SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave

2 Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 1.4 Identiteit 1.5 Directie 1.6 Situering van de school 1.7 Schoolgrootte 2. Visie van de school 2.1 Algemene uitgangspunten en klimaat van de school 2.2 Onderwijskundige uitgangspunten op organisatorisch niveau 3. Organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school 3.2 Samenstelling van het team 3.3 De activiteiten voor de kinderen 3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 4. De zorg voor kinderen 4.1 Passend onderwijs 4.2 Passend onderwijs binnen samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord 4.3 Toelatingsbeleid 4.4 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 4.5 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 4.6 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het VO 4.7 Naschoolse activiteiten 4.8 Bijzondere activiteiten 4.9 Wet persoonsregistratie 5. De leerkrachten 5.1 Wijze van vervanging bij ziekte en compensatieverlof 5.2 Stagiaires 5.3 Scholing 6. De ouders 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 6.2 Informatievoorziening aan ouders 6.3 De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 6.4 De oudercommissie 6.5 De decoratiecommissie 6.6 De kriebelcommissie 6.7 De klassenouder 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 7.2 Zorg voor relatie school en omgeving 8. De resultaten van het onderwijs 8.1 De resultaten van het onderwijs 8.2 Ouderpanel 8.3 Leerlingpanel 8.4 Kwaliteitskaarten 8.5 Kwaliteitskaarten Daltonleerkracht 8.6 Sterkte en zwakte analyse Christelijke Dalton Basisschool De Maten 2

3 9. Een aantal schoolregels 9.1 Schooltijden 9.2 Regels voor de aanvang en het eind van de schooltijd 9.3 Basisregels Doe je best! 9.4 Schoolverzuim 9.5 Andere afspraken 9.6 Vakantieregeling 10 Namen en adressen 11 Nawoord Christelijke Dalton Basisschool De Maten 3

4 1. De school 1.1 Algemene informatie Christelijke Dalton Basisschool De Maten Broekmaten 6, 7683 XH Den Ham Telefoon: Directeur: J.C.C Valk van Esch Lambertinck10, 7683 WP Den Ham Telefoon: Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur uur Woensdag uur Groepen 1-8 woensdagmiddag vrij Groepen 1-4 vrijdagmiddag vrij Bestuur: Stichting van Scholen voor Christelijk Onderwijs gemeente Twenterand en omstreken (SCO - Twenterand e.o.) Bestuursbureau Postadres: Bezoekadres: Postbus 89 Schoolstraat AB Vriezenveen 7671 GG Vriezenveen Telefoon: 0546= Leden College van bestuur Dhr. J. Schoonderbeek Dhr. J, Wolterink financiën en huisvesting kwaliteit, onderwijs en personeel 1.2 Woord vooraf Het doel van deze schoolgids is u zo goed mogelijk te informeren over onze school. Niet alleen over de organisatorische zaken, maar ook over wat wij met onze school willen. Dat is niet alleen voor u en uw kind belangrijk, maar ook voor onszelf. In de komende jaren vertrouwt u uw kind immers toe aan de zorg van de leerkrachten van onze school. Het is dus van belang dat u zich een beeld kunt vormen van onze school. Deze gids is ook belangrijk voor ouders, die al kinderen op onze school hebben. Wij leggen in deze gids verantwoording af van onze manier van werken en de resultaten die wij nastreven. Jaarlijks worden plannen bijgesteld en beschreven in een jaarplan. De ontwikkelingen in het onderwijs staan niet stil. In het Infomaatje, dat u iedere week krijgt, kunt u daar ook regelmatig over lezen. Wij hopen dat u met genoegen deze gids zult lezen. Vanzelfsprekend bent u welkom voor een toelichting. Mocht u toch iets missen in deze schoolgids, dan kunt u daar altijd naar vragen. Ook op de website is aanvullende informatie over de school te vinden. Team Christelijke Dalton Basisschool De Maten, september 2014 Christelijke Dalton Basisschool De Maten 4

5 1.3 Grondslag en doelstelling van de stichting Dalton Basisschool De Maten is een Christelijke basisschool en valt met ingang van 1 januari 2014 onder de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. (SCOT). Daarvoor maakte De Maten samen met De Smithoek en De Marliaantjes deel uit van de Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Den Ham Marle. Op 19 februari 2012 is VCO Twenterand e.o. (vereniging tot Stichtingen Instandhouding van Scholen voor Protestants Christelijk Onderwijs Twenterand en omgeving) opgeheven en gewijzigd in Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omgeving ( De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd. Het toezicht op de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van toezicht en het College van Bestuur. Volgens een vastgesteld toezichtkader toetst de Raad van Toezicht het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord voor het College van Bestuur. 1.4 Identiteit De Maten is een Christelijke Dalton Basisschool in het brinkdorp Den Ham. Een christelijke school houdt voor ons in dat in onze school, als leefgemeenschap, christelijke normen en waarden tot uitdrukking komen. In de groepen wordt vanuit die grondhouding gewerkt aan een goede klassensfeer, niet alleen omdat dat van invloed is op de vorderingen, maar omdat we het goed omgaan met elkaar van groot belang vinden. Begrippen als: wederzijds vertrouwen, eerlijkheid, vergeven, respect voor elkaar, veiligheid en geborgenheid staan daarbij centraal. Deze begrippen ontlenen wij aan de Bijbel, het Woord van God. Het vertellen uit de Bijbel, het aanleren van psalmen en andere geestelijke liederen bepalen mede het Christelijk karakter van onze school. We willen vanuit onze Christelijke levensvisie het volgende bereiken: - de kinderen in aanraking te brengen met het Christelijk geloof; - de kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten en er plezier aan te laten beleven; - deze talenten uit te bouwen en de kinderen een goede basis te geven voor hun verdere schoolloopbaan; - de kinderen te helpen op weg naar de volwassenheid om als jonge mens in onze ingewikkelde maatschappij te functioneren; - ons te richten op de kerndoelen voor het primair onderwijs; - de kinderen te leren omgaan met regels, regelmaat, zodat er ruimte en aandacht is voor elk kind afzonderlijk; We hebben dit samengevat in onze missie: Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 1.5 Directie Het managementteam van de school bestaat uit de directeur, interne begeleider en twee bouwcoördinatoren. Zij zijn samen betrokken bij de inhoudelijke aansturing van de schoolontwikkeling. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is eindverantwoordelijk. 1.6 Situering van de school De Maten is een daltonschool in het centrum van het brinkdorp Den Ham. De leerlingen komen voornamelijk uit het voedingsgebied Broekmaten. Daarnaast kiezen ouders bewust voor het daltononderwijs. Het gebouw van De Maten is grondig gerenoveerd op dezelfde locatie. Meerdere participanten nemen deel aan Kindcentrum Broekmaten. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 5

6 1.7 Schoolgrootte De Maten is een daltonschool met 8 groepen en ruim 200 leerlingen. Inclusief de directie en het ondersteunend personeel werken er 18 personen. 2. Visie van de school 2.1 Algemene uitgangspunten en klimaat van de school Op De Maten scheppen wij een onderwijsleersituatie, die het mogelijk maakt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere de verstandelijke, de sociale, de motorische, de emotionele en de creatieve ontwikkeling. We proberen samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. We streven ernaar de kinderen een zo groot mogelijke zelfstandigheid te geven en de sociale vaardigheden van ieder kind zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens hebben we als school te maken met de eisen die de overheid stelt aan elk leergebied met betrekking tot de aan te bieden leerstof, dit noemen we kerndoelen. We streven ernaar dat, wanneer kinderen na acht jaar basisschool onze school verlaten, ze overeenkomstig hun ontwikkeling de gestelde schooldoelen hebben bereikt. Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig van opzet dat deze ontwikkeling gewaarborgd wordt. Regelmatig controleren we onze methodes of ze voldoen aan de overheidseisen en waar nodig vullen we aan en/of vervangen we. Niet alle kinderen hoeven dezelfde weg te gaan, maar door een goede afstemming moet ieder zijn/haar eigen leerweg kunnen afleggen. We accepteren dat leerlingen in dezelfde groep met verschillende leerstof op een verschillend niveau bezig zijn. Hierbij denken wij aan de primaire behoeften voor het kind vanuit het pedagogisch concept: ik ben iemand waar anderen op gesteld zijn (relatie); ik ben zelfstandig (autonomie); ik ben iemand die iets kan (competent). Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om gemotiveerd te zijn tot leren te komen. De Maten is een Dalton Basisschool waar kinderen in een veilige omgeving hun talenten kunnen ontwikkelen. We geven de mogelijkheid om deze talenten uit te bouwen en leggen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. De sfeer op De Maten is gemoedelijk. Er is ruimte en aandacht voor elk kind. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 2.2 Onderwijskundige uitgangspunten op organisatorisch niveau Onze doelstellingen van het onderwijs gaan verder dan de overdracht van kennis en kunde. De Maten staat voor een bredere opvatting van de onderwijskundige taak. Deze willen we vanuit de daltonvisie nog verder vorm geven. Helen Parkhurst, de oprichtster van het daltononderwijs, heeft ons dit duidelijk gemaakt door de zes belangrijke Christelijke Dalton Basisschool De Maten 6

7 kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid, reflectie, effectiviteit en borging. Daltononderwijs is volgens haar geen methode of manier, maar een wijze van omgaan met elkaar. Daltononderwijs is een onderwijsvorm waarbij niet de inhoud van de leerstof verandert (aantal vakken en hoeveelheid leerstof blijft hetzelfde), maar de wijze waarop deze leerstof wordt aangeboden. Naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden komen ook zaken als opvoeding, begeleiding naar volwassenheid en voorbereiding op de maatschappij aan de orde. Bij dit alles gaat het daltononderwijs uit van 6 kernwaarden: 1. Zelfstandigheid 2. Samenwerken 3. Verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid) 4 Reflectie 5. Effectiviteit 6. Borging Zelfstandigheid Op een daltonschool ligt een groot accent op de zelfstandigheid. Zelfstandigheid houdt in zelfwerkzaamheid. Eerst zelf naar een oplossing proberen te zoeken, al dan niet met behulp van hulpbronnen, hulp van de leerkracht of andere leerlingen. Kinderen willen graag actief, zelfontdekkend bezig zijn. Op een daltonschool krijgen de kinderen hiervoor de ruimte. Na een korte klassikale of in individuele instructie door de leerkracht gaan de leerlingen direct aan het werk om de aangeboden leerstof te verwerken. Hierdoor worden kinderen zelf aan het denken gezet. Dit actief probleemoplossend leren levert betere begripsvorming en denkstructuren op bij kinderen. Hierdoor wordt de beschikbare leertijd effectiever gebruikt. Samenwerken In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband. Op een daltonschool krijgen de kinderen de gelegenheid elkaar te helpen bij spel en werk. Dit kan bijvoorbeeld zowel bij het spelen in de bouwhoek, als bij het maken van een rekenopdracht. Het samenwerken geldt voor het werken aan de taken en bij het groepswerk. Doel van samenwerken: a. Het vergroten van het leereffect, doordat leerlingen elkaar om hulp kunnen vragen en elkaar hulp kunnen bieden bij het oplossen van een probleem. b. Het bevorderen van de sociale ontwikkeling, doordat leerlingen bij het samenwerken rekening dienen te houden met anderen en leren iets voor elkaar over te hebben. Ook samenwerken moet worden geleerd. Zo betekent het hulp verlenen aan anderen dat er sprake is van een positieve wederzijdse afhankelijkheid, waarin elk kind zijn individuele verantwoordelijkheid heeft. Er is een gelijkwaardige deelname waarin gebruik gemaakt wordt van ieders sterke kanten. Sociale vaardigheden zoals aanmoedigen, steunen, actief naar elkaar luisteren, omgaan met meningsverschillen, conflicten oplossen en hulp bieden zijn hierbij belangrijk. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 7

8 Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid Wanneer kinderen leren om met vrijheid in gebondenheid om te gaan, kunnen ze verantwoordelijkheid dragen. De school zal in een geleidelijk proces het kind vertrouwd maken met het principe verantwoordelijkheid en daaraan inhoud geven. Voor het kind is het leren hanteren ervan een proces dat langzaam verloopt. De spelende kleuter en de 12-jarige zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate die verantwoordelijkheid ervaren. Zij hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien. Dit alles binnen bepaalde grenzen en afspraken: vrijheid in gebondenheid. Alle kinderen zullen in dit proces van vrijheid in gebondenheid op een individuele manier worden begeleid. Het principe vrijheid in gebondenheid krijgt zo voor iedere leerling inhoud en zal uitgroeien tot een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen functioneren. Ook wordt het kind geleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de keuze van volgorde waarin het zijn opdrachten wil afwerken, het raadplegen van hulpbronnen, het halen van materialen, het om hulp vragen aan medeleerlingen of aan de leerkracht en de besteding en verdeling van zijn/haar tijd. De verantwoordelijkheid stimuleren we door kinderen kritisch te laten kijken naar hun eigen gedrag en door de kinderen zoveel mogelijk eerst zelf het gemaakte werk na te laten kijken. De kinderen zijn niet alleen medeverantwoordelijk voor de te beheersen leerstof, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de gebruikte materialen, het op orde houden van lokaal, school en schoolomgeving en het rekening houden met elkaar. Verantwoordelijkheid is geen gegeven, maar iets dat geleerd moet worden. De leerkracht biedt dan ook mogelijkheden waarin de kinderen leren om met vrijheid in gebondenheid om te gaan. Belangrijk bij dit alles is dat kinderen, ouders en leerkrachten vertrouwen in elkaar hebben, waarbij de leerkracht in zijn gedrag het voorbeeld geeft. Reflectie Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een daltonschool. Iedere leerkracht reflecteert op zijn praktijk en handelen in de klas. Alle leerkrachten samen reflecteren constant over het onderwijs op school. Hierdoor wordt de beste weg gevonden om de gestelde doelen te bereiken. Ook voor de leerlingen biedt de leerkracht de gelegenheid om te oefenen in organiseren, initiatief nemen en reflecteren op gedrag en keuzes Reflectie betekent dat je na moet denken over het eigen handelen met als doel om minder ontwikkelende punten te verbeteren en de goed ontwikkelde punten beter naar voren te laten komen. We proberen te werken met de reflectiecyclus 1. handelend ervaren 2. terugblikken 3. bewustwording belangrijke aspecten 4. alternatieven bedenken en daaruit kiezen 5. Uitproberen Reflectie is op alle niveaus binnen de organisatie zichtbaar. Effectiviteit Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling. Leerkrachten moeten de omgeving goed inrichten, gebruik maken van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd leerstof aanbod bieden. Borging Verantwoordelijkheden voor dalton liggen in het team van leerkrachten. Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van planmatige Christelijke Dalton Basisschool De Maten 8

9 zelfevaluatie, reflectie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie die zich permanent schoolt, experimenteert en reflecteert op zijn praktijk. Burgerschap en integratie Op onze school houden wij ons nadrukkelijk bezig met burgerschapsvorming. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen te vormen tot betrokken burgers in deze multiculturele maatschappij. Wij doen dit onder andere expliciet met onze leefregelmethode Doe je best. Hierin is heel gestructureerd aangegeven hoe wij met elkaar op school, in ons dorp, in onze provincie en in ons land willen omgaan. De regel Iedereen hoort erbij wordt uitgebreid besproken en verwerkt. Verder leren wij onze kinderen om respectvol samen te leven in school en maatschappij. Naast bovengenoemde methode werken wij vanuit ons Christen zijn met de methode Kind op Maandag, dat mede bijdraagt aan de burgerschapsvorming van onze leerlingen. Onze school hoort tot het bijzonder onderwijs en heeft daardoor een eigen verantwoordelijkheid. We willen burgerschap invullen vanuit de gedachte dat persoonlijke, levensbeschouwelijke overtuigingen een rol spelen in het publieke domein. Het bijzonder onderwijs draagt in grote mate bij aan de pluriforme en democratische samenleving. Het legt nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid, verantwoordelijkheid en op meer dan het gewone doen. Ons Christelijk onderwijs draagt een vorm van democratie uit waarin ruimte is voor pluriformiteit. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn. We gaan zorgvuldig om met participatie van leerlingen in de school. Het deelnemen van leerlingen aan besluitvormingsprocessen is geen vanzelfsprekendheid. Leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening geven. Maar niet elke vorm van mondigheid zal worden gestimuleerd en luisteren zal minstens zo veel aandacht krijgen. Leerlingen zijn bezig met opgroeien en het ontwikkelen van hun identiteit. Leerlingen mogen fouten maken en opnieuw beginnen. Door middel van een leerlingenraad proberen we de leerlingen een stem te geven in de ontwikkeling van onze school. In ons daltononderwijs geven wij de zes kernwaarden:: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid), reflectie, effectiviteit en borging vorm en inhoud. 3. Organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school Organisatie De Maten werkt met 8 groepen waarvan 7 enkele en 1 combinatiegroep. De school werkt met jaargroepen. In de loop van de schooljaren kunnen er wel wisselingen komen door het vormen van combinatiegroepen. De meeste kinderen komen met hun vierde jaar op school. Aan het eind van groep 8, soms groep 7, gaan de leerlingen naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs in de regio. Hoewel elke groep een leerstoflijn kent, betekent dit niet dat alle leerlingen op hetzelfde niveau met de leerstof bezig zijn. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 9

10 Leerlingen, die de lesstof van de groep moeilijk vinden, krijgen vanaf groep 6 aangepaste lesstof. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s). Deze kinderen zitten dan op een eigen leerweg. Is dit structureel dan wordt dit vastgelegd in een (groeps/individueel) handelingsplan. 3.2 Samenstelling van het team Wie werken er in de school? Groepsleerkrachten: Afhankelijk van hun taakomvang, werken leerkrachten in een volledige weektaak of in deeltijd. Daltoncoördinator: Deze leerkracht stimuleert, bewaakt en borgt de daltonontwikkelingen van de school. Interne begeleider: De interne begeleider is verantwoordelijk voor de zorgverbreding ten behoeve van leerlingen; dit in samenwerking met de groepsleerkrachten. Daarnaast bepaalt de interne begeleider mede het zorgbeleid. Directeur: De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Daarnaast vormt de directeur met de Interne begeleider en de twee bouwcoördinatoren het managementteam van de school. Conciërge: Binnen de vereniging is een conciërge werkzaam. Ook op onze school is de conciërge regelmatig aanwezig. Administratief medewerker: Er is een medewerkster voor de administratieve ondersteuning aangesteld voor de scholen van de vereniging. Formatie Schooljaar Groep Tommie (1a) Renate Heuver - Visser (woensdag, donderdag en vrijdag) Eline Wendels Dubbink (maandag, dinsdag en woensdag) Groep Elmo (1b/2) Jaquelien Ekkelkamp - Reefhuis (maandag dinsdag, woensdag) Suzan de Lange (woensdag, donderdag en vrijdag) Groep 3 Martha Bakker Liezen ( maandag, dinsdag en woensdag) Gre Schuurman (donderdag en vrijdag) Groep 4 Meike Bouwhuis (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) Toby Drost Nijhuis (donderdag) Groep 5 Marjolein Boshoeve Schoonderbeek en Anne Kienhuis (maandag, dinsdag, woensdag) Brenda Gritter Hulsegge (woensdag, donderdag en vrijdag) Groep 6 Jeanet Nijland - Bernardus Groep 7 Groep 8 Monique van Steenbruggen Eline van der Vegt Hansman (maandag, dinsdag en woensdag) Gonneke Bartels (woensdag, donderdag en vrijdag) Interne begeleiders: Jiska Nijland en Jaquelien Ekkelkamp Bouwcoördinatoren: Eline v.d. Vegt en Martha Bakker Dit cursusjaar werken we in de bovenbouw weer met een plusgroep. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 10

11 3.3 De activiteiten voor de kinderen In de wet staan de vakgebieden die kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Hierbij hebben wij bepaalde lesmethoden gekozen. In de methoden staat in ieder geval de verplichte lesstof. We werken zoveel mogelijk met recente methodes. Godsdienstige vorming Voor Godsdienstige vorming gebruiken we in alle groepen de methode Kind op maandag. Deze methode behandelt thema s uit de Bijbel. Door het thema ontdekken kinderen dat personen uit de bijbelverhalen dezelfde soort vragen en ervaringen hebben als zijzelf en dat God dichtbij is. Iedere week starten we in twee bouwen met een gezamenlijke weekopening. Het thema van de methode staat centraal tijdens deze openingen. De kleuters, groep 1 en 2 In de onderbouwgroepen 1 en 2 leren de kleuters voornamelijk spelenderwijs. Zo leren zij de wereld ontdekken en dragen zo bij aan hun eigen ontwikkelingsproces. Het onderwijs moet zo worden ingericht, dat mogelijk alle kinderen (met hun eigen aanleg en vaardigheden) zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. De leraar volgt dit proces en biedt ook uitdagend ontwikkelingsmateriaal aan, leert ze omgaan met tijd en ruimte, leert regels en begrippen aan, observeert de kinderen, enz. Dit is een hele belangrijke periode. Het is de basis voor de verdere loopbaan op de basisschool. Vanuit de belevingswereld van de kinderen wordt gewerkt over allerlei thema s. De themahoeken worden ingericht met steeds wisselende materialen. Er worden materialen gebruikt die de kinderen uitdagen tot ontdekken en het eigen maken van vaardigheden en begrippen. We hebben prachtige speelhuizen in ons kleuterlokalen Daarnaast maken we gebruik van de methoden Kleuterplein en Onderbouwd. In de omgang met kinderen zijn wij gericht op het kind als individu. Er wordt ingesprongen op de individuele ontwikkeling. Het is dus in de groepen 1 en 2 geen uitzondering dat kinderen met taal-, lees-, en rekenactiviteiten bezig zijn. We vinden het belangrijk dat we rekening houden met verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in de behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling in leren. De taalontwikkeling neemt bij kleuters een belangrijke plaats in. Bijna alle informatie moet namelijk gegeven en ontvangen worden door middel van het gesproken woord. Het is belangrijk dat je je gevoelens en bedoelingen aan elkaar duidelijk kunt maken en dat je leert omgaan met taal. Bij kleuters gaat het dan voornamelijk om luisteren en spreken. Dit gebeurt door middel van taalspelletjes (b.v. rijmen, luisterspelletjes), platen laten bekijken en erover vertellen, vertellen over eigen gebeurtenissen, luisteren naar een verhaal, voorlezen en natuurlijk de belevenissen van Flip de beer. De computer wordt als hulpmiddel gebruikt bij taal- en rekenspelletjes. Verder wordt er in de kleutergroep dagelijks veel aandacht besteed aan het bewegingsonderwijs, onder meer in spellessen, kleutergymnastiek en buitenspelen. Deze lessen worden gegeven in het speellokaal. De dagelijkse gang van zaken in de kleutergroepen: Als de bel gaat, gaan de leerlingen naar binnen. De juf staat bij de deur. Als het erg regent, mogen de leerlingen eerder naar binnen. Uitgezonderd bijzondere gevallen is het niet de bedoeling, dat u met uw kind meegaat de school in. Wel bent u van harte welkom op de inloopmorgen. Deze is de eerste helft van het schooljaar op woensdagmorgen van 8.15 uur tot 8.25 uur en de tweede helft van het schooljaar op vrijdagmorgen van 8.15 uur tot 8.25 uur. Op maandagmorgen mag uw kind zendingsgeld meenemen. Voor de twee pauzes mag uw kind fruit, brood en/of drinken meenemen. Zorgt u voor de naam op (goed sluitende) bekers/bakjes? Als uw kind voor een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis een kleurplaat wil maken, dan mag dat. Hiervoor vragen wij 0,20. Wilt u ongeveer een week van tevoren een briefje met het geld meegeven? Op de verjaardag van uw kind mag er getrakteerd worden. Het liefst iets gezonds. Bij de kleutergroepen mag één van de verzorgers bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. Na de traktatie kunt u weer naar huis. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje graag buiten de school regelen. Dit voorkomt teleurstelling bij leerlingen die niet uitgenodigd zijn. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag ook vrij. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 11

12 Alle bovengenoemde en aanvullende informatie over de kleuters staat in het boekje Voor het eerst naar school dat ouders krijgen, wanneer hun kind voor het eerst op school komt. Groepen 3 tot en met 8 Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op De Maten een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte instructie op drie verschillende niveaus, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal In groep 3 neemt het leren lezen een centrale plaats in. We maken daarbij gebruik van de nieuwste versie van Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gewerkt met de methode Estafette voor technisch lezen en Tussen de regels voor begrijpend lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode Taal op maat gebruikt voor het taalonderwijs. Deze methode kent ook een aparte methode Spelling op maat. Rekenen en wiskunde Onze school gebruikt voor rekenen met ingang van het cursusjaar de methode De wereld in getallen. Dit is een methode waarbij aandacht is voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. Schrijven Kinderen leren op onze school schrijven met de methode Schrijven in de basisschool. Om goed te leren schrijven is het belangrijk dat de grote en de fijne motoriek van een kind goed ontwikkeld zijn. Door spel en bewegen wordt de motoriek dagelijks geoefend. Een goede pengreep is natuurlijk ook belangrijk. Engelse taal Onze methode Real English leert de kinderen van groep 7 en 8 het begin van de Engelse taal. In de groepen 5 en 6 kan gestart worden met First steps into English. Wereldoriëntatie Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en verleden. Dit kan zijn via methoden, klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, etc. In de groepen 1 tot en met 4 maken we gebruik van thema s, die de taalmethode, leesmethode en Kleuterplein ons bieden. In de groepen 5 tot en met 8 maken we gebruik van de methode Hier en daar voor aardrijkskunde. De methode Een zee van tijd gebruiken we voor de lessen geschiedenis. Voor natuuronderwijs en techniek maken we in alle groepen gebruik van de methode Natuniek en de leskisten van Zwaluwstaarten. In het cursusjaar oriënteren we ons op het curriculum IPC (International Primair Curriculum). Christelijke Dalton Basisschool De Maten 12

13 Verkeer Voor ons verkeersonderwijs gebruiken we Klaar over in de groepen 1 t/m 8.Het verkeersonderwijs in groep 7 wordt jaarlijks afgesloten met het schriftelijke en praktische verkeersexamen. Culturele en Kunstzinnige Vorming De volgende disciplines zijn in het onderwijsaanbod verwerkt. Beeldende vorming, muziek, dans, drama, media-educatie, cultureel erfgoed en literaire vorming. Er wordt jaarlijks een cultuurprogramma aangeboden. Kinderen gaan jaarlijks afwisselend naar een theatervoorstelling, een tentoonstelling of concert. Voor de expressieve vakken gebruiken we de methode Moet je doen, aangevuld met andere bronnen. Diverse technieken worden in een doorgaande lijn aangeboden. We koppelen de technieken aan het curriculum van IPC (International Primair Curriculum). Bewegingsonderwijs We gebruiken voor de gymlessen de methode Basislessen bewegingsonderwijs Deze methode heeft 2 delen; spel en toestel. Twee maal per week staat dit vak op het rooster. De ene dag staat het toestel centraal en de andere dag het spel. De gymlessen worden gegeven in gymzaal De Beukenhage naast de school. Voor bewegingsonderwijs hebben de kinderen gymschoenen nodig met witte zolen en sportkleding. De gymkleren zitten in een tas met het logo van de school. Deze gymtas hangt aan de kapstok. De groepen (6), 7 en 8 kunnen bij goed weer in de zomermaanden gebruik maken van het buiten zwembad De Groene Jager. Meervoudige intelligentie We werken op school met keuzewerk gebaseerd op de verschillende intelligenties. Op onze school staat centraal: samen spelen, samen werken en samen leven. Naast samenwerking speelt het zelfstandig werken hierbij ook een belangrijke rol. Zo leren de leerlingen al in de onderbouw dat zij de opdrachten zoveel mogelijk zonder hulp maken. Lichamelijke oefening en creatieve vakken staan niet op zichzelf. Ook deze dragen bij aan de totale ontwikkeling van uw kind, zoals zelfvertrouwen, motoriek en creatieve uitingen. Uitgangspunt is dat kinderen op verschillende manieren leren en problemen oplossen. Ieder kind heeft zijn eigen unieke intelligentiepatroon met daarbinnen relatief sterke en zwakke punten. Wanneer een leerling het eigen unieke patroon van intelligenties kent, is hij in staat een moeilijke leersituatie om te zetten in een mogelijkheid om vanuit zijn kracht te werk te gaan. Het geeft een leerling ook de veerkracht om zwakheden toe te geven en onder ogen te zien, in plaats van uitdagende situaties uit de weg te gaan. De intelligenties hangen nauw met elkaar samen. Als de intelligenties ontstaan zijn om in harmonie te functioneren, is het eigenlijk zeker dat wij als leraren er goed aan doen opdrachten aan te bieden waarbij de intelligenties kunnen samenwerken We maken gebruik van de volgende acht intelligenties: Verbaal-Linguïstisch Woordslim Logisch Mathematisch Rekenslim Muzikaal-Ritmisch Muziekslim Lichamelijk-Kinesthetisch Beweegslim Naturalistisch Natuurslim Interpersoonlijk Samenslim Intrapersoonlijk Alleenslim Urenverdeling In de onderstaande tabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die kunnen variëren per leerjaar en per periode. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 13

14 Een voorbeeld van groep 5. vak aantal uren Bijbels onderwijs 2,5 Lezen 3,75 Schrijven 1 Nederlandse taal 5,30 Rekenen en wiskunde 5 Aardrijkskunde 0,75 Geschiedenis 0,75 Natuuronderwijs 0,75 Kennisgebieden 1 Verkeer 0,5 Kunstzinnige oriëntatie 1,75 Bewegingsonderwijs 1,5 Taaktijd 2 Computergebruik Tijdens veel vakken wordt de computer ingezet. De kinderen krijgen les met behulp van een digibord. Er zijn vaste computers voor de leerlingen om te werken met educatieve programma s, voor het maken van digitale toetsen, het opzoeken van informatie, voor het maken van werkstukken en het ontwikkelen van computervaardigheden. In het cursusjaar hebben we tablets geïntegreerd in het onderwijsaanbod.. Inloop In de groepen 1 en 2 is de eerste helft van het cursusjaar iedere woensdagmorgen inloop van 8.15 tot 8.25 uur. De tweede helft van het cursusjaar hebben de groepen 1 en 2 inloop op vrijdagmorgen. In de groepen 3 en 4 is de eerste helft van het cursusjaar iedere dinsdagmorgen inloop van 8.15 tot 8.25 uur. De tweede helft van het cursusjaar heeft groep 3 inloop op donderdagmorgen. Groep 4 heeft alleen inloop tot de kerstvakantie. Uw kind(eren) informeert u als ouder over zijn/haar vorderingen en bezigheden in de groep. Weekopening Elke schoolweek heeft het personeel op maandagmorgen om 8.10 uur een weekopening. Op vrijdagmorgen om 8.10 uur is er een personeelssluiting. Ook met de kinderen houden wij iedere maandagmorgen een weekopening in de gemeenschapsruimte. We starten s morgens met de opening voor de groepen 5 t/m 8 en aansluitend een opening voor de groepen 1 t/m 4. Deze weekopeningen versterken zo het beleven van het gemeenschapsgevoel, het samen ergens voor staan. 3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Ons schoolgebouw heeft 8 leslokalen voorzien van digiborden, een gemeenschapsruimte/speellokaal met podium, een directiekamer, een IB-kamer, een flexruimte, Christelijke Dalton Basisschool De Maten 14

15 leerpleinen en een personeelskamer. Daarnaast verschillende werkplekken voor kinderen en medeparticipanten binnen het gebouw. We maken gebruik van de parkeerplaats van De Beukenhage. Rondom de school is veel ruimte om te spelen. In het cursusjaar starten we samen met mede partners Kindcentrum Broekmaten. 4. De zorg voor kinderen 4.1 Passend onderwijs Ouders en leerlingen Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 moeten scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind, dat extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuningen die uw kind nodig heeft of in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met u een passende plek op een andere school geboden. Dit kan dus een andere school zijn binnen het nieuwe Samenwerkingsverband Noord Twente. Dit nieuwe Samenwerkingsverband wordt gevormd door de huidige samenwerkingsverbanden binnen de gemeenten Twenterand, Wierden, Almelo, Holten-Rijssen, Tubbergen en Hellendoorn. Dus alle basisscholen, sbo-scholen en so-scholen binnen deze gemeenten. In dit nieuwe Samenwerkingsverband Twente Noord maken 23 besturen deel uit van de Algemene Ledenvergadering. Algemene standpuntbepaling Ons daltononderwijs houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Door toepassen van de 6 kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit en borging ontstaat de ruimte om extra zorg aan kinderen te besteden. Ook wordt de taak voor de kinderen hierop aangepast. Dat betekent dat in beginsel alle kinderen van harte welkom zijn om bij ons onderwijs op maat te volgen. We achten het belang van thuisnabij onderwijs hoog. Schoolkeuze, aanmelding en toelating U kiest zelf de school voor uw kind, ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Binnen zes weken na aanmelding hoort u van de school of uw kind geplaatst kan worden. Lukt dat niet op de school van aanmelding, dan biedt de school, na overleg met u, een andere passende onderwijsplek. De school mag de termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Ontwikkelingsperspectief geeft inzicht in onderwijsdoelen De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en een aangepast programma volgen. Zo weet u welke onderwijsdoelen uw kind kan halen en welke vervolgopleiding daar bijvoorbeeld bij hoort. Ondersteuning en bemiddeling Wanneer u graag extra ondersteuning of bemiddeling zou willen, dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Bij ouderinformatiepunt 5010 kunt u advies inwinnen. Daarnaast zijn er verschillende regionale ouderorganisaties waar u terecht kunt met uw vragen. Ook bemiddelen onderwijsconsulenten als u het oneens bent met de school en er samen niet meer uitkomt. 4.2 Passend onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord De Maten is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaOscholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingscoördinator. Deze coördinator is binnen de afdeling een eerste aanspreekpunt namens het SWV. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 15

16 Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D ingericht met deskundigen op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt o.a. ambulante begeleiding. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam 1 (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken. Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden. Contactinformatie van het SWV: Website: Inge Swartjes, Coördinator van de afdeling Twente Noord Mail: Kees Hendriks, directeur SWV Schoolstraat 5, 7671 GG Vriezenveen Bosrand 6, 7602 CH Almelo Tel.: Tel.: Schoolondersteuningsprofiel Op De Maten is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke zorg en ondersteuning onze school kan bieden, eventueel met hulp van derden. Er kunnen ondermeer afspraken uit voortkomen over de deskundigheidsbevordering van het personeel. Andere documenten waar informatie te vinden is over de ondersteuning-structuur zijn: o Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). o Zorgplan de Maten o De notitie Basisondersteuning van SWV Twente Noord o Het Ondersteuningsplan versie 2014 van SWV Twente Noord o Kwaliteitskaarten De missie van De Maten sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Maten biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt. Binnen het SWV werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht: Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 1. De visie De Maten maakt dit mogelijk door: o De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie planmatig toe te passen; o De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen; o Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken. 2. Doel Het uiteindelijke doel is dat zo veel mogelijk leerlingen in onze school basisonderwijs kunnen blijven volgen. Dit bereiken we samen met de extra deskundigen binnen en Christelijke Dalton Basisschool De Maten 16

17 buiten onze school. Uitzonderingen kunnen gelden voor die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen. Ook heeft de school mogelijk grenzen als leerlingen het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen ernstig belemmeren. De school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. Echter Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier BaO-onderwijs kunnen volgen. Onze school werkt daarom binnen het SWV goed samen met het speciaal basis onderwijs en het speciaal onderwijs (S(B)O). Deze vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met zeer speciale ondersteuningsbehoeften. 3. Ondersteuningsstructuur De Maten biedt dus zo passend mogelijk onderwijs. Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en aanvullende ondersteuning.\ Te weten: o SOT (School Ondersteunings Profiel zie 4.5) o ZAT (Zorg Advies Team zie 4.5) o Logopedie (binnen het Kindcentrum Broekmaten ) o Fysiotherapie (binnen het Kindcentrum Broekmaten ) De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te voorkomen en te verhelpen. Ook wordt de school op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit specialisten uit cluster 3 en 4. Via de afdeling en het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog, psycholoog, collegiale consulente Jonge Risicokinderen, taal-/lees-/rekenspecialist en een psychodiagnost. De school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen worden gepland maar kunnen ook op afroep plaats vinden als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Binnen het SOT overleg kunnen ouders worden uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind. Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Trajectbegeleiders zijn door het SWV speciaal opgeleid om dit te onderzoeken samen met ouders en SOT. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet als de eerdere aanpak niet heeft geleid tot een blijvende oplossing. Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra deskundigen het verwachte doel niet wordt bereikt. In dat geval is er een nieuw uitzicht nodig via een traject met een onafhankelijke derde, de trajectbegeleider. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur, afdeling of SWV is dan dus al actief geweest in het voortraject. Deskundigen hebben dus al ondersteund en geadviseerd. De leerling is bekend binnen de zorg van het SWV en een groeidocument 2 geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo n situatie contact op met het SWV om de hulp van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider het verdere verloop van het proces voor. Eerst Christelijke Dalton Basisschool De Maten 17

18 wordt bepaald welke deskundigen bij het SOT zullen worden betrokken bij de volgende stappen. In ieder geval worden altijd de ouders en de leraren betrokken bij de voorbereiding en het overleg. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het S(B)O aan de orde is. 4. Basisprofiel van De Maten De Maten biedt basisondersteuning zoals deze is vastgelegd in de regio van het SWV Twente Noord voor alle basisscholen. De notitie waarin de basisondersteuning wordt beschreven, ligt ter inzage op de school. Deze basisondersteuning is o.a. vastgelegd in standaarden. Dit zijn afspraken waar alle basisscholen in Twente Noord naar streven. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. Ook heeft de school in ontwikkelings- en scholingsplannen beschreven hoe het schoolteam verder werkt om deze basisondersteuning te realiseren. Deze ontwikkelingsen scholingsplannen zijn bedoeld om als school steeds beter passend onderwijs te geven. De Maten heeft haar onderwijs zo ingericht dat - vroegtijdige leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd; - een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt; - een aanbod te creëren is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; - een afgestemd aanbod tot stand gebracht wordt voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; - een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen geboden wordt. De Maten houdt in haar onderwijs rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. De school heeft het pedagogisch klimaat duidelijk beschreven en met het hele schoolteam in de dagelijkse praktijk uitgewerkt. Hierbij werkt de school via duidelijke afspraken aan het voorkomen van sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen. Deze afspraken zijn op de school in te zien. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen. De school richt haar onderwijs hier op in en schoolt de leerkrachten hiertoe. De Maten staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven in welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren acht. De school zal deze specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen samen met het SWV, via de inzet van een trajectbegeleider (zie boven), onderzoeken en in beeld brengen. Passend Onderwijs is echter niet per definitie inclusief onderwijs. Ook is de de Maten niet in staat om alle leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften altijd op te vangen. Het samenwerkingsverband ondersteunt de school indien nodig bij het vinden van een juiste onderwijsplek buiten de eigen basisschool. De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. De Maten heeft ook deze grenzen verwoord in haar eigen SOP. De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen: o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht; o Mate van zelfredzaamheid; o Mate van fysieke en/of medische verzorging; o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is; o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen. 5. Aanmeldingsprocedure. Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De Maten zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende Christelijke Dalton Basisschool De Maten 18

19 onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden 3 is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven). Voor tussentijdse aanmeldingen van kinderen die van een andere basisschool komen, geldt de zorgplicht niet voor de nieuwe school. De school van herkomst blijft de zorgplicht houden tot de leerling is aangenomen op de nieuwe school. 4.3 Toelatingsbeleid Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zodra uw kind 5 jaar is geworden is het leerplichtig. Voor de plaatsing van de kinderen hebben we in overleg met de scholen van onze vereniging het volgende beleid afgesproken: - Kinderen die 4 jaar zijn geworden in de maanden juli, augustus en september mogen na hun verjaardag direct hele dagen naar school. - Kinderen die na 1 oktober tot vier weken voor het einde van het cursusjaar 4 jaar worden, mogen 5 ochtenden per week naar school. De mogelijkheid bestaat dat kinderen na 1 oktober, na een gewenningsperiode, ook direct hele dagen naar school mogen. - In de maand december nemen we in principe geen kinderen op. - We nemen leerlingen op tot 4 weken voor de zomervakantie. - De kinderen worden na aanmelding uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan de school, een paar weken voordat ze vier jaar worden. - De kinderen worden ingeschreven d.m.v. een inschrijfformulier dat op de scholen verkrijgbaar is. Ook kunt u dit aanmeldingsformulier downloaden van onze website. De aanmeldingsformulieren kunnen worden ingeleverd op school. De ouders kunnen ook een gesprek aanvragen met de directeur. Toelating In beginsel zijn alle leerlingen welkom op onze scholen indien: - De ouders de grondslag van de vereniging en van het onderwijs op school respecteren; - Het kind kan functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school en wanneer redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind het onderwijs zowel cognitief als sociaal-emotioneel op de betrokken school kan volgen; - De leerlingen nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deel, expliciet wordt hier vermeld dat de leerlingen de lessen godsdienstige vorming dienen te volgen; - Voor individuele leerlingen kan het bevoegd gezag besluiten tot bepaalde vrijstellingen op verzoek van de ouders, bijvoorbeeld bij een lichamelijke Christelijke Dalton Basisschool De Maten 19

20 functiebeperking; - De toelating op onze scholen is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders; - Toelating van leerlingen van andere scholen (ook bij verhuizingen) vindt slechts plaats nadat er contact is geweest met de verwijzende school. Uit dit contact dient te blijken dat de leerling past binnen het pedagogisch klimaat van de school en zowel cognitief als sociaal-emotioneel in staat is goed te functioneren op onze scholen; Verwijdering/weigering Een school kan een leerling weigeren / verwijderen indien: - De grondslag niet gerespecteerd wordt; - De benodigde zorg valt buiten het zorgprofiel van de school. het bestuur zal de zorgplicht opnemen om een goede onderwijsplaats voor het kind te vinden. - De orde en rust op school ernstig verstoord wordt. Dit kan gaan om het gedrag van het kind, maar ook om het gedrag van de ouders. Het bestuur zal gemotiveerd aangeven waarom de overtuiging bestaat dat het kind en/of de ouders de orde en rust op de school zal/zullen verstoren. Het gaat dan om geldende gedragsregels en opvangcapaciteit van de school; Voordat een leerling van school verwijderd wordt, hoort het bestuur de directie, de groepsleraar en de ouders. Op school is een protocol hiervoor aanwezig. De ouders ontvangen schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het bevoegd gezag heeft zorg gedragen dat een andere school, waartoe bijv. ook een school voor speciaal onderwijs, bereid is de leerling toe te laten. Indien het bevoegd gezag na 8 weken aantoonbaar zoeken nog geen andere school gevonden heeft dan kan de leerling alsnog definitief verwijderd worden. In de tussen tijd kan het bestuur besluiten de leerling te schorsen en de toegang tot de school tijdelijk te ontzeggen. Opschorting van inschrijving Naast het ontbreken van de wettelijke verplichtingen (bewijs van uitschrijving, onderwijskundig rapport) schort de school de inschrijving ook op voor nader overleg met het bestuur: - Indien de leerling afkomstig is van een kinderdagverblijf of een medisch kinderdagverblijf; - Er in een kort tijdsbestek een aantal leerlingen aangemeld worden van dezelfde andere school; - Indien de directie daar om andere redenen behoefte aan heeft. Schorsing De directie kan, na goedkeuring van het bestuur, ook besluiten de leerling te schorsen voor een bepaalde periode. Dit kan met name gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute verstoring van de orde of rust op een school dat het beter is dat de leerling voor een bepaalde periode niet op school komt. Het kan ook voorkomen dat een leerling meerdere keren is gewaarschuwd voor hetzelfde feit en zich opnieuw niet aan de afspraken houdt. Dit kan ertoe leiden dat de leerling geschorst wordt voor een bepaalde periode. De directie deelt de ouders dit schriftelijk en gemotiveerd mee. 4.4 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Gedurende de kleuterperiode wordt er door de leerkrachten regelmatig geobserveerd. De bevindingen van deze observaties worden geregistreerd in het OntwikkelingsVolgModel voor jonge kinderen (OVM). Daarnaast worden Cito-toetsen afgenomen. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 worden regelmatig getoetst, middels toetsen die bij een methode horen. Naast deze methodegebonden toetsen maken we ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen (Cito leerlingvolgsysteem). Daarnaast willen we graag de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind volgen. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 20

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX 10-2014 Schoolondersteuningsprofiel In dit Ondersteuningsprofiel geeft sws de Gavelander aan hoe de organisatie van de basisondersteuning op sws de Gavelander eruit ziet voor alle leerlingen op de school

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Aannamebeleid VCBO Kollumerland

Aannamebeleid VCBO Kollumerland Aannamebeleid VCBO Kollumerland Instemming/Advies GMR: 09-06-15 Vastgesteld Bestuur: 30-06-2014 1 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding 3 1.1 Passend onderwijs 1.2 Educatief partnerschap 1.3 Grenzen aan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Schoolondersteuningsprofiel basisschool Confetti Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dalton basisschool Confettti Schoolondersteuningsprofiel schooljaar 2015-2016 basisschool Confetti pag: 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie