Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 1

2 Voorwoord Op grond van artikel 4:81, lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan het Drechtstedenbestuur beleidsregels vaststellen voor de individuele voorzieningen Wmo: 1. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. Als de beleidsregels zijn vastgesteld, kan in beschikkingen eenvoudig daarnaar worden verwezen. Uiteraard is het wel zo dat besluiten volgens de beleidsregels moeten worden genomen. Dit sluit uiteraard niet uit om bij gewijzigd beleid de beleidsregels aan te passen. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is op 21 maart 2007 door de Drechtraad vastgesteld. Vervolgens heeft het Drechtstedenbestuurhet Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden op 7 mei 2007 vastgesteld. De Drechtstedenbestuurheeft ook de beleidsregels individuele voorzieningen vastgesteld. Het Besluit en de beleidsregels mogen niet in strijd komen met de Verordening. De beleidsregels van de Drechtsteden worden als richtlijnen opgenomen in het handboek Wmo van Schulinck. Het handboek Wmo van Schulinck wordt door de Sociale Dienst Drechtsteden, en vele andere gemeenten in Nederland, gebruikt als handboek voor de dagelijkse uitvoering van de Wmo individuele voorzieningen. Naast een papieren versie is deze ook digitaal beschikbaar voor de Wmo bureauhoofden, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, en de Wmo consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het handboek van Schulinck biedt een aantal voordelen. Het wordt up to date gehouden. Alle wijzigingen in wet- en regelgeving worden gesignaleerd en opgenomen. Bovendien biedt het handboek per onderdeel een overzicht van jurisprudentie en allerlei mogelijke individuele voorzieningen zijn uitvoerig beschreven. De indeling en nummering van de Beleidsregels/richtlijnen is gebaseerd op en conform de indeling van het handboek Wmo van Schulinck. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanvraag pag. 4 Hoofdstuk 2 Recht op individuele voorzieningen pag. 6 Hoofdstuk 3 Inkomen pag. 12 Hoofdstuk 4 Eigen bijdrage pag. 14 Hoofdstuk 5 Eigen aandeel pag. 17 Hoofdstuk 6 Woonvoorzieningen pag. 18 Hoofdstuk 7 Vervoersvoorzieningen pag. 31 Hoofdstuk 8 Rolstoelvoorzieningen pag. 47 Hoofdstuk 9 Hulp bij het huishouden pag. 52 Hoofdstuk 10 Kindervoorzieningen pag. 56 Hoofdstuk 11 Herziening, intrekking en terugvordering pag. 58 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 3

4 Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke machtiging Deze richtlijn geeft aan of een gemeente en zo ja in welke gevallen een schriftelijke machtiging vereist indien een ander de belanghebbende vertegenwoordigt. Het komt geregeld voor dat een belanghebbende niet bij machte is zelf een aanvraag voor een voorziening in te dienen, of bezwaar te maken tegen een afwijzende beschikking etc. Veelal zal de belanghebbende zich dan willen laten vertegenwoordigen. De mogelijkheid van het verlenen van een machtiging is opgenomen op het aanvraagformulier Wmo-iv van de Sociale Dienst Drechtsteden. I002 - In welke gemeente moet de aanvraag worden ingediend? In de Wmo staat geen artikel dat regelt in welke gemeente de burger zijn aanvraag moet indienen. In andere wetten, zoals de WWB, is dit wel nadrukkelijk geregeld. Het lijkt de bedoeling van de wetgever dat de burger een voorziening aanvraagt in de gemeente waar hij woont. Nu dit niet in de Wmo is geregeld, is het van belang dit in de Wmo-verordening te regelen, zodat de belanghebbende weet in welke gemeente hij zich moet melden voor een aanvraag. In de Verordening is bepaald dat geen voorziening wordt toegekend als de aanvrager niet woonachtig is in een van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht (artikel 2 lid 2 onder b.) Daarnaast is in de Verordening specifiek met betrekking tot woonvoorzieningen bepaald dat een woonvoorziening slechts verleend wordt indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen (artikel 19 lid 1). N.B.: Een financiële tegemoetkoming in de kosten voor verhuizing en inrichting kan uitsluitend aangevraagd worden in de gemeente waar de te verlaten woonruimte staat. In eerste instantie geeft de gemeentelijke basisadministratie uitsluitsel. Voor bepaalde gezondheidszorginstellingen geldt dat de bewoners een briefadres elders kunnen aanhouden. De gemeente waar de aanvrager van de voorziening daadwerkelijk verblijft heeft de verplichting tot compensatie van beperkingen. I003 - Bij welke instantie moet de aanvraag worden ingediend? Het Drechtstedenbestuur draagt zorg voor de verlening van Wmo-voorzieningen. Het Drechtstedenbestuur kan bepalen dat belanghebbende zijn aanvraag moet indienen bij een door hen aan te wijzen instantie. Sinds 1 juli 2004 is het ook mogelijk dat aanvragen digitaal worden ingediend. In de Verordening is bepaald dat de aanvraag wordt ingediend bij het Wmo loket (artikel 31). De Wmo aanvraag voor individuele voorzieningen wordt bij één van de serviceloketten (= tevens Wmo loket) van de Sociale Dienst Drechtsteden in de 6 gemeenten ingediend. Dit kan aan de balie, telefonisch, per fax, of per post. Via de gemeentelijke websites kunnen Wmo aanvragen ook digitaal via het E-loket ingediend worden. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 4

5 I004 - Vorm van de aanvraag Deze richtlijn geeft aan op welke wijze de belanghebbende zijn aanvraag moet indienen. Voor het aanvragen van Wmo individuele voorzieningen dient de belanghebbende gebruik te maken van het aanvraagformulier Wmo-iv van de Sociale Dienst Drechtsteden, bepaald in artikel 30 van de Verordening. Dit kan worden afgehaald of ingevuld bij één van de serviceloketten (= tevens Wmo loket) van de Sociale Dienst Drechtsteden of telefonisch worden aangevraagd. Via de gemeentelijke websites is het ook mogelijk een elektronische aanvraag in te dienen via het E-loket. I005 - Identificatieplicht Deze richtlijn geeft aan of en zo ja, op welke wijze belanghebbende zich voor een aanvraag dient te identificeren. Het identificeren is op grond van artikel 8 Wmo vooral van belang bij vreemdelingen. Op grond van dit artikel kunnen slechts de aangegeven vreemdelingen aanspraak maken op Wmovoorzieningen. Het recht op Wmo voorzieningen voor vreemdelingen hangt dus samen met de verblijfsstatus. Iedere belanghebbende die rechtmatig in Nederland verblijft, hoeft geen geldig legitimatiebewijs te overleggen. Bij de aanvraag van een individuele voorziening wordt de verblijfsstatus getoetst met behulp van een uitdraai van de GBA. I006 - Afhandeling ingetrokken aanvragen In deze richtlijn kan het Drechtstedenbestuur aangeven hoe te handelen indien belanghebbende aangeeft dat hij de aanvraag intrekt. Er is geen wettelijk voorgeschreven traject voor het intrekken van een aanvraag. Er moet evenwel worden aangenomen dat een belanghebbende te allen tijde bevoegd is om zijn aanvraag in te trekken. Het intrekken van een aanvraag moet door de belanghebbende altijd schriftelijk worden bevestigd middels het formulier "Intrekking verklaring aanvraag Sociale Dienst Drechtsteden". De behandelend consulent zendt dit formulier toe aan belanghebbende. Verder geldt dat het intrekken van een aanvraag altijd door het Drechtstedenbestuur wordt bevestigd met een brief. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 5

6 Hoofdstuk 2 Recht op individuele voorzieningen I007 Wat is een algemene voorziening? Er is geen wettelijke definitie van het begrip algemene voorziening. Deze richtlijn geeft aan wat in de Drechtsteden wordt verstaan onder een algemene voorziening. Een algemene voorziening is een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt (Verordening: artikel 1, lid h.) I008 - Primaat van de algemene voorziening Deze richtlijn geeft aan of en zo ja op welke wijze het primaat van de algemene voorziening wordt toegepast. De Verordening kent voor de volgende voorzieningen het primaat van de algemene voorziening, mits deze beschikbaar is: - hulp bij het huishouden (Verordening: artikel 9); - woonvoorziening (Verordening: artikel 14); - vervoersvoorziening (Verordening: artikel 24); - rolstoelvoorziening (Verordening: artikel 28). In de Drechtsteden zijn nauwelijks algemene voorzieningen beschikbaar. Er zijn daarom in deze richtlijn nog geen specifieke afwegingscriteria geformuleerd voor de keuze tussen een algemene voorziening en een individuele voorziening. Een primaat geldt alleen voor het in de Drechtsteden aanwezige collectief vraagafhankelijk vervoer, de DrechtHopper en SliedrechtHopper. I009 - Individueel gericht Deze richtlijn geeft aan in welke artikelen van de Wmo-verordening regels en uitzonderingen zijn opgenomen inzake de eis dat een voorziening in overwegende mate gericht moet zijn op het individu. Met een bepaling in de verordening dat een voorziening in overwegende mate op het individu gericht moet zijn, wordt beoogd aanvragen van gemeenschappelijke voorzieningen uit te sluiten. Een Wmo voorziening kan slechts worden toegekend voor zover deze in overwegende mate op het individu is gericht (Verordening: artikel 2, lid 1 c.) Het probleem van het individu dient op grond van de wet te worden gecompenseerd. Dat individuele probleem staat dan ook centraal bij de beoordeling van de aanvraag voor een voorziening op grond van de wet. Dit betekent niet dat er geen algemene voorzieningen kunnen worden aangeboden. Een voorbeeld van een algemene voorziening waarmee een individueel (vervoers)probleem kan worden gecompenseerd is het collectief vervoer. De toekenning van collectief vervoer geschiedt op basis van een individuele aanvraag en beoordeling. I010 - Langdurig noodzakelijk Deze richtlijn geeft aan of, en zo ja, ten aanzien van welke voorziening(en) de eis is opgenomen dat een voorziening langdurig noodzakelijk moet zijn. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 6

7 Deze richtlijn wordt opgenomen om te voorkomen dat belanghebbende bij kortdurende beperkingen of problemen aanspraak kan maken op Wmo-voorzieningen. Hiertoe bestaan immers andere regelingen zoals de Regeling zorgverzekering die door de thuiszorgorganisaties wordt uitgevoerd. Over het algemeen wordt een periode tot 6 maanden aangehouden als kortdurend. Dit sluit aan bij de maximale uitlevertermijn van voorzieningen door de thuiszorgorganisatie. Tevens geeft deze richtlijn aan dat een voorziening noodzakelijk moet zijn. Hiermee wordt voorkomen dat voorzieningen die gemakkelijk of wenselijk zijn moeten worden verstrekt. Overigens valt de kortdurende hulp bij het huishouden wel onder de Wmo. Dit betekent dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de kortdurende hulp bij het huishouden, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname In de Verordening is bepaald dat: Een voorziening kan slechts worden toegekend voorzover deze langdurig (= langer dan zes maanden) noodzakelijk is om de beperkingen op het gebied van het voeren van het huishouden, het verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan op te heffen of te verminderen. Een uitzondering op de regel dat de aangevraagde voorziening langdurig noodzakelijk moet zijn, wordt gevormd door situaties waarin voor een afzienbare periode hulp bij het huishouden nodig is, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis na een opname of bij een ontregeld huishouden (artikel 2, lid 1 a.) I011 - Goedkoopst adequaat Deze richtlijn geeft aan in welk artikel van de Wmo-verordening de bepaling is opgenomen dat slechts de goedkoopste adequate voorziening wordt toegekend. Deze richtlijn is opgenomen om te voorkomen dat ook duurdere voorzieningen moeten worden toegekend dan die voorzieningen die naar objectieve maatstaven nog toereikend zijn. Een voorziening kan slechts worden toegekend voorzover: deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden aangemerkt (Verordening: artikel 2, lid 1 b.) I012 - Duurdere voorzieningen dan geïndiceerd Deze richtlijn geeft aan hoe het gemeentelijke beleid luidt ten aanzien van de wens van belanghebbende om van een duurdere voorziening. Het is mogelijk een voorziening te verstrekken die duurder is dan de goedkoopst adequate voorziening, mits de belanghebbende bereid is het prijsverschil voor eigen rekening te nemen, en onder de voorwaarde dat deze voorziening adequaat is. I013 - Algemeen gebruikelijk Deze richtlijn geeft aan in welk artikel van de Wmo-verordening de regel is opgenomen dat algemeen gebruikelijke voorzieningen niet worden toegekend. Met het criterium algemeen gebruikelijk wordt beoogd te voorkomen dat het Drechtstedenbestuur een voorziening verstrekt waarvan, gelet op de omstandigheden van betrokken belanghebbende, aannemelijk is te achten dat deze daarover, ook als hij of zij geen beperking of probleem had, de beschikking (zou) kunnen hebben. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 7

8 Geen voorziening wordt toegekend indien de voorziening voor een met de aanvrager vergelijkbaar persoon algemeen gebruikelijk is (Verordening: artikel 2, lid 2 a.) Een door de aanvrager gevraagde voorziening is algemeen gebruikelijk voor een persoon als de aanvrager indien een persoon zonder beperkingen, die zich voor wat betreft leeftijd, inkomen etc. in een vergelijkbare positie bevindt, naar maatschappelijke maatstaf redelijkerwijs de beschikking zou (kunnen) hebben over een dergelijke voorziening. Het begrip algemeen gebruikelijk stamt nog uit de tijd van de AAW. Volgens de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is een zaak algemeen gebruikelijk indien de volgende criteria van toepassing zijn: 1. de voorziening is niet speciaal voor gehandicapten bedoeld; 2. de voorziening is in de reguliere handel verkrijgbaar; 3. de voorziening is in prijs vergelijkbaar met soortgelijke producten. In individuele gevallen kan een voorziening die op zichzelf als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd, vanwege omstandigheden aan de kant van de aanvrager toch niet als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Er moet dan een uitzondering worden gemaakt, waarbij het gaat om: 1. een plotseling optredende handicap, waardoor algemeen gebruikelijke voorzieningen eerder dan normaal moeten worden vervangen; 2. de aanvrager heeft een inkomen, dat door aantoonbare kosten van de handicap onder de voor hem/haar geldende bijstandsnorm dreigt te komen. I014 - Aanvraag voor verstrijken normale afschrijvingsduur Deze richtlijn geeft aan hoe het beleid luidt ten aanzien van aanvragen die worden ingediend voordat de normale afschrijvingsduur van de voorziening is verstreken Om een duurzaam gebruik van de toegekende voorzieningen te waarborgen kan in de Wmo verordening bepaald worden dat geen nieuwe voorziening wordt toegekend, indien de normale afschrijvingsduur van een eerder verleende voorziening nog niet is verstreken. Uiteraard laat dit onverlet dat in situaties waarin de voorziening buiten de schuld van de belanghebbende geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, dit uitgangspunt kan worden verlaten. Het Drechtstedenbestuur weigert een voorziening als waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens de Wvg of krachtens de Wmo is verleend en de normale afschrijvingsduur voor die voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder verleende voorziening geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de belanghebbende zijn toe te rekenen (Verordening artikel 2 lid 2 g.) Er is in de verordening geen standaard afschrijvingsduur per voorziening vastgelegd. Bij een aanvraag voor het vervangen van een voorziening, wordt eerst onderzocht of de medische situatie van de aanvrager is veranderd. Als dat niet het geval is, wordt bepaald of de verwachte normale afschrijvingsduur al dan niet is verstreken. Indien de normale afschrijvingsduur van een eerder verleende voorziening nog niet is verstreken wordt geen nieuwe voorziening verstrekt. Wanneer de medische situatie dusdanig is veranderd waardoor de voorziening niet meer adequaat is kan een nieuwe voorziening worden toegekend. De afschrijvingsduur speelt in dit geval geen rol. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 8

9 I015 - Kosten voorziening voordat besluit is genomen Deze richtlijn geeft aan hoe het beleid luidt ten aanzien van het verstrekken van voorzieningen, waarvoor de kosten zijn gemaakt voordat een besluit is genomen. Het Drechtstedenbestuur kan in haar beleid opnemen dat geen voorziening wordt verstrekt, indien de kosten voor de voorziening reeds voor de datum van het besluit naar aanleiding van die aanvraag zijn gemaakt. Hierbij kan een uitzondering worden gemaakt, indien het Drechtstedenbestuur schriftelijk toestemming heeft verleend voor het maken van die kosten. De reden voor een dergelijk beleid is dat het Drechtstedenbestuur in zo n geval geen mogelijkheden meer heeft de noodzaak van de voorziening vast te stellen noch invloed heeft op de te verlenen soort voorziening. Zo zullen verbouwingswerkzaamheden niet eerder mogen worden aangevangen dan het moment waarop het college een beslissing over een aanvraag voor een woonvoorziening van bouwkundige of woontechnische aard heeft genomen. Door deze regeling wordt voorkomen dat een voorziening waar vroegtijdig mee is begonnen uiteindelijk niet overeenstemt met hetgeen het Drechtstedenbestuur als de goedkoopste adequate voorziening beschouwt. Het Drechtstedenbestuur kan immers ook factoren mee laten wegen die buiten de woonruimte van de persoon met beperkingen gelegen zijn, zoals een beschikbaar aangepaste woning elders, waardoor een woonvoorziening van bouwkundige of woontechnische aard wellicht niet noodzakelijk is. Het Drechtstedenbestuur weigert een voorziening indien de aanvraag een financiële tegemoetkoming in, of een PGB voor kosten betreft die de belanghebbende voor de datum van het besluit naar aanleiding van die aanvraag heeft gemaakt, tenzij het Drechtstedenbestuur schriftelijk toestemming heeft verleend voor het maken van de kosten (Verordening artikel 2 lid 2 f.) I016 - Wettelijke regeling of privaatrechtelijke verbintenis Deze richtlijn geeft aan of in het beleid is opgenomen dat geen voorziening wordt toegekend indien er aanspraak gemaakt kan worden op de voorziening op grond van een andere wettelijke regeling en/of een privaatrechtelijke verbintenis. De voorrang van een andere wettelijke bepaling op de Wmo is geregeld in artikel 2 Wmo. Het opnemen van een bepaling in de Wmo verordening dat geen voorziening wordt toegekend indien er op grond van enige andere wettelijke bepaling aanspraak bestaat op de voorziening, is daarom strikt genomen overbodig. Het Drechtstedenbestuur weigert een voorziening voor zover op grond van enige andere wettelijke regeling aanspraak op de voorziening bestaat. Ingeval er beroep op een andere regeling of overeenkomst kan worden gedaan, geldt dit als voorliggende voorziening. Verstrekking van een Wmo-voorziening is dus niet mogelijk wanneer de aangevraagde voorziening onder een andere (voorliggende) regeling wordt verstrekt. Het kan gaan om: AWBZ: ADL-hulpmiddelen voor lopen, zitten en slapen, communicatie, voeding, persoonlijke verzorging, inrichtingselementen voor woningen. Een overzicht van mogelijke hulpmiddelen is opgenomen in de bijlage. Ook wordt géén voorziening toegekend indien er aanspraak bestaat via een privaatrechtelijke overeenkomst of verbintenis. Wel bestaat in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid om een voorziening onder cessie verstrekken, bijvoorbeeld als er sprake is van een langdurige gerechtelijke procedure bij aansprakelijkheid. Als een persoon gehandicapt raakt als gevolg van een bedrijfsongeval kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de opgelopen handicap, zoals een dure aanpassing van de woning. De mogelijkheid van het voorwaardelijk toekennen van een voorziening moet echter wel opwegen tegen de kosten van terugvordering. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 9

10 I017 - Inkomensgrenzen Deze richtlijn geeft aan of het Drechtstedenbestuur inkomensgrenzen hanteert en zo ja, op welke manier deze worden berekend. De gemeenteraad, in dit geval de Drechtraad, is bevoegd om ten aanzien van diverse soorten voorzieningen inkomensgrenzen te stellen. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 5 Wmo. Immers in artikel 5 Wmo is bepaald dat de gemeenteraad nadere voorwaarden kan stellen waaronder personen die aanspraak hebben op individuele voorzieningen hier daadwerkelijk recht op hebben. Het stellen van inkomensgrenzen kan zo n voorwaarde zijn. Op grond van artikel 25 van de Verordening geldt er een inkomensgrens van 1,5 maal het WWB norminkomen voor: een auto of een met een auto vergelijkbare voorziening en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten een financiële tegemoetkoming voor gebruik van een (bruikleen) auto een financiële tegemoetkoming voor gebruik van een (rolstoel) taxi Uitzondering: Indien het inkomen meer bedraagt dan 1,5 maal het WWB norminkomen, terwijl uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een rolstoeltaxi, wordt het verschil tussen een taxikostenvergoeding en de vergoeding voor gebruik van de rolstoeltaxi vergoed. I018 - Drempelbedrag Deze richtlijn geeft aan of er op grond van het beleid een drempelbedrag geldt. Binnen de Wvg was het mogelijk om bij de toekenning van woon- en vervoersvoorzieningen een drempelbedrag te hanteren. Er werd in dat geval geen voorziening verstrekt indien de kosten van deze voorziening minder bedroegen dan het drempelbedrag. Wel mocht het drempelbedrag onder de Wvg in een individueel geval niet hoger zijn dan de maximaal mogelijke eigen bijdrage of eigen betaling. Het is onduidelijk of er binnen de Wmo een drempelbedrag gehanteerd kan worden. Hierover moet de rechter uiteindelijk duidelijkheid bieden. Er geldt geen drempelbedrag. I019 - Overige voorwaarden en weigeringsgronden Deze richtlijn geeft aan welke andere voorwaarden en/of weigeringsgronden in het beleid zijn opgenomen. Geen voorziening wordt toegekend: indien de aanvrager zelf in staat is om de beperkingen te compenseren; het Drechtstedenbestuur houdt rekening met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien (artikel 4 lid 2 Wmo) voor zover er aan de zijde van de aanvrager geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen waarvoor de voorziening wordt aangevraagd (Verordening artikel 2 lid 2 e.). Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 10

11 I020 - Hardheidsclausule Deze richtlijn geeft aan of de hardheidsclausule in de Verordening is opgenomen. Het Wmo beleid, zoals dat is neergelegd in ondermeer de Verordening en de eventueel daarop gebaseerde besluiten, kan onmogelijk voorzien in alle voorkomende situaties. De Verordening bevat daarom meestal een bepaling dat het college, in dit geval, de Bestuurscommissie, in individuele gevallen ten gunste van de belanghebbende kan afwijken van de strikte bepalingen van het Wmo beleid. De hardheidsclausule is opgenomen in artikel 37 van de Verordening en luidt als volgt: Het Drechtstedenbestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 37 bepaalt dat het Drechtstedenbestuur in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de bepalingen van deze verordening, en dus niet van de in de wet zelf genoemde bepalingen. Zonodig wordt hierbij advies ingewonnen. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste, en nooit ten nadele van de betrokken persoon met beperkingen of de eigenaar van de woonruimte. Bij de woningeigenaar, bijvoorbeeld een corporatie kan gedacht worden aan een situatie waar het van belang is dat een woonruimte ook langer dan zes maanden leeg staat, omdat bijvoorbeeld bekend is dat een persoon met beperkingen voor wie de aangepaste woning uitermate geschikt is, op het punt staat om uit een revalidatiecentrum te worden ontslagen. In die gevallen kan het doelmatiger zijn om een langere periode een tegemoetkoming in de huurderving te verstrekken. Verder is met nadruk gemeld: in bijzondere gevallen. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet beschouwd worden als een uitzondering en niet als een regel. Het Drechtstedenbestuur moet in verband met precedentwerking dan ook duidelijk aangeven waarom in een bepaalde situatie van de Verordening wordt afgeweken. I021 - Medewerking belanghebbende of anderen Deze richtlijn geeft aan of in het beleid rekening wordt gehouden met de van de belanghebbende zelf of van anderen te vergen medewerking. In artikel 10 van de Verordening is bepaald dat een aanvrager niet in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden als tot de leefeenheid waar deze persoon deel van uitmaakt één of meer huisgenoten behoren die wel in staat zijn het huishoudelijk werk te verrichten. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 11

12 Hoofdstuk 3 - Inkomen I023 Relevantie inkomensbegrip Deze richtlijn geeft aan of het inkomensbegrip relevant is. Het inkomen is alleen relevant indien de gemeente één of meer van de volgende mogelijkheden hanteert: - het vragen van een eigen bijdrage - het vragen van een eigen aandeel - het hanteren van inkomensgrenzen In de Verordening is bepaald dat een eigen bijdrage wordt gevraagd, en inkomensgrenzen worden gehanteerd (artikel 7 en 25 van de Verordening). Hoofdstuk 3 is daarom geheel relevant. I024 Inkomensbegrip bij inkomensgrenzen Deze richtlijn geeft aan welk inkomensbegrip de Drechtsteden gebruiken bij het hanteren van inkomensgrenzen. De Drechtraad is bevoegd om ten aanzien van diverse soorten voorzieningen inkomensgrenzen te stellen. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 5 Wmo. Immers in artikel 5 Wmo is bepaald dat de gemeenteraad nadere voorwaarden kan stellen waaronder personen die aanspraak hebben op individuele voorzieningen hier daadwerkelijk recht op hebben. Het stellen van inkomensgrenzen houdt in dat de betreffende voorzieningen niet worden verstrekt aan belanghebbenden met een inkomen boven de inkomensgrens. Het inkomen is van belang om te kunnen toetsen aan de inkomensgrens. Dit inkomensbegrip is niet wettelijk vastgelegd. De gemeenteraad is dus vrij in de invulling van het inkomensbegrip voor de toetsing aan inkomensgrenzen. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden wordt op twee manieren een inkomensbegrip met bijbehorende grenzen gehanteerd. 1. Het hanteren van het inkomensbegrip uit artikel 4.2 Besluit maatschappelijke ondersteuning. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is bepaald dat het hanteren van dit inkomensbegrip alleen geldt voor het vaststellen van een eigen bijdrage voor de individuele voorziening Hulp bij het huishouden (Besluit artikel 2.1. en artikel 3) 2. Het hanteren van het inkomensbegrip, bepaald in artikel 25 van de Verordening, met inkomensgrenzen die een rol spelen bij het toekennen van bepaalde vervoersvoorzieningen. Hierbij geldt als inkomensgrens 1,5 x het norminkomen, genoemd in paragraaf 3.2 van de Wet werk en bijstand (WWB), omgerekend tot een bedrag per kalenderjaar (Besluit artikel 2.3., 6 en 7). I025 Vaststellen inkomen Deze richtlijn geeft aan op welke wijze het inkomen wordt vastgesteld. Zie ook richtlijn I024 Bij het vaststellen van het inkomen worden twee inkomensbegrippen met bijbehorende inkomensgrenzen gehanteerd. 1. Het inkomen op grond van artikel 4.2 Besluit maatschappelijke ondersteuning. Het betreft het verzamelinkomen van twee jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag (bijv. in 2007 is het verzamelinkomen van 2005 van toepassing). Het verzamelinkomen is vastgesteld door de Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 12

13 Belastingdienst. Voor het vaststellen van de eigen bijdrage hulp bij het huishouden vraagt het CAK-BZ het verzamelinkomen op bij de Belastingdienst. 2. Het inkomen vast te stellen bij het toekennen van bepaalde vervoersvoorzieningen. Hierbij geldt als inkomensgrens 1,5 x het norminkomen, genoemd in paragraaf 3.2 van de Wet werk en bijstand (WWB). Het WWB norminkomen wordt omgerekend tot een bedrag per kalenderjaar. Hierbij geldt dat deze normen voor een belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar die een alleenstaande of een alleenstaande ouder is, en die niet in een inrichting verblijft, eerst zijn verhoogd met de toeslag, genoemd in artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en bijstand, en de normen van een alleenstaande of een alleenstaande ouder, of gehuwde, die in een inrichting verblijft, eerst zijn verhoogd met de bedragen, genoemd in artikel 23, tweede lid, van de Wet werk en bijstand. I026 Vrijgelaten inkomsten Deze richtlijn geeft aan welke inkomsten bij de vaststelling van het inkomen worden vrijgelaten. Zie ook richtlijn I024 en I025. Wanneer de gemeenteraad, in dit geval de Drechtraad, bij het gebruik van inkomensgrenzen een eigen inkomensbegrip hanteert, kan ze ervoor kiezen bepaalde inkomsten buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het inkomen in het kader van de Wmo. De gemeente kan, net als onder de Wvg, aansluiten bij artikel 31 lid 2 en artikel 33 lid 5 WWB en de daar genoemde inkomsten (kinderbijslag, heffingskortingen, no-claim teruggave, etc.) vrijlaten. Het Drechtstedenbestuur laat de inkomsten als bedoeld in artikel 31 lid 2 en artikel 33 lid 5 WWB buiten beschouwing bij de vaststelling van het inkomen. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 13

14 Hoofdstuk 4 Eigen bijdrage I027 Relevantie eigen bijdrage Deze richtlijn geeft aan of het hoofdstuk eigen bijdrage relevant is. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een persoon van 18 jaar of ouder, aan wie een voorziening in natura of PGB wordt verstrekt, een eigen bijdrage is verschuldigd. Het wel of niet vragen van een eigen bijdrage heeft de nodige financiële consequenties. Het vragen van eigen bijdragen leidt immers tot (extra) inkomsten voor de gemeente. Indien de gemeente ervoor kiest om geen eigen bijdrage te vragen, loopt ze dus de nodige inkomsten mis. Dit kan, gelet op het beperkte budget, onwenselijk zijn. Daarbij komt dat het niet vragen van eigen bijdrage, niet per definitie betekent dat betreffende personen geen eigen bijdrage verschuldigd is. Weliswaar is er dan geen eigen bijdrage in het kader van de Wmo, maar voor zover deze personen aanspraak maken op een AWBZ-voorziening betalen ze daarvoor een eigen bijdrage, ongeacht hun inkomen. Het is niet zo dat deze personen helemaal geen eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het is dus de vraag: betaalt de persoon eigen bijdrage of eigen aandeel aan de gemeente of een eigen bijdrage aan het Zorgkantoor. In de Verordening is bepaald dat een eigen bijdrage gevraagd wordt (artikel 7 van de Verordening). Hoofdstuk 4 is daarom geheel relevant. Het Drechtstedenbestuur heeft besloten om per 1 september 2011 een eigen bijdrage in te voeren voor alle individuele voorzieningen, behalve voor rolstoelen. I028 - Eigen bijdrage bij personen jonger dan 18 jaar Deze richtlijn geeft aan wat het beleid is inzake de eigen bijdrage bij het verstrekken van een voorziening ten behoeve van een persoon jonger dan 18 jaar. Een eigen bijdrage kan alleen gevraagd worden van personen van 18 jaar en ouder. Personen jonger dan 18 jaar zijn niet zelf bijdrageplichtig (artikel 15 Wmo). De vraag is enerzijds of bij personen jonger dan 18 jaar een eigen bijdrage van de ouders kan worden gevraagd. Anderzijds is de vraag of het inkomen van de ouders een rol speelt bij de vaststelling van de eigen bijdrage, indien de voorziening bedoeld is voor een persoon jonger dan 18 jaar. De toelichting op artikel 15 Wmo geeft aan dat de bijdrageplicht voor onderhoudsplichtige ouders, zoals die in artikel 5 lid 2 WVG is geregeld, is komen te vervallen (TK , , nr. 3, p ). Artikel 5 lid 2 WVG regelde dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming kon worden afgestemd op het inkomen van de gehandicapte, waarbij bij een gehandicapte jonger dan 18 jaar het inkomen van de ouders in aanmerking kan worden genomen. Artikel 6 lid 2 WVG bevatte een soortgelijke bepaling voor de hoogte van de eigen bijdrage. In de memorie van antwoord (EK , , C) wekt de staatssecretaris echter de suggestie dat het inkomen van de ouders van minderjarige kinderen, in tegenstelling tot hetgeen de toelichting op artikel 15 Wmo doet vermoeden, wel een rol speelt in het kader van de Wmo. De staatssecretaris geeft aan dat bij personen beneden de leeftijd van 18 jaar de draagkracht van de ouders relevant is gelet op de zorgplicht van ouders voor hun kinderen. Aangezien ouders voor hun minderjarige kinderen de aanvragende partij zijn als het om maatschappelijke ondersteuning gaat, is het volgens de staatssecretaris logisch om artikel 4 lid 2 Wmo te interpreteren naar analogie van artikel 15 Wmo. Echter artikel 15 Wmo, en met name de toelichting hierop, duiden erop dat het inkomen van ouders niet relevant is, terwijl de staatssecretaris zegt dat de draagkracht van ouders wel relevant is. Van de ouders van personen beneden 18 jaar wordt vooralsnog geen eigen bijdrage gevraagd. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 14

15 I029 - Wie is eigen bijdrage verschuldigd? Deze richtlijn geeft aan wie een eigen bijdrage verschuldigd is. Een eigen bijdrage kan alleen gevraagd worden van personen van 18 jaar en ouder (artikel 15 lid 1 Wmo). De gemeenteraad kan regelen dat bepaalde personen geen eigen bijdrage zijn verschuldigd, ongeacht de verstrekte voorziening. Een eigen bijdrage wordt gevraagd van elke persoon van 18 jaar of ouder aan wie een voorziening in natura of een PGB is verleend. I030 - Voor welke voorzieningen is eigen bijdrage verschuldigd? Deze richtlijn geeft aan voor welke voorzieningen, die in natura of in de vorm van een PGB worden verstrekt, een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het Drechtstedenbestuur heeft besloten om per 1 september 2011 een eigen bijdrage in te voeren voor alle individuele voorzieningen, behalve voor rolstoelen. I031 - Hoogte van de eigen bijdrage Deze richtlijn geeft aan wat de (maximale) hoogte van de eigen bijdrage is. Noch de Wmo noch het Besluit maatschappelijke ondersteuning regelt de exacte hoogte van de eigen bijdrage. Het is aan de gemeente overgelaten om de hoogte van de eigen bijdrage te bepalen. Wel mag de eigen bijdrage niet hoger zijn dan de kostprijs van de voorziening (TK , , nr. 7 en Staatsblad 2006, 450, p. 17). Daarnaast bepaalt artikel 4.1 lid 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning wat het maximum is dat per vier weken aan eigen bijdrage en eigen aandeel tezamen gevraagd mag worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vier doelgroepen. Een beperkende factor met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage is dat er geen opeenstapeling mag zijn tussen het eigen aandeel en de eigen bijdrage Wmo en de eigen bijdrage AWBZ. Dit staat bekend onder het anticumulatiebeding. De hoogte van de eigen bijdrage is bepaald in artikel 3 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. I032 - Periode waarover eigen bijdrage wordt gevraagd Deze richtlijn geeft aan gedurende welke periode een eigen bijdrage wordt gevraagd. Voor een aantal voorzieningen is de periode waarover de eigen bijdrage mag worden gevraagd beperkt tot 39 perioden van vier weken. Het betreft hier de voorzieningen die bestaan uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager (artikel 4.1 lid 3 Besluit maatschappelijke ondersteuning). Voor de niet in artikel 4.1 lid 3 Besluit maatschappelijke ondersteuning genoemde voorzieningen, zoals een scootmobiel of een woonvoorziening die in bruikleen wordt verstrekt, geldt geen maximumperiode. Een andere belangrijke beperking is dat de eigen bijdrage niet hoger mag zijn dan de kostprijs van de voorziening (TK , , nr. 7 en Staatsblad 2006, 450, p. 17). Dus zodra de Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 15

16 belanghebbende de kostprijs van de voorziening heeft betaald, kan niet langer een eigen bijdrage worden gevraagd. Dit geldt ook indien de 39 perioden van 4 weken, zoals genoemd in artikel 4.1 lid 3 Besluit maatschappelijke ondersteuning, nog niet is afgelopen. Het Drechtstedenbestuur heeft besloten om per 1 september 2011 een eigen bijdrage in te voeren voor alle individuele voorzieningen, behalve voor rolstoelen. De eigen bijdrage wordt gevraagd per periode van 4 weken. Gedurende de termijn dat de voorziening of hulp wordt geboden (x keer 4 weken) wordt een eigen bijdrage gevraagd (art. 4.1 lid 5 Besluit maatschappelijke ondersteuning). De totale eigen bijdrage bedraagt niet meer dan de kostprijs. Uitzondering: Voor een voorziening die bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, wordt gedurende maximaal negenendertig perioden van vier weken een eigen bijdrage gevraagd. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 16

17 Hoofdstuk 5 Eigen aandeel I033 Relevantie eigen aandeel Deze richtlijn geeft aan of het hoofdstuk eigen aandeel relevant is. De gemeente kan de hoogte van de financiële tegemoetkoming op grond van artikel 19 lid 1 Wmo afhankelijk stellen van het inkomen van degene aan wie maatschappelijke ondersteuning is verleend en van zijn echtgenoot. In de Verordening is bepaald dat de financiële tegemoetkoming wordt afgestemd op het inkomen. (artikel 7 van de Verordening). Een financiële tegemoetkoming voor een (bruikleen)auto en (rolstoel)taxi wordt afhankelijk gesteld van het inkomen (Verordening artikel 25 lid 1 onder b. en Besluit artikel 2.3.). Voor het overige is de eigen bijdrage regeling van toepassing, zie hoofdstuk 4. I034 - Wie is eigen aandeel verschuldigd? Deze richtlijn geeft aan wie een eigen aandeel verschuldigd is. De eigen bijdrage regeling van toepassing, zie hoofdstuk 4. I035 Voor welke voorzieningen is eigen aandeel verschuldigd? Deze richtlijn geeft aan voor welke voorzieningen een eigen aandeel wordt gevraagd. De eigen bijdrage regeling van toepassing, zie hoofdstuk 4. I036 Hoogte van het eigen aandeel Deze richtlijn geeft aan wat de (maximale) hoogte is van het eigen aandeel. De eigen bijdrage regeling van toepassing, zie hoofdstuk 4. I037 Periode waarover eigen aandeel wordt gevraagd Deze richtlijn geeft aan gedurende welke periode een eigen aandeel wordt gevraagd. De eigen bijdrage regeling van toepassing, zie hoofdstuk 4. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 17

18 Hoofdstuk 6 - Woonvoorzieningen I039 Omschrijving begrip woonvoorziening Deze richtlijn geeft aan op welke wijze het begrip woonvoorziening wordt omschreven. Een woonvoorziening is een voorziening ter compensatie van de beperkingen die iemand ondervindt bij het normale gebruik van de woning en het uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Onder het normale gebruik van de woning worden de normale (elementaire) woonfuncties verstaan zoals slapen, eten en lichaamsreiniging. Het gebruiken van een hobby-, werk- of recreatieruimte valt er niet onder. I040 Doelgroep woonvoorziening Deze richtlijn geeft aan wat de doelgroep is voor het verlenen van een woonvoorziening. Artikel 4 Wmo bepaalt, voor zover relevant voor de woonvoorzieningen, dat het college, ter compensatie van beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder g onderdeel 4, 5 en 6, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie, voorzieningen treft op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen: een huishouden te voeren; zich te verplaatsen in en om de woning. De doelgroep waarvoor de gemeente woonvoorzieningen moet verstrekken bestaat derhalve uit: mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem; mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers zullen over het algemeen niet in aanmerking komen voor een woonvoorziening. Indien er geen beperkingen worden ondervonden, in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bestaat er immers ook geen compensatieplicht voor het Drechtstedenbestuur. Een woonvoorziening kan slechts worden verleend ten behoeve van een persoon met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan een persoon met een psychosociaal probleem teneinde deze persoon in staat te stellen een huishouden te voeren en/of zich te verplaatsen in en om de woning. Ten behoeve van een persoon met een chronisch psychisch probleem of een persoon met een psychosociaal probleem moet altijd medisch advies gevraagd worden. I041 Nazorg en heronderzoek woonvoorzieningen Deze richtlijn geeft aan of en zo ja, op welke wijze met betrekking tot nazorg en heronderzoek bij woonvoorzieningen gemeentelijk beleid wordt gevoerd. Voorzieningen worden verstrekt in een bepaalde periode van het leven van een belanghebbende. In zekere zin is er sprake van een momentopname. Het komt natuurlijk voor dat de lichamelijke toestand van de belanghebbende verslechtert of verbetert, of dat zijn inkomenspositie verandert. Door in een vorm van nazorg te voorzien kan tevens getoetst worden of een verstrekte voorziening (nog steeds) adequaat is. Naast een grotere tevredenheid van de klant, kan er ook een kostenbesparend effect voor de gemeente zijn. De redenen die ten grondslag liggen aan de Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 18

19 nazorg en het periodieke heronderzoek zijn dus het optimaal kunnen leveren van maatwerk aan de klant en kostenbeheersing en kostenbesparing voor de gemeente. Tegelijkertijd met de beschikking krijgt de cliënt een klant reactiekaart toegestuurd. Met deze kaart kan de cliënt klachten, suggesties, wijzigingen en/of zijn tevredenheid over de voorziening melden. Bij voorzieningen in natura wordt drie maanden na de verstrekking telefonisch contact opgenomen met de aanvrager. Hierbij wordt geverifieerd of de verstrekte voorziening voldoet aan de daaraan te stellen eisen (kwaliteit, veiligheid) en de wensen van de belanghebbende. Bij woonvoorzieningen van bouwkundige of woontechnische aard wordt drie maanden na het aanbrengen van de aanpassingen contact opgenomen met de aanvrager. Hierbij wordt geverifieerd of de aanpassing voldoet aan de daaraan te stellen eisen (kwaliteit) en de wensen van de belanghebbende. I042 - Aard van de gebruikte materialen Onderstaande richtlijn geeft aan of en zo ja, op welke wijze met betrekking tot de aard van de gebruikte materialen gemeentelijk beleid wordt gevoerd. Het criterium "de aard van de gebruikte materialen" is in de jurisprudentie ten tijde van de WVG uitgewerkt. Gemeenten zijn niet verplicht dit criterium te hanteren voor de toekenning van woonvoorzieningen op grond van de Wmo. Deze richtlijn is opgenomen om te voorkomen dat woonvoorzieningen moeten worden getroffen als gevolg van beperkingen die voortvloeien uit de in de woning gebruikte materialen, achterstallig onderhoud, etc. De woningeigenaar dient immers de woning deugdelijk te onderhouden. Het Drechtstedenbestuur weigert een woonvoorziening indien de beperking of het probleem voortvloeit uit de aard van de in de woning gebruikte materialen (Verordening artikel 2 lid 2 onder c.) Aan de toelichting op dit artikel is het volgende ontleend: Geen woonvoorziening wordt verleend indien de in of aan de woning gebruikte materialen (mede) de oorzaak zijn van de ondervonden beperking, zoals bijvoorbeeld een allergie. Een uitzondering geldt indien er sprake is van niet voorziene, onverwacht optredende meerkosten waarvoor de belanghebbende niet heeft kunnen reserveren, bijvoorbeeld in het geval dat uit een medisch onderzoek plotseling blijkt dat de belanghebbende lijdt aan een ziekte of gebrek (bijvoorbeeld CARA) waardoor hij zijn woning dient te saneren. Ook wordt geen woonvoorziening verleend indien de ondervonden beperking het gevolg is van achterstallig onderhoud of vocht en tocht, veroorzaakt door in de woning gelegen factoren. De eigenaar van een woning (al dan niet in de sociale huursector) dient zijn woning deugdelijk te onderhouden. I043 - Voorzieningenniveau Deze richtlijn geeft aan of en zo ja, op welke wijze met betrekking tot het voorzieningenniveau gemeentelijk beleid wordt gevoerd. Deze bepaling werd door veel gemeenten in de Wvg-verordening opgenomen. Veel gemeenten zullen ervoor kiezen ook een dergelijke bepaling op te nemen in de Wmo-verordening. Hiertoe is de gemeente echter niet verplicht. Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 19

20 Het Drechtstedenbestuur weigert een woonvoorziening voor zover deze betrekking heeft op een hoger niveau dan het niveau van voorzieningen in de sociale woningbouw (Verordening artikel 2 lid 2 onder d.). Aan de toelichting op dit artikel is het volgende ontleend: Het uitrustingsniveau in de sociale woningbouw is vastgesteld in het Bouwbesluit Woonvoorzieningen die op dat uitrustingsniveau worden verstrekt, zijn in beginsel van voldoende kwaliteit. Duurdere of andere voorzieningen hoeven niet te worden verstrekt. Een duidelijke begrenzing dus. I044 - Rechtstreeks oorzakelijk verband Deze richtlijn geeft aan of en zo ja, op welke wijze met betrekking tot het rechtstreeks oorzakelijk verband gemeentelijk beleid wordt gevoerd. Dit aanvullend vereiste ten aanzien van de beperkingen bij het normale gebruik van de woning is geformuleerd in verschillende uitspraken van de CRvB ten tijde van de Wvg (zie o.a. CRvB , nr. 02/2691 Wvg en CRvB , nrs. 02/4801, 03/1013 en 03/3346 Wvg). Het Drechtstedenbestuur weigert een woonvoorziening indien: de noodzaak tot het treffen van de woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning ten gevolge van ziekte of gebrek geen aanleiding bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig was (Verordening artikel 20 onder a.); de aanvrager niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare meest geschikte woning, tenzij daarvoor tevoren schriftelijk toestemming is verleend door het college (Verordening artikel 20 onder b.); Om in aanmerking te komen voor woonvoorzieningen moet er een duidelijke samenhang zijn tussen de ondervonden woonproblemen en de beperking die men heeft. Aanvragen voor woonvoorzieningen die hun oorzaak vinden in andere factoren dan die beperking, kunnen worden geweigerd op grond van artikel 20. I045 - Zelfstandige woonruimte Deze richtlijn geeft aan of en zo ja, op welke wijze met betrekking tot de niet-zelfstandige woonruimte gemeentelijk beleid wordt gevoerd. De gemeente kan weigeren een woonvoorziening te treffen aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, vakantiewoningen, tweede woningen en kamers die zelfstandig verhuurd worden. De achterliggende gedachte hierbij is dat alleen woonvoorzieningen worden getroffen aan een woonruimte die voor de toepassing van de Wet op de huurtoeslag wordt aangemerkt als een zelfstandige woonruimte. De gemeente is echter niet verplicht een bepaling hieromtrent op te nemen. Het Drechtstedenbestuur weigert een woonvoorziening indien de aanvraag betrekking heeft op het treffen van voorzieningen aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, bejaardenoorden, vakantiewoningen, tweede woningen, kamerverhuur en specifiek op gehandicapten en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij (nieuw)bouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden (Verordening artikel 18). Het Drechtstedenbestuur verleent wel een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woon- en binnenschepen, onder de volgende voorwaarden: Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen 20

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 december 2011, nummer R2011.0080, gepubliceerd 21 december 2011, in werking getreden met ingang

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte

Nadere informatie

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010 1 Nr. 21. De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, nr. ZA.10-8045/DV.10-203, afdeling Samenleving; gelet op de artikelen 4 en 5 van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Millingen aan de Rijn. Nr. 18997 7 april 2014 De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

B&W 14 april 2009 Gemeenteblad

B&W 14 april 2009 Gemeenteblad Jaar: 2009 Nummer: 55 Besluit: B&W 14 april 2009 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. I017 INKOMENSGRENZEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 5 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),

Nadere informatie

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 mei 2008, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting Verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Maastricht + Artikelsgewijze toelichting versie 29 mei 2012 Ingangsdatum 1 juni 2012 Inhoud: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Bijlage V Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Artikel 1.1 begripsbepalingen: Artikel 1.1 lid 1 sub b: compensatiebeginsel compensatieplicht In de algemene toelichting (p.17,

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011 Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 Verwijderd: 6 Verwijderd: 5 Verwijderd: 7 Verwijderd: 6 Verwijderd: 8 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 Artikel

Nadere informatie

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland;

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland; Raadsbesluit Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94 De raad van de gemeente Steenwijkerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2007, nummer 2007/94; b e s l u i

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties.

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties. Raadsvoorstel 89 Vergadering 2 oktober 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012 B&W vergadering : 21 augustus 2012 Dienst / afdeling : SE/Zorgpoort

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

gehoord de adviescommissie Onderwijs en Welzijn d.d. 12 september 2006;

gehoord de adviescommissie Onderwijs en Welzijn d.d. 12 september 2006; Nummer: 7 De raad van de gemeente Doesburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 september 2006; gehoord de adviescommissie Onderwijs en Welzijn d.d. 12 september 2006; gehoord de

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 63452 10 november Officiële uitgave van gemeente Vught. 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vught 2015 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT: RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; Vast te stellen: BESLUIT: 1. De navolgende Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN TOELICHTING VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN Inleiding Dit is de tweede verordening nadat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 1 januari 2007 van toepassing is. In de eerste

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt:

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt: Bijlage 1 Samenvatting De Wmo-compensatieplicht in de praktijk een onderzoek naar de jurisprudentie ter zake Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar 2005-2006, 30131, nr.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011 nummer 4 gelet op artikel 5 van de Wet

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Op 17 december 2009 werd de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uitgeest 2010 door uw Raad vastgesteld.

Op 17 december 2009 werd de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uitgeest 2010 door uw Raad vastgesteld. Raadsvoorstel no. R2011.0080 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 18 oktober 2011 Vaststelling van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uitgeest 2012 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 De raad van de gemeente Drimmelen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM INHOUD VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM... 1 HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013. De raad van de gemeente Oude IJsselstreek; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2013; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en op artikel

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Hollands Kroon 2012 VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WMO verordening gemeente Hollands Kroon 2012 VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO verordening gemeente Hollands Kroon VERORDENING VOOR HET VERSTREKKEN VAN VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Versie: 5-12-2011; gewijzigd 26-4- Inwerkingtreding: 01-01- Citeertitel: Wmo-verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 1 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Blz. Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Melding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie