aan hen d.ie er een laak krijgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan hen d.ie er een laak krijgen"

Transcriptie

1 aan hen d.ie er een laak krijgen

2

3 aan hen die er een laak krijgen

4 2

5 Ter begroeting Nadat de woorden in het hierbovenstaande vignet, "mens agitat mol em", "het menselijk vernuft brengt de dode materie tot lev en", gebeiteld werden ineen gevelsteen van het voormalige hoofdgebouw zijn ze tot de zinspreuk van de Technische Hogeschool te Eindhoven geworden. In deze woorden liggen opgesloten de bewondering voor en de verheugenis over het aan de mens verleende vermogen de stof te_ beheersen en de hoopvolle verwachting dit vermogen tot welzijn van de mensheid te gebruiken. En als ergens deze bewondering, blijdschap en verwachting leven, dan toch wel in de hoofden en harten van dat deel van de Nederlandse jeugd dat zich aan de studie van de techniek gaat wijden. Een. technische hogeschool is een instituut voor de beoefening en ontwikkeling van de technische wetenschap en voor de opleiding en vorming van ingenieurs. Jonge mensen vertrouwen zich aan haar leiding toe om in staat gesteld te worden, datgene te bereiken wat zij zich als ideaal voor ogen hebben gesteld. De ouderen koesteren op hun beurt verwachtingen van deze jongeren, in wie zij de toekomstige!eiders zien van de produktie, die zal hebben te voorzien in de materiihe behoeften van de mensheid. Door het aanvaarden van een betrekking bij deze hogeschool hebt U beslotem aan de opleiding van ingenieurs en aan de daaraan ver- 3

6 bonden wetenschapsbeoefening hetzij direct, hetzij indires!t te gaan meewerken. Wij heten U daarbij van harte welkom. Zouden wij U tot medewerking hebben opgeroepen, indien deze niet dienstig zou.. zijn tot verwezenlijking van het doel dat de Technische Hogeschool zich heeft gesteld, of indien dit doel zonder U evengoed zou kunnen worden bereikt? Ongetwijfeld zijn wij ons ervan bewust dat U door het aanvaarden van Uw functie ook Uw eigen levenspositie hebt willen dienen. Dit staat echter geenszins in tegenstelling tot het besef in dienst te staan van de doeleinden der instelling bij welke wij Uw komst begroeten. In dit boekje wordt U iets verteld van het instituut waarbij U binnenkort werkzaam zult zijn. Wij hopen U daardoor enigermate vertrouwd te maken met Uw nieuwe omgeving. Wij wensen U een prettige werkkring toe. Moge zij ten volle beantwoorden, en aan Uw verwachtingen omtrent haar {m aan haar verwachtingen omtrent U. Curatoren en Senaat van de Technische Hogeschool te Eindhoven. 4

7 Het ""etenschappelijk onder\nijs en de Technische Hogeschool Wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap en de voorbereiding tot bet bekleden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn, en bevordert het inzicht in de samenhang van de wetenschappen. Het wordt gegeven aan universiteiten en hogescholen. Een universiteit heeft voor verschillende studierichtingen "faculteiten". Zo hebben b. v. de universiteiten van Amsterdam en Groningen een "economische faculteit". Wanneer voor een faculteit een afzonderlijke "school" wordt opgericht, noemt men deze "hogeschool". In Rotterdam staat een economische hogeschool. Een hogeschool omvat dus eigenlijk een fa-. culteit in tegenstelling tot een universiteit die twee of meer faculteiten heeft. Aan een technische hogeschool worden de "technische wetenschappen" beoefend. De omvang van de technische wetenschappen heeft zich evenwel zo uitgebreid dat verschillende studierichtingen moesten worden ontwikkeld. Binnen de technische hogescholen ontstonden zodoende afdelingen, die zich geleidelijk dermate ontwikkelden, dat zij thana bij de hogescholen dezelfde plaats innemen als de faculteiten bij de universiteiten. De Technische Hogeschool te Eindhoven telt 5 afdelingen, te weten: de afdeling der Algemene Wetenschappen (A); onderverdeeld in: de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (WM); de onderafdeling der Wiskunde (WSK); de afdeling der Technische Natuurkunde (N) ; de afdeling der Werktuigbouwkunde (W); de afdeling der Elektrotechniek (E) ; de afdeling der Scheikundige Technologie (T). 5

8 Bij elke (onder)afdeling (thans nog met uitzondering van de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen) ~ het ingenieurs-diploma worden verworven. Het onderwijs wordt gegeven in verschillende vormen. Allereerst zijn er de colleges, waarin door een hoogleraar inleidingen tot en samenvattende overzichten van vakken of gedeeiten van vakken worden gegeven, eventueel toegelicht met demonstraties. Voorts zijn er de theoretische oefeningen, waarbij de gelegenheid wordt geboden om onder leiding van en in persoonlijk contact met de leden van de wetenschappelijke staf de collegestof te verwerken en te richten op het speciale vakgebied der desbetreffende afdeling en om de nodige vaardigheid te verkrijgen in het oplossen van vraagstukken. Ook zijn er zogenaamde practicums en tekenoefeningen, waarbij de gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van praktische oefeningen in laboratoria en op tekenzalen. Tenslotte is er nog het praktisch werken in fabrieken, bedrijven of laboratoria van het bedrijfsleven, waartoe de technische hogeschool ten behoeve van haar studenten bemiddeling verleent. Het cursusjaar, hier academisch jaar genoemd, loopt van medio september tot medio juli en is verdeeld in twee semesters, een najaars- en een voorjaarssemester. Het najaarssemester loopt van midden-september tot midden-januari, het voorjaarssemester van midden-januari tot midden-juli. Een enkel woord over de voortgang der ingenieursstudie. Volgens het programma is deze studie verdeeld over negen ~ tien semesters, ofwel vijf jaren, dat wil zeggen, dat de student die al zijn examens in de gestelde tijd met gunstig resultaat aflegt, na een studie van 4! ~ 5 j aren zijn ingenieursdiploma zal hebben. behaald. De ingenieursopleidingen zijn verdeeld in een drietal perioden, die elk worden afgesloten met een examen: het propaedeutisch examen (P), het kandidaatsexamen (K) en het ingenieursexamen (I). In vele gevallen zijn die examens nog in twee delen gesplitst; zij worden dan aangeduid met 1 en 2. De gelijknamige examens vinden niet altijd na een zelfde periode plaats; zo heeft b.v. het propaedeutisch examen in de opleiding totnatuurkundig ingenieur plaats na 2 jaar, bij de overige opleidingen na 1 jaar. 6

9 Nadat men zijn ingenieursdiploma heeft behaald, kan men nog promoveren tot doctor in de technische wetenschappen. Hiertoe wordt vereist het schrijven van een proefschrift, of het vervaardigen van een proefontwerp, of beide, met stellingen. De voorbereiding tot deze promotie behoeft echter niet aan de technische hogeschool te geschieden, doch kan ook geschieden in het bedrijfsleven, waarin de jonge ingenieur wellicht reeds een positie heeft verkregen. Tenslotte nog iets over de studenten. Zij vormen, als men het zo noemen mag, de vlottende bevolkingvan de technische hogeschool, in tegenstelling tot de meer blijvende bevolking, die gevormd wordt door de staf van wetenschappelijk, technisch en administratief personeel. Ze arriveren er merendeels na het behalen van hun diploma h. b. s. -B, gymnasium-b of h. t. s. en hopen er na ongeveer vijf jaren als gediplomeerd ingenieur weer te vertrekken. Op alle uren van de dag treft men de studenten binnen de muren van de technische hogeschool aan: 's morgens in de regel in de collegezalen,' s middags in de laboratoria, teken- en instructiezalen. Buiten de hogeschool hebben zij zich verenigd in eenaantal verenigingen, die ofwel ten doel hebben te voorzien in de behoefte aan 7

10 geestelijke vorming en culturele ontwikkeling (discuss.iegroepen op religieus, maatscbappelijk en cultureel gebied), ofwel de licbamelijke ontwikkeling bevorderen (sportbeoefening), ofwel tegemoetkomen aan de beboefte aan gezelligbeid en onderlinge vriendscbap (societeit). Al deze activiteiten vat men samen onder de benaming "studentenleven". De buitenstaander beeft in de regel van bet studentenleveh een nogal eenzijdige indruk, namelijk alsof bet in boofdzaak zou bestaan uit ontgroeningspraktijken en luidrucbtige societeitsbijeenkomsten. De reden biervoor is gelegen in bet feit dat vooral deze aspecten via de pers onder de openbare aandacbt worden gebracbt. De insider weet beter. Hij zal ervaren dat bet studentenleven een mengeling is van luim en ernst, waarfu aan bet laatste niet minderdan aan hat eerste aandachtwordt geschonken. Bij bun studie kunnen de studenten rekenen op de steun van de T.H. Hieronder dient men niet aileen te verstaan bet ter bescbikking stellen van gebouwen en apparatuur, maar evenzeer bijstand en aandacbt van hoogleraren en wetenschappelijl,{e staven, van bet overige techniscbe en administratieve personeel, dus ook van U, lezer van deze regelen. Detaak van de bogescbool omvatecbter naast betgeven van onderwijs, ook bet verricbten van onderzoek, speciaal op bet gebied der techniscbe wetenscbappen. Deze beide aspecten van de taak staan ecbter niet los van elkaar, aangezien wetenscbappelijk onderwij s mede beoogt vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap, zoals in de aanbef" van dit hoofdstukje reeds werd gesteld. 8

11 9

12 Eindhoven en de ligging van de T.H. gebou""en 10

13 HG- 1. Hoofdgebouw 2. Auditorium (in uitv.) SL- 3. Laagbouw voor Teclmologie SH- 4. Hoogbouw voor Teclmologie CT- 5. Hal voor Chemische Teclmologie FT- 6. Hal voor Fysische Teclmologie GL- 7. Gaslaboratorium E- 8. Hal voor Elektroteclmiek HE- 9. Hoogbouw voor Elektroteclmiek 10, Toegangsgebouw 11. Hoogspanningshal W- 12. Hal voor Werktuigbouwkunde LT- 13. Laboratorium voor Landbouwwerktuigen 14. Trafo-en ontvangstation KH- 15. Ketelhuis 16. Gebouw voor warmte en stroming (in voorber.) 17. Reactorgebouw Athene (in voorber.) IPO- 18. Instituut voor Perceptie Onderzoek PAV- 19. Paviljoen T- 20. Werf 21. Berging Bijzondere Chemicalmn Kortste weg van het N. S. -station naar het Hoofdgebouw van de T. H. II

14 De groei van de Eindhovense Technische Hogeschool 1957 Paviljoen. De voorlopige huisvesting van de Technische Hogeschool. ( Op 19 september 1957 officieel geopend door H. M. Koningin Juliana ) 1959 CT -hal, W -hal, E-hal, Transformatorstation Hoge-druklaboratorium, IT -hal, Ketelhuis. (Op 28 april1960 officieel geopend door de toenmalige minister van 0. K. en W, mr. J. M. L. Th. Cals) 12

15 1963 Laagbouw-scheikunde, Hoofdgebouw, E-hoogbouw Laboratorium voor landbouwwerktuigen. ( Op 19 september 1963 officieel geopend door de minister van 0. K. en W, mr. Th. H. Bot T -hoogbouw, Collegezalen-gebouw studenten '

16 De organisatie van de Eindhovense Technische Hogeschool Het algemeen bestuur van de Techniscbe Hogescbool wordt uitgeoefend door bet college van Curatoren en de Senaat. HET COLLEGE VAN CURATOREN De leden van dit college worden door de Kroon benoemd en ontslagen. De vergaderingen worden bijgewoond door de rector-magnificus, die daarin een raadgevende stem heeft. In de uitoefeningvan zijn taak wordt bet college bijgestaan doorde secretaris van de Technische Hogeschool, die door de Kroon wordt benoemd en ontslagen. Hij voert namens curatoren het dagelijks beleid en is belast met de uitvoering van door curatoren gen.omen besluiten. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de Algemene Diensten. 14

17 DE SENAAT De Senaat van de!i'echnische Hogeschool wordt gevormd door de gezamenlijke hoogleraren. Buitengewone hoogleraren en wegens hun leeftijd eervol ontslagen gewone hoogleraren hebben in de Senaat zitting met een raadgevende stem. Alle hoogleraren worden benoemd en ontslagen door de Kroon. Een gewoon hoogleraar heeft bij de Technische Hogeschool zijn hoofdfunctie; een buitengewone hoogleraar bekleedt in bet algemeen zijn hoofdfunctie elders. Een der hoogleraren bekleedt bet voorzitterschap van de Senaat en draagt de titel van rector magnificus. Hij vertegenwoordigt de hogeschool bij plechtigheden en in bet verkee'r met universiteiten en andere hogescholen. Hij wordt als zodanig door de Kroon benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaren en is naaftreden terstond herbenoembaar. De Senaat benoemt uit zijn midden een secretaris voor de tijd van een jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. HET COLLEGE VAN RECTOR MAGNIFICUS EN ASSESSOREN (R. en A) De dagelijkse behartiging van de tot de werkkring van de Senaat behorende zaken berust bij eencollege dat bestaat uit de rectormagnificus, de secretaris van de Senaat, benevens een assessor voor elke afdeling en onderafdeling van de hogeschool. Op voorstel van h'et college van Rector Magnificus en Assessoren kunnen door de Senaat nog Mn of twee andere leden van de Senaat in dft college worden benoemd. De secretaris van de Senaat is tevens secretaris van bet college van Rector Magnificus en Assessoren. DE AFDELINGEN EN ONDERAFDELINGEN De zorg voor bet onderwijs en de wetenschapsbeoefening behoort tot de taak van afdelingen en onderafdelingen. Hiermede belasten zich de gezamenlijke hoogleraren, die in de afdeling of onderafdeling zijn benoemd. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De hoogleraren worden bijgestaan door wetenschappe- IS.

18 Hik, technisch en administratief personeel. Binnen de afdelingen en onderafdelingen worden groepen onderscheiden, die elk een deel van het onderwijs en het wetenschappe Hjk onderzoek verzorgen. Door het vormen van interafdelingswerkgroepen, wordt de samenwerking tussen de afdelingen en onderafdelingen voor bepaalde onderwerpen bevorderd. (Zie voor de gevormde afdelingen en onderafdelingen pagina 5). DE ALGEMENE DIENSTEN De hieronder ressorterende organen hebben eendiensten-verlenende taak ten behoeve van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. De algemene leiding berust bij de secretaris van de Technische Hogeschool. ER ZIJN ZEVEN ALGEMENE DIENST EN DIENST ALGEMENE ZAKEN (D. A. Z.) Hieronder ressorteren planning en organisatie, voorlichting, juridische zaken en voorbereiding van aangelegenheden van algemene aard voor het college van Curatoren. BOUWBUREAU Deze dienst heeft de zorg voor : a) de voorbereiding van en het toezicht op de nieuwbouw; b) het onderhoud. CENTRALE PERSONEELSDIENST (C. P. D. ) Tot de taak van de centrale personeelsdienst behoortde coordinatie van alle werkzaamheden die het algemeen personeelsbeleid raken en de toepassing van de rechtspositie-reglementen betreffen. BUREAU VAN DE STUDENTENDECAAN De taak van de studentendecaan bestaat onder meer uit het verstrekken van inlichtingen, het geven van raad en het verlenen van bijstand aan studenten. Ook ouders en verzorgers kunnen bij hem terecht. 16

19 CENTRALE ADMINISTRATIEVE DIENST (C.A.D.) Deze dienst heeft de zorg voor financien en administratie. 0. m. worden hier ook belangen betreffende inkoop-zaken, inventarisbeheer en huishoudelijke dienst behartigd. CENTRALE TECHNISCHE DIENST (C. T. D.) De algemene technische voo.rzieningen ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek benevens het daarvoor benodigde machinepark, de apparatuur en het instrumentarium van de Technische Hogeschool worden o. m. door deze dienst verzorgd. BIBLIOTHEEK De bibliotheek draagt zorg voor de literatuurvoorziening van de Technische Hogeschool en zij is het centrale punt voor het bestellen van literatuur. Voorts verzorgt zij ten behoeve van onderwij s en wetenschapsbeoefening de passieve literatuurdocumentatie en treedt op als coordinatrice bij de actieve literatuurdocumentatie. 17

20 Met de Hogeschool sarnenvverkende instellingen DE STICHTING EINDHOVENS HOGESCHOOLFONDS Het doel van deze stichting is de bevordering van de technische wetenschappen en het technisch hoger onderwij s in het algemeen zomede de belangen van de Technische Hogeschool te Eindhoven in het bij zonder. Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van samenwerking en contact tussen het Nederlandse bedrijfsleven, de Nederlandse ingenieurs en de hogeschool, door het instellen van bijzondere leerstoelen, het bevorderen van studiereizen en wetenschappelijke onderzoekingen, het versterken van de bibliotheek der Technische Hogeschool en dergelijke. DE STICHTING STUDENTENVOORZIENINGEN EINDHOVEN (S. S. E. ) Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de tot stand koming van voorzieningen, alsmede het in stand houden en exploiteren daarvan ten behoeve van studenten van de Technische Hogeschool te Eindhoven en andere daarvoor in aannierking komende personen. Zij tracht dit doel te bereiken door het verschaffen van huisvesting, van gelegenheid tot het nuttigen van maaltijden, tot culturele en lichamelijke ontspanning en tot het consulteren van de hogeschoolarts. Bij het werk van de stichting en van haar secties zijn de Eindhovense studenten nauw betrokken. Door haar bemoeienissen is een hospitium voor 150 studenten gebouwd, een societeit en een mensa zijn gevestigd, bemiddeling wordt verleend bij het vinden van geschikte kamers voor studemen en gelegenheid wordt geschapen tot het beoefenen van indoortraining en sport, waartoe sportleiders in functie zijn. De gezondheidszorg is in handen gesteld van een daartoe aangestelde hogeschoolarts. 18

21 .. DE STICHTING INSTITUUT VOOR PERCEPTIEONDERZOEK (1. p. 0. ). Deze stichting stelt zich ten ddel de bevordering van bet zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoekop bet gebied dermenselijl) zintuiglijke waarneming en daarmee verwante gebieden. Zij vertegenwoordigt een vorm van samenwerking tussen de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en de Technische Hogeschool. Zij trachthaar doel te bereiken o. m. door bet oprichten en in stand houden van een instituut dat voor bet verrichten van dit onderzoek van de nodige outillage is voorzien. De onderzoekingen worden verricht zowel op eigen initiatief als in opdracht van de derden. Met anderen die zich bewegen op hetzelfde gebied, wordt samengewerkt. 19

22 Het personeel WIJZE VAN AANSTELLING De aanstelling van het personeel geschiedt op een der volgende wijzen: a. als ;unbtenaar in tijdelijke dienst; b. als ambtenaar in vaste dienst. Voorts is tewerkstelling op arbeidscontract mogelijk. Van de aanstelling c.q. van het arbeidscontract ontvangt ieder personeelslid een schriftelijk bewijs. Bovendien wordt hem door de zorg van de centrale personeelsdienst een boekje uitgereikt, waari.n zijn rechten en verplichtingen als personeelslid ten opzichte van de Technische Hogeschool zijn omschreven. Voor ambtenaren, aangesteld in vaste of tijdelijke dienst, is dit het Algemeen Rijksambtenarenreglement (A. R. A. R. ), voor arbeidscontractanten een exemplaar van het Arbeidsovereenkomstenbesluit (A. 0. B.). De nieuwe personeelsleden ontvangen tenslotte spoedig na hun indiensttreding een oproep van de Centrale Personeelsdienst, teneinde op de hoogte te worden gesteld van de diverse regelingen. waarbij tevens de nodige bescheiden aan hen worden uitgereikt. Salariering en toelagen De salariering geschiedt volgens de normen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (B. B. R. A.) en volgens het daarin opgenomen rangenstelsel. Dit wil zeggen, dat men bij zijn aanstelling (of bij zijn bevordering) wordt ingedeeld in een bepaalde wetenschappelijke, technische, of administratieve rang, waaraan een salarisschaal verbonden is, die het minimum- en maximumsalaris en het daartussenliggende salarisverloop regelt. De uitbetalingvan de salarissen geschiedt in de loop van de laatste week van iedere maand in contanten, ofwel per giro, ofwel per bank Elke maand wordt een schriftelijke salarisspecificatie afgegeven. 20

23 Teneinde de jaarlijkse invulling van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting te vergemakkelijken, ontvangt ieder personeelslid eenmaal per jaar een schriftelijke specificatie van het gehele gedurende het voorgaande jaar bij de Technische Hogeschool genoten inkomen. Boven het salaris worden verschillende toeslagen gegeven die hieronder afzonderlijk worden toegelicht. KINDERTOELAGE In het algemeen wordt de kindertoelage gegeven voor kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar. Voor studerende kinderen van 16 tot 27 jaar bestaat onder bepaalde voorwaarden aanspraak op kindertoelage. Ook voor zieke of gebrekkige kinderen kan in sommige gevallen kindertoelage >yorden genoten. Indien voor een kind tussen 16 en 27 jaar aanspraken bestaan op kindertoelage en dit kind wordt grotendeels op kosten van de ambtenaar onderhouden dan telt dit kind voor 2 kinderen, met andere woorden: men krijgt hiervoor een dubbele kindertoelage. Dit laatste houdt nog niet in dat bij het bepalen van de belastingaftrek dit kind ook voor twee wordt geteld. De kindertoelage wordt tegelijk met het salaris uitbetaald (zie voor de bedragen hiervan de bijlage). Teneinde te voorkomen dat bij de toekenning van kindertoelage onnodige moeilijkheden of vertragingen ontstaan dient aan de personeelsadministratie zo spoedig mogelijk te worden medegedeeld: - dat een kind, dat 16 jaar geworde~ is verder studeert of dat het niet meer studeert; - dat een kind boven de 16 jaar waarvoor kindertoelage wordt genoten, eigen inkomsten gaat genieten; - dat een kind financieelniet meerten lastevan deambtenaarkomt; - dat een kind is overleden; - dat voor een kind alimentatie wordt ontvailgen of betaald; - dat een studerend kind elders gaat wonen. 21

24 HUURCOMPENSATIE Voor deze compensatie komen, behoudens uitzonderingen, in aanmerkinggehuwde mannen enongehuwdepersoneelsledenvan 23jaar of ouder. Het bedrag van de huurcompensatie wordt tegelijk met het salaris uitbetaald. De grootte van ];let bedrag hiervan kan uit de bijlage worden afgeleid. VAKANTIETOELAGE Ieder jaar in de maand mei wordt een vakantietoelage uitgekeerd. De vakantietoelage bedraagt 4% van het salaris, zonder huurverhogingscompensatie, maar met inbegrip van de kindertoelage. Het salaris op 1 mei van elk jaar is maatstaf voor de berekening en de uitkering heeft betrekking op het tijdvak 1 juni van het vorige jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar. fs men niet gedurende dit gehele tijdvakbelanghebbende geweestdan wordt de vakantietoelage over een gedeelte van dit tijdvak berekend. TEGEMOETJWMING STUDIEKOSTEN De mogelijkheid bestaat dat voor een studie die aan bepaalde voorwaarden voldoet, een tegemoetkoming wordt gegeven in de kosten van deze studie. Het percentage van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omstandigheid: - of de studie wordt gevolgd in het belang van de dienst; - of de studie wordt gevolgd in opdracht van de dienst. In het eerste geval kan men in aanmerking komen voor een vergoeding van 50% van de kosten met dien verstande dat reiskosten voor 100% worden vergoed. In het tweede geval worden de kosten voor 100% vergoed. KRAAMGELD Degenen die een inkomen hebben dat ligt b ~"'eden de 1oongrens voor de sociale verzekeringen, komen bij geboorte van een baby in hun gezin in aanmerking voor kraamgeld. Het kraamgeld bedraagt f 55, - Aan hen die verplicht of vrijwillig zijn verzekerd bij een 22

25 Algemene Ziekenfonds, wordt bet kraamgeld. over het algemeen betaald door dit ziekenfonds. Wanneer het ziekenfonds het kraamgeld niet uitkeert dient men contact op te nemen met de personeelsadministratie van de C. P. D. UITKERING INGEVOLGE DE INTERIM-REGELING ZIEKTEKOS TEN Deze uitkering is bedoeld als tegemoetkoming in de premie voor vrijwillige verzekering tegen ziektekosten. De bedragen van de uitkering zijn genoemd in de bij dit boekje behorende bijlage. Zie ook bladzijde 28. b. OVERIGE TOELAGEN Behalve de hiervoor reeds genoemde toelagen zijn er nog enkele toelagen waarvoor personeelsleden in aanmerking kunnen komen, zoals ploegentoelage, continutoelage, toelage voor onregelmatige dienst. Aangezien deze toelagen worden toegekend aan zeer bepaalde categorieen personeelsleden valt bespreking hiervan buiten bet kader van dit boekje. Voorhet overgrote deel van de personeelsleden geldt het privilege van de overheidsdienaar dat hij geen premie AOW/ AWWverschuldigd is. Slechta in enkele gevallen kan dit voorrecht niet worden genoten nl. daar waar sprake is van een werktijd welke minder dan de helft van de normale werktijd in beslag neemt. Pensioen Een van de voordelen, verbonden aan het ambtenaarschap, is bet recht op pensioen. Hoe dit recht op pensioen ontstaat, wanneer men pensioen uitbetaald krijgt en hoe dit pensioen zal worden berekend is geregeld in de Pensioenwet De ingewikkelde materie van de Pensioenwet te behandelen in het korte bestek dat dit boekje toelaat, is een ondoenlijke zaak. Bovendien zal ieder, die (te zijner tijd) onder de werking van de Pensioenwet zal komen t'e vallen, een brochure worden aangeboden, 23

26 waarin alle belangrijke facetten van de pensioenregeling zullen worden belicht. Daarom wordt in het onderstaande volstaan met het vermelden van enige hoofdlijnen uit de regeling. I. AMBTENAARSCHAP Ambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1922 is hij, die: a) in vaste dienst is benoemd; b) in een tijdelijke betrekking (of achtereenvolgens in twee ofmeer tijdelijke betrekkingen) zonder wezenlijke onderbreking een dienst van twee, in bepaalde gevallen vijf, jaren heeft vervuld; c) op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (of achtereenvolgens in twee of meer overeenkomstige betrekkingen) zonder wezenlijke onderbreking een dienst van twee, in bepaalde gevallen vijf, jaren heeft vervuld. ll. DIENSTTIJD Het aantal voor pensioen geldige dienstjaren is een van de maatstaven voor de berekening van de grootte van het pensioen. Als diensttijd telt mee: a) de tijd als ambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1922 doorgebracht; b) de tijd, die door inkoop geldig is verklaard voor pensioen (zie onder Ill); c) de tijd, doorgebracht als militair onder de wapenen; d) de tijd, doorgebracht in kerkelijke betrekkingen; e) de tijd, doorgebracht in Nederlandse overheidsdienst in de overzeese gebiedsdelen en voormalige bezittingen van het Rijk in andere werelddelen. Als maximum voor pensioengeldige diensttijd worden 40 dienstjaren aangehouden. Ill. INKOOP VAN DIENSTTIJD Hij die ambtenaar in de zin der wet wordt, kan binnen zes maanden na ingang daarvan aan de Pens ioenraad verzoeken alle voorafgaande diensttijd en wachtgeldtijd, voor zover niet reeds voor pensioen geldig door inkoop voor pensioen geldig te verklaren. Voor de inkoop van deze diensttijd is een "inkoopsom" verschuldigd, die afkankelijk is van: 24

27 a) het in te kopen tijdvak; b) de leeftijd; c) het bed rag van de pens ioensgrondslag op het tijdstip van inkoop; d) de eventueel reeds voor pensioengeldige diensttijd op het onder c) genoemde tijdstip. Van deze inkoopsom wordt 75% op de ambtenaar verhaald. Dit verhaal vindt plaats door inhouding op het salaris gedurende maximaal 10 jaar. IV. PENSIOENGRONDSLAG Met ingang van de datum, waarop men ambtenaar wordt in de zin van de Pensioenwet 1922 wordt een z.g. pensioensgrondslag vastgesteld. De pensioensgrondslag is liet jaarbedrag van alle aan de betrekking vast verbonden inkomsten. (Kindertoelage behoort hier niet toe. ) Ondergaan deze inkomsten een wijziging, dan wordt ook een nieuwe pensioensgrondslag vastgesteld. Als maximumpensioensgrondslag geldt het bedrag in de bijlage vermeld. V. PENSIOENBIJDRAGE De Technische Hogeschool is aan het Rijk een premie verschuldigd voor de pensioenaanspraken van de ambtenaren. Een gedeelte van deze premie wordt op de ambtenaren verhaald door een maandelijkse inhouding op hun salaris. Maatstaf voor dit pensioenverhaal is de pensioensgrondslag. Het percentage van de inhouding is in de bij dit boekje behorende bijlage aangegeven. VI. BEREKENING VAN HET PENSIOEN. A. Ouderdomspensioen. Dit wordt toegekend bij ontslag op 65-jarige leeftijd van de ambtenaar. De vereiste diensttijd hiervoor is zeven jaar, waarvan in ieder geval vijf jaar werkelijk dienst moet zijn gedaan. Het pensioen bedraagt voor elk jaar in aanmerking komende dienst, tot een maximum van 40 dienstjaren, in de regel 1, 75% van de middelsom der pensioensgrondslagen. De hier bedoelde middelsom wordt berekend naar : a) ofwel de pensioensgrondslagen van de laatste drie dienstjaren; b) ofwel de pensioensgrondslagen van de laatste tien jaren; c) ofwel de pensioensgrondslagen van de gehele diensttijd, waarbij de hoogste middelsom zal worden aangehouden. 25

28 B. Uitgesteld pensioen. Dit wordt o. a. toegekend aan een ontslagen ambtenaar bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De vereiste diensttijd bij eervol ontslag niet op eigen verzoek is zeven jaar en wel op eigen yerzoek aldan niet eervol, tien jaar. In beide gevallen moet ook hier tenminste vijf jaar werkelijke dienst zijn gedaan. De berekening van het pensioen is voorts conform het onder A. gestelde. C. Weduwenpensioen. Het bedrag hiervan hangt van verschillende omstandigheden af en komt ongeveer neer op 5/7 of 5/8 van het ouderdomspensioen van het ouderdomspensioen van haar echtgenoot op 65-jarige leeftijd. D : Wezenpensioen De toekenning hiervan is afhankelijk van de leeftijd van de wezen en van bepaalde omstandigheden. Het bedrag beloopt in de regel voor hele wezen 40%, voor halve wezen 20% van het weduwenpensioen. VII. ALGEMEEN Behalve het bovenstaande bevatten de pensioenregelingen ook normen voor toe te kennen invaliditeitspensioenen. Met nadruk zij er nog de aandacht op gevestigd, dat in tijdelijke dienst aangestelde ambtenaren en arbeidscontractanten die nog geen twee jaren ononderbroken als zodanig in overheidsdienst hebben gewerkt, en in het algemeen zij die zonder pensioensgrondslag zijn aangesteld, niet onder deze pensioenregeling vallen. Bij hun eventueel overlijden zullen hun weduwen derhalve geen aanspraak op uitkeringen krachtens deze regeling kunnen maken. Wil men in dit opzicht derhalve geen risico nemen, dan verdient het aanbeveling voor de tijd, gedurende welke men niet verzekerd is, een particuliere verzekering af te sluiten of een reeds bestaande verzekering te ':!ontinueren. 26

29 Sparen Het woord "sparen" heeft in Nederland een gunstige klank. Immers: wat in het vat zit, verzuurt niet en als de dorst daar is, is het prettig om een appel bij de hand te hebben. Bij de Technische Hogeschool wordt op twee manieren het sparen bevorderd: in de eerste plaats door de voor bepaalde categorieen van personeel verplichte maandelijkse inhouding, in de tweede plaats door de mogelijkheid van vrijwillige deelneming aan de "premiespaarregeling rijksambtenaren". De verplichte spaarinhouding geldt aileen voor 18-jarigen en ouderen, die niet onder de werking van de Pensioenwet 1922 vallen (zie onder "Pensioen"). Bij de berekening van hun salaris handelt de Technische Hogeschool, alsof zij wel onder de werking vandie wet vielen, dat wil zeggen: maandelijks wordt van het salaris een bed.rag ingehouden gelijk aan de pensioenpremie die betrokkenen verschuldigd zouden zijn, indien de Pensioenwet wel van toepassing zou zijn geweest. Om voor deze premie in aanmerking te komen, kan men maandelijks een bedrag tot 5% van zijn salaris laten inhouden met een maximum van }50,-. Dit geld wordt gestort op de spaarrekening van de spaarder, zodat deze ook de normale bankrente ontvangt. Als het in de loop van een kalenderjaar gekweekte tegoed gedurende vier jaar op deze rekening heeft gestaan, ontvangt men de premie. Uiteraard blijft de deelnemer aan de spaarregeling de vrije bebeschikking over zijn spaartegoed behouden, zodat hij dit in voorkomende gevallen kan aanspreken. Ook dan bestaatde mogelijkheid premie te verwerven n. 1. als het opgenomen bedrag is bestemd voor de aanschaf van een huwelijksuitzet, voor de aankoop van een onroerend goed; voor de aflossing van een hypotheca.ire lening, voor de verbetering van een eigen woning, voor het voldoen van premies van levensverzekering e. d., voor studiekosten en, onder bepaalde voorwaarden, voor de aankoop van effecten. 27

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO)

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) S O C I A A L S T A T U U T EN C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) en B.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN TUNEN & PARTNERS (VTP) cao

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Sector-CAO Afval & Milieu

Sector-CAO Afval & Milieu Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei 2002 1 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van 1 april 2003 tot en met 31 mei 2004 SECTOR-CAO KABEL EN TELECOM 1 APRIL 2003 SECTOR-CAO KABEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie