Schoolgids Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus AA Peize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize"

Transcriptie

1 Schoolgids Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus AA Peize Tel. : Website : OBS t Spectrum Peize ( ) 1

2 t Spectrum: een school voor iedereen! Een kind, een kind is zoveel meer dan een aanstaande dame of een aanstaande heer. Wie niet in een kind een wonder ziet die snapt dit hele versje niet. Toon Hermans. OBS t Spectrum Peize ( ) 2

3 Inleiding Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders/verzorgers, die kinderen op t Spectrum hebben. Ook kan deze gids nieuwe ouders helpen bij het kiezen van een school, die het beste bij hun kind(eren) past. In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Onder die term verstaan we iedereen die in een thuissituatie zorg voor kinderen heeft, dus ook pleegouder(s), verzorger(s), voogd of voogdes. Er zijn twee schoolgidsen; Deze gids bestaat uit twee delen. Een schoolgids met specifieke informatie van OBS t Spectrum. (de kinderen krijgen aan het begin van ieder schooljaar een bijlage van deze schoolgids met roosters en telefoonnummers voor het komende schooljaar mee naar huis). Een gids met informatie van de Bovenschoolse Directie van de gemeente Noordenveld (OPON). In hoofdstuk 1 t/m 9 van de schoolgids met informatie over t Spectrum vindt u informatie over: de visie/missie de manier van werken de sfeer het onderwijs de leerlingenzorg de resultaten wat ouders/verzorgers van de school kunnen verwachten wat de school van de ouders/verzorgers verwacht Kortom: deze gids geeft aan waarvoor wij staan. De schoolgids staat op de internetsite van de school (www.spectrumpeize.nl onder het blokje informatie voor ouders) en is te downloaden. Op verzoek kan de schoolgids in papieren versie worden uitgereikt. Deze schoolgids is in augustus 2007 gemaakt en wordt ieder jaar aangepast. De laatste aanpassing heeft plaats gevonden in juli OBS t Spectrum Peize ( ) 3

4 Hoofdstuk 1 De identiteit van de school 1.01 t Spectrum 1.02 Schoolgrootte 1.03 Onze missie 1.04 Onze visie 1.05 t Spectrum een BAS-school Hoofdstuk 2 Het schoolgebouw 2.01 Plattegrond van de school Hoofdstuk 3 De organisatie 3.01 Groepen 3.02 Het samenstellen van de groepen 3.03 Instroomprocedure 3.04 Overgang naar het voortgezet onderwijs 3.05 Binnengaan van de school 3.06 Pleinwacht 3.07 Uitgaan van de school 3.08 t Spectrum: een fijne school! 3.09 Als uw kind niet graag naar school gaat Hoofdstuk 4 De weg naar school 4.01 Verkeersouder 4.02 Drents verkeersveiligheidlabel 4.03 Parkeerbeleid 4.04 Op de fiets 4.05 Ongevallenverzekering Hoofdstuk 5 Het onderwijs 5.01 Onderwijs aan de groepen 1 en Onderwijs aan de groepen 3 t/m De vakken nader bekeken 5.04 Kerndoelen en referentieniveaus 5.05 Pestprotocol Hoofdstuk 6 Leerlingenzorg INHOUDSOPGAVE (deel 1) 6.01 Leerlingvolgsysteem 6.02 De interne begeleider 6.03 Zorgverbreding 6.04 Motorische remedial teaching OBS t Spectrum Peize ( ) 4

5 6.05 De onderwijsassistent(e) 6.06 Leerling-gebonden financiering 6.07 Plaatsing en verwijzing 6.08 Verstrekken van onderwijskundige rapporten 6.09 Zorgprofiel 6.10 Versnellen,verlengen, zittenblijven Hoofdstuk 7 Informatie naar ouders, communicatie 7.01 Rapport Minutengesprekken 7.03 Informatieavonden 7.04 Huisbezoeken 7.05 MR en jaarlijkse ouderavond 7.06 Ouderinfo 7.07 Website 7.08 Schoolplan 7.09 Resultaten van het onderwijs 7.10 Advies voortgezet onderwijs 7.11 Uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs 7.12 Klachtenregeling Hoofdstuk 8 Praktische informatie 8.01 Onderwijstijd, lestijd, vakanties 8.02 Vervanging / lesuitval 8.03 Tussenschoolse en buitenschoolse opvang 8.04 Gevonden voorwerpen 8.05 Verjaardagen 8.06 Schoolreizen 8.07 Stage 8.08 Schoolfotograaf 8.09 Commissies 8.10 Ouderbijdrage 8.11 Bijlage 8.12 Tot slot Hoofdstuk 9 Bijlagen 9.01 Protocollen in klassenmappen 9.02 BAS-documenten 9.03 Documenten die gebruikt worden voor onze kwaliteitszorg Hoofdstuk 10 Bestuursinformatie schoolgids OPON OBS t Spectrum Peize ( ) 5

6 Voorwoord U bekijkt de digitale versie van de schoolgids van openbare basisschool t Spectrum. De schoolgids is bedoeld om ouders meer zicht te bieden op de kwaliteit van de school en duidelijkheid te geven over wat zij van de school kunnen verwachten. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Wij hebben voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te behouden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Naast de schoolgids bestaat er ook een schoolplan en een schooljaarverslag. In deze plannen staat in detail beschreven, waaruit de inhoud van het onderwijs bestaat en welke vernieuwingen we nastreven. Het schoolplan en het schooljaarverslag liggen op school ter inzage. We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest! Wanneer u, na het lezen van deze schoolgids nog vragen heeft, een gesprek wilt aanvragen of de school wilt zien, dan is dat natuurlijk mogelijk. Er kan een afspraak gemaakt worden met de directeur. Die zal u graag: het één en ander over t Spectrum vertellen; de onderwijskundige en opvoedkundige kanten van t Spectrum belichten; u de school laten zien; al uw vragen over onze school beantwoorden. Mocht u na het lezen vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben dan vernemen wij het graag. Namens het team van obs t Spectrum, Ina Witteveen (directeur). Juli 2013 OBS t Spectrum Peize ( ) 6

7 1. De identiteit van de school 1.01 t Spectrum De naam t Spectrum bestaat pas sinds 20 augustus Voorheen was het OBS Centrum. De school stond toen midden in het dorp en had een toepasselijke naam. Nu staat onze nieuwe school bij de sporthal van het dorp. We hebben tijdens de bouw een wedstrijd uitgeschreven voor alle kinderen om een nieuwe naam te bedenken. Uit de vele inzendingen heeft een kundige jury de naam t Spectrum gekozen. De naam van de school betekent volgens de Van Dale: kleurenband verkregen door de ontbinding van licht, bv. door een glazen prisma = kleurengamma, kleurenspectrum, prismabeeld; reeks van verscheidenheden = scala. Voor ons betekent dat, dat we een school zijn voor alle kinderen met wat voor verscheidenheid dan ook! In ons logo vindt u dat terug (alle kleuren van de regenboog). OBS t Spectrum is een openbare school. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen op grond van hun geloof, culturele achtergrond of sekse. Elk mens is uniek en wij vinden dat elk mens het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen en daar ook ruimte voor dient te krijgen. Onze nieuwe school staat in een prachtige groene omgeving. Een school die toegankelijk is voor iedereen, waar samen wordt gewerkt op basis van respect en vertrouwen. Door verschillen tussen leerlingen als uitgangspunt te nemen, bereiden wij de kinderen voor op het deelnemen aan de samenleving, waarin verschillende leefwijzen en overtuigingen voorkomen. Onze kinderen ontwikkelen zich in een openbare school door andere kinderen te leren kennen, begrijpen en waarderen. t Spectrum: een school voor iedereen! 1.02 Schoolgrootte Op 1 oktober 2012 (de teldatum voor de formatie van schooljaar ) bezochten 221 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen. Er zijn naast de directeur, een IB-er, vier fulltime groepsleerkrachten, acht parttime groepsleerkrachten, een onderwijsassistente, een administratief medewerkster, twee vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en een conciërge aan de school verbonden. Er zijn groepsleerkrachten die een specialisatie hebben oa. bouwcoördinator, gedragsspecialist, BAS-specialist. OBS t Spectrum Peize ( ) 7

8 Medewerkers/ taken en functies Op school werken mensen met verschillende functies en taken. Hieronder volgt een korte beschrijving. Voor namen en adressen wordt verwezen naar de bijlage van de schoolgids. Directeur De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken op school. Tevens onderhoudt de directeur diverse externe contacten. Interne begeleider (I.B.-er) De interne begeleider coördineert en is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op leerlingenzorg. Bouwcoördinator De bouwcoördinatoren hebben een leidende en coördinerende taak voor respectievelijk de onderbouw (groep 1 t/m 3) en de bovenbouw (groep 4 t/m 8). Groepsleerkracht De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs voor één of meerdere groepen leerlingen op school. Naast lesgevende taken hebben alle leerkrachten ook andere (lesverwante) taken. Hierbij valt te denken aan lesvoorbereiding, correctie, vergaderen, studie, maar ook aan andere coördinerende taken, bijvoorbeeld de organisatie van sportactiviteiten, projecten, commissies, feesten etc. In de bijlage van de schoolgids, die jaarlijks in papieren versie wordt verstrekt aan alle gezinnen, staat de verdeling van de leerkrachten over de commissies. ICT-coördinator ICT is de afkorting van Informatie en Communicatie Technologie. Diverse zaken die de computer betreffen worden door de ICT-coördinator geregeld. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van het netwerk, de installatie van educatieve software en de coaching van leerkrachten. Ook neemt hij/zij deel aan het bovenschoolse ICT-netwerk. ICC-coördinator ICC is de afkorting van Interne Cultuur Coördinator. De ICC-er zet zich gedurende het schooljaar in om een breed aanbod van culturele activiteiten te garanderen. De ICC-er is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de culturele omgeving. Gedragsspecialist De gedragsspecialist is een groepsleerkracht die, naast lesgevende taken en groepsverantwoordelijkheid, een specifieke taak vervult in de school. De gedragsspecialist is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, met name op het terrein van gedragsproblematiek. De gedragsspecialist geeft leerkrachten ondersteuning bij het signaleren van bijzonder gedrag en komt in overleg met de leerkracht tot concrete handelingswijzen. Tevens geeft de gedragsspecialist steun aan de leerkracht bij de uitvoering. BAS-specialist De BAS-specialist draag de zorg voor het behouden en continueren van het BAS-certificaat en bewaakt de doorgaande lijn. Met het team wordt er verder gebouwd aan het adaptieve onderwijs door de structuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie, samenwerkend leren, planningssysteem en teamleren verder te ontwikkelen. Onderwijsassistent Deze is op gezette tijden gekoppeld aan een leerkracht en/of groep om hand- en spandiensten te verlenen. De leerkracht stuurt de onderwijsassistent aan. Vakleerkracht lichamelijke opvoeding De vakleerkracht LO is specialist op zijn vakgebied en geeft gymlessen aan kinderen in de groepen 1 t/m 8. Administratief medewerker De administratief medewerker vervult administratieve taken op school, zoals de leerlingenadministratie, de financiële administratie, etc. Zij is twee dagdelen in de week op school. Conciërge De werkzaamheden van de conciërge zijn gericht op klein onderhoud aan en in het gebouw, verspreiding van drukwerk en post, verzuimregistratie, licht administratieve en huishoudelijke werkzaamheden en andere ondersteunende taken. OBS t Spectrum Peize ( ) 8

9 1.03 Onze missie Om onze missie en visie meer structuur te geven binnen de school geeft het team les volgens de principes van het BAS-onderwijs. Sinds december 2012 zijn wij een gecertificeerde BAS-school. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Onze slogan luidt: BAS, de basis voor je toekomst! Adaptief onderwijs is rekening houden met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in aanleg, tempo maar ook in gedrag. De grote kracht van het BAS-onderwijs is, dat het een uitstekend model is dat alle facetten van het onderwijs op een logische wijze in kaart brengt. Bij elk onderdeel worden succesfactoren aangegeven, die verwerkt moeten worden om tot resultaat te kunnen komen. De uitdaging ligt vervolgens bij de school om zich dit theoretisch kader eigen te maken en er op een eigen manier vorm aan te geven. Het gaat namelijk niet alleen om de theorie. Deze moet ook zichtbaar in de school terug te vinden zijn. Het onderwijs aan basisschool t Spectrum is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode van acht jaar willen wij de basis leggen voor een goed vervolg van hun verdere school loopbaan. Dit kan op alle vormen van voorgezet onderwijs zijn. Wij vinden dat niet slechts een hoog niveau goed is, maar een goed niveau, passend bij de mogelijkheden van het kind, hoog is. Wij willen een doorgaande lijn realiseren in het leer- en onderwijsproces vanaf de jongste groepen tot het moment dat de leerlingen de school verlaten voor het voortgezet onderwijs. Deze doorgaande lijn hebben we vastgelegd in een aantal documenten die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Het streven is om de kinderen een ononderbroken leertijd te geven. Om deze doelstelling te halen, moeten wij ons blijven bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan centraal: structuur, onderwijs op maat, effectieve leertijd en goede voortgangsregistratie. Ook willen we dat onze school open staat voor iedereen en een instelling is waar ouders welkom zijn en zich actief betrokken voelen. Wij willen een school zijn met ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu, met een kindgerichte benadering. Respect, vertrouwen en openheid staan hoog in het vaandel op onze school Onze visie Onze school wil een school zijn waar kinderen de mogelijkheden krijgen in een uitdagende, veilige leeromgeving zich zo totaal mogelijk te ontwikkelen. Onder totale ontwikkeling verstaan we enerzijds het vermeerderen van kennis, anderzijds het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, motoriek, talenten en mogelijkheden. Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: een kind moet zich kunnen ontwikkelen in een omgeving waar rust, structuur en duidelijkheid goed merkbaar zijn; wij willen er uit halen wat er in zit (cognitief, creatief en sociaal-emotioneel); wij willen opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; wij willen, dat kinderen goed leren samenwerken; wij willen een open, eerlijke school zijn, waarin we kinderen leren om open te staan voor elkaars mening en respect hebben voor elkaar. OBS t Spectrum Peize ( ) 9

10 1.05 t Spectrum een BAS-school Wat is adaptief onderwijs Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: - relatie - competentie - autonomie Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt. Voor de docent die adaptief werkt, betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als voor het pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren. Om deze drie basisbehoeften concreet te maken in praktische aanwijzingen. Zo betekent aandacht voor relatie bijvoorbeeld dat leerkrachten leerlingen laten weten dat ze beschikbaar zijn en naar hen willen luisteren; ze de tijd nemen voor interacties met leerlingen, ze belangstelling tonen voor de achtergrond van de leerlingen, ze afspraken met leerlingen nakomen, ze discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. Aandacht voor competentie betekent dat leerkrachten actief beurten geven aan alle leerlingen, ze ruimte geven aan verschillen in werk- en leerstijl, ze blijk geven van hoge verwachtingen, die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van leerlingen; ze vragen stellen die tot reflectie uitnodigen. En aandacht voor autonomie betekent dat leerkrachten initiatieven van leerlingen honoreren; ze ideeën van leerlingen waarderen en er wat mee doen; ze leerlingen uitdagen eigen oplossingen te bedenken; ze leerlingen echte keuzes geven bij het maken van taken (hoe en wat); ze leerlingen laten meebepalen hoe de klas wordt ingericht; ze een aantal organisatorische zaken aan leerlingen toevertrouwen. In het BAS-onderwijs staan de volgende vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijsproces te verbeteren? (effectiviteit Hoe kan de school beter omgaan met verschillen in de groep? (differentiatie) Op welke manier kan die differentiatie worden georganiseerd? (organisatie). Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing) OBS t Spectrum Peize ( ) 10

11 Hoe werkt BAS? Bouwen aan een adaptieve school kan niet zonder bouwtekening. Er zijn zeven ontwikkelingslijnen, die samen het bouwwerk vorm geven. Elke lijn wordt vervolgens onderverdeeld in op elkaar gestapelde cellen. Zie onderstaand schema. Deze cellen worden tijdens het project één voor één geopend. We verkennen eerst de inhoud en bespreken deze. Vervolgens gaan we zaken uitvoeren en oefenen. Daarna maken we samen schoolbrede afspraken over de verbeteringen, die we gaan doorvoeren. Maar dan zijn we er nog niet. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een document en deze documenten worden geborgd in een kwaliteitskalender. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de borgingsdocumenten kan de school zelf bepalen of de gemaakte afspraken bijgesteld moeten worden. Zo kunnen er gemeenschappelijke afspraken gemaakt worden over hoe de school omgaat met leerlingen met gedrag- en leerproblemen om een doorgaande schoollijn te ontwikkelen. Uiteindelijk kan de school als lerende organisatie zelfstandig innoveren vanuit én op grond van het eigen kwaliteitssysteem. 1. Structuur Structuur is een belangrijke basis voor onderwijsleeractiviteiten. In BAS wordt structuur vanuit 2 perspectieven bekeken: De inrichting en aankleding van de school, de klas en het plein. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen zich positiever gaan gedragen als ze zich in een veilig toegankelijke eerruimte bevinden. Vanuit het voorspelbaar handelen van de leraar. 2. Interactie Interactie is een volledig herziene en uitgebreide ontwikkelingslijn, die de verschillen in interactieprocessen in kaart brengt. Interactie vindt plaats: tussen de leerkrachten en de individuele leerling; tussen de leerkracht en een groep leerlingen/ klas; tussen de leerkracht en ouders. OBS t Spectrum Peize ( ) 11

12 Vanuit de basiscommunicatie van de leraar zoekt de school naar de doorgaande lijn bij de schriftelijke correctie en de beoordeling van het werk van een leerling, de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de leerling (attributie) en het werken met portfolio s. Het gaat ook over het helpen en corrigeren van leerlingen in kwetsbare situaties, het welbevinden van het kind en over de sfeer in de groep. 3. Zelfstandige leerhouding Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding van de leerlingen centraal. De leerhouding van leerlingen wordt positief beïnvloed, zodra zij zich actief bezig houden met hun eigen leerproces. Omgaan met regels en afspraken, tijdsbewustzijn en planning begeleidt leerlingen in het zelfstandig leren. Zelfstandig leren bereidt de leerlingen voor op het zelfgestuurd leren. Zo kunnen zij zelfstandig de leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van de leraar. 4. Instructie De instructies van de leraren zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van het instructieproces op onze school van belang. Als je de leerkrachten traint op instructie en organisatievaardigheden, dan leer je hen met de toenemende verschillen tussen de leerlingen om te gaan. Zo ben je een stap dichter bij adaptief onderwijs! De leraren worden bijvoorbeeld getraind om instructietijd met leerlingen effectief te benutten, met kerndoelen en differentiatie om te gaan en leren diverse instructiemodellen te gebruiken in de klas. 5. Samenwerkend leren Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Samenwerken is binnen de visie van adaptief onderwijs een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij het inoefenen en bij het zelfontdekkend leren in heterogene en in homogene groepen, in tandems en in tafelgroepen en soms klasdoorbrekend als het om tutorleren gaat. 6. Planningssysteem Het planningssysteem beïnvloedt de zorgstructuur van de school. Met het planningssysteem kan de school maatregelen nemen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Als de school de begeleiding van het groei- en ontwikkelingstraject van de leerlingen bij de instroom goed organiseert, dan kan het strategische plan over het inhoudelijke leeraanbod hierop worden afgestemd. 7. Teamleren Het teamleren gaat uit van de school als lerende organisatie. Een organisatie, die openstaat voor het vermogen van het schoolteam om kennis en ervaring met elkaar te delen en daarvan te leren. Het teamleren is de basis van BAS +. Teamleren is een absolute voorwaarde. Zonder teamleren blijft het vermogen om passend onderwijs te bieden aan leerlingen een moeilijke opgave. In het BAS-project staan de volgende vragen centraal: Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? Hoe kunnen kinderen actief betrokken worden bij het onderwijs? OBS t Spectrum Peize ( ) 12

13 Met BAS houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en temperament (gedrag). Ons onderwijs richten wij zo in, dat er duidelijkheid ontstaat over de manier waarop leerkrachten de leerlingen op systematische wijze instructie geven en hulp bieden bij de emotionele en sociale ontwikkeling. We beseffen, dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, dan kan het zich ontwikkelen. Binnen het leerproces houden we drie belangrijke basisbehoeften goed in de gaten: De behoefte aan relatie: erbij willen horen, meetellen. De behoefte aan competentie: iets kunnen zijn, in jezelf geloven. De behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren. Deze drie basisbehoeften van adaptief onderwijs bepalen in onze ogen succesvol leren. Leraren laten de leerlingen ervaren: dat ze er bij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het steeds beter alleen/ zelf kunnen. Dat betekent, dat we zorgen voor: voldoende uitdaging; ondersteuning op die momenten waarop daar behoefte aan is; vertrouwen in kinderen. We proberen om de kinderen gedurende hun schooltijd een houding te laten ontwikkelen, die zich kenmerkt door zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en solidariteit. Het hebben van een positief zelfbeeld, het niet bang zijn voor het maken van fouten en het durven nemen van initiatieven, draagt in onze ogen bij aan een gezonde en brede ontwikkeling. Daarom willen we de kinderen helpen hun sterke en zwakke kanten te leren kennen, laten we ze initiatieven nemen en keuzes maken, doen we regelmatig een beroep op hun saamhorigheidsgevoel en spreken we ze aan op hun sociale verplichtingen. Dat betekent, dat we: veel nadruk leggen op de zelfstandigheid van kinderen en het samenwerken onderling; werken met dag-, meerdaagse- en weekprogramma s; eenduidige afspraken maken over instructie en hulpvragen van kinderen; de instructie aan passen aan de instructiebehoefte van de kinderen. Voor elke cel, die we in het team hebben besproken en geïmplementeerd, wordt een borgingsdocument gemaakt. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. Wij vertellen u graag nog veel meer! OBS t Spectrum Peize ( ) 13

14 Naast de uitgangspunten van BAS zijn de volgende elementen ook van wezenlijk belang voor ons onderwijs: We bieden onderwijs aan kinderen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid (de meest wezenlijke behoeftes om tot leren te komen). We geven onderwijs aan kinderen in een rustige, structuurvolle omgeving, met uitnodigende leermiddelen en een leerkracht die weet wat uw kind nodig heeft. We schenken expliciet aandacht aan de omgang van kinderen met elkaar en hebben ten aanzien van pestgedrag een pestprotocol opgesteld. We proberen kinderen zoveel mogelijk positief te stimuleren door juist gedrag te belonen en veel waardering te geven voor hun werk en activiteiten. Negatief gedrag van kinderen bespreken we steeds in relatie tot de gevolgen daarvan voor anderen. We besteden veel aandacht aan de vaardigheden op lees-, taal- en rekengebied. Deze vakken bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden van kinderen in het voortgezet onderwijs. Om eenzijdigheid in ontwikkeling tegen te gaan, schenken we ook ruim aandacht aan de expressieve, motorische en creatieve vaardigheden. We toetsen de vaardigheid van de kinderen regelmatig, om nauwgezet op de hoogte te blijven van de (leer)ontwikkeling van de kinderen. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen direct extra aandacht. In en buiten de school gebruiken we een aantal vaste leefregels en afspraken waaraan alle betrokkenen zich moeten houden. OBS t Spectrum Peize ( ) 14

15 Overzichtsschema van de borgingsdocumenten: De vakken met blauwe letters geven aan dat de cellen geborgd en geïmplementeerd zijn. Structuur Interactie Zelfstandige leerhouding Zelfbeoordeling Zelfstandig leren in open structuren Teamleren Planningssysteem Masterplanning Instructie en Feedback Instructiemodellen en zelfinstructie Coöperatief leren Kinderen begeleiden kinderen Kennismanagement Jaarverslagen strategisch plan 104 Weekplanning 204 Attributie leerkrachten leerling 304 Begeleid zelfstandig leren 404 Kerndoelen en differentiatie 504 Coöperatief leren in tafelgroepen 604 Probleem oplossend vermogen schoolteam 704 Intercollegiale toetsing rond planning 103 Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag 203 Responsiviteit Tijdsbewustzijn en taakplanning Effectieve instructie en methoden 503 Tandemleren 603 Vormen van samenwerking 703 Leerlingvolgsysteem en instroom (jonge) kinderen 102 Inrichting en aankleding school, klas en plein Basis- Afspraken en communicatie routines en schriftelijke correctie 402 Effectieve leertijd 502 Groepsvorming 602 Teamvorming 702 Leerlingadministratie : 204: 304: 404: 504: : 704: 103: geborgd 203: 303: geborgd 403: 503: geborgd 603: geborgd 703: 102: geborgd 202: geborgd 302: geborgd 402: geborgd 502: geborgd 602: geborgd 702: geborgd 101: geborgd 201: geborgd 301: geborgd 401: geborgd 501: geborgd 601: geborgd 701: geborgd OBS t Spectrum Peize ( ) 15

16 2. Het schoolgebouw 2.01 De plattegrond van de school Begane grond: Verdieping: OBS t Spectrum Peize ( ) 16

17 1. Hoofdingang 10. Groepslokaal 1 t/m 8 2. Garderobe 11. Technische ruimte 3. IB-ruimte 12. Personeelskamer 4. Schoonmaakruimte 13. Overblijflokaal 5. Kopieerruimte / 14. ICT-plein Orthotheek 15. Directiekamer 6. Kinderkeuken 16. Spreekkamer 7. Balie / conciërge 17. Ingang 8. Cultuurzaal 18. Magazijn 9. Speellokaal 19. Lift De school heeft elf lokalen waarvan er tien in gebruik zijn voor de groepen en één voor het overblijven. De groepen 1 t/m 3 zijn gesitueerd op de begane grond. De groepen 4 t/m 8 hebben het lokaal op de verdieping. De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal voor de muziek-, dans- en gymlessen. Ook andere groepen gebruiken de ruimte voor diverse doeleinden, zoals muzikale vorming of andere expressieactiviteiten. Een keer in de week gaan de kleuters ook naar de grote sporthal voor de gymnastiek. De computerruimte op de verdieping wordt door de meeste groepen gebruikt. Wij maken gebruik van de sporthal voor de gymlessen van de groepen 1 t/m 8. Deze sporthal grenst aan ons speelplein. De keuken op de benedenverdieping wordt ook gebruikt door kinderen, die hier in samenwerking met ouders de heerlijkste gerechten maken. De personeelskamer wordt gebruikt door de leerkrachten van de school. In deze ruimte is ook de keuken voor de verdieping. Het Centrum, de grote centrale ruimte, wordt gebruikt voor meerdere doeleinden, zoals: overleg, werkplek voor kinderen, optredens van en voor kinderen, werken met onderwijsassistente, RT, overblijven, ouderavonden en vieringen. De IB-kamer wordt gebruikt door de IB-er. Hier ligt ook de administratie van de leerlingdossiers en de handelingsplannen. In deze ruimte kan ook met leerlingen individueel of in groepjes gewerkt worden. Ontruiming Onze school heeft een professioneel vluchtplan. Jaarlijks worden er ontruimingsoefeningen gehouden. Er wordt ook tijdens de tussenschoolse opvang geoefend. Bij calamiteiten waarin we het schoolgebouw echt moeten verlaten, worden we na ontruiming opgevangen in de sporthal. De kinderen zullen dan van deze plaats opgehaald moeten worden. OBS t Spectrum Peize ( ) 17

18 3. De organisatie 3.01 Groepen We hebben 9 groepen. De instroomgroepen (groep 1) proberen we klein te houden, omdat we vinden dat een vierjarige kleuter een fijne, rustige start op onze school moet krijgen. Na de Kerstvakantie zal er daarom een extra instroomgroep worden opgestart. Op onze school zijn 2 combinatiegroepen (groep 1/ 2). Wij proberen zoveel mogelijk om de leerlingen te groeperen naar leeftijd. Een uitzondering hierop is, als een leerling gaat versnellen of vertragen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen per groep verschillen. Het maximum aantal leerlingen per groep hebben we niet vastgelegd, omdat dit sterk afhankelijk is van de samenstelling van de groep. Soms kan een groep van 32 leerlingen heel rustig functioneren en een groep van 28 heel druk zijn Het samenstellen van de groepen Jaarlijks wordt in het team besproken welke groepen gevormd worden en welke leerkracht(en) in welke groep(en) komt/komen. De groepsindeling is afhankelijk van het aantal leerlingen, de beschikbare formatieplaatsen en de inzetbaarheid van de leerkrachten. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk wisseling van leerkrachten in één groep te krijgen. Dit alles zijn vaak complexe afwegingen, waarbij zeer veel factoren een rol spelen. U als ouder mag er van uit gaan, dat wij zorgvuldig omgaan met de belangen van de leerlingen en leerkrachten. Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat altijd aan alle wensen tegemoet kan worden gekomen. In de ouderinfo wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt hoe de groepsindeling is voor het nieuwe schooljaar. Ook in de bijlage van de schoolgids, die ieder jaar na de zomervakantie wordt verstrekt, staat de groepsindeling met de namen van de leerkrachten erbij. De vroegere 1-oktober richtlijn, waarbij een kind voor deze datum jarig moest zijn om naar een volgende groep door te kunnen stromen, is op onze school niet meer van toepassing. Op advies van de inspectie hebben wij de richtlijn van 1 oktober verschoven naar 1 januari. De reden hiervoor is, dat de kinderen, als ze op school komen, verder ontwikkeld zijn dan vroeger. Er wordt natuurlijk heel goed gekeken naar de sociale en emotionele ontwikkeling, want het is belangrijk, dat een kind het wel aan kan om naar de volgende groep te gaan. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders Instroomprocedure Nadat wij bericht van de gemeente hebben ontvangen, dat u voor plaatsing van uw vierjarig kind op onze school heeft gekozen, kunt u het volgende van ons verwachten: Voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een informatie- en kennismakingsavond op de school. Op deze avond krijgt u informatie van de directeur en de groepsleerkracht. Op de dag waarop uw kind vier jaar wordt, mag het volledig naar onze school. Uw kind mag, voordat hij/zij vier jaar wordt, drie keer een dagdeel (halve dag) op school komen om alvast een beetje te wennen. Ongeveer 3 weken voor de vierde verjaardag van uw kind wordt er door de groepsleerkracht van groep 1 contact met u opgenomen. Er wordt dan een afspraak gemaakt. OBS t Spectrum Peize ( ) 18

19 Zindelijkheid vinden we een voorwaarde om toegelaten te worden. Het is voor de betreffende leerkracht niet mogelijk om uw kind te verschonen, omdat de groep niet zonder toezicht kan zijn. Voor vierjarige leerlingen geldt volgens de wet geen leerplicht. Een kind hoeft dus pas vanaf zijn/haar vijfde verjaardag naar school. Echter op het moment dat een vierjarige wordt ingeschreven, gaat u een overeenkomst aan met de school en wordt het kind dus in dezelfde positie gesteld als een vijfjarige. Ook voor een vierjarige kleuter dient dus, volgens de regeling vermeld in de schoolgids, verlof te worden aangevraagd. Voor leerlingen, die in de loop van het schooljaar op onze school komen door verhuizing, of andere omstandigheden, draagt de directeur zorg voor goede informatie naar de ouders. Zij verzorgt tevens de contacten met de betreffende groepsleerkracht Overgang naar het voortgezet onderwijs Een goede keuze van vervolgonderwijs vinden wij van groot belang, omdat het bij die keus gaat om de toekomst van uw kind. De ouders beslissen bij welke school ze hun kind willen aanmelden, maar de nieuwe school beslist of men het kind toelaat. In overleg met de ouders van de schoolverlaters verstrekken wij een advies, dat gebaseerd is op o.a. de leerprestaties en karaktereigenschappen. Daarnaast sturen wij ook het resultaat van de Cito-eindtoets naar de gekozen school. Indien de ontvangende school van voortgezet onderwijs twijfelt of speciale onderwijsbegeleiding nodig is, worden van ons meer gegevens gevraagd. Soms worden leerlingen door de nieuwe school extra getoetst. Afhankelijk van de verkregen gegevens beslist de school voor voortgezet onderwijs. Wij vinden dat onze ouders optimaal geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs. Dit houdt in dat wij brochures aanvragen voor de betreffende ouders. Zoals: Kiezen na de basisschool. Een uitgave van het Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting. Het voortgezet onderwijs. Een gids voor ouders, verzorgers en leerlingen. Deze gids wordt uitgegeven door het Ministerie van OCW. Verder krijgen wij informatie van de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio met o.a. een aanbod van open dagen. Wij geven deze informatie mee aan de betreffende ouders. In groep 8 wordt er natuurlijk uitgebreid met de ouders overlegd naar welke school voor voortgezet onderwijs hun kind zal gaan. We streven er naar vóór 1 april de leerling aan te melden Binnengaan van de school Onze school heeft 3 ingangen. De hoofdingang is de ingang voor de groepen 3, 4, 7 en 8. De ingang aan de zijde van het voetbalveld is bedoeld voor de groepen 5 en 6. De kleuters (de groepen 1 en 2) gaan aan de achterzijde, bij de zandbak, naar binnen. We willen graag dat ook de ouders deze ingangen gebruiken bij het brengen van de kinderen. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders naar binnen worden gebracht. De deur is s morgens vanaf 8.15 u. open en s middags vanaf u. Tot de herfstvakantie mogen ook de ouders van de kinderen uit groep 3 mee naar binnen. Deze kinderen maken gebruik van de hoofdingang. Alle andere kinderen blijven buiten spelen tot de zoemer gaat. Vanaf 8.15 u. en u. is er pleintoezicht. De pleinwachten staan bij de deur om de kinderen naar binnen te laten. OBS t Spectrum Peize ( ) 19

20 3.06 Pleinwacht Telkens een kwartier voor aanvang van de lessen en tijdens de pauze is er pleinwacht aanwezig. Eén of meerdere leerkrachten en de conciërge houden dan toezicht Uitgaan van de school De kinderen verlaten de school langs dezelfde weg als bij binnenkomst. De groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten naar de ouders gebracht, die bij het begin van het schoolplein aan de voetbalveldkant staan te wachten. Er wordt, zowel bij binnenkomst als bij het naar huis gaan, gecontroleerd door de leerkracht of alles rustig en gecontroleerd gaat. Er mag niet worden geduwd, gerend en geschreeuwd in de school t Spectrum: een fijne school! Wij streven ernaar, dat de kinderen zich thuis voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het best. We zorgen op onze school voor een ongedwongen sfeer. Er is aandacht voor gedragsregels. Het hebben van respect voor elkaar en het zuinig omgaan met de spullen van jezelf en van een ander vinden we erg belangrijk. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door middel van de methodes, kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. Van elke leerling volgen we, zoals reeds vermeld, de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met regelmaat geven de leerkrachten aan hoe de ontwikkeling verloopt. Wij leggen dit vast en doen hiervan mededeling naar de ouders tijdens de mondelinge rapportages. Een prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk, dat kinderen op school presteren, maar de prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Met onderwijs op maat bedoelen we de voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden. De leermomenten zijn collectief of individueel. Er wordt veel samen gedaan: samen geluisterd, samen gespeeld, samen gewerkt. Daarnaast wordt er veel individueel gewerkt, omdat veel kinderen dit ook prettig vinden en omdat kinderen nu eenmaal verschillen in mogelijkheden. Veel opdrachten worden zodoende gemaakt in de tijd van het zelfstandig werken. Op deze momenten werken de kinderen individueel aan één of meerdere opdrachten. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht een begeleidende taak en kan hij/zij tegemoet komen aan de individuele ontwikkeling van de leerlingen Als uw kind niet graag naar school gaat Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er achter te komen wat de reden daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter verbetering van de situatie. Betreft het pesten, dan kunt u van ons verwachten, dat wij daarin actie ondernemen. Graag en met plezier naar school gaan is de basis van al het leren! Omdat ouders vaak eerder en beter kunnen constateren dat er iets aan de hand is, hopen wij dat dit tijdig wordt gemeld. OBS t Spectrum Peize ( ) 20

voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Willibrordusschool en andere belangstellenden

voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Willibrordusschool en andere belangstellenden BASBULLETIN voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Willibrordusschool en andere belangstellenden februari 2009 Inleiding Met ingang van dit schooljaar werken wij op de Willibrordusschool aan

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Informatie voor ouders en verzorgers Voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar Optimale ontwikkeling van ieder kind Spel staat centraal Zelfstandig leren Wat

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Visie en reglement van de tussenschoolse opvang

Visie en reglement van de tussenschoolse opvang Visie en reglement van de tussenschoolse opvang visie en reglement T.S.O. de Caegh vastgesteld door MZR dd. 22 mei 2006 1 Doelstelling De tussenschoolse opvang van de R.K. basisschool de Caegh te Obdam

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind Op Openbare Basisschool De Eendragt zijn alle kinderen van harte welkom. Met elke culturele

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie