In zake: 2007/AR/ VANDENBERK Liliane (..).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In zake: 2007/AR/1011. 1. VANDENBERK Liliane (..)."

Transcriptie

1 Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 15 april 2009 Eindarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake: 2007/AR/ VANDENBERK Liliane (..). 2. VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV (VMMa), met maatschappelijke zetel te 1800 VILVOORDE, Medialaan 1, KBOnummer appellanten, vertegenwoordigd door Mr. Th. POELS loco Mr. GUNZBURG Alain, advocaat te 2060 ANTWERPEN, President Building - Franklin Rooseveltplaats 12 tegen het vonnis gewezen op 14 november 2006 door de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen tegen G. (..) geïntimeerde, vertegenwoordigd door Mr. JORISSEN Wim, advocaat te 2800 MECHELEN, Heisegemstraat 31 ***

2 pagina 2 van Wat voorafgaat. 1.1.Op 23 november 2004 heeft G. dagvaarding laten betekenen aan mevrouw Liliane Vandenberk en aan NV Vlaamse Media Maatschappij, handelsbenaming VMMA, om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Zij verwijt aan de gedaagden een interview op 2 april 2004 van haar afgenomen door mevrouw Vandenberk met het oog op een uitzending Telefacts over verkrachtingen op 5 april 2004 zonder haar schriftelijke toestemming te hebben uitgezonden. Volgens eiseres ontbrak haar toestemming tot het uitzenden van het voor de camera opgenomen gesprek en mocht krachtens artikel 378bis van het strafwetboek het interview over haar verkrachting waaruit haar identiteit blijkt niet uitgezonden worden zonder haar schriftelijke toestemming. Het voorwerp van de eis is de veroordeling van mevrouw Liliane Vandenberk en van NV Vlaamse Media Maatschappij solidair, in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere om aan haar ten titel van morele schadevergoeding te betalen het bedrag van , te vermeerderen met gerechtelijke intresten en kosten. Volgens de inleidende dagvaarding is de rechtsgrond van de eis artikel 1382 burgerlijk wetboek Verweerders wierpen tegen dat het gaat over contractuele aansprakelijkheid, vermits er in de dagvaarding sprake is van afspraken over beslissingsbevoegdheid om niet uit te zenden. Verweerders wierpen dienvolgens tegen dat het aan eiseres was om de bedingen van het mondeling contract te bewijzen en de contractuele wanprestatie te bewijzen. Verweerders wierpen tegen dat eiseres op 10 april 2004 een klacht neerlegde bij de Raad voor de journalistiek en dat de Raad voor de journalistiek de klacht op 13 januari 2005 als ongegrond heeft beoordeeld, overwegende dat, wie aan een interview meewerkt, het er in principe mee eens is dat dit ook uitgezonden

3 pagina 3 van 13 wordt en dat klaagster niet aantoont dat zij zich heeft verzet tegen de uitzending van het interview, dat zij heeft toegestaan. Verweerders betwisten een fout te hebben begaan De eerste rechter verklaarde de eis gedeeltelijk gegrond door verweerders in solidum te veroordelen tot een schadevergoeding van 1.000, te vermeerderen met gerechtelijke intresten aan de wettelijke interestvoet. Volgens de eerste rechter is de relatie niet van contractuele aard omdat de intentie van partijen om zich te verbinden onvoldoende blijkt en omdat eiseres steeds heeft voorgehouden dat er enkel een vrijblijvend gesprek werd gevoerd. De eerste rechter oordeelt dat de gebruikte bewoordingen zoals afspraak niet determinerend zijn om te concluderen tot de totstandkoming van contractuele verbintenissen. De eerste rechter verwijst naar artikel 378bis 1 l id strafwetboek. Artikel 378bis 1 lid strafwetboek bepaalt: publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf, zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat". De in dit hoofdstuk genoemde misdrijven zijn de misdrijven gekwalificeerd als aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. De eerste rechter oordeelt dat noch uit de tekst van de wet, noch uit de voorbereidende werken blijkt dat de vereiste van schriftelijke toestemming beperkt is tot de periode van het onderzoek (opsporingsonderzoek, gerechtelijk onderzoek of onderzoek voor het vonnisgerecht). De eerste rechter is van oordeel dat ieder redelijk en voorzichtig journalist en ieder redelijke en voorzichtige televisiemaatschappij de bepalingen van artikel 378 bis van het strafwetboek in acht zou hebben genomen en om de schriftelijke toestemming van de geïnterviewde zou hebben gevraagd, bij gebreke waarvan de

4 pagina 4 van 13 uitzending zou worden uitgesteld of in voorkomend geval afgelast zou worden. De eerste rechter evalueert de morele schade ex aequo et bono op Met een verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd op de griffie van dit Hof op 4 april 2007 hebben Liliane Vandenberk en NV Vlaamse Media Maatschappij, hierna geheten appellanten, hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 14 november De eisen in hoger beroep Appellanten vragen om bij hervorming van het beroepen vonnis de initiële vordering ongegrond te verklaren en mevrouw Goetgebuer, hierna geheten geïntimeerde, te verwijzen in de kosten Geïntimeerde concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep van appellanten en heeft zelf incidenteel beroep ingesteld met betrekking tot de beslissing van de eerste rechter over de evaluatie van de schade en vraagt bij incidenteel beroep appellanten hoofdelijk, in solidum, de ene bij gebreke van de andere te veroordelen tot een schadevergoeding van , te vermeerderen met gerechtelijke intresten en de kosten Appellanten concluderen tot de ongegrondheid van het incidenteel beroep van geïntimeerde. Beoordeling. 4. Ten aanzien van de toelaatbaarheid van het hoger beroep van appellanten. Geïntimeerde betwist de toelaatbaarheid van het hoger beroep van appellanten niet. Het beroepen vonnis werd niet betekend. Het Hof bemerkt geen ambtshalve op te werpen excepties van ontoelaatbaarheid. Het hoger beroep van appellanten is toelaatbaar.

5 pagina 5 van Ten aanzien van de toelaatbaarheid van het incidenteel beroep van geïntimeerde. Appellanten betwisten de toelaatbaarheid van het incidenteel beroep van geïntimeerde niet. Het Hof bemerkt geen ambtshalve op te werpen excepties van ontoelaatbaarheid. Het incidenteel beroep van geïntimeerde is toelaatbaar. 6. Appellanten zijn gegriefd doordat de eerste rechter niet heeft beslist dat de eis ongegrond is bij toepassing van het verbod van samenloop tussen contractanten van aansprakelijkheid uit overeenkomst en aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Appellanten voeren aan dat tussen partijen een contract is ontstaan en dat de aangevoerde, volgens hen niet bewezen, fout een tekortkoming uitmaakt aan een contractuele verbintenis en voeren daarom aan dat hun aansprakelijkheid buiten overeenkomst niet betrokken is bij toepassing van het verbod van samenloop tussen contractanten van aansprakelijkheid uit overeenkomst en aansprakelijkheid buiten overeenkomst Geïntimeerde werpt tegen dat zelfs indien er in casu tussen geïntimeerde enerzijds en appellanten anderzijds een contract zou zijn tot stand gekomen, deze omstandigheid en de omstandigheid dat bij de uitvoering van die overeenkomst een strafbaar feit is gepleegd (zie infra), in beginsel niet in de weg staan aan de toepassing van de strafwet en aan de toepassing van de uit een misdrijf voortvloeiende burgerrechtelijke aansprakelijkheid Het Hof oordeelt, zoals hierna zal blijken, dat de aan appellanten verweten tekortkoming bewezen is en een misdrijf uitmaakt, en bovendien dat de schade, waarvoor geïntimeerde schadeloosstelling vordert, veroorzaakt is door dit misdrijf, zodat appellanten buiten overeenkomst aansprakelijk kunnen worden gesteld, ook al zou een contract tot stand gekomen zijn tussen geïntimeerde enerzijds en appellanten anderzijds. 7. Appellanten hernemen hun standpunt dat artikel 378 bis strafwetboek niet van toepassing is, omdat uit het wetsvoorstel en uit rechtsleer duidelijk zou blijken dat de doelstelling van artikel 378 bis strafwetboek de bescherming van de identiteit en het

6 pagina 6 van 13 waarborgen van anonimiteit van het slachtoffer is tijdens de afwikkeling van een gerechtelijke procedure in welke fase ook. Appellanten voeren aan dat de wetgever met artikel 378 bis strafwetboek een grens heeft willen stellen aan de gerechtsverslaggeving en dat het hier niet gaat om gerechtsverslaggeving. Appellanten voeren aan dat de rechter de plicht heeft aan de hand van diverse interpretatiemethoden de juiste draagwijdte van de wet na te gaan, wanneer de wettekst op één of ander punt onduidelijk is Het Hof oordeelt dat de wettekst op geen enkel punt onduidelijk is. Het Hof verwijst naar de wettekst van artikel 378 bis, 1 lid strafwetboek, zoals hoger geciteerd. Deze wetsbepaling is duidelijk en hoeft niet geïnterpreteerd te worden. De woorden publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf, zijn verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat zijn niet onduidelijk en doen niet vermoeden dat zonder schriftelijke toestemming van het slachtoffer publicatie en verspreiding door middel van boeken, pers, film, radio, televisie of op enige andere wijze, van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, toegelaten is wanneer geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek hangende is Appellanten voegen aan de wettekst een element toe, dat er niet in wordt vermeld Het is niet betwist dat geïntimeerde als slachtoffer van het misdrijf van verkrachting geen schriftelijke toestemming heeft gegeven om door middel van televisie beelden of

7 pagina 7 van 13 geluidsfragmenten te verspreiden waaruit haar identiteit als slachtoffer van verkrachting kan blijken Het Hof stelt vast dat beide appellanten wetens hebben samengewerkt tot het plegen van eenzelfde misdrijf. Zij wisten beiden en betwisten trouwens niet dat een schriftelijke toestemming van geïntimeerde ontbrak en hebben niettegenstaande deze wetenschap samengewerkt tot het verspreiden van beelden en geluidsfragmenten van geïntimeerde, waaruit haar identiteit als slachtoffer van verkrachting blijkt Het Hof stelt vast dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 378bis 1 ste lid strafwetboek vervuld zijn in hoofde van beide appellanten. Appellanten hebben de voormelde wettelijke norm miskend. 8. Ten aanzien van het geschilpunt over het al dan niet bestaan van schade Appellanten voeren aan dat geïntimeerde niet slaagt in het bewijs van schade Het Hof oordeelt dat geïntimeerde zich vanaf het ogenblik van de verspreiding van de beelden op 5 april 2004 in de uitzending Telefacts zich in een minder gunstige positie bevindt dan wanneer appellanten de fout niet zouden hebben begaan. Zij bevindt zich vanaf de verspreiding van de beelden in de positie dat door middel van televisie in het programma Telefacts aan televisiekijkers bekend is geworden dat zij verkracht is en dat aan televisiekijkers bekend is geworden wat haar met betrekking tot de verkrachting is overkomen. Deze positie is minder gunstig dan de positie van anonimiteit en behoud van privacy inzake haar verkrachting, waarin zij zou zijn gebleven indien appellanten de hen verweten fout niet hadden begaan. In dat geval was geïntimeerde in de anonimiteit gebleven als slachtoffer van verkrachting. Zij had daar belang bij. Dit belang is rechtmatig, gezien de wetgever precies met het oog op de bescherming van dat belang inzake aanranding van de eerbaarheid en verkrachting de toepassingsvoorwaarde van een schriftelijke toestemming

8 pagina 8 van 13 vereist om door middel van televisie beelden en geluidsfragmenten, waaruit de identiteit van het slachtoffer kan blijken, te verspreiden en gezien de wetgever de miskenning daarvan strafbaar stelt. 9. Ten aanzien van het oorzakelijk verband tussen de fout van appellanten en het bestaan van schade. Appellanten voeren aan dat uit het gegeven dat appellanten geen fout hebben begaan en dat er geen sprake is van schade veroorzaakt door enige fout in hoofde van appellanten, in één beweging komt vast te staan dat aldus ook is aangetoond dat aan de voorwaarde van het oorzakelijk verband niet voldaan is. Deze redenering van appellanten vertrekt van de in casu onjuiste premisse dat appellanten geen fout hebben begaan en dat er geen sprake is van schade veroorzaakt door enige fout. Het Hof oordeelt dat de schade in hoofde van geïntimeerde, zoals ze zich in concreto voordeed, zonder de concrete fout van appellanten niet zou zijn ontstaan. Indien appellanten artikel 378 bis 1 lid strafwetbo ek niet hadden miskend had de schade zich met zekerheid niet voorgedaan, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan. 10. Ten aanzien van de cijfermatige omvang van de schade in hoofde van geïntimeerde Appellanten voeren aan dat geïntimeerde niet bewijst dat zij zich gehoond en gekrenkt voelt door de uitzending. Appellanten voeren aan dat de schadevergoeding niet bestraffend mag zijn. Appellanten voeren aan dat de schade niet kan worden geëvalueerd rekening houdende met het publiekelijk te grabbel gooien van de traumatische ervaring die geïntimeerde heeft ondergaan, omdat geïntimeerde zelf instemde met het interview en dus tevens met de uitzending ervan. Appellanten voeren aan dat in casu geen onjuiste informatie werd verstrekt en dat in casu geen schade is toegebracht aan de eer en reputatie van geïntimeerde.

9 pagina 9 van 13 Appellanten voeren aan dat in zoverre er al een schadevergoeding verschuldigd zou zijn, deze moet herleid worden tot 1,00 symbolisch Het is juist dat de schadevergoeding niet bestraffend mag zijn. Het Hof volgt de redenering van appellanten niet dat bij de evaluatie van de schade geen rekening mag worden gehouden met het publiek maken van de traumatische ervaring, die geïntimeerde heeft ondergaan. De redenering van appellanten dat geïntimeerde zonder schriftelijke toestemming tot uitzending te geven enkel door het interview toe te staan heeft ingestemd met de uitzending ervan, strookt niet met artikel 378 bis strafwetboek dat ingeval van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting een schriftelijke toestemming van het slachtoffer van verkrachting vereist voor verspreiding van beelden en geluidsfragmenten met betrekking tot de verkrachting. Het is immers zo dat er in casu een misdrijf werd gepleegd door de miskenning van een strafbepaling, die de privacy en anonimiteit van geïntimeerde als slachtoffer van een aanranding van de eerbaarheid en verkrachting beschermt. Het verweer dat in casu geen onjuiste informatie werd verstrekt is niet relevant, nu geïntimeerde geen herstel vordert van de schade door het verstrekken van onjuiste informatie. Geïntimeerde vordert schadeloosstelling voor de schade veroorzaakt door het verspreiden door middel van televisie van beelden en geluidsfragmenten over haar traumatische ervaring van verkrachting, waaruit haar identiteit kan blijken. Het verweer dat in casu geen schade is toegebracht aan de eer en de reputatie van geïntimeerde is niet relevant in die zin dat geïntimeerde in casu schadeloosstelling vraagt voor de schade veroorzaakt door het verspreiden door middel van televisie van beelden en geluidsfragmenten over haar traumatische ervaring van verkrachting, waaruit haar identiteit kan blijken. Geïntimeerde bewijst met zekerheid gehoond en gekrenkt te zijn door de uitzending. Zij heeft binnen zeer korte tijd na de uitzending persoonlijk klacht gedaan bij de Raad voor de journalistiek. De privacy van geïntimeerde met betrekking tot haar verkrachting is geschonden.

10 pagina 10 van Geïntimeerde stelt incidenteel beroep in met betrekking tot de beslissing van de eerste rechter om de omvang van de schade te evalueren op Geïntimeerde vraagt met verwijzing naar rechtspraak waarbij schadeloosstelling werd verleend voor de schade veroorzaakt door het verspreiden van onjuiste informatie en door het daardoor aantasten van de eer en de goede naam, het bedrag van Het Hof oordeelt hierover als volgt. De integrale vergoeding van de morele schade gebeurt in concreto in elke zaak afzonderlijk, zodat de verwijzing door geïntimeerde naar rechterlijke uitspraken, die betrekking hebben op een andere feitelijke situatie niet relevant is. Het is in casu niet mogelijk de schade anders te evalueren dan ex aequo et bono. Het Hof evalueert in concreto, rekening houdende met alle elementen van deze zaak en in het bijzonder met de schending van de privacy en anonimiteit inzake traumatische ervaring met betrekking tot verkrachting, de morele schade op Het Hof stelt vast dat geen vergoeding wordt gevorderd voor de schade door vertraging in de betaling tussen 5 april 2004, datum van het ontstaan van de schade en 23 november 2004, datum van betekening van de dagvaarding. Het Hof kent vanaf de dagvaarding zoals gevorderd gerechtelijke intresten toe aan de wettelijke interestvoet tot op de dag der integrale betaling. 11. Het Hof oordeelt dat appellanten hoofdelijk aansprakelijk zijn, nu zij beiden wetens hebben samengewerkt aan eenzelfde misdrijf, dat de schade in hoofde van geïntimeerde heeft veroorzaakt. Beiden wisten met zekerheid en betwisten trouwens niet dat geïntimeerde als slachtoffer van verkrachting geen schriftelijke toestemming heeft gegeven tot het verspreiden door middel van televisie van beelden en geluidsfragmenten, waaruit haar identiteit kan blijken. 12. Het Hof komt tot de conclusie dat het hoger beroep van appellanten ongegrond is.

11 pagina 11 van 13 Het Hof komt tot de conclusie dat het incidenteel beroep van geïntimeerde gedeeltelijk gegrond is. Ten aanzien van de gedingkosten. Het Hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om appellanten te verwijzen in de kosten in eerste aanleg en bevestigt de vereffening van de kosten in eerste aanleg door de eerste rechter. Het middel van appellanten dat geïntimeerde ten onrechte bij de omstandige opgave van haar kosten de rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg heeft vereffend op het basistarief van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 is achterhaald, nu het Hof vaststelt dat geïntimeerde bij de omstandige opgave van haar kosten in haar laatste conclusie voor het Hof de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg heeft vereffend op 364,40, zijnde de rechtsplegingsvergoeding volgens het Koninklijk Besluit van 30 november 1970 van toepassing op het ogenblik van de uitspraak en zoals door de eerste rechter toegekend. Het Hof verwijst appellanten als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van geïntimeerde. OM DIE REDENEN, HET HOF, Recht doende op tegenspraak. Gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni Verklaart het hoger beroep van appellanten toelaatbaar, doch ongegrond.

12 pagina 12 van 13 Verklaart het incidenteel beroep van geïntimeerde toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond. Het beroepen vonnis wijzigend: Veroordeelt appellanten om aan geïntimeerde te betalen het bedrag van ten titel van morele schadevergoeding, te vermeerderen met gerechtelijke intresten aan de wettelijke interestvoet vanaf 23 november 2004 tot op de dag der integrale betaling. Bevestigt de beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de gedingkosten in eerste aanleg en met betrekking tot de vereffening van de gedingkosten in eerste aanleg. Verwijst appellanten in de gedingkosten in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerde. Vereffent de gedingkosten in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerde op 900 rechtsplegingsvergoeding.

13 pagina 13 van 13 Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van 15 april waar aanwezig waren: F. PEETERS Voorzitter K. VAN HAELST Raadsheer A. VERHAERT Raadsheer M. GIJSEMANS Griffier

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Arrestnummer 2012/ Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Repertoriumnummer 2012/9524 Datum van uitspraak 5 november 2012 Rolnummer op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR 2012/AR/1737 Niet

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2014 P.13.1253.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1253.N A B, burgerlijke partij, eiseres, met als raadsman mr. Stijn De Meulenaer, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen. Arrest

Hof van beroep Antwerpen. Arrest Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2014/ Datum van uitspraak 7 april 2014 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2012/AR/1196 Niet aan te bieden aan de ontvanger Eindarrest

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 1 juni 2011 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: EINDARREST In zake: 2009/AR/3059

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ],

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ], Text of the decision Hof van beroep te Gent 12 de BIS Kamer Terechtzitting van 28-06-2006 Nr. 2003/A.R./168 in de zaak van: VOF VERBURG CHAMPIGNONS, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2009 C.08.0316.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0316.N E.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/2534 Datum van uitspraak 18 maart 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/1206 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

2009/AR/1627- In de zaak van:

2009/AR/1627- In de zaak van: 2009/AR/1627- -Folio ~ Hof van beroep te Gent 7de Kamer Terechtzitting van 23 mei 2011 2009/AR/1627- In de zaak van: CHECK-IT.EU C.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9040 SINT-AMANDSBERG, August van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0390.N 1. IMMOVA INTERNATIONAL nv, met zetel te 9031 Drongen, Klaverdries 28, 2. A. C., eisers, vertegenwoordigd door mr. Caroline

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 APRIL 2015 P.13.0954.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0954.N A J M D, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jan Van Leuven, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen Y TANG, burgerlijke

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2016 C.14.0442.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0442.N MOBISTAR nv, met zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 28 april 2015 Inzake: Dhr. A, XXX Eiser, ter zitting niet aanwezig noch vertegenwoordigd. Tegen: RO, met zetel te XXX, Lic.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/ JURIDAT Nummer : Rep. : 2010/ Zitting van : 10 maart 2010 Eindarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANT- WERPEN, 3e KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen : In zake

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2014 S.13.0052.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0052.N LACRA LIFESTYLE-CRAEYMEERSCH PROJECT nv, met zetel te 8770 Ingelmunster, Vlasbloemstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5987 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/709 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

1tw ~~~ bedrag' {, lil f) / dd. 00>5974 ~ I ingeschreven in het. ...-d... e Blad -- 1\:1:, ~. ;'c', :(:)ren :(>::'~;,-, ;7S C,~:i~u wn.

1tw ~~~ bedrag' {, lil f) / dd. 00>5974 ~ I ingeschreven in het. ...-d... e Blad -- 1\:1:, ~. ;'c', :(:)ren :(>::'~;,-, ;7S C,~:i~u wn. ... *---------------~.. -- "...-d... e Blad -- 00>5974 ~ Rep. 23-0g Zitting van : 8 APRIL 2004 Het HOF VAN BEROEP zitting houdend te ANTWERPEN VIJFDE KAMER rechtdoend in burger-lijke zaken heeft het volgend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0380.N 1. Y.E. STEFI bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Falconplein 21, 2. T. R. S., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2014 P.12.0355.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0355.N WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, eiser tot herstel, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 LE43.LC.22655-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 OPENBAAR MINISTERIE Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings L. D. H.. BURGERLIJKE PARTIJ P. S., wonende te 3000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2017 S.16.0042.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0042.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JUNI 2009 C.07.0482.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0482.N 1. W.C., en, 2. V. F., eisers, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/ Datum van uitspraak 14 oktober 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2386 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel,

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel, AFSCHRIFT MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHT BANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN ZITTING VAN DINSDAG 22 MEI 2007 A.R. nr. 07. 39 VONNIS In de zaak van: De NV NH, met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2016 P.15.0768.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0768.N 1. H J V D K, beklaagde, 2. T P V Z, beklaagde, eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 A.R. 2060328 Eindarrest op tegenspraak ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke zetel te 1000

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/ Datum van uitspraak 30 september 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2465 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5938 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2054 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MAART 2015 P.14.1796.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1796.F PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, tegen A. S., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie. I.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Case History: Appeal from Rechtbank van Koophandel (Commercial Court) Hasselt, Belgium (8 October 1996)

Case History: Appeal from Rechtbank van Koophandel (Commercial Court) Hasselt, Belgium (8 October 1996) Case Identification Date of Decision: 18 May 1999 Jurisdiction: Belgium Tribunal: Hof van Beroep, Antwerpen Case Number: 1996/AR/3312 Parties: V.V. N.V. v. E.S. B.V. Case History: Appeal from Rechtbank

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 APRIL 2006 C.04.0591.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0591.N WOLUWE CORNER PROPERTY, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5945 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2522 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Rolnummer 4533. Arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4533. Arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4533 Arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.11.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0595.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B. Nr. C.11.0673.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.13.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1066.N R D, burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. N D, beklaagde,

Nadere informatie

Iin zake: 2009/RKl306

Iin zake: 2009/RKl306 Nr. arrest: Rep.nr.: 2011/ ':>;5'3-2011/ ~=l~ Zitting van: 7 oktober 2011 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Rolnummer 2540 Arrest nr. 17/2003 van 28 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2008 C.07.0236.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0236.N 1. D.K.L, en, 2. K.R., eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.13.1452.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1452.N M N M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jozef Robbroeckx, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 september 2005 C.04.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0513.F.- GB RETAIL ASSOCIATES, naamloze vennootschap, Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J.-M.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 AUGUSTUS 2015 P.15.1158.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1158.N Y M, verzoekster tot voorlopige invrijheidstelling, gedetineerd, eiseres, met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie