TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0"

Transcriptie

1 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

2 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee de provincie een garantie (borgstelling) kon afgeven voor het afdekken van het kredietrisico van energieprojecten (duurzame energie en energiebesparing). De voorwaarden van de garantie voor de bank zijn gelijk aan de voorwaarden van het Borgstellingskrediet Midden en Klein Bedrijf (BMKB) dat bij veel banken al bekend is. De reikwijdte verschilt echter. Het garantiefonds van de provincie richt zich op energieprojecten. Deze projecten vallen niet binnen het BMKB. De provincie heeft het garantiefonds mede op grond van een marktconsultatie gewijzigd. Voor de marktconsultatie heeft de provincie met verschillende partijen gesproken zoals ondernemers, financiële instellingen en adviseurs. Uit de marktconsultatie is gebleken dat de belangrijkste knelpunten liggen bij de financiering van projecten georganiseerd door collectieven zoals Verenigingen van Eigenaren (VvE s), energiecoöperaties of Energy Service Companies (ESCO s). Deze projecten kennen specifieke obstakels, zoals ledenrisico s en de beperkte mogelijkheden om bewezen kredietwaardigheid te beoordelen. Het gaat veelal om nieuwe energieconcepten, die zich niet hebben kunnen bewijzen. Voor banken zijn transactiekosten en risico s bij deze projecten vaak te hoog om dergelijke projecten te financieren. De provincie wil daarom banken met een garantstelling ondersteunen bij het opdoen van ervaring bij de financiering van deze collectieve energieprojecten. Daarnaast wordt een expertteam ingezet dat zich bezig gaat houden met het juridisch en financieel structureren van collectieve energieprojecten zodat de banken minder tijd kwijt zijn om de projecten te beoordelen. De proceskosten van de banken kunnen daardoor beperkt blijven. Voor het expertteam stelt het Rijk in het kader van de Green Deals beschikbaar aan de provincie. Het Rijk is geïnteresseerd in de opzet zoals die nu is gekozen en het is mogelijk dat het rijk, na een gunstige evaluatie, aanleiding ziet de systematiek grootschaliger op te zetten. De provincie werkt dus aan twee onderdelen die aan elkaar verbonden zijn: de portfoliogarantie en het expertteam. Deze tender is gericht op het eerste onderdeel, te weten de Portfoliogarantie. Voor het expertteam wordt later, in overleg met de geselecteerde bank, een aparte aanbesteding uitgezet. Vanwege de relatie met de Portfoliogarantie wordt in dit tenderdocument de beoogde rol en werkzaamheden van het expertteam al wel toegelicht. 2. Tender voor selectie banken voor portfoliogarantie Op 25 september 2012 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de provincie via een tenderprocedure een portfoliogarantie kan aanbieden aan een bank die bereid is energieprojecten te financieren en een portfolio van projecten aan te bieden (zie artikelen 4, 6 en 7 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht). Dit zijn projecten waar meerdere huishoudens of bedrijven als collectief duurzame energie voor de leden gaan produceren of als collectief energiebesparing gaan realiseren. Voorbeelden zijn energieprojecten voor Verenigingen van Eigenaren, Energiecoöperaties, collectief opdrachtgeverschap of Energy Service Companies (hierna: ESCO s) die collectief contracten aangaan. Met de portfoliogarantie kan een bank een portfolio van dergelijke projecten op gaan zetten en financieren. Een deel van het risico komt dan bij de provincie te liggen. Het doel van de tender is om een uitvoeringsovereenkomst met een bank te sluiten over de inzet van de portfoliogarantie. In de Uitvoeringsovereenkomst staan de voorwaarden die gelden voor het inroepen van de garantie door de bank. De voorwaarden komen overeen met de voorwaarden van het

3 Borgstellingskrediet Midden en Klein bedrijf. De Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is de juridische basis voor de provincie en is als bijlage bij deze tender gesloten. De uitvoeringsovereenkomst is gekoppeld aan een subsidiebesluit, zodat de provincie aansluit bij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. De bank met wie de uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten zal daarom ook een subsidiebeschikking ontvangen. Deze juridische constructie via de subsidieregelgeving is nodig, omdat de Nederlandse rechter heeft bepaald dat garanties door overheden onder de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht vallen. Bij tegenstrijdigheid tussen dit Tenderdocument, de Uitvoeringsverordening en de subsidiebeschikking geldt de volgende rangorde: Subsidiebeschikking, Uitvoeringsverordening, Tenderdocument, Aanvraag. Voor deze tender stelt de provincie 2 miljoen beschikbaar. De hoogte van de totale portfoliogarantie bedraagt dus 2 miljoen. Dit is het totale bedrag dat de bank in kan roepen. In juridische zin gaat het om een subsidievariant in de vorm van een borgstelling die de provincie beschikbaar stelt zoals bedoeld in artikel 7:850 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Deze tender betreft geen aanbesteding voor een overheidsopdracht en het Besluit Aanbestedingsregels overheidsopdrachten is dus niet van toepassing. Er is gekozen voor een tender waar alleen banken (en lokale vestigingen daarvan of combinaties van lokale banken) op in kunnen schrijven. De tender geeft de provincie de mogelijkheid te kiezen voor de bank met het beste bod. Het beste bod wordt gekozen aan de hand van de criteria zoals die in dit tenderdocument zijn opgenomen. De bank die de tender wint kan gebruik maken van de portfoliogarantie. De voorwaarden van de portfoliogarantie zijn in dit tenderdocument opgesomd. Dit tenderdocument is gepubliceerd op de website van de provincie. 3. Voorprocedure en marktconsultatie Ten behoeve van de evaluatie van het bestaande garantiefonds en ter voorbereiding op de portfoliogarantie heeft de provincie gesprekken gevoerd met een aantal marktpartijen. Onderdeel van de marktconsultatie waren gesprekken met banken. De reden voor de provincie was om de gestelde voorwaarden in de voorfase af te kunnen stemmen zodat de tender zo effectief en efficiënt als mogelijk vorm kon krijgen. De provincie heeft gesproken met ASN, lokale Rabobanken en Triodos. Deze banken worden niet uitgesloten van inschrijving op de tender. Gelet op de inhoud van de gesprekken ziet de provincie daar geen reden toe. De gespreksverslagen zijn als bijlage A toegevoegd. 4. Tijdschema voor de tender Eventuele vragen kunt u tot 30 november 2012 per stellen bij de heer S.K. Röell van de provincie. De gestelde vragen worden anoniem in een Nota van Inlichtingen beantwoord. Deze wordt uiterlijk 6 december 2012 gepubliceerd. Uw aanvraag voor de tender kunt u per mail zowel in Word en PDF-bestand sturen aan: en Sluitingsdatum voor indienen van een aanvraag is 19 december 2012 om 12:00 De indieningsdatum wordt bepaald door de ontvangst van de . Als uw aanvraag na de deadline wordt ingediend dan wordt uw aanvraag geweigerd. Het risico van een te late indiening ligt bij de indiener. De provincie geeft geen financiële vergoeding voor het indienen van een aanvraag

4 De voorwaarden die de provincie aan uw aanvraag stelt zijn: 1. Door het indienen van de aanvraag op grond van de tender accepteert u de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Utrecht 2011, de Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht en de voorwaarden in dit tenderdocument. 2. De overeenkomst voor de portfoliogarantie wordt gesloten als uitvoeringsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. 3. De provincie behoudt zich het recht voor deze tender tijdelijk / permanent of gedeeltelijk / in totaliteit te stoppen. U kunt zich dan niet beroepen op een vergoeding van gemaakte kosten of een andere compensatie aangaande tijd, kosten of personele inzet. De intrekking van de tender is een verlaging van het subsidieplafond. In dit tenderdocument bent u gewezen op de gevolgen hiervan voor reeds ingediende aanvragen (artikel 4:28 Awb). In de bijlage bij dit tenderdocument wordt de tender verder toegelicht.

5 Bijlage A: Randvoorwaarden Portfoliogarantie en Expertteam De provincie wil twee instrumenten inzetten om samen met een geselecteerde bank financiering van collectieve energieprojecten mogelijk te nemen. Het gaat om: 1. Portfoliogarantie energie en 2. Expertteam energie. Voor de portfoliogarantie wil de provincie via deze tender een bank selecteren. In deze bijlage staan de toelichting en de randvoorwaarden van de portfoliogarantie. Daarnaast wordt ter informatie de achtergrond van de inzet van het expertteam toegelicht. 1. Onderdeel 1: Portfoliogarantie energie 1.1. Juridische basis en beschikbare bedrag collectieve energieprojecten De juridische basis voor het uitzetten van de tender is de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht. De provincie stelt via deze tender 2 miljoen beschikbaar. De bank kan deze middelen gebruiken zodat een portfolio aan collectieve energieprojecten opgebouwd kan worden waarbij risico s gedeeltelijk door garantstelling afgedekt worden. In de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is de portfoliogarantie verwoord als een subsidie aan een bank voor het afdekken van een deel van de risico s die gepaard gaan met het sluiten van kredietovereenkomsten (dus leningen of krediet via een rekening-courant verhouding) die de bank aangaat ten behoeve van de opbouw van een portfolio van collectieve energieprojecten. Deze systematiek sluit aan bij de opzet van het Besluit Borgstellingskrediet MKB van het Agentschap NL. De geselecteerde bank kan de garantiestelling gebruiken als zekerheid voor financiering van collectief georganiseerde energieprojecten Garantie voor de financiering van collectieve energieprojecten Beschrijving van het collectief energieproject De portfoliogarantie kan alleen worden gebruikt voor financiering van collectieve energieprojecten. De voorwaarden voor dergelijke projecten zijn: - Het project is bedoeld om energiebesparing te realiseren of duurzame energie te leveren aan energiegebruikers. - De terugverdientijd van de projecten is minimaal 5 jaar - De energietechnieken die ingezet worden staan op de EIA-lijst (Energie Investeringsaftrek) of zijn vergelijkbaar met de technieken op de EIA-lijst. Het expertteam kan hierover een uitspraak doen. - Het energieproject is opgezet als rechtspersoon, dus een stichting, BV, vereniging of coöperatie. - Het energieproject wordt in Utrecht uitgevoerd en de energiegebruikers zijn in Utrecht gevestigd. - De collectieve energieprojecten sluiten als rechtspersoon een leningovereenkomst met debank. De energiegebruikers betalen de de rente en aflossing voor de leningen direct of indirect (via de rechtspersoon) aan de bank. Nieuwe energiegebruikers zijn via een geldend kettingbeding verbonden aan de leningovereenkomst met de bank en dragen net als de andere bestaande energiegebruikers bij aan de betaling van de rente en aflossing voor de lening. - Het collectieve energieproject bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen of rechtspersonen die als energiegebruikers aan hetzelfde energieproject zijn verbonden.

6 NB: De provincie stelt zelf geen nadere eisen aan de kredietwaardigheid van de projecten en zal de projecten ook niet financieel beoordelen. De reden is dat de provincie ervan uitgaat dat de bank zelf voor elk project een groot deel van het risico blijft dragen en daardoor zelf elk project gaat beoordelen Staatssteun Vanwege de staatsteun regels wordt er een onderscheid gemaakt tussen een Particuliere energieprojecten en energieprojecten die door een onderneming worden opgezet. Een particulier collectief energieproject wordt opgezet door én ten behoeve van een groep van particuliere energiegebruikers. Voorbeelden zijn Verenigingen van Eigenaren, particuliere coöperaties of vormen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er is sprake van ondernemingsactiviteiten als het collectief energieproject wordt opgezet door een onderneming of als de energiegebruikers ondernemingen zijn. Voorbeelden zijn de ESCO-onderneming, Coöperatie van ondernemingen of de woningbouwcorporaties die voor een portfolio van woningen maatregelen nemen. Voor de beoordeling van staatssteun kan de bank gebruik maken van het expertteam. Van staatssteun is sprake als een overheid een bepaalde onderneming begunstigd. Bij een garantie van de overheid aan een onderneming is sprake van staatssteun, omdat het energieproject voor de garantie geen marktconforme premie betaald. De hoogte van de staatssteun wordt bepaald door het verschil tussen de premie die de provincie in rekening brengt (geen premie) en de marktconforme premie. Voor particulier collectieve energieprojecten zijn de staatssteunregels niet aan de orde, omdat er dan geen sprake is van een garantie aan een onderneming. Voor zover sprake is van staatssteun kan worden gekeken of de staatssteun valt binnen de zogenoemde vrijstellingsverordeningen. Als voldaan is aan alle voorwaarden dan is het niet mogelijk een formele goedkeuring van de Europese Commissie te krijgen. Als basis voor de portfoliogarantie hanteert de provincie de regels van de zogenoemde de-minimis-regeling (Verordening (EG) 1998/2006, L379/5, betreffende de-minimissteun). Op grond van deze regeling kan een overheid staatssteun verlenen tot in drie belastingjaren. Een vereiste is dan wel dat het collectieve energieproject verklaart dat zij in de afgelopen drie jaar niet meer dan dit bedrag aan andere subsidies of overheidsvoordelen heeft gekregen. Op grond van de de-minimis-regeling kan de provincie een garantie afgeven van 1,5 miljoen. De garantie mag niet meer bedragen dan 80% van de onderliggende lening. Naast de de-minimis-regeling zijn er nog andere mogelijkheden om staatssteun te verlenen zonder formele goedkeuring door de Europese Commissie. Dit kan op grond van de Verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PBEU L 214/3). Deze vrijstelling staat ook wel bekend als de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Op grond van deze verordening kan staatssteun worden gegeven aan energieprojecten. De garantie kan dan allen worden gebruikt voor MKB-ondernemingen. In verband met staatssteun gelden dus de volgende voorwaarden voor een collectief energieproject: - Voor Particulier collectieve energieprojecten: er gelden geen beperkingen. De bank kan bij twijfel de provincie vragen schriftelijk akkoord te geven over de status (wel / geen onderneming) van het project. - Voor ondernemingen: de-minimisverklaring per onderneming of schriftelijke verklaring van de provincie voor akkoord staatssteun (eventueel via expertteam).

7 Het expertteam kan, zodra dat aanwezig is, de classificatie van het project toetsen en de voorwaarden van staatssteun beoordelen. NB: voor de banken geldt dus dat zij niet zelf een de-minimisverklaring hoeven af te geven. Er is geen sprake van staatssteun aan de banken, maar aan de energieprojecten waarbij ondernemingen zijn betrokken. De toets op staatssteun moet plaatsvinden op projectniveau Afspraken met bank portfoliogarantie De afspraken met de bank worden vastgelegd in de subsidiebeschikking aan de bank in combinatie met de uitvoeringsovereenkomst op grond van artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze juridische constructie is nodig zodat de bepalingen van het bestuursrecht van toepassing zijn. In de uitvoeringsovereenkomst staan de afspraken over het inroepen van de portfoliogarantie. De afspraken komen overeen met de voorwaarden zoals gelden voor het Besluit Midden en Kleinbedrijf. De overeenkomst wordt na de gunning met de bank gesloten. Hieronder staan de voorwaarden in het kort weergegeven: - Het maximale bedrag van de portfoliogarantie bedraagt 2 miljoen. De provincie betaalt binnen de termijn en de voorwaarden zoals zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. - De bank financiert minimaal 3 collectieve energieprojecten binnen een periode van 2 jaar. Als de bank binnen deze periode minder projecten financiert dan vervalt het deel van het totale garantiebedrag dat nog niet aan energieprojecten is gekoppeld. De bank kan daarna niet meer gebruik maken van de garantie. Voor nieuwe projecten wordt de uitvoeringsovereenkomst beëindigd. - De hoogte van het garantiepercentage per is afhankelijk van het totale bedrag dat de bank bereid is energieprojecten mee te financieren. Dit is de hefboom die de bank bij de gunning aanbiedt. Een hogere hefboom leidt tot een lager percentage aan maximale garantie per project. Het percentage wordt vastgelegd in de beschikking en de uitvoeringsovereenkomst die aan de bank wordt afgegeven en de portfolio garantie. De maximale garantstelling per project is gelijk aan de hefboom die de bank bij gunning aanbiedt. Aan de hand van onderstaande tabel is de relatie tussen hefboom en max% garantstelling per project inzichtelijk gemaakt: hefboom verkregen met tender Max % garantstelling/ project door PU < 2 dan wordt Tender ingetrokken nvt <3,3 40 3,4 40 3, De garantie geldt voor betaling van de rente en de aflossing van een lening die het energieproject aan de bank verschuldigd is. - De looptijd van de garantie is maximaal 12 jaar en loopt lineair af. - De bank meldt elk project dat onder de portfoliogarantie valt aan de provincie. Hiervoor gebruikt de bank de meldingsformulieren die door de provincie beschikbaar worden gesteld.

8 - De bank kan de garantie alleen inroepen als alle zekerheden voor het project zijn ingeroepen. De provincie hanteert dezelfde voorwaarden als bij het Borgstellingskrediet MKB van het Agentschap NL. - Nadat de bank van de garantie gebruik heeft gemaakt dan gaat de vordering van de provincie als regres over op het bestuur van het energieproject waar de lening betrekking op heeft. - De bank verplicht zich om de opgedane kennis en ervaring aan de provincie beschikbaar te stellen. De provincie respecteert daarbij de vertrouwensrelatie van de bank met de energieprojecten. De provincie wil inzicht in de algemene kenmerken, wijze van risicobeoordeling, berekening van rentepercentage en randvoorwaarden die de bank stelt. Deze informatie wordt publiekelijk toegankelijk gemaakt. De reden is dat de provincie (en Rijk) met de portfoliogarantie een leereffect wil creëren en ervoor wil zorgen dat de financierbaarheid van projecten verbeterd. De provincie respecteert vertrouwelijke informatie uit de verschillende business cases. 2. Onderdeel 2: Expertteam Het expertteam bestaat uit verschillende experts, zoals juristen, bedrijfseconomen en energietechnische adviseurs. Dit team kan de uitvoerders van de collectieve energieprojecten helpen bij het opzetten van het energieproject dat aansluit bij de wensen van een bank. Hierdoor worden beoordelingskosten lager. Daarnaast kan een bank het expertteam inschakelen voor de beoordeling van projectaanvragen. Op deze wijze worden transactiekosten van de bank verlaagd en wordt inzicht verkregen in financiering van nieuwe business cases en doelgroepen. Deze kosten komen bij de overheid te liggen. Voor het aanstellen van het expertteam zet de provincie een aparte aanbestedingsprocedure uit. Het expertteam is geen onderdeel van deze tender. De opzet van dit onderdeel is als volgt: - Na de sluiting van de tender voor de portfoliogarantie stelt de provincie in overleg met de bank, het profiel van een expertteam op. Dit profiel is de kern van de aanbesteding die de provincie gaat uitzetten. - De provincie selecteert, mede in overleg met de bank, 1 contractspartij (of een combinatie van partijen). De provincie spreekt met deze partij af dat zij op afroep verschillende expertisegebieden kunnen leveren. - De provincie betaalt gemaakte kosten van het expertteam. De betaling vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. - Het expertteam moet bij de provincie melden welke activiteiten zij gaan verrichten en hoeveel tijd dat gaat kosten. De provincie vergoedt pas de kosten na de melding door het expertteam. Een te late melding is voor risico van het expertteam. Het expertteam hoeft geen bevestiging van de provincie af te wachten, tenzij de provincie meldt dat het budget is overschreden. Na versturing van een dergelijke melding door de provincie krijgt het expertteam geen uren meer vergoed. - Alle adviezen die het expertteam maakt moeten kosteloos aan de provincie beschikbaar worden gesteld. Het intellectuele eigendom ligt bij de provincie voor zover het gaat om de algemene informatie. De provincie respecteert vertrouwelijke informatie uit de verschillende business cases.

9 Bijlage I: Selectie- en gunningcriteria 1. Selectiecriteria In artikel 7 lid 1 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is opgenomen dat de provincie de aanvraag van de bank op grond van deze tenderprocedure weigert als niet is voldaan aan de onderstaande selectiecriteria: - De aanvrager is aan te merken als een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een bank gelieerd beleggingsinstelling, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht waarbij de bank, of de beleggingsinstelling die handelt op grond van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. De aanvraag kan ook worden ingediend door een combinatie van aanvragers waarbij alle partijen in de combinatie als bank zijn aan te merken. De provincie stelt geen eisen aan de rechtsvorm van de combinatie. - De bank bereid is minimaal 4 miljoen aan collectieve energieprojecten te gaan financieren. De hefboom of leverage die de bank biedt bedraagt dus minimaal 2. Door in te schrijven verklaart u te voldoen aan de bovengenoemde selectiecriteria. Indien nodig kunnen wij nadere gegevens opvragen ter verifiëring. 2. Gunningscriteria 2.1. Juridische grondslag In artikel 6 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht is opgenomen dat Gedeputeerde Staten een tenderprocedure kunnen uitschrijven voor de selectie van de bank met wie de provincie een portfoliogarantie wil afsluiten. De tenderprocedure is uitgewerkt in dit tenderdocument. In artikel 6 lid 3 van de Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht staat dat de subsidie aan de bank wordt verleend die op grond van de tenderprocedure is geselecteerd en de economisch meest voordelige aanvraag heeft ingediend zoals dat op grond van de gunningcriteria uit dit tenderdocument is beoordeeld. De gunningcriteria staan hieronder opgenomen Beschrijving van de gunningcriteria De aanvraag van de bank wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande gunningcriteria: - Criterium 1 - Leverage : het bedrag dat de bank bereid is in te zetten voor de financiering van collectieve energieprojecten. De score wordt gerelateerd aan de totale omvang van de portfoliogarantie van 2 miljoen. Het maximale percentage voor de garantie voor elk project neemt af naarmate de bank bereid is een groter bedrag in te zetten voor de financiering. Hieronder staan de verschillende percentages: hefboom verkregen met tender Max % garantstelling/ project door PU < 2 dan wordt Tender ingetrokken nvt <3,3 40 3,4 40 3,

10 - Criterium 2 Beoordeling projectplan: de bank wordt verzocht een plan van aanpak in te dienen van maximaal 4 A4-tjes op grond waarvan de provincie een oordeel kan geven over de wijze waarop de bank de portfoliogarantie in kan gaan zetten. Hierin moet in ieder geval worden ingegaan op de volgende onderdelen: o Afstemming provincie: geef aan hoe u met de provincie in overleg treedt over de financiering van de collectieve energieprojecten, de juridische en financiële constructies voor de financiering en het delen van informatie over de obstakels bij de financiering van de collectieve energieprojecten. Geef aan welke informatie u beschikbaar gaat stellen en welke overlegmomenten u voorziet. o Visie op opschaalbaarheid van de energieprojecten: geef aan op welke wijze u tijdens en na de periode van de portfoliogarantie collectieve energieprojecten wil aanjagen en gaan financieren. o Ervaring van de bank: geef de ervaring van de bank aan en de ervaring van de betrokken medewerker(s) van de banken met de financiering van eerder gefinancierde vergelijkbare energieprojecten. o Mate van vervanging van het eigen vermogen: Vermogenseis : geef aan of provinciale garantstelling in bepaalde gevallen aangemerkt kan worden als eigen vermogen van energieprojecten Score en weging van de gunningcriteria De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van guningcriteria. Hieronder staan de criteria in de tabel opgenomen. Elk criterium wordt beoordeeld op een schaal van 1 5 (1=slecht; 2 = redelijk; 3 = gemiddeld; 4 = goed; 5 = uitstekend). De verschillende criteria worden gewogen zoals hieronder weergegeven. Criterium Wegingsfactor Berekeningswijze score Leverage 80% bank met de hoogste leverage ontvangt maximaal aantal te behalen punten. Projectplan 20% Beoordeling criterium leverage: De bank met de hoogste leverage ontvangt het maximaal aantal te behalen punten. De puntentelling van de overige leverages worden berekend volgens de volgende formule: Leverage inschrijver/hoogste leverage x maximaal aantal te behalen punten, afgerond op hele getallen. Gegund wordt aan de inschrijver met de hoogste totaalscore. Met deze bank gaat de provincie de afspraken vastleggen in de Uitvoeringsovereenkomst waarin de voorwaarden staan. De overige aanvragen worden afgewezen, omdat de aanvragen op grond van de gunningcriteria en de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in dit tenderdocument niet zijn beoordeeld als economisch meest voordelige aanvraag (artikel 7 lid 2 Uitvoeringsverordening Tenderregeling Portfoliogarantie energie provincie Utrecht). Beoordelingscommissie De aanvragen van de bank worden beoordeeld door de volgende personen: - Stef Roell projectleider garantiefonds. - Wim Schouten financieel adviseur - Ron Snel Coordinererd senior beleidsmedewerker

11 De beoordeling is bedoeld als voorbereiding op de besluitvorming door Gedeputeerde Staten op uw aanvraag. Het gaat hier niet om een adviescommissie zoals bedoeld in de artikelen 3:5 en verder Awb.

12 Bijlagen A) Verslagen marktconsultatie. B) Link naar ASV. C) Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht.

13 Bijlage A) Verslagen marktconsultatie Er zijn oriënterende gesprekken geweest met verschillende marktpartijen. Hieronder staat voor elk gesprek in algemene zin uitgewerkt welke onderdelen zijn besproken: Herman Wijffels (Utrecht Sustainability Institute): de heer Wijffels is oud-topman van de Rabobank. Hij is nu voorzitter van het Utrecht Sustainibility Institute. Hij geeft onder andere advies over het opzetten van duurzame business cases en financiële constructies voor overheden. Hij geeft aan dat de rol van de overheid zich moet beperken tot het afdekken van de kredietrisico s voor collectief georganiseerde partijen en nieuwe concepten, zoals VvE s en ESCO s. Ruud Nijs (Holland Financial Centre Hfc)). Het Hfc is bezig met de uitwerking van een investeringsvoorstel voor het GIM. Dit is een onderdeel van een Green deal met het rijk. Diverse overheden kunnen hun middelen in het GIM gaan onderbrengen. Vanuit het GIM worden verschillende financiële instrumenten ingezet voor de financiering van energieprojecten. Ruud Nijs wijst erop aansluiting te zoeken bij lopende Green deal projecten waarbij het garantiefonds als instrument ingezet kan worden. ASN-bank: Met de ASN hebben we vooral doorgesproken over de huidige opzet van het garantiefonds en de financiering van VvE s. De ASN geeft aan dat het oude garantiefonds een prima instrument is om financiering van energieprojecten mogelijk te maken. De ASN zou liever werken met een portefeuillegarantie in plaats van een garantie die gekoppeld is aan een project. De ASN wil zich in gaan zetten voor financiering van energiebesparing bij VvE s. Een garantie van de provincie helpt om dit te realiseren. De ASN heeft vragen gesteld bij de hoogte van het garantiepercentage per project. Ton van Erp (AE-finance; oud-medewerker Fortis-bank): bij de Fortis bank is de heer Van Erp bezig geweest met financiering van VvE s. Hij heeft aangegeven dat het oude garantiefonds een goed instrument is om financiering van VvE s mogelijk te maken. Hij is nu als zzp er actief als adviseurs voor VvE s. Hij werkt op dit moment onder andere aan de blok-voor-blok. Hij heeft subsidie gekregen om te zorgen dat wijken in Utrecht gaan investeren in energiebesparing. Een onderdeel daarvan is energiebesparing bij VvE s. Hij zou het garantiefonds graag in willen zetten als portefeuillegarantie voor groepen van VvE s. Hij is hierover in gesprek met ASN. Rabobank Amersfoort: De rabo in Amersfoort is betrokken geweest bij het oude garantiefonds. Via het garantiefonds zijn 5 VvE s gefinancierd. Samen met de Rabo heeft de provincie een cheklist opgesteld voor de financiering van VvE s. De Rabo wil zich actief inzetten voor energiebesparing bij VvE s. Zij doen mee in de subsidieregeling van het rijk te weten blok-voorblok. Zij zouden graag gebruik maken van een portefeuillegarantie. Als optie geven zij mee dat het mogelijk zou moeten zijn om te kunnen variëren met de hoogte van het maximale percentage voor de garantie per project. Rabobank Woudenberg Lunteren: de rabo in Woudenberg - Lunteren heeft gebruik gemaakt van het garantiefonds bij de financiering van een WKO-installatie van een woningbouwvereniging. Zij hebben de financiering verzorgd omdat het hing om een bestaande klant van hen. Bovendien gaf de provincie aan om het project via het garantiefonds te gaan ondersteunen. De rabo geeft aan dat zij in de toekomst niet meer gebruik zullen maken van het garantiefonds. De transactiekosten zijn veel te hoog. Zij geven mee om volledig aan te gaan sluiten bij het BMKB zodat er voor de bank geen extra lasten aan verbonden zijn. Verder geven zij aan dat zij bij energieprojecten vooral kijken naar het management. Als het gaat om een bedrijf die als doel heeft om voor een lange tijd zich te richten op de exploitatie van duurzame energie dan zijn zij best bereid om financiering te verschaffen. John Braakman (ondernemer en lid van de Energy Board Noord Holland): omdat de heer Braakman zelf een aanvraag heeft ingediend onder het oude garantiefonds energie heeft hij zelf ervaren hoe zwaar de procedure is. Eerst een volledig uitgewerkte business case uitwerken die bespreken met provincie en Agentschap en daarna pas de beoordeling door Agentschap. Als dan

14 weet hoeveel garantstelling de provincie bereid was te geven dan moest een vergelijkbaar zware procedure nog een keer bij de bank doorlopen worden. Zijn belangrijkste advies is dat de proceskosten bij het nieuwe instrument laag moeten blijven. Jan Willem Zwang (ondernemer):. Hij houdt zich bezig met de exploitatie van lokale duurzame energiebedrijven, zoals DEVO in Veenendaal. Een deel van het risico van dit project ligt nu bij de gemeente Veenendaal. De gemeente zou graag willen dat het risico via het garantiefonds bij de provincie komt te liggen. Rob Smit (Agentschap NL): Door de crisis is er een stijging van het aantal faillisementen en daarmee van uitputting van de reservering die is gedaan in het kader van de BMKB regeling. Omdat risico s goed zijn ingeschat vormt dit geen probleem. Wel van belang om in deze tijden extra kritisch te kijken naar risico die bij een instrument horen. Jan Coen van Elburg (RebelGroup): het instrument van garantstelling is gelet op beschikbare budget en gewenste effect een logische keuze. Er zijn veel verschillende manieren om een garantstelling vorm te geven. Elk van deze varianten heeft voor en nadelen en van belang is om aan de hand van duidelijk doel de randvoorwaarden te bepalen het instrument op te zetten. Triodos-bank: de Triodos bank geeft aan dat het instrument van de Portfoliogarantie kan voorzien in een behoefte bij de banken. Zij staan achter de opzet van de garantie. Zij wijzen op het gunningcriterium van de leverage en de wijze waarop dat beoordeeld gaat worden. Uit de gesprekken is het volgende algemene beeld naar voren gekomen: Alle partijen ondersteunen het beeld van opschaling. Als bijzondere doelgroep komen steevast de collectief opgezette projecten naar voren, zoals coöperaties, Energy Service Companies (ESCO s) of Verenigingen van Eigenaren (VvE s). Het kenmerk van deze projecten is dat ze collectief zijn opgezet door individuele particulieren of bedrijven. De collectieve opzet is een vorm van opschaling op project-niveau waardoor schaalvoordelen kunnen worden bereikt (sterkere onderhandelingspositie, grotere inkoop). Daarnaast ontstaat er een nieuw soort bedrijvigheid, bijvoorbeeld MKB ers die zich als ESCO organiseren of installateurs die VvE s benaderen. Tevens is er een schaalvoordeel op het gebied van duurzaamheid, omdat voor een relatief grote groep bijvoorbeeld energiebesparing kan worden gerealiseerd. Deze collectieve organisaties zijn voor banken moeilijk te financieren, vanwege gebrek aan kredietverleden, onzekere kasstromen en het bestaan van een ledenrisico. De transactiekosten zijn voor banken te hoog om de kredietwaardigheid van alle leden te beoordelen. Bovendien kunnen nauwelijks traditionele zekerheden worden gegeven, zoals hypotheek-rechten. Verder zijn andere private financiers niet bereid te financieren vanwege relatief lage rendementen. Er is dus een marktfalen. Banken willen pas financieren als er een portefeuille van projecten is opgebouwd zodat ervaring is opgedaan en er meer zekerheid is over de kasstromen. Pas dan kan op Het opbouwen van de portefeuille kost tijd en brengt risico s (innovatie- en portefeuillerisico) met zich mee. Het risico komt vooral tot uiting bij de eerste groep van projecten binnen de portefeuille. In de gesprekken is gewezen op bestaande initiatieven zoals het opzetten van de Groene Investeringsmaatschappij, projecten uit de Green Deal of de Blok-voor-Blok. De provincie kan ervoor kiezen zich bij dergelijke bestaande initiatieven aan te sluiten. Het huidige instrumentarium is over het algemeen positief gewaardeerd. Er is wel aangegeven dat het een relatief klein fonds is dat bovendien geografisch is beperkt tot de provincie Utrecht. De marktpartijen hebben duidelijk aangegeven dat de transactiekosten hoog zijn (mede ook vanwege de geringe omvang). Een suggestie van bijvoorbeeld de Rabobank Woudenberg is om de regeling meer aan te laten sluiten bij landelijke regelingen zoals het Borgstellingskrediet MKB (BMKB). De bank moet de garantie kunnen aanvragen zonder dat de bank te maken krijgt met te hoge administratieve lasten.

15 Bijlage B) Algemene subsidieverordening provincie Utrecht Voor de meest actuele versie van de provinciale susidieverordening verwijzen wij u door naar de de website van de provincie (http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving- 0/?IPDR_methode=regeling.regeling&IPDR_id=715).

16 Bijlage C) Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht) Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 35 (Klimaat en energie) en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; Overwegende dat: De provincie de financiering van collectieve energieprojecten door banken wil ondersteunen zodat de energietransitie versneld vorm krijgt; Het gewenst is dit te bereiken door het gedeeltelijk afdekken van de risico s van energieprojecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing zodat deze projecten daadwerkelijk kunnen worden gefinancierd en gerealiseerd. De provincie biedt via een tender aan een portfoliogarantie met een bank te sluiten. Een bank kan dan een deel van het risico voor de financiering van een portfolio van energieprojecten afdekken. Besluiten: De Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht vast te stellen. Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; b. Bank: een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een bank gelieerd beleggingsinstelling, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht waarbij de bank, of de beleggingsinstelling handelt op grond van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten; c. Energieproject: project waarmee duurzame energie wordt opgewekt of energie wordt bespaard waarbij een CO2-reducerende techniek wordt gebruikt waarvan de techniek bekend en bewezen is en waarbij de extra investeringskosten in een periode van minimaal vijf en maximaal vijftien jaar worden terugverdiend; d. Portfoliogarantie: de overeenkomst tussen de provincie en de bank betreffende de zekerheid tot aflossing van het krediet voor een portfolio van verschillende energieprojecten; e. Tenderdocument: het document dat de provincie op basis van deze Uitvoeringsverordening heeft gepubliceerd en waarin de voorwaarden van de tender en de beoordeling van de aanvragen zijn opgenomen. Artikel 2 Criteria Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 35 die gericht zijn op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door onder andere het toepassen van duurzame energie en energiebesparende maatregelen en technieken.

17 Artikel 3 Doelgroep 1. De bank kan subsidie aanvragen na publicatie van de tender. Het aanbod van de bank op de tender is de aanvraag voor de verlening van de subsidie. 2. De subsidie aan de bank wordt verleend aan de bank die op grond van het tenderdocument is geselecteerd als de economisch meest voordelige aanvraag. Artikel 4 Vorm Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken in de vorm van een portfoliogarantie aan de bank die op grond van de tender, zoals opgenomen in artikel 6, is geselecteerd voor de financiering van energieprojecten. Artikel 5 Subsidieplafond Het plafond voor het bedrag dat aan garanties kan worden verstrekt bedraagt 2 miljoen. Artikel 6 Aanvraag (tender) 1. Gedeputeerde Staten kunnen een tender uitschrijven die bedoeld is om een bank te selecteren met wie de provincie een overeenkomst voor de portfoliogarantie wil afsluiten. 2. De tender wordt uitgezet door publicatie van het tenderdocument. In het tenderdocument staan in ieder geval de selectie- en gunningcriteria. 3. De bank overlegt de gegevens en bescheiden zoals die in het tenderdocument zijn opgenomen. 4. Ter uitvoering van de subsidie wordt met de bank een uitvoeringsovereenkomst gesloten zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 7 Weigeringsgronden In aanvulling op artikel 10 van de Asv, gelden de volgende weigeringsgronden: 1. Subsidie wordt geweigerd als: a) er geen tender is gepubliceerd. b) de bank de aanvraag voor subsidie heeft ingediend na de sluitingsdatum van de tender zoals die is opgenomen in het tenderdocument. c) niet is voldaan aan de selectiecriteria zoals opgenomen in het tenderdocument. d) Gedeputeerde Staten besluiten de tender in te trekken. 2. Subsidie kan worden geweigerd als: a) De aanvraag van de bank op grond van de gunningcriteria en de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in het tenderdocument niet is beoordeeld als economisch meest voordelige aanvraag. b) in onvoldoende mate is voldaan aan de gunningcriteria zoals opgenomen in het tenderdocument. Artikel 8 Vaststelling van de garantie De garantie wordt vastgesteld zoals opgenomen in de overeenkomst met de bank met betrekking tot de portfoliogarantie. Artikel 9 Hoogte van de subsidie 1. Gedeputeerde Staten besluiten over de hoogte van het totale bedrag dat per tender wordt uitgezet. 2. Gedeputeerde staten stellen de hoogte van de subsidie per project vast in de overeenkomst die de provincie met de bank sluit. Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

18 Gedeputeerde leggen de verplichtingen aan de subsidieontvanger vast in de overeenkomst die de provincie met de bank sluit. Artikel 11 Europese regelgeving Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, betreffende de-minimissteun of indien mogelijk met inachtneming van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 800/2008, Pb EU2008, L214/3. Paragraaf 3 Slotbepalingen Artikel 9 Intrekken oude regeling 1. De Uitvoeringsverordening Garantiefonds energie provincie Utrecht wordt ingetrokken. 2. Subsidies die zijn aangevraagd of verstrekt vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, worden behandeld overeenkomstig de regeling die gold ten tijde van hun aanvraag. Artikel 10 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad. Artikel 11 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: de Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht. Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van dinsdag 25 september Gedeputeerde staten, R.C. Robbertsen, voorzitter. Goedhart, secretaris.

19 Toelichting Algemeen Aanleiding en doel De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet. Hiermee gaf de provincie een garantie af voor het afdekken van het kredietrisico van een energieproject. De provincie heeft het garantiefonds gewijzigd mede aan de hand van een marktconsultatie. Voor de marktconsultatie zijn verschillende partijen benaderd zoals ondernemers, kenniscentra, banken en adviseurs. De vraag aan de partijen was welke obstakels er zijn bij de financiering van energieprojecten en welke rol de provincie daarbij kan spelen. Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat de belangrijkste knelpunten liggen bij de financiering van collectief georganiseerde projecten zoals Verenigingen van Eigenaren (VvE s), energiecoöperaties of Energy Service Companies (ESCO s). Deze projecten kennen specifieke obstakels, zoals het ledenrisico s en de beperkte mogelijkheden voor banken om de kredietwaardigheid te beoordelen. Het gaat veelal om nieuwe energieconcepten die zich niet hebben kunnen bewijzen. Voor de banken zijn de transactiekosten en de risico s bij deze projecten vaak te hoog om dergelijke projecten te kunnen financieren. De provincie wil daarom banken ondersteunen bij opdoen van ervaringen met de financiering van dergelijke energieprojecten. Het instrument waar de provincie voor kiest is een garantstelling. Zonder steun van de provincie kunnen deze groepen niet of tegen ongunstige voorwaarden een financiering van de bank krijgen. De provincie kiest ervoor om een portfoliogarantie aan een bank aan te bieden. Dit betekent dat de provincie de bank uitdaagt een portfolio van energieprojecten op te bouwen zodat meer ervaring kan worden opgedaan. De provincie biedt dan aan om een deel van het risico van deze portfolio op zich te nemen zodat de bank makkelijker de portfolio op kan bouwen en financieren. Regeling als juridische basis voor portfoliogarantie De juridische basis voor het uitzetten van de portfoliogarantie is deze regeling. Op grond hiervan kan de provincie een tender uitschrijven. De tender wordt uitgeschreven door publicatie van een tenderdocument waarin alle selectie- en gunningcriteria staan. Het doel van de tender is dat de provincie de bank kan selecteren die het beste bod aan de provincie aanbiedt en waarmee de provincie de overeenkomst voor de portfoliogarantie wil afsluiten. De portfoliogarantie is vormgegeven als subsidieregeling. De reden is dat de Nederlandse rechter heeft bepaald dat garanties in het regime van het bestuursrecht moeten passen zodat bezwaar en beroep mogelijk is. Ook de vorige garantieregeling was als subsidieregeling weergegeven en dit geldt tevens voor het Besluit Borgstelling MKB van het Agentschap NL. Door de portfoliogarantie als subsidieregeling op te zetten sluit de provincie aan bij de huidige praktijk. Artikelgewijs Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel zijn verschillende begrippen uitgewerkt. Bij de definitie van de bank is aangesloten bij de definitie van het vorige garantiefonds. Een bank is omschreven als een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht of een aan een bank gelieerd beleggingsinstelling, al dan niet via een beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht waarbij de bank, of de beleggingsinstelling handelt op grond van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. De definitie is breder dan alleen de definitie van de bank uit de Wet financieel toezicht, omdat dit beter aansluit bij de organisatievorm van sommige banken.

20 De definitie van het energieproject is gelijk aan de definitie uit de voorgaande regeling. De provincie wil het instrument richten op duurzame energie en energiebesparing. Het moet echter wel gaan om bewezen technieken en de terugverdientijd van de extra investeringskosten moet tussen de vijf en vijftien jaar liggen. De reden om een minimum periode van 5 jaar op te nemen is dat dergelijke projecten op grond van de milieuwetgeving toch al gerealiseerd moeten worden. Er is een definitie van een portfoliogarantie opgenomen. Hiermee wordt de overeenkomst bedoeld die de provincie en de bank met elkaar sluiten. In de overeenkomst staan de voorwaarden wanneer de bank de garantie kan inroepen. De regeling is de juridische basis voor het uitzetten van de tender op grond waarvan een bank wordt geselecteerd. De tender wordt uitgezet via publicatie van een tenderdocument. In dit document zijn de voorwaarden opgenomen en zijn de selectie- en gunningcriteria opgenomen op grond waarvan aanvragen van de bank worden beoordeeld. In het tenderdocument staat aangegeven voor welke projecten de portfoliogarantie kan worden ingezet. Artikel 2 Criteria Er is aangegeven dat de subsidiabele activiteiten passen binnen de activiteiten zoals genoemd in artikel 35 van de Algemene subsidieverordening (hierna: ASV). Hierin staat dat Gedeputeerde Staten subsidie kunnen verstekken voor activiteiten in de provincie Utrecht die gericht zijn op 1) het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door onder andere het toepassen van duurzame energie en energiebesparende maatregelen en technieken en b) het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering voor de regio. In artikel 4 van de ASV is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om een uitvoeringsverordening vast te stellen. Deze verordening is als zodanig aan te merken. Artikel 3 Doelgroep In dit artikel is opgenomen dat alleen de bank een aanvraag voor subsidie kan indienen. De bank kan slechts een aanvraag indienen na publicatie van het tenderdocument. Artikel 4 Vorm In dit artikel is aangegeven voor welke activiteiten een subsidie kan worden gegeven. De subsidie wordt daarbij verstrekt in de vorm van een van een portfoliogarantie aan de bank. De bank wordt via een tender geselecteerd. De garantie aan het energieprojecten wordt gegeven op grond van de overeenkomst Portfoliogarantie die de provincie met de bank sluit. De bank selecteert zelf de energieprojecten. De subsidiabele activiteiten bestaan uit de financiering door de bank van energieprojecten. Artikel 5 Subsidieplafond Het maximale bedrag dat een bank aan garanties kan opvragen bedraagt 2 miljoen. Dit is het plafond dat in de regeling is opgenomen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld op grond van de overeenkomst met de bank over de inzet van de portfoliogaranties. Artikel 6 Aanvraag (tender) In dit artikel is de juridische basis voor de tender opgenomen. Er is aangegeven dat Gedeputeerde Staten een tender kunnen uitschrijven die bedoeld is om een bank te selecteren met wie de provincie een overeenkomst tot een portfoliogarantie wil afsluiten. De tender wordt uitgezet door publicatie van het tenderdocument waarin in ieder geval de selectie- en gunningcriteria zijn opgenomen.

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap!

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! 6 Voorwoord Energieprojecten, de volgende stap! In de afgelopen jaren heeft de reeks IPO publicaties Slim Financieren de basisbegrippen en uitgangspunten

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING Redacteuren: Ilze Jozepa (Kenniscentrum Europa decentraal) Angélique van Herwijnen (Ministerie van VROM)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie