Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. zondag 2 november 2008 Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: oktober 2008 "Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te leggen als hij de macht had. [...] Het bijzondere kwaad van de onderdrukking van de meningsuiting is dat daardoor de mensheid iets ontnomen wordt; het nageslacht evengoed als de huidige generatie; de mensen die zich tegen deze mening verzetten nog meer dan de aanhangers daarvan." citaat: Citaat van John Stuart Mill On Liberty (1859) overgenomen uit: Gelijn Molier, Wilders; Een filmpje van twaalf minuten, Trouw van 23-feb Pagina 1 van 28

2 0 Algemeen 8501 Het archiefbestel in ontwikkeling; Visie op een toekomst Geert-Jan van Bussel (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel De steeds digitaler wordende inforrnatiehuishouding binnen organisaties (in principe is bijna ieder archiefdocument dat vandaag de dag wordt gegenereerd bern digital) gaat mijns inziens grote gevolgen hebben voor de manier waarop de zorg en het beheer van cultureel erfgoed wordt georganiseerd. In het huidige bestel ligt in de Archiefwet 1995 vast wie belast is met de zorg (de bestuurlijke verantwoordelijkheid) en het beheer (de ambtelijke verantwoordelijkheid) van archieven en het toezicht op beide aspecten. Ik ga hier niet in op hoe die zorg en dat beheer in de praktijk uitwerken; dat is voor dit gremium een bekend gegeven. Ik wil hier wel aangeven wat mijns inziens de bottle-necks zijn van het wettelijk systeem, die aangeven dat het bestaande bestel drastisch dient te worden gewijzigd. - de wet is een cultuurwet en geen informatiewet - de scheiding tussen zorg en beheer - effectiviteit toezicht - gebrek aan sancties bij toezicht - regels beheer na overdracht Archiefbeheer; Archieffunctie; Archiefinspectie; Archiefzorg; Business; Cultuur; Evidence; Evidence of business; Evidence of history Het bestel in de 21e eeuw: archivistisch en minimalistisch Bert Looper (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel Een stelling waarover geen discussie mogelijk Is: de geschiedenis van het Nederlandse archiefwezen van de afgelopen honderd jaar is een continu succesverhaal. Dat mag best eens wat vaker worden gezegd en het zou ook de moeite waard zijn te onderzoeken welke de succesfactoren van onze branche zijn geweest. Een successtory die zijn weerga in de nationale cuttuurwereld niet kent. Archivistiek; Authenticiteit; Openbaarheid; Procesgebonden informatie. :-) 8488 Informatiestrategie voor ketensamenwerking; Keteninformatisering als visie, resultaat en methode Jan Grijpink (Publicatie) Sdu Uitgevers, Den Haag, Speciaal thema: persoonsherkenning en identiteitscontrole ISBN Keteninformatisering Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen aan geautomatiseerde communicatie. Een gemeenschappelijke informatie- infrastructuur blijkt in de praktijk vaak niet of moeizaam tot stand te komen. Er is behoefte aan een trefzekere methode om te weten welke ketenprojecten kansrijk zijn. Keteninformatisering is zo'n methode. Toepassing leidt tot trefzekere ketencommunicatie die ketenuitval en fouten voorkomt, en bovendien tot méér privacybescherming door waar mogelijk de koppelbaarheid van persoonsgegevens te beperken. De methode Keteninformatisering is toepasbaar op elke vorm van ketensamenwerking, ook binnen complexe professionele organisaties. Informatie-uitwisseling volgens Keteninformatisering is te realiseren in elke technische infrastructuur, bijvoorbeeld internet. Pagina 2 van 28

3 0 Algemeen Identiteitsbeheer; Ketensamenwerking; Methode; Privacy; Uitwisselbaarheid. Keteninformatisering.nl ~ Het interbestuurljk archieftoezicht op nieuwe leest geschoeid Marianne Loef en Fred Schoonheim (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nummer 8,, Oktober 2008 Archiefinspectie In haar advies uit oktober 2007 stelde de commissie-oosting dat het provinciale archieftoezicht op de gemeenten met onmiddellijke ingang afgeschaft kon worden. De reactie van het kabinet uit april 2008 was dat er geen oude schoenen weg kunnen voordat er nieuwe zijn gemaakt Er zijn echter kansen voor nieuw op maat gemaakt schoeisel, maar dit kan niet zonder ingrijpende aanpassingvan de leest: een omslag In het denken over en de praktijk van het informatie- en archiefbeheer. Gemeentearchivaris; Toezicht op de zorg; Toezicht op het beheer. :-) 8503 Kansen voor open doel voor het Nederlandse archiefwezen Marianne Loef (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel Het Nederlandse archiefwezen is een potentiële kampioen. Er liggen bovendien twee prachtige kansen voor open doel. De vraag is of het archiefwezen op tijd goed samenspel, een winnersmentaliteit en krachtige benen heeft om de bal in te schieten. Er zijn vier mogelijke handicaps. die overwonnen moeten worden. De kansen - Informatie-infarct - Behoefte aan kennis van het verleden De handicaps - versnippering archiefwezen - introvert - vakbekwaamheid / kennis - overexposure van cultuur Archiefwezen; Cultuur; Evidence of business; Evidence of history; Informatieinfarct; Kennis; Records continuum; Records Management. :-) 8489 Onze informatiesamenleving in wording; De uitdaging van grootschalige informatieuitwisseling in de rechtstaat dr. mr. J.A.H.M. Grijpink (Lezing) 2005 J.H.A.M. Grijpink, Voorburg, Keteninformatisering Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, om werkzaam te zijn op het vakgebied van Informatiekunde, in het bijzonder van Keteninformatisering in de rechtstaat. Pagina 3 van 28

4 0 Algemeen "Maar de kloof tussen wat we op het gebied van grootschalige informatie-uitwisseling feitelijk doen en wat nodig is, wordt eerder groter dan kleiner. Eigenlijk weten we weinig over hoe we informatie-uitwisseling op zo n enorme schaal moeten realiseren, althans met voldoende garantie van rechtmatig gegevensgebruik." Privacy; Rechtstaat. Keteninformatisering.nl ~ Rede op internet ~ Panorama, een vergezicht met perspectief; Pragmatische aanpak informatieinfrastructuur Bas Savenije (Artikel) Informatie professional, /2008 Informatie-infrastructuur De huidige Nederlandse informatie-infrastructuur is erg verkokerd. Daarom is in NVB-kringen het project Panorama geconcipieerd. Doel van het project is de informatievoorziening en -toegankelijkheid voor de Nederlandse burger via een pragmatische aanpak te verbeteren. Bestel. :-) 8502 What business are we actualy in? Rob Kramer (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel De discussie over de toekomst van het archiefwezen is eigenlijk een discussie over het rchiefwezen zelf. je kunt immers pas zinnig uitspraken doen over de toekomst, koers en strategie als je helder hebt en het er over eens bent waar het openbaar archief-wezen als zodanig voor staat. What business are we in? Soms krijg ik het gevoel dat het archiefwezen zich in een milde identiteitscrisis bevindt: welke kant moet het op? Ik denk dat de vraag niet zozeer is wat de beroepsgroep zelf vindt, maar meer wat de betekenis en meerwaarde van het openbaar archiefwezen voor de samenleving is. Archiefwezen; Beschikbaarheid; Bewaarbelang; Governance; Openbaarheid; Vernietigingsbelang. Pagina 4 van 28

5 1 Ontstaan 8495 Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening; Project Referentiemodel Midoffice ten behoeve van Gemeenten <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Rapport) EGEM werkgroep Midoffice, Versie: 0.9 Datum: Architectuur Gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal veranderingen. Deze veranderingen worden deels veroorzaakt door de wens om de burger beter van dienst te zijn door een grotere toepassing van moderne media, zoals het internet. Voor een ander deel worden de veranderingen veroorzaakt door het beschikbaar stellen vanuit de centrale overheid van het stelsel Basisregistraties, die een efficiëntere en kwalitatief betere dienstverlening mogelijk maken. Gemeenten zijn traditioneel georganiseerd rondom een stelsel van backoffice systemen welke vanuit een vakgerichte benadering de dienstverlening aan de burger gestalte geven. Deze vakgerichte benadering staat ter discussie bij de introductie van de nieuwe basisregistraties. Vanuit de wens om de burger beter van dienst te willen zijn, ontstaat de behoefte om de frontoffice bij gemeenten in te richten op een wijze, die beter aansluit bij de belevingswereld van de burger. Uit de twee hierboven beschreven trends ontstaat een spanningsveld. De klantgerichte frontoffice moet immers afgestemd worden met de vakgerichte backoffice. Deze draaiing is het werkterrein van de midoffice. Omdat zowel het backoffice als het frontoffice sterk in beweging zijn ontstaat de behoefte aan het geven van richting aan de inrichting van de midoffice. Het in dit document besproken Referentiemodel Midoffice heeft als doel om deze richting aan te geven. Gemeenten kunnen dit model gebruiken bij het inrichten van hun midoffice. Het model geeft de scope van de midoffice weer in relatie tot de processtappen binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om alle processtappen die nodig zijn om een verhuizing of vergunningaanvraag te verwerken. Dienstverleningsconcept; DSP; Referentiearchitectuur; Zaaksysteem; Zaaktype; Zaaktypecatalogus. Rapport op internet ~ ' Elektronisch kinddossier is geen wondermiddel <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Computable van 17-okt Elektronisch kinddossier Alle gemeenten werken vanaf 1 januari volgend jaar aan de invoering van het Elektronisch Kinddossier en aan de Verwijsindex Risicojongeren. Aan het eind van 2009 moet de invoering definitief zijn. Veel vragen zijn echter nog niet beantwoord, blijkt uit onderzoek van Ton Monasso, bestuurskundige aan de Technische Universiteit Delft. Bewaarbelang; EKD; Vernietigingsbelang; Verwijsindex; Verwijsindex risicojongeren. Zie hier ~ Pagina 5 van 28

6 1 Ontstaan 8492 Patiënt komt bij EPD op tweede plaats Pim van der Beek (Bericht) Computable van 3-okt Elektronisch patiëntendossier Het duurt nog zeker tien jaar voordat patiënten alle denkbare medische informatie digitaal kunnen inzien. Dat voorspelt Gort-Jan van Boven, directeur van Nictlz, hot nationale kenniscentrum voor Ict en Innovatie In de zorg. EPD; Gebruikersfilm; Privacy; Verwijsindex. :-) 8511 Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 1: Overview and Statement of Principles <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor: Joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN nummer: Records Management As stated in the introduction, "the aim of the Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments project is to produce globally harmonised principles and functional requirements for software used to create and manage electronic records in office environments. There currently exist a number of jurisdiction-specific functional requirements and software specifications. The project s objective is to synthesise this existing work into requirements and guidelines to meet the needs of the international archival community and to enable that community to liaise, in a consolidated manner, with the global software industry." Module One: compiled by a joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Two: compiled by the National Archives of New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Three: compiled by the National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. MoReq; NEN 2082; NEN-ISO (nl); Records management services; RMS. :-) 8512 Publicatie op internet ~ Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 2: Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management Systems <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor: National Archives New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN-nummer: Records Management As stated in the introduction, "the aim of the Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments project is to produce globally harmonised principles and functional requirements for software used to create and manage electronic records in office environments. There currently exist a number of jurisdiction-specific functional requirements and software specifications. The project s objective is to synthesise this existing work into requirements and guidelines to meet the needs of the international archival community and Pagina 6 van 28

7 1 Ontstaan to enable that community to liaise, in a consolidated manner, with the global software industry." Module One: compiled by a joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Two: compiled by the National Archives of New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Three: compiled by the National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. MoReq; NEN 2082; NEN-ISO (nl); Records management services; RMS. :-) 8513 Publicatie op internet ~ Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 3: Guidelines and Functional Requirements for Records in Business Systems <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor:National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN-nummer: Business system administrator A user role with designated responsibility for the operation of the system, including configuring, monitoring and managing the business system and its use. Administrator; Applicatiebeheerder; Functioneel beheerder; System administrator. Records Management As stated in the introduction, "the aim of the Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments project is to produce globally harmonised principles and functional requirements for software used to create and manage electronic records in office environments. There currently exist a number of jurisdiction-specific functional requirements and software specifications. The project s objective is to synthesise this existing work into requirements and guidelines to meet the needs of the international archival community and to enable that community to liaise, in a consolidated manner, with the global software industry." Module One: compiled by a joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Two: compiled by the National Archives of New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Three: compiled by the National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. MoReq; NEN 2082; NEN-ISO (nl); Records management services; RMS. Publicatie op internet ~ 1.1 Definitie Pagina 7 van 28

8 1.1 Definitie :-) 8494 Ambient Functions - Abandoned Children to Zoos Chris Hurley (Artikel) Monash University, Victoria. Australie, Ambience Since records are timebound and contextual metadata must be understood by an observer whose frame of reference is different from that of the recordkeeper, there is a need for external validation. The processes of terminological control (based on definition) are inadequate for this purpose. What is needed is a process of contextual control (based on observation). Ambience is the context of provenance and it is there that we will find external validation of provenance data. Functions offer one possible tool for crafting ambient relationships. Ambient functions define and give meaning to agents of recordkeeping within the context in which they operate. Ambient functions should be distinguished from business activities and processes which do not afford the basis for meaningful discrimination necessary when formulating appraisal categories and useful search patterns. Ambient function; Context informatie; HMA; Metadata; Ontologie; Organisatie architectuur; RIO; Taxonomie; Thesaurus. Artikel op internet ~ Dit is IT Governance! Selmer Derwordt en Paul Hendriks, Pieter Weeder (Artikel) TIEM tijdschrift voor infrmatie en management, nr 27, september/oktober 2008 IT governance De term IT Governance duikt overal op, maar met verschillende betekenissen. De een verstaat er portfoliomanagement van ict-gerelateerde projecten onder, de ander bedoelt er de structurering van het informatiemanagement mee. Er is behoefte aan uniform taalgebruik en een eenduidig begrippenkader. Terminologie E-depot Rotterdam 6: Zijn we er al bijna? Peter Horsman en René van Spork (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 E-depot Op 19juni 2008 organiseerde het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) een informatiedag over het project E-depot. Tijdens deze dag werden de circa 60 deelnemers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. de stand van raken en de komende activiteiten bij het project E-depot van het Gemeentearchief Rotterdam. De grote vraag was natuurlijk zijn we er al bijna? Wanneer worden concrete resultaten zichtbaar? Een overzicht van de stand van zaken. Bij het Nationaal Archief worden de eerste bestanddelen van het door een externe leverancier te bouwen E-depot momenteel getest en het Gemeentearchief Rotterdam test mee. Het gaat hier in eerste instantie over de opnameprocedure: hoe haal je digitale bestanden binnen, waaronder ook zelf gecreëerde aanwinsten van kopieën van analoge of digitale objecten? In een later stadium wordt de beschikbaarstelling getest. Gegevens over de verrichte handelingen in het opnameproces worden vastgelegd in de centrale registratie van procesgegevens. Dit wordt logging genoemd. Dienstverleningsconcept; Uitwijken; Virtuele studiezaal. Pagina 8 van 28

9 2 Waarderen :-) 8500 Archiveren van Actieve reconstructie van het verleden Albert Meijer (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober Grote hoeveelheden worden heen en weer gestuurd binnen en tussen organisaties en niemand weet eigenlijk wat hiermee moet gebeuren. Welke organisatie heeft geen problemen met het archiveren van ? "De kernboodschap van mijn verhaal is dat archiveren geen proces van het verzamelen van restjes van communicatie moet zijn, maar een actief proces van het construeren van een geheugen. In dit actieve proces dienen ambtenaren zelf een sleutelrol te hebben. Want zij creëren het geheugen van de organisatie." Archiveren The Art of Destruction; An Overlooked Key to Records Management and e-discovery dr. ir. Jan Scholtes (Artikel) KM World, november/december Bewaarbelang Hoewel de opslag van 250 GB aan data minder dan 200,- kost, is het inhuren van een extern bedrijf dat deze data verwerkt en doorzoekbaar maakt voor e-discovery, erg duur. Dit kan meer dan ,- kosten, zeker als je als bedrijf direct of indirect zaken doet in de Verenigde Staten of als je te maken kunt krijgen met Europese wetgevers en toezichthouders. De impact van deze kosten is vooral te merken bij de juridische en ondersteunende stafafdelingen binnen de organisatie. Deze groepen bevinden zich vaak op de eerste linie bij e-discovery activiteiten die binnen de organisatie voorkomen. Hoewel er veel geavanceerde informatie toegang technologieën verkrijgbaar zijn om deze kosten te reduceren, zijn er niet veel juridische professionals die hier gebruik van maken. En voor degene die dat wel doen, is het moeilijk om de e-discovery kosten effectief te beheren: dit komt door de voortdurende verslaving van organisaties om te veel elektronische data te behouden en op te slaan. Regelgevende autoriteiten hebben duidelijke richtlijnen gesteld over welke data moet worden opgeslagen en gedurende welke termijn. Alleen in bepaalde uitzonderingen moet bijvoorbeeld alle opgeslagen en behouden worden. Vaak zijn er geen praktische of wettelijke eisen voor het behouden van grote hoeveelheden organisatorische gegevens. Deze hoeveelheden zijn met name zo omvangrijk doordat elektronische informatie vaak meerdere keren binnen een organisatie wordt opgeslagen. Voordat data cq. informatie verandert in kennis moet de data worden gestructureerd en georganiseerd. Tevens moet er begrip zijn voor de impact van de data. zorgt voornamelijk voor de hoge kosten en risico s van e- discovery. Mensen bewaren hun s omdat het gemakkelijk is. Maar de archieven (PST s) groeien snel uit tot GigaBites aan informatie. Problemen blijven bestaan doordat de informatie in deze PST-mappen vaak niet is gestructureerd. "De opslagkosten zelf zijn zo laag dat het constante groeien van capaciteit een erg logische en doordachte oplossing lijkt om data te kunnen beheren. Toch blijkt dat in sommige situaties problemen ontstaan wanneer informatie gevonden moet worden binnen de informatieopslag. De juiste opslag oplossing zorgt ervoor dat organisaties de verwerkingskosten in de hand kunnen houden, het werk effectiever kunnen uitvoeren en dat de wettelijke risico s verminderen De e-discovery markt groeit met meer dan 30% per jaar. De kosten voor bedrijven stijgen even hard mee en soms zelfs sneller! Enerzijds kan efficiëntere e-discovery technologie helpen bij het verminderen van deze groei, maar uiteindelijk kunnen alleen goede records management en het opleggen en handhaven van, de door de organisatie, opgelegde bewaar- en vernietigingstermijnen dit probleem oplossen. Wanneer we deze acties niet implementeren, zal de rekening voor de juridische afdeling de wet van Moore volgen: het zal iedere achttien maanden verdubbelen." Compliance; Conformance; E-discovery; Records Management; Vernietigingsbelang. Pagina 9 van 28

10 2 Waarderen Persbericht bij Zylab ~ Wihitepaper ~ ' DMS schiet tekort bij e-discovery' Teun Putter (Artikel) VIP vakblad voor informatiemanagers, nummer 9, oktober 2008 Bewaarbelang Bedrijven maken zich zorgen over het gebrekkige archiveren van elektronisch opgeslagen informatie (ESI). Dat levert de nodige risico s op, vooral wanneer zij verzeild raken in jundische geschillen. Uit een onderzoek komt een beeld van de alledaagse juridische en financiele risico s die samenhangen met het niet kunnen terug kunnen vinden van documentatie. Ook wordt uit deze studie duidelijk welke impact heeft dit op organisaties. Zo blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde organisaties (47procent) nadelige gevolgen ondervond bij juridische geschillen doordat het onmogelijk bleek om bedrijfskritische gegevens uit IT systemen te halen. Dit werkveld wordt ook wel e-discovery genoemd. Authenticiteit; E-discovery; Records Management. Persbericht Commvault ~ 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 8486 Betrouwbaarheid basisadministraties bljkt onbekend; Vooral de grotere steden worstelen met de juistheid van de geregistreerde adressen van hun inwoners Peter Mom (Artikel) Automatisering Gids van 3-okt Betrouwbaarheid Vijftien maanden voordat alle overheidsinstanties persoonsgegevens verplicht uit de basisregistratie personen (GBA) moeten halen, gaat staats- secretaris Bijleveld de betrouwbaarheid ervan onderzoeken. Intussen blijft ze ervan uitgaan dat alle organisaties begin 2010 meedoen en de terugmeldfaciliteit gebruiken waarmee GBA-afiiemers onvolkomenheden moeten doorgeven aan gemeenten. De ruim vijfhonderd afnemers kunnen de GBA als exclusieve persoonsgegevensbron voor hun organisatie inrichten sinds deze (als eerste) de wettelijke status van basisregistratie verkreeg. Dat is anderhalf jaar geleden. Inmiddels zijn er twee terugmelders: de Belastingdienst en de gemeente Hilvarenbeek. Intussen is wel duidelijk dat de tot nu toe gehanteerde aanpak niet werkt. Dle zegt iets over een administratieve werkelijkheid, terwijl juist zekerheid is gewenst omtrent de feitelijke situatie. Bijleveld laat nu onderzoek doen naar kwaliteitsnormen als basis voor een beleidskader voor een vernieuwde audit. Wat PvdA-kamerlid Heijnen betreft mag ze onmiddellijk beginnen om in de grote gemeenten een wijk te kiezen en huis aan huis te checken of de GBA klopt. Administratieve werkelijkheid; Authenticiteit; Basisadministratie; GBA; Juistheid; Terugmeldplicht; Werkelijkheid. Pagina 10 van 28

11 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid leidt tot leugen; Software helpt misleiding te detecteren Thijs Doorenbosch (Bericht) Automatisering Gids van 3-okt Betrouwbaarheid De kans dat iemand overgaat tot het al dan niet opzettelijk verspreiden van leugens is de helft groter dan bij het schrijven van een brief met pen en papier. In een persoonlijke ontmoeting ligt de kans dat iemand liegt, nog veel lager. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling vanwege de trend dat steeds meer cornmunicalie online plaatsvindt. "We hebben bij communicatie over niet de luxe van non-verbale signalen. In de context van een organisatie laat dat veel ruinite voor misinterpretatie en zoals uit ons onderzoek blijkt, opzettelijke misleiding". Communicatie; Controleerbaarheid; Diplomatiek; ; Non-verbale communicatie Met de Franse slag Miro Lucassen (Artikel) Binnenlands Bestuur van 10-okt GBA De modernisering van de gemeentelijke basisadministratie is gestrand. Niet elke gemeente zal er wakker van liggen, want er is een nijpender probleem: de vervuiling van de bestanden. Basisadministratie; Betrouwbaarheid; Bevolkingsregister; Juistheid Millermiumbug steekt de kop op Johannes van Bentum (Bericht) Computable van 17-okt Millenniumprobleem D e millenniumbug wordt aangevoerd door het agrarisch onderzoekslaboratorium ID- Lelystad als verklaring voor het afdrukken van een verkeerde datum op formulieren met testresultaten waarin de besmettelijke dierziekte monden klauwzeer werd vastgesteld. De verkeerde datering is het gevolg van een computer die tengevolge van de millenniumwisseling problemen had met het genereren van de juiste datum, verklaart het laboratorium de fout in het Agrarisch Dagblad. Betrouwbaarheid; Datering Powerpoint-Profis mit Kurzzeitgedächtnis Kaspar Renner (Artikel) Süd Deutsche Zeitung van 5-okt Onderzoek Dies kann er letztlich nur, wenn er an einem objektiven Wahrheitsbegriff festhält, den andere Geisteswissenschaften längst verabschiedet haben: Indem er etwa mit dem Vorsatz ins Archiv geht, dort eine Quelle auszugraben, die noch kein anderer entdeckt hat, oder neue Akten erschließt. Nur durch die investigative Arbeit des Historikers Stefan Mächler konnte etwa die Affäre um den literarischen Betrüger Binjamin Wilkomirski ("Bruchstücke") detailliert geklärt werden. Gerade die Kernkompetenzen der Recherche und Quellenkritik aber sind nicht vorgesehen im Curriculum der "Public History"; stattdessen soll etwa eine andere Schlüsselqualifikation vermittelt werden, die "computergestützte Erforschung und Vermittlung von Geschichte"; Pagina 11 van 28

12 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid dahinter verbergen sich Selbstverständlichkeiten wie die Präsentation von Arbeitsergebnissen mit "Powerpoint" und "Photoshop". Es steht also zu befürchten, dass sich die neuen Öffentlichkeitshistoriker zwar souverän auf der Oberfläche des "protected mode" bewegen werden, ihnen der historische Quellcode aber verschlüsselt bleibt. Hoffen lässt allein die Tatsache, dass die Studenten der "Public History" anschließend promoviert werden können - voraussichtlich nur in einem alten Fach namens Geschichte. Geschiedenis. Artikel op internet ~ RDW zet rijbewijs in als e-identiteitskaart; Online overschrijven van kenteken gefaciliteerd Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 10-okt Rijbewijs De Rijksdienst voor het wegverkeer wil de chip op de nieuwe generatie rijbewijzen gebruiken om burgers de elektronische handtekening te bezorgen. Deze zouden dan op afstand hun identiteit kunnen aantonen en elektronische transacties verrichten die een hoog niveau van beveiliging vereisen. Als de RDW erin slaagt zijn plan te realiseren, kan dat betekenen dat het rijbewijs alternatief wordt voor de elektronische Nederlandse identiteitskaart (enik). De ontwikkeling daarvan ligt al een jaar stil omdat enkele bedrijven bij de rechter gedaan kregen dat Sdu Identification die niet mocht produceren onder een lopend contract. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had een nieuwe aanbesteding moeten uitschrijven. Elektronische Nederlandse Identiteitskaart; enik; Identificatie; Paspoort. Pagina 12 van 28

13 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8484 Beyond the Silos of the LAMs: Collaboration Among Libraries, Archives and Museums Diane M. Zorich en Günter Waibel and Ricky Erway (Rapport) OCLC Online Computer Library Center, Inc., Dublin Ohio, Beschikbaarheid Rapport over digitale samenwerking door bibliotheken, archieven en musea. Beschikbaarstellen; Dienstverleningsconcept; Virtuele studiezaal. Library, Archive and Museum Collaboration Program ~ Rapport op internet ~ 3.1 Bewaken kosten 8514 Back-up: de verloren generatie; Men neemt tegenwoordig voetstoots aan dat gegevens gewoon beschikbaar zijn Richard Keijzer (Bericht) Automatisering Gids van 17-okt Backup De veilige opslag van gegevens op de achtergrond is vaak veel minder betrouwbaar dan wordt aangenomen. "We zien met lede ogen aan dat bedrijven hun waardevolle gegevens opslaan via internet, maar er totaal geen weet van hebben hoe veilig die aanpak is" Betrouwbaarheid; E-discovery; Saas; Tijdigheid De Wet van Cremer; Kosten en baten van grootschalig diçitaliseren Alfred Stern (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 Digitalisering Tegenwoordig lijkt het net of een archiefinstelling een scanfabriek is. Het Archiefforum wordt er dagelijks mee gevuld. Scannen kan echter iedereen en de bestanden kunnen op iedere willekeurige harde schijf staan. Bovendien voegt het digitaliseren geen waarde toe. De waardetoevoeging van een archiefinstelling zit in de interactie tussen klant en medewerker. Die kan voortdurend opnieuw worden verkocht, maar dat moeten we gratis doen. Op Internet is dat type dienstverlening, die In de studiezaal core business is. een ondergeschoven kindje. Beschikbaarstellen; Dienstverlening; Om niet Systemen WIA slecht herbruikbaar Diederik Toet (Bericht) Computable van 17-okt Pagina 13 van 28

14 3.1 Bewaken kosten Projectmanagement Slechts een klein deel van de opgeleverde Ict-systemen voor uitkeringswet Wia kan worden hergebruikt door UWV. Het gaat om 3,5 van de 87 miljoen euro die de bouw kostte. Het project werd in juni stilgelegd. Verstoring. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8505 Achterstand ziekenhuisdossiers onbekend Paul van der Beek (Bericht) Computable van 10-okt Digitalisering Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geen zicht op de achterstand in het digitaliseren van papieren dossiers bij ziekenhuizen. Ook zegt hij geen inzicht te hebben in de risico's voor patiënten die kunnen ontstaan door deze achterstand, Bovendien geeft hij geen prioriteït aan het verkrijgen van meer inzicht in de omvang van die achterstand. Dit blijkt uit kamervragen die PvdA-lid Vermeij stelde naar aanleiding van het Computable-artikel Kilometers dossiers bedreigen succes EPD. Elektronisch patiëntendossier; EPD Beveiligingsgat: roepen of zwijgen?; Belangen van leveranciers, beheerders en gebruikers botsen Jasper Bakker (Artikel) Computable van 17-okt Disclosure Er woedt al jaren een feile discussie over het wel of niet onthullen van beveiligingsgaten. Het huidige dns-gat is stil gehouden tot er patches waren. De hacker dle claimt via intel-chips pc s te kunnen kraken, heeft Intel nog niets verteld. Beveiliging; Hacken; Openbaarheid; Verstoring Cloud-claim Dell past in ICT-industrie; Leveranciers patenteren er op los Jasper Bakker (Artikel) Computable van 3-okt Patent Dell krijgt zijn aanvraag voor een handelsmerk op cloud computing niet toegewezen. Het lijkt opmerkelijk dat een producent van pc s en servers zo n claim doet. in de ict zijn rare handelsmerken en patenten echter vrij gewoon. Enkele zéér vreemde op een rij. Patenten dienen al lange tijd niet meer alleen voor het beschermen van de vinding van een persoon of organisatie. Bedrijven verzamelen merknamen, patenten en patentaanvragen alsof het Pokemon zijn. Het doel is er meer - en sterkere - te hebben dan je tegenstander. Het zijn dan wederzijdse massavernietigingswapens: als jij mij aanvalt, sla ik hard terug. Juridische waarde; Licentie; Octrooi. Pagina 14 van 28

15 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8506 IBM dreigt standaardenorganisaties Aad Offerman (Bericht) Computable van 10-okt Standaardenorganisatie IBM geeft standaardenorganisaties in niet mis te verstane bewoordingen te kennen dat zij hun processen moeten aanpassen. Aanleiding zijn de malversaties die optraden bij de goedkeuring van Microsofts ooxmlformaat. ISO; OOXML. :-) 8488 Informatiestrategie voor ketensamenwerking; Keteninformatisering als visie, resultaat en methode Jan Grijpink (Publicatie) Sdu Uitgevers, Den Haag, Speciaal thema: persoonsherkenning en identiteitscontrole ISBN Keteninformatisering Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen aan geautomatiseerde communicatie. Een gemeenschappelijke informatie- infrastructuur blijkt in de praktijk vaak niet of moeizaam tot stand te komen. Er is behoefte aan een trefzekere methode om te weten welke ketenprojecten kansrijk zijn. Keteninformatisering is zo'n methode. Toepassing leidt tot trefzekere ketencommunicatie die ketenuitval en fouten voorkomt, en bovendien tot méér privacybescherming door waar mogelijk de koppelbaarheid van persoonsgegevens te beperken. De methode Keteninformatisering is toepasbaar op elke vorm van ketensamenwerking, ook binnen complexe professionele organisaties. Informatie-uitwisseling volgens Keteninformatisering is te realiseren in elke technische infrastructuur, bijvoorbeeld internet. Identiteitsbeheer; Ketensamenwerking; Methode; Privacy; Uitwisselbaarheid. Keteninformatisering.nl ~ De ongemakkelijke waarheid omtrent IT-governance; Beperkingen van mechanistische IT-governance-benadering Jan Hoogervorst (Artikel) Informatie, maart 2008 IT governance Omdat het merendeel van de IT-projecten faalt, is de roep om IT-governance nog altijd sterk. De wijze waarop de oproep wordt beantwoord - IT-governance wordt ingericht - zal het percentage falende IT-projecten niet verminderen. ICT; Projectmanagement; Verstoring. Pagina 15 van 28

16 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden :-) 8489 Onze informatiesamenleving in wording; De uitdaging van grootschalige informatieuitwisseling in de rechtstaat dr. mr. J.A.H.M. Grijpink (Lezing) 2005 J.H.A.M. Grijpink, Voorburg, Keteninformatisering Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, om werkzaam te zijn op het vakgebied van Informatiekunde, in het bijzonder van Keteninformatisering in de rechtstaat. "Maar de kloof tussen wat we op het gebied van grootschalige informatie-uitwisseling feitelijk doen en wat nodig is, wordt eerder groter dan kleiner. Eigenlijk weten we weinig over hoe we informatie-uitwisseling op zo n enorme schaal moeten realiseren, althans met voldoende garantie van rechtmatig gegevensgebruik." Privacy; Rechtstaat. Keteninformatisering.nl ~ Rede op internet ~ UWV ontbeert goed beheersysteem Diederik Toet (Bericht) Computable van 24-okt Uitkeringsinstantie UWV heeft geen goed systeem voor het bewaren van belangrijke s. Dat concludeert de Inspectie Werk en Inkomen naar aanleiding van het onderzoek naar de mislukte nieuwbouw van het ictplatform voor de uitkeringswet WIA. Door her ontbreken van een managementsysteem is het volgens de inspectie onvoldoende mogelijk om de besluitvormingsprocessen en de opvolging van besluiten te reconstrueren. Zo n reconstructie is van belang voor het analyseren van de problemen die zich tijdens de bouw van het ICT-systeem voordeden. E-discovery; Projectdossier. 3.3 Fysiek beheer 8485 Nieuwe standaard sloopt muren; De Content Management Interoperability Standard moet leiden tot opën standaard voor beheren van content in repositories Bas Peters (Artikel) Automatisering Gids van 3-okt CMIS De belangrijkste leveranciers van contentmanagementsoftware - EMC, IBM en Microsoft - hebben met de ontwikkeling van de standaard CMIS een opmerkelijke stap gezet. De standaard zou wel eens kunnen leiden tot een hele nieuwe generatie contentgerelateerde toepassingen. Hij gooit hoge ogen wat betreft eenvoud en toepasbaarheid. Pagina 16 van 28

17 3.3 Fysiek beheer Content Management Interoperability Standard; ECM; Uitwisselbaarheid Tape is oud, maar nog niet dood; Computable storage-panel analyseert terabyte-tape Jasper Bakker (Artikel) Computable van 3-okt Tape Tape leeft, maar niet iedereen is het eens over de levensvatbaarheid. Het opslagmedium heeft toekomst, maar die Is bescheiden, analyseren de experts van het Computable storage-panel. Backup; Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; Opslagmedium; Storage. 3.4 Integratie 8521 CMIS niet zomaar een standaard; Nieuwe standaard is voofal het resultaat van EUmaatregelen tegen Microsoft Hans Kaashoek (Artikel) Automatisering Gids van 24-okt CMIS De standaard Content Management Interoperability Services is veel meer dan alleen een technologie- standaard. Het is ook een gezamenlijke poging van de leveranciers op het gebied van Enterprise Content Management om SharePoint te omzeilen. Maar bovenal, zegt Kaashoek, is de standaard het resultaat van al-maatregelen tegen Microsott. Content Management Interoperability Standard; ECM; Standaard; Uitwisselbaarheid. 3.6 Beschikbaarstellen 8507 De beperking van het datawarehouse voorbij Riogier van Dam en Ivar Vennekens (Artikel) TIEM tijdschrift voor infrmatie en management, nr 27, september/oktober 2008 Beschikbaarheid Overheidsinstellingen proberen bij de uitvoering van regelgeving steeds meer rekening te houden met de specifieke omstandigheden van burgers en bedrijven. Klantgerichte instellingen willen hiertoe kunnen beschikken over alle relevante gegevens van hun klanten. Het creëren van dit integraal klantbeeld is echter geen sinecure. Datawarehouse; Dienstverlening; Virtueel dossier De Wet van Cremer; Kosten en baten van grootschalig diçitaliseren Alfred Stern (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 Pagina 17 van 28

18 3.6 Beschikbaarstellen Digitalisering Tegenwoordig lijkt het net of een archiefinstelling een scanfabriek is. Het Archiefforum wordt er dagelijks mee gevuld. Scannen kan echter iedereen en de bestanden kunnen op iedere willekeurige harde schijf staan. Bovendien voegt het digitaliseren geen waarde toe. De waardetoevoeging van een archiefinstelling zit in de interactie tussen klant en medewerker. Die kan voortdurend opnieuw worden verkocht, maar dat moeten we gratis doen. Op Internet is dat type dienstverlening, die In de studiezaal core business is. een ondergeschoven kindje. Beschikbaarstellen; Dienstverlening; Om niet Unica als het zout in de pap; Nationale informatie-infrastructuur ter discussie Michel Wesseling en Marjet Douze (Artikel) Informatie professional, /2008 Informatie-infrastructuur De nationale informatie-infrastructuur is op de komende Online Conferentie Nederland onderwerp van discussie. Michel Wesseling en Marjet Douze geven in Informatie Professional alvast een eerste aanzet: er is pas sprake van een echte nationale informatie-infrastructuur wanneer ook de unica van speciale wetenschappelijke bibliotheken hierin worden opgenomen. Een pleidooi voor het zout in de pap. Beschikbaarheid; Unica; Volledigheid. 3.7 Beveiliging 8509 ' Security reist met informatie mee Teun Putters (Interview) VIP vakblad voor informatiemanagers, nummer 9, oktober 2008 Beveiliging Het evenwicht tussen het beschikbaarstellen van informatie en de beveiliging ervan is wankel. Hoe zorg je ervoor dat belangrijke bedrijfsinformatie in vertrouwde handen blijft zonder dat deze content onhandelbaar wordt? Beschikbaarstellen. Pagina 18 van 28

19 4.1 Duurzaamheid 8514 Back-up: de verloren generatie; Men neemt tegenwoordig voetstoots aan dat gegevens gewoon beschikbaar zijn Richard Keijzer (Bericht) Automatisering Gids van 17-okt Backup De veilige opslag van gegevens op de achtergrond is vaak veel minder betrouwbaar dan wordt aangenomen. "We zien met lede ogen aan dat bedrijven hun waardevolle gegevens opslaan via internet, maar er totaal geen weet van hebben hoe veilig die aanpak is" Betrouwbaarheid; E-discovery; Saas; Tijdigheid CMIS niet zomaar een standaard; Nieuwe standaard is voofal het resultaat van EUmaatregelen tegen Microsoft Hans Kaashoek (Artikel) Automatisering Gids van 24-okt CMIS De standaard Content Management Interoperability Services is veel meer dan alleen een technologie- standaard. Het is ook een gezamenlijke poging van de leveranciers op het gebied van Enterprise Content Management om SharePoint te omzeilen. Maar bovenal, zegt Kaashoek, is de standaard het resultaat van al-maatregelen tegen Microsott. Content Management Interoperability Standard; ECM; Standaard; Uitwisselbaarheid Nieuwe standaard sloopt muren; De Content Management Interoperability Standard moet leiden tot opën standaard voor beheren van content in repositories Bas Peters (Artikel) Automatisering Gids van 3-okt CMIS De belangrijkste leveranciers van contentmanagementsoftware - EMC, IBM en Microsoft - hebben met de ontwikkeling van de standaard CMIS een opmerkelijke stap gezet. De standaard zou wel eens kunnen leiden tot een hele nieuwe generatie contentgerelateerde toepassingen. Hij gooit hoge ogen wat betreft eenvoud en toepasbaarheid. Content Management Interoperability Standard; ECM; Uitwisselbaarheid. 4.2 Bewaren context :-) 8494 Ambient Functions - Abandoned Children to Zoos Chris Hurley (Artikel) Monash University, Victoria. Australie, Ambience Since records are timebound and contextual metadata must be understood by an observer whose frame of reference is different from that of the recordkeeper, there is a need for external validation. The processes of Pagina 19 van 28

20 4.2 Bewaren context terminological control (based on definition) are inadequate for this purpose. What is needed is a process of contextual control (based on observation). Ambience is the context of provenance and it is there that we will find external validation of provenance data. Functions offer one possible tool for crafting ambient relationships. Ambient functions define and give meaning to agents of recordkeeping within the context in which they operate. Ambient functions should be distinguished from business activities and processes which do not afford the basis for meaningful discrimination necessary when formulating appraisal categories and useful search patterns. Ambient function; Context informatie; HMA; Metadata; Ontologie; Organisatie architectuur; RIO; Taxonomie; Thesaurus. Artikel op internet ~ Pagina 20 van 28

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief Thijs Hessling Amsterdam, april 2010 2 Hogeschool van Amsterdam,

Nadere informatie

ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE

ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE EN ACHT ANDERE, NUTTIGE (?) STELLINGEN Dr. G.J. van Bussel CREATING TOMORROW Archiving should be just like an Apple (tm), en acht andere, nuttige (?) stellingen Archiving

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu Nikki Smit // Student # 100611035 // nsmitters@gmail.com Bachelorscriptie Cultureel Erfgoed & Archivistiek B Hoofdbegeleider: Dr. Geert-Jan van Bussel

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT Information Management & connected enterprise

Nadere informatie

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 147 Informatie jaargang 39 OKT 2012 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis De rol

Nadere informatie