VOLWASSENENONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar Boekhoudkundige expertise) Leerplannummer: 2004/630L (vervangt 2003/777L) Nummer inspectie: 03-04/1048/G (vervangt 02-03/982/G)

2

3

4

5 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Leerjaar: 1e, 2e, 3e leerjaar Afdeling: BOEKHOUDEN

6 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 1 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week INHOUD Visie...2 Beginsituatie...3 Algemene doelstellingen...6 Affectieve & psychomotorische doelstellingen Cognitieve leerplandoelstellingen / leerinhouden TV Nederlandse handelscorrespondentie en rapporteren TV Financiële algebra TV Bank- en kredietverrichtingen TV Burgerlijk handelsrecht TV Sociaal recht (sociale wetgeving) TV Fiscaal recht (fiscale wetgeving) TV Alg. boekhouden en boekhouden der vennootschappen TV Analytische exploitatie boekhouden TV Financiële analyse TV Algemene economie TV Case studies TV Openbare financiën TV Bedrijfseconomische statistiek TV Informatica TV Techniek binnen en buitenlandse handel TV Computerboekhouden TV Bedrijfsorganisatie en beleid TV Controle, expertise en deontologie Methodologische wenken Pedagogisch-didactische wenken Didactische hulpmiddelen Evaluatie Bibliografie

7 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 2 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week VISIE Deze studierichting is in de eerste plaats een voorbereiding op een loopbaan in zowel de profit- als de non-profitsector, met daarbovenop een gedegen voorbereiding op een beroepsloopbaan in de boekhoudkundige administratie in alle sectoren. Bovendien leiden de studies tot zelfstandig boekhouder bib indien de cursist nog een stage (200 dagen) en met goed gevolg een praktisch bekwaamheidsexamen aflegt, georganiseerd door het Beroepsinstituut voor Boekhouders. Naast de zuivere kennis van boekhouding primeert dus ook het inzicht is het geheel van de samenhangende deelgebieden, waardoor de cursist na deze studie een ruime inzetmogelijk heeft in velerlei sectoren. Als boekhouder zal hij instaan voor de systematische en correcte boekhoudkundige verwerking van elke verrichting die in geld waarneembaar is op het gebied van aankoop, verkoop en algemene financiële administratie, en die dus een financiële weerslag heeft op het ondernemingsgebeuren. Zijn functionele bijdrage zal eerder operationeel dan strategisch van aard zijn. Als hoofdboekhouder kan hij leiding geven aan een boekhoudkundige administratie. ICT-integratie zet ook hier zijn opmars verder. Dat is voor cursisten uit deze studierichting, met veel ruimte voor informatica en ICT-toepassingen, natuurlijk geen probleem. Voor Boekhouding betekent dit wel dat ze een professioneel boekhoudpakket op de computer zullen leren gebruiken.

8 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 3 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week BEGINSITUATIE Algemeen: Om als regelmatig student toegelaten te worden in het hoger onderwijs moet de student ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de lestijden van een leerjaar gegeven zijn en houder zijn van een van de hiernavolgende studiebewijzen : diploma van secundair onderwijs; een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs of van een diploma van het voltijds hoger onderwijs; een getuigschrift of diploma van hogere secundaire technische leergangen; een diploma of getuigschrift dat krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend. Indien een student niet op basis van bovenvermelde voorwaarden kan worden toegelaten, richt de directeur van het centrum voor de student die tijdens het kalenderjaar waarin hij zich voor het eerst inschrijft ten minste 21 jaar wordt, een toelatingsexamen in, uiterlijk de vijfde dag na het einde van de inschrijvingstermijn. Vakspecifiek: TV Nederlandse handelscorrespondentie en rapporteren We gaan ervan uit dat de betrokkenen helemaal geen kennis bezitten van handelscorrespondentie, noch van rapportering. Er is in het verleden tevens vastgesteld dat in occasionele gevallen de kennis van de Nederlandse taal te wensen overliet, zodat we ook hier de nodige aandacht aan besteden. TV Financiële algebra 1 ste jaar Er wordt van de student een minimale voorkennis basistechnieken Wiskunde verwacht. (b.v. rekenregels en eigenschappen van machten) 2 de jaar De student is geslaagd in het 1 ste jaar TV Bank- en kredietverrichtingen Er is geen voorkennis vereist van de cursist TV Burgerlijk- en handelsrecht Er is geen voorkennis vereist van de cursist TV Sociaal recht (sociale wetgeving) De student is geslaagd in het 1 ste jaar

9 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 4 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week TV Fiscaal recht (fiscale wetgeving) 2 de jaar Iedereen kent de notie BTW, maar niemand blijkt te weten wat hier precies achter schuil gaat. Wij gaan er dus van uit dat de kennis volledig onbestaande is ; ook het typisch fiscale denken is de meeste studenten onbekend Er is van de cursist geen specifieke voorkennis vereist. 3 de jaar De student is geslaagd in het 2 de jaar TV Alg. boekhouden en boekhouden der vennootschappen 1 ste jaar De studenten hoeven geen specifieke boekhoudkundige voorkennis te bezitten. De leerstof begint met een grondige analyse van de basisprincipes van het boekhouden en wordt stelselmatig en inzichtelijk verder uitgewerkt. 2 de jaar De student is geslaagd in het 1 ste jaar Wij gaan ervan uit dat, in het eerste jaar Boekhouden, een stevige kennis werd verworven door de studenten. Basisboekingen dienen bekend te zijn ; bij enige twijfel worden ze snel overlopen. Wij gaan dus voort op de aanwezige en parate kennis van de studenten. TV Analytische exploitatie boekhouden De student is geslaagd in het 2 de jaar TV Financiële analyse De student is geslaagd in het 1 ste jaar TV Algemene economie De student is geslaagd in het 1 ste jaar TV Case studies Er wordt geen enkele voorkennis ondersteld in deze materie. Wel wordt voortdurend naar de boekhouding verwezen en de gevolgen van bepaalde beslissingen hierop; deze boekhoudkundige kennis wordt per definitie verondersteld aanwezig te zijn.

10 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 5 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week TV Openbare financiën Voor het vak Openbare Financiën is geen specifieke voorkennis vereist. TV Bedrijfseconomische statistiek Voor quasi alle studenten is dit een nieuw vak: derhalve is het vooreerst de bedoeling de studenten kennis te laten maken met een aantal statistische begrippen en de typische terminologie. Verder wordt beoogd inzicht te verwerven in het statistisch denken: hiertoe vormen de berekeningen van een aantal gemiddelden reeds een eerste aanzet. Het element kansrekenen legt de grondslag voor de later te bestuderen kansverdelingen: hierbij is het verwijzen naar de economische beleidsomgeving van elke dag essentieel. TV Informatica Gezien de instroom van studenten uit verschillende afdelingen secundair onderwijs gebeurt, wordt als beginsituatie voor het vak informatica uitgegaan van een elementaire kennis van het operatingsysteem Windows TV Techniek binnen- en buitenlandse handel Voor dit vak is geen specifieke voorkennis vereist. Wel wordt verondersteld dat de student vertrouwd is met de dagdagelijkse sociale economische en financiële activiteiten in het algemeen en hiervoor een intrinsieke belangstelling vertoont. TV Computerboekhouden 2 de jaar De student is geslaagd in het 1 ste jaar 3 de jaar De student is geslaagd in het 2 de jaar TV Bedrijfsorganisatie en beleid 1 ste jaar We gaan ervan uit dat de betrokkenen het bedrijf als economisch gegeven kennen maar dat het de studenten onbekend is welke regels er inzake organisatie en beleid gehanteerd worden. Bedoeling is dan ook dit stramien van beleidsprincipes sterk te actualiseren 3 de jaar De student is geslaagd in het 2 de jaar TV Controle, expertise en deontologie De student is geslaagd in het 2 de jaar

11 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 6 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week ALGEMENE DOELSTELLINGEN TV Nederlandse handelscorrespondentie en rapporteren Onze afgestudeerden komen met hun diploma boekhouden dikwijls terecht in een zeer brede en vaag afgebakende functie. Voornamelijk in kleinere ondernemingen dienen zij aldus zorg te dragen voor tal van administratieve en zelfs commerciële taken. Het is de bedoeling om de studenten, vanuit een praktijkgeoriënteerde cursus, in staat te stellen een handelsbrief en een rapport te schrijven. Zij moeten voldoende inzicht verwerven teneinde klaarheid te scheppen in een zakelijke situatie. Zij moeten uit de brieven en rapporten ook de belangrijkste elementen kunnen distilleren. Tot slot dienen we ook nog het juridische aspect van een commerciële brief te benadrukken, aangezien deze -in geval van disputen- een niet onaanzienlijke bewijskracht bezit. Verder willen we twee onderwerpen, alhoewel ze niet direct aan bod komen in hun professionele bezigheden, extra bestuderen. Ten eerste brengen we de regels en vereisten waaraan hun eindwerk moet voldoen onder de aandacht. Ten tweede wordt de sollicitatiebrief belicht als één van de meest belangrijke persuasieve brieven die de studenten moeten schrijven na hun studie. TV Financiële algebra 1 ste jaar Inzicht verwerven in enkelvoudige en samengestelde intrest, alsook in post- en praenumerandoannuïteit De formules voor de aanvangswaarde van een post- en praenumerando annuïteit kunnen afleiden, opstellen en toepassen Het onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde intrest duidelijk weergeven. De algemene formules voor de enkelvoudige en samengestelde intrest kunnen afleiden en opstellen. De formules voor enkelvoudige en samengestelde intrest kunnen toepassen. De afleidingen uit de slotwaardeformules kunnen geven en de nieuwe formules kunnen toepassen. De formules voor de slotwaarde van een post- en praenumerando-annuïteit kunnen afleiden, opstellen en toepassen. Afleidingen uit de slotwaardeformules van post- en praenumerando-annuïteiten kunnen geven en toepassen. De cursist leert omgaan met financiële begrippen; de tijdswaarde van het geld, intrest, verdiscontering, De cursist leert wiskundige formules in diverse financiële situaties gebruiken en werkt tevens toepassingen uit aan de hand van: - een rekenmachine - een rekenblad (excel) - intrest Factor tabellen 2 de jaar Deze cursus bouwt verder op de verworvenheden opgebouwd tijdens het eerste jaar; een aantal denkpistes die daar werden ontwikkeld, worden thans verruimd, versterkt en verfijnd. Vooral het synthetisch denken wordt gestimuleerd, zodat dit leidt tot een allesomvattend Vermögen.

12 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 7 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week Vooral de financiële algebraische filosofie, als onderbouw van de onderscheiden formules, wordt voortdurend in het licht gezet en brengt op deze wijze een gefundeerd inzicht in de materie. Dat dit alles moet leiden tot de praxis, is niet meer dan vanzelfsprekend. TV Bank- en kredietverrichtingen De student ziet het belang van de financiële instelling in als schakel tussen kredietnemers en beleggers én krijgt inzicht in het scala van belegginsproducten. TV Burgerlijk- en handelsrecht De nodige rechtskennis bijbrengen om de studie van de economie en de bedrijfseconomie te ondersteunen. Een duurzame kern juridische woordenschat aanbrengen. Het de studenten mogelijk maken wetteksten te begrijpen en het verder contact met de rechtswereld te vergemakkelijken. Leiden tot een beter begrip van en een positieve ingesteldheid tegenover de wet (een objectiefkritische benadering moet vanzelfsprekend de ogen niet sluiten voor onvermijdelijke tekortkomingen). TV Sociaal recht (sociale wetgeving) De studenten moeten in het doolhof van het sociaal recht de weg leren vinden naar het antwoord op concrete vragen die zij als boekhouder kunnen tegenkomen. Zij moeten leren een juridische kijk te ontwikkelen vereist om problemen in dit gebied aan te pakken. Zij moeten leren inschatten in hoeverre de antwoorden die zij gevonden hebben betrouwbaar zijn. de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de student leert de boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden; de student leert belangrijke beslissingen te nemen; de student leert correct met vertrouwelijke informatie om te gaan; de student krijgt een inzicht in de geldende reglementering en wederzijdse rechten en plichten van de werkgevers en werknemers en dit zowel bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst als tijdens de lopende duur en bij de beëindiging van de overeenkomst. de student krijgt inzicht in de diverse sectoren van de sociale zekerheid. TV Fiscaal recht (fiscale wetgeving) 2 de jaar Zich een grondig inzicht verschaffen in het BTW-mechanisme. Zij dienen inzicht te verwerven in het aangifteformulier en moeten in staat zijn, op het einde van de cursus, zelf een BTW-aangifte in te vullen Tevens moeten de studenten een overzicht krijgen van de BTW-wetgeving en haar praktische toepassing ervan. De student verwerft de theoretische en praktische kennis van het rechtsvak personenbelasting.

13 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 8 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week 3 de jaar De lessen in het fiscaal recht moeten: De nodige rechtskennis bijbrengen om de studie van het boekhouden te ondersteunen. Een duurzame kern van juridische woordenschat aanbrengen. Een algemeen inzicht geven in de structuur van de personenbelasting en de studenten aantonen dat de meeste problemen kunnen opgelost worden met behulp van een juridisch werk en/of wetboek. De studenten moeten op het einde van het jaar het aangifteformulier kunnen invullen. Het de studenten mogelijk maken wetteksten te begrijpen en te interpreteren. Leiden tot een beter begrip van en een positieve ingesteldheid tegenover de wet en het recht in het algemeen ( een objectief kritische benadering moet vanzelfsprekend de ogen niet sluiten voor onvermijdelijke tekortkomingen). TV Alg. boekhouden en boekhouden der vennootschappen 1 ste jaar Als kern van elke bedrijfsactiviteit verzamelt en verstrekt de boekhouding alle informatie van financiële aard. Afhankelijk van de grootte van de onderneming zal de hoofdboekhouder bijgestaan worden door de boekhouder(s) en een aantal boekhoudkundige bedienden. Om succesvol de functies van boekhouder/ hoofdboekhouder te kunnen uitoefenen, streeft deze opleiding ernaar om kennis, kunde en attitudes bij te brengen, zodat de cursisten competent kunnen handelen in uiteenlopende probleemsituaties. Het vak Algemeen en vennootschapsboekhouden streeft in het kader van de beroepsopleidingsprofielen van boekhouder/ hoofdboekhouder volgende algemene doelstellingen na: Data en inhoud van de Belgische boekhoudwetgeving kennen. Indeling van de jaarrekening kennen. Oprichtingseisen van vennootschappen kennen. Zinvolle definities kunnen opbouwen voor begrippen uit de jaarrekening zoals bijvoorbeeld; uit de balans (activa, passiva,...), uit de resultatenrekening (kosten, opbrengsten,...). Verband kunnen leggen tussen twee of meer inhouden; vb. afschrijvingen en waardeverminderingen,... De structuur van het eigen en het vreemd vermogen op de passiefzijde van de balans kunnen aanduiden. De structuur van de vaste, realiseerbare en beschikbare middelen op de actiefzijde van de balans kunnen weergeven. De structuur van een boek voor inkomende facturen kunnen opbouwen. Bepaalde werkwijzen, handelingsprocedures vlot kunnen uitvoeren zoals bijvoorbeeld; een kasboek invullen,... Gericht zijn op het raadplegen van informatiebronnen; zoals het raadplegen van de jaarrekening, het rekeningenstelsel,... Zin voor orde en nauwkeurigheid ontwikkelen. Gericht zijn op het uitvoeren van controles. Zin ontwikkelen voor het gestructureerd oplossen van een probleem. Weten uit welke documenten de jaarrekening van de onderneming bestaat.

14 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 9 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week Inzicht verwerven in de correcte boekhoudkundige verwerking van aankoop- en verkoopfacturen met allerlei bijkomende complicaties; zoals bijvoorbeeld retourzendingen, kortingen, doorgerekende kosten,... De werking van overlopende rekeningen in bepaalde situaties kunnen aanwenden; als het uitdrukkelijk gevraagd wordt. Overlopende rekeningen bij het openen van de boekhouding spontaan neutraliseren. Oprichtingseisen van vennootschappen spontaan kunnen toepassen bij de boekhoudkundige verwerking van de oprichting van een vennootschap. 2 de jaar Het is de bedoeling de studenten een grondig inzicht te verschaffen in het boekhoudkundig mechanisme. Wij willen de studenten een leidraad bezorgen om alle bewerkingen boekhoudkundig op de precieze manier te kunnen boeken. Verder willen wij hen wijzen op de consequenties van verkeerde boekingen, vooral of fiscaal-technisch vlak. Tenslotte moeten de studenten in staat zijn een balans precies te interpreteren. de cursist staat in voor de systematische en correcte boekhoudkundige verwerking van elke verrichting die in geld waardeerbaar is; de cursist zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de cursist leert de administratie van commerciële verrichtingen, van financiële verrichtingen, van fiscale verrichtingen en van diverse verrichtingen leiden en controleren; de cursist leert het kostprijs-, kosten- en financieel beleid voorbereiden en de jaarrekeningen opmaken; de cursist leert de boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden; de cursist leert belangrijke beslissingen te nemen; de cursist leert correct met vertrouwelijke informatie om te gaan; de cursist kan een professioneel boekhoudkundig softwarepakket vlot gebruiken. TV Analytische exploitatie boekhouden De studenten moeten de kostprijscalculatie kunnen situeren, bedrijfseconomisch en boekhoudkundig. Zij moeten de verschillende elementen van de kostprijs in de kostensoorten terugvinden. Zij moeten kosten kunnen verdelen over de verschillende kostenplaatsen in de kostenverdeelstaat, en de verdere toerekening uitvoeren met behulp van verschillende omslagsleutels. Zij moeten de implicaties van verschillende productieprocessen op de kostprijsberekening in hun calculaties kunnen verwerken. Zij moeten een analytisch rekeningenstelsel kunnen opstellen en de kostprijs kunnen berekenen volgens de methodes van full costing (inclusief ABC) en direct costing. Zij moeten standaarden kunnen toepassen en een verschillenanalyse uitvoeren. TV Financiële analyse de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de student krijgt inzicht in de methoden om de in de jaarrekening opgenomen informatie te interpreteren en analyseren.

15 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 10 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week TV Algemene economie De studenten moeten kunnen bewijzen dat zij vertrouwd zijn met de terminologie, het begrippenapparaat en de methodes van de economische wetenschap. Zij moeten actuele economische gegevens en vraagstukken kunnen aantonen op een systematische wijze. de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de student leert de boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden; de student leert belangrijke beslissingen te nemen TV Case studies Het is de bedoeling om het organisatiedenken, aan de hand van case studies, bij de student duidelijk te maken. Deze cursus moet voor de studenten een leidraad zijn, zodat zij bedrijfsmatig economisch gefundeerde beslissingen kunnen nemen Zij dienen een inzicht te verwerven in het dagelijkse decision making process. TV Openbare financiën De doelstellingen van dit vak bestaan uit het begrijpen van de begrippen én de inhoud te kennen van het domein van de openbare financiën, beiden gerelateerd aan de actualiteit. Aansluitend hierop wordt b.v. Een virtuele bedrijfseconomische ICT-toepassing gesimuleerd d.m.v. het centenschijfje. Met dit schijfje dient iedere cursist zelf eens de minister van Begroting te spelen, waarbij de aangeleerde items in de praktijk worden gebracht, wat ressorteert onder de doe-opdrachten en waarbij o.m. de sociale vaardigheden worden gestimuleerd. De begrippen én de inhoud uit het toepassingsgebied van de openbare financiën omvatten de volgende topics : taakstelling van de overheid, private en publieke goederen, goederen en diensten van openbaar nut, transfers, begroting, budgettaire kenmerken van de begroting, begrotingsdocumenten, eenheidsbegroting, administratieve voorbereiding en parlementaire behandeling van de begroting, Rekenhof en rekenplichtigen, uitgaven met controle a priori en uitgaven met controle a posteriori, controle op de begroting, posten van overheidsuitgaven, de Vlaamse, Belgische en de Europese toestand van de overheidsuitgaven, belastingen en andere inkomstenbronnen van de overheid, soorten belastingen, belastingsdruk in zijn internationale contekst, Laffer-curve, beginselen en gevolgen van de belastingheffing, openbare schuld, omvang van de openbare schuld in Vlaanderen, België en andere landen alsmede de gevolgen, schuldbeheer en efficiënt schuldbeheer. TV Bedrijfseconomische statistiek Voor quasi alle studenten is dit een nieuw vak: derhalve is het vooreerst de bedoeling de studenten kennis te laten maken met een aantal statistische begrippen en de typische terminologie. Verder wordt beoogd inzicht te verwerven in het statistisch denken: hiertoe vormen de berekeningen van een aantal gemiddelden reeds een eerste aanzet. Het element kansrekenen legt de grondslag voor de later te bestuderen kansverdelingen: hierbij is het verwijzen naar de economische beleidsomgeving van elke dag essentieel.

16 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 11 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week TV Informatica Het inzicht verwerven en het praktisch gebruiken van elementaire commando s van het besturingssysteem. De student kan een professioneel Officepakket vlot gebruiken Het vaardig kunnen omgaan met en het inzichtelijk beheersen van de aanwezige tekstverwerkingsoftware. Het opstellen en het wijzigen van een rekenblad door gebruik van basiscommando s en de ingebouwde functies. Het kunnen afleiden van grafieken uit het opgestelde rekenblad. Het kunnen gebruiken van de mogelijkheden van gegevensbeheer. De basiskennis over een relationele gegevensbank leren. De student kan door gebruikmaking van een computer problemen oplossen. TV Techniek binnen- en buitenlandse handel Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de gebruikelijke technieken in de binnen- en de buitenlandse handel, waarvan de studenten zich absoluut een aantal zaken moeten eigen maken. Meer specifiek wordt getracht de materie zo nauw mogelijk te laten aansluiten met de praktijk, derwijze dat de studenten de verbanden tussen - en de wisselwerking met - de onderscheiden thema s ervaren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een praktisch - pragmatische visie op de economische leefwereld die ons omringt. TV Computerboekhouden 2 de jaar De studenten vertrouwd maken met een computerprogramma en de eventuele opstarting van een dossier. Daarbij is het belangrijk dat ze de boekhouding van hun cliënt begrijpen en inzicht hebben in de boekhoudkundige processen. Tevens wordt de afsluiting van de boekhouding met de eindejaarswerkzaamheden behandeld zodat ze een jaarrekening moeten kunnen opstellen. de student zal voldoende kennis verwerven om zonder problemen te kunnen deelnemen aan de ingangsproeven van de verschillende instituten de student leert de administratie van commerciële verrichtingen, van financiële verrichtingen, van fiscale verrichtingen en van diverse verrichtingen leiden en controleren; de student leert de boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden; de student kan een professioneel boekhoudkundig softwarepakket vlot gebruiken. 3 de jaar In het tweede jaar hebben de studenten al geleerd een computerboekhoudprogramma te gebruiken in functie van de algemene boekhouding. In het derde jaar zullen zij leren de computer te gebruiken in functie van de analytische exploitatieboekhouding. Zij moeten de extra-comptabele boekhouding kunnen voeren, met behulp van een spread-sheet programma, op een overzichtelijke, volledige en uiteraard correcte wijze. Voor de autonome analytische boekhouding moeten zij een efficiënt analytisch rekeningenplan kunnen opstellen, inbegrepen de spiegelrekeningen en moeten zij de boekingen kunnen uitvoeren om het correcte analytische resultaat te bekomen.

17 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 12 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week Zij moeten tenslotte kunnen werken met een geïntegreerd boekhoudpakket. de student gebruikt de computer om alle informatie nodig heeft in het kader van de kostprijsboekhouding in te voeren, te bewerken en te presenteren TV Bedrijfsorganisatie en beleid 1 ste jaar Hoofdstuk 1 : Organisaties en organisatieleer In dit hoofdstuk zullen we proberen vat te krijgen op het complexe fenomeen van organisaties. Via een woordverklaring en voorbeelden zullen we komen tot een definitie van "organisatie". Dan zullen we organisaties beschouwen als sociale systemen. We zullen nagaan waarom dit fenomeen de moeite waard is om te bestuderen. Tenslotte komen ook de meer wetenschappelijke vragen omtrent theorievorming en de onderzoeksmethodes in organisatieleer aan bod. Hoofdstuk 2 : Scholen in organisatieleer Organisaties kunnen wetenschappelijk worden bestudeerd. De bedoeling van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van hoe het vak Organisatieleer zich heeft ontwikkeld, vooral gedurende de 20ste eeuw. We overlopen enkele belangrijke scholen inzake organisatieleer: de klassieke school met auteurs zoals Taylor en Fayol, de bureaucratie volgens Weber, de human relations school met Mayo, en het moderne perspectief (met benaderingen zoals de management science, de systeembenadering, de contingentiebenadering en de lerende organisatie). Hoofdstuk 3 : Fundamentele organisatieconcepten In dit hoofdstuk worden de belangrijkste organisatieconcepten besproken en beoordeeld volgens de grote scholen uit het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 4 : Organisatorische doeleinden en doeltreffendheid In dit hoofdstuk gaan we na wat organisatorische doeleinden en doeltreffendheid zijn. We maken onderscheid tussen verschillende types van doeleinden en strategieën. We besteden bijzondere aandacht aan de formulering van doeleinden en politieke besluitvorming. We schetsen de rol van de middelen-doelen-hiërarchie. De doeleinden van een organisatie zijn niet onveranderlijk; daarom bespreken we de concepten doelopeenvolging, doelafleiding en doelverplaatsing. Inzake organisatorische doeltreffendheid geven we een definitie, een vergelijking met doelmatigheid, en metingscriteria. Tenslotte besteden we enige aandacht aan het concept van "management by objectives". Hoofdstuk 5 : Organisaties en hun omgeving Organisaties kunnen worden benaderd als open systemen; ze leven voortdurend in wisselwerking met hun omgeving. Derhalve is de omgeving zeer belangrijk voor een organisatie. In dit hoofdstuk definiëren we de organisatorische omgeving en het organisatorisch domein. We maken een onderscheid tussen de taakomgeving en de algemene omgeving. We besteden veel aandacht aan de vraag hoe de omgeving een organisatie beïnvloedt en aan de aard der relaties tussen de organisatie en haar omgeving. Daarom maken we een onderscheid tussen mechanistische en organische organisaties, tussen differentiatie en integratie, en geven we aan hoe omgevingsonzekerheid organisatorische kenmerken beïnvloedt. Een volgend belangrijk punt betreft de omgevingsperceptie en de "enacted environment". Tenslotte bekijken we enkele strategieën ter minimalisering van omgevingsafhankelijkheid.. Hoofdstuk 6 : Technologie en organisatie Alle organisaties hebben te maken met technologie, omdat ze diverse inputelementen (grondstoffen, mensen, informatie, enz.) transformeren naar outputelementen (producten en/of diensten). In dit hoofdstuk onderzoeken we de aard en het belang van organisatorische technologieën. Dit geschiedt vooral via de bespreking van het werk inzake technologie van een drietal auteurs: Woodward, Perrow en Thompson. Deze modellen laten ons toe van allerlei bedrijfsactiviteiten te klasseren en de invloed van technologie op de organisatiestructuur te verklaren. Verder besteden we ook aandacht aan gevorderde informatietechnologie, lean production, dienstenbedrijven en werkstructurering.

18 OSP-HOKT Categorie: Economisch onderwijs Afdeling: Boekhouden 13 Lineaire 3-jarige opleiding - 12,12,12 lestijden/week Hoofdstuk 7 : Organisatiegrootte en levenscyclus Naast de contextuele variabelen besproken in vorige hoofdstukken (organisatorische doeleinden, omgeving, en technologie) zijn ook de organisatiegrootte en het stadium in de levenscyclus van de organisatie contextuele variabelen die het ontwerp en de werking van een organisatie beïnvloeden. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de groei en grootte van organisaties, het verband tussen organisatiegrootte en structurele kenmerken, het verband tussen de grootte en de besturingsintensiteit van een organisatie, en de organisatorische levenscyclus. Hoofdstuk 8 : Organisatiestructuur en -ontwerp In dit hoofdstuk worden de vraagstukken van arbeidsverdeling en coördinatie verder bestudeerd. We houden ons bezig met de vraag hoe de leiding een formele structuur ontwerpt om op de meest doeltreffende wijze de middelen van de organisatie te gebruiken. We geven een definitie van organisatiestructuur, organisatie-ontwerp, formele en informele organisatie en organigram. De rol van het management inzake organisatiestructurering wordt even toegelicht. We besteden aandacht aan verticale en horizontale arbeidsverdeling en coördinatie en aan verschillende wijzen van departementalisatie. Ten slotte komen ook structurele configuraties aan bod. Hoofdstuk 9 : De werking van groepen Organisaties zijn opgebouwd met groepen van mensen. Groepen worden als de organische "bouwstenen" van de excellente organisatie beschouwd. Groepen zijn ook belangrijk voor organisatieleden. In dit hoofdstuk worden allerlei aspecten van het groepsfenomeen verder bestudeerd. Hoofdstuk 10 : Organisatorische controle Elke organisatie heeft nood aan controle. In dit hoofdstuk geven we aandacht aan een definitie van controle, elementen van het controleproces, basisconcepten van controle, de timing van controle, controleniveaus, controlestrategieën, operationele controlesystemen, kwaliteitscontrole, financiële controles, en optimale mate van controle. Hoofdstuk 11 : Organisatiecultuur Organisaties verschillen van elkaar, ook cultureel gezien. Diverse organisatieculturen weerspiegelen zich in diverse organisatorische structuren en systemen. In dit hoofdstuk hebben we oog voor cultuur. We proberen dit fenomeen te definiëren. We vertrekken met het vaststellen van culturele verschillen tussen landen. Dan gaan we verschillende organisatieculturen van elkaar onderscheiden. Organisatieculturen worden door diverse factoren beïnvloed; we geven enige aandacht aan deze factoren. Tenslotte bekijken we de implicaties van cultuur voor organisatie-ontwerp. 3 de jaar De basisbegrippen over organisatie en management overbrengen naar de studenten zodat ze de verschillende organisatieprincipes kennen en hun eventuele zwakheden kunnen vermijden. Waar mogelijk worden hierbij ook praktijkoefeningen ingelast om hun theoretische kennis te toetsen aan de werkelijkheid. De begrippen over tijdmanagement en het praktisch nut voor iedereen wordt beklemtoond TV Controle, expertise en déontologie De studenten vertrouwd maken met de terminologie en de controletaken. Ze moeten daarbij oog hebben voor de wettelijke bepalingen en de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening. Tevens moeten ze de verantwoordelijkheden van de revisor of accountant kennen.

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E G I D S GRADUAAT BOEKHOUDEN 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be Kroonmolenstraat

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR

TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR TRAINING COACHING ADVIES TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR AANBOD NAJAAR 2015 Bedrijfsvastgoed Kortlopende opleidingen vastgoed Topics voor de landmeter-expert Langlopende opleidingen vastgoed 050 40 30

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie