PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2

3 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam. Het Bestuur was oorspronkelijk samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP (Pensioenfonds Productschappen) en één vertegenwoordiger namens PSB (Pensioenfonds Bedrijfschappen). Deze vertegenwoordiging was gebaseerd op de relatieve omvang van de voor de twee PBO-clusters (Productschappen enerzijds en SER & Bedrijfschappen anderzijds) uit te voeren activiteiten. Daarnaast is van belang dat PBOD in feite de voortzetting is van de al sinds 1948 bestaande uitvoeringsorganisatie van PFP. In 2010 heeft PSB het besluit genomen over te gaan tot liquidatie waarna per 31 december 2010 de pensioenverplichtingen van PSB zijn overgedragen aan het ABP. Medio 2012 is de juridische liquidatie van PSB afgerond en is PSB definitief opgeheven. Hierna zijn de statuten van PBOD gewijzigd waardoor PSB geen deel meer uitmaakt van het bestuur. Het bestuur is nu alleen nog samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP. De statutenwijziging is op 1 mei 2013 gerealiseerd. Het managementteam bestaat uit de directeur en het hoofd van de Financiële Administratie. Statutaire doelstellingen PBOD heeft tot doel om ten behoeve van PFP, alsmede de onder de Wet op de Bedrijfsorganisatie vallende instellingen de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, hoofdzakelijk de pensioenregelingen en de salarisadministraties, te verzorgen. PBOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Verantwoordelijkheden en taken Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting en draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. PBOD heeft met PFP een uitvoeringsovereenkomst gesloten waarin de wijze van uitvoering van de middelloonregeling, de administratieve verwerking van de VP/IAP-regeling alsmede de administratieve activiteiten met betrekking tot het vermogensbeheer van de VP/IAP-regeling is vastgelegd. Daarnaast zijn er uitvoeringovereenkomsten gesloten met de bedrijfschappen, de SER en de meeste productschappen waarin de administratieve activiteiten met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie zijn vastgelegd. PBOD adviseert en rapporteert aan het Bestuur van PFP en draagt zorg voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling, de beleggingsadministratie van de VP/IAP-regeling en de financiële administratie alsmede het door het Bestuur uitgezette beleid. De uitvoering van het beleggingsbeleid voor de middelloonregeling van PFP is uitbesteed aan een fiduciair manager. 1

4 INHOUDSOPGAVE Bladzijde: KENGETALLEN EN KERNCIJFERS 3 PERSONALIA 4 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD 5 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR 7 JAARREKENING Balans per 31 december 12 Staat van baten en lasten 13 Toelichting op de jaarrekening 14 Toelichting op de balans per 31 december 15 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum 20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 PERSONALIA BESTUURSLEDEN 22 INSTELLINGEN VOOR WIE PBOD IN 2013 WERKZAAMHEDEN UITVOERDE 23 2

5 KENGETALLEN EN KERNCIJFERS Aantal aangesloten instellingen *) Instellingen Middelloonregeling Instellingen VP/IAP-regeling Instellingen salarisbetalingen Aantallen deelnemers Deelnemers Pensioengerechtigden Gewezen deelnemers Bijzonder partnerpensioen Totaal Aantal PBO-medewerkers (inzake salarisbetalingen) Bedragen (in mln euro) Voorziening Pensioenverplichtingen 417,8 431,2 397,3 348,6 316,7 Totale pensioengrondslag 24,4 28,1 28,9 30,2 30,1 Doorsneepremie 6,8 7,0 9,2 9,7 9,6 Pensioenuitkeringen 18,3 18,0 17,6 16,7 16,6 Salarisuitbetalingen 37,6 37,2 47,5 46,7 46,9 Uitvoeringskosten PBOD 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 Beleggingen VP/IAP-regeling Portefeuille (in mln euro) Aandelenportefeuille 6,6 6,5 6,1 8,1 9,2 Obligatieportefeuille 16,9 19,0 14,0 12,1 17,5 Depositoportefeuille 2,8 3,2 8,5 12,0 7,4 Totaal 26,3 28,7 28,6 32,2 34,1 Rendement Aandelenportefeuille 21,0% 15,1% - 8,3% 12,2% 33,2% Obligatieportefeuille - 0,2% 12,5% 2,9% 1,2% 4,2% Depositoportefeuille 1,6% 1,4% 1,9% 1,8% 2,1% *) Aantal aangesloten instellingen is tot en met het jaar 2010 nog zowel Pensioenfonds Productschappen als Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen. 3

6 PERSONALIA Samenstelling per 31 december 2013 Bestuur PBO-Dienstverlening (PBOD) is op 25 april 2001 opgericht met als doel het administreren en uitvoeren van pensioenregelingen en het voeren van personeels- en salarisadministraties. Het Bestuur van PBOD wordt gevormd door twee bestuursleden van PFP. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Het Bestuur is, zonder enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van PBOD. Het Bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Het Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, met uitzondering van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 291 Boek 2 BW. Indien het Bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het Bestuur om in de vacature te voorzien. Het Bestuur vergaderde in het boekjaar twee keer en bestaat uit de volgende leden: Lid namens: C. Kuijvenhoven RA voorzitter Pensioenfonds Productschappen P. van der Graaf RE RA plaatsvervangend voorzitter Pensioenfonds Productschappen N.W. Dijkhuizen adviseur (secretaris) PFP De secretaris van PFP is adviseur en kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Uitvoeringsorganisatie PBO-Dienstverlening Directeur Management team Secretariaat Pensioenadministratie Salarisadministratie en Pensioenuitkeringen Financiële Administratie G. van der Schoor G. van der Schoor L.C.M. Hazekamp Mw. J.H.W. Honsbeek-Breden M.R. Mertens, afdelingshoofd Mw. H.S. Drenth-Kartodikromo Mw. E.M. Leenman P.L. van Tienen L.C.M. Hazekamp, afdelingshoofd B. Pakkert Kantoorgegevens Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Postbus GA Rijswijk Telefoonnr: Faxnr: Website: Onafhankelijke (externe) accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4

7 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD Medewerkers De werknemers van PBOD zijn in dienst van PFP en zijn gedetacheerd aan PBOD. Door onder andere het wegvallen van de werkzaamheden voor PSB en de in gang gezette opheffing van de bedrijf- en de productschappen is het personeelsbestand vanaf 2012 afgenomen van 12 werknemers (10,9 FTE s) naar 8 werknemers (7,0 FTE s). Alle vertrokken werknemers hebben daarbij gebruik gemaakt van de vertrekmogelijkheden zoals opgenomen in het Sociaal Plan van de productschappen. PBO- en Politieke ontwikkelingen Zoals in het jaarverslag over 2012 uitvoerig is beschreven heeft het kabinet Rutte II besloten de bedrijf- en productschappen op te heffen. Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van voorbereiding en voorlichting. Ook is er veel aandacht besteed aan de overheveling van de Medebewindstaken die onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaan vallen. Het streven is om die taken per 1 januari 2014 over te dragen aan EZ. De overige taken worden afgebouwd of, als daar behoefte aan bestaat, op basis van private organisatievormen voortgezet. Door de ophanden zijnde opheffing van de productschappen wordt PFP op termijn een gesloten pensioenfonds. Daarnaast worden er (forse) veranderingen voorzien in de pensioenwetgeving per 1 januari 2014 en 1 januari Het bestuur van PFP heeft daarom in het voorjaar van 2013 besloten de Werkgroep Toekomstverkenning alle consequenties van de diverse (toekomstige) keuzes in kaart te laten brengen in combinatie met het t.z.t. elders onderbrengen van de PFPregeling. In 2013 heeft dit nog niet geleid tot definitieve keuzes. Voor de actualiteit wordt verwezen naar de Overige Gegevens, Gebeurtenissen na balansdatum. Huisvesting en samenwerking PBOD is sinds 2002 gevestigd in een kantoorpand in het kantorengebied Hoornwijck in Rijswijk. Samen met een aantal collega-pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties vormen zij daar de Pensioengroep Zuidhoorn. Met name met de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw is vooral op het gebied van de uitvoering van de automatisering en diverse administratieve activiteiten samenwerking tot stand gekomen. Inmiddels hebben een aantal pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties om uiteenlopende redenen het kantoorpand verlaten waardoor er leegstand is opgetreden. Door een interne herindeling is de verhuurder er in geslaagd om het kantoorpand met ingang van 1 april 2014 weer volledig verhuurd te hebben. PBOD is hierbij intern verhuisd waardoor een besparing op de toekomstige huur is gerealiseerd. Bedrijfsontwikkelingen Salarisadministratie Door het vertrek van één van de salarisadministrateurs resteert voor PFP/PBOD nog één (fulltime) salarisadministrateur die ook de pensioenuitkeringen verzorgt. Voor de afwezigheid door ziekte of vakantie is voorzien in een back-up functie door een servicecontract af te sluiten voor een oproepkracht bij een Payroll dienstverlener (Salure). Voor de pensioenbetaling is ook interne (backup)kennis aanwezig. In verband met de op handen zijnde opheffing van de bedrijf- en productschappen is voor de werknemers in de PBO sector een uitgebreid Sociaalplan opgesteld. Voor de uitvoering hiervan wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de vaardigheden en de kennis van PBOD. 5

8 Pensioenadministratie Ook de pensioenadministratie wordt steeds meer geconfronteerd met de op handen zijnde opheffing van de productschappen. Met name de gevolgen voor de (toekomstige) pensioenaanspraken bij wachtgelders met inkomsten elders vergt een goede kennis van het Sociaalplan. Daarnaast worden nu ook individuele verzoeken ontvangen voor (tijdelijke) vrijwillige voortzetting van de pensioenverzekering na dienstbeëindiging. Dit is jarenlang niet het geval geweest en vergt een andere manier van administreren en incasseren van de (volledige) doorsneepremie bij de deelnemer zelf. De verwachting is dat door de invulling van de pensioengevolgen uit het Sociaalplan het aantal werknemers (3, 2,6 FTE) niet verder zal afnemen. Secretariaat Eind 2012 is één van de twee medewerkers op het secretariaat boventallig verklaard waardoor per 1 januari 2013 nog één (fulltime) secretaresse resteert voor PFP/PBOD. Door de vele extra en onvoorziene vergaderingen en overlegstructuren is de dynamiek en werkdruk daar inmiddels (flink) toegenomen. Waar nodig wordt hierin voorzien met hulp en de inzet van de overige werknemers van PBOD. Financiële administratie Zoals in het vorige jaarverslag al is aangegeven is de samenwerking met de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw geïntensiveerd. De afdelingen zijn fysieke samengevoegd en er is overgegaan op één gezamenlijk administratiesysteem (Exact Globe). De beoogde continuïteit en efficiency is hierdoor inderdaad toegenomen zodat ultimo 2013 is besloten dat de medewerker die al gedeeltelijk van de ouderenregeling gebruik maakte per 1 januari 2014 volledig van de ouderenregeling gebruik is gaan maken. Hierdoor bestaat de Financiële administratie van PBOD nog slechts uit één persoon die ondersteunt wordt door de administrateurs van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. Automatisering PBOD heeft er al een aantal jaren geleden voor gekozen om voor de meest kritische bedrijfssoftware zoveel mogelijk gebruik te maken van internet applicaties in plaats van systemen in eigen huis. De steeds toenemende complexiteit, het applicatiebeheer, het systeembeheer en de individuele afhankelijkheid en kwetsbaarheid wordt hiermee ondervangen. PBOD heeft voor de uitvoering van zijn taken eind 2013 de volgende software in gebruik: Functie: Pakket: Leverancier: SaaS Pensioenadministratie FinCircle Artena Ja Pensioenportal/ Pensioenplanner Artena Artena Ja Website WYSIWYG WYSIWYG Nee Pensioenuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Salarisuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Personeelsadministratie Afas Profit Afas Ja Boekhouding Exact Exact Nee Tekst, Rekenen, Databases Office Microsoft Nee Bestuurdershoek Sharepoint Microsoft Ja Lokaal netwerk SQL-BackServer / Sharepoint Microsoft Ja Voor de applicaties die geen gebruik maken van het internet is voor het applicatiebeheer een contract afgesloten met Mostware op basis van een full-service overeenkomt inclusief backup-faciliteiten. De twee kantoorservers zijn ondergebracht in de serverruimte van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw en worden daar beheerd door twee gekwalificeerde medewerkers van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. 6

9 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de totale omvang naar aantal en bedrag van de uitgevoerde activiteiten voor het pensioenfonds PFP. De betreffende aantallen en bedragen zijn mede ontleend aan de jaarverslagen van het pensioenfonds. Aantallen Deelnemers PFP Actieven Pensioengerechtigden Gewezen Bijzonder partnerpensioen Eindtotaal Het aantal werknemers waarmee in 2013 het dienstverband is verbroken en waarbij tevens de pensioenopbouw is beëindigd, bedraagt ruim 18% (2012: 10%) van het totale actieve deelnemersbestand. Deze forse afname ligt in lijn met de verwachtingen van de afname van het personeelsbestand als gevolg van de afbouw van het personeelsbestand bij de productschappen. Daartegenover staat echter een toename van het aantal slapers. In veel gevallen is waardeoverdracht niet toegestaan omdat de dekkingsgraden in het verslagjaar nog steeds minder dan 100% bedragen. Daarnaast zijn ook de indexatieverwachtingen bij PFP wellicht een reden om niet over te gaan tot waardeoverdracht. Het vertrek veroorzaakt zo een daling van het aantal actieven maar tegelijkertijd een toename van het aantal slapers. Pensioengerechtigden PFP Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen AO-pensioen Wezenpensioen Eindtotaal In 2013 is een groot aantal pensioengerechtigden deelnemers overleden (87). In 2013 zijn er 62 nieuwe pensioengerechtigden bijgekomen. Salarisbetalingen Aantal PBO-medewerkers Bedrag in mln euro 37,6 37,2 47,5 46,7 46,9 Het verloop laat een forse daling zien. De daling wordt ook hier weer veroorzaakt door de afbouw bij de productschappen. Daarnaast heeft de politieke uitspraak ook verstrekkende gevolgen voor de bedrijfschappen. Evenals bij de productschappen is ook daar de afbouw ingezet. Behalve het natuurlijk verloop van personeel en het niet verlengen van de jaarcontracten, hebben in het verslagjaar 93 van deze PBO-medewerkers gebruikt gemaakt van een afkoopsom (Euro 6,3 mln). Pensioenuitkeringen in mln euro Uitkeringen PFP Reglementair 18,3 18,0 17,6 16,7 16,6 Eindtotaal 18,3 18,0 17,6 16,7 16,6 7

10 Premies in mln euro Doorsneepremie PFP Werkgever 4,8 4,9 6,1 6,5 6,4 Werknemer 2,0 2,1 3,1 3,2 3,2 Eindtotaal 6,8 7,0 9,2 9,7 9,6 Met ingang van 2012 komt de doorsneepremie voor 30% ten laste van de werknemer en voor 70% ten laste van de werkgever. Vóór 2012 was de premie voor de werknemer 33,3% en voor de werkgever 66,7%. Vermogensbeheer PBOD verzorgt alleen nog voor de VP/IAP-regeling het vermogensbeheer voor PFP. Vermogensbeheer PFP VP/IAP-regeling (in mln euro) Aandelenportefeuille 6,6 6,5 6,1 8,1 9,2 Obligatieportefeuille 16,9 19,0 14,0 12,1 17,5 Depositoportefeuille 2,8 3,2 8,5 12,0 7,4 Eindtotaal 26,3 28,7 28,6 32,2 34,1 Rendement PFP VP/IAP-regeling Aandelenportefeuille 21,0% 15,1% - 8,3% 12,2% 33,2% Obligatieportefeuille - 0,2% 12,5% 2,9% 1,2% 4,2% Depositoportefeuille 1,6% 1,4% 1,9% 1,8% 2,1% Kosten Aantallen PFP VP/IAP-regeling Aandelenportefeuille Obligatieportefeuille Depositoportefeuille PBOD is opgericht ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in (uitsluitend) de PBO-sector. Daarbij is gesteld dat deze uitvoering tegen kostprijs dient te geschieden. Het is derhalve niet de bedoeling dat bij PBOD financiële resultaten ontstaan. Voorts wordt getracht het werkkapitaal van PBOD te beperken. PFP is bereid gevonden de noodzakelijke investeringen te financieren door middel van leningen. De aflossing is gelijk aan de afschrijving. PBOD vergoedt PFP een rentepercentage van 6%. Alle werknemers zijn in dienst gebleven bij PFP en zijn gedetacheerd bij PBOD, waarbij alle personeelskosten doorbelast worden. Met de afschrijvingen, vooral in de software voor de deelnemersadministratie, en de personeelskosten zijn de belangrijkste kostenposten genoemd. Vergoedingen De vergoedingen voor de VP/IAP-administratie bestaan uit 3,25% administratiekosten die direct worden ingehouden op elke storting en 0,15% van het totale belegde vermogen. De vergoeding voor de salarisadministraties wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag en een vergoeding per werknemer. Het verschil tussen de totale kosten en de ontvangen vergoedingen wordt op basis van een verdeelsleutel pro-rata verdeeld als vergoeding voor de pensioenadministratie en vergoeding voor het vermogensbeheer. Op deze wijze ontstaat er geen resultaat voor PBOD. 8

11 Tot slot Onderstaande tabel laat zien aan welke partijen PBOD kosten in rekening brengt. Administratie/Vermogensbeheer VP/IAP-regeling Deelnemers PFP Salarisadministratie Werkgevers (PBO-sector) Administratie en ondersteuning PFP Administratie en ondersteuning Vereniging Gepensioneerden PFP Vergoedingen en kosten (x 1.000) PFP Instellingen Totaal Totaal VERGOEDINGEN VP/IAP-administratie VP/IAP-vermogensbeheer Totaal VP/IAP-regelingen In procenten 100,0% 100,0% 100,0% Salarisadministratie Diversen Vergoeding excasso / premies Vergoeding belegd vermogen Vereniging gepensioneerden Totaal middelloon-regeling In procenten 87,4% 12,6% 100,0% 100,0% TOTAAL VERGOEDINGEN In procenten 87,9% 12,1% 100,0% 100,0% KOSTEN Personeel Bestuur 1 2 Voorlichting Advies en controle Huisvesting Administratie Automatisering Diversen 5 4 Subtotaal kosten Interest lening PFP 6 9 TOTAAL KOSTEN De totale kosten zijn met 171 van naar gedaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn : - een afname van de salariskosten door de in 2012 ingezette reorganisatie; - een lagere afrekening van de servicekosten (huisvestingskosten); - minder kosten voor de inhuur automatisering. Een woord van dank is op zijn plaats jegens het management team, medewerkers en adviseurs die een bijdrage hebben geleverd aan het goed functioneren van PBO-Dienstverlening. Rijswijk, 7 juli 2014 C. Kuijvenhoven RA P. van der Graaf RE RA voorzitter 9

12 10

13 PBO-Dienstverlening Rijswijk JAARREKENING 11

14 BALANS PER 31 DECEMBER Na resultaatbestemming (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen 19 7 Overige activa (3) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Overlopende passiva Resultaat

15 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Kosten (7) Interest (8) Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen -6-9 Bank en diversen - - Saldo van baten en lasten

16 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Algemene toelichting ACTIVITEITEN PBOD heeft tot doel om ten behoeve van PFP, alsmede de onder de Wet op de Bedrijfsorganisatie vallende instellingen de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, hoofdzakelijk de pensioenregelingen en de salarisadministraties, te verzorgen. PBOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn onderstaande grondslagen in acht genomen. De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. In de jaarrekening zijn alle bedragen afgerond op en vermeld in duizenden euro s. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. ACTIVA Begin 2001 zijn de bedrijfsmiddelen overgenomen van PFP. Ter financiering van deze en de nieuwe bedrijfsmiddelen is een 6% lening met PFP aangegaan. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. De volgende afschrijvingsmethoden worden gehanteerd: Vaste activa Methode Aantal jaar Inventaris lineair 3 Hardware lineair 3 Software lineair 3 Software wordt in principe in 3 jaar afgeschreven. Voor het pensioenadministratiesysteem FinCircle (inclusief Xtendis) en het salarispakket Afas geldt echter een afschrijvingsperiode van 5 jaar. PASSIVA Langlopende schulden Onder langlopende schulden is de lening met PFP opgenomen. Deze 6% lening is aangegaan ter financiering van de overname van de bedrijfsmiddelen van PFP. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. Ter zekerheidsstelling van deze financiering zijn de bedrijfsmiddelen aan PFP verpand. SCHATTINGEN Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt PBOD zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. BATEN EN LASTEN Opbrengsten De opbrengsten van PBO-Dienstverlening bestaan uit vergoedingen voor geleverde diensten. Deze vergoedingen moeten de jaarlijks gemaakte kosten dekken. Kosten De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Stand begin boekjaar Investeringen - 1 Afschrijvingen Specificatie afschrijvingen Inventaris Hardware Software Totaal Saldo 1 januari Afschrijving Stand 31 december De afschrijvingen in het boekjaar betreffen met name de afschrijving van het pensioenadministratiesysteem FinCircle. Ter zekerheidsstelling van deze financiering zijn de bedrijfsmiddelen aan PFP verpand. In de komende jaren zullen nog de volgende afschrijvingen plaatsvinden: Boekjaar Boekjaar Boekjaar Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen Rekening courant Rekening courant PFP 13 - Vordering VP/IAP-regeling PFP Overige vorderingen Deze vorderingen zijn binnen 1 maand voldaan in het nieuwe boekjaar. Overige activa (3) Liquide middelen Rabobank De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare tegoeden. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. 15

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) PASSIVA Langlopende schulden (4) PFP Lening Financiering bedrijfsmiddelen Er is een 6% lening aangegaan voor de bij de start van PBOD overgenomen bedrijfsmiddelen van PFP alsmede voor de investeringen na 1 januari Jaarlijks wordt de lening afgelost met de uit de afschrijving vrijkomende middelen. Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Rekening courant PFP - 66 Crediteuren Overlopende passiva Te betalen kosten De overlopende passiva betreffen de accountantskosten voor de controle van het jaarwerk. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten PBOD is sinds 2002 gevestigd in een kantoorpand in het kantorengebied Hoornwijck in Rijswijk. Samen met een aantal collega-pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties vormen zij daar de Pensioengroep Zuidhoorn. PBOD heeft met het Pensioenfonds TNO een huurovereenkomst afgesloten. De resterende looptijd van de huurovereenkomst is tot eind Als gevolg van een afname van het personeel is minder m2 benodigd. Derhalve heeft PBOD in 2013 diverse malen overleg gehad met de verhuurder om de huurovereenkomst aan te passen. Ultimo 2013 is overeenstemming bereikt met de verhuurder. De huurprijs voor het restant van de looptijd wordt geraamd op 151; bij de bedrag is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 3,0%. vaststelling van dit Daarnaast wordt PBOD ook jaarlijks doorbelast voor de servicekosten die voor een deel doorbelast wordt door de verhuurder. De servicekosten voor het komende boekjaar worden geraamd op

19 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Vergoedingen Middelloonpensioenregeling Vanuit excasso/premie Vanuit belegd vermogen VP/IAP-regelingen Vanuit excasso/premie 7 8 Vanuit belegd vermogen Salarisverwerking Verenigingen gepensioneerden Vergoeding administratiekosten SBO - 8 Diversen De vergoedingen voor de VP/IAP-administratie bestaan uit 3,25% administratiekosten die direct worden ingehouden op elke storting en 0,15% van het totale belegde vermogen. De vergoeding voor de salarisadministraties wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag en een vergoeding per werknemer. Het verschil tussen de totale kosten en de ontvangen vergoedingen wordt op basis van een verdeelsleutel pro-rata verdeeld als vergoeding voor de pensioenadministratie en vergoeding voor het vermogensbeheer. Op deze wijze ontstaat er geen resultaat voor PBOD. Kosten (7) Lasten Personeel Bestuur 1 2 Voorlichting Advies en controle Huisvesting en servicekosten Administratie Automatisering Diversen PBOD is opgericht ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in (uitsluitend) de PBO-sector. Daarbij is gesteld dat deze uitvoering tegen kostprijs dient te geschieden. Het is derhalve niet de bedoeling dat bij PBOD financiële resultaten ontstaan. Voorts wordt getracht het werkkapitaal van PBOD te beperken. PFP is bereid gevonden de noodzakelijke investeringen te financieren door middel van leningen. De aflossing is gelijk aan de afschrijving. PBOD vergoedt PFP een rentepercentage van 6%. Alle werknemers zijn in dienst gebleven bij PFP en zijn gedetacheerd bij PBOD, waarbij alle personeelskosten doorbelast worden. Met de afschrijvingen, vooral in de software voor de deelnemersadministratie, en de personeelskosten zijn de belangrijkste kostenposten genoemd. De werknemers van PBOD zijn in dienst van PFP en zijn gedetacheerd aan PBOD. Door onder andere het wegvallen van de werkzaamheden voor PSB en de in gang gezette opheffing van de bedrijf- en de productschappen is het personeelsbestand vanaf 2012 afgenomen van 12 werknemers (10,9 FTE s) naar 8 werknemers (7,0 FTE s). Alle vertrokken werknemers hebben daarbij gebruik gemaakt van de vertrekmogelijkheden zoals opgenomen in het Sociaal Plan van de productschappen. Van de personeelskosten ad 768 (2012: 884) heeft een bedrag van 622 (2012: 756) betrekking op salarissen en pensioenkosten. Het restant wordt verklaard door ingehuurde diensten van derden. In 2013 is Euro brutogratificatie (2012: Euro 0) toegekend. In 2013 is in totaal een brutogratificatie van Euro 904 in verband met jubilea van diensttijd toegekend (2012: Euro ). De pensioenkosten (doorsneepremie) zijn door het PFP bestuur op basis van de gewijzigde pensioenregeling vastgesteld op 28% waarbij geen premiekorting meer van toepassing is. In 2012 was de (doorsnee)premie 25%. Per dagdeel krijgen de Bestuursleden een vergoeding van Euro 410 (conform de SER vergoeding). Dit bedrag is in het boekjaar niet verhoogd. 17

20 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) De kosten voor Advies en controle zijn hoger als gevolg van extra werkzaamheden van de accountant voor het pensioenadministratiepakket FinCycle. De leverancier heeft geen Third Party Memorandum of een ISAE3402 verklaring (kosten 4). Over 2012 waren deze kosten niet verwerkt en zijn de kosten aldus in het verslagjaar verwerkt. Interest (8) Honoraria onafhankelijke accountant Controle van de jaarrekening Andere controleopdrachten 4 4 Fiscale adviesopdrachten - - Andere niet-controlediensten Betaalde interest Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen De post interest betreft vrijwel voor het gehele bedrag de interestvergoeding voor de bij PFP aangegane lening voor de overname van de bedrijfsmiddelen. De vaste rentevoet bedraagt 6%. 18

21 OVERIGE GEGEVENS 19

22 Gebeurtenissen na balansdatum Opheffing Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie: De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), een op basis van de grondwet ingestelde bijzondere functionele bestuurslaag, zal met de Wet opheffing bedrijfslichamen (waarschijnlijk) per 31 december 2014 worden opgeheven (Kamerstuk 33910). Hiermee komt ook een abrupt juridisch einde aan de bedrijfs- en productschappen. Omdat een groot aantal werkzaamheden, mede op verzoek van de Rijksoverheid, met het oog op de continuïteit van publieke belangen tot 31 december 2014 doorlopen, is het niet mogelijk ook feitelijk op die datum een punt te zetten achter de fysieke organisatie. Afronding van werkzaamheden en verplichtingen, opruimen en afwikkeling van dienstverbanden, zullen nog enige tijd vergen. Omdat de bedrijfs- en productschappen dan de rol van werkgever niet meer kunnen vervullen, is een van de opties deze activiteiten onder te brengen in PBOD en met diegene die belast zijn met de uitvoering daarvan een (tijdelijk) dienstverband aan te gaan. De doelstellingen in de statuten van PBOD zijn in conceptvorm reeds aangepast aan deze eventuele aanvullende taakstelling. Daarnaast wordt het bestuur van PBOD dan uitgebreid naar (minimaal) drie bestuursleden. Na ingang van de Wet opheffing bedrijfslichamen wordt het bestuur gezamenlijk benoemd door PFP en door de Minister van Economische Zaken. De werkzaamheden van PBOD vinden daarna ook plaats onder eindverantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken in zijn rol als bij wet aangewezen vereffenaar van de PBO. Over de termijn waarvoor PBOD eventueel voor bovenstaande werkzaamheden zal worden ingezet is nu nog geen concrete inschatting te maken. Naar aller waarschijnlijkheid zal in het najaar van 2014 hier meer duidelijkheid over ontstaan. PFP naar ABP Als gevolg van de op handen zijnde opheffing van de productschappen en de daaruit voortvloeiende versterkte afname van het aantal deelnemers, het wegvallen van de vrijwillige leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan (vroegere Raad van Toezicht), de toegenomen deskundigheidseisen en de kostenontwikkeling is de conclusie van het PFP bestuur dat de huidige pensioenaansturing en uitvoering tegen een redelijke premie en de gewenste mogelijkheden tot indexering niet in de bestaande vorm is te continueren. Het Bestuur van PFP heeft dan ook begin 2014 het principe besluit genomen om PFP over te dragen aan het ABP. Het verantwoordingsorgaan heeft hier mee ingestemd. Voor PBOD zal 2014 in te teken staan van de afbouw van de werkzaamheden voor PFP. PBOD ook naar ABP Om ook de pensioenopbouw van de werknemers die bij de afwikkeling van de werkzaamheden betrokken zijn juist af te kunnen wikkelen is aan het ABP het verzoek gedaan om in aanvulling op de overgang van PFP ook PBOD op vrijwillige basis bij het ABP aan te mogen sluiten. Wellicht zullen daarbij tevens de voormalige werknemers worden meegenomen gedurende de voor deze werknemers op grond van de sociale plannen geldende herplaatsings- en opzegtermijn. Van het ABP is nog geen reactie ontvangen. 20

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie