bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1"

Transcriptie

1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS

2 ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud Voorwoord Ihoud va de verpaig Motage va de SIGMA ROX 9.1 e de accessoires...5 Motage va de houder...5 Motage va de zeder selheid e trapfrequetie...5 Motage va de mageet selheid e trapfrequetie...5 Motage va de SIGMA ROX 9.1 op de houder...5 De sychroisatie...6 Sychroisere va de selheid...6 Sychroisere va de trapfrequetie...6 Sychroisere va de borstriem Alles over de SIGMA ROX Eerste eer otwae Navigatiepricipe va de SIGMA ROX Koppetoewijzig Displayopbouw fucties Boveste putmatrixblo Middelste segmet/pictogrammeweergave Oderste putmatrixblo Meustructuur va de SIGMA ROX Wele fucties e eigeschappe heeft de SIGMA ROX 9.1? Fuctieberei Bewegigssesor Favoriete Verberge va de waarde tijdes de rit Opslaa va gegeves Verbidig met de computer Igebruiame De "slaapmodus" verlate Fuctieberei va de SIGMA ROX Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) Favoriete A e Favoriete B Fietsfucties Hartslagfucties Temperatuurfucties Fucties voor bergop Fucties voor bergaf Tijdfucties Speciale fucties Lichtbeheer Kalibrere va de hoogte Bereeig va het vermoge: hoe wert dat? VIRTUELE RACE mij tegestader

3 ihoudsopgave 6 Fuctieberei va de SIGMA ROX Favoriete A e Favoriete B Logboefuctie Opslagiterval Logboe starte/stoppe Op ul stelle/opslaa va afzoderlije ritte (cumulatieve waarde) Istellige Voorwoord Istelle va de SIGMA ROX Istelle/Apparaat/Tijd Istelle/Gebruier/Verjaardag Apparaat Fiets I Fiets II Starthoogte Gebruier Favoriete A e Favoriete B Favoriete A Favoriete B Totaalwaarde Fietse Hartslag Bergop Bergaf Fabriesistellige Computeraasluitig/SIGMA DATA CENTER Systeemvereiste SIGMA DATA CENTER istallere Het docigstatio istallere Belagrije aawijzige/probleme oplosse/faq Waterdichtheid va de SIGMA ROX Oderhoud va de borstriem Traiigsadvies Foute oplosse FAQ (Meest gestelde vrage) Batterije vervage Techische gegeves Max/Mi/Stadaardwaarde Temperatuur/Batterije Garatie/Vrijwarig...37 ROX 9.1 3

4 1 Voorwoord e verpaigsihoud 1 Voorwoord e verpaigsihoud 1.1 Voorwoord Gefeliciteerd met uw euze voor ee fietscomputer va SIGMA SPORT. Uw ieuwe SIGMA ROX 9.1 zal u jarelag trouw begeleide bij het fietse. Lees a.u.b. deze gebruisaawijzig zorgvuldig door om de veelzijdige fucties va uw ieuwe fietscomputer te lere ee e te gebruie. SIGMA SPORT west u veel plezier met het gebrui va uw SIGMA ROX 9.1. Iformatie over de rit- selheid, tijd, afstad e og veel meer Iformatie over de locatie hoogte, stijgig e og veel meer Iformatie over uw lichamelije gesteldheid, hartslag, traiigszoes e og veel meer Overdracht va alle gegeves aar de computer om de resultate va uw rit eevoudig e grafisch a te ue leze De SIGMA ROX 9.1 is ee multifuctioele fietscomputer die u tijdes e a de rit ee grote verscheideheid aa iformatie biedt: 1.2 Verpaigsihoud 4 SIGMA ROX 9.1 Computerop Trapfrequetie zeder Selheids zeder Comfortex + borstriem e R1-zeder

5 1 Voorwoord e verpaigsihoud 1.2 Verpaigsihoud Houder Docigstatio Bevestigigs materiaal SIGMA DATA CENTER-cd 2 Motage va de SIGMA ROX 9.1 e de ACCESSOIRES De afbeeldige die bij deze motageteste hore staa op het bijgeleverde vouwblad! 2.1 Motage va de houder Stuur of stuurpe Gele folie verwijdere 2.2 Motage va de zeder selheid e trapfrequetie Beide zeders ue ofwel met abels (duurzame motage) of aar euze met de O-rige worde gemoteerd. Om de oodzaelije 12 mm of mider te bereie, moteert u de zeder e de mageet dichtbij de aaf. 2.3 Motage va de mageet selheid e trapfrequetie 2.4 Motage va de SIGMA ROX 9.1 op de houder ROX 9.1 5

6 2 Motage va de SIGMA ROX 9.1 e de ACCESSOIRES 2.5 De sychroisatie I gemoteerde toestad is de SIGMA ROX 9.1 ele eer als deze uit de slaapmodus wordt gehaald, laar voor sychroisatie met alle zeders: selheid, trapfrequetie e hartslag. Bij sychroisatie met de selheidszeder ippert de selheidsmeldig op het display. Zodra de meldig iet meer ippert heeft de SIGMA ROX 9.1 zich gesychroiseerd met de selheidszeder e geeft hij de actuele selheid aa. De trapfrequetiezeder e de borstriem sychroisere zich automatisch parallel daarmee. I de favorietemeu's (A e/of B) wordt de desbetreffede waarde i het boveste putmatrixblo weergegeve zodra de overeeomstige sychroisatie doorlope is Sychroisere va de selheid Hiervoor zij 2 mogelijhede: Ga rijde, meestal is de otvager a 3 wielomwetelige met de zeder gesychroiseerd. Draai aa het voorwiel tot de m/u-weergave iet meer ippert. Bovedie ut u met de ROX 9.1 de sychroisatie oo hadmatig starte. Door de oderste rechterop wat lager igedrut te houde, start u de ieuwe sychroisatie. Op het display verschijt da Sychro-terugstelop 2 sec. idrue Sychroisere va de trapfrequetie Hiervoor zij 2 mogelijhede: Ga rijde, meestal is de otvager a 3 pedaalomwetelige met de zeder gesychroiseerd. Pedale aar oder e aar bove bewege, tot de huidige trapfrequetie weergegeve wordt Sychroisere va de borstriem Doe de borstriem om. Ga i de buurt va de SIGMA ROX 9.1 staa of stap op uw fiets. Meestal sychroiseert de SIGMA ROX 9.1 zichzelf met de borstriem bie 1 secode. De actuele hartslag verschijt da op het display. 6

7 3 Alles over de SIGMA ROX Alles over de SIGMA ROX Eerste eer otwae Bij leverig bevidt de SIGMA ROX 9.1 zich i ee zogeaamde diepeslaapmodus. Om deze modus op te heffe, houdt u ee willeeurige Willeeurige toets 5 secode igedrut houde. toets 5 secode lag igedrut. Volg daara de aawijzige op het display. Geweste taal met +/- toets ieze e met "SAVE" opslaa. De weergave sprigt aar het hoofdmeu "Favoriete A". 3.2 Navigatiepricipe va de SIGMA ROX 9.1 De SIGMA ROX 9.1 et tot 5 meuiveaus. Bij de avigatie door de meu s e submeu s va de SIGMA ROX 9.1 diet u steeds het boomdiagram i hoofdstu 3.5 als uitgagsput te eme. Door ee avigatieiveau wordt het gebrui va het meu va de SIGMA ROX 9.1 voor de gebruier belagrij vereevoudigd. Door ee eer te drue op ee va de beide boveste fuctietoetse, verschijt automatisch het avigatieiveau. Op dit iveau worde de mogelije toetsfucties va de boveste twee toetse weergegeve om: Naar het volgede diepere iveau te gaa (ENTER); Terug aar het volgede hogere iveau te gaa (BACK); Naar ee ader iveau i het istelligemeu te gaa (NEXT); Ee istellig te bevestige/op te slaa (SAVE/DONE). Bevestig de op het avigatieiveau weergegeve fuctie door bie 2 secode og ee eer te drue. Dit avigatieiveau is stadaard i de SIGMA ROX 9.1 geactiveerd. Voor het geval u a lager gebrui va de SIGMA ROX 9.1 dit iveau iet meer odig hebt, ut u het i het istelligemeu deactivere. ROX 9.1 7

8 3 Alles over de SIGMA ROX Toetsidelig Fuctietoets 2 Fuctietoets 1 Met deze toets gaat u aar de submeu's of schaelt u aar de boveste 4-regelige weergave over. Met deze toets verlaat u de submeu's of slaat u de igestelde waarde op. Fuctietoets logboe Eter logboe Met deze toets opet u het logboemeu e stelt u de routepute i. Fuctietoets mi Fuctietoets plus Terugbladere i ee meuiveau... Voorwaarts bladere i ee meuiveau... of de weergegeve waarde verhoge/wijzige.... of de weergegeve waarde verlage/wijzige 3.4 Displayopbouw fucties De displayweergave va de ROX 9.1 is i 3 hoofdgebiede verdeeld: REC 8

9 3 Alles over de SIGMA ROX BOVENSTE PUNTMATRIXBLOK Dit blo geeft verschillede iformatie weer, afhaelij va het meu waari u zich bevidt Favoriete A e B Hier ue tot 4 actuele waarde weergegeve worde: De actuele hoogte (permaet) De actuele stijgig (permaet) De actuele hartslag (allee als de borstriem omgedaa is) De actuele trapfrequetie (allee als de trapfrequetiezeder gemoteerd is). Bij het idrue va de boveste rechtertoets a de weergave gewijzigd worde zodat er og maar éé va de i totaal 4 fucties weergegeve wordt Navigatieiveau Als de fuctie geactiveerd is, verschijt het avigatieiveau steeds door eemalig idrue va ee va de beide boveste fuctietoetse. I het avigatieiveau worde de mogelije toetsfucties weergegeve. Als u wat meer vertrouwd bet met het apparaat e de fucties erva, hebt u de mogelijheid i het meuoderdeel "Istellig" het avigatieiveau uit te schaele (Istelle/Apparaat/Toetsifo) Iformatiebal Het boveste putmatrixblo, d.w.z. de zogeaamde iformatiebal, helpt u bij de oriëtatie i de iveaus. Dat geldt voor de volgede meuiveaus: Ritgegeves, Tijd, Opslag, Istelle. I het boveste deel va het display wordt het hoofdmeu weergegeve, i het oderste deel het submeu waari u zich op dat momet bevidt. ROX 9.1 9

10 3 Alles over de SIGMA ROX Middelste segmet/pictogramweergave Deze segmetweergave geeft bij wijze va voorbeeld de huidige selheid weer. Oo de volgede symbole zij i dit deel va het display zichtbaar: Fiets I/Fiets II-symbool Selheidsvergelijig voor gemiddelde selheid Voorigestelde eeheid (m/u of mp/u) Stopwatch actief Aftello actief Weer actief Logboe actief REC Oderste putmatrixblo I dit blo wordt de geselecteerde actieve fuctie weergegeve, ogeacht i wel meu/submeu u zich bevidt. 1

11 3 Alles over de SIGMA ROX Meuboom/oderverdelig va de SIGMA ROX 9.1 Favoriet A Favoriet B Ritgegeves Fietse Hartslag Temperatuur Bergop Bergaf Tijd 7 ritte Geheuge Totaalwaarde Rit 1... Algemee Fietse Hartslag Temperatuur Bergop Bergaf Istelle Logboe Fietse Hartslag Logboe 1 Bergop Bergaf Log X Apparaat Fiets I Fiets II Starthoogte Favoriet A Favoriet B Totaalwaarde Fabriesistellig Fietse Hartslag Bergop Bergaf GHOST RACE Logboe 2 Gebruier ROX

12 3 Alles over de SIGMA ROX Wele fucties e eigeschappe heeft de SIGMA ROX 9.1? De SIGMA ROX 9.1 is ee zeer uitgebreid apparaat dat het mogelij maat ee rit/traiig optimaal te plae, te volge e te evaluere Fuctieberei De SIGMA ROX 9.1 is uitgerust met zeer gedifferetieerde fucties. Naast de lassiee fietsfucties biedt de SIGMA ROX 9.1 oo pols- hoogte- e stijgigsfucties, waardoor ee overzicht va de belagrijste ritgegeves gegaradeerd is. De SIGMA ROX 9.1 maat iet allee ee evaluatie va de ritgegeves mogelij, maar heeft oo eigeschappe die het gebrui vereevoudige. (Favoriete, avigatieiveaus etc.) Bewegigssesor De SIGMA ROX 9.1 is met ee bewegigssesor uitgerust. Deze bewegigssesor heeft 2 afzoderlije tae: Dazij de bewegigssesor otwaat de SIGMA ROX 9.1 bij leie bewegige va de fiets (vooropgesteld dat de SIGMA ROX 9.1 al op de houder is gemoteerd). Het is dus iet odig ee toets i te drue om hem te activere. otwae wordt de laatst opgeslage hoogte overgeome, ogeacht evetuele luchtdruverschille. Bij ee verplaatsig e zoder dat de SIGMA ROX 9.1 op de houder is gemoteerd, registreert de bewegigssesor de bewegige va de SIGMA ROX 9.1 e verricht met regelmatige tussepoze ee luchtdrumetig. Daardoor wordt de hoogte va de SIGMA ROX 9.1 geactualiseerd tijdes de rit aar de volgede plaats. Dat beteet dat ee alibratie op de plaats va bestemmig iet meer per se oodzaelij is. De bewegigssesor corrigeert de actuele hoogte automatisch e de SIGMA ROX 9.1 slaat de actuele hoogte op voordat hij i de slaapmodus overgaat. Bij het volgede Opmerig: De eraa dat bij ee autorit de luchtdrumetig beïvloedt wordt door de airco e tot oauweurige metige a leide. Automatische start/stop Hoogtemetig 12

13 3 Alles over de SIGMA ROX Favoriete Door de idividuele programmerig va de beschibare Favoriete is het mogelij lie tijdes de rit te vermijde. I de favoriete slaat u de oodzaelije fucties op die u tijdes de rit odig heeft. U ut daarvoor i de verschillede favoriete max. 1 posities gebruie. Nu hoeft u tijdes de rit iet meer door 3 fucties e 5 iveaus hee te lie maar gebruit u allee de door u idividueel samegestelde fucties. Daardoor ut u zich volledig op de rit cocetrere Verberge va de waarde tijdes de rit Tijdes de rit zij de iet per se oodzaelije fucties verborge. Zo staa de 2 favorietemeu s e alle ritgegeves ter beschiig. Alle adere hoofdmeu s ( Opslaa e Istelle ) zij verborge Opslaa va gegeves De SIGMA ROX 9.1 heeft 2 verschillede vorme va gegevesopslag: ritte Hier ut u ageoeg alle ritgegeves, zoals i het SIGMA ROX 9.1-display weergegeve, selectief opslaa. U ut tot 7 ritte opslaa Logboe Naast de 7 ritte beschit de SIGMA ROX 9.1 over ee apart logboe om ritte op te slaa e achteraf te ue aalysere. De gegeves worde door de SIGMA ROX 9.1 geregistreerd e via ee pc-aasluitig aar de door SIGMA SPORT otwielde aalysesoftware gestuurd. Zo ut u a de rit alle relevate gegeves beije e aalysere. Het logboe is oo odig om i de SIGMA DATA CENTER-software ee zogeaamde GHOST RACE te mae. ROX

14 3 Alles over de SIGMA ROX VERBINDING MET DE COMPUTER Zoals eerder gezegd is de SIGMA ROX 9.1 geschit voor gebrui met ee computer, dat wil zegge dat hij op ee computer aageslote a worde. Het bijgeleverde docigstatio zorgt voor het verzede va de opgeslage gegeves va de SIGMA ROX 9.1 aar uw computer. Oo ut u de SIGMA ROX 9.1 via uw computer istelle. Daara worde de gegeves aar uw fietscomputer overgedrage. Zo ut u uw SIGMA ROX 9.1 sel e eevoudig istelle, zoder door alle meuiveaus hee te moete lie. 4 Igebruiame 4.1 De slaapmodus verlate De SIGMA ROX 9.1 wordt bij ele bewegig va de fiets gewet. Idie de SIGMA ROX 9.1 iet op de houder is gemoteerd, wordt hij pas gewet door het idrue va ee (willeeurige) toets. 4.2 Fuctieberei va de SIGMA ROX 9.1 De SIGMA ROX 9.1 is ee veelzijdige fietscomputer. Naast de lassiee fiets fucties a de SIGMA ROX 9.1 oo de trapfrequetie, de hartslag e de hoogte/ stijgig mete. Alle fuctiegebiede (fiets, hartslag, hoogte) zij oderverdeeld i subgebiede, waari alle idividuele fucties af te leze zij. Alle huidige waarde (huidige selheid, huidige hoogte, huidige hartslag, huidige trapfrequetie e huidige stijgig) zij op het grote 6-regelige display eevoudig e cotiu af te leze. 14 Naast de weergegeve fucties beschit de SIGMA ROX 9.1 over ee logboe. Met het logboe is het mogelij om ee rit (9 uur) apart op te slaa e deze later op de computer over te brege. De gegeves worde i door os otwielde aalysesoftware uitgeleze e geaalyseerd. Meer over het logboe e de aalysesoftware vidt u i hoofdstu 6.2. De SIGMA ROX 9.1 beschit over lassiee fietscomputeremere zoals bijvoorbeeld 2 istelbare wielgroottes, die automatisch hered worde (met behulp va de selheidszeder), ee automatische start/stop e ee alibratie va de hoogte met 3 verschillede mogelijhede.

15 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5 Fuctiebeschrijvig 5.1 Favoriete A e B De favoriete A e B ue door max. 1 fucties bezet worde. Deze ut u zelf uitieze. De door os voorgeprogrammeerde istellig va de favoriete is eerzijds voor vla terrei, aderzijds voor de berge gedacht e a idividueel gewijzigd worde. Favoriete A Voorigestelde fucties Afstad Rittijd Gemiddelde selheid Maximale selheid GHOST RACE % va de maximale hartslag Huidig vermoge Stopwatch Huidige temperatuur Klotijd Favoriete B Voorigestelde fucties Afstad Rittijd Gemiddelde selheid GHOST RACE Hoogtemeter bergop Afstad bergop Stijgigsselheid Huidig vermoge % va de maximale hartslag Klotijd 5.2 Fietsfucties Alle fietsfucties zij oder: Ritgegeves/Fietse te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Afstad Rittijd Gemiddelde selheid Maximale selheid Afstad +/ Gemiddelde trapfrequetie Maximale trapfrequetie Verzet Gemiddeld verzet Huidig vermoge Gemiddeld vermoge Maximaal vermoge GHOST RACE ROX

16 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.2 Fietsfucties Het gaat hier om ee aparte afstadsmeter (aar euze afstad+ of afstad-). Deze afstadsmeter maat ee itervaltraiig of ee rit volges Roadboo mogelij. Hij is voorprogrammeerbaar e a va + aar - worde omgeschaeld zoder dat u aar de hoofdistellige hoeft te gaa. Optimaliserig va het schaele Oder verzet verstaat me de afstad die ee fiets door éé omwetelig va de trapas aflegt. Rijdt u met ee hoog verzet e lage trapfrequetie, da rijdt u op dat momet op racht. Rijdt u daaretege met ee laag verzet e hoge trapfrequetie, da rijdt u op dat momet op trapselheid. Deze iformatie a u helpe om uw racht optimaal aa de stijgig aa te passe. Het huidige verzet diet ter optimalisatie va het schaele tijdes het rijde of om dubbele overbregig te ieze. 16

17 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.3 Hartslagfucties Alle hartslagfucties zij oder: Ritgegeves/Hartslag te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: % va de maximale hartslag Gemiddelde hartslag Maximale hartslag Tijd i de eerste zoe Tijd i de tweede zoe Tijd i de derde zoe Calorieëverbrui De SIGMA ROX 9.1 heeft 3 hartslagzoes. Deze zoes worde automatisch bereed bij ivoere va de Gebruier istellige. De 3 voorbereede zoes zij: Zoe 1: 55-7% va de max. hartslag Regeeratietraiig Zoe 2: 7-8% va de max. hartslag Hart-bloedsomlooptraiig Zoe 3: 8-1% va de max. hartslag Prestatietraiig 5.4 Temperatuurfucties Alle temperatuurfucties zij oder: Ritgegeves/Temperatuur te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Huidige temperatuur Miimale temperatuur Maximale temperatuur ROX

18 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.5 Bergopfucties Alle bergopfucties zij oder: Ritgegeves/Bergop te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Gerede hoogtemeters Maximale hoogte Afstad bergop Rittijd bergop Gemiddelde selheid bergop Gemiddeld verzet bergop Stijgigsselheid Maximale stijgigsselheid bergop Gemiddelde stijgig Maximale stijgig De stijgigsselheid geeft de verticale, actuele selheid i meters per miuut weer. Zo ut u sel bereee hoeveel tijd u tot de top odig heeft. Het gaat hier om ee actuele fuctie, et zoals de selheid. 5.6 Bergaffucties Alle bergaffucties zij oder: Ritgegeves/Bergaf te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Gerede hoogtemeters bergaf Afstad bergaf Rittijd bergaf Gemiddelde selheid bergaf 18 Daligsselheid Maximale daligsselheid bergaf Gemiddelde dalig bergaf Maximale daligsselheid bergaf

19 5 Fuctiebeschrijvig (fucties die tijdes de rit igeschaeld zij) 5.7 Tijdfucties Alle tijdfucties zij oder: Tijd te vide. De volgede fucties zij oderdeel va de submeu's: Klotijd Datum Stopwatch Aftello Weer De stopwatch wordt met de boveste rechtertoets gestart resp. gestopt. Met de liertoets ut u de stopwatch op terugzette. De stopwatch loopt oafhaelij va de rijtijd e moet daarom hadmatig gestart e gestopt worde. Om de aftello voor te programmere, drut u op de rechter bovetoets. Volg de aawijzig op het display om de tijd i te stelle. Na het istelle va de tijd, start e stopt u de aftello door idrue va de rechter bovetoets. Met de liertoets zet u de aftello weer op terug. 5.8 Speciale fucties Lichtbeheer De SIGMA ROX 9.1 is uitgerust met ee lichtbeheerfuctie. Het licht a igeschaeld e uitgeschaeld worde (zie hiervoor de volgede afbeeldige). Bij igeschaelde lichtfuctie wordt ele eer als ee toets wordt igedrut het licht igeschaeld; dit blijft da 3 secode lag brade, mits er bie deze 3 secode gee toets wordt igedrut. De weergave wordt door de bedieig va het licht iet gewijzigd. Om ee fuctie met igeschaeld licht te activere, diet u bie 3 secode ee adere toets i te drue, et zo lag tot de geweste fuctie bereit is. Opmerig: Als de ROX 9.1 zich i de slaapmodus bevidt, wordt het lichtbeheer automatisch gedeactiveerd. ROX

20 5.8 Speciale fucties Kalibrere va de hoogte diet u ee referetiehoogte i de SIGMA ROX 9.1 i te voere (de zogeaamde alibratie). De hoogtemetig va de SIGMA ROX 9.1 wordt aa de had va de barometrische luchtdru bereed. Ele weersveraderig beteet ee veraderig va de luchtdru, wat tot ee wijzigig va de actuele hoogte a leide. Om deze luchtdruveraderig te compesere U ut de alibratie oo hadmatig uitvoere. Hoe u de alibratie hadmatig uitvoert, leest u i de hiervolgede uitleg: SELECT! - /+ De SIGMA ROX 9.1 biedt 3 verschillede vorme va alibratie: 3 starthoogtes De starthoogte is de hoogte va uw gewoo lije startplaats (meestal uw wooplaats). Deze waarde ut u va plattegrode of ladaarte afleze. Deze wordt eemalig i de SIGMA ROX 9.1 igesteld e a bie eele secode worde gealibreerd. I de SIGMA ROX 9.1 ut u 3 verschillede starthoogtes istelle. De actuele hoogte De actuele hoogte is de hoogte va de plaats waar u zich mometeel bevidt, oafhaelij va uw starthoogte (het begiput va uw rit, ee berghut of ee adere locatie). De actuele hoogte wordt gebruit waeer u met ee fiets oderweg bet e u uw hoogte et. 2 De luchtdru op zeeiveau I het geval dat u zich op ee obeede locatie bevidt (gee gegeves over de actuele hoogte beed), ut u de zogeaamde luchtdru, gereduceerd aar zeeiveau ivoere om de huidige hoogte te alibrere. De luchtdru, gereduceerd aar zeeiveau, ut u op het iteret (bijv. i de rat of op het vliegveld aleze. PAS OP: De luchtdru va uw weerstatio is de actuele luchtdru, iet de luchtdru gereduceerd op zeeiveau! Voor de luchtdrumetig zitte er aa de oderat va de SIGMA ROX 9.1 drie gate. Deze gate moete altijd ope blijve e diee daarom regelmatig gereiigd te worde. Niet met ee putig voorwerp i het meetgat stee!

21 5.8 Speciale fucties BEREKENING VAN HET VERMOGEN: hoe wert dat? De SIGMA ROX 9.1 is met ee ieuwe fuctie uitgerust: BEREKENING VAN HET VERMOGEN. De bereeig va het vermoge is gebaseerd op ee i de ROX 9.1 opgeslage formule. Het hierdoor bereede vermoge is het vermoge dat wordt gebruit om de fiets voort te bewege, iet het vermoge dat op de pedale wert. De weergegeve vermogeswaarde zij beaderige e worde bereed oder aaame va ee gemiddelde widselheid e e gemiddelde bestratigstoestad. Het vermoge wordt bij ee stijgig preciezer bereed, bij ee vla traject worde gemiddelde waarde voor de bereeig gebruit. Om het vermoge uit te ue reee, moete verschillede waarde i de ROX 9.1 igevoerd zij: Gewicht va fiets e berijder, fietstype e positie va de berijder op de fiets, lichaamsgrootte e schouderbreedte va de berijder GHOST RACE MIJN TEGENSTANDER De ROX 9.1 beschit over ee ieuwe, uiee fuctie: GHOST RACE. Draag het traject va de GHOST RACE uit DATA CENTER over op de ROX 9.1. Met deze fuctie a ee ROX 9.1-rijder tege zichzelf race. GHOST RACE is uie, omdat het hier gaat om ee vergelijigsmogelijheid i echttijd. U ut u dit traject tege uzelf, oftewel tege uw eige opgeslage virtuele tegestader race. De ROX 9.1 geeft tijdes de race weer of u i vergelijig met de virtuele tegestader voor of achter ligt. Het maat iet uit of u bergop, bergaf of op vla terrei rijdt. U hebt slechts twee stappe odig om ee GHOST RACE i te schaele: Kies ee reeds gerede e i DATA CENTER opgeslage rit uit e sla deze op als GHOST RACE. Daara ut u de gegeves met behulp va DATA CENTER heel eevoudig vergelije, aalysere e evaluere. U ut de verbeterige i uw prestaties zo exact cotrolere e i het oog houde. Het traject dat u als GHOST RACE wilt overzette, mag ee rijtijd va 5 uur iet overschrijde. ROX

22 6 Het gebrui va de SIGMA ROX Het gebrui va de SIGMA ROX 9.1 I dit hoofdstu behadele we alle fucties e eigeschappe va de SIGMA ROX 9.1 om zorgeloos te ue rijde. 6.1 Favoriete A e B De favoriete A e B zij twee gebiede waari u uw persoolij belagrijste fucties ut programmere. Beide favoriete zij met bepaalde fucties bezet maar ue op el momet gewijzigd worde. Beide favoriete ue met i totaal 1 fucties gevuld worde. Zo hebt u tot 15 fucties (selheid, actuele hoogte, actuele hartslag, actuele trapfrequetie e 1 fucties uit de favoriete) waar u tijdes de rit eevoudig toegag toe hebt. 6.2 Logboefuctie De SIGMA ROX 9.1 is met ee apart logboe uitgerust. Met het logboe ut u uw rit idividueel opslaa e met ame op uw computer overdrage. Dazij de SIGMA SPORT -aalysesoftware ut u ele opgeslage rit evaluere e bewere Opslagiterval De SIGMA ROX 9.1 slaat de selheid, de hartslag, de stijgig, de trapfrequetie, het vermoge e de hoogte i bepaalde opslagitervalle op. Om de opslagcapaciteit va de rit aa te passe, ut u het opslagiterval zelf istelle: 5 sec., 1 sec., 2 sec. e 3 sec. Hoe lager het tijdsiterval, des te groter de opslagcapaciteit. Naast de tijdsiterval staat de resterede opslagtijd als iformatie. De maximale opslagtijde, afhaelij va het opslagiterval, zij als volgt: 5 secode ca. 15 uur 1 secode ca. 3 uur 2 secode ca. 6 uur 3 secode ca. 9 uur Alle gegeves zij gebaseerd op ee afzoderlije tour e zij schattige. 22

23 6 Het gebrui va de SIGMA ROX Logboe starte/stoppe Het logboe a pas gestart worde als de SIGMA ROX 9.1 op de houdig is gemoteerd. De fuctie diet evewel hadmatig gestart resp. gestopt te worde Starte/stoppe va het logboe! - /+ SELECT! Routepute vastlegge Tijdes de rit ut u zogeaamde routepute istelle. Ee routeput is ee marerig tijdes de rit die u wilt vastlegge voor a afloop va de rit. Bijvoorbeeld het begi va ee hellig of ee bepaalde locatie. Ga hiervoor als volgt te wer: Opmerig: U ut slechts éé routeput i het voorigestelde opslagiterval (opslaa ele 5, 1, 2 of 3 secode) vastlegge. Als u probeert ee tweede routeput bie ee tijdsiterval i te stelle, verschijt de meldig: Er is al ee routeput i dit iterval igesteld. Op deze maier wordt ee dubbelli vermede. ROX

24 6 Het gebrui va de SIGMA ROX Op ul stelle/opslaa va afzoderlije ritte (actuele waarde) De ritwaarde va de SIGMA ROX 9.1 worde iet automatisch opgeslage. Het opslaa i het 7 ritte -geheuge gebeurt hadmatig. Dit maat het selectief opslaa va ritte mogelij.! BACK! BACK RESET! RESET! YES! NO! Als de ritgegeves al gewist zij, verschijt op het display: Touredate gespeichert ud auf Null gesetzt (Ritgegeves opgeslage e op ul gesteld). 24 Het wisse/opslaa va de ritgegeves is allee i de hoofdmeu's: Favoriete A, Favoriete B e Ritgegeves mogelij. Om de ritgegeves te wisse/op te slaa, hadelt u als volgt: YES! Opmerig: Als u de ritgegeves opslaat, worde de actuele waarde automatisch op ul gesteld.

25 7 Istellige 7 Istellige 7.1 Voorwoord I het hoofdmeu Istelle bevide zich alle istelbare fucties. Deze fucties zij verdeeld i de volgede submeu's: 7. Favoriet B 8. Totaalwaarde 9. Fabriesistellige 1. Apparaat 2. Fiets I 3. Fiets II 4. Starthoogte 5. Gebruier 6. Favoriet A Alle daari gebruite fucties ue of direct i de SIGMA ROX 9.1 igesteld worde, of op de computer igesteld e daara aar de SIGMA ROX 9.1 overgedrage worde. Hoe de SIGMA ROX 9.1 via de computer i te stelle is, ut u leze i Hoofdstu Istelle va de SIGMA ROX 9.1 Het istelle va de verschillede fucties i de SIGMA ROX 9.1 diet altijd op dezelfde maier te gebeure. Het basispricipe va het istelle wordt aa de had va het volgede voorbeeld verduidelijt: Istelle/Apparaat/Tijd ENTER! DONE! - /+ - /+ NEXT! SAVE! - /+ ROX

26 7 Istellige Istelle/Gebruier/Verjaardag ENTER! DONE! - /+ - /+ NEXT! SAVE! - /+ 7.3 Apparaat Taal Kmu/mpu Klotijd Datum 7.4 Fiets I Fietstype Wielomtre Wielgewicht 26 Geluidssterte Zoealarm Toetsifo Mij aam

27 7 Istellige 7.5 Fiets II Fietstype Wielomtre Wielgewicht 7.6 Starthoogte Starthoogte 1 Starthoogte 2 Starthoogte Gebruier Geslacht Verjaardag Gewicht Lichaamsgrootte Schouderbreedte Maximale hartslag 1. Hartslagzoe 2. Hartslagzoe 3. Hartslagzoe 7.8 Favoriete A e B Favoriete A 1. Afstad 2. Rittijd 3. Gemiddelde selheid 4. Maximale selheid 5. GHOST RACE 6. % va de maximale hartslag 7. Huidig vermoge 8. Stopwatch 9. Actuele temperatuur 1. Klotijd ROX

28 7 Istellige Favoriete B 1. Afstad 2. Rittijd 3. Gemiddelde selheid 4. GHOST RACE 5. Hoogtemeters bergop 6. Afstad bergop 7. Stijgigsselheid 8. Huidig vermoge 9. % va de maximale hartslag 1. Klotijd 7.9 Totaalwaarde Fietse Afstad fiets I Afstad fiets II Rittijd fiets I Rittijd fiets II Hartslag Calorieëverbrui fiets I Calorieëverbrui fiets II Bergop Hoogtemeter bergop fiets I Hoogtemeter bergop fiets II Maximale hoogte fiets I Maximale hoogte fiets II 28 Afstad bergop fiets I Afstad bergop fiets II Rittijd bergop fiets I Rittijd bergop fiets II

29 7 Istellige Bergaf Hoogtemeter bergaf fiets I Hoogtemeter bergaf fiets II Afstad bergaf fiets I Afstad bergaf fiets II Rittijd bergaf fiets I Rittijd bergaf fiets II 7.1 Fabriesistellige U ut uw SIGMA ROX 9.1 op el momet op de fabriesistellige terugzette. Daarbij worde alle totaalwaarde op ul gesteld e alle vooristellige zoals bij leverig weergegeve. ENTER! Om terug te zette aar de fabriesistellige, gaat u als volgt te wer: ENTER! LOAD! YES! - /+ Nadat de SIGMA ROX 9.1 op de fabriesistellige teruggezet is, gaat de fietscomputer terug aar de diepeslaapmodus. Om deze modus te verlate, gaat u te wer als i hoofdstu 3.1. ROX

30 8 Computeraasluitig/SIGMA DATA CENTER 8 Computeraasluitig/SIGMA DATA CENTER Met behulp va de aasluitig tusse de ROX 9.1 e uw computer ut u vastgelegde gegeves e de rit- e totaalwaarde aar uw computer overbrege. Daarvoor moet u de meegeleverde software istallere e da het docigstatio op uw computer aasluite. Met de software SIGMA SPORT ut u o.a. de volgede dige doe: Istelle va alle fucties va de SIGMA ROX 9.1 met behulp va de computer De batterije cotrolere va het apparaat e de zeder Opgeslage gegeves dowloade (geheuge, totaalwaarde e opgeslage gegeves) als SIGMA SPORT -bestad of als exportbestad Tabellarische e grafische weergave va de opgeslage gegeves Vergelije va 2 ritte Aalyse va de afgelegde afstad Meer gegeves over de software vidt u i de olie-help bij de software. 8.1 Systeemvereiste WINDOWS-COMPUTER Miimum Itel Petium III-processor 512 MB RAM Microsoft Widows XP Home, Professioal, of Tablet PC-versie met Service Pac 2 of ee ieuwere versie Aabevole Itel Petium IV-processor 1 GB RAM Microsoft Widows XP Home, Professioal of Tablet PC-versie met Service Pac 2 of ieuwere versies MAC-Computer Itel Core Duo-processor of seller 512 MB RAM (1 GB aabevole) MacOs X versie of ieuwer 8.2 SIGMA DATA CENTER istallere 1. Voor de istallatie diet u alle gestarte toepassige te sluite. 2. Plaats de istallatie-cd i uw cd-statio. 3. De istallatie start automatisch. U ut oo uw cd-statio selectere e setup.exe hadmatig starte. 4. Volg de istallatieaawijzige op het scherm. 5. Om SIGMA DATA CENTER te ue gebruie, hebt u Adobe Air Framewor odig. 3 Dit wordt automatisch meegeïstalleerd. Volg de aawijzige va de Adobe Air Istallatio. 6. Na voltooiig va de istallatie ut u de cd weer uiteme. Meer iformatie over de fucties va SIGMA DATA CENTER vidt u i de olie-help bij het programma.

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

De workflow-professionals

De workflow-professionals bizhub 223/283/363/423 De workflow-professioals bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Professioele zwart-wit multifuctioals voor workflows i kleur Vadaag de dag komt

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16 Handleiding Inhoudsopgave Aan de slag... 5 Uw Rider 50... 5 De Rider 50 resetten... 6 Accessoires... 6 Statuspictogrammen... 6 Zoeken & Gaan... 8 Ritten vanaf Historiek navigeren... 8 Ritten navigeren

Nadere informatie