TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0"

Transcriptie

1 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

2 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee de provincie een garantie (borgstelling) kon afgeven voor het afdekken van het kredietrisico van energieprojecten (duurzame energie en energiebesparing). De voorwaarden van de garantie voor de bank zijn gelijk aan de voorwaarden van het Borgstellingskrediet Midden en Klein Bedrijf (BMKB) dat bij veel banken al bekend is. De reikwijdte verschilt echter. Het garantiefonds van de provincie richt zich op energieprojecten. Deze projecten vallen niet binnen het BMKB. De provincie heeft het garantiefonds mede op grond van een marktconsultatie gewijzigd. Voor de marktconsultatie heeft de provincie met verschillende partijen gesproken zoals ondernemers, financiële instellingen en adviseurs. Uit de marktconsultatie is gebleken dat de belangrijkste knelpunten liggen bij de financiering van projecten georganiseerd door collectieven zoals Verenigingen van Eigenaren (VvE s), energiecoöperaties of Energy Service Companies (ESCO s). Deze projecten kennen specifieke obstakels, zoals ledenrisico s en de beperkte mogelijkheden om bewezen kredietwaardigheid te beoordelen. Het gaat veelal om nieuwe energieconcepten, die zich niet hebben kunnen bewijzen. Voor banken zijn transactiekosten en risico s bij deze projecten vaak te hoog om dergelijke projecten te financieren. De provincie wil daarom banken met een garantstelling ondersteunen bij het opdoen van ervaring bij de financiering van deze collectieve energieprojecten. Daarnaast wordt een expertteam ingezet dat zich bezig gaat houden met het juridisch en financieel structureren van collectieve energieprojecten zodat de banken minder tijd kwijt zijn om de projecten te beoordelen. De proceskosten van de banken kunnen daardoor beperkt blijven. Voor het expertteam stelt het Rijk in het kader van de Green Deals beschikbaar aan de provincie. Het Rijk is geïnteresseerd in de opzet zoals die nu is gekozen en het is mogelijk dat het rijk, na een gunstige evaluatie, aanleiding ziet de systematiek grootschaliger op te zetten. De provincie werkt dus aan twee onderdelen die aan elkaar verbonden zijn: de portfoliogarantie en het expertteam. Deze tender is gericht op het eerste onderdeel, te weten de Portfoliogarantie. Voor het expertteam wordt later, in overleg met de geselecteerde bank, een aparte aanbesteding uitgezet. Vanwege de relatie met de Portfoliogarantie wordt in dit tenderdocument de beoogde rol en werkzaamheden van het expertteam al wel toegelicht. 2. Tender voor selectie banken voor portfoliogarantie Op 25 september 2012 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de provincie via een tenderprocedure een portfoliogarantie kan aanbieden aan een bank die bereid is energieprojecten te financieren en een portfolio van projecten aan te bieden (zie artikelen 4, 6 en 7 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht). Dit zijn projecten waar meerdere huishoudens of bedrijven als collectief duurzame energie voor de leden gaan produceren of als collectief energiebesparing gaan realiseren. Voorbeelden zijn energieprojecten voor Verenigingen van Eigenaren, Energiecoöperaties, collectief opdrachtgeverschap of Energy Service Companies (hierna: ESCO s) die collectief contracten aangaan. Met de portfoliogarantie kan een bank een portfolio van dergelijke projecten op gaan zetten en financieren. Een deel van het risico komt dan bij de provincie te liggen. Het doel van de tender is om een uitvoeringsovereenkomst met een bank te sluiten over de inzet van de portfoliogarantie. In de Uitvoeringsovereenkomst staan de voorwaarden die gelden voor het inroepen van de garantie door de bank. De voorwaarden komen overeen met de voorwaarden van het

3 Borgstellingskrediet Midden en Klein bedrijf. De Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is de juridische basis voor de provincie en is als bijlage bij deze tender gesloten. De uitvoeringsovereenkomst is gekoppeld aan een subsidiebesluit, zodat de provincie aansluit bij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. De bank met wie de uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten zal daarom ook een subsidiebeschikking ontvangen. Deze juridische constructie via de subsidieregelgeving is nodig, omdat de Nederlandse rechter heeft bepaald dat garanties door overheden onder de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht vallen. Bij tegenstrijdigheid tussen dit Tenderdocument, de Uitvoeringsverordening en de subsidiebeschikking geldt de volgende rangorde: Subsidiebeschikking, Uitvoeringsverordening, Tenderdocument, Aanvraag. Voor deze tender stelt de provincie 2 miljoen beschikbaar. De hoogte van de totale portfoliogarantie bedraagt dus 2 miljoen. Dit is het totale bedrag dat de bank in kan roepen. In juridische zin gaat het om een subsidievariant in de vorm van een borgstelling die de provincie beschikbaar stelt zoals bedoeld in artikel 7:850 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Deze tender betreft geen aanbesteding voor een overheidsopdracht en het Besluit Aanbestedingsregels overheidsopdrachten is dus niet van toepassing. Er is gekozen voor een tender waar alleen banken (en lokale vestigingen daarvan of combinaties van lokale banken) op in kunnen schrijven. De tender geeft de provincie de mogelijkheid te kiezen voor de bank met het beste bod. Het beste bod wordt gekozen aan de hand van de criteria zoals die in dit tenderdocument zijn opgenomen. De bank die de tender wint kan gebruik maken van de portfoliogarantie. De voorwaarden van de portfoliogarantie zijn in dit tenderdocument opgesomd. Dit tenderdocument is gepubliceerd op de website van de provincie. 3. Voorprocedure en marktconsultatie Ten behoeve van de evaluatie van het bestaande garantiefonds en ter voorbereiding op de portfoliogarantie heeft de provincie gesprekken gevoerd met een aantal marktpartijen. Onderdeel van de marktconsultatie waren gesprekken met banken. De reden voor de provincie was om de gestelde voorwaarden in de voorfase af te kunnen stemmen zodat de tender zo effectief en efficiënt als mogelijk vorm kon krijgen. De provincie heeft gesproken met ASN, lokale Rabobanken en Triodos. Deze banken worden niet uitgesloten van inschrijving op de tender. Gelet op de inhoud van de gesprekken ziet de provincie daar geen reden toe. De gespreksverslagen zijn als bijlage A toegevoegd. 4. Tijdschema voor de tender Eventuele vragen kunt u tot 30 november 2012 per stellen bij de heer S.K. Röell van de provincie. De gestelde vragen worden anoniem in een Nota van Inlichtingen beantwoord. Deze wordt uiterlijk 6 december 2012 gepubliceerd. Uw aanvraag voor de tender kunt u per mail zowel in Word en PDF-bestand sturen aan: en Sluitingsdatum voor indienen van een aanvraag is 19 december 2012 om 12:00 De indieningsdatum wordt bepaald door de ontvangst van de . Als uw aanvraag na de deadline wordt ingediend dan wordt uw aanvraag geweigerd. Het risico van een te late indiening ligt bij de indiener. De provincie geeft geen financiële vergoeding voor het indienen van een aanvraag

4 De voorwaarden die de provincie aan uw aanvraag stelt zijn: 1. Door het indienen van de aanvraag op grond van de tender accepteert u de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Utrecht 2011, de Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht en de voorwaarden in dit tenderdocument. 2. De overeenkomst voor de portfoliogarantie wordt gesloten als uitvoeringsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. 3. De provincie behoudt zich het recht voor deze tender tijdelijk / permanent of gedeeltelijk / in totaliteit te stoppen. U kunt zich dan niet beroepen op een vergoeding van gemaakte kosten of een andere compensatie aangaande tijd, kosten of personele inzet. De intrekking van de tender is een verlaging van het subsidieplafond. In dit tenderdocument bent u gewezen op de gevolgen hiervan voor reeds ingediende aanvragen (artikel 4:28 Awb). In de bijlage bij dit tenderdocument wordt de tender verder toegelicht.

5 Bijlage A: Randvoorwaarden Portfoliogarantie en Expertteam De provincie wil twee instrumenten inzetten om samen met een geselecteerde bank financiering van collectieve energieprojecten mogelijk te nemen. Het gaat om: 1. Portfoliogarantie energie en 2. Expertteam energie. Voor de portfoliogarantie wil de provincie via deze tender een bank selecteren. In deze bijlage staan de toelichting en de randvoorwaarden van de portfoliogarantie. Daarnaast wordt ter informatie de achtergrond van de inzet van het expertteam toegelicht. 1. Onderdeel 1: Portfoliogarantie energie 1.1. Juridische basis en beschikbare bedrag collectieve energieprojecten De juridische basis voor het uitzetten van de tender is de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht. De provincie stelt via deze tender 2 miljoen beschikbaar. De bank kan deze middelen gebruiken zodat een portfolio aan collectieve energieprojecten opgebouwd kan worden waarbij risico s gedeeltelijk door garantstelling afgedekt worden. In de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is de portfoliogarantie verwoord als een subsidie aan een bank voor het afdekken van een deel van de risico s die gepaard gaan met het sluiten van kredietovereenkomsten (dus leningen of krediet via een rekening-courant verhouding) die de bank aangaat ten behoeve van de opbouw van een portfolio van collectieve energieprojecten. Deze systematiek sluit aan bij de opzet van het Besluit Borgstellingskrediet MKB van het Agentschap NL. De geselecteerde bank kan de garantiestelling gebruiken als zekerheid voor financiering van collectief georganiseerde energieprojecten Garantie voor de financiering van collectieve energieprojecten Beschrijving van het collectief energieproject De portfoliogarantie kan alleen worden gebruikt voor financiering van collectieve energieprojecten. De voorwaarden voor dergelijke projecten zijn: - Het project is bedoeld om energiebesparing te realiseren of duurzame energie te leveren aan energiegebruikers. - De terugverdientijd van de projecten is minimaal 5 jaar - De energietechnieken die ingezet worden staan op de EIA-lijst (Energie Investeringsaftrek) of zijn vergelijkbaar met de technieken op de EIA-lijst. Het expertteam kan hierover een uitspraak doen. - Het energieproject is opgezet als rechtspersoon, dus een stichting, BV, vereniging of coöperatie. - Het energieproject wordt in Utrecht uitgevoerd en de energiegebruikers zijn in Utrecht gevestigd. - De collectieve energieprojecten sluiten als rechtspersoon een leningovereenkomst met debank. De energiegebruikers betalen de de rente en aflossing voor de leningen direct of indirect (via de rechtspersoon) aan de bank. Nieuwe energiegebruikers zijn via een geldend kettingbeding verbonden aan de leningovereenkomst met de bank en dragen net als de andere bestaande energiegebruikers bij aan de betaling van de rente en aflossing voor de lening. - Het collectieve energieproject bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen of rechtspersonen die als energiegebruikers aan hetzelfde energieproject zijn verbonden.

6 NB: De provincie stelt zelf geen nadere eisen aan de kredietwaardigheid van de projecten en zal de projecten ook niet financieel beoordelen. De reden is dat de provincie ervan uitgaat dat de bank zelf voor elk project een groot deel van het risico blijft dragen en daardoor zelf elk project gaat beoordelen Staatssteun Vanwege de staatsteun regels wordt er een onderscheid gemaakt tussen een Particuliere energieprojecten en energieprojecten die door een onderneming worden opgezet. Een particulier collectief energieproject wordt opgezet door én ten behoeve van een groep van particuliere energiegebruikers. Voorbeelden zijn Verenigingen van Eigenaren, particuliere coöperaties of vormen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er is sprake van ondernemingsactiviteiten als het collectief energieproject wordt opgezet door een onderneming of als de energiegebruikers ondernemingen zijn. Voorbeelden zijn de ESCO-onderneming, Coöperatie van ondernemingen of de woningbouwcorporaties die voor een portfolio van woningen maatregelen nemen. Voor de beoordeling van staatssteun kan de bank gebruik maken van het expertteam. Van staatssteun is sprake als een overheid een bepaalde onderneming begunstigd. Bij een garantie van de overheid aan een onderneming is sprake van staatssteun, omdat het energieproject voor de garantie geen marktconforme premie betaald. De hoogte van de staatssteun wordt bepaald door het verschil tussen de premie die de provincie in rekening brengt (geen premie) en de marktconforme premie. Voor particulier collectieve energieprojecten zijn de staatssteunregels niet aan de orde, omdat er dan geen sprake is van een garantie aan een onderneming. Voor zover sprake is van staatssteun kan worden gekeken of de staatssteun valt binnen de zogenoemde vrijstellingsverordeningen. Als voldaan is aan alle voorwaarden dan is het niet mogelijk een formele goedkeuring van de Europese Commissie te krijgen. Als basis voor de portfoliogarantie hanteert de provincie de regels van de zogenoemde de-minimis-regeling (Verordening (EG) 1998/2006, L379/5, betreffende de-minimissteun). Op grond van deze regeling kan een overheid staatssteun verlenen tot in drie belastingjaren. Een vereiste is dan wel dat het collectieve energieproject verklaart dat zij in de afgelopen drie jaar niet meer dan dit bedrag aan andere subsidies of overheidsvoordelen heeft gekregen. Op grond van de de-minimis-regeling kan de provincie een garantie afgeven van 1,5 miljoen. De garantie mag niet meer bedragen dan 80% van de onderliggende lening. Naast de de-minimis-regeling zijn er nog andere mogelijkheden om staatssteun te verlenen zonder formele goedkeuring door de Europese Commissie. Dit kan op grond van de Verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PBEU L 214/3). Deze vrijstelling staat ook wel bekend als de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Op grond van deze verordening kan staatssteun worden gegeven aan energieprojecten. De garantie kan dan allen worden gebruikt voor MKB-ondernemingen. In verband met staatssteun gelden dus de volgende voorwaarden voor een collectief energieproject: - Voor Particulier collectieve energieprojecten: er gelden geen beperkingen. De bank kan bij twijfel de provincie vragen schriftelijk akkoord te geven over de status (wel / geen onderneming) van het project. - Voor ondernemingen: de-minimisverklaring per onderneming of schriftelijke verklaring van de provincie voor akkoord staatssteun (eventueel via expertteam).

7 Het expertteam kan, zodra dat aanwezig is, de classificatie van het project toetsen en de voorwaarden van staatssteun beoordelen. NB: voor de banken geldt dus dat zij niet zelf een de-minimisverklaring hoeven af te geven. Er is geen sprake van staatssteun aan de banken, maar aan de energieprojecten waarbij ondernemingen zijn betrokken. De toets op staatssteun moet plaatsvinden op projectniveau Afspraken met bank portfoliogarantie De afspraken met de bank worden vastgelegd in de subsidiebeschikking aan de bank in combinatie met de uitvoeringsovereenkomst op grond van artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze juridische constructie is nodig zodat de bepalingen van het bestuursrecht van toepassing zijn. In de uitvoeringsovereenkomst staan de afspraken over het inroepen van de portfoliogarantie. De afspraken komen overeen met de voorwaarden zoals gelden voor het Besluit Midden en Kleinbedrijf. De overeenkomst wordt na de gunning met de bank gesloten. Hieronder staan de voorwaarden in het kort weergegeven: - Het maximale bedrag van de portfoliogarantie bedraagt 2 miljoen. De provincie betaalt binnen de termijn en de voorwaarden zoals zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. - De bank financiert minimaal 3 collectieve energieprojecten binnen een periode van 2 jaar. Als de bank binnen deze periode minder projecten financiert dan vervalt het deel van het totale garantiebedrag dat nog niet aan energieprojecten is gekoppeld. De bank kan daarna niet meer gebruik maken van de garantie. Voor nieuwe projecten wordt de uitvoeringsovereenkomst beëindigd. - De hoogte van het garantiepercentage per is afhankelijk van het totale bedrag dat de bank bereid is energieprojecten mee te financieren. Dit is de hefboom die de bank bij de gunning aanbiedt. Een hogere hefboom leidt tot een lager percentage aan maximale garantie per project. Het percentage wordt vastgelegd in de beschikking en de uitvoeringsovereenkomst die aan de bank wordt afgegeven en de portfolio garantie. De maximale garantstelling per project is gelijk aan de hefboom die de bank bij gunning aanbiedt. Aan de hand van onderstaande tabel is de relatie tussen hefboom en max% garantstelling per project inzichtelijk gemaakt: hefboom verkregen met tender Max % garantstelling/ project door PU < 2 dan wordt Tender ingetrokken nvt <3,3 40 3,4 40 3, De garantie geldt voor betaling van de rente en de aflossing van een lening die het energieproject aan de bank verschuldigd is. - De looptijd van de garantie is maximaal 12 jaar en loopt lineair af. - De bank meldt elk project dat onder de portfoliogarantie valt aan de provincie. Hiervoor gebruikt de bank de meldingsformulieren die door de provincie beschikbaar worden gesteld.

8 - De bank kan de garantie alleen inroepen als alle zekerheden voor het project zijn ingeroepen. De provincie hanteert dezelfde voorwaarden als bij het Borgstellingskrediet MKB van het Agentschap NL. - Nadat de bank van de garantie gebruik heeft gemaakt dan gaat de vordering van de provincie als regres over op het bestuur van het energieproject waar de lening betrekking op heeft. - De bank verplicht zich om de opgedane kennis en ervaring aan de provincie beschikbaar te stellen. De provincie respecteert daarbij de vertrouwensrelatie van de bank met de energieprojecten. De provincie wil inzicht in de algemene kenmerken, wijze van risicobeoordeling, berekening van rentepercentage en randvoorwaarden die de bank stelt. Deze informatie wordt publiekelijk toegankelijk gemaakt. De reden is dat de provincie (en Rijk) met de portfoliogarantie een leereffect wil creëren en ervoor wil zorgen dat de financierbaarheid van projecten verbeterd. De provincie respecteert vertrouwelijke informatie uit de verschillende business cases. 2. Onderdeel 2: Expertteam Het expertteam bestaat uit verschillende experts, zoals juristen, bedrijfseconomen en energietechnische adviseurs. Dit team kan de uitvoerders van de collectieve energieprojecten helpen bij het opzetten van het energieproject dat aansluit bij de wensen van een bank. Hierdoor worden beoordelingskosten lager. Daarnaast kan een bank het expertteam inschakelen voor de beoordeling van projectaanvragen. Op deze wijze worden transactiekosten van de bank verlaagd en wordt inzicht verkregen in financiering van nieuwe business cases en doelgroepen. Deze kosten komen bij de overheid te liggen. Voor het aanstellen van het expertteam zet de provincie een aparte aanbestedingsprocedure uit. Het expertteam is geen onderdeel van deze tender. De opzet van dit onderdeel is als volgt: - Na de sluiting van de tender voor de portfoliogarantie stelt de provincie in overleg met de bank, het profiel van een expertteam op. Dit profiel is de kern van de aanbesteding die de provincie gaat uitzetten. - De provincie selecteert, mede in overleg met de bank, 1 contractspartij (of een combinatie van partijen). De provincie spreekt met deze partij af dat zij op afroep verschillende expertisegebieden kunnen leveren. - De provincie betaalt gemaakte kosten van het expertteam. De betaling vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. - Het expertteam moet bij de provincie melden welke activiteiten zij gaan verrichten en hoeveel tijd dat gaat kosten. De provincie vergoedt pas de kosten na de melding door het expertteam. Een te late melding is voor risico van het expertteam. Het expertteam hoeft geen bevestiging van de provincie af te wachten, tenzij de provincie meldt dat het budget is overschreden. Na versturing van een dergelijke melding door de provincie krijgt het expertteam geen uren meer vergoed. - Alle adviezen die het expertteam maakt moeten kosteloos aan de provincie beschikbaar worden gesteld. Het intellectuele eigendom ligt bij de provincie voor zover het gaat om de algemene informatie. De provincie respecteert vertrouwelijke informatie uit de verschillende business cases.

9 Bijlage I: Selectie- en gunningcriteria 1. Selectiecriteria In artikel 7 lid 1 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is opgenomen dat de provincie de aanvraag van de bank op grond van deze tenderprocedure weigert als niet is voldaan aan de onderstaande selectiecriteria: - De aanvrager is aan te merken als een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een bank gelieerd beleggingsinstelling, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht waarbij de bank, of de beleggingsinstelling die handelt op grond van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. De aanvraag kan ook worden ingediend door een combinatie van aanvragers waarbij alle partijen in de combinatie als bank zijn aan te merken. De provincie stelt geen eisen aan de rechtsvorm van de combinatie. - De bank bereid is minimaal 4 miljoen aan collectieve energieprojecten te gaan financieren. De hefboom of leverage die de bank biedt bedraagt dus minimaal 2. Door in te schrijven verklaart u te voldoen aan de bovengenoemde selectiecriteria. Indien nodig kunnen wij nadere gegevens opvragen ter verifiëring. 2. Gunningscriteria 2.1. Juridische grondslag In artikel 6 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is opgenomen dat Gedeputeerde Staten een tenderprocedure kunnen uitschrijven voor de selectie van de bank met wie de provincie een portfoliogarantie wil afsluiten. De tenderprocedure is uitgewerkt in dit tenderdocument. In artikel 6 lid 3 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht staat dat de subsidie aan de bank wordt verleend die op grond van de tenderprocedure is geselecteerd en de economisch meest voordelige aanvraag heeft ingediend zoals dat op grond van de gunningcriteria uit dit tenderdocument is beoordeeld. De gunningcriteria staan hieronder opgenomen Beschrijving van de gunningcriteria De aanvraag van de bank wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande gunningcriteria: - Criterium 1 - Leverage : het bedrag dat de bank bereid is in te zetten voor de financiering van collectieve energieprojecten. De score wordt gerelateerd aan de totale omvang van de portfoliogarantie van 2 miljoen. Het maximale percentage voor de garantie voor elk project neemt af naarmate de bank bereid is een groter bedrag in te zetten voor de financiering. Hieronder staan de verschillende percentages: hefboom verkregen met tender Max % garantstelling/ project door PU < 2 dan wordt Tender ingetrokken nvt <3,3 40 3,4 40 3,

10 - Criterium 2 Beoordeling projectplan: de bank wordt verzocht een plan van aanpak in te dienen van maximaal 4 A4-tjes op grond waarvan de provincie een oordeel kan geven over de wijze waarop de bank de portfoliogarantie in kan gaan zetten. Hierin moet in ieder geval worden ingegaan op de volgende onderdelen: o Afstemming provincie: geef aan hoe u met de provincie in overleg treedt over de financiering van de collectieve energieprojecten, de juridische en financiële constructies voor de financiering en het delen van informatie over de obstakels bij de financiering van de collectieve energieprojecten. Geef aan welke informatie u beschikbaar gaat stellen en welke overlegmomenten u voorziet. o Visie op opschaalbaarheid van de energieprojecten: geef aan op welke wijze u tijdens en na de periode van de portfoliogarantie collectieve energieprojecten wil aanjagen en gaan financieren. o Ervaring van de bank: geef de ervaring van de bank aan en de ervaring van de betrokken medewerker(s) van de banken met de financiering van eerder gefinancierde vergelijkbare energieprojecten. o Mate van vervanging van het eigen vermogen: Vermogenseis : geef aan of provinciale garantstelling in bepaalde gevallen aangemerkt kan worden als eigen vermogen van energieprojecten Score en weging van de gunningcriteria De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van guningcriteria. Hieronder staan de criteria in de tabel opgenomen. Elk criterium wordt beoordeeld op een schaal van 1 5 (1=slecht; 2 = redelijk; 3 = gemiddeld; 4 = goed; 5 = uitstekend). De verschillende criteria worden gewogen zoals hieronder weergegeven. Criterium Wegingsfactor Berekeningswijze score Leverage 80% bank met de hoogste leverage ontvangt maximaal aantal te behalen punten. Projectplan 20% Beoordeling criterium leverage: De bank met de hoogste leverage ontvangt het maximaal aantal te behalen punten. De puntentelling van de overige leverages worden berekend volgens de volgende formule: Leverage inschrijver/hoogste leverage x maximaal aantal te behalen punten, afgerond op hele getallen. Gegund wordt aan de inschrijver met de hoogste totaalscore. Met deze bank gaat de provincie de afspraken vastleggen in de Uitvoeringsovereenkomst waarin de voorwaarden staan. De overige aanvragen worden afgewezen, omdat de aanvragen op grond van de gunningcriteria en de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in dit tenderdocument niet zijn beoordeeld als economisch meest voordelige aanvraag (artikel 7 lid 2 Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht). Beoordelingscommissie De aanvragen van de bank worden beoordeeld door de volgende personen: - Stef Roell projectleider garantiefonds. - Wim Schouten financieel adviseur - Ron Snel Coordinererd senior beleidsmedewerker

11 De beoordeling is bedoeld als voorbereiding op de besluitvorming door Gedeputeerde Staten op uw aanvraag. Het gaat hier niet om een adviescommissie zoals bedoeld in de artikelen 3:5 en verder Awb.

12 Bijlagen A) Verslagen marktconsultatie. B) Link naar ASV. C) Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht.

13 Bijlage A) Verslagen marktconsultatie Er zijn oriënterende gesprekken geweest met verschillende marktpartijen. Hieronder staat voor elk gesprek in algemene zin uitgewerkt welke onderdelen zijn besproken: Herman Wijffels (Utrecht Sustainability Institute): de heer Wijffels is oud-topman van de Rabobank. Hij is nu voorzitter van het Utrecht Sustainibility Institute. Hij geeft onder andere advies over het opzetten van duurzame business cases en financiële constructies voor overheden. Hij geeft aan dat de rol van de overheid zich moet beperken tot het afdekken van de kredietrisico s voor collectief georganiseerde partijen en nieuwe concepten, zoals VvE s en ESCO s. Ruud Nijs (Holland Financial Centre Hfc)). Het Hfc is bezig met de uitwerking van een investeringsvoorstel voor het GIM. Dit is een onderdeel van een Green deal met het rijk. Diverse overheden kunnen hun middelen in het GIM gaan onderbrengen. Vanuit het GIM worden verschillende financiële instrumenten ingezet voor de financiering van energieprojecten. Ruud Nijs wijst erop aansluiting te zoeken bij lopende Green deal projecten waarbij het garantiefonds als instrument ingezet kan worden. ASN-bank: Met de ASN hebben we vooral doorgesproken over de huidige opzet van het garantiefonds en de financiering van VvE s. De ASN geeft aan dat het oude garantiefonds een prima instrument is om financiering van energieprojecten mogelijk te maken. De ASN zou liever werken met een portefeuillegarantie in plaats van een garantie die gekoppeld is aan een project. De ASN wil zich in gaan zetten voor financiering van energiebesparing bij VvE s. Een garantie van de provincie helpt om dit te realiseren. De ASN heeft vragen gesteld bij de hoogte van het garantiepercentage per project. Ton van Erp (AE-finance; oud-medewerker Fortis-bank): bij de Fortis bank is de heer Van Erp bezig geweest met financiering van VvE s. Hij heeft aangegeven dat het oude garantiefonds een goed instrument is om financiering van VvE s mogelijk te maken. Hij is nu als zzp er actief als adviseurs voor VvE s. Hij werkt op dit moment onder andere aan de blok-voor-blok. Hij heeft subsidie gekregen om te zorgen dat wijken in Utrecht gaan investeren in energiebesparing. Een onderdeel daarvan is energiebesparing bij VvE s. Hij zou het garantiefonds graag in willen zetten als portefeuillegarantie voor groepen van VvE s. Hij is hierover in gesprek met ASN. Rabobank Amersfoort: De rabo in Amersfoort is betrokken geweest bij het oude garantiefonds. Via het garantiefonds zijn 5 VvE s gefinancierd. Samen met de Rabo heeft de provincie een cheklist opgesteld voor de financiering van VvE s. De Rabo wil zich actief inzetten voor energiebesparing bij VvE s. Zij doen mee in de subsidieregeling van het rijk te weten blok-voorblok. Zij zouden graag gebruik maken van een portefeuillegarantie. Als optie geven zij mee dat het mogelijk zou moeten zijn om te kunnen variëren met de hoogte van het maximale percentage voor de garantie per project. Rabobank Woudenberg Lunteren: de rabo in Woudenberg - Lunteren heeft gebruik gemaakt van het garantiefonds bij de financiering van een WKO-installatie van een woningbouwvereniging. Zij hebben de financiering verzorgd omdat het hing om een bestaande klant van hen. Bovendien gaf de provincie aan om het project via het garantiefonds te gaan ondersteunen. De rabo geeft aan dat zij in de toekomst niet meer gebruik zullen maken van het garantiefonds. De transactiekosten zijn veel te hoog. Zij geven mee om volledig aan te gaan sluiten bij het BMKB zodat er voor de bank geen extra lasten aan verbonden zijn. Verder geven zij aan dat zij bij energieprojecten vooral kijken naar het management. Als het gaat om een bedrijf die als doel heeft om voor een lange tijd zich te richten op de exploitatie van duurzame energie dan zijn zij best bereid om financiering te verschaffen. John Braakman (ondernemer en lid van de Energy Board Noord Holland): omdat de heer Braakman zelf een aanvraag heeft ingediend onder het oude garantiefonds energie heeft hij zelf ervaren hoe zwaar de procedure is. Eerst een volledig uitgewerkte business case uitwerken die bespreken met provincie en Agentschap en daarna pas de beoordeling door Agentschap. Als dan

14 weet hoeveel garantstelling de provincie bereid was te geven dan moest een vergelijkbaar zware procedure nog een keer bij de bank doorlopen worden. Zijn belangrijkste advies is dat de proceskosten bij het nieuwe instrument laag moeten blijven. Jan Willem Zwang (ondernemer):. Hij houdt zich bezig met de exploitatie van lokale duurzame energiebedrijven, zoals DEVO in Veenendaal. Een deel van het risico van dit project ligt nu bij de gemeente Veenendaal. De gemeente zou graag willen dat het risico via het garantiefonds bij de provincie komt te liggen. Rob Smit (Agentschap NL): Door de crisis is er een stijging van het aantal faillisementen en daarmee van uitputting van de reservering die is gedaan in het kader van de BMKB regeling. Omdat risico s goed zijn ingeschat vormt dit geen probleem. Wel van belang om in deze tijden extra kritisch te kijken naar risico die bij een instrument horen. Jan Coen van Elburg (RebelGroup): het instrument van garantstelling is gelet op beschikbare budget en gewenste effect een logische keuze. Er zijn veel verschillende manieren om een garantstelling vorm te geven. Elk van deze varianten heeft voor en nadelen en van belang is om aan de hand van duidelijk doel de randvoorwaarden te bepalen het instrument op te zetten. Triodos-bank: de Triodos bank geeft aan dat het instrument van de Portfoliogarantie kan voorzien in een behoefte bij de banken. Zij staan achter de opzet van de garantie. Zij wijzen op het gunningcriterium van de leverage en de wijze waarop dat beoordeeld gaat worden. Uit de gesprekken is het volgende algemene beeld naar voren gekomen: Alle partijen ondersteunen het beeld van opschaling. Als bijzondere doelgroep komen steevast de collectief opgezette projecten naar voren, zoals coöperaties, Energy Service Companies (ESCO s) of Verenigingen van Eigenaren (VvE s). Het kenmerk van deze projecten is dat ze collectief zijn opgezet door individuele particulieren of bedrijven. De collectieve opzet is een vorm van opschaling op project-niveau waardoor schaalvoordelen kunnen worden bereikt (sterkere onderhandelingspositie, grotere inkoop). Daarnaast ontstaat er een nieuw soort bedrijvigheid, bijvoorbeeld MKB ers die zich als ESCO organiseren of installateurs die VvE s benaderen. Tevens is er een schaalvoordeel op het gebied van duurzaamheid, omdat voor een relatief grote groep bijvoorbeeld energiebesparing kan worden gerealiseerd. Deze collectieve organisaties zijn voor banken moeilijk te financieren, vanwege gebrek aan kredietverleden, onzekere kasstromen en het bestaan van een ledenrisico. De transactiekosten zijn voor banken te hoog om de kredietwaardigheid van alle leden te beoordelen. Bovendien kunnen nauwelijks traditionele zekerheden worden gegeven, zoals hypotheek-rechten. Verder zijn andere private financiers niet bereid te financieren vanwege relatief lage rendementen. Er is dus een marktfalen. Banken willen pas financieren als er een portefeuille van projecten is opgebouwd zodat ervaring is opgedaan en er meer zekerheid is over de kasstromen. Pas dan kan op Het opbouwen van de portefeuille kost tijd en brengt risico s (innovatie- en portefeuillerisico) met zich mee. Het risico komt vooral tot uiting bij de eerste groep van projecten binnen de portefeuille. In de gesprekken is gewezen op bestaande initiatieven zoals het opzetten van de Groene Investeringsmaatschappij, projecten uit de Green Deal of de Blok-voor-Blok. De provincie kan ervoor kiezen zich bij dergelijke bestaande initiatieven aan te sluiten. Het huidige instrumentarium is over het algemeen positief gewaardeerd. Er is wel aangegeven dat het een relatief klein fonds is dat bovendien geografisch is beperkt tot de provincie Utrecht. De marktpartijen hebben duidelijk aangegeven dat de transactiekosten hoog zijn (mede ook vanwege de geringe omvang). Een suggestie van bijvoorbeeld de Rabobank Woudenberg is om de regeling meer aan te laten sluiten bij landelijke regelingen zoals het Borgstellingskrediet MKB (BMKB). De bank moet de garantie kunnen aanvragen zonder dat de bank te maken krijgt met te hoge administratieve lasten.

15 Bijlage B) Algemene subsidieverordening provincie Utrecht Voor de meest actuele versie van de provinciale susidieverordening verwijzen wij u door naar de de website van de provincie (http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving- 0/?IPDR_methode=regeling.regeling&IPDR_id=715).

16 Bijlage C) Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht) Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 35 (Klimaat en energie) en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; Overwegende dat: De provincie de financiering van collectieve energieprojecten door banken wil ondersteunen zodat de energietransitie versneld vorm krijgt; Het gewenst is dit te bereiken door het gedeeltelijk afdekken van de risico s van energieprojecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zodat deze projecten daadwerkelijk kunnen worden gefinancierd en gerealiseerd. De provincie biedt via een tender aan een portfoliogarantie met een bank te sluiten. Een bank kan dan een deel van het risico voor de financiering van een portfolio van energieprojecten afdekken. Besluiten: De Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht vast te stellen. Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; b. Bank: een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een bank gelieerd beleggingsinstelling, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht waarbij de bank, of de beleggingsinstelling handelt op grond van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten; c. Energieproject: project waarmee duurzame energie wordt opgewekt of energie wordt bespaard waarbij een CO2-reducerende techniek wordt gebruikt waarvan de techniek bekend en bewezen is en waarbij de extra investeringskosten in een periode van minimaal vijf en maximaal vijftien jaar worden terugverdiend; d. Portfoliogarantie: de overeenkomst tussen de provincie en de bank betreffende de zekerheid tot aflossing van het krediet voor een portfolio van verschillende energieprojecten; e. Tenderdocument: het document dat de provincie op basis van deze Uitvoeringsverordening heeft gepubliceerd en waarin de voorwaarden van de tender en de beoordeling van de aanvragen zijn opgenomen. Artikel 2 Criteria Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 35 die gericht zijn op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door onder andere het toepassen van duurzame energie en energiebesparende maatregelen en technieken.

17 Artikel 3 Doelgroep 1. De bank kan subsidie aanvragen na publicatie van de tender. Het aanbod van de bank op de tender is de aanvraag voor de verlening van de subsidie. 2. De subsidie aan de bank wordt verleend aan de bank die op grond van het tenderdocument is geselecteerd als de economisch meest voordelige aanvraag. Artikel 4 Vorm Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken in de vorm van een portfoliogarantie aan de bank die op grond van de tender, zoals opgenomen in artikel 6, is geselecteerd voor de financiering van energieprojecten. Artikel 5 Subsidieplafond Het plafond voor het bedrag dat aan garanties kan worden verstrekt bedraagt 2 miljoen. Artikel 6 Aanvraag (tender) 1. Gedeputeerde Staten kunnen een tender uitschrijven die bedoeld is om een bank te selecteren met wie de provincie een overeenkomst voor de portfoliogarantie wil afsluiten. 2. De tender wordt uitgezet door publicatie van het tenderdocument. In het tenderdocument staan in ieder geval de selectie- en gunningcriteria. 3. De bank overlegt de gegevens en bescheiden zoals die in het tenderdocument zijn opgenomen. 4. Ter uitvoering van de subsidie wordt met de bank een uitvoeringsovereenkomst gesloten zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 7 Weigeringsgronden In aanvulling op artikel 10 van de Asv, gelden de volgende weigeringsgronden: 1. Subsidie wordt geweigerd als: a) er geen tender is gepubliceerd. b) de bank de aanvraag voor subsidie heeft ingediend na de sluitingsdatum van de tender zoals die is opgenomen in het tenderdocument. c) niet is voldaan aan de selectiecriteria zoals opgenomen in het tenderdocument. d) Gedeputeerde Staten besluiten de tender in te trekken. 2. Subsidie kan worden geweigerd als: a) De aanvraag van de bank op grond van de gunningcriteria en de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in het tenderdocument niet is beoordeeld als economisch meest voordelige aanvraag. b) in onvoldoende mate is voldaan aan de gunningcriteria zoals opgenomen in het tenderdocument. Artikel 8 Vaststelling van de garantie De garantie wordt vastgesteld zoals opgenomen in de overeenkomst met de bank met betrekking tot de portfoliogarantie. Artikel 9 Hoogte van de subsidie 1. Gedeputeerde Staten besluiten over de hoogte van het totale bedrag dat per tender wordt uitgezet. 2. Gedeputeerde staten stellen de hoogte van de subsidie per project vast in de overeenkomst die de provincie met de bank sluit. Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

18 Gedeputeerde leggen de verplichtingen aan de subsidieontvanger vast in de overeenkomst die de provincie met de bank sluit. Artikel 11 Europese regelgeving Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, betreffende de-minimissteun of indien mogelijk met inachtneming van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 800/2008, Pb EU2008, L214/3. Paragraaf 3 Slotbepalingen Artikel 9 Intrekken oude regeling 1. De Uitvoeringsverordening Garantiefonds energie provincie Utrecht wordt ingetrokken. 2. Subsidies die zijn aangevraagd of verstrekt vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, worden behandeld overeenkomstig de regeling die gold ten tijde van hun aanvraag. Artikel 10 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad. Artikel 11 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: de Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht. Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van dinsdag 25 september Gedeputeerde staten, R.C. Robbertsen, voorzitter. Goedhart, secretaris.

19 Toelichting Algemeen Aanleiding en doel De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet. Hiermee gaf de provincie een garantie af voor het afdekken van het kredietrisico van een energieproject. De provincie heeft het garantiefonds gewijzigd mede aan de hand van een marktconsultatie. Voor de marktconsultatie zijn verschillende partijen benaderd zoals ondernemers, kenniscentra, banken en adviseurs. De vraag aan de partijen was welke obstakels er zijn bij de financiering van energieprojecten en welke rol de provincie daarbij kan spelen. Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat de belangrijkste knelpunten liggen bij de financiering van collectief georganiseerde projecten zoals Verenigingen van Eigenaren (VvE s), energiecoöperaties of Energy Service Companies (ESCO s). Deze projecten kennen specifieke obstakels, zoals het ledenrisico s en de beperkte mogelijkheden voor banken om de kredietwaardigheid te beoordelen. Het gaat veelal om nieuwe energieconcepten die zich niet hebben kunnen bewijzen. Voor de banken zijn de transactiekosten en de risico s bij deze projecten vaak te hoog om dergelijke projecten te kunnen financieren. De provincie wil daarom banken ondersteunen bij opdoen van ervaringen met de financiering van dergelijke energieprojecten. Het instrument waar de provincie voor kiest is een garantstelling. Zonder steun van de provincie kunnen deze groepen niet of tegen ongunstige voorwaarden een financiering van de bank krijgen. De provincie kiest ervoor om een portfoliogarantie aan een bank aan te bieden. Dit betekent dat de provincie de bank uitdaagt een portfolio van energieprojecten op te bouwen zodat meer ervaring kan worden opgedaan. De provincie biedt dan aan om een deel van het risico van deze portfolio op zich te nemen zodat de bank makkelijker de portfolio op kan bouwen en financieren. Regeling als juridische basis voor portfoliogarantie De juridische basis voor het uitzetten van de portfoliogarantie is deze regeling. Op grond hiervan kan de provincie een tender uitschrijven. De tender wordt uitgeschreven door publicatie van een tenderdocument waarin alle selectie- en gunningcriteria staan. Het doel van de tender is dat de provincie de bank kan selecteren die het beste bod aan de provincie aanbiedt en waarmee de provincie de overeenkomst voor de portfoliogarantie wil afsluiten. De portfoliogarantie is vormgegeven als subsidieregeling. De reden is dat de Nederlandse rechter heeft bepaald dat garanties in het regime van het bestuursrecht moeten passen zodat bezwaar en beroep mogelijk is. Ook de vorige garantieregeling was als subsidieregeling weergegeven en dit geldt tevens voor het Besluit Borgstelling MKB van het Agentschap NL. Door de portfoliogarantie als subsidieregeling op te zetten sluit de provincie aan bij de huidige praktijk. Artikelgewijs Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel zijn verschillende begrippen uitgewerkt. Bij de definitie van de bank is aangesloten bij de definitie van het vorige garantiefonds. Een bank is omschreven als een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een bank gelieerd beleggingsinstelling, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht waarbij de bank, of de beleggingsinstelling handelt op grond van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. De definitie is breder dan alleen de definitie van de bank uit de Wet financieel toezicht, omdat dit beter aansluit bij de organisatievorm van sommige banken.

20 De definitie van het energieproject is gelijk aan de definitie uit de voorgaande regeling. De provincie wil het instrument richten op duurzame energie en energiebesparing. Het moet echter wel gaan om bewezen technieken en de terugverdientijd van de extra investeringskosten moet tussen de vijf en vijftien jaar liggen. De reden om een minimum periode van 5 jaar op te nemen is dat dergelijke projecten op grond van de milieuwetgeving toch al gerealiseerd moeten worden. Er is een definitie van een portfoliogarantie opgenomen. Hiermee wordt de overeenkomst bedoeld die de provincie en de bank met elkaar sluiten. In de overeenkomst staan de voorwaarden wanneer de bank de garantie kan inroepen. De regeling is de juridische basis voor het uitzetten van de tender op grond waarvan een bank wordt geselecteerd. De tender wordt uitgezet via publicatie van een tenderdocument. In dit document zijn de voorwaarden opgenomen en zijn de selectie- en gunningcriteria opgenomen op grond waarvan aanvragen van de bank worden beoordeeld. In het tenderdocument staat aangegeven voor welke projecten de portfoliogarantie kan worden ingezet. Artikel 2 Criteria Er is aangegeven dat de subsidiabele activiteiten passen binnen de activiteiten zoals genoemd in artikel 35 van de Algemene subsidieverordening (hierna: ASV). Hierin staat dat Gedeputeerde Staten subsidie kunnen verstekken voor activiteiten in de provincie Utrecht die gericht zijn op 1) het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door onder andere het toepassen van duurzame energie en energiebesparende maatregelen en technieken en b) het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering voor de regio. In artikel 4 van de ASV is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om een uitvoeringsverordening vast te stellen. Deze verordening is als zodanig aan te merken. Artikel 3 Doelgroep In dit artikel is opgenomen dat alleen de bank een aanvraag voor subsidie kan indienen. De bank kan slechts een aanvraag indienen na publicatie van het tenderdocument. Artikel 4 Vorm In dit artikel is aangegeven voor welke activiteiten een subsidie kan worden gegeven. De subsidie wordt daarbij verstrekt in de vorm van een van een portfoliogarantie aan de bank. De bank wordt via een tender geselecteerd. De garantie aan het energieprojecten wordt gegeven op grond van de overeenkomst Portfoliogarantie die de provincie met de bank sluit. De bank selecteert zelf de energieprojecten. De subsidiabele activiteiten bestaan uit de financiering door de bank van energieprojecten. Artikel 5 Subsidieplafond Het maximale bedrag dat een bank aan garanties kan opvragen bedraagt 2 miljoen. Dit is het plafond dat in de regeling is opgenomen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld op grond van de overeenkomst met de bank over de inzet van de portfoliogaranties. Artikel 6 Aanvraag (tender) In dit artikel is de juridische basis voor de tender opgenomen. Er is aangegeven dat Gedeputeerde Staten een tender kunnen uitschrijven die bedoeld is om een bank te selecteren met wie de provincie een overeenkomst tot een portfoliogarantie wil afsluiten. De tender wordt uitgezet door publicatie van het tenderdocument waarin in ieder geval de selectie- en gunningcriteria zijn opgenomen.

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1067

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1067 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1067 30 juni 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 18 maart 2014, nr 80F5AD5C, houdende de vaststelling van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 70

Provinciaal blad 2010, 70 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 70 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264163, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III

Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III Nadere regels subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad Lorentz III Het College van B&W van de gemeente Harderwijk Gelet op artikel 2 van de ASV. Overwegende dat: - De gemeente een actief

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling energielening woningverhurende partijen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 105 en artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 60

Provinciaal blad 2010, 60 Provinciaal blad 2010, 60 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Regeling Energielening MKB Flevoland

Regeling Energielening MKB Flevoland I: Regeling Energielening MKB Flevoland Vastgesteld bij het besluit van de raad van Toezicht van de Stichting DE-on d.d. 27 juni 2016. A. OVERWEGINGEN: 1. STICHTING DE-ON is opgericht met als doel de energietransitie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0113166

Provinciaal blad nr. 2015/0113166 Provinciaal blad nr. 2015/0113166 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 10 maart 2015 en 21 april 2015 kenmerk: 2015/0048385 en 2015/0101024 gepubliceerd

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 Rectificatie Besluit van 19 september 2017 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1010477/1010479, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR602633_1 31 juli 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent vouchers voor ondernemers Voucherregeling Ondernemerschap

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 15 maart 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van duurzame

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

Gelet op de voordracht van gedeputeerde staten van 21 oktober 2014, nr /395767; Gelet op artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op de voordracht van gedeputeerde staten van 21 oktober 2014, nr /395767; Gelet op artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 in verband met Wet normering bezoldiging topfunctionarissen, zichtbaar maken provinciale subsidieverstrekking en terugvordering van steun met rente.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 23 februari 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling economie en innovatie Noord- Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) - Gelet op

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 27

Provinciaal blad 2009, 27 Provinciaal blad 2009, 27 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 juli 2009, nr. 2009INT244856, houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4342 16 juli 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2015, nr. 81581F5F tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 28 6 januari 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 oktober 2016, nr. 868959/868964, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017 Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0083118

Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 24 maart 2015 kenmerk: 2015/0053579 gepubliceerd op: 25 maart 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Rectificatie. Provinciaal blad 2009, 19

Rectificatie. Provinciaal blad 2009, 19 Provinciaal blad 2009, 19 ISSN 0920-105X Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 juni 2009 nr. 2009INT240125 houdende vaststelling subsidieregels inzake ontwikkeling van zakelijk toerisme (Tijdelijke

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie