Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag 2012 Victas"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei

2 Inhoud Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 7 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad Bedrijfsvoering Huisvesting ICT P & O Bewaking en verantwoording, risicobeheersing en controlesystemen 14 4 Beleid en ontwikkelingen Meerjarenbeleidsplan Kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg Klachten & incidenten Veiligheid & milieu Personeelsbeleid Ontwikkelingen per zorglijn Zorglijn Curatief Zorglijn Forensisch Zorglijn Langdurige Zorg Samenleving 23 De jaarrekening 2012 van Victas is opgenomen een separaat document. Jaarverslag Victas

3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Dit jaardocument van Victas (voorheen Centrum Maliebaan, voor de leesbaarheid van dit document wordt de naam Victas gebruikt) betreft de verslagperiode Als uitgangspunt voor het jaardocument zijn de Regeling Verslaglegging Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode gehanteerd. Het jaardocument is onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur langs twee lijnen tot stand gekomen: de jaarrekening en het maatschappelijk verslag. De jaarrekening is opgesteld door de afdeling Bedrijfsvoering. Aan het maatschappelijk verslag hebben verscheidene afdelingen van de instelling een bijdrage geleverd. De cijfermatige gegevens uit het maatschappelijk verslag zijn afkomstig uit de geautomatiseerde informatie- en registratiesystemen van Victas. Jaarverslag Victas

4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens naam Stichting Victas Adres Tolsteegsingel 2a Postcode 3582 AC Plaats Utrecht Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel Internetpagina 2.2 Structuur van Victas De Stichting Victas is als Stichting Verslavingszorg Utrecht per 29 juli 2003 toegelaten voor de AWBZ-functies artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 blijkens de toelatingsbeschikking V&VTOEL/ Eind 2012 is er in verband met de naamswijziging en locatiewijzigingen een wijzigingsverzoek bij het CIBG ingediend. Ingevolge het besluit d.d. 14 februari 2013 (TZi ) is Victas toegelaten als instelling voor medische specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties. Juridische structuur Stichting Victas te Utrecht Organisatorische structuur Zie organogram op volgende pagina Toelatingen Verblijf en instelling voor medisch specialistische zorg Reclassering Verslavingsreclassering Medezeggenschapstructuur De stichting kent een medezeggenschap van medewerkers in de vorm van een ondernemingsraad en medezeggenschap van cliënten in de vorm van een cliëntenraad. Jaarverslag Victas

5 Organogram per Raad van toezicht Cliëntenraad Raad van bestuur Ondernemingsraad Psychiaterberaad Eerste geneeskundige Secr. Rita Passies Communicatie Bedrijfsbureau Beleidsbureau/bestuurssecretaris Zorglijn Curatief Zorglijn Langdurige Zorg Zorglijn Forensisch Unit Reclassering Unit Poliklinische Zorg Unit OGGZ Utrecht Unit GAVO Unit OGGZ Eemland/Veenendaal e.o Unit Preventie, Veldwerk en Jeugd Unit Forensische poli Unit Eykman Unit FVK Unit Leijenhoven Unit Spinoza Unit Lunetten * Het OGGZ-team is het toeleidingsteam van Victas en Altrecht. Organisatiestructuur: bestuurder Victas en bestuurder Altrecht. Duale sturing: manager Victas en afdelingspsychiater Altrecht, psychiater en teamleider. Jaarverslag Victas

6 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De stichting is een instelling voor verslavingspsychiatrie met als werkgebied de provincie Utrecht en Flevoland. Primair richten de activiteiten zich op cliënten die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen en gokken/gamen/internetten. Deze cliënten hebben bijna in alle gevallen ook last van andere psychiatrische stoornissen. Alhoewel volwassenen het grootste aandeel hebben in het cliëntenbestand is het aandeel vanuit de doelgroep jongeren (12 tot 24 jarigen) licht gestegen. Bij de doelgroep ouderen is een hele een lichte daling (net geen 1%) waar te nemen in De kernactiviteiten bestaan uit het leveren van ambulante zorg en intramurale zorg. Tevens biedt Victas preventie, voorlichting, consultatie en ondersteuning. Bovendien verricht Victas reclasseringswerkzaamheden voor verslaafde justitiabelen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten kerngegevens aantal/ aantal/ aantal/ cliënten bedrag bedrag bedrag Aantal cliënten in zorg op 31 december capaciteit Aantal feitelijke bedden op 31 december inclusief beschermd wonen Waarvan feitelijke bedden beschermd wonen productie Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen exclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar * personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december **** Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 447,41 456,02 426,96 bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ** Waarvan overige bedrijfsopbrengsten *** Aantal bedden: Leijenhoven 30 Lunetten 34 Spinoza 29 Eykman 35 Basalt 24 Totaal 152 *Verschil zit in de ZVW. Hier worden 3400 contacten minder gescoord dan in ** Verschil is groei FVK à 4 mio en kapitaalslasten. *** Verschil zit in gemeenten (o.a. Singel en Sociale Activering) en in de overige opbrengsten (o.a. OGGz-team factuur naar Altrecht). **** Dit is inclusief uurloners, wachtgelders en stagiairs. Jaarverslag Victas

7 2.3.3 Werkgebieden Inzet voor gemeentes Het werkgebied is voornamelijk de provincie Utrecht. Veel van de activiteiten worden in en ten behoeve van verschillende gemeentes uitgevoerd. Naast de gemeenten Utrecht en Amersfoort worden ook voor gemeenten Veenendaal, Woerden, De Bilt, Soest, Nijkerk, Nieuwegein, Houten, Zeist en Wijk bij Duurstede activiteiten uitgevoerd. Inzet AWBZ, ZVW en Justitie De activiteiten die Victas uitvoert in het kader van AWBZ en ZVW vinden plaats in Midden Nederland. Daarnaast levert Victas ook zorg vanuit een justitieel kader. In opdracht van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en in opdracht van DFORZO (Directie Forensische Zorg) worden activiteiten uitgevoerd binnen het arrondissement Midden Nederland. In Almere beschikt Victas over een forensische verslavingskliniek Basalt. 2.4 Samenwerkingsrelaties en ketenpartners Medezeggenschapsorganen: Ondernemingsraad Cliëntenraad Toezichthouders: Inspectie voor de Gezondheidszorg Arbeidsinspectie Raad van Toezicht Victas Kwaliteitsbewaking: Lloyds (certificerend bureau voor het verrichten van de externe audit HKZ) Stichting Benchmark GGZ (benchmarking van de effectiviteit van de behandeling) KIWA-Prismant (steekproef cliënttevredenheid middels CQ-index) Vakorganisaties: Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU 91 Ketenpartners: Het overzicht van de ketenpartners staat op de volgende pagina. Jaarverslag Victas

8 Samenwerkings partners Verslavingszorg landelijk GGZ Centraal Iriszorg Landelijk Zorgsysteem Veteranen Netwerk Verslavingszorg Resultaten Scoren Tactus Verslavingszorg Ketenpartners opleiding & scholing Expertise Centrum Forensische psychiatrie Hogeschool Utrecht IVO Julius, centrum voor Gezondheidswetenschappen Utrecht Nispa ROC- Asa ROC Midden Nederland Trimbos Universiteit Amsterdam Universiteit Utrecht UMC Utrecht Universiteit Nijmegen Verweij Jonker Instituut Financiën Accountant Auditorganisatie Bank Dforzo Gemeentelijke overheid NZA Subsidieverleners Verzekeraars Zorgkantoren Overige stakeholders Benchmark GGZ, stichting Dienst Justitiële Inrichting GGZ Nederland Ministerie van Justitie Ministerie van VWS Openbaar Ministerie Oostvaarderskliniek Psychiatrisch Casusregister Reclassering Nederland SVG Jaarverslag Victas Ketenpartners regionaal Altrecht Amerpoort AZC Beweging 3.0 Bewindvoering Bureau Jeugdzorg Careyn Zuwe Aveant Centrum Jeugd en Gezin A foort Cumulus Diakonessenhuis Eleos Exodus Gemeenten GG&GD Gemeente DMO Gids, stichting Hofpoort ziekenhuis Huisartsenposten Icare JOU, jongerenwerk Utrecht Juliana-oord Kwintes Leger des Heils Meander, medisch centrum MEE Meerkanten, GGZ Flevoland Mitros Politie Pro Persona Ravelijn, stichting Reclassering Nederland(SRN) RIAGG Amersfoort RIBW SBWU Sinaï Centrum Slachtofferhulp Stadsring 51 Timon Tussenvoorziening, de Vaartserijn VitrasCMD Welzijn Amersfoort, stichting Wending, de Woningstichting Waag, de

9 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur De Raad van Toezicht heeft als opvatting dat hij alleen maar goed kan functioneren als zijn leden ook werkelijk een gemeenschappelijke visie kunnen bereiken en die ook uitstralen. Een dergelijk gemeenschappelijke opvatting kan alleen ontstaan als regelmatig tijd wordt besteed aan strategische discussies en er continue verdieping plaatsvindt over de zaken waar Victas mee bezig is In 2011 is de Governance structuur van Victas al in overeenstemming gebracht met de Zorgbrede Governancecode Het afgelopen jaar zijn alle daarbij behorende documenten zoals het reglement Raad van Toezicht, reglement Raad van Bestuur, de statuten en het informatieprotocol nogmaals tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. 3.2 Raad van Bestuur Naam bestuursfunctie nevenfuncties Dhr. H.F.X. Geerdink Bestuurder per 1 februari 2012 Lid Raad van Toezicht ROC van Twente Bestuurslid FICE Nederland Mw. M.C. Keesmaat Bestuurder a.i. 1 januari 2012 tot 1 februari 2012 Good Governance, afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Onder meer zijn hierin opgenomen de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, de wijze van benoeming, ontslag en schorsing, de taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter, de commissies, de besluitvorming, de frequentie en wijze van vergaderen, de waarneming, informatie en verantwoording, bevoegdheid ten aanzien van de wijziging van het reglement. In het informatieprotocol zijn afspraken vastgelegd over informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. Bezoldiging Raad van Bestuur In verband met de aanstelling van de nieuwe bestuurder per 1 februari 2012 is de remuneratiecommissie vanuit de Raad van Toezicht een aantal malen bijeen gekomen. Deze commissie heeft zich bezig gehouden met de werving, selectie en renumeratie van de nieuw aangestelde bestuurder. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze worden in het jaargesprek besproken. De honorering van de bestuurder a.i. en de bestuurder is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. De honorering van de bestuurder a.i. valt binnen de normen van de NVZD voor interim-bestuurders. De honorering van de bestuurder valt binnen de normen van de NVZD. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat krachtens de statuten van Victas uit minimaal vijf leden en is belast met het toezicht op en de controle van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad tot taak Victas te adviseren, in het bijzonder over de financiële en beleidsmatige jaarstukken. Met ingang van 1 februari 2012 is de heer J. van Leijenhorst afgetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht in verband met het verstrijken van zijn termijn. Mevrouw A. van Vliet-Kuiper is per dezelfde datum benoemd als voorzitter. Jaarverslag Victas

10 naam functie RvT Victas Dhr. J. van Leijenhorst Tot 1 februari 2012 voorzitter Raad van Toezicht Mw. A. van Vliet - Kuiper Dhr. M.B. Botman Dhr. P.M.G. Emmelkamp Mw. C. Schippers Dhr. C.J.A. van den Broek Tot 1 februari 2012 lid Raad van Toezicht Met ingang van 1 februari 2012 voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Voorzitter financiële commissie Lid Raad van Toezicht Lid Lid financiële commissie Lid Raad van Toezicht Lid financiële commissie hoofd- en nevenfuncties Organisatieadviseur Berenschot Groep BV (hoofdfunctie) Centrum voor Beeldende Kunst Utrecht (voorzitter bestuur) Rekenkamercommissie Gemeente Zoetermeer (Lid) Rekenkamercommissie IJsselstein (voorzitter) Dijkgraaf van waterschap Velt en Vecht (hoofdfunctie) Nationaal Restauratiefonds (Bestuurslid) Lid van de commissie Aedescode De Gooise Scholen federatie (Voorzitter van de Raad van Toezicht) Commissaris van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) Bestuursadviseur Botman Advies en Management B.V. (hoofdfunctie); Stichting Meander Omnium (voorzitter Raad van Toezicht) Per Saldo (lid bestuur) Antroz (voorzitter Raad van Toezicht per ) Akademiehoogleraar, Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (hoofdfunctie); Senior consultant, De Waag; Clinical Psychology & Psychotherapy (hoofdredacteur) Commissie Richtlijnontwikkeling angststoornissen en depressieve stoornissen, CBO, (lid) Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, (lid) Wetenschappelijke adviescommissie Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ) (lid) Wetenschappelijke adviescommissie Netherlands Institute of Advanced Studies in the Social Sciences and Humanities(NIAS) (voorzitter) Projectdirecteur bij het Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), Ministerie van Financiën. (hoofdfunctie); Waarnemend directeur Ontwikkeling Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf Stichting tot bevordering van het onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen in Utrecht De Pels (lid bestuur) Seyster Veste (Lid Raad van Commissarissen) Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, directeur Beleid & Strategie, college van procureurs-generaal (hoofdfunctie) Jaarverslag Victas 2012 versie 1.0 9

11 Werkwijze Raad van Toezicht De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en de corporate governance code. Voor het kennis- en ervaringsprofiel van zijn leden heeft de Raad van Toezicht de navolgende aandachtsgebieden gedefinieerd: financiën, strategische ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zorginhoudelijke kennis, HRM en organisatieontwikkeling, verankering in de strategische omgeving (lokaal, regionaal, landelijk) van Victas (juridische aangelegenheden, professionele kennis van de doelgroep). De leden van de Raad van Toezicht zijn noch arbeidsrechtelijk noch anderszins verbonden aan de stichting Victas. De leden van de Raad van Toezicht opereren volledig onafhankelijk. Vergaderingen De Raad van Toezicht vergadert minimaal plenair zes keer per jaar waarvan één keer zonder de bestuurder. In 2012 heeft de Raad van Toezicht conform vergaderd. In de vergadering zonder bestuurder is aandacht besteed aan het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In de vergaderingen met de bestuurder werd aan de hand van het directieverslag de voortgang van de dagelijkse zaken gevolgd waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan de strategie en de koers van de instelling en de oplevering en inrichting van de A.B.C.-straat. Daarnaast is de Raad van Toezicht bijeengekomen voor een strategisch overleg, overleggen met de financiële commissie en renumeratiecommissies en de art. 24 overleggen met Cliëntenraad en Ondernemingsraad. In 2012 zijn in de overleggen met de Raad van Bestuur op hoofdlijnen de volgende thema s besproken: - De (strategische) koers van de organisatie - Het jaardocument Begroting en zorginkoop voor het jaar Financiële situatie (productieverdeling) - Strategische vastgoedplannen huisvesting - Zorgpaden / zorgmodernisering - Huisstijl en logo - Managementletter KPMG - P&C Cyclus - Strategie en (voortgang) strategisch meerjarenplan Financiering, exploitatie, bouw en inrichting A.B.C.-Straat - Cliëntgegevens en de cliëntstromen - Evaluatie accountant Commissies De Raad van Toezicht kent twee commissies: een remuneratiecommissie en een financiële commissie. De remuneratiecommissie houdt zich bezig met het verwoorden van het oordeel van de Raad van Toezicht over het functioneren van de Raad van Bestuur en de daaraan gekoppelde beloning. De financiële commissie houdt zich bezig met de voorbereidingen van de oordeelsvorming en besluiten van de Raad van Toezicht aangaande de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting inclusief de risicoparagraaf opgesteld door de Raad van Bestuur. De financiële commissie voert ook het overleg met de externe accountant over de jaarcijfers. In dit overleg is tevens een oordeelsvorming over de interne beheersing en controle aan de orde. In 2012 heeft de Raad van Toezicht besloten een zorgcommissie in te stellen. De zorgcommissie zal zich richten op de zorgkwaliteit en aanverwante onderwerpen en vangt aan in Besluiten Raad van Bestuur waaraan de Raad van Toezicht zijn goedkeuring heeft verleend In 2012 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: - De jaarrekening Het jaarverslag De begroting 2012 en de herziene begroting De pro forma begroting De nieuwe naam en huisstijl van de organisatie Jaarverslag Victas 2012 versie

12 - Aanpassing van de statuten in het kader van de Zorgbrede Governancecode - Het vernieuwde reglement van de Raad van Bestuur - Het vernieuwde reglement van de Raad van Toezicht - Het informatieprotocol Het Meerjarenbeleidplan Besluiten Raad van Toezicht In 2012 heeft de Raad van Toezicht besloten om: - Decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur over gevoerde beleid - Benoeming van mevrouw A. van Vliet als voorzitter van de Raad van Toezicht - Een zorgcommissie op te richten (commissie Kwaliteit en Veiligheid) De Raad van Toezicht bespreekt zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de bestuurder, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Bezoldiging Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Deze vergoeding is geïndexeerd en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening werd besproken. De vergoeding is gebaseerd op de NvTZ-norm en volgt de Zorgbrede Governancecode en is in de jaarrekening opgenomen. 3.4 Cliëntenraad De medezeggenschap van patiënten is geregeld in het Reglement voor de Centrale Cliëntenraad van Victas. Het reglement zal in 2013 ge-update worden. Structuur en ondersteuning Naast de centrale Cliëntenraad is de deelraad Amersfoort actief. De deelraad Amersfoort heeft als aandachtgebied de regio Eemland/Veenendaal. Naast het behartigen van de belangen van cliënten, heeft een delegatie van de deelraad zitting in de lokale WMO raad en het platform WMO in Amersfoort. In 2013 wordt de deelraad Almere geïnstalleerd. De centrale Cliëntenraad geeft in zijn werkwijze voorrang aan de directe belangenbehartiging van cliënten, maar ontwikkelt daarnaast cliënt gestuurde projecten, neemt deel aan het samenwerkingsverband De Achterkant (cliëntenraden OGGZ Utrecht) en het kennisnetwerk het Zwarte Gat (gezamenlijke cliëntenraden verslavingszorg). Daarnaast is de Cliëntenraad betrokken bij overleg met een groot aantal externe instanties, waaronder de gemeente Utrecht en ketenpartners. De Cliëntenraad voert overleg met de Raad van Bestuur en behandelt de schriftelijke adviesaanvragen. In 2012 heeft de Cliëntenraad elf maal vergaderd met de Raad van Bestuur. Twee maal was hierbij een afvaardiging namens de Raad van Toezicht aanwezig. Ter ondersteuning van de werkzaamheden beschikt de Cliëntenraad over een ondersteuner voor 28 werkuren per week, een vastgesteld jaarbudget, een ruime raadkamer met computers, administratieve en publicitaire faciliteiten. In 2012 heeft de afdeling communicatie een parttime medewerker wiens aandachtsgebied cliëntencommunicatie is. Adviezen De Cliëntenraad brengt door het jaar heen gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur, maar ook aan andere professionals. Deze adviezen komen voor het grootste deel voort uit directe contacten met de achterban (ongevraagde adviezen), en voor een ander deel uit formele adviesaanvragen door het bestuur van de instelling. In 2012 waren belangrijke onderwerpen: - de inzet van ervaringsdeskundigen - cliënten trainen hulpverleners - de strategische koers van de organisatie (meerjarenbeleidsplan en jaarplan Victas 2013) - Ontwikkelingen binnen de politiek, de bezuinigingen en de eigen bijdrage Jaarverslag Victas 2012 versie

13 - Vernieuwing van het klachtenreglement cliënten - Huisstijl en logo - Advies ten aanzien van gebruik van narratieve therapie - Advies ten aanzien van het terugdringen van Dwang & Drang - Verhuisplanning A.B.C.-Straat Adviezen van de Cliëntenraad zijn altijd serieus genomen en nooit zonder geldige argumenten en overleg afgewezen. Deze praktijk is volledig in overeenstemming met de richtlijnen in de Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen. Ongevraagde adviezen worden behandeld conform een overeenkomst tussen het bestuur en de Cliëntenraad waarin o.a. is vastgelegd dat collectieve klachten direct worden gericht aan de functionaris die verantwoordelijk is. Deze adviezen hebben vooral betrekking op de dagelijkse praktijk van de klinieken. Overleg met de Raad van Bestuur De belangrijkste onderwerpen van gesprek tijdens de overleggen met de Raad van Bestuur waren: - De inrichting van de organisatie in zorglijnen - De strategische koers van de organisatie en het strategische meerjarenbeleidsplan - Het jaarplan van Victas Deelraad Amersfoort - Inzet ervaringsdeskundigheid en cliënten trainen hulpverleners - De FVK en het verloop van de opstartfase - Impact bezuinigingen en de eigen bijdrage (politieke ontwikkelingen) - Update van het klachtenreglement voor cliënten - Zorginkoop - De nieuwe huisstijl en logo - Verhuizing naar de A.B.C.-Straat Overleg met de Raad van Toezicht Twee maal per jaar vindt overleg plaats met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Naast de gebruikelijke terugblik en vooruitblik werd in de overleggen met de Raad van Toezicht gesproken over: - De inrichting van de organisatie in zorgpaden - Het strategische meerjarenbeleidsplan Inzet ervaringsdeskundigheid - Impact bezuinigingen en de eigen bijdrage (politieke ontwikkelingen) - De nieuwe huisstijl en logo - Verhuizing naar de A.B.C.-Straat - De financiële situatie - Inzet E-health 3.5 Ondernemingsraad De medezeggenschap van medewerkers is geregeld in het Reglement voor de Ondernemingsraad van Victas dat op zijn beurt weer is afgeleid van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Convenant Medio 2012, in een tijd waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen, onderkennen de bestuurder en ondernemingsraad de noodzaak om nauw met elkaar samen te werken om de toekomst van de organisatie veilig te stellen. Zij maken afspraken om het overleg anders in te richten waarbij meer zal worden gekeken naar de inhoud en het bereiken van consensus. Er worden afspraken gemaakt over de aanpak van instemmings- en advies plichtige onderwerpen en/of andere zaken waarover de ondernemingsraad en/of bestuurder met elkaar willen overleggen. Dit leidt onder meer tot een vorm van informeel overleg - óók met de Raad van Toezicht - zonder dat het formele pad wordt losgelaten om zo nodig de door de WOR aangereikte instrumenten te kunnen blijven hanteren. Het is evident dat wederzijdse Jaarverslag Victas 2012 versie

14 informatieverstrekking de sleutel is tot dit model, waarvan de spelregels zijn vastgelegd in een convenant dat op 2 juli 2012 is ondertekend. Een eerste evaluatie leert dat de ondernemingsraad tevreden is over het convenant, maar zich in de lopende processen meer herkenbaar voor zijn achterban wil profileren. Advies- en instemmingsaanvragen: De ondernemingsraad adviseerde de bestuurder in 2012 onder meer over: - Afstoting Sociale Activering (Maatschappelijk Herstel, Maliegilde en Bureau Dagloon) - Taakstelling zorglijn curatief - Transitie Zorgmodernisering De OR verleende zijn instemming aan: - Plan van Aanpak Arbeidsomstandigheden - Arbomanagementhandboek - Afbouwregeling verlofstuwmeren - Klachtenregeling cliënten - Werkkostenregeling In 2012 is het merendeel van de afdelingen van Victas door de ondernemingsraad bezocht. De ondernemingsraad kent door een aantal mutaties aan het eind van het verslagjaar twee vacatures. Naar verwachting leveren de komende verkiezingen in 2013 voldoende kandidaten op om alle zetels weer in te vullen. 3.6 Bedrijfsvoering Huisvesting Huisvesting vormt naast personele kosten één van de grootste kostenposten van de organisatie. Het pand Tolsteegsingel vormt tot de afloop van het huurcontract in 2019 een financiële last en risico. Victas is sinds 1996 eigenaar van een locatie in de binnenstad van Utrecht (A.B.C.-straat). In 2010 is aangevangen met de bouw van de nieuwe kliniek. In november 2012 is het pand aan Victas opgeleverd. Het strategisch huisvestingsplan voor de organisatie is in december 2012 aangescherpt ICT In 2012 is de verouderde technische infrastructuur geheel vervangen en is de organisatie overgegaan op het werken in een SAAS hosted desktopomgeving met de laatste (office 2010) desktopsoftware. Hiermee is centrale, locatieonafhankelijke opslag en toegang voor alle werknemers gerealiseerd. Tevens is gestart met een brede ondersteuning van het nieuwe (mobiele) werken middels smartphones en tablets. Ten behoeve van de nieuwe locatie in de A.B.C.-Straat is een hosted Voip telefonie omgeving opgezet, welke in 2013 uitgebreid zal worden naar alle locaties van de organisatie. Er is een ICT noodplan ontwikkeld en tot slot is het risico bij automatisering verminderd doordat Victas het server heeft gevirtualiseerd en geoutsourcet P&O Onze medewerkers vormen het werkelijke kapitaal van de organisatie. In 2012 hebben we ons e-hrm systeem verder uitgebreid om op professionele wijze en klantvriendelijk ons personeelsbeheer te regelen. Er is een programma ontwikkeld dat de naam Victas Vitalis heeft gekregen. Doel van dit programma is om de medewerkers van Victas te stimuleren en te ondersteunen vitaal te zijn en te blijven zodat onze medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Ook is de pilot Strategische personeelsplanning van start gegaan met als doel om in 2013 nog meer vanuit strategisch perspectief ons HR-beleid vorm te geven. De flexpool is gestart met als doel personele schommelingen op te vangen en daarmee kosten efficiënt te werken. Jaarverslag Victas 2012 versie

15 3.6.4 Bewaking en verantwoording, risicobeheersing en controlesystemen Victas kent een beleidscyclus en een planning en controlecyclus. Deze cyclus bestaat uit de volgende hoofdprocessen: - De verantwoording na afsluiting van het jaar, Deze komt tot uitdrukking in het jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) en jaarafrekeningen richting financiers. Toetsing van de afspraken voor 2012, zoals opgenomen in de zorglijn- en unitplannen. Het financieel economisch kader van deze uitvoering waaronder de productieafspraken, personele inzet, te behalen financiële kaders worden uitgewerkt in begrotingen. Aan de hand van periodieke managementinformatie wordt getoetst of de organisatie met betrekking tot het behalen van haar doelen nog op koers ligt. - De jaarlijkse directiebeoordeling is in de P&C cyclus een belangrijk instrument waarmee de Raad van Bestuur de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem analyseert. Aan de hand van informatie over de resultaten uit de audits, klachten en incidenten, de uitkomsten van metingen van processen, wordt beoordeeld of het managementsysteem nog doeltreffend is en of de organisatie zichzelf continue verbeterd. Indien nodig vindt er bijsturing plaats door de Raad van Bestuur. - Monitoring van de uitvoering en bijsturing ten opzichte van de eindejaar prognose. In december wordt de concernbegroting op grond van de op dat moment beschikbare gegevens goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Nadat de productieafspraken zijn vastgesteld door de financiers, wordt de begroting herzien in april het volgend kalenderjaar. Stuurkracht In 2012 zijn er prestatiecontracten opgesteld tussen de duale zorglijnmanagers en de bestuurder. In deze prestatiecontracten zijn de prestatieafspraken van de zorglijnen vastgesteld. Deze prestatieafspraken zijn gebaseerd op de doelen van de zorglijn of van de hele organisatie. Leidend hierbij is de vigerende begroting 2012, daarnaast zijn er doelen geformuleerd in de kaderbrief, het meerjarenbeleidplan en het jaarplan. Ook items op de agenda van opdrachtgevers worden vertaald in prestatieafspraken evenals evaluatiepunten en verbeteracties uit HKZ-audits. Vanzelfsprekend kunnen zorglijn- en unit specifieke onderwerpen in het contract worden gezet. De prestatiecontracten geven richting aan de kwartaalgesprekken en zijn daarmee het sturende element in de Plan & Control Cyclus. De factuurstroom is gedigitaliseerd, zodat actuele stuurinformatie op kosten aanwezig is. Zorgverkoop In 2012 is het proces van zorgverkoop door Victas geconsolideerd. Het werken met zorgverkoopteams met zorginhoudelijke managers, bedrijfsmatige managers en beleidsadviseurs heeft plaatsgevonden. Daarbij is meer aandacht gekomen voor zorgvernieuwing, efficiency en haalbaarheid van de verkochte productie. Jaarverslag Victas 2012 versie

16 4. Beleid en organisatie 4.1 Meerjarenbeleidsplan In 2012 is het MJP opgesteld. Naast formulering van missie en visie wordt in dit document aandacht gevestigd op een aantal voor Victas belangrijke ontwikkelingen. Missie Victas gaat uit van de kracht en de kwaliteiten c.q. talenten van de cliënt en helpt deze te versterken. Behandeling en zorg zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënt met het oog op het optimaliseren van participatie i de maatschappij. Wij doen dat vanuit ons motto willen werken winnen ; ingegeven door de motivatie van de cliënt gaan we hem/haar ondersteunen om door hard te werken de verslaving of het misbruik te overwinnen. Naast langdurig verslaafden behandelt en begeleidt Victas jongeren en met lichte verslavingsproblemen. Victas richt zich naast het behandelen ook op het voorkomen van verslaving. Daarom is Victas op meerder terreinen werkzaam: preventie, veldwerk, behandeling en maatschappelijk integratie (activering) Visie Victas is van mening dat de sterke kanten van cliënten moeten worden verstevigd en waar nodig de maatschappelijke inbedding van cliënten moet worden verbeterd. Dit omdat maatschappelijk welzijn essentieel is in de strijd tegen verslaving. Daarnaast zien we de cliënt in een sociale context, waarbij de sociale omgeving bijzonder belangrijk is: we stimuleren zoveel mogelijk gezonde relaties. Daar waar verslaving gepaard gaat met psychiatrische of psychologische aandoeningen, dienen de problemen gelijktijdig aangepakt te worden. Victas heeft hiervoor programma s ontwikkeld en zoekt waar nodig samenwerking met gespecialiseerde GGZ instellingen. Victas richt zich op herstelgerichte zorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen en wordt aandacht gevraagd voor de rehabilitatie. Kernwaarden Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van zorg en van de behandelprogramma s. Daarnaast is er veel aandacht voor de bejegening van onze cliënten waarin respect en professionaliteit sleutelbegrippen zijn. Ook innovatie speelt een grote rol, niet alleen voor cliënten maar ook voor medewerkers, ketenpartners en financiers. Daarom werken we waar mogelijk samen. Victas wil zich permanent blijven verbeteren en participeert daarom in wetenschappelijk onderzoek. De kwaliteit van zorg blijven we monitoren en door ontwikkelen via onze nieuw in te voeren zorgpaden. Deze zorg is efficiënt georganiseerd en evidence-based. Zorgmodernisering Verslavingszorg moet en kan efficiënter en effectiever. Met die insteek start Victas met het organiseren van het zorgaanbod in transparante zorgpaden. Bij elke cliënt wordt gekeken hoe we de zorg kunnen verlenen vanuit de eigen kracht, gericht op het terugkrijgen van de controle over het leven en deelname aan de maatschappij. Daarbij wordt klinische hulp alleen in uiterste gevallen ingezet. Maatschappelijk relevantie De effectiviteit van de zorg bepaalt de (maatschappelijke) waarde van Victas als verslavingszorginstelling. Victas biedt snelle, betrokken en deskundig hulp, gestoeld op actuele wetenschappelijke inzichten. Met meer aanbod op gebied van wonen en zinvolle dagbesteding (afbouw van klinische behandeling) en standaardisering van producten, willen wij de kosten laten dalen. Cliënten staan bij ons altijd centraal. In hun belang is Victas vertegenwoordigd in samenwerkingsverbanden en neemt deel aan maatschappelijke debatten. E-health Een toenemend aantal cliënten verkiest hulp via internet boven traditionelere behandelvormen. Victas speelt in op deze ontwikkeling door actie mee te ontwikkelen aan (kosten) effectieve e-health programma s. Wij werken in dat kader samen met collega instellingen en investeren in ICT oplossingen en scholing. Jaarverslag Victas 2012 versie

17 Preventiepaden Victas wil haar positie binnen de verslavingspreventie de komende jaren verstevigen. We participeren in het landelijke verslavingspreventienetwerk en zetten in op zorg en preventie dichtbij huis. Ook ontwikkelen we nieuwe producten op het gebied van preventie. Speciale aandacht is er voor jeugd, met het programma Victas B Open. Biopsychosociaal model De komende jaren zal Victas haar behandelvisie gebaseerd op het biopsychosociale model (BPS-model) verder in de organisatie inbedden. Het model beschrijft de verslaving als een samenspel van aangeboren kwetsbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden. Op grond hiervan zal behandeling naast eventuele medicatie altijd bestaan uit psychologische en sociaal-maatschappelijk interventies, zoals gedragstherapie en zinvolle dagbesteding. Middelenverstrekking Victas peelt een belangrijke rol als expert op het gebied van middelenverstrekkking. Succesvolle projecten met de verstrekking van methadon, alcohol en heroïne zijn aanleiding om de komende jaren verder te investeren in onderzoek naar verstrekking van middels als GHB, cannabis, buprenorfine en cocaïne. Nieuwe verslavingen Bij het monitoren van nieuwe verslavingen spelen sociale media een belangrijke rol. De afdeling Preventie van Victas houdt alle trends op dit gebied bij. Victas vervult hierdoor een voorlopers rol op het gebied van trendwatching en kan snel op nieuwe ontwikkelingen inspringen. Wet maatschappelijke ondersteuning Victas wil samen met de gemeente Utrecht optrekken bij het opstellen van het WMO beleid. De komende jaren zullen wij de ingezette decentralisatie van de begeleiding naar de WMO aangrijpen om maatwerk te bieden in de directe omgeving van onze cliënten. Daarmee stimuleren we hen zelf verantwoordelijkheid te nemen. Activering Victas ziet als voorwaarde voor herstel van cliënten een dagbesteding vinden met zicht op een toekomst zonder middelengebruik. De komende jaren wil Victas samen met bestaande en nieuwe partners een werkbedrijf realiseren om cliënten hierbij de ondersteunen. 4.2 Kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg Victas is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Een zorgorganisatie met een HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2008-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Deze branche specifieke eisen zijn tot stand gekomen doordat zorginstellingen samen met cliënten en verzekeraars hebben vastgesteld waaraan zorg in ieder geval moet voldoen. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Naast het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg komt de laatste jaren steeds meer focus te liggen op het borgen en continue verbeteren van veiligheid. Resultaten 2012 In 2012 hebben 2 interne auditrondes plaatsgevonden. De uitkomsten van deze auditrondes zijn gecommuniceerd in de organisatie en waar nodig als input gebruikt ter verbetering. Er heeft een externe audit plaatsgevonden waarbij succesvol de overstap is gemaakt naar de nieuwe normen (HKZ certificatieschema versie 2009). Ter voorbereiding op deze overstap zijn 2 nieuwe veiligheidsinstrumenten geïmplementeerd, te weten de prospectieve risico-inventarisatie en de methodiek Veilig Incidenten Melden. Jaarverslag Victas 2012 versie

18 CQ index Kwaliteitsinformatie op basis van klantenervaringen zijn geënt op de systematiek van de CQ index, een goed gevalideerde methode voor het meten van klantervaringen. De zorginhoudelijke indicatoren omvatten uitkomstindicatoren. Hiermee worden de veiligheid, effectiviteit, tijdigheid van zorg en kwaliteit van leven inzichtelijk gemaakt. Victas heeft in 2012 een steekproef afgenomen onder 500 cliënten die een ambulante behandeling hebben ondergaan. De steekproef is uitgevoerd door het geaccrediteerde bureau Kiwa Prismant te Utrecht. Ook worden alle cliënten binnen de ontslagfase gevraagd om een CQ-index vragenlijst in te vullen. Wanneer de jaarlijkse rapportage van Kiwa Prismant beschikbaar is, wordt dit gepresenteerd aan de RvT, RvB, MT en CR. De cliënten van Victas hebben Victas in 2012 beoordeeld met het rapportcijfer 7,9. Routine Outcome Monitoring (ROM) en Mate Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie (MATE) In juni 2012 is bij Victas de MATE geïmplementeerd als triage-instrument. Hiermee sluit Victas aan bij de landelijke ontwikkeling binnen de verslavingszorg om de MATE te gebruiken als triage-instrument. De MATE is bedoeld voor triage, monitoring en evaluatie binnen de verslavingszorg. Het is niet één instrument, maar een verzameling van bestaande en nieuw ontwikkelde instrumenten. Bij alle cliënten die bij Victas instromen wordt nu een MATE afgenomen en op basis daarvan een zorgzwaarte toegewezen. Onderstaande zorgzwaartes worden onderscheiden: I. Kort ambulante behandeling II. Ambulante behandeling III. Deeltijd of klinische behandeling IV. Langdurige ambulante zorg Het hele proces van triage, monitoring en evaluatie wordt bewaakt door de hoofdbehandelaren die tevens voorzitter zijn van een multidisciplinaire overleg (MDO). Routine Outcome Metingen (ROM) en aanlevering aan ST. Benchmark GGz (SBG) In de periode zijn er op landelijk niveau afspraken gemaakt om routinematige te kijken of er verbeteringen optreden bij de aangeboden behandelingen (ROM). Deze afspraken gelden tussen alle GGz 1 - en Verslavingszorginstellingen, de overheid en financiers. In 2012 is Victas begonnen met de aanlevering aan SBG. SBG heeft ten doel zonder winstoogmerk als een Trusted Third Party (TTP) de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onafhankelijk en betrouwbaar te benchmarken op het gebied van behandeleffect en klantervaringen Klachten en incidenten Klachten Victas kent bij de klachtenprocedure 3 stappen, te weten : 1. een interne bemiddeling tussen klager en betrokken medewerker(s), 2. een bemiddeling onder leiding van een lid van de Klachtencommissie en 3. een zitting van de Klachtencommissie. In 2012 zijn er 38 klachten gemeld bij de Klachtencommissie. Hiervan zijn twee klachten niet ontvankelijk verklaard. Eén klacht is doorverwezen naar een andere instantie. Uiteindelijk zijn er 34 klachten door de Klachtencommissie in behandeling genomen. Afgelopen jaar is er één klacht behandeld in een zitting, deze klacht is ongegrond verklaard. 1 GGz-Nederland en landelijke Verzekeraars ROM Jaarverslag Victas 2012 versie

19 verschil t.o.v. vorig jaar Categorie Aantal % aantal % aantal bejegening/ behandeling 1 6% 3 9% 2 bejegening 2 11% 6 18% 4 behandeling 3 17% 10 29% 7 behandeling/ intake 1 6% 0 0% -1 medicatie 2 11% 2 6% - wachtlijst 0 0% 0 0% - intake/opname/schorsing/ontslag 2 11% 1 3% -1 ongewenste intimiteiten 0 0% 0 0% - faciliteiten 0 0% 0 0% - privacy 1 6% 0 0% -1 overig 6 33% 12 35% 6 Totaal aantal klachten Incidenten In totaal zijn in incidenten gemeld, waarbij er in de tweede helft van 2012 een afname te constateren valt. In de meeste gevallen (54%) betrof het een incident waarbij het grensoverschrijdend gedrag door een cliënt betrof. Het lijkt erop dat het grensoverschrijdende gedrag veroorzaakt wordt door cliënt gerelateerde kenmerken/eigenschappen/ziektebeeld de helft ste helft 0 Jaarverslag Victas 2012 versie

20 Eind 2012 is de incidentencommissie gestart te werken volgens de prisma methodiek. Deze is gericht op oorzakenanalyse van het incident. Door de nieuwe methodiek kan onderzocht worden of er in de aanloop van het incident oorzaken liggen die hebben bijgedragen Veiligheid en milieu Op het terrein van veiligheid en milieu zijn de verplichten keuringen uitgevoerd en is technisch onderhoud gepleegd conform de wettelijke normen: - Arbeidsmiddelen conform NEN-EN50110/NEN Blusmiddelen conform NEN Brandmeld-ontruimingsinstallaties conform NEN Inbraak installaties conform VEB norm - Personen beveiliging installaties (PZI) - CV ketels en warmwater boilers (gasgestookt) conform richtlijnen SCIOS - Jaarlijks onderhoud aan klimaatbeheersing systeem en afzuiging. - Monsterneming ten behoeve van legionella onderzoek in drinkwater/leidingwater en voor het bepalen van het aantal kolonievormende eenheden van legionella conform NEN Celebratie alcoholtest 6510 (eens per 6 maanden) volgens vastgestelde procedures, bedrijf Dräger werkt volgens de wettelijke goedgekeurde ISO 9001 norm. - Celebratie van voedsel thermometers (1x per jaar) zijn uitgevoerd conform certificaat. Het onderhoud op en de bewaking van het voedselveiligheidssysteem (HACCP) is verricht door Kader, bureau voor Kwaliteitszorg. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn kwartaaloverleg en rapportage met aandacht functionarissen en teamleiders, het uitvoeren van de jaarlijkse interne audits met een vertaling naar een plan van aanpak Gegevensbeveiliging De informatie over cliënten wordt opgeslagen in het elektronisch patiënten dossier en is goed beveiligd. Hulpverleners kunnen alleen toegang krijgen tot die onderdelen van het EPD die voor hen relevant zijn. De toegang zelf is geregeld met behulp van RSA tokens, pincodes en wachtwoorden. Deze tokens worden centraal beheerd en uitgegeven door de applicatiebeheerder van het EPD en worden alleen uitgereikt aan medewerkers die tevoren getraind zijn in het gebruik van het EPD. Het EPD is webbased en de internetverbinding loopt via SSL (secure socket layer). Het geheel is ondergebracht bij een professionele application serviceprovider (ASP) welke middels een hoogwaardig data center en een SLA zorgdraagt voor een optimale beveiliging van de data en het maken van back-ups middels een Tivoli back-up systeem Personeelsbeleid In- en uitstroom 2012 In totaal zijn er in % minder medewerkers ingestroomd ten opzichte van Dit komt met name doordat in 2011 een grote instroom was in verband met opbouw flexpool en afdeling Reclassering. De uitstroom wordt met name veroorzaakt door het afstoten van de afdeling Arbeid & Activering en Zorgcentrum De Singel. Verloop personeel aantal medw 2012 aantal medw 2011 Instroom regulier Instroom flexpool Uitstroom regulier Uitstroom flexpool Verzuim In 2012 daalde het ziekteverzuim met 12% van 6,5% (2011) naar 5,7%. Dit verzuim is exclusief stagiaires en personeel niet in loondienst). De oorzaak hiervan is het met name strakker sturen op frequent verzuimers. Ook het onderwerp Jaarverslag Victas 2012 versie

Meerjarenplan 2013 2013 2016-2016

Meerjarenplan 2013 2013 2016-2016 Meerjarenplan 2013 2013 2016-2016 Utrecht, april 2013 Utrecht, april 2013 Inhoud 1. Missie, visie en kernwaarden 1.1. Missie 1.2. Visie 1.3. Kernwaarden 1.4. Achtergrond 1.5. Verslavingstrends 1.6. Zorgmodernisering

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2012

Maatschappelijk jaarverslag 2012 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3 2.2 Structuur van de organisatie 3 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie