hij prioriteiten aan de te verhelpen problemen rekening houdend met de wensen en eisen van de gebruiker. Ter voorkoming van storingen beheert, beveiligt en test hij diverse onderdelen van een applicatie. Hij doet, indien nodig, verbetervoorstellen aan direct leidinggevenden. De applicatiebeheerder werkt samen met gebruikers, servicedesk-medewerkers en direct leidinggevenden. Hij onderkent en specificeert problemen door goede communicatie met gebruikers. Hij schat gemelde incidenten naar waarde en reageert er adequaat op. Door toenemende groei van de informatiebehoefte en verdergaande technische ontwikkelingen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de applicatiebeheerder. De kennis van de gebruikers neemt toe en deze stellen ook steeds hogere eisen aan de applicatiebeheerder. Goed communiceren is van groot belang voor de applicatiebeheerder. Hij dient ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden en deze ontwikkelingen tijdig te vertalen naar zijn werkomgeving. De applicatiebeheerder heeft contact met gebruikers, leveranciers, de systeembeheerder, servicedeskmedewerkers, vakgenoten en direct leidinggevenden binnen zijn organisatie. De applicatiebeheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder programmatuur, testapparatuur, documentatie in allerlei vormen zoals (arbo)handboeken, naslagwerken, internetsites, opdrachtomschrijvingen en werkprocedures. De applicatiebeheerder moet verkregen informatie kunnen interpreteren. Hij moet probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De applicatiebeheerder werkt zelfstandig en nauwkeurig. Hij moet initiatief kunnen nemen om informatie te verzamelen. Hij moet goed kunnen samenwerken en communiceren met gebruikers en opdrachtgevers. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de voorschriften van de organisatie opvolgt. Priortering De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen of hij ingaat op informatieverzoeken van bezoekers of doorgaat met de uitvoering van zijn overige taken. De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Informatie wel of niet doorspelen De applicatiebeheerder heeft een signaalfunctie ten opzichte van de gebruikers en moet zich daarom voortdurend afvragen of informatie van waarde is voor de gebruikers. Hij moet regelmatig beslissen of hij ( te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 11-februari-2004 Pagina 6 van 14

7 KERNTAAK 3 Adviseert over gebruikersbelangen en participeert in implementatie- en verandertrajecten proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De applicatiebeheerder brengt de consequenties van implementatie- en verandertrajecten voor alle afzonderlijke disciplines en de hen ondersteunende applicaties in kaart. Hij neemt actief deel aan implementatie- en verandertrajecten. Hij houdt rekening met de wensen en eisen van de gebruiker en verzorgt trainingen. Hij brengt, indien nodig, advies uit aan direct leidinggevenden. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van implementatieen verandertrajecten. Hij handelt adequaat, plant zijn werkzaamheden goed en houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden. Hij adviseert tijdig diverse belanghebbenden over op handen zijnde implementatie- en/of verandertrajecten. Door toenemende groei van de informatiebehoefte en verdergaande technische ontwikkelingen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de applicatiebeheerder. Hij heeft te maken met de toenemende kennis bij gebruikers. Het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied is daarom een vereiste en hij dient deze ontwikkelingen tijdig te vertalen naar zijn werkomgeving. De applicatiebeheerder heeft contact met gebruikers en leveranciers, systeembeheerder, servicedeskmedewerkers, vakgenoten en direct leidinggevenden binnen zijn organisatie. De applicatiebeheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder programmatuur, testapparatuur, documentatie in allerlei vormen zoals arbohandboeken, naslagwerken, internetsites, opdrachtomschrijvingen en werkprocedures. De applicatiebeheerder moet verkregen informatie kunnen interpreteren. Hij moet probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De applicatiebeheerder werkt zelfstandig en nauwkeurig. Hij moet initiatief kunnen nemen om informatie te verzamelen. Hij moet goed kunnen samenwerken en communiceren met gebruikers en opdrachtgevers. Tijd versus kwaliteit De applicatiebeheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of bij de afhandeling van opdrachten de zorgvuldigheid boven de snelheid moet gaan of juist niet. De applicatiebeheerder moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij de instructie/informatie die hij een bepaalde klant geeft beperkt tot de standaardinformatie of dat hij dieper ingaat op de behoefte van de klant. Afwerken taken versus pro-activiteit De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen of hij alleen de opdrachten die hij krijgt strikt uitvoert of dat hij ook mogelijke dienstverleningsverhogende activiteiten uitvoert of initieert. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De applicatiebeheerder moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Print: 11-februari-2004 Pagina 7 van 14

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Simultaan werken De applicatiebeheerder staat voor de opgave om zijn kerntaken niet consecutief maar simultaan uit te voeren. Bovendien kunnen activiteiten van de ene kerntaak onderdeel vormen van een andere kerntaak. 2 Pro-actief werken De applicatiebeheerder staat voor de opgave om zich pro-actief op te stellen. Hij neemt geen afwachtende houding aan bij het beheren van applicaties en het ondersteunen van gebruikers, maar hij neemt zelf initiatieven om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. De applicatiebeheerder werkt zelfstandig en staat regelmatig voor de opgave om prioriteiten te stellen. 3 Procedures opstellen, naleven en onderhouden De applicatiebeheerder staat voor de opgave om procedures op te stellen, na te leven en te onderhouden voor de applicatie(s) waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij is zich ervan bewust dat hij hierin een voorbeeldfunctie heeft. Het betreft niet alleen security-, onderhouds- en back-up procedures, maar ook beheer- en gebruiksprocedures voor de applicatie(s). De applicatiebeheerder ziet toe op de naleving ervan. Print: 11-februari-2004 Pagina 8 van 14

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Applicaties installeren en aanpassen en testactiviteiten uitvoeren X 2 Opstellen en onderhouden van gebruikersprocedures X 3 Toelichten van de werking van applicaties X 4 Bepalen van gevolgen van technische aanpassingen X 5 Informatieverzoeken en incidentmeldingen afhandelen X 6 Inrichten en onderhouden van beheerprocedures X 7 Beheren, beveiligen en testen van applicaties X 8 Specificeren van problemen en oplossingsrichtlijnen aanreiken X 9 Overzien van consequenties van veranderprojecten X 10 Adviseren over de consequenties van diverse oplossingsrichtingen X 11 Uitvoeren van acceptatietests X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 12 Projectmatig werken X X X 13 Toetsen van opdrachten aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden X X X 14 Planmatig werken X X X sociaal-communicatieve (SC) 15 Adviseren en motiveren X X X 16 Schriftelijk en mondeling communiceren X X X 17 Team- en doelgericht werken X X X 18 Zich constructief en dienstverlenend opstellen X X X ontwikkelings (ON) 19 Eigen handelen evalueren en bijstellen X X X 20 Volgen en toepassen van nieuwe ontwikkelingen X X X Print: 11-februari-2004 Pagina 9 van 14

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN KERNOPGAVE BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Applicaties installeren en aanpassen en testactiviteiten uitvoeren X X 2 Opstellen en onderhouden van gebruikersprocedures X X 3 Toelichten van de werking van applicaties X 4 Bepalen van gevolgen van technische aanpassingen X 5 Informatieverzoeken en incidentmeldingen afhandelen X X 6 Inrichten en onderhouden van beheerprocedures X X X 7 Beheren, beveiligen en testen van applicaties X X X 8 Specificeren van problemen en oplossingsrichtlijnen aanreiken X X 9 Overzien van consequenties van veranderprojecten X 10 Adviseren over de consequenties van diverse oplossingsrichtingen X X 11 Uitvoeren van acceptatietests X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 12 Projectmatig werken X 13 Toetsen van opdrachten aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden X 14 Planmatig werken X sociaal-communicatieve (SC) 15 Adviseren en motiveren X 16 Schriftelijk en mondeling communiceren X 17 Team- en doelgericht werken X 18 Zich constructief en dienstverlenend opstellen X X ontwikkelings (ON) 19 Eigen handelen evalueren en bijstellen X 20 Volgen en toepassen van nieuwe ontwikkelingen X Print: 11-februari-2004 Pagina 10 van 14

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze applicaties te installeren om gebruikers in staat te stellen de applicatie optimaal te gebruiken. Nr. 2 Installeert applicaties, en past instellingen van applicaties aan Voert upgrades uit met gebruikmaking van beschikbare tools Test de geïnstalleerde applicaties, lokaliseert fouten en lost deze, waar mogelijk, op Documenteert en registreert nieuwe of aangepaste applicatiegegevens Correct geïnstalleerde applicatie, eventueel met aangepaste instellingen De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze gebruikersprocedures op te stellen, te onderhouden en toe te zien op naleving ervan door diverse disciplines. Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Schrijft heldere gebruikersprocedures Zorgt ervoor dat procedures bij de juiste medewerkers bekend zijn Ziet er op toe dat procedures worden nageleefd Onderhoudt de gebruikersprocedures Correct opgestelde en geactualiseerde gebruikersprocedures Procedures worden nageleefd door de diverse disciplines De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze de werking van applicaties mondeling toe te lichten en in gebruiksinstructies te beschrijven, afgestemd op de diverse gebruikersgroepen en rekening houdend met hun informatiebehoefte. Licht de werking van de applicaties op correcte en heldere wijze mondeling toe Schrijft een correcte en heldere gebruiksinstructie Stemt instructie af en houdt rekening met de informatiebehoefte van diverse gebruiksgroepen Een op de doelgroep afgestemde gebruiksinstructie Op de juiste wijze verstrekte mondelinge informatie Tevreden gebruikersgroepen De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze t.b.v. van een maximale gebruikersondersteuning te bepalen of technische aanpassingen van een applicatie gevolgen hebben voor de gebruikers. Maakt op juiste wijze gebruik van methoden, hulpmiddelen en informatie voor het bepalen of eventuele technische aanpassingen gevolgen hebben voor de gebruiksinstructies Bepaalt aan de hand van zijn bevindingen of er extra gebruikersstrainingen nodig zijn Verwerkt eventuele aanpassingen in de gebruikersinstructies Juiste inschatting van de gevolgen van technische aanpassingen Naar behoefte, een extra opgezette gebruikerstraining De applicatiebeheerder is in staat om informatieverzoeken en incidentmeldingen van gebruikers en servicedeskmedewerkers naar waarde te schatten en er adequaat op te reageren om zo de continuïteit te waarborgen. Geeft instructies na analyse van de informatieverzoeken en incidentmeldingen Maakt gebruik van de beschikbare beheertools Draagt door klantvriendelijke houding bij aan gebruikerstevredenheid Ondersteunt gebruikers en servicemedewerkers op het goede moment Tevreden gebruikers en servicedeskmedewerkers Goed gedocumenteerde informatie over het verstrekken van instructie Print: 11-februari-2004 Pagina 11 van 14

12 Nr. 6 De kandidaat is in staat om op adequate wijze beheerprocedures in te richten en te onderhouden om structureel informatie te verzamelen over incidenten, eisen en wensen. Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Richt een beheerprocedure in, om structurele informatie te verzamelen over incidenten, eisen en wensen Gebruikt heldere en duidelijke taal Goed opgestelde beheerprocedure die op een doelmatige wijze onderhouden kan worden Toont een resultaatgerichte houding Volledig en juist geïnformeerde gebruikers Tevreden gebruikers De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze, ter voorkoming van storingen, diverse onderdelen van een applicatie te beheren, te beveiligen en te testen, en zonodig verbetervoorstellen te doen. Beheert, volgens geldende procedures, diverse onderdelen van een applicatie Beveiligt diverse onderdelen van een applicatie ter voorkoming van storingen Test diverse onderdelen van applicaties volgens de geldende procedures Analyseert de werking en het gebruik van de applicatie en doet zonodig verbetervoorstellen Goed werkende (onderdelen van een) applicatie (Applicatie)onderdelen zijn regelmatig getest (ter voorkoming van storingen) Goed doordachte verbetervoorstellen De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze problemen te onderkennen, specificeren, met leidinggevenden te bespreken en oplossingsrichtingen aan te reiken om zo het optimaal functioneren van de applicatie binnen het werkproces te waarborgen. Registreert incidentmeldingen volgens de geldende standaarden, regels en procedures Registreert eisen en wensen Interpreteert en specificeert incidentmeldingen, eisen en wensen volledig en op correcte wijze Lost incidenten snel en adequaat op of onderneemt de juiste vervolgactie Documenteert incidentmeldingen en bijbehorende oplossingen op correcte wijze Rapporteert over verrichte werkzaamheden aan zijn leidinggevende Draagt oplossingsrichtingen aan en bespreekt dit met leidinggevenden Registratie en documentatie zijn volledig en voldoen aan de gestelde eisen Incidentmeldingen worden snel en adequaat afgehandeld evt. m.b.v. een tijdelijke oplossing In kaart gebrachte problemen en goed doordachte, aangedragen oplossingrichtingen Volledig geïnformeerde leidinggevende De applicatiebeheer is in staat om op adequate wijze consequenties van veranderprojecten voor alle afzonderlijke disciplines en de hen ondersteunende applicaties te overzien. Nr. 10 Houdt overzicht over de consequenties van veranderprojecten voor alle afzonderlijke disciplines en de hen ondersteunende applicaties Heeft goed contact met de diverse disciplines om informatie boven water te krijgen Consequenties van veranderprojecten zijn tijdig en adequaat afgehandeld De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze functiegericht te adviseren over de consequenties van diverse oplossingsrichtingen voor gebruikers. Adviseert gebruikers over de consequentie van diverse oplossingrichtingen Formuleert helder en duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk Goed doordacht advies, functiegericht, aan gebruikers Op schrift gesteld, helder en duidelijk geschreven, advies aan gebruikers Print: 11-februari-2004 Pagina 12 van 14

13 Nr. 11 Nr. 12 BOS Nr. 13 BOS Nr. 14 BOS Nr. 15 SC De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze binnen implementatieprojecten acceptatietests uit te voeren, applicaties in te richten en trainingstrajecten te ontwerpen en uit te voeren. Voert, met behulp van geleverde tools, acceptatietests binnen implementatietrajecten uit Houdt zich goed op de hoogte van het verloop van de implementatietrajecten Richt applicaties in Ontwerpt trainingstrajecten die afgestemd zijn op de doelgroep Voert trainingstrajecten uit, rekening houdend met de doelgroep Bijgewerkte documentatie over de acceptatietests Goed ingerichte applicaties Ontworpen trainingstrajecten zijn op de doelgroep afgestemd Uitgevoerde trainingstrajecten zijn op de doelgroep afgestemd De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze projectmatig te werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. Voert zijn werkzaamheden projectmatig uit Houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden Werkzaamheden worden en zijn projectmatig verricht Bij de uitgevoerde werkzaamheden is zichtbaar rekening gehouden met veranderende eisen en omstandigheden De applicatiebeheerder is in staat om zijn opdrachten op adequate wijze te toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega's, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. Vergaart kennis over en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur Bepaalt wanneer een opdracht wel of niet binnen zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden ligt of binnen die van collega's Handelt conform de verantwoordelijkheids- en bevoegdhedenhiërarchie De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze eigen werkzaamheden planmatig te verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Stemt activiteiten af met collega s en andere betrokkenen Houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden Neemt eigen verantwoordelijkheid waar nodig Toont aan kennis van en inzicht in de organisatie- en of projectstructuur te hebben Onderneemt geen acties buiten eigen bevoegdheden om Adequaat uitgevoerde (project)werkzaamheden volgens vooropgezet plan De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht te adviseren en te motiveren. Maakt efficiënt gebruik van communicatiemiddelen Draagt informatie correct over Spreekt correct in het Nederlands en het Engels Schrijft correct in het Nederlands en het Engels Adviseert op diplomatieke wijze Advies/motivatie is inhoudelijk correct en duidelijk geformuleerd Communicatiemiddelen worden efficiënt en correct ingezet Notities, brieven, memo s, rapporten e.d. zijn inhoudelijk correct en duidelijk geformuleerd Print: 11-februari-2004 Pagina 13 van 14

14 Nr. 16 SC De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze functiegericht schriftelijk en mondeling te communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Nr. 17 SC Staat gebruikers/klanten en collega's netjes te woord/is klantvriendelijk Communiceert correct in het Nederlands en in het Engels Draagt informatie correct over Informatie is inhoudelijk correct Communicatiemiddelen worden efficiënt en correct ingezet Schriftelijke informatie bevat geen spel- en taalfouten Correct opgestelde memo's, verslagen etc. De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze team- en doelgericht samen te werken met klanten, leveranciers en collega's op verschillende niveaus. Nr. 18 SC Staat klanten, leveranciers en collega's netjes te woord/is klantvriendelijk Komt afspraken na Werkt team- en doelgericht samen Stemt werkzaamheden af Tevreden klanten, leveranciers en collega's Goede contacten met klanten, leveranciers en collega's Correct en prettig uitgevoerde samenwerkingsactiviteiten De applicatiebeheerder is in staat om zich op adequate wijze in te leven in de situatie van collega's, leveranciers en klanten en zich constructief en dienstverlenend op te stellen. Nr. 19 ON Nr. 20 ON Leeft zich in in de klanten, leveranciers en collega's Toont begrip voor reacties en gedrag van klanten, leveranciers en collega s Stelt zich dienstverlenend en klantvriendelijk op Goede relaties met collega's, klanten en leveranciers De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden te bepalen, zijn inzichten op basis van verkregen informatie bij te stellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. Vraagt op eigen initiatief en gericht naar de kwalititeit van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde prestaties Gaat in geval van kritische opmerkingen niet gelijk in de verdediging Vergelijkt proces en resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden en analyseert verschillen en overeenkomsten Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Erkent fouten en/of onvolkomenheden Geeft zijn eigen grenzen aan Brengt aantoonbare verbeteringen aan Heeft een positief kritische houding ten opzicht van zichzelf De applicatiebeheerder is in staat om op adequate wijze nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen. Leest regelmatig vakliteratuur en kijkt naar relevante sites op internet Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken Volgt cursussen/trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Vertaalt innovaties binnen zijn vakgebied naar concrete acties t.b.v. van zijn werkzaamheden Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Vergaart zelfstandig informatie en anticipeert op innovaties Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied Draagt aantoonbaar bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van werkzaamheden Relevante innovaties worden geïmplementeerd in de dagelijkse werkzaamheden Print: 11-februari-2004 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie