Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud"

Transcriptie

1 Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper

2 Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario s Impact op ICT Het resultaat: een goede strategie KPN Consulting en de cloud De essentie

3 Van eigen datacenter naar de cloud Van de gedigitaliseerde dossierkast in de kelder naar het hypermoderne datacenter buiten de deur: de ICT verdwijnt uit het zicht van organisaties. En dat is een goede ontwikkeling. Want wat als elke organisatie een eigen energiecentrale zou hebben? Eigen waterwinning? Die outsourcing geheel of gedeeltelijk vraagt echter wel om nieuwe keuzes. Om goed onderbouwde investeringsbeslissingen. ICT en Finance zullen nauwer dan ooit moeten samenwerken om aan te tonen waarom bepaalde keuzes onafwendbaar zijn. De cloud en datacenters : beide zijn het grote begrippen. De cloud als een vorm van ICT-dienstverlening (zie ook verderop: definitie), datacenters als de voorziening die deze vorm van dienstverlening mogelijk maakt. Beide staan ze bovendien voor een nog grotere ontwikkeling. Ze zijn een teken van een nieuw aangebroken ICT-tijdperk. Een tijdperk waarin ICT niet meer iets is van één enkele afdeling die in relatieve afzondering zijn werk doet, maar waarin ICT een commodity is. Een gewoon basisproduct, waarvoor maandelijks afgerekend wordt. Veel organisaties zien de kansen en mogelijkheden die dit nieuwe tijdperk biedt. Alleen ook werkelijk de stap zetten en de transformatie in gang zetten daarvoor percipiëren ze nog te veel drempels en belemmeringen. Onder meer financiering, de loden last van legacy en gebrek aan draagvlak zetten een rem op de vooruitgang. In deze whitepaper laten we zien waar ICT en het management prioriteit aan zouden moeten geven, afhankelijk van het meest realistische scenario voor een organisatie. 3

4 Definitie Clouddiensten zijn gestandaardiseerde ICT-diensten die op abonnementsbasis van een externe leverancier worden afgenomen. Gestandaardiseerd, omdat het gaat om ICT-diensten die als een product in de markt zijn gezet en ook zo worden afgenomen. Dit is een groot verschil met traditionele ICT-diensten, waarbij de klant een blauwdruk uittekende, die de leverancier vervolgens bouwde. In de praktijk bieden cloudleveranciers vaak een keuze aan verschillende specificaties, waardoor clouddiensten zich ontwikkelen tot standaarddiensten die op maat in te zetten zijn. Met deze ontwikkeling wordt ook steeds duidelijker dat de cloud niet bestaat het is een ruim begrip geworden waaronder diverse vormen van ICT-dienstverlening vallen. De oplossingen zijn divers: van opslag van gegevens tot toegang ertoe of het delen ervan, van software en applicaties tot infrastructuur en platforms. Er is public, private en hybride clouddienstverlening. Het bestaan van al deze mogelijkheden en niveaus van dienstverlening stelt organisaties in staat op zoek te gaan naar de cloudvorm(en) die het beste bij hen en hun financiële investeringsruimte passen. Wat heeft cloud met datacenters te maken? Clouddiensten kunnen niet bestaan zonder externe datacenterleveranciers. Deze datacenterleveranciers brengen op één of meerdere goed beveiligde en energiezuinig gekoelde locaties honderden, soms duizenden servers onder. Die servers bevatten enorme hoeveelheden bedrijfsinformatie en (toegang tot) alle cloud- en storagediensten. Het begrip datacenter staat traditioneel voor de grote en kleinere serverruimtes bij organisaties in huis. Hierin staat een deel van of zelfs het hele serverpark van deze organisaties. Voor hen is het soms lastig om het eigen datacenter los te laten, hetzij vanwege emotionele factoren, hetzij vanwege praktische redenen. Door snelle technologische vernieuwing is een eigen datacenter op termijn echter nauwelijks meer houdbaar qua financiële belasting en qua benodigde expertise en behuizing. Uitzonderingen hierop zijn organisaties die zo groot zijn dat ze geregeld kunnen investeren in nieuwe technologie en voor wie het loont om een eigen datacenter te beheren. Een andere uitzondering wordt gevormd door organisaties die wettelijk gebonden zijn aan een eigen datacenter. 4

5 3 grote trends en uitdagingen Clouddiensten luiden een nieuw ICT-tijdperk in. Dit nieuwe tijdperk is terug te zien in een aantal grote ontwikkelingen en vraagstukken waar organisaties nu voor staan. Hieronder schetsen we die 3 ontwikkelingen. Stuk voor stuk stellen ze organisaties voor interessante uitdagingen en lastige (investerings)vragen. 1. Klaar voor dataobesitas 2. Mee in de vaart van de markt Inmiddels kent vrijwel iedereen de ontwikkeling: het volume aan gebruikte bedrijfsdata groeit exponentieel. Duidelijk is dat de hoeveelheid bedrijfsdata die organisaties jaarlijks verwerken, elk jaar met net zoveel toeneemt als in de hele (gedigitaliseerde) periode die daaraan voorafging. Dit is een immense groei, die kansen en risico s met zich meebrengt. Kansen bieden bijvoorbeeld de open data-projecten van de overheid, waarmee organisaties de eigen dienstverlening kunnen verrijken. Risico s vormen privacywet- en regelgeving. Wat mag wel bewaard worden, wat niet? Waar kan een organisatie (fors) voor beboet worden? Dat betekent dat ICT-afdelingen van nieuwe zaken verstand moeten hebben. De vaardigheden die nodig waren voor het beantwoorden van traditionele ICT-vraagstukken zijn eveneens van een heel andere orde dan de vraagstukken van dit nieuwe tijdperk. Daarnaast biedt de huidige, in eigen huis aanwezige, architectuur niet de capaciteit om een goed antwoord op de exponentiële groei van bedrijfsinformatie te kunnen geven. Nieuwe productietechnieken of distributiemogelijkheden, innovatieve technologieën of ontluikende markten ze ontstaan in een steeds hoger tempo. Willen organisaties hier werkelijk winst van maken, dan is wendbaarheid van de organisatie een randvoorwaarde. Snelheid van handelen en een korte time-to-market is bepalend voor hun succes. Die wendbaarheid legt veel druk op de ICT-afdeling en de -systemen. Denk aan de behoefte om snel op- en af te kunnen schalen met het aantal gebruikers, inzet van nieuwe flexibele manieren van gegevensopslag of strengere beveiligingseisen. Voor ICT-afdelingen betekent dat een heel nieuwe manier van werken. Zij zullen een meer signalerende, proactief adviserende rol moeten pakken. Een enabler worden: een afdeling die het de eigen organisatie mogelijk maakt mee te bewegen en te anticiperen op de vaart van de markt. 5 5

6 3. Grenzen vervagen én verscherpen Hoewel organisaties vanuit compliance-overwegingen wel zouden moeten weten waar hun data staat, daalt dat aantal. Over een paar jaar zullen de meeste bestuurders en managers niet meer weten waar in Nederland (of daarbuiten) precies hun bedrijfsinformatie is ondergebracht. Toch spelen praktische en emotionele factoren voorlopig weldegelijk nog een rol. Wanneer de eigen fysieke servers via een housing-constructie in een extern datacenter zijn geplaatst, waarderen organisaties het wanneer de eigen monteur bij een calamiteit snel op en neer kan naar de servers. En wanneer een organisatie voor het eerst de eigen ICT outsourcet, voelt het prettig als dat op een relatief korte afstand gebeurt. Bovendien richt de overheid nu regionale datacenters in voor lokale overheden, ZBO s en uitvoeringsorganisaties. Het publieke wordt privaat Ook op een andere grens is wet- en regelgeving van toepassing de grens tussen private en public cloud. Dit is namelijk niet alleen een puur technische discussie. Het gaat erom of de fysieke servers gedeeld worden met andere partijen, waardoor emotionele, praktische en zelfs juridische factoren een rol spelen. Zo mág gevoelige overheidsdata niet op een publiek toegankelijke server geplaatst worden. Al is de serverruimte virtueel nog zo goed gescheiden, juridisch en praktisch kan dat eenvoudigweg niet. Voor veel andere organisaties vervagen die grenzen echter. Steeds meer organisaties kiezen voor hybride cloudoplossingen: private clusters, toegankelijk via publieke diensten. Lekker weg in eigen land Maar hoe meer organisaties gewend raken aan outsourcing, hoe minder emotionele factoren een rol gaan spelen. Zeker wanneer financiële drivers via efficiëntiekansen een rol gaan spelen. Voor steeds meer organisaties gaat de geografische locatie er daardoor minder toe doen. Zolang het natuurlijk wel hand-in-hand gaat met het voldoen aan wet- en regelgeving: voor sommige organisaties gelden nog altijd geografische landengrenzen. 6

7 Het antwoord: 3 mogelijke scenario s De 3 trends uit het vorige hoofdstuk stimuleren organisaties om te kiezen voor outsourcing en inzet van clouddiensten. De gevoelde urgentie neemt snel toe. De complexiteit echter ook. En daarmee groeit eveneens de drempel om te starten met de transformatie: de geleidelijke overgang naar meer inzet van clouddiensten. De complexiteit heeft niet alleen een technische en organisatorische achtergrond. Nieuwe financieringsmodellen zoals het pay-per-use-principe van clouddiensten vragen steeds meer ICT-kennis van financiële experts. Zeker voor organisaties die nog aan het begin van de transformatie staan, dienen complexe financiële afwegingen aan. Bij vervangings- en/of uitbreidingsvragen moet bijvoorbeeld ingecalculeerd worden dat de gebruikelijke afschrijvingsperiode van 5 jaar niet meer reëel is. Technische ontwikkelingen gaan zo snel dat een verkeerd gekozen investering of afschrijvingsperiode een organisatie confronteert met hetzij een strategische achterstand op sneller innoverende concurrenten, hetzij een onaangename financiële verrassing. En op grond van welke expertise wordt een businesscase gemaakt? Is ICT bijvoorbeeld wel geïnformeerd over eventuele businesskansen en nieuwe businessmodellen die marketing heeft ontwikkeld? Die kunnen een heel ander beeld geven van de kostenbatenanalyse van meer inzet van clouddiensten. Op de volgende pagina s staan 3 scenario s, waarin de meest logische keuzes en afwegingen zijn gegroepeerd. Deze scenario s zijn gebaseerd op onze praktijkervaring. Zij geven de verschillende richtingen weer die organisaties inslaan als mogelijke ontwikkeling richting outsourcing van hun eigen datacenter en inzet van clouddiensten. 7 7

8 Scenario 1 Over naar extern datacenter + clouddiensten Relevant voor organisaties die: Geen juridische of bedrijfsstrategische redenen hebben voor een eigen datacenter Geen financiële redenen hebben voor behoud van de huidige situatie Een sterk fluctuerende behoefte aan ICT-capaciteit hebben Wanneer het niet strikt strategisch noodzakelijk is om een intern datacenter te handhaven, ligt de keuze voor volledige outsourcing naar een extern datacenter voor de hand. Zowel qua kosten als in het blijven beantwoorden aan organisatiebehoeftes. De keuze voor volledige outsourcing betekent een proces inzetten, dat vraagt om een stevige positie voor de ICT-afdeling te beginnen met een centrale regiearchitectuur. Dit is de technologische basis voor een volledige overgang naar clouddiensten en een extern datacenter. Zo n regiearchitectuur bestaat uit vier belangrijke elementen: Een Single Sign On-systeem voor identiteits- en authenticatiemanagement: hiermee kunnen medewerkers één keer centraal inloggen en hoeven ze daarna niet meer apart in te loggen op de verschillende diensten en toepassingen Een provisioningsysteem voor het centraal toekennen en verwijderen van gebruikersaccounts en andere ICT-capaciteit, zoals tijdelijke projectsites of -sharepoints Een instrument voor data- en systeemintegratie, inclusief datamastermanagement. Daarmee bepaal je welk systeem de werkelijke bedrijfsinformatie bevat feitelijk de broninformatie Belangrijk is de fysieke infrastructuur, want grootschalige overgang van het ICT-landschap naar de cloud stelt flinke eisen aan het netwerk en de verbinding. Dubbel uitgevoerde verbindingen zijn voor een goede bereikbaarheid van de diensten bijvoorbeeld zeer relevant Vervolgens is het zaak een goede fasering aan te brengen. Door te beginnen met de eenvoudige systemen kan de organisatie wennen en kan ICT ondertussen doorwerken aan het overbrengen van de complexere systemen. Om onderscheid aan te kunnen brengen tussen eenvoudige en complexere systemen, is differentiatie noodzakelijk. Dat kan op basis van drie kenmerken: Hoe bedrijfskritisch is een applicatie? Hoeveel maatwerk bevat het? Hoeveel koppelingen met andere systemen heeft het? Met de antwoorden op deze vragen kan een prioritering en tijdspad aangebracht worden. De applicaties die het minst bedrijfskritisch zijn, het minste maatwerk bevatten en weinig koppelingen hebben, zijn het eerst aan de beurt. Belangrijker nog dan de systemen en applicaties zijn de mensen die ermee gaan werken: Zorg ervoor dat de (ICT-)organisatie leert werken met hybride ICT: een deel buiten en een deel binnen de organisatie Laat medewerkers waar nodig wennen aan diensten met minder functionaliteiten. Vaak bieden clouddiensten namelijk minder mogelijkheden voor gebruikers. De meesten zullen daar overigens weinig van merken, omdat ze lang niet alle functies van traditionele software gebruiken Bepaal wie toegang krijgt tot welke soort data en zorg ervoor dat autorisatie veilig en centraal geregeld is Investeringsbeslissingen De keuze voor dit scenario betekent een aantal belangrijke investeringsbeslissingen: 1. Stop met investeren in een eigen datacenter, want op termijn is dit niet lonend. Durf keuzes te maken en de vertrouwde situatie los te laten 2. Investeer eventueel als tussenoplossing in een gezamenlijk datacenter samen met vergelijkbare organisaties. Dan profiteert u in een vroeg stadium al van schaalvoordeel 3. Door steeds meer diensten uit de cloud af te nemen, zijn investeringen in een datacenter steeds minder goed te verantwoorden. Die kosten gaan volledig rusten op diensten die niet uit de cloud komen houd hier rekening mee bij beslissingen 8

9 Scenario 2 Behoud eigen datacenter + externe clouddiensten waar mogelijk Relevant voor organisaties die: Om compliance- of securityredenen ervoor kiezen om (sommige) systemen op de eigen locatie te houden Maatwerksystemen nodig hebben die niet geschikt zijn om als clouddienst af te nemen Bedrijfscontinuïteit willen optimaliseren door ICT-systemen dichtbij de operatie te plaatsen - zoals terminals of andere locaties met moeilijke verbindingen Lang niet alle organisaties mogen of kunnen hun ICT volledig outsourcen. Dat kan te maken hebben met weten regelgeving, met compliance-overwegingen of de grootte van de workload. Het gevolg is dat ze zelf in huis het eigen datacenter behouden. Doordat de afschrijvingen tegenwoordig nog maar een vrij korte periode kunnen bestrijken, is dit een relatief kostbare oplossing. Het risico is bovendien dat, wanneer meer clouddiensten worden ingezet, de vaste lasten, zoals energie, op een steeds kleiner deel van de ICT wordt doorbelast. De traditionele ICT wordt daardoor relatief steeds duurder. Voor ICT-organisaties is het daarom zaak te werken aan bewustwording bij andere onderdelen van de organisatie, zodat het draagvlak voor het budget en benodigde investeringen behouden blijft. Daarnaast is het van belang zo kostenefficiënt mogelijk keuzes te maken. Binnen de kaders van dit scenario is er aantal manieren om kostenefficiënt gebruik te maken van nieuwe cloud- en datacenterdiensten: Door beheertaken te stroomlijnen en te automatiseren, met selfservice portals of onderhoud op afstand denk aan het automatisch aanmaken van nieuwe accounts en profielen Door voor deelprocessen of niet-bedrijfskritische processen te kiezen voor clouddiensten Door, op basis van een risicoanalyse, differentiatie aan te brengen in de organisatieactiviteiten, en op basis daarvan voor sommige ICT-activiteiten en/of informatie ook te kiezen voor outsourcing. Voor uitwijk bijvoorbeeld kan wellicht wel gekozen worden voor een extern datacenter zo kunnen die kosten in elk geval geflexibiliseerd worden Compliant in de cloud Sommige organisaties zijn gebonden aan wet- en regelgeving die verordent dat de aan hen toevertrouwde data altijd onder Nederlands recht valt. Denk aan overheden, zorginstellingen of financiële instanties. Ook dan kan een organisatie gebruikmaken van de cloud. Maar wel met een aantal voorzorgsmaatregelen. De cloudleverancier moet zelf gevestigd zijn in Nederland, eventuele onderaannemers moeten in Nederland gevestigd zijn, het datacenter waarop de data staat moet in Nederland liggen én alle medewerkers moeten onder Nederlands recht vallen. Investeringsbeslissingen De keuze voor dit scenario betekent een aantal belangrijke investeringsbeslissingen: 1. Behoud van een eigen datacenter vraagt ook om het investeren in zaken als koeling en brandbeveiliging. Dit zijn kostbare investeringen, waarvan de afschrijvingen vaak 10 tot 15 jaar bestrijken 2. Bij het vernieuwen van de hardware bestaan er steeds meer voor ICT relatief nieuwe financieringsconstructies, zoals financial lease 3. Om compliancerisico s te voorkomen is het wijs niet te besparen op essentiële regietools denk aan een clouddienst voor het centraal aanmaken van accounts 9 9

10 Scenario 3 Behoud eigen datacenter + zélf cloudprovider worden Relevant voor organisaties die: Systemen willen openstellen voor klanten en/of partners Met andere organisaties gaan samenwerken in een shared service center (SSC) Als gevolg van fusies en reorganisaties, kiezen steeds meer organisaties vooral overheden en ZBO s om ICT-dienstverlening samen aan te gaan bieden. Zij gaan dus een stap verder dan in scenario 2: ze behouden niet alleen een eigen datacenter, maar worden ook nog eens zélf een cloudprovider. Dit derde scenario is een combinatie van enerzijds het behoud van het eigen datacenter en anderzijds de capaciteit daarvan delen met verwante organisaties uit de eigen keten. Organisaties kiezen er via deze weg voor om zelf cloudprovider te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een Shared Service Center (SSC). Ze profiteren hiermee van een forse besparing en een verdeling van de lasten over meerdere partijen. Investeringsbeslissingen De keuze voor dit scenario betekent een aantal belangrijke investeringsbeslissingen: 1. Allereerst is er het gereedmaken van de eigen infrastructuur, het applicatieportfolio en de verbindingen 2. Vervolgens is er de stap van het automatiseren van voormalig handmatige handelingen. Denk aan het centraal aanmaken van gebruikersaccounts en profielen 3. Strategisch en beleidsmatig is er een aantal belangrijke keuzes te maken, zoals: hoe kan ik klanten scheiden op mijn infrastructuur? Wanneer je meerdere partijen bedient, is een virtuele scheiding van belang 4. Er moet een systeem komen dat registreert wat mensen gebruiken, zodat ook daadwerkelijk afgerekend kan worden op basis van gebruik, zowel op het gebied van data als van applicaties 5. Door een eigen appstore in te richten, krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een applicatieportfolio, toegesneden op de eigen werkplekbehoeftes, samen te stellen 6. Belangrijk is optimalisatie van de bestaande infrastructuur je gaat tenslotte verschillende resources toekennen aan je systemen. Van belang is het dus je resources zo efficiënt mogelijk in te richten 10

11 Impact op ICT Waar moet u rekening mee houden? Gehele of gedeeltelijke outsourcing naar een extern datacenter en inzet van clouddienstverlening betekent voor ICT een nieuwe manier van werken en een andere mindset. Dichter op de huid van de organisatie en de interne klant, flexibeler en meer betrokken bij wensen van de organisatie, en tegelijk bewuster van de mogelijkheden die de cloud aan medewerkers biedt. 1. Stevige ICT-governance en beleid Aan de basis van de rol als enabler ligt een stevig strategisch ICT-beleid. Inclusief een governancestructuur, die het werkelijk mogelijk maakt om dicht op de huid van de business te zitten. Dat ontwikkelen van het nieuwe ICT-beleid, inclusief ICT-governancestructuur, verloopt doorgaans via een aantal stadia. Zo start het met een vooronderzoek en een analysefase met risicoanalyse. Met deze analyses kan ICT beoordelen waar extra (security)maatregelen of aanvullende capaciteitsplanning noodzakelijk is. Op basis van dit onderzoek en analyse volgt een changemanagementplan: hoe nemen we alle stakeholders, binnen en buiten ICT, mee in deze organisatieverandering? 2. Nieuwe partners Vervolgens is er een aantal concrete doelstellingen waar ICT naar toe werkt. Denk aan een structurele relatie met de verschillende (operationele) onderdelen en natuurlijk met de directie van de organisatie. Maar ook aan portfoliobeleid, waarin actief de processen en het dienstenportfolio gemanaged wordt, en een sourcingbeleid: welke activiteiten doet ICT zelf, welke kunnen worden uitbesteed? De inrichting van ICT-support vraagt eveneens om nieuw beleid, met onder meer nieuwe selfservicepunten (virtueel en fysiek) en training van medewerkers. Zijn of haar taak is daarnaast ICT effectief en rendabel te maken, wat betekent dat hij of zij een sterker financieel en politiek gevoel dan vroeger nodig heeft. 3. Financiële onderbouwing Zowel bij het ontwikkelen van nieuw beleid en strategie als bij het aanknopen en onderhouden van nieuwe relaties in de organisatie, speelt steeds de financiële onderbouwing een rol. Het is voor de ICT-manager van belang dat hij zich steeds sterker bewust is van het feit dat een nieuw ICT-tijdperk ook om een heel nieuw financieel model vraagt. Om een nieuwe vorm van kostenberekening en -doorberekening, wat vraagt om een intensief partnerschap van Finance en ICT. Zo zal een ICT-manager investeringsbeslissingen moeten nemen bij een (steeds) grote(re) mate van onzekerheid. Onderstaande vragen/stappen helpen hem daarbij: 1. Welke langetermijnbeslissingen moet ik nemen? 2. Welke ICT-ontwikkelingen hebben invloed op de kwaliteit van deze beslissing? 3. Welke beslissing neem ik, wanneer ik deze ontwikkeling(en) niet meeweeg? 4. Welke alternatieven heb ik, wanneer ik deze ontwikkeling(en) wel meeweeg? 5. Hoe maak ik een goede afweging en de juiste keuzes? Inzet van de cloud heeft op veel organisatie-activiteiten en -onderdelen invloed. Belangrijk is dus het bewustzijn dat de integrale introductie van de cloud samen met de andere staf- en operationele afdelingen moet gebeuren. De ICT-manager heeft dus een spilfunctie als een regisseur zorgt hij ervoor dat de verschillende disciplines samenwerken om clouddiensten veilig en compliant in te zetten. 1 11

12 Het resultaat: een goede strategie Dynamisch budget, forse besparingen Hoe hoog de besparingen zijn hangt af van een aantal factoren, zoals de omvang van de traditionele systemen en servers in eigen huis bij aanvang van de transformatie. Wel is duidelijk dat het in de dubbele percentages kan lopen: double digit kortingen, dus. Bijzonder is ook dat het werken in abonnementsvormen een dynamisch budget betekent, met alle voordelen van dien. Snel open afschalen bijvoorbeeld. Doorbelasting wordt bovendien eenvoudiger en verbruik beter inzichtelijk. Maximale flexibiliteit én efficiëntie Wanneer ICT-resources meer een commodity worden, fluctueert de behoefte sterker en volgt het bredere ontwikkelingen in organisaties en daarbuiten. Door tijdelijke onder- en overcapaciteit in ICT-resources van organisaties te matchen, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor kostenbesparing en efficiënter werken. In de VS en in Duitsland zijn er al ICT-brokers die deze match maken: handelaars die ICT-capaciteit verhandelen. Waar de ene organisatie tijdelijk overcapaciteit heeft, komt de andere organisatie dat tekort. Wanneer organisaties vanuit externe datacenters met clouddiensten werken, kan hierin relatief eenvoudig geschoven worden. En gehandeld. Voorbeelden waar dat nu al gebeurt zijn de VS, met onder meer ComputeNext, en Duitsland, met de Deutsche Börse Cloud Exchange. In de toekomst zal er steeds meer op deze manier geschoven worden met ICT-capaciteit. Daardoor kunnen organisaties flexibel capaciteit inkopen en zelfs verdienen aan tijdelijke overcapaciteit. Gericht op werkelijke organisatiebehoeftes Via lifecyclemanagement zorgt ICT voor een steeds actueel (cloud)applicatieportfolio, afgestemd op de wensen en eisen van de organisatie, inclusief alle noodzakelijke updates en migraties. In de directie neemt ICT een logische plaats in, omdat ICT-management en -professionals proactief meedenken en oplossingen aandragen voor strategische organisatievraagstukken en verbetering van primaire processen. 12

13 KPN Consulting en de cloud De inzet van clouddiensten en outsourcing naar een externe datacenterleverancier vraagt om een integrale aanpak. Van het ontwikkelen van een roadmap tot het uitrollen van een datacenter- of cloudstrategie en adaptatietrajecten: u kunt erop vertrouwen dat wij het hele scala aan diensten beheersen om u bij de transformatie te begeleiden. Daarnaast hebben wij als onderdeel van KPN alle ICT-expertise en -ervaring dichtbij ons. Niet alleen hebben wij de vaardigheden in huis om de vertaling te maken van organisatievraagstukken naar ICT-oplossingen, wij kunnen de benodigde expertise ook snel inschakelen. Wanneer u dat wilt, kunnen wij uw servers en bedrijfsinformatie veilig onderbrengen in de 100% Nederlandse datacenters van KPN. Wij kunnen u ook een overzicht bieden van andere veilige en betrouwbare datacenterleveranciers in die zin zijn we onafhankelijk. KPN bracht eerder een whitepaper uit over het belang van de regierol voor de inzet van clouddiensten. Deze whitepaper vindt u via bit.ly/cloudregie. CloudNL Voor organisaties die volledige zekerheid willen hebben dat hun data in Nederland blijft, bijvoorbeeld omdat ze daartoe vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn, hebben wij CloudNL met het Cloud Compliance Framework. Deloitte voert daar continu audits en andere controles op uit, zodat de data gegarandeerd in Nederland blijft. KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN. Als gids in de nieuwe wereld verbinden wij de mogelijkheden van ICT met de mensen, doelen en drijfveren van organisaties. Zodat zij vandaag én morgen succesvol zijn. Wij helpen bedrijven, instellingen en overheden het maximale uit ICT te halen. Zo functioneren zij soepel, veilig en zeker en kunnen ze blijven vernieuwen. ICT gaat niet alleen over bits en bytes, maar vooral om mensen. Onze ruim 1000 professionals weten dat. Soms een tikje eigenwijs, met de nieuwste inzichten en altijd mensgericht. Wij zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie Simon van den Doel Principal technical consultant Willem de Wilde Lead consultant Cloud & datacenters

14 De essentie Transformatie naar de cloud: 3 scenario s De inzet van clouddiensten is voor veel organisaties onafwendbaar. Zo kan een traditionele infrastructuur de vaart van veranderingen doorgaans niet bijbenen. Bovendien drukt het in huis houden van alle ICT steeds zwaarder op de begroting. Toch aarzelen veel organisaties nog: over de manier waarop clouddiensten in te zetten zijn en hoe ver ze daarin kunnen gaan. Privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld, kan dat ook naar de cloud? En natuurlijk is er ook de logische vraag: wat het eigenlijk oplevert? In deze whitepaper laten we de 3 mogelijke scenario s zien die organisaties kunnen volgen: 1. Volledig over naar een extern datacenter + clouddiensten Is het niet strikt noodzakelijk om een intern datacenter te behouden en te blijven investeren in licenties? Dan ligt het voor de hand te kiezen voor dit scenario. Dat levert het meeste op - in bedrijfseconomische zin en in organisatorische zin. Wat het meest realistische scenario is, verschilt natuurlijk per organisatie. Belangrijk is om niet alleen technologische afwegingen te maken, maar steeds alle relevante partijen te betrekken - met name Finance. Met als doel: een duidelijke cloudstrategie, inclusief een solide financiële onderbouwing en business case. 2. Behoud eigen datacenter + (externe) clouddiensten waar mogelijk Wanneer het niet mogelijk is om alles over te hevelen naar een extern datacenter - vanwege complianceredenen of om zware connectiviteitseisen - dan zijn er nog altijd voldoende mogelijkheden om de ICT-organisatie flexibeler in te richten. 3. Behoud eigen datacenter + zélf cloudprovider worden Dit scenario is interessant voor organisaties die (gedeeltelijk) gaan samenwerken, bijvoorbeeld in een shared service center. Een groot voordeel hiervan is de nieuwe schaalgrootte en de kans die het biedt om ICT-diensten op een nieuwe flexibele manier aan te bieden. 14

15 kpnconsulting.nl

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten In gesprek over de cloud Een paar jaar geleden waren organisaties vol enthousiasme over de inzet van clouddiensten. Het aantal

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief

Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief Met de lessen van ons eigen platform TeamKPN Whitepaper Inhoudsopgave Enterprise Social Networking: de volgende stap Definitie De 4 redenen voor

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Versie 1.0 oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie