Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012"

Transcriptie

1 Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2012 (januari t/m maart 2012) 27 juni 2012 Provinciale Staten 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e Berap Leeswijzer 5 2 Samenvatting 6 3 Verwachte uitvoering Beleidsbegroting Beleidsprogramma 1 Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 Wetter Beleidsprogramma 4 Milieu Beliedsprogramma 5 Lanlik Gebiet Beleidsprogramma 6 Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 Ruimte en wonen Overzicht 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 74 4 Bedrijfsvoering 76 5 Financiën Voorstel begrotingwijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve Treasury NUON-vermogen 89 Bijlage I Aansluiting tussen de Jaarstukken 2011 en de 1 e Bestuursrapportage Bijlage II Overzicht onderhanden investeringen 97 Afzonderlijke bijlagen: PS Begrotingswijziging 1e berap Moties en toezeggingen 2

3 1 Inleiding Volgens afspraak ontvangt u de 1 e bestuursrapportage over het jaar 2012 (1 e berap 2012). De rapportage gaat over de ontwikkelingen in beleid na het vaststellen van de begroting 2012 in november jl. en verantwoording over de eerste drie maanden van het jaar Verder geeft de 1 e berap 2012 op basis van de eerste drie maanden van dit jaar een prognose over de uitvoering van de begroting 2012 aan het einde van het jaar. De belangrijkste aandachtpunten uit de 1 e berap 2012 zijn de ontwikkelingen in natuur en economische programma s. Dit komt met name tot uiting bij programma 5 Lanlik gebiet, de aangekondigde bezuiniging door het rijk op natuurbeleid (de Bleker discussie). Overige aandachtpunten zijn: programma 2 Verkeer en Vervoer, de consequenties van de invoering Waterwet, programma 4 Milieu, de extra lasten door het afronden van de procedure rondom REC; programma 6 Economie, de vertragingen in het Friese Meren Project. Ook is er in dit programma nog veel onzekerheid en onduidelijkheid met betrekking tot de uitvoering van het Waddenfonds en mogelijke Piekentender Ontwikkeling van de berap. In de 1 e berap zijn de ontwikkelingen meegenomen die zijn toegezegd/afgesproken met provinciale staten. Daarnaast loopt er een traject met Provinciale Staten verbetering begroting. Deze verbeteringen worden vanaf de begroting 2013 toegepast. Om die reden hebben we ervoor gekozen de opzet van de beraps 2012 nagenoeg dezelfde te laten zijn als die van vorig jaar. De overige ontwikkelingen van de 1 e berap zijn als volgt: 1) Stoplichtenmethode in paragraaf bedrijfsvoering Bij de commissiebehandeling van de 1 e berap 2011 heeft de gedeputeerde toegezegd om met ingang van 2012 de stoplichtenmethode ook toe te passen in de bedrijfsvoeringparagraaf van de beraps. In de 1 e berap van 2012 zal dit daadwerkelijk het geval zijn. 2) Risicoparagraaf N.a.v. de aanbevelingen van de accountant in de managementletter 2011 m.b.t. rapportage over risico s, de 1 e berap 2012 een risicoparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de bestuurlijk relevante wijzigingen van risico s inclusief consequenties weergegeven ten opzichte van o.a. de paragrafen Weerstandsvermogen en Verbonden partijen uit de begroting ) Wijzigingen door nieuwe werkwijze meerjarige budgetten N.a.v. aanbevelingen van de accountant over de rapportage meerjarige budgetten wordt er in het financiële hoofdstuk van de beraps een apart onderdeel opgenomen. Hierin wordt aandacht geschonken aan de totale analyse van de meerjarige budgetten om u duidelijker te informeren. Ook de afhandeling van crediteuren komt hierbij aan de orde. Daarnaast is bij de jaarstukken 2011, financieel-technisch gezien, de jaarovergang van de meerjarige budgetten volledig verwerkt in Voor veel projecten zal dit niet de werkelijke situatie zijn. Daarom wordt aan u bij de 1 e berap een begrotingswijziging voor het kasritme van de meerjarige budgetten voorgelegd. 3

4 De nieuwe werkwijze met crediteuren voor de meerjarige budgetten zorgt ervoor dat er in de beraps geen prognose door te schuiven tijdelijke budgetten meer gegeven wordt. Om de financiële tabel goed leesbaar te houden, is de opzet van de financiële tabel gewijzigd in: Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgesteld e wijzigingen (A) Voorstel Begrotin gswijzigi ng Realisatie per Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Prognose nog te besteden (B) (C) (D) (E) Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s* Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten * OP, overlopende passiva (dit zijn ontvangsten vanuit het rijk die bestemd zijn voor een bepaald doel). Prognose saldo Jaarstukk en 2012 (F= A+B- C-D-E) 4) Nieuwe werkwijze afhandeling moties/toezeggingen In het presidium van november 2011 is afgesproken dat er in het vervolg in elke vergadering van PS een lijst zal komen van afgehandelde moties en toezeggingen. Tweemaal per jaar wordt u via de beraps geïnformeerd over de stand van zaken van de openstaande moties en toezeggingen. Begrotingswijzigingen bij de berap Bij deze 1 e berap 2012 is conform afspraak terughoudend omgegaan met het indienen van nieuwe begrotingsvoorstellen. De ingediende voorstellen zijn voornamelijk voorstellen die onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien zijn. De voorstellen zijn beargumenteerd in de bijgevoegde begrotingswijziging (onderdeel A) en worden u ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast zijn een aantal wijzigingsvoorstellen opgenomen welke budgettair neutraal zijn (onderdeel B). Als laatste worden een aantal voorstellen voor aanpassing van de meerjarenbegroting voor de tijdelijke budgetten voorgesteld (onderdeel C). De totale verschuiving bedraagt 9,5 miljoen. Met deze wijziging worden de meerjarenraming van de tijdelijke budgetten geactualiseerd. Bij de 2 e berap zal waar nodig nog een bijstelling van het jaar 2012 plaatsvinden. 4

5 1.2 Leeswijzer Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zgn. stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid Verwacht je dat eind 2012 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Tijd Verwacht je dat eind 2012 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2011 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn? Geld Op beleidsveldniveau: verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2012 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren? Verwacht je dat je in 2012 de beschikbare middelen van dit beleidsveld volledig zal besteden? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Ja, er wordt geen onder- of overbesteding verwacht Nee, er wordt een onderbesteding verwacht Nee, er wordt een overbesteding verwacht In hoofdstuk 4 is de rapportage over de bedrijfsvoering opgenomen. Daarnaast geven we informatie over de verwachte uitgaven voor inhuur van derden in Over de stand van zaken van de borging rechtmatigheid in de organisatie wordt u in de 2 e berap geïnformeerd. Tot slot richt hoofdstuk 5 zich op de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd, de begrotingswijzigingen die onder ons mandaat plaatsvinden en op de ontwikkeling van baten, lasten en de vrij aanwendbare reserve. Aan deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging 1 e berap 2012 toegevoegd. In deze wijziging wordt nader ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen. 5

6 2 Samenvatting Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2012 ten opzichte van de begroting Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2012 tot betaling leiden. Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Begrotingswijziging per Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten - Lasten Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2012 Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

7 Bedrijfsvoering Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Begroting per swijziging Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Totaal Baten Totaal Lasten Baten - Lasten Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2012 Prognose begrotingssaldo 2012 Bedragen (x 1.000) 2012 Begrotingssaldo 1 e berap Begrotingswijziging 1 eb Berap Prognose vrijval 1 e berap Prognose begrotingssaldo Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x 1.000) Begrotingssaldo PS wijziging 1 e berap Begrotingssaldo na wijziging Afhandeling van moties en toezeggingen In de bijlage vindt u de stand van zaken van de moties en toezeggingen. 7

8 3 Verwachte uitvoering beleidsbegroting 2012 Hierna volgt per beleidsprogramma een rapportage op de verwachte uitvoering van de begroting Bij onderdeel I van ieder beleidsprogramma wordt met de zgn. stoplichtmethode de verwachte realisatie van de resultaten aan het einde van het jaar weergegeven en waar nodig toegelicht (in ieder geval bij de kleuren geel en rood). In onderdeel II wordt, bij de beleidsprogramma s die het betreft, ingegaan op de investeringen en/of projecten. Onderdeel III behandelt de inzet van de beschikbare middelen. 3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 BESTUUR EN VEILIGHEID Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Provinciale Staten en Statengriffie 1. Inhoudelijke en procesmatige advisering / logistieke organisatie vergaderingen 2. Uitvoering Verordening ondersteuning statenfracties provincie Fryslân Toelichting: 2. Na de statenverkiezingen van 2 maart 2011, hebben 9 fracties zitting genomen in Provinciale Staten. Deze fracties hebben op basis van de verordening ondersteuning Statenfracties provincie Fryslân recht op een budget fractievergoeding, een budget fractie assistentie en een budget fractiepensioenen en ziekteverzekering. Deze budgetten waren in de begroting 2012 nog gebaseerd op 7 fracties. Voor het jaar 2011 is voor de verhoging van de fractiebudgetten incidenteel budget beschikbaar gesteld, nu wordt voorgesteld om structureel de budgetten te verhogen. Op dit moment maakt de Griffie gebruik van het budget advies en coördinatie, mediabestedingen. De organisatie heeft de Griffie verzocht om hiervoor een eigen budget in te stellen De organisatie berekend de kosten vervolgens door aan de Griffie, zodat deze inzichtelijk worden. Het budget van de organisatie (afdeling Communicatie) is met hetzelfde bedrag verlaagd. Voorstel: budgetten bijstellen, een wijzigingsvoorstel is bijgevoegd (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Prognose 2012 Besluiten/ingekomen stukken PS Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten 1. Goede en efficiënte secretariële ondersteuning aan het college van GS 2. De collegeleden worden ondersteund door bestuursadviseurs (Prestatie)indicatoren (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Kwaliteit stukken Beslisrijpe stukken % 90% 100% 100% Afspraken GS/PS 8 in vooroverleg Beantwoording statenvragen op tijd (65%) 2010 (75%) 80% 85% 90% 95%

9 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Nakomen toezeggingen n.v.t. 80% 85% 90% 95% Tijdige aanbieding PS-besluitvorming n.v.t. 95 % 95 % 95% 95 % Toelichting bij afspraken GS/PS In het eerste kwartaal van 2012 is een percentage statenvragen op tijd gehaald van 80%. Dit voldoet aan de streefwaarde. Desondanks blijft het een onderwerp dat continue aandacht behoeft. Zodoende is gekozen voor het markeren als geel. In 2012 zijn nieuwe afspraken met de griffie van kracht geworden over de aanlevering van statenvragen en aanlevering van moties en toezeggingen. De dienst heeft de manier waarop deze worden uitgezet aangepast. Het is daarom duidelijker wat de stand van zaken is rond de nakoming van toezeggingen (en moties). Dit is de reden waarom de tabel met prestatieindicatoren afspraken GS/PS gesplitst is. Omdat er sprake is van een inhaalslag is er een opbouw naar een steeds hoger percentage. De streefwaarden lopen op tot 95% in Een uiteindelijke uitkomst van 100% is niet realistisch, de politieke en bestuurlijke omgeving waarin we werken blijft altijd vragen om snel te (kunnen) reageren op de veranderende wereld om ons heen. Ook kunnen interne en externe factoren zorgen voor vertragingen. Daarom zal in de komende jaren ons streven blijven om in 95% van de gevallen te kunnen voldoen aan de afspraken. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Op basis van het beleidskader volgen wij actief de financiële ontwikkelingen in de Friese gemeenten en voeren waar nodig daaromtrent overleg met hen. Waar daartoe aanleiding bestaat, zullen wij onze toezichtinstrumenten (preventief toezicht) hanteren 2. Uitvoering geven aan de Wet revitalisering generiek toezicht (interbestuurlijk toezicht) 3. Het op basis van de provinciale regierol en het visievormingstraject inzake de lokaal-bestuurlijke inrichting actief volgen en ondersteunen van gemeenten bij hun processen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht Toelichting: In de begroting 2012 is er van uitgegaan dat de invoering van het interbestuurlijk toezicht op 1 januari 2012 zou plaatsvinden. De vaststelling van de Wet revitalisering generiek toezicht is vanwege de verkiezingen in eerste instantie opgeschort naar 1 juli Omdat de Eerste Kamer inmiddels nog niet tot besluitvorming is gekomen is het de verwachting dat de wet op 1 januari 2013 van kracht zal worden. Deze vertraging heeft overigens geen (nadelige) gevolgen voor het ambtelijke/bestuurlijke implementatieproces. 9

10 1.4.3 Medio december 2011 hebben wij onze visie op de noordelijke schil van de provincie naar buiten gebracht. Deze visie hebben wij voorgelegd aan de betreffende gemeenten, met het verzoek hierop vóór 1 april 2012 te reageren. Mede op basis hiervan zullen wij beoordelen in hoeverre dit aanleiding geeft om deze visie bij te stellen. In het eerste kwartaal 2012 hebben wij overleg gevoerd met de gemeenten in Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilandgemeenten, aan de hand waarvan wij medio april 2012 onze visie voor deze delen van de provincie hebben vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij de betrokken gemeenten gevraagd ons vóór 1 juli 2012 hun reactie hierop kenbaar te maken. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Rijk-Provincies (o.a. decentralisatie van rijkstaken, bestuurlijke en financiële verhoudingen) 2. Het ontwikkelen en uitvoeren van strategische agenda s met stedelijke netwerken en regio s 3. Het ontwikkelen en uitvoeren van streekagenda s met alle regio s in Fryslân 4. Het voortzetten van de intensivering van grensoverschrijdende internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Het intensiveren van de Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel Toelichting: Na consultatie van gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben wij op 27 maart 2012 de werkwijze voor de Streekagenda s vastgesteld. De werkwijze wordt in mei 2012 aan PS voorgelegd. Momenteel wordt per gebied de streekagenda uitgewerkt, inclusief aanpak en organisatie. Basis voor de uitwerking is ons uitvoeringsprogramma Op termijn wordt de uitvoering van de samenwerkings- en de streekagenda s samengevoegd. De Agenda netwerk Noordoost (ANNO) wordt in 2012 verbreed tot de streekagenda NO. Begin 2013 zullen alle streekagenda s ter informatie aan PS worden voorgelegd. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Afhandeling bezwaarschriften tijdige afhandeling. 95% 95% 96% 97% 98% 10

11 III Inzet beschikbare middelen Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Begro- per tings- wijziging Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2012 Voorstel begrotingswijziging: A1 Ondersteuning Statenfracties A2 Beëindiging subsidie aan BANN B1 Mediabestedingen 11

12 3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouder: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Actuele beleidskaders 2. Jaarlijks uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 3. Structurele samenwerking in IPO, SNN en OVVF 4. Samenwerking met het Rijk op basis van de Gebiedsagenda Noord Nederland Toelichting PS hebben ingestemd met de overeenkomst met het Rijk omtrent de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en de afkoop Van Harinxmakanaal. Medio 2012 wordt aan u voorgesteld hoe de afkoopsom voor het Van Harinxmakanaal in de begroting verwerkt kan worden. De overdracht van het Prinses Margrietkanaal zal doch uiterlijk plaatsvinden. Waterwet Voor de implementatie van de Waterwet heeft u de kaders aangegeven; de belangrijkste economische en toeristische vaarroutes blijven in handen van de provincie en de kleinere vaarwegen komen in beheer van het Wetterskip. De komende periode wordt dit kader uitgewerkt, ook in financiële zin, en zeker in onderhandeling met het Wetterskip. Doordat nu ook een deel van de Dm vaarroutes in beheer bij de provincie komen of blijven, verandert het areaal. We kunnen op dit moment niet precies overzien wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Conform de toezeggingen in de Staten proberen we te komen tot een zo efficiënt mogelijke herverdeling van de taken rond het vaarwegbeheer. Uiterlijk maart 2013 komen we met een voorstel. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verbetering infrastructuur 1. Voorbereiding en uitvoering van projecten conform de jaarplanning in Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Toelichting: Voor de investeringswerken zijn op dit moment geen grote afwijkingen te melden t.o.v. de begroting. Hiermee is niet gezegd dat geen van de projecten zonder risico s verloopt of met kleine afwijkingen werkt. Voor toelichting op de investeringsprojecten wordt verwezen de naar toelichting bij onderdeel II Investeringen. Noemenswaardig is de versnelling van het project Noordwesttangent. Deze ligt financieel op koers. Door de werkzaamheden op basis van de zogenaamde Lean Planning methode op te stellen is de verwachting dat de oplevering van het werk met een jaar kan worden vervroegd naar juli Skarster Rien De onderhandeling met het rijk over het versmelten van de aanleg van een aquaduct in de Skarster Rien en het knooppunt Joure loopt. U bent hierover recentelijk bij brief geïnformeerd. Ons uitgangspunt is dat het combineren van beide projecten kostenneutraal kan, door de kosten van de voorfinanciering die van de provincie gevraagd wordt af te zetten tegen de winst van het werk-met-werk maken. Het streven is rond de zomer van 2012 tot bestuurlijke afspraken over dit 12

13 voornemen te kunnen komen. We zullen de afspraken hierover ter goedkeuring aan u voorleggen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde 2012 De majeure infrastructuurprojecten. De kleine en reguliere projecten uit het PVVP. Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Projecten komen gereed in het jaar dat is gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Tenminste 90% Tenminste 90% Prognose 2012 Tenminste 90% Tenminste 90% Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Thema Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening 3. Beoordeling van verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v. (Vaar)wegenverordening 4. Onderzoek naar een professionelere opdrachtgeverschap waarbij de provincie zelf minder aan uitvoering doet 5. Het herijken van de huidige onderhoudsbeleidskaders Toelichting: Onderhoud van de provinciale infrastructuur Incident Management Als wegbeheerder gaan we de mogelijkheden die er op het gebied van Incident Management op de belangrijkste doorgaande wegen in Noord-Nederland onderzoeken. De beoogde deelnemers zijn Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân). De brug Franeker verkeerde in een deplorabele staat; er is een noodreparatie uitgevoerd in afwachting van een definitieve oplossing. Deze noodreparatie zorgt ervoor dat de brug verantwoord in gebruik blijft. Baggerdepots ca De stortingsopbrengsten zijn dit jaar nog onzeker. De aankondiging (juli 2011) dat het vaarwegbeheer in de toekomst grotendeels bij het wetterskip en provincie komt te liggen in het kader van de Waterwet heeft er toe geleid dat de gemeenten minder (onderhouds-) baggerwerken uitvoeren. Hierdoor wordt minder baggerspecie aangeboden door de gemeenten. Voor de baggerdepots wordt nieuwe wetgeving verwacht over de onderafdichting. De consequenties hiervan voor de provincie Fryslân worden in de loop van het jaar duidelijk. Depot Meersloot is vol en moet worden leeggehaald (wettelijke verplichting). Het depot opnieuw volledig herinrichten zal, gezien de afname van de waterbodemsaneringen in Fryslan, niet nodig zijn. Slechts een klein compartiment inrichten voor calamiteiten is voldoende. De kosten voor het leeghalen en herinrichten worden momenteel uitgewerkt. De herinrichting van het depot Trijehûs wordt momenteel voorbereid. De begrote middelen voor dit jaar zullen niet in zijn geheel worden besteed. Bij de 2 de Berap zal het kasritme worden geactualiseerd. De uitvoering zal eind 2013 worden afgerond. Het herinrichtingsplan aan GS worden voorgelegd. Na de uitvoering (eind 2013) zal ook het nazorgplan moeten worden 13

14 vastgesteld. Dit nazorgplan is al in concept klaar, hierin is vooralsnog geen verandering in gekomen. Voor de afhandeling van het project Meilahuizen is een voorziening gevormd. Of deze toereikend is, zal blijken bij de aanbesteding van het werk. Bij de 2 e berap doen wij een samenhangend voorstel inzake de baggerdepots Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening. Het bedienen van bruggen en sluizen conform provinciale besluitvorming en overeenkomsten met derden. Nu de overname van het Prinses Margrietkanaal door RWS een feit is zullen er op basis van het onderliggende convenant afspraken met het Rijk worden gemaakt met betrekking tot bedieningstijden. Ook zal dit terug komen in de visie brugbediening waarbij het Rijk hierin kaderstellend is. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op brugbediening buiten de vastgestelde bedieningstijden. Deze ontwikkeling nemen wij mee in het uitwerkingsvoorstel omtrent de brugbediening Onderzoek naar een professionelere opdrachtgeverschap waarbij de provincie zelf minder aan uitvoering doet Na enige vertraging door werkdruk wordt het project binnenkort weer opgepakt. Verwachting is dat aan het einde van het jaar resultaten bekend zullen zijn. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Onderhoudsbaggeren de Lits gebaggerd gestart gereed Cf planni ng Herijken onderhoudsbeleidskaders Gereed gereed Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 2.4 Openbaar Vervoer 1. De bereikbaarheid per openbaar vervoer op peil houden en verbeteren 1.1 Optimalisatie spoorwegennet/netwerkuitbreiding In deze collegeperiode groeien naar drie treinen per uur op het traject Leeuwarden Zwolle Voor het traject Leeuwarden - Groningen zorgen wij voor de voorbereiding van de infrastructurele aanpassingen om een uitbreiding van drie naar vier treinen per uur mogelijk te maken. 1.2 Datawarehouse aanpassen aan nieuwe concessiehouder (per ) 1.3 Programma Duurzaam Openbaar Vervoer Hoofdstructuur: Openbaar (bus)vervoerconcessie noord-zuidwest Fryslân waarbij wordt ingezet op een zo goed mogelijk voorzieningenniveau, waarbij de succesvolle verbeteringen in de lopende concessie gehandhaafd blijven Hoofdstructuur: OV bewerkstelligen dat naast een vervoerswaarde ook meerwaarde biedt aan de maatschappij en zorgt voor continuïteit, zowel in het netwerk als continuïteit voor de toekomst (betaalbaarheid). (zie ook 1.1) Platteland: Onderzoek, lokaal en van onder op, naar nieuwe vormen van Openbaar Vervoer die het antwoord zijn op kleinschalige vervoersoplossingen in het landelijk gebied door het opzetten van pilots Infra/knooppunten: Vormgeven aan verbeteringen afgestemd op specifieke eisen van het gebruik (Verbeteringen op het gebied van uitstraling, veiligheid, 14

15 Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld toegankelijkheid, en comfort) Knooppunten worden ingebed in de samenleving Duurzame brandstoffen: realisatie vulpunt groen gas Leeuwarden, t.b.v. het rijden van de stadsdienstbussen Leeuwarden op groen gas, en de aanschaf van 6 elektrische bussen + realisatie oplaadpunten en stalling Schiermonnikoog, vóór de start van de nieuwe concessie per 09 december ICT-toepassingen: deze staan ten dienste van de doelen uit de visie Duurzaam OV en de daaruit voortvloeiende projecten en pilots. Het maakt projecten mogelijk die anders niet mogelijk zijn.; 2 uitgangspunten: -Goed regelen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data achter de schermen ; - Faciliteren en aanjagen van concrete reisinformatie aan de reiziger vóór de schermen. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Verbeteren verkeersveiligheid met extra inzet voor fietsers 2. Weggebruikers zijn zich bewust van risico s en weten hoe hun gedrag aan te passen 3. Het gebruik van milieuvriendelijk vervoer is gestimuleerd 4. Inwoners kennen de beschikbare mogelijkheden en kunnen bewust kiezen (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Streefwaarden 2012 Prognose 2012 Aandacht voor jongeren Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aandacht voor jonge automobilisten Aantal deelnemers Trials Aandacht jonge automobilisten en Aantal deelnemers Alcholvrij op weg alcohol Aandacht jonge automobilisten, Aantal evenementen Responsible Young alcohol en drugs Drivers Ouderen Aantal deelnemers Rijvaardigheidsdag Senioren Voorlichting/campagnevoering Aantal wisselingen van de uitingen op mottoborden 6 6 II Investeringen Toelichting kleine en reguliere projecten 384 Winsum Noord Het project Winsum - Noord (aansluiting Baaium) is naar voren gehaald op grond van het (ernstige) ongevallenbeeld aldaar. Dit project is een onderdeel van een groter pakket aan maatregelen op de N384 nabij Winsum. Met de gemeente Littenseradiel is een bestuurlijk overleg gevoerd en de gemaakte afspraken zijn schriftelijk bekrachtigd. De rotonde is al ruim anderhalf jaar in gebruik en functioneert naar volle tevredenheid. OV infrastructuur/ Haltevoorzieningen In het kader van de Wet Toegankelijkheid is het de bedoeling minimaal 44%, dit is ruim 200 van de provinciale bushaltes, de perrons te verhogen en verbreden. In de jaren 2008 t/m 2011zijn deze aanpassingen aan de perrons uitgevoerd waar mogelijk in combinatie met lopende projecten en groot onderhoud wegen. Bijna de helft van alle provinciale bushaltes voldoet nu aan de eisen, waarbij alle belangrijkste haltes en ook de iets minder belangrijke haltes op routes zijn aangepakt. 15

16 N354 Fietssnelweg Sneek Woudsend De planvorming van het project is in 2009 afgerond. Gezien de samenhang met andere gemeentelijke en provinciale infrastructurele werken op dit traject, wordt het project gefaseerd uitgevoerd. Dit gebeurt in combinatie met het groot wegen onderhoud en met andere ( w.o. gemeentelijke) wegenwerken in dit gebied. Het beschikbare budget is voldoende om het werk te realiseren. N354 Dearsum Scharnegoutum fase 2 De herinrichting van de bebouwde kom van Dearsum als vervolg op de bij Nij Kleaster in november 2009 opgeleverde tweede ovonde van Fryslân, zal voorjaar 2012 worden aanbesteed. Het gehele project komt naar verwachting gereed in 2012, 2 jaar later dan gepland. De verlegging van kabels en leidingen en het overleg met nutsbedrijven vormde een moeizaam proces in dit project en is mede veroorzaker van de vertraging. N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 In het project Lutkepost Augustinusga worden op basis van nieuwe inzichten m.b.t. het landbouwverkeer op deze weg over het gehele traject passeerstroken op de hoofdrijbaan toegevoegd, zodat doorgaand landbouwverkeer de gewenste doorstromingskwaliteit minder hindert. Verder is het project sterk versoberd en aangepast, onder meer wegens protesten tegen gezamenlijk gebruik van fietsers en landbouwvoertuigen op parallelweg over de brug Blauferlaet. Tractoren blijven op de hoofdrijbaan en er komen passeerstroken. Omdat nieuwe vergunningen nodig zijn zal naar verwachting het project pas in 2013 kunnen worden gestart. N392 Rondweg Gorredijk Het project start voor de zomer 2012 en kan naar huidig inzicht binnen het eerder verhoogde projectbudget worden gerealiseerd. Een dreigende onteigening was nodig om de laatste gronden toch in den minne aan te kunnen kopen, e.e.a. heeft wel een vertraging van ca. 2,5 jaar tot gevolg gehad. N359 Traverse Lemmer Voor de voorkeursoplossing is in totaal circa 37,5 mln. nodig om de huidige Rondweg op te kunnen waarderen, inclusief de realisatie van een aquaduct. Voor het project is reeds beschikbaar een bedrag van 15 mln. voor de realisatie van het aquaduct (PS februari 2010) en een toezegging van de gemeente Lemsterland van 4 mln. In 2011 hebben de betrokken partijen (provincie, gemeente Lemsterland en Rijkswaterstaat) een voorkeur uitgesproken voor een schetsontwerp voor de traverse Lemmer. Dit schetsontwerp is gelijk aan het ontwerp zoals eerder aan de omgeving is gepresenteerd op 6 december Op een aantal punten is dit schetsontwerp nog nader onderzocht; de eindresultaten van dit onderzoek worden begin 2012 verwacht. Eerst moet nu invulling gegeven zijn aan de structurele bezuiniging die binnen programma 2 gerealiseerd moet worden om eventueel ruimte te kunnen bieden aan de financiering van de Traverse Lemmer. Hiervoor wordt een separaat voorstel aan PS voorgelegd. Zodra het Voorkeursschetsontwerp is vastgesteld en de financiering duidelijk is, zal tevens nagegaan worden of er zodanige knelpunten zijn die in 2012 als versnelde maatregel(en) kunnen worden uitgevoerd, vooruitlopend op de latere realisering van de opwaardering van de Rondweg. Voor de uitvoering van deze kleinere maatregel(en) is binnen het MPI nog een bedrag beschikbaar van ongeveer 1,5 mln. 16

17 Toelichting majeure projecten Rondweg Franeker Eerder is al gemeld dat door een mislukte onteigening de rondweg niet in zijn geheel gerealiseerd kon worden. Het (grootste) gedeelte dat wel kon worden uitgevoerd is medio 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. Inmiddels is de grond verworven en kan het laatste gedeelte van de rondweg op korte termijn worden aanbesteed, met oplevering midden Voor de gevolgschadekosten van de mislukte onteigening is de huisadvocaat van de gemeente aansprakelijk gesteld. N928 Rondweg Woudsend (2e fase) De uitvoering van de werken is in volle gang, maar heeft vertraging ondervonden. De openstelling van de rondweg voor het wegverkeer is nu gepland op 1 mei Planning einde werk is nu aansluitend, uiterlijk medio N355 Rondweg Buitenpost Dit project is nagenoeg afgerond, conform planning en binnen budget. Verruiming Prinses Margrietkanaal De bochtaanpassing PM-kanaal-Jeltesleat zal als bijkomend werk worden gerealiseerd. De beschikking hiervoor is door het Rijk afgegeven. Uitvoering vindt plaats in het najaar van Vaarweg Lemmer- Delfzijl 2e fase Brug Burgum Voor dit deelproject van de 2 e fase ligt het realisatieverzoek bij het Rijk. Naar verwachting zou de minister in het eerste kwartaal van 2012 een realisatie beslissing nemen. Dit is niet gebeurd. Richting het rijk is aangegeven dat spoedig een besluit genomen dient te worden, omdat anders de beoogde koppeling in de uitvoering met de Centrale As onder druk komt te staan. Zodra de middelen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, zullen de Staten worden gevraagd een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Aan de contractvoorbereiding wordt gewerkt. Bruggen Skûlenboarch/Kootstertille Voor de deelprojecten Skûlenboarch en Kootstertille is er sprake van een MER-procedure, deze is inhoudelijk afgerond. De afhandeling van de MER-procedure wacht nog op de afronding van het PIP. De besluitvorming inzake de MER staat gepland voor najaar De benodigde begrotingswijziging is bij actualisatie van de investeringen bij de kadernota aangepast. Vrijbaan Noordwesttangent Het project Noordwesttangent ligt financieel op koers. De planning van de werkzaamheden zijn bijgesteld op basis van de zogenaamde Lean Planning methode. De verwachting is daardoor nu dat de oplevering van het werk met een jaar kan worden vervroegd naar juli De Centrale As Na de positieve uitspraak van de Raad van State inzake procedure tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Centrale As zijn de onderhandelingen met betrekking tot de grondverwerving geïntensiveerd opgepakt. De procedures tegen het PIP hebben het project behoorlijk vertraagd; mede a.g.v. de (provinciale) financieringssystematiek welke op het project van toepassing heeft e.e.a. tot hoge kosten geleid en is de post onvoorzien van het project aan de krappe kant (ook in het licht van opgelegde bezuinigingstaakstellingen). Daarnaast heeft het op hold zetten van de grondverwerving geleid tot additionele vertraging. In het grondverwervingsproces worden de instrumenten vrijwillige kavelruil / minnelijke verwerving / onteigening in onderlinge samenhang 17

18 ingezet. Zodra de gronden in bezit zijn (dan wel voldoende zicht op verwerving) wordt gestart met de aanbestedingsprocedure van de uitvoeringscontracten. Inmiddels is van het eerste deelproject (Zuid 1 rondweg Garyp) de aanbesteding gestart (1e kwartaal 2012). Verder is er sprake van integratie op uitvoeringscontract niveau tussen weg en gebiedsontwikkeling. In dat verband speelt ook de besluitvorming inzake de financiering van de uitvoering(swerken) van de gebiedsontwikkeling. Ook in organisatorisch perspectief wordt van deze integratie uitgegaan, o.m. in het plan van aanpak voor de uitvoering. Door allerlei optimalisaties in het licht van technische uitvoering, ruimtelijk kwaliteit en uitvoeringsstrategie (MKB) alsmede de eerste aanbestedingsresultaten van de uitvoeringscontracten is in de 2de trimesterrapportage in meer concrete zin zicht op de richting waarin de reservepositie van het project zich ontwikkelt. N381 Op 30 november 2011 is, overeenkomstig de planning, het PIP voor de N381 vastgesteld. Er zijn tien beroepen tegen het PIP en 3 verzoeken om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Tevens zijn vier beroepen ingesteld tegen het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden N381. Het tijdstip waarop het PIP onherroepelijk wordt, is afhankelijk van de behandeltermijn en uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting zal de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het derde of vierde kwartaal van 2012 volgen. De behandeltermijn en uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen leiden tot een latere oplevering van het project N381 Drachten Drentse grens. Bij de behandeling van het PIP door U is één motie aangenomen die een financiële consequenties kan hebben, namelijk een verdiepte ligging van de N381 bij Oosterwolde Zuid. In het afgelopen kwartaal is hier aanvullend onderzoek naar verricht. Wij hebben U eind maart 2012 op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek. De meerkosten van een verdiepte ligging van de N381 ter plaatse van Oosterwolde Zuid bedragen ,-. Uitvoering is afhankelijk van voldoende dekking binnen het project (aanbestedingsresultaat). Ook is door de Gebiedscommissie N381 het inrichtingsplan aan GS aangeboden. De uitvoering van dat plan is bij de behandeling van het PIP N381 door U randvoorwaardelijk voor de aanleg van de weg gesteld. Wij leggen in kwartaal een dekkingsvoorstel aan U voor om deze gebiedsontwikkeling financieel te dekken. Het ontwerp inrichtingsplan wordt vanaf medio april 2012 voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de uitvoering wordt gestreefd om maatregelen van de weg en gebiedsontwikkeling bij elkaar in realisatiecontracten onder te brengen. Insteek hierbij is om synergievoordelen (kostenbesparingen) te bewerkstelligen. Het project N381 Drachten Drentse grens ligt financieel op koers. Ook de planning van het project ligt op koers. De geplande oplevering voor het gehele werk in 2014 komt langzaam aan onder druk te staan. Er wordt nagedacht over de vraag of temporisering in de uitvoering i.v.m. de marktomstandigheden wenselijk is. Toelichting Rijksprojecten (rijksinfrastructuur en/of medefinanciering rijk) Vrijbaan Haak / WIW De voorbereiding voor de uitvoering van de Westelijke Invalsweg (WIW) en de Haak om Leeuwarden is nog steeds in volle gang. De aanbesteding van de aquaducten in de N31 en de WIW is opgestart. Gunning wordt voorzien begin mei van dit jaar. ProRail heeft, als gedelegeerd Opdrachtgever, de aanbestedingsprocedure geleid voor het contract Haak Midden + onderdoorgangen WIW. De aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting in april 2012 afgerond. 18

19 De contractvoorbereiding voor het contract Haak Noord is afgerond en getoetst. Momenteel loopt een onderzoek naar het verder opdelen van dit contract, zodat er contracten kunnen worden aanbesteed van minder grote (financiële) omvang, waardoor het MKB meer mogelijkheid tot zelfstandig inschrijven krijgt en zodoende ook ervaring kan opdoen met de UAV-GC systematiek. De definitieve opdeling moet nog worden vastgesteld (april). Op woensdag 21 maart jl. heeft de raad van state een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak tegen de verleende Flora & Faunaontheffing. Uitkomst is dat ontheffing onvolledig is. Het ministerie van EL&I (bevoegd gezag) heeft 2 maanden gekregen om de ontheffing volledig te maken. Vooralsnog heeft dit geen consequenties voor de mijlpalen in de planning. De planning komt wel onder druk te staan. Het projectbureau is op haar nieuwe locatie in gebruik genomen. Inrichting tot informatiecentrum vindt plaats in juni Studenten van de opleiding Communicatie en Multimediadesign hebben in het kader van het Onderwijsprogramma van Vrij Baan een inrichtingsplan gemaakt. De bruikbare onderdelen hiervan worden verder uitgewerkt.. In januari is de gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart. Het betreft 12 dossiers. Gerechtelijke procedure wordt naar verwachting afgerond in juni. Naast het gerechtelijke spoor, blijft het proces van minnelijke verwerving doorlopen Drempelverwijdering Boontjes (de vaarroute van Kornwerderzand naar Harlingen) De huidige planning gaat uit van realisatie in najaar De procedures voor de benodigde vergunningen liggen op schema. Met de natuurorganisaties zal de afspraak m.b.t. een (natuurbouw)project verder worden uitgewerkt. Op dit moment wordt een geringe overschrijding van de planstudiekosten voorzien, dekking zal plaats moeten vinden uit de projectkosten. Naar huidig inzicht zijn de voor uitvoering begrote projectkosten zoals met het rijk overeengekomen voldoende. Vrijbaan Drachtsterweg en omgeving Het bestemmingsplan voor de ombouw van de Drachtsterweg naar een verdiepte ligging en het aquaduct is op opnieuw ter visie gelegd. Bijgevoegd is gedetailleerder en aanvullende informatie (o.a. actuele verkeersprognoses, milieukundig bodemonderzoek, geactualiseerde geluidsrapportage e.d.). Na de eerste ter visie legging zijn vier zienswijzen ingediend. Met deze hernieuwde ter visie legging wordt geprobeerd op voorhand de zienswijzen (evt. later uitmondend in beroepen) weg te nemen. De start van de aanbesteding wordt herijkt op basis van de straks ingediende zienswijzen. In de afgelopen periode is een verdere uitwerking met het opstellen van de realisatiecontracten uitgevoerd. In het verlengde van Haak/WiW is het onderwerp duurzaamheid verder uitgewerkt. De eindrapportage is in afronding. Er worden veel maatregelen verwerkt in de contracten. Daarnaast wordt een methode ontwikkeld om te kunnen communiceren over duurzaamheid bij dit project. Een architectenbureau is begonnen met uitwerking van de beeldkwaliteit voor het aquaduct, op basis van de kaders uit het Ambitiedocument. Deze heeft ook het ontwerp van het aquaduct in de Westelijke invalsweg opgesteld. De gemeente is bezig met de afronding van het inpassingsplan voor de verdiepte ligging. De sloepenroute tussen het Van Harinxmakanaal en de Potmarge, via het Drachtsterplein, wordt integraal onderdeel van het project en toegevoegd aan de projectscope. Dit komt o.a. tot uiting bij architectuur, inpassing en duurzaamheid. 19

20 Traverse N31 Harlingen Het project ligt op schema. De tervisielegging van de zienswijzeprocedure voor dit Ontwerp Tracébesluit-MER is afgerond op 23 februari De beantwoording van de zienswijzen vindt voor de zomer plaats. De eerste concepten van de realisatieovereenkomst zijn gereed. Naar verwachting zal deze overeenkomst medio 2012 aan de Staten worden voorgelegd. In de stuurgroep zijn met rijkswaterstaat financiële afspraken gemaakt voor de overgangsfase naar de realisatiefase. Voor de voorbereiding van de realisatiefase is door de staten krediet beschikbaar gesteld. Knooppunt Joure Het rijk trekt de planstudie van het project Knooppunt Joure. Het ontwerp van het project is geschikt gemaakt voor een snelheid van 130 km/uur. Het ontwerp Tracébesluit (OTB/M.e.r.) is afgerond en zal in mei door de minister ter visie worden gelegd. De eerder gemelde vertraging is iets meegevallen, doordat de gevolgen van het klaarmaken van het ontwerp voor de 130 km/uur als maximum snelheid, minder groot waren dan voorzien. Hierdoor is de oorspronkelijke planning waarbij de nieuwe knoop in gebruik kan worden genomen weer haalbaar. Verwachting is openstelling voor verkeer in Het huidige plan voor knooppunt Joure, zoals vastgelegd in het OTB, past binnen de budgettaire randvoorwaarden. Wel is hiervoor bepalend de wijze waarop afspraken gemaakt worden over de realisatie van het project. Voor de zomervakantie zal de realisatieovereenkomst, waarin dit wordt vastgelegd, afgerond en ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd In het BO-Mirt van november 2011 zijn afspraken gemaakt met de minister over het aquaduct Skarsterrien. Op dit moment lopen verdere onderhandelingen over de samenvoeging van de bouw van het aquaduct met knooppunt Joure. Een voorfinancieringsconstructie is dan nodig. Ook hierover zal voor de zomervakantie van 2012 duidelijkheid komen. Een voorstel zal worden meegenomen in de besluitvorming over de realisatieovereenkomst Knooppunt Joure. A7 Sneek Het project is vrijwel afgerond. Maar loopt zoals al eerder gemeld vertraging op. Deze vertraging is tweeledig: Het realiseren van nog een projectonderdeel, nl de fietsbrug op de Woudvaartbrug en het weefvak op de Woudvaartbrug. De uitvoering hiervan is gekoppeld aan noodzakelijk onderhoud van de brug in de rijksweg. Dit onderhoud behoort niet tot de scope van het project gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek, maar kan in de uitvoering hiervan niet los worden gezien. De uitvoering van de fietsbrug wacht op besluitvorming bij Rijkswaterstaat over dit onderhoud. De budgetten zijn gereserveerd. Inmiddels is het Rijk uit de versterkingsmiddelen. De contracten worden voorbereid en uitgevoerd in de tweede helft van dit jaar en volgend jaar. Kleine onderhouds en reparatiewerkzaamheden en afronding contracten. Deze zullen dit jaar nog doorlopen. Belangrijkste onderdelen zijn de aanpassing van de Rotonde Tingieterstraat, en de openstaande herstelwerkzaamheden aan de aansluiting Sneek-oost (nog openstaande punten op het betreffende contract met de aannemer). Met Het Rijk is afgesproken om de huidige overeenkomst af te sluiten en voor de resterende werkzaamheden aan de Woudvaartbrug een separate overeenkomst te sluiten. RSP Spoor Heerenveen - Groningen Zoals bij de jaarstukken gemeld is In 2011 is hard gewerkt aan het voorbereiden van de aanbesteding van de spoorlijn Heerenveen Groningen. Eind 2011 is in een breed bestuurlijk overleg met gemeenten en provincie Groningen vastgesteld dat er nog aanvullende vragen zijn alvorens tot adequate besluitvorming over te gaan. Deze vragen hebben betrekking op nadere onderbouwing van cijfers (waaronder kosten voor investering, onderhoud en beheer en exploitatie) en inzicht in de betekenis van de spoorlijn als deze ooit doorgetrokken wordt naar 20

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar www.frieseinfrainfo.nl Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie