Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord 5 Exploitatierekening in één oogopslag 8 Bestuursverslag 10 1 Bedrijfsvoering Integratie met de Koninklijke Bibliotheek Cultural governance Herinrichting van de organisatie Indirecte baten Indirecte kosten Communicatie 19 2 Verantwoording naar rol De rol van landelijk regisseur Beleidsverantwoordelijke informatie Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel lezen, leren en informeren Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel beleid, kennis en innovatie De rol van facilitator Beleidsverantwoordelijke informatie Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel lezen, leren en informeren Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel lezen, leren en informeren Aangepast Lezen De rol van adviseur Beleidsverantwoordelijke informatie Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel beleid, kennis en innovatie De rol van expert Beleidsverantwoordelijke informatie Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel beleid, kennis en innovatie De rol van kennisdeler Beleidsverantwoordelijke informatie Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel beleid, kennis en innovatie De rol van kwaliteitsbewaker Beleidsverantwoordelijke informatie Beleidsverantwoordelijke informatie, onderdeel lezen, leren en informeren 64 3 Vaststelling 67 foto voorzijde: Jørgen Koopmanschap

3 Jaarrekening 68 4 Balans De balans per 31 december 2014, na resultaatverwerking Grondslagen Algemene grondslagen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Toelichting op de balans Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen 78 5 Exploitatierekening De (categoriale) exploitatierekening Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting op de exploitatierekening 83 Bijlage 1 Controleverklaring 90 Bijlage 2a Prestatieverantwoording 2014 (Model III) 94 Bijlage 2b Toelichting prestatieverantwoording Bijlage 3 Overzicht van (inter-)nationale activiteiten en publicaties 98 Bijlage 4 Lijst van namen, begrippen en afkortingen 104

4

5 Voorwoord Een nieuw hoofdstuk Vorig jaar schreef ik op deze plaats over onze stippen op de horizon en de reis daar naar toe. Sinds de oprichting van het SIOB in 2010 maken we deze reis zelfstandig, maar altijd in verbinding met organisaties die dezelfde doelen nastreven. Met onze reisgids visie en missie in de hand hebben we op deze manier de afgelopen jaren heel veel stippen op de horizon bereikt. Daarvan hebben we steeds een reisverslag gemaakt in de vorm van een jaarverslag. Voor u ligt het reisverslag over Opnieuw hebben we heel veel stappen gezet die ons dichter bij onze doelen brengen. Ik denk aan de gepubliceerde toekomstvisie voor bibliotheken en de activiteiten die daaruit zijn voortgekomen. Het SIOB heeft zitting in het bestuur van de stichting Certificering Openbare Bibliotheken en heeft samen met partnerorganisaties een nieuw kwaliteitskader vastgesteld voor openbare bibliotheken voor de jaren Op het Nationale Bibliotheekcongres is in aanwezigheid van prinses Laurentien en de minister van OCW belangrijke kennis gedeeld. Het SIOB faciliteert en stimuleert online kennisuitwisseling via Biebtobieb. Innovatie krijgt steeds meer vorm in de sector dankzij de Innovatieraad die het SIOB heeft ingesteld. Diverse programma s en samenwerkingsverbanden zet het SIOB in om lezen en leesplezier te bevorderen. Ook worden mensen met laaggeletterdheid of een leesbeperking maximaal ondersteund. In dit jaarverslag leest u over nog veel meer behaalde resultaten. Als Raad van Toezicht zijn we trots op wat het SIOB heeft bereikt. Op deze plaats willen wij onze medewerkers dan ook complimenteren voor hun inzet, loyaliteit en resultaatgerichtheid. Vanaf 2015 krijgt onze reis een nieuwe dimensie. Het landschap waarin we werkzaam zijn verandert dusdanig, dat we het hoofdstuk van onze zelfstandige reis sluiten. We slaan een nieuw hoofdstuk op, waarbij we versterking zoeken om onze reisdoelen te kunnen blijven behalen in het veranderende landschap. Voortaan zullen we samen met de Koninklijke Bibliotheek verder reizen. Een hoofdstuk is onderdeel van een serie gebeurtenissen die de schrijver aan ons voorbij laat trekken. Als SIOB sluiten we dan wel een hoofdstuk, maar in het nieuwe hoofdstuk geven we gewoon weer acte de présence. We zetten onze reis onverminderd voort, maar in een nieuwe setting: onder de vlag van de Koninklijke Bibliotheek. Ieder nieuw hoofdstuk is spannend. De schrijver wisselt van hoofdpersoon, invalshoek en locatie. Wat gaat er gebeuren? Welke gebeurtenissen krijg je als lezer voorgeschoteld? Ook in onze 5

6 situatie doet zich dat voor. De hoofdpersoon voor stelseltaken binnen de sector openbare bibliotheken is voortaan de Koninklijke Bibliotheek. Het SIOB houdt op te bestaan. De invalshoek is een vernieuwde nationale bibliotheek die meer synergie en samenhang aanbrengt binnen de sector. En locatie van handelen is vanaf 1 januari 2015 het gebouw aan de Prins Willem-Alexanderhof 5 in Den Haag. Aan het begin van dit nieuwe hoofdstuk krijgt de lezer niet gelijk plotwendingen voorgeschoteld. Onze medewerkers gaan over naar de Koninklijke Bibliotheek en zetten daar hun werkzaamheden voort. Op termijn zullen er echter ongetwijfeld veranderingen gaan plaatsvinden om nieuwe stippen op de horizon te kunnen bereiken. Met deze cliffhanger gaan we het nieuwe jaar in. Mr. Frank de Grave Voorzitter Raad van Toezicht 6

7 7

8 Exploitatierekening in één oogopslag 8

9 Exploitatie (bedragen x 1.000) Initiële begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 algemeen digitale innovatie totaal algemeen digitale innovatie totaal Beheerlasten personeel Lonen Sociale lasten Pensioenpremie Inhuur derden Opleidingen / bijscholing Reis- en verblijfkosten Overig Frictiekosten Beheerlasten materieel Kantoorkosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Overig Frictiekosten Activiteitenlasten materieel Bedrijfsvoering Corporate communicatie Lezen, Leren en Informeren Aangepast Lezen Lezen, Leren en Informeren Beleid, Kennis en Innovatie Materiaal internationale promotie Materieel educatie, informatie en reflectie Totale lasten Directe opbrengsten Inkomsten uit detachering Mediawijsheid Bieb to bieb Onderwijsdiensten Content en context in beeld Uwv premie Overig Structurele subsidies Reguliere subsidie BIS Aangepast Lezen Niet-structurele subsidies / bijdragen Subsidie uitvoering digitale innovatie (incl. verrekening 2013) Subsidie frictiekosten Projectsubsidie laaggeletterdheid Investeringsruimte Totale baten Saldo uit bedrijfsvoering Saldo rentebaten/-lasten Exploitatieresultaat

10 Bestuursverslag 10

11 Bedrijfsvoering Integratie met de Koninklijke Bibliotheek Op 31 december 2014 is het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De akte voor overdracht van activa en passiva passeerde bij de notaris op de laatste dag van het jaar. Daarmee werd het SIOB ontbonden (in liquidatie) en de KB als vereffenaar aangewezen. Naast de activa en passiva zijn ook het personeel en de middelen van SIOB meegegaan naar de KB. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een aantal richtinggevende voorwaarden benoemd voor de integratie van de taken van het SIOB in de KB. OCW is de opdrachtgever van de integratie. De KB en het SIOB formeren een stuurgroep, voorgezeten door een onafhankelijke procesbegeleider. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) wordt als vertegenwoordiger van de openbare bibliotheeksector zorg vuldig betrokken bij het transitieproces. Continuïteit van de stelseltaken van het SIOB is essentieel. In verband hiermee zijn de financiën van het SIOB voor de periode geborgd. De kennis en de expertise van het SIOB op het gebied van openbare bibliotheken dienen behouden te blijven in de nieuwe KB. Voor het openbaar bibliotheekveld dienen de SIOB-activiteiten herkenbaar en zichtbaar gepositioneerd te worden binnen de KB. In het kader van de integratie vindt bij beide organisaties een due diligence-onderzoek plaats. Aan al deze voorwaarden hebben we voldaan. De VOB is zorgvuldig betrokken bij het transitieproces, de continuïteit van de stelseltaken van SIOB is gewaarborgd (taken, middelen en personeel zijn meegegaan), de kennis en de expertise van het SIOB zijn behouden. Een staf team bibliotheekstelsel borgt de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de SIOB-taken. En er heeft een due diligence-onderzoek plaatsgevonden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben de verschillende betrokken partijen grote inspanningen gepleegd. Alle contracten van het SIOB zijn beoordeeld (overnemen door de KB of opzeggen), de ICT is vlekkeloos geïntegreerd in de automatiseringsomgeving van de KB, er is een oplossing gevonden voor de verschillen in arbeidsvoorwaarden van het SIOB- en KB-personeel, de nodige juridische stukken zijn voorbereid en de activiteiten van SIOB hebben plaats gekregen in het nieuwe beleidsplan van de KB ( ). Diverse werkgroepen hebben zich met deze onder werpen beziggehouden. Dankzij hun inzet, kon het werk van het SIOB tijdens het integratieproces gewoon door blijven gaan. 11

12 1.2 Cultural governance Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken past de principes en best practice-bepalingen van de code Cultural Governance toe. Deze zijn statutair vastgelegd. Het is gebruikelijk om afwijkingen in onze bedrijfsvoering ten opzichte van deze code toe te lichten. OCW heeft echter gevraagd om in onze jaarstukken expliciet de volledige code toe te lichten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur. In het SIOB activiteitenplan wordt expliciet benoemd (pagina 33) dat SIOB de Code Cultural Governance volgt. Ook in het jaarverslag 2013 wordt dit expliciet aangegeven (pagina 12). Zowel de Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder zijn op de hoogte van de principes en best practice-bepalingen uit deze code. Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust. SIOB is in 2010 opgericht volgens het Raad-van-Toezichtmodel. In dat kader zijn verantwoordelijkheden beschreven en statutair vastgelegd. Het ministerie van OCW is hierbij betrokken en derhalve volledig op de hoogte. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd met instemming van de minister van OCW. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn deels statutair vastgelegd en deels vastgelegd in het activiteitenplan Bevoegdheden zijn verder vastgelegd bij de Kamer van Koophandel, in overeenstemming met de richtlijnen. Deze documenten zijn openbaar. De Raad van Toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk. De rechtspositie en bezoldiging van het bestuur zijn door de Raad van Toezicht vastgesteld. Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) wordt hierover, eveneens als vorig jaar, verslag gedaan. De Raad van Toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd. In de laatste vergadering van de Raad van Toezicht (2014) is besloten om geen zelfevaluatie te houden. Het doel van een zelfevaluatie is verbeteringen te ontdekken voor de toekomst. Aangezien het SIOB als rechtspersoon per ophoudt te bestaan, is hiervan bewust afgeweken. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De samenstelling van de Raad van Toezicht is statutair vastgelegd. De voorzitter is onafhankelijk en wordt benoemd met instemming van de minister van OCW. De overige leden worden benoemd door de Raad van Toezicht en zijn werkzaam in de openbare bibliotheeksector of brengen een specifieke expertise van buiten de sector in. De Raad van Toezicht geeft van tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat. Statutair zijn de taken van de Raad van Toezicht vastgelegd. Ook is vastgelegd dat de leden voor uitoefening van hun functie niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen. 12

13 Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht ziet hier op toe. Statutair is vastgelegd dat leden van de Raad van Toezicht geen zitting hebben in een toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of gelijksoortig doel heeft als het SIOB. Ook mogen zij geen lid, directielid of bestuurslid zijn van zo n instelling. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle. De directie is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Zij is dan ook statutair verantwoordelijk voor het opstellen en herzien van (meerjaren)beleidsplannen en andere plannen waar de Raad van Toezicht om vraagt, begrotingen, risicobeheersing- en controlesystemen. De externe controle wordt gedaan door een accountant. Eind 2013 is er een fraude-analyse uitgevoerd door Baker Tilly Berk. Er blijken geen fraudesignalen te zijn ontdekt. De aanbevelingen uit de rapportage zijn opgevolgd. De directie van het SIOB bestaat in 2014 uit de volgende personen: Directie Aantreden Aftreden Mevrouw prof. Dr. V.A.J. Frissen De directie opereert vanuit de missie van het SIOB: Het SIOB voert de landelijke regie op het bibliotheekbestel, bevordert de samenhang, verbinding en efficiëntie binnen het openbare bibliotheekstelsel als geheel en ontwikkelt en initieert beleid en innovatie binnen de sector. Deze missie ligt ten grondslag aan de rollen en hun doelstellingen, die in hoofdstuk twee worden verantwoord. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie zijn opgenomen in de Akte van Oprichting (2009), onder de artikelen zeven, acht en negen. Mevrouw V.A.J. Frissen is een interim-topfunctionaris. De WNT is van toepassing op het SIOB. De betaalde vergoedingen liggen binnen de richtlijnen en rijksbegrotingsvoorschriften die zijn opgesteld in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens. Per 31 december 2014 is Frissen afgetreden. De Raad van Toezicht bestaat in 2014 uit de volgende personen: Raad van Toezicht Aantreden Aftreden De heer mr. F.H.G. de Grave, voorzitter Mevrouw drs. J.S. Calff, lid De heer J.H.M. van Velzen, lid De Raad van Toezicht (RvT) vergadert vier maal per jaar, onder meer om het jaarplan met bijbehorende begroting goed te keuren en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. Ook worden diverse beleidsdocumenten behandeld, zoals de bestuursrapportages waarin de directie verantwoording aflegt over de voortgang van (voorgenomen) activiteiten. De taakverdeling, de werkwijze en de omgang van de RvT met de directie zijn opgenomen in de Akte van Oprichting (2009), onder de artikelen tien, elf, twaalf en dertien. De vacatievergoeding voor de leden van de RvT past bij het karakter van het SIOB en bedraagt op jaarbasis De vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van het SIOB. Ook de vacatievergoeding voor de voorzitter van de RvT past bij het karakter van het SIOB en bedraagt op jaarbasis

14 Na de vaststelling van het bestuursverslag 2014 en de jaarrekening 2014 zal de Raad van Toezicht voltallig aftreden. De statuten van stichting SIOB zijn zodanig aangepast, dat na het aftreden geen nieuwe leden hoeven te worden aangesteld. De KB wordt als vereffenaar de bestuurder van de stichting SIOB totdat alle verplichtingen zijn afgewikkeld. 1.3 Herinrichting van de organisatie Op advies van de Raad voor Cultuur kort OCW het SIOB-budget met vijftig procent, met ingang van Door deze bezuinigingsmaatregel is herinrichting van de organisatie noodzakelijk. Het SIOB verkleint zijn personeelsbestand en betrekt goedkopere huisvesting. Voor de bekostiging van deze reorganisatie gebruikt het SIOB een frictiekostenregeling die door OCW beschikbaar is gesteld. De beoogde besparingen op de organisatiekosten zijn gehaald door een reductie van de formatie en het betrekken van kleinere en goedkopere huisvesting. 1.4 Indirecte baten Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 incl. wijzigingen Jaarrekening 2014 Saldo 2014 Voordeel (V) Nadeel (N) Lasten Frictie- en transitiekosten basisinfrastructuur * N Baten Verkoop overigen V Subsidie vanuit de culturele basisinfrastructuur V Subsidie OCW uitvoering opdrachttaak N digitale innovatie Subsidie frictie- en transitiekosten culturele V basisinfrastructuur ** Projectsubsidie laaggeletterdheid, N via steunpunt Taal & Rekenen VE Bijdragen uit detachering N Rentebaten bank/giro N Subtotaal V Totaal bedrijfsvoering M.u.v. indirecte kosten (paragraaf 1.5) V * De in 2013 getroffen voorziening is in 2014 door de Belastingdienst niet-ontvankelijk verklaard. De voorziening is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. ** In lijn met de richtlijnen van OCW is de subsidie frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur niet ingezet voor financiële dekking van frictiekosten, maar vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Verkoop overigen De post verkoop overigen is opgbouwd uit de volgende onderdelen: Verkoop afgeschreven computerapparatuur aan personeel 1.250; 14

15 Vergoeding van Kennisnet voor deelname aan hun projecten 6.000; Bijdrage Stichting Aangepast Lezen voor informatievaardigheden ; Bijdrages congresdeelname Content en context in beeld ; Bijdrage stichting SPN voor Bieb to bieb ; UWV-uitkeringen voor zwangerschapsverlof Subsidie vanuit de culturele basisinfrastructuur Dit is de reguliere subsidie waarmee taken van het SIOB worden bekostigd. Met ingang van 2013 is de subsidie voor Aangepast Lezen en Varenden inbegrepen in deze basisinfrastructuursubsidie. Subsidie OCW uitvoering opdrachttaak digitale innovatie Het SIOB ontvangt subsidie om de opdrachttaak digitale innovatie uit te voeren. In dit kader is de directeur SIOB gemandateerd om namens de minister van OCW subsidie te verstrekken. In 2014 is vanuit de opdrachttaak digitale innovatie alleen subsidie verstrekt aan B.nl. Subsidieregeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur Het betreft hier het deel van de subsidie frictie- en transitiekosten wat daadwerkelijk aangewend is. Het SIOB heeft een voorschot ontvangen van Projectsubsidie laaggeletterdheid, via steunpunt Taal en Rekenen VE Het SIOB participeert met professionals uit Provinciale Service Organisaties (PSO s) en specialisten van ProBiblio en Cubiss in een project om laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken. Bijdrage uit detachering Het betreft hier de doorbelasting van loonkosten voor het programma Kunst van Lezen. Rentebaten De rentebaten zijn lager uitgevallen, doordat (alle) banken in 2014 hun rentevergoedingen neerwaarts hebben bijgesteld. De rentebaten zijn afkomstig van de renterekening bij de Deutsche Bank. De percentages zijn in 2014 erg laag, maar overeenkomstig de rentemarkt. 1.5 Indirecte kosten De indirecte kosten bestaan uit huisvestingskosten, afschrijvingskosten, kantoorkosten, salariskosten, kosten voor inhuur van derden en overige personeelskosten. Alle indirecte kosten worden verdeeld over de stelseltaken. Op deze wijze wordt de verantwoording naar OCW in beheerslasten en activiteitenlasten vormgegeven. 15

16 Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 incl. wijzigingen Jaarrekening 2014 Saldo 2014 Voordeel (V) Nadeel (N) Huisvestingskosten Datalijnen V Huurlasten V Reparatie en onderhoud V Schoonmaakkosten en beveiligingskosten V Overige huisvestingskosten V Subtotaal V Afschrijvingskosten Afschrijving meubilair Afschrijving pc s N Afschrijving centrale computerapparatuur Investeringsruimte V Subtotaal V Kantoorkosten Kantoorartikelen V Huur/leasekosten Kleine software V Arbo aanpassingen V Reparatie en onderhoud pc s / meubilair N Bedrijfsverzekeringen V Telefoonkosten N Abonnementen, contributies en lidmaatschappen V Bankkosten, incassokosten Subtotaal V Salariskosten Salariskosten N Werkgeverslasten N Subtotaal N Inhuur en advies Uitzendkrachten, inhuur personeel V Extern advies V Accountantskosten V Kosten Raad van Toezicht V Kosten integratie KB N Reiskosten V Subtotaal V Overige personeelskosten Opleidingskosten V Verwerkingskosten salarissen V Overige personeelskosten V Arboadvies V Representatiekosten V Subtotaal V Frictiekosten Personeel N Huisvesting N Overig N Subtotaal V Totaal indirecte kosten V 16

17 Datalijnen Het SIOB maakt gebruik van een private cloud oplossing voor zijn ICT. Alle serverapparatuur wordt gehuurd en staat in een datacenter in Amsterdam, met een backup-opstelling ergens anders in Nederland. De telefonie is geregeld via een Voice over IP (VOIP)-oplossing. Om op deze manier te kunnen werken maakt het SIOB gebruik van een glasvezelverbinding, een snelle internetlijn, een DSL-lijn voor VOIP en een ADSL-lijn voor back-ups. De kosten vallen in 2014 iets lager uit dan begroot op deze post, omdat de kosten van de glasvezelaansluiting zijn opgenomen in het totaalcontract met Lancom. In totaal worden deze kosten verantwoord onder Reparatie en onderhoud pc s / meubilair. Huurlasten Het SIOB huurt in 2014 kantoorruimte op de Koninginnegracht 14 in Den Haag en opslagruimte voor beursmaterialen. Bij oplevering van de ruimten is overeengekomen dat de verhuurder geen afrekening stuurt voor de servicekosten (op basis van nacalculatie). Hierdoor hoeft er geen reservering te worden gemaakt. Reparatie en onderhoud De kosten voor reparatie en onderhoud bestaan in 2014 uit kosten voor huurmeubilair en de reparatie van een deurslot. Andere uitgevoerde reparaties in 2014 vielen onder de garantie of waren op kosten van de verhuurder. Schoonmaakkosten en beveiligingskosten De schoonmaakkosten omvatten het dagelijks schoonmaken van de kantoorruimtes en de bewassing van de binnenbeglazing. Er zijn in 2014 geen extra schoonmaakactiviteiten nodig geweest, waardoor de kosten wat lager zijn uitgevallen. Overige huisvestingskosten De overige huisvestingskosten bestaan uit de koffievoorziening, de interieurbeplanting en kleine kosten voor bijvoorbeeld extra sleutels, deurdrangers en dergelijke. Er is in 2014 een aanpassing geweest van de data-aansluiting en er is een extra deurbordje geplaatst. Afschrijvingskosten Vooruitlopend op de opheffing van het SIOB per 31 december 2014 zijn de afschrijvingstermijnen in 2013 aangepast. Daardoor zijn alle investeringen per eind 2014 afgeschreven. De investeringsruimte is ongemoeid gelaten. Kantoorartikelen De aanschaf van de benodigde kantoorartikelen en computersupplies is lager uitgevallen. Kleine software De kosten voor licenties van software zijn in 2014 lager uitgevallen als gevolg van de integratie met de KB. Zo zijn bijvoorbeeld de investeringen in pakketten als sharepoint en principal toolbox stilgezet. De werkgroep ICT heeft voorbereidingen getroffen voor een vlekkeloze overgang naar de KB-kantoorautomatiseringsomgeving. Arbo-aanpassingen Het betreft hier voorzieningen die vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden worden aangeschaft of vergoed. In 2014 zijn geen voorzieningen verstrekt. Wel is er een AED gehuurd. 17

18 Reparatie en onderhoud pc s/meubilair Het SIOB heeft een flexibel contract voor zijn ICT en betaalt per werkplek per maand een vast bedrag. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers. Dit aantal varieert naar gelang het aantal mensen dat werkzaam is bij het SIOB of meedraait in een van de projecten. Bedrijfsverzekeringen Het betreft hier de schade- en brandverzekering, de reisverzekering en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Telefoonkosten De vaste telefoonkosten hebben betrekking op het aantal medewerkers dat is aangesloten op de VOIP-oplossing. De mobiele telefoonkosten bestaan uit de afgesloten abonnementen bij Vodafone. De kosten hebben zich volgens verwachting ontwikkeld. Abonnementen, contributies en lidmaatschappen Het betreft hier voornamelijk kosten voor vakliteratuur en losse aanschaf van publicaties. Abonnementen zijn in 2014 zoveel mogelijk opgezegd vanwege de integratie met de KB. Bankkosten, incassokosten De bankkosten zijn in 2014 hoger uitgevallen als gevolg van het afsluiten van een bankgarantie voor de nieuwe huurovereenkomst. Salariskosten Doordat het SIOB een sociaal plan voor zijn personeel heeft in het kader van de integratie met de KB, zijn de salariskosten in 2014 hoger uitgevallen. Zo blijkt de KB een andere cao te hanteren dan het SIOB, waardoor verschillen optreden in arbeidsvoorwaarden. Eén verschil betreft de arbeidsduur. Op grond van het sociaal plan is dit deels afgekocht. Daarnaast is er een reservering genomen voor het ontslag van één medewerker onder invloed van de integratie. Uitzendkrachten, inhuurpersoneel Het SIOB heeft in 2014 gebruikgemaakt van uitzendkrachten en inhuurpersoneel voor de functies van administrateur, medewerker planning & control, P&O-adviseur en directeur. De kosten zijn lager dan begroot, omdat er minder advies nodig was voor subsidieregeling digitale innovatie. Extern advies In 2014 zijn kosten gemaakt voor juridisch advies, begeleiding OR, ondersteuning communicatiefunctie t.b.v. de integratie en BTW-advies t.b.v. de integratie. Ook valt deelname aan het traineeprogramma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder deze post. Dit traineeprogramma is succesvol afgerond en afgesloten. Accountantskosten De accountantskosten hebben betrekking op de controle van de jaarrekening en de interim controle. Ook de kosten voor het opmaken van de jaarrekening en het redigeren van de tekst zijn opgenomen in deze post. Kosten RvT De kosten van de RvT bestaan voornamelijk uit vacatiegelden en ondersteuning. Dit is binnen budget gebleven. 18

19 Reiskosten De reiskosten bestaan uit kosten voor dienstreizen en woon-werkverkeer. De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. Opleidingskosten Het betreft hier opleidingen voor medewerkers. De kosten zijn binnen budget gebleven. Verwerkingskosten salarissen Het SIOB maakt gebruik van een externe salarisverwerker. De kosten zijn binnen budget gebleven. Arboadvies Het SIOB heeft een contract met Achmea-vitale voor arbo-dienstverlening. In 2014 is een RI&E-rapportage uitgevoerd. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De totale kosten zijn binnen budget gebleven. Representatiekosten Het betreft hier gewoonlijk kleine kosten, zoals het weggeven van een bloemetje bij een opening of een fles wijn bij een receptie. 1.6 Communicatie De beleidsverantwoordelijke informatie is verdeeld naar de onderdelen: basisgegevens, wat willen we bereiken, wat hebben we bereikt, wat heeft het ons gekost. basisgegevens Projecten/activiteiten Onder Communicatie vallen de volgende projecten en activiteiten: corporate communicatie-activiteiten (onder meer: website, digitale nieuwsbrief, social media), communicatie-activiteiten voor verschillende projecten (onder meer: Bibliotheek van de Toekomst, Mediawijsheid, Bibliotheek, hart van de samenleving, Meten Maatschappelijke Opbrengsten (MMO), Innovatieraad en Kennisdeling), communicatie-activiteiten voor de Leescoalitie, communicatie-activiteiten voor het integratietraject met de KB, persactiviteiten, organiseren van eigen evenementen en aanhaken bij relevante evenementen van anderen (denk aan VNG-congres, landelijke dag laaggeletterdheid, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) en dergelijke). Hoofddoel Communicatie wordt gestructureerd en gecoördineerd ingezet om de strategie en activiteiten van het SIOB te ondersteunen. Het bevordert tevens de kennisdeling met stakeholders en samenwerkingspartners. 19

20 Primaire doelgroepen Het SIOB kent de volgende primaire doelgroepen: management van openbare bibliotheken, bestuurlijke stakeholders (OCW, VNG, Interprovinciaal Overleg (IPO), Raad van Cultuur (RvC), stakeholders in de sector (VOB, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), KB, Samenwerkende Provinciale serviceorganisaties Nederland (SPN), PSO s, Vereniging van Leesgehandicapten (NLBB), Visio, opdrachtnemers (Stichting Aangepast Lezen (SAL), Dedicon, B.nl), Lezersraad, partners in programma s en landelijke politiek. Secundaire doelgroepen Het SIOB kent de volgende secundaire doelgroepen: universiteitsbibliotheken, landelijke politiek, erfgoedinstellingen en internationale partners. Kengetal(len) Er zijn geen kengetallen bekend. wat willen we bereiken Algemene doelstelling(en) De volgende algemene doelstellingen zijn voor Communicatie benoemd: het SIOB is bekend onder zijn (primaire) doelgroepen en zij weten waarvoor ze bij het SIOB terecht kunnen, het SIOB heeft een consistente identiteit en imago die past bij zijn missie en doelen, het SIOB is aanwezig in voor hem relevante media en platforms/netwerken, Het SIOB is een communicatieve organisatie. wat hebben we bereikt Gerealiseerd Het afgelopen jaar is op het gebied van Communicatie het volgende bereikt: geslaagd perstraject en media-aandacht voor de publicatie Bibliotheek van de toekomst ; informatieve en spraakmakende nieuwjaarsbijeenkomst met bovenstaande publicatie; het verzorgen van een workshop over laaggeletterdheid en een stand op de informatiemarkt tijdens het VNG-congres; verschillende activiteiten voor de campagne Vaders voor Lezen van de Leescoalitie, waar het SIOB deel van uitmaakt; een succesvol Bibliotheekcongres (waarvan het cluster BKI Kennisdeling de trekker en primaire organisator was, ondersteund door communicatie SIOB); succesvolle communicatietrajecten rondom verschillende projecten, zoals Geheim Agent Aap, Bibliotheek hart van de samenleving en het congres Collectie Nederland in Context. 20

Jaarverslag 2013. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 28 maart 2014

Jaarverslag 2013. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 28 maart 2014 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 28 maart 2014 Colofon Jaarverslag 2013 is een uitgave van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. 2014 Sectorinstituut Openbare

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2012. Rotterdam, 25 april 2013

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2012. Rotterdam, 25 april 2013 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2012 Rotterdam, 25 april 2013 Marcel Spruit Mathenesserdijk 336b2 3026 GS Rotterdam tel 06 1145 3860 marcelspruit@gmail.com kvk 30238701 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven STICHTING WERKWIJS JAAR STICHTING WERKWIJS Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven telefoon: 040-2140404 telefax: 040-2116739 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Kunst van Lezen Inhoudelijk verslag

Kunst van Lezen Inhoudelijk verslag Kunst van Lezen Inhoudelijk verslag 2013 Zesde jaar Kunst van Lezen, tweede jaar van de tweede periode (2012-2015) kunstvanlezen.nl Inhoud Inleiding 3 Vooraf 4 Activiteiten 1 Strategische leesbevorderingsnetwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER 2016 na resultaatbestemming ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Immateriële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa 1 141.473 33.000 Vaste Activa Materiële vaste activa 2 30.219

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden INHOUD Inleiding 1 Algemeen 1 Financieel verslag 2 Balans per 31 december 2014 2 Rekening van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 rapport 2012 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.2 Functionele exploitatierekening over 2012 5 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Nationaal Mediawijsheid Congres 2012-28 maart 2012 Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper Utrecht, april 2016 Onderzoeksnummer: 286248 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST RAPPORT Over het jaar 2014 van: Reinier van Kampenhoutlaan 6 2342 HS OEGSTGEEST INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 4 Balans per

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Sonic Acts. Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2013

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014 Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2014 1 FINANCIEEL VERSLAG 2 Aan het bestuur van Stichting Narconon Nederland Deventerweg 93 7203 AD Zutphen Hilversum, juni 2016 Geachte Bestuur, Hierbij

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 1 Jaarrekening 2014/2015 blz Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 30 april 2015 3 Staat van baten en lasten 2014/2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie

Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht. Jaarrekening 2014

Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht. Jaarrekening 2014 Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Oprichting van de stichting 2 1.2 Doel van de stichting 2 1.3 Begroting 2 2. De jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 4 III Overige gegevens 10 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON Raad van Toezicht per 31 december 2014 Dhr. K.E.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT

Nadere informatie

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014 De Molen 35 3994 DA Houten Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015 Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus 354 3990 GD Houten JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1.1 Aard van de activiteiten 1 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel 1 1.3 Boekjaar

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 6 2 Resultaten 2.1 Wordt de Code toegepast? 2.2 Met welk besturingsmodel wordt gewerkt? 2.3 Welke thema s uit de Code hebben

Nadere informatie

Stichting Speeltuinbende Soest. Financieel verslag over boekjaar 2016

Stichting Speeltuinbende Soest. Financieel verslag over boekjaar 2016 Stichting Speeltuinbende Soest Financieel verslag over boekjaar 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Jaarrekening 2014, Hoge Raad der Nederlanden

JAARREKENING 2014. Jaarrekening 2014, Hoge Raad der Nederlanden JAARREKENING 2014 Jaarrekening 2014, Hoge Raad der Nederlanden INHOUDSOPGAVE 1. Staat van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten 2. Saldibalans per 31 december 2014 3. Toelichting op de jaarrekening 2014

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Stichting Impact World Tour

Stichting Impact World Tour Stichting Impact World Tour te Bleskensgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Verslag over 2014 2 Balans per 31 december 2014 3 Staat van Baten en Lasten over 2014

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013 Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2013 FINANCIEEL VERSLAG Aan het bestuur van Stichting Narconon Nederland Deventerweg 93 7203 AD Zutphen Hilversum, 20 mei 2016 Geachte Bestuur, Hierbij

Nadere informatie