Cijfers en Analyse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfers en Analyse 2011"

Transcriptie

1 Cijfers en Analyse 2011

2 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van de consument Meer dan 2000 klachten per jaar Ombudsman van de Verzekeringen: Bevoegdheid uitgebreid naar de tussenpersonen in verzekeringen en Datassur Publicatie van het eerste jaarverslag en de aanbevelingen Meer dan 1000 klachten per jaar 1987 Oprichting van de Ombudsman van de BVVO

3 Cijfers en Analyse 2011

4 De verklaring van de begrippen in kleur vindt u terug in het lexicon achteraan.

5 Inhoudstafel Voorwoord Algemeen overzicht Aantal klachten Oorsprong van de klachten Uitsplitsing per verzekeringstak Oplossing van de klachten De verzekeringsondernemingen in Aantal klachten Formaliteiten Discriminatie Autoverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Brandverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Rechtsbijstandsverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Bijstands verzekering 1. In cijfers Analyse Gezondheidszorgenverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Levensverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten De verzekeringstussenpersonen in In cijfers Analyse A. Levensverzekering B. Autoverzekering C. Brandverzekering D. Alle Risico s verzekering Oplossing van de klachten Aanbevelingen Opvolging van de aanbevelingen Aanbevelingen A. Schorst de tussenkomst van de Ombudsman de verjaringstermijn op? B. Welke informatie meedelen aan de aangeslotene van een Groepsverzekering die arbeidsongeschikt is? C. Tot welke verzekeringsonderneming moet men zich wenden? Besluit Netwerken Lexicon Ombudsman van de Verzekeringen 3

6 4 Ombudsman van de Verzekeringen

7 25 jaar! D e Ombudsdienst van de Verzekeringen, opgericht in 1987, viert in 2012 zijn vijfentwintigste verjaardag. In een kwarteeuw werd de structuur van de Ombudsman tweemaal hertekend, waarbij dit privé-initiatief omgevormd werd tot een dienst van algemeen belang. Naast het louter formele aspect hebben deze wijzigingen de toegang van het publiek tot de Ombudsman in ruime mate vergemakkelijkt. Bovendien droegen deze wijzigingen ook bij aan de verbetering van het imago van de verzekeringssector, doordat deze transparanter werd. In 2001 werd de Ombudsman van de BVVO omgevormd tot de Ombudsman van de Verzekeringen. Meteen werden de bevoegdheden ervan verruimd ten aanzien van alle leden van de beroepsfederaties van de sector, van de tussenpersonen evenals ten aanzien van Datassur. De Ombudsman kon bijgevolg de verzekeringsproblemen in hun geheel aanpakken, waardoor de consument nog slechts één enkele gesprekspartner kreeg en de minnelijke regeling van geschillen vergemakkelijkt werd. In 2006 werd een nieuwe stap gezet. Het klachtenbeheer, dat eveneens toevertrouwd was aan de CBFA en aan de FOD Economie, wordt bij koninklijk besluit uitsluitend aan de Ombudsman toegewezen. De dienst neemt de onafhankelijke rechtsvorm van een VZW van algemeen belang aan. Ontstaan uit de samensmelting van drie klachtendiensten wordt de Ombudsman het enige aanspreekpunt voor verzekeringen. Haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden gewaarborgd door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de sector, de overheid (FSMA en FOD Economie) en de consument Ombudsman van de Verzekeringen 5

8

9 Voorwoord "Goed luisteren is bijna antwoord geven" Marivaux D e eerste opdracht van de Ombudsman en haar team bestaat erin te luisteren naar de ontevreden consument. Door hun luistervaardigheid stellen zij de klager vaak in staat de reden van zijn klacht, die hij tegen de speler van de sector wil indienen, duidelijk te omschrijven en te formuleren. Bovendien oefent de Ombudsman, dankzij de uitwisseling van inlichtingen met de overheid, een informatiefunctie voor de controleoverheden uit. Door de publicatie, sinds 1998, van een gedetailleerd jaarverslag met concrete aanbevelingen en nuttige tips, reikt de Ombudsman ook constructieve oplossingen voor steeds weerkerende problemen aan. Hierbij vervult zij tevens een informatieve opdracht ten aanzien van haar gesprekspartners, hetgeen haar bekendheid, gezag en invloed versterkt. Deze vorderingen, hoe belangrijk ook, mogen echter niet de aandacht afleiden van andere nog openstaande projecten. Hoewel bepaalde aanbevelingen tot een resultaat leidden, moet toch ook vastgesteld worden dat het groeiend aantal ingediende klachten op aanhoudende of nieuwe problemen wijst. Het is te hopen dat de gevolgen van de economische en financiële crisis, die Europa nog steeds teistert, de partijen er niet toe brengt zich ontoegankelijker op te stellen bij het zoeken naar minnelijke regelingen waarbij de belangen van iedereen in acht genomen worden. Slechts door middel van een echte dialoog, gebaseerd op de bereidheid om aandachtig naar de andere te luisteren, zal de minnelijke regeling van geschillen een geloofwaardig en efficiënt alternatief blijven voor de logheid van hoven en rechtbanken. Want goed luisteren is bijna antwoord geven Ombudsman van de Verzekeringen 7

10 In 2011 wordt het aantal en de aard van de klachten beïnvloed door de uitzonderlijke weersomstandigheden (storm, overstromingen, sneeuw) tijdens de tweede helft van 2010 en het begin van 2011.

11 Algemeen overzicht 2011

12 Algemeen overzicht : meer dan 4000 klachten, een stijging van 8% Na 25 jaar overschrijdt de Ombudsman de kaap van klachten per jaar! In 2011 noteerde de dienst inderdaad klachten. Dit betekent een stijging van 8%, of 310 klachten meer dan in Naast het hoger aantal schriftelijke klachten ontvingen de Ombudsman en haar team ook meer telefonische oproepen. Dankzij dit eerste contact kan de klager gerustgesteld worden door hem objectieve informatie te verschaffen over algemene vragen en crisissituaties (vereffening Apra Leven 1, het dreigend faillissement van Dexia) of door hem te verwijzen naar de bevoegde instantie, vaak bij de betrokken verzekeringsonderneming zelf. Het telefoongesprek laat de consument toe zijn probleem beter samen te vatten en bijgevolg zijn reden van ontevredenheid preciezer te omschrijven Wat is de oorzaak van deze stijging? In 2011 wordt het aantal en de aard van de klachten beïnvloed door de uitzonderlijke weersomstandigheden (storm, overstromingen, sneeuw) tijdens de tweede helft van 2010 en het begin van De toename van het aantal klachten doet zich hoofdzakelijk voor in de Brandverzekering, waar een uitzonderlijk hoog aantal schadegevallen opgetekend wordt, en in mindere mate in de Autoverzekering. 1 Zie ook infra p Ombudsman van de Verzekeringen

13 De trend die in 2010 waargenomen is, blijft aanhouden: de toename van het aantal klachten is tevens een gevolg van de economische en financiële crisis. Geconfronteerd met de daling van hun financiële inkomsten nemen de verzekeringsondernemingen maatregelen om opnieuw een hoger rendementspeil te halen. Zij voeren bijgevolg tariefaanpassingen door en oefenen een strenger toezicht uit op de risico's van hun portefeuille. Heel wat contracten worden opgezegd terwijl de goede risico's worden behouden. In het kader van het beheer van schadegevallen hebben de verzekeringsondernemingen de neiging de algemene voorwaarden zeer strikt te interpreteren. Tot slot nemen ze ook diverse maatregelen om hun algemene en beheerskosten te drukken, zoals het uitstellen van aanwervingen, wat soms tot vertraging bij de afhandeling van dossiers leidt. Ook de consument staat onder grote financiële druk. Hij probeert eveneens zijn situatie te verbeteren. Wanneer hij geconfronteerd wordt met een schade geval, tracht hij op korte termijn een zo hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen en wordt bijgevolg steeds veeleisender. Het aantal consumenten dat ontevreden blijft, wordt steeds talrijker en alle mogelijke wegen om hun ongenoegen duidelijk te maken wordt gebruikt. Mede door de stijging van de premies gaat de verzekerde op zoek naar de beste voorwaarden en aarzelt niet om zich tot de concurrentie te richten. De belangen van de verzekeringsondernemingen enerzijds en van de verzekerden, de slachtoffers en de begunstigden anderzijds vallen bijgevolg minder vaak samen en de relaties worden hierdoor veelal meer gespannen. Datassur Verzekeringstussenpersonen Verzekeringsondernemingen Ombudsman van de Verzekeringen 11

14 1. Aantal klachten De overgrote meerderheid van de klachten heeft nog steeds betrekking op de verzekeringsondernemingen (88%). De stijging van het aantal klachten tegen deze categorie bevindt zich voornamelijk in het schadebeheer (+ 11%) in de Brand- en de Autoverzekering. Daarbij springen drie redenen in het oog: de weigering van tussenkomst, het bedrag van de vergoeding en de trage afhandeling. Daarentegen wordt er een daling van het aantal klachten in de Gezondheidszorgenverzekering vastgesteld. Dit is het gevolg van het dalende aantal klachten over de premieverhogingen. Hoewel het aantal klachten tegen de tussenpersonen met 10% toegenomen is, blijft het aantal beperkt in verhouding tot het globaal aantal klachten. Deze klachten vertegenwoordigen slechts 10% van het totale aantal klachten. Dit lage aantal vindt zijn verklaring in de vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en zijn verzekeringsbemiddelaar, waardoor een geschil snel opgelost kan worden. De Ombudsman ontving 45 klachten over Datassur. Dit geringe aantal is het gevolg van de efficiënte organisatie van de eerstelijnsopvang van de klachten door Datassur zelf. De Ombudsman treedt immers enkel als beroepsinstantie op. Zo noteerde Datassur nieuwe registraties in 2011 in het RSR-bestand, meer dan in 2010, terwijl de Ombudsman slechts 11 klachten meer ontving. Van de ontvangen klachten verwees de Ombudsman trouwens in bijna 65% van de gevallen de klager eerst door naar de beheerder van het Datassur-bestand. Over slechts 17 klachten werd er verder onderhandeld. Hiervan werd in 75% van de gevallen de registratie verbeterd of geannuleerd. Daarvan gingen er 13 over de Autoverzekering. De klachten hebben betrekking op drie motieven. Vooreerst betwisten de verzekerden hun registratie wegens niet-betaling van de premie. Dit soort klachten kent een verdubbeling en vertegenwoordigt 50% van de klachten. De andere twee motieven hebben betrekking op de registratie wegens opzeg van het contract na schadegeval en na fraude. Het aantal geregistreerde klachten over Datassur geeft echter geen volledig beeld van de gevallen van ontevredenheid in verband met de opname in het RSR-bestand. De consument richt zich inderdaad tot de Ombudsman wegens een geschil waarvan de reden aanleiding kan geven tot opna- 12 Ombudsman van de Verzekeringen

15 me in de bestanden van Datassur. Het gaat bijvoorbeeld over klachten over opzeg of over premiegeschillen. Aangezien de opname op initiatief van de verzekeraar gebeurt, ondervraagt de Ombudsman in deze gevallen eerst de verzekeringsonderneming over de grond van de zaak om dit aspect alvast uit te klaren. 2. Oorsprong van de klachten De meeste klachten (81%) worden nog steeds ingediend door de verzekerden, dus door de klanten van de verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen. Van hun kant richten de tussenpersonen zich ook tot de Ombudsman (8%) om hun klanten te helpen. Dit is eveneens het geval voor de advocaten (3%) Totaal : Totaal : In 54 gevallen wordt een klacht overgemaakt door een collega Ombudsman. Er bestaat inderdaad een samenwerkingsprotocol tussen de Ombudsmannen (op Belgisch en op Europees vlak) waarin bepaald wordt dat als een klager zich van aanspreekpunt vergist, zijn vraag doorgestuurd wordt aan de bevoegde instantie. Om ervoor te zorgen dat de klager snel de gezochte bemiddelingsinstantie vindt, werden er twee websites gecreëerd met de contactgegevens van de diverse Ombudsmannen Verzekerden Tussenpersonen Rechthebbenden/Derden Advocaten Anderen Ombudsmannen 54 Politici/Overheid Consumentenverenigingen FOD Economie FSMA 10 Media Ombudsman van de Verzekeringen 13

16 3. Uitsplitsing per verzekeringstak Zoals in de voorgaande jaren hebben de meeste klachten, namelijk 25%, betrekking op de Autoverzekering. Hier beloopt de stijging 18% ten opzichte van Alleen al in deze verzekeringstak ontvangt de Ombudsman 155 klachten meer. In de Brandverzekering neemt het aantal klachten (20% van het totale aantal) eveneens toe, namelijk met 23% in vergelijking met 2010, hoofdzakelijk in de waarborgen Brand en Waterschade. In de Levens- en de Rechtsbijstandsverzekering stelt de Ombudsman vast dat het aantal klachten gelijk gebleven is. Zij registreert wel een daling van het aantal klachten in de Gezondheidszorgenverzekering (- 13%). In 2010 werd het aantal klachten met betrekking tot deze verzekeringstak beïnvloed door de premieverhogingen Auto Brand 834 Leven Rechtsbijstand Gezondheidszorgen Divers (Annulatie, Bijstand ) BA diversen 2010 Totaal : Totaal : Arbeidsongevallen Individuele Ongevallen 14 Ombudsman van de Verzekeringen

17 4. Oplossing van de klachten Van de klachten maakten er het voorwerp van onderhandelingen uit. Van de 970 klachten waarvoor geen onderzoek werd ingesteld, hadden er 657 betrekking op vragen om inlichtingen. Sinds verscheidene jaren stelt de Ombudsman van de Verzekeringen, net zoals de andere Ombudsmannen, een toename van het aantal vragen om inlichtingen vast. Ondanks de inspanningen van de verzekeringsondernemingen, ondermeer door een betere organisatie van het klachtenbeheer in eerste lijn, richt de consument zich spontaan tot de Ombudsman om inlichtingen in te winnen. Zo vertegenwoordigt in 2011 het aantal vragen om inlichtingen 16%, terwijl dit vijf jaar geleden amper 12% betrof. De consument is wantrouwig, ongerust en twijfelt aan de gekregen informatie. Bijgevolg richt hij zich tot de Ombudsman om van een neutrale, objectieve instantie bevestiging te krijgen van de ingewonnen inlichtingen. In het verlengde van deze schriftelijke vragen naar inlichtingen zijn er ook de vele telefonische oproepen en raadplegingen van de website, meer bepaald van het luik veelgestelde vragen (FAQ). Eind januari 2012 heeft de Ombudsman klachten behandeld. Onder de afgehandelde klachten kreeg de klager in 49% van de gevallen voldoening. Dit percentage komt overeen met dat van vorig jaar. Bij een ongegronde klacht krijgt de verzekerde, dankzij de tussenkomst van de Ombudsman, toch de nodige objectieve uitleg en verantwoording over de gegrondheid van het standpunt van de verzekeringsonderneming. Zo vangt de Ombudsman het gebrek aan communicatie op en krijgt zij regelmatig dankbetuigingen. Dankzij haar tussenkomst worden bij de klager twijfels, frustraties en vragen weggenomen. Niet-gegrond Dossiers open op 31/01/ Uit de analyse blijkt dat van de onderhandelde klachten tegen de verzekeringsondernemingen in 48% van de gevallen een positief resultaat werd bekomen voor de klager. De klachten tegen de tussenpersonen zijn in 57% van de gevallen gegrond. Wat de klachten aangaande Datassur betreft, werd de registratie in 71% van de gevallen geschrapt. Meer bepaald werden alle klachten over een registratie wegens niet-betaling van de premie geregeld Vragen om inlichtingen 657 Buiten bevoegdheid 190 Gegrond Doorverwijzing naar andere Ombudsmannen Ombudsman van de Verzekeringen 15

18 In 2011 ontving de Ombudsman klachten tegen de verzekeringsondernemingen, een toename van meer dan 7%, hetgeen lager ligt dan de algemene stijging van het aantal klachten met 8%.

19 De verzekeringsonderneming in 2011

20 De verzekeringsondernemingen in Aantal klachten In 2011 ontving de Ombudsman klachten tegen de verzekeringsondernemingen, een toename van meer dan 7%, hetgeen lager ligt dan de algemene stijging van het aantal klachten met 8%. Zoals de voorgaande jaren raadt de Ombudsman een aantal klagers aan zich eerst rechtstreeks tot de verzekeringsonderneming te richten en haar pas opnieuw te contacteren wanneer het antwoord niet zou voldoen aan hun verwachtingen. Ze stuurt hen door naar de diensten voor klachtenopvang en beheer die de verzekeringsondernemingen intern opgericht hebben. In 2010 werden op die manier 293 consumenten naar de verzekeringsondernemingen doorverwezen. In 2011 gaat het over 329 consumenten, een toename van 12%. Als deze vragen worden toegevoegd aan de eigenlijke klachten, komt de toename van de ontevredenheidsgraad over de verzekeringsondernemingen overeen met het algemene percentage van 8% Verzekeringstak Auto Brand Leven Rechtsbijstand Gezondheidszorgen Diversen (Annulatie, Bijstand ) BA diversen Arbeidsongevallen Totaal Er bestaan echter verschillen tussen de diverse verzekeringstakken en de motieven van ontevredenheid. In de Brandverzekering is de stijging het sterkst, met 153 klachten meer (+ 25%) ten opzichte van Daarna volgt de Autoverzekering met een toename van 16%, hoofdzakelijk in de verplichte BA Autoverzekering. Boven- 18 Ombudsman van de Verzekeringen

21 De diverse foto's van het team tonen de nieuwe kantoren van de Ombudsdienst. dien registreerde de Ombudsman een belangrijke toename van het aantal klachten in de Bijstandsverzekering, waar 32 klachten meer opgetekend zijn (+ 62%). Daarentegen noteert de Ombudsman een daling van het aantal klachten in de Gezondheidszorgenverzekering (- 15%), waar het aantal klachten zelf lager is dan in Ook in de Levensverzekering daalt het aantal klachten lichtjes (- 4%), terwijl het aantal in de Rechtsbijstandsverzekering stabiel blijft. In de Arbeidsongevallenverzekering vallen de meeste klachten (71%) onder de bevoegdheid van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Op basis van het samenwerkingsprotocol verwees de Ombudsman 39 klachten door betreffende de regeling van schadegevallen. De verschillen zijn echter afhankelijk van de verzekeringstak en de redenen waarom de consument ontevreden is. Een meer gedetailleerde analyse per verzekeringstak dringt zich dan ook op. Daarnaast duiken steeds twee problemen over de verzekeringstakken heen op, namelijk formaliteiten en discriminatie. Elke Stillaert Hans Claes Ombudsman van de Verzekeringen 19

22 2. Formaliteiten De rechtsgeldigheid van bepaalde handelingen in verband met de verzekeringsovereenkomst hangt af van de naleving van de wettelijke vormvoorschriften. Net zoals voorgaande jaren wordt de Ombudsman regelmatig geconfronteerd met vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de toepassing van die regels. De klachten houden ondermeer verband met de formaliteiten die nageleefd moeten worden bij contractswijzigingen of tariefaanpassingen. De huidige wetgeving voorziet in regels en procedures betreffende de verhoging van de verzekeringspremie tijdens de looptijd van het contract, de wijziging van de contractsvoorwaarden of de opzeg van de overeenkomst. Wanneer de verzekeraar een element van de verzekeringsovereenkomst, waarover de verzekeringsnemer en de verzekeringsonderneming het bij het sluiten van de overeenkomst eens waren, wil wijzigen, is dit enkel mogelijk mits naleving van bepaalde termijnen en bepaalde vormvoorschriften 3. Deze formaliteiten zijn echter log en duur en niet langer aangepast aan de huidige communicatiemiddelen. Sinds een aantal jaren worden in de schoot van de Commissie voor Verzekeringen studies uitgevoerd en gegevens uitgewisseld over de meldingsplicht in geval van wijziging van een overeenkomst of van de premie. Dit alles gebeurt met het oog op het formuleren van een voorstel, naar de overheid toe, tot aanpassing van de wettelijke bepalingen in de landverzekeringsovereenkomst. Binnen deze commissie plegen de vertegenwoordigers van de verzekeringsonder nemingen, van de tussenpersonen, van de consumenten, de controleoverheden en deskundigen overleg teneinde een evenwichtige oplossing te vinden waarbij rechtszekerheid gekoppeld wordt aan vermindering van administratieve lasten en kosten. Reeds in het Jaarverslag van de Ombud sman van 2005 had de toenmalige voorzitter van de Commissie terzake bepaalde denkpistes geschetst 4. In het licht van de in 2011 ontvangen klachten stelt de Ombudsman ook nog vast dat wanneer een consument het contract na een premieverhoging binnen de wettelijke termijn opzegt, bepaalde verzekeringsondernemingen de opzeg weigeren te aanvaarden. Ze roepen in dat het feit dat de premie, die ondertussen betaald werd, gelijkstaat met aanvaarding van de tariefverhoging. Het gaat echter vaak om slecht geïnformeerde consumenten, die de premie toch betaald hebben uit vrees dat ze anders niet meer verzekerd zouden zijn en die tegelijkertijd op zoek zijn gegaan naar betere voorwaarden. Bovendien stellen bepaalde verzekeringsondernemingen, in een moeilijke concurrentiële markt, alles in het werk om hun klanten te behouden. Zo houden ze er ten aanzien van de verzekerden een heel strikte interpretatie op na van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de termijnen en de procedure, terwijl zij die bepalingen veel soepeler interpreteren als zij ze zelf moeten toepassen. Dergelijke spanningen zijn een illustratie van de indirecte gevolgen van de financiële crisis. Vaker dan in het verleden gaat de consument op zoek naar de beste prijs, terwijl de verzekeringsondernemingen de goede risico s, met andere woorden de meest rendabele klanten, in hun portefeuille willen houden. 3 Art.12 K.B. van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, B.S., 11 april 1991 en art. 15 modelovereenkomst; Zie ook Cijfers en Analyse 2010 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 17 en Zakboekje 2009 Ombudsman van de Verzekeringen, p Zie Jaarverslag 2005 Ombudsman van de Verzekeringen, p Ombudsman van de Verzekeringen

23 3. Discriminatie Een consument kan zich gediscrimineerd voelen om verschillende redenen. Hij meent dat hij onterecht anders wordt behandeld omdat de premie van zijn BA Autoverzekering te hoog is wegens zijn leeftijd of, zoals vroeger, wegens zijn geslacht. Dit is tevens het geval indien hij een hoge bijpremie moet betalen voor een Schuldsaldoverzekering of een Gezond heidszorgenverzekering wegens zijn gezondheidstoestand. De wetgeving op antidiscriminatie verbiedt iedere discriminatie wegens leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit of gezondheidstoestand. Verschillen kunnen echter blijven bestaan indien ze objectief kunnen worden gerechtvaardigd 5. In de Autoverzekering gingen de klachten in het verleden voornamelijk over discriminatie wegens leeftijd: de jongere of oudere bestuurder was het niet eens met de hogere premie die hij moest betalen. In 2011 ontving de Ombudsman verscheidene klachten waarbij de consument de segmentatie op basis van het beroep discriminerend vindt. Zo betaalt een verzekerde bij sommige verzekeringsondernemingen een verschillend tarief naargelang hij ambtenaar, bediende of arbeider is. Het onderscheid arbeider/bediende is echter niet opgenomen in de antidiscriminatiewet, maar kan wel een invloed hebben op de tarificatie. Aangezien de wetgeving niet van toepassing is, heeft de Ombudsman geen kennis kunnen nemen van de statistieken, die zouden kunnen aantonen dat het beroep een invloed zou hebben op de schadegevallen (zowel qua frequentie als qua gemiddelde kost). In de Levensverzekering wordt de Ombudsman voornamelijk aangesproken over de Schuldsaldoverzekering. De consument ondervindt moeilijkheden om zich te verzekeren, minstens aan een redelijke premie, wegens zijn gezondheidstoestand. Veelal kan er, na een nieuw overleg met de verzekeraar en zijn herverzekeraar, in deze dossiers toch een voordeliger voorstel aan de consument worden voorgelegd. Dit overleg met de herverzekeraar is trouwens één van de aangereikte oplossingen in de wet op 5 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S., 30 mei Ombudsman van de Verzekeringen 21

24 de toegang tot Schuldsaldoverzekering 6. Deze wet was het voorwerp van een beroep tot vernietiging voor het Grondwettelijk Hof. In november 2011 werd deze vordering ongegrond verklaard 7. De Ombudsman hoopt dan ook dat deze wet na de noodzakelijke initiatieven van de nieuwe regering en de spelers van de sector, nu vlug in werking zal treden. In 2011 heeft het Europees Hof van Justitie trouwens de segmentatie man/vrouw in Levensverzekeringen verworpen 8. Vanaf 21 december 2012 zal er dus een unisextarief moeten bestaan in Levensverzekeringen. Eind december 2011, gaf de Europese Commissie richtsnoeren om dit arrest toe te passen. Hierin heeft ze gepreciseerd dat de unisextarieven enkel van toepassing zijn voor de nieuwe individuele Levensverzekeringscontracten 9. In de Gezondheidszorgenverzekering ontving de Ombudsman nog 5 klachten waar de consument discriminatie wegens ziekte inroept. Twee klachten hadden betrekking op een verzekering Gewaarborgd Inkomen, waar de verzekeringsonderneming nog steeds de mogelijkheid heeft om een verzekering te weigeren bij een voorafbestaande toestand. In Hospitalisatieverzekering geeft de Wet Verwilghen het kader aan waarin de verzekeringsonderneming haar dekking kan geven of weigeren. Zo kan zij een contractuele uitsluiting voorzien voor een bestaande aandoening. Op het moment van een schadegeval, waarbij het geschil slaat over de draagwijdte van deze uitsluiting, kan de verzekerde beroep doen op de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering. Deze paritair samengestelde commissie werd opgericht in mei De Ombudsman ontvangt de aanvragen en is bevoegd voor de logistieke ondersteuning van de commissie. In 2011 werd geen enkele klacht ingediend bij deze commissie. 6 Art. 138ter W.L.VO, ingevoegd door de wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, B.S., 3 februari GwH, 10 november 2011, nr. 166/2011, 8 HvJ, 1 maart 2011, nr. C-236/09, 9 Mededeling nr. C2012C 11/01 van de Europese Commissie van 22 december 2011, Guidelines on the application of Council Directive 2004/113/EC to insurance, in the light of the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-236/09 (Test-Achats), 22 Ombudsman van de Verzekeringen

25 AUTOVERZEKERING 1. In cijfers In 2011 ontving de Ombudsman 879 klachten over de Autoverzekering, zijnde 21% van alle klachten tegen de verzekeringsondernemingen. Met een toename van 124 klachten stijgen deze in de Autoverzekering met 16% ten opzichte van De toename van het aantal klachten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de klachten over de verplichte BA Autoverzekering (+ 17%) en in mindere mate van de klachten over de Omnium (+ 16%). Zoals in de voorgaande jaren hebben de meeste klachten betrekking op de verplichte BA Autoverzekering (77%). 2. Analyse Sinds enkele jaren stelt de Ombudsman vast dat in de Autoverzekering de ontevredenheid over de productie groter is dan over het schadebeheer. In 2011 vertegenwoordigt die eerste categorie 54%. Waarborg BA Auto Omnium Diefstal Totaal Hier klaagt de consument voornamelijk over de opzeg van de overeenkomst, zowel door de verzekeringsnemer (16%) als door de verzekeringsonderneming (15%). In een context van economische crisis nemen de verzekeringsondernemingen strengere maatregelen om hun technische resultaten op te krikken. Ze wensen hierbij de goede risico s te behouden en weigeren de zwaardere risico s nog te dekken. Consumenten van wie de overeenkomst niet verlengd wordt, kunnen moeilijkheden ondervinden om zich te verzekeren of althans tegen een redelijke prijs. Ze richten zich tot de Ombudsman om raad te vragen over het rechtsgeldige karakter van de beslissing van de verzekeringsonderneming. Als commerciële ondernemingen staat het de verzekeraars vrij de risico's die zij wensen te verzekeren in hun portefeuille te houden, maar ze moeten wel de wettelijke bepalingen naleven 10. Uit de analyse van de klachten blijkt dat een opzeg vaak het gevolg is van betalingsmoeilijkheden (onregelmatige of geen betaling) van de verzekeringsnemer of van één of meer schadegevallen. Wanneer de opzeg op de jaarlijkse vervaldag gebeurt, voelt de consument zich benadeeld en probeert hij de reden van de beslissing te begrijpen, zelfs al is de verzekeringsonderneming niet verplicht om de opzeg te motiveren. Gezien de huidige economische context gaat de consument bovendien op zoek naar de meest voordelige premie. Wanneer hij afziet van de bestaande polis, wenst de verzekeringsonderneming dan ook de formaliteiten voor de opzeg zeer strikt toe te passen. Daarnaast klaagt de consument ook over de aanpassing van de premie. Dit soort klachten, zijnde 12%, neemt wel af in vergelijking met Zie supra p Ombudsman van de Verzekeringen 23

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Steeds vaker gaat men over tot het indienen van een schriftelijke klacht als het op verzekeringszaken aankomt, dit blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van

Nadere informatie

Cijfers & Analyse. 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1

Cijfers & Analyse. 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1 Cijfers & Analyse 2012 2012 Ombudsman van de verzekeringen 1 2 Ombudsman van de verzekeringen 2012 Cijfers & Analyse 2012 De verklaring van de begrippen in kleur vindt u terug in het lexicon achteraan.

Nadere informatie

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Naar goede gewoonte maakte de Ombudsman van de Verzekeringen ook voor 2015 een balans op van het aantal ingediende klachten ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN DOSSIER: OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN Ook voor 2014 maakte de Ombudsman van de Verzekeringen een overzicht van het aantal ingediende klachten ten aanzien van verzekeringsmaatschappijen -en tussenpersonen.

Nadere informatie

Cijfers en Analyse CIJFERS EN ANALYSE 2015

Cijfers en Analyse CIJFERS EN ANALYSE 2015 Cijfers en Analyse 2015 2015 in enkele kerncijfers 5171 vragen tot tussenkomst Spreiding 70 Datassur 4 521 Verzekeringsondernemingen 580 Verzekeringstussenpersonen 789 vragen doorgestuurd naar interne

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN

2013 OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN 2013 CIJFERS & ANALYSE 2013 in enkele kerncijfers 2011 2012 2013 4364 vragen tot tussenkomst 3296 behandelde vragen 2013 61 536 3767 61 Datassur 536 Verzekeringstussenpersonen 3 767 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

de Meeûssquare, 35 Cijfers en Analyse B -1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 2014 info@ombudsman.as www.ombudsman.

de Meeûssquare, 35 Cijfers en Analyse B -1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 2014 info@ombudsman.as www.ombudsman. Cijfers en Analyse 2014 2014 in enkele kerncijfers 2012 2013 2014 4318 vragen tot tussenkomst 3238 behandelde vragen 2014 51 570 3697 51 Datassur 570 Verzekeringstussenpersonen 3 697 Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING 14 02 07 SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die de consument een

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

SCHADEREGELING I.TOELICHTING

SCHADEREGELING I.TOELICHTING Afspraken bij schade II.doc SCHADEREGELING I.TOELICHTING Uit de Assuralia-enquête (vroeger BVVO) over het imago van de verzekering (Meta Qualitative Research/Significant, 2000) blijkt dat maatregelen die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Toegang tot de schuldsaldoverzekering. Kurt Termote - Hoofd Juridische Dienst Anja Adams - Juridisch Adviseur Leven KBC Verzekeringen

Toegang tot de schuldsaldoverzekering. Kurt Termote - Hoofd Juridische Dienst Anja Adams - Juridisch Adviseur Leven KBC Verzekeringen Toegang tot de schuldsaldoverzekering Kurt Termote - Hoofd Juridische Dienst Anja Adams - Juridisch Adviseur Leven KBC Verzekeringen Agenda 1. Het doel van de wetgeving 2. Het toepassingsgebied 3. De nieuwe

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/219 BERAADSLAGING NR. 14/114 VAN 16 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Ombudsman van de verzekeringen CIJFERS EN ANALYSE 2016 Cijfers en Analyse 2016

Ombudsman van de verzekeringen CIJFERS EN ANALYSE 2016 Cijfers en Analyse 2016 Cijfers en Analyse 2016 in enkele kerncijfers Spreiding 5604 vragen tot tussenkomst 598 Verzekeringsondernemingen Verzekeringstussenpersonen 1364 vragen doorgestuurd naar interne klachtendienst Ontvankelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Tips. Ombudsman van de Verzekeringen Tips 2014

Tips. Ombudsman van de Verzekeringen Tips 2014 Tips 2014 Ombudsman van de Verzekeringen Tips 2014 De Ombudsman kon in 52% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Brand Diefstal Ongevalsaangifte

Brand Diefstal Ongevalsaangifte Brand Diefstal Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE 2006 INLEIDING 1 /3 NIEUWE WETGEVING 2 /9 3 /21 Algemeen overzicht 3.1. /23 Verzekeringsondernemingen 3.2. /35 Tussenpersonen 3.3. /101 Datassur 3.4. /119 LIJST

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

tips Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen

tips Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen tips 2012 Tips 2012 Ombudsman van de Verzekeringen De Ombudsman kon in 44% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN. Ten geleide REGLEMENT ERKENNING VAN CORRESPONDENTEN Ten geleide Overeenkomstig artikel 4 van het Algemeen Reglement 1 van de Raad van Bureaus, dat beoogt de verhouding te regelen tussen de nationale verzekeringsbureaus

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie