SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SP 3300 Series. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voor u het apparaat in gebruik neemt.

2 De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De onderneming is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van de hantering of het gebruik van het apparaat. Copyright 2008 PCL en PCL6 zijn handelsmerken van Hewlett-Packard. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation. PostScript 3 is een handelsmerk van Adobe Systems, Inc. UFST en MicroType zijn gedeponeerde handelsmerken van Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties.

3 Inhoud 1. Inleiding Speciale functies Overzicht van de printer Voorkant Achterkant Overzicht van het bedieningspaneel Informatie over de LED s Meer informatie De hardware installeren Hoogte-instelling Het lettertype wijzigen Basisinstellingen Een testpagina afdrukken De tonerbesparingsmodus gebruiken Softwareoverzicht Meegeleverde software Eigenschappen van het printerstuurprogramma Systeemvereisten Netwerkinstallatie (alleen SP 3300DN) Inleiding Ondersteunde besturingssystemen Werken met het programma SetIP Afdrukmateriaal plaatsen Afdrukmateriaal selecteren Ondersteunde papierformaten Afdrukmateriaal voor dubbelzijdig afdrukken Richtlijnen voor het kiezen en bewaren van afdrukmaterialen Papier plaatsen Gebruik van de standaardlade 1 of de optionele lade Het formaat van het papier in lade 1 wijzigen De lade voor handmatige invoer gebruiken De uitvoerlocatie Eenvoudige afdruktaken Een document afdrukken Een afdruktaak annuleren Verbruiksartikelen en accessoires Tonercassette Accessoire

4 8. Onderhoud De printer reinigen De buitenkant van de printer reinigen De binnenkant van de printer reinigen De tonercassette onderhouden Toner in de tonercassette opnieuw verdelen De tonercassette vervangen Een configuratiepagina afdrukken Te onderhouden onderdelen Problemen oplossen Vastgelopen papier verwijderen In het papierinvoergedeelte Rond de tonercassette In het papieruitvoergebied Rond de duplex-eenheid Tips om papierstoringen te voorkomen Controlelijst voor het oplossen van problemen Algemene afdrukproblemen oplossen Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen Algemene Windows-problemen Algemene PostScript-problemen Veelvoorkomende Macintosh-problemen Accessores installeren Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie van accessoires Een geheugenmodule installeren Het toegevoegde geheugen in de PS-printereigenschappen activeren Specificaties Specificaties van de printer

5 Veiligheidsinformatie Neem bij het gebruik van dit apparaat steeds de volgende veiligheidsmaatregelen in acht. Veiligheid tijdens gebruik In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot de dood of ernstige verwondingen kan leiden indien de aanwijzingen niet worden gevolgd. OPGEPAST: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte of minder ernstige verwondingen of materiële schade indien de aanwijzingen niet worden gevolgd. WAARSCHUWING: Trek de stekker van het netsnoer uit (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken) als het netsnoer of de stekker slijtage of beschadigingen vertoont. Om gevaarlijke elektrische schokken of blootstelling aan laserstraling te vermijden, mag u geen andere kleppen of schroeven verwijderen dan deze die in de handleiding zijn vermeld. In de volgende gevallen dient u de stroom uit te schakelen en de stekker van het netsnoer uit te trekken (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken): U hebt iets gemorst in het apparaat. U vermoedt dat het apparaat moet worden nagezien of gerepareerd. De externe behuizing van het apparaat is beschadigd. Verbrand geen gebruikte toner of cassettes voor gebruikte toner. Tonerstof kan ontvlammen als het wordt blootgesteld aan een open vlam. Bewaar tonercassettes, gebruikte tonercassettes of cassettes voor gebruikte toner niet op een plaats waar de cassettes in contact kunnen komen met een open vlam. De toner kan ontvlammen en brandwonden veroorzaken. U kunt gebruikte tonercassettes bij een erkende dealer afgeven. Werp cassettes voor gebruikte toner conform de lokale voorschriften weg. Zorg ervoor dat er zich in de nabijheid van het apparaat geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en spuitbussen bevinden. Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Sluit het apparaat aan op de voedingsbron die is opgegeven op de binnenkaft van deze handleiding en gebruik geen andere voedingsbronnen. Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op een wandcontactdoos en gebruik geen verlengkabel. Voedingsbronnen aangegeven op de voorzijde van deze handleiding en verlengkabels kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken. WAARSCHUWING: Breng geen wijzigingen of vervangingen aan dan dewelke aangegeven worden in deze handleiding. Beschadigde, gebroken en gemanipuleerde netsnoeren of netsnoeren die onder zware voorwerpen gekneld raken, waaraan hard wordt getrokken of die sterk verbogen worden kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken. Als het netsnoer beschadigd is (bijv. de kern ligt bloot), neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter om het netsnoer te laten vervangen. Als u het apparaat gebruikt terwijl het netsnoer beschadigd is, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. OPGEPAST: Bescherm het apparaat tegen vocht of nat weer, zoals regen en sneeuw. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Tijdens het verplaatsen van het apparaat moet u erop letten dat het netsnoer niet wordt beschadigd als het onder het apparaat terechtkomt. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wilt trekken. Als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wilt trekken, trek dan aan de stekker en niet aan het snoer. Doet u dit toch, kan het netsnoer worden beschadigd, wat kan leiden tot brand en elektrische schokken. Om veiligheidsredenen dient u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken als het apparaat geruime tijd niet zal worden gebruikt (bijv. tijdens uw vakantie). Let op dat paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen niet in het apparaat vallen. Houd (gebruikte of ongebruikte) toner en tonercassettes uit de buurt van kinderen. Let erop dat u zich niet snijdt aan scherpe randen als u verkeerd ingevoerde vellen papier of originelen uit de printer probeert te verwijderen. Om milieuredenen mag u het apparaat of de gebruikte tonercassettes niet weggooien met het huisafval. U kunt ze afgeven bij een erkende dealer. De binnenkant van het apparaat kan zeer heet zijn. Raak geen onderdelen aan die voorzien zijn van een etiket met het opschriftt "Hot surface" (Heet oppervlak). Doet u dit wel, dan kunt u verwondingen oplopen. De ruimte rond de fixeereenheid kan zeer heet zijn. Wees dus voorzichtig als u vastgelopen papier uit de printer verwijdert. Bescherm het apparaat tegen vocht en stof om brand en elektrische schokken te vermijden. Plaats het apparaat niet op een onstabiel of schuin oppervlak. Als het apparaat valt, kunt u verwondingen oplopen. Gebruik geen aluminiumfolie, koolstofpapier of papier met een vergelijkbaar geleidend vermogen om brand of defecten aan het apparaat te vermijden. Zorg dat de ruimte waar u het apparaat gebruikt groot genoeg is en voldoende wordt geventileerd. Goede ventilatie is vooral belangrijk als het apparaat intensief wordt gebruikt. Forceer tonercassettes niet open. U zou toner op uw kleding of huid kunnen morsen, en het mogelijk inslikken. Als u toner of gebruikte toner inademt, gorgel dan met veel water en ga in de buitenlucht staan. Raadpleeg indien nodig een arts. i

6 OPGEPAST: Als er toner of gebruikte toner in uw ogen terecht komt, spoelt u ze grondig met water. Raadpleeg indien nodig een arts. Als u toner of gebruikte toner inslikt, verdun de toner dan door veel water te drinken. Raadpleeg indien nodig een arts. Let op dat u geen toner op uw kleding of huid morst als u vastgelopen papier verwijdert of een tonercassette vervangt. Als u toner op uw huid morst, was die plek dan grondig met zeep en water. Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, was het kledingstuk dan in koud water. Gebruikt u warm water, dan zal de toner zich aan de stof vasthechten waardoor de vlek mogelijk niet meer verwijderd kan worden. Kijk niet in de lamp - u zou uw ogen kunnen beschadigen. Zorg dat uw vingers niet gekneld raken en dat u geen verwondingen aan uw vingers oploopt als u papier plaatst. Als de printer actief is draaien de papiertransportrollen. Er is een veiligheidsinrichting geïnstalleerd, zodat het apparaat veilig kan worden bediend. Let er echter wel op dat u de rollen niet aanraakt terwijl het apparaat in werking is. U zou verwondingen kunnen oplopen. Als zich binnenin het apparaat veel stof opstapelt, kan dit leiden tot brand of een defect. Raadpleeg een medewerker van het servicecenter voor informatie over de reiniging van de binnenkant van het apparaat en hoeveel dit kost. Als u het apparaat wilt verplaatsen wanneer een optionele papierlade geïnstalleerd is, duw dan niet op het bovenste deel van de hoofdeenheid. Doet u dit toch, dan kan de optionele papierlade loskomen, waardoor u verwondingen kan oplopen. Trek alle vier de hendels volledig uit voordat u het apparaat verplaatst. Doet u dit niet, dan kunt u verwondingen oplopen. Nadat u het apparaat hebt verplaatst, zet u de vier hendels weer in hun oorspronkelijke stand. Nadat u het apparaat hebt verplaatst, zet u de rolletjes aan de onderkant van het apparaat vast zodat het apparaat op zijn plaats blijft staan. Doet u dit niet, dan kan het apparaat verschuiven of vallen, eventueel met verwondingen tot gevolg. Mededelingen voor gebruikers Als u continu meerdere pagina's afdrukt, kan er vocht of damp uit de papieruitvoer komen. Dit heeft echter geen impact op de prestatie van uw printer. Zorg er echter voor dat u het oppervlak niet aanraakt, of wacht tot het is afgekoelt en houd kinderen uit de buurt van het oppervlak. Positie van labels met de tekst en OPGEPAST WAARSCHUWING Dit apparaat is uitgerust met de labels WAARSCHUWING en OPGEPAST op de hieronder aangegeven posities. In het belang van de veiligheid dient u de aanwijzingen te volgen en het apparaat te hanteren zoals aangegeven. *Dit label ist aangebracht op delen die heet kunnen worden. Let erop dat u deze delen niet aanraakt. In overeenstemming met IEC gebruikt dit apparaat de volgende symbolen voor de hoofdstroomschakelaar: betekent STROOM AAN. betekent STROOM UIT. Energiebesparing Deze printer maakt gebruik van geavanceerde energiebesparende technologie die het stroomverbruik vermindert wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Als de printer gedurende enige tijd geen gegevens ontvangt, wordt het stroomverbruik automatisch verlaagd. Programma ENERGY STAR Voeding Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Het programma ENERGY STAR moedigt energiebezuiniging aan via de promotie van energiezuinige computers en andere kantoorapparaten. Het programma steunt de ontwikkeling en verspreiding van producten die uitgerust zijn met energiebesparende functies. Het is een open programma waaraan fabrikanten op vrijwillige basis deelnemen. Het programma richt zich op producten als computers, beeldschermen, printers, faxapparaten, kopieermachines, scanners en multifunctionele apparaten. Energy Star-standaarden en -logo s zijn internationaal uniform. ii

7 Recycling Het volgende label bevindt zich op de achterzijde van de printer. Recycle de verpakkingsmaterialen van dit product of voer ze op een milieuvriendelijke wijze af. Voor gebruikers in de Verenigde Staten Informatie voor de gebruiker over elektrische en elektronische apparatuur Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen Onze producten bevatten hoogwaardige onderdelen en zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden gerecycled. Onze producten of productverpakkingen zijn voorzien van het onderstaande symbool. Dit symbool geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet afzonderlijk worden verwijderd via de juiste retour- en inzamelsystemen. Door deze instructies te volgen, zorgt u ervoor dat dit product juist wordt verwerkt en draagt u bij tot het beperken van de potentiële impact op het milieu en op de gezondheid van de mens. Het recyclen van producten helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over inzamel- en recyclingsystemen voor dit product, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het hebt gekocht of met uw lokale leverancier of verkoper/vertegenwoordiger. Alle andere gebruikers Als u dit product wilt wegwerpen, neem dan contact op met de plaatselijke overheid, de winkel waar u het hebt gekocht, uw lokale leverancier of uw verkoper/ vertegenwoordiger. Laserveiligheid: Opgepast: Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding, of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Voor gebruikers in Europa Dit apparaat wordt beschouwd als een laserapparaat van klasse 1, veilig voor kantoor/edp-gebruik. Het apparaat bevat 1 laserdiode AlGaAs, 10 milliwatt, nanometer golflengte voor elke zender. Direct of indirect (gereflecteerd) oogcontact met de laserstraal kan ernstige oogletsels veroorzaken. Het is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en vergrendelingssystemen om te vermijden dat de gebruiker wordt blootgesteld aan laserstralen. CDRH-voorschriften Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van 21 CRF subchapter J voor laserproducten van klasse 1. Deze apparatuur bevat 1 laserdiode AlGaAs, 10 milliwatt, nanometer golflengte voor elke zender. Deze apparatuur zendt geen gevaarlijke stralen uit omdat de straal volledig ingesloten is bij elk gebruik en tijdens het onderhoud. Mededeling voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika Mededeling: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, zoals deze zijn vastgelegd in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u de interferentie trachten te elimineren via een of meer van de volgende stappen: Verplaats de ontvangstantenne of draai ze een andere kant op. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten. Roep de hulp in van de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus. Opgepast Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke voorschriften kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de toestemming heeft om het apparaat te gebruiken. Verklaring van overeenstemming Dit apparaat is conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en; 2. dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die aanleidingkan geven tot een foutieve werking. Verantwoorelijke partijy: Ricoh Americas Corporation Adres: 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefoonnummer: iii

8 Productnaam: Laserprinter Modelnummer: SP 3300DN/SP 3300D Mededelingen voor gebruikers LAMP(EN) IN DIT PRODUCT BEVAT(TEN) KWIK EN MOET(EN) WORDEN GERECYCLED OF AFGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET LOKALE WETTEN EN REGELGEVING. Mededeling voor gebruikers in Canada Mededeling: Dit digitaal apparaat van klasse B is conform met de Canadese ICES- 003-normen. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Avertissement Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. iv

9 1 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw printer! In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Speciale functies Overzicht van de printer Overzicht van het bedieningspaneel Informatie over de LED s Meer informatie De hardware installeren Hoogte-instelling Het lettertype wijzigen Speciale functies Uw nieuwe printer beschikt over een aantal bijzondere functies die de afdrukkwaliteit verhogen. Hieronder volgt een overzicht van de functies. Afdrukken met een uitstekende kwaliteit en tegen hoge snelheid U kunt afdrukken met een effectieve uitvoer tot x dpi. Raadpleeg Software. Uw printer drukt papier van A4-formaat en Letterformaat af met een snelheid van respectievelijk 28 ppm a en 30 ppm. Bij dubbelzijdig afdrukken wordt papier van A4-formaat en Letter-formaat afgedrukt met een snelheid van respectievelijk 14 apm b en 14,5 apm. Verschillende papiersoorten verwerken De lade voor handmatige invoer is geschikt voor enveloppen, etiketten, transparanten, aangepaste papierformaten, briefkaarten en zwaar papier. De standaardlade voor 250 vellen is geschikt voor gewoon papier. De uitvoerlade voor 150 vellen is vlot toegankelijk. Professionele documenten creëren Watermerken afdrukken. U kunt uw documenten voorzien van een watermerk (bijv. "Vertrouwelijk"). Raadpleeg Software. Boekjes afdrukken. Met deze functie kunt u gemakkelijk een document afdrukken om een boekje te maken. Na het afdrukken, dient u de pagina s alleen nog te vouwen en te bundelen. Raadpleeg Software. Posters afdrukken. De tekst en afbeeldingen op elke pagina van uw document worden vergroot en afgedrukt op afzonderlijke vellen papier die u kunt samenvoegen tot een poster. Raadpleeg Software. Tijd en geld besparen U kunt de printer in de tonerspaarstand gebruiken om toner te besparen. Raadpleeg Software. 1 2 U kunt het papier aan beide zijden bedrukken om papier te besparen. Raadpleeg Software. 3 4 U kunt meerdere pagina s op één vel afdrukken om papier te besparen. Raadpleeg Software. U kunt gebruikmaken van voorbedrukte formulieren en gewoon papier met briefhoofd. Raadpleeg Software. De printer bespaart automatisch elektriciteit door het stroomverbruik te verlagen als hij niet gebruikt wordt. De printercapaciteit uitbreiden Uw printer beschikt over een geheugen van 32 MB dat kan worden uitgebreid tot 160 MB. Zie pagina U kunt een optionele lade 2 voor 250 vellen op de printer aansluiten. Daardoor hoeft u minder vaak papier bij te vullen. * Zoran IPS-emulatie compatibel met PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rechten voorbehouden. Zoran, het Zoranlogo, IPS/PS3 en OneImage zijn handelsmerken van Zoran Corporation. * 136 PS3-lettertypen Bevat UFST en MicroType van Monotype Imaging Inc. Afdrukken in verschillende besturingssystemen U kunt afdrukken in Windows 2000/XP/Vista en Windows Server Uw printer is compatibel met Macintosh. Uw printer beschikt over enkele USB-poorten. a. pagina s per minuut b. afbeeldingen per minuut 1.1 <Inleiding>

10 Functies van het apparaat Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de eigenschappen die door uw printer worden ondersteund. (G: Geïnstalleerd, NB: niet beschikbaar) Onderdelen SP 3300D SP 3300DN Voorkant Overzicht van de printer USB 2.0 (USB 2.0: Hi-Speed USB 2.0) Netwerkinterface (Ethernet 10/100 Base TX) G NB G G PCL-emulatie G G PostScript-emulatie G G Dubbelzijdig afdrukken a a. Papier aan twee kanten bedrukken. G G * SP 3300DN wordt getoond in de bovenstaande figuur. 1 uitvoerlade 6 lade 1 2 bedieningspaneel 7 optionele lade 2 3 toegangspaneel besturingskaart 8 papierniveau-indicator 4 voorklep 9 uitvoersteun 5 handmatige invoer 10 papierbreedtegeleiders van de lade voor handmatige invoer 1.2 <Inleiding>

11 Achterkant Informatie over de LED s LED Status Beschrijving * SP 3300DN wordt getoond in de bovenstaande figuur. Waarsch Rood Aan De klep is open. Sluit de klep. De papierlade is leeg. Plaats papier in de lade. De printer is gestopt met afdrukken als gevolg van een ernstige fout. Er is geen tonercassette geplaatst. Plaats de tonercassette. Uw systeem heeft enkele problemen. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als dit probleem zich voordoet. De tonercassette is volledig leeg. Verwijder de oude tonercassette en plaats een nieuwe. Zie pagina netwerkpoort a a. Alleen bij de SP 3300DN. 4 duplexeenheid 2 USB-poort 5 netsnoeraansluiting 3 kabelaansluiting voor optionele lade 2 6 netschakelaar Overzicht van het bedieningspaneel Knippert Er is een kleine storing opgetreden. De printer wacht tot het probleem is verholpen. Zodra het probleem is opgelost, gaat de printer door met afdrukken. De tonercassette is bijna of helemaal leeg. Bestel een nieuwe tonercassette. U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de toner opnieuw te verdelen. Zie pagina 8.3. Raadpleeg "Web Image Monitor" of druk een "Configuratiepagina" af om de resterende toner te controleren. Zie respectievelijk pagina 2.2 van de gebruikershandleiding van de netwerkprinter of pagina 8.5 van de gebruikershandleiding. 1 Waarsch: geeft de status van de printer weer. Zie pagina Online: geeft de status van de printer weer. Zie pagina 9.5. Oranje Aan Er is papier vastgelopen. Zie pagina 9.1 voor een oplossing van het probleem. 3 Annuleren: drukt een testpagina of configuratiepagina af. Annuleert de afdruktaak. Laat de printer het afdrukmateriaal opnemen. 1.3 <Inleiding>

12 LED Status Beschrijving Online Groen Aan De printer bevindt zich in energiebesparende modus. De printer is online en kan gegevens ontvangen van de computer. Knippert Als het lampje traag knippert, ontvangt de printer gegevens van de computer. Als het lampje snel knippert, drukt de printer gegevens af. Meer informatie De hardware installeren In deze sectie worden de stappen getoond die noodzakelijk zijn voor het installeren van de hardware. Dit wordt uitgelegd in de Beknopte installatiehandleiding. Lees de Beknopte installatiehandleiding door en voer de volgende stappen uit. 1 Kies een stabiele locatie. Kies een vlak, stabiel oppervlak met voldoende ruimte voor luchtcirculatie rond het apparaat. Laat extra ruimte vrij voor het openen van kleppen en papierladen. Plaats het apparaat in een ruimte die voldoende geventileerd is, maar niet in direct zonlicht, vlakbij een warmte- of koudebron of op een vochtige plek. Plaats het apparaat niet te dicht bij de rand van een bureau of tafel. Meer informatie over de instelling en het gebruik van uw printer vindt u in de volgende, al dan niet gedrukte bronnen. Beknopte installatiehandleiding Deze handleiding bevat informatie over het installeren van de printer. Volg daarom de aanwijzingen in de handleiding om de printer gebruiksklaar te maken. Online gebruikershandleiding Hulp bij het printerstuurprogramma In deze handleiding wordt stap voor stap het gebruik van alle printerfuncties uitgelegd. Daarnaast bevat deze handleiding informatie over het onderhoud van de printer, het oplossen van problemen en het installeren van opties. Deze handleiding bevat ook een sectie Software waarin u leest hoe u met de printer documenten kunt afdrukken in diverse besturingssystemen en hoe u de bijgeleverde hulpprogramma s gebruikt. Opmerking U vindt de anderstalige gebruikershandleiding in de map Handmatige invoer op de meegeleverde cd-rom. Biedt ondersteunende informatie over de eigenschappen van het printerstuurprogramma en instructies voor het instellen van afdrukinstellingen. Klik op Help in het dialoogvenster printereigenschappen om toegang te krijgen tot het helpscherm van het printerstuurprogramma. U kunt afdrukken tot op m hoogte. Bekijk de hoogte-instelling om uw afdrukken te optimaliseren. Zie pagina 1.5 voor meer informatie. 1.4 <Inleiding>

13 Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak met een helling van minder dan 2 mm. Dit kan immers de afdrukkwaliteit beïnvloeden. Hoogte-instelling De afdrukkwaliteit wordt beïnvloed door de atmosferische druk die afhankelijk is van de hoogte boven het zeeniveau waarop het apparaat zich bevindt. De volgende informatie zal u helpen bij de instelling van uw apparaat voor de beste afdrukkwaliteit. Voordat u de hoogte-instelling bepaalt, moet u controleren op welke hoogte het apparaat wordt gebruikt. Waard 1 Hoogte 3 2 Haal het apparaat uit de verpakking en controleer alle bijgeleverde artikelen. 3 Verwijder de tape rond het apparaat. 4 Plaats de tonercassette. 5 Plaats papier. (Zie "Papier plaatsen" op pagina 5.5) 6 Controleer of alle kabels op het apparaat zijn aangesloten. 7 Zet het apparaat aan. NB Als u het apparaat verplaatst, mag u het niet ondersteboven of op zijn kant houden. Er kan dan toner vrijkomen binnenin het apparaat waardoor er schade aan het apparaat kan ontstaan of de afdrukkwaliteit kan verminderen. Tijdens de installatie van het printerstuurprogramma detecteert het stuurprogramma de gegevens van uw besturingssysteem en stelt het stuurprogramma het papierformaat van uw apparaat in. Als u een andere taalversie van Windows gebruikt, moet het papierformaat van het apparaat worden gewijzigd in het papierformaat dat meestal wordt gebruikt. Open de printereigenschappen om het papierformaat te wijzigen. 2 Hoogte 2 3 Hoogte 1 Normaal 1 Installeer het printerstuurprogramma vanaf de meegeleverde cd-rom. 2 In Windows, selecteert u in het Start menu Programma's of Alle programma's > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. In MAC OS X opent u de map Programma's > RNP > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. 3 Klik op Instelling > Luchtdrukaanpassing. Selecteer de juiste waarde in de keuzelijst en klik op Toepassen. Opmerking Als uw apparaat aangesloten is op een netwerk, verschijnt het scherm Web Image Monitor SP 3300 Series automatisch. Klik op Machine Settings > Setup (of Machine Setup) > Altitude Adj. Selecteer de juiste hoogte-instelling en klik op Toepassen <Inleiding>

14 Het lettertype wijzigen Het apparaat is standaard ingesteld op het lettertype dat in uw regio of land wordt gebruikt. Als u het lettertype wilt wijzigen of voor bijzondere omstandigheden wilt instellen, zoals voor een DOS-omgeving, kunt u het lettertype als volgt wijzigen: 1 Installeer het printerstuurprogramma vanaf de meegeleverde cd-rom. 2 In Windows, selecteert u in het Start menu Programma's of Alle programma's > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. In MAC OS X opent u de map Programma's > RNP > SP 3300 Series > Hulpprogramma Printerinstellingen. 3 Klik op Emulatie. 4 Bevestig of PCL is geselecteerd in Emulatie-instelling. 5 Klik op Instelling. 6 Selecteer het gewenste lettertype uit de lijst Tekenreeks. 7 Klik op Toepassen. Opmerking Hieronder vindt u de lettertypelijst voor de respectieve talen. Russisch: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic Hebreeuws: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (alleen voor Israël) Grieks: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek Arabisch & Farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic OCR: OCR-A, OCR-B 1.6 <Inleiding>

15 2 Basisinstellingen In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Een testpagina afdrukken De tonerbesparingsmodus gebruiken Een testpagina afdrukken Druk na het instellen van de printer een testpagina af om te controleren of de printer juist werkt. Houd de toets Annuleren ongeveer twee seconden ingedrukt. Er wordt een testpagina afgedrukt. De tonerbesparingsmodus gebruiken In de tonerbesparingsmodus verbruikt de printer minder toner per pagina. Als u deze modus activeert, gaat uw tonercassette langer mee en zijn de kosten per pagina lager dan wanneer u in de normale modus afdrukt. Dit gaat echter wel ten koste van de afdrukkwaliteit. U kunt de tonerbesparingsmodus ook instellen in het venster Eigenschappen van uw printerstuurprogramma. Raadpleeg Software. 2.1 <Basisinstellingen>

16 3 Softwareoverzicht In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de software die bij uw printer wordt geleverd. In Software vindt u meer informatie over installatie en gebruik van de software. In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Meegeleverde software Eigenschappen van het printerstuurprogramma Systeemvereisten Meegeleverde software U installeert de printersoftware vanaf de meegeleverde cd-rom nadat u de printer hebt geïnstalleerd en op de computer hebt aangesloten. De cd-rom bevat de volgende software: Eigenschappen van het printerstuurprogramma De printerstuurprogramma s ondersteunen de volgende standaardfuncties: papierinvoer selecteren, papierformaat, afdrukstand en type, Aantal exemplaren U kunt bovendien verschillende speciale afdrukfuncties gebruiken. De onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de functies die door de printerstuurprogramma s worden ondersteund. Functie PCL6 PostScript Windows Windows Macintosh Tonerbesparing O O O Optie afdrukkwaliteit O O O Windows Macintosh Inhoud Printerstuurprogramma: gebruik dit stuurprogramma om de functies van uw printer ten volle te benutten. Statusmonitor: met dit programma bewaakt u de printerstatus en ontvangt u waarschuwingsberichten als er tijdens het afdrukken fouten optreden. Hulpprogramma Printerinstellingen: dit programma wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van Statusmonitor. PCL6-stuurprogramma: gebruik dit stuurprogramma om documenten af te drukken in de PCL6-, PCL5e-taal. Postscript Printer Description (PPD)-bestand: met het PostScript-stuurprogramma drukt u documenten met complexe lettertypen en afbeeldingen af in de PostScript-taal. Set IP: met dit programma stelt u de TCP/IPadressen van de printer in. Gebruikershandleiding als PDF-bestand. Printerstuurprogramma: gebruik dit stuurprogramma om met uw printer documenten af te drukken vanaf een Macintosh-computer. Hulpprogramma Printerinstellingen: met dit programma kunt u verschillende printerinstellingen configureren. Set IP: met dit programma stelt u de TCP/IPadressen van de printer in. Poster afdrukken O X X Meer pagina s op een vel (n op een vel) Afdruk aan pagina aanpassen O O O O O O Afdrukken op schaal O O O Watermerk O X X Overlay O X X 3.1 <Softwareoverzicht>

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100 Gebruikershandleiding HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) Mobile Printer Copyright informatie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett- Packard

Nadere informatie

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Machinetype(n): 5062, 4916 Model(len): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11

Nadere informatie

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 T656dne Gebruikershandleiding September 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...9 Algemene informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-9020CDW Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u contact moet opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in om deze later eenvoudig te kunnen raadplegen: Modelnummer: DCP-9020CDW

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Dell V725w Gebruikershandleiding

Dell V725w Gebruikershandleiding Dell V725w Gebruikershandleiding Januari 2012 www.dell.com support.dell.com Machinetype(n): 4449 Model(len): 7d1, 7dE Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...6 Over de printer...7 Bedankt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL NPD4442-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 6 Het gebruik van deze gids... 7 Conventies... 7 Productkenmerken... 8 Functies... 8 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 9

Nadere informatie

MX410 en MX510 Series

MX410 en MX510 Series MX410 en MX510 Series Gebruikershandleiding Juni 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7015 Model(len): 470, 630, 670, 675, 679 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de

Nadere informatie

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011 Monochroomlaser-MFP Gebruikershandleiding Juni 2011 Machinetype(n): 7014, 4569, 4570 Model(len): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...14

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5094-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding Gebruik van het apparaat Beheer van het apparaat Onderhoud van het apparaat Problemen oplossen Aanvullende informatie over het apparaat: www.hp.com/support/ljp3010series

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N Verkorte installatiehandleiding GEPRINT IN FRANKRIJK TINSH4904GHZZ DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N Verkorte INSTALLATIEHANDLEIDING Houd deze

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING

BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL FULL-COLOURSYSTEEM MX-2010U/MX-2310U/MX-3111U BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING Houd deze handleiding binnen handbereik, zodat u ze indien nodig kunt raadplegen. Let op! Voor een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 24-naalds dot-matrixprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op

Nadere informatie

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie.

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie. Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 Voordat u het apparaat gebruikt Basishandelingen Afdrukfuncties Problemen oplossen Gebruikersinstellingen en Tekst invoeren Specificaties Lees, voordat u dit apparaat

Nadere informatie

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Hoe kan ik?...3 2 Kennis maken met de HP All-in-One Printeronderdelen...5 Kenmerken van het bedieningspaneel...6 Statuslampjes...6 3 Afdrukken Documenten

Nadere informatie