SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SP 3300 Series. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voor u het apparaat in gebruik neemt.

2 De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De onderneming is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van de hantering of het gebruik van het apparaat. Copyright 2008 PCL en PCL6 zijn handelsmerken van Hewlett-Packard. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation. PostScript 3 is een handelsmerk van Adobe Systems, Inc. UFST en MicroType zijn gedeponeerde handelsmerken van Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties.

3 Inhoud 1. Inleiding Speciale functies Overzicht van de printer Voorkant Achterkant Overzicht van het bedieningspaneel Informatie over de LED s Meer informatie De hardware installeren Hoogte-instelling Het lettertype wijzigen Basisinstellingen Een testpagina afdrukken De tonerbesparingsmodus gebruiken Softwareoverzicht Meegeleverde software Eigenschappen van het printerstuurprogramma Systeemvereisten Netwerkinstallatie (alleen SP 3300DN) Inleiding Ondersteunde besturingssystemen Werken met het programma SetIP Afdrukmateriaal plaatsen Afdrukmateriaal selecteren Ondersteunde papierformaten Afdrukmateriaal voor dubbelzijdig afdrukken Richtlijnen voor het kiezen en bewaren van afdrukmaterialen Papier plaatsen Gebruik van de standaardlade 1 of de optionele lade Het formaat van het papier in lade 1 wijzigen De lade voor handmatige invoer gebruiken De uitvoerlocatie Eenvoudige afdruktaken Een document afdrukken Een afdruktaak annuleren Verbruiksartikelen en accessoires Tonercassette Accessoire

4 8. Onderhoud De printer reinigen De buitenkant van de printer reinigen De binnenkant van de printer reinigen De tonercassette onderhouden Toner in de tonercassette opnieuw verdelen De tonercassette vervangen Een configuratiepagina afdrukken Te onderhouden onderdelen Problemen oplossen Vastgelopen papier verwijderen In het papierinvoergedeelte Rond de tonercassette In het papieruitvoergebied Rond de duplex-eenheid Tips om papierstoringen te voorkomen Controlelijst voor het oplossen van problemen Algemene afdrukproblemen oplossen Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen Algemene Windows-problemen Algemene PostScript-problemen Veelvoorkomende Macintosh-problemen Accessores installeren Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie van accessoires Een geheugenmodule installeren Het toegevoegde geheugen in de PS-printereigenschappen activeren Specificaties Specificaties van de printer

5 Veiligheidsinformatie Neem bij het gebruik van dit apparaat steeds de volgende veiligheidsmaatregelen in acht. Veiligheid tijdens gebruik In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot de dood of ernstige verwondingen kan leiden indien de aanwijzingen niet worden gevolgd. OPGEPAST: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte of minder ernstige verwondingen of materiële schade indien de aanwijzingen niet worden gevolgd. WAARSCHUWING: Trek de stekker van het netsnoer uit (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken) als het netsnoer of de stekker slijtage of beschadigingen vertoont. Om gevaarlijke elektrische schokken of blootstelling aan laserstraling te vermijden, mag u geen andere kleppen of schroeven verwijderen dan deze die in de handleiding zijn vermeld. In de volgende gevallen dient u de stroom uit te schakelen en de stekker van het netsnoer uit te trekken (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken): U hebt iets gemorst in het apparaat. U vermoedt dat het apparaat moet worden nagezien of gerepareerd. De externe behuizing van het apparaat is beschadigd. Verbrand geen gebruikte toner of cassettes voor gebruikte toner. Tonerstof kan ontvlammen als het wordt blootgesteld aan een open vlam. Bewaar tonercassettes, gebruikte tonercassettes of cassettes voor gebruikte toner niet op een plaats waar de cassettes in contact kunnen komen met een open vlam. De toner kan ontvlammen en brandwonden veroorzaken. U kunt gebruikte tonercassettes bij een erkende dealer afgeven. Werp cassettes voor gebruikte toner conform de lokale voorschriften weg. Zorg ervoor dat er zich in de nabijheid van het apparaat geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en spuitbussen bevinden. Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Sluit het apparaat aan op de voedingsbron die is opgegeven op de binnenkaft van deze handleiding en gebruik geen andere voedingsbronnen. Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op een wandcontactdoos en gebruik geen verlengkabel. Voedingsbronnen aangegeven op de voorzijde van deze handleiding en verlengkabels kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken. WAARSCHUWING: Breng geen wijzigingen of vervangingen aan dan dewelke aangegeven worden in deze handleiding. Beschadigde, gebroken en gemanipuleerde netsnoeren of netsnoeren die onder zware voorwerpen gekneld raken, waaraan hard wordt getrokken of die sterk verbogen worden kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken. Als het netsnoer beschadigd is (bijv. de kern ligt bloot), neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter om het netsnoer te laten vervangen. Als u het apparaat gebruikt terwijl het netsnoer beschadigd is, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. OPGEPAST: Bescherm het apparaat tegen vocht of nat weer, zoals regen en sneeuw. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Tijdens het verplaatsen van het apparaat moet u erop letten dat het netsnoer niet wordt beschadigd als het onder het apparaat terechtkomt. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wilt trekken. Als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wilt trekken, trek dan aan de stekker en niet aan het snoer. Doet u dit toch, kan het netsnoer worden beschadigd, wat kan leiden tot brand en elektrische schokken. Om veiligheidsredenen dient u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken als het apparaat geruime tijd niet zal worden gebruikt (bijv. tijdens uw vakantie). Let op dat paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen niet in het apparaat vallen. Houd (gebruikte of ongebruikte) toner en tonercassettes uit de buurt van kinderen. Let erop dat u zich niet snijdt aan scherpe randen als u verkeerd ingevoerde vellen papier of originelen uit de printer probeert te verwijderen. Om milieuredenen mag u het apparaat of de gebruikte tonercassettes niet weggooien met het huisafval. U kunt ze afgeven bij een erkende dealer. De binnenkant van het apparaat kan zeer heet zijn. Raak geen onderdelen aan die voorzien zijn van een etiket met het opschriftt "Hot surface" (Heet oppervlak). Doet u dit wel, dan kunt u verwondingen oplopen. De ruimte rond de fixeereenheid kan zeer heet zijn. Wees dus voorzichtig als u vastgelopen papier uit de printer verwijdert. Bescherm het apparaat tegen vocht en stof om brand en elektrische schokken te vermijden. Plaats het apparaat niet op een onstabiel of schuin oppervlak. Als het apparaat valt, kunt u verwondingen oplopen. Gebruik geen aluminiumfolie, koolstofpapier of papier met een vergelijkbaar geleidend vermogen om brand of defecten aan het apparaat te vermijden. Zorg dat de ruimte waar u het apparaat gebruikt groot genoeg is en voldoende wordt geventileerd. Goede ventilatie is vooral belangrijk als het apparaat intensief wordt gebruikt. Forceer tonercassettes niet open. U zou toner op uw kleding of huid kunnen morsen, en het mogelijk inslikken. Als u toner of gebruikte toner inademt, gorgel dan met veel water en ga in de buitenlucht staan. Raadpleeg indien nodig een arts. i

6 OPGEPAST: Als er toner of gebruikte toner in uw ogen terecht komt, spoelt u ze grondig met water. Raadpleeg indien nodig een arts. Als u toner of gebruikte toner inslikt, verdun de toner dan door veel water te drinken. Raadpleeg indien nodig een arts. Let op dat u geen toner op uw kleding of huid morst als u vastgelopen papier verwijdert of een tonercassette vervangt. Als u toner op uw huid morst, was die plek dan grondig met zeep en water. Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, was het kledingstuk dan in koud water. Gebruikt u warm water, dan zal de toner zich aan de stof vasthechten waardoor de vlek mogelijk niet meer verwijderd kan worden. Kijk niet in de lamp - u zou uw ogen kunnen beschadigen. Zorg dat uw vingers niet gekneld raken en dat u geen verwondingen aan uw vingers oploopt als u papier plaatst. Als de printer actief is draaien de papiertransportrollen. Er is een veiligheidsinrichting geïnstalleerd, zodat het apparaat veilig kan worden bediend. Let er echter wel op dat u de rollen niet aanraakt terwijl het apparaat in werking is. U zou verwondingen kunnen oplopen. Als zich binnenin het apparaat veel stof opstapelt, kan dit leiden tot brand of een defect. Raadpleeg een medewerker van het servicecenter voor informatie over de reiniging van de binnenkant van het apparaat en hoeveel dit kost. Als u het apparaat wilt verplaatsen wanneer een optionele papierlade geïnstalleerd is, duw dan niet op het bovenste deel van de hoofdeenheid. Doet u dit toch, dan kan de optionele papierlade loskomen, waardoor u verwondingen kan oplopen. Trek alle vier de hendels volledig uit voordat u het apparaat verplaatst. Doet u dit niet, dan kunt u verwondingen oplopen. Nadat u het apparaat hebt verplaatst, zet u de vier hendels weer in hun oorspronkelijke stand. Nadat u het apparaat hebt verplaatst, zet u de rolletjes aan de onderkant van het apparaat vast zodat het apparaat op zijn plaats blijft staan. Doet u dit niet, dan kan het apparaat verschuiven of vallen, eventueel met verwondingen tot gevolg. Mededelingen voor gebruikers Als u continu meerdere pagina's afdrukt, kan er vocht of damp uit de papieruitvoer komen. Dit heeft echter geen impact op de prestatie van uw printer. Zorg er echter voor dat u het oppervlak niet aanraakt, of wacht tot het is afgekoelt en houd kinderen uit de buurt van het oppervlak. Positie van labels met de tekst en OPGEPAST WAARSCHUWING Dit apparaat is uitgerust met de labels WAARSCHUWING en OPGEPAST op de hieronder aangegeven posities. In het belang van de veiligheid dient u de aanwijzingen te volgen en het apparaat te hanteren zoals aangegeven. *Dit label ist aangebracht op delen die heet kunnen worden. Let erop dat u deze delen niet aanraakt. In overeenstemming met IEC gebruikt dit apparaat de volgende symbolen voor de hoofdstroomschakelaar: betekent STROOM AAN. betekent STROOM UIT. Energiebesparing Deze printer maakt gebruik van geavanceerde energiebesparende technologie die het stroomverbruik vermindert wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Als de printer gedurende enige tijd geen gegevens ontvangt, wordt het stroomverbruik automatisch verlaagd. Programma ENERGY STAR Voeding Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Het programma ENERGY STAR moedigt energiebezuiniging aan via de promotie van energiezuinige computers en andere kantoorapparaten. Het programma steunt de ontwikkeling en verspreiding van producten die uitgerust zijn met energiebesparende functies. Het is een open programma waaraan fabrikanten op vrijwillige basis deelnemen. Het programma richt zich op producten als computers, beeldschermen, printers, faxapparaten, kopieermachines, scanners en multifunctionele apparaten. Energy Star-standaarden en -logo s zijn internationaal uniform. ii

7 Recycling Het volgende label bevindt zich op de achterzijde van de printer. Recycle de verpakkingsmaterialen van dit product of voer ze op een milieuvriendelijke wijze af. Voor gebruikers in de Verenigde Staten Informatie voor de gebruiker over elektrische en elektronische apparatuur Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen Onze producten bevatten hoogwaardige onderdelen en zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden gerecycled. Onze producten of productverpakkingen zijn voorzien van het onderstaande symbool. Dit symbool geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet afzonderlijk worden verwijderd via de juiste retour- en inzamelsystemen. Door deze instructies te volgen, zorgt u ervoor dat dit product juist wordt verwerkt en draagt u bij tot het beperken van de potentiële impact op het milieu en op de gezondheid van de mens. Het recyclen van producten helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over inzamel- en recyclingsystemen voor dit product, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het hebt gekocht of met uw lokale leverancier of verkoper/vertegenwoordiger. Alle andere gebruikers Als u dit product wilt wegwerpen, neem dan contact op met de plaatselijke overheid, de winkel waar u het hebt gekocht, uw lokale leverancier of uw verkoper/ vertegenwoordiger. Laserveiligheid: Opgepast: Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding, of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Voor gebruikers in Europa Dit apparaat wordt beschouwd als een laserapparaat van klasse 1, veilig voor kantoor/edp-gebruik. Het apparaat bevat 1 laserdiode AlGaAs, 10 milliwatt, nanometer golflengte voor elke zender. Direct of indirect (gereflecteerd) oogcontact met de laserstraal kan ernstige oogletsels veroorzaken. Het is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en vergrendelingssystemen om te vermijden dat de gebruiker wordt blootgesteld aan laserstralen. CDRH-voorschriften Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van 21 CRF subchapter J voor laserproducten van klasse 1. Deze apparatuur bevat 1 laserdiode AlGaAs, 10 milliwatt, nanometer golflengte voor elke zender. Deze apparatuur zendt geen gevaarlijke stralen uit omdat de straal volledig ingesloten is bij elk gebruik en tijdens het onderhoud. Mededeling voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika Mededeling: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, zoals deze zijn vastgelegd in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u de interferentie trachten te elimineren via een of meer van de volgende stappen: Verplaats de ontvangstantenne of draai ze een andere kant op. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten. Roep de hulp in van de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus. Opgepast Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke voorschriften kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de toestemming heeft om het apparaat te gebruiken. Verklaring van overeenstemming Dit apparaat is conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en; 2. dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die aanleidingkan geven tot een foutieve werking. Verantwoorelijke partijy: Ricoh Americas Corporation Adres: 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefoonnummer: iii

8 Productnaam: Laserprinter Modelnummer: SP 3300DN/SP 3300D Mededelingen voor gebruikers LAMP(EN) IN DIT PRODUCT BEVAT(TEN) KWIK EN MOET(EN) WORDEN GERECYCLED OF AFGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET LOKALE WETTEN EN REGELGEVING. Mededeling voor gebruikers in Canada Mededeling: Dit digitaal apparaat van klasse B is conform met de Canadese ICES- 003-normen. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Avertissement Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. iv

9 1 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw printer! In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Speciale functies Overzicht van de printer Overzicht van het bedieningspaneel Informatie over de LED s Meer informatie De hardware installeren Hoogte-instelling Het lettertype wijzigen Speciale functies Uw nieuwe printer beschikt over een aantal bijzondere functies die de afdrukkwaliteit verhogen. Hieronder volgt een overzicht van de functies. Afdrukken met een uitstekende kwaliteit en tegen hoge snelheid U kunt afdrukken met een effectieve uitvoer tot x dpi. Raadpleeg Software. Uw printer drukt papier van A4-formaat en Letterformaat af met een snelheid van respectievelijk 28 ppm a en 30 ppm. Bij dubbelzijdig afdrukken wordt papier van A4-formaat en Letter-formaat afgedrukt met een snelheid van respectievelijk 14 apm b en 14,5 apm. Verschillende papiersoorten verwerken De lade voor handmatige invoer is geschikt voor enveloppen, etiketten, transparanten, aangepaste papierformaten, briefkaarten en zwaar papier. De standaardlade voor 250 vellen is geschikt voor gewoon papier. De uitvoerlade voor 150 vellen is vlot toegankelijk. Professionele documenten creëren Watermerken afdrukken. U kunt uw documenten voorzien van een watermerk (bijv. "Vertrouwelijk"). Raadpleeg Software. Boekjes afdrukken. Met deze functie kunt u gemakkelijk een document afdrukken om een boekje te maken. Na het afdrukken, dient u de pagina s alleen nog te vouwen en te bundelen. Raadpleeg Software. Posters afdrukken. De tekst en afbeeldingen op elke pagina van uw document worden vergroot en afgedrukt op afzonderlijke vellen papier die u kunt samenvoegen tot een poster. Raadpleeg Software. Tijd en geld besparen U kunt de printer in de tonerspaarstand gebruiken om toner te besparen. Raadpleeg Software. 1 2 U kunt het papier aan beide zijden bedrukken om papier te besparen. Raadpleeg Software. 3 4 U kunt meerdere pagina s op één vel afdrukken om papier te besparen. Raadpleeg Software. U kunt gebruikmaken van voorbedrukte formulieren en gewoon papier met briefhoofd. Raadpleeg Software. De printer bespaart automatisch elektriciteit door het stroomverbruik te verlagen als hij niet gebruikt wordt. De printercapaciteit uitbreiden Uw printer beschikt over een geheugen van 32 MB dat kan worden uitgebreid tot 160 MB. Zie pagina U kunt een optionele lade 2 voor 250 vellen op de printer aansluiten. Daardoor hoeft u minder vaak papier bij te vullen. * Zoran IPS-emulatie compatibel met PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rechten voorbehouden. Zoran, het Zoranlogo, IPS/PS3 en OneImage zijn handelsmerken van Zoran Corporation. * 136 PS3-lettertypen Bevat UFST en MicroType van Monotype Imaging Inc. Afdrukken in verschillende besturingssystemen U kunt afdrukken in Windows 2000/XP/Vista en Windows Server Uw printer is compatibel met Macintosh. Uw printer beschikt over enkele USB-poorten. a. pagina s per minuut b. afbeeldingen per minuut 1.1 <Inleiding>

10 Functies van het apparaat Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de eigenschappen die door uw printer worden ondersteund. (G: Geïnstalleerd, NB: niet beschikbaar) Onderdelen SP 3300D SP 3300DN Voorkant Overzicht van de printer USB 2.0 (USB 2.0: Hi-Speed USB 2.0) Netwerkinterface (Ethernet 10/100 Base TX) G NB G G PCL-emulatie G G PostScript-emulatie G G Dubbelzijdig afdrukken a a. Papier aan twee kanten bedrukken. G G * SP 3300DN wordt getoond in de bovenstaande figuur. 1 uitvoerlade 6 lade 1 2 bedieningspaneel 7 optionele lade 2 3 toegangspaneel besturingskaart 8 papierniveau-indicator 4 voorklep 9 uitvoersteun 5 handmatige invoer 10 papierbreedtegeleiders van de lade voor handmatige invoer 1.2 <Inleiding>

11 Achterkant Informatie over de LED s LED Status Beschrijving * SP 3300DN wordt getoond in de bovenstaande figuur. Waarsch Rood Aan De klep is open. Sluit de klep. De papierlade is leeg. Plaats papier in de lade. De printer is gestopt met afdrukken als gevolg van een ernstige fout. Er is geen tonercassette geplaatst. Plaats de tonercassette. Uw systeem heeft enkele problemen. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als dit probleem zich voordoet. De tonercassette is volledig leeg. Verwijder de oude tonercassette en plaats een nieuwe. Zie pagina netwerkpoort a a. Alleen bij de SP 3300DN. 4 duplexeenheid 2 USB-poort 5 netsnoeraansluiting 3 kabelaansluiting voor optionele lade 2 6 netschakelaar Overzicht van het bedieningspaneel Knippert Er is een kleine storing opgetreden. De printer wacht tot het probleem is verholpen. Zodra het probleem is opgelost, gaat de printer door met afdrukken. De tonercassette is bijna of helemaal leeg. Bestel een nieuwe tonercassette. U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de toner opnieuw te verdelen. Zie pagina 8.3. Raadpleeg "Web Image Monitor" of druk een "Configuratiepagina" af om de resterende toner te controleren. Zie respectievelijk pagina 2.2 van de gebruikershandleiding van de netwerkprinter of pagina 8.5 van de gebruikershandleiding. 1 Waarsch: geeft de status van de printer weer. Zie pagina Online: geeft de status van de printer weer. Zie pagina 9.5. Oranje Aan Er is papier vastgelopen. Zie pagina 9.1 voor een oplossing van het probleem. 3 Annuleren: drukt een testpagina of configuratiepagina af. Annuleert de afdruktaak. Laat de printer het afdrukmateriaal opnemen. 1.3 <Inleiding>

12 LED Status Beschrijving Online Groen Aan De printer bevindt zich in energiebesparende modus. De printer is online en kan gegevens ontvangen van de computer. Knippert Als het lampje traag knippert, ontvangt de printer gegevens van de computer. Als het lampje snel knippert, drukt de printer gegevens af. Meer informatie De hardware installeren In deze sectie worden de stappen getoond die noodzakelijk zijn voor het installeren van de hardware. Dit wordt uitgelegd in de Beknopte installatiehandleiding. Lees de Beknopte installatiehandleiding door en voer de volgende stappen uit. 1 Kies een stabiele locatie. Kies een vlak, stabiel oppervlak met voldoende ruimte voor luchtcirculatie rond het apparaat. Laat extra ruimte vrij voor het openen van kleppen en papierladen. Plaats het apparaat in een ruimte die voldoende geventileerd is, maar niet in direct zonlicht, vlakbij een warmte- of koudebron of op een vochtige plek. Plaats het apparaat niet te dicht bij de rand van een bureau of tafel. Meer informatie over de instelling en het gebruik van uw printer vindt u in de volgende, al dan niet gedrukte bronnen. Beknopte installatiehandleiding Deze handleiding bevat informatie over het installeren van de printer. Volg daarom de aanwijzingen in de handleiding om de printer gebruiksklaar te maken. Online gebruikershandleiding Hulp bij het printerstuurprogramma In deze handleiding wordt stap voor stap het gebruik van alle printerfuncties uitgelegd. Daarnaast bevat deze handleiding informatie over het onderhoud van de printer, het oplossen van problemen en het installeren van opties. Deze handleiding bevat ook een sectie Software waarin u leest hoe u met de printer documenten kunt afdrukken in diverse besturingssystemen en hoe u de bijgeleverde hulpprogramma s gebruikt. Opmerking U vindt de anderstalige gebruikershandleiding in de map Handmatige invoer op de meegeleverde cd-rom. Biedt ondersteunende informatie over de eigenschappen van het printerstuurprogramma en instructies voor het instellen van afdrukinstellingen. Klik op Help in het dialoogvenster printereigenschappen om toegang te krijgen tot het helpscherm van het printerstuurprogramma. U kunt afdrukken tot op m hoogte. Bekijk de hoogte-instelling om uw afdrukken te optimaliseren. Zie pagina 1.5 voor meer informatie. 1.4 <Inleiding>

13 Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak met een helling van minder dan 2 mm. Dit kan immers de afdrukkwaliteit beïnvloeden. Hoogte-instelling De afdrukkwaliteit wordt beïnvloed door de atmosferische druk die afhankelijk is van de hoogte boven het zeeniveau waarop het apparaat zich bevindt. De volgende informatie zal u helpen bij de instelling van uw apparaat voor de beste afdrukkwaliteit. Voordat u de hoogte-instelling bepaalt, moet u controleren op welke hoogte het apparaat wordt gebruikt. Waard 1 Hoogte 3 2 Haal het apparaat uit de verpakking en controleer alle bijgeleverde artikelen. 3 Verwijder de tape rond het apparaat. 4 Plaats de tonercassette. 5 Plaats papier. (Zie "Papier plaatsen" op pagina 5.5) 6 Controleer of alle kabels op het apparaat zijn aangesloten. 7 Zet het apparaat aan. NB Als u het apparaat verplaatst, mag u het niet ondersteboven of op zijn kant houden. Er kan dan toner vrijkomen binnenin het apparaat waardoor er schade aan het apparaat kan ontstaan of de afdrukkwaliteit kan verminderen. Tijdens de installatie van het printerstuurprogramma detecteert het stuurprogramma de gegevens van uw besturingssysteem en stelt het stuurprogramma het papierformaat van uw apparaat in. Als u een andere taalversie van Windows gebruikt, moet het papierformaat van het apparaat worden gewijzigd in het papierformaat dat meestal wordt gebruikt. Open de printereigenschappen om het papierformaat te wijzigen. 2 Hoogte 2 3 Hoogte 1 Normaal 1 Installeer het printerstuurprogramma vanaf de meegeleverde cd-rom. 2 In Windows, selecteert u in het Start menu Programma's of Alle programma's > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. In MAC OS X opent u de map Programma's > RNP > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. 3 Klik op Instelling > Luchtdrukaanpassing. Selecteer de juiste waarde in de keuzelijst en klik op Toepassen. Opmerking Als uw apparaat aangesloten is op een netwerk, verschijnt het scherm Web Image Monitor SP 3300 Series automatisch. Klik op Machine Settings > Setup (of Machine Setup) > Altitude Adj. Selecteer de juiste hoogte-instelling en klik op Toepassen <Inleiding>

14 Het lettertype wijzigen Het apparaat is standaard ingesteld op het lettertype dat in uw regio of land wordt gebruikt. Als u het lettertype wilt wijzigen of voor bijzondere omstandigheden wilt instellen, zoals voor een DOS-omgeving, kunt u het lettertype als volgt wijzigen: 1 Installeer het printerstuurprogramma vanaf de meegeleverde cd-rom. 2 In Windows, selecteert u in het Start menu Programma's of Alle programma's > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. In MAC OS X opent u de map Programma's > RNP > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. 3 Klik op Emulatie. 4 Bevestig of PCL is geselecteerd in Emulatie-instelling. 5 Klik op Instelling. 6 Selecteer het gewenste lettertype uit de lijst Tekenreeks. 7 Klik op Toepassen. Opmerking Hieronder vindt u de lettertypelijst voor de respectieve talen. Russisch: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic Hebreeuws: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (alleen voor Israël) Grieks: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek Arabisch & Farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic OCR: OCR-A, OCR-B 1.6 <Inleiding>

15 2 Basisinstellingen In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Een testpagina afdrukken De tonerbesparingsmodus gebruiken Een testpagina afdrukken Druk na het instellen van de printer een testpagina af om te controleren of de printer juist werkt. Houd de toets Annuleren ongeveer twee seconden ingedrukt. Er wordt een testpagina afgedrukt. De tonerbesparingsmodus gebruiken In de tonerbesparingsmodus verbruikt de printer minder toner per pagina. Als u deze modus activeert, gaat uw tonercassette langer mee en zijn de kosten per pagina lager dan wanneer u in de normale modus afdrukt. Dit gaat echter wel ten koste van de afdrukkwaliteit. U kunt de tonerbesparingsmodus ook instellen in het venster Eigenschappen van uw printerstuurprogramma. Raadpleeg Software. 2.1 <Basisinstellingen>

16 3 Softwareoverzicht In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de software die bij uw printer wordt geleverd. In Software vindt u meer informatie over installatie en gebruik van de software. In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Meegeleverde software Eigenschappen van het printerstuurprogramma Systeemvereisten Meegeleverde software U installeert de printersoftware vanaf de meegeleverde cd-rom nadat u de printer hebt geïnstalleerd en op de computer hebt aangesloten. De cd-rom bevat de volgende software: Eigenschappen van het printerstuurprogramma De printerstuurprogramma s ondersteunen de volgende standaardfuncties: papierinvoer selecteren, papierformaat, afdrukstand en type, Aantal exemplaren U kunt bovendien verschillende speciale afdrukfuncties gebruiken. De onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de functies die door de printerstuurprogramma s worden ondersteund. Functie PCL6 PostScript Windows Windows Macintosh Tonerbesparing O O O Optie afdrukkwaliteit O O O Windows Macintosh Inhoud Printerstuurprogramma: gebruik dit stuurprogramma om de functies van uw printer ten volle te benutten. Statusmonitor: met dit programma bewaakt u de printerstatus en ontvangt u waarschuwingsberichten als er tijdens het afdrukken fouten optreden. Hulpprogramma Printerinstellingen: dit programma wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van Statusmonitor. PCL6-stuurprogramma: gebruik dit stuurprogramma om documenten af te drukken in de PCL6-, PCL5e-taal. Postscript Printer Description (PPD)-bestand: met het PostScript-stuurprogramma drukt u documenten met complexe lettertypen en afbeeldingen af in de PostScript-taal. Set IP: met dit programma stelt u de TCP/IPadressen van de printer in. Gebruikershandleiding als PDF-bestand. Printerstuurprogramma: gebruik dit stuurprogramma om met uw printer documenten af te drukken vanaf een Macintosh-computer. Hulpprogramma Printerinstellingen: met dit programma kunt u verschillende printerinstellingen configureren. Set IP: met dit programma stelt u de TCP/IPadressen van de printer in. Poster afdrukken O X X Meer pagina s op een vel (n op een vel) Afdruk aan pagina aanpassen O O O O O O Afdrukken op schaal O O O Watermerk O X X Overlay O X X 3.1 <Softwareoverzicht>

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Speciale afdrukmethoden en - materialen

Speciale afdrukmethoden en - materialen Speciale afdrukmethoden en - materialen In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 16. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 19. Transparanten

Nadere informatie

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP1210-serie-printer

HP Color LaserJet CP1210-serie-printer HP Color LaserJet CP1210-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. XEROX PHASER 3250 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3683317

Uw gebruiksaanwijzing. XEROX PHASER 3250 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3683317 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor XEROX PHASER 3250. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de XEROX PHASER 3250 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

2. Basisinstellingen Een testpagina afdrukken... 2.1 De tonerbesparingsmodus gebruiken... 2.1

2. Basisinstellingen Een testpagina afdrukken... 2.1 De tonerbesparingsmodus gebruiken... 2.1 Gebruikshandleiding Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Xerox Corporation is

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Papier plaatsen in Lade 1 (MPT) voor enkelzijdig afdrukken" op pagina 2-9 "Papier plaatsen in laden 2-5 voor enkelzijdig afdrukken"

Nadere informatie

Speciaal afdrukmateriaal

Speciaal afdrukmateriaal In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 10. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 12. Transparanten zie pagina 15. Enveloppen zie pagina

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X Pagina van 5 Help afdrukmat. Papierformaten die door de printer worden ondersteund Opmerking: Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 0 mm (8,3 inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop

Nadere informatie

Richtlijnen voor media

Richtlijnen voor media U voorkomt afdrukproblemen door aanbevolen media (papier, transparanten, enveloppen, karton en etiketten) te gebruiken. Meer informatie over de kenmerken van de media vindt u in de Card Stock & Label Guideop

Nadere informatie

Berichten op het voorpaneel

Berichten op het voorpaneel en op het voorpaneel In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Statusberichten" op pagina 4-61 "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-62 Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Papier plaatsen in lade 1 (MPT)' op pagina 2-12 'Papier plaatsen in de laden 2-5' op pagina 2-17 'De nietmachine gebruiken' op pagina

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm De universeellader is geschikt voor papier van diverse formaten en soorten, zoals transparanten, briefkaarten, memokaarten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier

Nadere informatie

Papier. Richtlijnen voor media 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Papier. Richtlijnen voor media 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Richtlijnen voor media 1 U voorkomt afdrukproblemen door aanbevolen media (papier, transparanten, enveloppen, karton en etiketten) te gebruiken. Raadpleeg de Card Stock & Label Guide op de cd met stuurprogramma's

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 8150MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/911881

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 8150MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/911881 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

BP20N/BP20. Gebruikshandleiding

BP20N/BP20. Gebruikshandleiding BP20N/BP20 Gebruikshandleiding Neem deze handleiding zorgvuldig door voor u het toestel in gebruikneemt en houd het bij als referentiemateriaal. Gelieve de veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Universeellader vullen

Universeellader vullen De universeellader is geschikt voor afdrukmedia van diverse formaten en soorten, zoals transparanten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier met een briefhoofd, gekleurd

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Media plaatsen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Media plaatsen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Media plaatsen Dit hoofdstuk omvat: Ondersteunde media op pagina 2-2 Media plaatsen in lade 1 op pagina 2-7 Media plaatsen in lade 2, 3 en 4 op pagina 2-13 Copyright 2005 Xerox Corporation. Alle rechten

Nadere informatie

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit Printerproblemen Een aantal printerproblemen is eenvoudig te verhelpen. Als de printer niet reageert, controleer dan eerst of: de printer is ingeschakeld; het netsnoer is aangesloten op het stopcontact;

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

LET OP KANS OP LETSEL:

LET OP KANS OP LETSEL: Pagina 1 van 19 Help bij afdrukken Papier in de lade voor 250 vel of 550 vel plaatsen LET OP KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u met de voorgestelde oplossing het probleem niet verhelpt. Taak is niet afgedrukt of de verkeerde tekens zijn afgedrukt. Controleer of Gereed wordt

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

Ondersteund papier. Richtlijnen voor het gebruik van papier. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Ondersteund papier. Richtlijnen voor het gebruik van papier. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Ondersteund papier In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Richtlijnen voor het gebruik van papier' op pagina 2-5 'Richtlijnen voor papieropslag' op pagina 2-10 'Papier dat de printer kan beschadigen'

Nadere informatie

2. Basisinstellingen Een demopagina afdrukken... 2.1 De tonerbesparende modus gebruiken... 2.1

2. Basisinstellingen Een demopagina afdrukken... 2.1 De tonerbesparende modus gebruiken... 2.1 Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Xerox Corporation is niet verantwoordelijk voor directe

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit Problemen met de afdrukkwaliteit In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Diagnose stellen van afdrukkwaliteitsproblemen op pagina 4-24 Steeds terugkerende defecten op pagina 4-29 Uw printer is ontworpen

Nadere informatie

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter Phaser 6200-kleurenlaserprinter Papierstoringen Naast de informatie over het voorkomen van storingen en de redenen van een papierstoring, bevat deze sectie ook instructies voor het oplossen van de volgende

Nadere informatie

Naslagkaart. Printeroverzicht. Naslagkaart

Naslagkaart. Printeroverzicht. Naslagkaart Naslagkaart Printeroverzicht 7 6 5 4 1 1 Uitvoerlade voor 150 vel 2 Lade voor 250 vel 3 Lader voor 250 vel of lader voor 550 vel (optioneel) 4 Handmatige invoer 5 Voorklep 6 Bedieningspaneel 7 Papiersteun

Nadere informatie

Opmerking Als u vaak voorbedrukt papier gebruikt, dienen de papierinvoerrollers vaker te worden gereinigd.

Opmerking Als u vaak voorbedrukt papier gebruikt, dienen de papierinvoerrollers vaker te worden gereinigd. Ondersteund papier In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Richtlijnen" op pagina 2-2 "Papier dat de printer kan beschadigen" op pagina 2-2 "Lade instellen" op pagina 2-3 "Ondersteund papier en

Nadere informatie

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P Dynamic balance www.develop.eu Snelgids ineo 3301P Inhoudsopgave 1 Omgaan met de printer... 2 Het bedieningspaneel van de printer gebruiken... 2 De kleuren van de slaapknop and het indicatorlampje begrijpen...

Nadere informatie

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit Problemen met de afdrukkwaliteit Uw printer is ontworpen om altijd afdrukken van hoge kwaliteit te genereren. Als er problemen met de afdrukkwaliteit optreden, gebruikt u de informatie op deze pagina's

Nadere informatie

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer In de volgende tabellen wordt beschreven welk afdrukmateriaal u kunt gebruiken en in welke hoeveelheden. Ook vindt u hier informatie over de wijze waarop u de media in de lade of lader moet plaatsen. Klik

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips ter voorkoming van papierstoringen.)

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsungproduct. Voor een volwaardige service moet u zich

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren 4012884-00 XXX De inhoud van de verpakking controleren papiersteun uitvoerlade cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer

Nadere informatie

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor afdrukkwaliteit Veel problemen met de afdrukkwaliteit kunnen worden opgelost door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Laserprinter HL-1030/1240/1250/1270N Installatiehandleiding Lees deze handleiding voordat u de printer gaat gebruiken aandachtig door. U dient eerst de hardware op te stellen en de driver te installeren,

Nadere informatie

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603 Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie Multifunctioneel model LP-2050-MF Printermodel LP-2050 Snelle referentiegids U00123351603 Inleiding Uw printer is een Teriostar LP-2050-serie breedformaatprinter.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Dell B1160 Dell B1160w BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze handleiding

Nadere informatie

Dubbelzijdig afdrukken

Dubbelzijdig afdrukken Dubbelzijdig afdrukken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Automatisch dubbelzijdig afdrukken' op pagina 2-41 'Bindvoorkeuren' op pagina 2-43 'Handmatig dubbelzijdig afdrukken' op pagina 2-46

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Over deze printer Bedieningspaneel Papierstop Voorklep Printeroverzicht 1 Optionele lade voor dubbelzijdig afdrukken Standaardlade voor 250 vel Uitvoerlade en bovenklep Ontgrendelingshendel Optionele invoerlade

Nadere informatie

Handleiding voor Drum Vervangen

Handleiding voor Drum Vervangen d r m v e r v a n g e n MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN Handleiding voor Drum Vervangen Vervang de beeld drum-cartridges. Stel de toner of de tonercartridge niet bloot aan vuur. De toner kan

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding 06-3130-DU-SETUP.book Page 1 Friday, May 23, 2003 4:55 PM INHOUD Stap 1: Uitpakken... 1 Een geschikte plaats voor de printer kiezen... 2 Stap 2: Kennismaken met uw printer... 3 Voorkant... 3 Achterkant...

Nadere informatie

Naslagkaart. Informatie over het bedieningspaneel. Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel. Naslagkaart

Naslagkaart. Informatie over het bedieningspaneel. Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel. Naslagkaart Naslagkaart Informatie over het bedieningspaneel Het bedieningspaneel van de printer heeft twee knoppen en zes lampjes (de knop Doorgaan fungeert als knop en als lampje). De lampjes geven de status van

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze minikaart installeert. Waarschuwing: Indien u de hardware wilt laten

Nadere informatie

Afdrukopties aanpassen

Afdrukopties aanpassen aanpassen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: instellen op pagina 2-19 Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac) op pagina 2-23 Afdrukkwaliteit selecteren op pagina 2-25 instellen

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Phaser 6200-kleurenlaserprinter Laden In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Papier in de laden 1 tot en met 3 plaatsen zie pagina 2. Papier in de multifunctionele lade plaatsen zie

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Adobe, Acrobat Reader, and PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, Acrobat Reader, and PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Xerox Corporation is niet verantwoordelijk voor veranderingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma.

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma. Pagina 1 van 13 Handleiding voor afdrukkwaliteit Neem contact op met onze klantenservice als u het probleem niet kunt oplossen met deze suggesties. Mogelijk moet een printeronderdeel worden afgesteld of

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

WorkCentre 3119. Gebruikershandleiding 705N00022

WorkCentre 3119. Gebruikershandleiding 705N00022 WorkCentre 3119 Gebruikershandleiding 705N00022 2006 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie hierin kan zonder voorafgaand bericht

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

Afdrukopties aanpassen

Afdrukopties aanpassen Afdrukopties aanpassen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Afdrukopties instellen' op pagina 2-32 'Afdrukkwaliteit selecteren' op pagina 2-35 'Afdrukken in zwart-wit' op pagina 2-36 Afdrukopties

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

Color LaserJet Pro M153-M154. Gids met technische specificaties

Color LaserJet Pro M153-M154. Gids met technische specificaties Color LaserJet Pro M153-M154 Gids met technische specificaties Copyright en licentie Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding NPD1636-00 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Versie 1.0 Juli 2008 LX-kantoorafwerkeenheid Handleiding voor de gebruiker Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network en Windows Server zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Gids met technische specificaties

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Gids met technische specificaties Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Gids met technische specificaties Copyright en licentie Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie