RIJGEDRAG EN PAY-AS-YOU-DRIVE VERZEKERING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIJGEDRAG EN PAY-AS-YOU-DRIVE VERZEKERING."

Transcriptie

1 RIJGEDRAG EN PAY-AS-YOU-DRIVE VERZEKERING. Gedragsverandering, belonen, straffen, en informatievoorziening. Chris Dijksterhuis*, Ben Lewis-Evans, Bart Jelijs, Anne den Heijer, Peter van Wolffelaar, Jeroen Meijer, Dick de Waard, Karel Brookhuis & Oliver Tucha Neuropsychologie, Verkeerspsychologie groep, Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen. *Tel: * Een overzicht van twee jaar onderzoek. In opdracht van Univé en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2 WAT IS EEN PAY-AS-YOU-DRIVE (PAYD) VERZEKERING? PAYD verzekeren houdt in dat de maandelijkse kosten voor de verzekerde worden vastgesteld op basis van het individuele rijgedrag. Een PAYD verzekering moet de verzekerde stimuleren veilig en milieuvriendelijk te rijden, en zal daarmee het aantal verkeersongelukken en de ecologische voetafdruk van autorijden reduceren. ONDERZOEKSVRAGEN. In mei 2012 is begonnen met dit PAYD project om de volgende twee hoofdvragen te beantwoorden: 1. Welke variabelen hebben de meest positieve invloed op de verkeersveiligheid en hoe kunnen data waar Univé via hun e-support systeem toegang toe heeft het beste gebruikt worden? 2. Op welke manier en op welk moment kan informatie uit een e-support product het beste worden teruggekoppeld aan bestuurders, zowel in hun voertuig als daarbuiten? Het onderzoek dat is opgezet om deze vragen te beantwoorden kende drie hoofdfasen en het laatste eindverslag werd in maart 2014 opgeleverd. EERSTE RAPPORT: EEN LITERATUUROVERZICHT Een PAYD verzekering heeft een aantal voordelen ten opzichte van traditionele verzekeringsvormen. Het is eerlijker omdat de kosten voor de verzekerde individueel bepaald worden, transparanter, en kan voor individuen de kosten van een autoverzekering verlagen. Indien breed uitgezet, zijn de geschatte maatschappelijke voordelen van PAYD substantieel, zoals een reductie van het aantal gereden kilometers, het aantal ongelukken, brandstofconsumptie en CO 2 uitstoot. Veel bestaande PAYD verzekeringen zijn gebaseerd op het aantal gereden kilometers, omdat iemand met een hoog kilometrage een grotere totaalkans heeft bij een incident betrokken te raken. Echter, andere karakteristieken van rijgedrag, zoals de tijdstip waarop gereden wordt, het begaan van snelheidslimietovertredingen en rem-, acceleratie-, en stuurgedrag kunnen de positieve effecten van PAYD verder vergroten. Een PAYD systeem zal het individuele rijgedrag moeten monitoren. Om eventuele zorgen over privacy te verminderen en dus de acceptatie van een PAYD systeem te vergroten, wordt aangeraden de individuele voordelen te benadrukken. Bijvoorbeeld, door PAYD te positioneren als een product waar alleen maar voordelen mee te behalen zijn in de vorm van kortingen, cashbacks, of bonussen. Vanuit de psychologie wordt de voorkeur gegeven aan belonen en niet aan straffen, omdat een beloning duidelijk maakt welk gedrag in de toekomst vertoond dient te worden en omdat dit positieve associaties tot stand brengt met, in dit geval, het PAYD product. Bij zowel belonen als straffen wordt de effectiviteit bepaald door de zekerheid dat deze beloning of straf komt, en hoe snel deze volgt op gedrag. De grootte van een beloning of straf is niet noodzakelijkerwijs de belangrijkste factor. Mensen trekken zich vooral iets aan van belonen en straffen als zij de uitdeler hiervan als een autoriteit beschouwen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen hier hun voordeel mee doen door zichzelf te positioneren als een expert op het gebied van rijgedrag. Hiernaast hebben mensen ook de neiging zich te conformeren aan anderen als zij overeenkomsten zien tussen zichzelf en bijvoorbeeld andere PAYD gebruikers dan wel de verzekeraar. Verzekeraars kunnen gebruik maken van deze menselijke neiging mee te willen doen met anderen

3 door de verzekerde te informeren over hoe anderen presteren. Dit kan echter ook averechts werken, met name als anderen het beter doen dan de betrokken bestuurder. Een andere mogelijkheid om de werking van PAYD te versterken is de gebruikers hiervan te vragen prestatiedoelen voor zichzelf te formuleren, waarover ze vervolgens feedback kunnen ontvangen of opvragen. Concluderend, PAYD heeft zowel individuele als maatschappelijke voordelen. Een PAYD beloningssysteem dat gebaseerd is op meerdere aspecten van het rijgedrag, in combinatie met onmiddellijke terugkoppeling van informatie over het eigen rijgedrag, voldoet het beste aan de hierboven geschetste principes om het rijgedrag veiliger en milieuvriendelijker te maken. TWEEDE RAPPORT: HET UNIVÉ KLANTENONDERZOEK Bijna 3700 Univé klanten werden benaderd en gevraagd een online vragenlijst in te vullen met betrekking tot de toekomst van autoverzekeringen. Dit waren zowel klanten met een autoverzekering die al gebruik maakten van Univé s e-support service (525), als klanten met een autoverzekering zonder e-support (1693) en klanten met een Univé gezondheidsverzekering, maar zonder Univé autoverzekering (1479). Van de mensen in de eerstgenoemde categorie vulde ongeveer 9% de vragenlijst in. Van de andere categorieën deed ongeveer 5% van mee met het onderzoek (202 in totaal). Dit relatief lage percentage doet vermoeden dat met name klanten met een relatief hoge interesse voor deze nieuwe technieken hebben meegedaan met het onderzoek. Uit de antwoorden op deze vragenlijst komt naar voren dat de respondenten over het algemeen positief zijn over het e-support systeem, ook al wordt de website niet vaak bezocht. De respondenten lijken interesse te hebben om een PAYD systeem (op proef) uit te proberen. Hierbij wordt een mogelijke korting op de premie vanaf 10 euro per maand de moeite waard gevonden. De respondenten hadden geen opvallende voorkeuren voor het type informatie dat een PAYD systeem zou moeten terugkoppelen. Wel is men positief over een systeem dat bij ongevallen automatisch de hulpdiensten alarmeert. Om op de hoogte te blijven van de eigen prestaties geeft men de voorkeur aan s. Er was nauwelijks interesse om PAYD informatie te delen op social media, te gebruiken voor het opstellen van rijprestatiedoelen, of te gebruiken om zichzelf te vergelijken met anderen. De respondenten gaven aan dat veiligheid het belangrijkste aspect van autorijden is, maar denken niet dat rijden met PAYD systeem hen een veiliger bestuurder maakt, waarschijnlijk omdat de meeste respondenten zichzelf al beschouwen als zeer veilige bestuurders. Interesse in de impact van het rijgedrag op het milieu was er nauwelijks. Voor de verzekeraar geeft dit aan dat het benadrukken van de financiële voordelen van PAYD het meest belovend is.

4 DERDE RAPPORT: HET PAYD INTERFACE ONTWERP Als opstapje naar de simulator onderzoeken werd door middel van een online vragenlijst (n=119) verschillende varianten van een PAYD interface voor gebruik in de auto vergeleken. De best gewaardeerde interface is hieronder weergegeven. FIGUUR 1. DE WINNAAR VAN HET VRAGENLIJSTONDERZOEK, WEERGEGEVEN IN TWEE TOESTANDEN. OP HET BOVENSTE PANEEL STAAT HET TOTAAL VERDIENDE BEDRAG EN EEN INDICATIE OF ER OP DAT MOMENT GELD VERDIEND OF VERLOREN WORDT. OP HET MIDDELSTE PANEEL STAAN DE WAARDEN VAN HET HUIDIGE RIJGEDRAG PLUS DE CRITERIA VOOR OVERSCHRIJDINGEN. OP HET ONDERSTE PANEEL STAAT DE GELDENDE MAXIMUM TOEGESTANE RIJSNELHEID EN MET VISUELE WAARSCHUWING INDIEN DEZE WORDT OVERSCHREDEN. VIERDE RAPPORT: DE SIMULATORONDERZOEKEN In totaal werden twee PAYD onderzoeken uitgevoerd in een rijsimulator van de Rijksuniversiteit Groningen. In het eerste onderzoek werd onmiddellijke terugkoppeling van het rijgedrag via de interface in de auto (zie Figuur 1) vergeleken met informatieterugkoppeling op een later tijdstip via een website, en met autorijden zonder informatieterugkoppeling (de controle conditie). In totaal werden 60 deelnemers uitgenodigd en willekeurig ingedeeld in één van de drie zojuist genoemde condities. Iedere deelnemer reed ongeveer 100 minuten in de rijsimulator, verdeeld over twee sessies. Tijdens elke sessie werd één baselinerit gereden, waarin rijgedrag niet gekoppeld werd aan een beloningsstructuur en één PAYD-rit. Deelnemers in de web feedback conditie bekeken vóór aanvang van de tweede sessie de webpagina waarop hun rijgedrag was samengevat. Om een PAYD beloningsstructuur te simuleren werd de deelnemers van de twee niet-controle groepen verteld dat 6 euro verdiend kon worden, bovenop een gegarandeerde vergoeding van 15 euro, indien zij hun rijgedrag aan pasten aan de criteria van het PAYD systeem. Rijgedrag werd op een positieve manier beïnvloed door het PAYD systeem. Dat wil zeggen, vergeleken met de baselineritten, nam tijdens de rit dat beide groepen feedback gekregen hadden het gemiddeld aantal sterke acceleratie-,rem- en stuurmomenten per minuut af met 59%, 52%, 72% in de webgroep en met 79%, 71%, 83% in de in-car-groep. Ook het aantal snelheidsovertredingen nam af. De webgroep liet een afname van 90% zien en de in-car-groep een afname van 94%. Voor de in-car-groep, die direct feedback kreeg, was deze grootte van verandering al aanwezig tijdens de eerste rit waarin het PAYD systeem werd toegepast. Hoewel het PAYD systeem ook het rijgedrag van de webgroep tijdens de eerste sessie positief beïnvloedde, was deze invloed maximaal

5 tijdens de tweede sessie (aangegeven met de bovenstaande percentages), dus nadat de deelnemers in deze groep feedback hadden ontvangen. Vergeleken met de controle groep, reden de deelnemers in de andere twee groepen rustiger, ook tijdens de baselineritten. Gemiddeld over alle ritten, lieten de twee feedback groepen tijdens de PAYD ritten minder sterke acceleratie-,rem- en stuurmomenten en snelheidsovertredingen per minuut van zien; respectievelijk 48%, 49%, 53%, en 63%. Tijdens de PAYD ritten was dit verschil nog groter. Voor een gedetailleerd beeld van alle gevonden effecten verwijzen wij naar het rapport. Zoals aangegeven, verbeterde de koppeling met een beloningsstructuur het rijgedrag van beide feedbackgroepen aanzienlijk. Desondanks is de conclusie dat het rijgedrag het meeste verbetert bij onmiddellijke feedback, niet alleen vanwege afname van het rijgedrag zoals hierboven beschreven, maar ook omdat ook rijgedrag dat niet werd beloond alleen bij deze groep verbeterde. Men reed minder risicovol in de zin dat men meer tussenruimte nam bij het oversteken van een kruising en langere volgtijden ten opzichte van auto s voor hen in acht nam. Ook werd het rijden met directe feedback door de bestuurders niet ervaren als moeilijk of risicovol. In het tweede simulatoronderzoek zijn zes interface varianten vergeleken: de originele interface zoals eerder gebruikt, een interface waarbij geld vervangen was door een hoog aantal punten, een interface waarop een percentage in plaats van geld werd afgebeeld, een interface waarbij het bovenste paneel niet werd afgebeeld, een interface waarbij alleen de horizontale balken te zien waren, een interface met alleen de maximum toegestane rijsnelheid plus de waarschuwing en tot slot, een non-informatieve, lege interface als controle variant. Elke deelnemer (n=33), reed met elk van de zes varianten een deel van de route zoals gebruikt in het eerste simulatoronderzoek (zo n 30 min in totaal). De resultaten lieten opnieuw zien dat rijden met informatie over het eigen rijgedrag en de daaraan gekoppelde beloningsstructuur het rijgedrag verbetert ten opzichte van rijden zonder een PAYD systeem. Verschil in rijgedrag tussen de vijf informatieve interfaces werd niet gevonden. De meeste deelnemers gaven de voorkeur aan het originele ontwerp. De verschillen in voorkeur in combinatie met relatief kleine verschillen in rijgedrag suggereren dat personalisatie van een PAYD interface een optie is om het product aantrekkelijker te maken. Concluderend, uit de simulatoronderzoeken bleek dat autorijden met een PAYD systeem positieve effecten had op het rijgedrag, dat zowel veiliger als milieuvriendelijker werd gereden. Hoewel rijden met onmiddellijke feedback een sneller en breder positief effect heeft op rijgedrag, was het verschil tussen onmiddellijke en vertraagde informatieterugkoppeling uiteindelijk relatief klein. De data suggereren zelfs dat alleen weten dat een PAYD systeem aanwezig is al een positief effect heeft op het rijgedrag. CONCLUSIE PAYD heeft een positief effect op rijgedrag, en heeft een goede kans het aantal schademeldingen en dus kosten te verminderen. De vier rapporten, die hier in een kort overzicht zijn weergegeven, geven dit aan. Dit is vooral goed nieuws voor de jonge groep bestuurders, die een relatief hoog risico hebben op ongevallen in het verkeer. Maar ook voor de maatschappij als geheel is het positieve effect op de verkeersveiligheid en milieu een voordeel. Hoewel na uitgebreid literatuuronderzoek en rijsimulatoronderzoek gesteld kan worden dat alle signalen de goede kant uitwijzen kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld of PAYD haar potentie zal waarmaken. Daarvoor is het noodzakelijk de proef op de som te nemen met werkelijke PAYD (verzekerings)constructies.

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS STAGEVERSLAG MASTER BUSINESS ANALYTICS Auteur Lidewij Kooiman Begeleiders ir. Raoul Wilmans (MeasureWorks) dr. Sandjai Bhulai (VU) dr. Eduard Belitser

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Onderzoek Effectiviteit. Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie

Onderzoek Effectiviteit. Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie Onderzoek Effectiviteit Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie Annemieke Voogd Oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Cohesie... 4 Commitment... 4 Werktevredenheid...

Nadere informatie

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering De rol van verschillende goal frames Bram Vreugenhil Studentnummer: 0371211 Specialisatie: Arbeids- en Organisatiepsychologie Begeleider: Michel

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Grip op Klauwen. Eindverslag

Grip op Klauwen. Eindverslag Grip op Klauwen Eindverslag ZLTO, april 2014 1 Inhoudsopgave Algemeen...3 Doelstelling en resultaten...4 En nu verder... 14 Bijlagen... 15 Bijlage 1 Eindverslag quickscan Bijlage 2 Poster integrale adviesaanpak

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld 1 Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 2 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Kilometerquotering. Ernst Röell 4149661. June 18, 2014

Kilometerquotering. Ernst Röell 4149661. June 18, 2014 Kilometerquotering Ernst Röell 4149661 June 18, 2014 1 Inleiding Louis Couperus omschreef omstreeks 1889 in zijn boek Eline Vere wat tegenwoordig een file genoemd zou worden. Het is niet onwaarschijnlijk

Nadere informatie