Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegebesluit. Gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/VV Opsteller: E. van Duijn User-id: DUI2 Tel: 4332 Onderwerp: VERDER PROJECT: KORTSLUITING OUTPUTWEG- ENERGIEWEG EN VERDUBBELING ENERGIEWEG Toelichting: Ten zuidoosten van knooppunt Hoevelaken komen verschillende infrastructurele projecten samen. Deze projecten kennen een nauwe onderlinge verbondenheid. We vragen nu om in te stemmen met de uitvoering van de aanleg van de kortsluiting Outputweg-Energieweg en de verdubbeling van de Energieweg. Deze projecten worden vanuit VERDER gedekt. Reg.nr Datum Verantwoordelijk Ambtenaar Datum Paraaf Op 6 maart heeft u ingestemd met een voorstel om de raad budgetten en krediet beschikbaar te laten stellen. Op dat moment liepen de onderhandelingen met Rijkswaterstaat nog. Ook is er uit de Rondebehandeling op 26 maart en 2 april een wens tot een beperkte aanpassing besproken. Ten opzichte van het vorige raadsvoorstel zijn de volgende aspecten aangepast: - er is inmiddels overeenstemming met Rijkswaterstaat dat de kortsluiting in de planstudie kan worden opgenomen indien hiervoor 14 miljoen uit VERDER beschikbaar wordt gesteld; - uitgangspunt is dat de Outputweg in zuidelijke richting blijft fuctioneren. Het college besluit: 1. De raad voor te stellen een totaalbudget van euro 19,9 mln uit het VERDERpakket ter beschikking te stellen voor de uitvoering van VERDERmaatregel "Kortsluiting Outputwweg-Energieweg", onder voorbehoud van goedkeuring door de regionale VERDER partners; 2. de raad voor te stellen hieruit een krediet van euro 5,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van de Energieweg in een 2x2 profiel en dit krediet toe te voegen aan het krediet van de aanleg van de Energieweg in een 2x1 profiel; 3. de raad voor te stellen hieruit euro 14,0 miljoen (incl. BTW) beschikbaar te stellen aan Rijkswaterstaat om de aanleg van de verbinding tussen de Outputweg en Energieweg, inclusief alle bijkomende werkzaamheden onderdeel te laten uitmaken van de planstudie Hoevelaken en dit in BOK2 te formaliseren. Afdelingshoofd Controller GMT juridisch advies gemeentecontroller Staf vergadering VRK datum d.d. agd.pnt paraaf secretaris Collegebehandeling agenderen voor datum: agendastuk hamerstuk geheim embargo datum: tijd: Verantwoordelijk Portefeuillehouder burgemeester weth. Van den Berg weth. Buijtelaar weth. Van Eijk weth. Lubbinge weth. Van Muilekom weth. Van der Werff Datum Paraaf Akkoord Collegebesluit d.d.: conform aangehouden vervallen Advies De Raad De Ronde Het Besluit Raadsinformatiebrief geen Peiling Voorbereiding besluit

2 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 5 april 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : HB-3 B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : Dit raadsvoorstel is een aangepaste versie van het raadsvoorstel # Het oorspronkelijke raadsvoorstel is na behandeling in De Ronde op 26 maart en 2 april 2013 aangepast op een aantal punten. Belangrijkste wijzigingen betreffen: - Er is inmiddels overeenstemming met Rijkswaterstaat dat de kortsluiting in de planstudie kan worden opgenomen indien hiervoor 14 mln uit VERDER beschikbaar wordt gesteld; - Uitgangspunt is dat de Outputweg in zuidelijke richting blijft functioneren. TITEL VERDER-project Kortsluiting Energieweg-Outputweg en verdubbeling Energieweg BESLISPUNTEN 1. Een totaalbudget van 19,9 miljoen uit het VERDER-pakket ter beschikking te stellen voor de uitvoering van VERDER-maatregel Kortsluiting Energieweg-Outputweg, onder voorbehoud van goedkeuring door de regionale VERDER partners. 2. Hieruit een krediet van 5,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van de Energieweg in een 2x2 profiel en dit krediet toe te voegen aan het krediet van de aanleg van de Energieweg in een 2x1 profiel. 3. Uit het totaalbudget van 19,9 miljoen, 14,0 miljoen (incl. BTW) beschikbaar te stellen aan Rijkswaterstaat om de aanleg van de verbinding tussen de Outputweg en Energieweg, inclusief alle bijkomende werkzaamheden onderdeel te laten uitmaken van de Planstudie Knooppunt Hoevelaken en dit in BOK2 te formaliseren. AANLEIDING Ten zuidoosten van Knooppunt Hoevelaken komen meerdere infrastructurele projecten samen. Het gaat daarbij om de volgende projecten en afspraken (zie ook visuele weergave op volgende pagina): 1. Verkeersovereenkomst Vathorst (2001) Bij de ontwikkeling van Vathorst zijn afspraken gemaakt over de ontsluiting van Vathorst, ook in relatie tot de ontwikkeling van Wieken Vinkenhoef. In deze afspraken is opgenomen dat er een nieuwe ontsluitingsweg (Energieweg) wordt aangelegd en dat aansluiting Hoevelaken op de A1 komt te vervallen. 2. Planstudie Hoevelaken De planstudie Knooppunt Hoevelaken is onderdeel van het VERDER-pakket. In het voorjaar van 2013 wil de minister van Infrastructuur en Milieu de Definitieve Bestuursovereenkomst (BOK2) aangaan met de regionale partners. Onderdeel van BOK2 is een Regionaal Programma van Wensen. In dit programma zijn ook Amerfoortse wensen opgenomen. Medio 2013 wordt BOK2 ter besluitvorming u voorgelegd. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2022 afgerond. Inlichtingen bij: E. van Duijn, SOB/VV, (033)

3 raadsvoorstel pagina 2 3. Ontwikkeling Wieken Vinkenhoef Vanuit de grondexploitatie Wieken Vinkenhoef is de aanleg van de Energieweg met 2x1 rijstroken gedekt. Hiermee wordt naast de ontsluiting voor Wieken Vinkenhoef ook invulling gegeven aan de afspraken vanuit de Verkeersovereenkomst Vathorst. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2016 afgerond. 4. VERDER In 2009 heeft u ingestemd met de basis en no regret maatregelen (raadsbesluit # ) en met een verdere uitwerking van de aanvullende maatregelen uit het VERDER-pakket (raadsbesluit # ). Eén van de maatregelen in het aanvullende pakket is de Kortsluiting Outputweg- Energieweg. De maatregel zorgt voor de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de Outputweg ten noorden van het spoor en de nieuw aan te leggen Energieweg. Dit project omvat naast de kortsluiting ook de verdubbeling van de Energieweg tot 2x2 rijstroken. Het deel van de Outputweg tussen de kortsluiting en de Hogeweg blijft alleen toegankelijk in de richting van noord naar zuid (van De Hoef naar de Hogeweg). Figuur 1: Schematische weergave van de verschillende ontwikkelingen in het gebied Binnen de samenhang van projecten liggen kansen om slimme combinaties te maken: 1. In het proces rondom de planstudie Knooppunt Hoevelaken zijn afspraken gemaakt over het openhouden van aansluiting Hoevelaken in oostelijke richting. U bent hierover geïnformeerd met RIB Voorwaarde voor deze afspraak is dat de Energieweg wordt aangelegd met 2 rijstroken in iedere richting (2x2). 2. Bij de aanleg van de kortsluiting Outputweg-Energieweg wordt de Rijksweg A28 gekruist. De uitvoering van de planstudie Hoevelaken bepaalt sterk de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze kortsluiting. In RIB hebben we u geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijkheid om de kortsluiting onderdeel te laten uitmaken van de planstudie. Op die manier kan optimale afstemming plaatsvinden en mogelijk ook aanbestedingsvoordeel worden behaald. Deze afspraak kan in de BOK2 met Rijkswaterstaat worden geformaliseerd. In de concept BOK2 is in de bestuurlijk stuurgroep onder artikel 5 lid 6 de volgende tekst overeengekomen: De aansluiting A1-Hoevelaken van en naar het oosten (Apeldoorn) en de kortsluiting Outputweg- Energieweg maken onderdeel uit van de Basisscope. Voorafgaand aan de uitvoering van het Project wordt de Energieweg in opdracht van de gemeente Amersfoort aangelegd met 2x2 rijstroken. Dit onder de opschortende voorwaarde dat de financiering voor de verdubbeling van de Energieweg en de kortsluiting Outputweg-Energieweg als onderdeel van de nog goed te keuren VERDER-maatregel 199 beschikbaar wordt gesteld voor 1 juli 2013

4 raadsvoorstel pagina 3 Voor de ondertekening van deze BOK2 waarin de afspraken met Rijkswaterstaat worden vastgelegd, is het noodzakelijk dat de financiële dekking beschikbaar is. Door in te stemmen met de aanleg van de kortsluiting Outputweg-Energieweg en de verdubbeling van de Energieweg komen vanuit het regionale VERDER-pakket middelen voor de uitvoering beschikbaar. We vragen u nu deze middelen beschikbaar te stellen voor de verdubbeling van de Energieweg. Zo vervullen wij ons aandeel in de afspraken met Rijkswaterstaat voor het openhouden van aansluiting Hoevelaken in oostelijke richting. We vragen u het budget voor de kortsluiting ook direct beschikbaar te stellen aan Rijkswaterstaat en de werkzaamheden en financiering van de kortsluiting in de BOK2 te formaliseren. BEOOGD EFFECT Het doel van VERDER is het verbeteren van de economische bereikbaarheid van Midden Nederland. Het project Kortsluiting Outputweg-Energieweg en de verdubbeling van de Energieweg verbeteren de autobereikbaarheid van Amersfoort. Het effect van het verdubbelen van de Energieweg is ook dat hiermee aan de voorwaarde van Rijkswaterstaat wordt voldaan om aansluiting Hoevelaken in oostelijke richting open te houden. Het beoogd effect om de aanleg van de kortsluiting onderdeel te maken van de planstudie Knooppunt Hoevelaken en het beschikbaar stellen van het budget aan Rijkswaterstaat is een betere onderlinge afstemming in uitvoering van de kortsluiting en de planstudie Knooppunt Hoevelaken. ARGUMENTEN 1.1 De maatregelen leveren een effectieve bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Amersfoort en de regio Het VERDER-pakket is een samengesteld pakket van maatregelen om de bereikbaarheid van de Utrechtse regio te verbeteren. De verdubbeling van de Energieweg en de aanleg van de kortsluiting Outputweg-Energieweg dragen daaraan bij en doen dat op een effectieve manier. Ook verbetert de doorstroming op de Hogeweg, doordat de kruising Outputweg Hogeweg veel eenvoudiger vorm te geven is. Dit komt omdat het verkeer vanaf de Outputweg alleen rechtsaf kan slaan richting de oprit A28 naar Utrecht en naar het centrum. Het blijkt dat het totaal van de reistijdwinst van alle verkeersbewegingen ten minste reistijduren per jaar oplevert, wat volgens de systematiek van VERDER een netto contante waarde van 24 mln. vertegenwoordigt. 1.2 De verbetering van de bereikbaarheid vergroot de aantrekkelijkheid van De Hoef en Wieken Vinkenhoef Door de aanpassingen aan het wegennet wordt de toegankelijkheid van de bedrijventerreinen De Hoef en Wieken Vinkenhoef aantrekkelijker. Voor de bedrijventerreinen verbetert met name de autobereikbaarheid in de oostelijke richting door het openblijven van aansluiting Hoevelaken, voor De Hoef wordt dit extra versterkt door de realisatie van de kortsluiting. We voorkomen hiermee dat dit verkeer over Knooppunt Hoevelaken moet rijden. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven verbeterd, aangezien bereikbaarheid hierin een belangrijke factor is. 2.1 Uitvoering van de Energieweg in 2x2 nu is voordeliger dan latere uitbreiding van 2x1 naar 2x2 Vanuit de planvorming en afspraken die er liggen vanuit de Verkeersovereenkomst Vathorst wordt de Energieweg aangelegd met een 2x1-profiel. Er bestond de verwachting dat op termijn wellicht verdubbeling naar 2x2 noodzakelijk was door de toename van het verkeer, onder andere veroorzaakt door het wegvallen van aansluiting Hoevelaken. Door de aanleg van de kortsluiting en nieuwe afspraken met Rijkswaterstaat, waaronder de aanleg van de Energieweg direct in een 2x2 profiel, zorgen we voor een robuuste verkeerskundige oplossing. Een latere en daarmee duurdere uitbreiding van het wegvak wordt daarmee voorkomen. 3.1 Het risico voor de uitvoering wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat De samenhang met de planstudie Hoevelaken en het al dan niet open houden van de volledige of gedeeltelijke aansluiting Hoevelaken maakt het project complex. Dit leidt tot risico s die moeilijk beheersbaar zijn, omdat ze zich afspelen in een proces waarop de gemeente minder invloed heeft. Door de opdracht en financiering van de kortsluiting over te dragen aan Rijkswaterstaat kunnen we ons doel bereiken zonder dat we de risico s dragen.

5 raadsvoorstel pagina De aanleg van de kortsluiting nu geeft tijdwinst ten opzichte van een afzonderlijke uitvoering Voor realisatie van een onderdoorgang van de A28 is instemming van Rijkswaterstaat noodzakelijk. Gezien de huidige fase waarin de planstudie zich bevindt, wordt toestemming pas verleend na aanbesteding van het Knooppunt Hoevelaken of mogelijk zelfs na de realisatie. Hiermee bestaat het risico dat het project niet voor 2020 wordt uitgevoerd zoals volgens de afspraken binnen VERDER noodzakelijk is. 3.3 De realisatie van de kortsluiting onderdeel maken van planstudie Knooppunt Hoevelaken leidt tot optimalisatie in het ontwerp De afstemming tussen het ontwerp van de snelweg en de bijbehorende bogen en verbindingen is sterk bepalend voor de kosten van de uitvoering van de kortsluiting. Door uitvoering en ontwerp van beide projecten onder te brengen bij één partij, kan daarin optimalisatie plaatsvinden. Dit leidt tot een optimaal ontwerp en zorgt voor de laagste kosten. KANTTEKENINGEN 3.1 Wij hebben minder invloed en sturing op het project als het wordt meegenomen in de aanbesteding van planstudie Hoevelaken De invloed op het project neemt voor de gemeente aanzienlijk af. Door de wijze van aanbesteden van het knooppunt Hoevelaken is niet op voorhand te benoemen hoe de verbinding wordt vormgegeven. In plaats van een aanbesteding op basis van een ontwerp, wordt aanbesteed op basis van eisen en wensen. Het programma van eisen dat wordt afgesproken legt het project vast, waarbij eventuele nieuwe (politieke) inzichten niet, of alleen tegen hoge kosten, kunnen leiden tot aanpassingen in het project. Op het gebied van planning geldt dit ook. Uitstel van de planstudie Hoevelaken leidt ook tot uitstel van de uitvoering van de kortsluiting FINANCIËN Voor de uitvoering van deze VERDER maatregelen moeten de regiopartners in het Utrecht Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) instemming verlenen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een bedrag gereserveerd van 20,3 miljoen. Kosten die worden gemaakt in de voorbereidingsfase komen ten laste van ditzelfde budget en zijn niet meer beschikbaar voor de uitvoering van de maatregel. De (geheime) ramingen laten zien dat de geplande maatregelen voor de kortsluiting binnen dit budget realiseerbaar zijn. Met de uitvoering van dit project wordt vanuit VERDER geld uitgegeven aan de aanvullende maatregelen. De Amersfoortse verplichting om bij te dragen aan de aanvullende maatregelen van het regionale VERDER-pakket ad 16,65 miljoen is momenteel nog niet geheel financieel gedekt in de gemeentebegroting. In de Tussenbalans is voor de periode incidenteel 7,5 miljoen gedekt. Later moet nog dekking worden gevonden voor de resterende 9,15 miljoen. De bijdrage in dit project komt beschikbaar na instemming van de regionale VERDER partners. Het project als geheel voldoet aan de voorwaarden en effecten waardoor de verwachting is dat de partners akkoord gaan met de uitvoering. Voor beheer en onderhoud zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. De overeengekomen bijdrage van 14 mln. (incl. BTW) is inclusief grondaankoop en afkoop beheerlasten van het constructieve deel t.b.v. de rijksweg. De beheer- en onderhoudskosten van het wegdek komen ten laste van de gemeente. Ook de beheer- en onderhoudskosten voor de Outputweg blijven voor de gemeente. De beheer- en onderhoudskosten kunnen niet gedekt worden uit VERDER-middelen. In de huidige begroting is geen dekking voorzien voor beheer en onderhoud. De consequenties voor onderhoudskosten en dekking worden in de volgende projectfase nader uitgewerkt. RISICO S De financiële haalbaarheid wordt pas duidelijk bij de aanbesteding In de raming zijn verschillende posten opgenomen om onzekerheden van de beide projecten op te vangen. Uiteindelijk is bij de aanbesteding pas duidelijk of de projecten ook echt realiseerbaar zijn voor het

6 raadsvoorstel pagina 5 genoemde budget. Voor de kortsluiting (het kunstwerk van de onderdoorgang en het verbindende weggedeelte tussen de Outputweg en de Energieweg) wordt dit risico overgedragen aan Rijkswaterstaat. Voor de verdubbeling van de Energieweg ligt dit risico bij de gemeente Amersfoort. Het door de VERDER partners beschikbaar gestelde budget is het maximale budget. Onvoorziene financiële tegenvallers komen voor rekening van de gemeente Amersfoort. Binnen de grondexploitatie Wieken Vinkenhoef is er geen ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Binnen de raming is er op verschillende manieren rekening gehouden met onzekerheden. Hierdoor is de verwachting dat het project binnen de beschikbare middelen kan worden gerealiseerd. De financiering van de Energieweg 2x1 rijstroken wordt gedekt uit de grondexploitatie Wieken Vinkenhoef Vanuit VERDER worden alleen middelen beschikbaar gesteld voor de meerkosten voor de aanleg van de Energieweg met 2x2 rijstroken in plaats van 2x1 rijstroken. Voorwaarde is wel dat de kosten geraamd voor de aanleg van 2x1 rijstroken wordt gedekt uit de grondexploitatie Wieken Vinkenhoef. DUURZAAMHEID De maatregelen leiden tot minder autokilometers. Reistijden zijn hierdoor korter, er is minder geluidhinder en minder CO 2 -uitstoot. Doordat de infrastructurele aanpassingen op bedrijventerreinen liggen, levert de toename van geluid langs deze nieuwe infrastructuur minder hinder op. Op locaties waar door de nieuwe infrastructuur de verkeersintensiteit afneemt is een afname van geluidhinder te verwachten. Over het algemeen geldt wel dat door een verbetering van de autobereikbaarheid het gebruik van bijvoorbeeld openbaar vervoer afneemt. In dit geval is de inschatting dat vanwege de beperkte bediening door bussen het effect hiervan marginaal is. Door de verbetering van de bereikbaarheid is er een verbetering van de economische structuur en van de ruimtelijke vestigingsvoorwaarden. Door de werkzaamheden te combineren met die van Rijkswaterstaat wordt de uitvoering ook zo efficiënt mogelijke vormgegeven en wordt overheidsgeld efficiënt besteed. VERVOLG Na goedkeuring door de VERDER-partners zijn de financiële middelen beschikbaar. Met de ondertekening van BOK2 kunnen de afspraken met Rijkswaterstaat over uitvoering en financiering worden geformaliseerd. De aanleg van de kortsluiting Outputweg-Energieweg loopt dan verder mee in de planvorming en aanbesteding van de planstudie Knooppunt Hoevelaken. Voor de Energieweg wordt het beschikbare krediet van 5,9 mln toegevoegd aan het project aanleg Energieweg. De Energieweg wordt in de verdere planuitwerking uitgewerkt als 2x2 weg. In het bestemmingsplan Bestemmingsplan De Wieken Vinkenhoef, Uitwerkingsplan fase 3, 2007 en in de lopende herziening van het bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijventerreinen e.o. en Snelwegen is deze verbreding al voorzien. In de uitvoering van de Energieweg wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Prorail voor de bouw van het viaduct over het spoor. In 2014 volgt de aanbesteding voor de aanleg van de weg. Voor het instandhouden van de Outputweg in zuidelijke richting (van De Hoef naar de Hogeweg) wordt een verdere uitwerking en detaillering gemaakt. Hierin wordt onder andere de technische haalbaarheid van deze oplossing gekeken. Ook worden de niet verkeerskundige effecten in beeld gebracht. Mocht blijken dat de instandhouding onmogelijk is of leidt tot nadelige effecten, dan wordt dit aan u voorgelegd ter besluitvorming. COMMUNICATIE De plannen zijn nog niet extern gecommuniceerd vanwege de onzekerheid van de acceptatie door Rijkswaterstaat. Na acceptatie en bij een positief raadsbesluit worden de toekomstige gebruikers, zoals werknemers en bezoekers van bedrijventerrein de Hoef en Wieken Vinkenhoef geïnformeerd.

7 raadsvoorstel pagina 6 BETROKKEN PARTIJEN VERDER-partners waaronder Rijkswaterstaat, Prorail, ondernemers De Hoef, ontwikkelaars Wieken Vinkenhoef Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Bijlagen - Uitvoeringsvoorstel VERDER, #

8 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2013, sector SOB/VV (nr ); b e s l u i t: 1. een totaalbudget van 19,9 miljoen uit het VERDER-pakket ter beschikking te stellen voor de uitvoering van VERDER-maatregel Kortsluiting Energieweg-Outputweg, onder voorbehoud van goedkeuring door de regionale VERDER partners; 2. hieruit een krediet van 5,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanleg van de Energieweg in een 2x2 profiel en dit krediet toe te voegen aan het krediet van de aanleg van de Energieweg in een 2x1 profiel; 3. uit het totaalbudget van 19,9 miljoen, 14,0 miljoen (incl. BTW) beschikbaar te stellen aan Rijkswaterstaat om de aanleg van de verbinding tussen de Outputweg en Energieweg, inclusief alle bijkomende werkzaamheden onderdeel te laten uitmaken van de Planstudie Knooppunt Hoevelaken en dit in BOK2 te formaliseren. Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 april de griffier de voorzitter

9 Format versie: 1.5 # Datum kernteam: 8 juni 2012 Advies kernteam: Datum MOVV: Advies MOVV: Datum UVVB: Kortsluiting Energieweg-Outputweg en verdubbeling Energieweg A199 Uitvoeringsvoorstel VERDER Naam project: VERDER Projectcode: Bevoegd gezag: Coördinerende organisatie: Aanleiding Amersfoort ligt aan het knooppunt van twee belangrijke verbindingen: de A1, die de noordflank van de Randstad ontsluit, en de A28. Sinds 1 januari 1998 hoort het gebied ten oosten van het klaverblad voorheen gemeente Hoevelaken, tot het grondgebied van de gemeente Amersfoort. Vier bestaande in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen liggen samen in de oksel van het knooppunt. In het masterplan Vathorst (juni 1997) is voorgesteld om, maximaal profiterend van de ligging rond het knooppunt, de vier kwadranten tot een geheel te maken, zowel functioneel als ruimtelijk, zodat er een Werkstad kan ontstaan. Het bestaande bedrijventerrein De Hoef, bedrijventerrein Vathorst, het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef en het voorgenomen terrein voor bedrijven rondom de Nijkerkerstraat. Het bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef is in ontwikkeling. Een onderdeel hiervan is de Energieweg. Deze zgn. randboulevard moet zorgen voor een goede ontsluiting van het bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef naar de A1, A28 en het centrum van Amersfoort. De weg ontlast de bestaande infrastructuur en heeft daarnaast ook een ontsluitende functie voor het bedrijventerrein Vathorst en Vathorst zelf. De Outputweg is een weg die bedrijventerrein De Hoef verbindt met de A28 via de aansluiting Hogeweg. De tracés van de Outputweg en Energieweg liggen straks naast elkaar, en direct langs de A28. Door de realisatie van de kortsluiting ontstaat er een direct verbinding van De Hoef naar aansluiting Hoevelaken. Verkeer van en naar het oosten krijgt hierdoor een veel directere verbinding en hoeft niet meer via het knooppunt te rijden. Pagina: 1 van 5

10 Format versie: 1.5 # Maatregel De maatregel bestaat uit drie onderdelen: 1. De aanleg van een kortsluiting tussen de Outputweg en de Energieweg (groen). 2. Het verdubbelen van de Energieweg van 2x1 naar 2x2 (geel). 3. Outputweg tussen de kortsluiting en de Hogeweg aanpassen naar éénrichtingsweg in zuidelijke richting (zwart). Aanleg Kortsluiting Outputweg-Energieweg De kortsluiting tussen de Outputweg en Energieweg maakt een nieuwe verbinding tussen bedrijventerrein De Hoef en Wieken Vinkenhoef. Bovendien wordt de aansluiting Hoevelaken vanaf bedrijventerrein De Hoef rechtstreek bereikbaar. Met name voor de bereikbaarheid in oostelijke richting heeft dit een positief effect omdat knooppunt Hoevelaken niet meer gepasseerd hoeft te worden. Door de aanleg van de kortsluiting komt het bestaande deel van de Outputweg van de kortsluiting tot de Hogeweg te vervallen. Hiermee verbeterd de doorstroming op de Hogeweg, omdat tussen de beide kruisingen met de op- en afritten niet nog een derde kruising komt te liggen. Dit leidt tot een betere doorstroming. Verdubbelen Energieweg De Energieweg is een randboulevard van bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef en fungeert als hoofdontsluiting voor dit gebied. Door de realisatie van de kortsluiting is het noodzakelijk om de Energieweg uit te voeren in een 2x2 profiel in plaats van 2x1. Inmiddels zijn ook afspraken gemaakt tussen de gemeente Amersfoort, Rijkswaterstaat en de Provincie om de Energieweg uit te voeren in een 2x2 profiel. Op die manier kan een aparte verbindingsboog tussen de aansluiting Hogeweg en de A1 richting Apeldoorn worden voorkomen. Hiermee is ook afgesproken dat de aansluiting Hoevelaken ten minste in oostelijke richting gehandhaafd blijft. Aanpassing Outputweg naar éénrichtingsverkeer in zuidelijke richting Voor het verkeer van en naar Utrecht is de nieuwe route via de Energieweg langer en bevat meer verkeerslichten dan de oorspronkelijke route. Daarom blijft deze route in stand zoals in de huidige situatie. Het verkeer kan bij de Hogeweg alleen rechtsaf, richting de oprit A28 richting Utrecht en naar het centrum van Amersfoort. De aansluiting Outputweg-Energieweg kan hierdoor veel eenvoudiger worden vormgegeven en geregeld met verkeerslichten. Dit heeft een aanzienlijk reistijdwinst tot gevolg. Pagina: 2 van 5

11 Format versie: 1.5 # Doel De uitvoering van de maatregelen heeft meerdere doelen: - Verbeteren van de autobereikbaarheid van bedrijventerreinen De Hoef en Wieken Vinkenhoef en verbeteren van de doorstroming Hogeweg bij de aansluitingen A28 Hogeweg doordat de kruising met de Outputweg kan komen te vervallen. - Uitvoering van de projecten geeft invulling aan de gemaakte afspraken met Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht. In deze afspraak is vastgelegd dat Amersfoort vanuit de VERDER projecten de verdubbeling van de Energieweg realiseert. Rijkswaterstaat accepteert dan dat de aansluiting Hoevelaken minimaal in oostelijke richting gehandhaafd blijft. Beoogd effect Voor dit project is een reistijdwinst berekend in de factsheet van uur per jaar. Met modelberekeningen is aangetoond dat bij een halve aansluiting Hoevelaken (oostelijke richting) de reistijdwinst oploopt tot uur per jaar. Het instandhouden van de Outputweg in zuidelijke richting levert nog uur per jaar extra. Afhankelijk van het open houden van meer richtingen bij aansluiting Hoevelaken, kan dit oplopen tot in totaal uur per jaar bij een volledige aansluiting. In deze gesommeerde reistijdwinst zijn alle reistijdeffecten in het plangebied meegenomen, dus zowel de reistijdwinst bij de verbetering van de doorstroming van de Hogeweg, als bij aansluitingen en op het hoofdwegennet. Kosteneffectiviteit Het budget vanuit VERDER is 20,3 mln. De gemaakte inschatting van 17 mln voor de kortsluiting en 3,3 mln voor de verdubbeling van de Energieweg is anders verdeeld maar past wel binnen het totale budget. De ramingen zijn als volgt: - Kortsluiting Outputweg-Energie: 13,1 mln - Verdubbeling Energieweg: 5,9 miljoen De realisatie van de kortsluiting Outputweg-Energieweg wordt ondergebracht in de planstudie Hoevelaken. Voor acceptatie van RWS zijn door RWS ook ramingen gemaakt. Deze komen hoger uit. Enerzijds door een andere ramingsmethodiek, anderzijds doordat RWS moet rekenen met bedragen inclusief B.T.W.. Met RWS is tot overeenstemming gekomen dat de maatregel Kortsluiting Outputweg- Energieweg onderdeel kan worden van de planstudie Hoevelaken voor een bijdrage van 14,0 mln. In de voorbereidingsfase is een onderzoeksbudget toegekend van ,-. Totaal komen de inversteringen dan op 20,3 mln. De projecten zijn realiseerbaar binnen het totaal beschikbare budget. Op basis van de geraamde reistijdwinst en kosten levert een NCW op van 24 mln positief. Hierin zijn de effecten voor versnelling van het openbaar vervoer nog niet in verwerkt. De inschatting is dat de maatregelen voor het openbaar vervoer ook een positief effect hebben. Pagina: 3 van 5

12 Format versie: 1.5 # Monitoring Ja, er vind een effectmeting plaats. Door een 0-meting voorafgaand aan de werkzaamheden te houden kan in ieder geval inzichtelijk worden gemaakt wat de reistijdwinsten zijn van de nieuwe verbinding. Hierin zit dan wel het effect van de uitbreiding van knooppunt Hoevelaken bij, omdat het tegelijkertijd wordt uitgevoerd. Helemaal zuiver is de vergelijking dus niet te maken. Voor de verdubbeling van de Energieweg is dit complex. Omdat de aanleg van de Energieweg bestaand beleid is en geen VERDER project, is dit uitgangspunt voor de 0-meting. De Energieweg is echter nog niet aangelegd waardoor een dergelijke 0-meting niet gehouden kan worden. De Energieweg wordt direct 2x2 aangelegd dus daar is ook geen tussentijdse meting mogelijk. Wel kunnen de effecten worden gemeten van de situatie zonder en met Energieweg. Tijd & Geld Projectbudget excl. BTW: 20,3 mln Waarvan interne kosten excl. BTW (VAT): n.t.b. Toelichting op hoogte interne kosten (VAT) indien meer dan 16% van projectbudget. Planning: Energieweg De voorbereidingen voor de Energieweg lopen al. Er is altijd al rekening gehouden met het planologisch mogelijk maken van de Energieweg in 2x2 profiel. Voorbereiding (bestemmingsplan en aanbesteding): september 2012 juni 2013 Start uitvoering: januari 2014 Oplevering project: juli 2015 Kortsluiting Outputweg-Energieweg Doordat de werkzaamheden worden ondergebracht in de planstudie Hoevelaken kan alleen een globale planning worden gegeven. Medio 2013 wordt de bestuursovereenkomst ondertekend met Rijkswaterstaat en de regio. Dan moet de financiële dekking geborgd zijn. Uitvoering is voorzien vanaf Dekking door VERDER: 19 mln. Kasritme: X ev Totaal VERDER deel Dekking (in overleg met bevoegd gezag in te vullen door programmamanager VERDER): O Het vrij te geven budget van.. wordt gedekt uit het aandeel van het bevoegde gezag in VERDER. O De Provincie/ het BRU wordt verzocht in de dekking van het vrij te geven budget van.. te voorzien. Pagina: 4 van 5

13 Format versie: 1.5 # Communicatie De coördinerende organisatie communiceert als volgt over deze maatregel: De uitvoering van de Energieweg wordt tegelijktijd gedaan met de aanleg van de Energieweg in 2x1 profiel. Tijdens de communicatie wordt expliciet gemaakt dat dit project ook een VERDER project is, dat mede mogelijk is gemaakt door de VERDER partners. Om de samenhang met het VERDERpakket en de positie van de samenwerking onder de aandacht te houden, gebruikt zij het logo van VERDER en de programmaboodschappen naast haar eigen huisstijl. Ook zal publicatie plaatsvinden over de ervaringen met en resultaten van de projecten op de VERDER website en zal door middel van een klankbordgroep kennis worden gedeeld met vertegenwoordigers van de VERDER partners, het MKB en de logistieke sector. Pagina: 5 van 5

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: G.A.J. van Gulik User-id: DIE2 Tel: 4960 Onderw erp: OPRICHTEN VAN EN DEELNEMING IN GEBRUIKERSCOÖPERATIE EEMHUIS Toelichting: Bij de multifunctionele

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college

Nadere informatie

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren;

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren; Collegebesluit Org. onderdeel: MO/ZCS Opsteller: M.J.J.M. Zuiderwijk User-id: ZUIM1 Tel: 5038 Onderwerp: WMO-BETREKKEN FINANCIËLE DRAAGKRACHT Toelichting: Bij het verstrekken van hulp bij het huishouden,

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/PO Opsteller: R. Weeda User-id: WEE6 Tel: 4870 Onderwerp: HUURKOOP WIJKCENTRUM 'T MIDDELPUNT Toelichting: De Alevitische Bektasi Culturele Vereniging (ABCV) wil in 't

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 januari 2009 Nummer PS : PS2009MME04 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2008int235036 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: R. Hoogzaad User-id: HOOB Tel: 4716 Onderw erp: HORECANOTA AMERSFOORT Toelichting: De 'Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers'

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Schapsdoelen: Compensatie van recreatieve voorzieningen Juridisch: Verkoop erfpacht en aangaan nieuwe erfpacht en opstal Communicatie: Financieel:

Schapsdoelen: Compensatie van recreatieve voorzieningen Juridisch: Verkoop erfpacht en aangaan nieuwe erfpacht en opstal Communicatie: Financieel: Adviescommissie 19 maart 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 28 maart 2013 Algemeen bestuur 18 april 2013 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Geen Verbreding A2-A9; uitvoeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/VV Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: BESCHIKKING BESTUUR SIMON TEN BEHOEVE VAN HUISVESTING BILALSCHOOL STEVINSTRAAT 2 AMERSFOORT

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar B. Mulder Tel.nr. (0318) 680 606 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/61 711011 VP 29 mei 2012 Cie.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Reconstructie knooppunt Hoevelaken, voorstel financiering Gelderse wensen PS2013-191 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/VV Opsteller: M. van der Borg-van Holland User-id: PRO1 Tel: 4279 Onderwerp: SELECTIEVE TOEGANG VIA CAMERA'S EN KENTEKENHERKENNING Toelichting: Voor de beweegbare palen

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: T. Willebrandts User-id: WILT Tel: 4859 Onderwerp: GARANTSTELLING SOMT UNIVERSITY AMERSFOORT Toelichting: De Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden Raadsvoorstel Vergadering : 26 februari 2013 Voorstelnummer : 02.07 Registratienummer : 13.000419 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer, Beleid Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

RV/13/ Voorstelnummer RV/13/00333

RV/13/ Voorstelnummer RV/13/00333 Datum vergadering Gemeenteraad 1 25juni2013 Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad 11 juni 2013 13 10 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp E. Sielias Openbare

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Droste: Samenwerkings- en verkoopovereenkomst, krediet aanvraag (II) Aan de Raad der gemeente Haarlem

Droste: Samenwerkings- en verkoopovereenkomst, krediet aanvraag (II) Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 102/2006 23 mei 2006 SO/pm 06/381 Droste: Samenwerkings- en verkoopovereenkomst, krediet aanvraag (II) Aan de Raad der gemeente Haarlem 1. Inhoud van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0083 Rv. nr..: 10.0083 B&W-besluit d.d.: 31-8-2010 B&W-besluit nr.: 10.0840 Naam programma +onderdeel: WOP Noord GEO, aanleg Hallenweg Onderwerp: Kredietaanvraag eerste fase Hallenweg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Waarom bijlage geheim? De rapportage bevat financiële informatie die de belangen van de gemeente kunnen schaden als het openbaar wordt.

Waarom bijlage geheim? De rapportage bevat financiële informatie die de belangen van de gemeente kunnen schaden als het openbaar wordt. OPENBAAR met geheime bijlage(n) Adviseur: I. Haan (RG, tst. 865) Portefeuillehouder: A.V. de Kok 10.02796 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 8 april 2010 Raadsvergadering d.d. 22 april 2010 Voorstel nr.

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-022 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk Beslispunten: De proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk vast te stellen. Inleiding: Het huidige

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01045 / 2421553 B&W beslisdatum 15 augustus 2017 Dossiernummer 17.33.451 Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum Inleiding In de overeenkomst Voortgezet

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4481990 Opsteller : E. Speelman Telefoon : (033) 469 46 21 Datum : 4 september 2013 User-id : SPEE Onderwerp Vergroten veiligheid voetbalaccommodaties

Nadere informatie

A. de Vries raad00295

A. de Vries raad00295 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A. de Vries 040-2083699 avr@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00295 Reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R.B.H. Beumers Tel.nr. : Datum: 4 maart 2014 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.) Persoverleg: Ja 8751

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep Vergadering: 26 maart 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_zaaknummer. Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_zaaknummer. Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn bericht_id zaak_zaaknummer Collegevoorstel Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 19 mei 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE.

FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE. Gemeente Den Haag DSO/2014.869 RIS 279676 FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Ja, nl. zonder beperkingen Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, nl. zonder beperkingen Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten Collegevoorstel ONTWIKKELBEDRIJF Reg.nr. B&W d.d. 15 maart 2011 Openbaar Programma Ja, nl. zonder beperkingen Centrum Euregio: hoofdstad en vitaal hart DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 B en W voorstel 14INT03990 Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 Samenvatting voorstel De Ontwerp-Structuurvisie en het bijbehorende plan-mer zijn, naar aanleiding van nieuwe voorstellen vanuit de raad en

Nadere informatie

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren.

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 4680 Uitvoeringskrediet Vervanging Kunstwerken Oud Blaricumerweg Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Een aanvullend krediet van 194.982 excl. btw. voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20-12-2016 Nummer voorstel: 2017/5 Voor raadsvergadering d.d.: 31-01-2017 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om:

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om: Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4286101 Opsteller : M.J.J.M. Zuiderwijk Telefoon : (033) 469 50 38 Datum : 11 juni 2013 User-id : ZUIM1 Onderw erp Wmo verlengen contracten Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d.

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26 maart 2015 15-015 Onderwerp Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Aan de raad, Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Gevraagde

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Grondaankoop ten behoeve van het bedrijventerrein i.o. "Hooidijk Zuid" te Steenwijk. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen:

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

agendapunt 14 portefeuillehouder M. Bosman bijlagen 4

agendapunt 14 portefeuillehouder M. Bosman bijlagen 4 Raadsvoorstel ** onderwerp raadsvergadering 27september 2011 datum 10/06/2011 agendapunt 14 portefeuillehouder M. Bosman behandelend ambtenaar R. Simons bijlagen 4 openbaar geheim Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 14 februari 2012 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Kredietaanvraag voor het aanleggen van een rotonde op de aansluiting Vendelweg - Schansweg Conceptbesluit: Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein 161125-00-SPZ-01 Raadsvoorstel Burg Stekelenburgplein_crdv10uu15 1 Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein Aanleiding De werkzaamheden aan het Burg.

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie