Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray"

Transcriptie

1 Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2: M. Schippers T. Paulussen M. Prijs J. Verheijden Fontys Hogescholen Eindhoven Bedrijfsmanagement MKB Eindhoven, mei 2007

2 Voorwoord De projectgroep S2 is gekoppeld aan het bedrijf Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray. Het project behelst een multidisciplinair, multilevel, MKB gericht leertraject. Het is ontwikkeld naar aanleiding van de matige doorstroom van MBO studenten naar het HBO. In een dergelijk project maken MBO studenten kennis met de HBO leeromgeving en praktijk. De HBO studenten maken kennis met het ondernemen in de praktijk en alle problematiek daaromtrent. Het tijdsbestek bedraagt 20 weken. In deze 20 weken is het de bedoeling een advies te geven aan het stagebedrijf. Na de rapportagefase zal er een presentatie worden gegeven zowel aan bedrijf als aan docenten en begeleiders. In het rapport kunt u lezen hoe de problematiek rondom de efficiëntie van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven wordt weergegeven, geanalyseerd en voor zover mogelijk verbeterd. Graag willen wij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven bedanken voor de prettige samenwerking. In het bijzonder bedanken we Hans Hendriks en Frank Verstraelen voor de tijd en moeite die ze erin gestoken hebben om een goede informatie voorziening op gang te brengen.

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Hoofdstuk 1 Inleiding De inleiding Bedrijfsoriëntatie Timmerfabriek Peter van Duijnhoven Tijdsplanning Problemen die we nog denken tegen te komen Hoofdstuk 2 Analyse De huidige situatie De analyse fase Het PBOI model toegespitst op Timmerfabriek van Duijnhoven Theoretische onderbouwing PBOI model voor leverbetrouwbaarheid: Uitwerking PBOI toegespitst op fact. van invloed op leverbetrouwbaarheid Uitwerking PBOI factoren met betrekking tot (Door)looptijden Uitwerking PBOI factoren met betrekking tot Voorraadniveau Uitwerking PBOI factoren met betrekking tot Planning De actiepuntenlijst volgens het PBOI model SMART principe en mogelijke problemen bij uitvoeren van doelstellingen: Hoofdstuk 3 De uitwerking Hoofdstuk 4 Oplossingen Bijlagen 3

4 Samenvatting Probleemsituatie Timmerfabriek van Peter van Duijnhoven heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een strategie die zich meer richtte op de grotere klanten. Dit betekende dat de klanten meer buying power kregen, immers een grote onderneming kan meer eisen dan een kleine onderneming. Door deze verschuiving van macht van producent naar klant is in eerste instantie het productieproces aangepakt om de verhoogde vraag aan te kunnen. Hierbij is de leverprestatie minder in beeld geweest. Het probleem wat is ontstaan betreft de leverbetrouwbaarheid die geleden heeft onder de aanpassingen in het productie proces. Het is tevens niet geheel duidelijk welke factoren ten grondslag liggen aan de achtergebleven leverprestatie. Probleemstelling Welke factoren hebben invloed op de leverbetrouwbaarheid en hoe kan de leverbetrouwbaarheid worden verbeterd? Definitie leverbetrouwbaarheid: De leverbetrouwbaarheid is een externe doelstelling waarbij gekeken wordt in hoeverre de door de leverancier afgegeven leverdatum overeen komt met de werkelijke leverdatum. Er wordt aangenomen dat de huidige leverbetrouwbaarheid 63% bedraagt. Dit percentage is een aanname die is gedaan naar aanleiding van een klantentevredenheidsonderzoek. Deze wordt in het verslag verder uitgewerkt. Opdrachtomschrijving Geef aan welke factoren van invloed zijn op leverbetrouwbaarheid en werk één van de factoren uit zodat de leverbetrouwbaarheid positief wordt beïnvloedt. Geef voor de overige factoren aanbevelingen. Doelstelling De doelstelling van dit project is het aangeven van factoren die invloed hebben op het begrip leverbetrouwbaarheid en het presenteren van een duidelijk actieplan voor het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid, met de focus op één onderwerp dat wordt uitgediept. Verantwoording methode van onderzoek Het onderzoek is onderverdeeld in 5 fasen: - initiatie fase Samenstelling groepen, contact leggen met het opdrachtgevende bedrijf. Slapeloosheidsindex analyseren en het formuleren van de projectopdracht. In de projectopdracht zijn opgenomen: - probleemaanleiding - probleemsituatie - concept probleem- en doelstelling - globale projectresultaat omschrijving - project afbakening 1

5 - definitie fase Goedkeuring Plan van aanpak (projectprogramma) door projectbegeleiders en bedrijf. Het omschrijven van wensen en eisen aan het project. Definiëring T-G-K-I-O factoren van het project. - ontwerp- en voorbereidingsfase Ontwerpen en uitwerken beschrijving om onderzoek te verduidelijken en uitwerken concept onderzoek. - realisatie fase Uitvoeren onderzoek, resultaten weergeven, conclusies en aanbevelingen definiëren en schrijven eindrapport. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de productiehal van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven. Naar aanleiding van het onderzoek zijn de resultaten te omschrijven door een aantal knelpunten in de doorstroom van de fabriek. Naar aanleiding van deze knelpunten zijn er oplossingen ontstaan die de doorstroom waarborgen en, onder bepaalde aannamen, zorgen voor een verbetering van de leverbetrouwbaarheid. Het wordt aanbevolen om een nieuwe lay-out te implementeren, en om een magazijnfunctie in te stellen, en ook om de voorraad terug te brengen door foute producten en incourante voorraad uit de hal te verwijderen. - evaluatie fase Mondelinge verantwoording project door project groep aan bedrijf en projectbegeleiders. Resultaten en oplossingen Uit het onderzoek is gebleken dat er zich verschillende problemen zich voordoen bij het halen van een levertijd. Door deze punten aan te pakken, moet de leverbetrouwbaarheid van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven kunnen worden verbeterd. In het rapport zijn een aantal problemen weergegeven. Deze zullen echter niet allemaal worden aangepakt wegens tijdgebrek. De problemen die in dit adviesrapport aan bod zullen komen betreffen met name de fysieke inrichting van de productiehal. Gedefinieerd in het rapport staan: 1) Het intern transport is niet optimaal 2) De voorraadlocaties zijn niet optimaal 3) De doorstroming van producten is door ruimtegebrek in de productiehal niet optimaal Vervolgend worden deze problemen ontleed om de verschillende invloeden te bepalen, en er worden oplossingen weergegeven. In het kort houden deze in: - Het verbeteren van de lay-out - Het weergeven van de functieomschrijving voor de nieuw aan te nemen interne logistiek medewerker - Het opruimen van incourante voorraad en herpositionering voorraadlocaties 2

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De inleiding Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen: In dit hoofdstuk vindt u de bedrijfsoriëntatie van Timmerfabriek van Duijnhoven. Het is een uitgebreid bedrijfsprofiel samen met de probleemaanleiding en probleemsituatie. 1.2 Bedrijfsoriëntatie Timmerfabriek Peter van Duijnhoven Timmerfabriek Peter van Duijnhoven is een Timmerfabriek in Noord Limburg en het bedrijf bestaat nu 25 jaar. De heer van Duijnhoven is begonnen met allround timmerwerkzaamheden en heeft zich later gespecialiseerd in ramen, deuren en kozijnen. Deze specialisatie was een logische volgende stap aangezien de heer van Duijnhoven beschikte over de nodige kennis en activa. Timmerfabriek van Duijnhoven heeft een aantal jaren geleden een grote brand gehad. Het gevolg hiervan is dat er een nieuwe locatie werd gezocht zodat er weer geproduceerd kon worden. Het bedrijf staat voor kwaliteit. Nooit is hier in het verleden op bezuinigd, en daarmee wil het bedrijf ook doorgaan. Naast deze nadruk op kwaliteit, staat de klant ook hoog op de prioriteitenlijst. De heer van Duijnhoven is niet vergeten wie hem zover heeft gebracht, en is de kleine klant dus zeer dankbaar. De doelstellingen van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven voor het jaar 2007 zijn 1 : Continuïteit: van Duijnhoven streeft naar continuïteit, niet naar verdere groei. Klantloyaliteit: producten van hoge kwaliteit leveren en meer waarde geven aan de klanten. Hiermee willen we respect en loyaliteit verdienen Winst: 7 % van de omzet moet winst zijn. Betrokkenheid werknemers: Enthousiasme, betrokkenheid, teamwork en verantwoordelijkheid zijn waarden waar we naar streven. Efficiency verbetering: Voornamelijk verbeteren processen, structuren, besturingsverbetering(technieken) en logistiek. Kwaliteitsverbetering: Werken aan integrale kwaliteitsverbeteringen in alles waar Timmerfabriek Peter van Duijnhoven voor staat. Leveringsbetrouwbaarheid: Het voor 95% op tijd, compleet, kwalitatief goed, volgens afspraak leveren. De timmerfabriek heeft geen verkoopafdeling, maar door de goede mond-tot-mond reclame zijn ze toch al volgeboekt tot Het bedrijf streeft naar continuïteit. Hier zijn een aantal punten belangrijk voor, bijvoorbeeld een goede leverprestatie, klantloyaliteit, en winst. 1 Bron: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven Doelstellingen 2006/2007, Hans Hendriks 3

7 Het organigram Uitwerking organigram De directie bestaat uit drie personen, te weten de familie van Duijnhoven, met aan het hoofd op dit moment nog Peter van Duijnhoven. Er is één bedrijfsleider, Hans Hendriks. Hij is tevens verantwoordelijk voor de planning transport. Er is op dit moment één persoon op de afdeling KAM (Frank Verstraelen). Deze functie is niet wat het doet vermoeden. Frank Verstraelen is verantwoordelijk voor veel meer dan alleen kwaliteit management. Op de volgende kaderlaag is één persoon controller. Verder is er ook een secretaresse in dienst. Het kader van de onderneming wordt ondersteund door de voormannen op de verschillende afdelingen. Zij dienen de dagelijkse leiding van hun medewerkers op zich te nemen om doelen te behalen die het kader heeft gesteld. Er zijn drie voormannen, één op de voor- en afmontage, één op de machinale afdelingen en één bij de deurenfabriek in Vredepeel. De verdeling van medewerkers is als volgt: veertien mensen zijn medewerkers voor- en afmontage, vijf mensen zijn dagelijkse werknemers op de machinale afdelingen en twee mensen zijn medewerker bij de deurenfabriek. Tevens ondersteunend voor het kader is het Hoofd Bedrijfsbureau. Dit is tevens de persoon die de inkoop regelt. Hij heeft in totaal nog vier mensen voor zich werken, te weten twee op de werkvoorbereiding en twee op de calculatie afdeling. Kengetallen Het bedrijf wil in 2007 een omzet realiseren van 5.3 miljoen euro. Hiervan wordt 1 miljoen door derden gerealiseerd. De doelstelling voor winstrealisatie ligt op minimaal 7% van de totale omzet. De realisatie gaat plaatsvinden met: 10 Kantoormedewerkers (incl. directie) 3 Voorlieden 21 Productiemedewerkers 1 Chauffeur 4

8 In het verleden had men 2 grote opdrachten per jaar, aangevuld met een groot aantal kleine projecten. Nu houdt men zich meer bezig met grote projecten, en de tussenruimtes worden opgevuld door een aantal kleine projecten. Hierdoor is er veel veranderd in de bedrijfsvoering. De klanten van de grote projecten hebben een grotere machtspositie gekregen, waardoor de timmerfabriek minder eisen kan stellen over de levertijden. Het bedrijf is mede door deze verandering overgegaan naar het leveren volgens het JIT principe. De symptomen / slapeloosheidsindex Timmerfabriek Peter van Duijnhoven heeft voor aanvang van het project een document ontvangen met daarin een vragenlijst over de huidige situatie en verschillende punten die van belang kunnen zijn voor bedrijfsvoering. De reden hiervan is dat op deze manier door middel van een vragenlijst snel en overzichtelijk een overzicht gegeven van de goede en verbeterpunten van het bedrijf. Bij de informatie die in de vragenlijst staat moet worden gedacht aan informatie over de markt, de financiële informatie en punten die aandacht nodig hebben. Onderstaand zijn de conclusies uit het document weergegeven. Het bedrijf staat er goed voor, toch zijn ze continu bezig met verbeteringen. De liquiditeit van het bedrijf is voldoende groot om de continuïteit te waarborgen, en het is een gezond bedrijf. Uit de slapeloosheidsindex blijkt dat het bedrijf problemen heeft met het optimaliseren van de efficiency. Vooral de efficiency op de productie afdeling is volgens de slapeloosheidsindex een sterk verbeterpunt. Dit wordt overigens tevens vermeld in de doelstellingen voor De slapeloosheidsindex geeft aan dat er een zwakte is met het plannen en optimaliseren van de in te zetten productieafdelingen. Het gaat hier vooral om hoeveel tijd, mankracht en geld er per project geïnvesteerd moet worden en welke opbrengsten hier uit te halen zijn. Er ontbreekt een inkoper/verkoper op kantoor. Hierdoor wordt er relatief veel kosten en weinig winst gemaakt per project. Als er een inkoper harder zou onderhandelen over de prijs is hier meer uit te halen. De verkoper kan een vaste prijs hanteren en meer tijd steken in het verkopen waardoor er een hogere verkoopprijs wordt gerealiseerd. Het ontbreken van een magazijnbeheerder zorgt voor een gebrek aan structuur. Hierdoor wordt er per productie afdeling veel tijd verloren in het transporteren van halffabrikaten. Een andere kans ligt volgens de slapeloosheidsindex in het exporteren naar omringende landen. Er wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naar het buitenland te exporteren. Deze kans is volgens het bedrijf van ondergeschikt belang omdat er in het buitenland andere maatstaven gelden. De normen, waarden en regelgeving ligt hier anders. Wanneer de timmerfabriek zo ver volgeboekt zit en lokale opdrachten moet afzeggen, is het exporteren geen prioriteit. 5

9 Probleemsituatie Het bedrijf heeft problemen gekregen met de leveringsbetrouwbaarheid door verschuiving van de machtspositie. De klant heeft nu veel meer buying power dan vroeger. Dit komt met name door de verandering van doelgroep. De timmerfabriek heeft er een aantal jaren geleden bewust voor gekozen om de kleinere klanten minder te gaan bedienen en zich te focussen op grote projecten. Dit had te maken met de noodzaak om meer marge te realiseren bij klanten. Dit kan niet gedaan worden bij kleine klanten. Die kunnen immers niet zoveel marge betalen. Te denken valt aan grote aannemers die veel kozijnen van eenzelfde soort nodig hebben. Door de toegenomen druk op het productieproces is hier de nadruk ook op gaan liggen. Door deze focus op één gebied, is het leveringsproces minder aan bod gekomen. Hierdoor is de leveringsprestatie naar alle waarschijnlijkheid niet optimaal. Ook is het onduidelijk welke problemen er eigenlijk ten grondslag liggen aan de achtergebleven leverprestatie. Probleem aanleiding De aanleiding voor het project betreft de leveringsbetrouwbaarheid. Uit de slapeloosheidsindex blijkt vooral bij punt 3 en 4 dat de leveringsbetrouwbaarheid niet optimaal is. Een van de doelstellingen van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven is: Leveringsbetrouwbaarheid: Het voor 95% op tijd, compleet, kwalitatief goed, volgens afspraak leveren. Er is begin 2007 een klanttevredenheidsonderzoek gedaan met betrekking onder andere de leveringsbetrouwbaarheid. De uitkomst van deze steekproef geeft aan dat 37 % van de ondervraagden de leveringbetrouwbaarheid matig vindt. Met betrekking tot de leveringsbetrouwbaarheid gaat het met name om de prestatie die hiermee samenhangt. Het bedrijf heeft problemen om de levering op tijd te laten aankomen. Hierdoor verliest men klanten en dus omzet. De vraag is dan ook eigenlijk waar deze problemen vandaan komen. Het bedrijf zou graag zien dat er uitgezocht wordt welke problemen ten grondslag liggen aan de vertraging van leveringen. Het concept probleemstelling De probleemstelling van het project luidt: Hoe kan de leveringsbetrouwbaarheid van Timmerfabriek van Duijnhoven naar de klant verhoogd worden van 63% naar 95%? Deelvragen Wat is de huidige leveringsbetrouwbaarheid? Welke factoren zijn van invloed op de leveringsbetrouwbaarheid? Wat zijn de bottlenecks van die factoren? Waarom zijn dat de bottlenecks? Welke bottlenecks pakken we aan? Hoe pakken we die bottlenecks aan? Doelstelling De definitie van leveringsbetrouwbaarheid: De leveringsbetrouwbaarheid is een externe doelstelling waarbij gekeken wordt in hoeverre de door de leverancier afgegeven leverdatum overeenkomt met de werkelijke leverdatum? Met name in de situatie waar Just- in- Time leveringen plaatsvinden speelt leverbetrouwbaarheid een belangrijke rol. Omdat voorraden weggehaald worden is het niet op tijd leveren van onderdelen dodelijk geworden. 2 2 Verwijzing uit boek: Dynamiek in logistiek, van Dr. Ir. B. Vos 6

10 Om de doelstelling van ons project beter in kaart te brengen, zal deze volgens het S.M.A.R.T. principe verder worden uitgewerkt. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (Aanvaardbaar), Realistisch en Tijdgebonden. Specifiek: De doelstelling moet eenduidig zijn. Iedereen moet het eens zijn met het gestelde doel en zijn doelstelling. Er is een groot verschil tussen een doel en een doelstelling voor het SMART principe. Een doel kan immers niet meetbaar worden gemaakt, een doelstelling wel. In geval van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven is het doel de logistieke prestatie te verbeteren. Dit kan worden gemeten door de leverbetrouwbaarheid te meten. De doelstelling luidt dan ook: Het indienen (deels implementeren) van een plan om de leverbetrouwbaarheid te verbeteren. Meetbaar: Er is een klanttevredenheidsonderzoek gedaan om het bedrijf inzicht te verschaffen in de prestaties voor de klant. Één van de punten die aan bod zijn gekomen in het genoemde onderzoek hebben betrekking op de logistieke prestatie van het bedrijf. Hiermee valt de leverbetrouwbaarheid samen. Er kan dus worden gesteld dat de resultaten van het onderzoek in lijn liggen met de prestatie voor leverbetrouwbaarheid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leverbetrouwbaarheid verre van optimaal is. Ongeveer 63% van de ondervraagden was tevreden over de logistieke prestatie van Timmerfabriek Peter van Duijnhoven. Om de doelstelling meer kracht bij te zetten, zal er voor worden gekozen om een doelpercentage tevreden klanten weer te geven. Het voorstel luidt om dit naar 95% te tillen. De doelstelling luidt nu: Het indienen (deels implementeren) van een plan om de leverbetrouwbaarheid van 63% naar 95% te verbeteren. Acceptabel (Aanvaardbaar): De doelstelling moet zo worden geformuleerd dat er een win-win situatie ontstaat. Het is duidelijk dat wanneer de leverprestatie verbetert er meer klanten tevreden zullen zijn en vaker een beroep zullen doen op Timmerfabriek Peter van Duijnhoven. Dit betekent dat zowel klant als producent baat hebben bij een verbetering van de leverprestatie van de timmerfabriek. De doelstelling is hierdoor voor alle betrokken partijen acceptabel en aanvaardbaar. Realistisch: Het zou niet realistisch te zijn om de doelstelling te formuleren om het tevredenheids percentage op 100% te krijgen. Dit is waarschijnlijk niet haalbaar. Er zullen altijd incidenten plaatsvinden die de leverbetrouwbaarheid kunnen beïnvloeden op een negatieve manier. Dit betekent dat de 95% waarschijnlijk een beter percentage is om als doel te stellen. Het is echter niet zo dat er gestreefd dient te worden naar slechts 95%, het doel van het project moet zijn om in principe het proces dusdanig te laten verlopen dat zonder tussenkomst van verschillende incidenten de leverbetrouwbaarheid 100% kan zijn. Het is namelijk niet zo dat werken aan een doelstelling die niet haalbaar is, per definitie geen zin heeft. Tijdgebonden: De doelstelling wordt tevens weergegeven door de tijd die voor verbetering aanwezig is. Het probleem vraagt om aanpakken en daarom moet er ook een tijd zijn waarop het plan getoetst wordt. Omdat er heel veel moet gebeuren, is de tijd die noodzakelijk is 7

11 voor structurele verbeteringen moeilijk in te schatten. Het zou een manier kunnen zijn om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek te doen en daar conclusies uit te trekken. Het moge duidelijk zijn dat de leverbetrouwbaarheid met het oog op klantentevredenheid zo snel mogelijk moet worden aangepakt. De definitieve doelstelling wordt uiteindelijk: Het indienen, en waar mogelijk implementeren, van een plan om de huidige leverbetrouwbaarheid van 63% te verbeteren naar 95%. Projectresultaat omschrijving Het eindresultaat van het nog uit te voeren project betreft een meetbaar en uitvoerbaar plan (evt. deels implementatie) om de leveringsbetrouwbaarheid te verbeteren. Er dient gekeken te worden naar de verschillende onderwerpen waarop verbeterd kan worden. Naar aanleiding van een nog uit te voeren onderzoek, zal er één van de nog nader te bepalen bottlenecks helemaal worden uitgewerkt, natuurlijk in overleg met de belanghebbenden. Voor de overige problemen zullen richtlijnen worden gegeven voor een mogelijke oplossing. Project afbakening Het project houdt niet in dat: het automatiseren van de processen besproken wordt, er wordt geen nieuw klanttevredenheid onderzoek gedaan, er wordt niet gekeken of er mensen moeten worden aangenomen of ontslagen. Verder zal er één probleem diep uitgewerkt worden (diepte onderzoek) en de rest wordt weergegeven en waar mogelijk oplossingen worden aangegeven (breedte onderzoek). Het project zal worden afgebakend middels het uitwerken van tenminste één probleemgebied. Andere probleemgebieden die tijdens het project naar voren komen, zullen worden weergegeven en waar mogelijk worden er voor deze problemen oplossingen naar voren gedragen. Onderzoeksmethode De huidige betrouwbaarheid meten door het klanttevredenheidsonderzoek te analyseren. Vervolgens zal er gekeken worden naar de factoren die van invloed zijn op leveringsbetrouwbaarheid. Dit wordt bepaald met behulp van bestaande literatuur op het gebied van logistiek. Door verdere verdieping in de factoren die van invloed, is te bepalen welke bottlenecks bij de verschillende factoren aanwezig zijn. Hier zal een opsomming van worden gemaakt en een evaluatie. Naar aanleiding van de opsomming en evaluatie van de verschillende bottlenecks worden de bottlenecks onderzocht op de achterliggende problemen. Deze zullen worden weergegeven. Hierna wordt een overweging gemaakt over welke bottleneck(s) er zullen worden aangepakt door de projectgroep. Hierna zal worden gekeken welke literatuur er nodig is om de gekozen bottleneck(s) aan te pakken. Er zal een voortgangsrapport worden geschreven over de ontwikkelingen die de projectgroep maakt bij het oplossen van het probleem. Mogelijke gevolgen bij het niet aanpakken van de leveringsbetrouwbaarheid: Overcapaciteit wordt niet benut. Als er in de toekomst meer klanten afgewezen worden, verliest men klanten dus reductie van de omzet. 8

12 Te grote voorraden voor de productiecapaciteit. De voorraden worden minder waard. Dit is dus een verlies van omzet. Opzet van het onderzoek De uitvoering van het onderzoek vindt plaats op school en bij de timmerfabriek van Duijnhoven. Op de werkvloer zal vooral informatie in worden gewonnen en op school zal dit vooral uitgewerkt worden. De mensen waarmee we vooral te maken krijgen zijn: Hans Hendriks manager bedrijfsvoering, dit is de opdrachtgever en degene waar we contact mee hebben en verantwoording bij afleggen. Dhr. Hendriks heeft zelf veel goede ideeën over wat er intern nog verbeterd kan worden. De aanhoudende drukte zorgt ervoor dat de ideeën verder niet uitgewerkt worden. Frank Verstraelen is de verantwoordelijke voor het kwaliteitssysteem en het klantgerichtheidonderzoek. Dhr. Verstraelen zorgt ervoor dat we alle informatie krijgen die we nodig hebben. In het verleden heeft dhr. Verstraelen een vergelijkbare afstudeeropdracht gemaakt en is zeer geïnteresseerd in onze toenadering van het project. De gegevens die we gaan gebruiken zijn: Het klantenonderzoek van Frank Verstraelen waarvan de resultaten nog moeten worden geanalyseerd. De gegevens die op dit moment voorhanden zijn met betrekking tot afdelingen die een rol spelen in leveringsbetrouwbaarheid. Een grondvorm van de lay-out van de machines in de fabriekshal. Informatie over de gebruikte machines. De literatuur die te maken heeft met logistiek, organisatiekunde, processen en dergelijke. Alles wat nodig blijkt. Het logistieke PBOI model wat we gebruiken om onze opdracht te structureren. Gegevens uit eigen onderzoek op de productieafdeling. 9

13 1.3 Tijdsplanning Week 10 Vaststellen van het projectprogramma Week 12 Inleveren plan van aanpak. Week 21 Inleveren eindrapport Week 22 Goedkeuring voor presentatie Week 23 Presentatie voor beoordelingscommissie Volgens het schooljaar zijn er 5 weken beschikbaar voor het project waarin het rapport inhoudelijk uitgewerkt wordt. Door slim te plannen en te verdelen wordt verwacht dat er één tot twee weken kan worden gewonnen op de initiële planning. Hierdoor kan er nog niet met zekerheid worden gezegd wanneer wat af is. Voorlopig ziet de planning er ongeveer zo uit: 10

14 Tijdsplanning: Onderwerp Week Namen 1 Projectgroep samenstelling + kennismaking 5 Michiel, Timo Marijn, Joost P.Custers 2 Ophalen slapeloosheidsindex + kennismaking bedrijf 6 Michiel, Timo Marijn, Joost 3 Analyse slapeloosheidsindex 7 Michiel, Timo Marijn, Joost 4 Verdere uitwerking Slapeloosheidsindex 7 Timo Marijn 5 2 e gesprek naar aanleiding van de slapeloosheidsindex 7 Michiel, Timo en structureren van de opdracht. 6 Plan van aanpak gemaakt. + projectopdracht geformuleerd. + tussendoor verschillende bezoeken met van Duijnhoven gehad. 7 Afronding definitiefase, begin ontwerp en voorbereidingsfase. 8 De huidige betrouwbaarheid meten door het klanttevredenheidsonderzoek te analyseren. 9 PBIO model uitgewerkt voor Timmerfabriek van Duijnhoven 10 Bepalen welke factoren van invloed zijn op de leveringsbetrouwbaarheid 11 Het bepalen van de bottlenecks onderliggend aan de factoren die van invloed zijn op de leveringsbetrouwbaarheid 12 Het bepalen van de oorsprong van de verschillende bottlenecks. 13 Het verzorgen van de tussentijdse rapportage + het presenteren hiervan. 14 Ontwerp en voorbereidingsfase afronden + Tussentijds concept inlevermoment maken 15 Uitkiezen van één bottleneck om aan te pakken (in samenwerking met docent en Timmerfabriek Peter van Duijnhoven). Marijn, Joost 8 / 10 Michiel, Timo Marijn, Joost 11 Michiel, Timo Marijn, Joost 12 Joost, Marijn 12 Michiel, Joost 12 / 13 Michiel Timo Joost 13 Michiel Joost 14/15 Michiel Joost 14 Timo Marijn 15 Michiel Joost 16 Michiel, Timo Marijn, Joost 16 Uitvoeren analyse 16 / 17 Michiel, Timo Marijn, Joost 17 Oplossingen bedenken voor de bottleneck via SMART 18 Michiel, Joost 18 Oplossing uitvoeren 19 / 20 Michiel, Timo Marijn, Joost 19 Complementeren eindrapport 21 Michiel, Timo Marijn, Joost 11

15 1.4 Problemen die we nog denken tegen te komen Door milieuwetten is de spuitafdeling volgens een andere methode gaan werken. In plaats van spuiten met chemische stoffen werken ze nu met verf op waterbasis. Het nadeel hiervan is dat de producten 60 uur moeten drogen en in die tijd niet vervoerd mogen worden. Het gevolg hiervan is dat er een eindvoorraad ontstaat van minimaal 60 uur. Timmerfabriek van Duijnhoven heeft een ruimtegebrek, hierdoor ziet de werkvloer er rommelig uit. Er is een krapte op de productieafdeling waardoor verbeter mogelijkheden beperkt worden. De directie denkt erover om over 1 tot 2 jaar de machines te vervangen omdat deze de afgelopen 10 jaar afgeschreven zijn. De machine die ze dan gaan aanschaffen beheerst het hele productieproces. De machines die er nu staan worden dan vervangen door 1 productielijn. Het zou een probleem kunnen zijn om de lay-out te veranderen als binnen niet al te lange tijd de machines vervangen worden. 12

16 De T-G-K-I-O factoren. Tijd: Tijd speelt een belangrijke rol in ons project, met name de tijd die er beschikbaar is om bij elkaar te komen in een week. Doordat het project naast het overige schoolwerk is gepland en er studenten bij zijn van verschillende onderwijsinstellingen, kan het voorkomen dat een groep op een gegeven moment niet helemaal compleet is. Zo is er voor de studenten van de Fontys geen enkele woensdag beschikbaar, en is de donderdag voor de studenten van het ROC Eindhoven een probleem. Toch wordt er getracht zoveel mogelijk samen te werken aan het project. Geld: Speelt geen rol in het project, dus hier zal verder niet op ingegaan worden. Kwaliteit: De kwaliteit van ons project in niet direct meetbaar. Als we kijken naar de beoogde doelstellingen dan is er achteraf te meten of de leveringsbetrouwbaarheid daadwerkelijk verhoogd is, of dat plannen goed uitvoerbaar zijn. De tijd dat we met dit project bezig zijn is echter te kort om een realistisch beeld hiervan te geven. Dit kan pas over ongeveer een half jaar, als er dan een leveringsbetrouwbaarheidsonderzoek wordt gedaan. Om de kwaliteit te bewaken moet er regelmatig overleg plaatsvinden met de stagedocent van school, en er dienen voortgangsgesprekken plaats te vinden met de opdrachtgevers. Deze zullen waarschijnlijk zeer regelmatig plaatsvinden, waarin tevens de huidige fase en de toekomstige te doorlopen fasen worden besproken en/of gepland. Informatie: Het is belangrijk dat het onderzoek dat we doen ook werkelijk toepasbaar is in de bedrijfsvoering. Daarom is het van belang om 1 keer per week overlegmomenten te plannen met het bedrijf en 1 keer per 2 weken met school om de resultaten te analyseren. Het is aan te raden om open en zorgvuldig te communiceren met andere partijen zodat er geen onduidelijkheden zijn over de uit te voeren opdracht en het te verwachten resultaat. Verder is het van groot belang dat informatie bronnen zijn geordend en toegankelijk voor zowel de projectgroep en begeleiding, als voor het bedrijf. Verder zal er met gevoelige gegevens op vertrouwelijke basis worden omgegaan. Organisatie: De organisatie van het project ligt in handen van de projectgroep zelf. Er zal door ons initiatief genomen moeten worden, want wij zijn ook verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het project. In eerste instantie zijn de studenten van de Fontys degene die het project op gang helpen. De bedoeling hierbij is dat de studenten van het ROC langzaamaan worden voorbereid op het HBO onderwijs. De ROC studenten werken samen met de HBO-ers om het project tot een goed einde te brengen. Elke HBO-er neemt een MBO-er onder zijn hoede. Er worden dus twee teams gevormd die bezig zullen zijn met verschillende aspecten van het probleem. 13

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C.

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C. Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System Afstudeerrapport Delft, 19 april 2005 J.H.C. Hazewinkel Via meten en weten naar verbeteren, Een ontwerp van een Vendor Rating

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Lead Kwalificatie Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Eindverslag ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente te Enschede door

Nadere informatie