Rijkswaterstaat Ministerie' van Verkeer en Waterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Ministerie' van Verkeer en Waterstaat"

Transcriptie

1 Documentair Informatieplan Projectarchief Variabel Onderhoud Contract Dienst Noord-Holland Periode VER V A T Cluster msterdam Rijkswaterstaat Ministerie' van Verkeer en Waterstaat Pagina 1 van 31

2 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat West Noord-Nederland Afdeling PPO Postbus DC Haarlem Opgesteld door Joost van Daalen Informatie Telefoon Datum Status Concept Versie 7.0 Vastgesteld door Datum vastgesteld H. Bourquiba Functie Naam Paraaf + datum Projectmanager A.A.W. Heijst Cluster Amsterdam Manager Projectbeheersing H. Bourguiba Cluster Amsterdam Uitvoeringscoördinator B.F.J.H. Meyer DIM Projectondersteuner Coby van Doorn Cluster Amsterdam Documentalist Cluster Amsterdam Joost van Daalen Opmerkingen (eventueel verwijzen naar brief met opmerkingen) Pagina 2 van 31

3 Inhoud 1 Inleiding Voorwoord informatieplan Beschrijving van het project Koepelorganisatie Looptijd contract Doelstellingen contract Scope 6 2 Organisatie document- en archiefbeheer Noodzaak inrichten van een projectarchief Nut goede projectdocumentatie en archivering Relevante documenten Verantwoordelijkheid voor eigen papieren archief Verantwoordelijkheid voor het fysiek(analoog) schaduwarchief Verantwoordelijkheid Projectmanager Verantwoordelijkheid Manager projectbeheersing Verantwoordelijkheid Projectmedewerkers Verantwoordelijkheid Projectdocumentalist 10 3 Kwaliteitsbewaking Goede beveiliging van papieren documenten Hoe te handelen bij verzoeken van derden Het project gebruik maakt van audits Calamiteitenplan Privacywetgeving en de VIR Taken medewerkers bij de kwaliteitsbewaking De projectmanager De manager projectbeheersing De projectdocumentalist 13 4 Inrichting Document- en Archiefbeheer Algemeen Schaduwarchief Uitzondering op de archivering SharePoint Niet-Archiefwaardig Archiefwaardig Archiefbescheiden Registratie Vernietigen Toegankelijkheid Ordeningsmodel Mappenstructuur Versie- Status- en Revisiebeheer Metadata (Naamgeving documenten) Autorisatie Overdracht 22 Pagina 3 van 31

4 5 Digitaal werken Scanproces Document Management Systeem Substitutie van digitale bestanden Keuze voor bepaalde bestandsformaten 24 6 Checklist 25 Bijlage A Digitaal documentenstroomschema 26 Bijlage B Analoog documentenstroomschema 27 Bijlage C Digitale mappenstructuur, boomstructuur Dienstenschijf G. 28 Bijlage D Ordeningsstructuur, volgens IPM-model 29 Bijlage E Metadata per archiefstuk 30 Bijlage F Toegang tot de documenten 31 Pagina 4 van 31

5 1 Inleiding 1.1 Voorwoord informatieplan Dit Documentair Informatieplan (DIP) is opgesteld door het Cluster Amsterdam van de afdeling Programma s Projecten en Onderhoud (PPO) van de regionale dienst West Noord-Nederland (WNN) van Rijkswaterstaat. Door het toepassen van het DIP bereikt het Cluster Amsterdam de volgende doelen: 1. Het projectarchief voldoet aan de kwaliteitseisen die vanwege de regelgeving en de bedrijfsvoering aan het projectarchief worden gesteld. 2. De inrichting en het beheer van het projectarchief is inzichtelijk. 3. Het is inzichtelijk hoe na voltooiing van een project, of projectfase het projectarchief wordt opgeslagen en overgedragen, zie hiervoor ook het stappenplan in bijlage 2. Sinds 1 februari 2010 zijn Kaders en Richtlijnen Projectarchivering (K&R PA) voor (nieuwe) projecten van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat Projectorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het beheer van projectarchieven. Dit informatieplan is opgesteld in samenwerking met de afdeling DIM. 1.2 Beschrijving van het project Het Variabel Onderhoud Contract is een gezamenlijk raamcontract van vijf diensten: Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, en bestaande uit 7 Percelen (deelprojecten) t.w. Regio Noord: Noord-Holland- Noord, Noord-Holland-Zuid en Utrecht, en Regio Zuid: Zeeland, Noord- Brabant-West, Noord-Brabant-Oost en Limburg. Het betreft hier het voorbereiden en uitvoeren van variabel onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, geleiderail en te specificeren activiteiten in de percelen Deelproject Regio Noord De Combinatie VOC heeft bij de aanbesteding twee percelen aangenomen, te weten Zeeland en Noord-Holland. De laatste is daarbij onderverdeeld in Noord-Holland-Noord (aanbesteed aan KWS Infra bv en Gebr Van Kessel Wegenbouw BV) en Noord-Holland-Zuid aan (MNO Vervat BV). In Noord- Holland is ook sprake van de zogenoemde Specials. Dit zijn aparte projecten binnen het VOC. Specials worden apart aanbesteed aan 1 van de Opdrachtnemers van de 7 percelen. Pagina 5 van 31

6 1.3 Koepelorganisatie Om een eenduidig projectmanagement te hanteren is een Koepel organisatie opgezet die werkzaam is voor beide percelen. Vanuit de Koepel, die gevestigd is in Vianen worden de processen beheerst. Ook de uitwerking van de Werkpakketvoorstellen gebeurt centraal vanuit de Koepel. De realisatie van het werk wordt vanuit de Vestiging Diemen en Roosendaal gestuurd. De verbindende factor tussen de Koepel en de Vestiging is het Projectteam. Gevormd door de sleutelfunctionarissen uit beiden. De landelijke structuur blijkt uit de bijlage OBS structuur VOC. In verband met de diverse per regio verschillende bijkomende deelprojecten wordt de uitvoering per regio gecentraliseerd. Deze deelprojecten heten Specials. Die van het projectteam voor Noord-Holland is in een aparte bijlage meegeleverd. 1.4 Looptijd contract De looptijd van het contract is 2012, 2013 met een optie tot verlenging van 2 x 1 jaar. Het Projectteam Cluster Amsterdam dat zich bezig houdt met het VOCproject vertegenwoordigt de Opdrachtgever en bestaat uit 14 medewerkers. 1.5 Doelstellingen contract De doelstellingen van het projectteam als opdrachtgever (OG) zijn : Handhaven functionaliteiten Bereiken en behouden goedwerkende staat Minimale verkeershinder / maximale doorstroming Publieksgericht handelen Duurzaamheid Behoud Ecologische waarden De doelstellingen van de opdrachtnemer (ON) zijn : Veilig werken Voldoen aan de gestelde eisen in het Contract en het EMVI document Realiseren van het Werk binnen de vastgestelde planning en mijlpalen Ontzorgen van OG bij het realiseren van zijn doelstellingen (EMVI) Behalen van een positief rendement 1.6 Scope De scope omvat hel op orde brengen van hel integrale systeem door middel van de volgende werkzaamheden. Contractopname. Op basis van de meerjarenplanning van OG worden door ON de objecten geïnspecteerd en geïnventariseerd. ON verwerkt de gegevens Uit tot een Werkpakketvoorstel. Pagina 6 van 31

7 Levensduur Verlengend onderhoud (LVO). Hel laten voldoen van een object aan het kwaliteitsniveau tot het moment van Groot Onderhoud Groot (Variabel) Onderhoud (G(V)O), Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een object. Verbeteren en kleinschalige aanpassingen. Het laten voldoen van een (aantal) functie(s) een object. Onderhoud Kunstwerken Het onderzoeken en herstellen van schades. Om de doelstellingen en de scope te realiseren zet de ON een deskundig Projectteam in, dat ervaring heeft met onderhoudsmanagement, met de voor dit project relevante werkprocessen en met de benodigde (verkeers)technische oplossingen. Deze ervaringen zijn opgedaan in diverse LVO, GO en Meerjarige variabele onderhoudscontracten. Pagina 7 van 31

8 2 Organisatie document- en archiefbeheer 2.1 Noodzaak inrichten van een projectarchief Overheidsorganen hebben een wettelijke verplichting tot het in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren van hun archiefbescheiden. Projectarchieven zijn hiervan niet uitgezonderd. De archieven worden gebruikt voor bedrijfsvoering en voor het afleggen van verantwoording aan de samenleving. 2.2 Nut goede projectdocumentatie en archivering Het nut van goede projectdocumentatie en archivering is dat te allen tijde, voor alle projectmedewerkers, duidelijk is wat de stand van zaken is in het project. Daarvoor moet de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar zijn. Op grond van de in het projectarchief bewaarde stukken moet de projectorganisatie de rechten en plichten duidelijk kunnen maken. Ook kunnen er met behulp van het projectarchief inlichtingen worden verschaft aan de omgeving van het project (zowel binnen als buiten de organisatie). 2.3 Relevante documenten Dit zijn hoofdzakelijk de contractdocumenten uit de IPM-rollen. 2.4 Verantwoordelijkheid voor eigen papieren archief Er wordt binnen projecten ook nog een eigen papieren archief bijgehouden, deze wordt beheerd door de projectdocumentalist in de documentenkamer. 2.5 Verantwoordelijkheid voor het fysiek(analoog) schaduwarchief Op verzoek van het projectteam wordt er ook een tweede zogeheten schaduw archief bijgehouden in de projectenkamer. De projectenkamer wordt, zodra beschikbaar, door het projectteam gebruikt voor vergaderingen. Daarbij heeft het projectteam de wens aangegeven om de archiefstukken tijdens de vergaderingen sneller te kunnen pakken om daar desgewenst aantekeningen op te maken. Dit is echter geen vervanging van het centraal archief van het project in de documentenkamer. Alle archiefwaardige documenten van het centraal archief moeten uiteindelijk overgedragen worden aan DIM. Het tijdig en correct opslaan en beheren van door hem / haar opgestelde of ontvangen documenten in het schaduwarchief is de verantwoordelijkheid van de documentalist zelf. De projectmedewerkers zijn op de hoogte gebracht van de bezwaren van de vorming van een schaduwarchief. Namelijk niet tijdig Pagina 8 van 31

9 bij het projectarchief aangemelde nieuwe documenten danwel in het schaduwarchief aangebrachte aantekeningen die van belang zijn, worden door RWS geacht niet te bestaan, dit is ook onderdeel van de verantwoordelijkheid van de projectteamleden zelf. Tabel waarin de taken die betrekking hebben op het archiveringsproces. Tabel 1: Taken in het archiveringsproces Projectmanager Dhr. A.A.W. Heijst Manager projectbeheersing Dhr. H. Bourquiba Projectmedewerkers Projectdocumentalist Dhr. J. van Daalen Hieronder volgt een beschrijving van deze tabel. Verantwoordelijk voor het gehele archiveringsproces van het project. Faciliteert en bewaakt de kwaliteit van het documentbeheer van het project. Verantwoordelijk voor het tijdig melden danwel ter beschikking stellen aan het projectarchief de door hem/haar opgestelde en/of ontvangen documenten. Beheert het fysiek (analoog)e en digitale projectarchief. 2.6 Verantwoordelijkheid Projectmanager. Binnen het project is de projectmanager verantwoordelijk voor het archiveringsproces van het project in zijn geheel en daarmee dus ook voor het tijdig, juist en volledig aanleveren van de documenten bij DIM. De manager projectbeheersing ondersteunt de projectmanager hierin door middel van het faciliteren en bewaken van de kwaliteit van het documentbeheer van het project. Dit betreft het verzorgen van personele capaciteit, begeleiden van de medewerkers en toezicht op een juist gebruik. 2.7 Verantwoordelijkheid Manager projectbeheersing. De manager projectbeheersing (MPb) is verantwoordelijk voor het faciliteren van het proces van documentbeheer en projectarchivering conform de richtlijnen (KenR PA). 2.8 Verantwoordelijkheid Projectmedewerkers. De projectmedewerkers plaatsen hun documenten na ontvangst digitaal op in de map documentenkamer in de Dienst (G:)-map. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het tijdig melden danwel aanleveren van documenten die hij vanuit zijn / haar functie binnen de projectorganisatie aanmaakt, verstuurt of ontvangt. De projectteamleden behoren daarbij aan te geven dat het om vertrouwelijke stukken gaat. Pagina 9 van 31

10 De richtlijnen voor documentregistratie zijn weergegeven in bijlage 3 en zijn verwoord in paragraaf 4.10 (pag. 19) van dit Informatieplan. Hij geeft voldoende aan, zodanig dat de projectdocumentalist over voldoende informatie beschikt om het document in het archief te plaatsen. De projectmedewerkers zijn ook verantwoordelijk voor de authenticiteit van de digitale bestanden, zij zijn op de hoogte van de gevaren die bestaan door de keuze voor het gebruik maken van de netwerkschijf (Dienst G:). Iedere projectmedewerker is verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van de eigen documenten bij de printer. Vanaf 29 augustus 2013 is op de RWSlocatie in Haarlem ook het follow me-printsysteem in gebruik gesteld, waardoor prints nooit meer onbeheerd bij de printer blijven liggen. 2.9 Verantwoordelijkheid Projectdocumentalist 1. Het scannen, registreren en archiveren van inkomende- en uitgaande post. 2. Het plaatsen van documenten in de digitale mappen. Dit betreft zowel de binnenkomende project stukken als de uitgaande projectstukken. 3. Het plaatsen van fysiek (analoog)e archiefwaardige documenten in de dossiers/ordners. 4. Het toevoegen en verwijderen van gebruikers van het digitale archief op verzoek van de manager projectbeheersing. 5. Het geven van instructie aan nieuwe en ervaren gebruikers. 6. Het doorzetten van niet zelf op te lossen storingen naar de helpdesk ICT. 7. Het bewaken van de naamgeving van documenten en het benoemen van de metadata aan gebruikers en/of Manager Projectbeheersing. 8. De controle van de aangeboden documenten op het juiste aantal bijlagen en de juiste (digitale) map. 9. De distributie van kopieën van documenten conform document. 10. Het opstellen van het proces verbaal van overdracht en dossierlijst. 11. Het melden van incidenten aan de Manager Projectbeheersing. 12. Het inzichtelijk houden van de archivering door dat het bijhouden in de documenten, die weergegeven staan in hoofdstuk Het fysiek (analoog) zal beheerd worden door Joost van Daalen en Coby van Doorn. Inzage in of kopiëren uit altijd in overleg met Joost van Daalen en Coby van Doorn. Pagina 10 van 31

11 3 Kwaliteitsbewaking Het project waarborgt de kwaliteit van het projectarchief op de wijze zoals hieronder omschreven is. 3.1 Goede beveiliging van papieren documenten. Alle belangrijke papieren documenten (zoals ondertekende overeenkomsten) worden opgeslagen in kasten die alleen toegankelijk zijn via, en onder begeleiding van, de verantwoordelijke projectdocumentalist. Vertrouwelijke stukken worden gearchiveerd in afsluitbare archiefkasten. Tijdens diens afwezigheid heeft de projectondersteuner toegang tot deze kast. Het is ook mogelijk om een originele ondertekende overeenkomst direct naar het HID-archief te brengen en een kopie achter te houden voor het eigen projectarchief. RWS hanteert een clean desk policy. Dit houdt in dat papieren documenten, die niet in een kluis zijn opgeslagen, buiten werktijd niet op een bureau of een andere eenvoudig toegankelijke plaats mogen liggen, maar moeten worden opgeborgen in een afgesloten kast of bureau. 3.2 Hoe te handelen bij verzoeken van derden. Indien het project verzoeken krijgt van derden (bijvoorbeeld: Pers, Officier van Justitie, KLPD) om inzage te geven in documenten, behoort de projectmanager de standaard WOB-procedure (zie bijlage G) te starten. WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. De wet garandeert het uitgangspunt van openbaarheid van overheidsinformatie en is van toepassing op alle documenten die bij een bestuursorgaan aanwezig zijn en betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Over verzoeken tot het verstrekken van persoonsgegevens beslist de projectmanager na overleg met de Privacy Coördinator van RWS over het toepassen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3.3 Het project gebruik maakt van audits. Een audit is een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van een bepaald onderdeel of proces binnen het project. Een audit kan bijvoorbeeld gericht zijn op de kwaliteit van het projectarchief. Een audit kan zowel intern als extern zijn en kan in de loop van een projectfase uitgevoerd worden, maar ook wanneer het projectresultaat bereikt is of wanneer de projectleiding een volgende projectfase wil starten. Een speciaal soort audit is het Gate Review. Dit is een procestoets met inhoudelijke accenten, die aangevraagd wordt door de opdrachtgever en die verplicht is gesteld voor aanlegprojecten boven de 35 miljoen euro. Bij een Gate Review wordt onderzocht of de projectbeheersing van voldoende kwaliteit is om de Pagina 11 van 31

12 formele besluitvorming te starten en het project over te laten gaan naar de volgende fase. Dit wil zeggen dat een project in een compacte tijd en met een gekwalificeerd reviewteam integraal wordt beoordeeld op de beheersaspecten scope, tijd, geld, kwaliteit en organisatie. Het Gate Review dient plaats te vinden na de aanvaarding van het werk van de aannemer door de opdrachtgever, maar voordat de opleveringsbeslissing wordt genomen en voordat het projectteam decharge heeft gekregen. Als borging van het projectarchief wordt ook regelmatig geaudit door DIM. Daarom is het zaak om bij de projectarchivering exact te opereren volgens de afspraken, zoals deze zijn vastgesteld in het kader van dit documentair informatieplan. 3.4 Calamiteitenplan Het projectarchief VOC bevindt zich in gebouw Schoonevaert te Haarlem en maakt gebruik van het calamiteitenplan die voor het gebouw geldt Er is een bhv-organisatie actief die optreed bij een incident/calamiteit (brand/ongeval/ontruiming) in afwachting van professionele hulpdiensten. Papier Het papieren archief wordt in overleg met het FCC overgeplaatst naar een Rijksdienstlocatie, waarbij de informatie beveiligd en bereikbaar is in geval van calamiteiten zoals brand of waterschade waarbij het archief beschadigd wordt of gevaar loopt beschadigd te worden. Bij alle overige calamiteiten wordt het FCC benaderd en worden vervolgstappen (waaronder bijv. uitwijkmogelijkheden voor de projectmedewerkers) in overleg bepaald. Digitaal Er wordt dagelijks een standaard back-up gemaakt van het Exceldocument dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de mappenstructuur op de G- schijf. Na calamiteiten waarbij digitale informatie verloren is gegaan, wordt teruggegrepen op de eerst beschikbare back-up. die door MS office teruggevonden kan worden. Er kan nog voor worden gekozen om in elk geval de belangrijkste bestanden op een grotere usb-stick te archiveren en deze daarna in een af te sluiten bureaulade te borgen. 3.5 Privacywetgeving en de VIR Het project VOC voldoet aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijk (VIR). De projectlocatie is als volgt beveiligd: 1. Elke bezoeker dient zich bij de receptie te melden, te legitimeren en wordt geregistreerd Pagina 12 van 31

13 2. Project VOC bevindt zich in een aparte documentenkamer op een verdieping in het gebouw, onbekende en onbegeleide personen worden daardoor snel opgemerkt en aangesproken. De projectorganisatie voldoet aan de privacywetgeving. 3.6 Taken medewerkers bij de kwaliteitsbewaking Om een goede kwaliteit van het archief te bereiken is het belangrijk dat alle betrokkenen van de projectorganisatie daar een bijdrage aan leveren. De functie archiefbeheerder is bij Cluster Amsterdam niet aanwezig. Deze taken vallen onder de Manager Projectbeheersing. 3.7 De projectmanager 1) De projectmanager plaatst het documentbeheer 2x per jaar op de agenda van het clusteroverleg. 2) Aandachtspunten met de manager projectbeheersing periodiek bespreken. 3.8 De manager projectbeheersing 1) Geeft werkinstructies aan de gebruikers van het documentbeheersysteem. 2) Houdt toezicht op het juiste gebruik van het projectarchief. 3) Bewaakt de kwaliteit van het documenten- en archiefbeheer. 4) Heeft 2x per jaar overleg over het documentbeheer met documentbeheerder. 5) Brengt rapportage van documentbeheerder in clusteroverleg. 6) Gaat jaarlijks na of op basis van risico s of een audit noodzakelijk is. 7) Meldt aan en bespreekt incidenten en calamiteiten met de DIM Haarlem. 3.9 De projectdocumentalist 1. Rapporteert minimaal 1 maal per jaar over de kwaliteit aan de Manager Projectbeheersing. De rapportage bevat de volgende vaste onderwerpen: a. Voortgang achterstallige archivering; aantallen verwerkt. b. Voortgang archiefoverdracht. c. Gemiddelden nieuw geregistreerde documenten. d. Registratiegedrag. Pagina 13 van 31

14 e. Kwaliteit metadata. f. Overzicht daadwerkelijk gerealiseerde doelen t.o.v. planning plan van aanpak. g. Voortgang en de verbetervoorstellen. 2. Meldt de volgende incidenten en calamiteiten altijd per omgaande aan de Manager Projectbeheersing en neemt beheersmaatregelen: a. Ongeoorloofde vernietiging van archiefbescheiden. b. Brand in de archiefruimte. c. Waterschade aan archiefbescheiden. d. Het zoek raken van archiefbescheiden. 3. Gebeurtenissen die gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van het archief. Pagina 14 van 31

15 4 Inrichting Document- en Archiefbeheer 4.1 Algemeen Het archief bestaat uit een fysiek (analoog) en digitaal gedeelte. Het fysiek (analoog)e deel is leidend, omdat de substitutie (nog) niet volledig rond is. Dit wacht op zowel de instemming vanuit het bestuur van RWS als op de verdere ontwikkeling van SharePoint binnen de organisatie. Het fysiek (analoog)e deel zal na afloop aan DIM overgedragen worden en het digitale deel (nog) niet. In principe wordt er naar gestreefd beide delen te laten overeenkomen. Het fysiek (analoog)e archief bevindt zich in de Documentenkamer op de eerste verdieping van de B-vleugel in het gebouw Schoonevaert te Haarlem, kamer B1.65 en het digitale archief bevindt zich in het Projectarchief VOC op de netwerkschijf (Dienst G:). De ordeningsstructuur is gebaseerd op het IPM-model en is als bijlage F toegevoegd aan dit documentair informatieplan. De digitale mappenstructuur is daar op gebaseerd en is als bijlage E toegevoegd. In zowel het fysiek (analoog)e als het digitale archief worden de volgende documenten bewaard: 1. Ongestructureerde informatie, zoals werkdocumenten, brieven, rapporten, tekeningen, memo s en s; 2. Documenten die relevant zijn vanwege de bedrijfsvoering, verantwoording, informatieverstrekking of historisch onderzoek; 3. Documenten waarvan de inhoud van het document personele, juridische of financiële consequenties heeft; 4. Documenten die vanwege de archiefwet of vanwege de beheersregeling V&W bewaard moeten worden; 5. Documenten die inzicht geven in het besluitvormingstraject; 6. Documenten die genoemd worden in de beschrijving van de bedrijfsprocessen; 7. Tekeningen, beeldmateriaal en geluidsmateriaal die archiefwaardig zijn. De hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde informatie binnen het project neemt in een snel tempo toe. Veel van deze informatie wordt elektronisch gecreëerd, gebruikt, uitgewisseld, vermenigvuldigd, gearchiveerd en beheerd. Informatie binnen het project kent zo steeds meer (digitale) verschijningsvormen. Juist hierom is het ook van groot belang om de analoge informatiestromen te beheren. Pagina 15 van 31

16 4.2 Schaduwarchief Op verzoek van het projectteam is er in fysiek (analoog)e vorm een schaduw archief aanwezig in de speciaal daarvoor ingerichte projectenkamer. Het schaduwarchief zal na afloop van het project niet aan DIM overgedragen worden. De bedoeling is dat het contractteam hier gaat vergaderen en de fysiek (analoog)e stukken onder hand bereik heeft, vervolgens kunnen daar aantekeningen op worden gemaakt. Deze projectenkamer is in de buurt van de werkvertrekken, alleen tot op heden nog niet door de facilitaire dienst beschikbaar gesteld. 4.3 Uitzondering op de archivering Het projectteam heeft ervoor gekozen om een aantal onderdelen buiten het projectarchief te houden. Deze zullen niet aan DIM overgedragen worden. Dat zijn de onderdelen die zich ook in het archief van de afdeling BIO bewaard (in het digitale inkoopdossier) en in SAP ontsloten worden. Echter bevinden de offertes en offerteaanvragen zich wel in het projectarchief. 4.4 SharePoint Wij maken geen gebruik van SharePoint. In het najaar van 2013 zal RWS breed een speciale projectgroep, gericht op de verdere ontwikkeling ervan, ingesteld worden. Dat zal SharePoint 2013 zijn met meer mogelijkheden, voor het VOC-project zal dit dus niet toegepast worden. 4.5 Niet-Archiefwaardig. Documenten zijn volgens het project archiefwaardig, wanneer deze gaan over het hoe, wanneer en waarom van het onderwerp. De volgende documenttypen zijn niet-archiefwaardig : 1. uitnodigingen 2. boeken 3. tijdschriften 4. knipsels 5. adreswijzigingen 6. kopieën van documenten waarop geen aanvullende aantekeningen staan 7. privé- s 8. algemene bedrijfscommunicatie. 4.6 Archiefwaardig Door tijdens de huidige projectfase al duidelijk aan te geven of een document archiefwaardig is, is het tijdens de overdracht niet meer nodig om alle documenten opnieuw te controleren op archiefwaardigheid. Bij de registratie van het document wordt de BSD-code aangegeven en de Pagina 16 van 31

17 archiefwaardige documenten krijgen ook een hyperlink in veld voor de documentnaam. Bovendien krijgen de archiefwaardige documenten in de kolom Archiefwaardig de aantekening Ja. Niet-archiefwaardige documenten krijgen de aantekening Nee of geen aantekening. Een document wordt als archiefwaardig gezien als het voldoet aan één of meer van de volgende kenmerken: 1. Relevant (ook op een later tijdstip) vanwege bedrijfsvoering of verantwoording 2. (Unieke) informatieverstrekking aan derden 3. Relevant voor historisch onderzoek 4. Tekeningen die inzicht geven in de as built situatie 5. Relevant vanwege personele, juridische of financiële consequenties 6. Relevant vanwege de functie in het bedrijfsproces 7. Door RWS ontvangen of opgemaakte documenten Verder zijn de projectevaluatie en rapportage nacalculatie niet verplicht, maar wel optioneel en gewenst. Iedere projectmedewerker bepaalt in beginsel zelf of hij een werkdocument wil opslaan. Het advies is om dit wel te doen, onder vermelding van de documentstatus. ( bv concept of definitief). Om te kunnen bepalen wanneer hij verplicht is om een document op te slaan (conform wet en regelgeving op dit gebied) hanteert de projectmedewerker de volgende regel als richtlijn: 1. Archiefwaardig zijn alle bescheiden die zijn ontvangen, doorgegeven of verstuurd uit hoofde van de functie binnen de projectorganisatie. 2. Bevatten deze belangrijke gegevens om totstandkoming van beleid, uiteindelijke beslissingen, standpunten, afspraken en toezeggingen te kunnen reconstrueren en verantwoorden. 3. Deze bevatten belangrijke gegevens die de organisatie opnieuw kan gebruiken voor dezelfde of andere werkprocessen. 4.7 Archiefbescheiden Onder bescheiden worden hier alle mogelijke gegevensdragers verstaan zoals brieven, , foto s, tekeningen, cd s, dvd s, spreadsheets, PowerPoint presentaties enzovoort. Bij twijfel raadpleegt de gebruiker de Manager Projectbeheersing. Samen met de auteur bepaalt deze in welke mappen de documenten worden gearchiveerd. Pagina 17 van 31

18 4.8 Registratie Voor zover nog nodig worden de analoog aangeleverde documenten ingescand en voordat deze worden geregistreerd ingescand. Fysieke documenten worden via de postkamer bij de projectondersteuner aangeleverd. Digitale documenten worden via de project mailboxen aangeleverd. Deze worden door de documentalist digitaal gearchiveerd, op archiefwaardigheid beoordeeld en door de documentalist alleen dan geregistreerd. De registratie wordt uitgevoerd door degene die de ontvangen post zowel fysiek (analoog) als digitaal ontvangt. Dit is de documentalist. De registratie vindt plaats in Excel. Als er sprake is van waarneming door afwezigheid van de documentalist en er te registreren spoedstukken zijn ontvangen, verzorgt de projectondersteuner de registratie. De post wordt zowel digitaal als fysiek (analoog) voorzien van een poststempel. Merendeels krijgen we alles digitaal binnen. Fysiek (analoog)e documenten worden na registratie met het inboekstempel ingescand. Digitale documenten worden in Adobe Professional voorzien van hetzelfde inboekstempel en daarna uitgeprint. Bij de registratie van de documenten wordt gelet op: 1. Of de documentnaam de inhoud correct weergeeft. 2. Of de verplichte velden juist zijn ingevuld. 3. Voor zover de documentnaam dat al niet weergeeft wordt er in het opmerkingenveld uitgelegd bij welk proces of archiefdeel het document thuishoort. Het registratieproces ziet er als volgt uit: 1. Eventueel inscannen van analoog aangeleverde documenten. Zie voor het scanproces paragraaf 5.1 in hoofdstuk 5 Digitaal werken. 2. Na ontvangst door de projectdocumentalist wordt het fysieke document van het projectstempel voorzien. Digitale documenten worden ingelezen door Adobe Acrobat Professional. Het digitale registratiestempel wordt via het stempelicoontje op de werkbalk Opmerkingen en markeringen, met het zwarte pijltje op ht document geplaatst. In het stempel wordt vermeld: de ontvangstdatum, het documentnummer bij Boeknr en het mapnummer bij Dossiernr. Documenten zijn via deze gegevens toegankelijk in de registratiesheet. 3. Eenmaal door de projectdocumentalist ontvangen, wordt indien het een fysiek (analoog) document betreft er een projectstempel op geplaatst. Op een digitaal document wordt het document ingelezen door Adobe Acrobat Professional en via het stempelicoontje op de werkbalk Opmerkingen en markeringen, via het zwarte pijltje een digitale versie ervan op het document geplaatst. Op het stempel wordt vermeld: de ontvangstdatum, het documentnummer bij Pagina 18 van 31

19 4.9 Vernietigen Boeknr en het mapnummer bij Dossiernr. Documenten zijn via deze gegevens toegankelijk in de registratiesheet. 4. Het fysiek (analoog)e document wordt als uitgeprinte versie van het digitale bestand in de betreffende map opgeslagen. Indien map niet aanwezig wordt deze nieuw aangemaakt. Het digitale document wordt na het registratieproces in de betreffende digitale projectmap opgeslagen. 5. Registratie vindt in Excel plaats. De filenaam is: Registratie VOC NH.xls. de naam van de map is: G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\Documentenkamer\Opzet Projectarchief\Registratie\ 6. Op de eerstvolgende lege regel wordt de metadata ingevuld in de betreffende kolom. Een overzicht van de gebruikte metadata staat weergegeven in paragraaf 4.13 van dit Informatieplan. 7. In een aantal van de velden onder punt 6 zitten popupmenu s met keuzemogelijkheden. Het voordeel hiervan is dat typefouten voorkomen worden. Tevens wordt de toegankelijkheid verbeterd. Eventuele aanvullingen kunnen worden toegevoegd in het zachtgele gedeelte naast de registratievelden. Deze inhoud is meteen zichtbaar in het betreffende popupmenu. 8. In het veld voor de documentnaam wordt met de rechter muisknop via de optie Hyperlink een link naar het digitale document worden aangebracht. 9. Aangeven archiefwaardigheid kan in de kolom waar je dit kunt aangeven in het registratiespreadsheet. Dit kun je via een popupmenu aangeven door voor ja of nee te kiezen. 10. Nieuwe documenten, of wijzigingen daarin dienen aangeleverd te worden bij Joost van Daalen en Coby van Doorn. Zij dragen zorg voor aanpassing in het digitale archief. Voor het vernietigen van vertrouwelijke documenten wordt gebruik gemaakt van de afsluitbare containers in de servicehoeken en nietvertrouwelijke documenten via de papierbakken op de kamers. Vanaf 28 en 29 augustus 2013 kan alleen nog via de Rijkspas geprint worden Toegankelijkheid Om de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie te borgen, maakt het projectarchief gebruik van het schema van het IPM-model. Voordeel daarbij is dat bij de latere overdracht gemakkelijker documenten zijn te onderscheiden op bewaring- en vernietigingtermijnen. De bewaar- en vernietigingscodes worden tijdens de registratie toegekend door de BSDcode aan te geven. Nadeel daarbij zijn dat de projectteamleden even zullen moeten wennen aan deze wijze van plaatsen in het archief en door het grote aantal subprojecten zal bij de stukherkenning extra behoren te worden gelet op de naam van het subproject. Pagina 19 van 31

20 Voor het voorgeschreven ordeningsmodel is een uitdraai beschikbaar op papier en staat in de projectmappen ook een clickable versie. De projectteamleden vermelden in de door hun geschreven stukken duidelijk om welk subproject het gaat. Zie voor de toegang tot de documenten het proces in bijlage F Ordeningsmodel Het project sluit aan op het ordeningsmodel van de Corperate Dienst, welke is gebaseerd op het IPM-model. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de IPM-rol Technisch Management. Deze is gebaseerd op de versie van Aanleg. Een afwijking hierbij is het gedeelte welke betrekking heeft op de bestanden van de toetscoördinator dhr. Pieter Schipper. In overleg met het projectteam heeft hij zijn mappenstructuur geplaatst gekregen in IPM-rol 2 Contractmanagement. De meeste bestanden worden ook in deze rol gearchiveerd, waarbij er nauwlettend op zal worden toegezien dat de bestanden wel in de juiste IPMrol zullen blijven staan. In IPM-rol 2 (Contractmanagement) is ook onderscheid gemaakt tussen de documenten die onder de voorbereiding en de realisatie van het project vallen Mappenstructuur De mappenstructuur is als Bijlage C achterin dit informatieplan als aparte bijlage opgenomen. Alle relevante stukken voor dit project worden vanaf de startdatum van het VOC-project digitaal opgeslagen. Vanaf is de mappenstructuur gewijzigd. Dit zijn de locaties: G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\NHN/Ordeningsschema VOC NH Noord(CLICKABLE-VERSIE).html G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\NHZ/ Ordeningsschema VOC NH Noord(CLICKABLE-VERSIE).html G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\NHS\02. Kooimeer 2011 (Special 1)/ Ordeningsschema VOC RWS WNN (CLICKABLE- VERSIE).html Alle stukken van voor worden naar de nieuwe structuur verplaatst. Dit geldt voor alle documenten die nu nog in de oude mappenstructuur staan. Pagina 20 van 31

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat. Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat. Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0 Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Uitgegeven door CD dff Advies & Projecten Informatie P.H. van den Berg (CD dff

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng.

t P WEERT >tr GEMEENTE l ttg ore 2. Benoemen van Security Officer Suwinet dhr. Harrie van Helvoort, Adviseur Informatievoorzieni ng. øú.o >tr l ttg ore GEMEENTE WEERT 't]t_s 1065 Sector nwoners Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i lehoude r(s) Werk, nkomen en Zorgverlening Umügt

Nadere informatie

Contractbeheer en contractmanagement

Contractbeheer en contractmanagement Contractbeheer en contractmanagement 1 Publicatie NPPP, juni 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Snel aan de slag met contractbeheer en contractmanagement 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Het contracteerproces 4

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie