Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee"

Transcriptie

1 Maart n r 3 The Future Runs on System z Business Resiliency: vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

2 INHOUD Voorwoord Business Resiliency pagina 3 Vertrouwensbasis voor zakelijke relaties IBM Information Security Framework: een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Hoe doen anderen het? IBM stelt continuïteit Bovemij Verzekeringen zeker IBM Services Financial Sector Luxemburg: een totaalpakket speciaal voor de financiële sector IT Asset & Service Management: een goed beheer van de IT componenten om de continuïteit van de business te garanderen Green pagina 14 Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee IBM Benelux aanpak Hoe doen anderen het? Oplossingen voor de financiële instellingen Euroclear consolideert de settlement van effecten op een IBM System z platform The future runs on System z SOA pagina 24 Transactieverwerking opnemen in SOA stelt hoge eisen aan techniek AGENDA pagina 25 Refresh Infosessies News pagina 26 Een twaalftal strategische overnames in 2007 Vrijwilligerswerk Kidsmart: jong geleerd, is oud gedaan... Milieu: de bijdrage van ICT Belux Student Contest Verandering van landschap De steeds verdergaande integratie van ICT-infrastructuren in de bedrijfsprocessen, de good governance -regels, de stijging van de energiekosten, de nieuwe milieu-eisen en de uitbreiding van de ondernemingsgrenzen hebben het businesslandschap grondig veranderd. Dankzij het aanbod van IBM kan niet alleen de continuïteit van de activiteiten in alle omstandigheden worden verzekerd, maar kunnen ook op vernieuwing gebaseerde groeistrategieën de nodige ondersteuning krijgen. Computerpiraterij, virussen, onrechtmatig identiteitsgebruik (social engineering), menselijke fouten of moedwil, industriële netwerkspionage, materiële of softwaremankementen, stroomstoringen, natuurrampen: de dreigingen die op de ICTinfrastructuren wegen, zijn legio. Overdreven? Slachtoffers van een informaticaramp staan natuurlijk niet te springen om hiermee te koop te lopen. Maar de recente actualiteit bewijst dat de werkelijkheid vaak verder gaat dan de scenario s die de experts kunnen bedenken. In Londen gaven de Britse overheidsdiensten de afgelopen maanden toe dat ze verschillende gevallen hebben meegemaakt waarin computergegevens verloren gingen, waaronder gevoelige gegevens van 25 miljoen belastingbetalers (die worden bedreigd door dezelfde aanval van bankpiraterij) en vertrouwelijke bestanden van zowat Britse soldaten. En zo duiken er ook dichter bij huis regelmatig andere voorbeelden op. Deze voorbeelden, en zo zijn er vele, illustreren het uiteenlopende karakter van de risico s en gevolgen voor de onderneming, haar partners en haar klanten. Ze leggen ook de traditioneel zwakste schakels in de keten bloot: het individu en de efficiëntie van de controleprocedures. Als onderdeel van de bedrijfsprocessen zijn de ICT-infrastructuren onvermijdelijke tools geworden voor concurrentiekracht, vernieuwing en groei. Geen enkele onderneming kan het zich nu nog veroorloven om de risico s te negeren die haar boven het hoofd hangen. Zoals Arjan Mooldijk en Mark Goossens benadrukken in deze editie van Refresh, schuilt het grote risico ongetwijfeld in de onwetendheid. Met producten als Business Continuity and Resiliency Services en Information Security Framework, software als Tivoli, consolidatietechnieken en adequate platformen (zoals het gloednieuwe System z10 EC), biedt IBM een volledig arsenaal aan methodes en oplossingen die ondernemingen in staat stellen hun risico s te beheren en de continuïteit van hun activiteiten te garanderen, tegen weer en wind in. En wat meer is: met het merendeel van deze tools kan ook een groene informatica worden ontwikkeld die milieuvriendelijk is en aanzienlijke besparingen genereert. Deze editie van Refresh legt u uit hoe. 2 De informatie in deze editie kan gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. De voorbeelden uit de praktijk dienen ter illustratie. Verantwoordelijke uitgever: Jan Van der Burght, Bourgetlaan 42, B-1130 Brussel. Redactie: IBM Belgium, Editions Videosoft. Grafisch ontwerp en realisatie: OgilvyOne. Harry van Dorenmalen Algemeen Directeur IBM Nederland b.v.

3 Business Resiliency Business Resiliency vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Zonder vertrouwensbasis is het onmogelijk zaken te doen. Klanten stellen steeds meer eisen aan de mate waarin leveranciers in control zijn, terwijl ook partners, banken en overheden zekerheid willen hebben of alle risico s die de continuïteit van een onderneming in gevaar kunnen brengen, goed zijn afgedekt. Business Resiliency is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Veel bedrijven kiezen ervoor de bedreigingen voor de continuïteit in kaart te brengen, om vervolgens maatregelen te nemen en voorbereidingen te treffen. Daarbij is het wel belangrijk alle risico s goed onder ogen te zien. Misschien wel het grootste risico voor bedrijven die met Business Resiliency aan de slag gaan is namelijk: ontkenning. Risico s inschatten en afdekken. Of we nu in gesprek zijn met een klant, onderhandelen met een nieuwe toeleverancier of met banken overleggen over het financieren van nieuwe projecten, vroeger of later komt het ter sprake. Welke risico s bedreigen de continuïteit van een onderneming maar ook die van een complete supply chain? Hoe krijgen we daar grip op? Hoe groot is eigenlijk de kans dat we met een zware storm te maken krijgen die de levering van bepaalde goederen verstoord? Of een overstroming? Op welke manier kunnen we ons wapenen tegen een grote stroomuitval die een toeleverancier treft? Wie de continuïteit van een onderneming wil garanderen, zal met al dit soort risico s rekening moeten houden. Het stopt echter niet bij fysieke bedreigingen van bijvoorbeeld het datacenter. Wat als door een staking grondstoffen niet meer kunnen worden aangevoerd of wederverkopers onbereikbaar zijn? Hoe gaan we om met maatschappelijke risico s? Een lastercampagne bijvoorbeeld? Het zijn allemaal aspecten van wat we Business Resiliency zijn gaan noemen. Zeg maar, het pro-actief aanpakken van risico s. De aandacht voor Business Resiliency is de laatste jaren fors toegenomen. Toch zien we nog veel deeloplossingen en deeloptimalisaties. De belangrijkste server wordt bijvoorbeeld dubbel uitgevoerd of er wordt als backup een extra netwerkverbinding geregeld. Tegelijkertijd wordt ten aanzien van andere risico s minder rekening gehouden met de impact op de bedrijfsvoering of wordt deze onderschat. Als de Maas buiten zijn oevers treedt, staat er inderdaad waarschijnlijk geen vijf meter water in het datacenter. Maar ook de veertig centimeter die wél naar binnen stroomt, kan tot chaos binnen de organisatie leiden. Deeloplossingen zullen ongetwijfeld sommige risico s kunnen af dek ken, maar laten andere potentiële problemen ongemoeid. Het is dan ook van groot belang om een goede, samenhangende aanpak van Business Resiliency te kiezen. Daarbij dienen de risico s op zes niveaus in kaart te worden gebracht: strategie, organisatie, processen, applicaties en gegevens, technologie en facilities (gebouwen). Het opzetten van resiliency verloopt in opeenvolgende fases. Eerst en vooral een assessment-fase om te bepalen aan welke voorwaarden resiliency moet voldoen. Hierna komt een design-fase waarin de strategie en de plannen worden ontwikkeld. Tenslotte is nog sprake van een implementatie-fase waarin de nodige maatregelen worden getroffen om flexibel te kunnen inspelen op mogelijke bedreigingen. 3

4 Business Resiliency 4 Tijdens een assessment wordt een risicoanalyse op alle zes niveaus uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de businessgerelateerde risico s (bijvoorbeeld het toegepaste governance-model), de beschikbaarheid van systemen en gegevens, en externe factoren. Denk bij dit laatste aspect aan bedreigingen als brand of overstroming, maar vergeet ook niet problemen als stakingen. Parallel aan deze risico-analyse vindt een impactanalyse plaats. Wat zijn de gevolgen voor de business-organisatie als zich een probleem voordoet? Wat betekent het als een bepaalde afdeling of business unit niet meer naar behoren kan functioneren? Hierbij wordt een continuïteitsparameter bepaald die bestaat uit twee elementen: Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO). Beide worden uitgedrukt in tijd. Bij RTO gaat het om een inschatting hoelang processen stil mogen liggen voordat onherstelbare impact op de business ontstaat. Om hoeveel tijd het gaat, hangt sterk af van - onder andere - de branche waarin de onderneming actief is. Bij banken gaat het in de regel om minuten, maar bij sommige ser vice-organisaties kan het gerust om dagen of zelfs weken gaan. Veel ondernemingen stellen op dit punt echter vast dat zij slechts enkele dagen kunnen overleven als bepaalde processen niet operationeel zijn. Bij een RPO gaat het om de hoeveelheid gegevens die verloren mag gaan. Moeten we per se met de laatste gegevens werken of kunnen we zonder problemen ook met een backup van een dag ervoor of desnoods een week oud uit de voeten? De RTO en RPO worden vervolgens vertaald naar de technische infrastructuur waarmee de onderneming werkt. Hierdoor kan voor iedere IT-component worden vastgesteld wat de geconsolideerde RTO dan wel RPO is. Hoe fijnmazig we de opdeling van de technische infrastructuur aanpakken, hangt af van de onderneming en de IT-organisatie. Veelal gaat het om componenten als servers, LPAR s (logische partities), databases, het netwerk of bijvoorbeeld telecommunicatieverbindingen. Een weldoordachte vorm van Business Resiliency kent nog een derde onderzoek: een zogeheten capability assessment. Dit is een onderzoek waarbij specifiek naar IT-aspecten wordt gekeken. Denk aan de frequentie waarmee backups worden gemaakt, de vraag of met enkelvoudige servers dan wel fouttolerante systemen wordt gewerkt en dergelijke. Hier wordt in feite een inschatting gemaakt van de snelheid waarmee de IT-dienstverlening na een storing weer kan worden opgebouwd tot het gewenste RTOen RPO-niveau. Kloppen de hiervoor ontwikkelde processen en procedures? Zijn alle betrokken medewerkers afdoende getraind en opgeleid? Daarmee hebben we dus drie assessments uitgevoerd: een risico-assessment, een im pact - analyse en een capability assessment. Deze drie samen vormen de basis voor een continuïteits- ofwel resiliency-strategie. Deze stra tegie kan vervolgens in een concreet plan worden omgezet waarin alle te nemen maatregelen worden opgenomen. Dit gebeurt in de eerder genoemde ontwerpfase van een Business Resiliency-traject. In de laatste fase - implementatie - worden alle stappen daadwerkelijk uitgevoerd. Is het Business Resiliency-traject daarmee afgerond? Nee. Het is van groot belang om continu met dit onderwerp bezig te zijn. De omgeving waarin de onderneming opereert verandert immers continu en dat geldt ook voor het bedrijf zelf: er wordt nieuwe technologie ingevoerd, er vinden overnames en desinvesteringen plaats, supply chains veranderen van samenstelling. Alle plannen zullen regelmatig tegen het licht moeten worden gehouden: wat is nog correct, wat moet worden aangepast? Bovendien zullen de plannen getoetst moeten worden. Dat kan op drie manieren. Allereerst via een zo gehe ten paper walk-through, een theoretische exercitie waarbij bijvoorbeeld onderzocht wordt of de overdracht van informatie tussen de betrokken medewerkers en afdelingen goed functioneert. Ook zijn partiële tests mogelijk waarbij bepaalde elementen uit het plan worden getoetst. Bij een globale test wordt het gehele scenario beproefd. Wat de beste aanpak is, hangt wederom af van de lokale omstandigheden. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van een forse storing? En hoe hoog zijn de kosten van de proefexercitie? Het realiseren van Business Resiliency is voor iedere onderneming van cruciaal belang. Toch zien we dat dit soort trajecten niet altijd worden opgepakt. En soms worden risico s te laag ingeschat. Of zij worden zelfs ontkend. Totdat in de praktijk blijkt dat een bepaald risico wel degelijk relevant is. De kern van Business Resiliency bestaat uit het feit dat de business optimaal moet kunnen functioneren. Daarnaast wordt Business Resiliency nog vaak gezien als een onderwerp dat op de agenda van de IT-afdeling thuis hoort. In werkelijkheid is het een business-probleem en zal ook als zodanig aangepakt moeten worden. Het fouttolerant uitvoeren van een belangrijke server of router kan een verstandige stap zijn, maar lost niets op als er brand uitbreekt of de netwerkverbindingen onverhoopt door een verbouwing van een naastgelegen kantoorgebouw verstoord raken. De kern van Business Resiliency is het uit - gangspunt dat de business optimaal moet kunnen functioneren. In een wereld die steeds meer 24 uur per dag en zeven dagen in de week operationeel wil en moet zijn, is dat natuurlijk van cruciaal belang. Dit levert nog een additioneel punt van aandacht op: datacenters die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 functioneren zijn vaak kwetsbaarder dan we denken. Natuurlijk zal in dat soort situaties zijn gezorgd voor twee datacenters die in het geval van storingen elkaars taken kunnen overnemen. Maar kijk eens goed hoe deze datacenters veelal samenwerken. Vaak wordt ook voor menig klein probleem een beroep gedaan op het andere rekencentrum: een patch die fout gaat, een harddisk die plots uitvalt. Door dan direct over te schakelen naar het andere datacenter kan de beschikbaarheid van de informatievoorziening op een zeer hoog niveau gebracht worden. Maar is Business Resiliency daarmee goed geregeld? Waarschijnlijk niet. Wat gebeurt er als een van beide datacenters met een zware storing te maken krijgt? Een brand bijvoorbeeld. In dat geval zal het andere datacenter inderdaad de taken overnemen en kunnen alle business-processen nog altijd naar behoren worden ondersteund. Maar hoe zit het dan met al die kleine problemen, waarvoor de twee datacenters voorheen een beroep op elkaar deden? Die mogelijkheid is verdwenen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van de bedrijfskritische applicaties flink zal afnemen. Een nieuw datacenter bouwen kost bovendien veel tijd. Al die maanden zal de business te maken hebben met een ICTondersteuning die slechter is dan normaal en wellicht zelfs minder dan gewenst. Wie alle risico s die het functioneren van de business negatief kunnen beïnvloeden echter goed in kaart heeft gebracht, kan dit soort problemen gemakkelijk vermijden.

5 Een goed uitgewerkt beveiligingsbeleid helpt een onderneming om zich meer open te stellen voor de buitenwereld en om de businessopportuniteiten te vergroten. Olivier de pierpont Business Resiliency IBM Information Security Framework Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging De beveiliging van IT-systemen is cruciaal, zowel voor de goede werking van ondernemingen als voor het verzekeren van hun groei. In een omgeving die permanent verandert, is het echter geen sinecure om de meest adequate - organisatorisch en technisch - oplossing te implementeren. Het IBM Information Security Framework dat in november in de BeNeLux werd gelanceerd, maakt het makkelijker om die uitdaging aan te gaan. Olivier de Pierpont, Security & Privacy Services BeNeLux, en Yves Van Seters, markering manager IBM Internet Security Systems, leggen uit hoe. IBM Business Continuity & Resiliency Services staat voor een coherente aanpak van continuïteit: IBM stelt zijn ervaring in de beveiliging van IT-systemen - met of zonder outsourcingcontract - ter beschikking van alle ondernemingen en helpt hen zo om onder alle omstandigheden in business te blijven. Security is een must voor de continuïteit van de activiteiten, maar ook voor groei, onderlijnen Olivier de Pierpont en Yves Van Seters. IT-systemen staan immers onder permanente bedreiging. De bedreigingen zijn talrijk, divers en veranderen constant. Ook de oplossingen en methodes om die bedreigingen tegen te gaan, zijn uiteenlopend. Daarom werkt IBM een end-to-end beveiligingsoplossing uit, afgestemd op de noden van elke onderneming. Om het product- en dienstenaanbod voor governance en risicobeheer uit te breiden, realiseerde IBM onlangs een aantal overnames. Nieuwe ondernemingen zoals Internet Security Systems (ISS), Consul, FileNet, Micromus en Watchfire werden geïntegreerd in de divisies Global Technology Services en Software Group. ISS is nu een businessunit van IBM Global Technology Services, legt Oliver de Pierpont uit. De onderzoekslaboratoria van ISS hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het verhogen van onze competenties. De capaciteit van de entiteit is meer dan verdubbeld sinds de aankoop van ISS in En het potentieel is nog groot. De producten van ISS zijn te vinden in de portfolio s van IBM Professional Services en van IBM Managed Services, evenals in het volledige gamma IBM materiaal en software. ISS werd opgericht in 1994 en ontwikkelt een brede waaier producten en diensten waarmee bedrijven zich beschermen tegen bedreigingen via het internet. Jaar na jaar verstevigde ISS zijn positie op de beveiligingsmarkt. Yves Van Seters: De onderneming beschikt over zes Virtual Security Operation Centers ter wereld: één in Strombeek (bij Brussel), één in Australië, één in Canada en drie in de Verenigde Staten. Door het internet te observeren, kunnen we onze klanten waarschuwen voor bedreigingen, zoals aanvallen en virussen. In overleg met de softwareontwikkelaars analyseren wij ook software om de zwakke plekken na te gaan en eventuele maatregelen te nemen in afwachting van de officiële correcties (patches). Op die manier krijgen onze klanten vele maanden voorsprong op het vlak van veiligheid. ISS is trouwens niet enkel geïnteresseerd in de handtekening van een virus, maar ook in het gedrag, de doelstellingen en de manier van aanvallen. Wij beschermen trouwens zowel de hard- als de software. Onze oplossingen zijn gebaseerd op een proactieve benadering. Best practices Begin november lanceerde IBM het Information Security Framework in de BeNeLux. In tegenstelling tot leveranciers die deeloplossingen voorstellen, voor bepaalde aspecten, gaat IBM resoluut voor een geïntegreerde visie op security, aldus Olivier de Pierpont. Een IT-systeem is immers maar zo goed beveiligd als de zwakste schakel. Eén enkele USB-stick, bijvoorbeeld, volstaat om de IT-infrastructuur van een volledige onderneming aan te tasten. Met het platform van IBM beveiligt de klant zich tegen alle risico s en laat hij de beveiliging ook evolueren in lijn met zijn onderneming. Het IBM Information Security Framework omvat diensten voor risico-evaluatie en de planning van beveiligingsacties. Het IBM aanbod is gebaseerd op best practices op het vlak van security en steunt op acht pijlers: diensten voor governance (bestuur), privacy (vertrouwelijkheid), threat reduction (reductie van de bedreigingen), data & transaction integrity (integriteit van de transacties en de gegevens = bescherming van de servers en de desktops, encoderingstechnieken, enz), identity and access management (beheer van de identiteiten en toegang), application security (beveiliging van applicaties), physical and personnel security (fysische en persoonlijke veiligheid). Het identificatie- en toegangsbeheer wint alsmeer meer 5

6 Business Resiliency Onze oplossingen zijn gebaseerd op een proactieve benadering. Yves Van Seters aan belang, in lijn met het stijgende aantal online transacties en regels voor goed beheer, weet Yves Van Seters. De traceerbaarheid van identiteiten en van toegang is verplicht om te beantwoorden aan de governanceregels. IBM biedt een ruime waaier oplossingen, van eenvoudige systemen tot oplossingen voor videotoezicht gebaseerd op IBM s Smart Surveillance System (S3), krachtige analysesoftware voor beeldmateriaal. Methodologie Een unieke IBM-methodologie maakt het mogelijk om het globale veiligheidsniveau van een organisatie te evalueren op basis van een referentiemodel. Olivier de Pierpont: Elke risicofactor - physical security, identity and access management, enz. - wordt geëvalueerd op basis van zijn rol in de organisatie, met de IT-architectuur als vertrekpunt. Een dergelijke oefening is een must om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren. Aan de hand van deze methode kunnen we bepalen welke risico s de onderneming loopt en in hoeverre die risico s aanvaardbaar zijn. Het risiconiveau verschilt van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Na afloop van zo n evaluatie kunnen we aanbevelingen formuleren, een actieplan opstellen en een uitvoeringsplanning uitwerken. Al te vaak bekijken bedrijven security enkel door de bril van bescherming. Ze menen dat security enkel dient om ervoor te zorgen dat de systemen zijn beveiligd en beantwoorden aan de wetgeving. Maar security is eveneens cruciaal voor de ontwikkeling van een business. En een goed uitgewerkt beveiligingsbeleid helpt een onderneming om zich meer open te stellen voor de buitenwereld - kijk maar naar de ontwikkeling van mobiele IT - en om de businessopportuniteiten te vergroten. Dat idee is nog niet genoeg doorgedrongen. PCI-certificatie Het IBM Information Security Framework helpt ondernemingen ook aan een PCI-certificaat (Payment Card Industry). De certificaten zijn een initiatief van de PCI Security Standards Council (PCI SSC), een organisatie die American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide en Visa International in 2006 in het leven riepen. In hun PCI Data Security Standard (DSS) leggen deze organisaties een reeks vereisten en procedures vast die uitgevers van kaarten (financiële instellingen en ondernemers) moeten naleven om de gegevens van kaarthouders op elk moment te beschermen. De PCI-certificatie is onmisbaar voor elke organisatie die te maken krijgt met processen gelinkt aan betaalkaarten, onderlijnen Oliver de Pierpont en Yves Van Seters. Dankzij onze methodologie lossen IBM-klanten moeiteloos alle PCI-criteria in. De PCI Security Standards Council gaf IBM officieel toelating om dergelijke PCI-certificaten uit te reiken. Wij zijn dan ook de enige leverancier die een end-to-end oplossing aanbiedt op dit vlak. Een groeiende bedreiging. Het X-Force onderzoeks- en ontwikkelingsteam van IBM ISS heeft in het eerste semester van 2007 meer dan nieuwe malwares geïdentificeerd, meer dan in het volledige jaar De Trojaanse paarden (vermomd virus) zijn de koplopers: zij staan in voor 28 % van alle malware. In zijn recente rapport wijst X-Force op de toenemende complexiteit van de aanvallen. Meer en meer worden bijvoorbeeld technieken gebruikt waarbij de handtekeningen van kwaadwillige codes worden gecamoufleerd, waardoor hun opsporing moeilijk wordt. Hoewel het aantal gedetecteerde kwetsbare punten in software officieel licht is gedaald (-3.3%), is hun impact wel toegenomen. Bovendien is het percentage softwarekwetsbaarheden waar op afstand misbruik van kan worden gemaakt, met 90 % gestegen in verhouding met Ook het aantal zwakke punten waardoor een hacker ook toegang heeft tot de hostingcomputer groeit verontrustend (+ 51,6%). Even onrustwekkend is dat steeds meer kwetsbaarheden worden misbruikt door een clandestiene markt voor onwettig winstbejag. Het R&D team van IBM ISS beschikt over de belangrijkste databank over IT-kwetsbaarheden ter wereld. D e traceerbaarheid van identiteiten en van toegang is verplicht om te beantwoorden aan de governanceregels. Meer informatie: 6

7 WELCOME WELCOME we re always open grâce aux solutions Business Resiliency d IBM. we re always open Êtes-vous préparé à faire face à des incidents tels qu une inondation, un incendie ou un hélicoptère qui heurte un pylône électrique? Ou votre entreprise serait-elle, en pareil cas, à ce point paralysée qu elle devrait afficher un écriteau annonçant Désolés, nous sommes fermés? IBM vous aide à avoir suffisamment de résilience. Grâce à une longue expertise dans les secteurs et les situations les plus divers, IBM a marié technologie, stratégie, organisation, ressources humaines et processus pour développer un produit unique: les solutions Business Resiliency. Des solutions qui ne laissent rien, mais alors vraiment rien, au hasard. Pour en savoir plus à ce sujet, surfez sur dankzij de IBM Business Resiliency oplossingen Faites le test! Vous trouverez sur notre Business Continuity Assessment Incidenten Tool, als qui een vous overstroming, permettra de tester een vous-même brand of een le degré helikopter de résilience in een de elektriciteitsmast. votre entreprise. Bent u hierop voorbereid? Of bent u in zo n situatie genoodzaakt het bordje Sorry, we re closed op te hangen? IBM helpt u graag om voldoende resilient te zijn. Op basis van jarenlange expertise in de meest uiteenlopende sectoren en situaties, bundelt IBM technologie, strategie, organisatie, mensen en processen in één waterdicht pakket: Business Resiliency oplossingen. Oplossingen die niets - maar dan ook echt niets aan het toeval overlaten. Lees er alles over op Doe de test! Op vindt u onze Business Continuity Assessment Tool waarmee u de veerkracht van uw onderneming zelf in kaart kunt brengen. 7

8 Business Resiliency lorem Hoe doen anderen het? ibm stelt continuïteit bovemij verzekeringen zeker Business Resiliency De verzekeringsbranche is bij uitstek de branche waar strenge regels gelden. Zo hebben verzekeringsmaatschappijen de plicht om bij een calamiteit binnen 48 uur weer up en running te zijn. De continuïteit van de bedrijfsprocessen is dus erg belangrijk. Ook voor Bovemij Verzekeringen, een verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in verzekeringen voor de mobiliteitsbranche. We doen er alles aan om onze klanten optimaal van dienst te zijn en om ons te houden aan de regelgeving. Onze computersystemen helpen ons hierbij. Maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Een computercrash, brand. In zo n geval moeten we onze klanten toch kunnen blijven bedienen. De uitwijkservice van IBM is hiervoor de perfecte oplossing, aldus Ad Willemsen, Beheerder Continuïteit bij Bovemij. 8 Continuïteit is prioriteit Bovemij Verzekeringen werd ruim 40 jaar geleden opgericht door brancheorganisatie BOVAG. Ze zijn gespecialiseerd in verzekeringen voor de bij BOVAG aangesloten bedrijven. Daarnaast bieden ze een breed pakket aan andere verzekeringen, zoals privé-verzekeringen, motorrijtuigenverzekeringen en zorg- en inkomenverzekeringen. Inmiddels heeft Bovemij ruim 200 medewerkers in dienst en verleent ze haar diensten aan bedrijven in de mobiliteitsbranche. Onze klanten zijn zowel ondernemers, hun werknemers en hun klanten. We helpen ze risico s in kaart te brengen en weg te nemen. Daarbij willen we ze natuurlijk optimaal van dienst zijn. Dat doen we door langdurige relaties met ze op te bouwen die gebaseerd zijn op onderling vertrouwen. Én door te zorgen voor continuïteit van onze en hun werkprocessen, vertelt Ad Willemsen. Op zoek naar een geschikte partner Om de voortgang van de eigen bedrijfsvoering te kunnen garanderen, riep Bovemij enkele jaren geleden een speciale projectgroep in het leven. Ad Willemsen legt uit: Deze projectgroep onderzocht onder andere welke software en welke werkprocessen noodzakelijk zijn om operationeel te blijven. Onze ICT-afdeling koppelde hier de juiste computersystemen en servers aan. Om te zorgen dat het werk altijd door kan gaan, ging Bovemij op zoek naar een passende oplossing. Ad Willemsen: We hadden al contact met IBM voor het onderhoud van onze computersystemen. Naar alle tevredenheid. Toch hebben we ook bij andere leveranciers offertes aangevraagd. Waarvan we zowel prijzen als het dienstenpakket met elkaar hebben vergeleken. Onze keuze is toen op IBM gevallen.

9 Twee uitwijkmogelijkheden Ad Willemsen legt uit waarom Bovemij gekozen heeft voor de uitwijkservice van IBM: Het hangt natuurlijk af van wat er aan de hand is. Maar als het enigszins kan, willen we in ons eigen pand blijven en zo snel mogelijk weer in de lucht zijn. Met de mobiele uitwijkservice van IBM kan dat. Eén telefoontje en er staat een oplegger met een kopie van onze serverruimte bij ons voor de deur. De stekker erin, opstarten, backuptapes erin en je bent binnen twee dagen up en running. Kunnen we voor langere tijd ons pand niet in? Dan maken we gebruik van de kantooruitwijkservice van IBM. Dat betekent dat we verhuizen naar IBM Almere. Theo de Haas, Customer Services Manager IBM, vult aan: En of het nu op onze locatie in Almere is met 67 werkplekken stand-by met uitbreiding naar meer. Of met de uitwijkoplegger, een unieke oplossing die IBM als enige binnen de Benelux levert. In beide gevallen beschikt de klant over een IBM uitwijkcoördinator per computersysteem. Die helpt bij het opstarten van de systemen en het oplossen van eventuele knelpunten. Elk jaar testen Maar beschikken over een uitwijkoplossing is niet voldoende om de continuïteit van de werkprocessen te garanderen. Het moet ook nog allemaal perfect werken. Daarom adviseert IBM om elk jaar te testen. Theo de Haas: Ik ken genoeg gevallen waarin ICTmedewerkers geen goede back-uptapes maken. Of dat systeemwijzigingen niet aan ons door zijn gegeven. Een test legt zulke kwesties bloot. Geen enkel bedrijf wil toch het risico lopen weken plat te liggen. Bovemij heeft bovendien ervaren dat het testen ook helpt bij het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Ad Willemsen: De gemiddelde gebruiker is zich er vaak niet van bewust wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt. Tijdens het testen van de oplegger hebben we dat zichtbaar gemaakt. Medewerkers kregen een rondleiding en werkten een dagje op de machines. Stuk voor stuk waren ze zeer enthousiast. Extra toegevoegde waarde IBM zoekt samen met de klant altijd naar verbeteringen. Zo zijn we op dit moment aan het brainstormen over de uitwijk van de telefooncentrale. Dat is nu alleen mogelijk als Bovemij naar Almere uitwijkt. Lukt het ons om de telefooncentrale ook te koppelen aan de oplegger, dan zou dat fantastisch zijn. We komen dan tegemoet aan de wens van Bovemij, om bij een calamiteit zo dicht mogelijk in de buurt van hun huidige locatie te blijven, legt Theo de Haas uit. Kijk, en dat is nou de toegevoegde waarde van IBM. Ze denken én doen met je mee, vult Ad Willemsen aan. Snel operationeel en continuïteit Tot nu toe heeft Bovemij nog nooit gebruik hoeven maken van de IBM uitwijkservice. Dat willen ze graag zo houden. Maar komt het er toch een keertje van, dan weet ik dat we bij IBM in goede handen zijn. Met zowel de mobiele uitwijk als de kantooruitwijk zijn we gegarandeerd binnen 48 uur operationeel. Zodat we verzekerd zijn van de continuïteit van onze procesgangen en onze klanten de beste service blijven bieden. Ik ben er zelfs 100% van overtuigd dat IBM altijd zijn uiterste best voor ons doet. Ook als er dingen gebeuren die niet in ons contract zijn opgenomen. Zoveel vertrouwen heb ik in IBM, concludeert Ad Willemsen. Uitdaging Voldoen aan regelgeving Zorgen voor continuïteit Klanten uitstekende service bieden Voordelen Bij calamiteit in 48 uur operationeel Gegarandeerde continuïteit Business Resiliency 9

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Business continuity Hou rekening met bedreigingen Exitproces Denk na over mogelijke uitstap

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

Groei in Nederlandse datacenters

Groei in Nederlandse datacenters a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 7-8 / 2014 Onderzoek CommScope, CANS en CloudWorks: Groei in Nederlandse datacenters Nederlandse IT-beveiligers zijn goed bezig Big data

Nadere informatie

Internet onmisbaar voor sanitair Vandenbulcke

Internet onmisbaar voor sanitair Vandenbulcke NOVEMBER 2004 Een initiatief van Microsoft voor de KMO in samenwerking met HP, Belgacom, Proximus en Intel Internet onmisbaar voor sanitair Vandenbulcke Service Pack 2 : revolutionaire beveiligingstechnologie

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

Dick Philips tijdens CommScope-conferentie in Utrecht: Kies in zeven stappen uw datacenter

Dick Philips tijdens CommScope-conferentie in Utrecht: Kies in zeven stappen uw datacenter a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 11 / 2014 Dick Philips tijdens CommScope-conferentie in Utrecht: Met DCIM draait een datacenter veel efficiënter Kies in zeven stappen

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Samenwerking tussen Alphalogic en Re-Spect CoopCodis:

Nadere informatie

E-business. december 2008

E-business. december 2008 december 2008 E-business Schaalbaarheid als wondermiddel Implementeren is science Beveiligingstechnologie Datacenter kan véél groener ERP is al bijna weer een verouderd begrip. SOA nam het roer over en

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie