Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012"

Transcriptie

1 Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2012 (januari t/m maart 2012) 27 juni 2012 Provinciale Staten 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e Berap Leeswijzer 5 2 Samenvatting 6 3 Verwachte uitvoering Beleidsbegroting Beleidsprogramma 1 Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 Wetter Beleidsprogramma 4 Milieu Beliedsprogramma 5 Lanlik Gebiet Beleidsprogramma 6 Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 Ruimte en wonen Overzicht 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 74 4 Bedrijfsvoering 76 5 Financiën Voorstel begrotingwijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve Treasury NUON-vermogen 89 Bijlage I Aansluiting tussen de Jaarstukken 2011 en de 1 e Bestuursrapportage Bijlage II Overzicht onderhanden investeringen 97 Afzonderlijke bijlagen: PS Begrotingswijziging 1e berap Moties en toezeggingen 2

3 1 Inleiding Volgens afspraak ontvangt u de 1 e bestuursrapportage over het jaar 2012 (1 e berap 2012). De rapportage gaat over de ontwikkelingen in beleid na het vaststellen van de begroting 2012 in november jl. en verantwoording over de eerste drie maanden van het jaar Verder geeft de 1 e berap 2012 op basis van de eerste drie maanden van dit jaar een prognose over de uitvoering van de begroting 2012 aan het einde van het jaar. De belangrijkste aandachtpunten uit de 1 e berap 2012 zijn de ontwikkelingen in natuur en economische programma s. Dit komt met name tot uiting bij programma 5 Lanlik gebiet, de aangekondigde bezuiniging door het rijk op natuurbeleid (de Bleker discussie). Overige aandachtpunten zijn: programma 2 Verkeer en Vervoer, de consequenties van de invoering Waterwet, programma 4 Milieu, de extra lasten door het afronden van de procedure rondom REC; programma 6 Economie, de vertragingen in het Friese Meren Project. Ook is er in dit programma nog veel onzekerheid en onduidelijkheid met betrekking tot de uitvoering van het Waddenfonds en mogelijke Piekentender Ontwikkeling van de berap. In de 1 e berap zijn de ontwikkelingen meegenomen die zijn toegezegd/afgesproken met provinciale staten. Daarnaast loopt er een traject met Provinciale Staten verbetering begroting. Deze verbeteringen worden vanaf de begroting 2013 toegepast. Om die reden hebben we ervoor gekozen de opzet van de beraps 2012 nagenoeg dezelfde te laten zijn als die van vorig jaar. De overige ontwikkelingen van de 1 e berap zijn als volgt: 1) Stoplichtenmethode in paragraaf bedrijfsvoering Bij de commissiebehandeling van de 1 e berap 2011 heeft de gedeputeerde toegezegd om met ingang van 2012 de stoplichtenmethode ook toe te passen in de bedrijfsvoeringparagraaf van de beraps. In de 1 e berap van 2012 zal dit daadwerkelijk het geval zijn. 2) Risicoparagraaf N.a.v. de aanbevelingen van de accountant in de managementletter 2011 m.b.t. rapportage over risico s, de 1 e berap 2012 een risicoparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de bestuurlijk relevante wijzigingen van risico s inclusief consequenties weergegeven ten opzichte van o.a. de paragrafen Weerstandsvermogen en Verbonden partijen uit de begroting ) Wijzigingen door nieuwe werkwijze meerjarige budgetten N.a.v. aanbevelingen van de accountant over de rapportage meerjarige budgetten wordt er in het financiële hoofdstuk van de beraps een apart onderdeel opgenomen. Hierin wordt aandacht geschonken aan de totale analyse van de meerjarige budgetten om u duidelijker te informeren. Ook de afhandeling van crediteuren komt hierbij aan de orde. Daarnaast is bij de jaarstukken 2011, financieel-technisch gezien, de jaarovergang van de meerjarige budgetten volledig verwerkt in Voor veel projecten zal dit niet de werkelijke situatie zijn. Daarom wordt aan u bij de 1 e berap een begrotingswijziging voor het kasritme van de meerjarige budgetten voorgelegd. 3

4 De nieuwe werkwijze met crediteuren voor de meerjarige budgetten zorgt ervoor dat er in de beraps geen prognose door te schuiven tijdelijke budgetten meer gegeven wordt. Om de financiële tabel goed leesbaar te houden, is de opzet van de financiële tabel gewijzigd in: Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgesteld e wijzigingen (A) Voorstel Begrotin gswijzigi ng Realisatie per Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Prognose nog te besteden (B) (C) (D) (E) Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s* Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten * OP, overlopende passiva (dit zijn ontvangsten vanuit het rijk die bestemd zijn voor een bepaald doel). Prognose saldo Jaarstukk en 2012 (F= A+B- C-D-E) 4) Nieuwe werkwijze afhandeling moties/toezeggingen In het presidium van november 2011 is afgesproken dat er in het vervolg in elke vergadering van PS een lijst zal komen van afgehandelde moties en toezeggingen. Tweemaal per jaar wordt u via de beraps geïnformeerd over de stand van zaken van de openstaande moties en toezeggingen. Begrotingswijzigingen bij de berap Bij deze 1 e berap 2012 is conform afspraak terughoudend omgegaan met het indienen van nieuwe begrotingsvoorstellen. De ingediende voorstellen zijn voornamelijk voorstellen die onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien zijn. De voorstellen zijn beargumenteerd in de bijgevoegde begrotingswijziging (onderdeel A) en worden u ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast zijn een aantal wijzigingsvoorstellen opgenomen welke budgettair neutraal zijn (onderdeel B). Als laatste worden een aantal voorstellen voor aanpassing van de meerjarenbegroting voor de tijdelijke budgetten voorgesteld (onderdeel C). De totale verschuiving bedraagt 9,5 miljoen. Met deze wijziging worden de meerjarenraming van de tijdelijke budgetten geactualiseerd. Bij de 2 e berap zal waar nodig nog een bijstelling van het jaar 2012 plaatsvinden. 4

5 1.2 Leeswijzer Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zgn. stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid Verwacht je dat eind 2012 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Tijd Verwacht je dat eind 2012 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2011 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn? Geld Op beleidsveldniveau: verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2012 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren? Verwacht je dat je in 2012 de beschikbare middelen van dit beleidsveld volledig zal besteden? Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Ja, er wordt geen onder- of overbesteding verwacht Nee, er wordt een onderbesteding verwacht Nee, er wordt een overbesteding verwacht In hoofdstuk 4 is de rapportage over de bedrijfsvoering opgenomen. Daarnaast geven we informatie over de verwachte uitgaven voor inhuur van derden in Over de stand van zaken van de borging rechtmatigheid in de organisatie wordt u in de 2 e berap geïnformeerd. Tot slot richt hoofdstuk 5 zich op de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd, de begrotingswijzigingen die onder ons mandaat plaatsvinden en op de ontwikkeling van baten, lasten en de vrij aanwendbare reserve. Aan deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging 1 e berap 2012 toegevoegd. In deze wijziging wordt nader ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen. 5

6 2 Samenvatting Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2012 ten opzichte van de begroting Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2012 tot betaling leiden. Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Begrotingswijziging per Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten - Lasten Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2012 Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

7 Bedrijfsvoering Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Begroting per swijziging Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Totaal Baten Totaal Lasten Baten - Lasten Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2012 Prognose begrotingssaldo 2012 Bedragen (x 1.000) 2012 Begrotingssaldo 1 e berap Begrotingswijziging 1 eb Berap Prognose vrijval 1 e berap Prognose begrotingssaldo Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x 1.000) Begrotingssaldo PS wijziging 1 e berap Begrotingssaldo na wijziging Afhandeling van moties en toezeggingen In de bijlage vindt u de stand van zaken van de moties en toezeggingen. 7

8 3 Verwachte uitvoering beleidsbegroting 2012 Hierna volgt per beleidsprogramma een rapportage op de verwachte uitvoering van de begroting Bij onderdeel I van ieder beleidsprogramma wordt met de zgn. stoplichtmethode de verwachte realisatie van de resultaten aan het einde van het jaar weergegeven en waar nodig toegelicht (in ieder geval bij de kleuren geel en rood). In onderdeel II wordt, bij de beleidsprogramma s die het betreft, ingegaan op de investeringen en/of projecten. Onderdeel III behandelt de inzet van de beschikbare middelen. 3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 BESTUUR EN VEILIGHEID Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Provinciale Staten en Statengriffie 1. Inhoudelijke en procesmatige advisering / logistieke organisatie vergaderingen 2. Uitvoering Verordening ondersteuning statenfracties provincie Fryslân Toelichting: 2. Na de statenverkiezingen van 2 maart 2011, hebben 9 fracties zitting genomen in Provinciale Staten. Deze fracties hebben op basis van de verordening ondersteuning Statenfracties provincie Fryslân recht op een budget fractievergoeding, een budget fractie assistentie en een budget fractiepensioenen en ziekteverzekering. Deze budgetten waren in de begroting 2012 nog gebaseerd op 7 fracties. Voor het jaar 2011 is voor de verhoging van de fractiebudgetten incidenteel budget beschikbaar gesteld, nu wordt voorgesteld om structureel de budgetten te verhogen. Op dit moment maakt de Griffie gebruik van het budget advies en coördinatie, mediabestedingen. De organisatie heeft de Griffie verzocht om hiervoor een eigen budget in te stellen De organisatie berekend de kosten vervolgens door aan de Griffie, zodat deze inzichtelijk worden. Het budget van de organisatie (afdeling Communicatie) is met hetzelfde bedrag verlaagd. Voorstel: budgetten bijstellen, een wijzigingsvoorstel is bijgevoegd (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Prognose 2012 Besluiten/ingekomen stukken PS Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten 1. Goede en efficiënte secretariële ondersteuning aan het college van GS 2. De collegeleden worden ondersteund door bestuursadviseurs (Prestatie)indicatoren (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Kwaliteit stukken Beslisrijpe stukken % 90% 100% 100% Afspraken GS/PS 8 in vooroverleg Beantwoording statenvragen op tijd (65%) 2010 (75%) 80% 85% 90% 95%

9 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Nakomen toezeggingen n.v.t. 80% 85% 90% 95% Tijdige aanbieding PS-besluitvorming n.v.t. 95 % 95 % 95% 95 % Toelichting bij afspraken GS/PS In het eerste kwartaal van 2012 is een percentage statenvragen op tijd gehaald van 80%. Dit voldoet aan de streefwaarde. Desondanks blijft het een onderwerp dat continue aandacht behoeft. Zodoende is gekozen voor het markeren als geel. In 2012 zijn nieuwe afspraken met de griffie van kracht geworden over de aanlevering van statenvragen en aanlevering van moties en toezeggingen. De dienst heeft de manier waarop deze worden uitgezet aangepast. Het is daarom duidelijker wat de stand van zaken is rond de nakoming van toezeggingen (en moties). Dit is de reden waarom de tabel met prestatieindicatoren afspraken GS/PS gesplitst is. Omdat er sprake is van een inhaalslag is er een opbouw naar een steeds hoger percentage. De streefwaarden lopen op tot 95% in Een uiteindelijke uitkomst van 100% is niet realistisch, de politieke en bestuurlijke omgeving waarin we werken blijft altijd vragen om snel te (kunnen) reageren op de veranderende wereld om ons heen. Ook kunnen interne en externe factoren zorgen voor vertragingen. Daarom zal in de komende jaren ons streven blijven om in 95% van de gevallen te kunnen voldoen aan de afspraken. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Op basis van het beleidskader volgen wij actief de financiële ontwikkelingen in de Friese gemeenten en voeren waar nodig daaromtrent overleg met hen. Waar daartoe aanleiding bestaat, zullen wij onze toezichtinstrumenten (preventief toezicht) hanteren 2. Uitvoering geven aan de Wet revitalisering generiek toezicht (interbestuurlijk toezicht) 3. Het op basis van de provinciale regierol en het visievormingstraject inzake de lokaal-bestuurlijke inrichting actief volgen en ondersteunen van gemeenten bij hun processen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht Toelichting: In de begroting 2012 is er van uitgegaan dat de invoering van het interbestuurlijk toezicht op 1 januari 2012 zou plaatsvinden. De vaststelling van de Wet revitalisering generiek toezicht is vanwege de verkiezingen in eerste instantie opgeschort naar 1 juli Omdat de Eerste Kamer inmiddels nog niet tot besluitvorming is gekomen is het de verwachting dat de wet op 1 januari 2013 van kracht zal worden. Deze vertraging heeft overigens geen (nadelige) gevolgen voor het ambtelijke/bestuurlijke implementatieproces. 9

10 1.4.3 Medio december 2011 hebben wij onze visie op de noordelijke schil van de provincie naar buiten gebracht. Deze visie hebben wij voorgelegd aan de betreffende gemeenten, met het verzoek hierop vóór 1 april 2012 te reageren. Mede op basis hiervan zullen wij beoordelen in hoeverre dit aanleiding geeft om deze visie bij te stellen. In het eerste kwartaal 2012 hebben wij overleg gevoerd met de gemeenten in Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilandgemeenten, aan de hand waarvan wij medio april 2012 onze visie voor deze delen van de provincie hebben vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij de betrokken gemeenten gevraagd ons vóór 1 juli 2012 hun reactie hierop kenbaar te maken. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Rijk-Provincies (o.a. decentralisatie van rijkstaken, bestuurlijke en financiële verhoudingen) 2. Het ontwikkelen en uitvoeren van strategische agenda s met stedelijke netwerken en regio s 3. Het ontwikkelen en uitvoeren van streekagenda s met alle regio s in Fryslân 4. Het voortzetten van de intensivering van grensoverschrijdende internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Het intensiveren van de Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel Toelichting: Na consultatie van gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben wij op 27 maart 2012 de werkwijze voor de Streekagenda s vastgesteld. De werkwijze wordt in mei 2012 aan PS voorgelegd. Momenteel wordt per gebied de streekagenda uitgewerkt, inclusief aanpak en organisatie. Basis voor de uitwerking is ons uitvoeringsprogramma Op termijn wordt de uitvoering van de samenwerkings- en de streekagenda s samengevoegd. De Agenda netwerk Noordoost (ANNO) wordt in 2012 verbreed tot de streekagenda NO. Begin 2013 zullen alle streekagenda s ter informatie aan PS worden voorgelegd. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Afhandeling bezwaarschriften tijdige afhandeling. 95% 95% 96% 97% 98% 10

11 III Inzet beschikbare middelen Exploitatie Bedragen x Begroting 2012 incl. vastgestelde wijzigingen Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Begro- per tings- wijziging Vastgelegde verplichtingen 2012 per 1-4 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP s Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2012 Voorstel begrotingswijziging: A1 Ondersteuning Statenfracties A2 Beëindiging subsidie aan BANN B1 Mediabestedingen 11

12 3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouder: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Actuele beleidskaders 2. Jaarlijks uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 3. Structurele samenwerking in IPO, SNN en OVVF 4. Samenwerking met het Rijk op basis van de Gebiedsagenda Noord Nederland Toelichting PS hebben ingestemd met de overeenkomst met het Rijk omtrent de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en de afkoop Van Harinxmakanaal. Medio 2012 wordt aan u voorgesteld hoe de afkoopsom voor het Van Harinxmakanaal in de begroting verwerkt kan worden. De overdracht van het Prinses Margrietkanaal zal doch uiterlijk plaatsvinden. Waterwet Voor de implementatie van de Waterwet heeft u de kaders aangegeven; de belangrijkste economische en toeristische vaarroutes blijven in handen van de provincie en de kleinere vaarwegen komen in beheer van het Wetterskip. De komende periode wordt dit kader uitgewerkt, ook in financiële zin, en zeker in onderhandeling met het Wetterskip. Doordat nu ook een deel van de Dm vaarroutes in beheer bij de provincie komen of blijven, verandert het areaal. We kunnen op dit moment niet precies overzien wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Conform de toezeggingen in de Staten proberen we te komen tot een zo efficiënt mogelijke herverdeling van de taken rond het vaarwegbeheer. Uiterlijk maart 2013 komen we met een voorstel. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verbetering infrastructuur 1. Voorbereiding en uitvoering van projecten conform de jaarplanning in Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Toelichting: Voor de investeringswerken zijn op dit moment geen grote afwijkingen te melden t.o.v. de begroting. Hiermee is niet gezegd dat geen van de projecten zonder risico s verloopt of met kleine afwijkingen werkt. Voor toelichting op de investeringsprojecten wordt verwezen de naar toelichting bij onderdeel II Investeringen. Noemenswaardig is de versnelling van het project Noordwesttangent. Deze ligt financieel op koers. Door de werkzaamheden op basis van de zogenaamde Lean Planning methode op te stellen is de verwachting dat de oplevering van het werk met een jaar kan worden vervroegd naar juli Skarster Rien De onderhandeling met het rijk over het versmelten van de aanleg van een aquaduct in de Skarster Rien en het knooppunt Joure loopt. U bent hierover recentelijk bij brief geïnformeerd. Ons uitgangspunt is dat het combineren van beide projecten kostenneutraal kan, door de kosten van de voorfinanciering die van de provincie gevraagd wordt af te zetten tegen de winst van het werk-met-werk maken. Het streven is rond de zomer van 2012 tot bestuurlijke afspraken over dit 12

13 voornemen te kunnen komen. We zullen de afspraken hierover ter goedkeuring aan u voorleggen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde 2012 De majeure infrastructuurprojecten. De kleine en reguliere projecten uit het PVVP. Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Projecten komen gereed in het jaar dat is gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Tenminste 90% Tenminste 90% Prognose 2012 Tenminste 90% Tenminste 90% Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Thema Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening 3. Beoordeling van verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v. (Vaar)wegenverordening 4. Onderzoek naar een professionelere opdrachtgeverschap waarbij de provincie zelf minder aan uitvoering doet 5. Het herijken van de huidige onderhoudsbeleidskaders Toelichting: Onderhoud van de provinciale infrastructuur Incident Management Als wegbeheerder gaan we de mogelijkheden die er op het gebied van Incident Management op de belangrijkste doorgaande wegen in Noord-Nederland onderzoeken. De beoogde deelnemers zijn Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân). De brug Franeker verkeerde in een deplorabele staat; er is een noodreparatie uitgevoerd in afwachting van een definitieve oplossing. Deze noodreparatie zorgt ervoor dat de brug verantwoord in gebruik blijft. Baggerdepots ca De stortingsopbrengsten zijn dit jaar nog onzeker. De aankondiging (juli 2011) dat het vaarwegbeheer in de toekomst grotendeels bij het wetterskip en provincie komt te liggen in het kader van de Waterwet heeft er toe geleid dat de gemeenten minder (onderhouds-) baggerwerken uitvoeren. Hierdoor wordt minder baggerspecie aangeboden door de gemeenten. Voor de baggerdepots wordt nieuwe wetgeving verwacht over de onderafdichting. De consequenties hiervan voor de provincie Fryslân worden in de loop van het jaar duidelijk. Depot Meersloot is vol en moet worden leeggehaald (wettelijke verplichting). Het depot opnieuw volledig herinrichten zal, gezien de afname van de waterbodemsaneringen in Fryslan, niet nodig zijn. Slechts een klein compartiment inrichten voor calamiteiten is voldoende. De kosten voor het leeghalen en herinrichten worden momenteel uitgewerkt. De herinrichting van het depot Trijehûs wordt momenteel voorbereid. De begrote middelen voor dit jaar zullen niet in zijn geheel worden besteed. Bij de 2 de Berap zal het kasritme worden geactualiseerd. De uitvoering zal eind 2013 worden afgerond. Het herinrichtingsplan aan GS worden voorgelegd. Na de uitvoering (eind 2013) zal ook het nazorgplan moeten worden 13

14 vastgesteld. Dit nazorgplan is al in concept klaar, hierin is vooralsnog geen verandering in gekomen. Voor de afhandeling van het project Meilahuizen is een voorziening gevormd. Of deze toereikend is, zal blijken bij de aanbesteding van het werk. Bij de 2 e berap doen wij een samenhangend voorstel inzake de baggerdepots Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening. Het bedienen van bruggen en sluizen conform provinciale besluitvorming en overeenkomsten met derden. Nu de overname van het Prinses Margrietkanaal door RWS een feit is zullen er op basis van het onderliggende convenant afspraken met het Rijk worden gemaakt met betrekking tot bedieningstijden. Ook zal dit terug komen in de visie brugbediening waarbij het Rijk hierin kaderstellend is. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op brugbediening buiten de vastgestelde bedieningstijden. Deze ontwikkeling nemen wij mee in het uitwerkingsvoorstel omtrent de brugbediening Onderzoek naar een professionelere opdrachtgeverschap waarbij de provincie zelf minder aan uitvoering doet Na enige vertraging door werkdruk wordt het project binnenkort weer opgepakt. Verwachting is dat aan het einde van het jaar resultaten bekend zullen zijn. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Nulmeting Streefwaarden Prognose Onderhoudsbaggeren de Lits gebaggerd gestart gereed Cf planni ng Herijken onderhoudsbeleidskaders Gereed gereed Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 2.4 Openbaar Vervoer 1. De bereikbaarheid per openbaar vervoer op peil houden en verbeteren 1.1 Optimalisatie spoorwegennet/netwerkuitbreiding In deze collegeperiode groeien naar drie treinen per uur op het traject Leeuwarden Zwolle Voor het traject Leeuwarden - Groningen zorgen wij voor de voorbereiding van de infrastructurele aanpassingen om een uitbreiding van drie naar vier treinen per uur mogelijk te maken. 1.2 Datawarehouse aanpassen aan nieuwe concessiehouder (per ) 1.3 Programma Duurzaam Openbaar Vervoer Hoofdstructuur: Openbaar (bus)vervoerconcessie noord-zuidwest Fryslân waarbij wordt ingezet op een zo goed mogelijk voorzieningenniveau, waarbij de succesvolle verbeteringen in de lopende concessie gehandhaafd blijven Hoofdstructuur: OV bewerkstelligen dat naast een vervoerswaarde ook meerwaarde biedt aan de maatschappij en zorgt voor continuïteit, zowel in het netwerk als continuïteit voor de toekomst (betaalbaarheid). (zie ook 1.1) Platteland: Onderzoek, lokaal en van onder op, naar nieuwe vormen van Openbaar Vervoer die het antwoord zijn op kleinschalige vervoersoplossingen in het landelijk gebied door het opzetten van pilots Infra/knooppunten: Vormgeven aan verbeteringen afgestemd op specifieke eisen van het gebruik (Verbeteringen op het gebied van uitstraling, veiligheid, 14

15 Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld toegankelijkheid, en comfort) Knooppunten worden ingebed in de samenleving Duurzame brandstoffen: realisatie vulpunt groen gas Leeuwarden, t.b.v. het rijden van de stadsdienstbussen Leeuwarden op groen gas, en de aanschaf van 6 elektrische bussen + realisatie oplaadpunten en stalling Schiermonnikoog, vóór de start van de nieuwe concessie per 09 december ICT-toepassingen: deze staan ten dienste van de doelen uit de visie Duurzaam OV en de daaruit voortvloeiende projecten en pilots. Het maakt projecten mogelijk die anders niet mogelijk zijn.; 2 uitgangspunten: -Goed regelen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data achter de schermen ; - Faciliteren en aanjagen van concrete reisinformatie aan de reiziger vóór de schermen. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Verbeteren verkeersveiligheid met extra inzet voor fietsers 2. Weggebruikers zijn zich bewust van risico s en weten hoe hun gedrag aan te passen 3. Het gebruik van milieuvriendelijk vervoer is gestimuleerd 4. Inwoners kennen de beschikbare mogelijkheden en kunnen bewust kiezen (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Streefwaarden 2012 Prognose 2012 Aandacht voor jongeren Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aandacht voor jonge automobilisten Aantal deelnemers Trials Aandacht jonge automobilisten en Aantal deelnemers Alcholvrij op weg alcohol Aandacht jonge automobilisten, Aantal evenementen Responsible Young alcohol en drugs Drivers Ouderen Aantal deelnemers Rijvaardigheidsdag Senioren Voorlichting/campagnevoering Aantal wisselingen van de uitingen op mottoborden 6 6 II Investeringen Toelichting kleine en reguliere projecten 384 Winsum Noord Het project Winsum - Noord (aansluiting Baaium) is naar voren gehaald op grond van het (ernstige) ongevallenbeeld aldaar. Dit project is een onderdeel van een groter pakket aan maatregelen op de N384 nabij Winsum. Met de gemeente Littenseradiel is een bestuurlijk overleg gevoerd en de gemaakte afspraken zijn schriftelijk bekrachtigd. De rotonde is al ruim anderhalf jaar in gebruik en functioneert naar volle tevredenheid. OV infrastructuur/ Haltevoorzieningen In het kader van de Wet Toegankelijkheid is het de bedoeling minimaal 44%, dit is ruim 200 van de provinciale bushaltes, de perrons te verhogen en verbreden. In de jaren 2008 t/m 2011zijn deze aanpassingen aan de perrons uitgevoerd waar mogelijk in combinatie met lopende projecten en groot onderhoud wegen. Bijna de helft van alle provinciale bushaltes voldoet nu aan de eisen, waarbij alle belangrijkste haltes en ook de iets minder belangrijke haltes op routes zijn aangepakt. 15

16 N354 Fietssnelweg Sneek Woudsend De planvorming van het project is in 2009 afgerond. Gezien de samenhang met andere gemeentelijke en provinciale infrastructurele werken op dit traject, wordt het project gefaseerd uitgevoerd. Dit gebeurt in combinatie met het groot wegen onderhoud en met andere ( w.o. gemeentelijke) wegenwerken in dit gebied. Het beschikbare budget is voldoende om het werk te realiseren. N354 Dearsum Scharnegoutum fase 2 De herinrichting van de bebouwde kom van Dearsum als vervolg op de bij Nij Kleaster in november 2009 opgeleverde tweede ovonde van Fryslân, zal voorjaar 2012 worden aanbesteed. Het gehele project komt naar verwachting gereed in 2012, 2 jaar later dan gepland. De verlegging van kabels en leidingen en het overleg met nutsbedrijven vormde een moeizaam proces in dit project en is mede veroorzaker van de vertraging. N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 In het project Lutkepost Augustinusga worden op basis van nieuwe inzichten m.b.t. het landbouwverkeer op deze weg over het gehele traject passeerstroken op de hoofdrijbaan toegevoegd, zodat doorgaand landbouwverkeer de gewenste doorstromingskwaliteit minder hindert. Verder is het project sterk versoberd en aangepast, onder meer wegens protesten tegen gezamenlijk gebruik van fietsers en landbouwvoertuigen op parallelweg over de brug Blauferlaet. Tractoren blijven op de hoofdrijbaan en er komen passeerstroken. Omdat nieuwe vergunningen nodig zijn zal naar verwachting het project pas in 2013 kunnen worden gestart. N392 Rondweg Gorredijk Het project start voor de zomer 2012 en kan naar huidig inzicht binnen het eerder verhoogde projectbudget worden gerealiseerd. Een dreigende onteigening was nodig om de laatste gronden toch in den minne aan te kunnen kopen, e.e.a. heeft wel een vertraging van ca. 2,5 jaar tot gevolg gehad. N359 Traverse Lemmer Voor de voorkeursoplossing is in totaal circa 37,5 mln. nodig om de huidige Rondweg op te kunnen waarderen, inclusief de realisatie van een aquaduct. Voor het project is reeds beschikbaar een bedrag van 15 mln. voor de realisatie van het aquaduct (PS februari 2010) en een toezegging van de gemeente Lemsterland van 4 mln. In 2011 hebben de betrokken partijen (provincie, gemeente Lemsterland en Rijkswaterstaat) een voorkeur uitgesproken voor een schetsontwerp voor de traverse Lemmer. Dit schetsontwerp is gelijk aan het ontwerp zoals eerder aan de omgeving is gepresenteerd op 6 december Op een aantal punten is dit schetsontwerp nog nader onderzocht; de eindresultaten van dit onderzoek worden begin 2012 verwacht. Eerst moet nu invulling gegeven zijn aan de structurele bezuiniging die binnen programma 2 gerealiseerd moet worden om eventueel ruimte te kunnen bieden aan de financiering van de Traverse Lemmer. Hiervoor wordt een separaat voorstel aan PS voorgelegd. Zodra het Voorkeursschetsontwerp is vastgesteld en de financiering duidelijk is, zal tevens nagegaan worden of er zodanige knelpunten zijn die in 2012 als versnelde maatregel(en) kunnen worden uitgevoerd, vooruitlopend op de latere realisering van de opwaardering van de Rondweg. Voor de uitvoering van deze kleinere maatregel(en) is binnen het MPI nog een bedrag beschikbaar van ongeveer 1,5 mln. 16

17 Toelichting majeure projecten Rondweg Franeker Eerder is al gemeld dat door een mislukte onteigening de rondweg niet in zijn geheel gerealiseerd kon worden. Het (grootste) gedeelte dat wel kon worden uitgevoerd is medio 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. Inmiddels is de grond verworven en kan het laatste gedeelte van de rondweg op korte termijn worden aanbesteed, met oplevering midden Voor de gevolgschadekosten van de mislukte onteigening is de huisadvocaat van de gemeente aansprakelijk gesteld. N928 Rondweg Woudsend (2e fase) De uitvoering van de werken is in volle gang, maar heeft vertraging ondervonden. De openstelling van de rondweg voor het wegverkeer is nu gepland op 1 mei Planning einde werk is nu aansluitend, uiterlijk medio N355 Rondweg Buitenpost Dit project is nagenoeg afgerond, conform planning en binnen budget. Verruiming Prinses Margrietkanaal De bochtaanpassing PM-kanaal-Jeltesleat zal als bijkomend werk worden gerealiseerd. De beschikking hiervoor is door het Rijk afgegeven. Uitvoering vindt plaats in het najaar van Vaarweg Lemmer- Delfzijl 2e fase Brug Burgum Voor dit deelproject van de 2 e fase ligt het realisatieverzoek bij het Rijk. Naar verwachting zou de minister in het eerste kwartaal van 2012 een realisatie beslissing nemen. Dit is niet gebeurd. Richting het rijk is aangegeven dat spoedig een besluit genomen dient te worden, omdat anders de beoogde koppeling in de uitvoering met de Centrale As onder druk komt te staan. Zodra de middelen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, zullen de Staten worden gevraagd een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Aan de contractvoorbereiding wordt gewerkt. Bruggen Skûlenboarch/Kootstertille Voor de deelprojecten Skûlenboarch en Kootstertille is er sprake van een MER-procedure, deze is inhoudelijk afgerond. De afhandeling van de MER-procedure wacht nog op de afronding van het PIP. De besluitvorming inzake de MER staat gepland voor najaar De benodigde begrotingswijziging is bij actualisatie van de investeringen bij de kadernota aangepast. Vrijbaan Noordwesttangent Het project Noordwesttangent ligt financieel op koers. De planning van de werkzaamheden zijn bijgesteld op basis van de zogenaamde Lean Planning methode. De verwachting is daardoor nu dat de oplevering van het werk met een jaar kan worden vervroegd naar juli De Centrale As Na de positieve uitspraak van de Raad van State inzake procedure tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Centrale As zijn de onderhandelingen met betrekking tot de grondverwerving geïntensiveerd opgepakt. De procedures tegen het PIP hebben het project behoorlijk vertraagd; mede a.g.v. de (provinciale) financieringssystematiek welke op het project van toepassing heeft e.e.a. tot hoge kosten geleid en is de post onvoorzien van het project aan de krappe kant (ook in het licht van opgelegde bezuinigingstaakstellingen). Daarnaast heeft het op hold zetten van de grondverwerving geleid tot additionele vertraging. In het grondverwervingsproces worden de instrumenten vrijwillige kavelruil / minnelijke verwerving / onteigening in onderlinge samenhang 17

18 ingezet. Zodra de gronden in bezit zijn (dan wel voldoende zicht op verwerving) wordt gestart met de aanbestedingsprocedure van de uitvoeringscontracten. Inmiddels is van het eerste deelproject (Zuid 1 rondweg Garyp) de aanbesteding gestart (1e kwartaal 2012). Verder is er sprake van integratie op uitvoeringscontract niveau tussen weg en gebiedsontwikkeling. In dat verband speelt ook de besluitvorming inzake de financiering van de uitvoering(swerken) van de gebiedsontwikkeling. Ook in organisatorisch perspectief wordt van deze integratie uitgegaan, o.m. in het plan van aanpak voor de uitvoering. Door allerlei optimalisaties in het licht van technische uitvoering, ruimtelijk kwaliteit en uitvoeringsstrategie (MKB) alsmede de eerste aanbestedingsresultaten van de uitvoeringscontracten is in de 2de trimesterrapportage in meer concrete zin zicht op de richting waarin de reservepositie van het project zich ontwikkelt. N381 Op 30 november 2011 is, overeenkomstig de planning, het PIP voor de N381 vastgesteld. Er zijn tien beroepen tegen het PIP en 3 verzoeken om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Tevens zijn vier beroepen ingesteld tegen het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden N381. Het tijdstip waarop het PIP onherroepelijk wordt, is afhankelijk van de behandeltermijn en uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting zal de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het derde of vierde kwartaal van 2012 volgen. De behandeltermijn en uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen leiden tot een latere oplevering van het project N381 Drachten Drentse grens. Bij de behandeling van het PIP door U is één motie aangenomen die een financiële consequenties kan hebben, namelijk een verdiepte ligging van de N381 bij Oosterwolde Zuid. In het afgelopen kwartaal is hier aanvullend onderzoek naar verricht. Wij hebben U eind maart 2012 op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek. De meerkosten van een verdiepte ligging van de N381 ter plaatse van Oosterwolde Zuid bedragen ,-. Uitvoering is afhankelijk van voldoende dekking binnen het project (aanbestedingsresultaat). Ook is door de Gebiedscommissie N381 het inrichtingsplan aan GS aangeboden. De uitvoering van dat plan is bij de behandeling van het PIP N381 door U randvoorwaardelijk voor de aanleg van de weg gesteld. Wij leggen in kwartaal een dekkingsvoorstel aan U voor om deze gebiedsontwikkeling financieel te dekken. Het ontwerp inrichtingsplan wordt vanaf medio april 2012 voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de uitvoering wordt gestreefd om maatregelen van de weg en gebiedsontwikkeling bij elkaar in realisatiecontracten onder te brengen. Insteek hierbij is om synergievoordelen (kostenbesparingen) te bewerkstelligen. Het project N381 Drachten Drentse grens ligt financieel op koers. Ook de planning van het project ligt op koers. De geplande oplevering voor het gehele werk in 2014 komt langzaam aan onder druk te staan. Er wordt nagedacht over de vraag of temporisering in de uitvoering i.v.m. de marktomstandigheden wenselijk is. Toelichting Rijksprojecten (rijksinfrastructuur en/of medefinanciering rijk) Vrijbaan Haak / WIW De voorbereiding voor de uitvoering van de Westelijke Invalsweg (WIW) en de Haak om Leeuwarden is nog steeds in volle gang. De aanbesteding van de aquaducten in de N31 en de WIW is opgestart. Gunning wordt voorzien begin mei van dit jaar. ProRail heeft, als gedelegeerd Opdrachtgever, de aanbestedingsprocedure geleid voor het contract Haak Midden + onderdoorgangen WIW. De aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting in april 2012 afgerond. 18

19 De contractvoorbereiding voor het contract Haak Noord is afgerond en getoetst. Momenteel loopt een onderzoek naar het verder opdelen van dit contract, zodat er contracten kunnen worden aanbesteed van minder grote (financiële) omvang, waardoor het MKB meer mogelijkheid tot zelfstandig inschrijven krijgt en zodoende ook ervaring kan opdoen met de UAV-GC systematiek. De definitieve opdeling moet nog worden vastgesteld (april). Op woensdag 21 maart jl. heeft de raad van state een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak tegen de verleende Flora & Faunaontheffing. Uitkomst is dat ontheffing onvolledig is. Het ministerie van EL&I (bevoegd gezag) heeft 2 maanden gekregen om de ontheffing volledig te maken. Vooralsnog heeft dit geen consequenties voor de mijlpalen in de planning. De planning komt wel onder druk te staan. Het projectbureau is op haar nieuwe locatie in gebruik genomen. Inrichting tot informatiecentrum vindt plaats in juni Studenten van de opleiding Communicatie en Multimediadesign hebben in het kader van het Onderwijsprogramma van Vrij Baan een inrichtingsplan gemaakt. De bruikbare onderdelen hiervan worden verder uitgewerkt.. In januari is de gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart. Het betreft 12 dossiers. Gerechtelijke procedure wordt naar verwachting afgerond in juni. Naast het gerechtelijke spoor, blijft het proces van minnelijke verwerving doorlopen Drempelverwijdering Boontjes (de vaarroute van Kornwerderzand naar Harlingen) De huidige planning gaat uit van realisatie in najaar De procedures voor de benodigde vergunningen liggen op schema. Met de natuurorganisaties zal de afspraak m.b.t. een (natuurbouw)project verder worden uitgewerkt. Op dit moment wordt een geringe overschrijding van de planstudiekosten voorzien, dekking zal plaats moeten vinden uit de projectkosten. Naar huidig inzicht zijn de voor uitvoering begrote projectkosten zoals met het rijk overeengekomen voldoende. Vrijbaan Drachtsterweg en omgeving Het bestemmingsplan voor de ombouw van de Drachtsterweg naar een verdiepte ligging en het aquaduct is op opnieuw ter visie gelegd. Bijgevoegd is gedetailleerder en aanvullende informatie (o.a. actuele verkeersprognoses, milieukundig bodemonderzoek, geactualiseerde geluidsrapportage e.d.). Na de eerste ter visie legging zijn vier zienswijzen ingediend. Met deze hernieuwde ter visie legging wordt geprobeerd op voorhand de zienswijzen (evt. later uitmondend in beroepen) weg te nemen. De start van de aanbesteding wordt herijkt op basis van de straks ingediende zienswijzen. In de afgelopen periode is een verdere uitwerking met het opstellen van de realisatiecontracten uitgevoerd. In het verlengde van Haak/WiW is het onderwerp duurzaamheid verder uitgewerkt. De eindrapportage is in afronding. Er worden veel maatregelen verwerkt in de contracten. Daarnaast wordt een methode ontwikkeld om te kunnen communiceren over duurzaamheid bij dit project. Een architectenbureau is begonnen met uitwerking van de beeldkwaliteit voor het aquaduct, op basis van de kaders uit het Ambitiedocument. Deze heeft ook het ontwerp van het aquaduct in de Westelijke invalsweg opgesteld. De gemeente is bezig met de afronding van het inpassingsplan voor de verdiepte ligging. De sloepenroute tussen het Van Harinxmakanaal en de Potmarge, via het Drachtsterplein, wordt integraal onderdeel van het project en toegevoegd aan de projectscope. Dit komt o.a. tot uiting bij architectuur, inpassing en duurzaamheid. 19

20 Traverse N31 Harlingen Het project ligt op schema. De tervisielegging van de zienswijzeprocedure voor dit Ontwerp Tracébesluit-MER is afgerond op 23 februari De beantwoording van de zienswijzen vindt voor de zomer plaats. De eerste concepten van de realisatieovereenkomst zijn gereed. Naar verwachting zal deze overeenkomst medio 2012 aan de Staten worden voorgelegd. In de stuurgroep zijn met rijkswaterstaat financiële afspraken gemaakt voor de overgangsfase naar de realisatiefase. Voor de voorbereiding van de realisatiefase is door de staten krediet beschikbaar gesteld. Knooppunt Joure Het rijk trekt de planstudie van het project Knooppunt Joure. Het ontwerp van het project is geschikt gemaakt voor een snelheid van 130 km/uur. Het ontwerp Tracébesluit (OTB/M.e.r.) is afgerond en zal in mei door de minister ter visie worden gelegd. De eerder gemelde vertraging is iets meegevallen, doordat de gevolgen van het klaarmaken van het ontwerp voor de 130 km/uur als maximum snelheid, minder groot waren dan voorzien. Hierdoor is de oorspronkelijke planning waarbij de nieuwe knoop in gebruik kan worden genomen weer haalbaar. Verwachting is openstelling voor verkeer in Het huidige plan voor knooppunt Joure, zoals vastgelegd in het OTB, past binnen de budgettaire randvoorwaarden. Wel is hiervoor bepalend de wijze waarop afspraken gemaakt worden over de realisatie van het project. Voor de zomervakantie zal de realisatieovereenkomst, waarin dit wordt vastgelegd, afgerond en ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd In het BO-Mirt van november 2011 zijn afspraken gemaakt met de minister over het aquaduct Skarsterrien. Op dit moment lopen verdere onderhandelingen over de samenvoeging van de bouw van het aquaduct met knooppunt Joure. Een voorfinancieringsconstructie is dan nodig. Ook hierover zal voor de zomervakantie van 2012 duidelijkheid komen. Een voorstel zal worden meegenomen in de besluitvorming over de realisatieovereenkomst Knooppunt Joure. A7 Sneek Het project is vrijwel afgerond. Maar loopt zoals al eerder gemeld vertraging op. Deze vertraging is tweeledig: Het realiseren van nog een projectonderdeel, nl de fietsbrug op de Woudvaartbrug en het weefvak op de Woudvaartbrug. De uitvoering hiervan is gekoppeld aan noodzakelijk onderhoud van de brug in de rijksweg. Dit onderhoud behoort niet tot de scope van het project gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek, maar kan in de uitvoering hiervan niet los worden gezien. De uitvoering van de fietsbrug wacht op besluitvorming bij Rijkswaterstaat over dit onderhoud. De budgetten zijn gereserveerd. Inmiddels is het Rijk uit de versterkingsmiddelen. De contracten worden voorbereid en uitgevoerd in de tweede helft van dit jaar en volgend jaar. Kleine onderhouds en reparatiewerkzaamheden en afronding contracten. Deze zullen dit jaar nog doorlopen. Belangrijkste onderdelen zijn de aanpassing van de Rotonde Tingieterstraat, en de openstaande herstelwerkzaamheden aan de aansluiting Sneek-oost (nog openstaande punten op het betreffende contract met de aannemer). Met Het Rijk is afgesproken om de huidige overeenkomst af te sluiten en voor de resterende werkzaamheden aan de Woudvaartbrug een separate overeenkomst te sluiten. RSP Spoor Heerenveen - Groningen Zoals bij de jaarstukken gemeld is In 2011 is hard gewerkt aan het voorbereiden van de aanbesteding van de spoorlijn Heerenveen Groningen. Eind 2011 is in een breed bestuurlijk overleg met gemeenten en provincie Groningen vastgesteld dat er nog aanvullende vragen zijn alvorens tot adequate besluitvorming over te gaan. Deze vragen hebben betrekking op nadere onderbouwing van cijfers (waaronder kosten voor investering, onderhoud en beheer en exploitatie) en inzicht in de betekenis van de spoorlijn als deze ooit doorgetrokken wordt naar 20

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012 Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2012 (januari t/m maart 2012) 27 juni 2012 Provinciale Staten 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e Berap 3 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer

1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer 1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer Portefeuillehouders: mevrouw S.A.E. Poepjes en de heer J.G. Kramer Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? Voor het programma Verkeer en vervoer geven wij in deze

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2013

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2013 Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2013 (januari t/m maart 2013) 19 juni 2013 Provinciale Staten 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e berap 6 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer

1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer 1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer Portefeuillehouders: mevrouw S.A.E. Poepjes (verkeer en vervoer) en de heer J.G. Kramer (openbaar vervoer) Inleiding De provincie streeft naar een duurzaam verkeers-

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2013

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2013 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2013 (januari t/m augustus 2013) 24 september 2013 Gedeputeerde Staten van Fryslân 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 2

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 13 april wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 15 maart 2016

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : n.v.t. Ôfdieling : Financien Planning en Control Behanneljend amtner : M.C.M. Lubach - van der Elst Tastel : 5596 Registraasjenûmer

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2014 (januari t/m augustus 2014) 12 november 2014 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 2 e berap 6 1.2

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Eerste Bestuursrapportage. uitvoering Begroting 2010

Eerste Bestuursrapportage. uitvoering Begroting 2010 Eerste Bestuursrapportage uitvoering Begroting 2010 (januari t/m maart 2010) 18 mei 2010 Gedeputeerde Staten van Fryslân Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Veranderingen in de 1 e Bestuursrapportage 2010 3 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2012 (januari tot en met augustus 2012) 28 november 2013 Provinciale Staten van Fryslân 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Planning PS-stukken 2015-2017

Planning PS-stukken 2015-2017 Planning PSstukken t.b.v. presidium 14 januari Planning PSstukken 2017 De ambtelijke organisatie kan deze onderwerpen op de voorgestelde datum aanleveren, het presidium bepaalt uiteraard wanneer onderwerpen

Nadere informatie

F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n. Begroting 2009

F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n. Begroting 2009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2009 Begroting 2009 g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 4 j u n i 008 Begroting 2009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Colofon Voor

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 novimber 2010 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Alle Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : T.S. Nieuwhof Tastel : 5568 Registraasjenûmer : 00915689 Primêr nûmer

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m maart 2015) 24 juni 2015 Provinciale Staten 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e Berap 6 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 7 s e p t e m b e r 009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen Betreft: Decentralisatieie Waddenfonds Assen, 6 augustus 2012 Geachte leden van Provinciale Staten 1. Aanleiding De Algemene Rekenkamer (AR) heeft in haar

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Planning PS-stukken

Planning PS-stukken Planning PSstukken t.b.v. presidium 22 maart Planning PSstukken 2020 De ambtelijke organisatie kan deze onderwerpen op de voorgestelde datum aanleveren, het presidium bepaalt uiteraard wanneer onderwerpen

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2014 Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2015 De

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie

HOLLAND. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten

HOLLAND. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten HOLLAND van Gedeputeerde Staten Onderwerp Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MP!) 2015 t/m 2029 en Meerjarenprogramma Onderhoud Infrastructuur (MPO) 2015 t/m

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie