Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek"

Transcriptie

1 Unified Communications in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Onderzoek door NiVo in opdracht van SURFnet Versie 1.0 Datum Auteur Opdrachtgever E. Dobbelsteijn, E. Bais A. Steijaert

2 Management Summary In onderwijs en onderzoek speelt communicatie een essentiële rol. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken nieuwe vormen van communicatie mogelijk. Unified Communications is niet zozeer een nieuwe technologie, maar een integratie van bestaande communicatiemiddelen zoals telefonie, e- mail, voic en instant messaging. Om een student met een druk op de knop te laten communiceren met een docent van een andere instelling via instant messaging, chat, audio of videoconferencing, vereist niet alleen integratie van producten en diensten binnen de instelling, maar ook tussen instellingen onderling. Voor de integratie van Unified Communications-producten binnen de instelling is het belangrijk om te weten met welk doel je bepaalde functionaliteiten introduceert. Door interviews af te nemen bij 6 universiteiten waarin gevraagd werd naar de gewenste use cases, is met dit onderzoek een goed beeld ontstaan welke functionaliteiten vereist zijn en hoe deze met elkaar zouden moeten integreren. Voor de integratie van Unified Communications-producten tussen instellingen is het belangrijk dat de producten van leveranciers met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Door informatie op te vragen bij de leveranciers is er een goed beeld ontstaan van de interoperabiliteit van deze producten over de grenzen van de instelling. Om de integratie van Unified Communications-producten tussen instellingen te waarborgen spelen niet alleen technische randvoorwaarden een rol, maar ook afspraken over privacy, security en standaarden. De set van afspraken over Unified Communications tussen de instellingen wordt een federatie genoemd. Bij het inrichten van een landelijke federatie voor Unified Communications waarin deze afspraken vastgelegd worden, zijn er verschillende keuzes mogelijk. SURFnet heeft NiVo gevraagd om in dit document een advies te geven over de keuzes waarmee een landelijk schaalbare UC infrastructuur opgezet kan worden. Op basis van het onderzoek adviseert NiVo aan SURFnet om: - te kiezen voor een organisch federatief model voor instellingsoverstijgende Unified Communications. Een organische federatie schaalt erg goed en is eenvoudig op te zetten. - te kiezen voor de open standaarden XMPP en SIMPLE. Deze standaarden voor Unified Communications zijn het beste uitgewerkt en worden door veel leveranciers ondersteund. - een actieve rol te blijven spelen in de kennisuitwisseling over Unified Communications tussen instellingen onderling en tussen de leveranciers en de instellingen. SURFnet kan daarin een adviserende rol spelen. Weesp, december 2009 Pagina : 2 van 61 Copyright 2009

3 Met dank aan: Ron Janssen Ed Grouwels Jos v/d Broek Lude de Vrede Koos Baas Alexander v/d Hil Andre de Koning Ton van Gerwen Eric Winkel Martin Bosker Eric Gubbels Tom Koppen Andres Steijaert Roland Staring Hans Zandbelt Joost van Dijk Niels van Dijk Jan Michielsen Weesp, december 2009 Pagina : 3 van 61 Copyright 2009

4 Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY INLEIDING DOEL AANLEIDING PROBLEEMDEFINITIE Vraagzijde Aanbodzijde AANPAK DEFINITIES EN KADERS COMMUNICATIEMIDDELEN EN FUNCTIONALITEITEN Instant messaging & presence STANDAARDEN FEDERATIE Wat is federatie? Waarom federeren? Scenario voor federeren Hoe federeren? VRAAGZIJDE USE CASES FUNCTIONELE BOUWBLOKKEN FASERING AANBODZIJDE INTEROPERABILITEIT VOOR WAT BETREFT FEDERATIE INTEGRATIE BEWERKSTELLIGEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN DE VRAAGZIJDE DE AANBODZIJDE UNIFIED COMMUNICATIONS FEDERATIE TOT SLOT BIJLAGE A: AANBEVELINGEN VANUIT DE VRAAGZIJDE A.1. GEBRUIK A.2. USE CASES Aandachtspunten bij het gebruik van IM&P Ondersteuning van de use cases A.3. FUNCTIONELE BOUWBLOKKEN A.4. BUSINESS CASE A.4.1. Financiële haalbaarheid A.4.2. Impact Analyse A.4.3. Plan van Aanpak A.5. SELECTIE Weesp, december 2009 Pagina : 4 van 61 Copyright 2009

5 A.5.1. Selectie op basis van functionaliteit A.6. UITROL A.6.1. Brede ondersteuning A.6.2. Inbedding in de instellingsarchitectuur A.7. OPINIE VAN BEZOEKERS VAN HET UNIFIED COMMUNICATIONS SEMINAR OP 8 OKTOBER BIJLAGE B: OVERZICHT VAN DE MARKT B.1. DE MARKT EN FEDERATIE B.2. OBSERVATIES VAN DE MARKT BIJLAGE C: ROLLENINVENTARISATIE SURFNET C.1. COLLABORATION INFRASTRUCTURE C.2. ONLINE MULTIMEDIAAL SAMENWERKEN (SURFGROEPEN/SURFMEDIA) C.3. SURFCONTACT C.4. SURFNET FEDERATIE C.5. VOIP C.6. VOORWAARDEN C.7. ROL 1: KENNISROL C.8. ROL 2: ORGANISCHE FEDERATIE C.9. ROL 3: INTERMEDIAIR C.10. ROL 4: HOSTING C.11. OPTIMALE ROL BIJLAGE D: ENUM BIJLAGE E: AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN Weesp, december 2009 Pagina : 5 van 61 Copyright 2009

6 1 Inleiding SURFnet maakt samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek mogelijk. Via een geavanceerde netwerkinfrastructuur, SURFnet6, zijn 160 instellingen in hoger onderwijs en onderzoek met elkaar verbonden. In toenemende mate maken de op SURFnet aangesloten instellingen gebruik van de netwerkinfrastructuur om plaats- en tijdsonafhankelijk met elkaar samen te werken. De meeste ICT-servicecentra van de instellingen leveren aan de faculteiten daarvoor een scala aan diensten zoals , elektronische agenda, VoIP en elektronische leeromgevingen. Een logische vervolgstap is om al deze functionaliteiten geïntegreerd aan te bieden door middel van Unified Communications-oplossingen. Unified Communications houdt in het kort in: de integratie van real-time communicatiemiddelen (zoals messaging, telefonie en videoconferencing) en niet real-time communicatie middelen (zoals voic , en SMS). Unified Communications zorgt ervoor dat de gebruikers al deze communicatiemiddelen via één interface met elkaar kunnen combineren. 1.1 Doel Het doel van dit rapport is om te komen tot een landelijke architectuur op basis van open standaarden waarmee grootschalige instellingsoverstijgende inzet van Unified Communications mogelijk is. Dit wordt gedaan op basis van een inventarisatie van de wensen van de bij SURFnet aangesloten instellingen en een inventarisatie van de mate waarin Unified Communications-producten gegevens kunnen uitwisselen met elkaar. We hebben bij het onderzoek de focus gelegd op: het medium instant messaging & presence, omdat dit op dit moment het meest gebruikte medium binnen Unified Communications is; federatie, omdat dit aspect van groot belang is bij communicatie over de grenzen van de instellingen. Het rapport moet de instellingen helpen bij het maken van keuzes over Unified Communications. 1.2 Aanleiding Uit gesprekken met ICT-managers en bestuurders bleek dat er veel vragen over Unified Communications leven binnen de onderwijsinstellingen. Ook bleek dat instellingen willen samenwerken om gezamenlijk de juiste keuzes te maken. Begin 2009 is daarom een projectgroep van twaalf Universiteiten en Weesp, december 2009 Pagina : 6 van 61 Copyright 2009

7 Hogescholen gevormd. Deze groep heeft aan SURFnet gevraagd om als ICTsamenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs, deze krachtenbundeling te vertalen naar een serie concrete activiteiten. Dit rapport is een van de activiteiten die is voortgekomen uit de projectgroep. 1.3 Probleemdefinitie De probleemdefinitie bestaat uit een probleem aan de vraagzijde (de instellingen) en een probleem aan de aanbodzijde (producenten van Unified Communications-oplossingen) Vraagzijde De projectgroep Unified Communications heeft de ambitie om Unified Communications grootschalig, op instellingsoverstijgend niveau te gaan gebruiken. Als een centrale regie op het gebied van Unified Communications in het hoger onderwijs ontbreekt, ontstaat er gemakkelijk begripsverwarring is over wat Unified Communications is. Om een gezamenlijk doel effectief aan te pakken, is het belangrijk dat iedereen het eens is over de definities en de scope van de functionaliteiten van Unified Communications. Verder is er een risico dat alle instellingen het wiel gaan uitvinden op het gebied van Unified Communications en onafhankelijk van elkaar soortgelijke problemen gaan oplossen. Door samen te werken kan een beter resultaat behaald worden met minder energie. Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende probleemdefinitie aan de vraagzijde: Er is geen uniforme definitie voor Unified Communications die door alle universiteiten gedeeld wordt. De wensen van de universiteiten op het gebied van Unified Communications zijn onvoldoende in kaart gebracht, waardoor er op dit moment slechts een fragmentarisch beeld bestaat van de functionele onderdelen die essentieel zijn voor een grootschalige invoering van Unified Communications in het hoger onderwijs. Op basis van de bovenstaande probleemdefinitie zullen wij in dit rapport de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: Wat is Unified Communications? Wat is Unified Communications niet? Wat zijn de gebruikersscenario s die het hoger onderwijs wil ondersteunen met Unified Communications? Welke functionaliteiten moeten ondersteund worden om de gewenste gebruikersscenario s voor Unified Communications mogelijk te maken? Weesp, december 2009 Pagina : 7 van 61 Copyright 2009

8 In hoofdstuk 2 worden alle definities en kaders gegeven om de eerste vraag te beantwoorden. In hoofdstuk 3 worden de tweede en de derde vraag beantwoord Aanbodzijde De marktpartijen die Unified Communications-oplossingen aanbieden, verkopen deze oplossingen het liefst aan een duidelijk afgebakende juridische en organisatorische eenheid (een bedrijf of instelling). Communicatie is echter bij uitstek iets wat over de grenzen van bedrijven en instellingen heengaat. Dat verklaart het succes van de publieke Unified Communications-diensten zoals MSN, Google Talk en Skype. De inzet van publieke diensten in het primaire onderwijsproces is echter meestal onwenselijk, met het oog op privacy, beveiliging en integratieaspecten. Daarom is het essentieel dat de software- of hardware-oplossingen voor Unified Communications van verschillende leveranciers met elkaar samen kunnen federeren. Met federeren wordt bedoeld: samenwerken op instellingsoverstijgend niveau, op basis van standaarden. Meer hierover leest u in paragraaf 2.3. In de praktijk betekent dit: een gebruiker op de TU/e moet met een druk op de knop een chat-, telefonie- of videoconferencingsessie op kunnen starten met iemand van de Utwente. En als de gebruiker bij de TU/e inlogt met zijn eigen instellingsaccount en gekoppeld is met de telefooncentrale van zijn instelling, moet hij in zijn vriendenlijst studenten van een andere universiteit kunnen toevoegen. Op basis van bovenstaande overwegingen komen we tot de volgende probleemdefinitie aan de aanbodzijde: Leveranciers bieden producten aan die goed werken binnen de afgebakende omgeving van een bedrijf of instelling. Universiteiten en hogescholen zijn instellingen met een grote instellingsoverstijgende communicatiebehoefte. De mogelijkheid om te kunnen federeren tussen producten van verschillende leveranciers op basis van standaarden is een essentiële voorwaarde voor een goed functionerende en schaalbare landelijke Unified Communicationsinfrastructuur. Op dit moment ontbreekt een goed overzicht van de mogelijkheden van Unified Communications-oplossingen om te kunnen federeren. Het onderzoek van de vraagzijde richt zich dan ook op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen: Welke leveranciers bieden Unified Communications-oplossingen? Welke functionaliteiten worden door de leveranciers ondersteund? Kunnen de verschillende leveranciers federeren met zichzelf (instellingsoverstijgende communicatie tussen product A en product A) en met elkaar (instellingsoverstijgende communicatie tussen product A en product B)? Weesp, december 2009 Pagina : 8 van 61 Copyright 2009

9 In hoofdstuk 4 worden deze onderzoeksvragen beantwoord. Natuurlijk staan de onderzoeksvragen aan de vraagzijde en de aanbodszijde niet los van elkaar. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de aanbodzijde en de vraagzijde samengebracht om tot een advies te komen. 1.4 Aanpak NiVo network architects heeft de volgende globale aanpak gehanteerd om tot het gewenste resultaat te komen: 1. Analyse van de functionele vraag, zowel op strategisch niveau als op technisch vlak: a. In samenwerking met de stakeholders binnen SURFnet is de huidige status van Unified Communications bepaald binnen de diensten, projecten en klanten. De opdrachtgever, de productmanagers, technisch productmanagers en accountadviseurs die te maken hebben met de klantvraag hebben geschetst welke rollen SURFnet mogelijk kan spelen; b. De actuele stand van de lokale voorzieningen bij zes instellingen is geïnventariseerd op basis van interviews met IT-managers en deels met gebruikers; 2. Overzicht creëren van de aanbodzijde van de Unified Communicationsmarkt: Er is een overzicht gemaakt van leveranciers met hun producten of diensten die mogelijk aansluiten bij de behoefte aan Unified Communications-functionaliteiten van het hoger onderwijs. 3. Samenbrengen van functionele vraag en het marktaanbod in een strategische oplossingsrichting voor SURFnet en het ontwerpen van een technische systeemarchitectuur voor Unified Communicationsfederatie: a. Uit de inventarisatieronde zijn de gezamenlijke behoeften van de instellingen naar voren gekomen en op basis daarvan is een aantal conceptoplossingen samengesteld. Deze oplossingen zijn voorgelegd aan SURFnet, zodat de stakeholders deze kunnen toetsen aan de hand van de eerder opgestelde kaders. Een aantal iteratieslagen is doorlopen; b. De meest optimale oplossing is uitgewerkt in dit adviesrapport. De volgende bronnen zijn geraadpleegd: MoSCoW Unified Communications ( Mindmap ) Interviews met 6 instellingen Interviews met stakeholders SURFnet Openbare informatie van en navraag bij leveranciers Roadmaps SURFnet diensten Rapport Collaboration Infrastructure Weesp, december 2009 Pagina : 9 van 61 Copyright 2009

10 2 Definities en kaders Unified Communications is een veelomvattend begrip. Een eenduidige definitie is noodzakelijk om zeker te zijn dat de wensen van instellingen aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Daarnaast kunnen met deze definitie de mogelijkheden van leveranciers objectief tegen elkaar worden afgewogen. Unified Communications houdt in het kort in: de integratie van real-time communicatiemiddelen (zoals messaging, telefonie en videoconferencing) en niet real-time communicatiemiddelen (zoals voic , en SMS). Unified Communications zorgt ervoor dat de gebruikers al deze communicatiemiddelen via één interface met elkaar kunnen combineren. De beschikbare communicatiemiddelen en bijbehorende functionaliteiten worden behandeld in paragraaf 2.1. Daar geven we ook aan waarom in dit onderzoek alleen instant messaging & presence (IM&P) wordt meegenomen. Om een goede samenwerking tussen communicatiemiddelen mogelijk te maken, zijn standaarden nodig. In paragraaf 2.2 bespreken we de belangrijkste standaarden voor IM&P, SIMPLE en XMPP. Deze worden dan ook behandeld in het onderzoek. Voor dit onderzoek is het van belang dat Unified Communications plaats kan vinden over de grenzen van instellingen heen. Vandaar dat ook federatie een grote rol speelt. Federatie wordt gedefinieerd in paragraaf 2.3. Daar wordt duidelijk dat er twee manieren zijn om te federeren: hiërarchisch en organisch. We geven aan waarom we voor dit onderzoek een organische federatiestructuur als basis nemen. 2.1 Communicatiemiddelen en functionaliteiten Unified Communications is een containerbegrip, dat een groot aantal functionele bouwblokken omvat, zoals: Zelf bereikbaarheid en beschikbaarheid bepalen o vanuit agenda client of o vanuit messenger client Eén adres (= adres) Consistent adressenboek Consistente call list, ongeacht de gebruikte interface (telefoon, software) Consistente voic , ongeacht de gebruikte interface Gemiste gesprekken in de inbox van de mailclient (click to dial) Voic in de inbox (click to play) Bellen vanuit de inbox client of CRM pakket Zien of en hoe je collega s kunt bereiken Contact leggen zonder te storen met IM Faxen in de inbox Instant Messages in de inbox Alle soorten berichten zoeken Desktop videoconferencing werkt met room based videoconferencing Weesp, december 2009 Pagina : 10 van 61 Copyright 2009

11 Overal waar een naam, adres of telefoonnummer staat kan een sessie gestart worden (in de mailclient, intranet, CRM, SAP, DLO) met elk mogelijk medium Veel van deze functionaliteiten zijn al geruime tijd verkrijgbaar, maar waren ze moeilijk als los systeem te implementeren. Door communicatiemiddelen te bundelen in een Unified Communications-oplossing, bieden leveranciers nu een integratiegraad waardoor deze handigheden eenvoudig binnen handbereik komen. In feite komen de verschillende communicatieplatformen samen, met de gebruiker in het middelpunt: Figuur 2-1: Unified Communications: alles komt samen De integratie gaat verder dan de genoemde systemen. Denk ook aan het Customer Relationship Management (CRM) pakket, de DLO enzovoort Instant messaging & presence Bij dit onderzoek hebben we niet alle functionaliteiten en communicatiemiddelen betrokken. Dat zou een veel te uitgebreid en onoverzichtelijk geheel opleveren. Omdat op dit moment instant messaging & presence (IM&P) de meestgebruikte functionaliteit van Unified Communications is, hebben we ons daartoe beperkt. Onder IM&P wordt verstaan: het mechanisme waarmee duidelijk wordt gemaakt of iemand beschikbaar is en bereid is om te communiceren (presence-informatie), mede afhankelijk van zijn telefonische status of afspraken in zijn elektronische agenda en ongeacht de gebruikersinterfaces die hij tegelijkertijd in gebruik heeft (telefoontoestellen, software etc). Tevens is duidelijk met welke media de communicatie het beste kan plaatsvinden. De ontvangende partij kan per contactpersoon gedetailleerd aangeven welke informatie zichtbaar is en wat zijn beschikbaarheid is. Met een zogenaamde presence roster kan de presence-informatie worden weergegeven: het is een programma op de PC met een lijstje met contactpersonen van wie de status met icoontjes en kleuren wordt aangeduid. Met een eenvoudige handeling kan een communicatiesessie gestart worden, met het medium dat voor beide partijen het meest geschikt lijkt (chat, VoIP, telefoongesprek, videoconversatie etc). Weesp, december 2009 Pagina : 11 van 61 Copyright 2009

12 Figuur 2-2: Voorbeeld van een presence-roster Bij Unified Communications is presence-informatie beschikbaar in alle grafische interfaces waarmee een gebruiker te maken heeft. In geavanceerde implementaties wordt de presence-informatie getoond op alle plaatsen waar een naam, een adres of een telefoonnummer zichtbaar is, door middel van een presence indicator. Deze presence indicator kan bijvoorbeeld verschijnen op webpagina s, in het programma, in het adressenboek enzovoort. Vervolgens kan de contactpersoon gemakkelijk bereikt worden, op de meest geschikte wijze. Deze definitie van IM&P is uitgediept in de twee gangbare standaarden voor IM&P. Meer over deze standaarden is te vinden in paragraaf Standaarden De twee standaarden voor IM&P zijn SIMPLE en XMPP (voorheen Jabber). Omdat de Internet Engineering Task Force (IETF) geen keuze heeft gemaakt voor één van beide, zijn ze getoetst aan een abstract raamwerk voor IM&P, genaamd het Common Profile for Presence (CPP) en het Common Profile for Instant Messaging (CPIM). Meer over deze standaarden is te vinden in de RFC s: Common Profile for Presence (CPP), RFC 3859, J. Peterson, IETF, August 2004, Common Profile for Instant Messaging (CPIM), RFC3860, J. Peterson, IETF, August 2004, Address Resolution for Instant Messaging and Presence, RFC 3861, Peterson, J., IETF, August 2004, Presence Information Data Format (PIDF), RFC3863, Sugano, H., Fujimoto, S., Klyne, G., Bateman, A., Carr, W., J. Peterson, IETF, August 2004, XMPP is ver uitgewerkt en geaccepteerd, en laat geen interpretatieverschillen toe. SIMPLE kent nog interpretatieverschillen, met name bij het gebruik van versleuteling. Beide standaarden verplichten het gebruik van certificaten en versleuteling niet. Weesp, december 2009 Pagina : 12 van 61 Copyright 2009

13 Volledigheidshalve noemen we de Open Mobile Alliance (OMA). Deze heeft op basis van SIMPLE een IM&P-architectuur voor mobiele operators opgesteld. Een enkel zakelijk product ondersteunt OMA, maar het raamwerk wordt slechts toegepast in beperkte kring en de specificaties zijn niet vrij verkrijgbaar. 2.3 Federatie Wat is federatie? Federatie in het kader van IM&P houdt in: Door federatie (van IM&P) is het mogelijk om presence-informatie uit te wisselen met contactpersonen buiten de grenzen van de eigen instelling, en met de contactpersonen minimaal Instant Messages uit te wisselen. Uiteraard kan ook met andere media ook over de grenzen van de instelling gecommuniceerd worden met, maar die vallen zoals gezegd buiten dit onderzoek Waarom federeren? Unified Communications-platformen zijn van oorsprong sterk georiënteerd op de zakelijke markt. Daar wordt communicatie over de muur (of: door de firewall) nog vaak argwanend afgehouden. Veel Unified Communicationsleveranciers zijn bijvoorbeeld nog niet in staat om hun product bij de ene klant te koppelen met het eigen product bij een andere klant. Steeds meer zakelijke klanten beseffen echter dat IM&P van nut kan zijn in het contact met hun klanten en leveranciers. Enkele bouwers van Unified Communications-platformen hebben dat begrepen en hebben federatie geïmplementeerd. In het Hoger Onderwijs en Onderzoek is samenwerking buiten de grenzen van de eigen instelling cruciaal. Het inzetten van een Unified Communicationsplatform dat uitsluitend binnen de instelling de communicatie vergemakkelijkt, zal in het algemeen maar beperkt waarde toevoegen: in feite ontstaat een eiland. Ter illustratie: naar schatting bedraagt het telefoonverkeer tussen Nederlandse HO&O-instellingen 4% van het totale verkeer. Overigens gaf één instelling aan dat federatie geen absolute noodzaak is. Onderzoekers en onderwijzers hebben vaak al een communicatiemedium gevonden voor het contact met peers buiten de instelling (zoals Skype) of met hun studenten. Wezenlijk voor deze adviesopdracht is toch de wens om over de muren van de instelling te communiceren, op een manier die (ook internationale) multimediale samenwerking vergemakkelijkt. Federatie maakt dit mogelijk. Weesp, december 2009 Pagina : 13 van 61 Copyright 2009

14 Communiceren in een federatie kan plaatsvinden: - Op een eenduidige wijze, omdat de federatie vragen beantwoordt als: o Hoe kan ik contact leggen met de ander? o Welke communicatiemogelijkheden heeft de ander? o Wat is de bereikbaarheidsstatus van de ander? - Op veilige wijze, omdat de federatie oplossingen biedt voor onder andere de volgende vragen: o Is de ander wie je denkt dat hij is? o Wordt mijn verkeer afgeluisterd? - Op beheerbare wijze o Schaalbaar o Controleerbaar Scenario voor federeren Hoe verloopt federatief communiceren met Unified Communications voor de gebruiker? Het generieke scenario is als volgt: Een verzendende gebruiker wil een bericht sturen aan een ontvangende gebruiker. Dat bericht kan ook het verzoek zijn om presence-informatie van de ontvanger te mogen zien (een subscription). De verzendende gebruiker stuurt zijn berichten vanaf één of meer clients. Dat kan software op zijn pc of smartphone zijn, of een webapplicatie. De meest gangbare clients hebben een presence roster, een lijst met contactpersonen. Van elke contactpersoon is de bereikbaarheidsstatus zichtbaar. De clients staan in verbinding met thuisplatform van de verzendende gebruiker, dat net als een programma in contact staat met de e- mailserver van de instelling. Dit thuisplatform verzorgt het versturen van berichten buiten de organisatie. Ongeacht de gekozen federatiestructuur (zie paragraaf 2.3.4) komen de berichten binnen bij het platform waarop de ontvangende gebruiker ingelogd is Hoe federeren? De hoofdfunctie van een Unified Communications-platform is integratie van communicatiemiddelen. Daarom heeft een Unified Communications-platform veel koppelvlakken, met en calendarservers, databases en opslag, telefonie en Identity Management middleware. Het Unified Communicationsplatform moet daarom als een puzzelstuk passen in de instellingsarchitectuur: Weesp, december 2009 Pagina : 14 van 61 Copyright 2009

15 Figuur 2-3: inbedding van Unified Communications in de instellingsarchitectuur Het platform heeft uiteraard nog veel meer raakvlakken, zoals met het Domain Name System (DNS), Public Key Infrastructure (PKI) en in latere fases met de Digitale LeerOmgeving (DLO), het Customer Relationship Management (CRM) pakket, het intranet enzovoort. Om communicatie met de buitenwereld mogelijk te maken, moet elk Unified Communications-platform een verbinding met de buitenwereld krijgen: Figuur 2-4: Federatie van Unified Communications-implementaties Dit is een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. In dit model zijn allerlei security-aspecten buiten beschouwing gelaten. Er zijn twee mechanismen om Unified Communications-federatie mogelijk te maken: 1. Een hiërarchie. Een intermediair (ook broker of Trusted Third Party genoemd) bevindt zich als centrale spin in het web van een hiërarchie 2. Een organisch mechanisme met een decentrale structuur waarin gebruikers elkaar vinden op basis van bijvoorbeeld DNS. Gebruikers Weesp, december 2009 Pagina : 15 van 61 Copyright 2009

16 leggen rechtstreeks contact met elkaar (peer to peer) of via hun domeininfrastructuur (client-server) Hiërarchische federatie Een gecentraliseerde structuur ligt voor de hand om betrouwbare verbindingen tussen domeinen te leggen. De SURFfederatie is daar een goed voorbeeld van. Voordeel is, dat niet elke deelnemer in het federatieve web met alle andere deelnemers een vertrouwensrelatie hoeft op te bouwen. Elke deelnemer sluit aan op de federatie via een versleutelde verbinding met een centraal Unified Communications-platform: Figuur 2-5: Hiërarchische federatie (RoW = Rest of Word) Deze structuur heeft een aantal nadelen: Het brokerplatform moet berekend zijn op de verwerking van alle berichten tussen de instellingen, inclusief de berichten die van en naar de buitenwereld stromen. Een lastig punt daarbij is dat het centrale platform ook alle zogenaamde weesberichten zal ontvangen, bijvoorbeeld verkeerd geadresseerde berichten. Aangesloten instellingen op een hiërarchie zullen logischerwijs het principe hanteren dat berichten die niet intern geadresseerd zijn, naar de federatie gestuurd worden. Daar zitten potentieel veel weesberichten tussen De capabilities binnen de federatie moeten gelijk zijn, of anders moet op basis van versioning bepaald worden welke communicatie precies mogelijk is. Het centrale platform is daarin leidend en kan een bottleneck vormen. Het centrale platform zal zeer betrouwbaar moeten worden uitgevoerd, omdat alle communicatie tussen instellingen onmogelijk wordt als het uitvalt. Voor deze structuur komen de volgende protocollen voor instant messaging en presencenotificatie in aanmerking: Weesp, december 2009 Pagina : 16 van 61 Copyright 2009

17 XMPP. Dit protocol ondersteunt een hiërarchie, maar is van oorsprong meer gericht op het organische model (zie pagina 17). Dat betekent dat XMPP in deze structuur op oneigenlijke wijze gebruikt wordt, dus dat de inrichting en opzet van het platform van tevoren uitvoerig uitgedacht en getest moet worden. SIMPLE. Dit protocol is meer gericht op gebruik in een hiërarchische structuur. Het probleem van SIMPLE is echter dat er weinig op SIMPLE gebaseerde systemen zijn die uitwisselbaar zijn. SIP. In het verleden heeft SURFnet met een hiërarchische SIPinfrastructuur geëxperimenteerd. Daaruit bleek dat het centrale platform zeer flexibel moet zijn om samen te kunnen werken met alle te koppelen platformen. Een hiërarchische federatiestructuur is te vergelijken met een poging om centrale servers in te richten die al het berichtenverkeer tussen de instellingen afhandelen. Elke instelling moet in dit scenario al het berichtenverkeer versturen naar en ontvangen van de centrale servers. Dat is onwenselijk en zorgt ervoor dat uitbreiding niet makkelijk te realiseren is. Organische federatie afhandeling gaat volgens een decentrale structuur. De zender stuurt het mailtje naar zijn mailserver, en deze mailserver bepaalt naar welke mailserver het mailtje doorgestuurd moet worden. Dit gebeurt op basis van de domeinnaam in het adres van de ontvanger. We gaan hier uit van het generieke scenario uit paragraaf 2.3.4, waarbij de volgende stappen worden uitgevoerd 1. (optioneel) Voor het vinden van de juiste adres van de ontvanger van een bericht kan ENUM worden gebruikt. Dit is een onderdeel van het DNS dat een telefoonnummer koppelt aan een lijst van adressen waarop iemand bereikt kan worden, waaronder het SIP-adres, het H.323-adres en het e- mailadres. In Bijlage D: vindt u meer informatie over ENUM. 2. Als het gebruikte protocol en het adres van de ontvanger bekend zijn, volgt de volgende stap: het vinden van het domein van de zender. Het DNS doet hierbij dienst als telefoonboek. Met service records wordt het deel achter het apenstaartje vertaald in de namen van de servers die in de De- Militarized Zone (DMZ) van de ontvangende partij gereedstaan voor ontvangst van berichten van buiten. 3. Het thuisplatform van de verzendende gebruiker verstuurt het bericht, overigens ook via een component die in de DMZ van de thuisinstelling staat. Beide servers hebben een certificaat waarvan ze onderling de geldigheid verifiëren, en daarmee is vastgesteld dat de servers voor de Weesp, december 2009 Pagina : 17 van 61 Copyright 2009

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mobiele telefoon als betaalmiddel Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mirko van Ede( 9902236) Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde Radboud Universiteit

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

IP versie 6. Versie 2.0

IP versie 6. Versie 2.0 IP versie 6 Versie 2.0 1 2 IP versie 6 Versie 2.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55 F 070 888 75 50 www.ncsc.nl info@ncsc.nl Oktober

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie