HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN"

Transcriptie

1 Belgian Progress Report HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN BELGISCH VERSLAG VOOR DE EUROPESE UNIE NOVEMBER 2000

2 Belgian Progress Report 1

3 Belgian Progress Report 2 Op de Cardiff-vergadering beklemtoonden de Europese leiders de belangrijke bijdrage van structurele en economische hervormingen in het gevecht tegen de werkloosheid. Structurele hervorming die tot doeltreffender markten leidt, lijkt essentieel om de werkgelegenheid en de groei binnen de EMU aan te zwengelen. De werkzaamheden op Europees niveau zijn in de eerste plaats bedoeld om de economische hervormingen, die noodzakelijk zijn voor de optimale werking van de Europese Eenheidsmarkt of EMU, kracht bij te zetten en te versnellen en in de tweede plaats om, bij de economische hervorming van product- en kapitaalmarkten, rekening te houdend met de macro-economische aspecten en met de arbeidsmarkt. Het verslag over de economische hervorming van producten, diensten en kapitaalmarkten is één van de instrumenten die de Europese Commissie vereist voor de coördinatie van het economisch beleid. Het Belgisch verslag geeft een omschrijving van de manier waarop die markten functioneren en van de maatregelen die worden genomen om hierin verbetering aan te brengen. Het vermeldt tevens de doelstellingen die de regering in dit opzicht als prioritair beschouwt evenals de voor volgend jaar geplande acties. Zoals er tijdens de vergadering in Lissabon werd vastgesteld, controleert de Belgische regering zorgvuldig de samenhang van de verschillende procedures die op Europees niveau werden gestart om het economisch en sociaal beleid te coördineren.

4 Belgian Progress Report 3

5 Belgian Progress Report 4 I. BELGISCHE PRIORITEITEN VOOR MARKTHERVORMINGEN Voor de Belgische economie is een periode van sterke cyclische groei begonnen. Volgens de vooruitzichten van het Instituut voor de Nationale Rekeningen zou de stijging van het BBP in 2000 oplopen tot 3,8%. Volgend jaar zou de economische groei 3,1% bedragen. Ondanks twee opeenvolgende jaren van toenemende economische bedrijvigheid die sterker blijken dan het trendgroeipercentage, zouden een aantal factoren voor een vermindering van bepaalde spanningen moeten zorgen. De versnelde inflatie die de voorbije maanden werd vastgesteld, werd marginaal beïnvloed door binnenlandse kostenelementen en zou op middellange termijn weggewerkt moeten zijn. Bovendien zal de potentiële groei waarschijnlijk toenemen ingevolge de aanhoudende groei in bedrijfsinvesteringen en een stijging van het aanbod van arbeidskrachten. De totale tewerkgestelde bevolking is waarschijnlijk toegenomen met meer dan personen in 1999 (+1,3%). Het daarmee verbonden werkscheppend vermogen van de economie lijkt sterk te zijn en men verwacht dat de werkgelegenheid in de privésector in het jaar 2000 verder zal groeien. Ofschoon de totale beroepsbevolking (15-64 jaar) blijft toenemen, houdt het feit dat de verhouding van het aantal senioren ten opzichte van de totale bevolking steeds groter wordt in dat demografische factoren niet langer een positieve bijdrage leveren tot de evolutie van het aanbod van arbeidskrachten. De verdere toename van het aanbod van arbeidskrachten wordt volledig uitgelegd door het feit dat, per leeftijdsklasse, steeds meer mensen een beroepsactiviteit uitoefenen. Het overheidstekort werd in 1999 teruggebracht tot 0,7% van het BBP en in 2001 verwacht men een overschot van 0,2% van het BBP. Terwijl het begrotingstekort op een aanvaardbaar peil gehouden werd, werd er besloten om een reeks hervormingen en nieuwe maatregelen door te voeren, die zullen worden gefinancierd door de federale regering met het oog op de verbetering van de billijkheid en doeltreffendheid in de Belgische economie. A. Marktefficiëntie : sterke en zwakke punten van de Belgische economie Zelfs in het kader van deze gunstige economische context wordt de Belgische economie zowel gekenmerkt door een aantal structurele zwakke punten (sommige ervan werden benadrukt door de Richtsnoeren voor het Economische Beleid 2000) als door bepaalde sterke punten. De belangrijkste sterke punten die kunnen worden beklemtoond zijn : Een hoog productiviteitsniveau in de privé-sector te danken aan zeer open markten en sterke mededinging in verhandelbare goederen. Een innoverende productiesector die investeert in R&D, meer en meer gericht is op hoogtechnologische sectoren en tevens kan rekenen op hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Zeer goed geïntegreerde kapitaalmarkten.

6 Belgian Progress Report 5 De belangrijkste zwakke punten zijn : Buitengewoon hoge prijzen in bepaalde openbare nutsbedrijven ingevolge een gebrek aan mededinging. In andere gevallen worden de consumptieprijzen gesubsidieerd (bijvoorbeeld de postdiensten en de spoorwegen). Een laag activiteitspercentage en een laag (maar verbeterend) levenslang leerproces. Zwakke prestatie van de administratieve overheidsdiensten. Onvoldoende verspreiding van nieuwe communicatietechnologieën. België behoort tot de laatste Europese landen voor de ontwikkeling van de nieuwe economie. Die verschillende sterke en zwakke punten worden nu nader behandeld. 1. Een doeltreffende en in hoge mate open economie België wordt gekenmerkt door (zie tabel als bijlage 1) : 1. een zeer doeltreffende economie met het hoogste (of één van de hoogste) productiviteitsniveau per uur van alle OESO-landen. Dit geldt zowel voor de economie in haar geheel als voor de verwerkende nijverheid; 2. een hoge mate van openheid voor de Europese economie : buitenlandse handel in goederen in verhouding tot het BBP is zeer hoog, zowel binnen de EU als erbuiten; de handel in diensten is even goed ontwikkeld als in de andere EU-landen en OESO-landen; RBI (rechtstreekse buitenlandse investeringen) als een percentage van bruto investeringen in vaste activa (zowel kapitaaltoestroming als het wegstromen van kapitaal) is zeer hoog; grensoverschrijdende fusies en overnamen als een percentage van het BBP (zowel verkoper als koper) zijn belangrijk vergeleken met andere Europese landen : 2,8% als percentage van het BBP in 1997 als verkoper (0,9% in Duitsland, 1% in Frankrijk). 2. Consumptieprijzen situeren zich op een niveau dat vergelijkbaar is met het EU-gemiddelde In het algemeen situeren de Belgische prijzen zich op een niveau dat vergelijkbaar is met het EU-gemiddelde. Toch blijven er specifieke problemen bestaan. De prijzen voor "kleding en schoeisel", voor "onderwijs" en voor "ontspanning en cultuur" liggen in België duidelijk hoger dan het EUgemiddelde. Ook de elektriciteits- en telecommunicatieprijzen overtreffen in belangrijke mate het Europees gemiddelde. Anderzijds zijn de prijzen voor sommige gesubsidieerde diensten (posterijen, gezondsheidszorgen) niet zo hoog als het EU-gemiddelde. De kosten voor openbaar vervoer liggen lager dan in de buurlanden, alhoewel ze het Europees gemiddelde benaderen. Dit leidt tot twee voorlopige besluiten : a. de hoge belastingdruk laat hoge overdrachten toe naar de verbruikers met lage prijzen voor gesubsidieerde diensten tot gevolg; b. in sommige niet-gesubsidieerde sectoren van de economie worden hogere prijzen genoteerd, wat kan

7 Belgian Progress Report 6 wijzen op een gebrek aan mededinging. Tabel 1 : Relatieve prijzenindex : finale bestedingen (EU=100) Voe dsel Kledij en schoeisel Gezon dheids zorgen Vervoer en Commu nicatie Finaal gezinsverbruik Communicatie Onderwijs Ontspanning en cultuur België (1) Belastingen en BTW niet inbegrepen België Duitsland Frankrijk Nederland VK Bron : Commissie Diensten - (1) BTW inbegrepen Tabel 2 : Relatieve prijzenindex : NACE-sector (EU=100) Belastingen en BTW niet inbegrepen BBP Verwerkende nijverheid Gas en Elektri citeit Vervoer, Communi catie België Duitsland Frankrijk Nederland VK Bron : Commissie Diensten Treinvervoer Post- en koerierdiensten Telecommunicatie 3. Een innoverende productiesector die meer en meer betrokken is bij hoogtechnologische activiteiten De Belgische bedrijfswereld doet het goed wat betreft innovatie en hoogtechnologische activiteiten. In 1998 vertegenwoordigde de tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren, zoals bepaald door de OESO, 10,7% van de totale tewerkstelling, een niveau dat vergelijkbaar is met het EU-gemiddelde. Een enigszins belangrijker percentage is tewerkgesteld in de hoogtechnologische dienstensector. Intussen wordt er in de bedrijfswereld een groter BBP-percentage besteed voor investeringen in kennis en innovatie. In de voorbije jaren zijn de R&D-uitgaven in de bedrijfswereld veel sneller gestegen dan het BBP. De Belgische productiesector heeft zijn achterstand met de best presterende Europese landen weggewerkt. Het aanzienlijk bedrag aan risicodragend kapitaal geïnvesteerd in de voorbereidende en opstartfasen (cf. blz. 5)

8 Belgian Progress Report 7 vormt een andere aanwijzing voor een dynamische nieuwe hoogtechnologische ondernemingssector. Tabel 3 : R&D-uitgaven in de ondernemingen % van het BBP Eurozone België Frankrijk Nederland Duitsland Tabel 4 : Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren (1998) als % van de totale tewerkstelling UE (15 ) België Frankrijk Nederland Duitsland Totaal hoogtechnologie :: NACE Rev.1 24, 29 to 35, 64, 72 et Hoogtechnologische verwerkende nijverheid : NACE Rev.1 24 et 29 to Hoogtechnologische diensten : NACE Rev.1 64, 72 et Bron : Eurostat; New Cronos (Duitsland met inbegrip van de vroegere DDR vanaf 1991). 4. Te weinig mededinging in openbare nutsbedrijven? De elektriciteitsprijzen voor de gezinnen blijven tot de hoogste in Europa behoren. De invloed van de vrijmaking van de markt inzake prijzen is nog niet zichtbaar in België. In januari 2000 betaalden zowel de gezinnen als de bedrijven (met een jaarlijkse verbruik van MWH) nog steeds meer (taksen inbegrepen) dan hun buren (+20% voor Belgische gezinnen vergeleken met het Europees gemiddelde). De prijzen daalden zeer traag, terwijl ze in andere landen veel meer variabel blijken. FIGUUR 1 UK Pays-Bas France Allemagne Belgique Electrical energy - households Annual consumption of 3500 kwh Euro/kwh - Excl. taxes Bron: Eurostat - New Cronos Janv 2000 Janv 99 Janv 98

9 Belgian Progress Report 8 De openstelling van de energiemarkt verliep trager dan verwacht. Op verschillende niveaus werd er uitstel genoteerd zoals wat betreft de installatie van de transmissienetwerkoperator. FIGUUR 2 Electrical energy - Industry Annual consumption of 2000 Mwh UK Pays-Bas France Allemagne Janv 2000 Janv 99 Janv 98 Belgique Euro/kwh - Excluding taxes De Belgische telecommunicatiesector wordt gekenmerkt door relatief hoge prijzen (vooral voor residentieel gebruik), een degelijke dienstenkwaliteit en een gemiddelde arbeidsproductiviteit van de openbare telecom operator (Belgacom). De markt werd volledig geliberaliseerd behalve voor de local loop (de laatste kilometer). Niettemin blijft de aanwezigheid en de positie van Belgacom in alle segmenten een sterk gegeven. Gemeten op grond van het prijsniveau (tabel 2) liggen de telecommunicatieprijzen in België 40% hoger dan in rest van de EU. Wanneer wij een aantal residentiële belastingen beschouwen (en rekening houden met alle operators), is het verschil heel wat kleiner. Daar het marktaandeel van de traditionele operator nog steeds meer dan 90% bedraagt, zowel voor zonale gesprekken als voor interzonale en internationale gesprekken, weerspiegelt het indexcijfer van de consumptieprijzen de reële kosten die de Belgische verbruikers betalen. Daarentegen zijn de kosten voor zakelijk gebruik duidelijk minder hoog (-8%) dan het Europees gemiddelde. FIGUUR Bron : NBB Harmonised Index of Consumer Prices - COMMUNICATIONS (Index 1996=100) Jan/1995 Sep/2000 Oct-2000(2) EU-15 BE DE FR NL EMU

10 Belgian Progress Report 9 As indicated on the graph, the consumer price index for communication has decreased markedly in October 2000 (around 8%), following the introduction of a new tariff structure by the PTO, Belgacom. As a result, the average price level for telecommunications in Belgium in October 2000 has come back close to its January 1995 level, while in the EU on average, a continuing decreasing trend has been at work since 1995 (-9% between January 1995 and October 2000) Tabel 5 : Telecommunicatieprijzen Geheel van residentiële kosten - Totale kosten in USD gebaseerd op koopkrachtpariteit (KKP) (1998) Geheel van kosten voor zakelijke telefoongesprekken - Totale kosten in USD gebaseerd op KKP (1998) Geheel van kosten voor nationaal gehuurde lijnen voor 1.5/2.0 mbit/s - in USD gebaseerd op KKP (1998) Aansluitingskosten voor vaste oproepen op een vast netwerk - dubbele transit (eur/100 per min) België EU Frankrijlanland Duits- Neder Bron : OESO, EG 5. Arbeidsmarkten : te lage activiteisgraden De werkloosheidsgraad daalde in 1999 tot 9% en men verwacht dat hij in 2000 zal teruglopen tot 8,5%. Hij ligt nu onder het gemiddeld Europees niveau. Niettemin wordt de Belgische arbeidsmarkt gekenmerkt door sterke (sub)regionale verschillen, een harde kern van langdurig werklozen (1) en lage tewerkstellings- en activiteitsgraden. (1) : Gedeeltelijk toe te schrijven aan de berekeningsmethode. Voor verdere informatie, raadpleeg het "Joint employment report 2000". Tabel 6 : Activiteits- en tewerkstellingsgraad 1998 Eur Eur 3 België 15 Activiteitsgraad werkloosheidsgraad Tewerkstellings grad per leeftijdcategorie jaar jaar jaar Eur 3: Frankrijk, Duitsland, Nederland Bron : Arbeidskrachtentelling (AKT), Belgische Planbureau. De AKT-cijfers zijn gebaseerd op een enquête en kunnen enigszins afwijken van de cijfers van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (MTA)

11 Belgian Progress Report 10 De lage tewerkstellingsgraad in België (2) is in de eerste plaats het gevolg van een lage activiteitsgraad : van het gedeelte van de bevolking dat de leeftijd heeft om te werken, ligt het gedeelte van de beroepsbevolking dat actief is op de arbeidsmarkt heel wat lager dan het Europees gemiddelde en dit vooral in vergelijking met de drie buurlanden. Het verschil is het grootst bij de jongste (15-24 jaar oud) en de oudste groep (50-64 jaar oud) van de bevolking. In België is het gedeelte van de jonge en oude bevolking dat actief is op de arbeidsmarkt aan de lage kant en dit is vooral het gevolg van een lange periode van verplichte opleiding en een hoog percentage dat, wegens vervroegd pensioen (brugpensioen), de arbeidsmarkt verlaat. Niettemin wordt er een trage stijging genoteerd van het activiteitsgraad en van de tewerkstellingsgraad : gebaseerd op de officiële definitie van de tewerkstelling verwacht men een activiteitsgraad van 65,6% in 2001 (van 65% in 1998), terwijl de tewerkstellingsgraad in 2001 zal stijgen tot rond 60% (57,5% in 1998). 6. Overheidsdienst : een zwakke organisatie voor een hoge tewerkstelling De kwaliteit van de openbare diensten in België is zeker voor verbetering vatbaar. Dit geldt vooral voor het openbaar bestuur. De tewerkstellingsgraad in de verschillende overheidsdiensten behoort tot het hoogste van de EU. In dit opzicht heeft men nu ingezien dat de aanwervingsmethode, de opleidingsprogramma's, de structuur en de organisatie van die diensten niet langer overeenstemmen met de nieuwe belangen die de Staat dient te behartigen. Tabel 7 : Tewekstellingsgraad in de sociale diensten 1998 Be Eur 15 Eur- Scand 3 Sociale diensten 1 Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheidszorgen en sociale hulpverlening Andere sociale diensten Bron : Verslag over de tewerkstellingsgraden (2) : De kloof met de EU is minder uitgesproken wanneer men meet in VTE (voltijds equivalent) (53,1 % in 1998 vergeleken met 55,9 % voor EU 15). Als positief punt kan worden benadrukt dat het personeelsbestand in het onderwijs relatief uitgebreider is dan in de rest van de EU en de drie buurlanden, terwijl dit zich op ongeveer hetzelfde niveau situeert in de sector van de gezondheidszorgen. Die laatste sector is op grond van internationale maatstaven erkend als een sector met een hoge kwalitatieve dienstverlening.

12 Belgian Progress Report Een zwakke verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ICT bekleedt een steeds belangrijkere plaats in ons dagelijks leven. In het begin van het jaar 2000 lag het percentage van de Belgische bevolking dat geabonneerd was op het Internet onder het Europees gemiddelde en ver beneden dit van de USA. Sindsdien is het aantal aangeslotenen op het Internet gestegen van in november 1999 tot in juli Meer dan 30% van de bevolking kan mobiel bellen, terwijl 36% over kabeltelevisie beschikt. Niettemin bedraagt het aantal sites (gtld) per 1000 inwoners iets meer dan 4, vergeleken met 6 voor Europa en 27 voor de Verenigde Staten. De bestaande sites zijn minder performant. B2C-handel (Business-to- Consumer) is in België weinig belangrijk, dit bereikt amper 0.16% van de consumptieve besteding, terwijl het percentage voor Europa 0,24% bedraagt en voor de Verenigde Staten 1,2%. Een van de belangrijkste redenen voor dit zwakke resultaat is enerzijds de hoge toegangskost. Vóór de prijsdaling van juni 2000 stond België bekend als één van de duurste landen voor ICTcommunicatie. Anderzijds is het gebrek aan kwalificatie en opleiding voor het gebruik van ICT een belangrijke hinderpaal voor de ICT-verspreiding in België. In 1999 beschikten slechts 60% van de Belgische middelbare scholen over computers met of een internetaansluiting. In Zweden zijn 98% van de scholen hiermee uitgerust en in Frankrijk 73%. 8. Zeer goed geïntegreerde kapitaalmarkten op Europees niveau. Durfkapitaal wordt massaal aangewend voor investeringen in de vroege stadia In België en zoals in de meeste landen is schuldfinanciering de belangrijkste bron van fondsen voor ondernemingen. In maart 2000 liepen de bankleningen toegekend aan ondernemingen in België op tot 88 miljard euro, wat meer dan 50 keer de totale portefeuille uitmaakt van het risicodragend kapitaal (1,8 miljard in december 1999). Schuldfinanciering is evenwel geen duurzame optie voor nieuw hoogtechnologische ondernemingen, omdat ze in de meeste gevallen niet over de vereiste zakelijke onderpanden beschikken. Vandaar dat het bestaan van een structuur ter bevordering van de uitgifte van aandelen noodzakelijk is voor de toekomstige economische groei. Die uitgiften kunnen een particulier of een openbaar karakter hebben. Tussen 1993 en 1999 klom de uitgifte van aandelen in België op tot een jaarlijks gemiddelde van 9,7 miljard euro, waarvan 7,8 miljard voor niet officieel genoteerde fondsen. Openbare uitgiften genieten de meeste aandacht daar ze op een georganiseerde markt worden verhandeld. Met particuliere uitgiften daarentegen zijn grotere bedragen gemoeid en zij vertegenwoordigen dan ook een belangrijke fondsenbron voor de KMO's. Dit kanaal is niet steeds beschikbaar voor ondernemingen met veel groeimogelijkheden daar niet officieel genoteerde fondsen gewoonlijk worden verworven door de ondernemers zelf of

13 Belgian Progress Report 12 door hun bloedverwanten. Er zijn twee manieren om de markten voor officieel en niet officieel genoteerde fondsen dichter bij elkaar te brengen : de introductie van effecten op gespecialiseerde markten (Easdaq, EURO-NM) of het beroep op risicodragend kapitaal. België telt meer dan 100 ondernemingen gespecialiseerd in durfkapitaal op zijn grondgebied. De totale investeringen in durfkapitaal kenden een opvallende stijging in 1999 (tot meer dan het dubbele) en in verband gebracht met het BBP kwam België aldus op de vierde plaats terecht tussen onze EU-partners, na het VK, Zweden en Nederland. De helft van de ondernemingen gespecialiseerd in durfkapitaal die hun voorkeur aangaande het investeringsstadium bekend maakten, zijn bereid te investeren in de vroege fases. Het gemiddelde aandeel voor 1998 en 1999 van de investering in startgeld en vroege fases geïnvesteerd in het totale durfkapitaal, is het hoogste van alle EUlanden. FIGUUR 4 : in % GDP 0.90% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% Venture Capital in % of GDP Wanneer men het gemiddelde neemt voor de jaren 1998 en 1999 komt België op de tweede plaats na Ierland voor zijn aandeel in durfkapitaal geïnvesteerd in hoogtechnologische sectoren. Het merendeel van die investeringen gingen naar de computersector hardware en Deu France Bel Nld UK software maar België scoort eveneens relatief goed voor de biotechnologische sector, daar het de vierde plaats inneemt voor investeringen in durfkapitaal in die sector na Denemarken, Duitsland en Finland. Ongeveer 38% van het totale aantal ondernemingen gespecialiseerd in durfkapitaal wordt gecontroleerd door de overheid, maar ze handelt overeenkomstig de marktnorm. FIGUUR 5 : % of GDP 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% Venture Capital by main type of investment 1999 Bel France Nld Deu UK Buy out Start up Seed B. Belgische prioriteiten voor markthervormingen 1. Stijgende tewerkstellingsgraden op de arbeidsmarkt De tewerkstellingsgraad dient in de lijn te liggen van het Europees gemiddelde, overeenkomstig de beslissingen genomen door de Europese Raad van Lissabon. Het is de bedoeling de activiteitsgraad jaarlijks met 1% te doen stijgen. Er werden twee soorten maatregelen goedgekeurd om de activiteitsgraad en de tewerkstellingsgraad op te trekken.

14 Belgian Progress Report 13 In de eerste plaats wordt de belasting op arbeid verminderd zodat meer mensen zich aangetrokken voelen tot de arbeidsmarkt en de loonkosten voor de werkgevers worden gedrukt. In april 2000 werden de door de werkgevers te betalen bijdragen tot de sociale zekerheid verder afgetopt, vooral voor hun personeelsleden met een laag loon, terwijl ook de socialezekerheidsbijdragen, te betalen door werknemers met een laag loon, werden verminderd. De recent aangekondigde fiscale hervorming zet de vermindering van de belastingsdruk op arbeid kracht bij. Verschillende maatregelen zoals een terugvorderbaar belastingkrediet werden in het leven groepen om het nettoinkomen van de werknemer te verhogen, vooral voor lage en gemiddelde inkomens en om de mensen ertoe aan te moedigen tot de arbeidsmarkt toe te treden. In de tweede plaats werden er specifieke beleidslijnen ingevoerd om jonge en oudere mensen aan te moedigen om tot de arbeidsmarkt succesvol toe te treden of om er te blijven. Er werden stages voor jonge werknemers gecreëerd die vooral gericht zijn op minder gekwalificeerde jongeren. Dit biedt elke jongere de kans om binnen zes maanden na het verlaten van de school een eerste job te vinden. De socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers werden sinds 1 juli aanzienlijk verlaagd voor de aanwerving van werknemers die ouder zijn dan 45 jaar. De vermindering is nog belangrijker wanneer de aangeworven persoon sedert lange tijd werkloos is. Intussen wordt, wat betreft de beroepsbevolking, meer en meer aandacht besteed aan de verbetering van de vaardigheden en de leermethoden. De sociale partners hebben ingestemd met het toekennen van meer middelen voor levenslange bijscholing : in zouden de beschikbare middelen 1,4% van de loonkosten bedragen, vergeleken met de vroegere 1,2%. Afwezigheid voor opleiding wordt nu toegestaan voor voltijdse werknemers in de privésector. Voor de meest kwetsbare categorieën (minder gekwalificeerde jongeren en langdurig werklozen) zullen de opleidingsprogramma's in de toekomst worden opgedreven. Voor zover het om (sub)regionale verschillen gaat, heeft de regering een geheel van maatregelen goedgekeurd om de mobiliteit tussen en in de gewesten te bevorderen (mobiliteitsbonus, opleiding, enz.) ( zie follow-up als bijlage). Bovendien werd de coördinatie tussen het regionale en het federale arbeidsbeleid verbeterd. 2. Verbetering van de werking van het openbaar bestuur De tweede belangrijke prioriteit van de Belgische regering voor de komende maanden omvat de modernisering en een diepgaande herstructurering van het overheidsapparaat (Copernicusprogramma). Intussen zullen er nieuwe instrumenten worden aangewend om de interne organisatie te vereenvoudigen en de betrekkingen met de eindgebruikers te vergemakkelijken (administratieve vereenvoudiging, computerisering van alle diensten en ontwikkeling van een netwerk voor E- government).

15 Belgian Progress Report Belastingshervorming met het oog op een betere bescherming van het leefmilieu en aanmoediging van een duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit en bescherming van het leefmilieu zijn twee pijlers van een duurzame ontwikkeling. De fiscale maatregelen van de regering met betrekking tot het ozonprobleem werden in september geconcretiseerd en omvatten goedkopere olieprijzen in de benzinestations voor milieuvriendelijk gas, de afschaffing van de bijkomende verkeersbelasting voor het gebruik van ecologische vervoermiddelen en de voortdurende bevordering van LPG. Om te zorgen voor duurzame mobiliteit wil de regering het marktaandeel van zowel het treinverkeer als het waterverkeer tegen 2010 met 15% verhogen. In die context moeten die vervoermiddelen worden verbeterd en dient de vraag te worden aangewakkerd. Een systematischer gebruik van het openbaar vervoer zal worden aangemoedigd. Hiertoe werden er verschillende initiatieven genomen. Zo wordt bijvoorbeeld 80% van de vervoerkosten van de ambtenaren, die gebruik maken van het openbaar vervoer, betaald door de Staat. In de privé-sector wordt de terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer door de werkgever niet langer aanzien als een verstrekking in natura. Anderzijds dient het openbaar vervoer fel te worden verbeterd om werkelijk aantrekkelijk te worden. De regering heeft ingestemd met een verhoogde investering voor de spoorwegen voor de komende 10 jaar. 4. Laat de gehele maatschappij genieten van de mededinging in de netwerkindustrie De liberalisering van de netwerkindustrieën is nog lang niet afgerond. De regering is van plan dit proces op de energiemarkt te versnellen en de mededinging op de telecommunicatiemarkt te versterken (zie blz. 11) samen met het bevorderen en het organiseren van een universele dienst van uitstekende kwaliteit en de invoering of verhoging van overheidsverplichtingen in de energiesector in de geliberaliseerde context (zie blz. 12). 5. Bevordering van de nieuwe economie en begunstiging van de aanvoer van durfkapitaal ICT wint vlug veld. De federale en gewestelijke regeringen keuren momenteel coherente actieplannen goed met het oog op de aanmoediging van het ICT-gebruik voor iedereen. Dit omvat allerhande initiatieven op het vlak van E- Government, opleiding, het versterken van het vertrouwen van de consument, universele toegang tot het internet, een hoogstaande infrastructuur en de regelgeving. Er dient ook aandacht te worden besteed aan de ontwikkeling van nieuwe hoogtechnologische ondernemingen in de ICT-sector en in de meer traditionele sectoren. De toegang tot durfkapitaal is een van de voornaamste voorwaarden om de oprichting of de uitbreiding van handelsactiviteiten aan te moedigen. België heeft onlangs verschillende regelingen uitgewerkt met het oog op het beter functioneren van de markt voor

16 Belgian Progress Report 15 risicodragend kapitaal, maar verdere verbetering is nog steeds mogelijk.

17 Belgian Progress Report 16 II. VASTSTELLING VAN HET MARKTRESULTAAT EN STRUCTURELE HERVORMINGEN A PRODUCTMARKTEN 1. Het openen van nieuwe markten voor mededinging en het bevorderen van de economische integratie a. De aanpassing van de wettelijke en administratieve structuur i. Het toepassen van de richtlijnen van de eenheidsmarkt Zoals vermeld in het vorige verslag werd er een Regeringscommissaris belast met de coördinatie van de controle op de omzetting van de richtlijnen tegen eind Begin dit jaar werd er een actieplan uitgewerkt om de vertragingen bij de omzetting en de toepassing van de Europese richtlijnen te verminderen en om structurele maatregelen te ontwikkelen teneinde dergelijke vertragingen in de toekomst te vermijden. Daartoe werd er voorzien in een pro-actieve procedure die elke stap in de omzetting van een richtlijn begeleidt zodra er een voorstel is voorgelegd. dat de toestand weergeeft op 22 september 2000, is het aantal niet toegepaste richtlijnen teruggelopen tot 120 (58 gevallen van laattijdige omzetting en 88 gevallen van onenigheid). Dankzij dit plan is België in mei 2000 opgeklommen tot de 7 de plaats (3,1% niet-omgezette richtlijnen) op het scorebord van de eenheidsmarkt. Niettemin dienen er nog ernstige inspanningen te worden geleverd, vooral voor richtlijnen die het leefmilieu aanbelangen en waarvoor de termijnen het hoogst oplopen. (3) : De omzettingstabellen in deze verslagen kunnen worden geraadpleegd op het internet (http://belgium.fgov.be). De uitvoering van dit actieplan heeft reeds tot resultaten geleid : in december 1999 liepen er 181 richtlijnen achter op het schema (waarvan 93 ingevolge een laattijdige omzetting en 88 ingevolge onenigheid aangaande de toepassing van het Gemeenschapsrecht). Volgens het laatste verslag van de Commissaris (3),

18 Belgian Progress Report 17 ii. Administratieve vereenvoudiging : nieuwe maatregelen om de last van de regulering te verminderen voor het bedrijfsleven De vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten is één van de prioriteiten van zowel de federale als de gewestregeringen. Er werd gekozen voor een geleidelijke aanpak. Bepaalde initiatieven waren tot nu toe bedoeld om informatie te verspreiden via het internet, downloadbare aanvraagformulieren te verschaffen en initiatieven te coördineren tussen verschillende administratieve diensten om de toegankelijkheid en de eenvoud te verbeteren. De interactiviteit zal langzamerhand worden opgedreven door de ontwikkeling van administratieve diensten on-line. Ook het doorgeven van informatie tussen de verschillende diensten zal worden verbeterd, zodat de ondernemingen niet langer informatie en schriftelijke bewijzen moeten leveren wanneer dit alles reeds elders te vinden is. De instellingen die met de vereenvoudiging zijn belast, proberen het gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën uit te breiden. Dit zijn de voornaamste maatregelen die in dit opzicht werden genomen : de mogelijkheid om een BTWaangifte in te dienen via een elektronisch formulier vanaf 2001; de uitwerking van een wet op de elektronische handtekening, die momenteel besproken wordt in het Parlement. Ook op regionaal vlak worden er belangrijke inspanningen geleverd om de administratieve procedures te vereenvoudigen en dit vooral om de oprichting van nieuwe ondernemingen te vergemakkelijken. Naast de initiatieven voor de ICTtoepassing worden er twee andere methoden gebruikt met het oog op de administratieve vereenvoudiging: de verbetering van de stijl van de regelgeving en van administratieve teksten, en de ontwikkeling van zelfcertificatie (4). Ten slotte wordt er een algemeen systeem voorbereid voor de evaluatie van de administratieve lasten en de vooruitgang inzake vereenvoudiging. (4) : Zie het punt inzake overheidsopdrachten. geleidelijke uitwerking van de internetportaalsite die een uniek contactpunt biedt met de besturen, door alle administratieve websites (200 sites voor de ondernemingen alleen) samen te brengen;

19 Belgian Progress Report 18 iii. Diepgaande hervorming van het openbaar bestuur : het Copernicusproject De modernisering van de federale besturen met het oog op de omvorming ervan tot moderne klantvriendelijke organisaties vormt één van de prioriteiten van de federale regering. Een werkgroep werd belast met de vastlegging van alle principes voor een structurele reorganisatie en het uitwerken van een nieuw personeelsbeleid. De nieuwe prioritaire projecten die zeer snel moeten worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op : 1. Een structurele reorganisatie via : de aanpassing van de managementstructuur : er dient een nieuwe relatie te worden gecreëerd tussen de politiek en de administratie, door de ministeriële kabinetten veel kleiner te maken en door binnen elke overheidsdienst drie bijkomende organen op te richten: een Beleidsraad, voorgezeten door de Minister, die zorgt voor de afstemming tussen de politieke besluitvorming en de administratie, een Directiecomité dat belast wordt met het operationele management, voorgezeten door iemand voor een termijn van zes jaar en een Cel Beleidsvoorbereiding die de twee bovenvermelde instanties bijstaat om het beleid voor te bereiden en te evalueren. een nieuwe organogram: de taken zullen worden gereorganiseerd via nieuwe verticale overheidsdiensten; vier horizontale overheidsdiensten zullen worden belast met ondersteunende activiteiten (personeelsbeleid, budget- en beheerscontrole, coördinatie, ICT-gebruik). algemene 2. De invoering van een mandaatsysteem met een beperking in de tijd voor leidende ambtenaren : hun taken en de middelen waarover zij beschikken, zullen worden vastgelegd in een managementcontract en hun selectie zal steunen op een beoordeling. Mensen die geen deel uitmaken van de administratie kunnen bepaalde taken vervullen. De verantwoordelijkheden van de managers wat betreft begrotings- en beheerscontrole zullen worden uitgebreid. Ten slotte zal er worden gekozen voor een nieuwe aanpak van het human resources management, met opleidingsmogelijkheden en verhoogde mobiliteit. De interne en externe communicatietechnologie zal opnieuw worden gedefinieerd. b. Het verbeteren van de productkwaliteit en het markttoezicht i. De hervorming van het controlesysteem voor de voedselketen De recente voedselcrisissen in Europa en meer bepaald de dioxinecrisis in België hebben het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van het voedsel ernstig aangetast. De Belgische regering is dan ook gestart met een grondige reorganisatie van de controle op de voedselketen. Alhoewel het bestaande systeem (CONSUMsysteem) dat de mogelijkheid bood om een product te volgen in de verschillende

20 Belgian Progress Report 19 productie- en commercialiseringsstadia, tot de meest doeltreffende kon worden gerekend, bleven bepaalde schakels in de voedselketen, zoals de dierenvoeding, buiten beschouwing. Bovendien werd het systeem gecontroleerd door verschillende overheidsdiensten en vertoonde het aldus een gebrekkige samenhang. Bijgevolg werd het gehele systeem hervormd : er werd een federaal agentschap opgericht om de inspecties te centraliseren en ze op consequente wijze te organiseren. De veiligheidscontrole op de voedselketen steunt op de sector zelf aan wie verantwoordelijkheidszin met de nadruk op zelfcontrole werd gegeven. De structuur van het agentschap steunt eveneens op een duidelijk onderscheid tussen de verantwoordelijkheden. Een afzonderlijke eenheid werd belast met het management van mogelijke crisissen. ii. De ontwikkeling van de normalisatie Er worden bepaalde studies uitgevoerd om de procedures en organisaties voor normalisatie in België te herzien. Dit project heeft een drievoudig doel : de deelname aan te moedigen van de verschillende partijen, die betrokken zijn bij de Europese en internationale normalisatie-activiteiten; de doeltreffendheid en de snelheid van het werk te verhogen; de betrokken sectoren te verruimen (gegevensverwerking, leefmilieu en diensten moeten ook aan bod komen). Deze activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de federaties van ondernemingen en ze zijn gebaseerd op het deskundigenverslag van externe consultants. De eerste aanpassingen van de structuren en de procedures worden begin 2001 verwacht. 2. Mededingingsbeleid, belastingheffing en overheidsopdrachten minderheidsparticipatie. Het belang van de Belgische overheidsbedrijven in het BBP is vergelijkbaar met het gemiddelde voor de EU. a. Partnership tussen overheid en private sector Dit samenwerkingstype kan verschillende vormen aannemen. In België is de deelneming van de overheid in het kapitaal van de ondernemingen vrij groot (5). Sommige ondernemingen worden gecontroleerd door de regering en in andere heeft de regering een (5) : H. Spinnewyn, "Overheidsparticipaties in de marktsector in België". De regeringen (zowel de federale als de regionale) hebben aangekondigd dat ze partnerships tussen de overheid en de private sector verder wensen uit te breiden. Op federaal niveau wenst de regering partnerships uit te breiden met private ondernemingen op het vlak van het actieplan rond de informatiemaatschappij (bv. financiering van de telecommunicatie-infrastructuur).

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie. 25 november 2015

Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie. 25 november 2015 Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie 25 november 2015 1 Sprekers M. Kris Peeters Vice-Eerste Minister en federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

technisch verslag CRB 2012-1603

technisch verslag CRB 2012-1603 technisch verslag CRB 2012-1603 CRB 2012-1603 DEF CM/V/CVC/SDh Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling 21 december 2012 2 CRB 2012-1603

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT DE ECONOMIE VAN WALLONIË : PRESTATIES EN VOORUITZICHTEN Vincent REUTER Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE) FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT 14 juni 2012 Inhoud presentatie 1. Economische

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl Tewerkstelling In 2012e werkten in de sector meer dan 32.500 personen. Dat is 6,7 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,2 % van de totale tewerkstelling in de private sector.

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Richtsnoeren en aanbevelingen Samenwerking, met inbegrip van delegatie, tussen de ESMA, de bevoegde autoriteiten en de sectorale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 513/2011 inzake ratingbureaus

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië De handelsbetrekkingen van België met Moldavië Algemeen: 2009 BBP (schatting) 5,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP -6,5% Inflatie -0,1% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Tewerkstelling In 2011e werkten in de sector bijna 32.200 personen. Dat is 6,4 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,3 % van de totale tewerkstelling in de private sector. In

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Jan Smets 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 19 november 2010 DS.10.09.340 Het Europees

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Overheid en economie

Overheid en economie Overheid en economie Overheid en economie Het aandeel van de overheid in de economie, de overheid als actor en de overheid op regionaal niveau, een verkenning Inleiding Het begrip economische groei komt

Nadere informatie

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE WEKELIJKSE PUBLICATIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK SYNTHESE VAN DE PROGNOSES 998 r r Realisaties NBB EC OESO EC OESO (veranderingspercentages tov het voorgaande jaar) A BBP

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 6 December 2002 Advies van het BIPT inzake het marktonderzoek in de context van de SMP bepaling op de markt van de huurlijnen. BIPT - Astrotoren

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden? 1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?. een daling van het aantal werklozen B. een toename van de emigratie uit het betreffende land. de

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0553 C8-0332/2015),

AANGENOMEN TEKSTEN. gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0553 C8-0332/2015), Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(2015)0438 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt IP/97/507 Brussel, 10 juni 1997 Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Groenboek over aanvullende pensioenen

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Gepubliceerd. CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004. Arbeidsmarktbeleid. Inhoud van het Technisch Verslag 2003

Gepubliceerd. CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004. Arbeidsmarktbeleid. Inhoud van het Technisch Verslag 2003 Gepubliceerd Arbeidsmarktbeleid CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004 CRB (2003).. Brussel: CRB, CRB 2003/1000 CCR 11. De ontwikkeling van de uurloonkosten en de werkgelegenheid loopt volgens

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie