Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. zondag 2 november 2008 Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: oktober 2008 "Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te leggen als hij de macht had. [...] Het bijzondere kwaad van de onderdrukking van de meningsuiting is dat daardoor de mensheid iets ontnomen wordt; het nageslacht evengoed als de huidige generatie; de mensen die zich tegen deze mening verzetten nog meer dan de aanhangers daarvan." citaat: Citaat van John Stuart Mill On Liberty (1859) overgenomen uit: Gelijn Molier, Wilders; Een filmpje van twaalf minuten, Trouw van 23-feb Pagina 1 van 28

2 0 Algemeen 8501 Het archiefbestel in ontwikkeling; Visie op een toekomst Geert-Jan van Bussel (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel De steeds digitaler wordende inforrnatiehuishouding binnen organisaties (in principe is bijna ieder archiefdocument dat vandaag de dag wordt gegenereerd bern digital) gaat mijns inziens grote gevolgen hebben voor de manier waarop de zorg en het beheer van cultureel erfgoed wordt georganiseerd. In het huidige bestel ligt in de Archiefwet 1995 vast wie belast is met de zorg (de bestuurlijke verantwoordelijkheid) en het beheer (de ambtelijke verantwoordelijkheid) van archieven en het toezicht op beide aspecten. Ik ga hier niet in op hoe die zorg en dat beheer in de praktijk uitwerken; dat is voor dit gremium een bekend gegeven. Ik wil hier wel aangeven wat mijns inziens de bottle-necks zijn van het wettelijk systeem, die aangeven dat het bestaande bestel drastisch dient te worden gewijzigd. - de wet is een cultuurwet en geen informatiewet - de scheiding tussen zorg en beheer - effectiviteit toezicht - gebrek aan sancties bij toezicht - regels beheer na overdracht Archiefbeheer; Archieffunctie; Archiefinspectie; Archiefzorg; Business; Cultuur; Evidence; Evidence of business; Evidence of history Het bestel in de 21e eeuw: archivistisch en minimalistisch Bert Looper (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel Een stelling waarover geen discussie mogelijk Is: de geschiedenis van het Nederlandse archiefwezen van de afgelopen honderd jaar is een continu succesverhaal. Dat mag best eens wat vaker worden gezegd en het zou ook de moeite waard zijn te onderzoeken welke de succesfactoren van onze branche zijn geweest. Een successtory die zijn weerga in de nationale cuttuurwereld niet kent. Archivistiek; Authenticiteit; Openbaarheid; Procesgebonden informatie. :-) 8488 Informatiestrategie voor ketensamenwerking; Keteninformatisering als visie, resultaat en methode Jan Grijpink (Publicatie) Sdu Uitgevers, Den Haag, Speciaal thema: persoonsherkenning en identiteitscontrole ISBN Keteninformatisering Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen aan geautomatiseerde communicatie. Een gemeenschappelijke informatie- infrastructuur blijkt in de praktijk vaak niet of moeizaam tot stand te komen. Er is behoefte aan een trefzekere methode om te weten welke ketenprojecten kansrijk zijn. Keteninformatisering is zo'n methode. Toepassing leidt tot trefzekere ketencommunicatie die ketenuitval en fouten voorkomt, en bovendien tot méér privacybescherming door waar mogelijk de koppelbaarheid van persoonsgegevens te beperken. De methode Keteninformatisering is toepasbaar op elke vorm van ketensamenwerking, ook binnen complexe professionele organisaties. Informatie-uitwisseling volgens Keteninformatisering is te realiseren in elke technische infrastructuur, bijvoorbeeld internet. Pagina 2 van 28

3 0 Algemeen Identiteitsbeheer; Ketensamenwerking; Methode; Privacy; Uitwisselbaarheid. Keteninformatisering.nl ~ Het interbestuurljk archieftoezicht op nieuwe leest geschoeid Marianne Loef en Fred Schoonheim (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nummer 8,, Oktober 2008 Archiefinspectie In haar advies uit oktober 2007 stelde de commissie-oosting dat het provinciale archieftoezicht op de gemeenten met onmiddellijke ingang afgeschaft kon worden. De reactie van het kabinet uit april 2008 was dat er geen oude schoenen weg kunnen voordat er nieuwe zijn gemaakt Er zijn echter kansen voor nieuw op maat gemaakt schoeisel, maar dit kan niet zonder ingrijpende aanpassingvan de leest: een omslag In het denken over en de praktijk van het informatie- en archiefbeheer. Gemeentearchivaris; Toezicht op de zorg; Toezicht op het beheer. :-) 8503 Kansen voor open doel voor het Nederlandse archiefwezen Marianne Loef (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel Het Nederlandse archiefwezen is een potentiële kampioen. Er liggen bovendien twee prachtige kansen voor open doel. De vraag is of het archiefwezen op tijd goed samenspel, een winnersmentaliteit en krachtige benen heeft om de bal in te schieten. Er zijn vier mogelijke handicaps. die overwonnen moeten worden. De kansen - Informatie-infarct - Behoefte aan kennis van het verleden De handicaps - versnippering archiefwezen - introvert - vakbekwaamheid / kennis - overexposure van cultuur Archiefwezen; Cultuur; Evidence of business; Evidence of history; Informatieinfarct; Kennis; Records continuum; Records Management. :-) 8489 Onze informatiesamenleving in wording; De uitdaging van grootschalige informatieuitwisseling in de rechtstaat dr. mr. J.A.H.M. Grijpink (Lezing) 2005 J.H.A.M. Grijpink, Voorburg, Keteninformatisering Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, om werkzaam te zijn op het vakgebied van Informatiekunde, in het bijzonder van Keteninformatisering in de rechtstaat. Pagina 3 van 28

4 0 Algemeen "Maar de kloof tussen wat we op het gebied van grootschalige informatie-uitwisseling feitelijk doen en wat nodig is, wordt eerder groter dan kleiner. Eigenlijk weten we weinig over hoe we informatie-uitwisseling op zo n enorme schaal moeten realiseren, althans met voldoende garantie van rechtmatig gegevensgebruik." Privacy; Rechtstaat. Keteninformatisering.nl ~ Rede op internet ~ Panorama, een vergezicht met perspectief; Pragmatische aanpak informatieinfrastructuur Bas Savenije (Artikel) Informatie professional, /2008 Informatie-infrastructuur De huidige Nederlandse informatie-infrastructuur is erg verkokerd. Daarom is in NVB-kringen het project Panorama geconcipieerd. Doel van het project is de informatievoorziening en -toegankelijkheid voor de Nederlandse burger via een pragmatische aanpak te verbeteren. Bestel. :-) 8502 What business are we actualy in? Rob Kramer (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 (thema: Naar een nieuw archiefbestel?) Archiefbestel De discussie over de toekomst van het archiefwezen is eigenlijk een discussie over het rchiefwezen zelf. je kunt immers pas zinnig uitspraken doen over de toekomst, koers en strategie als je helder hebt en het er over eens bent waar het openbaar archief-wezen als zodanig voor staat. What business are we in? Soms krijg ik het gevoel dat het archiefwezen zich in een milde identiteitscrisis bevindt: welke kant moet het op? Ik denk dat de vraag niet zozeer is wat de beroepsgroep zelf vindt, maar meer wat de betekenis en meerwaarde van het openbaar archiefwezen voor de samenleving is. Archiefwezen; Beschikbaarheid; Bewaarbelang; Governance; Openbaarheid; Vernietigingsbelang. Pagina 4 van 28

5 1 Ontstaan 8495 Architectuur Model Gemeentelijke E-Dienstverlening; Project Referentiemodel Midoffice ten behoeve van Gemeenten <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Rapport) EGEM werkgroep Midoffice, Versie: 0.9 Datum: Architectuur Gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal veranderingen. Deze veranderingen worden deels veroorzaakt door de wens om de burger beter van dienst te zijn door een grotere toepassing van moderne media, zoals het internet. Voor een ander deel worden de veranderingen veroorzaakt door het beschikbaar stellen vanuit de centrale overheid van het stelsel Basisregistraties, die een efficiëntere en kwalitatief betere dienstverlening mogelijk maken. Gemeenten zijn traditioneel georganiseerd rondom een stelsel van backoffice systemen welke vanuit een vakgerichte benadering de dienstverlening aan de burger gestalte geven. Deze vakgerichte benadering staat ter discussie bij de introductie van de nieuwe basisregistraties. Vanuit de wens om de burger beter van dienst te willen zijn, ontstaat de behoefte om de frontoffice bij gemeenten in te richten op een wijze, die beter aansluit bij de belevingswereld van de burger. Uit de twee hierboven beschreven trends ontstaat een spanningsveld. De klantgerichte frontoffice moet immers afgestemd worden met de vakgerichte backoffice. Deze draaiing is het werkterrein van de midoffice. Omdat zowel het backoffice als het frontoffice sterk in beweging zijn ontstaat de behoefte aan het geven van richting aan de inrichting van de midoffice. Het in dit document besproken Referentiemodel Midoffice heeft als doel om deze richting aan te geven. Gemeenten kunnen dit model gebruiken bij het inrichten van hun midoffice. Het model geeft de scope van de midoffice weer in relatie tot de processtappen binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om alle processtappen die nodig zijn om een verhuizing of vergunningaanvraag te verwerken. Dienstverleningsconcept; DSP; Referentiearchitectuur; Zaaksysteem; Zaaktype; Zaaktypecatalogus. Rapport op internet ~ ' Elektronisch kinddossier is geen wondermiddel <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Computable van 17-okt Elektronisch kinddossier Alle gemeenten werken vanaf 1 januari volgend jaar aan de invoering van het Elektronisch Kinddossier en aan de Verwijsindex Risicojongeren. Aan het eind van 2009 moet de invoering definitief zijn. Veel vragen zijn echter nog niet beantwoord, blijkt uit onderzoek van Ton Monasso, bestuurskundige aan de Technische Universiteit Delft. Bewaarbelang; EKD; Vernietigingsbelang; Verwijsindex; Verwijsindex risicojongeren. Zie hier ~ Pagina 5 van 28

6 1 Ontstaan 8492 Patiënt komt bij EPD op tweede plaats Pim van der Beek (Bericht) Computable van 3-okt Elektronisch patiëntendossier Het duurt nog zeker tien jaar voordat patiënten alle denkbare medische informatie digitaal kunnen inzien. Dat voorspelt Gort-Jan van Boven, directeur van Nictlz, hot nationale kenniscentrum voor Ict en Innovatie In de zorg. EPD; Gebruikersfilm; Privacy; Verwijsindex. :-) 8511 Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 1: Overview and Statement of Principles <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor: Joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN nummer: Records Management As stated in the introduction, "the aim of the Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments project is to produce globally harmonised principles and functional requirements for software used to create and manage electronic records in office environments. There currently exist a number of jurisdiction-specific functional requirements and software specifications. The project s objective is to synthesise this existing work into requirements and guidelines to meet the needs of the international archival community and to enable that community to liaise, in a consolidated manner, with the global software industry." Module One: compiled by a joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Two: compiled by the National Archives of New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Three: compiled by the National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. MoReq; NEN 2082; NEN-ISO (nl); Records management services; RMS. :-) 8512 Publicatie op internet ~ Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 2: Guidelines and Functional Requirements for Electronic Records Management Systems <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor: National Archives New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN-nummer: Records Management As stated in the introduction, "the aim of the Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments project is to produce globally harmonised principles and functional requirements for software used to create and manage electronic records in office environments. There currently exist a number of jurisdiction-specific functional requirements and software specifications. The project s objective is to synthesise this existing work into requirements and guidelines to meet the needs of the international archival community and Pagina 6 van 28

7 1 Ontstaan to enable that community to liaise, in a consolidated manner, with the global software industry." Module One: compiled by a joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Two: compiled by the National Archives of New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Three: compiled by the National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. MoReq; NEN 2082; NEN-ISO (nl); Records management services; RMS. :-) 8513 Publicatie op internet ~ Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments; Module 3: Guidelines and Functional Requirements for Records in Business Systems <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) International Council on Archives, Parijs, Contributor:National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative ISBN-nummer: Business system administrator A user role with designated responsibility for the operation of the system, including configuring, monitoring and managing the business system and its use. Administrator; Applicatiebeheerder; Functioneel beheerder; System administrator. Records Management As stated in the introduction, "the aim of the Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments project is to produce globally harmonised principles and functional requirements for software used to create and manage electronic records in office environments. There currently exist a number of jurisdiction-specific functional requirements and software specifications. The project s objective is to synthesise this existing work into requirements and guidelines to meet the needs of the international archival community and to enable that community to liaise, in a consolidated manner, with the global software industry." Module One: compiled by a joint project team formed by members of the ICA and the Australiasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Two: compiled by the National Archives of New Zealand in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. Module Three: compiled by the National Archives of Australia, Queensland State Archives in conjunction with a joint project team formed by members of the ICA and the Australasian Digital Recordkeeping Initiative. MoReq; NEN 2082; NEN-ISO (nl); Records management services; RMS. Publicatie op internet ~ Definitie Pagina 7 van 28

8 1.1 Definitie :-) 8494 Ambient Functions - Abandoned Children to Zoos Chris Hurley (Artikel) Monash University, Victoria. Australie, Ambience Since records are timebound and contextual metadata must be understood by an observer whose frame of reference is different from that of the recordkeeper, there is a need for external validation. The processes of terminological control (based on definition) are inadequate for this purpose. What is needed is a process of contextual control (based on observation). Ambience is the context of provenance and it is there that we will find external validation of provenance data. Functions offer one possible tool for crafting ambient relationships. Ambient functions define and give meaning to agents of recordkeeping within the context in which they operate. Ambient functions should be distinguished from business activities and processes which do not afford the basis for meaningful discrimination necessary when formulating appraisal categories and useful search patterns. Ambient function; Context informatie; HMA; Metadata; Ontologie; Organisatie architectuur; RIO; Taxonomie; Thesaurus. Artikel op internet ~ Dit is IT Governance! Selmer Derwordt en Paul Hendriks, Pieter Weeder (Artikel) TIEM tijdschrift voor infrmatie en management, nr 27, september/oktober 2008 IT governance De term IT Governance duikt overal op, maar met verschillende betekenissen. De een verstaat er portfoliomanagement van ict-gerelateerde projecten onder, de ander bedoelt er de structurering van het informatiemanagement mee. Er is behoefte aan uniform taalgebruik en een eenduidig begrippenkader. Terminologie E-depot Rotterdam 6: Zijn we er al bijna? Peter Horsman en René van Spork (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 E-depot Op 19juni 2008 organiseerde het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) een informatiedag over het project E-depot. Tijdens deze dag werden de circa 60 deelnemers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. de stand van raken en de komende activiteiten bij het project E-depot van het Gemeentearchief Rotterdam. De grote vraag was natuurlijk zijn we er al bijna? Wanneer worden concrete resultaten zichtbaar? Een overzicht van de stand van zaken. Bij het Nationaal Archief worden de eerste bestanddelen van het door een externe leverancier te bouwen E-depot momenteel getest en het Gemeentearchief Rotterdam test mee. Het gaat hier in eerste instantie over de opnameprocedure: hoe haal je digitale bestanden binnen, waaronder ook zelf gecreëerde aanwinsten van kopieën van analoge of digitale objecten? In een later stadium wordt de beschikbaarstelling getest. Gegevens over de verrichte handelingen in het opnameproces worden vastgelegd in de centrale registratie van procesgegevens. Dit wordt logging genoemd. Dienstverleningsconcept; Uitwijken; Virtuele studiezaal. Pagina 8 van 28

9 2 Waarderen :-) 8500 Archiveren van Actieve reconstructie van het verleden Albert Meijer (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober Grote hoeveelheden worden heen en weer gestuurd binnen en tussen organisaties en niemand weet eigenlijk wat hiermee moet gebeuren. Welke organisatie heeft geen problemen met het archiveren van ? "De kernboodschap van mijn verhaal is dat archiveren geen proces van het verzamelen van restjes van communicatie moet zijn, maar een actief proces van het construeren van een geheugen. In dit actieve proces dienen ambtenaren zelf een sleutelrol te hebben. Want zij creëren het geheugen van de organisatie." Archiveren The Art of Destruction; An Overlooked Key to Records Management and e-discovery dr. ir. Jan Scholtes (Artikel) KM World, november/december Bewaarbelang Hoewel de opslag van 250 GB aan data minder dan 200,- kost, is het inhuren van een extern bedrijf dat deze data verwerkt en doorzoekbaar maakt voor e-discovery, erg duur. Dit kan meer dan ,- kosten, zeker als je als bedrijf direct of indirect zaken doet in de Verenigde Staten of als je te maken kunt krijgen met Europese wetgevers en toezichthouders. De impact van deze kosten is vooral te merken bij de juridische en ondersteunende stafafdelingen binnen de organisatie. Deze groepen bevinden zich vaak op de eerste linie bij e-discovery activiteiten die binnen de organisatie voorkomen. Hoewel er veel geavanceerde informatie toegang technologieën verkrijgbaar zijn om deze kosten te reduceren, zijn er niet veel juridische professionals die hier gebruik van maken. En voor degene die dat wel doen, is het moeilijk om de e-discovery kosten effectief te beheren: dit komt door de voortdurende verslaving van organisaties om te veel elektronische data te behouden en op te slaan. Regelgevende autoriteiten hebben duidelijke richtlijnen gesteld over welke data moet worden opgeslagen en gedurende welke termijn. Alleen in bepaalde uitzonderingen moet bijvoorbeeld alle opgeslagen en behouden worden. Vaak zijn er geen praktische of wettelijke eisen voor het behouden van grote hoeveelheden organisatorische gegevens. Deze hoeveelheden zijn met name zo omvangrijk doordat elektronische informatie vaak meerdere keren binnen een organisatie wordt opgeslagen. Voordat data cq. informatie verandert in kennis moet de data worden gestructureerd en georganiseerd. Tevens moet er begrip zijn voor de impact van de data. zorgt voornamelijk voor de hoge kosten en risico s van e- discovery. Mensen bewaren hun s omdat het gemakkelijk is. Maar de archieven (PST s) groeien snel uit tot GigaBites aan informatie. Problemen blijven bestaan doordat de informatie in deze PST-mappen vaak niet is gestructureerd. "De opslagkosten zelf zijn zo laag dat het constante groeien van capaciteit een erg logische en doordachte oplossing lijkt om data te kunnen beheren. Toch blijkt dat in sommige situaties problemen ontstaan wanneer informatie gevonden moet worden binnen de informatieopslag. De juiste opslag oplossing zorgt ervoor dat organisaties de verwerkingskosten in de hand kunnen houden, het werk effectiever kunnen uitvoeren en dat de wettelijke risico s verminderen De e-discovery markt groeit met meer dan 30% per jaar. De kosten voor bedrijven stijgen even hard mee en soms zelfs sneller! Enerzijds kan efficiëntere e-discovery technologie helpen bij het verminderen van deze groei, maar uiteindelijk kunnen alleen goede records management en het opleggen en handhaven van, de door de organisatie, opgelegde bewaar- en vernietigingstermijnen dit probleem oplossen. Wanneer we deze acties niet implementeren, zal de rekening voor de juridische afdeling de wet van Moore volgen: het zal iedere achttien maanden verdubbelen." Compliance; Conformance; E-discovery; Records Management; Vernietigingsbelang. Pagina 9 van 28

10 2 Waarderen Persbericht bij Zylab ~ Wihitepaper ~ ' DMS schiet tekort bij e-discovery' Teun Putter (Artikel) VIP vakblad voor informatiemanagers, nummer 9, oktober 2008 Bewaarbelang Bedrijven maken zich zorgen over het gebrekkige archiveren van elektronisch opgeslagen informatie (ESI). Dat levert de nodige risico s op, vooral wanneer zij verzeild raken in jundische geschillen. Uit een onderzoek komt een beeld van de alledaagse juridische en financiele risico s die samenhangen met het niet kunnen terug kunnen vinden van documentatie. Ook wordt uit deze studie duidelijk welke impact heeft dit op organisaties. Zo blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde organisaties (47procent) nadelige gevolgen ondervond bij juridische geschillen doordat het onmogelijk bleek om bedrijfskritische gegevens uit IT systemen te halen. Dit werkveld wordt ook wel e-discovery genoemd. Authenticiteit; E-discovery; Records Management. Persbericht Commvault ~ Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 8486 Betrouwbaarheid basisadministraties bljkt onbekend; Vooral de grotere steden worstelen met de juistheid van de geregistreerde adressen van hun inwoners Peter Mom (Artikel) Automatisering Gids van 3-okt Betrouwbaarheid Vijftien maanden voordat alle overheidsinstanties persoonsgegevens verplicht uit de basisregistratie personen (GBA) moeten halen, gaat staats- secretaris Bijleveld de betrouwbaarheid ervan onderzoeken. Intussen blijft ze ervan uitgaan dat alle organisaties begin 2010 meedoen en de terugmeldfaciliteit gebruiken waarmee GBA-afiiemers onvolkomenheden moeten doorgeven aan gemeenten. De ruim vijfhonderd afnemers kunnen de GBA als exclusieve persoonsgegevensbron voor hun organisatie inrichten sinds deze (als eerste) de wettelijke status van basisregistratie verkreeg. Dat is anderhalf jaar geleden. Inmiddels zijn er twee terugmelders: de Belastingdienst en de gemeente Hilvarenbeek. Intussen is wel duidelijk dat de tot nu toe gehanteerde aanpak niet werkt. Dle zegt iets over een administratieve werkelijkheid, terwijl juist zekerheid is gewenst omtrent de feitelijke situatie. Bijleveld laat nu onderzoek doen naar kwaliteitsnormen als basis voor een beleidskader voor een vernieuwde audit. Wat PvdA-kamerlid Heijnen betreft mag ze onmiddellijk beginnen om in de grote gemeenten een wijk te kiezen en huis aan huis te checken of de GBA klopt. Administratieve werkelijkheid; Authenticiteit; Basisadministratie; GBA; Juistheid; Terugmeldplicht; Werkelijkheid. Pagina 10 van 28

11 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid leidt tot leugen; Software helpt misleiding te detecteren Thijs Doorenbosch (Bericht) Automatisering Gids van 3-okt Betrouwbaarheid De kans dat iemand overgaat tot het al dan niet opzettelijk verspreiden van leugens is de helft groter dan bij het schrijven van een brief met pen en papier. In een persoonlijke ontmoeting ligt de kans dat iemand liegt, nog veel lager. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling vanwege de trend dat steeds meer cornmunicalie online plaatsvindt. "We hebben bij communicatie over niet de luxe van non-verbale signalen. In de context van een organisatie laat dat veel ruinite voor misinterpretatie en zoals uit ons onderzoek blijkt, opzettelijke misleiding". Communicatie; Controleerbaarheid; Diplomatiek; ; Non-verbale communicatie Met de Franse slag Miro Lucassen (Artikel) Binnenlands Bestuur van 10-okt GBA De modernisering van de gemeentelijke basisadministratie is gestrand. Niet elke gemeente zal er wakker van liggen, want er is een nijpender probleem: de vervuiling van de bestanden. Basisadministratie; Betrouwbaarheid; Bevolkingsregister; Juistheid Millermiumbug steekt de kop op Johannes van Bentum (Bericht) Computable van 17-okt Millenniumprobleem D e millenniumbug wordt aangevoerd door het agrarisch onderzoekslaboratorium ID- Lelystad als verklaring voor het afdrukken van een verkeerde datum op formulieren met testresultaten waarin de besmettelijke dierziekte monden klauwzeer werd vastgesteld. De verkeerde datering is het gevolg van een computer die tengevolge van de millenniumwisseling problemen had met het genereren van de juiste datum, verklaart het laboratorium de fout in het Agrarisch Dagblad. Betrouwbaarheid; Datering Powerpoint-Profis mit Kurzzeitgedächtnis Kaspar Renner (Artikel) Süd Deutsche Zeitung van 5-okt Onderzoek Dies kann er letztlich nur, wenn er an einem objektiven Wahrheitsbegriff festhält, den andere Geisteswissenschaften längst verabschiedet haben: Indem er etwa mit dem Vorsatz ins Archiv geht, dort eine Quelle auszugraben, die noch kein anderer entdeckt hat, oder neue Akten erschließt. Nur durch die investigative Arbeit des Historikers Stefan Mächler konnte etwa die Affäre um den literarischen Betrüger Binjamin Wilkomirski ("Bruchstücke") detailliert geklärt werden. Gerade die Kernkompetenzen der Recherche und Quellenkritik aber sind nicht vorgesehen im Curriculum der "Public History"; stattdessen soll etwa eine andere Schlüsselqualifikation vermittelt werden, die "computergestützte Erforschung und Vermittlung von Geschichte"; Pagina 11 van 28

12 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid dahinter verbergen sich Selbstverständlichkeiten wie die Präsentation von Arbeitsergebnissen mit "Powerpoint" und "Photoshop". Es steht also zu befürchten, dass sich die neuen Öffentlichkeitshistoriker zwar souverän auf der Oberfläche des "protected mode" bewegen werden, ihnen der historische Quellcode aber verschlüsselt bleibt. Hoffen lässt allein die Tatsache, dass die Studenten der "Public History" anschließend promoviert werden können - voraussichtlich nur in einem alten Fach namens Geschichte. Geschiedenis. Artikel op internet ~ RDW zet rijbewijs in als e-identiteitskaart; Online overschrijven van kenteken gefaciliteerd Peter Mom (Bericht) Automatisering Gids van 10-okt Rijbewijs De Rijksdienst voor het wegverkeer wil de chip op de nieuwe generatie rijbewijzen gebruiken om burgers de elektronische handtekening te bezorgen. Deze zouden dan op afstand hun identiteit kunnen aantonen en elektronische transacties verrichten die een hoog niveau van beveiliging vereisen. Als de RDW erin slaagt zijn plan te realiseren, kan dat betekenen dat het rijbewijs alternatief wordt voor de elektronische Nederlandse identiteitskaart (enik). De ontwikkeling daarvan ligt al een jaar stil omdat enkele bedrijven bij de rechter gedaan kregen dat Sdu Identification die niet mocht produceren onder een lopend contract. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had een nieuwe aanbesteding moeten uitschrijven. Elektronische Nederlandse Identiteitskaart; enik; Identificatie; Paspoort. Pagina 12 van 28

13 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8484 Beyond the Silos of the LAMs: Collaboration Among Libraries, Archives and Museums Diane M. Zorich en Günter Waibel and Ricky Erway (Rapport) OCLC Online Computer Library Center, Inc., Dublin Ohio, Beschikbaarheid Rapport over digitale samenwerking door bibliotheken, archieven en musea. Beschikbaarstellen; Dienstverleningsconcept; Virtuele studiezaal. Library, Archive and Museum Collaboration Program ~ Rapport op internet ~ Bewaken kosten 8514 Back-up: de verloren generatie; Men neemt tegenwoordig voetstoots aan dat gegevens gewoon beschikbaar zijn Richard Keijzer (Bericht) Automatisering Gids van 17-okt Backup De veilige opslag van gegevens op de achtergrond is vaak veel minder betrouwbaar dan wordt aangenomen. "We zien met lede ogen aan dat bedrijven hun waardevolle gegevens opslaan via internet, maar er totaal geen weet van hebben hoe veilig die aanpak is" Betrouwbaarheid; E-discovery; Saas; Tijdigheid De Wet van Cremer; Kosten en baten van grootschalig diçitaliseren Alfred Stern (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 Digitalisering Tegenwoordig lijkt het net of een archiefinstelling een scanfabriek is. Het Archiefforum wordt er dagelijks mee gevuld. Scannen kan echter iedereen en de bestanden kunnen op iedere willekeurige harde schijf staan. Bovendien voegt het digitaliseren geen waarde toe. De waardetoevoeging van een archiefinstelling zit in de interactie tussen klant en medewerker. Die kan voortdurend opnieuw worden verkocht, maar dat moeten we gratis doen. Op Internet is dat type dienstverlening, die In de studiezaal core business is. een ondergeschoven kindje. Beschikbaarstellen; Dienstverlening; Om niet Systemen WIA slecht herbruikbaar Diederik Toet (Bericht) Computable van 17-okt Pagina 13 van 28

14 3.1 Bewaken kosten Projectmanagement Slechts een klein deel van de opgeleverde Ict-systemen voor uitkeringswet Wia kan worden hergebruikt door UWV. Het gaat om 3,5 van de 87 miljoen euro die de bouw kostte. Het project werd in juni stilgelegd. Verstoring. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8505 Achterstand ziekenhuisdossiers onbekend Paul van der Beek (Bericht) Computable van 10-okt Digitalisering Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geen zicht op de achterstand in het digitaliseren van papieren dossiers bij ziekenhuizen. Ook zegt hij geen inzicht te hebben in de risico's voor patiënten die kunnen ontstaan door deze achterstand, Bovendien geeft hij geen prioriteït aan het verkrijgen van meer inzicht in de omvang van die achterstand. Dit blijkt uit kamervragen die PvdA-lid Vermeij stelde naar aanleiding van het Computable-artikel Kilometers dossiers bedreigen succes EPD. Elektronisch patiëntendossier; EPD Beveiligingsgat: roepen of zwijgen?; Belangen van leveranciers, beheerders en gebruikers botsen Jasper Bakker (Artikel) Computable van 17-okt Disclosure Er woedt al jaren een feile discussie over het wel of niet onthullen van beveiligingsgaten. Het huidige dns-gat is stil gehouden tot er patches waren. De hacker dle claimt via intel-chips pc s te kunnen kraken, heeft Intel nog niets verteld. Beveiliging; Hacken; Openbaarheid; Verstoring Cloud-claim Dell past in ICT-industrie; Leveranciers patenteren er op los Jasper Bakker (Artikel) Computable van 3-okt Patent Dell krijgt zijn aanvraag voor een handelsmerk op cloud computing niet toegewezen. Het lijkt opmerkelijk dat een producent van pc s en servers zo n claim doet. in de ict zijn rare handelsmerken en patenten echter vrij gewoon. Enkele zéér vreemde op een rij. Patenten dienen al lange tijd niet meer alleen voor het beschermen van de vinding van een persoon of organisatie. Bedrijven verzamelen merknamen, patenten en patentaanvragen alsof het Pokemon zijn. Het doel is er meer - en sterkere - te hebben dan je tegenstander. Het zijn dan wederzijdse massavernietigingswapens: als jij mij aanvalt, sla ik hard terug. Juridische waarde; Licentie; Octrooi. Pagina 14 van 28

15 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8506 IBM dreigt standaardenorganisaties Aad Offerman (Bericht) Computable van 10-okt Standaardenorganisatie IBM geeft standaardenorganisaties in niet mis te verstane bewoordingen te kennen dat zij hun processen moeten aanpassen. Aanleiding zijn de malversaties die optraden bij de goedkeuring van Microsofts ooxmlformaat. ISO; OOXML. :-) 8488 Informatiestrategie voor ketensamenwerking; Keteninformatisering als visie, resultaat en methode Jan Grijpink (Publicatie) Sdu Uitgevers, Den Haag, Speciaal thema: persoonsherkenning en identiteitscontrole ISBN Keteninformatisering Samenwerking tussen zelfstandige organisaties stelt tegenwoordig nieuwe eisen aan geautomatiseerde communicatie. Een gemeenschappelijke informatie- infrastructuur blijkt in de praktijk vaak niet of moeizaam tot stand te komen. Er is behoefte aan een trefzekere methode om te weten welke ketenprojecten kansrijk zijn. Keteninformatisering is zo'n methode. Toepassing leidt tot trefzekere ketencommunicatie die ketenuitval en fouten voorkomt, en bovendien tot méér privacybescherming door waar mogelijk de koppelbaarheid van persoonsgegevens te beperken. De methode Keteninformatisering is toepasbaar op elke vorm van ketensamenwerking, ook binnen complexe professionele organisaties. Informatie-uitwisseling volgens Keteninformatisering is te realiseren in elke technische infrastructuur, bijvoorbeeld internet. Identiteitsbeheer; Ketensamenwerking; Methode; Privacy; Uitwisselbaarheid. Keteninformatisering.nl ~ De ongemakkelijke waarheid omtrent IT-governance; Beperkingen van mechanistische IT-governance-benadering Jan Hoogervorst (Artikel) Informatie, maart 2008 IT governance Omdat het merendeel van de IT-projecten faalt, is de roep om IT-governance nog altijd sterk. De wijze waarop de oproep wordt beantwoord - IT-governance wordt ingericht - zal het percentage falende IT-projecten niet verminderen. ICT; Projectmanagement; Verstoring. Pagina 15 van 28

16 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden :-) 8489 Onze informatiesamenleving in wording; De uitdaging van grootschalige informatieuitwisseling in de rechtstaat dr. mr. J.A.H.M. Grijpink (Lezing) 2005 J.H.A.M. Grijpink, Voorburg, Keteninformatisering Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, mede ten behoeve van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, om werkzaam te zijn op het vakgebied van Informatiekunde, in het bijzonder van Keteninformatisering in de rechtstaat. "Maar de kloof tussen wat we op het gebied van grootschalige informatie-uitwisseling feitelijk doen en wat nodig is, wordt eerder groter dan kleiner. Eigenlijk weten we weinig over hoe we informatie-uitwisseling op zo n enorme schaal moeten realiseren, althans met voldoende garantie van rechtmatig gegevensgebruik." Privacy; Rechtstaat. Keteninformatisering.nl ~ Rede op internet ~ UWV ontbeert goed beheersysteem Diederik Toet (Bericht) Computable van 24-okt Uitkeringsinstantie UWV heeft geen goed systeem voor het bewaren van belangrijke s. Dat concludeert de Inspectie Werk en Inkomen naar aanleiding van het onderzoek naar de mislukte nieuwbouw van het ictplatform voor de uitkeringswet WIA. Door her ontbreken van een managementsysteem is het volgens de inspectie onvoldoende mogelijk om de besluitvormingsprocessen en de opvolging van besluiten te reconstrueren. Zo n reconstructie is van belang voor het analyseren van de problemen die zich tijdens de bouw van het ICT-systeem voordeden. E-discovery; Projectdossier. 3.3 Fysiek beheer 8485 Nieuwe standaard sloopt muren; De Content Management Interoperability Standard moet leiden tot opën standaard voor beheren van content in repositories Bas Peters (Artikel) Automatisering Gids van 3-okt CMIS De belangrijkste leveranciers van contentmanagementsoftware - EMC, IBM en Microsoft - hebben met de ontwikkeling van de standaard CMIS een opmerkelijke stap gezet. De standaard zou wel eens kunnen leiden tot een hele nieuwe generatie contentgerelateerde toepassingen. Hij gooit hoge ogen wat betreft eenvoud en toepasbaarheid. Pagina 16 van 28

17 3.3 Fysiek beheer Content Management Interoperability Standard; ECM; Uitwisselbaarheid Tape is oud, maar nog niet dood; Computable storage-panel analyseert terabyte-tape Jasper Bakker (Artikel) Computable van 3-okt Tape Tape leeft, maar niet iedereen is het eens over de levensvatbaarheid. Het opslagmedium heeft toekomst, maar die Is bescheiden, analyseren de experts van het Computable storage-panel. Backup; Digitale duurzaamheid; Duurzame toegankelijkheid; Opslagmedium; Storage. 3.4 Integratie 8521 CMIS niet zomaar een standaard; Nieuwe standaard is voofal het resultaat van EUmaatregelen tegen Microsoft Hans Kaashoek (Artikel) Automatisering Gids van 24-okt CMIS De standaard Content Management Interoperability Services is veel meer dan alleen een technologie- standaard. Het is ook een gezamenlijke poging van de leveranciers op het gebied van Enterprise Content Management om SharePoint te omzeilen. Maar bovenal, zegt Kaashoek, is de standaard het resultaat van al-maatregelen tegen Microsott. Content Management Interoperability Standard; ECM; Standaard; Uitwisselbaarheid. 3.6 Beschikbaarstellen 8507 De beperking van het datawarehouse voorbij Riogier van Dam en Ivar Vennekens (Artikel) TIEM tijdschrift voor infrmatie en management, nr 27, september/oktober 2008 Beschikbaarheid Overheidsinstellingen proberen bij de uitvoering van regelgeving steeds meer rekening te houden met de specifieke omstandigheden van burgers en bedrijven. Klantgerichte instellingen willen hiertoe kunnen beschikken over alle relevante gegevens van hun klanten. Het creëren van dit integraal klantbeeld is echter geen sinecure. Datawarehouse; Dienstverlening; Virtueel dossier De Wet van Cremer; Kosten en baten van grootschalig diçitaliseren Alfred Stern (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008 Pagina 17 van 28

18 3.6 Beschikbaarstellen Digitalisering Tegenwoordig lijkt het net of een archiefinstelling een scanfabriek is. Het Archiefforum wordt er dagelijks mee gevuld. Scannen kan echter iedereen en de bestanden kunnen op iedere willekeurige harde schijf staan. Bovendien voegt het digitaliseren geen waarde toe. De waardetoevoeging van een archiefinstelling zit in de interactie tussen klant en medewerker. Die kan voortdurend opnieuw worden verkocht, maar dat moeten we gratis doen. Op Internet is dat type dienstverlening, die In de studiezaal core business is. een ondergeschoven kindje. Beschikbaarstellen; Dienstverlening; Om niet Unica als het zout in de pap; Nationale informatie-infrastructuur ter discussie Michel Wesseling en Marjet Douze (Artikel) Informatie professional, /2008 Informatie-infrastructuur De nationale informatie-infrastructuur is op de komende Online Conferentie Nederland onderwerp van discussie. Michel Wesseling en Marjet Douze geven in Informatie Professional alvast een eerste aanzet: er is pas sprake van een echte nationale informatie-infrastructuur wanneer ook de unica van speciale wetenschappelijke bibliotheken hierin worden opgenomen. Een pleidooi voor het zout in de pap. Beschikbaarheid; Unica; Volledigheid. 3.7 Beveiliging 8509 ' Security reist met informatie mee Teun Putters (Interview) VIP vakblad voor informatiemanagers, nummer 9, oktober 2008 Beveiliging Het evenwicht tussen het beschikbaarstellen van informatie en de beveiliging ervan is wankel. Hoe zorg je ervoor dat belangrijke bedrijfsinformatie in vertrouwde handen blijft zonder dat deze content onhandelbaar wordt? Beschikbaarstellen. Pagina 18 van 28

19 4.1 Duurzaamheid 8514 Back-up: de verloren generatie; Men neemt tegenwoordig voetstoots aan dat gegevens gewoon beschikbaar zijn Richard Keijzer (Bericht) Automatisering Gids van 17-okt Backup De veilige opslag van gegevens op de achtergrond is vaak veel minder betrouwbaar dan wordt aangenomen. "We zien met lede ogen aan dat bedrijven hun waardevolle gegevens opslaan via internet, maar er totaal geen weet van hebben hoe veilig die aanpak is" Betrouwbaarheid; E-discovery; Saas; Tijdigheid CMIS niet zomaar een standaard; Nieuwe standaard is voofal het resultaat van EUmaatregelen tegen Microsoft Hans Kaashoek (Artikel) Automatisering Gids van 24-okt CMIS De standaard Content Management Interoperability Services is veel meer dan alleen een technologie- standaard. Het is ook een gezamenlijke poging van de leveranciers op het gebied van Enterprise Content Management om SharePoint te omzeilen. Maar bovenal, zegt Kaashoek, is de standaard het resultaat van al-maatregelen tegen Microsott. Content Management Interoperability Standard; ECM; Standaard; Uitwisselbaarheid Nieuwe standaard sloopt muren; De Content Management Interoperability Standard moet leiden tot opën standaard voor beheren van content in repositories Bas Peters (Artikel) Automatisering Gids van 3-okt CMIS De belangrijkste leveranciers van contentmanagementsoftware - EMC, IBM en Microsoft - hebben met de ontwikkeling van de standaard CMIS een opmerkelijke stap gezet. De standaard zou wel eens kunnen leiden tot een hele nieuwe generatie contentgerelateerde toepassingen. Hij gooit hoge ogen wat betreft eenvoud en toepasbaarheid. Content Management Interoperability Standard; ECM; Uitwisselbaarheid. 4.2 Bewaren context :-) 8494 Ambient Functions - Abandoned Children to Zoos Chris Hurley (Artikel) Monash University, Victoria. Australie, Ambience Since records are timebound and contextual metadata must be understood by an observer whose frame of reference is different from that of the recordkeeper, there is a need for external validation. The processes of Pagina 19 van 28

20 4.2 Bewaren context terminological control (based on definition) are inadequate for this purpose. What is needed is a process of contextual control (based on observation). Ambience is the context of provenance and it is there that we will find external validation of provenance data. Functions offer one possible tool for crafting ambient relationships. Ambient functions define and give meaning to agents of recordkeeping within the context in which they operate. Ambient functions should be distinguished from business activities and processes which do not afford the basis for meaningful discrimination necessary when formulating appraisal categories and useful search patterns. Ambient function; Context informatie; HMA; Metadata; Ontologie; Organisatie architectuur; RIO; Taxonomie; Thesaurus. Artikel op internet ~ Pagina 20 van 28

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 1 Even voorstellen Remi Scholten Manager KennisCentrum Onderwijs Manager SharePoint & Collaboration Circle Software Specialist

Nadere informatie

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

HET BEWAREN VAN OMGEVINGEN VOORSCHRIFT VOOR INFORMATIEBEHEER I

HET BEWAREN VAN  OMGEVINGEN VOORSCHRIFT VOOR INFORMATIEBEHEER I HET BEWAREN VAN E-MAIL OMGEVINGEN VOORSCHRIFT VOOR INFORMATIEBEHEER I INHOUD Inleiding... 3 De voorschriften... 3 Toelichting... 4 Mailomgevingen zijn communicatiekanalen en geen bewaaromgevingen... 4

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Over de bomen en het bos: issues in records management

Over de bomen en het bos: issues in records management : issues in records management Brussel, 29 maart 2014 Overzicht Terugblik Trends in records management Toekomst van records management Onderzoekslijnen 1. Terugblik Bron: http://www.thebikestore.nl/ Records

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer Privacy & Data event 18 mei 2017 Privacy by Design Jan Rochat, Chief Technology Officer Wie ben ik? Ik heb wél iets te verbergen Toegepaste cryptografie & Security Rochat's view on Security: https://janrochat.wordpress.com

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

NEN 2082: bespiegelingen over een norm. Dr G.J. van Bussel

NEN 2082: bespiegelingen over een norm. Dr G.J. van Bussel 1 NEN 2082: bespiegelingen over een norm Dr G.J. van Bussel Korte voorgeschiedenis De basis van alle records management normen is het DoD Directive 5015.2 1, die in 1997 werd uitgegeven door het Amerikaanse

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen De keten centraal Facturen Bonnetjes Urenbriefjes Aangifte Betaling Kwaliteit in de keten centraal Horizontalisering van

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012

Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Collaboration versus Compliancy best of both worlds! 8 mei 2012 Even voorstellen Stefan Osinski Technische Universiteit Eindhoven Informatie Expertise Centrum Hoofd Archieven & Media Mike Meens Circle

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data

Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data Hoe open ben jij? Informatieblad over hergebruik en open data Burgers en bedrijven moeten over openbare overheidsinformatie kunnen beschikken.

Nadere informatie

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Whizz kidz en advocaten? Clash generaties Wat als de rechtspraak kinderspel was Doelstelling Digitalisering 12,5% méér

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 KENMERK: B&A 15/1035 /DNT DEFINITIEVE VERSIE 4.0 VAN 14 JULI 2015 AUTEUR: W.H.G. OLIJSLAGER Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt

PERSBERICHT. Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt PERSBERICHT Blauwborg distributeur van e-mailprocessing software Octopus Samenwerking tussen Capture Experts en Blauwborg voor de Nederlandse markt Bodegraven - 16 juni 2015 - Blauwborg is sinds begin

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Het Gemeentearchief Rotterdam en het Elektronisch Depot. Digitale archieven voor de eeuwigheid?

Het Gemeentearchief Rotterdam en het Elektronisch Depot. Digitale archieven voor de eeuwigheid? Het Gemeentearchief Rotterdam en het Elektronisch Depot. Digitale archieven voor de eeuwigheid? Het jaar 2015. Uw tante is op 99 jarige leeftijd overleden. Dat is jammer. De burgemeester komt niet op haar

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam HNW010 en Alfresco Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam stafafdeling inspectie Stadsarchief Rotterdam oktober 2012 HNW010 doc.loods 965177 1/8 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte. Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor

Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte. Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor Beveiliging is meer dan een slot op je computerruimte Ben Stoltenborg PinkRoccade Healthcare EDP Auditor Doel en Agenda Aan de hand van de ontwikkelingen in de zorg wordt een globaal en praktisch beeld

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie