INGEKOMDJ 1 6 FEB* Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 1 6 FEB 2011 Geheim 15 februari Nee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INGEKOMDJ 1 6 FEB* 2811. Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 1 6 FEB 2011 Geheim 15 februari 201 1 Nee"

Transcriptie

1 provincie ZUID HOLLAND INGEKOMDJ 1 6 FEB* minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH (DOS O ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 1 6 FEB 2011 Geheim 15 februari Nee Portefeuillehouder Dijk, JWA, van Paraaf Provinciesecretaris Termijn 22 februari Onderwerp Zienswijze op Voornemen Rijksstructuurvisie "Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding" Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Westelijke Oeververbinding Bijlagen - Brief met provinciale zienswijze - Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Westelijke Oeververbinding inclusief Kennisgeving over voornemen tot opstellen van de rijksstructuurvisie - Brief aan Tweede Kamer over de inrichting van de Rijksstructuurvisie 'Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van Informatieverstrekking actieve informatieplicht 1. Onderwerp in kort bestek Op 12 januari is door de minister van Infrastructuur en Milieu het voornemen tot het opstellen van de rijksstructuurvisie "Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding" aangekondigd in de Staatscourant. De aankondiging van de minister vormt ook de start van de procedure van milieueffectrapportage (Plan-MER). Het onderwerp van de rijksstructuurvisie geeft aan dat het een facetstructuurvisie betreft, gericht op integrale afweging van bereikbaarheidsmaatregelen in de Rotterdamse regio (deel 1 van deze structuurvisie) en meer specifiek op de integrale afweging van het tracé en inpassing van de Nieuwe Westelijke oeververbinding (deel 2). Op het voornemen én op de inhoud en diepgang van het startdocument van de Plan-MER (notitie reikwijdte en detailniveau) kunnen zienswijzen worden ingediend. Gedeputeerde Staten maakt vanwege het bovenregionale karakter van de rijksstructuurvisie en de effecten op het onderliggend wegennet gebruik van deze mogelijkheid. De zienswijze van de Provincie Zuid-Holland combineert beide zienswijzen in één brief. In de zienswijze vraagt de provincie Zuid-Holland aandacht voor enkele onderwerpen die van belang zijn om in het najaar 2011 een gedragen beslissing genomen kan worden over deze rijksstructuurvisie. Deze onderwerpen zijn:

2 provincie ZUID HOLLAND - De noodzaak tot een bovenregionale én integrale afweging bij een voorkeursbeslissing over alternatieven en varianten van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. - De noodzaak tot het in beeld brengen van de consequenties voor en aanpassingen van het onderliggende wegennet als integraal onderdeel van het project - Een zorgvuldige inpassing van het tracé en de aansluitingen - De verantwoordelijkheid van het Rijk ten aanzien van realisatie van projecten uit de referentiesituatie voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding zoals de A4 Delft- Schiedam, de A en de capaciteitsuitbreiding van het spoor tussen Delft en Schiedam als onderdeel van Stedenbaan+ (Zuidvleugelnet) - De tijd die nodig is voor het betrekken van Provinciale Staten bij de voorkeursbeslissing en bij de eventuele borging in het provinciale beleid van afspraken die volgen uit de rijksstructuurvisie 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader - Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening: rijksstructuurvisie en provinciale structuurvisie - (nieuwe) Tracéwet - Spelregels voor het MIRT b. Relatie andere interne beleidsterreinen Er is een relatie met de volgende interne beleidsterreinen: Verkeer & Vervoer, Milieu, Milieu- effectrapportage, Economie, Groen, Water. c. Relatie externe partijen Het Rijk is trekker van het proces rondom het opstellen van de rijksstructuurvisie. De provincie is bestuurlijk betrokken via een regionaal bestuurlijk overleg met betrokken gemeenten. Hierbij is het Rijk niet aangeschoven. De voorzitter is de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam. Daarnaast neemt de provincie deel in een coördinerend bestuurlijk overleg waarin betrokken regio's, provincie en Rijk zitten. Voorzitter van dit overleg is de minister van Infrastructuur en Milieu, eventueel vervangen door de directeur-generaal mobiliteit. 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis In het najaar 2008 is de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit gestart. In deze verkenning staan de bereikbaarheidsproblemen op de Rotterdamse Ruit en de ontsluiting van het Haven Industrieel Complex centraal. Rijk, stadsregio Rotterdam en provincie Zuid-Holland hebben samen de bereikbaarheidsknelpunten van de Rotterdamse regio en de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden om deze regio duurzaam bereikbaar te maken onderzocht. Dit in het licht van de ruimtelijke, economische en sociaal maatschappelijke opgaven waar deze regio voor staat.

3 provincie ZUID HOLLAND Het eerste resultaat (BO-MIRT najaar 2009) van de verkenning was het masterplan Rotterdam Vooruit. In dit masterplan is een ontwikkelingcvisie voor de regio beschreven, evenals een pakket verder te onderzoeken en uit te werken maatregelen om de Rotterdamse regio bereikbaar te houden. In het masterplan is geconstateerd dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) ten westen van Rotterdam een eerste vereiste is voor een toekomstvaste oplossing van de problematiek aan de westzijde van de ruit. In het BO-MIRT najaar 2009 is besloten de MIRT-verkenning voort te zetten met een aantal deelstudies, waaronder de studie naar het beste tracé voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), de kwaliteitssprong OV op Rotterdam Zuid en het herontwerp van de BrienenoordIAlgera corridor. In het BO-MIRT najaar is besloten dat het formele traject voor een rijksstructuurvisie over de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en een Nieuwe Westelijke Oeververbinding gestart kon worden. De inhoud van de rijksstructuurvisie is door de minister van Infrastructuur en Milieu op 16 december 2010 in een brief aan de Tweede Kamer nader toegelicht (zie bijlage). De rijksstructuurvisie dient ter verankering van de resultaten van het masterplan Rotterdam Vooruit en bevat een voorkeursbeslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (voor kaarten van de studiegebieden zie de bijlage voor de 'Kennisgeving' op de laatste pagina van de notitie Reikwijdte en Detailniveau). b. Waar staan we nu? De fase van visielstrategiebepaling Voorbereiding door het Rijk van een voorkeursbeslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en het verankeren van het afwegingskader uit het masterplan Rotterdam Vooruit. c. Vervolgprocedure Voor het vaststellen van een voorkeursbeslissing moet onderbouwd worden waarom andere oplossingen niet gekozen zijn en waarom het gekozen tracé het beste is. Voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding wordt een breed gedragen voorkeursbeslissing voorbereid voor eind 2011 waarmee het tracé in de rijksstructuurvisie op hoofdlijnen wordt vastgelegd. Na de voorkeursbeslissing volgt de planuitwerkingsfase waarin de exacte vormgeving wordt vastgelegd. Het doel van die planfase is te komen tot een Tracébesluit. Tegen dat besluit kunnen derden belanghebbenden beroep instellen. Echter, naar alle waarschijnlijkheid zijn dan op basis van de toekomstige nieuwe Tracéwet enlof de Crisis- en Herstelwet geen beroepsmogelijkheden voor de lagere overheden, zoals de provincie, meer aanwezig. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe en wanneer verankering van eventuele afspraken in de provinciale structuurvisie plaats zal vinden. De planning van de rijksstructuurvisie procedure kent

4 provincie ZUID HOLLAND na de lopende inspraakperiode in dit geval vier mijlpalen. Deze planning is overigens nog onderwerp van discussie. - B.O. MIRT najaar : Concept Ontwerp-Rijkstructuurvisie en concept Plan-MER inclusief Nota van Antwoord - Januarilfebruari 2012: Ter inzage legging Ontwerp-Rijksstructuurvisie inclusief voorkeursbesluit en Plan-MER. Ter informatie aan Tweede Kamer - Nader te bepalen: Vaststellen rijksstructuurvisie door de minister en daarop volgend behandeling in de Tweede Kamer - Nader te bepalen: Startbeslissing planfase Nieuwe Westelijke Oeververbinding in het kader van de Tracéwet De provincie is bestuurlijk betrokken via een regionaal bestuurlijk overleg met betrokken gemeenten. Hierbij is het Rijk niet aangeschoven. De voorzitter is de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam. Daarnaast neemt de provincie deel in een coördinerend bestuurlijk overleg waarin betrokken regio's, provincie en rijk zitten. Voorzitter van dit overleg is de minister van Infrastructuur en Milieu, eventueel vervangen door de directeurgeneraal mobiliteit. 4. Financiële aspecten (dekking en risico's) In deze fase is nog geen sprake van financiële afspraken Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar J. van Schaick Telefoon Kamer A0.71

5 Gedeputeerde Staten provincie ZUID HOLLAND Contact J. van Schaick T G.A.B. Rietveld T Ministerie Infrastructuur en Milieu Aan: mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus pla Centrum Publieksparticipatie Postbus GH Den Haag Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Datum 16 februari Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Onderwerp Zienswijze op Voornemen Rijksstructuurvisie 'Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding" Bijlagen l Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Westelijke Oeververbinding Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, In deze brief geven wij onze zienswijze op uw voornemen tot het opstellen van een rijksstructuurvisie 'Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding' zoals gepubliceerd op 12 januari Deze brief bevat ook onze zienswijze op de notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Westelijke Oeververbinding die u gelijktijdig publiceerde. Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Tram 8 en 9 en bussen 18,22,65 stoppen dichtbii hel provinciehuis. Vamf slation Den Haag CS is hel tien minuten lopen. De parkeerruimle voor auto's is beperkt. Wij zijn verheugd dat u met uw voornemen voor het opstellen van een rijksstructuurvisie een concrete stap zet in de richting van een beslissing die van groot belang is voor het verbeteren van de bereikbaarheid binnen de provincie Zuid-Holland, in het bijzonder in de regio Rotterdam. Wij zijn met u van mening dat het belangrijk is een beslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in te bedden in een integrale visie over regionale en bovenregionale ontwikkeling zoals vastgelegd in het Masterplan Rotterdam Vooruit en in de Provinciale Structuurvisie. Wij onderschrijven de noodzaak om een Nieuwe Westelijke Oeververbinding te realiseren. Een dergelijke verbinding sluit goed aan bij onze visie over een aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel van de provincie en kan onzes inziens de samenhang binnen het stedelijk netwerk van de provincie versterken.

6 provincie ZUID HOLLAND Dalum 16 februari Ons kenmerk PZH Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderwerpen in de uitwerking van de rijksstructuurvisie, bij het komen tot een gedragen voorkeursbeslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en bij het opstellen van de Plan-MER: - De noodzaak tot een bovenregionale An integrale afweging bij een voorkeursbeslissing over alternatieven en varianten van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding waarbij naast de verkeerskundige aspecten ook de landschappelijke, milieu en ruimtelijke consequentie4s worden overwogen. - De noodzaak tot het in beeld brengen van de consequenties voor en aanpassingen van het onderliggende wegennet als integraal onderdeel van het project - Een zorgvuldige inpassing van het tracd zelf en de aansluitingen - De verantwoordelijkheid van het Rijk ten aanzien van realisatie van projecten uit de referentiesituatie voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding zoals de A4 Delft-Schiedam, de Al311 6 en de capaciteitsuitbreiding van het spoor tussen Delft en Schiedam als onderdeel van Stedenbaan+ (Zuidvleugelnet) - De tijd die nodig is voor het betrekken van Provinciale Staten bij de voorkeursbeslissing en bij de eventuele borging in het provinciale beleid van afspraken die volgen uit de rijksstructuurvisie Ten aanzien van de te maken afweging om te komen tot een voorkeursbeslissing vragen wij, met name, uw aandacht voor de relatie tussen verkeers- en vervoerskundige belangen, financiële belangen en andersoortige belangen. Bij de afweging dienen, onzes inziens, ook belangen ten aanzien van ruimtelijke en economische ontwikkeling en ten aanzien van de kwaliteit van groengebieden een rol te spelen. Wij gaan ervan uit dat eerst na een zorgvuldige verkenning van alle belangen en oplossingen, alsmede raadpleging van alle betrokkenen, tot een keuze gekomen wordt. Daarnaast zijn voor de realisatie van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding ingrepen in het onderliggende wegennet noodzakelijk. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat in deze fase van het planproces de noodzakelijke aanpassingen aan het onderliggende wegennet onderdeel uitmaken van afwegingen die gemaakt worden bij het opstellen van de rijksstructuun/isie en Plan-MER. Wij lichten in de bijlage de vijf hierboven benoemde onderwerpen op hoofdlijnen nader toe. Ook geven wij in de bijlage nadere aandachtspunten voor het uitwerken van de rijksstructuurvisie en Plan-MER, waaronder opmerkingen ten aanzien van mogelijke omissies in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van onze zienswijze. Graag denken wij met u mee over de nodige vervolgstappen. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voorzitter, Afschrift aan: - Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden - Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam n- h,r.-lc,, nmmasntnn

7 provincie ZUID HOLLAND Datum 16 februari Ons kenmerk PZH BIJLAGE Toelichting op onderwerpen In dit deel van de bijlage lichten wij de onderwerpen toe waarvoor wij in de brief aandacht hebben gevraagd om te komen tot een gedragen beslissing over de rijksstructuuivisie 'Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding'. Bovenregionale en integrale afweging Het provinciale ruimtelijke beleid richt zich op integrale ruimtelijke hoofdopgaven waarmee de provinciale belangen, waaronder het verbeteren van inteme en externe bereikbaarheid, gediend worden. Deze hoofdopgaven en belangen zijn vastgelegd in de provinciale structuurvisie. Wij zien deze opgaven als bovenregionale opgaven. Een belangrijk aspect hiervan is dat wij het rijkswegennet en het onderliggende wegennet zien als Ben samenhangend netwerk. De ontwikkeling van dit netwerk dient bezien te worden in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Daarnaast constateren wij dat er, door de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding, effecten optreden die invloed kunnen hebben op de provinciale beleidskaders voor ruimtelijke ontwikkeling, voor woningbouw, voor bedrijven (zowel ontwikkeling als sloop), als ook voor andere vormen van ruimtegebruik zoals recreatie. De planhorizon van de provinciale structuurvisie is De effecten zullen voorbij deze planhorizon plaatsvinden en doorwerken. De kans bestaat, bijvoorbeeld, dat de Nieuwe Westelijke Oeververbinding leidt tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en tot transformatie van de omgeving, bijvoorbeeld doordat gebieden aantrekkelijker worden voor het ontwikkelen van woningen en bedrijfslocaties. Deze effecten zijn onder andere bovenregionaal van aard en moeten als zodanig worden beschouwd in de Plan-MER voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Daarom verwachten wij, met name, dat u in de Plan-MER ook rekening zult houden met ruimtelijk-structurerende effecten van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding op middellange tot lange termijn. De wenselijkheid van dergelijke ontwikkelingen kan getoetst worden aan de provinciale structuurvisie. Wij verwachten dat u bij het opstellen van de rijksstructuurvisie, o.a. op basis van de bovenregionale reikwijdte van de Plan-MER, een integrale afweging maakt met oog voor effecten op lange termijn. Hierbij zijn wij verheugd dat het Stadsgewest Haaglanden nu ook bij het project betrokken is. Wij gaan er vanuit dat hiermee de afweging ook plaatsvindt op basis van deze grotere reikwijdte. Wij vragen u hierbij expliciet te maken hoe de rijkstructuurvisie en effecten die vastgelegd worden in de Plan-MER zich verhouden tot de integrale ruimtelijke hoofdopgaven die benoemd zijn in de provinciale structuurvisie. Hierbij vragen wij uw speciale aandacht voor het feit dat de twee onderwerpen die u samen wilt vastleggen in de rijksstructuurvisie (Masterplan en Nieuwe Westelijke Oeververbinding) zeer ongelijksoortig zijn en grote verschillen vertonen in detailniveau. Het wordt uit de voorliggende documentatie nog niet volledig duidelijk hoe u het gehele studiegebied van de MIRT-verkenning relateert aan de grootte van het studiegebied van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit geldt ook voor het verband tussen de actualisatie van het 'Tussenrapport Plan-MER MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit' en de 'Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding'. Wij vertrouwen erop dat in het

8 provincie ZUID HOLLAND Datum 16 februari Ons kenmerk PZH komende proces duidelijkheid ontstaat over de relatie tussen verankering van Masterplan en het nemen van een voorkeursbeslissing over een Nieuwe Westelijke Oeververbinding en over de relatie tussen beide delen van de Plan-MER. Onderliggend wegennef Voor de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding is aanpassing van het onderliggende wegennet noodzakelijk. Dit zal bijvoorbeeld uit verkeersberekeningen ten aanzien van effecten op het onderliggende wegennet blijken. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat in deze fase van het planproces de benodigde aanpassingen aan het onderliggende wegennet onderdeel uitmaken van afwegingen die gemaakt worden bij het opstellen van de rijksstructuurvisie. Bekostiging en inpassing van aanpassingen aan het onderliggend wegennet maken onzes inziens integraal onderdeel uit van de besluitvorming over een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit maakt onlosmakelijk deel uit van het zicht op financiering voor het hele project. Daarbij is ook aan de orde dat aanpassingen aan het onderliggende wegennet niet louter als verkeerskundige opgaven, maar ook als ruimtelijke ontwerpopgaven gezien moeten worden. Wij vertrouwen erop dat u bij het opstellen van de rijksstructuurvisie duidelijkheid geeft over alle benodigde ingrepen waarvoor de Provincie Zuid-Holland mogelijk verantwoordelijkheid draagt naar aanleiding van de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Inpassing De inpassing van nieuwe en verbrede rijkswegen, en de aanpassingen van het onderliggende en het aanliggende wegennet die daarvoor nodig zijn, raken direct aan het ruimtelijk provinciale beleid, provinciale economische beleid, provinciale mobiliteitsbeleid en het provinciale beleid ten aanzien van natuur en recreatie. Wij vragen met name uw dringende aandacht voor hoe de inpassing van een Nieuwe Westelijke Oerverbinding en van de daarbij benodigde, andere fysieke ingrepen recht kan doen aan de kwaliteit van het Midden-Demandgebied. Wij hechten aan de ambities om het open landschappelijke karakter van het Hof van Delflandgebied te behouden. Daarbij dient er aandacht te zijn voor de zorgen van gemeenten in het zoekgebied van de Blankenburgtunnel. Met de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) wordt fors geïnvesteerd in groenbehoud en ontwikkeling van Midden-Delfland. Aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding mag niet leiden tot kapitaalvernietiging. Wij staan daarbij op het standpunt dat binnen de afweging tussen alternatieven en varianten voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding, in het geval van een Blankenburgtunnel, een verlengde tunnel in ogenschouw genomen dient te worden. Wij vertrouwen erop dat u deze afwegingen meeneemt in het ontwerp- en besluitvormingsproces rondom de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Realisatie van projecten uit de referentiesituatie In het Masterplan en in de notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt uitgegaan van de realisatie van meerdere projecten in de periode tot Het gaat hier, onder andere, om het realiseren van de A13lA16 en de A4 Delft-Schiedam. Het Rijk heeft volgens ons dan ook de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare realisering van de Al3lA16, zoals het rijk dat reeds heeft gedaan voor de A4 Delft-Schiedam. Daarnaast is voor ons onder andere van belang dat in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor het Rijk verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van

9 provincie ZUID HOLLAND Datum 16 februari Ons kenmerk PZH de Capaciteitsuitbreiding Deliï-Schiedam als onderdeel van Stedenbaan+ (Zuidvleugelnet). Al deze schakels zijn volgens ons, evenals bijvoorbeeld een A4-Zuid, onmisbare onderdelen van een sterke A4-corridor als economisch topgebied. Benodigde tijd voor besluiîvorming Wij zijn blij met de heldere communicatie over de planning van het proces om te komen tot vaststelling van de rijksstructuurvisie en de Plan-MER. Wel bestaat bij ons enige zorg over hoe reëel deze planning is. Wij vragen naar aanleiding van onze zorgen uw aandacht voor de tijd die nodig is om interne politieke besluitvorming van de provincie te doorlopen om het draagvlak voor een beslissing te borgen. Hierbij vertrouwen wij erop dat in nader overleg de tijdige beschikbaarheid van de nodige beslisinformatie wordt geregeld. De rijksstructuurvisie is bindend voor het Rijk. Afspraken over aanpassingen in provinciaal beleid en provinciale besluiten die nodig zijn voor realisatie, anders dan hetgeen reeds geregeld wordt middels de Tracéwet, zullen daarbij apart gemaakt moeten worden. Het vaststellen van (herzieningen van) de provinciale structuurvisie is daarbij een verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Binnen die kaders maken wij graag met u de nodige afspraken in aanvulling op de rijksstructuurvisie en over eventuele doorwerking in de provinciale structuurvisie. Het in gezamenlijk overleg nadenken over dergelijke afspraken maakt onzes inziens integraal onderdeel uit van het opstellen van de rijksstructuurvisie. Nadere aandachtspunten rijksstructuurvisie en Plan-MER In dit deel van de bijlage werken wij onze zienswijze uit voor specifieke onderdelen van de voorliggende notitie Reikwijdte en Detailniveau van 12 januari 201 l. Wij vertrouwen erop dat u onderstaande aandachtspunten meeneemt in het opstellen van de Plan-MER. - Provinciale structuurvisie als beleidskader Beide alternatieven voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding zijn op dit moment opgenomen in de provinciale structuurvisie. Wij wijzen u erop dat een voorkeursbeslissing voor een alternatief c.q. variant mogelijk aanleiding kan zijn voor een procedure om de provinciale structuurvisie aan te passen. De verwachte doorsnijding van bestaande recreatie- enlof bebouwde of andersoortige gebieden en de inpassing van het tracé geven daar mogelijk aanleiding toe. Het is nog onduidelijk of eventuele ruimtelijk-structurerende effecten van de aanleg van een van beide tunnels kunnen leiden tot heroverweging van delen van de provinciale structuurvisie. Of dat aanvullende maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding leiden tot aanpassing van de provinciale structuurvisie. Ook is nog onduidelijk of alle aspecten van het Masterplan die verankerd zullen worden in de rijksstructuurvisie binnen de provinciale structuurvisie passen. - Beoordelingskader en onzekerheden De complexiteit van de effecten en de bovenregionale reikwijdte van de mogelijke effecten vereist een beoordelingskader dat ruimte geefl voor een gedegen afweging van altematieven c.q. varianten. De notitie Reikwijdte en Detailniveau geefl onvoldoende inzicht in het onderzoeken en beoordelen van indirecte, zogeheten 2e orde, effecten. Wij vetzoeken u het beoordelingskader zodanig in te richten dat,

10 provincie ZUID HOLLAND Datum 16 februari Ons kenmerk PZH naast het scoren met behulp van plussen en minnen (positief of negatief), ook beoordeeld wordt op soorten ruimtelijke effecten op lokale, regionale en bovenregionale schaal. Hierbij kan bijvoorbeeld getoetst worden aan gewenste toekomstbeelden van ruimtelijke en economische ontwikkeling. De provinciale structuurvisie biedt daarvoor het logische kader. Onzekerheden over realisatie van projecten die deel uitmaken van de referentiesituatie lijken nog niet te zijn meegenomen in de afwegingen rondom realisatie van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Wij vertrouwen erop dat u de rijkstructuurvisie en de effectenbeoordeling in de Plan-MER robuust maakt voor deze onzekerheden. - Ladder van Verdaas Een inschatting en beoordeling van de mogelijkheden van sturing middels ruimtelijke ordeningsmaatregelen en andere elementen van de Ladder van Verdaas herkennen wij niet in de notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit sluit tevens aan bij de opmerkingen van de adviescommissie MER (18 mei 2010; 3 november 2009). - Ruimtelijke aspecten Wij verwachten dat ruimtelijke aspecten, met name de regionale en bovenregionale ruimtelijk- structurerende werking van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding, als aparte, zetfstandige effecten behandeld worden in de Plan-MER. - varianten en variaties Er is met het introduceren van de term 'bandbreedte' voor het ontwerpen van varianten voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding onduidelijkheid ontstaan over varianten waarop wordt doorgestudeerd ten opzichte van de beslissing in het B.O. MIRT najaar 2010 en ten opzichte van de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau van april Verkeer en vervoer Wij verzoeken u in de Plan-MER expliciet te maken in hoeverre het aanleggen van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding en een keuze tussen varianten c.q. alternatieven effecten heefi op het vrachtverkeer. - Provinciaal landschap en recreatie Wij verzoeken u de effecten op het gebied Midden-Delfland te benoemen en te beoordelen aan de hand van de doelen ten aanzien van dit gebied als provinciaal landschap zoals benoemd in de provinciale sttuctuurvisie. Hierbij speelt het gebruik van dit gebied voor recreatie een belangrijke rol. In de notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn ten onrechte geen effectenondetzoek en beoordeling op het thema 'recreatie' opgenomen. Zo zijn de te beoordelen aspecten ten aanzien van landschap nu beperkt tot inherente waarden (bv. cultuurhistorie, archeologie). Wij vertrouwen erop dat de Plan-MER alle relevante effecten op het recreatief gebruik voor dit gebied en andere gebieden waarvoor mogelijk effecten optreden in beeld brengt en beoordeelt. -Water Voor die delen van de waterveiligheidsopgave waar de provincie bevoegd gezag is, vertrouwen wij erop dat u deze afstemt met die aspecten waarvoor andere overheden bevoegd gezag zijn. Daarnaast constateren wij dat de aanleg van een tunnel tot in de verre toekomst doorwerkt in de mogelijke

11 provincie ZUID Datum 16 februari Ons kenmerk PZH diepgang voor schepen die gebruik maken van de Nieuwe Waterweg. Wij vertrouwen erop dat u het lange temijn perspectief om deze effecten in te schatten meeneemt in de beschrijving van effecten. - Natuur In de paragraaf van de notitie Reikwijdte en Detailniveau over natuur benoemt u enkele afionderlijke gebieden. Wij vetzoeken u deze gebieden in samenhang te bezien in het benoemen en beoordelen van effecten. Dit geldt met name, voor wat betreft effectbepaling, voor de provinciale ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en het Staelduinse Bos als samenhangend gebied. - Aanbevelingen en kennishiaten In de notitie Reikwijdte en Detailniveau is geen paragraaf opgenomen met betrekking tot aanbevelingen voor de volgende fase van planvorming en eventuele overgebleven hiaten in kennis. Wij vertrouwen erop dat een paragraaf met dat thema onderdeel uit zal maken van de Plan-MER.

12

13 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Notitie Reikwijdte Nieuwe Westelijke Oeververbinding

14 Colofon Uitgegeven door Projectteam Nieuwe Westelijke Oeververbinding Informatie Telefoon Uitgevoerd door Projectteam Nieuwe Westelijke Oeververbinding Opmaak Vormvijf, Den Haag Fotografie Beeldbank Rijkswaterstaat en Ellen Vanhamme z I Ministerie van Infrastructuur en Milieu

15 Inhoud i. Inleiding Een Nieuwe Westelijke Oeververbinding Plan-MER en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Leeswijzer 6 z.rotterdamvoomit Aanpakvan Rotterdam Vooruit Ondenoek naar oplossingen en effecten Masterplan 7 3. Probleemstelling en doel Nieuwe Westelijke Oeververbinding g 3.1 Probleemstelling Doelen van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding Scope van het project Tracks: altematievenenvarianten i1 4.1 Alternatieven li 4.2 Typering traces van de alternatieven li 4.3 Kadenvoor de ontwikkeling van varianten iz 4.4 Werkwijze bij de ontwikkeling van varianten Het Plan-MER i5 5.1 Algemene aanpak Verkeer en vervoer Luchtkwaliteit Geluid Veiligheid Bodem Water Natuur Landschap, cultuurhistorie en archeologie i Speciale thema's i Economische effecten en kosten- batenanalyse Beoordelingskader zo 6. Te volgen procedure zi 6.1 Rijkssmictuu~sien Plan-MER Te doorlopen procedurestappen Inspraak zz Bijlage i: Kennisgeving 23 Colofon 2 Notitie Reikwijdte en Detailniveau I J

16 4 1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 i. Inleiding 1.1 Een Nieuwe Westelijke Oeververbinding Uit verschillende onderzoeken naar de bereikbaarheid van de Randstad en van de Rotterdamse regio blijkt dat de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio rond zozo, ondanks een aantal maatregelen, niet op orde is. Daarom hebben Rijk en regio in zoog samen onderzocht waar de knelpunten zitten en welke kansen en ontwikkelingen denkbaar zijn om de Rotterdamse regio duurzaam bereikbaar te maken en te houden. Daarbij wordt gekeken naar de middellange (2020) en de lange termijn ( ). In het 'Masterplan Rotterdam Voomit' is een bestuurlijke visie beschreven op de gewenste ontwikkeling van de inhastructuur in de regio Rotterdam. Daarbij is geconstateerd dat een Nieuwe Westelijke Oevewerbinding noodzakelijk isvoor een robuuste ontsluiting van de haven en om de doorstroming op de &-corridor, waaronder de Beneiuxtunnei, teverbeteren. Voor deze oeververbinding kan worden gekozen tussen twee mogelijke alternatieven; een Oranjeverbinding of een Blankenburgverbinding. Daarbinnen zijn diverse varianten mogelijk. 1.2 Plan-MER en Notitie Reikwijdte en Detailniveau De te maken keuzes zullen worden neergelegd in een Rijksstructuurvisie. Ter onderbouwing van deze keuzes zal de procedure van de Milieu-effechapportage worden doorlopen en zal een Plan-MERworden opgesteld. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is bedoeld om betrokkenen vooraf te informeren en raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het Plan-MER. Na de Rijksstmctuurvisie zal ook een Trackbesluit worden genomen. Daarbij zal een Milieu-effectrapport op innchtingsniveau worden opgesteld. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over de procedures. Figuur 1 De ruit van Rotterdam Notitie Reikwijdte en Detailniveau 15

18 1.3 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk (z) is beschreven welke stappen er eerder zijn gezet in het project Rotterdam Voornit. In hoofdstuk 3 zijn de problemen van het infrastructuumetwerkvan de regio Rotterdam geschetst en staat het doel van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de mogelijke alternatieven beschreven en is uitgewerkt hoe daalvoor varianten zullen worden ontwikkeld. In hoofdstuk 5 is beschreven welk milieuondenoek er zal worden uitgevoerd in het kader van het Plan-MER en welke detailniveau dit zal hebben. De te volgen procedure en de inspraakmogelijkheden zijn beschreven in hoofdstuk Ministerie van Infrastructuur en Milieu

19 2. Rotterdam Vooruit 2.1 Aanpakvan Rotterdam Voomit Met het oog op het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam is begin 2009 de Verkenning 'Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar' of kortweg 'Rotterdam Vooruit' gestart. Hierin hebben de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland samen onderzocht wat er nodig is om de Rotterdamse regio bereikbaar te maken en te houden. Het doel van de MIRTVerkenning Rotterdam Vooruit was om te komen tot: een gedragen beeld van de problematiek, de belangrijkste opgaven en de oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio in de periode tot 2040 met multimodaliteit (auto, OV en fiets), integraliteit. duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt. een beeld van de kosten en de (maatschappelijke) baten van de oplossingen, inclusief mogelijkheden van publiekprivate samenwerking. een beeld van de belangrijkste milieueffecten, uitgewerkt in een plan-mer. de voorbereiding van aansluitende planuitwerking- en besluitvormingstrajecten In Rotterdam Vooruit is breed gekeken naar de samenhangen tussen: autoverkeer, openbaar vervoer en fiets; personen- en goederenvervoer; het beter benutten van bestaande en de aanleg van nieuwe infrastructuur; de bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid (milieu). Overheden (regionale, lokale en Rijkspamjen), maatschappelijke partijen en burgers zijn betrokken bij de probleemanalyse, de visievorming en de afweging van de oplossingen. Hiertoe zijn in februari en maart zoog grootschalige publieksraadplegingen geweest. Inwoners uit de regio konden hun bereikbaarheidsknelpunten aangeven en oplossingen aandragen. Ter verdieping van de resultaten zijn in augustus en septembervan zoog burgerpanels gehouden. 2.2 Onderzoek naar oplossingen en effecten In het kader van 'Rotterdam Vooruit' is een uitgebreide analyse uitgevoerd van de knelpunten in de bereikbaarheid. Belangrijke knelpunten op de weg zijn de gebrekkige doorstroming op de Beneluxcorridor en de kwetsbaarheid van de ontsluiting van de haven. Voor deze knelpunten zijn verschillende oploningsrichtingen in beeld gebracht. Er is onder meer gekeken naar een westelijke stadsbrug ter hoogtevan de Stadshavens, een 3' Beneluxtunnel als stedelijke verbinding, een Oranjeverbinding en een Blankenburgverbinding. Als stedelijkeverbinding biedt een 3' Beneluxtunnel, vanwege de complexiteitvan de aansluitingen van een derde tunnel op het Kethelplein en de Beneluwter en de kosten daarvan, geen oplossing. Een westelijke stadsbrug bij de Stadshavens is uit het oogpuntvan de ruimtelijke ontwikkelingen in Stadshavens en de ontwikkeling van de rivieroevers weliswaar kansrijk, maar draagt te weinig bij om als op zichzelf staande oplossing het probleem op de Beneluxcorridor op te lossen. Een Blankenburgverbinding of Oranjeverbinding vormen beide wel kansrijke alternatieven. Van deze oplossingsrichtingen zijn de kosten en de baten onderzocht. In een 'Tussenrapport Plan-MER' zijn de milieu-effecten van de verschillende oplossingsrichtingen in kaart gebracht. De uitkomsten van dit en andere onderzoeken zijn meegenomen in het Masterplan. Ten behoeve van het Tussenrapport Plan-MER bij Masterplan is in juni zoog een Notitie Reikwijdte en Detailniveau uitgebracht. Over het Tussenrapport Plan-MER heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage in november 2009 een advies uitgebracht. 2.3 Masterplan 'Rotterdam Vooruit' heeft geresulteerd in een Masterplan, waarin een bestuurlijke visie op het infrastructuurnetwerk in de regio Rotterdam is gegeven. Verder bevat het een keuze voor een aantal concrete projecten om de infrastructuur van de regio Rotterdam te verbeteren. Notitie Reikwijdte en Detailniveau 17

20 In het Masterplan is geconstateerd dat een Nieuwe Westelijke Oevewerbinding noodzakelijk is om de Beneluxcorridor te ontlasten en de ontsluiting van het Haven-Industrieel Complex te verbeteren. Hiertoe wordt een keuze gemaakt tussen een Oranjetunnel en een Blankenburgtunnel. In het Masterplan is nog geen voorkeur voor een van beide uitgesproken. Het Masterplan is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg MIRT (B0 MIRT) van 29 oktober en de afspraken zijn vastgelegd in de Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT najaar Karnerstuk32123-A nr. ig 8 I Ministerie van Infrastructuur en Milieu

21 3. Probleemstelling en doel Nieuwe Westelijke Oeververbinding 3.1 Probleemstelling In het kader van de Verkenning Rotterdam Vooruit zijn de knelpunten in het infrastruc~umetwerk in de regio Rotterdam in brede zin geanalyseerd. De stadsregio Rotterdam wordt in belangrijke mate ontsloten door de ruit rond Rotterdam, die wordt gevormd door de h o, A16, A15 en de Aq. De Azo loopt in het westen door tot in het Westland, met de zogeheten Greenport Westland. De A15 loopt door naar de Maasvlakte, en ontsluit de mainport en het Haven-Industrieel Complex (HIC). De Nieuwe Waterweg / Nieuwe Maas loopt als een langgerekte baniere van oost naar west door de gehele stadsregio Rotterdam. De Nieuwe Waterweg1 Nieuwe Maas wordt gekmist met de Van Bnenenoordbrug en met de Benelux- Nnnel. In het stadscentrum vormen van oost naarwest de Wiíiemsbmg, de Erasmusbrug en de MaasNnnei de enige oevewerbindingen. Hierbij zijn devolgende problemen geïdentificeerd. Knelpunt Beneluxcomdor als onderdeel van de&-comdor. Uit de Landelijke Markt en CapaciteitsAnalyse (LMCA) Wegen (V&W, 2007) is gebleken dat de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de Nota Mobiliteit op de Ruitvan Rotterdam, zonder extra maatregelen, in zozo (en daarna) nietworden gehaald. Daarbij is ervan uitgegaan dat de geplande wegenprojecten - de aanleg van de Delft-Schiedam, de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de aanleg van de Ai3/i6- zijn gerealiseerd. Een van de meest urgente problemen doet zich voor in de Beneluxcomdor (Aq Kethelplein-Beneluxplein). Er is berekend dat de I/C-verhouding (verhouding tussen de optredende intensiteit en de capaciteit van een wegvak) in de Beneiuxcorridor in zozo boven o,go ligt. Dit resulteert in langere reistijden en lagere trajectsnelheden. Het knelpunt in de Beneluxcorridor treedt op bij elk scenario voor de economische groei. De basiskwaliteit voor bereikbaarheid en betrouwbaarheid die in de Nota Mobiliteit is geformuleerd wordt in deze corridor in geen enkel scenario gehaald. Deze worden ook niet behaald wanneer- conform de zogenoemde zevensprong (of ladder) van Verdaas - wordt ingezet op mobiliteitsmanagement, dynamisch verkeenmanagement of openbaar vewoer. Omweg Noord-Zuid Door het beperkte aantal oevewerbindingen en de afstand tussen deze oevewerbindingen is er bij verplaatsingen nissen 'noord' en 'zuid' bovendien sprake van een soms grote omweg ten opzichte van de hemelsbrede afstand. Het verkleinen van de verplaatsing zal leiden tot minder voertuigkilometers en kortere reistijden. Dit geldt voor deverbindingen Nssen Voorne Putten en de belangrijkste bestemmingen binnen de Randstad, maar ookvoor de relatie tussen het Haven-Industrieel Complex en de Greenport. Kweisbare bereikbaarheid Haven Rotterdam Het beperkte aantal oevewerbindingen maakt de ontsluiting van het Haven-Industrieel Complex en de bereikbaarheid van woongebieden kwetsbaar. Het verkeer van en naar het achterland is aangewezen op de Ais. Alternatieve routes bij stremmingen op de A15 zijn weliswaar aanwezig maar beperkt in capaciteit. De A15 heeft ten westen van de Beneluxtunnel geen volwaardige parallelle verbinding. De uitvoering van het project Ai5 Maasvlakte-Vaanplein betekent een verbetering, maar de capaciteit van de Botlekpassage is bij stremmingvan de Botlektunnel en/of de verbrede Botlekbrug beperkt; dit maakt de Botlekpassage tot een kwetsbaar deel van de A15. Notitie Reikwijdte en Detailniveau I g

22 Figuur 2 Knelpunten in de weginfrastructuur Het achterblijven van de bereikbaarheidsdoelen, de problematiekop de Beneluxcomdor, de slechte verbinding nissen 'noord' en 'zuid' en de eenzijdige ontsluiting van het Haven-Industrieel Complex zijn redenen voor aandacht. De gevolgen van een slechte bereikbaarheid zijn groot. Niet alleen wordt het moeilijk om snel en comfortabel te reizen of lading te vervoeren, filerijden is ookmilieubelastend en de economische schade die het veroorzaakt is aanzienlijk. Bij een slechte bereikbaarheid van de mainport zal deze als werklocatie steeds minder aantrekkelijkworden, temijl hier, onder andere door de komst van Maasvlakte 2, wel een groei van werkgelegenheid wordt verwacht. 3.2 Doelen van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding In het Masterplan is geconstateerd dat een Nieuwe Westelijke Oevewerbinding noodzakelijkis om de Beneluxcomdor te ontlasten en de ontsluiting van het Haven-Industrieel Complex te verbeteren. Letterlijk staat hierover in het Masterplan: Goede doorstroming op de h-comdor is essentieel. Uit analyses blijkt dat de Beneluxcomdor al voor 2020 een groot en urgent knelpunt is. Een Tweede Westelijke Oevewerbinding kan dit grotendeels oplossen. Deze tweede oevewerbinding draagt bovendien bij aan de verbetering van de ontsluiting van het Haven Industrieel Complex en de Greenport/Westland. Daarnaast ondersteunt het de verdere ontwikkeling van de Aq-comdor als vitale bereikbaarheidsas van de Zuidvleugel en de Randstad, waarbij de Aq-Zuid als volgende stap zinvol is. Deze doelen zullen ten behoeve van het vervolgproces naderworden geoperationaliseerd. 3.3 Scope van het project In het licht van de doelen van het project is de uitwerking van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in het Plan-MER gericht op een verbinding die de Ai5 of Ni5 ten zuiden van de Nieuwe Waterweg verbindt met deazo of N213 (de verlengde A20) ten noorden van de Nieuwe Waterweg, ten westen van de Beneluxtunnel. 10 [ Ministerie van Infrastructuur en Milieu

23 4. Tracés: alternatieven en varianten 4.1 Alternatieven In het Masterplan Rotterdam Vooruit zijn twee tracks aangegeven voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding: i. het Oranjetrack, dat ter hoogtevan de Maeslantkering ligt; 2. het Blankenburgerace, dat ten oostenvan Maassluis/ Rozenburg ligt. Figuur 3 geeft de globale ligging van de traces aan. Voor deze verbinding wordt, conform het Masterplan, uitgegaan van een tunnel. Bij de ontwikkeling van varianten, zoals beschreven in paragraaf q.q., zal echter de mogelijkheid van een brug nogmaals worden afgewogen. 4.2 Typering tractis van de alternatieven Oranjeverbinding Het trace van de Oranjeverbinding ligt ter hoogte van de Maeslantkering; de verbinding loopt tussen de A15 en knooppunt Westerlee. Uit verkeeaberekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van het Masterplan is naarvoren gekomen dat de Oranjeverbinding kan worden uitgevoerd met ze rijstroken. De Oranjeverbinding kruist de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal, waarbij het Calandkanaal geschikt is (en moet blijven) voor grote zeeschepen. De diepteligging van een eventuele tunnel wordt bepaald door het vaarwegprofiel van het Calandkanaal. De keuzemogelijkhedenvoor de ligging van de Oranjeverbinding wordt vooral bepaald door de nabijheid van de Maeslantkering. De stabiliteit van deze keringvereist dat er in het gebied aan weenzijde van de kering, maar zeker aan de oostzijde, de ondergrond niet wordt aangetast. Het track van de Oranjeverbinding ligt aan de zuidzijde van Calandkanaal in een zone die gereserveerd is voor infrastructuur (bij de Rijnweg). In deze zone staan hoogspanningsmasten en ligt een groot aantal kabels en leidingen die door middel van zinkers het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg kruisen. Figuur 3 Zoekgebied van beide traces - 8. Notitie Reikwijdte en Detailniveau [li

24 Ten behoeve van de aansluiting op de A15 bestaat de mogelijkheid dat een ze Dinteihavenbrug nodig is. Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is om het track van de Oranjeverbinding verder naar het oosten te leggen. Aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg buigt het track naar de N223 om naar het nieuwe knooppunt Westerlee te gaan. Het track doorsnijdt bestaande bedrijventerreinen en glastuinbouw. Blankenburgverbinding Het track van de Blankenburgverbinding ligt ten oosten van Maassluis en Rozenburg. Volgens verkeersberekeningen die in het kadervan het Masterplan zijn gemaakt, zou moeten worden uitgegaan van een w3 weg tussen de A15 ten oosten van Rozenburg en de A20 ten oosten van Maassluis. De Blankenburgverbinding kmist (alleen) de Nieuwe Waterweg. Aan de zuidzijdevan de Nieuwe Waterweg is een trackreservering aan de oostkant van Rozenburg, parallel aan de Botlekweg. Er is in het verleden rekening gehouden met de realisatievan een knooppunt met de Ais. Aan de noordzijde speelt de aanwezigheid van een voor de Randstad bijzonder veenweidegebied een rol, dat bezocht wordt door natuurliefhebbers en recreanten. Bij elke mogelijke ligging wordt dit gebied doorsneden, zij het op verschillende plaatsen, met verschillende hoogteliggingen en daardoor met verschillende effecten. In het zoekgebied liggen delenvan de Rijkbufferzone Midden Delfland, een surfplas, bestaande kassen en het uitbreidingsgebied voor bedrijven van Maassluis. Aandacht zal worden gegeven aan de ligging van de bestaande aansluiting op de Azo (no. 7 Maassluis). De mogelijkheid wordt onderzocht of de westelijke bedrijventerreinenvan Vlaardingen direct kunnen worden aangesloten op de nieuwe oeververbinding. 4.3 Kaders voor de ontwikkeling van varianten In het kader van het Plan-MERwordt voor de Oranje- en Blankenburgverbinding een aantalvarianten ontwikkeld. Hierbij geldt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Uitgangspunten ten aanzien van toekornsnge ontwikkelingen In de komende jaren zal een groot aantal ontwikkelingen plaatsvinden in de inhsmi~tu~r. In het project wordt onder meer rekening gehouden met de aanwezigheid van: A4 Midden-Delfland (Delft - Schiedam) (z+$; A15 Maasvlakte - Vaanplein (w3 plus wz); A13 - A16 (w); 3-in-I Project (Verlengde Veilingroute, Aanpassing knooppunt Westerlee en tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland); handhaven van de veerverbinding tussen Rozenburg en Maassluis een opwaardering van het openbaar vervoer in de regio. In ruimtelijk opzicht wordt ~00r2020 onder meer rekening gehouden met: de ontwikkeling van de Stadshavens; deverplaatsing van het fruitcluster van de Merwehaven naar de WaalIEemhaven; (gedeeltelijke) ingebmiknamevan Maasvlakte z. Ruimtelijke randvoorwaarden In het ontwerpproces zal rekening worden gehouden met de aanwezigheid van stedenbouwkundige, landschappelijke, recreatieve enlof technische elementen, zoals: bebouwingsconcentraties in de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg industriële (haven) complexen nabijheid van onderdelenvan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura zooo landschappelijke waarden, onder meer die van Midden Delfland de aanwezigheid van de Maeslantkering met vrije zone hetvaarwegprofielvan de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal de spoorlijn Rotterdam Centraal - Hoekvan Holland Haven en de Havenspoorlijn/Betuwelijn kmisende wegen de ligging van (primaire) waterkeringen en kaden aanwezigheid van kabels en leidingen ïhnnel onderde Nieuwe Waterweg Bij het ontwerpen van een tunnel zal, in verband met de doorsnijding van de dijk, langs de Nieuwe Waterweg een vervangende waterkering moeten worden gerealiseerd. De meest voor de hand liggende oplossing hiervoor is een dijk. Bij een korte tunnel wordt dit een zogenoemde kanteldijk, dit is een dijk die is 'omgelegd' rond de tunnelmond. Bij een lange tunnel zou een aparte dijkring rond de mnneimond kunnen worden aangelegd. Andere mogelijkheden voor een vervangende waterkering zullen ook worden onderzocht. Een tunnel kan als boortunnel of als zinktunnel worden uitgevoerd. Bij een zinktunnel wordt een sleuf in de bodem van de waterweg gebaggerd, waarna de tunnekkmenten daarin worden gelegd. Op land wordt de tunnelconstructie in een gegraven sleuf opgebouwd, waarna de tunnel wordt afgedekt met grond. Een boortunnel wordt, vanuit een startschacht, met een boor onder de grond door geboord. Dit heeft als voordeel dat het landschap grotendeels intact kan blijven. iz I Ministerie van Infrastructuur en Milieu

25 Wel moet er een start- en een eindschacht worden gegraven om de boor te kunnen plaatsen. Nadeelvan een boortunnel is dat deze dieper moet komen dan een zinktunnel; er moet tijdens de aanleg een voldoende dikke grondlaag boven blijven zitten. Deze keuze wordt op hoofdlijnen uitgewerkt Ontwerprichtlijnen Gezien de te verwachten verkeenintensiteiten wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de verbinding als autosnelwegwordt aangelegd. Bij het ontwerp van autosnelwegen en tunnels gelden richtlijnen. Voor de gedeelten van de weg buiten de tunnels wordt gebmik gemaakt van de Nieuwe Ontwerprichtlijnen Autosnelwegen (NOA), in de tunnels gelden daarnaast andere richtlijnen. Ten aanzien van de tunnelveiligheid is de Beleidsnota Tunnelveiligheid leidend. Deze beleidsnota geeft aan dat er door tunnels die een oeververbinding vormen geen vervoer van brandbare of giftige gassen is toegestaan. Op dit moment wordt er daarom van uitgegaan dat de nieuwe tunnel een categorie C tunnel zal worden. Tol als bekostigingsmiddel voorde oeverkruising In het kader van de Plan-MER zal ook een optie worden beschouwd waarbij tolheffing wordt gebmikt om de NWO geheel of gedeeltelijk te bekostigen. Tolheffing heeft invloed op het gebmikvan de verbinding en van het aangrenzend verkeersnetwerk. Bezien zal worden of dit in het Plan-MER in de vorm van een scenario-analyse zal worden opgepakt, of dat hier sprake isvan een apart te ontwikkelen variant. 4.4 Werkwijze bij de ontwikkeling van varianten Scope van de varianten Bij devariantontwikkeling worden keuzen in beeld gebracht met betrekking tot de deverbinding tussen Ai5 of Ni5 ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de Azo of N213 ten noorden daarvan, inclusief de oeverkruising, de toeleidende wegen, de aansluitingen op het hoofdwegennet en de aanpassingen die in de nabijheid van de aansluitingen aan het hoofdwegennet nodig zijn om deze goed te laten functioneren. Dit laatste betekent dat bijvoorbeeld een extra rijstrook op de Azo tot de volgende aansluiting, behoort tot de variant. Eerdere alternatievenstudie In eerdere studies zijn ten behoeve van een beoordeling van een Oranje- en Blankenburgverbinding bandbreedteanalyses gemaakt om de 'uitersten' van deze alternatieven te onderzoeken. Doel was om na te gaan of een keuze tussen Oranje- of Blankenburgverbinding in belangrijke mate af zou hangen van de variant die, binnen het altematief, gekozen zou worden. De 'uitersten' betreffen: i. het track; zoals een zo westelijk en een zo oostelijk mogelijke ligging; met tussenvormen; z. de lengte van de tunnel; de kortst mogelijke en de langst mogelijke; 3. de uitvoeringstechniek; hiervoor bestaan twee mogelijkheden: boren en ahinken. Figuur 4 Variaties in bandbreedteonderzoek Oranjeverbinding Notitie Reikwijdte en Detailniveau 113

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Verkeerskundige varianten- en effectanalyse Blankenburgtunnel/Oranjetunnel In het Masterplan Rotterdam Vooruit (december 2009) zijn twee tracés aangegeven

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Verkenning middellange termijn bereikbaarheid Rotterdamse Regio 2020-2040 Masterplan november 2009 Uitwerkingsstudie

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers Geachte gemeenteraadsleden, Zoals u weet komt er momenteel steeds meer informatie beschikbaar die een voorkeursbeslissing van de minister voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) moet onderbouwen.

Nadere informatie

Meer weten? SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning ruimte 2020 2040 Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT Verkenning of ga naar www.mirtverkenninghaaglanden.nl * Een Quick

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

NGEKQMEN O 6 M. 2010

NGEKQMEN O 6 M. 2010 provincie R o L L A N D ZUID NGEKQMEN O 6 M. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146957770 (DOS-2008-0003422) Datum vergadering

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Eerste Kamer, commissie IMRO Postbus 20017 2500 EA Den Haag Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Geachte leden van de commissie IMRO, Op 8 april aanstaande heeft u een mondeling

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land ^7 ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Reg Istratienummer PZH-2012-351881737 (DOS-2007-001 5748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 oktober

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders MW.J.N. Wethouder Haven, Verkeeren Regionate Economie Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Commissie Economie, Haven, Milieu en Vervoer

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake windenergie

Startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake windenergie Startnotitie partiële wijziging Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte inzake windenergie 1. Aanleiding In de Verordening ruimte 2014 en het Programma ruimte, onderdeel van de Visie ruimte en mobiliteit

Nadere informatie

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas provincie ZUID HOLLAND pikiekw,en O 3 NOV. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Registratienummer PZH-2010-214515391 (DOS-2010- O001 369) Datum

Nadere informatie

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris BM2010-111 NGEKOMEN 1 9 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie R o L L A N D ZUID Directie DCZ Afdeling Personeel, Processen en Organisatie Registratienummer PZH-2010-174556484 (DOS-2010-0010449)

Nadere informatie

(Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug

(Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug (Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau Project Calandbrug (Plan-MER-fase) Publiekssamenvatting In 2020 is de Calandbrug 50 jaar oud en daarmee aan het einde van de technische levensduur. Samen met

Nadere informatie

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op PROVINCIALE COMMISSIE OMGEVINGSVRAAGSTUKKEN LIMBURG MEMO ADVIESSTUK: Structuurvisie Randweg N266 Nederweert 1. Onderwerp / plan Structuurvisie Randweg N266 Nederweert inclusief onderliggende stukken (Plan-

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verbinding A8/A9. Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten. 27 november 2014 / rapportnummer

Verbinding A8/A9. Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten. 27 november 2014 / rapportnummer Verbinding A8/A9 Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten 27 november 2014 / rapportnummer 2977 07 1. Oordeel over de afbakening van alternatieven Verbinding A8-A9 Gedeputeerde

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo

Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Integrale MIRT / HWBP verkenning Meer Maas Meer Venlo Raadinformatiemarkt 4 april 2018 Opgave MMMV komen tot één integraal besluit over een integraal voorkeursalternatief voor de opgave voor hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P'^!: HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-377932788 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 19

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 1 Effectenstudies Doelstellingen regiovisie ontwikkelas N280: Doorstromingsproblemen Leefbaarheids-

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Verzenddalum 2 O DEC Paraaf Provin^ Ondenwerp Motie 218 Rotterdam se baan provinciale structuurvisie en verordening ruimte

Verzenddalum 2 O DEC Paraaf Provin^ Ondenwerp Motie 218 Rotterdam se baan provinciale structuurvisie en verordening ruimte ^'v ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Difeclie DRM Afdeling Ruimte. Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2012-358406811 (DOS-2007-0002943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 11

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Aldeling Ruimte, Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2013-385736077(DOS-2013-0002954) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie. Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Rijksstructuurvisie. Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding Plan-MER Nieuwe Westelijke Oeververbinding Deelrapport D: Verkeersnota Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Noordelijke Randweg Zevenbergen, gemeente Moerdijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 15 mei 2017 / projectnummer: 2732 1. Toetsingsadvies Inleiding De gemeente Moerdijk

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden, Gedeputeerde Staten Contact ing C. Oud T 070-441 81 62 c.oud@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

Geachte mevrouw Dekker,

Geachte mevrouw Dekker, Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk PNH: 2006 7382 PZH: DRM/ARW/06/4369 Onderwerp Eindrapportage Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Aan: de minister van VROM, mevrouw

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-416610927 Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 juli 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder

Nadere informatie

MIRT Verkenning Haaglanden Oplegnotitie NRD A4 Passage en Poorten & Inprikkers

MIRT Verkenning Haaglanden Oplegnotitie NRD A4 Passage en Poorten & Inprikkers Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 070 750 1578 Telefax 070 750 1501 MIRT Verkenning Haaglanden Oplegnotitie NRD A4 Passage en Poorten & Inprikkers Aan Betrokkenen MIRT-verkenning

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend 1 Opbouw 1. Aanleiding 2. Algemene toelichting aanpak PlanMER 3. Voorstel 4. Oplossingsrichtingen 5. Organisatie 2 1. Aanleiding De partners

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Openbaar Miriam van Meerten MIRT

Openbaar Miriam van Meerten MIRT Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 6 juni 2017 Openbaar Miriam van Meerten

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie

Opgave 1 Hieronder is een casus beschreven. Lees deze tekst door en beantwoord vervolgens de vragen.

Opgave 1 Hieronder is een casus beschreven. Lees deze tekst door en beantwoord vervolgens de vragen. Opgave 1 Hieronder is een casus beschreven. Lees deze tekst door en beantwoord vervolgens de vragen. Nieuwe Westelijke Oeververbinding Een goede bereikbaarheid van de regio Rotterdam is belangrijk voor

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-519727295(DOS-2015-0004125) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 1

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

MIRT Verkenning Haaglanden Vragen en antwoorden

MIRT Verkenning Haaglanden Vragen en antwoorden MIRT Verkenning Haaglanden Vragen en antwoorden De MIRT Verkenning Haaglanden is een brede, gebiedsgerichte verkenning. Het gaat over grote (infrastructurele) projecten die waarschijnlijk pas na een aantal

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

1 OUIT DOORIUESNübfMER

1 OUIT DOORIUESNübfMER gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam W.J.M. Vissers Wetliouder voor Verkeer ei1 Vervoer, Cultuur, w.o. Cultiiureducatie, Archief, Milieu, Dierenwelzijn Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

Maximabrug Alphen aan den Rijn - Rijnwoude

Maximabrug Alphen aan den Rijn - Rijnwoude Maximabrug Alphen aan den Rijn - Rijnwoude Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 februari 2012 / rapportnummer 2557 72 1. Oordeel over het MER De gemeenten Rijnwoude en Alphen aan den Rijn willen

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Rotterdam, 18 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Aan de Gemeenteraad. Op 27 mei 2013 stelt het raadslid

Nadere informatie

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv pr HOLLAND ZUID NGEKOMEN 2 5 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2010-175484524 (DOS-2010-0010267) Datum vergadering

Nadere informatie

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen!

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister kiest voor Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister Schultz van Haegen (VVD) heeft vandaag (7-12-2011) haar voorkeur heeft uitgesproken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel

Nadere informatie

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010MME17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 november 2010 Nummer PS: PS2010MME17 Afdeling : MOB Commissie : MME/RGW Registratienummer : 2010INT264977 Portefeuillehouder: Van

Nadere informatie

Toezegging/motie/amendement: In de vergadering van Provinciale Staten op 5 juni 2013 heb ik toegezegd u te informeren over de gewijzigde zienswijze

Toezegging/motie/amendement: In de vergadering van Provinciale Staten op 5 juni 2013 heb ik toegezegd u te informeren over de gewijzigde zienswijze Mededeling Aangepaste zienswijze Structuurvisie RRAAM Doel van deze mededeling: Provinciale Staten informeren over de wijzigingen in de zienswijze over de Rijksstructuurvisie voor RRAAM, op basis van de

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Inspiratieboek beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Datum 9 november 2011 Inhoud Pagina Toelichting 1 Aanpak 2 Analyse ruimte 3 Analyse verkeer 4 Integrale visie 5 Drie oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Herinrichting Neherkade Den Haag

Herinrichting Neherkade Den Haag Herinrichting Neherkade Den Haag Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 mei 2013 / rapportnummer 2486 66 1. Oordeel over het milieueffectrapport MER De gemeente Den Haag heeft het voornemen de

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer

Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 mei 2013 / rapportnummer 2518 238 Toetsing van het MER Het kabinet heeft in de RAAM 1 -brief van 6 november

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Zijtaart, 12-10-2016. Geacht College, Hierbij

Nadere informatie

Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg

Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met het starten van de gebiedsgerichte verkenning Guisweg in Q1 2018 door de Vervoerregio, in

Nadere informatie

INGEKOMEN 1 3 OKT Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Dwarshuis - van de Beek, HMC

INGEKOMEN 1 3 OKT Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Dwarshuis - van de Beek, HMC provincie ZUID HOLLAND INGEKOMEN 1 3 OKT. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Bestuurlijk advies Voorkeursbesluit Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Bestuurlijk advies Voorkeursbesluit Nieuwe Westelijke Oeververbinding Bestuurlijk advies Voorkeursbesluit Nieuwe Westelijke Oeververbinding Aan: De minister van Infrastructuur en Milieu Van: De leden van het RBO, zijnde: Dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam Dagelijks

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Provinciaal Omgevingsplan Limburg Provinciaal Omgevingsplan Limburg Presentatie t.b.v. Regionalrat Düsseldorf, Provinciale Staten Gelderland en Provinciale Staten Limburg Arnhem, 7 maart 2012 POL POL = Provinciaal Omgevingsplan Limburg,

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting van het startdocument voor de aanvulling op en actualisatie van de Trajectnota/MER in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure van de rijksweg A4

Nadere informatie

N266, Randweg Nederweert

N266, Randweg Nederweert N266, Randweg Nederweert Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 oktober 2014 / rapportnummer 2718 74 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Limburg wil samen met onder meer

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, Bijlage 11 bij het MER Trechteringsbesluit 29-juni-2006 Opsteller Ministerie van Verkeer en Waterstaat 29 juni 2006 abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA

Nadere informatie

p t" c!! HOLLAND ZUID

p t c!! HOLLAND ZUID p t" c!! HOLLAND ZUID INGEKOMEN DEC. 9 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-9-77457 (DOS-9-57) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van gemeente Zuidplas Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2 PAL PS van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Datum Onderwerp : 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie