Schoolgids Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus AA Peize

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize"

Transcriptie

1 Schoolgids Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus AA Peize Tel. : Website : OBS t Spectrum Peize ( ) 1

2 t Spectrum: een school voor iedereen! Een kind, een kind is zoveel meer dan een aanstaande dame of een aanstaande heer. Wie niet in een kind een wonder ziet die snapt dit hele versje niet. Toon Hermans. OBS t Spectrum Peize ( ) 2

3 Inleiding Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders/verzorgers, die kinderen op t Spectrum hebben. Ook kan deze gids nieuwe ouders helpen bij het kiezen van een school, die het beste bij hun kind(eren) past. In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Onder die term verstaan we iedereen die in een thuissituatie zorg voor kinderen heeft, dus ook pleegouder(s), verzorger(s), voogd of voogdes. Er zijn twee schoolgidsen; Deze gids bestaat uit twee delen. Een schoolgids met specifieke informatie van OBS t Spectrum. (de kinderen krijgen aan het begin van ieder schooljaar een bijlage van deze schoolgids met roosters en telefoonnummers voor het komende schooljaar mee naar huis). Een gids met informatie van de Bovenschoolse Directie van de gemeente Noordenveld (OPON). In hoofdstuk 1 t/m 9 van de schoolgids met informatie over t Spectrum vindt u informatie over: de visie/missie de manier van werken de sfeer het onderwijs de leerlingenzorg de resultaten wat ouders/verzorgers van de school kunnen verwachten wat de school van de ouders/verzorgers verwacht Kortom: deze gids geeft aan waarvoor wij staan. De schoolgids staat op de internetsite van de school (www.spectrumpeize.nl onder het blokje informatie voor ouders) en is te downloaden. Op verzoek kan de schoolgids in papieren versie worden uitgereikt. Deze schoolgids is in augustus 2007 gemaakt en wordt ieder jaar aangepast. De laatste aanpassing heeft plaats gevonden in juli OBS t Spectrum Peize ( ) 3

4 Hoofdstuk 1 De identiteit van de school 1.01 t Spectrum 1.02 Schoolgrootte 1.03 Onze missie 1.04 Onze visie 1.05 t Spectrum een BAS-school Hoofdstuk 2 Het schoolgebouw 2.01 Plattegrond van de school Hoofdstuk 3 De organisatie 3.01 Groepen 3.02 Het samenstellen van de groepen 3.03 Instroomprocedure 3.04 Overgang naar het voortgezet onderwijs 3.05 Binnengaan van de school 3.06 Pleinwacht 3.07 Uitgaan van de school 3.08 t Spectrum: een fijne school! 3.09 Als uw kind niet graag naar school gaat Hoofdstuk 4 De weg naar school 4.01 Verkeersouder 4.02 Drents verkeersveiligheidlabel 4.03 Parkeerbeleid 4.04 Op de fiets 4.05 Ongevallenverzekering Hoofdstuk 5 Het onderwijs 5.01 Onderwijs aan de groepen 1 en Onderwijs aan de groepen 3 t/m De vakken nader bekeken 5.04 Kerndoelen en referentieniveaus 5.05 Pestprotocol Hoofdstuk 6 Leerlingenzorg INHOUDSOPGAVE (deel 1) 6.01 Leerlingvolgsysteem 6.02 De interne begeleider 6.03 Zorgverbreding 6.04 Motorische remedial teaching OBS t Spectrum Peize ( ) 4

5 6.05 De onderwijsassistent(e) 6.06 Leerling-gebonden financiering 6.07 Plaatsing en verwijzing 6.08 Verstrekken van onderwijskundige rapporten 6.09 Zorgprofiel 6.10 Versnellen,verlengen, zittenblijven Hoofdstuk 7 Informatie naar ouders, communicatie 7.01 Rapport Minutengesprekken 7.03 Informatieavonden 7.04 Huisbezoeken 7.05 MR en jaarlijkse ouderavond 7.06 Ouderinfo 7.07 Website 7.08 Schoolplan 7.09 Resultaten van het onderwijs 7.10 Advies voortgezet onderwijs 7.11 Uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs 7.12 Klachtenregeling Hoofdstuk 8 Praktische informatie 8.01 Onderwijstijd, lestijd, vakanties 8.02 Vervanging / lesuitval 8.03 Tussenschoolse en buitenschoolse opvang 8.04 Gevonden voorwerpen 8.05 Verjaardagen 8.06 Schoolreizen 8.07 Stage 8.08 Schoolfotograaf 8.09 Commissies 8.10 Ouderbijdrage 8.11 Bijlage 8.12 Tot slot Hoofdstuk 9 Bijlagen 9.01 Protocollen in klassenmappen 9.02 BAS-documenten 9.03 Documenten die gebruikt worden voor onze kwaliteitszorg Hoofdstuk 10 Bestuursinformatie schoolgids OPON OBS t Spectrum Peize ( ) 5

6 Voorwoord U bekijkt de digitale versie van de schoolgids van openbare basisschool t Spectrum. De schoolgids is bedoeld om ouders meer zicht te bieden op de kwaliteit van de school en duidelijkheid te geven over wat zij van de school kunnen verwachten. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Wij hebben voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te behouden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Naast de schoolgids bestaat er ook een schoolplan en een schooljaarverslag. In deze plannen staat in detail beschreven, waaruit de inhoud van het onderwijs bestaat en welke vernieuwingen we nastreven. Het schoolplan en het schooljaarverslag liggen op school ter inzage. We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest! Wanneer u, na het lezen van deze schoolgids nog vragen heeft, een gesprek wilt aanvragen of de school wilt zien, dan is dat natuurlijk mogelijk. Er kan een afspraak gemaakt worden met de directeur. Die zal u graag: het één en ander over t Spectrum vertellen; de onderwijskundige en opvoedkundige kanten van t Spectrum belichten; u de school laten zien; al uw vragen over onze school beantwoorden. Mocht u na het lezen vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben dan vernemen wij het graag. Namens het team van obs t Spectrum, Ina Witteveen (directeur). Juli 2013 OBS t Spectrum Peize ( ) 6

7 1. De identiteit van de school 1.01 t Spectrum De naam t Spectrum bestaat pas sinds 20 augustus Voorheen was het OBS Centrum. De school stond toen midden in het dorp en had een toepasselijke naam. Nu staat onze nieuwe school bij de sporthal van het dorp. We hebben tijdens de bouw een wedstrijd uitgeschreven voor alle kinderen om een nieuwe naam te bedenken. Uit de vele inzendingen heeft een kundige jury de naam t Spectrum gekozen. De naam van de school betekent volgens de Van Dale: kleurenband verkregen door de ontbinding van licht, bv. door een glazen prisma = kleurengamma, kleurenspectrum, prismabeeld; reeks van verscheidenheden = scala. Voor ons betekent dat, dat we een school zijn voor alle kinderen met wat voor verscheidenheid dan ook! In ons logo vindt u dat terug (alle kleuren van de regenboog). OBS t Spectrum is een openbare school. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen op grond van hun geloof, culturele achtergrond of sekse. Elk mens is uniek en wij vinden dat elk mens het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen en daar ook ruimte voor dient te krijgen. Onze nieuwe school staat in een prachtige groene omgeving. Een school die toegankelijk is voor iedereen, waar samen wordt gewerkt op basis van respect en vertrouwen. Door verschillen tussen leerlingen als uitgangspunt te nemen, bereiden wij de kinderen voor op het deelnemen aan de samenleving, waarin verschillende leefwijzen en overtuigingen voorkomen. Onze kinderen ontwikkelen zich in een openbare school door andere kinderen te leren kennen, begrijpen en waarderen. t Spectrum: een school voor iedereen! 1.02 Schoolgrootte Op 1 oktober 2012 (de teldatum voor de formatie van schooljaar ) bezochten 221 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen. Er zijn naast de directeur, een IB-er, vier fulltime groepsleerkrachten, acht parttime groepsleerkrachten, een onderwijsassistente, een administratief medewerkster, twee vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en een conciërge aan de school verbonden. Er zijn groepsleerkrachten die een specialisatie hebben oa. bouwcoördinator, gedragsspecialist, BAS-specialist. OBS t Spectrum Peize ( ) 7

8 Medewerkers/ taken en functies Op school werken mensen met verschillende functies en taken. Hieronder volgt een korte beschrijving. Voor namen en adressen wordt verwezen naar de bijlage van de schoolgids. Directeur De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken op school. Tevens onderhoudt de directeur diverse externe contacten. Interne begeleider (I.B.-er) De interne begeleider coördineert en is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op leerlingenzorg. Bouwcoördinator De bouwcoördinatoren hebben een leidende en coördinerende taak voor respectievelijk de onderbouw (groep 1 t/m 3) en de bovenbouw (groep 4 t/m 8). Groepsleerkracht De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs voor één of meerdere groepen leerlingen op school. Naast lesgevende taken hebben alle leerkrachten ook andere (lesverwante) taken. Hierbij valt te denken aan lesvoorbereiding, correctie, vergaderen, studie, maar ook aan andere coördinerende taken, bijvoorbeeld de organisatie van sportactiviteiten, projecten, commissies, feesten etc. In de bijlage van de schoolgids, die jaarlijks in papieren versie wordt verstrekt aan alle gezinnen, staat de verdeling van de leerkrachten over de commissies. ICT-coördinator ICT is de afkorting van Informatie en Communicatie Technologie. Diverse zaken die de computer betreffen worden door de ICT-coördinator geregeld. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het netwerk, de installatie van educatieve software en de coaching van leerkrachten. Ook neemt hij/zij deel aan het bovenschoolse ICT-netwerk. ICC-coördinator ICC is de afkorting van Interne Cultuur Coördinator. De ICC-er zet zich gedurende het schooljaar in om een breed aanbod van culturele activiteiten te garanderen. De ICC-er is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de culturele omgeving. Gedragsspecialist De gedragsspecialist is een groepsleerkracht die, naast lesgevende taken en groepsverantwoordelijkheid, een specifieke taak vervult in de school. De gedragsspecialist is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, met name op het terrein van gedragsproblematiek. De gedragsspecialist geeft leerkrachten ondersteuning bij het signaleren van bijzonder gedrag en komt in overleg met de leerkracht tot concrete handelingswijzen. Tevens geeft de gedragsspecialist steun aan de leerkracht bij de uitvoering. BAS-specialist De BAS-specialist draag de zorg voor het behouden en continueren van het BAS-certificaat en bewaakt de doorgaande lijn. Met het team wordt er verder gebouwd aan het adaptieve onderwijs door de structuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie, samenwerkend leren, planningssysteem en teamleren verder te ontwikkelen. Onderwijsassistent Deze is op gezette tijden gekoppeld aan een leerkracht en/of groep om hand- en spandiensten te verlenen. De leerkracht stuurt de onderwijsassistent aan. Vakleerkracht lichamelijke opvoeding De vakleerkracht LO is specialist op zijn vakgebied en geeft gymlessen aan kinderen in de groepen 1 t/m 8. Administratief medewerker De administratief medewerker vervult administratieve taken op school, zoals de leerlingenadministratie, de financiële administratie, etc. Zij is twee dagdelen in de week op school. Conciërge De werkzaamheden van de conciërge zijn gericht op klein onderhoud aan en in het gebouw, verspreiding van drukwerk en post, verzuimregistratie, licht administratieve en huishoudelijke werkzaamheden en andere ondersteunende taken. OBS t Spectrum Peize ( ) 8

9 1.03 Onze missie Om onze missie en visie meer structuur te geven binnen de school geeft het team les volgens de principes van het BAS-onderwijs. Sinds december 2012 zijn wij een gecertificeerde BAS-school. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Onze slogan luidt: BAS, de basis voor je toekomst! Adaptief onderwijs is rekening houden met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in aanleg, tempo maar ook in gedrag. De grote kracht van het BAS-onderwijs is, dat het een uitstekend model is dat alle facetten van het onderwijs op een logische wijze in kaart brengt. Bij elk onderdeel worden succesfactoren aangegeven, die verwerkt moeten worden om tot resultaat te kunnen komen. De uitdaging ligt vervolgens bij de school om zich dit theoretisch kader eigen te maken en er op een eigen manier vorm aan te geven. Het gaat namelijk niet alleen om de theorie. Deze moet ook zichtbaar in de school terug te vinden zijn. Het onderwijs aan basisschool t Spectrum is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode van acht jaar willen wij de basis leggen voor een goed vervolg van hun verdere school loopbaan. Dit kan op alle vormen van voorgezet onderwijs zijn. Wij vinden dat niet slechts een hoog niveau goed is, maar een goed niveau, passend bij de mogelijkheden van het kind, hoog is. Wij willen een doorgaande lijn realiseren in het leer- en onderwijsproces vanaf de jongste groepen tot het moment dat de leerlingen de school verlaten voor het voortgezet onderwijs. Deze doorgaande lijn hebben we vastgelegd in een aantal documenten die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Het streven is om de kinderen een ononderbroken leertijd te geven. Om deze doelstelling te halen, moeten wij ons blijven bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan centraal: structuur, onderwijs op maat, effectieve leertijd en goede voortgangsregistratie. Ook willen we dat onze school open staat voor iedereen en een instelling is waar ouders welkom zijn en zich actief betrokken voelen. Wij willen een school zijn met ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu, met een kindgerichte benadering. Respect, vertrouwen en openheid staan hoog in het vaandel op onze school Onze visie Onze school wil een school zijn waar kinderen de mogelijkheden krijgen in een uitdagende, veilige leeromgeving zich zo totaal mogelijk te ontwikkelen. Onder totale ontwikkeling verstaan we enerzijds het vermeerderen van kennis, anderzijds het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, motoriek, talenten en mogelijkheden. Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: een kind moet zich kunnen ontwikkelen in een omgeving waar rust, structuur en duidelijkheid goed merkbaar zijn; wij willen er uit halen wat er in zit (cognitief, creatief en sociaal-emotioneel); wij willen opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; wij willen, dat kinderen goed leren samenwerken; wij willen een open, eerlijke school zijn, waarin we kinderen leren om open te staan voor elkaars mening en respect hebben voor elkaar. OBS t Spectrum Peize ( ) 9

10 1.05 t Spectrum een BAS-school Wat is adaptief onderwijs Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: - relatie - competentie - autonomie Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt. Voor de docent die adaptief werkt, betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als voor het pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren. Om deze drie basisbehoeften concreet te maken in praktische aanwijzingen. Zo betekent aandacht voor relatie bijvoorbeeld dat leerkrachten leerlingen laten weten dat ze beschikbaar zijn en naar hen willen luisteren; ze de tijd nemen voor interacties met leerlingen, ze belangstelling tonen voor de achtergrond van de leerlingen, ze afspraken met leerlingen nakomen, ze discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. Aandacht voor competentie betekent dat leerkrachten actief beurten geven aan alle leerlingen, ze ruimte geven aan verschillen in werk- en leerstijl, ze blijk geven van hoge verwachtingen, die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van leerlingen; ze vragen stellen die tot reflectie uitnodigen. En aandacht voor autonomie betekent dat leerkrachten initiatieven van leerlingen honoreren; ze ideeën van leerlingen waarderen en er wat mee doen; ze leerlingen uitdagen eigen oplossingen te bedenken; ze leerlingen echte keuzes geven bij het maken van taken (hoe en wat); ze leerlingen laten meebepalen hoe de klas wordt ingericht; ze een aantal organisatorische zaken aan leerlingen toevertrouwen. In het BAS-onderwijs staan de volgende vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren? (effectiviteit Hoe kan de school beter omgaan met verschillen in de groep? (differentiatie) Op welke manier kan die differentiatie worden georganiseerd? (organisatie). Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing) OBS t Spectrum Peize ( ) 10

11 Hoe werkt BAS? Bouwen aan een adaptieve school kan niet zonder bouwtekening. Er zijn zeven ontwikkelingslijnen, die samen het bouwwerk vorm geven. Elke lijn wordt vervolgens onderverdeeld in op elkaar gestapelde cellen. Zie onderstaand schema. Deze cellen worden tijdens het project één voor één geopend. We verkennen eerst de inhoud en bespreken deze. Vervolgens gaan we zaken uitvoeren en oefenen. Daarna maken we samen schoolbrede afspraken over de verbeteringen, die we gaan doorvoeren. Maar dan zijn we er nog niet. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een document en deze documenten worden geborgd in een kwaliteitskalender. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de borgingsdocumenten kan de school zelf bepalen of de gemaakte afspraken bijgesteld moeten worden. Zo kunnen er gemeenschappelijke afspraken gemaakt worden over hoe de school omgaat met leerlingen met gedrag- en leerproblemen om een doorgaande schoollijn te ontwikkelen. Uiteindelijk kan de school als lerende organisatie zelfstandig innoveren vanuit én op grond van het eigen kwaliteitssysteem. 1. Structuur Structuur is een belangrijke basis voor onderwijsleeractiviteiten. In BAS wordt structuur vanuit 2 perspectieven bekeken: De inrichting en aankleding van de school, de klas en het plein. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen zich positiever gaan gedragen als ze zich in een veilig toegankelijke eerruimte bevinden. Vanuit het voorspelbaar handelen van de leraar. 2. Interactie Interactie is een volledig herziene en uitgebreide ontwikkelingslijn, die de verschillen in interactieprocessen in kaart brengt. Interactie vindt plaats: tussen de leerkrachten en de individuele leerling; tussen de leerkracht en een groep leerlingen/ klas; tussen de leerkracht en ouders. OBS t Spectrum Peize ( ) 11

12 Vanuit de basiscommunicatie van de leraar zoekt de school naar de doorgaande lijn bij de schriftelijke correctie en de beoordeling van het werk van een leerling, de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de leerling (attributie) en het werken met portfolio s. Het gaat ook over het helpen en corrigeren van leerlingen in kwetsbare situaties, het welbevinden van het kind en over de sfeer in de groep. 3. Zelfstandige leerhouding Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding van de leerlingen centraal. De leerhouding van leerlingen wordt positief beïnvloed, zodra zij zich actief bezig houden met hun eigen leerproces. Omgaan met regels en afspraken, tijdsbewustzijn en planning begeleidt leerlingen in het zelfstandig leren. Zelfstandig leren bereidt de leerlingen voor op het zelfgestuurd leren. Zo kunnen zij zelfstandig de leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van de leraar. 4. Instructie De instructies van de leraren zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van het instructieproces op onze school van belang. Als je de leerkrachten traint op instructie en organisatievaardigheden, dan leer je hen met de toenemende verschillen tussen de leerlingen om te gaan. Zo ben je een stap dichter bij adaptief onderwijs! De leraren worden bijvoorbeeld getraind om instructietijd met leerlingen effectief te benutten, met kerndoelen en differentiatie om te gaan en leren diverse instructiemodellen te gebruiken in de klas. 5. Samenwerkend leren Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Samenwerken is binnen de visie van adaptief onderwijs een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij het inoefenen en bij het zelfontdekkend leren in heterogene en in homogene groepen, in tandems en in tafelgroepen en soms klasdoorbrekend als het om tutorleren gaat. 6. Planningssysteem Het planningssysteem beïnvloedt de zorgstructuur van de school. Met het planningssysteem kan de school maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Als de school de begeleiding van het groei- en ontwikkelingstraject van de leerlingen bij de instroom goed organiseert, dan kan het strategische plan over het inhoudelijke leeraanbod hierop worden afgestemd. 7. Teamleren Het teamleren gaat uit van de school als lerende organisatie. Een organisatie, die openstaat voor het vermogen van het schoolteam om kennis en ervaring met elkaar te delen en daarvan te leren. Het teamleren is de basis van BAS +. Teamleren is een absolute voorwaarde. Zonder teamleren blijft het vermogen om passend onderwijs te bieden aan leerlingen een moeilijke opgave. In het BAS-project staan de volgende vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? Hoe kunnen kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs? OBS t Spectrum Peize ( ) 12

13 Met BAS houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en temperament (gedrag). Ons onderwijs richten wij zo in, dat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen op systematische wijze instructie geven en hulp bieden bij de emotionele en sociale ontwikkeling. We beseffen, dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, dan kan het zich ontwikkelen. Binnen het leerproces houden we drie belangrijke basisbehoeften goed in de gaten: De behoefte aan relatie: erbij willen horen, meetellen. De behoefte aan competentie: iets kunnen zijn, in jezelf geloven. De behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren. Deze drie basisbehoeften van adaptief onderwijs bepalen in onze ogen succesvol leren. Leraren laten de leerlingen ervaren: dat ze er bij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het steeds beter alleen/ zelf kunnen. Dat betekent, dat we zorgen voor: voldoende uitdaging; ondersteuning op die momenten waarop daar behoefte aan is; vertrouwen in kinderen. We proberen om de kinderen gedurende hun schooltijd een houding te laten ontwikkelen, die zich kenmerkt door zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit. Het hebben van een positief zelfbeeld, het niet bang zijn voor het maken van fouten en het durven nemen van initiatieven, draagt in onze ogen bij aan een gezonde en brede ontwikkeling. Daarom willen we de kinderen helpen hun sterke en zwakke kanten te leren kennen, laten we ze initiatieven nemen en keuzes maken, doen we regelmatig een beroep op hun saamhorigheidsgevoel en spreken we ze aan op hun sociale verplichtingen. Dat betekent, dat we: veel nadruk leggen op de zelfstandigheid van kinderen en het samenwerken onderling; werken met dag-, meerdaagse- en weekprogramma s; eenduidige afspraken maken over instructie en hulpvragen van kinderen; de instructie aan passen aan de instructiebehoefte van de kinderen. Voor elke cel, die we in het team hebben besproken en geïmplementeerd, wordt een borgingsdocument gemaakt. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. Wij vertellen u graag nog veel meer! OBS t Spectrum Peize ( ) 13

14 Naast de uitgangspunten van BAS zijn de volgende elementen ook van wezenlijk belang voor ons onderwijs: We bieden onderwijs aan kinderen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid (de meest wezenlijke behoeftes om tot leren te komen). We geven onderwijs aan kinderen in een rustige, structuurvolle omgeving, met uitnodigende leermiddelen en een leerkracht die weet wat uw kind nodig heeft. We schenken expliciet aandacht aan de omgang van kinderen met elkaar en hebben ten aanzien van pestgedrag een pestprotocol opgesteld. We proberen kinderen zoveel mogelijk positief te stimuleren door juist gedrag te belonen en veel waardering te geven voor hun werk en activiteiten. Negatief gedrag van kinderen bespreken we steeds in relatie tot de gevolgen daarvan voor anderen. We besteden veel aandacht aan de vaardigheden op lees-, taal- en rekengebied. Deze vakken bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden van kinderen in het voortgezet onderwijs. Om eenzijdigheid in ontwikkeling tegen te gaan, schenken we ook ruim aandacht aan de expressieve, motorische en creatieve vaardigheden. We toetsen de vaardigheid van de kinderen regelmatig, om nauwgezet op de hoogte te blijven van de (leer)ontwikkeling van de kinderen. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen direct extra aandacht. In en buiten de school gebruiken we een aantal vaste leefregels en afspraken waaraan alle betrokkenen zich moeten houden. OBS t Spectrum Peize ( ) 14

15 Overzichtsschema van de borgingsdocumenten: De vakken met blauwe letters geven aan dat de cellen geborgd en geïmplementeerd zijn. Structuur Interactie Zelfstandige leerhouding Zelfbeoordeling Zelfstandig leren in open structuren Teamleren Planningssysteem Masterplanning Instructie en Feedback Instructiemodellen en zelfinstructie Coöperatief leren Kinderen begeleiden kinderen Kennismanagement Jaarverslagen strategisch plan 104 Weekplanning 204 Attributie leerkrachten leerling 304 Begeleid zelfstandig leren 404 Kerndoelen en differentiatie 504 Coöperatief leren in tafelgroepen 604 Probleem oplossend vermogen schoolteam 704 Intercollegiale toetsing rond planning 103 Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag 203 Responsiviteit Tijdsbewustzijn en taakplanning Effectieve instructie en methoden 503 Tandemleren 603 Vormen van samenwerking 703 Leerlingvolgsysteem en instroom (jonge) kinderen 102 Inrichting en aankleding school, klas en plein Basis- Afspraken en communicatie routines en schriftelijke correctie 402 Effectieve leertijd 502 Groepsvorming 602 Teamvorming 702 Leerlingadministratie : 204: 304: 404: 504: : 704: 103: geborgd 203: 303: geborgd 403: 503: geborgd 603: geborgd 703: 102: geborgd 202: geborgd 302: geborgd 402: geborgd 502: geborgd 602: geborgd 702: geborgd 101: geborgd 201: geborgd 301: geborgd 401: geborgd 501: geborgd 601: geborgd 701: geborgd OBS t Spectrum Peize ( ) 15

16 2. Het schoolgebouw 2.01 De plattegrond van de school Begane grond: Verdieping: OBS t Spectrum Peize ( ) 16

17 1. Hoofdingang 10. Groepslokaal 1 t/m 8 2. Garderobe 11. Technische ruimte 3. IB-ruimte 12. Personeelskamer 4. Schoonmaakruimte 13. Overblijflokaal 5. Kopieerruimte / 14. ICT-plein Orthotheek 15. Directiekamer 6. Kinderkeuken 16. Spreekkamer 7. Balie / conciërge 17. Ingang 8. Cultuurzaal 18. Magazijn 9. Speellokaal 19. Lift De school heeft elf lokalen waarvan er tien in gebruik zijn voor de groepen en één voor het overblijven. De groepen 1 t/m 3 zijn gesitueerd op de begane grond. De groepen 4 t/m 8 hebben het lokaal op de verdieping. De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal voor de muziek-, dans- en gymlessen. Ook andere groepen gebruiken de ruimte voor diverse doeleinden, zoals muzikale vorming of andere expressieactiviteiten. Een keer in de week gaan de kleuters ook naar de grote sporthal voor de gymnastiek. De computerruimte op de verdieping wordt door de meeste groepen gebruikt. Wij maken gebruik van de sporthal voor de gymlessen van de groepen 1 t/m 8. Deze sporthal grenst aan ons speelplein. De keuken op de benedenverdieping wordt ook gebruikt door kinderen, die hier in samenwerking met ouders de heerlijkste gerechten maken. De personeelskamer wordt gebruikt door de leerkrachten van de school. In deze ruimte is ook de keuken voor de verdieping. Het Centrum, de grote centrale ruimte, wordt gebruikt voor meerdere doeleinden, zoals: overleg, werkplek voor kinderen, optredens van en voor kinderen, werken met onderwijsassistente, RT, overblijven, ouderavonden en vieringen. De IB-kamer wordt gebruikt door de IB-er. Hier ligt ook de administratie van de leerlingdossiers en de handelingsplannen. In deze ruimte kan ook met leerlingen individueel of in groepjes gewerkt worden. Ontruiming Onze school heeft een professioneel vluchtplan. Jaarlijks worden er ontruimingsoefeningen gehouden. Er wordt ook tijdens de tussenschoolse opvang geoefend. Bij calamiteiten waarin we het schoolgebouw echt moeten verlaten, worden we na ontruiming opgevangen in de sporthal. De kinderen zullen dan van deze plaats opgehaald moeten worden. OBS t Spectrum Peize ( ) 17

18 3. De organisatie 3.01 Groepen We hebben 9 groepen. De instroomgroepen (groep 1) proberen we klein te houden, omdat we vinden dat een vierjarige kleuter een fijne, rustige start op onze school moet krijgen. Na de Kerstvakantie zal er daarom een extra instroomgroep worden opgestart. Op onze school zijn 2 combinatiegroepen (groep 1/ 2). Wij proberen zoveel mogelijk om de leerlingen te groeperen naar leeftijd. Een uitzondering hierop is, als een leerling gaat versnellen of vertragen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen per groep verschillen. Het maximum aantal leerlingen per groep hebben we niet vastgelegd, omdat dit sterk afhankelijk is van de samenstelling van de groep. Soms kan een groep van 32 leerlingen heel rustig functioneren en een groep van 28 heel druk zijn Het samenstellen van de groepen Jaarlijks wordt in het team besproken welke groepen gevormd worden en welke leerkracht(en) in welke groep(en) komt/komen. De groepsindeling is afhankelijk van het aantal leerlingen, de beschikbare formatieplaatsen en de inzetbaarheid van de leerkrachten. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk wisseling van leerkrachten in één groep te krijgen. Dit alles zijn vaak complexe afwegingen, waarbij zeer veel factoren een rol spelen. U als ouder mag er van uit gaan, dat wij zorgvuldig omgaan met de belangen van de leerlingen en leerkrachten. Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat altijd aan alle wensen tegemoet kan worden gekomen. In de ouderinfo wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt hoe de groepsindeling is voor het nieuwe schooljaar. Ook in de bijlage van de schoolgids, die ieder jaar na de zomervakantie wordt verstrekt, staat de groepsindeling met de namen van de leerkrachten erbij. De vroegere 1-oktober richtlijn, waarbij een kind voor deze datum jarig moest zijn om naar een volgende groep door te kunnen stromen, is op onze school niet meer van toepassing. Op advies van de inspectie hebben wij de richtlijn van 1 oktober verschoven naar 1 januari. De reden hiervoor is, dat de kinderen, als ze op school komen, verder ontwikkeld zijn dan vroeger. Er wordt natuurlijk heel goed gekeken naar de sociale en emotionele ontwikkeling, want het is belangrijk, dat een kind het wel aan kan om naar de volgende groep te gaan. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders Instroomprocedure Nadat wij bericht van de gemeente hebben ontvangen, dat u voor plaatsing van uw vierjarig kind op onze school heeft gekozen, kunt u het volgende van ons verwachten: Voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een informatie- en kennismakingsavond op de school. Op deze avond krijgt u informatie van de directeur en de groepsleerkracht. Op de dag waarop uw kind vier jaar wordt, mag het volledig naar onze school. Uw kind mag, voordat hij/zij vier jaar wordt, drie keer een dagdeel (halve dag) op school komen om alvast een beetje te wennen. Ongeveer 3 weken voor de vierde verjaardag van uw kind wordt er door de groepsleerkracht van groep 1 contact met u opgenomen. Er wordt dan een afspraak gemaakt. OBS t Spectrum Peize ( ) 18

19 Zindelijkheid vinden we een voorwaarde om toegelaten te worden. Het is voor de betreffende leerkracht niet mogelijk om uw kind te verschonen, omdat de groep niet zonder toezicht kan zijn. Voor vierjarige leerlingen geldt volgens de wet geen leerplicht. Een kind hoeft dus pas vanaf zijn/haar vijfde verjaardag naar school. Echter op het moment dat een vierjarige wordt ingeschreven, gaat u een overeenkomst aan met de school en wordt het kind dus in dezelfde positie gesteld als een vijfjarige. Ook voor een vierjarige kleuter dient dus, volgens de regeling vermeld in de schoolgids, verlof te worden aangevraagd. Voor leerlingen, die in de loop van het schooljaar op onze school komen door verhuizing, of andere omstandigheden, draagt de directeur zorg voor goede informatie naar de ouders. Zij verzorgt tevens de contacten met de betreffende groepsleerkracht Overgang naar het voortgezet onderwijs Een goede keuze van vervolgonderwijs vinden wij van groot belang, omdat het bij die keus gaat om de toekomst van uw kind. De ouders beslissen bij welke school ze hun kind willen aanmelden, maar de nieuwe school beslist of men het kind toelaat. In overleg met de ouders van de schoolverlaters verstrekken wij een advies, dat gebaseerd is op o.a. de leerprestaties en karaktereigenschappen. Daarnaast sturen wij ook het resultaat van de Cito-eindtoets naar de gekozen school. Indien de ontvangende school van voortgezet onderwijs twijfelt of speciale onderwijsbegeleiding nodig is, worden van ons meer gegevens gevraagd. Soms worden leerlingen door de nieuwe school extra getoetst. Afhankelijk van de verkregen gegevens beslist de school voor voortgezet onderwijs. Wij vinden dat onze ouders optimaal geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs. Dit houdt in dat wij brochures aanvragen voor de betreffende ouders. Zoals: Kiezen na de basisschool. Een uitgave van het Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting. Het voortgezet onderwijs. Een gids voor ouders, verzorgers en leerlingen. Deze gids wordt uitgegeven door het Ministerie van OCW. Verder krijgen wij informatie van de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio met o.a. een aanbod van open dagen. Wij geven deze informatie mee aan de betreffende ouders. In groep 8 wordt er natuurlijk uitgebreid met de ouders overlegd naar welke school voor voortgezet onderwijs hun kind zal gaan. We streven er naar vóór 1 april de leerling aan te melden Binnengaan van de school Onze school heeft 3 ingangen. De hoofdingang is de ingang voor de groepen 3, 4, 7 en 8. De ingang aan de zijde van het voetbalveld is bedoeld voor de groepen 5 en 6. De kleuters (de groepen 1 en 2) gaan aan de achterzijde, bij de zandbak, naar binnen. We willen graag dat ook de ouders deze ingangen gebruiken bij het brengen van de kinderen. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders naar binnen worden gebracht. De deur is s morgens vanaf 8.15 u. open en s middags vanaf u. Tot de herfstvakantie mogen ook de ouders van de kinderen uit groep 3 mee naar binnen. Deze kinderen maken gebruik van de hoofdingang. Alle andere kinderen blijven buiten spelen tot de zoemer gaat. Vanaf 8.15 u. en u. is er pleintoezicht. De pleinwachten staan bij de deur om de kinderen naar binnen te laten. OBS t Spectrum Peize ( ) 19

20 3.06 Pleinwacht Telkens een kwartier voor aanvang van de lessen en tijdens de pauze is er pleinwacht aanwezig. Eén of meerdere leerkrachten en de conciërge houden dan toezicht Uitgaan van de school De kinderen verlaten de school langs dezelfde weg als bij binnenkomst. De groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten naar de ouders gebracht, die bij het begin van het schoolplein aan de voetbalveldkant staan te wachten. Er wordt, zowel bij binnenkomst als bij het naar huis gaan, gecontroleerd door de leerkracht of alles rustig en gecontroleerd gaat. Er mag niet worden geduwd, gerend en geschreeuwd in de school t Spectrum: een fijne school! Wij streven ernaar, dat de kinderen zich thuis voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het best. We zorgen op onze school voor een ongedwongen sfeer. Er is aandacht voor gedragsregels. Het hebben van respect voor elkaar en het zuinig omgaan met de spullen van jezelf en van een ander vinden we erg belangrijk. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door middel van de methodes, kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. Van elke leerling volgen we, zoals reeds vermeld, de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met regelmaat geven de leerkrachten aan hoe de ontwikkeling verloopt. Wij leggen dit vast en doen hiervan mededeling naar de ouders tijdens de mondelinge rapportages. Een prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk, dat kinderen op school presteren, maar de prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Met onderwijs op maat bedoelen we de voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden. De leermomenten zijn collectief of individueel. Er wordt veel samen gedaan: samen geluisterd, samen gespeeld, samen gewerkt. Daarnaast wordt er veel individueel gewerkt, omdat veel kinderen dit ook prettig vinden en omdat kinderen nu eenmaal verschillen in mogelijkheden. Veel opdrachten worden zodoende gemaakt in de tijd van het zelfstandig werken. Op deze momenten werken de kinderen individueel aan één of meerdere opdrachten. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht een begeleidende taak en kan hij/zij tegemoet komen aan de individuele ontwikkeling van de leerlingen Als uw kind niet graag naar school gaat Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er achter te komen wat de reden daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter verbetering van de situatie. Betreft het pesten, dan kunt u van ons verwachten, dat wij daarin actie ondernemen. Graag en met plezier naar school gaan is de basis van al het leren! Omdat ouders vaak eerder en beter kunnen constateren dat er iets aan de hand is, hopen wij dat dit tijdig wordt gemeld. OBS t Spectrum Peize ( ) 20

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie