aan hen d.ie er een laak krijgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan hen d.ie er een laak krijgen"

Transcriptie

1 aan hen d.ie er een laak krijgen

2

3 aan hen die er een laak krijgen

4 2

5 Ter begroeting Nadat de woorden in het hierbovenstaande vignet, "mens agitat mol em", "het menselijk vernuft brengt de dode materie tot lev en", gebeiteld werden ineen gevelsteen van het voormalige hoofdgebouw zijn ze tot de zinspreuk van de Technische Hogeschool te Eindhoven geworden. In deze woorden liggen opgesloten de bewondering voor en de verheugenis over het aan de mens verleende vermogen de stof te_ beheersen en de hoopvolle verwachting dit vermogen tot welzijn van de mensheid te gebruiken. En als ergens deze bewondering, blijdschap en verwachting leven, dan toch wel in de hoofden en harten van dat deel van de Nederlandse jeugd dat zich aan de studie van de techniek gaat wijden. Een. technische hogeschool is een instituut voor de beoefening en ontwikkeling van de technische wetenschap en voor de opleiding en vorming van ingenieurs. Jonge mensen vertrouwen zich aan haar leiding toe om in staat gesteld te worden, datgene te bereiken wat zij zich als ideaal voor ogen hebben gesteld. De ouderen koesteren op hun beurt verwachtingen van deze jongeren, in wie zij de toekomstige!eiders zien van de produktie, die zal hebben te voorzien in de materiihe behoeften van de mensheid. Door het aanvaarden van een betrekking bij deze hogeschool hebt U beslotem aan de opleiding van ingenieurs en aan de daaraan ver- 3

6 bonden wetenschapsbeoefening hetzij direct, hetzij indires!t te gaan meewerken. Wij heten U daarbij van harte welkom. Zouden wij U tot medewerking hebben opgeroepen, indien deze niet dienstig zou.. zijn tot verwezenlijking van het doel dat de Technische Hogeschool zich heeft gesteld, of indien dit doel zonder U evengoed zou kunnen worden bereikt? Ongetwijfeld zijn wij ons ervan bewust dat U door het aanvaarden van Uw functie ook Uw eigen levenspositie hebt willen dienen. Dit staat echter geenszins in tegenstelling tot het besef in dienst te staan van de doeleinden der instelling bij welke wij Uw komst begroeten. In dit boekje wordt U iets verteld van het instituut waarbij U binnenkort werkzaam zult zijn. Wij hopen U daardoor enigermate vertrouwd te maken met Uw nieuwe omgeving. Wij wensen U een prettige werkkring toe. Moge zij ten volle beantwoorden, en aan Uw verwachtingen omtrent haar {m aan haar verwachtingen omtrent U. Curatoren en Senaat van de Technische Hogeschool te Eindhoven. 4

7 Het ""etenschappelijk onder\nijs en de Technische Hogeschool Wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap en de voorbereiding tot bet bekleden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn, en bevordert het inzicht in de samenhang van de wetenschappen. Het wordt gegeven aan universiteiten en hogescholen. Een universiteit heeft voor verschillende studierichtingen "faculteiten". Zo hebben b. v. de universiteiten van Amsterdam en Groningen een "economische faculteit". Wanneer voor een faculteit een afzonderlijke "school" wordt opgericht, noemt men deze "hogeschool". In Rotterdam staat een economische hogeschool. Een hogeschool omvat dus eigenlijk een fa-. culteit in tegenstelling tot een universiteit die twee of meer faculteiten heeft. Aan een technische hogeschool worden de "technische wetenschappen" beoefend. De omvang van de technische wetenschappen heeft zich evenwel zo uitgebreid dat verschillende studierichtingen moesten worden ontwikkeld. Binnen de technische hogescholen ontstonden zodoende afdelingen, die zich geleidelijk dermate ontwikkelden, dat zij thana bij de hogescholen dezelfde plaats innemen als de faculteiten bij de universiteiten. De Technische Hogeschool te Eindhoven telt 5 afdelingen, te weten: de afdeling der Algemene Wetenschappen (A); onderverdeeld in: de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (WM); de onderafdeling der Wiskunde (WSK); de afdeling der Technische Natuurkunde (N) ; de afdeling der Werktuigbouwkunde (W); de afdeling der Elektrotechniek (E) ; de afdeling der Scheikundige Technologie (T). 5

8 Bij elke (onder)afdeling (thans nog met uitzondering van de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen) ~ het ingenieurs-diploma worden verworven. Het onderwijs wordt gegeven in verschillende vormen. Allereerst zijn er de colleges, waarin door een hoogleraar inleidingen tot en samenvattende overzichten van vakken of gedeeiten van vakken worden gegeven, eventueel toegelicht met demonstraties. Voorts zijn er de theoretische oefeningen, waarbij de gelegenheid wordt geboden om onder leiding van en in persoonlijk contact met de leden van de wetenschappelijke staf de collegestof te verwerken en te richten op het speciale vakgebied der desbetreffende afdeling en om de nodige vaardigheid te verkrijgen in het oplossen van vraagstukken. Ook zijn er zogenaamde practicums en tekenoefeningen, waarbij de gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van praktische oefeningen in laboratoria en op tekenzalen. Tenslotte is er nog het praktisch werken in fabrieken, bedrijven of laboratoria van het bedrijfsleven, waartoe de technische hogeschool ten behoeve van haar studenten bemiddeling verleent. Het cursusjaar, hier academisch jaar genoemd, loopt van medio september tot medio juli en is verdeeld in twee semesters, een najaars- en een voorjaarssemester. Het najaarssemester loopt van midden-september tot midden-januari, het voorjaarssemester van midden-januari tot midden-juli. Een enkel woord over de voortgang der ingenieursstudie. Volgens het programma is deze studie verdeeld over negen ~ tien semesters, ofwel vijf jaren, dat wil zeggen, dat de student die al zijn examens in de gestelde tijd met gunstig resultaat aflegt, na een studie van 4! ~ 5 j aren zijn ingenieursdiploma zal hebben. behaald. De ingenieursopleidingen zijn verdeeld in een drietal perioden, die elk worden afgesloten met een examen: het propaedeutisch examen (P), het kandidaatsexamen (K) en het ingenieursexamen (I). In vele gevallen zijn die examens nog in twee delen gesplitst; zij worden dan aangeduid met 1 en 2. De gelijknamige examens vinden niet altijd na een zelfde periode plaats; zo heeft b.v. het propaedeutisch examen in de opleiding totnatuurkundig ingenieur plaats na 2 jaar, bij de overige opleidingen na 1 jaar. 6

9 Nadat men zijn ingenieursdiploma heeft behaald, kan men nog promoveren tot doctor in de technische wetenschappen. Hiertoe wordt vereist het schrijven van een proefschrift, of het vervaardigen van een proefontwerp, of beide, met stellingen. De voorbereiding tot deze promotie behoeft echter niet aan de technische hogeschool te geschieden, doch kan ook geschieden in het bedrijfsleven, waarin de jonge ingenieur wellicht reeds een positie heeft verkregen. Tenslotte nog iets over de studenten. Zij vormen, als men het zo noemen mag, de vlottende bevolkingvan de technische hogeschool, in tegenstelling tot de meer blijvende bevolking, die gevormd wordt door de staf van wetenschappelijk, technisch en administratief personeel. Ze arriveren er merendeels na het behalen van hun diploma h. b. s. -B, gymnasium-b of h. t. s. en hopen er na ongeveer vijf jaren als gediplomeerd ingenieur weer te vertrekken. Op alle uren van de dag treft men de studenten binnen de muren van de technische hogeschool aan: 's morgens in de regel in de collegezalen,' s middags in de laboratoria, teken- en instructiezalen. Buiten de hogeschool hebben zij zich verenigd in eenaantal verenigingen, die ofwel ten doel hebben te voorzien in de behoefte aan 7

10 geestelijke vorming en culturele ontwikkeling (discuss.iegroepen op religieus, maatscbappelijk en cultureel gebied), ofwel de licbamelijke ontwikkeling bevorderen (sportbeoefening), ofwel tegemoetkomen aan de beboefte aan gezelligbeid en onderlinge vriendscbap (societeit). Al deze activiteiten vat men samen onder de benaming "studentenleven". De buitenstaander beeft in de regel van bet studentenleveh een nogal eenzijdige indruk, namelijk alsof bet in boofdzaak zou bestaan uit ontgroeningspraktijken en luidrucbtige societeitsbijeenkomsten. De reden biervoor is gelegen in bet feit dat vooral deze aspecten via de pers onder de openbare aandacbt worden gebracbt. De insider weet beter. Hij zal ervaren dat bet studentenleven een mengeling is van luim en ernst, waarfu aan bet laatste niet minderdan aan hat eerste aandachtwordt geschonken. Bij bun studie kunnen de studenten rekenen op de steun van de T.H. Hieronder dient men niet aileen te verstaan bet ter bescbikking stellen van gebouwen en apparatuur, maar evenzeer bijstand en aandacbt van hoogleraren en wetenschappelijl,{e staven, van bet overige techniscbe en administratieve personeel, dus ook van U, lezer van deze regelen. Detaak van de bogescbool omvatecbter naast betgeven van onderwijs, ook bet verricbten van onderzoek, speciaal op bet gebied der techniscbe wetenscbappen. Deze beide aspecten van de taak staan ecbter niet los van elkaar, aangezien wetenscbappelijk onderwij s mede beoogt vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap, zoals in de aanbef" van dit hoofdstukje reeds werd gesteld. 8

11 9

12 Eindhoven en de ligging van de T.H. gebou""en 10

13 HG- 1. Hoofdgebouw 2. Auditorium (in uitv.) SL- 3. Laagbouw voor Teclmologie SH- 4. Hoogbouw voor Teclmologie CT- 5. Hal voor Chemische Teclmologie FT- 6. Hal voor Fysische Teclmologie GL- 7. Gaslaboratorium E- 8. Hal voor Elektroteclmiek HE- 9. Hoogbouw voor Elektroteclmiek 10, Toegangsgebouw 11. Hoogspanningshal W- 12. Hal voor Werktuigbouwkunde LT- 13. Laboratorium voor Landbouwwerktuigen 14. Trafo-en ontvangstation KH- 15. Ketelhuis 16. Gebouw voor warmte en stroming (in voorber.) 17. Reactorgebouw Athene (in voorber.) IPO- 18. Instituut voor Perceptie Onderzoek PAV- 19. Paviljoen T- 20. Werf 21. Berging Bijzondere Chemicalmn Kortste weg van het N. S. -station naar het Hoofdgebouw van de T. H. II

14 De groei van de Eindhovense Technische Hogeschool 1957 Paviljoen. De voorlopige huisvesting van de Technische Hogeschool. ( Op 19 september 1957 officieel geopend door H. M. Koningin Juliana ) 1959 CT -hal, W -hal, E-hal, Transformatorstation Hoge-druklaboratorium, IT -hal, Ketelhuis. (Op 28 april1960 officieel geopend door de toenmalige minister van 0. K. en W, mr. J. M. L. Th. Cals) 12

15 1963 Laagbouw-scheikunde, Hoofdgebouw, E-hoogbouw Laboratorium voor landbouwwerktuigen. ( Op 19 september 1963 officieel geopend door de minister van 0. K. en W, mr. Th. H. Bot T -hoogbouw, Collegezalen-gebouw studenten '

16 De organisatie van de Eindhovense Technische Hogeschool Het algemeen bestuur van de Techniscbe Hogescbool wordt uitgeoefend door bet college van Curatoren en de Senaat. HET COLLEGE VAN CURATOREN De leden van dit college worden door de Kroon benoemd en ontslagen. De vergaderingen worden bijgewoond door de rector-magnificus, die daarin een raadgevende stem heeft. In de uitoefeningvan zijn taak wordt bet college bijgestaan doorde secretaris van de Technische Hogeschool, die door de Kroon wordt benoemd en ontslagen. Hij voert namens curatoren het dagelijks beleid en is belast met de uitvoering van door curatoren gen.omen besluiten. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de Algemene Diensten. 14

17 DE SENAAT De Senaat van de!i'echnische Hogeschool wordt gevormd door de gezamenlijke hoogleraren. Buitengewone hoogleraren en wegens hun leeftijd eervol ontslagen gewone hoogleraren hebben in de Senaat zitting met een raadgevende stem. Alle hoogleraren worden benoemd en ontslagen door de Kroon. Een gewoon hoogleraar heeft bij de Technische Hogeschool zijn hoofdfunctie; een buitengewone hoogleraar bekleedt in bet algemeen zijn hoofdfunctie elders. Een der hoogleraren bekleedt bet voorzitterschap van de Senaat en draagt de titel van rector magnificus. Hij vertegenwoordigt de hogeschool bij plechtigheden en in bet verkee'r met universiteiten en andere hogescholen. Hij wordt als zodanig door de Kroon benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaren en is naaftreden terstond herbenoembaar. De Senaat benoemt uit zijn midden een secretaris voor de tijd van een jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. HET COLLEGE VAN RECTOR MAGNIFICUS EN ASSESSOREN (R. en A) De dagelijkse behartiging van de tot de werkkring van de Senaat behorende zaken berust bij eencollege dat bestaat uit de rectormagnificus, de secretaris van de Senaat, benevens een assessor voor elke afdeling en onderafdeling van de hogeschool. Op voorstel van h'et college van Rector Magnificus en Assessoren kunnen door de Senaat nog Mn of twee andere leden van de Senaat in dft college worden benoemd. De secretaris van de Senaat is tevens secretaris van bet college van Rector Magnificus en Assessoren. DE AFDELINGEN EN ONDERAFDELINGEN De zorg voor bet onderwijs en de wetenschapsbeoefening behoort tot de taak van afdelingen en onderafdelingen. Hiermede belasten zich de gezamenlijke hoogleraren, die in de afdeling of onderafdeling zijn benoemd. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De hoogleraren worden bijgestaan door wetenschappe- IS.

18 Hik, technisch en administratief personeel. Binnen de afdelingen en onderafdelingen worden groepen onderscheiden, die elk een deel van het onderwijs en het wetenschappe Hjk onderzoek verzorgen. Door het vormen van interafdelingswerkgroepen, wordt de samenwerking tussen de afdelingen en onderafdelingen voor bepaalde onderwerpen bevorderd. (Zie voor de gevormde afdelingen en onderafdelingen pagina 5). DE ALGEMENE DIENSTEN De hieronder ressorterende organen hebben eendiensten-verlenende taak ten behoeve van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. De algemene leiding berust bij de secretaris van de Technische Hogeschool. ER ZIJN ZEVEN ALGEMENE DIENST EN DIENST ALGEMENE ZAKEN (D. A. Z.) Hieronder ressorteren planning en organisatie, voorlichting, juridische zaken en voorbereiding van aangelegenheden van algemene aard voor het college van Curatoren. BOUWBUREAU Deze dienst heeft de zorg voor : a) de voorbereiding van en het toezicht op de nieuwbouw; b) het onderhoud. CENTRALE PERSONEELSDIENST (C. P. D. ) Tot de taak van de centrale personeelsdienst behoortde coordinatie van alle werkzaamheden die het algemeen personeelsbeleid raken en de toepassing van de rechtspositie-reglementen betreffen. BUREAU VAN DE STUDENTENDECAAN De taak van de studentendecaan bestaat onder meer uit het verstrekken van inlichtingen, het geven van raad en het verlenen van bijstand aan studenten. Ook ouders en verzorgers kunnen bij hem terecht. 16

19 CENTRALE ADMINISTRATIEVE DIENST (C.A.D.) Deze dienst heeft de zorg voor financien en administratie. 0. m. worden hier ook belangen betreffende inkoop-zaken, inventarisbeheer en huishoudelijke dienst behartigd. CENTRALE TECHNISCHE DIENST (C. T. D.) De algemene technische voo.rzieningen ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek benevens het daarvoor benodigde machinepark, de apparatuur en het instrumentarium van de Technische Hogeschool worden o. m. door deze dienst verzorgd. BIBLIOTHEEK De bibliotheek draagt zorg voor de literatuurvoorziening van de Technische Hogeschool en zij is het centrale punt voor het bestellen van literatuur. Voorts verzorgt zij ten behoeve van onderwij s en wetenschapsbeoefening de passieve literatuurdocumentatie en treedt op als coordinatrice bij de actieve literatuurdocumentatie. 17

20 Met de Hogeschool sarnenvverkende instellingen DE STICHTING EINDHOVENS HOGESCHOOLFONDS Het doel van deze stichting is de bevordering van de technische wetenschappen en het technisch hoger onderwij s in het algemeen zomede de belangen van de Technische Hogeschool te Eindhoven in het bij zonder. Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van samenwerking en contact tussen het Nederlandse bedrijfsleven, de Nederlandse ingenieurs en de hogeschool, door het instellen van bijzondere leerstoelen, het bevorderen van studiereizen en wetenschappelijke onderzoekingen, het versterken van de bibliotheek der Technische Hogeschool en dergelijke. DE STICHTING STUDENTENVOORZIENINGEN EINDHOVEN (S. S. E. ) Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de tot stand koming van voorzieningen, alsmede het in stand houden en exploiteren daarvan ten behoeve van studenten van de Technische Hogeschool te Eindhoven en andere daarvoor in aannierking komende personen. Zij tracht dit doel te bereiken door het verschaffen van huisvesting, van gelegenheid tot het nuttigen van maaltijden, tot culturele en lichamelijke ontspanning en tot het consulteren van de hogeschoolarts. Bij het werk van de stichting en van haar secties zijn de Eindhovense studenten nauw betrokken. Door haar bemoeienissen is een hospitium voor 150 studenten gebouwd, een societeit en een mensa zijn gevestigd, bemiddeling wordt verleend bij het vinden van geschikte kamers voor studemen en gelegenheid wordt geschapen tot het beoefenen van indoortraining en sport, waartoe sportleiders in functie zijn. De gezondheidszorg is in handen gesteld van een daartoe aangestelde hogeschoolarts. 18

21 .. DE STICHTING INSTITUUT VOOR PERCEPTIEONDERZOEK (1. p. 0. ). Deze stichting stelt zich ten ddel de bevordering van bet zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoekop bet gebied dermenselijl) zintuiglijke waarneming en daarmee verwante gebieden. Zij vertegenwoordigt een vorm van samenwerking tussen de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en de Technische Hogeschool. Zij trachthaar doel te bereiken o. m. door bet oprichten en in stand houden van een instituut dat voor bet verrichten van dit onderzoek van de nodige outillage is voorzien. De onderzoekingen worden verricht zowel op eigen initiatief als in opdracht van de derden. Met anderen die zich bewegen op hetzelfde gebied, wordt samengewerkt. 19

22 Het personeel WIJZE VAN AANSTELLING De aanstelling van het personeel geschiedt op een der volgende wijzen: a. als ;unbtenaar in tijdelijke dienst; b. als ambtenaar in vaste dienst. Voorts is tewerkstelling op arbeidscontract mogelijk. Van de aanstelling c.q. van het arbeidscontract ontvangt ieder personeelslid een schriftelijk bewijs. Bovendien wordt hem door de zorg van de centrale personeelsdienst een boekje uitgereikt, waari.n zijn rechten en verplichtingen als personeelslid ten opzichte van de Technische Hogeschool zijn omschreven. Voor ambtenaren, aangesteld in vaste of tijdelijke dienst, is dit het Algemeen Rijksambtenarenreglement (A. R. A. R. ), voor arbeidscontractanten een exemplaar van het Arbeidsovereenkomstenbesluit (A. 0. B.). De nieuwe personeelsleden ontvangen tenslotte spoedig na hun indiensttreding een oproep van de Centrale Personeelsdienst, teneinde op de hoogte te worden gesteld van de diverse regelingen. waarbij tevens de nodige bescheiden aan hen worden uitgereikt. Salariering en toelagen De salariering geschiedt volgens de normen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (B. B. R. A.) en volgens het daarin opgenomen rangenstelsel. Dit wil zeggen, dat men bij zijn aanstelling (of bij zijn bevordering) wordt ingedeeld in een bepaalde wetenschappelijke, technische, of administratieve rang, waaraan een salarisschaal verbonden is, die het minimum- en maximumsalaris en het daartussenliggende salarisverloop regelt. De uitbetalingvan de salarissen geschiedt in de loop van de laatste week van iedere maand in contanten, ofwel per giro, ofwel per bank Elke maand wordt een schriftelijke salarisspecificatie afgegeven. 20

23 Teneinde de jaarlijkse invulling van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting te vergemakkelijken, ontvangt ieder personeelslid eenmaal per jaar een schriftelijke specificatie van het gehele gedurende het voorgaande jaar bij de Technische Hogeschool genoten inkomen. Boven het salaris worden verschillende toeslagen gegeven die hieronder afzonderlijk worden toegelicht. KINDERTOELAGE In het algemeen wordt de kindertoelage gegeven voor kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar. Voor studerende kinderen van 16 tot 27 jaar bestaat onder bepaalde voorwaarden aanspraak op kindertoelage. Ook voor zieke of gebrekkige kinderen kan in sommige gevallen kindertoelage >yorden genoten. Indien voor een kind tussen 16 en 27 jaar aanspraken bestaan op kindertoelage en dit kind wordt grotendeels op kosten van de ambtenaar onderhouden dan telt dit kind voor 2 kinderen, met andere woorden: men krijgt hiervoor een dubbele kindertoelage. Dit laatste houdt nog niet in dat bij het bepalen van de belastingaftrek dit kind ook voor twee wordt geteld. De kindertoelage wordt tegelijk met het salaris uitbetaald (zie voor de bedragen hiervan de bijlage). Teneinde te voorkomen dat bij de toekenning van kindertoelage onnodige moeilijkheden of vertragingen ontstaan dient aan de personeelsadministratie zo spoedig mogelijk te worden medegedeeld: - dat een kind, dat 16 jaar geworde~ is verder studeert of dat het niet meer studeert; - dat een kind boven de 16 jaar waarvoor kindertoelage wordt genoten, eigen inkomsten gaat genieten; - dat een kind financieelniet meerten lastevan deambtenaarkomt; - dat een kind is overleden; - dat voor een kind alimentatie wordt ontvailgen of betaald; - dat een studerend kind elders gaat wonen. 21

24 HUURCOMPENSATIE Voor deze compensatie komen, behoudens uitzonderingen, in aanmerkinggehuwde mannen enongehuwdepersoneelsledenvan 23jaar of ouder. Het bedrag van de huurcompensatie wordt tegelijk met het salaris uitbetaald. De grootte van ];let bedrag hiervan kan uit de bijlage worden afgeleid. VAKANTIETOELAGE Ieder jaar in de maand mei wordt een vakantietoelage uitgekeerd. De vakantietoelage bedraagt 4% van het salaris, zonder huurverhogingscompensatie, maar met inbegrip van de kindertoelage. Het salaris op 1 mei van elk jaar is maatstaf voor de berekening en de uitkering heeft betrekking op het tijdvak 1 juni van het vorige jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar. fs men niet gedurende dit gehele tijdvakbelanghebbende geweestdan wordt de vakantietoelage over een gedeelte van dit tijdvak berekend. TEGEMOETJWMING STUDIEKOSTEN De mogelijkheid bestaat dat voor een studie die aan bepaalde voorwaarden voldoet, een tegemoetkoming wordt gegeven in de kosten van deze studie. Het percentage van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omstandigheid: - of de studie wordt gevolgd in het belang van de dienst; - of de studie wordt gevolgd in opdracht van de dienst. In het eerste geval kan men in aanmerking komen voor een vergoeding van 50% van de kosten met dien verstande dat reiskosten voor 100% worden vergoed. In het tweede geval worden de kosten voor 100% vergoed. KRAAMGELD Degenen die een inkomen hebben dat ligt b ~"'eden de 1oongrens voor de sociale verzekeringen, komen bij geboorte van een baby in hun gezin in aanmerking voor kraamgeld. Het kraamgeld bedraagt f 55, - Aan hen die verplicht of vrijwillig zijn verzekerd bij een 22

25 Algemene Ziekenfonds, wordt bet kraamgeld. over het algemeen betaald door dit ziekenfonds. Wanneer het ziekenfonds het kraamgeld niet uitkeert dient men contact op te nemen met de personeelsadministratie van de C. P. D. UITKERING INGEVOLGE DE INTERIM-REGELING ZIEKTEKOS TEN Deze uitkering is bedoeld als tegemoetkoming in de premie voor vrijwillige verzekering tegen ziektekosten. De bedragen van de uitkering zijn genoemd in de bij dit boekje behorende bijlage. Zie ook bladzijde 28. b. OVERIGE TOELAGEN Behalve de hiervoor reeds genoemde toelagen zijn er nog enkele toelagen waarvoor personeelsleden in aanmerking kunnen komen, zoals ploegentoelage, continutoelage, toelage voor onregelmatige dienst. Aangezien deze toelagen worden toegekend aan zeer bepaalde categorieen personeelsleden valt bespreking hiervan buiten bet kader van dit boekje. Voorhet overgrote deel van de personeelsleden geldt het privilege van de overheidsdienaar dat hij geen premie AOW/ AWWverschuldigd is. Slechta in enkele gevallen kan dit voorrecht niet worden genoten nl. daar waar sprake is van een werktijd welke minder dan de helft van de normale werktijd in beslag neemt. Pensioen Een van de voordelen, verbonden aan het ambtenaarschap, is bet recht op pensioen. Hoe dit recht op pensioen ontstaat, wanneer men pensioen uitbetaald krijgt en hoe dit pensioen zal worden berekend is geregeld in de Pensioenwet De ingewikkelde materie van de Pensioenwet te behandelen in het korte bestek dat dit boekje toelaat, is een ondoenlijke zaak. Bovendien zal ieder, die (te zijner tijd) onder de werking van de Pensioenwet zal komen t'e vallen, een brochure worden aangeboden, 23

26 waarin alle belangrijke facetten van de pensioenregeling zullen worden belicht. Daarom wordt in het onderstaande volstaan met het vermelden van enige hoofdlijnen uit de regeling. I. AMBTENAARSCHAP Ambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1922 is hij, die: a) in vaste dienst is benoemd; b) in een tijdelijke betrekking (of achtereenvolgens in twee ofmeer tijdelijke betrekkingen) zonder wezenlijke onderbreking een dienst van twee, in bepaalde gevallen vijf, jaren heeft vervuld; c) op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (of achtereenvolgens in twee of meer overeenkomstige betrekkingen) zonder wezenlijke onderbreking een dienst van twee, in bepaalde gevallen vijf, jaren heeft vervuld. ll. DIENSTTIJD Het aantal voor pensioen geldige dienstjaren is een van de maatstaven voor de berekening van de grootte van het pensioen. Als diensttijd telt mee: a) de tijd als ambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1922 doorgebracht; b) de tijd, die door inkoop geldig is verklaard voor pensioen (zie onder Ill); c) de tijd, doorgebracht als militair onder de wapenen; d) de tijd, doorgebracht in kerkelijke betrekkingen; e) de tijd, doorgebracht in Nederlandse overheidsdienst in de overzeese gebiedsdelen en voormalige bezittingen van het Rijk in andere werelddelen. Als maximum voor pensioengeldige diensttijd worden 40 dienstjaren aangehouden. Ill. INKOOP VAN DIENSTTIJD Hij die ambtenaar in de zin der wet wordt, kan binnen zes maanden na ingang daarvan aan de Pens ioenraad verzoeken alle voorafgaande diensttijd en wachtgeldtijd, voor zover niet reeds voor pensioen geldig door inkoop voor pensioen geldig te verklaren. Voor de inkoop van deze diensttijd is een "inkoopsom" verschuldigd, die afkankelijk is van: 24

27 a) het in te kopen tijdvak; b) de leeftijd; c) het bed rag van de pens ioensgrondslag op het tijdstip van inkoop; d) de eventueel reeds voor pensioengeldige diensttijd op het onder c) genoemde tijdstip. Van deze inkoopsom wordt 75% op de ambtenaar verhaald. Dit verhaal vindt plaats door inhouding op het salaris gedurende maximaal 10 jaar. IV. PENSIOENGRONDSLAG Met ingang van de datum, waarop men ambtenaar wordt in de zin van de Pensioenwet 1922 wordt een z.g. pensioensgrondslag vastgesteld. De pensioensgrondslag is liet jaarbedrag van alle aan de betrekking vast verbonden inkomsten. (Kindertoelage behoort hier niet toe. ) Ondergaan deze inkomsten een wijziging, dan wordt ook een nieuwe pensioensgrondslag vastgesteld. Als maximumpensioensgrondslag geldt het bedrag in de bijlage vermeld. V. PENSIOENBIJDRAGE De Technische Hogeschool is aan het Rijk een premie verschuldigd voor de pensioenaanspraken van de ambtenaren. Een gedeelte van deze premie wordt op de ambtenaren verhaald door een maandelijkse inhouding op hun salaris. Maatstaf voor dit pensioenverhaal is de pensioensgrondslag. Het percentage van de inhouding is in de bij dit boekje behorende bijlage aangegeven. VI. BEREKENING VAN HET PENSIOEN. A. Ouderdomspensioen. Dit wordt toegekend bij ontslag op 65-jarige leeftijd van de ambtenaar. De vereiste diensttijd hiervoor is zeven jaar, waarvan in ieder geval vijf jaar werkelijk dienst moet zijn gedaan. Het pensioen bedraagt voor elk jaar in aanmerking komende dienst, tot een maximum van 40 dienstjaren, in de regel 1, 75% van de middelsom der pensioensgrondslagen. De hier bedoelde middelsom wordt berekend naar : a) ofwel de pensioensgrondslagen van de laatste drie dienstjaren; b) ofwel de pensioensgrondslagen van de laatste tien jaren; c) ofwel de pensioensgrondslagen van de gehele diensttijd, waarbij de hoogste middelsom zal worden aangehouden. 25

28 B. Uitgesteld pensioen. Dit wordt o. a. toegekend aan een ontslagen ambtenaar bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De vereiste diensttijd bij eervol ontslag niet op eigen verzoek is zeven jaar en wel op eigen yerzoek aldan niet eervol, tien jaar. In beide gevallen moet ook hier tenminste vijf jaar werkelijke dienst zijn gedaan. De berekening van het pensioen is voorts conform het onder A. gestelde. C. Weduwenpensioen. Het bedrag hiervan hangt van verschillende omstandigheden af en komt ongeveer neer op 5/7 of 5/8 van het ouderdomspensioen van het ouderdomspensioen van haar echtgenoot op 65-jarige leeftijd. D : Wezenpensioen De toekenning hiervan is afhankelijk van de leeftijd van de wezen en van bepaalde omstandigheden. Het bedrag beloopt in de regel voor hele wezen 40%, voor halve wezen 20% van het weduwenpensioen. VII. ALGEMEEN Behalve het bovenstaande bevatten de pensioenregelingen ook normen voor toe te kennen invaliditeitspensioenen. Met nadruk zij er nog de aandacht op gevestigd, dat in tijdelijke dienst aangestelde ambtenaren en arbeidscontractanten die nog geen twee jaren ononderbroken als zodanig in overheidsdienst hebben gewerkt, en in het algemeen zij die zonder pensioensgrondslag zijn aangesteld, niet onder deze pensioenregeling vallen. Bij hun eventueel overlijden zullen hun weduwen derhalve geen aanspraak op uitkeringen krachtens deze regeling kunnen maken. Wil men in dit opzicht derhalve geen risico nemen, dan verdient het aanbeveling voor de tijd, gedurende welke men niet verzekerd is, een particuliere verzekering af te sluiten of een reeds bestaande verzekering te ':!ontinueren. 26

29 Sparen Het woord "sparen" heeft in Nederland een gunstige klank. Immers: wat in het vat zit, verzuurt niet en als de dorst daar is, is het prettig om een appel bij de hand te hebben. Bij de Technische Hogeschool wordt op twee manieren het sparen bevorderd: in de eerste plaats door de voor bepaalde categorieen van personeel verplichte maandelijkse inhouding, in de tweede plaats door de mogelijkheid van vrijwillige deelneming aan de "premiespaarregeling rijksambtenaren". De verplichte spaarinhouding geldt aileen voor 18-jarigen en ouderen, die niet onder de werking van de Pensioenwet 1922 vallen (zie onder "Pensioen"). Bij de berekening van hun salaris handelt de Technische Hogeschool, alsof zij wel onder de werking vandie wet vielen, dat wil zeggen: maandelijks wordt van het salaris een bed.rag ingehouden gelijk aan de pensioenpremie die betrokkenen verschuldigd zouden zijn, indien de Pensioenwet wel van toepassing zou zijn geweest. Om voor deze premie in aanmerking te komen, kan men maandelijks een bedrag tot 5% van zijn salaris laten inhouden met een maximum van }50,-. Dit geld wordt gestort op de spaarrekening van de spaarder, zodat deze ook de normale bankrente ontvangt. Als het in de loop van een kalenderjaar gekweekte tegoed gedurende vier jaar op deze rekening heeft gestaan, ontvangt men de premie. Uiteraard blijft de deelnemer aan de spaarregeling de vrije bebeschikking over zijn spaartegoed behouden, zodat hij dit in voorkomende gevallen kan aanspreken. Ook dan bestaatde mogelijkheid premie te verwerven n. 1. als het opgenomen bedrag is bestemd voor de aanschaf van een huwelijksuitzet, voor de aankoop van een onroerend goed; voor de aflossing van een hypotheca.ire lening, voor de verbetering van een eigen woning, voor het voldoen van premies van levensverzekering e. d., voor studiekosten en, onder bepaalde voorwaarden, voor de aankoop van effecten. 27

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming in

Nadere informatie

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas).

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas). STATUTEN OHBV I. Algemene bepalingen Artikel 1: Doel Binnen het Christelijk Onderwijzersverbond bestaat een mutuele kas. Deze kas draagt als titel "Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Bijlage 7 (art. 13 K.O.)

Bijlage 7 (art. 13 K.O.) Bijlage 7 (art. 13 K.O.) Bijlage 7A De bepalingen in deze bijlage 7A hebben betrekking op een verdere uitwerking van art. 13 K.O. en betreffen de uitkeringen die tot en met 2013 zijn ingegaan. Hieronder

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

KOOPS FURNESS NV. Centrale Buitenlandregeling

KOOPS FURNESS NV. Centrale Buitenlandregeling KOOPS FURNESS NV Centrale Buitenlandregeling Inhoudsopgave Centrale Buitenland Regeling Algemeen. Blz. 3 Hoofdstuk 1 Gezin gaat niet mee 1.1 Betaling salaris/ overige kosten... Blz. 4 1.2 Vertrekverlof...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage.

Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage. rv 113 Bestuursdienst nr. PI9900204 Den Haag, 11 mei 1999 Aan de gemeenteraad Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage. Wij zijn in overleg met

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Wezenpensioen Brochure

Wezenpensioen Brochure brochure Wezenpensioen_Layout 1 5/1/2016 5:39 PM Page 1 Wezenpensioen Brochure brochure Wezenpensioen_Layout 1 5/1/2016 5:39 PM Page 2 Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wanneer heeft het kind recht op een

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 322 27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 61278 13 mei 2016 CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 160, lid 1, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Verplaatsingskostenregeling 1989

Verplaatsingskostenregeling 1989 Bijgwerkt tot 1 januari 2011 Verplaatsingskostenregeling 1989 Staatcourant 2009, 51, Staatcourant 2009,10878, Staatcourant 2009, 19060, Staatscourant 2010, 15145, Staatscourant 2010, 20751 Artikel 1 1.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt.. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Rechtspositie ombudsman 2014 Artikel 1 Deze bijlage maakt deel uit van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

TRAKTEMENT. Traktementenschalen.

TRAKTEMENT. Traktementenschalen. I TRAKTEMENT Traktementenschalen. Bij aanvang van de ambtsuitoefening zal een predikant beginnen in schaal 0. In een periode van 20 dienstjaren wordt het maximumtraktement bereikt. Indien de ambtsuitoefening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer en kosten verhuizing Universiteit Maastricht

Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer en kosten verhuizing Universiteit Maastricht en kosten verhuizing UM Vastgesteld door CvB: 08-12-2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015 en kosten verhuizing Universiteit Maastricht en kosten verhuizing Universiteit Maastricht, HR 1 van 8 1 Algemene

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT.

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. 1 GEMEENTEBESTUUR VAN OUDERGEM. SECRETARIAAT. GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Onderhavig reglement is alleen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013)

Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) Bijlage 1 (bron: verplaatsingskostenregeling woon-werkverkeer provincie Zuid-Holland 2013) VERPLAATSINGSKOSTENREGELING WOON-WERKVERKEER ODH 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie