PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2

3 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam. Het Bestuur was oorspronkelijk samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP (Pensioenfonds Productschappen) en één vertegenwoordiger namens PSB (Pensioenfonds Bedrijfschappen). Deze vertegenwoordiging was gebaseerd op de relatieve omvang van de voor de twee PBO-clusters (Productschappen enerzijds en SER & Bedrijfschappen anderzijds) uit te voeren activiteiten. Daarnaast is van belang dat PBOD in feite de voortzetting is van de al sinds 1948 bestaande uitvoeringsorganisatie van PFP. In 2010 heeft PSB het besluit genomen over te gaan tot liquidatie waarna per 31 december 2010 de pensioenverplichtingen van PSB zijn overgedragen aan het ABP. Medio 2012 is de juridische liquidatie van PSB afgerond en is PSB definitief opgeheven. Hierna zijn de statuten van PBOD gewijzigd waardoor PSB geen deel meer uitmaakt van het bestuur. Het bestuur is nu alleen nog samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP. De statutenwijziging is op 1 mei 2013 gerealiseerd. Het managementteam bestaat uit de directeur en het hoofd van de Financiële Administratie. Statutaire doelstellingen PBOD heeft tot doel om ten behoeve van PFP, alsmede de onder de Wet op de Bedrijfsorganisatie vallende instellingen de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, hoofdzakelijk de pensioenregelingen en de salarisadministraties, te verzorgen. PBOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Verantwoordelijkheden en taken Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting en draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. PBOD heeft met PFP een uitvoeringsovereenkomst gesloten waarin de wijze van uitvoering van de middelloonregeling, de administratieve verwerking van de VP/IAP-regeling alsmede de administratieve activiteiten met betrekking tot het vermogensbeheer van de VP/IAP-regeling is vastgelegd. Daarnaast zijn er uitvoeringovereenkomsten gesloten met de bedrijfschappen, de SER en de meeste productschappen waarin de administratieve activiteiten met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie zijn vastgelegd. PBOD adviseert en rapporteert aan het Bestuur van PFP en draagt zorg voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling, de beleggingsadministratie van de VP/IAP-regeling en de financiële administratie alsmede het door het Bestuur uitgezette beleid. De uitvoering van het beleggingsbeleid voor de middelloonregeling van PFP is uitbesteed aan een fiduciair manager. 1

4 INHOUDSOPGAVE Bladzijde: KENGETALLEN EN KERNCIJFERS 3 PERSONALIA 4 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD 5 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR 7 JAARREKENING Balans per 31 december 12 Staat van baten en lasten 13 Toelichting op de jaarrekening 14 Toelichting op de balans per 31 december 15 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum 20 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 PERSONALIA BESTUURSLEDEN 22 INSTELLINGEN VOOR WIE PBOD IN 2013 WERKZAAMHEDEN UITVOERDE 23 2

5 KENGETALLEN EN KERNCIJFERS Aantal aangesloten instellingen *) Instellingen Middelloonregeling Instellingen VP/IAP-regeling Instellingen salarisbetalingen Aantallen deelnemers Deelnemers Pensioengerechtigden Gewezen deelnemers Bijzonder partnerpensioen Totaal Aantal PBO-medewerkers (inzake salarisbetalingen) Bedragen (in mln euro) Voorziening Pensioenverplichtingen 417,8 431,2 397,3 348,6 316,7 Totale pensioengrondslag 24,4 28,1 28,9 30,2 30,1 Doorsneepremie 6,8 7,0 9,2 9,7 9,6 Pensioenuitkeringen 18,3 18,0 17,6 16,7 16,6 Salarisuitbetalingen 37,6 37,2 47,5 46,7 46,9 Uitvoeringskosten PBOD 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 Beleggingen VP/IAP-regeling Portefeuille (in mln euro) Aandelenportefeuille 6,6 6,5 6,1 8,1 9,2 Obligatieportefeuille 16,9 19,0 14,0 12,1 17,5 Depositoportefeuille 2,8 3,2 8,5 12,0 7,4 Totaal 26,3 28,7 28,6 32,2 34,1 Rendement Aandelenportefeuille 21,0% 15,1% - 8,3% 12,2% 33,2% Obligatieportefeuille - 0,2% 12,5% 2,9% 1,2% 4,2% Depositoportefeuille 1,6% 1,4% 1,9% 1,8% 2,1% *) Aantal aangesloten instellingen is tot en met het jaar 2010 nog zowel Pensioenfonds Productschappen als Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen. 3

6 PERSONALIA Samenstelling per 31 december 2013 Bestuur PBO-Dienstverlening (PBOD) is op 25 april 2001 opgericht met als doel het administreren en uitvoeren van pensioenregelingen en het voeren van personeels- en salarisadministraties. Het Bestuur van PBOD wordt gevormd door twee bestuursleden van PFP. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Het Bestuur is, zonder enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van PBOD. Het Bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Het Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, met uitzondering van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 291 Boek 2 BW. Indien het Bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het Bestuur om in de vacature te voorzien. Het Bestuur vergaderde in het boekjaar twee keer en bestaat uit de volgende leden: Lid namens: C. Kuijvenhoven RA voorzitter Pensioenfonds Productschappen P. van der Graaf RE RA plaatsvervangend voorzitter Pensioenfonds Productschappen N.W. Dijkhuizen adviseur (secretaris) PFP De secretaris van PFP is adviseur en kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Uitvoeringsorganisatie PBO-Dienstverlening Directeur Management team Secretariaat Pensioenadministratie Salarisadministratie en Pensioenuitkeringen Financiële Administratie G. van der Schoor G. van der Schoor L.C.M. Hazekamp Mw. J.H.W. Honsbeek-Breden M.R. Mertens, afdelingshoofd Mw. H.S. Drenth-Kartodikromo Mw. E.M. Leenman P.L. van Tienen L.C.M. Hazekamp, afdelingshoofd B. Pakkert Kantoorgegevens Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Postbus GA Rijswijk Telefoonnr: Faxnr: Website: Onafhankelijke (externe) accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4

7 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD Medewerkers De werknemers van PBOD zijn in dienst van PFP en zijn gedetacheerd aan PBOD. Door onder andere het wegvallen van de werkzaamheden voor PSB en de in gang gezette opheffing van de bedrijf- en de productschappen is het personeelsbestand vanaf 2012 afgenomen van 12 werknemers (10,9 FTE s) naar 8 werknemers (7,0 FTE s). Alle vertrokken werknemers hebben daarbij gebruik gemaakt van de vertrekmogelijkheden zoals opgenomen in het Sociaal Plan van de productschappen. PBO- en Politieke ontwikkelingen Zoals in het jaarverslag over 2012 uitvoerig is beschreven heeft het kabinet Rutte II besloten de bedrijf- en productschappen op te heffen. Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van voorbereiding en voorlichting. Ook is er veel aandacht besteed aan de overheveling van de Medebewindstaken die onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaan vallen. Het streven is om die taken per 1 januari 2014 over te dragen aan EZ. De overige taken worden afgebouwd of, als daar behoefte aan bestaat, op basis van private organisatievormen voortgezet. Door de ophanden zijnde opheffing van de productschappen wordt PFP op termijn een gesloten pensioenfonds. Daarnaast worden er (forse) veranderingen voorzien in de pensioenwetgeving per 1 januari 2014 en 1 januari Het bestuur van PFP heeft daarom in het voorjaar van 2013 besloten de Werkgroep Toekomstverkenning alle consequenties van de diverse (toekomstige) keuzes in kaart te laten brengen in combinatie met het t.z.t. elders onderbrengen van de PFPregeling. In 2013 heeft dit nog niet geleid tot definitieve keuzes. Voor de actualiteit wordt verwezen naar de Overige Gegevens, Gebeurtenissen na balansdatum. Huisvesting en samenwerking PBOD is sinds 2002 gevestigd in een kantoorpand in het kantorengebied Hoornwijck in Rijswijk. Samen met een aantal collega-pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties vormen zij daar de Pensioengroep Zuidhoorn. Met name met de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw is vooral op het gebied van de uitvoering van de automatisering en diverse administratieve activiteiten samenwerking tot stand gekomen. Inmiddels hebben een aantal pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties om uiteenlopende redenen het kantoorpand verlaten waardoor er leegstand is opgetreden. Door een interne herindeling is de verhuurder er in geslaagd om het kantoorpand met ingang van 1 april 2014 weer volledig verhuurd te hebben. PBOD is hierbij intern verhuisd waardoor een besparing op de toekomstige huur is gerealiseerd. Bedrijfsontwikkelingen Salarisadministratie Door het vertrek van één van de salarisadministrateurs resteert voor PFP/PBOD nog één (fulltime) salarisadministrateur die ook de pensioenuitkeringen verzorgt. Voor de afwezigheid door ziekte of vakantie is voorzien in een back-up functie door een servicecontract af te sluiten voor een oproepkracht bij een Payroll dienstverlener (Salure). Voor de pensioenbetaling is ook interne (backup)kennis aanwezig. In verband met de op handen zijnde opheffing van de bedrijf- en productschappen is voor de werknemers in de PBO sector een uitgebreid Sociaalplan opgesteld. Voor de uitvoering hiervan wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de vaardigheden en de kennis van PBOD. 5

8 Pensioenadministratie Ook de pensioenadministratie wordt steeds meer geconfronteerd met de op handen zijnde opheffing van de productschappen. Met name de gevolgen voor de (toekomstige) pensioenaanspraken bij wachtgelders met inkomsten elders vergt een goede kennis van het Sociaalplan. Daarnaast worden nu ook individuele verzoeken ontvangen voor (tijdelijke) vrijwillige voortzetting van de pensioenverzekering na dienstbeëindiging. Dit is jarenlang niet het geval geweest en vergt een andere manier van administreren en incasseren van de (volledige) doorsneepremie bij de deelnemer zelf. De verwachting is dat door de invulling van de pensioengevolgen uit het Sociaalplan het aantal werknemers (3, 2,6 FTE) niet verder zal afnemen. Secretariaat Eind 2012 is één van de twee medewerkers op het secretariaat boventallig verklaard waardoor per 1 januari 2013 nog één (fulltime) secretaresse resteert voor PFP/PBOD. Door de vele extra en onvoorziene vergaderingen en overlegstructuren is de dynamiek en werkdruk daar inmiddels (flink) toegenomen. Waar nodig wordt hierin voorzien met hulp en de inzet van de overige werknemers van PBOD. Financiële administratie Zoals in het vorige jaarverslag al is aangegeven is de samenwerking met de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw geïntensiveerd. De afdelingen zijn fysieke samengevoegd en er is overgegaan op één gezamenlijk administratiesysteem (Exact Globe). De beoogde continuïteit en efficiency is hierdoor inderdaad toegenomen zodat ultimo 2013 is besloten dat de medewerker die al gedeeltelijk van de ouderenregeling gebruik maakte per 1 januari 2014 volledig van de ouderenregeling gebruik is gaan maken. Hierdoor bestaat de Financiële administratie van PBOD nog slechts uit één persoon die ondersteunt wordt door de administrateurs van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. Automatisering PBOD heeft er al een aantal jaren geleden voor gekozen om voor de meest kritische bedrijfssoftware zoveel mogelijk gebruik te maken van internet applicaties in plaats van systemen in eigen huis. De steeds toenemende complexiteit, het applicatiebeheer, het systeembeheer en de individuele afhankelijkheid en kwetsbaarheid wordt hiermee ondervangen. PBOD heeft voor de uitvoering van zijn taken eind 2013 de volgende software in gebruik: Functie: Pakket: Leverancier: SaaS Pensioenadministratie FinCircle Artena Ja Pensioenportal/ Pensioenplanner Artena Artena Ja Website WYSIWYG WYSIWYG Nee Pensioenuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Salarisuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Personeelsadministratie Afas Profit Afas Ja Boekhouding Exact Exact Nee Tekst, Rekenen, Databases Office Microsoft Nee Bestuurdershoek Sharepoint Microsoft Ja Lokaal netwerk SQL-BackServer / Sharepoint Microsoft Ja Voor de applicaties die geen gebruik maken van het internet is voor het applicatiebeheer een contract afgesloten met Mostware op basis van een full-service overeenkomt inclusief backup-faciliteiten. De twee kantoorservers zijn ondergebracht in de serverruimte van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw en worden daar beheerd door twee gekwalificeerde medewerkers van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. 6

9 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de totale omvang naar aantal en bedrag van de uitgevoerde activiteiten voor het pensioenfonds PFP. De betreffende aantallen en bedragen zijn mede ontleend aan de jaarverslagen van het pensioenfonds. Aantallen Deelnemers PFP Actieven Pensioengerechtigden Gewezen Bijzonder partnerpensioen Eindtotaal Het aantal werknemers waarmee in 2013 het dienstverband is verbroken en waarbij tevens de pensioenopbouw is beëindigd, bedraagt ruim 18% (2012: 10%) van het totale actieve deelnemersbestand. Deze forse afname ligt in lijn met de verwachtingen van de afname van het personeelsbestand als gevolg van de afbouw van het personeelsbestand bij de productschappen. Daartegenover staat echter een toename van het aantal slapers. In veel gevallen is waardeoverdracht niet toegestaan omdat de dekkingsgraden in het verslagjaar nog steeds minder dan 100% bedragen. Daarnaast zijn ook de indexatieverwachtingen bij PFP wellicht een reden om niet over te gaan tot waardeoverdracht. Het vertrek veroorzaakt zo een daling van het aantal actieven maar tegelijkertijd een toename van het aantal slapers. Pensioengerechtigden PFP Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen AO-pensioen Wezenpensioen Eindtotaal In 2013 is een groot aantal pensioengerechtigden deelnemers overleden (87). In 2013 zijn er 62 nieuwe pensioengerechtigden bijgekomen. Salarisbetalingen Aantal PBO-medewerkers Bedrag in mln euro 37,6 37,2 47,5 46,7 46,9 Het verloop laat een forse daling zien. De daling wordt ook hier weer veroorzaakt door de afbouw bij de productschappen. Daarnaast heeft de politieke uitspraak ook verstrekkende gevolgen voor de bedrijfschappen. Evenals bij de productschappen is ook daar de afbouw ingezet. Behalve het natuurlijk verloop van personeel en het niet verlengen van de jaarcontracten, hebben in het verslagjaar 93 van deze PBO-medewerkers gebruikt gemaakt van een afkoopsom (Euro 6,3 mln). Pensioenuitkeringen in mln euro Uitkeringen PFP Reglementair 18,3 18,0 17,6 16,7 16,6 Eindtotaal 18,3 18,0 17,6 16,7 16,6 7

10 Premies in mln euro Doorsneepremie PFP Werkgever 4,8 4,9 6,1 6,5 6,4 Werknemer 2,0 2,1 3,1 3,2 3,2 Eindtotaal 6,8 7,0 9,2 9,7 9,6 Met ingang van 2012 komt de doorsneepremie voor 30% ten laste van de werknemer en voor 70% ten laste van de werkgever. Vóór 2012 was de premie voor de werknemer 33,3% en voor de werkgever 66,7%. Vermogensbeheer PBOD verzorgt alleen nog voor de VP/IAP-regeling het vermogensbeheer voor PFP. Vermogensbeheer PFP VP/IAP-regeling (in mln euro) Aandelenportefeuille 6,6 6,5 6,1 8,1 9,2 Obligatieportefeuille 16,9 19,0 14,0 12,1 17,5 Depositoportefeuille 2,8 3,2 8,5 12,0 7,4 Eindtotaal 26,3 28,7 28,6 32,2 34,1 Rendement PFP VP/IAP-regeling Aandelenportefeuille 21,0% 15,1% - 8,3% 12,2% 33,2% Obligatieportefeuille - 0,2% 12,5% 2,9% 1,2% 4,2% Depositoportefeuille 1,6% 1,4% 1,9% 1,8% 2,1% Kosten Aantallen PFP VP/IAP-regeling Aandelenportefeuille Obligatieportefeuille Depositoportefeuille PBOD is opgericht ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in (uitsluitend) de PBO-sector. Daarbij is gesteld dat deze uitvoering tegen kostprijs dient te geschieden. Het is derhalve niet de bedoeling dat bij PBOD financiële resultaten ontstaan. Voorts wordt getracht het werkkapitaal van PBOD te beperken. PFP is bereid gevonden de noodzakelijke investeringen te financieren door middel van leningen. De aflossing is gelijk aan de afschrijving. PBOD vergoedt PFP een rentepercentage van 6%. Alle werknemers zijn in dienst gebleven bij PFP en zijn gedetacheerd bij PBOD, waarbij alle personeelskosten doorbelast worden. Met de afschrijvingen, vooral in de software voor de deelnemersadministratie, en de personeelskosten zijn de belangrijkste kostenposten genoemd. Vergoedingen De vergoedingen voor de VP/IAP-administratie bestaan uit 3,25% administratiekosten die direct worden ingehouden op elke storting en 0,15% van het totale belegde vermogen. De vergoeding voor de salarisadministraties wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag en een vergoeding per werknemer. Het verschil tussen de totale kosten en de ontvangen vergoedingen wordt op basis van een verdeelsleutel pro-rata verdeeld als vergoeding voor de pensioenadministratie en vergoeding voor het vermogensbeheer. Op deze wijze ontstaat er geen resultaat voor PBOD. 8

11 Tot slot Onderstaande tabel laat zien aan welke partijen PBOD kosten in rekening brengt. Administratie/Vermogensbeheer VP/IAP-regeling Deelnemers PFP Salarisadministratie Werkgevers (PBO-sector) Administratie en ondersteuning PFP Administratie en ondersteuning Vereniging Gepensioneerden PFP Vergoedingen en kosten (x 1.000) PFP Instellingen Totaal Totaal VERGOEDINGEN VP/IAP-administratie VP/IAP-vermogensbeheer Totaal VP/IAP-regelingen In procenten 100,0% 100,0% 100,0% Salarisadministratie Diversen Vergoeding excasso / premies Vergoeding belegd vermogen Vereniging gepensioneerden Totaal middelloon-regeling In procenten 87,4% 12,6% 100,0% 100,0% TOTAAL VERGOEDINGEN In procenten 87,9% 12,1% 100,0% 100,0% KOSTEN Personeel Bestuur 1 2 Voorlichting Advies en controle Huisvesting Administratie Automatisering Diversen 5 4 Subtotaal kosten Interest lening PFP 6 9 TOTAAL KOSTEN De totale kosten zijn met 171 van naar gedaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn : - een afname van de salariskosten door de in 2012 ingezette reorganisatie; - een lagere afrekening van de servicekosten (huisvestingskosten); - minder kosten voor de inhuur automatisering. Een woord van dank is op zijn plaats jegens het management team, medewerkers en adviseurs die een bijdrage hebben geleverd aan het goed functioneren van PBO-Dienstverlening. Rijswijk, 7 juli 2014 C. Kuijvenhoven RA P. van der Graaf RE RA voorzitter 9

12 10

13 PBO-Dienstverlening Rijswijk JAARREKENING 11

14 BALANS PER 31 DECEMBER Na resultaatbestemming (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen 19 7 Overige activa (3) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Overlopende passiva Resultaat

15 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Kosten (7) Interest (8) Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen -6-9 Bank en diversen - - Saldo van baten en lasten

16 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Algemene toelichting ACTIVITEITEN PBOD heeft tot doel om ten behoeve van PFP, alsmede de onder de Wet op de Bedrijfsorganisatie vallende instellingen de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, hoofdzakelijk de pensioenregelingen en de salarisadministraties, te verzorgen. PBOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn onderstaande grondslagen in acht genomen. De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. In de jaarrekening zijn alle bedragen afgerond op en vermeld in duizenden euro s. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. ACTIVA Begin 2001 zijn de bedrijfsmiddelen overgenomen van PFP. Ter financiering van deze en de nieuwe bedrijfsmiddelen is een 6% lening met PFP aangegaan. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. De volgende afschrijvingsmethoden worden gehanteerd: Vaste activa Methode Aantal jaar Inventaris lineair 3 Hardware lineair 3 Software lineair 3 Software wordt in principe in 3 jaar afgeschreven. Voor het pensioenadministratiesysteem FinCircle (inclusief Xtendis) en het salarispakket Afas geldt echter een afschrijvingsperiode van 5 jaar. PASSIVA Langlopende schulden Onder langlopende schulden is de lening met PFP opgenomen. Deze 6% lening is aangegaan ter financiering van de overname van de bedrijfsmiddelen van PFP. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. Ter zekerheidsstelling van deze financiering zijn de bedrijfsmiddelen aan PFP verpand. SCHATTINGEN Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt PBOD zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. BATEN EN LASTEN Opbrengsten De opbrengsten van PBO-Dienstverlening bestaan uit vergoedingen voor geleverde diensten. Deze vergoedingen moeten de jaarlijks gemaakte kosten dekken. Kosten De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Stand begin boekjaar Investeringen - 1 Afschrijvingen Specificatie afschrijvingen Inventaris Hardware Software Totaal Saldo 1 januari Afschrijving Stand 31 december De afschrijvingen in het boekjaar betreffen met name de afschrijving van het pensioenadministratiesysteem FinCircle. Ter zekerheidsstelling van deze financiering zijn de bedrijfsmiddelen aan PFP verpand. In de komende jaren zullen nog de volgende afschrijvingen plaatsvinden: Boekjaar Boekjaar Boekjaar Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen Rekening courant Rekening courant PFP 13 - Vordering VP/IAP-regeling PFP Overige vorderingen Deze vorderingen zijn binnen 1 maand voldaan in het nieuwe boekjaar. Overige activa (3) Liquide middelen Rabobank De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare tegoeden. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. 15

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) PASSIVA Langlopende schulden (4) PFP Lening Financiering bedrijfsmiddelen Er is een 6% lening aangegaan voor de bij de start van PBOD overgenomen bedrijfsmiddelen van PFP alsmede voor de investeringen na 1 januari Jaarlijks wordt de lening afgelost met de uit de afschrijving vrijkomende middelen. Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Rekening courant PFP - 66 Crediteuren Overlopende passiva Te betalen kosten De overlopende passiva betreffen de accountantskosten voor de controle van het jaarwerk. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten PBOD is sinds 2002 gevestigd in een kantoorpand in het kantorengebied Hoornwijck in Rijswijk. Samen met een aantal collega-pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties vormen zij daar de Pensioengroep Zuidhoorn. PBOD heeft met het Pensioenfonds TNO een huurovereenkomst afgesloten. De resterende looptijd van de huurovereenkomst is tot eind Als gevolg van een afname van het personeel is minder m2 benodigd. Derhalve heeft PBOD in 2013 diverse malen overleg gehad met de verhuurder om de huurovereenkomst aan te passen. Ultimo 2013 is overeenstemming bereikt met de verhuurder. De huurprijs voor het restant van de looptijd wordt geraamd op 151; bij de bedrag is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 3,0%. vaststelling van dit Daarnaast wordt PBOD ook jaarlijks doorbelast voor de servicekosten die voor een deel doorbelast wordt door de verhuurder. De servicekosten voor het komende boekjaar worden geraamd op

19 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Vergoedingen Middelloonpensioenregeling Vanuit excasso/premie Vanuit belegd vermogen VP/IAP-regelingen Vanuit excasso/premie 7 8 Vanuit belegd vermogen Salarisverwerking Verenigingen gepensioneerden Vergoeding administratiekosten SBO - 8 Diversen De vergoedingen voor de VP/IAP-administratie bestaan uit 3,25% administratiekosten die direct worden ingehouden op elke storting en 0,15% van het totale belegde vermogen. De vergoeding voor de salarisadministraties wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag en een vergoeding per werknemer. Het verschil tussen de totale kosten en de ontvangen vergoedingen wordt op basis van een verdeelsleutel pro-rata verdeeld als vergoeding voor de pensioenadministratie en vergoeding voor het vermogensbeheer. Op deze wijze ontstaat er geen resultaat voor PBOD. Kosten (7) Lasten Personeel Bestuur 1 2 Voorlichting Advies en controle Huisvesting en servicekosten Administratie Automatisering Diversen PBOD is opgericht ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in (uitsluitend) de PBO-sector. Daarbij is gesteld dat deze uitvoering tegen kostprijs dient te geschieden. Het is derhalve niet de bedoeling dat bij PBOD financiële resultaten ontstaan. Voorts wordt getracht het werkkapitaal van PBOD te beperken. PFP is bereid gevonden de noodzakelijke investeringen te financieren door middel van leningen. De aflossing is gelijk aan de afschrijving. PBOD vergoedt PFP een rentepercentage van 6%. Alle werknemers zijn in dienst gebleven bij PFP en zijn gedetacheerd bij PBOD, waarbij alle personeelskosten doorbelast worden. Met de afschrijvingen, vooral in de software voor de deelnemersadministratie, en de personeelskosten zijn de belangrijkste kostenposten genoemd. De werknemers van PBOD zijn in dienst van PFP en zijn gedetacheerd aan PBOD. Door onder andere het wegvallen van de werkzaamheden voor PSB en de in gang gezette opheffing van de bedrijf- en de productschappen is het personeelsbestand vanaf 2012 afgenomen van 12 werknemers (10,9 FTE s) naar 8 werknemers (7,0 FTE s). Alle vertrokken werknemers hebben daarbij gebruik gemaakt van de vertrekmogelijkheden zoals opgenomen in het Sociaal Plan van de productschappen. Van de personeelskosten ad 768 (2012: 884) heeft een bedrag van 622 (2012: 756) betrekking op salarissen en pensioenkosten. Het restant wordt verklaard door ingehuurde diensten van derden. In 2013 is Euro brutogratificatie (2012: Euro 0) toegekend. In 2013 is in totaal een brutogratificatie van Euro 904 in verband met jubilea van diensttijd toegekend (2012: Euro ). De pensioenkosten (doorsneepremie) zijn door het PFP bestuur op basis van de gewijzigde pensioenregeling vastgesteld op 28% waarbij geen premiekorting meer van toepassing is. In 2012 was de (doorsnee)premie 25%. Per dagdeel krijgen de Bestuursleden een vergoeding van Euro 410 (conform de SER vergoeding). Dit bedrag is in het boekjaar niet verhoogd. 17

20 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) De kosten voor Advies en controle zijn hoger als gevolg van extra werkzaamheden van de accountant voor het pensioenadministratiepakket FinCycle. De leverancier heeft geen Third Party Memorandum of een ISAE3402 verklaring (kosten 4). Over 2012 waren deze kosten niet verwerkt en zijn de kosten aldus in het verslagjaar verwerkt. Interest (8) Honoraria onafhankelijke accountant Controle van de jaarrekening Andere controleopdrachten 4 4 Fiscale adviesopdrachten - - Andere niet-controlediensten Betaalde interest Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen De post interest betreft vrijwel voor het gehele bedrag de interestvergoeding voor de bij PFP aangegane lening voor de overname van de bedrijfsmiddelen. De vaste rentevoet bedraagt 6%. 18

21 OVERIGE GEGEVENS 19

22 Gebeurtenissen na balansdatum Opheffing Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie: De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), een op basis van de grondwet ingestelde bijzondere functionele bestuurslaag, zal met de Wet opheffing bedrijfslichamen (waarschijnlijk) per 31 december 2014 worden opgeheven (Kamerstuk 33910). Hiermee komt ook een abrupt juridisch einde aan de bedrijfs- en productschappen. Omdat een groot aantal werkzaamheden, mede op verzoek van de Rijksoverheid, met het oog op de continuïteit van publieke belangen tot 31 december 2014 doorlopen, is het niet mogelijk ook feitelijk op die datum een punt te zetten achter de fysieke organisatie. Afronding van werkzaamheden en verplichtingen, opruimen en afwikkeling van dienstverbanden, zullen nog enige tijd vergen. Omdat de bedrijfs- en productschappen dan de rol van werkgever niet meer kunnen vervullen, is een van de opties deze activiteiten onder te brengen in PBOD en met diegene die belast zijn met de uitvoering daarvan een (tijdelijk) dienstverband aan te gaan. De doelstellingen in de statuten van PBOD zijn in conceptvorm reeds aangepast aan deze eventuele aanvullende taakstelling. Daarnaast wordt het bestuur van PBOD dan uitgebreid naar (minimaal) drie bestuursleden. Na ingang van de Wet opheffing bedrijfslichamen wordt het bestuur gezamenlijk benoemd door PFP en door de Minister van Economische Zaken. De werkzaamheden van PBOD vinden daarna ook plaats onder eindverantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken in zijn rol als bij wet aangewezen vereffenaar van de PBO. Over de termijn waarvoor PBOD eventueel voor bovenstaande werkzaamheden zal worden ingezet is nu nog geen concrete inschatting te maken. Naar aller waarschijnlijkheid zal in het najaar van 2014 hier meer duidelijkheid over ontstaan. PFP naar ABP Als gevolg van de op handen zijnde opheffing van de productschappen en de daaruit voortvloeiende versterkte afname van het aantal deelnemers, het wegvallen van de vrijwillige leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan (vroegere Raad van Toezicht), de toegenomen deskundigheidseisen en de kostenontwikkeling is de conclusie van het PFP bestuur dat de huidige pensioenaansturing en uitvoering tegen een redelijke premie en de gewenste mogelijkheden tot indexering niet in de bestaande vorm is te continueren. Het Bestuur van PFP heeft dan ook begin 2014 het principe besluit genomen om PFP over te dragen aan het ABP. Het verantwoordingsorgaan heeft hier mee ingestemd. Voor PBOD zal 2014 in te teken staan van de afbouw van de werkzaamheden voor PFP. PBOD ook naar ABP Om ook de pensioenopbouw van de werknemers die bij de afwikkeling van de werkzaamheden betrokken zijn juist af te kunnen wikkelen is aan het ABP het verzoek gedaan om in aanvulling op de overgang van PFP ook PBOD op vrijwillige basis bij het ABP aan te mogen sluiten. Wellicht zullen daarbij tevens de voormalige werknemers worden meegenomen gedurende de voor deze werknemers op grond van de sociale plannen geldende herplaatsings- en opzegtermijn. Van het ABP is nog geen reactie ontvangen. 20

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. van PBO-Dienstverlening. PBO-Dienstverlening

JAARVERSLAG 2007. van PBO-Dienstverlening. PBO-Dienstverlening PBO-Dienstverlening Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD RIJSWIJK Tel. 070-413 86 30 Fax 070-413 86 50 info@pbo-d.nl JAARVERSLAG 2007 van PBO-Dienstverlening PBO-Dienstverlening Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a if.... It.... I!t I) tj Jaarverslag 2011 t!t. It a a.. t!t!)!).".!t. Jaarverslag Bestuursverslag Jaarrekening Overige gegevens. 4 i De heer prof. dr. W.M. Lammelis van Bueren De heer E.B. Kloos no hoar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting De Sociale Maatschap Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Verbonden partijen Per 1 januari 2016 heeft er een bestuurlijke fusie plaats gevonden tussen Stichting PuurZuid MaDi en Stichting

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie