ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL 1 Definities. 1. De beslten venntschap DataCenter Nrd B.V.; gevestigd en kantrhudende aan de Verlengde Edisnstraat 1, 8861 NJ Harlingen, telefn , fax , ingeschreven in het Handelsregister nder dssiernummer , verder te beschuwen als verkper, pdrachtnemer, leverancier van de dienst, verhuurder, f beheerder, enzvrts, hiernder k aan te duiden als "DataCenter Nrd". 2. De klant; de prfessinele- f particuliere afnemer, pdrachtgever, huurder, f kper, enzvrts. 3. De vereenkmst; het cntract, al dan niet schriftelijk tt stand gekmen dat kernbedingen bevat ver de dienst, levering f het prduct dat wrdt geleverd, in samenhangen met de daarbij geleverde bijlagen en deze algemene vrwaarden. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard vrwaarden. 1. Deze algemene vrwaarden gelden tussen DataCenter Nrd en de klant. Deze algemene vrwaarden zijn tepasselijk p ffertes van DataCenter Nrd en alle vereenkmsten tussen DataCenter Nrd en de klant en de vervlgvereenkmsten die daaruit vrtvleien, behudens vr zver partijen hiervan nadrukkelijk schriftelijk afwijken. Vrwaarden van de klant waarnder k inkpvrwaarden zijn niet van tepassing. 2. Vlgrde van geldigheid: Het cntract is leidend, vervlgens de bijlagen en specificaties bij het cntract en tensltte deze algemene vrwaarden. Tensltte geldt de wet f de Eurpese regelgeving vr zver deze ng niet in de lkale wet is verwerkt. 3. Waar nderdelen van deze vrwaarden mgelijk nietig f vernietigbaar zijn blijven de verige nderdelen van kracht en wrdt verigens het betreffende nderdeel gecnverteerd in een wel geldend nderdeel dat de rsprnkelijke bedeling zveel mgelijk benadert. ARTIKEL 3 Ttstandkming. 1. De vereenkmst tussen DataCenter Nrd en de klant kmt tt stand p het mment dat de vereenkmst dr beide partijen is ndertekend, f tenminste tussen partijen een elektrnische berichtenwisseling heeft plaatsgevnden waaruit duidelijk wrdt dat DataCenter Nrd de aanvraag inclusief bijznderheden heeft aanvaard, de klant hiervan kennis heeft kunnen nemen en de ntvangst daarvan aan DataCenter Nrd heeft bevestigd en DataCenter Nrd vervlgens instemmend heeft gereageerd. De berichtenwisseling heft niet ndzakelijkerwijs met hetzelfde medium te geschieden. Die elektrnische berichtenuitwisseling is z uitgebreid m mgelijke misverstanden uit te sluiten. Het manipuleren van heen en weer geznden dcumenten - waarbij uiteindelijk de administratie van DataCenter Nrd drslaggevend is - wrdt beschuwd als cntractbreuk. 2. Vr de elektrnisch ttstandgekmen vereenkmsten met DataCenter Nrd tt het leveren van diensten en zaken geldt een bedenktijd van zeven werkdagen. Met uitvering van de pdracht tt levering van diensten wrdt daarm gewacht tt die termijn is verstreken tenzij de klant nadrukkelijk in de hierbven aangegeven berichtenwisseling aangeeft van die termijn afstand te den en nmiddellijke uitvering p prijs stelt f binnen die termijn de dienst al daadwerkelijk heeft gebruikt. Bij vereenkmsten tt het leveren van zaken geldt de bedenktermijn niet als het een ander nadrukkelijk cnfrm de specificaties van de klant is samengesteld. 3. De aanbiedingen van DataCenter Nrd f ffertes scheppen vr DataCenter Nrd geen plicht m met ngeacht wie te cntracteren; het staat DataCenter Nrd vrij m welke klant dan k te weigeren znder vermelding van reden.

2 ARTIKEL 4 Verplichtingen DataCenter Nrd. 1. DataCenter Nrd spant zich in m de dienst te leveren vr zver van haar verlangd kan wrden. In verband met de cnnectie met andere netwerken, de aard van Internet en de ndzaak m nderhud te plegen kan de verbinding niet gegarandeerd wrden. 2. Stringen zullen z spedig mgelijk na melding verhlpen wrden. De ksten daarvan wrden drberekend aan de klant als er sprake is van nrdeelkundig gebruik aan de zijde van de klant, gebruik van het netwerk dr de klant in strijd met de algemene vrwaarden f anderszins de stringen aan de klant kunnen wrden tegerekend. De werkzaamheden in dit laatste geval wrden tegen uurtarief drberekend, waarbij in avnd, nacht en/f weekend afwijkende tarieven gehanteerd wrden. 3. DataCenter Nrd behudt zich nadrukkelijk het recht vr de dienst buiten gebruik te stellen in geval van wanbetaling, gebruik in strijd met artikel 5 en als de stabiliteit van het netwerk f de bescherming van andere klanten dat vergt. 4. DataCenter Nrd zal technische eigenschappen van een dienst kunnen wijzigen zlang dit de veiligheid, stabiliteit en beheersbaarheid van de dienst ten gede kmt. Mchten hierte wijzigingen aan de zijde van de klant drgeverd dienen te wrden dan wrdt deze hiervan tijdig p de hgte gesteld. De klant heeft het recht de vereenkmst te ntbinden als zij in redelijkheid niet aan deze wijzigingen kan vlden. Anderzijds vrmen wijzigingen van technische aard vr zver vrgeschreven dr internatinale rganisaties f dmeinnaamautriteiten niet een grnd vr ntbinding, maar slechts vr pzegging met inachtneming van de daarvr geldende termijn. 5. DataCenter Nrd betracht strikte vertruwelijkheid ten aanzien van de gegevens van de klant en zijn cntent, behudens vr zver zij dr rechterlijke uitspraak f bevegde autriteiten daarte gedwngen wrdt f het vermeden bestaat dat de klant handelt in strijd met het bepaalde in artikel Ten beheve van systeemherstel wrden dr DataCenter Nrd back-ups gemaakt welke desgewenst teruggeplaatst kunnen wrden. Specifieke bestanden wrden indien dat mgelijk is - p verzek en tegen uurtarief teruggeplaatst. 7. Naast de bekende diensten van DataCenter Nrd wrden cnsultancydiensten aangebden welke p aanvraag geffreerd wrden. Ok p deze diensten zijn deze algemene vrwaarden van tepassing. ARTIKEL 5 Verplichtingen klant. 1. De klant dient bevegd te zijn een vereenkmst te sluiten, tenminste 18 jaar te zijn en zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en vr zver tepasselijk een uittreksel uit het Handelsregister, desgewenst elektrnisch ndertekend. Verder dient de klant te beschikken ver een dmeinnaam en zich aan de regels van de dmeinnaamautriteit te huden. Het is de klant niet tegestaan de dienst nder te verhuren behudens nadrukkelijke schriftelijke testemming van DataCenter Nrd. In een dergelijk geval dienen de gegevens van de nderhuurder zals mschreven in lid b p gelijke wijze te wrden verstrekt aan DataCenter Nrd. 2. De klant is verplicht m zijn gegevens actueel te huden. Iedere wijziging in adres, telefnnummer, rechtsvrm, cntactpersn en e- mailadres dient in verband met de aard van de te leveren dienst nmiddellijk drgegeven te wrden aan DataCenter Nrd, desgewenst via de website. Het niet nakmen van deze verplichting kan leiden tt het buiten werking stellen van de dienst. 3. De klant dient vertruwelijk m te gaan met de verstrekte passwrds en gebruikersnamen. Bij vermedelijk misbruik daarvan dient de klant dit te melden en zich te richten naar de aanwijzingen van DataCenter Nrd. 4. De klant dient de dienst z te gebruiken dat anderen daar geen nadeel van ndervinden. Het draaien van backgrund scripts p virtual servers, het mgelijk maken van pen relay, spam, prtscannen, hacken, genereren, aanzetten tt f uitlkken van dds attacks is uitdrukkelijk niet tegestaan. De klant dient zich te nthuden van het laten draaien van crnjbs, scripts meten zdanig gecnfigureerd zijn dat het functineren van de server niet in gevaar wrdt gebracht. URL-frwarding is mgelijk maar niet p een wijze dat de servers vertraagd raken. Dit wrdt per geval dr DataCenter Nrd berdeeld. De klant wrdt geacht de sftware p zijn systeem up-t-date te huden en beveiligingslekken te vrkmen. Mcht een cnfiguratie als hierbven mschreven f anderszins risic s pleveren vr het functineren van de servers van DataCenter Nrd f het daarmee verbnden netwerk dan wrdt de site na één waarschuwing uitgeschakeld. Die waarschuwing wrdt verznden aan het laatstbekende adres van de klant. 5. Cntent is vlledig de verantwrdelijkheid van de klant. Muziek-, beeld- f andere bestanden waarp auteursrechten gelden,

3 kinderprn, stalking, illegale sftware, discriminerend, pruiend f aansttgevend materiaal in welke vrm dan k pgeslagen f aangebden, zijn niet tegestaan, waarbij de hiervr gegeven mschrijving niet uitputtend is. Elk ander gebruik van het medium in strijd met natinale f internatinale wetgeving, althans met vr Internet geldende nrmen is niet tegestaan. 6. Dataverkeer dr en naar de klant en gebruikte datacapaciteit dienen te vallen binnen de vereengekmen mvang, bandbreedte en/ f pslagcapaciteit. Meerverbruik wrdt afgerekend tegen de dan geldende tarieven. 7. Dr het aangaan van een vereenkmst met DataCenter Nrd aanvaardt de klant de spamplicy van DataCenter Nrd en laat deze tegen zich gelden. Het dcument is raadpleegbaar p

4 ARTIKEL 6 Duur vereenkmst en beëindiging. 1. Tenzij nadrukkelijk anders vereengekmen wrdt een vereenkmst aangegaan vr de duur van twee jaar te beginnen p de dag dat de dienst geleverd wrdt. Die vereenkmst wrdt steeds stilzwijgend verlengd tenzij drie maanden vr het aflpen van dat jaar wrdt pgezegd. Opzeggingen dienen drie maanden vr het verstrijken van de jaarlijkse termijn bij DataCenter Nrd binnen te zijn. Elke pzegging dient te wrden bevestigd met behulp van een meegestuurde kpie van een geldig legitimatiebewijs f rigineel uittreksel uit het Handelsregister van recente datum vr bedrijven, ter vrkming van fraude. Waar k een dmeinnaam wrdt pgeheven f verhuisd dienen er dcumenten meegestuurd te wrden welke vlgens de TLD beherende instantie (bijvrbeeld SIDN vr.nl dmeinnamen) verplicht zijn. Opzegging kan slechts - schriftelijk - plaatsvinden via het pzegfrmulier van DataCenter Nrd; 2. Tevens kan een vereenkmst vr nbepaalde tijd wrden aangegaan in welk geval een pzegtermijn van drie maanden wrdt gehanteerd. 3. Zwel DataCenter Nrd als de klant kunnen de vereenkmst buitengerechtelijk en genblikkelijk ntbinden in geval ten aanzien van de ander surseance, faillissement f tepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Persnen is verzcht f een dergelijk verzek is gehnreerd. Ls daarvan is buitengerechtelijke ntbinding dr de ene te allen tijde mgelijk als de ander in verzuim verkeert, waarnder nadrukkelijk nder meer - maar niet uitsluitend - wrdt verstaan het verstrekken van verkeerde gegevens, manipulatie van gegevens f gebruik in strijd met deze algemene vrwaarden en/f tepasselijke wet- f regelgeving. Een dergelijke ntbinding laat verigens de rechten van de initiatiefnemer daarte ntstaan vr het ntbindingstijdstip nverlet. 4. Na beëindiging van de vereenkmst maakt DataCenter Nrd de tegangsgegevens nbruikbaar. Het hstingpakket wrdt verwijderd, de site is niet meer raadpleegbaar en bxen verdwijnen. Werkzaamheden verband hudend met de beëindiging vr zver een redelijke tijdsbesteding te bven gaand kunnen aan de klant in rekening wrden gebracht. Na het einde van de vereenkmst zal de vertruwelijkheid dr partijen gehandhaafd blijven. ARTIKEL 7 Betaling en cndities. 1. Prijzen in ffertes en aanbiedingen van DataCenter Nrd luiden altijd in bedragen exclusief BTW. Een verzicht van de tarieven is p vraagbaar bij DataCenter Nrd. DataCenter Nrd is gerechtigd m tariefsverhgingen vrtvleiend uit verheidsmaatregelen evenals prijsverhgingen van dr haar ingeschakelde derden dr te belasten. Bij inschakeling van derden ten beheve en p verzek van de klant wrdt dat steeds in de fferte f factuur aangegeven. Ls daarvan is DataCenter Nrd gerechtigd de dr haar berekende prijzen die per peride in rekening wrden gebracht per het begin van een kwartaal te verhgen mits zij dat een maand tevren - per - heeft aangekndigd. De klant is in dat geval gerechtigd m binnen veertien dagen na die aanzegging de vereenkmst p te zeggen tegen het einde van de dan ng lpende cntractstermijn. Gedurende die peride blijft de rsprnkelijke prijs gehandhaafd. Bij vereenkmsten die vr nbepaalde tijd zijn aangegaan geldt een pzegging wegens prijsverhging dr de klant als een pzegging met een termijn van drie maanden. 2. Bij betalingen die per peride verschuldigd zijn dient de klant een machtiging tt autmatische incass te verstrekken. 3. Vergeding vr de dienst is verschuldigd vanaf het mment dat de dienst geleverd is. Betalingen die peridiek bij vruitbetaling verschuldigd zijn wrden niet gerestitueerd vr zver de betreffende peride in de vereengekmen pzegtermijn valt. Bij te late pzegging bij verhuizing van de dmeinnaam is desndanks de vergeding gedurende de resterende cntractsduur verschuldigd. 4. Na het ngebruikt verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen die p de facturen is vermeld is wettelijke rente verschuldigd naar het tepasselijke regime; 6: 119 f 119a BW. Daarnaast is DataCenter Nrd gerechtigd alle ksten, zwel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemeid met het verkrijgen van vldening van het verschuldigde p de klant te verhalen, k waar die een gebruikelijke prceskstenverrdeling te bven gaan. 5. DataCenter Nrd kan bij pdrachten van een bepaalde mvang f van een bepaalde aard zekerheidstelling verlangen welke niet verder strekt dan het geschatte verbruiksbedrag ver een peride van zes maanden. 6. DataCenter Nrd is gerechtigd bij niet betaling van facturen binnen de daarvr gestelde termijn de dienst buiten werking te stellen, znder dat dit de betalingsverplichting det vervallen. Bij aanvragen tt uitbreiding van het te leveren pakket, verhuizing f vername van dmeinnaam f wijziging van de dienst kan als vrwaarde gesteld wrden dat uitstaande facturen eerst wrden vldaan.

5 ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid. 1. De verantwrdelijkheid van DataCenter Nrd strekt niet verder dan haar invledssfeer; vral is DataCenter Nrd nimmer aansprakelijk te stellen waar het niet behrlijk leveren van de dienst is te wijten aan gebrekkige hardware, verkeerde, nveilige f veruderde cnfiguratie van de apparatuur en sftware aan de zijde van de klant. In principe kan DataCenter Nrd nimmer vr meer aansprakelijk gehuden wrden dan het ermee gemeide bedrag van de dienst maar in elk geval vr niet meer dan tt het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Indirecte f gevlgschade vrtvleiend uit het niet leveren van de dienst is nadrukkelijk uitgeslten. Als vermacht wrdt beschuwd iedere mstandigheid buiten de macht van DataCenter Nrd. 2. DataCenter Nrd aanvaardt geen aansprakelijkheid vr cntent van de klant p zijn website(s). DataCenter Nrd acht zich vrij m met het g p een ngestrd functineren van haar netwerk materiaal waarvan zij redelijkerwijs aanneemt dat het nrechtmatig is te verwijderen. DataCenter Nrd is niet aansprakelijk te huden vr schade hierdr verrzaakt, evenals in het geval dat klant artikel 5 van deze vereenkmst vertreedt f betalingsachterstand heeft. 3. De klant is verantwrdelijk vr de cntent p haar website en dient zich te huden aan algemene vrwaarden aan haar pgelegd dr de lkale dmeinnaamautriteiten (TLD s)en verigens aan tepasselijke wetgeving waarnder het geldende auteursrecht. Mcht DataCenter Nrd in rechte wrden betrkken wegens cntent van de klant f de wijze waarp van de website(s) van de klant gebruik wrdt gemaakt dan is de klant gehuden DataCenter Nrd niet slechts in rechte te vrijwaren maar is k gehuden alle juridische ksten daarmee verband hudend te vlden vr zver redelijk. ARTIKEL 9 Wijziging en tepasselijk recht. 1. DataCenter Nrd is gerechtigd deze algemene vrwaarden te wijzigen en tepasselijk te verklaren p bestaande vereenkmsten. In een vrkmend geval wrden deze wijzigingen 30 dagen tevren aangekndigd waarp de klant tegen het mment van inwerkingtreding van die nieuwe vrwaarden kan pzeggen, waarbij verigens hetgeen tt dat mment verschuldigd is verschuldigd blijft. 2. De algemene vrwaarden hebben nawerking vr zver dat vlgt uit de aard der bepalingen. 3. Op de dr DataCenter Nrd afgeslten vereenkmsten is Nederlands Recht, met uitsluiting van ander natinaal recht, van tepassing. SPECIFIEKE AANVULLENDE VOORWAARDEN DOMEINREGISTRATIES ARTIKEL D1 Definities. 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene vrwaarden. Daarnaast wrden de vlgende begrippen gehanteerd: dmeinnaamautriteit: de autriteit die bevegd is te beslissen ver het tekennen van namen in een tpleveldmain; *.nl, *.tv, *.cm, *.biz, enzvrts, waarbij vr die laatste letters k de uitdrukking extenties wrdt gebruikt. aanvrager: is degene die via DataCenter Nrd de registratie van een dmeinnaam aanvraagt; als die aanvraag is gehnreerd en verwerkt in de znefiles kan gesprken wrden van dmeinnaamhuder. ARTIKEL D2 Werkingsfeer en aard vrwaarden. 1. Deze aanvullende vrwaarden gelden tussen DataCenter Nrd, de aanvrager en de dmeinnaamhuder die via DataCenter Nrd zijn dmeinnaam laat beheren. Daarnaast gelden per tpleveldmain de regels en/f reglementen zals dr de dmeinnaamautriteiten zijn pgelegd (http://www.datacenternrd.nl/dmeinregistraties.html). Aanvrager f huder dient beide sets te accepteren, bij gebreke waarvan geen vereenkmst tt stand kmt. Met name de regels gesteld dr dmeinnaamautriteiten dienen beschuwd te wrden als vrschriften waar de aanvrager/ dmeinnaamhuder aan gebnden is.

6 ARTIKEL D3 Aanvraag. 1. De aanvraag wrdt in behandeling genmen als alle (per TLD) bendigde dcumenten zijn ingeleverd en verigens setup- en registratieksten zijn vldaan. Het staat DataCenter Nrd vrij m znder vermelding van reden k cmplete aanvragen te weigeren. Manipulatie van vrgeschreven dcumenten leidt beslist tt weigering. ARTIKEL D4 Aanvraagperide. 1. Gedurende de aanvraagperide kan een andere aanvraag van een identieke naam reeds in behandeling zijn. De whis f de dmeinnaamcheck biedt daarm geen zekerheid. Aansprakelijkheid van DataCenter Nrd, een andere deelnemer waarbij de aanvraag is gedaan f de Dmeinnaamautriteiten wegens het niet tijdig registreren van een naam f het futief registreren van de naam is geheel uitgeslten. Aansprakelijkheid vr typefuten ligt bij de aanvrager. ARTIKEL D5 Minimumvereisten en verantwrdelijkheden aanvrager/huder/ DataCenter Nrd / Dmeinnaamautriteit. 1. De aanvrager dient aan de technische vereisten te kunnen (blijven) vlden. 2. De aanvrager dient te beschikken ver een functinerend admin-c adres. DataCenter Nrd fungeert als tech-c adres. DataCenter Nrd kan vr buitenlandse aanvragers als dmicilie (admin-c) fungeren en in bepaalde landen beschikt DataCenter Nrd k ver dergelijke dmicilies. In die gevallen is de bereikbaarheid van de aanvrager een absluut vrschrift; te allen tijde dient de aanvrager daadwerkelijk bereikbaar te zijn vr aanzeggingen met rechtsgevlg. 3. Verhuizingen van de huder, wijziging van telefnnummers, wisseling van cntactpersn en iedere andere relevante wijziging dient terstnd aan DataCenter Nrd te wrden drgegeven. Niet vlden aan deze verplichting kan leiden tt het nbruikbaar maken van de dmeinnaam znder dat hierdr enige aansprakelijkheid vr DataCenter Nrd kan ntstaan. 4. Beslissingen ver het niet vermelden van persnsgegevens in de publieke whis-database wrden dr de Dmeinnaamautriteit genmen. DataCenter Nrd kan een dergelijke pt-ut begeleiden, maar p geen enkele wijze garanderen dat die aanvraag gehnreerd wrdt. 5. Aanvrager/ huder is verplicht m iedere aanspraak van derden p een dmeinnaam genblikkelijk te melden aan DataCenter Nrd. Afhankelijk van de regeling van verschillende Dmeinnaamautriteiten is aanvrager/ huder gehuden m de Dmeinnaamautriteit en DataCenter Nrd te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met die dmeinnaam, zij het in arbitrage f in een prcedure vr de gewne rechter. Deze vrijwaring hudt k in dat alle uit een dergelijk geschil vrtvleiende juridische ksten van DataCenter Nrd f de Dmeinnaamautriteit dr aanvrager/ huder van de dmeinnaam in geschil gedragen dienen te wrden, waarbij DataCenter Nrd en de Dmeinnaamautriteiten immer vrije advcatenkeuze huden. ARTIKEL D6 Verhuizing. 1. Verhuizing van de dmeinnaam naar een andere deelnemer p verzek van de huder leidt k tt een be-eindiging van de andere diensten met betrekking tt deze eerder genemde dmeinnaam van DataCenter Nrd aan de huder, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van betalingen vr die andere diensten de p-zegtermijn daarvan gehanteerd wrdt. Zie hierver de algemene vrwaarden artikel 7 lid c. Verhuizing dient schriftelijk te geschieden met de frmulieren genemd in de algemene vrwaarden nder 6 sub a. (http://www.datacenternrd.nl/dcs/pzeggen.pdf.) De ntvangst van de verhuizing/pzegging wrdt per bevestigd; blijft deze uit dan lpt de vereenkmst dr. 2. Als frmulieren niet crrect zijn ingevuld f de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kpie identiteitsbe-wijs en / f recent uittreksel uit het Handelsregister) wrdt dit dr DataCenter Nrd éénmaal gemeld waarna de aanvraag tt verhuizing bij uitblijven van een crrectie verder niet in behandeling wrdt genmen. Ok dan lpt de vereenkmst dr. ARTIKEL D7 Opzegging. 1. Opzegging van een dmeinnaam dient schriftelijk plaats te vinden met de daarvr dr de betreffende dmeinnaamautriteit

7 vrgeschreven frmulieren (http://www.datacenternrd.nl/dcs/pzeggen.pdf.) en dienen vergezeld te wrden van de daarbij vrgeschreven papieren; een kpie van een identiteitsbewijs en/ f recent uittreksel uit het handelsregister. Opzegging leidt k tt een beëindiging van de andere diensten van DataCenter Nrd aan de huder specifiek vr die dmeinnaam, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van de betalingen vr die andere diensten de pzegtermijn daarvan gehanteerd wrdt. De pzegging wrdt per bevestigd; blijft deze uit dan lpt de vereenkmst dr. 2. Als frmulieren niet crrect zijn ingevuld f de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kpie identiteitsbe-wijs en / f recent uittreksel uit het Handelsregister) wrdt dit dr DataCenter Nrd éénmaal gemeld waarna de aanvraag tt verhuizing bij uitblijven van een crrectie verder niet in behandeling wrdt genmen. Ok dan lpt de vereenkmst dr.

8 SPECIFIEKE AANVULLENDE VOORWAARDEN VIRTUAL, DEDICATED EN COLOCATED HOSTING. ARTIKEL H1 Wijziging en tepasselijk recht. 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene vrwaarden. Daarnaast wrden de vlgende begrippen gehanteerd: dataverkeer is de vereengekmen heveelheid dataverkeer binnen het netwerk uitgedrukt in GigaBytes per maand. bandbreedte f Internet Access is de heveelheid infrmatie die per tijdseenheid ver de verbinding wrdt getransprteerd; uitgedrukt in kbit/mbit per secnde. ip adressen zijn uniek uitgegeven nummers waaraan een taak, een dmeinnaam f hst gekppeld kan wrden. U f HE is een unit in een specifiek type rack; aantal U f HE is de heveelheid units in racks. uplink de verbinding van het betreffende rack via een switch naar de cre ruter. ruimte is de gecnditineerde ruimte die DataCenter Nrd beschikbaar heeft. servicecntract is de mgelijkheid m het beheer van de server p het gebied van updates, bugfixes, nieuwe serversftware, bij DataCenter Nrd nder te brengen. backupcntract; de simpelste vrm is een restre backup waarbij de een image van de hele server gemaakt wrdt, een extended backup hudt in dat k specifieke bestanden teruggeplaatst kunnen wrden. server; een al dan niet virtuele eenheid waarp al dan niet veranderlijke data staat die dr meerdere gebruikers tegelijkertijd geraadpleegd kan wrden. In dit geval gaat het ver het algemeen m webservers waarp data staat die dr internetgebruikers te raadplegen is. De daarvr gebruikte hardware met 24 uur per dag, 7 dagen per week, kunnen functineren. ARTIKEL H2 Werkingsfeer en aard vrwaarden. 1. Deze aanvullende vrwaarden gelden tussen DataCenter Nrd en de klant. Zij kan zien p virtual hsting, waarbij de pdrachtgever een deel van een server huurt van DataCenter Nrd, dedicated hsting, waarbij de klant een zelfstandige server in de ruimte van DataCenter Nrd huurt en clcated hsting waarbij de klant een eigen server in de ruimte van DataCenter Nrd plaatst en de klant die ruimte (rackspace) huurt. ARTIKEL H3 Omvang; kernbedingen p te nemen in de vereenkmst. 1. In iedere vereenkmst tussen een klant en DataCenter Nrd wrden vlgens een specificatie de vlgende psten pgenmen en waar ndig gespecificeerd. Ttstandkming van de vereenkmst is geregeld in de algemene vrwaarden. Het gaat maar niet uitsluitend - m: de setupksten, de beschikbaar te stellen ruimte p de server (virtual hsting), de heveelheid rackspace (dedicated & clcated) en het type daarvan,

9 de specificaties van de server (dedicated & clcated), de mvang van de heveelheid dataverkeer per maand alsmede het tarief per eenheid vr meerverbruik (niet verbruikte data in een maand kan niet wrden meegenmen naar een vlgende peride), de beschikbaar te stellen bandbreedte, de heveelheid IP-adressen, de mgelijkheid m p afstand te rebten, f er sprake is van een servicecntract, de backupvereenkmst (bij dedicated bij vrkeur altijd), f mnitring per f sms wrdt vereengekmen, de uurtarieven van de stringsdienst ingeval het gaat m futen dr teden van de pdrachtgever waarbij nderscheid gemaakt kan wrden in kantruren, avnduren f nachtelijke en/ f weekenduren, de persnen (in geval van clcatie) die bevegd zijn de serverruimte te bezeken alsmede hun persnalia (waarnder gebrtedata) alsmede het uurtarief vr dergelijke bezeken, f er sprake is van een gehuurde, gekchte f eigen server, en in de eerste twee gevallen de daarvr te hanteren prijzen, de verpanding van de apparatuur ingeval van clcatie, de duur van de vereenkmst indien er geen sprake is van verkp - alsmede de wijze en het tijdstip waarp deze pgezegd kan wrden, waar in het vrgaande niet expliciet aangegeven: de prijs vr de dienst f het bject. ARTIKEL H4 Verplichtingen DataCenter Nrd. 1. DataCenter Nrd stelt de vereengekmen faciliteiten beschikbaar binnen de daarvr gestelde termijnen echter znder dat deze laatste fataal zijn. Mcht een hardwarecnfiguratie niet vrhanden zijn dan zal zveel mgelijk een vergelijkbare cnfiguratie wrden aangewend. 2. Mcht hardware van de klant (clcated f geleased) in het Datacenter vervangen meten wrden m een string te verhelpen dan vlgt hierver verleg. 3. Ten aanzien van de beschikbaarheid van de dienst geldt hetgeen daarver is geregeld in artikel 4 van de algemene vrwaarden. DataCenter Nrd kan bij dedicated servers slechts instaan vr het ngestrd functineren als er een backup-vereenkmst is geslten. ARTIKEL H5 Verplichtingen klant. Naast het bepaalde in artikel 5 van de algemene vrwaarden geldt als aanvulling daarp: 1. De klant is zelf verantwrdelijk vr de data p de servers. Het in gevaar brengen van de functinaliteit van andere websites p dezelfde server (virtual hsting), andere servers, f de functinaliteit van het internet als geheel is verbden en kan leiden tt genblikkelijke buitenwerkingstelling van de site znder dat daardr de betalingsverplichting wrdt pgeschrt. Van een dergelijk evenement kan in aanvulling p wat daarver al genemd is in artikel 5 van de algemene vrwaarden - sprake zijn in gevallen van backgrund scripts, slecht gecnfigureerde frums, prtals en frmmailscripts, veruderde f nveilige sftware, een en ander geheel ter berdeling van DataCenter Nrd. Vóór buitenwerkingstelling wrdt tenminste één waarschuwing per aan het laatst

10 bekende adres van de klant verznden. 2. DataCenter Nrd heeft zich te richten naar aanwijzingen van derden alsmede zich te huden aan wettelijke verplichtingen. Data f prgrammatuur van de klant die inbreuk maakt p andermans rechten, strafbaar is, pruiend is, metatags, hyperlinks, deeplinks f vergelijkbare verwijzingen bevat die andermans rechten kenbaar schaden zijn niet tegestaan, evenals pen relay en IRC. De mschrijving is niet uitputtend; nieuwe ntwikkelingen kunnen k nder dit verbd vallen. De klant is gehuden m p eerste verzek van DataCenter Nrd hiervr bedelde data f tepassingen te verwijderen. 3. Spam van f via servers van de klant leidt tt genblikkelijke buitenwerkingstelling. De spamplicy is raadpleegbaar p Dedicated 4. De verhuur van dedicated servers dient bij vrkeur plaats te vinden inclusief een backupcntract. De server wrdt dr DataCenter Nrd geïnstalleerd en gecnfigureerd. Testperide bedraagt 1 week; als er dan geen klachten gemeld zijn wrdt de dienst als pgeleverd beschuwd. De klant kan slechts na testemming van DataCenter Nrd sftware installeren. Supprt wrdt slechts geleverd p de rsprnkelijke cnfiguratie; aanpassing van sftware en f wachtwrden znder verleg, cnfiguratieaanpassing, verandering van systeembestanden, leidt erte dat de ksten van supprt tegen de geldende tarieven wrden drbelast. Servicecntracten clcatie 5. Ingeval van een servicecntract is het de klant niet tegestaan zelf te installeren; iedere crash f het njuist functineren na een dergelijke installatie is de verantwrdelijkheid van de klant. Herstel vindt tegen uurtarief plaats. 6. De clcated klant is zelf verantwrdelijk vr het up t date en veilig huden van de serversftware. De te plaatsen apparatuur dient geschikt te zijn m 24 uur per dag te functineren. Bij gebruik van Windws-serversftware dient een hardwarematige firewall geplaatst te wrden f dient cliënt gebruik te maken van de shared firewall van DataCenter Nrd. DataCenter Nrd is gerechtigd m de cnfiguratie te cntrleren en aanwijzingen te geven vr zver deze leiden tt een grtere stabiliteit f veiligheid. Als uit ntwikkelingen in de techniek, regelgeving f rechtspraak vrtvleit dat de sft- f hardware-matige cnfiguratie dient te wrden aangepast dan verleent de klant daaraan medewerking en de ksten daarvan zijn vr rekening van de klant. 7. De klant verpandt ingeval van clcatie de server(s) aan DataCenter Nrd tt zekerheid vr de betalingen. De klant dient vlledig beschikkingsbevegd te zijn ten aanzien van de apparatuur en deze niet geleased te hebben f nder eigendmsvrbehud verkregen. Dit pandrecht beperkt zich nadrukkelijk tt slechts de fysieke apparatuur en strekt zich nadrukkelijk niet uit tt de daarp aanwezige data f de via de apparatuur verznden data.

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Roojo. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Roojo. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Roojo Artikel 1 Definities De Vennootschap onder firma Roojo; gevestigd en kantoorhoudende aan de Ubbo Emmiusstraat 13A 9711 CA Groningen, www.roojo.nl, info@roojo.nl, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MCJW

ALGEMENE VOORWAARDEN MCJW ALGEMENE VOORWAARDEN MCJW Tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, onder nummer 09158570. Te allen tijde raadpleegbaar op de website van MCJW, via http://www.mcjw.nl/algvw.pdf.

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

Disclaimer SIZO Handelsregister

Disclaimer SIZO Handelsregister Disclaimer SIZO Handelsregister - 1 van 7 - DISCLAIMER I. DEFINITIES In deze disclaimer wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de beslten venntschap Siz Slutins BV, mede handelende nder de naam Siz Handelsregister,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument: de natuurlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Zoweg.nl Weteringstraat 1-1 1017 SL Amsterdam info@zoweg.nl KvK-nummer: 34223432 Btw-identificatienummer: 823562633B01

Zoweg.nl Weteringstraat 1-1 1017 SL Amsterdam info@zoweg.nl KvK-nummer: 34223432 Btw-identificatienummer: 823562633B01 Lees eerst de vrwaarden vrdat u een reservering maakt via Zweg.nl. Als u gebruik maakt van Zweg.nl gaat u akkrd met nze vrwaarden. Als u het niet eens bent met nze vrwaarden, maak dan geen gebruik van

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl Algemene Vrwaarden Sprtvedingsschema.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy statement

Algemene Voorwaarden en Privacy statement Algemene Vrwaarden en Privacy statement Privacy Statement ISO Beauty BV det er alles aan m uw privacy te waarbrgen. Uw gegevens blijven bij ns en wrden niet drverkcht f drgespeeld aan derden. De database

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie