Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave 1. De school Naam Woord vooraf Grondslag en doelstelling van de vereniging Identiteit Directie Situering van de school Schoolgrootte 5 2. Visie van de school Algemene uitgangspunten en klimaat van de school O nderwijskundige uitgangspunten op organisatorisch niveau 6 3. Organisatie van het onderwijs De organisatie van de school Samenstelling van het team De activiteiten voor de kinderen Speciale voorzieningen in het schoolgebouw De zorg voor kinderen Toelatingsbeleid Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften De begeleiding van de overgang van kinderen naar het VO Naschoolse activiteiten Bijzondere activiteiten Wet persoonsregistratie De leerkrachten Wijze van vervanging bij ziekte en compensatieverlof Stagiaires Scholing De ouders Het belang van de betrokkenheid van ouders Informatievoorziening aan ouders De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De oudercommissie De ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Zorg voor relatie school en omgeving De resultaten van het onderwijs De resultaten van het onderwijs Ouderpanel Sterkte en zwakte analyse Een aantal schoolregels Schooltijden Regels voor de aanvang en het eind van de schooltijd Basisregels Doe je best! Schoolverzuim Andere afspraken Vakantieregeling Namen en adressen Nawoord 44 1

3 1. De school 1.1 Naam Protestants Christelijke Basisschool De Smithoek Roelofsbrink CK Den Ham Postadres: postbus 53, 7683ZH Den Ham tel.: Woord vooraf Waarom deze schoolgids voor ouders? De tijd die een kind op de basisschool doorbrengt is een belangrijke periode. Zowel voor de kinderen, die voor het eerst naar school gaan, leren, spelen en zich verder ontwikkelen, als ook voor de ouders en verzorgers van de kinderen. In deze schoolgids kunt u lezen wat u van de Smithoek mag verwachten. We vertellen over de dingen die wij belangrijk vinden en waar wij trots op zijn. Hoe wij werken met de kinderen en over de kwaliteit van het onderwijs dat we geven. De gids is bedoeld voor ouders en verzorgers van de kinderen die nu op de Smithoek zitten, maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen. Want hoe meer u weet over de dingen die we doen op school, hoe beter we kunnen samenwerken op het gebied van opvoeding en onderwijs. Naast de schoolgids krijgt iedere ouder aan het begin van het schooljaar een jaarkalender. In deze kalender vindt u alle belangrijke zaken die in dat cursusjaar aan bod komen. We denken bijvoorbeeld aan: vakanties, studiedagen, rapportavonden en projecten. Wij hopen u zo een zo volledig mogelijk beeld van het schooljaar te geven, zodat u niet ineens voor verrassingen komt te staan. Als u meer wilt weten over wat u leest in de schoolgids, dan bent u natuurlijk van harte welkom om te komen praten en te kijken (eventueel met uw kind) op de Smithoek. Ook op de website is aanvullende informatie over de school te vinden. Wij ontmoeten u graag. Team de Smithoek, augustus Grondslag en doelstelling van de vereniging Basisschool de Smithoek is een protestants christelijke basisschool en is één van de drie scholen van de Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs Den Ham - Marle. Onze vereniging bestaat naast De Smithoek ook uit Daltonschool de Maten in Den Ham en De Marliaantjes in Marle. De scholen werken samen op diverse gebieden en delen expertise. Grondslag en doelstelling De vereniging gaat bij haar werk uit van de Bijbel, als het onveranderlijk Woord van God. Het doel van de vereniging is de behartiging en bevordering van het christelijk basisonderwijs in Den Ham en de buurtschap Marle. Onze school staat midden in de samenleving. Dat betekent dat in beginsel alle kinderen van harte welkom zijn om bij ons onderwijs te volgen. Van de kinderen en ouders verwachten we, dat men de grondslag van de vereniging en van het onderwijs op school respecteren. Lid van de vereniging Als u instemt met de uitgangspunten van de vereniging, kunt u lid worden van de vereniging. U steunt dan het werk van de vereniging en u krijgt de mogelijkheid tot medezeggenschap over de gang van zaken in de school van uw kind. Contributie: - 10,- (1 gezinslid per jaar); - 15,- (2 gezinsleden per jaar). Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar. U ontvangt bij inschrijving een formulier. 1.4 Identiteit De Smithoek is een Protestants Christelijke school. We leven en werken vanuit ons geloof in God. De Bijbel is daarbij ons uitgangspunt en we laten ons inspireren door Gods grote daden. In onze schoolomgeving willen we deze boodschap uitdragen.een ieder die deze manier van leven en werken in onze school wil respecteren, is welkom op onze school. Missie van de school Wij willen bereiken dat leerlingen zich veilig voelen op school door rust, regelmaat en orde, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, respect voor elkaar en vertrouwen te bieden. Zodat alle leerlingen hun talenten optimaal kunnen benutten/ontwikkelen en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. Ieder kind is uniek en behoort tot zijn recht te komen vanuit onze christelijke achtergrond in een veilige, geborgen omgeving. Met als uiteindelijk doel, dat, wanneer leerlingen de Smithoek verlaten, zij met zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaan dat bij hen past, omdat hen op de Smithoek christelijk onderwijs, rust en structuur en een doorgaande lijn is aangeboden, waarbij zij zich digitaal en verbaal hebben kunnen ontplooien tot zelfstandige kinderen; het gevoel hebben dat ze er mogen zijn! Dat onze grondhouding is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God, is concreet herkenbaar doordat we iedere dag uit de Bijbel vertellen, met de kinderen tot God bidden en danken en door samen psalmen en geestelijke liederen te zingen. In de groepen 3 t/m 8 krijgt het lied van de week extra aandacht. We staan stil bij de christelijke feesten. Zo werken we op school met elkaar en met de kinderen in afhankelijkheid van God en mogen we samen een christelijke school zijn. Dit komt verder tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van methodes, in de taal die wordt gesproken en de sfeer die er op school heerst. Kortom: We willen samen werken op onze christelijke school met de kinderen en elkaar - In afhankelijkheid van God. - Met een benadering waarbij ieder met zijn eigen specifieke talenten kan groeien op zijn /haar eigen wijze. - Met passende methodes, op verschillende niveaus de kerndoelen eigen maken. - Met respect naar de ander en begrip voor elkaar. We hebben dit samengevat in onze missie: Eigentijds onderwijs gebouwd op een historisch fundament 1.5 Directie Het managementteam van de school, het zogenaamde MTS (management team van de Smithoek) bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator en 3 bouwcoördinatoren voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Te weten: Directeur: mw. G.I. Kuiper Dam Zorgcoördinator: mw. W.W. Muis Nijeboer Onderbouwcoördinator: mw. G. M. Wessels Kleinjan Middenbouwcoördinator: mw. H.M.P. Brouwer Smid Bovenbouwcoördinator: mw. E.E. Masselink Vugteveen Zij zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de school en de inhoudelijke aansturing van de schoolontwikkeling. 1.6 Situering van de school Onze school staat in het centrum van het dorp Den Ham, is 2 3

4 zich bewust van haar rol binnen het dorpsgebeuren en heeft derhalve een spilfunctie. De school is gesitueerd in een nieuw gebouw: de Brede School Zuidmaten en staat midden in de gemeenschap van Den Ham. Het is een bloeiende en bruisende school met naast goed algemeen onderwijs aandacht voor sport, spel, sociale en culturele activiteiten. Dit verrijkt en motiveert het samen leren. Onze school is BASgecertificeerd. Dat wil zeggen dat we Bouwen aan een Adaptieve School op eigentijdse wijze. Door onze 5 bouwstenen: samen leren, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, vertrouwen & openheid en tenslotte rust & structuur te bieden sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van ieder kind. 1.7 Schoolgrootte De Smithoek is een grote school met 14 groepen en ongeveer 350 leerlingen. Inclusief de directie en het ondersteunend personeel werken er ongeveer 25 mensen. 2. Visie van de school 2.1 Algemene uitgangspunten en klimaat van de school We bieden eigentijds onderwijs op een historische basis! De vijf bouwstenen van de Smithoek 1. Samen leren 2. Zelfstandigheid 3. Verantwoordelijkheid 4. Rust en structuur 5. Vertrouwen en openheid Vanuit deze bouwstenen komen we tot omschrijving van onze visie. 1. Het samenwerkend leren, door aandacht te besteden aan sociale omgangsvormen, het leren helpen van elkaar, het werken met tweetallen (op gelijkwaardig niveau maar ook als tutor) en door kinderen te leren werken als groep, laten ervaren dat zij ook leren van elkaar. 2. Het vergroten van de zelfstandige leerhouding van kinderen; door het consequent hanteren van regels en afspraken en het werken met taaktijd en weektaken. Een pedagogische aanpak gericht op het gedrag van kinderen. 3. Door middel van het leren dragen van zelfverantwoordelijkheid door kinderen en een positieve communicatie. Na afloop van iedere les evalueren de leerlingen en leerkracht de taakuitvoering. 4. Het bieden van structuur aan kinderen; door middel van een functionele inrichting van de school, de klas, de leerpleinen en voorspelbaar gedrag van de leerkracht. Zo zijn de klassen ingericht met tafelgroepen en een instructietafel. De dagindeling is in iedere groep zichtbaar en de leerkracht heeft vaste looprondes. In iedere klas gelden dezelfde regels en gebruiken. Het omgaan met verschillen, door het aanpassen van de manier van instructie geven. We werken aan de hand van het directe instructiemodel (differentiatie, feedback en evaluatie). De vorderingen van alle leerlingen worden nauwkeurig bijgehouden en het aanbod wordt bijgesteld. 5. Wij streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en respect. Dat houdt in dat vanuit onze christelijke identiteit ons pedagogisch klimaat wordt bepaald. Door middel van duidelijke regels en afspraken (schoolregels, klassenregels, Doe je best regels en pestprotocol) zorgen wij er voor dat ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt op de Smithoek. 5

5 De Smithoek ziet zich geplaatst voor de mooie opdracht om kinderen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun rol nu en straksin de samenleving. Dit realiseren wij door het creëren van een stimulerende leeromgeving en door rekening te houden met de individuele verschillen van onze leerlingen om hen een zo breed mogelijke vorming mee te kunnen geven. Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, dat weer blijkt uit de opbrengsten die al jaren achtereen bovengemiddeld zijn. Naast de schoolse vaardigheden leren we de kinderen dat ze er mogen zijn en allemaal hun eigen talenten bezitten, die ingezet kunnen worden om te ontwikkelen. Dit alles gebeurt in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. Er is aandacht voor hun belevenissen, hun plezier en hun zorgen. We houden bij ons lesaanbod rekening met wat kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben. Leraren sluiten op deze behoefte zoveel mogelijk aan. We investeren in de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Leraren hebben dan ook hoge verwachtingen van hen. Ze vinden persoonlijke en stimulerende contacten met kinderen belangrijk. De Smithoek wil een school zijn waar kinderen gelukkig zijn en erbij horen. In alle groepen wordt gewerkt aan een goede sfeer. Dit doen we door klassengesprekken en het prijzen van kinderen voor prettig en sociaal gedrag. We maken storend gedrag bespreekbaar in de groepen en laten kinderen merken dat het ook anders kan, maar ook moet. We hebben een luisterend oor voor kinderen en ouders. Bij signalen van pestgedrag ondernemen we direct actie. Samen met een duidelijke structuur en een aantal goede basisregels laat de sfeer van de school zich het best omschrijven als vriendelijk, rustig en duidelijk. 2.2 Onderwijskundige uitgangspunten op organisatorisch niveau We Bouwen aan een Adaptieve School (BAS) We bieden als Smithoek eigentijds onderwijs, waarin kinderen samen leren, met als bagage: sociale - en studievaardigheden, waarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een grote rol spelen. Maar we willen ook niet vergeten dat kinderen behoefte hebben aan leiding en begeleiding van volwassenen. Kortom: Het goede van het Smithoek onderwijs uit het verleden combineren met de vraag van de toekomst! BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School (= passend bij ieder kind op eigen manier en tempo). Een onderwijsconcept dat enkele honderden scholen in Nederland als basis nemen voor hun onderwijskundige organisatie. BAS geeft duidelijk richting en structuur aan de kwaliteitsbewaking, het zorgprofiel, het pedagogisch klimaat, het omgaan met verschillen tussen kinderen en de samenwerking tussen kinderen en teamleden. Aanpak Niveauverschil: Hierbij doelen we op het feit dat binnen één groep in de basisschool een groep kinderen bijeen komt, met een groot niveauverschil in zowel denken, presteren als creativiteit. Immers er komen kinderen die na de basisschool verdwijnen naar het praktijkonderwijs, maar ook kinderen die doorstromen naar een gymnasiumplus! We willen al deze kinderen het beste kunnen bieden! Dit is geen nieuw gegeven. 100 jaar geleden toen de Smithoek begon, was dit ook al zo. Pas na de Basisschoolperiode gaan de kinderen naar verschillende op eigen niveau ingedeelde brugklassen. Ook dat vraagt iets van de aanpak en organisatie van het basisonderwijs. Was het 100 jaar geleden zo dat veel tijd verloren ging aan wachten,...wachten omdat je al lang klaar was en de meester maar bleef uitleggen, omdat Jantje en Pietje het nog niet snapten, of wachten omdat je niets begreep van de sommen en meester al verder ging met degenen die het wel wisten...zoeken we nu naar manieren om het onderwijs zo te presenteren, dat er aaneensluitend en effectief gewerkt kan worden, ongeacht de niveauverschillen binnen dezelfde groep. Ook wordt er rekening gehouden met andere verschillen tussen kinderen. Waar vroeger kinderen bijvoorbeeld het stempel dom opgespeld kregen, wordt nu nadruk gelegd op zaken waar kinderen goed in zijn, maar ook gezocht naar de oorzaak waar het problemen ervaart. Zo krijgen kinderen waarbij dyslexie een rol speelt hun werkjes uitvergroot en gekopieerd zodat ze niet alles over behoeven te schrijven. En niemand maakt hen wijs dat ze dom zijn! En kinderen die meer getalenteerd zijn krijgen een ander aanbod (verdiepen en verbreden van de leerstof) en gericht op eigen uitdagingen. Om bovenstaand te realiseren kiezen we op de Smithoek dan ook voor het BAS (=Bouwen aan een Adaptieve School) concept. Een wijze van onderwijsaanbod, waarbij we kinderen in groepjes plaatsen, opdat naast de instructie die de leerkracht geeft ook een beroep gedaan kan worden op elkaars expertise. Kinderen worden al jong geleerd om samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te denken en werken, maar ook om adequaat te plannen. Door goede organisatie en eigentijdse aanpak, tijd vrijmaken voor meer en beter onderwijs! De Smithoek is sinds 2008 BAS-gecertificeerd. Door goede organisatie en eigentijdse aanpak maken we tijd vrij voor meer en beter onderwijs! Waarom BAS? - Doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 waarborgen - Beter gemotiveerde kinderen ( en leerkrachten) - Gedifferentieerd leerstofaanbod beter realiseerbaar - Effectief tijdgebruik - Hogere opbrengsten Hoe doen we dat? - Inrichting lokalen en leerpleinen. - Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag helder voor alle kinderen. - Afspraken en routines in de gehele school gelijk. - Weekplanning in taken. ( Dag- en weektaken) - Effectieve leertijd bewaken. - Goed leerlingvolgsysteem. De inrichting van de lokalen is herkenbaar, volgens afspraken. De doorgaande lijn is hierbij goed zichtbaar. Zo is in ieder lokaal de instructietafel aanwezig en zitten de kinderen in groepjes. De voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag is gewaarborgd door afspraken over het directe instructiemodel. Er zijn duidelijke afspraken, leefregels (doe je best regels) en routines in de school, die dit ondersteunen. Vanaf groep 1 tot en met 8 werken de kinderen volgens een weekplanning, waarbij het niveau opgebouwd wordt in de verschillende leerjaren. De effectieve leertijd wordt vergroot door het werken met een weektaak en taaktijd. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en kunnen altijd aan het werk. We laten de kinderen niet los, maar houden de vorderingen van elk kind nóg beter bij en spelen er op in. Niet tijdens iedere les werken de kinderen zelfstandig, Er zijn ook klassikale lessen om samen te leren. BAS richt zich op een aantal lessen, niet het volledige onderwijsprogramma. Kinderen dragen eigen verantwoordelijkheid, worden daarbij tevens structureel geholpen door de leerkrachten. We kunnen zorg op maat geven door differentiatie aan te bieden. De 6 7

6 verschillen binnen een jaargroep zijn erg groot. Het is nodig, dat verschillende leerstof en dieptegang aangeboden wordt. We differentiëren in drie niveaus: Basis, Minimaal en Plus. (zichtbaar in 1, 2 en 3 sterren opdrachten en taken) De weektaak is zodoende gedifferentieerd. Keuze uit activiteiten en moeilijkheidsgraad is zo mogelijk individueel aangepast. We geven meerdere keren per jaar persoonlijk uitleg over de wijze waarop we ons BASonderwijsaanbod op de Smithoek gestalte geven. In de jaarkalender staat dit specifiek genoemd. Leren doe je samen: We willen daarom samenwerken in onze school, want leren doe je samen, dat is de inspiratie voor de ontwikkeling van de Smithoek. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor het team en in relatie tot de ouders en de omgeving. Leren doe je samen heeft een christelijke basis. We doen het samen! Of je nu goed bent in leren, of juist muzikaal, of je creatief bent of juist helemaal niet; We leren samen en van elkaar en we laten elkaar niet in de steek! Kind in de samenleving Op onze school bereiden we de kinderen voor op de samenleving van morgen. Via de media komen de kinderen met de hele wereld in aanraking. Wij proberen met de kinderen te praten over de actualiteit en overzicht en richting te geven vanuit onze christelijke identiteit. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen te vormen tot betrokken burgers in deze multiculturele maatschappij. Wij doen dit onder andere expliciet met onze leefregels (de Doe je Best regels). Hierin is heel gestructureerd aangegeven hoe wij met elkaar op school, in ons dorp, in onze provincie en in ons land willen omgaan. De regel Iedereen hoort erbij wordt uitgebreid besproken en verwerkt. Verder leren wij onze kinderen om respectvol samen te leven in school en maatschappij. Ook willen wij d.m.v. culturele lessen kinderen bewust maken van het feit dat niet iedereen hetzelfde denkt en doet. Dat we respect voor een ander leren hebben door: kunst, beeldende vorming, drama, dans, muziek en erfgoed. Door deze lessen leren kinderen ook dat zij er zelf mogen zijn. Hun zelfvertrouwen wordt versterkt. Naast bovengenoemde zaken werken wij vanuit ons Christen zijn met de methode Kind op Maandag, welke mede bijdraagt aan de burgerschapsvorming van onze leerlingen. Onze school hoort tot het bijzonder onderwijs en heeft daardoor een eigen verantwoordelijkheid. We willen burgerschap invullen vanuit de gedachte dat persoonlijke, levensbeschouwelijke overtuigingen een rol spelen in het publieke domein. Het bijzonder onderwijs draagt in grote mate bij aan een pluriforme en democratische samenleving. Het legt nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid, verantwoordelijkheid en op meer dan het gewone doen. Ons christelijk onderwijs draagt een vorm van democratie uit, waarin ruimte is voor pluriformiteit. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn. Leerlingen zijn bezig met opgroeien en het ontwikkelen van hun identiteit. Leerlingen mogen fouten maken en opnieuw beginnen. Verantwoordelijkheidsbesef hebben voor je naaste is een belangrijke waarde die wij mee willen geven aan onze leerlingen. In ons onderwijsconcept gaan we daarom al uit van eigen verantwoordelijkheid en samen leren. Leerlingenraad Leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening geven. Zo is er o.a. een leerlingenraad, die alle kinderen op school vertegenwoordigen. Naast de maandelijkse samenkomsten o.l.v. een leerkracht, die als ondersteuner aanwezig is, geven zij ook tijdens één van die bijeenkomsten feedback op het gevoerde beleid. 8

7 Uit dat specifieke gesprek komen verbeterpunten naar voren en deze punten worden in het team besproken. Maar niet elke vorm van mondigheid zal worden gestimuleerd en luisteren zal minstens zo veel aandacht krijgen. Waarborgen van kwaliteit Om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden, zijn we voortdurend op zoek naar middelen om nog beter in te springen op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen. We hebben een goed middel gevonden in Handelings Gericht Werken (HGW) binnen ons BAS-onderwijs. We hebben ons als team van de Smithoek dan ook zodanig bekwaamd in het Handelings Gericht Werken, dat door de leerlingen effectiever op maat te begeleiden, de opbrengsten verhoogd zullen worden. Het betreft een systematische manier van werken waarbij we uitgaan van: Wat heeft dit kind nodig op de plek waar hij/zij zit? De nadruk komt daarbij op: Wat kan hij/zij wel? i.p.v. Wat is er mis? Er is doorlopend aandacht voor onderwijsvernieuwing en scholing van leerkrachten om in te kunnen spelen op dit soort onderwijskundige vernieuwingen. Wij vinden het belangrijk dit soort scholing teambreed te volgen, opdat we samen effectief en gericht bezig kunnen blijven. Het concept van handelingsgericht werken wordt toegepast. Dat betekent dat - Bij het organiseren van aanvullende ondersteuning voor leerlingen, de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen uitgangspunt zijn. - Het ondersteuningsarrangement een kansrijk traject is waarin ouders, school en professionals vanuit andere instellingen hun aanpak op elkaar afstemmen en samenwerken. - Ouders en leraren worden gezien als partners en ervaringsdeskundig. - Er vooral wordt gewerkt vanuit ontwikkelingskansen en mogelijkheden d.w.z. oplossingsgericht. - De werkwijze systematisch, stapsgewijs en transparant wordt opgezet. - Denkend vanuit één plan voor één kind wordt samengewerkt door alle betrokkenen met zo min mogelijk bureaucratie. - Er planmatig en doelgericht wordt gewerkt waarbij alleen gegevens worden gebruikt die relevant zijn voor het handelen. - Door gebruik te maken van regelmatige evaluatie, gegevens worden verzameld om de werkwijze voortdurend doeltreffender te maken. De IB-er organiseert groeps- en leerling-besprekingen met de leerkrachten. Leerlingenbesprekingen worden vastgelegd in het vaste format van een groeidocument. Via dit groeidocument wordt planmatig beoordeeld welke ondersteuning het beste werkt bij een bepaalde leerling. Ook garandeert het groeidocument de inbreng van ouders als educatief partner. In de groepen gaat de leerkracht goed om met verschillen. Er wordt in 3 niveaus les gegeven met een individuele aanpak waar nodig. De school werkt meer en meer met een snel opererend schoolondersteuningsteam (SOT). De IB-er coördineert de zorgtaken, de directeur is voorzitter van het SOT. Ouders en leerkrachten zijn als (ervarings)deskundigen aanwezig bij overleggen. Andere deskundigen, zoals de ambulant begeleiders, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker sluiten vanuit het Zorg & Expertiseteam (ZET) aan bij het SOT. Het SWV Twente Noord en de afdeling (SWV PCO Twenterand e.o.) faciliteren scholen bij de basisondersteuning door expertise beschikbaar te stellen (orthopedagoog en diensten vanuit het ZET (lichte zorg), diensten vanuit het E&D team (zware zorg) De school stemt goed af met de ondersteuningsstructuren binnen de afdeling. De school stemt waar nodig af met de gemeentelijke zorgstructuren (ZAT). 3. Organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school De Smithoek werkt met 14 groepen. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de sociale structuur en de te bieden zorg. De kleuters zitten in combigroepen. Ook is er een combigroep 3 / 4. De overige groepen zijn allemaal homogene groepen. Er wordt zorgvuldig overwogen welke kinderen er in welke soort groep (combi of homogene groep) geplaatst worden. Het ene kind is nu eenmaal meer gebaat bij zelfstandig werken waarbij het meer uitdaging aangeboden krijgt, terwijl een ander kind meer zorg en individuele begeleiding nodig heeft. Wij proberen het kind de begeleiding te bieden die het nodig heeft. Door regelmatig de vorderingen bij te houden en te toetsen krijgen wij een beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Tijdige signalering maakt het mogelijk om snel in te kunnen grijpen. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Het kan zijn dat een kind gebaat is bij een eigen leerweg. Dan wordt de leerlijn van betreffend kind aangepast, opdat het gericht kan werken op eigen niveau. Dit alles wordt vastgelegd in de (groeps) handelingsplannen, zodat er goed overzicht blijft op alle lijnen en vorderingen. 3.2 Samenstelling van het team Wie werken er in de school? Groepsleerkrachten: Afhankelijk van hun taakomvang, werken leerkrachten in een volledige weektaak of in deeltijd. Sommigen van hen hebben specifieke taken, zoals leescoördinator, cultuurcoördinator, rekencoördinator of ICTer. Bas coördinator Deze leerkracht stimuleert, bewaakt en borgt de BAS ontwikkelingen van de school Zorgcoördinator: De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het mede bepalen van het zorgbeleid. Daarnaast geeft zij leiding aan het IB team, dat bestaat uit een Interne Begeleider voor de groepen 1, 2 en 3, een Interne Begeleider voor de groepen 4 en 5 en een Interne Begeleider voor de groepen 6, 7 en 8. De Interne Begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor de zorgverbreding ten behoeve van de leerlingen. Dit in samenwerking met de groepsleerkrachten. Bouwcoördinatoren: De bouwcoördinatoren geven leiding aan hun specifieke bouw. Er is een kleuterbouwcoördinator, een Bouwcoördinator voor de groepen 3, 4 en 5 en een Bouwcoördinator voor de groepen 6, 7 en 8. Directeur: De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Samen met de bouwcoördinatoren (BC-ers) en de zorgcoördinator vormen zij het managementteam van de Smithoek (MTS)

8 Conciërge: Binnen de vereniging is een conciërge werkzaam. Ook op onze school werkt hij regelmatig. Administratie: Er is een medewerkster voor de administratieve ondersteuning aangesteld voor de drie scholen van de vereniging. Formatie schooljaar Voor het schooljaar is het rooster van leerkrachten in onderstaand schema opgenomen. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1/2a Juf Wendy Juf Maartje Juf Maartje Juf Maartje Juf Wendy 1/2b Juf Berthilde Juf Berthilde Juf Berthilde Juf Berthilde Juf Berthilde 1/2c Juf Germa Juf Germa Juf Gea Juf Gea Juf Gea 3a Juf Petra Juf Petra Juf Petra Meester Jan Zomer 3b/4a Juf Willke Juf Willke/ Juf Joke Meester Jan Zomer Juf Willke Juf Willke Juf Willke 4b Juf Annelotte Juf Annelotte Juf Annelotte Juf Annelotte Juf Annelotte 5a Juf Herma Juf Herma Juf Joke Juf Joke Juf Joke 5b Juf Mireille Juf Mireille Juf Marieke Juf Marieke Juf Marieke 6a Juf Eva Juf Eva / Meester Jan van der Kolk 6b Meester Norbert Meester Norbert Meester Jan van der Kolk Meester Norbert Meester Jan van der Kolk Meester Norbert Juf Eva Meester Norbert 7a Juf Mirna Juf Mirna Juf Mirna Juf Mirna Juf Mirna 7b Meester Meester Meester Meester Meester Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud 8a Meester Jan Zomer Juf Liesan Juf Liesan Juf Liesan Gymblok Spelling Muziek Plusgroep Godsdienst EHBO Weektaak 8b Juf Hanneke Juf Hanneke Juf Hanneke Juf Hanneke De Interne begeleiding bestaat uit de volgende mensen: Onderbouw: juf Wendy Muis Nijeboer(zij is tevens de zorgcoördinator) Middenbouw: meester Jan Zomer Bovenbouw: juf Eva Martens Zandbergen De Bouwcoördinatoren zijn: Onderbouw: juf Gea Wessels Kleinjan Middenbouw: juf Petra Brouwer Smid Bovenbouw: juf Liesan Masselink Vugteveen 3.3 De activiteiten voor de kinderen In de wet is vastgelegd welke vakgebieden de kinderen moeten leren en van elk vak zijn de kerndoelen aangegeven. Hierbij hebben wij bepaalde lesmethoden gekozen. In de methoden staat in ieder geval de verplichte lesstof. We werken zoveel mogelijk met recente methodes. Godsdienstige vorming Voor Godsdienstige vorming gebruiken we in alle groepen de methode Kind op maandag. Deze methode behandelt thema s uit de Bijbel. Door het thema ontdekken kinderen dat personen uit de bijbelverhalen dezelfde soort vragen en ervaringen hebben als zijzelf en dat God dichtbij is. We gebruiken deze methode als kapstok voor de verhalenlijn. De bijbel zelf is het uitgangspunt bij de vertellingen. De kleuters, groep 1 en 2 Het onderwijs aan de jongste kinderen van de basisschool is belangrijk. Het onderwijs moet zo worden ingericht, dat mogelijk alle kinderen (met hun eigen aanleg en vaardigheden) zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Op onze school streven we hierna. In de groepen 1 en 2 spelen de kinderen veel samen. Zo leren zij de wereld ontdekken. Vanuit de belevingswereld van de kinderen wordt gewerkt over allerlei thema s. De themahoeken worden ingericht met steeds wisselende materialen. Er worden materialen gebruikt die de kinderen uitdagen tot ontdekken en het eigen maken van vaardigheden en begrippen. In de omgang met kinderen zijn wij gericht op het kind als individu. Er wordt ingesprongen op de individuele ontwikkeling. Het is dus in de groepen 1 en 2 geen uitzondering dat kinderen met taal-, lees-, en rekenactiviteiten bezig zijn. We vinden het belangrijk dat we rekening houden met verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in de behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling in leren. De taalontwikkeling neemt bij kleuters een belangrijke plaats in. Als basis gebruiken we de methode Onderbouwd en daarnaast gebruiken we o.a. de methode Schatkist met vaste routines en de handpop Pompon. Daarnaast maken we ook gebruik van de methode met sprongen vooruit. De computer wordt als hulpmiddel gebruikt bij taal- en rekenspelletjes. Verder wordt er in de kleutergroep dagelijks veel aandacht besteed aan het bewegingsonderwijs, onder meer in spellessen, kleutergymnastiek en buitenspelen. Groepen 3 tot en met 8 Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte klassikale instructie, gevolgd door een verlengde instructie waar nodig en gedifferentieerde verwerkingsvormen (adaptief onderwijs). Lezen en taal In groep 3 neemt het leren lezen een centrale plaats in. We maken daarbij gebruik van de nieuwste versie van Veilig leren lezen. Dit sluit aan bij de werkwijze in de kleuterklassen. Vanaf groep 4 wordt er ook gewerkt met de methode Estafette voor technisch lezen en Tekstverwerken en Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. De groepen 4 t/m 8 gebruiken de nieuwe taalmethode Taal Actief Deze methode heeft naast het algemene taal gedeelte ook extra aandacht voor de spelling. Rekenen en wiskunde Onze school gebruikt de methode Wereld in getallen. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Ook is de methode afgestemd op onze Handelingsgerichte werkvorm en biedt stof aan in drie verschillende niveaus. Hiermee bouwen de kinderen gegarandeerd aan een goede rekenbasis! Schrijven Kinderen leren op onze school schrijven met de methode Schrijven in de basisschool. Om goed te leren schrijven is het belangrijk dat de grote en de fijne motoriek van een kind goed ontwikkeld zijn. Door spel en bewegen wordt de motoriek dagelijks geoefend. Een goede pen-greep is natuurlijk ook belangrijk. Engelse taal We geven alle kinderen Engelse les. Dat gebeurt in de onderbouw op speelse wijze door zang en rijmspelletjes. Daarvoor werken we in alle groepen met de grotendeels digitale Engelse methode Take it easy Wereldoriëntatie Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en verleden. Dit kan zijn via methoden, klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, etc. In de groepen 1 tot en met 4 maken we gebruik van thema s, die de taal- of leesmethoden ons bieden. In de groepen 5 tot en met 8 maken we gebruik van de methode Hier en daar voor aardrijkskunde. De methode Bij de tijd gebruiken we voor de lessen geschiedenis

9 Voor natuuronderwijs en techniek maken we in alle groepen gebruik van de methode Leefwereld en diverse andere bronnen. Verkeer Voor ons verkeersonderwijs gebruiken we op voeten en fietsen en de verkeerskrant. Het verkeersonderwijs wordt afgesloten met de schriftelijke en de praktische verkeersproef in groep 7. Culturele en Kunstzinnige Vorming De volgende disciplines zijn in het onderwijsaanbod verwerkt. Beeldende vorming, muziek, dans, drama, media-educatie, cultureel erfgoed en literaire vorming. Er wordt regelmatig een schoolbreed project uitgevoerd waarbij aandacht is voor verschillende disciplines. Kinderen gaan diverse keren naar een theatervoorstelling, een tentoonstelling of concert. Voor de expressieve vakken gebruiken we de methode Moet je doen, aangevuld met andere bronnen, zoals Luisterland voor klassieke muziek. Ook is het mogelijk om bij ons Smithoek schoolkoor mee te zingen. Nieuwe uitdaging! We starten dit schooljaar in de bovenbouw met een thematisch aanbod v.w.b. de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en de creatieve/culturele vakken. We gaan daarbij uit van de MI basis, die ook bij de kleuters al langer als basis dient. MI staat voor Meervoudige Intelligentie, een principe dat er vanuit gaat dat mensen op verschillende gebieden intelligent kunnen zijn. Waar het ene kind veel leert door er liedjes over te gaan zingen, zal een andere juist willen lezen over een onderwerp, terwijl weer een ander er juist van wil bouwen en knutselen We worden bij het invoeren van dit aanbod en deze werkwijze als team geschoold en ondersteund en hopen kinderen hierdoor verder en beter gemotiveerd aan de slag te laten gaan. We hopen u in de loop van het lopende schooljaar meer over te kunnen vertellen tijdens de themabijeenkomsten en ouderavonden. Bewegingsonderwijs De groepen 1 en 2 maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het speellokaal. Vanaf halverwege groep 3 vinden die lessen twee keer per week plaats in de gymzaal de Beukenhage. Vanaf groep 3 is gymkleding (gympakje of korte broek met shirt) verplicht. Gymschoeisel is niet verplicht, maar wordt voor alle groepen aangeraden i.v.m. voetwratten. Ook zijn er sportactiviteiten opgenomen in het jaarprogramma. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en vieringen (bv Koningsspelen) Computergebruik Tijdens veel vakken wordt de computer ingezet. De kinderen krijgen les met behulp van een digibord. Er zijn vaste computers en laptops voor de leerlingen om te werken met educatieve programma s, voor het maken van digitale toetsen, het opzoeken van informatie en voor het maken van werkstukken. 15

10 Urenverdeling In de onderstaande tabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die kunnen variëren per leerjaar en per periode. Een voorbeeld van groep 6. vak aantal uren Bijbels onderwijs 2,5 Lezen 4 Schrijven 1 Nederlandse taal 5 Rekenen en wiskunde 5 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 1 Natuuronderwijs 1 Verkeer 0,75 Beeldende vorming 2 Muzikale vorming 1 Bewegingsonderwijs 1,5 Inloop en thema ochtenden In de groepen 1 t/m 4 is er iedere maand een inloopmoment, waarbij de ouders met hun kinderen in het lokaal komen aan het begin van de lestijd. Deze inloop is in principe ieder eerste woensdag van de maand (zie hiervoor ook de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar krijgt uitgereikt) Groep 4 heeft de inloopmomenten tot aan de kerstvakantie. De Inloop is altijd op dezelfde ochtenden waarop ook Open Leerplein momenten staan gepland. Daarbij worden alle ouders van de school uitgenodigd om naar het speel/leerplein op de begane grond te komen, waar u uw vragen / opmerkingen kwijt kunt aan leden van het MT. Tenslotte zijn er ook nog een aantal themabijeenkomsten in de hal. Voor inhoud en verder info daarover verwijzen we naar de jaarkalender. 3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Alle 14 lokalen in ons nieuwe gebouw zijn voorzien van digiborden. We hebben een gebouw dat voorzien is van ruime lichte lokalen in warme kleuren. Daarnaast zijn er speelwerkpleinen, waar verschillende leeractiviteiten individueel, in tweetallen of groepjes kunnen worden uitgevoerd. Verder zijn er nog verschillende ruimten voor gesprek, kantoren, twee IB-kamers met orthotheek, een grote theaterhal en een speellokaal voorzien van deugdelijk en effectief gymmateriaal te vinden. Het feit dat de bibliotheek ook onder hetzelfde dak is gehuisvest, maakt het mogelijk om op brede schaal zelfstandig en / onder begeleiding aan de slag te gaan. Kortom een leerrijke omgeving wordt royaal geboden! Tenslotte wordt de school omgeven door speelpleinvoorzieningen, die het predicaat speelbrein hebben gekregen, daar zij de vijf basiscompetenties om te bewegen op het plein stimuleren en doen ontwikkelen. 4. De zorg voor kinderen 4.1 Passend onderwijs Ouders en leerlingen Op dit moment moeten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Met de nieuwe plannen voor passend onderwijs moeten scholen vanaf augustus 2014 ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuningen die uw kind nodig heeft of in het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met u een passende plek op een andere school geboden. Dit kan dus een andere school zijn binnen het nieuwe Samenwerkingsverband Noord Twente. Dit nieuwe Samenwerkingsverband wordt gevormd door de huidige samenwerkings-verbanden binnen de gemeenten Twenterand, Wierden, Almelo, Holten- Rijssen, Tubbergen en Hellendoorn. Dus alle basisscholen, sbo-scholenen so-scholen binnen deze gemeenten. In dit nieuwe Samenwerkingsverband Twente Noord maken straks 23 besturen deel uit van de Algemene Ledenvergadering. Schoolkeuze, aanmelding en toelating U kiest zelf de school voor uw kind, ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Binnen zes weken na aanmelding hoort u van de school of uw kind geplaatst kan worden. Lukt dat niet op de school van aanmelding, dan biedt de school, na overleg met u. een andere passende onderwijsplek. De school mag de termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Ontwikkelingsperspectief geeft inzicht in onderwijsdoelen De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en een aangepast programma volgen. Zo weet u welke onderwijsdoelen uw kind kan halen en welke vervolgopleiding daar bijvoorbeeld bij hoort. 4.2 Toelatingsbeleid Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zodra uw kind 5 jaar is geworden is het leerplichtig. Voor de plaatsing van de kinderen hebben we in overleg met de scholen van onze vereniging het volgende beleid afgesproken: - Kinderen die 4 jaar zijn geworden in de maanden juli, augustus en september mogen de eerstvolgende schooldag na hun verjaardag direct hele dagen naar school. - Kinderen die na 1 oktober tot vier weken voor het einde van het cursusjaar 4 jaar worden mogen 5 ochtenden per week naar school. Tenzij het wenselijk blijkt dat zij versneld doorstromen. - In de maand december nemen we in principe geen kinderen op. - We nemen leerlingen op tot 4 weken voor de zomervakantie. - De kinderen worden na aanmelding uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan de school, een paar weken voordat ze vier jaar worden. Zij mogen dan een viertal ochtenden voor hun vierde verjaardag meedraaien om te wennen. - De kinderen worden ingeschreven d.m.v. een inschrijfformulier dat op de scholen verkrijgbaar is. Ook kunt u dit aanmeldingsformulier downloaden van onze website. De aanmeldingsformulieren kunnen worden ingeleverd op school. De ouders kunnen ook een gesprek aanvragen met de directeur. Toelatingsregels De meeste kinderen volgen het leerproces zoals dat op onze school wordt aangeboden zonder noemenswaardige problemen. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Dit kan dus betekenen dat uw kind extra aandacht krijgt op onze school of dat het verwezen wordt naar een speciale basisschool. Daarnaast zijn er kinderen met een handicap of een stoornis. Deze kinderen worden begeleid in het (speciaal) basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Het gaat daarbij om kinderen met verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicaps, om kinderen met psychiatrische problemen of ernstige leer- en/ of gedragsproblemen, om kinderen met een meervoudige handicap of om langdurig zieke kinderen. Daarom is het belangrijk te weten welke school de beste zorg biedt. De ouders beslissen naar welke school het kind zal gaan. Als de keus is gemaakt maakt de school een 16 17

11 handelingsplan. Dit gebeurt in overleg met de ouders. In het plan staat wat de school wil bereiken met het onderwijs aan het kind en op welke manier. Ook staat er in welke middelen gebruikt gaan worden. Ook krijgt de (speciale) basisschool extra hulp van het speciaal onderwijs om de leerkracht te helpen bij de begeleiding van het kind. Omdat de vormen van handicaps en stoornissen zeer verschillend zijn en omdat de onderwijskundige, organisatorische en pedagogische situatie per jaar en per groep erg verschillend kan zijn, is het niet op voorhand aan te geven of de school past bij een kind met specifieke hulpvragen. Daarom hebben we een procedure opgesteld om op een open een eerlijke manier, samen met u als ouder, te bezien of de school de goede plaats is waar het kind het beste onderwijs kan volgen. Algemene standpuntbepaling Wij streven in onze school naar adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen en onderwijs op maat willen bieden. Deze keuze voor adaptief onderwijs houdt voor ons ook in, dat we in principe bereid zijn kinderen met een handicap op te nemen en aan hen onderwijs op maat te bieden. We achten het belang van thuisnabij onderwijs hoog. Ons bestuur bereidt zich voor, samen met ons Samenwerkingsverband Twenterand e.o., op passend onderwijs en de zorgplicht. Als een leerling niet toegelaten kan worden op onze school, omdat de zorg buiten ons zorgprofiel valt, zal het bestuur in overleg met de ouders een ander passend voorstel doen. Toelating In beginsel zijn alle leerlingen welkom op onze scholen indien: - De ouders de grondslag van de vereniging en van het onderwijs op school respecteren. - Het kind kan functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school en wanneer redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind het onderwijs zowel cognitief als sociaal-emotioneel op de betrokken school kan volgen. - De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, expliciet wordt hier vermeld dat de leerlingen de lessen godsdienstige vorming dienen te volgen. - Voor individuele leerlingen kan het bevoegd gezag besluiten tot bepaalde vrijstellingen op verzoek van de ouders, bijvoorbeeld bij een lichamelijke functiebeperking. - De toelating op onze scholen is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders. - Toelating van leerlingen van andere scholen (ook bij verhuizingen) vindt slechts plaats nadat er contact is geweest met de verwijzende school. Uit dit contact dient te blijken dat de leerling past binnen het pedagogisch klimaat van de school en zowel cognitief als sociaalemotioneel in staat is goed te functioneren op onze scholen. Verwijdering/weigering Een school kan een leerling weigeren/ verwijderen indien: - De grondslag niet gerespecteerd wordt. - De benodigde zorg valt buiten het zorgprofiel van de school. Het bestuur zal de zorgplicht opnemen om een goede onderwijsplaats voor het kind te vinden. - De orde en rust op school ernstig verstoord wordt. Dit kan gaan om het gedrag van het kind, maar ook om het gedrag van de ouders. Het bestuur zal gemotiveerd aangeven waarom de overtuiging bestaat dat het kind en/ of de ouders de orde en rust op de school zal/ zullen verstoren. Het gaat dan om geldende gedragsregels en opvangcapaciteit van de school. - Voordat een leerling van school verwijderd wordt, hoort het bestuur de directie, de groepsleraar en de ouders. Op school is een protocol hiervoor aanwezig. De ouders ontvangen schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats nadat het bevoegd gezag heeft zorggedragen dat een andere school, waartoe bijv. ook een school voor speciaal onderwijs, bereid is de leerling toe te laten. Indien het bevoegd gezag na 8 weken aantoonbaar zoeken nog geen andere school gevonden heeft dan kan de leerling alsnog definitief verwijderd worden. In de tussentijd kan het bestuur besluiten de leerling te schorsen en de toegang tot de school tijdelijk te ontzeggen. Opschorting van inschrijving Naast het ontbreken van de wettelijke verplichtingen (bewijs van uitschrijving, onderwijskundig rapport) schort de school de inschrijving ook op voor nader overleg met het bestuur: - indien de leerling afkomstig is van een kinderdagverblijf - of een medisch kinderdagverblijf; - er in een kort tijdsbestek een aantal leerlingen aangemeld worden van dezelfde andere school; - indien de directie daar om andere redenen behoefte aan heeft. Schorsing De directie kan, na goedkeuring van het bestuur, ook besluiten de leerling te schorsen voor een bepaalde periode. Dit kan met name gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute verstoring van de orde of rust op een school dat het beter is dat de leerling voor een bepaalde periode niet op school komt. Het kan ook voorkomen dat een leerling meerdere keren is gewaarschuwd voor hetzelfde feit en zich opnieuw niet aan de afspraken houdt. Dit kan ertoe leiden dat de leerling geschorst wordt voor een bepaalde periode. De directie deelt de ouders dit schriftelijk en gemotiveerd mee. 4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Gedurende de kleuterperiode wordt er door de leerkrachten regelmatig geobserveerd. De bevindingen van deze observaties worden geregistreerd in een Sociaal en Emotioneel Ontwikkelingsplan. Daarnaast worden de Cito- toetsen afgenomen. We willen de kinderen op het gebied van Sociaal - emotionele ontwikkeling nog beter kunnen volgen. Daarom werken we met ZIEN, een digitaal programma dat we hiervoor gebruiken. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 worden regelmatig getoetst, middels toetsen die bij een methode horen. Naast deze methodegebonden toetsen maken we ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen (Cito leerlingvolgsysteem). In groep 7 wordt de Cito entreetoets afgenomen. Deze toets heeft als doel te kijken wat de leerlingen tot nu toe van het onderwijs hebben opgestoken. In groep 8 kan dan extra aandacht gegeven worden aan de onderdelen, die laag scoorden. De uitslag van de toets wordt kort met het kind doorgesproken en in een envelop mee naar huis gegeven. In groep 8 maken de leerlingen de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de Cito Eindtoets. Deze toetsen helpen de leerkracht mede te bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is. In overleg met de ouders wordt een keuze gemaakt uit meerdere mogelijkheden. De keuze wordt mede bepaald door persoonlijke interesses, vaardigheden, aanleg, prestatie en werkhouding

12 De Cito Eindtoets is een landelijk genormeerde toets en geeft ons tevens informatie over hoe de school er landelijk gezien voorstaat. De toetsgegevens zeggen natuurlijk niet alles. zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en werkhouding worden ook meegewogen. Als in een bepaald leerjaar naar verhouding meer zorgleerlingen zitten, kan dit het gemiddelde resultaat van de eindtoets beïnvloeden. De laatste drie jaar hebben de leerlingen op goed niveau gepresteerd in vergelijking tot het landelijk niveau, passend bij de leerlingenpopulatie. De uitstroom van leerlingen uit groep 8 was de laatste jaren als volgt. vmbo havo/vwo vwo+ gymnasium praktijkonderwijs Totaal De kinderen gaan over het algemeen naar één van de volgende scholen voor Voortgezet Onderwijs: - Vechtdal College Ommen - Noordik Vroomshoop (VMBO, HAVO) - Noordik Almelo (HAVO, VWO, Gymnasium) - Reggesteyn Nijverdal Rapportage Procedure huisbezoeken De leerkrachten van de groepen 1 en 3 gaan bij alle kinderen op bezoek. Ook zal de leerkracht op huisbezoek gaan bij de instroomkinderen die vanaf oktober op school komen. Wanneer uw kind zes weken naar school is geweest, zal de juf hiervoor een afspraak met u maken. Procedure oudergesprekken September/ oktober/ november: Huisbezoeken bij leerlingen uit groep 1 en 3. November: Verplichte tien minutengesprekken voor groep 2 en 4 tot en met 8. Januari en maart: Schooladviesgesprekken bij leerlingen uit groep 8. Februari: Facultatieve tien minutengesprekken voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 7. Juni/juli: Verplichte tien minutengesprekken voor instroomkinderen, die in oktober en november op school zijn gekomen en groep 1 tot en met 7. Juni/juli: Eindgesprekken met ouders van de schoolverlaters. Natuurlijk kan er altijd, na afspraak, tussentijds over uw kind worden gesproken. Deze regeling is met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. 4.4 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Onder zorgleerlingen verstaan we leerlingen die specifieke zorg nodig hebben. Extra begeleiding kan nodig zijn, omdat deze kinderen moeite met de leerstof hebben, of omdat leerlingen aanmerkelijk meer aankunnen. In beide gevallen kan het zijn dat de groepsleerkracht van mening is dat een kind specifieke hulp nodig heeft. De kinderen worden besproken met onze intern begeleider. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. In overleg met de groepsleerkracht doet de intern begeleider een onderzoek, dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen of het doen van observaties in de groep. Naar aanleiding hiervan wordt er een handelingsplan opgesteld. In de meeste gevallen kan dit plan in de groep uitgevoerd worden. De ouders worden hierover ingelicht. Als blijkt dat de groepsleerkracht en intern begeleider meer achtergrondinformatie nodig hebben, kan de hulp ingeschakeld worden van een orthopedagoog in diens van de schoolbegeleidingsdienst Plusgroep Kinderen die anders en meer moeten worden uitgedaagd, hebben baat bij het volgen van activiteiten met de plusgroep. Daarvoor gaan zij tenminste één keer per week groep doorbrekend aan de slag. De opdrachten die zij daarbij krijgen kunnen in de dagelijkse taaktijd verder worden uitgevoerd. Ook houden zij een portfolio bij van hun werk. Sociaal emotionele vorderingen In het administratiesysteem ParnasSys, dat wij als school gebruiken, is Zien voor alle groepen ingevoerd. Zien is sinds dit jaar COTAN goedgekeurd. Met dit instrument is het mogelijk om de sociale ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen en om te zetten in een plan van aanpak. Samenwerkingsverband (ZET en ZAT) Het Zorg- en Expertiseteam (ZET) van het Samenwerkingsverband (SWV), bestaande uit externe deskundigen, wordt ingeschakeld, na overleg en met schriftelijke instemming van de ouders, indien onderzoek nodig is of indien er speciale hulpvragen zijn. In het Zorg Advies Team (ZAT) wordt samengewerkt met Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de leerplichtambtenaar. In een ZAT wordt zorg rondom kinderen besproken en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Bij inschrijving van de leerling wordt aan de ouders toestemming gevraagd voor bespreking in ZAT indien dit nodig/wenselijk is. In het zorgplan van het SWV staat beschreven hoe we, in overleg met de andere scholen, de zorg voor alle leerlingen vorm willen geven. School streeft ernaar in het kader van Passend Onderwijs een kind zo lang mogelijk op de basisschool te houden. Indien de zorg voor de leerling niet meer binnen de zorgbreedte en de zorgarrangementen van de basisschool past, kan verwijzing volgen. De school heeft zorgplicht om te zoeken naar een school met passende onderwijsmogelijkheden voor de desbetreffende leerling. Binnen het netwerk van interne begeleiders vindt er ook regelmatig overleg plaats met de scholen van de vereniging. Hier worden afspraken omtrent leerlingenzorg gemaakt en vastgelegd. De gemeente Twenterand bespreekt op de Locale Educatieve Agenda (LEA) regelmatig over aan leerlingenzorg gerelateerde onderwerpen met diverse geledingen (de peuterspeelzaal, de bibliotheek en de bovenschoolse directeuren). Dyslexieprotocol Het is van groot belang dat uw kind goed leert lezen en spellen. Omdat we ons meer en meer bewust worden van de belemmeringen die dyslexie met zich meebrengt, hebben de leerkrachten een training gevolgd om dyslectische kinderen te herkennen en zo optimaal mogelijk te begeleiden. Het dyslexieprotocol is daarbij ingevoerd. Dyslexie valt niet te voorkomen of te herstellen, maar een vroegtijdige opsporing en begeleiding zal veel ondersteuning kunnen bieden aan deze kinderen. De te bieden hulp (extra instructie en begeleiding) wordt door de interne begeleiding in overleg met de groepsleerkracht vastgesteld. Deze wordt vervolgens gegeven door de groepsleerkracht tijdens de taaktijd. Deze staat dagelijks op het rooster

13 Schoolbegeleidingsdienst Bij Expertis Hengelo kan het team terecht voor o.a. nascholing, ondersteuning bij wijzigingen van een vakgebied, maar ook voor het uitgebreid laten onderzoeken van een leerling. Dit laatste gebeurt altijd in overleg met de ouders en met hun toestemming en medewerking. Logopedie Voor vragen over logopedie verwijzingen kunt u terecht bij onze zorgcoördinator, maar ook rechtstreeks bij: Logopedie Informatiepunt Twenterand Logopediepraktijk Daniëlle Brunink, Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling Voor leerlingen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, of langdurig ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: - Het leerproces wordt voortgezet en een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen. - De zieke leerling houdt contact met de buitenwereld en voorkomt een isolement. Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. 4.5 De begeleiding van kinderen bij de overgang naar het VO Zoals u al in hoofdstuk 4.2 heeft kunnen lezen, worden de leerlingen gedurende de hele schoolperiode getoetst. Deze toetsresultaten geven, samen met gegevens uit observaties en de algehele persoonlijke indruk, de leerkracht een goed beeld van de mogelijkheden van de leerling na de basisschool. In de maand september maken de leerlingen uit groep 8 de NIOtoets, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Dit geeft een aanvullend beeld van de capaciteiten van de leerlingen. In groep 8 wordt u in november uitgenodigd voor een tien minutengesprek. De mogelijkheden van uw kind en de uitslag van de NIO-toets wordt daarbij met u besproken. Op de gezamenlijke voorlichtingsavond in november wordt u geïnformeerd over de gang van zaken richting de schoolkeuze. De verschillende vormen van voortgezet onderwijs worden belicht en u maakt kennis met diverse scholengemeenschappen. In januari worden de adviesgesprekken gehouden. De leerkrachten bepalen samen met u het schooladvies. In deze maand kunt u de open dagen van het voortgezet onderwijs bezoeken. In februari volgt dan de afname van de Cito Eindtoets en kan definitief gekozen worden. Het voortgezet onderwijs heeft gezamenlijk richtlijnen opgesteld voor de onder- en bovengrenzen voor de verschillende typen vervolgonderwijs. Met deze grenzen moet het basisonderwijs rekening houden. De ouders dienen hun kind voor 1 april aan te melden bij het voortgezet onderwijs, waarbij de school voor voortgezet onderwijs een advies vraagt van de basisschool. 4.6 Buitenschoolse activiteiten Avondvierdaagse Deze activiteit wordt niet door de school georganiseerd, maar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen lopen wel in schoolverband mee. Jaarlijks wordt de avondvierdaagse in ons dorp georganiseerd. Deelname kan in groepsverband vanaf groep 3. Koningsdag Op de ochtend van Koningsdag wordt er traditioneel gestart op de Brink met de aubade. De kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn daarbij dan van harte welkom. Het Oranjecomité organiseert de invulling voor dit feest. In een jubileumjaar wordt de school betrokken bij de organisatie van het feest Taalactiviteiten Gedichtenwedstrijd, Twenterand dictee voor kinderen en de regionale Voorleeswedstrijd Sportevenementen Schoolvoetbal en schoolvolleybal zijn jaarlijks terugkerende toernooien waar onze school altijd actief en ruim vertegenwoordigd aan mee doet. Deze vinden plaats op woensdagmiddagen. Daarnaast zijn er nog te noemen de Twenterandrun en ijswedstrijden. 4.7 Bijzondere activiteiten In de jaarkalender en in de nieuwsbrieven wordt beschreven wanneer bijzondere activiteiten gepland zijn binnen de lestijden en hoe ze zijn verlopen. Daarbij denken we aan bezoeken van musea en theater voorstellingen, maar ook ijs en zwemfeestactiviteiten. het afscheid van groep 8, open huis, playbackshow, eten op school enz. Protestants Christelijke feesten Aan alle christelijke feesten wordt op school aandacht besteed. Ieder feest wordt zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Daarbij wordt gezocht naar afwisseling in werkvormen om de feesten nog meer diepgang te verlenen. Kerstfeest Op de donderdagavond voorafgaande aan de kerstvakantie vieren we Kerstfeest. Dit wordt georganiseerd in of rond school. of in één van de kerkgebouwen in ons dorp. Pasen Op Witte Donderdag wordt het Paasfeest op school gevierd. Aan de hand van een liturgie worden liederen gezongen en het Paasverhaal verteld. Daarna worden er diverse activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Hemelvaart en Pinksteren Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan deze vieringen in de klassen. Bid- en Dankdag Deze dagen worden in de klas gevierd of in samenwerking met de kerken. Schoolreis - schoolkamp Ieder jaar gaan alle kinderen op schoolreis. Met name om de kosten te drukken proberen we óm het jaar de kosten voor het vervoer uit te sparen. We gaan dan in de buurt op schoolreis met een aantal groepen. Het programma ziet er als volgt uit: Groepen 1 en 2 De kleuters gaan het éne jaar op schoolreisje binnen een straal van enkele kilometers. Het andere jaar gaan de kleuters met de bus naar een kinderboerderij of speeltuin iets verder van school vandaan Groepen 3, 5 en 7 De kinderen uit de groepen 3, 5 en 7 blijven in de buurt op schoolreisje. De ouders van de kinderen van groep 3 worden verzocht hun kind zelf naar een reisdoel in de buurt te brengen. De kinderen van groep 5 en groep 7 gaan er zelf op de fiets op uit, uiteraard onder begeleiding

14 Groepen 4 en 6 Deze kinderen gaan met hun groep op schoolreisje met de bus. Hiervoor kiezen we een reisdoel verder van huis. Groep 8 Groep 8 gaat naar Schiermonnikoog op schoolkamp. Het is gebleken dat het een waardevolle ervaring biedt voor de kinderen van groep 8. Met ondersteuning van de oudercommissie worden de schoolreisjes georganiseerd. We streven ernaar de kosten van de schoolreizen zo laag mogelijk te houden. Kunst en cultuur Jaarlijks maken de kinderen kennis met diverse vormen van kunst en cultuur. Zo worden er theatervoorstellingen en concerten bezocht of wordt er een productie op school uitgenodigd. Daarnaast zijn er ook culturele activiteiten gepland waarbij de kinderen actief aan de slag gaan. Verkeersexamen Ieder jaar doen alle kinderen van groep 7 in april mee met de schriftelijke en de praktische verkeersproef. Zij ontvangen, bij voldoende punten, een verkeersdiploma. EHBO-diploma Ieder jaar kunnen de kinderen van 8 meedoen met de theorieen praktijklessen van het Jeugd Rode Kruis. Zij kunnen hiermee het Jeugd EHBO A-diploma behalen. Sinterklaasfeest Begin december bezoekt de Sint onze school. Hij is dan te gast in alle groepen. De groepen 1 t/m 5 krijgen een cadeautje. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 trekken lootjes om elkaar te verrassen. Hiervoor krijgen ze een klein bedrag. Kijkochtend In september wordt u op een woensdagochtend (zie kalender) uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren) U krijgt hiervoor een uitgebreide uitnodiging met toelichting aan het begin van het schooljaar. Open huis In de maanden januari en februari houden we open huis voor nieuwe ouders en andere belangstellenden. Open leerplein Daarbij wordt u uitgenodigd naar het speel/leerplein te komen (zie jaarkalender op welke momenten)waar u uw vragen opmerkingen kwijt kunt aan leden van het MT. Thema ochtenden In ieder seizoen hopen wij een onder genot van een kopje een thema ochtendbijeenkomst te plannen. Zie de jaarkalender voor de momenten en de onderwerpen. Ouderavond Regelmatig (in ieder geval aan het begin en eind van het schooljaar) worden er informatieve ouderavonden georganiseerd. Maandshow Iedere maand zullen er door één of twee groepen een podiumvoorstelling worden uitgevoerd, waarbij u als ouders van de optredende kinderen ook aanwezig mag zijn. U krijgt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Zending Op maandag mag uw kind zendingsgeld meenemen. Samen sparen we voor een goed doel. Deze doelen staan vermeld in de Nieuwsbrief. Er wordt geld ingezameld om het werk van zending en werelddiaconaat te steunen. Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen zoekt de projecten uit. Zwemmen In overleg met de toezichthouders van de Groene Jager, plannen we wanneer het weer het toelaat, momenten waarop er met de kinderen van de bovenbouw naar het zwembad wordt gegaan. De leerkrachten geven daarbij zelf de instructie en houden toezicht op het zwemmen. Koningsspelen We willen aan de landelijke oproep om koningsspelen te gaan houden op de laatste vrijdag voor de meivakantie gehoor geven. We willen op de ochtend de spelen rondom de school gaan organiseren voor alle groepen van de Brede School Zuidmaten en de middag met de bovenbouw de sportactiviteiten verder uitbreiden naar de sportterreinen van VV Den Ham. Een combinatie van de traditionele sportdag en de Koningsspelen zijn dan het resultaat. Voorleeswedstrijd en leesactiviteiten Jaarlijks wordt de voorleeswedstrijd gehouden als afsluiting van de Kinderboekenweek. Naast de landelijke Kinderboekenweek wordt er op school dan aandacht besteed aan de Christelijke Kinderboekenmaand en de Nationale Voorleesdagen. Onze school heeft een leescoördinator. Deze leerkracht coördineert het leesonderwijs en stimuleert leerlingen en ouders om met lezen bezig te zijn. Schoolbibliotheek Deze dient om de taalontwikkeling van uw kind extra te stimuleren. De Overijsselse Bibliotheek Dienst leent ons daarvoor collecties boeken uit die regelmatig worden vernieuwd. Het gemak van de openbare bibliotheek in hetzelfde gebouw als de Smithoek speelt daarbij een positief werkende rol. Ook zijn er diverse projecten waaraan de kinderen kunnen werken in klassenverband of in groepjes. 4.8 Wet persoonsregistratie Door middel van het inschrijvingsformulier, gesprekken en onderzoeken zijn er op school de nodige gegevens van uw kind(eren). Op ons rust de verplichting hiermee zorgvuldig om te gaan. Zodra uw kind op school te maken krijgt met externe deskundigen, vragen wij u daarvoor toestemming. Dit gebeurt door middel van een formulier. Door uw ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u ermee akkoord dat op school gegevens van uw kind worden bewaard en bij interne besprekingen kunnen worden gebruikt. 5. De leerkrachten Op onze school is de leerkracht van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Hij of zij doet er daadwerkelijk toe. Om die reden investeren we als school continu in de professionalisering van onze leraren. Ons personeel maakt zelf ook werk van een leven lang leren. Zo hebben afgelopen jaar maar liefst tien mensen van het Smithoek team een studie afgerond die direct ingezet kan worden binnen ons onderwijs. De leraar stuurt ons onderwijs en heeft daarbij de regie. Lesmethoden zijn daarbij een middel en geen doel. De leraar heeft kennis van de kerndoelen, leerlijnen en tussendoelen. Hij of zij brengt deze met handelingsgericht werken in de praktijk. Uitgangspunt daarbij is: Wat heeft het kind nodig? De leraren zijn enthousiast en betrokken bij het onderwijs, de leerlingen en hun ouders. Wij streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen 24 25

15 ontplooien in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en respect. Er wordt binnen de groepen - opbrengstgericht geleerd. - creativiteit en culturele activiteiten toegevoegd. - ruimte gecreëerd voor de sociaal emotionele ontwikkeling. - Zintuiglijke en motorische ontwikkeling gestimuleerd Wijze van vervanging bij ziekte en compensatieverlof Als een leerkracht zich ziek meldt, wordt er zo mogelijk voor een vervanger gezorgd. We doen altijd onze uiterste best om door leerkrachten uit ons eigen team te laten vervangen of een invaller van buiten de school. Soms zijn er echter helemaal geen invallers beschikbaar en wordt er een noodoplossing gezocht. Gelukkig komt dit niet vaak voor. Leerkrachten hebben soms recht op compensatieverlof. De vervanging wordt dan intern opgelost. 5.2 Stagiaires De Smithoek is een opleidingsschool voor leerkrachten. Dat betekent, dat stagiaires van de Pedagogische Academie deels op onze school hun studie volgen. Onze leerkrachten zijn bekwaam in het coachen van stagiaires. Een lioer (leraar in opleiding) is in het laatste traject van de vierjarige opleiding en staat gedurende een periode van een half jaar 1 of meerdere dagen per week alleen voor de groep. Dit alles in nauwe samenwerking met de leerkracht, die eindverantwoordelijk blijft. De ruimte die zo vrij komt voor de leerkracht wordt gebruikt om ondersteuning in een groep te geven, bijvoorbeeld door een groep te splitsen. Niet ieder schooljaar hebben we beschikking over een lioer. Ook voor de opleiding Onderwijsassistent MBO coachen we studenten. De stagiaires verlenen hand en spandiensten in de groepen. 5.3 Scholing In het schoolplan staat aangegeven waar de school de komende jaren aan wil werken. Elk jaar wordt het plan geëvalueerd en elke vier jaar wordt het plan herschreven. De scholing van leerkrachten heeft een direct verband met de speerpunten in het schoolplan. Zo volgt het Smithoekteam scholing v.w.b. - Eén zorgroute; het maken van werkbare, op behoefte aangepaste groepshandelingsplannen. - Handelings en Opbrengstgericht werken m.n. binnen taal en rekenen. - Thematisch aanbieden van zaakvakken en creatieve vakken en daarbij de werkwijze van 4 X Wijzer onderzoeken en Smithoekgericht maken. - Coöperatief leren. - BAS-concept steeds evalueren, implementeren en bijstellen. Ook zijn er mogelijkheden voor leerkrachten om zich individueel verder te bekwamen door middel van een door hen zelf gekozen cursus. Vanuit de ARBO wetgeving is de school verplicht een aantal leerkrachten de cursus bedrijfshulpverlener te laten volgen. De leerkrachten worden geschoold in eerste hulp, reanimatie en brandpreventie. Jaarlijks krijgen deze leerkrachten een opfriscursus. 27

16 6. De ouders 6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders We zijn van mening dat directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, bestuur, ouders, medezeggenschapsraad, oudercommissie en schoolcommissie samen verantwoordelijk zijn voor het zo goed mogelijk functioneren van de school. Veel ouders zijn bijzonder betrokken bij de school en helpen het team om allerlei activiteiten mogelijk te maken. Wij waarderen dit zeer. We denken hierbij aan de ouders die in de Ouder Commissie zitten, of in het Kriebelteam. Maar ook heeft iedere groep een eigen klassenmoeder, die heel wat werk hebben aan het helpen coördineren van allerlei klassenactiviteiten. Daarnaast zijn er ook ouders die zitting hebben in de MR en de GMR. We willen de samenwerking tussen school en huis intensiveren en laagdrempeliger neerzetten door - Ouders uit te nodigen voor klankbord bijeenkomst per seizoen - Themabijeenkomsten extra te plannen - Inloop en open speel/leerplein momenten te houden Zie voor de momenten de bijgevoegde jaarkalender. 6.2 Informatievoorziening aan ouders Contacten Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken. En natuurlijk over het wel en wee van uw kind. In de paragraaf Rapportage in hoofdstuk 4.3 staan de contactmomenten genoemd, die de school organiseert. Nieuwsbrief en website We houden u op de hoogte middels een digitale nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief automatisch in uw eigen mailbox. Bij inschrijving van de leerlingen wordt uw mailadres gevraagd. In de nieuwsbrief treft u informatie aan over wat er in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden, alsook over toekomstige activiteiten. Via de website kunt de allerlei informatie over de school vinden, foto s bekijken en de nieuwsbrieven (nogmaals) lezen. Informatieavond Aan het begin van ieder schooljaar wordt voor alle groepen een informatieavond georganiseerd. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken in de klas en op school. Het is dan niet de bedoeling over individuele kinderen te spreken, maar wordt er informatie gegeven over het lesaanbod en werkwijze in de klas. Ouderbijdrage (schoolfonds) Wij kunnen vanuit de overheidsmiddelen lang alles niet financieren. Denkt u maar eens aan het Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaasfeest, de sportdagen, eten op school en andere activiteiten. Van alle ouders vragen we daarom per schooljaar een vrijwillige bijdrage. Als richtbedrag vragen we 30,00 per kind. Voor kinderen die tussen 1 januari en 4 weken voor de zomervakantie komen, is de ouderbijdrage gehalveerd. U ontvangt hiervoor in de loop van het schooljaar een eenmalige incasso aanvraag.u geeft daarop zelf het bedrag aan dat u wilt geven. De school vraagt daarnaast van alle ouders de kosten voor het schoolreisje of schoolkamp te betalen. Het is een onderdeel van het schoolprogramma. Tussenschoolse opvang Kinderen kunnen tussen de middag overblijven onder toezicht van de overblijfkracht in de daarvoor aangewezen ruimte. Het overblijven kost 2,00 per keer. Er kan een tien strippenkaart gekocht worden voor 15,00. Juf Berthilde Baarslag Veurink is de overblijfcoördinator. Het overblijfreglement is op school ter inzage aanwezig. Hoe te betalen Bij de start van het schooljaar kan er bij overblijfcoördinator een strippenkaart gekocht worden. Zij of één van de TSO medewerkers zijn dan te vinden op het speel leer plein. Incidentele betalingen worden gedaan bij de overblijfmedewerker. In verband met de invoering van een continurooster in de loop van het komende jaar is het niet mogelijk om een jaarabonnement te kopen. Wel kunt u eventueel een halfjaarabonnement kopen voor 33,75. Mocht het continurooster eerder ingaan dan 1 januari, is er geen restitutie mogelijk. Vergoeding van de overblijfmedewerker Er wordt gewerkt met vrijwilligers en de overblijfmedewerkers ontvangen dus een vrijwilligersvergoeding. Deze bedraagt 7,50 per keer. Buitenschoolse Opvang Het bestuur van de school verplicht Buitenschoolse Opvang te regelen. Om dit te realiseren heeft het bestuur een contract gesloten met Kinderopvang de Cirkel. Op de volgende tijden verzorgt KOV de Cirkel deze buiten- of naschoolse opvang: s Morgens (voorschoolse opvang) van 7.30 uur tot 8.30 uur en s middags (naschoolse opvang) tot uur. Voor verdere informatie kunt u kijken op of bellen naar Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van andere organisaties voor kinderopvang. Vragen en klachten Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. Voor alle scholen binnen de vereniging maken we gebruik van dezelfde officiële klachtenregeling. Het kan voorkomen dat een leerling zich zo misdraagt, dat maatregelen genomen moeten worden. Daaraan is dan wel een heel proces van begeleiding en overleg met de ouders vooraf gegaan. Als alle pogingen niet leiden tot het gewenste resultaat, kan een leerling voor een bepaalde tijd geschorst worden. De ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Als ook dit niet helpt, kan een leerling, nadat de ouders zijn ingelicht, van school verwijderd worden. Klachtenregeling Bij vragen en/of klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Ook kunt u zich melden bij de directie van de school. Vragen en/of klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Na deze procedure kunt u zich richten tot het de Raad van Toezicht/College van Bestuur SCOT van onze school. Zij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van de Besturenraad en kunnen u eventueel doorverwijzen naar de klachtencommissie. Op school is een klachtenregeling ter inzage. Vormen van machtsmisbruik en of klachten kunnen gemeld worden bij de contactpersoon van de school, mevr. Wendy Muis. Zij kan u eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon, Dhr. drs. H. Altena, of naar de Landelijke Klachten Commissie (LKC).Er zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs voor klachten over ongewenste intimiteiten. Meldpunt vertrouwensinspecteurs

17 Verzekeringen De Raad van Toezicht/College van Bestuur van de scholen heeft een verzekeringspakket afgesloten. Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden en activiteiten in schoolverband en door school georganiseerd. Tevens is er voor vrijwilligers (op verzoek van de school), bestuursleden, leraren, leden van oudercommissie, medezeggenschapsraad en overblijfouders een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan als de school een verwijt kan worden gemaakt t.a.v. schade of letsel. Het komt af en toe voor, dat er ouders gevraagd worden om leerlingen met de auto te vervoeren. Dit gebeurt op vrijwillige basis en op voorwaarden van de eigen (auto-) verzekering. Het bestuur heeft geen autocascoverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt niet voor schade die leerlingen aan derden toebrengen. 6.3 Medezeggenschapsraad De belangrijkste taak van de MR is om de directie van de school, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over beleidszaken die de school betreffen. Voorbeelden hiervan zin: onderwijskundig-, financieel- en personeelsbeleid, de organisatie van de tussenschoolse opvang, veiligheid en communicatie. Bij ingrijpende wijzigingen is de directie verplicht om instemming te vragen aan de MR. Elke school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement, dat in overleg tussen bevoegd gezag en MR is opgesteld. De MR bestaat uit zes leden: - Drie ouders (gekozen door ouders van de leerlingen). - Drie leerkrachten (gekozen door het team). - De directeur adviserend lid en woont de vergaderingen opafroep bij. Belangrijkste taken Het bestuur adviseren bij zijn beleidstaken. - Het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school. - Het verlenen van instemming bij een voorgenomen bestuursbesluit in een aantal in het reglement genoemde zaken. Men wordt voor een periode van drie jaar gekozen en kan meerdere keren herkozen worden voor een zelfde periode. De MR overlegt ongeveer vier tot zes keer per jaar en daarnaast minimaal één keer per jaar met het bestuur over de lopende zaken. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Het verslag van de vergadering is te lezen op het prikbord en het jaarverslag op de website van de school. Voor bovenschoolse zaken is er samen met de basisscholen De Maten en De Marliaantjes een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit zes personen. Hierbij is één van de directeuren adviserend lid. Doel is om het bestuur van de vereniging te adviseren over het beleid. 6.4 De oudercommissie De school heeft een oudercommissie. Zonder deze commissie zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Denk b.v. aan: schoolreisjes, Sinterklaas, kerst- en paasvieringen. De oudercommissie vergadert zo vaak zij dat nodig acht (afhankelijk van de vergaderpunten). 6.5 De kriebelcommissie Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door de kriebelcommissie. In de kalender en de nieuwsbrief kunt u lezen wanneer de controle plaats vindt. De kriebelcommissie wordt gecoördineerd door een ouder (mw. Haandrikman) en een leerkracht ( juf Maartje Aalderink). 6.6 De klassenouder Wij hechten grote waarde aan de samenwerking met de ouders. Door de betrokkenheid en inzet van de ouders wordt er veel gerealiseerd. Iedere groep heeft een klassenouder. Deze ouder is het eerste aanspreekpunt voor de ouders van de betreffende groep en het aanspreekpunt voor de leerkracht. De klassenouder coördineert wanneer er activiteiten binnen de groep georganiseerd worden. 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Op onze school werken we steeds aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Zo werken we met goede methoden, die we actueel houden. De leerkrachten zijn gemotiveerd en hebben hart voor de kinderen. Zij volgen de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. En de Smithoek is een lerende school, die zijn vakkennis telkens vergroot en verbetert, zoals beschreven in 5.3. De Smithoek heeft een schoolplan waarin we aangeven hoe we de komende jaren gaan werken aan een steeds betere kwaliteit van ons onderwijs. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de implementatie van het BAS-concept, een betere zorgroute, een beter aanbod voor technisch lezen en het in kaart brengen van onze zorg aan zorgleerlingen. Daarnaast is het rekenonderwijs geheel HGW ingericht en zijn we met taal volop bezig. De komende schooljaren zullen in het teken blijven staan van verdere implemnetatie en herijking van het BAS-concept en de continue verbetering van de zorgroute. De nadruk ligt komend schooljaar vooral op het coöperatief leren dat ook van groot belang is bij het 4Xwijzer traject dat we willen starten voor de zaakvakken en de creatieve vakken. Het opbrengstgericht werken en het handelingsgericht werken wordt verder ontwikkeld, mede met behulp van het samenwerkingsverband en een onderwijsbegeleidingsdienst. Het werken met het programma ZIEN, gericht op het in kaart brengen van sociaal emotionele ontwikkeling, zal de komende tijd plaatsvinden. Alsook het verder uitwerken van de mogelijkheden van de plusgroep binnen het opgestelde protocol. Daarnaast zal de invoering van het passend onderwijs aandacht vragen. In het jaarplan en het schoolplan zijn deze doelen nader uitgewerkt. 7.2 Zorg voor relatie school en omgeving De school onderhoudt veel externe contacten - Met de gemeente Twenterand vindt overleg plaats over het Bestuurlijk Overleg Lokaal Onderwijsbeleid en huisvestingszaken. - De school onderhoudt contacten met externe spelers voor scholing van leerkrachten als ook voor adviezen voor individuele leerlingen. - Met de GGD vindt regelmatig overleg plaats over onderwerpen van uiteenlopende aard. - Met de Arbo-dienst wordt gesproken over veiligheid en personeelsbeleid. - Er zijn contacten met kinderopvang de Cirkel en peuterspeelzaal Duimelot. - Er zijn contacten met het voortgezet onderwijs t Vechtdal Ommen, Reggesteyn Nijverdal. t Noordik Vroomshoop en t oordik Almelo. - BOVO vereniging samenwerkingsverband bouwopleiding - Met de gemeente Twenterand vindt overleg plaats over 30 31

18 zaken aangaande Onderwijsbeleid en huisvestingszaken. - De school onderhoudt contacten met externe spelers voor scholing van leerkrachten als ook voor adviezen voor individuele leerlingen. - Met de GGD vindt regelmatig overleg plaats over onderwerpen van uiteenlopende aard. - Met de Arbo-dienst wordt gesproken over veiligheid en personeelsbeleid. - De bibliotheek verzorgt een aantal projecten, waarbij het leesonderwijs op de voorgrond wordt geplaatst Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente helpt u hier graag bij. In de basisschoolperiode komen zij op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. Ouders kunnen op verzoek een onderzoek laten verrichten, als zij vermoeden dat er iets bijzonders is. JGZ Regio Twente Telefoon: Jeugdarts: mevr. A. Jalving Schoolverpleegkundige: mevr. E ter Avest Jeugdtandverzorging De Regionale Instelling voor Jeugdtandverzorging is bedoeld voor de jeugd van 2 tot 19 jaar. Twee keer per jaar staat de tandartsbus van deze instelling op de parkeerplaats. Voor meer informatie kunt u op school een folder krijgen. Opvoeden Bij vragen omtrent opvoeden bestaat de mogelijkheid om op de site 24 uur per dag informatie en tips te vinden. Ook kunt u telefonisch contact opnemen of via het contactformulier op de website contact leggen. Het telefoonnummer is Sponsoring De school volgt de richtlijnen van het convenant over sponsoring in het primair onderwijs dat is gesloten tussen onderwijsorganisaties, ouderorganisaties, Consumentenbond, Stichting Stuurgroep Reclame en de Groep Educatieve uitgeverijen. De school zal op een verantwoorde manier omgaan met sponsoring. 8. De resultaten van het onderwijs 8.1 De resultaten van het onderwijs Om na te gaan hoe de leerlingen op onze school presteren, worden regelmatig toetsen afgenomen. Voor de kleuters maken we gebruik van de digitale kleutertoetsen van het Cito. Vanaf groep 3 worden regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen, die horen bij de methodes voor o.a. taal, lezen en rekenen, die wij op school gebruiken. Met behulp van deze toetsen kunnen we bekijken of een leerling de stof, die behandeld is, beheerst. De toetsresultaten worden per leerling genoteerd, zodat we ook kunnen kijken hoe een kind presteert over een wat langere periode. 32

19 Naast methodegebonden toetsen worden ook standaardtoetsen op het gebied van spelling, lezen en rekenen afgenomen. Deze toetsen (leerlingvolgsysteem) zijn veelal ontwikkeld door het Cito. De kinderen van groep 7 maken naast voorgaande toetsen nog de entreetoets. Deze toets geldt als tussentijdse evaluatie en vooruitblik. Leerlingen van groep 8 maken onder meer de Cito Eindtoets. Het advies van de keuze voor het voorgezet onderwijs hangt niet alleen af van de resultaten van de eindtoets maar ook voor een deel van de resultaten behaald op alle andere toetsen. Omdat de Cito Eindtoets op driekwart van alle scholen in Nederland wordt afgenomen, geven de resultaten van die toets ons ook een beeld van de prestaties van de leerlingen op onze school in vergelijking met leerlingen op andere scholen in het land. Bij die vergelijking wordt rekening gehouden met de leerlingenpopulatie op onze school. Met die gegevens kunnen we vaststellen, dat we onze leerlingen op een behoorlijk niveau afleveren. De resultaten van de afgelopen jaren waren steeds ruim boven het landelijk gemiddelde. Alle gegevens wijzen erop, dat wij aan de geldende normen kunnen voldoen. Onze school blijft namelijk constant in ontwikkeling om de kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten daarvan zo optimaal mogelijk, passend bij de leerlingenpopulatie, te houden. Zodra onze school op een onderdeel beneden de verwachting zou scoren, wordt meteen actie ter verbetering ondernomen. 8.2 Ouderklankbord De bedoeling van het ouderklankbord is een open dialoog tussen de schoolleiding en een groep ouders over het onderwijs op school. Goede communicatie met ouders is één van de kenmerken van kwaliteitsbeleid waaraan wij willen voldoen. Natuurlijk is er de communicatie met individuele ouders over eigen kinderen, maar ook de communicatie met de ouders als groep vinden wij belangrijk. Op deze manier bieden we ouders de mogelijkheid om op laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met de school. Uit zo n gesprek komen verbeterpunten naar voren die in het team worden besproken en als er draagvlak is, worden ze in de praktijk gebracht. Het is geen voorwaarde dat steeds dezelfde ouders deel uit maken van het ouderklankbord. Bij wisselende samenstelling kunnen er meerdere ouders aan de beurt komen. Het is een extra overlegvorm naast de oudercommissie en medezeggenschapsraad. Het is beslist niet de bedoeling om deze organen overbodig te maken. We vragen een aantal ouders om zitting te nemen in het ouderpanel. Jaarlijks wordt een ouderklankbord geformeerd, die één keer per seizoen samenkomen. Er wordt middels de nieuwsbrief gerapporteerd. 8.3 Sterkte en zwakte analyse We zullen met enige regelmaat onderzoek doen, zowel intern als extern, om inzicht te krijgen in het functioneren van onze school. Er wordt regelmatig kwaliteitsonderzoek gedaan. Uiteraard zijn de uitslagen van deze onderzoeken voor ons aanleiding om bepaalde zaken in ons schoolplan op te nemen. Punten, die om verbetering vragen, worden aangepakt. 9. Een aantal schoolregels 9.1 Schooltijden We hopen in de loop van het komende schooljaar over te gaan naar een continurooster. Uiteraard zullen dan andere lestijden gaan gelden. U wordt middels mailing, nieuwsbrieven en website op de hoogte gehouden van het proces en de ingangsdatum. Tot die tijd zijn de tijden: Maandag, dinsdag, donderdag Groep 1 tot en met 4 Groep 5 tot en met uur uur uur uur 8.45 uur uur uur uur Woensdag 8.45 uur uur 8.45 uur uur Vrijdag 8.45 uur uur 8.45 uur uur s middags vrij uur uur De kinderen van de instroomgroep 1 (die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, in de maanden oktober tot en met juni) gaan alleen s ochtends naar school. 9.2 Regels voor de aanvang en het eind van de schooltijd Aanvang van de schooltijd We willen graag, dat de kinderen s ochtends tussen 8.30 en 8.45 uur op school komen en s middags tussen en uur op school komen. De pleinwacht is een kwartier voor aanvang van de school aanwezig. In de ochtend gaan de kinderen vanaf 8.35 uur naar binnen. Tijdens de middag pauze kunnen de kinderen vanaf uur naar binnen gaan. We willen graag om 8.45 uur en uur beginnen met de lessen. We verwachten dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. Eind van de schooltijd We vragen de ouders buiten bij het hek te wachten tot de school uitgaat. De ouders die een kleuter komen ophalen kunnen nadat de bel is gegaan naar de deur van de klas van hun kind gaan en daar hun kind ophalen. De oudere kinderen gaan zelf naar de afgesproken wachtplek. 9.3 Basisregels Doe je best! Vanuit onze visie vinden dat we allen, kinderen en leerkrachten, moeten trainen hoe we met zorg en respect voor alle aanwezigen en hun bezittingen in onze choolgemeenschap omgaan. Iedereen moet bijdragen aan een sfeer van openheid, Vertrouwen en respect. Daarvoor gebruiken we de Doe je best regels. De basisregels Doe je best! zijn gebaseerd op 8 eenvoudige gedragsregels. Samen vormen deze regels een gedragscode voor alle leden van de schoolgemeenschap. Leerlingen, leerkrachten en in zekere zin ook ouders. Alle regels zijn ruim toepasbaar. Veel situaties zijn uit te leggen aan de hand van de acht basisregels. We vinden het belangrijk om één lijn te trekken in alle groepen voor wat betreft de omgangsregels. Iedere maand besteden we expliciet aandacht aan een regel. Iedere regel heeft een duidelijk herkenbaar pictogram. Eerlijk duurt het langst Iedereen hoort erbij Pas op je woorden Handen thuis Wees zuinig en netjes Veiligheid eerst Laat weten waar je bent Doe je best! 9.4 Schoolverzuim Wanneer uw kind niet op school kan komen door ziekte of om andere redenen wilt u dit dan uiterlijk doorgeven op de 34 35

20 dag zelf vóór schooltijd. Geeft u naast ziektemelding ook bijzondere gebeurtenissen door aan de leerkrachten. Wanneer u vindt dat uw kind door bepaalde omstandigheden niet naar buiten mag, niet mee mag doen met gymnastiek of zwemmen, wilt u dit dan zelf melden? Vrij vragen voor uw kind dient vooraf schriftelijk te geschieden bij de directie. We voeren een strikte administratie van de afwezigheid van de kinderen. Een leerling kan door verschillende omstandigheden de lessen op school moeten verzuimen. Om misverstanden te voorkomen, geven we uitgebreide informatie. Uw kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Dat betekent dat u als ouder verplicht bent erop toe te zien dat het kind naar school gaat. Van school thuishouden kan dan ook niet zonder reden. De leerplichtwet geeft een aantal omstandigheden aan waarin verzuim toegestaan is. - Bij ziekte. - Bij gewichtige omstandigheden. Dit laatste moet nader verklaard worden. Leerlingen kunnen, op verzoek van de ouders, van de schoolleiding verlof krijgen voor o.a.: - Bezoek een een arts, tandarts, specialist, voor zover dit niet buiten de schooltijden kan plaatsvinden. - Verhuizing voor ten hoogste 1 dag. - Huwelijk bloed- en aanverwanten. - Gezinsuitbreiding (bijv. moeder en kind uit het ziekenhuis halen) max. 1 dag. - Een 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. - Een ambtsjubileum (25, 40 of 50 jaar) van ouders of grootouders - Vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging, voor zover dit niet buiten de schooltijden kan gebeuren. Extra vakantieverlof Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een beroep van één van de ouders, waarbij men volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. De wetgever vermeldt nadrukkelijk, dat een werknemer die in de schoolvakantie niet gemist kan worden geen verlof kan krijgen op grond van aard van het beroep. Het extra verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Niet als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt - Vakantie buiten de schoolvakanties. - Een tweede vakantie, een bezoek aan familie in het buitenland. - Sportevenement onder schooltijd buiten schoolverband. Verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt verleend door de directeur van de school voor ten hoogste tien dagen. Voor meer dagen is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist. Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze schakelt zo nodig de officier van justitie in. U wordt vriendelijk verzocht, indien nodig, schriftelijk vrij te vragen. U krijgt dan ook schriftelijk een reactie. 9.5 Andere afspraken Afspraken over kleding Conform de leidraad kleding op school van het Ministerie hebben wij kledingsvoorschriften opgesteld. De volgende afspraken gelden op onze scholen voor PCBO Den Ham - Marle: - Het dragen van kleding mag geen ongewenst gedrag oproepen, daarom dus geen kleding met discriminerende teksten of tekens of kleding die op een andere manier ongewenst gedrag op kan roepen. - Het dragen van kleding past bij algemeen geldende fatsoensnormen. We stellen beschaafde kleding op prijs. Hoofddeksels, zoals petten e.d., worden niet gedragen in de klas. - Het dragen van kleding moet communicatie mogelijk houden, zowel verbaal als non-verbaal. - Het dragen van kleding mag geen gevaar opleveren voor jezelf of anderen. Dit geldt ook voor passend schoeisel. In school wordt niet gelopen op bv klompen, rubber laarzen en dergelijke. Kortom: onhygiënische, aanstootgevende, onveilige en disfunctionele kleding wordt niet getolereerd. Als wij van mening zijn dat de kleding die wordt gedragen, niet past binnen bovenstaande afspraken, dan overleggen wij met kind en ouders/verzorgers. Bovenstaande afspraken gelden natuurlijk niet alleen voor leerlingen, maar ook voor de leraren bij ons op school. Goed voorbeeld doet goed volgen. Afspraken over het gebruik van mobiele telefoons en mp3- spelers. Natuurlijk kunnen we het meenemen van mobiele telefoons niet verbieden, maar wel is het verboden tijdens schooltijd de mobieltjes/ mp3-spelers e.d. te gebruiken. Deze kunnen voor bepaalde tijd in beslag genomen worden. Afspraken in groep 1 en 2 - Voor een kind van groep 1, kan het soms wel een veilig gevoel geven een knuffel van huis bij zich te hebben. - s Morgens mag uw kind fruit en/of drinken meenemen. In de hal staan hiervoor bewaarbakken waar de eegebrachte spullen in kunnen. - Als het kind voor een verjaardag of bij ziekte van papa, mama, opa of oma een kleurplaat wil maken, mag dat. Hiervoor vragen we 0,20. Wilt u ongeveer een week van tevoren een briefje met het geld meegeven? - Fruit eten. Fruit eten is voor de kleuters een rustmoment in de ochtend, waar de kinderen even kunnen bijtanken. Graag doen wij dit zo gezond mogelijk. Een beker melk of sap, maar geen prik. Een plak brood, liga, fruit of iets dergelijks. Geen snoep alstublieft. Op woensdag en donderdag is het Gruitdag, op deze dagen mogen de kinderen alleen groente en fruit eten tijdens het fruit eten. s Middags is er geen fruitpauze. - Bewegen. Bewegen doen de kleuters iedere dag door middel van b.v. buitenspelen of spelen in het speellokaal. Op donderdag gaan de kleuters gymmen in het speellokaal. Wilt u uw kind een paar goed passende gymschoenen meegeven? Op school bewaren we die in een speciale gymschoenenbak. De kleuters gymmen in hun ondergoed en hebben geen gymkleding nodig. - Verjaardag. Vanaf de vijfde verjaardag van uw kind mag het trakteren. Het liefst iets gezonds. Bij de kleutergroepen mag vader of moeder bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. Na de traktatie kunt u weer naar huis. Aanvullende afspraken - Op woensdag en donderdag hebben we op school Gruitdagen, op deze dagen mogen de kinderen alleen groente of fruit meenemen voor het fruit eten. - Op de verjaardag van uw kind mag het natuurlijk trakteren. Het liefst een gezonde traktatie en geen snoep. Ook de meester en juffen van de andere klassen op de eigen verdieping mogen getrakteerd worden, zodat zij de jarige kunnen feliciteren. - Onder schooltijd mag niet worden gesnoept. - Eens per maand houden we met één of meerdere groepen de Maandshow. Iedere groep verzorgt één keer per jaar een optreden. De ouders van de betreffende groep worden ook uitgenodigd

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie