SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave

2 Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 1.4 Identiteit 1.5 Directie 1.6 Situering van de school 1.7 Schoolgrootte 2. Visie van de school 2.1 Algemene uitgangspunten en klimaat van de school 2.2 Onderwijskundige uitgangspunten op organisatorisch niveau 3. Organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school 3.2 Samenstelling van het team 3.3 De activiteiten voor de kinderen 3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 4. De zorg voor kinderen 4.1 Passend onderwijs 4.2 Passend onderwijs binnen samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord 4.3 Toelatingsbeleid 4.4 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 4.5 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 4.6 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het VO 4.7 Naschoolse activiteiten 4.8 Bijzondere activiteiten 4.9 Wet persoonsregistratie 5. De leerkrachten 5.1 Wijze van vervanging bij ziekte en compensatieverlof 5.2 Stagiaires 5.3 Scholing 6. De ouders 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 6.2 Informatievoorziening aan ouders 6.3 De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 6.4 De oudercommissie 6.5 De decoratiecommissie 6.6 De kriebelcommissie 6.7 De klassenouder 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 7.2 Zorg voor relatie school en omgeving 8. De resultaten van het onderwijs 8.1 De resultaten van het onderwijs 8.2 Ouderpanel 8.3 Leerlingpanel 8.4 Kwaliteitskaarten 8.5 Kwaliteitskaarten Daltonleerkracht 8.6 Sterkte en zwakte analyse Christelijke Dalton Basisschool De Maten 2

3 9. Een aantal schoolregels 9.1 Schooltijden 9.2 Regels voor de aanvang en het eind van de schooltijd 9.3 Basisregels Doe je best! 9.4 Schoolverzuim 9.5 Andere afspraken 9.6 Vakantieregeling 10 Namen en adressen 11 Nawoord Christelijke Dalton Basisschool De Maten 3

4 1. De school 1.1 Algemene informatie Christelijke Dalton Basisschool De Maten Broekmaten 6, 7683 XH Den Ham Telefoon: Directeur: J.C.C Valk van Esch Lambertinck10, 7683 WP Den Ham Telefoon: Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur uur Woensdag uur Groepen 1-8 woensdagmiddag vrij Groepen 1-4 vrijdagmiddag vrij Bestuur: Stichting van Scholen voor Christelijk Onderwijs gemeente Twenterand en omstreken (SCO - Twenterand e.o.) Bestuursbureau Postadres: Bezoekadres: Postbus 89 Schoolstraat AB Vriezenveen 7671 GG Vriezenveen Telefoon: 0546= Leden College van bestuur Dhr. J. Schoonderbeek Dhr. J, Wolterink financiën en huisvesting kwaliteit, onderwijs en personeel 1.2 Woord vooraf Het doel van deze schoolgids is u zo goed mogelijk te informeren over onze school. Niet alleen over de organisatorische zaken, maar ook over wat wij met onze school willen. Dat is niet alleen voor u en uw kind belangrijk, maar ook voor onszelf. In de komende jaren vertrouwt u uw kind immers toe aan de zorg van de leerkrachten van onze school. Het is dus van belang dat u zich een beeld kunt vormen van onze school. Deze gids is ook belangrijk voor ouders, die al kinderen op onze school hebben. Wij leggen in deze gids verantwoording af van onze manier van werken en de resultaten die wij nastreven. Jaarlijks worden plannen bijgesteld en beschreven in een jaarplan. De ontwikkelingen in het onderwijs staan niet stil. In het Infomaatje, dat u iedere week krijgt, kunt u daar ook regelmatig over lezen. Wij hopen dat u met genoegen deze gids zult lezen. Vanzelfsprekend bent u welkom voor een toelichting. Mocht u toch iets missen in deze schoolgids, dan kunt u daar altijd naar vragen. Ook op de website is aanvullende informatie over de school te vinden. Team Christelijke Dalton Basisschool De Maten, september 2014 Christelijke Dalton Basisschool De Maten 4

5 1.3 Grondslag en doelstelling van de stichting Dalton Basisschool De Maten is een Christelijke basisschool en valt met ingang van 1 januari 2014 onder de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. (SCOT). Daarvoor maakte De Maten samen met De Smithoek en De Marliaantjes deel uit van de Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Den Ham Marle. Op 19 februari 2012 is VCO Twenterand e.o. (vereniging tot Stichtingen Instandhouding van Scholen voor Protestants Christelijk Onderwijs Twenterand en omgeving) opgeheven en gewijzigd in Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omgeving (www.sco-t.nl). De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd. Het toezicht op de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van toezicht en het College van Bestuur. Volgens een vastgesteld toezichtkader toetst de Raad van Toezicht het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord voor het College van Bestuur. 1.4 Identiteit De Maten is een Christelijke Dalton Basisschool in het brinkdorp Den Ham. Een christelijke school houdt voor ons in dat in onze school, als leefgemeenschap, christelijke normen en waarden tot uitdrukking komen. In de groepen wordt vanuit die grondhouding gewerkt aan een goede klassensfeer, niet alleen omdat dat van invloed is op de vorderingen, maar omdat we het goed omgaan met elkaar van groot belang vinden. Begrippen als: wederzijds vertrouwen, eerlijkheid, vergeven, respect voor elkaar, veiligheid en geborgenheid staan daarbij centraal. Deze begrippen ontlenen wij aan de Bijbel, het Woord van God. Het vertellen uit de Bijbel, het aanleren van psalmen en andere geestelijke liederen bepalen mede het Christelijk karakter van onze school. We willen vanuit onze Christelijke levensvisie het volgende bereiken: - de kinderen in aanraking te brengen met het Christelijk geloof; - de kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten en er plezier aan te laten beleven; - deze talenten uit te bouwen en de kinderen een goede basis te geven voor hun verdere schoolloopbaan; - de kinderen te helpen op weg naar de volwassenheid om als jonge mens in onze ingewikkelde maatschappij te functioneren; - ons te richten op de kerndoelen voor het primair onderwijs; - de kinderen te leren omgaan met regels, regelmaat, zodat er ruimte en aandacht is voor elk kind afzonderlijk; We hebben dit samengevat in onze missie: Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 1.5 Directie Het managementteam van de school bestaat uit de directeur, interne begeleider en twee bouwcoördinatoren. Zij zijn samen betrokken bij de inhoudelijke aansturing van de schoolontwikkeling. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is eindverantwoordelijk. 1.6 Situering van de school De Maten is een daltonschool in het centrum van het brinkdorp Den Ham. De leerlingen komen voornamelijk uit het voedingsgebied Broekmaten. Daarnaast kiezen ouders bewust voor het daltononderwijs. Het gebouw van De Maten is grondig gerenoveerd op dezelfde locatie. Meerdere participanten nemen deel aan Kindcentrum Broekmaten. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 5

6 1.7 Schoolgrootte De Maten is een daltonschool met 8 groepen en ruim 200 leerlingen. Inclusief de directie en het ondersteunend personeel werken er 18 personen. 2. Visie van de school 2.1 Algemene uitgangspunten en klimaat van de school Op De Maten scheppen wij een onderwijsleersituatie, die het mogelijk maakt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere de verstandelijke, de sociale, de motorische, de emotionele en de creatieve ontwikkeling. We proberen samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. We streven ernaar de kinderen een zo groot mogelijke zelfstandigheid te geven en de sociale vaardigheden van ieder kind zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens hebben we als school te maken met de eisen die de overheid stelt aan elk leergebied met betrekking tot de aan te bieden leerstof, dit noemen we kerndoelen. We streven ernaar dat, wanneer kinderen na acht jaar basisschool onze school verlaten, ze overeenkomstig hun ontwikkeling de gestelde schooldoelen hebben bereikt. Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig van opzet dat deze ontwikkeling gewaarborgd wordt. Regelmatig controleren we onze methodes of ze voldoen aan de overheidseisen en waar nodig vullen we aan en/of vervangen we. Niet alle kinderen hoeven dezelfde weg te gaan, maar door een goede afstemming moet ieder zijn/haar eigen leerweg kunnen afleggen. We accepteren dat leerlingen in dezelfde groep met verschillende leerstof op een verschillend niveau bezig zijn. Hierbij denken wij aan de primaire behoeften voor het kind vanuit het pedagogisch concept: ik ben iemand waar anderen op gesteld zijn (relatie); ik ben zelfstandig (autonomie); ik ben iemand die iets kan (competent). Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om gemotiveerd te zijn tot leren te komen. De Maten is een Dalton Basisschool waar kinderen in een veilige omgeving hun talenten kunnen ontwikkelen. We geven de mogelijkheid om deze talenten uit te bouwen en leggen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. De sfeer op De Maten is gemoedelijk. Er is ruimte en aandacht voor elk kind. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs! 2.2 Onderwijskundige uitgangspunten op organisatorisch niveau Onze doelstellingen van het onderwijs gaan verder dan de overdracht van kennis en kunde. De Maten staat voor een bredere opvatting van de onderwijskundige taak. Deze willen we vanuit de daltonvisie nog verder vorm geven. Helen Parkhurst, de oprichtster van het daltononderwijs, heeft ons dit duidelijk gemaakt door de zes belangrijke Christelijke Dalton Basisschool De Maten 6

7 kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid, reflectie, effectiviteit en borging. Daltononderwijs is volgens haar geen methode of manier, maar een wijze van omgaan met elkaar. Daltononderwijs is een onderwijsvorm waarbij niet de inhoud van de leerstof verandert (aantal vakken en hoeveelheid leerstof blijft hetzelfde), maar de wijze waarop deze leerstof wordt aangeboden. Naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden komen ook zaken als opvoeding, begeleiding naar volwassenheid en voorbereiding op de maatschappij aan de orde. Bij dit alles gaat het daltononderwijs uit van 6 kernwaarden: 1. Zelfstandigheid 2. Samenwerken 3. Verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid) 4 Reflectie 5. Effectiviteit 6. Borging Zelfstandigheid Op een daltonschool ligt een groot accent op de zelfstandigheid. Zelfstandigheid houdt in zelfwerkzaamheid. Eerst zelf naar een oplossing proberen te zoeken, al dan niet met behulp van hulpbronnen, hulp van de leerkracht of andere leerlingen. Kinderen willen graag actief, zelfontdekkend bezig zijn. Op een daltonschool krijgen de kinderen hiervoor de ruimte. Na een korte klassikale of in individuele instructie door de leerkracht gaan de leerlingen direct aan het werk om de aangeboden leerstof te verwerken. Hierdoor worden kinderen zelf aan het denken gezet. Dit actief probleemoplossend leren levert betere begripsvorming en denkstructuren op bij kinderen. Hierdoor wordt de beschikbare leertijd effectiever gebruikt. Samenwerken In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband. Op een daltonschool krijgen de kinderen de gelegenheid elkaar te helpen bij spel en werk. Dit kan bijvoorbeeld zowel bij het spelen in de bouwhoek, als bij het maken van een rekenopdracht. Het samenwerken geldt voor het werken aan de taken en bij het groepswerk. Doel van samenwerken: a. Het vergroten van het leereffect, doordat leerlingen elkaar om hulp kunnen vragen en elkaar hulp kunnen bieden bij het oplossen van een probleem. b. Het bevorderen van de sociale ontwikkeling, doordat leerlingen bij het samenwerken rekening dienen te houden met anderen en leren iets voor elkaar over te hebben. Ook samenwerken moet worden geleerd. Zo betekent het hulp verlenen aan anderen dat er sprake is van een positieve wederzijdse afhankelijkheid, waarin elk kind zijn individuele verantwoordelijkheid heeft. Er is een gelijkwaardige deelname waarin gebruik gemaakt wordt van ieders sterke kanten. Sociale vaardigheden zoals aanmoedigen, steunen, actief naar elkaar luisteren, omgaan met meningsverschillen, conflicten oplossen en hulp bieden zijn hierbij belangrijk. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 7

8 Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid Wanneer kinderen leren om met vrijheid in gebondenheid om te gaan, kunnen ze verantwoordelijkheid dragen. De school zal in een geleidelijk proces het kind vertrouwd maken met het principe verantwoordelijkheid en daaraan inhoud geven. Voor het kind is het leren hanteren ervan een proces dat langzaam verloopt. De spelende kleuter en de 12-jarige zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate die verantwoordelijkheid ervaren. Zij hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien. Dit alles binnen bepaalde grenzen en afspraken: vrijheid in gebondenheid. Alle kinderen zullen in dit proces van vrijheid in gebondenheid op een individuele manier worden begeleid. Het principe vrijheid in gebondenheid krijgt zo voor iedere leerling inhoud en zal uitgroeien tot een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen functioneren. Ook wordt het kind geleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen voor de keuze van volgorde waarin het zijn opdrachten wil afwerken, het raadplegen van hulpbronnen, het halen van materialen, het om hulp vragen aan medeleerlingen of aan de leerkracht en de besteding en verdeling van zijn/haar tijd. De verantwoordelijkheid stimuleren we door kinderen kritisch te laten kijken naar hun eigen gedrag en door de kinderen zoveel mogelijk eerst zelf het gemaakte werk na te laten kijken. De kinderen zijn niet alleen medeverantwoordelijk voor de te beheersen leerstof, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de gebruikte materialen, het op orde houden van lokaal, school en schoolomgeving en het rekening houden met elkaar. Verantwoordelijkheid is geen gegeven, maar iets dat geleerd moet worden. De leerkracht biedt dan ook mogelijkheden waarin de kinderen leren om met vrijheid in gebondenheid om te gaan. Belangrijk bij dit alles is dat kinderen, ouders en leerkrachten vertrouwen in elkaar hebben, waarbij de leerkracht in zijn gedrag het voorbeeld geeft. Reflectie Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een daltonschool. Iedere leerkracht reflecteert op zijn praktijk en handelen in de klas. Alle leerkrachten samen reflecteren constant over het onderwijs op school. Hierdoor wordt de beste weg gevonden om de gestelde doelen te bereiken. Ook voor de leerlingen biedt de leerkracht de gelegenheid om te oefenen in organiseren, initiatief nemen en reflecteren op gedrag en keuzes Reflectie betekent dat je na moet denken over het eigen handelen met als doel om minder ontwikkelende punten te verbeteren en de goed ontwikkelde punten beter naar voren te laten komen. We proberen te werken met de reflectiecyclus 1. handelend ervaren 2. terugblikken 3. bewustwording belangrijke aspecten 4. alternatieven bedenken en daaruit kiezen 5. Uitproberen Reflectie is op alle niveaus binnen de organisatie zichtbaar. Effectiviteit Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling. Leerkrachten moeten de omgeving goed inrichten, gebruik maken van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd leerstof aanbod bieden. Borging Verantwoordelijkheden voor dalton liggen in het team van leerkrachten. Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van planmatige Christelijke Dalton Basisschool De Maten 8

9 zelfevaluatie, reflectie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie die zich permanent schoolt, experimenteert en reflecteert op zijn praktijk. Burgerschap en integratie Op onze school houden wij ons nadrukkelijk bezig met burgerschapsvorming. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen te vormen tot betrokken burgers in deze multiculturele maatschappij. Wij doen dit onder andere expliciet met onze leefregelmethode Doe je best. Hierin is heel gestructureerd aangegeven hoe wij met elkaar op school, in ons dorp, in onze provincie en in ons land willen omgaan. De regel Iedereen hoort erbij wordt uitgebreid besproken en verwerkt. Verder leren wij onze kinderen om respectvol samen te leven in school en maatschappij. Naast bovengenoemde methode werken wij vanuit ons Christen zijn met de methode Kind op Maandag, dat mede bijdraagt aan de burgerschapsvorming van onze leerlingen. Onze school hoort tot het bijzonder onderwijs en heeft daardoor een eigen verantwoordelijkheid. We willen burgerschap invullen vanuit de gedachte dat persoonlijke, levensbeschouwelijke overtuigingen een rol spelen in het publieke domein. Het bijzonder onderwijs draagt in grote mate bij aan de pluriforme en democratische samenleving. Het legt nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid, verantwoordelijkheid en op meer dan het gewone doen. Ons Christelijk onderwijs draagt een vorm van democratie uit waarin ruimte is voor pluriformiteit. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn. We gaan zorgvuldig om met participatie van leerlingen in de school. Het deelnemen van leerlingen aan besluitvormingsprocessen is geen vanzelfsprekendheid. Leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening geven. Maar niet elke vorm van mondigheid zal worden gestimuleerd en luisteren zal minstens zo veel aandacht krijgen. Leerlingen zijn bezig met opgroeien en het ontwikkelen van hun identiteit. Leerlingen mogen fouten maken en opnieuw beginnen. Door middel van een leerlingenraad proberen we de leerlingen een stem te geven in de ontwikkeling van onze school. In ons daltononderwijs geven wij de zes kernwaarden:: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid), reflectie, effectiviteit en borging vorm en inhoud. 3. Organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school Organisatie De Maten werkt met 8 groepen waarvan 7 enkele en 1 combinatiegroep. De school werkt met jaargroepen. In de loop van de schooljaren kunnen er wel wisselingen komen door het vormen van combinatiegroepen. De meeste kinderen komen met hun vierde jaar op school. Aan het eind van groep 8, soms groep 7, gaan de leerlingen naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs in de regio. Hoewel elke groep een leerstoflijn kent, betekent dit niet dat alle leerlingen op hetzelfde niveau met de leerstof bezig zijn. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 9

10 Leerlingen, die de lesstof van de groep moeilijk vinden, krijgen vanaf groep 6 aangepaste lesstof. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s). Deze kinderen zitten dan op een eigen leerweg. Is dit structureel dan wordt dit vastgelegd in een (groeps/individueel) handelingsplan. 3.2 Samenstelling van het team Wie werken er in de school? Groepsleerkrachten: Afhankelijk van hun taakomvang, werken leerkrachten in een volledige weektaak of in deeltijd. Daltoncoördinator: Deze leerkracht stimuleert, bewaakt en borgt de daltonontwikkelingen van de school. Interne begeleider: De interne begeleider is verantwoordelijk voor de zorgverbreding ten behoeve van leerlingen; dit in samenwerking met de groepsleerkrachten. Daarnaast bepaalt de interne begeleider mede het zorgbeleid. Directeur: De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Daarnaast vormt de directeur met de Interne begeleider en de twee bouwcoördinatoren het managementteam van de school. Conciërge: Binnen de vereniging is een conciërge werkzaam. Ook op onze school is de conciërge regelmatig aanwezig. Administratief medewerker: Er is een medewerkster voor de administratieve ondersteuning aangesteld voor de scholen van de vereniging. Formatie Schooljaar Groep Tommie (1a) Renate Heuver - Visser (woensdag, donderdag en vrijdag) Eline Wendels Dubbink (maandag, dinsdag en woensdag) Groep Elmo (1b/2) Jaquelien Ekkelkamp - Reefhuis (maandag dinsdag, woensdag) Suzan de Lange (woensdag, donderdag en vrijdag) Groep 3 Martha Bakker Liezen ( maandag, dinsdag en woensdag) Gre Schuurman (donderdag en vrijdag) Groep 4 Meike Bouwhuis (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) Toby Drost Nijhuis (donderdag) Groep 5 Marjolein Boshoeve Schoonderbeek en Anne Kienhuis (maandag, dinsdag, woensdag) Brenda Gritter Hulsegge (woensdag, donderdag en vrijdag) Groep 6 Jeanet Nijland - Bernardus Groep 7 Groep 8 Monique van Steenbruggen Eline van der Vegt Hansman (maandag, dinsdag en woensdag) Gonneke Bartels (woensdag, donderdag en vrijdag) Interne begeleiders: Jiska Nijland en Jaquelien Ekkelkamp Bouwcoördinatoren: Eline v.d. Vegt en Martha Bakker Dit cursusjaar werken we in de bovenbouw weer met een plusgroep. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 10

11 3.3 De activiteiten voor de kinderen In de wet staan de vakgebieden die kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Hierbij hebben wij bepaalde lesmethoden gekozen. In de methoden staat in ieder geval de verplichte lesstof. We werken zoveel mogelijk met recente methodes. Godsdienstige vorming Voor Godsdienstige vorming gebruiken we in alle groepen de methode Kind op maandag. Deze methode behandelt thema s uit de Bijbel. Door het thema ontdekken kinderen dat personen uit de bijbelverhalen dezelfde soort vragen en ervaringen hebben als zijzelf en dat God dichtbij is. Iedere week starten we in twee bouwen met een gezamenlijke weekopening. Het thema van de methode staat centraal tijdens deze openingen. De kleuters, groep 1 en 2 In de onderbouwgroepen 1 en 2 leren de kleuters voornamelijk spelenderwijs. Zo leren zij de wereld ontdekken en dragen zo bij aan hun eigen ontwikkelingsproces. Het onderwijs moet zo worden ingericht, dat mogelijk alle kinderen (met hun eigen aanleg en vaardigheden) zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. De leraar volgt dit proces en biedt ook uitdagend ontwikkelingsmateriaal aan, leert ze omgaan met tijd en ruimte, leert regels en begrippen aan, observeert de kinderen, enz. Dit is een hele belangrijke periode. Het is de basis voor de verdere loopbaan op de basisschool. Vanuit de belevingswereld van de kinderen wordt gewerkt over allerlei thema s. De themahoeken worden ingericht met steeds wisselende materialen. Er worden materialen gebruikt die de kinderen uitdagen tot ontdekken en het eigen maken van vaardigheden en begrippen. We hebben prachtige speelhuizen in ons kleuterlokalen Daarnaast maken we gebruik van de methoden Kleuterplein en Onderbouwd. In de omgang met kinderen zijn wij gericht op het kind als individu. Er wordt ingesprongen op de individuele ontwikkeling. Het is dus in de groepen 1 en 2 geen uitzondering dat kinderen met taal-, lees-, en rekenactiviteiten bezig zijn. We vinden het belangrijk dat we rekening houden met verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in de behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling in leren. De taalontwikkeling neemt bij kleuters een belangrijke plaats in. Bijna alle informatie moet namelijk gegeven en ontvangen worden door middel van het gesproken woord. Het is belangrijk dat je je gevoelens en bedoelingen aan elkaar duidelijk kunt maken en dat je leert omgaan met taal. Bij kleuters gaat het dan voornamelijk om luisteren en spreken. Dit gebeurt door middel van taalspelletjes (b.v. rijmen, luisterspelletjes), platen laten bekijken en erover vertellen, vertellen over eigen gebeurtenissen, luisteren naar een verhaal, voorlezen en natuurlijk de belevenissen van Flip de beer. De computer wordt als hulpmiddel gebruikt bij taal- en rekenspelletjes. Verder wordt er in de kleutergroep dagelijks veel aandacht besteed aan het bewegingsonderwijs, onder meer in spellessen, kleutergymnastiek en buitenspelen. Deze lessen worden gegeven in het speellokaal. De dagelijkse gang van zaken in de kleutergroepen: Als de bel gaat, gaan de leerlingen naar binnen. De juf staat bij de deur. Als het erg regent, mogen de leerlingen eerder naar binnen. Uitgezonderd bijzondere gevallen is het niet de bedoeling, dat u met uw kind meegaat de school in. Wel bent u van harte welkom op de inloopmorgen. Deze is de eerste helft van het schooljaar op woensdagmorgen van 8.15 uur tot 8.25 uur en de tweede helft van het schooljaar op vrijdagmorgen van 8.15 uur tot 8.25 uur. Op maandagmorgen mag uw kind zendingsgeld meenemen. Voor de twee pauzes mag uw kind fruit, brood en/of drinken meenemen. Zorgt u voor de naam op (goed sluitende) bekers/bakjes? Als uw kind voor een verjaardag of een andere feestelijke gebeurtenis een kleurplaat wil maken, dan mag dat. Hiervoor vragen wij 0,20. Wilt u ongeveer een week van tevoren een briefje met het geld meegeven? Op de verjaardag van uw kind mag er getrakteerd worden. Het liefst iets gezonds. Bij de kleutergroepen mag één van de verzorgers bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. Na de traktatie kunt u weer naar huis. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje graag buiten de school regelen. Dit voorkomt teleurstelling bij leerlingen die niet uitgenodigd zijn. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag ook vrij. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 11

12 Alle bovengenoemde en aanvullende informatie over de kleuters staat in het boekje Voor het eerst naar school dat ouders krijgen, wanneer hun kind voor het eerst op school komt. Groepen 3 tot en met 8 Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op De Maten een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte instructie op drie verschillende niveaus, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal In groep 3 neemt het leren lezen een centrale plaats in. We maken daarbij gebruik van de nieuwste versie van Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gewerkt met de methode Estafette voor technisch lezen en Tussen de regels voor begrijpend lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode Taal op maat gebruikt voor het taalonderwijs. Deze methode kent ook een aparte methode Spelling op maat. Rekenen en wiskunde Onze school gebruikt voor rekenen met ingang van het cursusjaar de methode De wereld in getallen. Dit is een methode waarbij aandacht is voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. Schrijven Kinderen leren op onze school schrijven met de methode Schrijven in de basisschool. Om goed te leren schrijven is het belangrijk dat de grote en de fijne motoriek van een kind goed ontwikkeld zijn. Door spel en bewegen wordt de motoriek dagelijks geoefend. Een goede pengreep is natuurlijk ook belangrijk. Engelse taal Onze methode Real English leert de kinderen van groep 7 en 8 het begin van de Engelse taal. In de groepen 5 en 6 kan gestart worden met First steps into English. Wereldoriëntatie Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en verleden. Dit kan zijn via methoden, klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, etc. In de groepen 1 tot en met 4 maken we gebruik van thema s, die de taalmethode, leesmethode en Kleuterplein ons bieden. In de groepen 5 tot en met 8 maken we gebruik van de methode Hier en daar voor aardrijkskunde. De methode Een zee van tijd gebruiken we voor de lessen geschiedenis. Voor natuuronderwijs en techniek maken we in alle groepen gebruik van de methode Natuniek en de leskisten van Zwaluwstaarten. In het cursusjaar oriënteren we ons op het curriculum IPC (International Primair Curriculum). Christelijke Dalton Basisschool De Maten 12

13 Verkeer Voor ons verkeersonderwijs gebruiken we Klaar over in de groepen 1 t/m 8.Het verkeersonderwijs in groep 7 wordt jaarlijks afgesloten met het schriftelijke en praktische verkeersexamen. Culturele en Kunstzinnige Vorming De volgende disciplines zijn in het onderwijsaanbod verwerkt. Beeldende vorming, muziek, dans, drama, media-educatie, cultureel erfgoed en literaire vorming. Er wordt jaarlijks een cultuurprogramma aangeboden. Kinderen gaan jaarlijks afwisselend naar een theatervoorstelling, een tentoonstelling of concert. Voor de expressieve vakken gebruiken we de methode Moet je doen, aangevuld met andere bronnen. Diverse technieken worden in een doorgaande lijn aangeboden. We koppelen de technieken aan het curriculum van IPC (International Primair Curriculum). Bewegingsonderwijs We gebruiken voor de gymlessen de methode Basislessen bewegingsonderwijs Deze methode heeft 2 delen; spel en toestel. Twee maal per week staat dit vak op het rooster. De ene dag staat het toestel centraal en de andere dag het spel. De gymlessen worden gegeven in gymzaal De Beukenhage naast de school. Voor bewegingsonderwijs hebben de kinderen gymschoenen nodig met witte zolen en sportkleding. De gymkleren zitten in een tas met het logo van de school. Deze gymtas hangt aan de kapstok. De groepen (6), 7 en 8 kunnen bij goed weer in de zomermaanden gebruik maken van het buiten zwembad De Groene Jager. Meervoudige intelligentie We werken op school met keuzewerk gebaseerd op de verschillende intelligenties. Op onze school staat centraal: samen spelen, samen werken en samen leven. Naast samenwerking speelt het zelfstandig werken hierbij ook een belangrijke rol. Zo leren de leerlingen al in de onderbouw dat zij de opdrachten zoveel mogelijk zonder hulp maken. Lichamelijke oefening en creatieve vakken staan niet op zichzelf. Ook deze dragen bij aan de totale ontwikkeling van uw kind, zoals zelfvertrouwen, motoriek en creatieve uitingen. Uitgangspunt is dat kinderen op verschillende manieren leren en problemen oplossen. Ieder kind heeft zijn eigen unieke intelligentiepatroon met daarbinnen relatief sterke en zwakke punten. Wanneer een leerling het eigen unieke patroon van intelligenties kent, is hij in staat een moeilijke leersituatie om te zetten in een mogelijkheid om vanuit zijn kracht te werk te gaan. Het geeft een leerling ook de veerkracht om zwakheden toe te geven en onder ogen te zien, in plaats van uitdagende situaties uit de weg te gaan. De intelligenties hangen nauw met elkaar samen. Als de intelligenties ontstaan zijn om in harmonie te functioneren, is het eigenlijk zeker dat wij als leraren er goed aan doen opdrachten aan te bieden waarbij de intelligenties kunnen samenwerken We maken gebruik van de volgende acht intelligenties: Verbaal-Linguïstisch Woordslim Logisch Mathematisch Rekenslim Muzikaal-Ritmisch Muziekslim Lichamelijk-Kinesthetisch Beweegslim Naturalistisch Natuurslim Interpersoonlijk Samenslim Intrapersoonlijk Alleenslim Urenverdeling In de onderstaande tabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die kunnen variëren per leerjaar en per periode. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 13

14 Een voorbeeld van groep 5. vak aantal uren Bijbels onderwijs 2,5 Lezen 3,75 Schrijven 1 Nederlandse taal 5,30 Rekenen en wiskunde 5 Aardrijkskunde 0,75 Geschiedenis 0,75 Natuuronderwijs 0,75 Kennisgebieden 1 Verkeer 0,5 Kunstzinnige oriëntatie 1,75 Bewegingsonderwijs 1,5 Taaktijd 2 Computergebruik Tijdens veel vakken wordt de computer ingezet. De kinderen krijgen les met behulp van een digibord. Er zijn vaste computers voor de leerlingen om te werken met educatieve programma s, voor het maken van digitale toetsen, het opzoeken van informatie, voor het maken van werkstukken en het ontwikkelen van computervaardigheden. In het cursusjaar hebben we tablets geïntegreerd in het onderwijsaanbod.. Inloop In de groepen 1 en 2 is de eerste helft van het cursusjaar iedere woensdagmorgen inloop van 8.15 tot 8.25 uur. De tweede helft van het cursusjaar hebben de groepen 1 en 2 inloop op vrijdagmorgen. In de groepen 3 en 4 is de eerste helft van het cursusjaar iedere dinsdagmorgen inloop van 8.15 tot 8.25 uur. De tweede helft van het cursusjaar heeft groep 3 inloop op donderdagmorgen. Groep 4 heeft alleen inloop tot de kerstvakantie. Uw kind(eren) informeert u als ouder over zijn/haar vorderingen en bezigheden in de groep. Weekopening Elke schoolweek heeft het personeel op maandagmorgen om 8.10 uur een weekopening. Op vrijdagmorgen om 8.10 uur is er een personeelssluiting. Ook met de kinderen houden wij iedere maandagmorgen een weekopening in de gemeenschapsruimte. We starten s morgens met de opening voor de groepen 5 t/m 8 en aansluitend een opening voor de groepen 1 t/m 4. Deze weekopeningen versterken zo het beleven van het gemeenschapsgevoel, het samen ergens voor staan. 3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Ons schoolgebouw heeft 8 leslokalen voorzien van digiborden, een gemeenschapsruimte/speellokaal met podium, een directiekamer, een IB-kamer, een flexruimte, Christelijke Dalton Basisschool De Maten 14

15 leerpleinen en een personeelskamer. Daarnaast verschillende werkplekken voor kinderen en medeparticipanten binnen het gebouw. We maken gebruik van de parkeerplaats van De Beukenhage. Rondom de school is veel ruimte om te spelen. In het cursusjaar starten we samen met mede partners Kindcentrum Broekmaten. 4. De zorg voor kinderen 4.1 Passend onderwijs Ouders en leerlingen Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 moeten scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind, dat extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuningen die uw kind nodig heeft of in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met u een passende plek op een andere school geboden. Dit kan dus een andere school zijn binnen het nieuwe Samenwerkingsverband Noord Twente. Dit nieuwe Samenwerkingsverband wordt gevormd door de huidige samenwerkingsverbanden binnen de gemeenten Twenterand, Wierden, Almelo, Holten-Rijssen, Tubbergen en Hellendoorn. Dus alle basisscholen, sbo-scholen en so-scholen binnen deze gemeenten. In dit nieuwe Samenwerkingsverband Twente Noord maken 23 besturen deel uit van de Algemene Ledenvergadering. Algemene standpuntbepaling Ons daltononderwijs houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Door toepassen van de 6 kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit en borging ontstaat de ruimte om extra zorg aan kinderen te besteden. Ook wordt de taak voor de kinderen hierop aangepast. Dat betekent dat in beginsel alle kinderen van harte welkom zijn om bij ons onderwijs op maat te volgen. We achten het belang van thuisnabij onderwijs hoog. Schoolkeuze, aanmelding en toelating U kiest zelf de school voor uw kind, ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Binnen zes weken na aanmelding hoort u van de school of uw kind geplaatst kan worden. Lukt dat niet op de school van aanmelding, dan biedt de school, na overleg met u, een andere passende onderwijsplek. De school mag de termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Ontwikkelingsperspectief geeft inzicht in onderwijsdoelen De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en een aangepast programma volgen. Zo weet u welke onderwijsdoelen uw kind kan halen en welke vervolgopleiding daar bijvoorbeeld bij hoort. Ondersteuning en bemiddeling Wanneer u graag extra ondersteuning of bemiddeling zou willen, dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Bij ouderinformatiepunt 5010 kunt u advies inwinnen. Daarnaast zijn er verschillende regionale ouderorganisaties waar u terecht kunt met uw vragen. Ook bemiddelen onderwijsconsulenten als u het oneens bent met de school en er samen niet meer uitkomt. 4.2 Passend onderwijs binnen Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord De Maten is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)BaOscholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingscoördinator. Deze coördinator is binnen de afdeling een eerste aanspreekpunt namens het SWV. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 15

16 Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het E&D ingericht met deskundigen op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt o.a. ambulante begeleiding. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam 1 (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken. Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden. Contactinformatie van het SWV: Website: Inge Swartjes, Coördinator van de afdeling Twente Noord Mail: Kees Hendriks, directeur SWV Schoolstraat 5, 7671 GG Vriezenveen Bosrand 6, 7602 CH Almelo Tel.: Tel.: Schoolondersteuningsprofiel Op De Maten is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke zorg en ondersteuning onze school kan bieden, eventueel met hulp van derden. Er kunnen ondermeer afspraken uit voortkomen over de deskundigheidsbevordering van het personeel. Andere documenten waar informatie te vinden is over de ondersteuning-structuur zijn: o Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). o Zorgplan de Maten o De notitie Basisondersteuning van SWV Twente Noord o Het Ondersteuningsplan versie 2014 van SWV Twente Noord o Kwaliteitskaarten De missie van De Maten sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Maten biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt. Binnen het SWV werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht: Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 1. De visie De Maten maakt dit mogelijk door: o De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie planmatig toe te passen; o De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen; o Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor iedere leerling een onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken. 2. Doel Het uiteindelijke doel is dat zo veel mogelijk leerlingen in onze school basisonderwijs kunnen blijven volgen. Dit bereiken we samen met de extra deskundigen binnen en Christelijke Dalton Basisschool De Maten 16

17 buiten onze school. Uitzonderingen kunnen gelden voor die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen. Ook heeft de school mogelijk grenzen als leerlingen het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen ernstig belemmeren. De school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. Echter Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier BaO-onderwijs kunnen volgen. Onze school werkt daarom binnen het SWV goed samen met het speciaal basis onderwijs en het speciaal onderwijs (S(B)O). Deze vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met zeer speciale ondersteuningsbehoeften. 3. Ondersteuningsstructuur De Maten biedt dus zo passend mogelijk onderwijs. Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en aanvullende ondersteuning.\ Te weten: o SOT (School Ondersteunings Profiel zie 4.5) o ZAT (Zorg Advies Team zie 4.5) o Logopedie (binnen het Kindcentrum Broekmaten ) o Fysiotherapie (binnen het Kindcentrum Broekmaten ) De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te voorkomen en te verhelpen. Ook wordt de school op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit specialisten uit cluster 3 en 4. Via de afdeling en het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog, psycholoog, collegiale consulente Jonge Risicokinderen, taal-/lees-/rekenspecialist en een psychodiagnost. De school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen worden gepland maar kunnen ook op afroep plaats vinden als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Binnen het SOT overleg kunnen ouders worden uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind. Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Trajectbegeleiders zijn door het SWV speciaal opgeleid om dit te onderzoeken samen met ouders en SOT. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet als de eerdere aanpak niet heeft geleid tot een blijvende oplossing. Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra deskundigen het verwachte doel niet wordt bereikt. In dat geval is er een nieuw uitzicht nodig via een traject met een onafhankelijke derde, de trajectbegeleider. De ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur, afdeling of SWV is dan dus al actief geweest in het voortraject. Deskundigen hebben dus al ondersteund en geadviseerd. De leerling is bekend binnen de zorg van het SWV en een groeidocument 2 geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo n situatie contact op met het SWV om de hulp van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereiden de IB-er en de trajectbegeleider het verdere verloop van het proces voor. Eerst Christelijke Dalton Basisschool De Maten 17

18 wordt bepaald welke deskundigen bij het SOT zullen worden betrokken bij de volgende stappen. In ieder geval worden altijd de ouders en de leraren betrokken bij de voorbereiding en het overleg. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het S(B)O aan de orde is. 4. Basisprofiel van De Maten De Maten biedt basisondersteuning zoals deze is vastgelegd in de regio van het SWV Twente Noord voor alle basisscholen. De notitie waarin de basisondersteuning wordt beschreven, ligt ter inzage op de school. Deze basisondersteuning is o.a. vastgelegd in standaarden. Dit zijn afspraken waar alle basisscholen in Twente Noord naar streven. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. Ook heeft de school in ontwikkelings- en scholingsplannen beschreven hoe het schoolteam verder werkt om deze basisondersteuning te realiseren. Deze ontwikkelingsen scholingsplannen zijn bedoeld om als school steeds beter passend onderwijs te geven. De Maten heeft haar onderwijs zo ingericht dat - vroegtijdige leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd; - een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt; - een aanbod te creëren is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; - een afgestemd aanbod tot stand gebracht wordt voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; - een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen geboden wordt. De Maten houdt in haar onderwijs rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. De school heeft het pedagogisch klimaat duidelijk beschreven en met het hele schoolteam in de dagelijkse praktijk uitgewerkt. Hierbij werkt de school via duidelijke afspraken aan het voorkomen van sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen. Deze afspraken zijn op de school in te zien. De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen. De school richt haar onderwijs hier op in en schoolt de leerkrachten hiertoe. De Maten staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen. In het SOP heeft de school aangegeven in welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer of minder ervaren acht. De school zal deze specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen samen met het SWV, via de inzet van een trajectbegeleider (zie boven), onderzoeken en in beeld brengen. Passend Onderwijs is echter niet per definitie inclusief onderwijs. Ook is de de Maten niet in staat om alle leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften altijd op te vangen. Het samenwerkingsverband ondersteunt de school indien nodig bij het vinden van een juiste onderwijsplek buiten de eigen basisschool. De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. De Maten heeft ook deze grenzen verwoord in haar eigen SOP. De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen: o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht; o Mate van zelfredzaamheid; o Mate van fysieke en/of medische verzorging; o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is; o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen. 5. Aanmeldingsprocedure. Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De Maten zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende Christelijke Dalton Basisschool De Maten 18

19 onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden 3 is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven). Voor tussentijdse aanmeldingen van kinderen die van een andere basisschool komen, geldt de zorgplicht niet voor de nieuwe school. De school van herkomst blijft de zorgplicht houden tot de leerling is aangenomen op de nieuwe school. 4.3 Toelatingsbeleid Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zodra uw kind 5 jaar is geworden is het leerplichtig. Voor de plaatsing van de kinderen hebben we in overleg met de scholen van onze vereniging het volgende beleid afgesproken: - Kinderen die 4 jaar zijn geworden in de maanden juli, augustus en september mogen na hun verjaardag direct hele dagen naar school. - Kinderen die na 1 oktober tot vier weken voor het einde van het cursusjaar 4 jaar worden, mogen 5 ochtenden per week naar school. De mogelijkheid bestaat dat kinderen na 1 oktober, na een gewenningsperiode, ook direct hele dagen naar school mogen. - In de maand december nemen we in principe geen kinderen op. - We nemen leerlingen op tot 4 weken voor de zomervakantie. - De kinderen worden na aanmelding uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan de school, een paar weken voordat ze vier jaar worden. - De kinderen worden ingeschreven d.m.v. een inschrijfformulier dat op de scholen verkrijgbaar is. Ook kunt u dit aanmeldingsformulier downloaden van onze website. De aanmeldingsformulieren kunnen worden ingeleverd op school. De ouders kunnen ook een gesprek aanvragen met de directeur. Toelating In beginsel zijn alle leerlingen welkom op onze scholen indien: - De ouders de grondslag van de vereniging en van het onderwijs op school respecteren; - Het kind kan functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school en wanneer redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind het onderwijs zowel cognitief als sociaal-emotioneel op de betrokken school kan volgen; - De leerlingen nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deel, expliciet wordt hier vermeld dat de leerlingen de lessen godsdienstige vorming dienen te volgen; - Voor individuele leerlingen kan het bevoegd gezag besluiten tot bepaalde vrijstellingen op verzoek van de ouders, bijvoorbeeld bij een lichamelijke Christelijke Dalton Basisschool De Maten 19

20 functiebeperking; - De toelating op onze scholen is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders; - Toelating van leerlingen van andere scholen (ook bij verhuizingen) vindt slechts plaats nadat er contact is geweest met de verwijzende school. Uit dit contact dient te blijken dat de leerling past binnen het pedagogisch klimaat van de school en zowel cognitief als sociaal-emotioneel in staat is goed te functioneren op onze scholen; Verwijdering/weigering Een school kan een leerling weigeren / verwijderen indien: - De grondslag niet gerespecteerd wordt; - De benodigde zorg valt buiten het zorgprofiel van de school. het bestuur zal de zorgplicht opnemen om een goede onderwijsplaats voor het kind te vinden. - De orde en rust op school ernstig verstoord wordt. Dit kan gaan om het gedrag van het kind, maar ook om het gedrag van de ouders. Het bestuur zal gemotiveerd aangeven waarom de overtuiging bestaat dat het kind en/of de ouders de orde en rust op de school zal/zullen verstoren. Het gaat dan om geldende gedragsregels en opvangcapaciteit van de school; Voordat een leerling van school verwijderd wordt, hoort het bestuur de directie, de groepsleraar en de ouders. Op school is een protocol hiervoor aanwezig. De ouders ontvangen schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het bevoegd gezag heeft zorg gedragen dat een andere school, waartoe bijv. ook een school voor speciaal onderwijs, bereid is de leerling toe te laten. Indien het bevoegd gezag na 8 weken aantoonbaar zoeken nog geen andere school gevonden heeft dan kan de leerling alsnog definitief verwijderd worden. In de tussen tijd kan het bestuur besluiten de leerling te schorsen en de toegang tot de school tijdelijk te ontzeggen. Opschorting van inschrijving Naast het ontbreken van de wettelijke verplichtingen (bewijs van uitschrijving, onderwijskundig rapport) schort de school de inschrijving ook op voor nader overleg met het bestuur: - Indien de leerling afkomstig is van een kinderdagverblijf of een medisch kinderdagverblijf; - Er in een kort tijdsbestek een aantal leerlingen aangemeld worden van dezelfde andere school; - Indien de directie daar om andere redenen behoefte aan heeft. Schorsing De directie kan, na goedkeuring van het bestuur, ook besluiten de leerling te schorsen voor een bepaalde periode. Dit kan met name gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute verstoring van de orde of rust op een school dat het beter is dat de leerling voor een bepaalde periode niet op school komt. Het kan ook voorkomen dat een leerling meerdere keren is gewaarschuwd voor hetzelfde feit en zich opnieuw niet aan de afspraken houdt. Dit kan ertoe leiden dat de leerling geschorst wordt voor een bepaalde periode. De directie deelt de ouders dit schriftelijk en gemotiveerd mee. 4.4 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Gedurende de kleuterperiode wordt er door de leerkrachten regelmatig geobserveerd. De bevindingen van deze observaties worden geregistreerd in het OntwikkelingsVolgModel voor jonge kinderen (OVM). Daarnaast worden Cito-toetsen afgenomen. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 worden regelmatig getoetst, middels toetsen die bij een methode horen. Naast deze methodegebonden toetsen maken we ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen (Cito leerlingvolgsysteem). Daarnaast willen we graag de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind volgen. Christelijke Dalton Basisschool De Maten 20

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie