Samenvatting Eindevaluatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Eindevaluatie"

Transcriptie

1 Samenvatting Eindevaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar

2 Inleiding Eind 2014 is het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesloten. Maastricht Bereikbaar maakt deel uit van dit programma en heeft het eerste Beter Benutten programma nauwkeurig geëvalueerd. Deze samenvatting beschrijft de belangrijkste conclusies uit enerzijds de Technische Eindrapportage Beter Benutten 1 Maastricht Bereikbaar , anderzijds uit de tussentijdse evaluatie van samenwerkingsproces en organisatie, uitgevoerd door Berenschot in opdracht van Maastricht Bereikbaar. Beide documenten zijn opvraagbaar bij Maastricht Bereikbaar. 2

3 Wat is Beter Benutten? Het programma Beter Benutten probeert het aantal files terug te dringen tijdens de drukste tijden van de dag op de drukste plekken van het land. Er zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 12 regio s benoemd waar de wegen beter benut kunnen worden door mensen anders te laten reizen, op andere tijdstippen te laten reizen of bijvoorbeeld vaker thuis te werken. Maastricht Bereikbaar is één van deze regio s. Aanleiding in Maastricht zijn de grote, complexe werkzaamheden van de ondertunneling van de A2. Op voorhand werd gevreesd voor zware verkeershinder tijdens de werkzaamheden. Deze voorspelling is niet uitgekomen. Door slimme fasering, slim bouwen en intensieve communicatie door het projectbureau A2 én een uitgebreid programma van Maastricht Bereikbaar gericht op gedragsverandering en het informeren van reizigers is de bereikbaarheid van Maastricht niet verslechterd. Tijdens de uitvoering van het programma Beter Benutten is ook veel geleerd over het realiseren van effectieve gedragsbeïnvloeding bij reizigers. Mensen anders te laten reizen of op andere tijdstippen laten reizen is een langdurig, stapsgewijs proces waarbij automobilisten de tijd moeten krijgen om zich aan te passen en optimaal ondersteund moeten worden bij die aanpassing. Ook de actieve betrokkenheid van wegbeheerders en werkgevers is daarbij essentieel. Deze lessen worden meegenomen in het vervolgprogramma van Beter Benutten De focus verschuift tijdens deze periode van de A2 naar de Maaskruisende verbindingen (de Noorderbrug en Kennedybrug) en op de uitrol naar Zuid- Limburg om ook op de wegen die Maastricht uit gaan (de bruggen en de A2) auto s uit de spits te halen. 3

4 Welke doelen had Maastricht Bereikbaar en wat is daarvan bereikt? Maastricht Bereikbaar had gedurende het programma verschillende doelen. Hieronder staan ze gerangschikt in hoofd- en subdoelen % minder files. Dit doel sluit aan bij de landelijke doelstelling van het gehele Beter Benutten programma. Of deze doelstelling is bereikt, zal een landelijke berekening vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Milieu uitwijzen. Percentages per Beter Benutten regio worden op korte termijn verwacht. Eigen berekeningen van Maastricht Bereikbaar zijn bemoedigend en laten tevens zien dat de files in Maastricht in de periode niet zijn toegenomen. 2 Opvangen van de groei van het aantal automobilisten op de weg. Tijdens de periode is het autoverkeer naar Maastricht niet toegenomen. Zonder Beter Benutten zou er sprake zijn geweest van een toename van 3%. Maastricht Bereikbaar slaagt er tot nu toe in deze groei op te vangen. Deze doelstelling geldt tot eind 2016 (openstelling tunnel) en wordt ook meegenomen in het vervolgprogramma spitsmijdingen op de drukste rijroutes naar, van en in de stad in de ochtendspits op weekdagen. Deze doelstelling betreft een regionale vertaling van de bovengenoemde doelen, waarbij de lat naar verwachting bij aanvang van het programma hoger is gelegd dan noodzakelijk (overplanning). Maastricht Bereikbaar heeft in in totaal gezorgd voor structurele dagelijkse spitsmijdingen op deze rijroutes. De rijroutes A2 uitgaand, Noorderbrug en Kennedybrug vormen een aandachtspunt. Hier wordt de komende jaren in Beter Benutten Vervolg extra op ingezet met de opschaling van de werkgeversaanpak naar Zuid-Limburg. Realisatie doelstelling convenantpartners. Eind 2014 had Maastricht Bereikbaar 26 aangesloten werkgevers die als gezamenlijk doel hebben minder autoritten in de spits te realiseren. Het gaat hierbij om dagelijks minder autoritten in de spits van deur tot deur. Eind 2014 hebben zij 50% van deze doelstelling bereikt, waarbij moet worden opgemerkt dat de convenantpartners zich bij aanvang van het programma hebben gecommitteerd om deze doelstelling eind 2016 te realiseren. Dat betekent dat de aangesloten werkgevers twee jaar voor hun eigen gestelde streefdatum de helft van de doelstelling hebben verwezenlijkt en 75% van het totale effect van het programma gerealiseerd. De bedrijven gaan in het vervolg van Beter Benutten door, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan spitsmijdingen op de Noorderbrug en Kennedybrug. Ook worden er de komende periode nieuwe convenantpartners aangesloten in Maastricht en de regio Zuid-Limburg. 4

5 Welke kennis en ervaring is opgedaan met duurzame gedragsbeïnvloeding? Beter Benutten streeft weliswaar naar concrete resultaten (minder files en het beter benutten van wegen, spoor en water) maar het opdoen van ervaringen met effectieve en duurzame gedragsbeïnvloeding is minstens zo belangrijk tijdens dit programma. Maastricht Bereikbaar heeft gedurende de periode veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van structurele gedragsverandering bij automobilisten. In de Technische Eindrapportage is per project een factsheet opgenomen met de belangrijke projectspecifieke leerervaringen en opgebouwde kennis. Op programmaniveau zijn de volgende zaken opvallend. Gedragsverandering is een langdurig stapsgewijs proces Gedragsbeïnvloeding is geen kwestie van een eenmalige actie. De doelgroep moet stapsgewijs begeleid worden tot duurzaam ander gedrag dan met de auto in de spits naar Maastricht te reizen. MB heeft een methode ontwikkeld van 5 stappen die de forens begeleidt van een eerste probeerervaring tot ondersteuning na aanschaf van een eigen e-bike, fiets of OV chipkaart automobilisten hebben gedurende deelgenomen aan één of meerdere acties. Gemiddeld genomen zijn deze deelnemers 50% van hun spitsritten structureel gaan mijden dankzij hun deelname aan het programma. Gedragsverandering heeft effect op het hele wegennet Uit de analyses blijkt dat mensen die de auto laten staan hiermee vaak effect hebben op meer dan één van de vijf drukste rijroutes naar, van en in de stad. In totaal heeft Maastricht Bereikbaar ervoor gezorgd dat er elke dag in de ochtendspits minder auto s de weg op gaan. Zij hebben samen geleid tot de minder autoritten op de vijf drukste rijroutes. Een forens die de ochtendspits mijdt met de auto mijdt daarmee dus meer dan 1 van vijf drukste rijroutes (gemiddeld 1,6 corridor per spitsmijder). Veel voorkomende combinaties zijn bijvoorbeeld verkeer vanaf de A2 of A79 richting Maastricht dat ook via de Noorderbrug of via de Kennedybrug naar het werk rijdt. Verder is het niet eenvoudig om gedragsverandering te realiseren op specifieke routes. Een groot deel van de behaalde effecten is gerealiseerd op een verzameling van toegangswegen naar belangrijke bestemmingen in het Centrum, Beatrixhaven, Wyck en Randwyck, maar ook in Sittard-Geleen en Heerlen. Deze informatie is gebruikt bij het opstellen van de secundaire doelen voor het vervolgprogramma Beter Benutten om ook in deze regio s een zichtbaar effect te bereiken. 5

6 Welke bijkomende effecten heeft het programma gerealiseerd? Gedurende het programma heeft MB enkele effecten gerealiseerd die niet primair tot de doelstellingen van Beter Benutten hoorden maar wel een gunstig effect hebben op milieu, economie en imago van de stad. Meer tevredenheid over bereikbaarheid: In 2014 gaf 19% van deze automobilisten aan dat de bereikbaarheid (sterk) is verbeterd, ten opzichte van 16% in 2013, ondanks de grote werkzaamheden. Daarnaast blijkt dat automobilisten in de regio ook minder last hebben van files. Op gemeentelijke wegen gaf in % van de automobilisten aan last te hebben van files, tegenover 43% in Op de snelwegen is de filebeleving ook gedaald: van 60% in 2013 naar 58% in CO2 reductie: De gerealiseerde reductie in autokilometers leidt tot een reductie van kg CO2 uitstoot door autoverkeer per jaar. Verkeer is verantwoordelijk voor 10% van de totale CO2 uitstoot in Maastricht. De door Maastricht Bereikbaar gerealiseerde reductie van CO2 uitstoot bedraagt ca. 0,4% van de totale CO2 productie van verkeer in Maastricht. Extra bezoekers aan Maastricht op topdagen: Op topdagen heeft Maastricht Bereikbaar ingezet op het realiseren van minder autoritten in de stad door het OV te promoten. Uit de evaluatie van het 2 euro kaartje blijkt dat 29% van de gebruikers van het kaartje zonder het aanbod helemaal niet naar Maastricht was gekomen. De inzet van het kaartje tijdens Magisch Maastricht (december) leverde in 2014 daarom ca extra bezoekers op voor de stad. Dit is voor VVV/Centrummanagement reden om actief te participeren in het project. 6

7 Welke lessen worden meegenomen naar het Vervolg Beter Benutten ? Maastricht Bereikbaar heeft dankzij monitoring en evaluatie veel kennis opgedaan over de effectiviteit van diverse soorten gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. Onderstaande lessen zijn verwerkt in de plannen van aanpak voor het programma Beter Benutten Vervolg Maastricht Bereikbaar Gedrag veranderen kost tijd: De belangrijkste les voor gedragsbeïnvloeding is dat een structurele gedragsverandering niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. De automobilist is erg gewend aan zijn gewoontegedrag. Dit gedrag moet stap voor stap doorbroken worden. Een goede strategie hierbij is om de automobilist te benaderen op een goed moment, zoals tijdelijke afsluitingen van een weg, een verhuizing of nieuwe werkplek. Vervolgens is het zaak om hem/haar te verleiden tot het uitproberen van ander gedrag met bijvoorbeeld het gratis uitproberen van OV of e-bike. Het probeeraanbod moet altijd opgevolgd worden door een vervolgaanbod en gericht op intrinsieke motieven van de deelnemer. Maastricht Bereikbaar heeft in totaal 10 stappen geïdentificeerd die belangrijk zijn bij een succesvolle gedragsaanpak. Samenwerken betekent samen doelen stellen: Maastricht Bereikbaar is erin geslaagd een zeer groot netwerk op te bouwen van samenwerkende partijen. Veel van deze partijen hebben ook een plek en actieve rol in de stuurgroep van Maastricht Bereikbaar. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de actieve inzet van alle overheden, uitvoeringsorganisaties van de grote projecten, binnenstadondernemers, mobiliteitsaanbieders, grotere werkgevers en kennisinstellingen. Het succes van de samenwerking is dat met alle partijen is afgesproken wat de concrete doelen zijn van de samenwerking. Wel moet er tijdig worden nagedacht over de toekomst van het programma na 2017 en de rol van de verschillende partijen daarin. Omdat de financiering van overheidswege na 2017 afgebouwd zal worden, moet er worden nagedacht over nieuwe vormen van financiering of het opstellen van business cases. Vooral voor wat betreft dat laatste is een sterke rol voor het bedrijfsleven weggelegd. Dat past bij het streven om bedrijven een sterkere rol te geven in de aansturing en uitvoering van het programma. De komende twee en een half jaar zal hier met de betrokken partijen aan gewerkt moeten worden. Opschaling is wenselijk en noodzakelijk: Maastricht Bereikbaar had in het uitgangspunt dat er alleen ingezet werd op de bereikbaarheid van Maastricht. Uitbreiden naar Zuid-Limburg is noodzakelijk om ook auto s uit de spits te halen op het uitgaande verkeer in Maastricht. Dit sluit aan bij de ambitie van Beter Benutten om regio s meer met elkaar in verbinding te brengen, kennis te delen en de werkwijze te verankeren in het overheidsbeleid op alle schaalniveaus. Maastricht Bereikbaar heeft de ambitie om voor het vervolgprogramma de banden met de andere regio s zoals Sittard-Geleen en Heerlen, maar ook in de Euregio strakker aan te trekken om meer van elkaar te leren en samen te werken bij de opzet en uitvoering van projecten. 7

8 Welk draagvlak is er gecreëerd voor de doelen van Maastricht Bereikbaar? Naast de evaluatie van de projecten is ook gekeken naar de samenwerking en organisatie achter Maastricht Bereikbaar (procesevaluatie Berenschot 2015). Het commitment met de doelen van Maastricht Bereikbaar is groot, zo blijkt uit de tussentijdse evaluatie naar de samenwerking en organisatie onder stakeholders (overheden, aangesloten bedrijven en projectleiders van het programmabureau). De noodzaak om auto s uit de spits te halen wordt volledig onderschreven door de verschillende partijen. Dankzij de zichtbare resultaten blijven betrokkenen gemotiveerd om aan dit doel te werken. Ook de noodzaak om gedrag te veranderen wordt onderschreven. Er is een breed besef dat er een lange adem nodig is voor een structurele gedragsverandering en dat de komende jaren cruciaal zijn om dit gedrag te verankeren. Een aandachtspunt is de verandering op lange termijn: blijven forenzen dit gedrag vertonen nadat het programma eindigt en grote infrastructurele werkzaamheden voorbij zijn? Daarnaast blijkt uit de evaluatie verder dat het bedrijfsleven goed is aangesloten op het programma en er voldoende gelegenheid is om invloed uit te oefenen op het programma en de achterliggende doelen. De doelen zijn zo geformuleerd dat ze concreet en aansprekend zijn en daardoor goed communiceerbaar richting de werknemers. Tijdens halfjaarlijkse bijeenkomsten worden de behaalde resultaten per bedrijf gepresenteerd, wat als stimulerend en uitdagend wordt ervaren en bijdraagt aan een gezonde, onderlinge rivaliteit. Dankzij de inzet van de mobiliteitsmakelaars binnen het programma is er veelvuldig contact met het bedrijfsleven. Daarbij is er steeds oog voor de achterliggende belangen. Wel is er nog winst te behalen door meer differentiatie aan te brengen tussen de bedrijven op basis van de verschillende kenmerken van bedrijven en organisaties. Bedrijven zelf lijken er zich steeds meer bewust van te zijn dat de bereikbaarheid van stad en regio een cruciale factor is in de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats en de onderlinge concurrentie tussen regio s. Ook factoren als employer branding (een aantrekkelijke werkgever in de concurrentie om talent) en duurzaamheid nemen steeds meer in belang toe. Daarnaast geven veel organisaties aan dat kostenoverwegingen een belangrijke factor zijn. Maastricht Bereikbaar weet goed op deze verschillende belangen in te spelen, zo blijkt uit de evaluatie. 8

9 Hoe is de organisatie achter Maastricht Bereikbaar geëvolueerd? De organisatiestructuur heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld van een projectenorganisatie naar een programmaorganisatie. De samenhang tussen de afzonderlijke projecten is toegenomen en er wordt veel meer programmatisch gestuurd. In het verlengde daarvan zijn processen en werkwijzen binnen de organisatie geprofessionaliseerd. De huidige (programma)sturing past beter bij de doelen dan een projectsturing. Wanneer projecten niet van de grond komen of onvoldoende effect sorteren worden deze vervangen door andere projecten die wel kunnen bijdragen aan de gestelde doelen. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van de doelen en niet om het uitvoeren van projecten. Aandachtspunten zijn een verdere groei van de omvang van het programmabureau en blijvende aandacht voor programmasturing boven projectsturing. De onderlinge communicatie en achterliggende waarden (zoals transparantie, vertrouwen en openheid) worden als positief ervaren door de verschillende betrokken partijen. Daar waar er sprake is van beginnende irritatie (bijvoorbeeld in de door bedrijven soms ervaren veelheid van monitoring) wordt deze (dankzij de korte lijnen) meteen ter sprake gebracht en worden verbetermaatregelen genomen. De onderlinge verhoudingen blijven daardoor over het algemeen goed. Dankzij de stabiele en bestendige samenwerking is ook het begrip tussen de publieke en de private kant van de samenwerking nog steeds groeiende. Tegelijkertijd wordt er van private zijde op gewezen dat de verantwoordingscultuur die kenmerkend is voor de overheden, de beoogde innovatie, flexibiliteit en snelheid van handelen niet in de weg mag staan. Tot op heden lukt het om in dit spanningsveld vruchtbaar te opereren. De ontwikkeling van het ambtelijk leiderschap (zowel de programmaleiding als de projectleiders als de ondersteunende staf) dragen in belangrijke mate bij aan de positieve ontwikkeling van de samenwerkingscultuur. Datzelfde geldt voor de professionalisering van de sturing en de werkwijzen. Zowel de zichtbaarheid als het imago ontwikkelen zich positief. Alhoewel er geen concrete cijfers beschikbaar zijn, is het algemene oordeel dat de naamsbekendheid van het programma groot is. Dat geldt vooral bij grote bedrijven en voor de inwoners. Bij het MKB is de naamsbekendheid nog gering. Partners en bedrijven willen graag geassocieerd worden met het programma. Dat wijst op een positieve imago. Overall concluderend uit de evaluatie blijkt dat het huis Maastricht Bereikbaar op orde is. Zowel aan de harde kant (structuur en sturing, de processen en de procedures, de monitoring en de bedrijfsvoering) als aan de zachte kant (samenwerking, cultuur, imago) heeft MB zich doorontwikkeld tot een volwassen en goed draaiend programma. 9

10 Welke aandachtspunten spelen een rol om de doelen van MB ook na 2017 te verduurzamen? Uit de tussentijdse evaluatie van Berenschot blijkt een aantal aspecten dat aandacht verdient rondom de verduurzaming van de doelen van Maastricht Bereikbaar, nadat het vervolgprogramma Beter Benutten eind 2017 afloopt. Berenschot adviseert Maastricht bereikbaar deze de komende periode verder te onderzoeken. Momenteel leunen regionale partners en bedrijven voor de uitvoering en de communicatie sterk op Maastricht Bereikbaar. Welke mogelijkheden zijn er om partners en bedrijven meer in de lead te laten komen en zelf als Maastricht Bereikbaar meer een faciliterende rol in te nemen? Daarbij moet ook worden nagedacht over welk organisatorisch vervolg bij de lange termijn visie hoort. De vraag is welke rol of vorm de programmaorganisatie hierin kan vervullen. Het succes van de spitsmijdingen is nog onzeker. De gedragsverandering lijkt duurzaam te zijn maar dit kan nog onvoldoende worden aangetoond omdat deelnemers na enige tijd terug kunnen vallen in het oude gedrag. Daarom wordt het behoud van het gerealiseerde effect ook de komende jaren nauwkeurig gemonitord. Ook is het nog te vroeg om vast te stellen of de doelen van het programma voldoende verankerd zijn binnen de deelnemende organisaties. Daarvoor is blijvende inspanning en commitment, creativiteit en innovatievermogen en doorontwikkeling van de opgebouwde samenwerking en organisatie nodig. De rol van het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat) is voorlopig nog onmisbaar. Zowel in het organiseren van druk en politieke steun en het beschikbaar stellen van middelen als in de concrete ondersteuning. Naarmate de innovatie toeneemt en de methode meer verankerd raakt in de regio wordt de kennisfunctie van het Rijk belangrijker. Veel kennisvragen gaan de schaal van de regio te boven. Dat geldt niet alleen voor het ITS programma, maar ook voor inzichten in gedragsbeïnvloeding. 10

11 11

12 Maastricht Bereikbaar Postbus BZ Maastricht (043) Kijk ook eens op: Of volg ons via: Facebook: MaastrichtBereikbaar 12

Organisatie en Samenwerking

Organisatie en Samenwerking Organisatie en Samenwerking Handreiking Beter Benutten in MIRT 1 november 2018 Katya Ivanova (Maastricht Bereikbaar, projectenpool) Pieter Arends (Twynstra Gudde) Samenwerking en organisatie Beter Benutten

Nadere informatie

Eindevaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2014

Eindevaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2014 Eindevaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2014 Katya Ivanova Maastricht Bereikbaar katya.ivanova@maastricht-bereikbaar.nl Irene Smeets Maastricht Bereikbaar irene.smeets@maastricht-bereikbaar.nl

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 KOMOP! KIES SLIM! - Stapsgewijs overstappen naar fiets, e-bike of OV Joost Beenker (Programmabureau Maastricht Bereikbaar) Casper Stelling (Programmabureau Maastricht

Nadere informatie

Stapsgewijs overstappen van auto naar fiets/ov. Casper Stelling, coördinator M&E

Stapsgewijs overstappen van auto naar fiets/ov. Casper Stelling, coördinator M&E Stapsgewijs overstappen van auto naar fiets/ov Casper Stelling, coördinator M&E Casper.Stelling@Maastricht-Bereikbaar.nl 1. Welkom. Elke beweging telt! 2 1. Welkom MB zet zich sinds 2010 in voor: Structurele

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Optimale bereikbaarheid staat bij u hoog

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie

Bijgevoegd vindt u de eindevaluatie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement Maastricht.

Bijgevoegd vindt u de eindevaluatie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement Maastricht. Ministerie van Infrastructuur & Mileu Taskforce Mobiliteitsmanagement Kenmerk: Van: Programmabureau Maastricht Bereikbaar Telefoon: 043 351 63 59 Betreft: Eindevaluatie Taskforce Mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 26 maart 2014 Betreft Vervolgprogramma Beter Benutten

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 26 maart 2014 Betreft Vervolgprogramma Beter Benutten > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Maartje van der Aa MuConsult m.vanderaa@muconsult.nl Lisette Hoeke Maastricht Bereikbaar

Nadere informatie

Uitkomsten ov-actie 2017/2018 een Beter Benutten Vervolg actie

Uitkomsten ov-actie 2017/2018 een Beter Benutten Vervolg actie Uitkomsten ov-actie 2017/2018 een Beter Benutten Vervolg actie Webinar 28 juni 2018 Rob Soeters, projectleider ov-actie In opdracht van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland/MRDH Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

De onderwerpen in de Toolbox Slimme Mobiliteit omvatten de thema s fiets, OV, multimodaal, auto en reisinformatie.

De onderwerpen in de Toolbox Slimme Mobiliteit omvatten de thema s fiets, OV, multimodaal, auto en reisinformatie. Files oplossen met vraagbeïnvloeding: De Toolbox Slimme Mobiliteit Bouke Wiersma, Joris Kessels en Erna Schol (Rijkswaterstaat, WVL) Bijdrage aan Nationaal Verkeerskunde Congres, 2018 Introductie De bereikbaarheid

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Zwolle Kampen

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Zwolle Kampen Factsheet eerste Factsheet effecten BeterBeter Benutten Benutten regioregio Maastricht Zwolle Kampen Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Zwolle Kampen Inleiding Voor de montoring en evaluatie

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0807 d.d. 10-9-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links: stimuleren elektrisch fietsen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van de schriftelijke vragen

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is : Akkoord op het energiemanagement actieplan voor 2017

Doel van deze presentatie is : Akkoord op het energiemanagement actieplan voor 2017 1 Doel van deze presentatie is : Akkoord op het energiemanagement actieplan voor 2017 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 2. Footprint 2016 3. Gerealiseerde reductie 4. Trends en ontwikkelingen 5. KPI 2017

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

EVENEMENTEN. VERANDERING REISGEDRAG VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM REISTIJD REDUCTIE BEREIKBAARDER STADSCENTRUM

EVENEMENTEN.   VERANDERING REISGEDRAG VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM REISTIJD REDUCTIE BEREIKBAARDER STADSCENTRUM Files en verkeerschaos rond evenementen en attracties zijn geen uitzondering. Met goede informatiediensten en event-apps kan hieraan iets worden gedaan. Evenementenorganisaties en -locatiebeheerders kunnen

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Iedereen doet mee Geleerde lessen

Iedereen doet mee Geleerde lessen Iedereen doet mee Geleerde lessen Context Subsidieprojecten Twee typen regelingen: ASV, gangbare mogelijkheid voor initiatiefnemers om projectaanvragen in te dienen in het kader van de beschikbare begrotingssubsidie

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

SPECIAL MOBILITEITSMANAGEMENT WAT IS SLIM REIZEN? MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN. houden we Maastricht-Bereikbaar.

SPECIAL MOBILITEITSMANAGEMENT WAT IS SLIM REIZEN? MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN. houden we Maastricht-Bereikbaar. SPECIAL Samen houden we Maastricht-Bereikbaar.nl MOBILITEITSMANAGEMENT September 2009 MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN DE REGIO MAASTRICHT IS POPULAIR: OM IN TE WONEN, IN TE WERKEN EN OM

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Samen onderweg naar goed bereik. Jaarverslag 2014 inclusief vooruitblik 2015

Samen onderweg naar goed bereik. Jaarverslag 2014 inclusief vooruitblik 2015 Samen onderweg naar goed bereik Jaarverslag 2014 inclusief vooruitblik 2015 1 Fotografie Aron Nijs, Hugo Thomassen, Monica Wegdam Tekst Meyke Houben Eindredactie Communicatie Programmabureau Maastricht

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Artikel MKBA Fietsimpuls

Artikel MKBA Fietsimpuls Artikel MKBA Fietsimpuls Auteurs Joost Beenker - Goudappel Coffeng, was projectleider Fietsimpuls bij Maastricht Bereikbaar t/m april 2018) Willem Goedhart Associate partner Decisio, en projectleider Fietsimpuls

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

samen maastricht houden we 19P bereikbaar.nl

samen maastricht houden we 19P bereikbaar.nl samen maastricht houden we 19P bereikbaar.nl Leidraad Format Plan van Aanpak voor Startbeslissing maatregel Beter Benutten Naam Regio: Maastricht Bereikbaar Naam Maatregel: Project slim werken inclusief

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Alles over de pilot. Het succes van Zeker met de bus.

Alles over de pilot. Het succes van Zeker met de bus. Alles over de pilot Het succes van Zeker met de bus. Netwerker Het nieuwe netwerken! In de spits je netwerk met busladingen tegelijk vergroten. 2 zekermetdebus.nl Inhoudsopgave 1. Snelbus...5 2. Pilot...7

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

1. Inleiding Onze doelstellingen 4

1. Inleiding Onze doelstellingen 4 ACTIEPLAN 2017 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Onze doelstellingen 4 3. Fondsenwerving 3.1. Startkapitaal 3.2. Werven van fondsen voor projecten en activiteiten 5 3.3. Samenwerking met partners en mogelijkheden

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Meer Maat(jes)werk in Special Heroes 2.0

Meer Maat(jes)werk in Special Heroes 2.0 Meer Maat(jes)werk in Special Heroes 2.0 Inhoudsopgave 1. Introductie: Special Heroes 2.0 en Special Heroes 1.0 2. Special Heroes 1.0 3. Aanleiding en vragen tot ontwikkelingen 4. Veranderingen in 2.0

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit

De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit De Netwerkvitaliteitsmeter Een korte toelichting op het meten van de netwerkvitaliteit Aad Zoeteman, Sigrid Fiering en Linda van der Lans Eenheid Audit en Advies (tel. 070 441 75 78) Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Mobiliteitseffecten van fietsmaatregelen

Mobiliteitseffecten van fietsmaatregelen Mobiliteitseffecten van fietsmaatregelen Kennisbijeenkomst fiets in MIRT Klaartje Arntzen Mobiliteitseffecten van fietsmaatregelen - Ontwikkeling fietsbeleid - Fietspotentie - Typen fietsmaatregelen -

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft

Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft Inleiding De route van Rijswijk naar Delft en vice versa via het onderliggende wegennet heeft een hoge intensiteit. Onlangs is de

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase 1-6-2016 1 Presentatie 1. Aanleiding + waar we staan met NowA 2. Resultaten analysefase

Nadere informatie

Analysekader: uw verandertraject in kaart!

Analysekader: uw verandertraject in kaart! Analysekader: uw verandertraject in kaart! Op weg naar een toekomstbestendige organisatie Met deelname aan In voor zorg! (IVZ) werkt u aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie. De omgeving verandert

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Groningen-Assen

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Groningen-Assen Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio GroningenAssen Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

wordt door Zuidasdok nog beter bereikbaar De feiten op een rijtje

wordt door Zuidasdok nog beter bereikbaar De feiten op een rijtje wordt door Zuidasdok nog beter bereikbaar De feiten op een rijtje Waarom Zuidasdok? Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Verslag #FusieDialogen NUOVO Schoonoord

Verslag #FusieDialogen NUOVO Schoonoord Verslag #FusieDialogen NUOVO Schoonoord De voorbereidingen voor een bestuurlijke krachtenbundeling tussen de NUOVO Scholengroep (Utrecht) en OSG Schoonoord (Zeist e.o.) zijn al enige tijd in volle gang.

Nadere informatie

Bijeenkomst 4 november... 2 Conclusie:... 2 Kern:... 2 Quotes Politiek... 3 Verslag per thema... 4 Werken en Ondernemen... 4 Wonen... 4 Imago...

Bijeenkomst 4 november... 2 Conclusie:... 2 Kern:... 2 Quotes Politiek... 3 Verslag per thema... 4 Werken en Ondernemen... 4 Wonen... 4 Imago... Bijeenkomst 4 november... 2 Conclusie:... 2 Kern:... 2 Quotes Politiek... 3 Verslag per thema... 4 Werken en Ondernemen... 4 Wonen... 4 Imago... 4 Recreëren... 5 1 Bijeenkomst 4 november Sinds een aantal

Nadere informatie

Den Haag, April Strategisch Beleidsplan Stichting Vilcabamba

Den Haag, April Strategisch Beleidsplan Stichting Vilcabamba Den Haag, April 2013 Strategisch Beleidsplan Stichting Vilcabamba 2013 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Missie en visie Stichting Vilcabamba... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Missie en

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan Rey beheer ID 3C

Communicatieplan Rey beheer ID 3C Communicatieplan Rey beheer ID 3C Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

P+Fiets. Snel en slim in de stad WIE WINT HET? Big Data of Verkeersmodellen

P+Fiets. Snel en slim in de stad WIE WINT HET? Big Data of Verkeersmodellen P+Fiets WIE WINT HET? Big Data of Verkeersmodellen Snel en slim in de stad WAAR STAAT HET VAST? De grootste vertragingen (>70%): In de stad! GEVOLGEN P+R BESTAAT AL, MAAR Heel goed OV nodig Is niet in

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

076-op-weg: de procesevaluatie

076-op-weg: de procesevaluatie 076-op-weg: de procesevaluatie Pierre van Veggel Van Veggel Mobiliteitsadvies pierre@vvmadvies.nl Rob Temme gemeente Breda/gemeente Tilburg rob.temme@tilburg.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Ga in de Businesscase ook in op het bredere economisch/financieel perspectief en denk daarbij aan:

Ga in de Businesscase ook in op het bredere economisch/financieel perspectief en denk daarbij aan: In deze toelichting vindt u een handreiking voor een businesscase specifiek gericht op innovatie (met uitsluiting van fieldlabs) (1) of fieldlabs (2) of koolstofarme economie (3). 1. Voor Innovatie: Het

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Communicatieplan Rey beheer ID 5C

Communicatieplan Rey beheer ID 5C Communicatieplan Rey beheer ID 5C Amsterdam, 20 juli 2017 Status: definitief Akkoord namens betrokkenen: Naam Functie Paraaf R. rutte Directeur RR E. Polder KAM-coördinator EP S.B. Hiskemuller van der

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Duurzame spitsmijdingen dankzij tijdelijke afsluitingen

Duurzame spitsmijdingen dankzij tijdelijke afsluitingen Duurzame spitsmijdingen dankzij tijdelijke afsluitingen Effectstudie van gedragsmaatregelen rond Maastricht Miriam Dorigo MuConsult M.Dorigo@muconsult.nl Angel Willems Maastricht Bereikbaar Angel.Willems@maastricht-bereikbaar.nl

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

samen maastricht houden we 0P bereikbaar.nl

samen maastricht houden we 0P bereikbaar.nl samen 0P bereikbaar.nl Leidraad Format Plan van Aanpak voor Startbeslissing maatregel Beter Benutten Naam Regio: Maastricht Bereikbaar Naam Maatregel: Pakket openbaar vervoer, project CV impuls Projectcode:

Nadere informatie

De vragenlijst P-1 helpt om een groep mensen op te delen in doelgroepen.

De vragenlijst P-1 helpt om een groep mensen op te delen in doelgroepen. Memo Van Datum Onderwerp Friso Metz Soorten reizigers en doelgroepen Doorkiesnummer Bijlage(n) 030 2918209 - Inleiding Dit memo maakt duidelijk welke soorten reizigers er zijn en hoe je een groep mensen

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Toolbox Slimme Mobiliteit

Toolbox Slimme Mobiliteit Toolbox Slimme Mobiliteit Nationaal Verkeerskunde Congres 1 november 2018 Bouke Wiersma Joris Kessels Erna Schol (WVL) Welke maatregelen zijn er eigenlijk op het gebied van slimme mobiliteit? Welke ervaringen

Nadere informatie