Cijfers en Analyse 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfers en Analyse 2011"

Transcriptie

1 Cijfers en Analyse 2011

2 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van de consument Meer dan 2000 klachten per jaar Ombudsman van de Verzekeringen: Bevoegdheid uitgebreid naar de tussenpersonen in verzekeringen en Datassur Publicatie van het eerste jaarverslag en de aanbevelingen Meer dan 1000 klachten per jaar 1987 Oprichting van de Ombudsman van de BVVO

3 Cijfers en Analyse 2011

4 De verklaring van de begrippen in kleur vindt u terug in het lexicon achteraan.

5 Inhoudstafel Voorwoord Algemeen overzicht Aantal klachten Oorsprong van de klachten Uitsplitsing per verzekeringstak Oplossing van de klachten De verzekeringsondernemingen in Aantal klachten Formaliteiten Discriminatie Autoverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Brandverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Rechtsbijstandsverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Bijstands verzekering 1. In cijfers Analyse Gezondheidszorgenverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten Levensverzekering 1. In cijfers Analyse Oplossing van de klachten De verzekeringstussenpersonen in In cijfers Analyse A. Levensverzekering B. Autoverzekering C. Brandverzekering D. Alle Risico s verzekering Oplossing van de klachten Aanbevelingen Opvolging van de aanbevelingen Aanbevelingen A. Schorst de tussenkomst van de Ombudsman de verjaringstermijn op? B. Welke informatie meedelen aan de aangeslotene van een Groepsverzekering die arbeidsongeschikt is? C. Tot welke verzekeringsonderneming moet men zich wenden? Besluit Netwerken Lexicon Ombudsman van de Verzekeringen 3

6 4 Ombudsman van de Verzekeringen

7 25 jaar! D e Ombudsdienst van de Verzekeringen, opgericht in 1987, viert in 2012 zijn vijfentwintigste verjaardag. In een kwarteeuw werd de structuur van de Ombudsman tweemaal hertekend, waarbij dit privé-initiatief omgevormd werd tot een dienst van algemeen belang. Naast het louter formele aspect hebben deze wijzigingen de toegang van het publiek tot de Ombudsman in ruime mate vergemakkelijkt. Bovendien droegen deze wijzigingen ook bij aan de verbetering van het imago van de verzekeringssector, doordat deze transparanter werd. In 2001 werd de Ombudsman van de BVVO omgevormd tot de Ombudsman van de Verzekeringen. Meteen werden de bevoegdheden ervan verruimd ten aanzien van alle leden van de beroepsfederaties van de sector, van de tussenpersonen evenals ten aanzien van Datassur. De Ombudsman kon bijgevolg de verzekeringsproblemen in hun geheel aanpakken, waardoor de consument nog slechts één enkele gesprekspartner kreeg en de minnelijke regeling van geschillen vergemakkelijkt werd. In 2006 werd een nieuwe stap gezet. Het klachtenbeheer, dat eveneens toevertrouwd was aan de CBFA en aan de FOD Economie, wordt bij koninklijk besluit uitsluitend aan de Ombudsman toegewezen. De dienst neemt de onafhankelijke rechtsvorm van een VZW van algemeen belang aan. Ontstaan uit de samensmelting van drie klachtendiensten wordt de Ombudsman het enige aanspreekpunt voor verzekeringen. Haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden gewaarborgd door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de sector, de overheid (FSMA en FOD Economie) en de consument Ombudsman van de Verzekeringen 5

8

9 Voorwoord "Goed luisteren is bijna antwoord geven" Marivaux D e eerste opdracht van de Ombudsman en haar team bestaat erin te luisteren naar de ontevreden consument. Door hun luistervaardigheid stellen zij de klager vaak in staat de reden van zijn klacht, die hij tegen de speler van de sector wil indienen, duidelijk te omschrijven en te formuleren. Bovendien oefent de Ombudsman, dankzij de uitwisseling van inlichtingen met de overheid, een informatiefunctie voor de controleoverheden uit. Door de publicatie, sinds 1998, van een gedetailleerd jaarverslag met concrete aanbevelingen en nuttige tips, reikt de Ombudsman ook constructieve oplossingen voor steeds weerkerende problemen aan. Hierbij vervult zij tevens een informatieve opdracht ten aanzien van haar gesprekspartners, hetgeen haar bekendheid, gezag en invloed versterkt. Deze vorderingen, hoe belangrijk ook, mogen echter niet de aandacht afleiden van andere nog openstaande projecten. Hoewel bepaalde aanbevelingen tot een resultaat leidden, moet toch ook vastgesteld worden dat het groeiend aantal ingediende klachten op aanhoudende of nieuwe problemen wijst. Het is te hopen dat de gevolgen van de economische en financiële crisis, die Europa nog steeds teistert, de partijen er niet toe brengt zich ontoegankelijker op te stellen bij het zoeken naar minnelijke regelingen waarbij de belangen van iedereen in acht genomen worden. Slechts door middel van een echte dialoog, gebaseerd op de bereidheid om aandachtig naar de andere te luisteren, zal de minnelijke regeling van geschillen een geloofwaardig en efficiënt alternatief blijven voor de logheid van hoven en rechtbanken. Want goed luisteren is bijna antwoord geven Ombudsman van de Verzekeringen 7

10 In 2011 wordt het aantal en de aard van de klachten beïnvloed door de uitzonderlijke weersomstandigheden (storm, overstromingen, sneeuw) tijdens de tweede helft van 2010 en het begin van 2011.

11 Algemeen overzicht 2011

12 Algemeen overzicht : meer dan 4000 klachten, een stijging van 8% Na 25 jaar overschrijdt de Ombudsman de kaap van klachten per jaar! In 2011 noteerde de dienst inderdaad klachten. Dit betekent een stijging van 8%, of 310 klachten meer dan in Naast het hoger aantal schriftelijke klachten ontvingen de Ombudsman en haar team ook meer telefonische oproepen. Dankzij dit eerste contact kan de klager gerustgesteld worden door hem objectieve informatie te verschaffen over algemene vragen en crisissituaties (vereffening Apra Leven 1, het dreigend faillissement van Dexia) of door hem te verwijzen naar de bevoegde instantie, vaak bij de betrokken verzekeringsonderneming zelf. Het telefoongesprek laat de consument toe zijn probleem beter samen te vatten en bijgevolg zijn reden van ontevredenheid preciezer te omschrijven Wat is de oorzaak van deze stijging? In 2011 wordt het aantal en de aard van de klachten beïnvloed door de uitzonderlijke weersomstandigheden (storm, overstromingen, sneeuw) tijdens de tweede helft van 2010 en het begin van De toename van het aantal klachten doet zich hoofdzakelijk voor in de Brandverzekering, waar een uitzonderlijk hoog aantal schadegevallen opgetekend wordt, en in mindere mate in de Autoverzekering. 1 Zie ook infra p Ombudsman van de Verzekeringen

13 De trend die in 2010 waargenomen is, blijft aanhouden: de toename van het aantal klachten is tevens een gevolg van de economische en financiële crisis. Geconfronteerd met de daling van hun financiële inkomsten nemen de verzekeringsondernemingen maatregelen om opnieuw een hoger rendementspeil te halen. Zij voeren bijgevolg tariefaanpassingen door en oefenen een strenger toezicht uit op de risico's van hun portefeuille. Heel wat contracten worden opgezegd terwijl de goede risico's worden behouden. In het kader van het beheer van schadegevallen hebben de verzekeringsondernemingen de neiging de algemene voorwaarden zeer strikt te interpreteren. Tot slot nemen ze ook diverse maatregelen om hun algemene en beheerskosten te drukken, zoals het uitstellen van aanwervingen, wat soms tot vertraging bij de afhandeling van dossiers leidt. Ook de consument staat onder grote financiële druk. Hij probeert eveneens zijn situatie te verbeteren. Wanneer hij geconfronteerd wordt met een schade geval, tracht hij op korte termijn een zo hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen en wordt bijgevolg steeds veeleisender. Het aantal consumenten dat ontevreden blijft, wordt steeds talrijker en alle mogelijke wegen om hun ongenoegen duidelijk te maken wordt gebruikt. Mede door de stijging van de premies gaat de verzekerde op zoek naar de beste voorwaarden en aarzelt niet om zich tot de concurrentie te richten. De belangen van de verzekeringsondernemingen enerzijds en van de verzekerden, de slachtoffers en de begunstigden anderzijds vallen bijgevolg minder vaak samen en de relaties worden hierdoor veelal meer gespannen. Datassur Verzekeringstussenpersonen Verzekeringsondernemingen Ombudsman van de Verzekeringen 11

14 1. Aantal klachten De overgrote meerderheid van de klachten heeft nog steeds betrekking op de verzekeringsondernemingen (88%). De stijging van het aantal klachten tegen deze categorie bevindt zich voornamelijk in het schadebeheer (+ 11%) in de Brand- en de Autoverzekering. Daarbij springen drie redenen in het oog: de weigering van tussenkomst, het bedrag van de vergoeding en de trage afhandeling. Daarentegen wordt er een daling van het aantal klachten in de Gezondheidszorgenverzekering vastgesteld. Dit is het gevolg van het dalende aantal klachten over de premieverhogingen. Hoewel het aantal klachten tegen de tussenpersonen met 10% toegenomen is, blijft het aantal beperkt in verhouding tot het globaal aantal klachten. Deze klachten vertegenwoordigen slechts 10% van het totale aantal klachten. Dit lage aantal vindt zijn verklaring in de vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en zijn verzekeringsbemiddelaar, waardoor een geschil snel opgelost kan worden. De Ombudsman ontving 45 klachten over Datassur. Dit geringe aantal is het gevolg van de efficiënte organisatie van de eerstelijnsopvang van de klachten door Datassur zelf. De Ombudsman treedt immers enkel als beroepsinstantie op. Zo noteerde Datassur nieuwe registraties in 2011 in het RSR-bestand, meer dan in 2010, terwijl de Ombudsman slechts 11 klachten meer ontving. Van de ontvangen klachten verwees de Ombudsman trouwens in bijna 65% van de gevallen de klager eerst door naar de beheerder van het Datassur-bestand. Over slechts 17 klachten werd er verder onderhandeld. Hiervan werd in 75% van de gevallen de registratie verbeterd of geannuleerd. Daarvan gingen er 13 over de Autoverzekering. De klachten hebben betrekking op drie motieven. Vooreerst betwisten de verzekerden hun registratie wegens niet-betaling van de premie. Dit soort klachten kent een verdubbeling en vertegenwoordigt 50% van de klachten. De andere twee motieven hebben betrekking op de registratie wegens opzeg van het contract na schadegeval en na fraude. Het aantal geregistreerde klachten over Datassur geeft echter geen volledig beeld van de gevallen van ontevredenheid in verband met de opname in het RSR-bestand. De consument richt zich inderdaad tot de Ombudsman wegens een geschil waarvan de reden aanleiding kan geven tot opna- 12 Ombudsman van de Verzekeringen

15 me in de bestanden van Datassur. Het gaat bijvoorbeeld over klachten over opzeg of over premiegeschillen. Aangezien de opname op initiatief van de verzekeraar gebeurt, ondervraagt de Ombudsman in deze gevallen eerst de verzekeringsonderneming over de grond van de zaak om dit aspect alvast uit te klaren. 2. Oorsprong van de klachten De meeste klachten (81%) worden nog steeds ingediend door de verzekerden, dus door de klanten van de verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen. Van hun kant richten de tussenpersonen zich ook tot de Ombudsman (8%) om hun klanten te helpen. Dit is eveneens het geval voor de advocaten (3%) Totaal : Totaal : In 54 gevallen wordt een klacht overgemaakt door een collega Ombudsman. Er bestaat inderdaad een samenwerkingsprotocol tussen de Ombudsmannen (op Belgisch en op Europees vlak) waarin bepaald wordt dat als een klager zich van aanspreekpunt vergist, zijn vraag doorgestuurd wordt aan de bevoegde instantie. Om ervoor te zorgen dat de klager snel de gezochte bemiddelingsinstantie vindt, werden er twee websites gecreëerd met de contactgegevens van de diverse Ombudsmannen Verzekerden Tussenpersonen Rechthebbenden/Derden Advocaten Anderen Ombudsmannen 54 Politici/Overheid Consumentenverenigingen FOD Economie FSMA 10 Media Ombudsman van de Verzekeringen 13

16 3. Uitsplitsing per verzekeringstak Zoals in de voorgaande jaren hebben de meeste klachten, namelijk 25%, betrekking op de Autoverzekering. Hier beloopt de stijging 18% ten opzichte van Alleen al in deze verzekeringstak ontvangt de Ombudsman 155 klachten meer. In de Brandverzekering neemt het aantal klachten (20% van het totale aantal) eveneens toe, namelijk met 23% in vergelijking met 2010, hoofdzakelijk in de waarborgen Brand en Waterschade. In de Levens- en de Rechtsbijstandsverzekering stelt de Ombudsman vast dat het aantal klachten gelijk gebleven is. Zij registreert wel een daling van het aantal klachten in de Gezondheidszorgenverzekering (- 13%). In 2010 werd het aantal klachten met betrekking tot deze verzekeringstak beïnvloed door de premieverhogingen Auto Brand 834 Leven Rechtsbijstand Gezondheidszorgen Divers (Annulatie, Bijstand ) BA diversen 2010 Totaal : Totaal : Arbeidsongevallen Individuele Ongevallen 14 Ombudsman van de Verzekeringen

17 4. Oplossing van de klachten Van de klachten maakten er het voorwerp van onderhandelingen uit. Van de 970 klachten waarvoor geen onderzoek werd ingesteld, hadden er 657 betrekking op vragen om inlichtingen. Sinds verscheidene jaren stelt de Ombudsman van de Verzekeringen, net zoals de andere Ombudsmannen, een toename van het aantal vragen om inlichtingen vast. Ondanks de inspanningen van de verzekeringsondernemingen, ondermeer door een betere organisatie van het klachtenbeheer in eerste lijn, richt de consument zich spontaan tot de Ombudsman om inlichtingen in te winnen. Zo vertegenwoordigt in 2011 het aantal vragen om inlichtingen 16%, terwijl dit vijf jaar geleden amper 12% betrof. De consument is wantrouwig, ongerust en twijfelt aan de gekregen informatie. Bijgevolg richt hij zich tot de Ombudsman om van een neutrale, objectieve instantie bevestiging te krijgen van de ingewonnen inlichtingen. In het verlengde van deze schriftelijke vragen naar inlichtingen zijn er ook de vele telefonische oproepen en raadplegingen van de website, meer bepaald van het luik veelgestelde vragen (FAQ). Eind januari 2012 heeft de Ombudsman klachten behandeld. Onder de afgehandelde klachten kreeg de klager in 49% van de gevallen voldoening. Dit percentage komt overeen met dat van vorig jaar. Bij een ongegronde klacht krijgt de verzekerde, dankzij de tussenkomst van de Ombudsman, toch de nodige objectieve uitleg en verantwoording over de gegrondheid van het standpunt van de verzekeringsonderneming. Zo vangt de Ombudsman het gebrek aan communicatie op en krijgt zij regelmatig dankbetuigingen. Dankzij haar tussenkomst worden bij de klager twijfels, frustraties en vragen weggenomen. Niet-gegrond Dossiers open op 31/01/ Uit de analyse blijkt dat van de onderhandelde klachten tegen de verzekeringsondernemingen in 48% van de gevallen een positief resultaat werd bekomen voor de klager. De klachten tegen de tussenpersonen zijn in 57% van de gevallen gegrond. Wat de klachten aangaande Datassur betreft, werd de registratie in 71% van de gevallen geschrapt. Meer bepaald werden alle klachten over een registratie wegens niet-betaling van de premie geregeld Vragen om inlichtingen 657 Buiten bevoegdheid 190 Gegrond Doorverwijzing naar andere Ombudsmannen Ombudsman van de Verzekeringen 15

18 In 2011 ontving de Ombudsman klachten tegen de verzekeringsondernemingen, een toename van meer dan 7%, hetgeen lager ligt dan de algemene stijging van het aantal klachten met 8%.

19 De verzekeringsonderneming in 2011

20 De verzekeringsondernemingen in Aantal klachten In 2011 ontving de Ombudsman klachten tegen de verzekeringsondernemingen, een toename van meer dan 7%, hetgeen lager ligt dan de algemene stijging van het aantal klachten met 8%. Zoals de voorgaande jaren raadt de Ombudsman een aantal klagers aan zich eerst rechtstreeks tot de verzekeringsonderneming te richten en haar pas opnieuw te contacteren wanneer het antwoord niet zou voldoen aan hun verwachtingen. Ze stuurt hen door naar de diensten voor klachtenopvang en beheer die de verzekeringsondernemingen intern opgericht hebben. In 2010 werden op die manier 293 consumenten naar de verzekeringsondernemingen doorverwezen. In 2011 gaat het over 329 consumenten, een toename van 12%. Als deze vragen worden toegevoegd aan de eigenlijke klachten, komt de toename van de ontevredenheidsgraad over de verzekeringsondernemingen overeen met het algemene percentage van 8% Verzekeringstak Auto Brand Leven Rechtsbijstand Gezondheidszorgen Diversen (Annulatie, Bijstand ) BA diversen Arbeidsongevallen Totaal Er bestaan echter verschillen tussen de diverse verzekeringstakken en de motieven van ontevredenheid. In de Brandverzekering is de stijging het sterkst, met 153 klachten meer (+ 25%) ten opzichte van Daarna volgt de Autoverzekering met een toename van 16%, hoofdzakelijk in de verplichte BA Autoverzekering. Boven- 18 Ombudsman van de Verzekeringen

21 De diverse foto's van het team tonen de nieuwe kantoren van de Ombudsdienst. dien registreerde de Ombudsman een belangrijke toename van het aantal klachten in de Bijstandsverzekering, waar 32 klachten meer opgetekend zijn (+ 62%). Daarentegen noteert de Ombudsman een daling van het aantal klachten in de Gezondheidszorgenverzekering (- 15%), waar het aantal klachten zelf lager is dan in Ook in de Levensverzekering daalt het aantal klachten lichtjes (- 4%), terwijl het aantal in de Rechtsbijstandsverzekering stabiel blijft. In de Arbeidsongevallenverzekering vallen de meeste klachten (71%) onder de bevoegdheid van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Op basis van het samenwerkingsprotocol verwees de Ombudsman 39 klachten door betreffende de regeling van schadegevallen. De verschillen zijn echter afhankelijk van de verzekeringstak en de redenen waarom de consument ontevreden is. Een meer gedetailleerde analyse per verzekeringstak dringt zich dan ook op. Daarnaast duiken steeds twee problemen over de verzekeringstakken heen op, namelijk formaliteiten en discriminatie. Elke Stillaert Hans Claes Ombudsman van de Verzekeringen 19

22 2. Formaliteiten De rechtsgeldigheid van bepaalde handelingen in verband met de verzekeringsovereenkomst hangt af van de naleving van de wettelijke vormvoorschriften. Net zoals voorgaande jaren wordt de Ombudsman regelmatig geconfronteerd met vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de toepassing van die regels. De klachten houden ondermeer verband met de formaliteiten die nageleefd moeten worden bij contractswijzigingen of tariefaanpassingen. De huidige wetgeving voorziet in regels en procedures betreffende de verhoging van de verzekeringspremie tijdens de looptijd van het contract, de wijziging van de contractsvoorwaarden of de opzeg van de overeenkomst. Wanneer de verzekeraar een element van de verzekeringsovereenkomst, waarover de verzekeringsnemer en de verzekeringsonderneming het bij het sluiten van de overeenkomst eens waren, wil wijzigen, is dit enkel mogelijk mits naleving van bepaalde termijnen en bepaalde vormvoorschriften 3. Deze formaliteiten zijn echter log en duur en niet langer aangepast aan de huidige communicatiemiddelen. Sinds een aantal jaren worden in de schoot van de Commissie voor Verzekeringen studies uitgevoerd en gegevens uitgewisseld over de meldingsplicht in geval van wijziging van een overeenkomst of van de premie. Dit alles gebeurt met het oog op het formuleren van een voorstel, naar de overheid toe, tot aanpassing van de wettelijke bepalingen in de landverzekeringsovereenkomst. Binnen deze commissie plegen de vertegenwoordigers van de verzekeringsonder nemingen, van de tussenpersonen, van de consumenten, de controleoverheden en deskundigen overleg teneinde een evenwichtige oplossing te vinden waarbij rechtszekerheid gekoppeld wordt aan vermindering van administratieve lasten en kosten. Reeds in het Jaarverslag van de Ombud sman van 2005 had de toenmalige voorzitter van de Commissie terzake bepaalde denkpistes geschetst 4. In het licht van de in 2011 ontvangen klachten stelt de Ombudsman ook nog vast dat wanneer een consument het contract na een premieverhoging binnen de wettelijke termijn opzegt, bepaalde verzekeringsondernemingen de opzeg weigeren te aanvaarden. Ze roepen in dat het feit dat de premie, die ondertussen betaald werd, gelijkstaat met aanvaarding van de tariefverhoging. Het gaat echter vaak om slecht geïnformeerde consumenten, die de premie toch betaald hebben uit vrees dat ze anders niet meer verzekerd zouden zijn en die tegelijkertijd op zoek zijn gegaan naar betere voorwaarden. Bovendien stellen bepaalde verzekeringsondernemingen, in een moeilijke concurrentiële markt, alles in het werk om hun klanten te behouden. Zo houden ze er ten aanzien van de verzekerden een heel strikte interpretatie op na van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de termijnen en de procedure, terwijl zij die bepalingen veel soepeler interpreteren als zij ze zelf moeten toepassen. Dergelijke spanningen zijn een illustratie van de indirecte gevolgen van de financiële crisis. Vaker dan in het verleden gaat de consument op zoek naar de beste prijs, terwijl de verzekeringsondernemingen de goede risico s, met andere woorden de meest rendabele klanten, in hun portefeuille willen houden. 3 Art.12 K.B. van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, B.S., 11 april 1991 en art. 15 modelovereenkomst; Zie ook Cijfers en Analyse 2010 Ombudsman van de Verzekeringen, p. 17 en Zakboekje 2009 Ombudsman van de Verzekeringen, p Zie Jaarverslag 2005 Ombudsman van de Verzekeringen, p Ombudsman van de Verzekeringen

23 3. Discriminatie Een consument kan zich gediscrimineerd voelen om verschillende redenen. Hij meent dat hij onterecht anders wordt behandeld omdat de premie van zijn BA Autoverzekering te hoog is wegens zijn leeftijd of, zoals vroeger, wegens zijn geslacht. Dit is tevens het geval indien hij een hoge bijpremie moet betalen voor een Schuldsaldoverzekering of een Gezond heidszorgenverzekering wegens zijn gezondheidstoestand. De wetgeving op antidiscriminatie verbiedt iedere discriminatie wegens leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit of gezondheidstoestand. Verschillen kunnen echter blijven bestaan indien ze objectief kunnen worden gerechtvaardigd 5. In de Autoverzekering gingen de klachten in het verleden voornamelijk over discriminatie wegens leeftijd: de jongere of oudere bestuurder was het niet eens met de hogere premie die hij moest betalen. In 2011 ontving de Ombudsman verscheidene klachten waarbij de consument de segmentatie op basis van het beroep discriminerend vindt. Zo betaalt een verzekerde bij sommige verzekeringsondernemingen een verschillend tarief naargelang hij ambtenaar, bediende of arbeider is. Het onderscheid arbeider/bediende is echter niet opgenomen in de antidiscriminatiewet, maar kan wel een invloed hebben op de tarificatie. Aangezien de wetgeving niet van toepassing is, heeft de Ombudsman geen kennis kunnen nemen van de statistieken, die zouden kunnen aantonen dat het beroep een invloed zou hebben op de schadegevallen (zowel qua frequentie als qua gemiddelde kost). In de Levensverzekering wordt de Ombudsman voornamelijk aangesproken over de Schuldsaldoverzekering. De consument ondervindt moeilijkheden om zich te verzekeren, minstens aan een redelijke premie, wegens zijn gezondheidstoestand. Veelal kan er, na een nieuw overleg met de verzekeraar en zijn herverzekeraar, in deze dossiers toch een voordeliger voorstel aan de consument worden voorgelegd. Dit overleg met de herverzekeraar is trouwens één van de aangereikte oplossingen in de wet op 5 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S., 30 mei Ombudsman van de Verzekeringen 21

24 de toegang tot Schuldsaldoverzekering 6. Deze wet was het voorwerp van een beroep tot vernietiging voor het Grondwettelijk Hof. In november 2011 werd deze vordering ongegrond verklaard 7. De Ombudsman hoopt dan ook dat deze wet na de noodzakelijke initiatieven van de nieuwe regering en de spelers van de sector, nu vlug in werking zal treden. In 2011 heeft het Europees Hof van Justitie trouwens de segmentatie man/vrouw in Levensverzekeringen verworpen 8. Vanaf 21 december 2012 zal er dus een unisextarief moeten bestaan in Levensverzekeringen. Eind december 2011, gaf de Europese Commissie richtsnoeren om dit arrest toe te passen. Hierin heeft ze gepreciseerd dat de unisextarieven enkel van toepassing zijn voor de nieuwe individuele Levensverzekeringscontracten 9. In de Gezondheidszorgenverzekering ontving de Ombudsman nog 5 klachten waar de consument discriminatie wegens ziekte inroept. Twee klachten hadden betrekking op een verzekering Gewaarborgd Inkomen, waar de verzekeringsonderneming nog steeds de mogelijkheid heeft om een verzekering te weigeren bij een voorafbestaande toestand. In Hospitalisatieverzekering geeft de Wet Verwilghen het kader aan waarin de verzekeringsonderneming haar dekking kan geven of weigeren. Zo kan zij een contractuele uitsluiting voorzien voor een bestaande aandoening. Op het moment van een schadegeval, waarbij het geschil slaat over de draagwijdte van deze uitsluiting, kan de verzekerde beroep doen op de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering. Deze paritair samengestelde commissie werd opgericht in mei De Ombudsman ontvangt de aanvragen en is bevoegd voor de logistieke ondersteuning van de commissie. In 2011 werd geen enkele klacht ingediend bij deze commissie. 6 Art. 138ter W.L.VO, ingevoegd door de wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, B.S., 3 februari GwH, 10 november 2011, nr. 166/2011, 8 HvJ, 1 maart 2011, nr. C-236/09, 9 Mededeling nr. C2012C 11/01 van de Europese Commissie van 22 december 2011, Guidelines on the application of Council Directive 2004/113/EC to insurance, in the light of the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-236/09 (Test-Achats), 22 Ombudsman van de Verzekeringen

25 AUTOVERZEKERING 1. In cijfers In 2011 ontving de Ombudsman 879 klachten over de Autoverzekering, zijnde 21% van alle klachten tegen de verzekeringsondernemingen. Met een toename van 124 klachten stijgen deze in de Autoverzekering met 16% ten opzichte van De toename van het aantal klachten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de klachten over de verplichte BA Autoverzekering (+ 17%) en in mindere mate van de klachten over de Omnium (+ 16%). Zoals in de voorgaande jaren hebben de meeste klachten betrekking op de verplichte BA Autoverzekering (77%). 2. Analyse Sinds enkele jaren stelt de Ombudsman vast dat in de Autoverzekering de ontevredenheid over de productie groter is dan over het schadebeheer. In 2011 vertegenwoordigt die eerste categorie 54%. Waarborg BA Auto Omnium Diefstal Totaal Hier klaagt de consument voornamelijk over de opzeg van de overeenkomst, zowel door de verzekeringsnemer (16%) als door de verzekeringsonderneming (15%). In een context van economische crisis nemen de verzekeringsondernemingen strengere maatregelen om hun technische resultaten op te krikken. Ze wensen hierbij de goede risico s te behouden en weigeren de zwaardere risico s nog te dekken. Consumenten van wie de overeenkomst niet verlengd wordt, kunnen moeilijkheden ondervinden om zich te verzekeren of althans tegen een redelijke prijs. Ze richten zich tot de Ombudsman om raad te vragen over het rechtsgeldige karakter van de beslissing van de verzekeringsonderneming. Als commerciële ondernemingen staat het de verzekeraars vrij de risico's die zij wensen te verzekeren in hun portefeuille te houden, maar ze moeten wel de wettelijke bepalingen naleven 10. Uit de analyse van de klachten blijkt dat een opzeg vaak het gevolg is van betalingsmoeilijkheden (onregelmatige of geen betaling) van de verzekeringsnemer of van één of meer schadegevallen. Wanneer de opzeg op de jaarlijkse vervaldag gebeurt, voelt de consument zich benadeeld en probeert hij de reden van de beslissing te begrijpen, zelfs al is de verzekeringsonderneming niet verplicht om de opzeg te motiveren. Gezien de huidige economische context gaat de consument bovendien op zoek naar de meest voordelige premie. Wanneer hij afziet van de bestaande polis, wenst de verzekeringsonderneming dan ook de formaliteiten voor de opzeg zeer strikt toe te passen. Daarnaast klaagt de consument ook over de aanpassing van de premie. Dit soort klachten, zijnde 12%, neemt wel af in vergelijking met Zie supra p Ombudsman van de Verzekeringen 23

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement!

Inhoudstafel. Brand 5 Meld de verbouwingen van uw woning aan uw verzekeraar! Brand 6 Wees aanwezig bij de expertise van de schade in uw appartement! 2010 Tips Inhoudstafel Tak Tip De behandeling van de klachten is een informatiebron voor de verzekeringssector en de overheid. Zij toont echter ook de herhaalde moeilijkheden aan die een consument kan

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

De Ombudsman kon in 50% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige

De Ombudsman kon in 50% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige 2013 TIPS De Ombudsman kon in 50% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie. De consument zal dan het standpunt van

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling.

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Nieuwe termijnen Nieuwe expertise modaliteiten Nieuwe gerechtelijke procedure 1 Brand Eenvoudige

Nadere informatie

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion 12-4432

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006 SAMENVATTING De Raad voor het

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Discriminatie in de verzekeringen

Discriminatie in de verzekeringen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-2009 Discriminatie in de verzekeringen Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Lien Martens (20030731) (major: Burgerlijk-

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Inhoudsopgave

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie