ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL 1 Definities. 1. De beslten venntschap DataCenter Nrd B.V.; gevestigd en kantrhudende aan de Verlengde Edisnstraat 1, 8861 NJ Harlingen, telefn , fax , ingeschreven in het Handelsregister nder dssiernummer , verder te beschuwen als verkper, pdrachtnemer, leverancier van de dienst, verhuurder, f beheerder, enzvrts, hiernder k aan te duiden als "DataCenter Nrd". 2. De klant; de prfessinele- f particuliere afnemer, pdrachtgever, huurder, f kper, enzvrts. 3. De vereenkmst; het cntract, al dan niet schriftelijk tt stand gekmen dat kernbedingen bevat ver de dienst, levering f het prduct dat wrdt geleverd, in samenhangen met de daarbij geleverde bijlagen en deze algemene vrwaarden. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard vrwaarden. 1. Deze algemene vrwaarden gelden tussen DataCenter Nrd en de klant. Deze algemene vrwaarden zijn tepasselijk p ffertes van DataCenter Nrd en alle vereenkmsten tussen DataCenter Nrd en de klant en de vervlgvereenkmsten die daaruit vrtvleien, behudens vr zver partijen hiervan nadrukkelijk schriftelijk afwijken. Vrwaarden van de klant waarnder k inkpvrwaarden zijn niet van tepassing. 2. Vlgrde van geldigheid: Het cntract is leidend, vervlgens de bijlagen en specificaties bij het cntract en tensltte deze algemene vrwaarden. Tensltte geldt de wet f de Eurpese regelgeving vr zver deze ng niet in de lkale wet is verwerkt. 3. Waar nderdelen van deze vrwaarden mgelijk nietig f vernietigbaar zijn blijven de verige nderdelen van kracht en wrdt verigens het betreffende nderdeel gecnverteerd in een wel geldend nderdeel dat de rsprnkelijke bedeling zveel mgelijk benadert. ARTIKEL 3 Ttstandkming. 1. De vereenkmst tussen DataCenter Nrd en de klant kmt tt stand p het mment dat de vereenkmst dr beide partijen is ndertekend, f tenminste tussen partijen een elektrnische berichtenwisseling heeft plaatsgevnden waaruit duidelijk wrdt dat DataCenter Nrd de aanvraag inclusief bijznderheden heeft aanvaard, de klant hiervan kennis heeft kunnen nemen en de ntvangst daarvan aan DataCenter Nrd heeft bevestigd en DataCenter Nrd vervlgens instemmend heeft gereageerd. De berichtenwisseling heft niet ndzakelijkerwijs met hetzelfde medium te geschieden. Die elektrnische berichtenuitwisseling is z uitgebreid m mgelijke misverstanden uit te sluiten. Het manipuleren van heen en weer geznden dcumenten - waarbij uiteindelijk de administratie van DataCenter Nrd drslaggevend is - wrdt beschuwd als cntractbreuk. 2. Vr de elektrnisch ttstandgekmen vereenkmsten met DataCenter Nrd tt het leveren van diensten en zaken geldt een bedenktijd van zeven werkdagen. Met uitvering van de pdracht tt levering van diensten wrdt daarm gewacht tt die termijn is verstreken tenzij de klant nadrukkelijk in de hierbven aangegeven berichtenwisseling aangeeft van die termijn afstand te den en nmiddellijke uitvering p prijs stelt f binnen die termijn de dienst al daadwerkelijk heeft gebruikt. Bij vereenkmsten tt het leveren van zaken geldt de bedenktermijn niet als het een ander nadrukkelijk cnfrm de specificaties van de klant is samengesteld. 3. De aanbiedingen van DataCenter Nrd f ffertes scheppen vr DataCenter Nrd geen plicht m met ngeacht wie te cntracteren; het staat DataCenter Nrd vrij m welke klant dan k te weigeren znder vermelding van reden.

2 ARTIKEL 4 Verplichtingen DataCenter Nrd. 1. DataCenter Nrd spant zich in m de dienst te leveren vr zver van haar verlangd kan wrden. In verband met de cnnectie met andere netwerken, de aard van Internet en de ndzaak m nderhud te plegen kan de verbinding niet gegarandeerd wrden. 2. Stringen zullen z spedig mgelijk na melding verhlpen wrden. De ksten daarvan wrden drberekend aan de klant als er sprake is van nrdeelkundig gebruik aan de zijde van de klant, gebruik van het netwerk dr de klant in strijd met de algemene vrwaarden f anderszins de stringen aan de klant kunnen wrden tegerekend. De werkzaamheden in dit laatste geval wrden tegen uurtarief drberekend, waarbij in avnd, nacht en/f weekend afwijkende tarieven gehanteerd wrden. 3. DataCenter Nrd behudt zich nadrukkelijk het recht vr de dienst buiten gebruik te stellen in geval van wanbetaling, gebruik in strijd met artikel 5 en als de stabiliteit van het netwerk f de bescherming van andere klanten dat vergt. 4. DataCenter Nrd zal technische eigenschappen van een dienst kunnen wijzigen zlang dit de veiligheid, stabiliteit en beheersbaarheid van de dienst ten gede kmt. Mchten hierte wijzigingen aan de zijde van de klant drgeverd dienen te wrden dan wrdt deze hiervan tijdig p de hgte gesteld. De klant heeft het recht de vereenkmst te ntbinden als zij in redelijkheid niet aan deze wijzigingen kan vlden. Anderzijds vrmen wijzigingen van technische aard vr zver vrgeschreven dr internatinale rganisaties f dmeinnaamautriteiten niet een grnd vr ntbinding, maar slechts vr pzegging met inachtneming van de daarvr geldende termijn. 5. DataCenter Nrd betracht strikte vertruwelijkheid ten aanzien van de gegevens van de klant en zijn cntent, behudens vr zver zij dr rechterlijke uitspraak f bevegde autriteiten daarte gedwngen wrdt f het vermeden bestaat dat de klant handelt in strijd met het bepaalde in artikel Ten beheve van systeemherstel wrden dr DataCenter Nrd back-ups gemaakt welke desgewenst teruggeplaatst kunnen wrden. Specifieke bestanden wrden indien dat mgelijk is - p verzek en tegen uurtarief teruggeplaatst. 7. Naast de bekende diensten van DataCenter Nrd wrden cnsultancydiensten aangebden welke p aanvraag geffreerd wrden. Ok p deze diensten zijn deze algemene vrwaarden van tepassing. ARTIKEL 5 Verplichtingen klant. 1. De klant dient bevegd te zijn een vereenkmst te sluiten, tenminste 18 jaar te zijn en zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en vr zver tepasselijk een uittreksel uit het Handelsregister, desgewenst elektrnisch ndertekend. Verder dient de klant te beschikken ver een dmeinnaam en zich aan de regels van de dmeinnaamautriteit te huden. Het is de klant niet tegestaan de dienst nder te verhuren behudens nadrukkelijke schriftelijke testemming van DataCenter Nrd. In een dergelijk geval dienen de gegevens van de nderhuurder zals mschreven in lid b p gelijke wijze te wrden verstrekt aan DataCenter Nrd. 2. De klant is verplicht m zijn gegevens actueel te huden. Iedere wijziging in adres, telefnnummer, rechtsvrm, cntactpersn en e- mailadres dient in verband met de aard van de te leveren dienst nmiddellijk drgegeven te wrden aan DataCenter Nrd, desgewenst via de website. Het niet nakmen van deze verplichting kan leiden tt het buiten werking stellen van de dienst. 3. De klant dient vertruwelijk m te gaan met de verstrekte passwrds en gebruikersnamen. Bij vermedelijk misbruik daarvan dient de klant dit te melden en zich te richten naar de aanwijzingen van DataCenter Nrd. 4. De klant dient de dienst z te gebruiken dat anderen daar geen nadeel van ndervinden. Het draaien van backgrund scripts p virtual servers, het mgelijk maken van pen relay, spam, prtscannen, hacken, genereren, aanzetten tt f uitlkken van dds attacks is uitdrukkelijk niet tegestaan. De klant dient zich te nthuden van het laten draaien van crnjbs, scripts meten zdanig gecnfigureerd zijn dat het functineren van de server niet in gevaar wrdt gebracht. URL-frwarding is mgelijk maar niet p een wijze dat de servers vertraagd raken. Dit wrdt per geval dr DataCenter Nrd berdeeld. De klant wrdt geacht de sftware p zijn systeem up-t-date te huden en beveiligingslekken te vrkmen. Mcht een cnfiguratie als hierbven mschreven f anderszins risic s pleveren vr het functineren van de servers van DataCenter Nrd f het daarmee verbnden netwerk dan wrdt de site na één waarschuwing uitgeschakeld. Die waarschuwing wrdt verznden aan het laatstbekende adres van de klant. 5. Cntent is vlledig de verantwrdelijkheid van de klant. Muziek-, beeld- f andere bestanden waarp auteursrechten gelden,

3 kinderprn, stalking, illegale sftware, discriminerend, pruiend f aansttgevend materiaal in welke vrm dan k pgeslagen f aangebden, zijn niet tegestaan, waarbij de hiervr gegeven mschrijving niet uitputtend is. Elk ander gebruik van het medium in strijd met natinale f internatinale wetgeving, althans met vr Internet geldende nrmen is niet tegestaan. 6. Dataverkeer dr en naar de klant en gebruikte datacapaciteit dienen te vallen binnen de vereengekmen mvang, bandbreedte en/ f pslagcapaciteit. Meerverbruik wrdt afgerekend tegen de dan geldende tarieven. 7. Dr het aangaan van een vereenkmst met DataCenter Nrd aanvaardt de klant de spamplicy van DataCenter Nrd en laat deze tegen zich gelden. Het dcument is raadpleegbaar p

4 ARTIKEL 6 Duur vereenkmst en beëindiging. 1. Tenzij nadrukkelijk anders vereengekmen wrdt een vereenkmst aangegaan vr de duur van twee jaar te beginnen p de dag dat de dienst geleverd wrdt. Die vereenkmst wrdt steeds stilzwijgend verlengd tenzij drie maanden vr het aflpen van dat jaar wrdt pgezegd. Opzeggingen dienen drie maanden vr het verstrijken van de jaarlijkse termijn bij DataCenter Nrd binnen te zijn. Elke pzegging dient te wrden bevestigd met behulp van een meegestuurde kpie van een geldig legitimatiebewijs f rigineel uittreksel uit het Handelsregister van recente datum vr bedrijven, ter vrkming van fraude. Waar k een dmeinnaam wrdt pgeheven f verhuisd dienen er dcumenten meegestuurd te wrden welke vlgens de TLD beherende instantie (bijvrbeeld SIDN vr.nl dmeinnamen) verplicht zijn. Opzegging kan slechts - schriftelijk - plaatsvinden via het pzegfrmulier van DataCenter Nrd; 2. Tevens kan een vereenkmst vr nbepaalde tijd wrden aangegaan in welk geval een pzegtermijn van drie maanden wrdt gehanteerd. 3. Zwel DataCenter Nrd als de klant kunnen de vereenkmst buitengerechtelijk en genblikkelijk ntbinden in geval ten aanzien van de ander surseance, faillissement f tepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Persnen is verzcht f een dergelijk verzek is gehnreerd. Ls daarvan is buitengerechtelijke ntbinding dr de ene te allen tijde mgelijk als de ander in verzuim verkeert, waarnder nadrukkelijk nder meer - maar niet uitsluitend - wrdt verstaan het verstrekken van verkeerde gegevens, manipulatie van gegevens f gebruik in strijd met deze algemene vrwaarden en/f tepasselijke wet- f regelgeving. Een dergelijke ntbinding laat verigens de rechten van de initiatiefnemer daarte ntstaan vr het ntbindingstijdstip nverlet. 4. Na beëindiging van de vereenkmst maakt DataCenter Nrd de tegangsgegevens nbruikbaar. Het hstingpakket wrdt verwijderd, de site is niet meer raadpleegbaar en bxen verdwijnen. Werkzaamheden verband hudend met de beëindiging vr zver een redelijke tijdsbesteding te bven gaand kunnen aan de klant in rekening wrden gebracht. Na het einde van de vereenkmst zal de vertruwelijkheid dr partijen gehandhaafd blijven. ARTIKEL 7 Betaling en cndities. 1. Prijzen in ffertes en aanbiedingen van DataCenter Nrd luiden altijd in bedragen exclusief BTW. Een verzicht van de tarieven is p vraagbaar bij DataCenter Nrd. DataCenter Nrd is gerechtigd m tariefsverhgingen vrtvleiend uit verheidsmaatregelen evenals prijsverhgingen van dr haar ingeschakelde derden dr te belasten. Bij inschakeling van derden ten beheve en p verzek van de klant wrdt dat steeds in de fferte f factuur aangegeven. Ls daarvan is DataCenter Nrd gerechtigd de dr haar berekende prijzen die per peride in rekening wrden gebracht per het begin van een kwartaal te verhgen mits zij dat een maand tevren - per - heeft aangekndigd. De klant is in dat geval gerechtigd m binnen veertien dagen na die aanzegging de vereenkmst p te zeggen tegen het einde van de dan ng lpende cntractstermijn. Gedurende die peride blijft de rsprnkelijke prijs gehandhaafd. Bij vereenkmsten die vr nbepaalde tijd zijn aangegaan geldt een pzegging wegens prijsverhging dr de klant als een pzegging met een termijn van drie maanden. 2. Bij betalingen die per peride verschuldigd zijn dient de klant een machtiging tt autmatische incass te verstrekken. 3. Vergeding vr de dienst is verschuldigd vanaf het mment dat de dienst geleverd is. Betalingen die peridiek bij vruitbetaling verschuldigd zijn wrden niet gerestitueerd vr zver de betreffende peride in de vereengekmen pzegtermijn valt. Bij te late pzegging bij verhuizing van de dmeinnaam is desndanks de vergeding gedurende de resterende cntractsduur verschuldigd. 4. Na het ngebruikt verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen die p de facturen is vermeld is wettelijke rente verschuldigd naar het tepasselijke regime; 6: 119 f 119a BW. Daarnaast is DataCenter Nrd gerechtigd alle ksten, zwel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemeid met het verkrijgen van vldening van het verschuldigde p de klant te verhalen, k waar die een gebruikelijke prceskstenverrdeling te bven gaan. 5. DataCenter Nrd kan bij pdrachten van een bepaalde mvang f van een bepaalde aard zekerheidstelling verlangen welke niet verder strekt dan het geschatte verbruiksbedrag ver een peride van zes maanden. 6. DataCenter Nrd is gerechtigd bij niet betaling van facturen binnen de daarvr gestelde termijn de dienst buiten werking te stellen, znder dat dit de betalingsverplichting det vervallen. Bij aanvragen tt uitbreiding van het te leveren pakket, verhuizing f vername van dmeinnaam f wijziging van de dienst kan als vrwaarde gesteld wrden dat uitstaande facturen eerst wrden vldaan.

5 ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid. 1. De verantwrdelijkheid van DataCenter Nrd strekt niet verder dan haar invledssfeer; vral is DataCenter Nrd nimmer aansprakelijk te stellen waar het niet behrlijk leveren van de dienst is te wijten aan gebrekkige hardware, verkeerde, nveilige f veruderde cnfiguratie van de apparatuur en sftware aan de zijde van de klant. In principe kan DataCenter Nrd nimmer vr meer aansprakelijk gehuden wrden dan het ermee gemeide bedrag van de dienst maar in elk geval vr niet meer dan tt het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Indirecte f gevlgschade vrtvleiend uit het niet leveren van de dienst is nadrukkelijk uitgeslten. Als vermacht wrdt beschuwd iedere mstandigheid buiten de macht van DataCenter Nrd. 2. DataCenter Nrd aanvaardt geen aansprakelijkheid vr cntent van de klant p zijn website(s). DataCenter Nrd acht zich vrij m met het g p een ngestrd functineren van haar netwerk materiaal waarvan zij redelijkerwijs aanneemt dat het nrechtmatig is te verwijderen. DataCenter Nrd is niet aansprakelijk te huden vr schade hierdr verrzaakt, evenals in het geval dat klant artikel 5 van deze vereenkmst vertreedt f betalingsachterstand heeft. 3. De klant is verantwrdelijk vr de cntent p haar website en dient zich te huden aan algemene vrwaarden aan haar pgelegd dr de lkale dmeinnaamautriteiten (TLD s)en verigens aan tepasselijke wetgeving waarnder het geldende auteursrecht. Mcht DataCenter Nrd in rechte wrden betrkken wegens cntent van de klant f de wijze waarp van de website(s) van de klant gebruik wrdt gemaakt dan is de klant gehuden DataCenter Nrd niet slechts in rechte te vrijwaren maar is k gehuden alle juridische ksten daarmee verband hudend te vlden vr zver redelijk. ARTIKEL 9 Wijziging en tepasselijk recht. 1. DataCenter Nrd is gerechtigd deze algemene vrwaarden te wijzigen en tepasselijk te verklaren p bestaande vereenkmsten. In een vrkmend geval wrden deze wijzigingen 30 dagen tevren aangekndigd waarp de klant tegen het mment van inwerkingtreding van die nieuwe vrwaarden kan pzeggen, waarbij verigens hetgeen tt dat mment verschuldigd is verschuldigd blijft. 2. De algemene vrwaarden hebben nawerking vr zver dat vlgt uit de aard der bepalingen. 3. Op de dr DataCenter Nrd afgeslten vereenkmsten is Nederlands Recht, met uitsluiting van ander natinaal recht, van tepassing. SPECIFIEKE AANVULLENDE VOORWAARDEN DOMEINREGISTRATIES ARTIKEL D1 Definities. 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene vrwaarden. Daarnaast wrden de vlgende begrippen gehanteerd: dmeinnaamautriteit: de autriteit die bevegd is te beslissen ver het tekennen van namen in een tpleveldmain; *.nl, *.tv, *.cm, *.biz, enzvrts, waarbij vr die laatste letters k de uitdrukking extenties wrdt gebruikt. aanvrager: is degene die via DataCenter Nrd de registratie van een dmeinnaam aanvraagt; als die aanvraag is gehnreerd en verwerkt in de znefiles kan gesprken wrden van dmeinnaamhuder. ARTIKEL D2 Werkingsfeer en aard vrwaarden. 1. Deze aanvullende vrwaarden gelden tussen DataCenter Nrd, de aanvrager en de dmeinnaamhuder die via DataCenter Nrd zijn dmeinnaam laat beheren. Daarnaast gelden per tpleveldmain de regels en/f reglementen zals dr de dmeinnaamautriteiten zijn pgelegd (http://www.datacenternrd.nl/dmeinregistraties.html). Aanvrager f huder dient beide sets te accepteren, bij gebreke waarvan geen vereenkmst tt stand kmt. Met name de regels gesteld dr dmeinnaamautriteiten dienen beschuwd te wrden als vrschriften waar de aanvrager/ dmeinnaamhuder aan gebnden is.

6 ARTIKEL D3 Aanvraag. 1. De aanvraag wrdt in behandeling genmen als alle (per TLD) bendigde dcumenten zijn ingeleverd en verigens setup- en registratieksten zijn vldaan. Het staat DataCenter Nrd vrij m znder vermelding van reden k cmplete aanvragen te weigeren. Manipulatie van vrgeschreven dcumenten leidt beslist tt weigering. ARTIKEL D4 Aanvraagperide. 1. Gedurende de aanvraagperide kan een andere aanvraag van een identieke naam reeds in behandeling zijn. De whis f de dmeinnaamcheck biedt daarm geen zekerheid. Aansprakelijkheid van DataCenter Nrd, een andere deelnemer waarbij de aanvraag is gedaan f de Dmeinnaamautriteiten wegens het niet tijdig registreren van een naam f het futief registreren van de naam is geheel uitgeslten. Aansprakelijkheid vr typefuten ligt bij de aanvrager. ARTIKEL D5 Minimumvereisten en verantwrdelijkheden aanvrager/huder/ DataCenter Nrd / Dmeinnaamautriteit. 1. De aanvrager dient aan de technische vereisten te kunnen (blijven) vlden. 2. De aanvrager dient te beschikken ver een functinerend admin-c adres. DataCenter Nrd fungeert als tech-c adres. DataCenter Nrd kan vr buitenlandse aanvragers als dmicilie (admin-c) fungeren en in bepaalde landen beschikt DataCenter Nrd k ver dergelijke dmicilies. In die gevallen is de bereikbaarheid van de aanvrager een absluut vrschrift; te allen tijde dient de aanvrager daadwerkelijk bereikbaar te zijn vr aanzeggingen met rechtsgevlg. 3. Verhuizingen van de huder, wijziging van telefnnummers, wisseling van cntactpersn en iedere andere relevante wijziging dient terstnd aan DataCenter Nrd te wrden drgegeven. Niet vlden aan deze verplichting kan leiden tt het nbruikbaar maken van de dmeinnaam znder dat hierdr enige aansprakelijkheid vr DataCenter Nrd kan ntstaan. 4. Beslissingen ver het niet vermelden van persnsgegevens in de publieke whis-database wrden dr de Dmeinnaamautriteit genmen. DataCenter Nrd kan een dergelijke pt-ut begeleiden, maar p geen enkele wijze garanderen dat die aanvraag gehnreerd wrdt. 5. Aanvrager/ huder is verplicht m iedere aanspraak van derden p een dmeinnaam genblikkelijk te melden aan DataCenter Nrd. Afhankelijk van de regeling van verschillende Dmeinnaamautriteiten is aanvrager/ huder gehuden m de Dmeinnaamautriteit en DataCenter Nrd te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met die dmeinnaam, zij het in arbitrage f in een prcedure vr de gewne rechter. Deze vrijwaring hudt k in dat alle uit een dergelijk geschil vrtvleiende juridische ksten van DataCenter Nrd f de Dmeinnaamautriteit dr aanvrager/ huder van de dmeinnaam in geschil gedragen dienen te wrden, waarbij DataCenter Nrd en de Dmeinnaamautriteiten immer vrije advcatenkeuze huden. ARTIKEL D6 Verhuizing. 1. Verhuizing van de dmeinnaam naar een andere deelnemer p verzek van de huder leidt k tt een be-eindiging van de andere diensten met betrekking tt deze eerder genemde dmeinnaam van DataCenter Nrd aan de huder, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van betalingen vr die andere diensten de p-zegtermijn daarvan gehanteerd wrdt. Zie hierver de algemene vrwaarden artikel 7 lid c. Verhuizing dient schriftelijk te geschieden met de frmulieren genemd in de algemene vrwaarden nder 6 sub a. (http://www.datacenternrd.nl/dcs/pzeggen.pdf.) De ntvangst van de verhuizing/pzegging wrdt per bevestigd; blijft deze uit dan lpt de vereenkmst dr. 2. Als frmulieren niet crrect zijn ingevuld f de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kpie identiteitsbe-wijs en / f recent uittreksel uit het Handelsregister) wrdt dit dr DataCenter Nrd éénmaal gemeld waarna de aanvraag tt verhuizing bij uitblijven van een crrectie verder niet in behandeling wrdt genmen. Ok dan lpt de vereenkmst dr. ARTIKEL D7 Opzegging. 1. Opzegging van een dmeinnaam dient schriftelijk plaats te vinden met de daarvr dr de betreffende dmeinnaamautriteit

7 vrgeschreven frmulieren (http://www.datacenternrd.nl/dcs/pzeggen.pdf.) en dienen vergezeld te wrden van de daarbij vrgeschreven papieren; een kpie van een identiteitsbewijs en/ f recent uittreksel uit het handelsregister. Opzegging leidt k tt een beëindiging van de andere diensten van DataCenter Nrd aan de huder specifiek vr die dmeinnaam, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van de betalingen vr die andere diensten de pzegtermijn daarvan gehanteerd wrdt. De pzegging wrdt per bevestigd; blijft deze uit dan lpt de vereenkmst dr. 2. Als frmulieren niet crrect zijn ingevuld f de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kpie identiteitsbe-wijs en / f recent uittreksel uit het Handelsregister) wrdt dit dr DataCenter Nrd éénmaal gemeld waarna de aanvraag tt verhuizing bij uitblijven van een crrectie verder niet in behandeling wrdt genmen. Ok dan lpt de vereenkmst dr.

8 SPECIFIEKE AANVULLENDE VOORWAARDEN VIRTUAL, DEDICATED EN COLOCATED HOSTING. ARTIKEL H1 Wijziging en tepasselijk recht. 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene vrwaarden. Daarnaast wrden de vlgende begrippen gehanteerd: dataverkeer is de vereengekmen heveelheid dataverkeer binnen het netwerk uitgedrukt in GigaBytes per maand. bandbreedte f Internet Access is de heveelheid infrmatie die per tijdseenheid ver de verbinding wrdt getransprteerd; uitgedrukt in kbit/mbit per secnde. ip adressen zijn uniek uitgegeven nummers waaraan een taak, een dmeinnaam f hst gekppeld kan wrden. U f HE is een unit in een specifiek type rack; aantal U f HE is de heveelheid units in racks. uplink de verbinding van het betreffende rack via een switch naar de cre ruter. ruimte is de gecnditineerde ruimte die DataCenter Nrd beschikbaar heeft. servicecntract is de mgelijkheid m het beheer van de server p het gebied van updates, bugfixes, nieuwe serversftware, bij DataCenter Nrd nder te brengen. backupcntract; de simpelste vrm is een restre backup waarbij de een image van de hele server gemaakt wrdt, een extended backup hudt in dat k specifieke bestanden teruggeplaatst kunnen wrden. server; een al dan niet virtuele eenheid waarp al dan niet veranderlijke data staat die dr meerdere gebruikers tegelijkertijd geraadpleegd kan wrden. In dit geval gaat het ver het algemeen m webservers waarp data staat die dr internetgebruikers te raadplegen is. De daarvr gebruikte hardware met 24 uur per dag, 7 dagen per week, kunnen functineren. ARTIKEL H2 Werkingsfeer en aard vrwaarden. 1. Deze aanvullende vrwaarden gelden tussen DataCenter Nrd en de klant. Zij kan zien p virtual hsting, waarbij de pdrachtgever een deel van een server huurt van DataCenter Nrd, dedicated hsting, waarbij de klant een zelfstandige server in de ruimte van DataCenter Nrd huurt en clcated hsting waarbij de klant een eigen server in de ruimte van DataCenter Nrd plaatst en de klant die ruimte (rackspace) huurt. ARTIKEL H3 Omvang; kernbedingen p te nemen in de vereenkmst. 1. In iedere vereenkmst tussen een klant en DataCenter Nrd wrden vlgens een specificatie de vlgende psten pgenmen en waar ndig gespecificeerd. Ttstandkming van de vereenkmst is geregeld in de algemene vrwaarden. Het gaat maar niet uitsluitend - m: de setupksten, de beschikbaar te stellen ruimte p de server (virtual hsting), de heveelheid rackspace (dedicated & clcated) en het type daarvan,

9 de specificaties van de server (dedicated & clcated), de mvang van de heveelheid dataverkeer per maand alsmede het tarief per eenheid vr meerverbruik (niet verbruikte data in een maand kan niet wrden meegenmen naar een vlgende peride), de beschikbaar te stellen bandbreedte, de heveelheid IP-adressen, de mgelijkheid m p afstand te rebten, f er sprake is van een servicecntract, de backupvereenkmst (bij dedicated bij vrkeur altijd), f mnitring per f sms wrdt vereengekmen, de uurtarieven van de stringsdienst ingeval het gaat m futen dr teden van de pdrachtgever waarbij nderscheid gemaakt kan wrden in kantruren, avnduren f nachtelijke en/ f weekenduren, de persnen (in geval van clcatie) die bevegd zijn de serverruimte te bezeken alsmede hun persnalia (waarnder gebrtedata) alsmede het uurtarief vr dergelijke bezeken, f er sprake is van een gehuurde, gekchte f eigen server, en in de eerste twee gevallen de daarvr te hanteren prijzen, de verpanding van de apparatuur ingeval van clcatie, de duur van de vereenkmst indien er geen sprake is van verkp - alsmede de wijze en het tijdstip waarp deze pgezegd kan wrden, waar in het vrgaande niet expliciet aangegeven: de prijs vr de dienst f het bject. ARTIKEL H4 Verplichtingen DataCenter Nrd. 1. DataCenter Nrd stelt de vereengekmen faciliteiten beschikbaar binnen de daarvr gestelde termijnen echter znder dat deze laatste fataal zijn. Mcht een hardwarecnfiguratie niet vrhanden zijn dan zal zveel mgelijk een vergelijkbare cnfiguratie wrden aangewend. 2. Mcht hardware van de klant (clcated f geleased) in het Datacenter vervangen meten wrden m een string te verhelpen dan vlgt hierver verleg. 3. Ten aanzien van de beschikbaarheid van de dienst geldt hetgeen daarver is geregeld in artikel 4 van de algemene vrwaarden. DataCenter Nrd kan bij dedicated servers slechts instaan vr het ngestrd functineren als er een backup-vereenkmst is geslten. ARTIKEL H5 Verplichtingen klant. Naast het bepaalde in artikel 5 van de algemene vrwaarden geldt als aanvulling daarp: 1. De klant is zelf verantwrdelijk vr de data p de servers. Het in gevaar brengen van de functinaliteit van andere websites p dezelfde server (virtual hsting), andere servers, f de functinaliteit van het internet als geheel is verbden en kan leiden tt genblikkelijke buitenwerkingstelling van de site znder dat daardr de betalingsverplichting wrdt pgeschrt. Van een dergelijk evenement kan in aanvulling p wat daarver al genemd is in artikel 5 van de algemene vrwaarden - sprake zijn in gevallen van backgrund scripts, slecht gecnfigureerde frums, prtals en frmmailscripts, veruderde f nveilige sftware, een en ander geheel ter berdeling van DataCenter Nrd. Vóór buitenwerkingstelling wrdt tenminste één waarschuwing per aan het laatst

10 bekende adres van de klant verznden. 2. DataCenter Nrd heeft zich te richten naar aanwijzingen van derden alsmede zich te huden aan wettelijke verplichtingen. Data f prgrammatuur van de klant die inbreuk maakt p andermans rechten, strafbaar is, pruiend is, metatags, hyperlinks, deeplinks f vergelijkbare verwijzingen bevat die andermans rechten kenbaar schaden zijn niet tegestaan, evenals pen relay en IRC. De mschrijving is niet uitputtend; nieuwe ntwikkelingen kunnen k nder dit verbd vallen. De klant is gehuden m p eerste verzek van DataCenter Nrd hiervr bedelde data f tepassingen te verwijderen. 3. Spam van f via servers van de klant leidt tt genblikkelijke buitenwerkingstelling. De spamplicy is raadpleegbaar p Dedicated 4. De verhuur van dedicated servers dient bij vrkeur plaats te vinden inclusief een backupcntract. De server wrdt dr DataCenter Nrd geïnstalleerd en gecnfigureerd. Testperide bedraagt 1 week; als er dan geen klachten gemeld zijn wrdt de dienst als pgeleverd beschuwd. De klant kan slechts na testemming van DataCenter Nrd sftware installeren. Supprt wrdt slechts geleverd p de rsprnkelijke cnfiguratie; aanpassing van sftware en f wachtwrden znder verleg, cnfiguratieaanpassing, verandering van systeembestanden, leidt erte dat de ksten van supprt tegen de geldende tarieven wrden drbelast. Servicecntracten clcatie 5. Ingeval van een servicecntract is het de klant niet tegestaan zelf te installeren; iedere crash f het njuist functineren na een dergelijke installatie is de verantwrdelijkheid van de klant. Herstel vindt tegen uurtarief plaats. 6. De clcated klant is zelf verantwrdelijk vr het up t date en veilig huden van de serversftware. De te plaatsen apparatuur dient geschikt te zijn m 24 uur per dag te functineren. Bij gebruik van Windws-serversftware dient een hardwarematige firewall geplaatst te wrden f dient cliënt gebruik te maken van de shared firewall van DataCenter Nrd. DataCenter Nrd is gerechtigd m de cnfiguratie te cntrleren en aanwijzingen te geven vr zver deze leiden tt een grtere stabiliteit f veiligheid. Als uit ntwikkelingen in de techniek, regelgeving f rechtspraak vrtvleit dat de sft- f hardware-matige cnfiguratie dient te wrden aangepast dan verleent de klant daaraan medewerking en de ksten daarvan zijn vr rekening van de klant. 7. De klant verpandt ingeval van clcatie de server(s) aan DataCenter Nrd tt zekerheid vr de betalingen. De klant dient vlledig beschikkingsbevegd te zijn ten aanzien van de apparatuur en deze niet geleased te hebben f nder eigendmsvrbehud verkregen. Dit pandrecht beperkt zich nadrukkelijk tt slechts de fysieke apparatuur en strekt zich nadrukkelijk niet uit tt de daarp aanwezige data f de via de apparatuur verznden data.

ALGEMENE VOORWAARDEN MCJW

ALGEMENE VOORWAARDEN MCJW ALGEMENE VOORWAARDEN MCJW Tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, onder nummer 09158570. Te allen tijde raadpleegbaar op de website van MCJW, via http://www.mcjw.nl/algvw.pdf.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie