Landelijk wonen, ofwel het landschap bewoond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk wonen, ofwel het landschap bewoond"

Transcriptie

1 Jaap van den Bout I Franz Ziegler Living in the Country, or Inhabiting the Landsape Landelijk wonen, ofwel het landshap bewoond Prologue It's autumn. We're staying at a Flemish farmhouse for a weekend of yling in the Flemish Ardennes. This is the region of the Tour of Flanders biyle rae, the 'Wall' in Gerardsbergen and the Kluisberg. A plae of pilgrimage for small groups of ylists dreaming of heroi deeds. A gentle rain is falling and the ountry roads are overed with a layer of sludge as a result of beet-lifting and the potato harvest. Sometimes there are obbles and quite often very steep hills. The harater of the landsape makes a great impression on us; it is not real ountryside, nor is it urban. It's diffiult to desribe the area in the onventional terms that stem from the ontrast between urban and rural. The simultaneous presene of farms, vast fields, villages, small industry, ribbon development, free-range pigs, riding stables, hamlets and hills laimed by newly built villas make the Flemish ountryside just south of Ghent a landsape fasinatingly inhabited and olourful. Eah T -juntion in the fine network of ountry roads is marked by a pub, a football anteen or a ruifix. It is Belgium at its best, everyday, inemati, authenti and apparently averse to regulation. Seated around the hearth in the evening, owning suh an abode less than two hour's drive from the Randstad is extolled as being a great good. 63 Proloog Het is herfst. We zijn op bezoek in een 'VIaamse hoeveke' om een weekend te fietsen in de Vlaamse Ardennen. De streek van de Ronde van Vlaanderen, de muur van Gerardsbergen en de Kluisberg. Een bedevaartsoord voor groepjes wielrenners die van heldendaden dromen. Het regent zahtjes, de landweggetjes zijn bedekt met een laag bruin slijk als gevolg van de bieten- en aardappeloogst. Soms kasseien en regelmatig gemeen steile hellingen. Het karakter van het landshap maakt op ons een grote indruk, niet eht platteland, maar zeker ook geen stad. De streek is moeilijk te vatten in de bekende begrippen die voort zijn gekomen uit de tegenstelling stad en land. De gelijktijdige aanwezigheid van boerderijen, uitgestrekte akkers, dorpjes, kleine bedrijvigheid, lintbebouwing, sharrelvarkens, maneges, buurtshappen en door villa's in bezit genomen heuvels maakt van het Vlaamse platteland onder Gent een fasinerend bewoond en veelkleurig landshap. Op elke T-kruising van het fijnvertakte landwegennet vind je een kroeg, een voetbalkantine of een kruisbeeld. Belgie op zijn best, alledaags, filmish, authentiek en shijnbaar wars van regulering. 's Avonds rond de open haard wordt het bezit van een dergelijk woonstede op nog geen twee uur van de Randstad als een groot goed geprezen. Town and surroundings In the Netherlands the relationship between the ity and the ountry is hanging; two soial movements play a ruial role here. The first is the growing influene of the urban eonomy on rural areas. Inreasingly, the presene of the ity is making itself felt in the everyday reality of the ountryside. Programmes suh as suburban housing, small-sale eonomi ativity in business servies and the soial servie setor, whih were originally urban, are more and more frequently found in rural areas. Moreover, there is a growing number of rereational failities on offer to urbanites who flee the ity in their leisure time. These range from entertainment entres and line-daning in Puttershoek to the bird hut in the new nature reserve in the peat grasslands in the provine of South Holland. Stad en ommeland In Nederland is de verhouding tussen de stad e n het landelijke gebied aan verandering onderhevig, en daarbij spelen twee maatshappelijke bewegingen een ruiale rol. Allereerst de toenemende invloed van de stedelijke eonomie op het landelijke gebied. De stad is steeds meer aanwezig in de alledaagse werkelijkheid van het platteland. Van oorsprong stedelijke programma's zoals suburbaan wonen, kleinshalige bedrijvigheid in de zakelijke dienstverlening en de zorgsetor worden steeds vaker aangetroffen in het landelijke gebied. Bovendien is er een groeiend aanbod van rereatieve voorzieningen voor de stedeling, die in zijn vrije tijd de stad ontvluht. Een aanbod dat varieert van uitgaansentra en line daning in Puttershoek tot de vogel hut in de nieuwe natuurgebieden in het Zuid-Hollandse veenweidegebied. "' "' < UJ (f) <{

2 Added to this is the pressure of international ompetition and European rules on agrarian operational management. Depending on the nature of the agrarian onern and the region, it leads to restruturing, reorganisation, saling-up or the renewal of the agrarian setor and individual farms. In ertain areas the agrarian onern hanges olour through the introdution of amping failities on the farm, the beauty salonum-sauna, the transport ompany, the smallsale builder, aravan storage failities or even the rereational or seond home on the same property. All in all one ould say that stewardship, and with it the management of the rural area, is under pressure and undergoing hange. Both tendenies lead to a progressive diversifiation of land use in rural areas, whih many regard with suspiion. The dynamism within the agrarian setor itself and the inreasing infiltration of urban funtions mean that on the sale of the rural area, the former sharp distintion between ity and ountry is beoming blurred in many plaes. Areas whih have developed more or less spontaneously are slowly but surely beginning to show a new programmati harater. Areas situated lose to urban agglomerates whih one would define less as either urban or rural and more as an inhabited landsape a landsape whose harm is largely determined by the simultaneous existene or oordination of very different programmes. Living in the ountry In view of the growing pressure on the agrarian setor by European regulations and developments on the housing market, the pressure of urbanisation on rural areas will not stop during the oming deades but rather inrease exponentially. In the world of planning this soial and physial development in ountry areas will need to be urbed by way of red and green ontours (Fifth Memorandum on Physial Planning)1 and ideals formulated for both urban areas (intensifiation and ondensation) and rural areas (protetion of natural values and spae for agrarian businesses). The no man's land between the red and green ontours is referred to in the Fifth Memorandum as balane zones. Loation-speifi and design-based study of the zones dividing the ity and the ountry must answer the question of whih developments are desirable here, and whih are not. In the above it is lear that we should no longer simply regard urban development and development of rural areas as separate worlds. The analysis of the present situation as well as the formulation of future plans for ountry areas will have to be based on reognising and aknowledging soial trends; these will have to 64 Daarnaast zetten de internationale onurrentieverhoudingen en de Europese regelgeving de agrarishe bedrijfsvoering onder druk. Dit leidt, afhankelijk van de aard van het agrarishe bedrijf en de streek, tot herstruturering, sanering, shaalvergroting of vernieuwing van de agrarishe setor en het individuele boerenbedrijf. Het agrari she bedrijf zelf vershiet hierdoor in bepaalde streken van kleur door de introdutie van het kamperen bij de boer, de shoonheidssalon annex sauna, het transportbedrijf, de kleine aannemer, de aravanstalling, tot en met de rereatie-, dan wei tweede woning op het eigen erf. Samengevat kun je stellen dat het rentmeestershap, en daarmee het beheer van het landelijke gebied, onder druk staat en aan verandering onderhevig is. Beide tendensen hebben een voortshrijdende en door velen argwanend bekeken diversifiatie van het grondgebruik in het landelijke gebied tot gevolg. De dynamiek binnen de agrarishe se tor zelf en de toenemende infiltratie van stedelijke funties betekenen op de shaal van het landelijke gebied, dat op veel plaatsen het voorheen sherpe ondersheid tussen stad en ommeland vervaagt. Op min of meer spontane wijze ontstaan gebieden die langzaam doh onafwendbaar een nieuwe pro grammatishe karakteristiek gaan vertonen. Gebieden in de nabijheid van stedelijke agglomeraties, die niet zozeer als stedelijk of als landelijk, maar eerder als een bewoond landshap zijn te typeren- een landshap waarin de gelijktijdige aanwezigheid dan wei nevenshikking van zeer uiteenlopende programma's een belangrijk deel van de harme uitmaakt. Landelijk wonen De verstedelijkingsdruk op het landelijke gebied zal, gezien de groeiende druk op de agrarishe setor door de Europese regelgeving en de ontwikkelingen van de woningmarkt, de komende deennia niet stoppen, maar eerder exponentieel toenemen. In de wereld van de planologie moet deze maatshappelijke en ruimtelijke ontwikkeling in het landelijke gebied beteugeld worden met behulp van rode en groene ontouren (Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) 1 en worden wensbeelden geformuleerd voor zowel het stedelijke gebied (intensiveren en verdihten) als het landelijke gebied (beshermen van de natuurwaarden en ruimte voor de agrarishe bedrijfsvoering). In het niemandsland tussen de rode en de groene ontour spreekt men in de Vijfde Nota over balansgebieden. In die gebieden tussen stad en land moet loatiespeifiek en ontwerpend onderzoek een antwoord geven op de vraag welke ontwikkeling wenselijk is en welke niet. Bovenstaande toont de noodzaak aan om de stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het landelijke gebied niet meer als!outer gesheiden

3 be translated into new environmental and programmed onepts that do justie to the qualities that rural areas offer the people who use them. One of the questions here is how the growing need for 'living in the ountry' an be met and what form this type of living an be given. The appeal of rural areas Living in the ity, where important qualities in an urban lifestyle are the 24-hour dynamism and the proximity of urban failities, appeals mainly to young beginners on the housing market. The middle-aged housing onsumer inreasingly appears to look to the ountryside as a residential area. The development of residential areas under the Vinex flag has learly shown that the house and garden are enjoying an ineradiable popularity with a large group of housing onsumers. 2 Current ritis of the monofuntionality of these residential areas, situated in the periphery of the ity, do not deny the need for low-rise houses with gardens. They justly argue that the programming of these neighbourhoods is a bland and unimaginative interpretation of the true demand for 'green living'. For many people, an important motive in onsidering the ountry as a plae of residene is the need for peae, spae and soial ohesion. A growing number of people who have reahed a ertain stage in life no longer experiene the anonymity and dynamism of the metropolis as pleasant, but rather as a soure of inseurity. In many ases, the limitations imposed by life in the ity on the freedom of movement of growing hildren ause people to seek a new environment in whih to live. Nevertheless, this only partly explains the growing interest in living in a rural area. After all, as a suburban residential area situated lose to the ity, the 'Vinex-neighbourhood' does go some way to satisfying this demand for a more relaxed and hild-friendly environment. Clearly there is more to it than meets the eye. An interesting artile written by Niek de Roo for a symposium on the theme of the design of rural areas,3 had the following to say on the matter: 'Esape routes are sought away from the bustle, the stress, the omplexity and problems of ongestion. As a matter of ourse (perhaps too muh so) these soial esape routes lead from the ity to the ountryside. Qualities suh as a learly-strutured soiety, soial hospitality, Fifth Memorandum on Physial Planning, Deember 2. 2 VINEX, or Fourth Memorandum on Physial Planning Extra, Expansion areas are planned aording to the onept of the 'ompat ity'. Niek de Roo, De stille metamorfose van het V/aamse platte/and (The Silent Metamorphosis of the Flemish Countryside). Part of a symposium on shaping rural areas, Tussen verwondering en verbijstering (Between Amazement and Astonishment), November 28, werelden te beshouwen. Zowel in de analyse van de huidige situatie als in de formulering van toekomstvisies voor het landelijke gebied zal het moeten gaan om het herkennen en erkennen van maatshappelijke trends; deze zullen vertaald moeten worden in nieuwe ruimtelijke en programmatishe onepten die reht doen aan de kwaliteiten die het landelijke gebied heeft voor al zijn gebruikers. Een van de vragen hierbij is, hoe aan de toenemende behoefte aan 'landelijk wonen' kan worden voldaan en op welke manier aan deze wijze van wonen vorm kan worden gegeven. Aantrekkingskraht van het landelijke gebied Het wonen in de stad, waar de 24-uurs dynamiek en de nabijheid van de stedelijke voorzieningen belangrijke kwaliteiten zijn van een urban lifestyle, heeft een grate aantrekkingskraht op met name jonge starters op de woningmarkt. De woononsu- ] ment van middelbare leeftijd, daarentegen, lijkt steeds meer geharmeerd te raken van het landelijke gebied als woonoord. De ontwikkeling van woonwijken onder de Vinex-vlag heeft duidelijk gemaakt dat de waning met een tuin een onuitroei- ; bare populariteit geniet onder een grate groep van ] _J woononsumenten.2 De atuele kritiek op de monofuntionaliteit van deze woonwijken, gelegen in de periferie van de stad, riht zih dan ook niet in de eerste plaats op het ontkennen van deze vraag naar de grondgebonden waning met tuin. Wei wordt er door de ritii tereht gesteld dat de programmering van deze wijken een zouteloze en modale vertaling is van de werkelijke vraag naar 'groen wonen'. De behoefte aan rust, ruimte en soiale ohesie is voor velen een belangrijk motief om de blik naar het buitengebied te rihten. De anonimiteit en dynamiek van de grate stad worden door een groeiend aantal mensen in een bepaalde levensfa- se niet meer als aangenaam ervaren, maar eerder als een bron van gevoelens van onveiligheid. De beperkingen die het wonen in de stad oplegt aan de bewegingsvrijheid van opgroeiende kinderen, is in veel gevallen de aanleiding om op zoek te gaan naar een ander woonmilieu. Tah is dit slehts een deel van de verklaring voor de groeiende belangstelling voor het wonen in het landelijke gebied. Per slot van rekening biedt voor een dergelijke vraag naar een meer ontspan- nen en kindvriendelijk woonmilieu de Vinex-wijk als suburbaan woonoord diht bij de stad wei degelijk soelaas. Er lijkt dus meer aan de hand. In een interessant artikel dat Niek de Roo shreef in het kader van een symposium, met als onderwerp de vormgeving van landelijke gebie- Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, VINEX, Vierde Nota Extra, deember 2. Uitbreidingswijken gepland op basis van de 'ompate stad' gedahte. f () Q) "' g

4 the fat that everything is on a small sale, health and authentiity are all automatially assoiated with the ountry and the village ommunity. Values suh as spae, quiet and darkness are all upgraded to qualities for whih the ountry ats as a soial reservoir. The ountryside as a lost paradise. It is the image of the rural idyll whih learly stimulates the dynamis of the flight from the ity.' Elsewhere in the artile he argues: 'The itizen develops his status less and less on global themes, or themes suh as being an employee, a farmer... but more and more on the immediate domesti environment; the garden, the street, the suburb, the village. It is a real ultural status whih is built up around what is known as the loal residential domain. The ommerial setor has an eye for this and has long disovered the inreasing fous on interior, design [and] garden ulture... In onnetion with this there is also a ultural hange in the signifiane of the home. More time is spent at home and it has inreasingly ome to be regarded as a sort of ativity entre... The interest in bigger houses will therefore grow... The itizen spends quality time in his home, in his loal residential domain. In doing so he experienes visual hindrane or the inonveniene aused by smell or noise as far more annoying and threatening than he used to.' Living in the ountry seems to be the answer to these desires and, moreover, it also provides the urbanite with a more authenti environment than the average Vinex-neighbourhood. It is not the standard answer to the demand for a house and garden, but one whih is unique; the authenti experiene of living in the ountry is sought and found in the rural area. This trend is not unique however. The history of the Low Countries shows us that at one time a setion of the population sought refuge in rural areas. This relatively small, prosperous group of privileged itizens, many of them with a private inome and originating from the top level of soiety, turned their baks on the ity. The result of this urban esape was a series of monumental ountry estates now inextriably linked to the Duth landsape. Beause of their natural values on the one hand and their rereational and eduational signifiane on the other, they are highly valued by the organisations that manage them. However, instead of a small, privileged top rank there is now an absolute and relatively far larger group of double-inome families who, as a result of growing affluene, inreased mobility and ontemporary means of ommuniation, are able to establish their 'ativity entre-um-operating base ' in the ountry. As far as this group is onerned, the quality of their living environment is more important than the proximity of the ity 66 den,3 wordt hierover het volgende opgemerkt: 'Er worden ontsnappingsroutes gezoht uit de drukte en de stress, de omplexiteit, de ongestieproblemen. Als vanzelfsprekend (misshien te vanzelfsprekend) leiden deze maatshappelijke ontsnappingsroutes van stad naar platteland. Kwaliteiten als de overzihtelijkheid van de samenleving, soiale herbergzaamheid, kleinshaligheid, gezondheid, authentiiteit worden automatish verbonden aan het platteland en de dorpssamenleving. Waarden als ruimte, stilte en duisternis worden opgewaardeerd tot kwaliteiten waarvoor het platteland als maatshappelijk reservoir funtioneert. Het platteland als verloren paradijs. Het is het beeld van de rurale idylle die onmiskenbaar een dynamiek van stadsvluht op gang brengt.' Elders in het artikel betoogt hij: 'De burger bouwt zijn status steeds minder uit rond mondiale therna's, of rond thema's als werknemer zijn, landbouwer zijn [...], maar steeds meer rond de eigen waning en de onmiddellijke woonomgeving; de tuin, de straat, de wijk, het dorp. Het is een ehte ulturele status die men optrekt rond wat men noemt: het lokale woondomein. De ommeriele setor heeft hier een neus voor en heeft deze toenemende aandaht voor interieur, design [en] tuinultuur [...] reeds lang ontdekt. In samenhang hiermee wijzigt ook de ulturele betekenis van de waning zelf. Men brengt meer tijd thuis door en in toenemende mate wordt de waning beshouwd als een soort ativiteitenentrum [...]. De belangstelling voor ruimere woningen zal hierdoor verder toenemen. [...] De burger ooont in zijn waning, in zijn lokale woondomein. Daarbij gaat hij visuele hinder, geur- of lawaaioverlast veel meer dan vroeger als storend en bedreigend ervaren.' Wonen in het landelijke gebied lijkt het antwoord op deze verlangens te zijn en biedt de voormalige stedeling bovendien een meer authentieke woonomgeving dan de modale Vinex-wijk. Niet het gestandaardiseerde antwoord op de vraag naar de waning met tuin, maar het unieke; de authentieke ervaring van het buiten wonen wordt gezoht en gevonden in het landelijke gebied. Een trend die overigens niet uniek is. AI eerder in de geshiedenis van de Lage Landen zoht een deel van de bevolking zijn heil in het landelijke gebied. Toentertijd betrof het een relatief kleine, welgestelde en veelal rentenierende toplaag van de burgerij die de stad ahter zih liet. Een stadsvluht die een reeks monumentale buitenplaatsen in het landelijke gebied heeft opgeleverd, buitenplaatsen die nu onlosmakelijk zijn verbonden met het Hollandse landshap en die vanwege enerzijds hun natuurwaarden en anderzijds hun rereatieve en eduatieve betekenis worden gekoesterd door de diverse beherende organisaties. In plaats van een kleine bevoorrehte toplaag van de burgerij is er nu sprake van een zowel

5 and its failities. The private domain has beome the operating basis for a network of jobs no longer dominated by an urban entre. The fear whih this trend rouses in many people, inluding town and ountry planners and those who manage rural areas, is that the 'whitefene ulture' will proliferate not only spatially but also soially. The image assoiated with this is that of the onverted farm or large, freestanding villa with stables, double garage and guest house, bounded by a piket fene and inhabited by wealthy urbanites who don't give a straw for the loal soial struture. The demoratised version of this nightmare is possibly the nightmare experiened by many, of an unstoppable inrease in the number of mail-order detahed houses on the edge of what are now still pituresque and authenti villages in the ountry. However, the ultivation of this nightmare is not the proper way to effetively meet the existing soial demand for rural housing. In onnetion with this it would be more sensible to seek the potentially positive ontribution that rural habitation ould make towards real environmental problems in the ountry. What ould the positive image of rural living be and what ould this form of oupation of the rural area ontribute towards the future quality of the landsape; these questions should rank as highly important on the researh agenda of physial planning. The physial features of rural housing In attempting to approah housing onsumers' demand for living in rural areas as a positive trend, it would be very helpful to define the speifi environmental and seni qualities whih distinguish living in the ountry from living in the ity. The most qualifying feature of urban living is perhaps that the division between publi spae, or the streets, squares, parks and alleyways of the ity, and the private domain, or individual houses and their outside areas, is planned as a highly important boundary area. It is on this boundary that the publi nature of the ity and the unpreditable urban dynamism assoiated with it is filtered. What is private is shielded from what is publi. The neessary ounterweight to the anonymity of the ity lies in the learlydefined and restrited privay and safety of the private domain. There are very many ways in whih this boundary an be shaped. Generally speaking, the idea that the emphasis on shaping the ontrast and the distane between publi and private inreases as the urban web beomes more ompat is justified. In other words, the more the dynamism of the publi life of the ity presses upon the individual home, the greater the attempt to find ways, in the physial development of houses, of separating and pro- 67 absoluut als relatief gezien veel omvangrijkere groep tweeverdienende burgers die door de welvaartsgroei, de toegenomen mobiliteit en de eigentijdse ommuniatiemiddelen in staat worden gesteld hun 'ativiteitenentrum dan wei uitvalsbasis' te vestigen in het landelijke gebied. De kwaliteit van hun woonmilieu weegt voor deze groep zwaarder dan de nabijheid van de stad en haar voorzieningen. Het eigen domein wordt de uitvalsbasis voor een niet meer door een stedelijk entrum gedomineerd netwerk van betrekkingen. De angst die deze tendens bij velen, onder wie veel planologen en beheerders van het landelijke gebied, oproept is dat de 'witte-hekken-ultuur' het landelijke gebied niet aileen ruimtelijk, maar ook soiaal zal gaan overwoekeren. Het beeld hierbij is dat van de verbouwde boerderij of een grote vrijstaande villa met eigen paardenstal, twee garages en een gastenverblijf, omgord door een fris-wit geverfd hek en bewoond door rijke randstedelingen, die zih niets gelegen Iaten liggen aan de plaatselijke soiale strutuur. De gedemoratiseerde versie van deze angstdroom is welliht de door velen beleden nahtmerrie van een onstuitbaar toenemend aantal vrijstaande ataloguswoningen aan de randen van de nu nog zo pittoreske en authentieke dorpjes in het landelijke gebied. Het ultiveren van deze angstdroom lijkt ehter niet de juiste houding om een effetief antwoord te geven op de huidige maatshappelijke vraag naar landelijk wonen. Het is in dat verband zinniger om op zoek te gaan naar de mogelijke positieve bijdrage die landelijk wonen kan leveren aan de atuele ruimtelijke problematiek in het landelijke gebied. Wat kan het positieve imago van landelijk wonen zijn en wat kan deze vorm van oupatie van het landelijke gebied bijdragen aan de toekomstige kwaliteit van het landshap, zijn vragen die hoog op de onderzoeksagenda van de ruimtelijke ordening moeten komen te staan. De ruimtelijke karakteristiek van andelijk wonen De paging om de wens van woononsumenten om landelijk te wonen als positieve tendens te benaderen is gebaat bij het preiseren van de speifieke ruimtelijke en landshappelijke kwaliteiten die het wonen in het buitengebied ondersheiden van het wonen in de stad. Het stedelijk wonen heeft welliht als meest bepalende karakteristiek dat de sheiding tussen de openbare ruimte, dat wil zeggen de straten, pleinen, parken en stegen van de stad, en het private domein, dat wil zeggen de individuele waning en haar buitenruimte, als een uiterst belangrijk grensvlak wordt vormgege- 3 Niek de Roo, 'De stille metamorfose vormgeving van rurale gebieden, van het Vlaamse platteland'. Naar Tussen verwondering en verbjjsteaanleiding van een symposium over ring, 28 november 2. 3 OJ <ll N N (l) <ll "" Q_ "' "' <D LU (/) <(

6 teting the private domain. The onsequene of this onlusion in arhitetural theory was learly defined and portrayed by the Viennese arhitet Loos at the start of the twentieth entury. At a time when industrialisation and the urban development assoiated with it had dramatially hanged urban life, Loos stripped the arhiteture of the ity hall of almost every familiar form of representation and individuality. The fa;ade was ereted as a neutral, silent sreen separating the home and the ity. For him the ity represented the masses, anonymity and publiity. The home, oneived as the interior of the house, represented the individual, osiness and privay. Loos saw both worlds as being qualities of modern life, but he expressly planned them in the modern ity as separate realities. The shaping or oneptualisation of this distane between publi and private has ontinued to be a dominant theme in the modern tradition of urban development and urban arhiteture sine the beginning of the twentieth entury. Unlike urban habitation, rural living is haraterised by the fat that the private domain - the home and the spae surrounding it- and the publi spae benefit from one another and merge together. You live on the edge of the forest, at the water's edge, on the outskirts, on the dyke, or in the woods, and the harater of your house is very muh determined by the quality of the spot where you live. The qualities of the landsape determine the speifi nature of how one lives and one's house. The main funtion of the fa;ade and the boundary line is not to separate the private domain from the publi spae, but is foused on relating the two. The garden, the property, the estate, the jetty, the sun lounge - all are zones in whih the transition between the house and the landsape is given shape. There are two extremes in the range of possible ways in whih to shape this relationship between private and publi. On the one side of the spetrum the relationship between the house and the landsape is oneptualised as abstrat and non-material. The house or villa is separate from the landsape and has the appearane of an alien body from outer spae that has landed in a natural paradise. The house and the private domain around it are themselves not a 'produer' of landsape. The house appears to be merely visiting. Nature and ulture ontinue to be separate entities. In this relationship, the house is the parasite sponging off the speifi harateristis of the landsape. The hide or observation post in the trees and the fishing hut in the fringe of reeds ould be regarded as arhetypes of this. At the other end of the spetrum, the farmhouse and the turf hut of the peat worker are arhe- 68 ven. Op die grens worden de openbaarheid van de stad en de daarmee samenhangende onvoor spelbare stedelijke dynamiek gefilterd. Het private wordt afgeshermd van het openbare. Het nood zakelijke tegenwiht tegen de anonimiteit van de stad ligt in de helder gedefinieerde en begrensde privay en veiligheid van het private domein. Het vormgeven van deze grens kent een rijk veld van oplossingen. In het algemeen is de stelling gerehtvaardigd dat de nadruk op het vormgeven van het ontrast en de afstand tussen het openba re en het private groter wordt naarmate het stede lijke weefsel ompater wordt. Anders geformu leerd: hoe meer de dynamiek van het openbare Ieven van de stad zih aan de individuele woning opdringt, des te meer wordt in de ruimtelijke opbouw van het huis gezoht naar middelen om het private domein af te zonderen en te besher men. De arhitetuurtheoretishe onsequentie van deze onstatering is door de Weense arhi teet Loos in het begin van de twintigste eeuw sherp getrokken en in beeld gebraht. In de periode dat de industrialisatie en de daaraan gelieerde stedelijke groei het stedelijke Ieven dramatish hadden veranderd, ontdeed Loos de arhitetuur van het stadshuis van vrijwel elke gekende vorm van representatie en individualiteit. De gevel werd als een neutraal en zwijgend sherm opgetrokken tussen de woning en de stad. De stad stond bij hem voor de massa, anonimiteit en openbaarheid. De woning, opgevat als het inte rieur van het huis, stond voor het individu, intimiteit en het private. Seide werelden waren in de visie van Loos kwaliteiten van het moderne Ieven, maar werden in de moderne stad door hem nadrukkelijk als gesheiden werkelijkheden vormgegeven. Het vormgeven of oneptualiseren van deze afstand tussen het openbare en het private is in de moder nistishe traditie van de stedenbouw en in de ste delijke arhitetuur sinds het begin van de twintig ste eeuw een dominant thema gebleven. In tegenstelling tot de stedelijke woonvorm heeft het landelijk wonen als karakteristiek dat het private domein- de woning en haar buitenruimte - en het openbare domein van elkaar profiteren en in elkaar overvloeien. Je woont aan de rand van het bos, langs de waterkant, aan de brink, op de dijk, in het bos, en de kwaliteit van de plek maakt nadrukkelijk deel uit van de karakteristiek van je woning. De kwaliteiten van het landshap bepalen het speifieke van het wonen en het huis. De gevel of erfafsheiding heeft niet als primaire funtie het private domein van de open bare ruimte af te shei den, maar is erop geriht de eigen woning te rela teren aan de openbaarheid. De tuin, het erf, het landgoed, de steiger, de serre zijn zones waarin de overgang tussen het huis en het landshap is vormgegeven. In het veld van mogelijke oplossingen voor het

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

De transformatie van het postindustriele landschap. Capital Transformations of the Post-Industrial Landscape. Ellen Dunham-Jones

De transformatie van het postindustriele landschap. Capital Transformations of the Post-Industrial Landscape. Ellen Dunham-Jones Ellen Dunham-Jones Capital Transformations of the Post-Industrial Landscape De transformatie van het postindustriele landschap Introduction Sprawl, Koolhaas and ew Urbanism While architectural discourse

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Een wereld van verschillen of een andere wereld?

Een wereld van verschillen of een andere wereld? Een wereld van verschillen of een andere wereld? I renee Scalbert lk herinner me nog heel goed het moment, nu tien jaar geleden, dat ik werd geattendeerd op het project Borneo-Sporenburg van bureau West

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis JbvEG 2012/2013 Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie