HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID?"

Transcriptie

1 BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BIOS over het onderzoek naar interne meldsystemen EMPATHIE VERTROUWELIJK GIDS LAAGDREMPELIG INTERN MELDPUNT LUISTEREND OOR MISSTAND ADVIES VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT MELDEN LEIDINGGEVENDEN VEILIGHEID WAARBORGEN KLANKBORD ZORGVULDIGHEID VERTROUWENSPERSOON

2

3 HOE VERHOOG JE DE MELDINGSBEREIDHEID? BIOS over het onderzoek naar interne meldsystemen BIOS Den Haag, mei 2013 BIOS/CAOP, mei 2013

4

5 INHOUDSOPGAVE INLEIDING CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN BEKENDHEID EN ROL VERTROUWENSPERSOON MELDPUNTEN MELDPROCEDURES BESCHIKBAARHEID MELDMOGELIJKHEDEN DE ROL VAN DE LEIDINGGEVENDE BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 6 7

6

7 INLEIDING Formele structuren en waarborgen zijn belangrijk maar leiden niet automatisch tot een goed werkend meldsysteem. Daar is meer voor nodig. Het recente onderzoek naar de werking van interne meldsystemen voor misstanden in de publieke sector 1, dat de Vrije Universiteit in opdracht van BIOS heeft uitgevoerd, bevestigt dat beeld. Zolang er nog berichten in de media opduiken dat het met melders van misstanden niet goed afloopt, zal de meldingsbereidheid zeker niet snel toenemen. Waarom zou ik een misstand melden? Welke gevolgen heeft dat voor mij? Zolang deze en andere vragen niet eenduidig en helder worden beantwoord, is de kans groot dat waargenomen misstanden niet worden gemeld en wellicht voortduren. Daardoor kunnen de impact en eventuele schade groter worden dan nodig. Het is dus belangrijk de meldsystemen te optimaliseren en de meldingsbereidheid te bevorderen. Het onderzoek toont dat ook duidelijk aan. De meeste organisaties in de publieke sector blijken een meldprocedure te hebben, maar aan de invulling kan nog veel worden verbeterd. De onderzoeksgegevens zijn samengebracht in het rapport Een luisterend oor. De onderzoekers hebben de verzamelde data vanuit wetenschappelijke invalshoek beoordeeld, samengevat en van aanbevelingen voorzien. BIOS onderschrijft de inhoud van het rapport in belangrijke mate. Vanwege onze eigen rol en de daaruit voortvloeiende specifieke kennis van het vakgebied doen wij een aantal specifieke aanbevelingen. In dit document geven wij, - - een nadere uitwerking van de aanbevelingen; praktische suggesties en handvatten om de werking van het meldsysteem in de publieke sector te verbeteren en het vertrouwen erin te vergroten. De meldingsbereidheid valt en staat immers met vertrouwen in het systeem en de waarborgen die het biedt. Dat het hier nog flink aan schort, toont het onderzoek onomwonden aan. Bijna 31 procent van de ondervraagden zegt geen vertrouwen te hebben in de persoon of instantie aan wie zij moeten melden. Ook springt daarbij in het oog dat het gevoel overheerst dat er toch niets mee gebeurt (bijna 43 procent) en/of de angst voor de negatieve gevolgen voor zichzelf (40,5 procent). De melder van een misstand verdient waardering. Hij biedt de organisatie een kans om zichzelf weerbaarder te maken en toekomstige verspilling van gemeenschapsgelden te voorkomen. Melden heeft dus een stigma. Het is belangrijk dat om te buigen tot iets positiefs. Een melding biedt de mogelijkheid de misstand te beëindigen en zwakke plekken in de organisatie te versterken. Zo wordt een melding een kans om de weerbaarheid tegen toekomstige inbreuken te vergroten en verspilling van maatschappelijke gelden te voorkomen. Onze aanbevelingen zijn erop gericht de drempels om te melden zoveel mogelijk weg te nemen. Om daarmee te voorkomen dat het melden van een misstand een zaak wordt voor onwetenden en idealisten. 1 Het rapport kunt u vinden op onze website BIOS Hoe verhoog je de meldingsplicht? 1

8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Bijna 28 procent van de 7315 ondervraagde ambtenaren gaf aan dat zij zelf in de afgelopen twee jaar vermoedens hebben gehad van een misstand in hun werkomgeving. Dat betekent dat een deel van deze groep zichzelf mogelijk de vraag heeft gesteld: Doe ik er iets mee en, zo ja, wat? Als de overheid wil dat ambtenaren naar voren stappen om hun waarneming met het bevoegd gezag te delen, zal zij meer moeten ondernemen om die stap te bevorderen. Met de wettelijke bepalingen en daaruit voortvloeiende meldprocedure en beschermingsvoorzieningen is het fundament gelegd. Dat biedt een goed uitgangspunt, maar het wordt pas functioneel als de individuele organisaties ook oog hebben voor nog aanwezige of onvoldoende geslechte drempels. Bekendheid en rol vertrouwenspersoon Uit het onderzoek blijkt dat veel ambtenaren niet weten welke mogelijkheden er zijn om te melden. Zo blijkt dat 46 procent van de bevraagde ambtenaren niet weet of er in hun organisatie een vertrouwenspersoon is voor integriteitsvraagstukken (VPI). Dat is opmerkelijk omdat deze functie juist in het leven is geroepen om het gesprek over integriteitskwesties te bevorderen. De VPI is ook belangrijk als meldmogelijkheid. Zijn geringe bekendheid maakt het eens te meer noodzakelijk dat de VPI meer onderneemt om zijn functie over het voetlicht te brengen. Een goede aanzet daarvoor is bijeenkomsten te organiseren of daarbij aan te sluiten. De VPI krijgt hierdoor niet alleen gezichtsbekendheid, het is ook een gelegenheid om voorlichting te geven over de meldprocedure, de mogelijkheden tot vertrouwelijk melden en zijn specifieke rol daarin. Zo wordt meteen ook duidelijk dat het onderzoeken van de melding geen onderdeel is van de VPI- functie. Bij enkele VPI n heeft die rolopvatting weliswaar postgevat, maar dat berust op een misverstand. Deze gedachte is mogelijk ontstaan doordat de VPI ook meldpunt is. Hij zal de melding doorgeleiden naar het bevoegd gezag. Het is geenszins de bedoeling dat hij de melding gaat behandelen of onderzoeken. Dat geldt ook voor een mogelijke bemiddelingsrol. Wij willen die niet helemaal uitsluiten, maar zeer grote terughoudendheid is geboden. Meldpunten De meerderheid van de respondenten in het onderzoek realiseert zich dat de VPI slechts onderdeel is van het meldsysteem, maar men weet niet precies welke de andere meldmogelijkheden zijn en waarin ze onderling verschillen. Deze onduidelijkheid over de taken/rollen van meldpunten is niet bevorderlijk om misstanden op te sporen. Dat onderstreept het belang van informatiebijeenkomsten. Daarin is ook uit te dragen dat iemand die overweegt te melden, dit bij voorkeur doet bij zijn eigen leidinggevende(n). De VPI is er als alternatief, vooral voor het geval de melder geen vertrouwen heeft in het management. Voor een klankbordgesprek kan de potentiële melder uiteraard altijd direct bij de VPI terecht. Als de ambtenaar daarbij tot de slotsom komt dat hij zijn wetenschap omtrent een misstand ook wil melden, dan kan hij dit direct bij de VPI doen. De VPI zal dan de melding vertrouwelijk doorgeleiden en verdere communicatie met het bevoegd gezag of de onderzoekers loopt via de VPI. De VPI is namelijk verplicht de identiteit van de melder voor derden geheim te houden 2. Bij een VPI kun je terecht voor een klankbordgesprek, maar ook om een vermoeden van een misstand te melden. De VPI geleidt meldingen vertrouwelijk door naar het bevoegd gezag. Hij onderzoekt ze niet. 2 De vertrouwelijkheid die de VPI kan bieden, is begrensd als er sprake is van een ernstig (ambts- )misdrijf.

9 De personeelsbijeenkomsten bevorderen de kennisverbreding en helpen de verwachtingen van de aanwezigen te managen. Inhoudelijke en gezichtsbekendheid van de VPI zorgen er in ieder geval voor dat een potentiële melder van een missstand: - - weet welke wegen hij kan bewandelen en waar hij dan moet zijn; meer zicht krijgt op de gevolgen en de mate waarin hij regie heeft en op zaken als vertrouwelijkheid. Dat werkt drempelverlagend. Meldprocedures Voordat iemand tot melden overgaat, zal hij meerdere afwegingen maken. Melden vereist ook een zekere moed en als die drempel eenmaal is genomen, is de kans aanwezig dat het vervolg niet aan de verwachtingen voldoet. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de melders daar niet tevreden over is. Dat heeft te maken met bevindingen als: - het ongewenste gedrag van de pleger(s) is niet gestopt en er is na de melding ogenschijnlijk geen of te weinig actie ondernomen; - er is te weinig of helemaal geen terugkoppeling gegeven of men is niet voldoende op de hoogte (gehouden) van de voortgang; - het proces wordt als (te) lang ervaren; - men voelt zich niet serieus genomen. Dit beeld komt overeen met wat naar voren kwam uit een eerder voorbereidend onderzoek, voor het ontwikkelen van de BIOS- handreiking Zorgvuldige handhaving. Zowel het onderzoeks- als het privacybelang van de persoon die zich aan de vermoedelijke schending heeft schuldig gemaakt, vraagt om een zekere mate van terughoudendheid. Dit op het gevaar af dat de omgeving door deze terughoudendheid de indruk krijgt dat zaken in de doofpot verdwijnen. De meeste meldprocedures voorzien in twee formele terugkoppelingsmomenten aan de melder: - de ontvangstbevestiging van de melding; - het rapport met bevindingen. De kans dat dit achterwege blijft, is het grootst bij meldingen aan de leidinggevende. De leidinggevende zal niet ieder signaal dat hij ontvangt, oppikken als een melding die overeenkomstig de meldprocedure moet worden afgedaan. Als de aard van de melding daartoe aanleiding geeft, zal de leidinggevende het signaal behandelen als een managementprobleem. Enerzijds omdat hij dit als zijn verantwoordelijkheid ziet. Anderzijds kan een melding ook iets zeggen over zijn eigen functioneren. Zelf het signaal behandelen is dan een kans om de zaken weer recht te zetten en de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te borgen. De rol van de VPI is een heel andere. Het werk van de VPI is juist gericht op informeren en informatie terugkoppelen. De kans dat de VPI verzaakt te communiceren, is daardoor kleiner. Uit het onderzoek valt overigens wel op te maken dat de VPI daarin meer initiatief mag tonen. Respondenten geven aan te weinig nazorg en procesbegeleiding te ervaren. Wanneer de terugkoppeling over de melding beperkt blijft tot de formeel vastgelegde momenten, kan de melder dat als erg summier ervaren. Vooral als de afdoening op zich laat wachten en/of de uiteindelijke terugkoppeling niet veel meer inhoud heeft dan het gegeven dat de melding is onderzocht en is afgedaan met een gepaste arbeidsrechtelijke maatregel. Het is daarom belangrijk de melder hier al vooraf op voor te bereiden. Dit is een taak van het management, maar ook van de VPI, als een melding via hem verloopt. In het onderzoek is de tevredenheid gemeten onder degenen die daadwerkelijk een melding hebben gedaan. Uit ervaring weten we dat de organisatie ook alert moet zijn op signalen uit de directe werkomgeving waarin het vermoedelijke incident heeft plaatsgevonden. Men is vaak toch wel op de hoogte. Dat brengt onrust met zich mee en het is niet verstandig die te negeren. De organisatie zal hier oog voor moeten hebben, zonder daarbij andere belanghebbenden, de betrokken pleger in het bijzonder, nodeloos te schaden. Door te laten zien dat de organisatie serieus en zorgvuldig met signalen omgaat, zullen toekomstige melders eerder bereid zijn te melden. BIOS Hoe verhoog je de meldingsplicht? 3

10 Beschikbaarheid meldmogelijkheden Inmiddels voorzien de meldprocedures van organisaties in de publieke sector min of meer standaard in een interne meldmogelijkheid bij de leidinggevende en de VPI. Enkele (grotere) organisaties hebben daarnaast centrale meldpunten ingericht. Een intern meldpunt heeft dan vaak ook de taak om, in opdracht en onder toezicht van het bevoegd gezag, een onderzoek in te stellen. Het is belangrijk dat er voldoende meldmogelijkheden zijn. Het is minder wenselijk dat er slechts één VPI is, vanwege: - het gebrek aan beschikbaarheid bij verlof of ziekte; - de mogelijke behoefte aan een klankbord bij zowel de potentiele melder als de mogelijke pleger. Wie meer VPI n aanstelt, doet er verstandig aan te kiezen voor personen die organisatorisch niet te dicht bij elkaar staan. Uit het onderzoek blijkt dat ook de afstand tussen VPI en klant medebepalend is voor de toegankelijkheid. Dit is sterk persoons- en contextafhankelijk. Uiteraard kan ook de chemie tussen beiden ontbreken. In dergelijke gevallen is het prettig als er uitwijkmogelijkheden zijn. Het onderzoeksrapport beveelt aan een intern centraal meldpunt in te stellen. Het merendeel van de organisaties beschikt niet over een dergelijk meldpunt. Het ligt dan voor de hand om eerst te investeren in de bekendheid met en verbetering van de bestaande meldstructuren. Daarin ligt immers een belangrijke oorzaak waarom meldsystemen niet optimaal functioneren. De aanbeveling een centraal meldpunt in te stellen, is mede ingegeven door de geconstateerde behoefte om te kunnen melden bij een instantie die zo onafhankelijk mogelijk van het management opereert. Hierin is voor een deel al voorzien door de bestaande externe meldmogelijkheden, zoals de Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Meldpunt M. Essentieel voor een optimaal meldsysteem is dat iedereen die er gebruik van kan of wil maken, ook op de hoogte is van het bestaan en de taken van de meldpunten. Leidinggevenden zijn meldpunt en van groot belang voor het meldproces, maar worden niet of nauwelijks op hun rol voorbereid. De rol van leidinggevenden Een van de conclusies uit het onderzoek is dat de leidinggevenden belangrijk zijn voor het meldproces en daarin een stimulerende rol spelen. Dat stemt overeen met wat de meldprocedures in het algemeen beogen en past goed bij hun functie. Leidinggevenden spelen immers een cruciale rol bij de bedrijfsvoering en worden geacht alert te zijn op verstoringen en die adequaat en professioneel op te pakken. Voorwaarde is wel dat zij op hun rol en taken zijn voorbereid. Uit het onderzoek komt naar voren dat nog geen 10 procent van de leidinggevenden een relevante cursus of training op het gebied van integriteit heeft gevolgd of van de werkgever specifieke informatie en/of instructies over de afhandeling van misstanden heeft ontvangen. Een zichtbaar onjuiste behandeling van een melding kan toekomstige potentiële melders ontmoedigen. Is het vertrouwen eenmaal geschaad, dan wordt het moeilijk dit weer terug te winnen. Hier ligt dus een groot afbreukrisico. Leidinggevenden zullen situaties die voor de meldprocedure in aanmerking komen, moeten leren herkennen en hun handelen daarop aanpassen. Het organisatiebelang staat voorop. Persoonlijke of situationele motieven van de leidinggevende mogen daarin geen rol spelen. Zo zou een leidinggevende van mening kunnen zijn dat een gemelde misstand die op zijn eigen afdeling heeft plaatsgevonden, op hem afstraalt. Hij is gebaat bij rust op zijn afdeling en kan daardoor gevoelsmatig in een spagaat geraken. De verleiding om de melding dan zelf op te pakken en als managementprobleem af te doen, is reëel voorstelbaar en misschien zelfs begrijpelijk. Om dit te voorkomen, is een belangrijke rol weggelegd voor het hoger management. Niet alleen de melder van de misstand heeft behoefte aan bescherming, ook de (direct) leidinggevende in zijn rol als meldpunt. Als het hoger management wil dat misstanden ook bij het bevoegd gezag bekend worden,

11 zal het moeten accepteren dat het lager management niet alles kan overzien en misstanden zich nu eenmaal voordoen. De angst om daarop te worden afgerekend, moet dus worden weggenomen. BIOS Hoe verhoog je de meldingsplicht? 5

12 BIJLAGE 1 Tips voor de organisatie (management/integriteitsfunctionaris): 1. Zie een melding als een kans om een misstand te beëindigen en de organisatie te wapenen tegen herhaling. 2. Zorg dat de medewerker weet bij wie en wat hij kan melden; een goede meld-, onderzoeks- en juridische afdoeningsprocedure is van belang. 3. Leidinggevenden en vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol, geef hen dus een heldere plaats in het meldsysteem. 4. Zorg dat leidinggevenden en vertrouwenspersonen op hun taak zijn voorbereid en deze goed kunnen uitvoeren. 5. Bescherm de melder en vertrouwenspersoon tegen nadelige gevolgen. 6. Laat zien dat de organisatie met de melding aan de slag gaat en informeer de melder tijdig over het verloop. 7. Vertrouwen en rechtvaardigheidsgevoel zijn belangrijke pijlers voor een goed werkend meldsysteem. Zorgvuldigheid en voorspelbaarheid bij de afhandeling staan daarom altijd voorop. Tips voor de vertrouwenspersoon 1. Neem een proactieve houding aan om de verwachtingen van de omgeving te managen. Zorg dat het voor iedereen helder is wat de rol van de vertrouwenspersoon inhoudt. 2. Maak jezelf zichtbaar als vertrouwenspersoon: organiseer personeelsbijeenkomsten of sluit je daarbij aan. 3. Vergroot je toegankelijkheid zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door ook na te denken over waar je met iemand afspreekt. 4. Onderzoek als VPI de melding niet zelf. Het laat zich niet verenigen met je andere rollen als vertrouwenspersoon en schrikt toekomstige melders af. 5. Je bent geen hulpverlener maar je helpt mensen wel: primair als klankbord en gids.

13 BIJLAGE 2, STRAMIEN MELDPROCEDURE BINNEN PUBLIEKE SECTOR Rechts- bescherming Procedure Ambtenaar meldt deze: signaleert vermoeden van een misstand (bespreekt deze evt. met VPI) Melder geniet rechtsbescherming tijdens en na afloop meldingsprocedure o.g.v. intern - Leidinggevende 1 - VPI - Meldpunt 2 Informeert z.s.m. extern mogelijkheid om rechtstreeks te melden bij extern meldpunt Bevoegd gezag Geeft opdracht tot onderzoek (intern) onderzoek onderzoeksrapportage Bevoegd gezag deelt inhoudelijk standpunt binnen 12 weken mede aan: Melder mogelijkheid tot melding bij: Extern meldpunt 1. indien ontvankelijk: onderzoekt de melding 2. geeft binnen 12 weken advies Bevoegd gezag Melder 1 Eventueel bij een naast hogere leidinggevende. 2 Een zeer beperkt aantal Melder Informeert binnen 12 weken hoe met advies wordt omgegaan n of advies wordt opgevolgd organisaties binnen de overheid beschikt over een apart intern meldpunt. Een dergelijk meldpunt is op grond van de geldende meldregelingen niet verplicht. BIOS Hoe verhoog je de meldingsplicht? 7

14 BIOS is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector, zowel op organisatorisch als op strategisch niveau. Met een team van experts vervullen we de kennis-, ontwikkel-, netwerk - en signalerende functie op het gebied van integriteit(sbeleid) en bieden hiervoor generieke hoogwaardige producten en activiteiten aan: Nadere informatie en contactgegevens Telefoon: E- mail: Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) CAOP Lange Voorhout EA Den Haag

Integriteit en de vertrouwenspersoon

Integriteit en de vertrouwenspersoon Integriteit en de vertrouwenspersoon Contactbijeenkomst Integriteit Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek Sacha Spoor 2 juli 2015 Leadership Entrepreneurship Stewardship s.spoor@nyenrode.nl

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid De vertrouwenspersoon als wakend oog en hoeder, tijdens en na een integriteitsonderzoek?

Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid De vertrouwenspersoon als wakend oog en hoeder, tijdens en na een integriteitsonderzoek? Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid De vertrouwenspersoon als wakend oog en hoeder, tijdens en na een integriteitsonderzoek? Verslag bijeenkomst 3 februari 2015 Het Kennisforum Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Meldprocedure. Bij vermoeden van een misstand. Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077

Meldprocedure. Bij vermoeden van een misstand. Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077 Meldprocedure Bij vermoeden van een misstand Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077 Meldprocedure Bij vermoeden van een misstand Versiebeheer Versie Wie Directiebesluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, gelet

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum]

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] REGELING MELDEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] Regeling melden vermoeden

Nadere informatie

Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand

Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Ter introductie Het is belangrijk dat ambtenaren die een vermoeden van een misstand hebben, deze op een laagdrempelige wijze kunnen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

I-Infrastructuur Incidenten

I-Infrastructuur Incidenten I-Infrastructuur Incidenten Incidenten zijn situaties waarin medewerkers in strijd met de waarden en normen van de organisatie hebben gehandeld. Het oppakken van (vermoedens van) misstanden is een aandachtsgebied

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

Toelichting Regeling melding vermoeden misstand Krimpen aan den IJssel 2012

Toelichting Regeling melding vermoeden misstand Krimpen aan den IJssel 2012 Ter introductie In 2003 is in de Ambtenarenwet een nieuw artikel opgenomen (artikel 125 quinquies, vierde lid, en deels een uitwerking van artikel 125, eerste lid onder f, van de Ambtenarenwet) met de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding Klokkenluiderregeling NWO-werkgever Inleiding Voor NWO is integriteit in doen en laten een essentiële voorwaarde om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag

Nadere informatie

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 26 Uitgifte: 7 april 2016 Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen d.d. 22 maart 2016,

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Handleiding anoniem melden integriteitschendingen bij Provincies

Handleiding anoniem melden integriteitschendingen bij Provincies Handleiding anoniem melden integriteitschendingen bij Provincies Burgers en ambtenaren hebben de mogelijkheid om vermoedens van integriteitschendingen te melden. Bij deze meldmogelijkheden wordt de identiteit

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Versie: V-7 Datum: 13-12-2007 1/7 PREAMBULE Het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten heeft in het kader van de Branchecode Hogescholen besloten een Klokkenluiderregeling

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Voorbeeld meldingsregeling vermoeden van een misstand

Voorbeeld meldingsregeling vermoeden van een misstand Voorbeeld meldingsregeling vermoeden van een misstand Voorlichtingsbijeenkomst Integriteitbeleid CBO s 24 april 2012 Michel Frequin 1 Aangepaste regeling Een goede procedure voor het intern melden van

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

Programma. Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) 5/24/2013. Integriteit verankeren. Introductie. Over BIOS. Wat is integriteit?

Programma. Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) 5/24/2013. Integriteit verankeren. Introductie. Over BIOS. Wat is integriteit? Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) Integriteit verankeren Marijntje Zweegers, Hoofd BIOS 23 mei 2013 1 Programma Introductie Over BIOS Wat is integriteit? Visie op integriteit Verankeren

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

VOORBEELD MELDINGSREGELING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

VOORBEELD MELDINGSREGELING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND BIJLAGE IV VOORBEELD MELDINGSREGELING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Inleiding en overwegingen De meldingsregeling vermoeden van een misstand ( de Meldingsregeling ) regelt de procedure voor het omgaan met

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling onderwijs OPSO en SPOOR

Klokkenluidersregeling onderwijs OPSO en SPOOR Klokkenluidersregeling onderwijs OPSO en SPOOR -2014 Status: Datum Geleding Naam Steller M. Selij/G. Stavenuiter Projectgroepen September 2014 Directeurenoverleg Alle directeuren van OPSO/SPOOR September

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure KLOKKENLUIDERSREGELING Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp Juridische grondslag Het College van Bestuur van Stichting Surplus hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering

Nadere informatie

Regeling melding onregelmatigheden TU/e

Regeling melding onregelmatigheden TU/e Regeling melding onregelmatigheden TU/e Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven vindt het wenselijk dat in het kader van corporate governance, de universiteit beschikt over een

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Regeling Melden Misstanden SAKS

Regeling Melden Misstanden SAKS 2015 Regeling Melden Misstanden SAKS SAKS, juni 2015 Versie 1.0 Voorwoord De Regeling Melden Misstanden SaKS regelt de procedure voor het omgaan met een vermoeden van een misstand. De regeling draagt bij

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Hoofdstuk 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a) werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan

Nadere informatie

Afhandeling klachten over de dienst

Afhandeling klachten over de dienst Staatstoezicht op de Mijnen: Afhandeling klachten over de dienst Afhandeling klachten over de dienst -02-2005 1 Werkwijze afhandelen klachten over Staatstoezicht op de Mijnen 1. Inleiding Staatstoezicht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Klokkenluiders en ondernemingsraad 3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Alexander Briejer & Miranda Koevoets 1. Inleiding De klokkenluidersproblematiek heeft in literatuur

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT (MISSTANDEN/ONREGELMATIGHEDEN)

FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT (MISSTANDEN/ONREGELMATIGHEDEN) FUNCTIEPROFIEL VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT (MISSTANDEN/ONREGELMATIGHEDEN) 1. WAAROM EEN VERTROUWENSPERSOON Op 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. In deze wet is vastgelegd

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZVH

Klokkenluidersregeling ZVH Klokkenluidersregeling ZVH Inleiding ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds

Nadere informatie

Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/0007253 Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1

Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/0007253 Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1 Regeling integriteitmeldingen Gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1 Inleiding Een goede regeling voor het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Auteur: Compliance Versie: Definitief (6 december 2016) Algemeen Vektis legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode)

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Klokkenluiderregeling Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Augustus 2008 Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 5 3. Interne procedure

Nadere informatie

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Wie kan melden? - Elk statutair personeelslid, elke stagiair of

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 1. Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, de Raad van Hoofdcommissarissen,

Nadere informatie

HANDREIKING VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT (VPI) CAOP BIOS. Postbus 556 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 2514 EA Den Haag

HANDREIKING VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT (VPI) CAOP BIOS. Postbus 556 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 2514 EA Den Haag BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS Postbus 556 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 2514 EA Den Haag T 070-376 59 37 F 070-345

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

GĚĪv'FĒNTE LANGEDIJK NR. 2 4 FEB 2014. CLnr. AFD.

GĚĪv'FĒNTE LANGEDIJK NR. 2 4 FEB 2014. CLnr. AFD. Aan: T.a.v. het College van B&W NR. GĚĪv'FĒNTE LANGEDIJK 2 4 FEB 2014 OIO ONDERZOEKSRAAD INTEGRITEIT OVERHEID CLnr. AFD. /BW, RAAD U I mr. Zerina Fatehmahomed inlichtingen LňJte 070-376 58 65 telefoon

Nadere informatie

HANDREIKING ZORGVULDIGE HANDHAVING HET MELDEN VAN, HET ONDERZOEK NAAR EN DE JURIDISCHE AFHANDELING VAN INTEGRITEITSSCHENDINGEN CAOP BIOS

HANDREIKING ZORGVULDIGE HANDHAVING HET MELDEN VAN, HET ONDERZOEK NAAR EN DE JURIDISCHE AFHANDELING VAN INTEGRITEITSSCHENDINGEN CAOP BIOS BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HANDREIKING BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS Postbus 556 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 2514 EA Den Haag T 070-376 59 37 F 070-345

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

IV 22 Klokkenluidersregeling

IV 22 Klokkenluidersregeling IV 22 Klokkenluidersregeling Inleiding Sinds 1 juli 2016 is het wettelijk verplicht dat alle werkgevers een zogeheten klokkenluidersregeling hebben in het bedrijf. Deze regeling maakt dat de werkgever

Nadere informatie

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Siloah Gehandicaptenzorg en SVRO Ouderenzorg behoren tot Zorggroep Sirjon Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Referenties... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Stappenplan bij een incident VO

Stappenplan bij een incident VO Stappenplan bij een incident VO Hieronder staan acties beschreven die ondernomen kunnen worden als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Voor sommige acties geldt dat

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Tekst uitgesproken bij de overhandiging van het rapport Het Luisterend Oor (VU/BIOS/CAOP/BZK), Den Haag 22 mei 2013

Tekst uitgesproken bij de overhandiging van het rapport Het Luisterend Oor (VU/BIOS/CAOP/BZK), Den Haag 22 mei 2013 1 Bespreking van Het Luisterend Oor Wim Vandekerckhove 22 mei 2013, Den Haag Dr Wim Vandekerckhove University of Greenwich Business School Tekst uitgesproken bij de overhandiging van het rapport Het Luisterend

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

HANDREIKING. Goed meldbeleid: hoe om te gaan met vermoedens van misstanden

HANDREIKING. Goed meldbeleid: hoe om te gaan met vermoedens van misstanden HANDREIKING Goed meldbeleid: hoe om te gaan met vermoedens van misstanden Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Unie van Waterschappen (UvW) Adviespunt Klokkenluiders Chris Koning (VNG) - Ontwerp

Nadere informatie