Rijkswaterstaat Ministerie' van Verkeer en Waterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Ministerie' van Verkeer en Waterstaat"

Transcriptie

1 Documentair Informatieplan Projectarchief Variabel Onderhoud Contract Dienst Noord-Holland Periode VER V A T Cluster msterdam Rijkswaterstaat Ministerie' van Verkeer en Waterstaat Pagina 1 van 31

2 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat West Noord-Nederland Afdeling PPO Postbus DC Haarlem Opgesteld door Joost van Daalen Informatie Telefoon Datum Status Concept Versie 7.0 Vastgesteld door Datum vastgesteld H. Bourquiba Functie Naam Paraaf + datum Projectmanager A.A.W. Heijst Cluster Amsterdam Manager Projectbeheersing H. Bourguiba Cluster Amsterdam Uitvoeringscoördinator B.F.J.H. Meyer DIM Projectondersteuner Coby van Doorn Cluster Amsterdam Documentalist Cluster Amsterdam Joost van Daalen Opmerkingen (eventueel verwijzen naar brief met opmerkingen) Pagina 2 van 31

3 Inhoud 1 Inleiding Voorwoord informatieplan Beschrijving van het project Koepelorganisatie Looptijd contract Doelstellingen contract Scope 6 2 Organisatie document- en archiefbeheer Noodzaak inrichten van een projectarchief Nut goede projectdocumentatie en archivering Relevante documenten Verantwoordelijkheid voor eigen papieren archief Verantwoordelijkheid voor het fysiek(analoog) schaduwarchief Verantwoordelijkheid Projectmanager Verantwoordelijkheid Manager projectbeheersing Verantwoordelijkheid Projectmedewerkers Verantwoordelijkheid Projectdocumentalist 10 3 Kwaliteitsbewaking Goede beveiliging van papieren documenten Hoe te handelen bij verzoeken van derden Het project gebruik maakt van audits Calamiteitenplan Privacywetgeving en de VIR Taken medewerkers bij de kwaliteitsbewaking De projectmanager De manager projectbeheersing De projectdocumentalist 13 4 Inrichting Document- en Archiefbeheer Algemeen Schaduwarchief Uitzondering op de archivering SharePoint Niet-Archiefwaardig Archiefwaardig Archiefbescheiden Registratie Vernietigen Toegankelijkheid Ordeningsmodel Mappenstructuur Versie- Status- en Revisiebeheer Metadata (Naamgeving documenten) Autorisatie Overdracht 22 Pagina 3 van 31

4 5 Digitaal werken Scanproces Document Management Systeem Substitutie van digitale bestanden Keuze voor bepaalde bestandsformaten 24 6 Checklist 25 Bijlage A Digitaal documentenstroomschema 26 Bijlage B Analoog documentenstroomschema 27 Bijlage C Digitale mappenstructuur, boomstructuur Dienstenschijf G. 28 Bijlage D Ordeningsstructuur, volgens IPM-model 29 Bijlage E Metadata per archiefstuk 30 Bijlage F Toegang tot de documenten 31 Pagina 4 van 31

5 1 Inleiding 1.1 Voorwoord informatieplan Dit Documentair Informatieplan (DIP) is opgesteld door het Cluster Amsterdam van de afdeling Programma s Projecten en Onderhoud (PPO) van de regionale dienst West Noord-Nederland (WNN) van Rijkswaterstaat. Door het toepassen van het DIP bereikt het Cluster Amsterdam de volgende doelen: 1. Het projectarchief voldoet aan de kwaliteitseisen die vanwege de regelgeving en de bedrijfsvoering aan het projectarchief worden gesteld. 2. De inrichting en het beheer van het projectarchief is inzichtelijk. 3. Het is inzichtelijk hoe na voltooiing van een project, of projectfase het projectarchief wordt opgeslagen en overgedragen, zie hiervoor ook het stappenplan in bijlage 2. Sinds 1 februari 2010 zijn Kaders en Richtlijnen Projectarchivering (K&R PA) voor (nieuwe) projecten van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat Projectorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het beheer van projectarchieven. Dit informatieplan is opgesteld in samenwerking met de afdeling DIM. 1.2 Beschrijving van het project Het Variabel Onderhoud Contract is een gezamenlijk raamcontract van vijf diensten: Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, en bestaande uit 7 Percelen (deelprojecten) t.w. Regio Noord: Noord-Holland- Noord, Noord-Holland-Zuid en Utrecht, en Regio Zuid: Zeeland, Noord- Brabant-West, Noord-Brabant-Oost en Limburg. Het betreft hier het voorbereiden en uitvoeren van variabel onderhoud aan verhardingen, kunstwerken, geleiderail en te specificeren activiteiten in de percelen Deelproject Regio Noord De Combinatie VOC heeft bij de aanbesteding twee percelen aangenomen, te weten Zeeland en Noord-Holland. De laatste is daarbij onderverdeeld in Noord-Holland-Noord (aanbesteed aan KWS Infra bv en Gebr Van Kessel Wegenbouw BV) en Noord-Holland-Zuid aan (MNO Vervat BV). In Noord- Holland is ook sprake van de zogenoemde Specials. Dit zijn aparte projecten binnen het VOC. Specials worden apart aanbesteed aan 1 van de Opdrachtnemers van de 7 percelen. Pagina 5 van 31

6 1.3 Koepelorganisatie Om een eenduidig projectmanagement te hanteren is een Koepel organisatie opgezet die werkzaam is voor beide percelen. Vanuit de Koepel, die gevestigd is in Vianen worden de processen beheerst. Ook de uitwerking van de Werkpakketvoorstellen gebeurt centraal vanuit de Koepel. De realisatie van het werk wordt vanuit de Vestiging Diemen en Roosendaal gestuurd. De verbindende factor tussen de Koepel en de Vestiging is het Projectteam. Gevormd door de sleutelfunctionarissen uit beiden. De landelijke structuur blijkt uit de bijlage OBS structuur VOC. In verband met de diverse per regio verschillende bijkomende deelprojecten wordt de uitvoering per regio gecentraliseerd. Deze deelprojecten heten Specials. Die van het projectteam voor Noord-Holland is in een aparte bijlage meegeleverd. 1.4 Looptijd contract De looptijd van het contract is 2012, 2013 met een optie tot verlenging van 2 x 1 jaar. Het Projectteam Cluster Amsterdam dat zich bezig houdt met het VOCproject vertegenwoordigt de Opdrachtgever en bestaat uit 14 medewerkers. 1.5 Doelstellingen contract De doelstellingen van het projectteam als opdrachtgever (OG) zijn : Handhaven functionaliteiten Bereiken en behouden goedwerkende staat Minimale verkeershinder / maximale doorstroming Publieksgericht handelen Duurzaamheid Behoud Ecologische waarden De doelstellingen van de opdrachtnemer (ON) zijn : Veilig werken Voldoen aan de gestelde eisen in het Contract en het EMVI document Realiseren van het Werk binnen de vastgestelde planning en mijlpalen Ontzorgen van OG bij het realiseren van zijn doelstellingen (EMVI) Behalen van een positief rendement 1.6 Scope De scope omvat hel op orde brengen van hel integrale systeem door middel van de volgende werkzaamheden. Contractopname. Op basis van de meerjarenplanning van OG worden door ON de objecten geïnspecteerd en geïnventariseerd. ON verwerkt de gegevens Uit tot een Werkpakketvoorstel. Pagina 6 van 31

7 Levensduur Verlengend onderhoud (LVO). Hel laten voldoen van een object aan het kwaliteitsniveau tot het moment van Groot Onderhoud Groot (Variabel) Onderhoud (G(V)O), Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een object. Verbeteren en kleinschalige aanpassingen. Het laten voldoen van een (aantal) functie(s) een object. Onderhoud Kunstwerken Het onderzoeken en herstellen van schades. Om de doelstellingen en de scope te realiseren zet de ON een deskundig Projectteam in, dat ervaring heeft met onderhoudsmanagement, met de voor dit project relevante werkprocessen en met de benodigde (verkeers)technische oplossingen. Deze ervaringen zijn opgedaan in diverse LVO, GO en Meerjarige variabele onderhoudscontracten. Pagina 7 van 31

8 2 Organisatie document- en archiefbeheer 2.1 Noodzaak inrichten van een projectarchief Overheidsorganen hebben een wettelijke verplichting tot het in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren van hun archiefbescheiden. Projectarchieven zijn hiervan niet uitgezonderd. De archieven worden gebruikt voor bedrijfsvoering en voor het afleggen van verantwoording aan de samenleving. 2.2 Nut goede projectdocumentatie en archivering Het nut van goede projectdocumentatie en archivering is dat te allen tijde, voor alle projectmedewerkers, duidelijk is wat de stand van zaken is in het project. Daarvoor moet de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar zijn. Op grond van de in het projectarchief bewaarde stukken moet de projectorganisatie de rechten en plichten duidelijk kunnen maken. Ook kunnen er met behulp van het projectarchief inlichtingen worden verschaft aan de omgeving van het project (zowel binnen als buiten de organisatie). 2.3 Relevante documenten Dit zijn hoofdzakelijk de contractdocumenten uit de IPM-rollen. 2.4 Verantwoordelijkheid voor eigen papieren archief Er wordt binnen projecten ook nog een eigen papieren archief bijgehouden, deze wordt beheerd door de projectdocumentalist in de documentenkamer. 2.5 Verantwoordelijkheid voor het fysiek(analoog) schaduwarchief Op verzoek van het projectteam wordt er ook een tweede zogeheten schaduw archief bijgehouden in de projectenkamer. De projectenkamer wordt, zodra beschikbaar, door het projectteam gebruikt voor vergaderingen. Daarbij heeft het projectteam de wens aangegeven om de archiefstukken tijdens de vergaderingen sneller te kunnen pakken om daar desgewenst aantekeningen op te maken. Dit is echter geen vervanging van het centraal archief van het project in de documentenkamer. Alle archiefwaardige documenten van het centraal archief moeten uiteindelijk overgedragen worden aan DIM. Het tijdig en correct opslaan en beheren van door hem / haar opgestelde of ontvangen documenten in het schaduwarchief is de verantwoordelijkheid van de documentalist zelf. De projectmedewerkers zijn op de hoogte gebracht van de bezwaren van de vorming van een schaduwarchief. Namelijk niet tijdig Pagina 8 van 31

9 bij het projectarchief aangemelde nieuwe documenten danwel in het schaduwarchief aangebrachte aantekeningen die van belang zijn, worden door RWS geacht niet te bestaan, dit is ook onderdeel van de verantwoordelijkheid van de projectteamleden zelf. Tabel waarin de taken die betrekking hebben op het archiveringsproces. Tabel 1: Taken in het archiveringsproces Projectmanager Dhr. A.A.W. Heijst Manager projectbeheersing Dhr. H. Bourquiba Projectmedewerkers Projectdocumentalist Dhr. J. van Daalen Hieronder volgt een beschrijving van deze tabel. Verantwoordelijk voor het gehele archiveringsproces van het project. Faciliteert en bewaakt de kwaliteit van het documentbeheer van het project. Verantwoordelijk voor het tijdig melden danwel ter beschikking stellen aan het projectarchief de door hem/haar opgestelde en/of ontvangen documenten. Beheert het fysiek (analoog)e en digitale projectarchief. 2.6 Verantwoordelijkheid Projectmanager. Binnen het project is de projectmanager verantwoordelijk voor het archiveringsproces van het project in zijn geheel en daarmee dus ook voor het tijdig, juist en volledig aanleveren van de documenten bij DIM. De manager projectbeheersing ondersteunt de projectmanager hierin door middel van het faciliteren en bewaken van de kwaliteit van het documentbeheer van het project. Dit betreft het verzorgen van personele capaciteit, begeleiden van de medewerkers en toezicht op een juist gebruik. 2.7 Verantwoordelijkheid Manager projectbeheersing. De manager projectbeheersing (MPb) is verantwoordelijk voor het faciliteren van het proces van documentbeheer en projectarchivering conform de richtlijnen (KenR PA). 2.8 Verantwoordelijkheid Projectmedewerkers. De projectmedewerkers plaatsen hun documenten na ontvangst digitaal op in de map documentenkamer in de Dienst (G:)-map. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het tijdig melden danwel aanleveren van documenten die hij vanuit zijn / haar functie binnen de projectorganisatie aanmaakt, verstuurt of ontvangt. De projectteamleden behoren daarbij aan te geven dat het om vertrouwelijke stukken gaat. Pagina 9 van 31

10 De richtlijnen voor documentregistratie zijn weergegeven in bijlage 3 en zijn verwoord in paragraaf 4.10 (pag. 19) van dit Informatieplan. Hij geeft voldoende aan, zodanig dat de projectdocumentalist over voldoende informatie beschikt om het document in het archief te plaatsen. De projectmedewerkers zijn ook verantwoordelijk voor de authenticiteit van de digitale bestanden, zij zijn op de hoogte van de gevaren die bestaan door de keuze voor het gebruik maken van de netwerkschijf (Dienst G:). Iedere projectmedewerker is verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van de eigen documenten bij de printer. Vanaf 29 augustus 2013 is op de RWSlocatie in Haarlem ook het follow me-printsysteem in gebruik gesteld, waardoor prints nooit meer onbeheerd bij de printer blijven liggen. 2.9 Verantwoordelijkheid Projectdocumentalist 1. Het scannen, registreren en archiveren van inkomende- en uitgaande post. 2. Het plaatsen van documenten in de digitale mappen. Dit betreft zowel de binnenkomende project stukken als de uitgaande projectstukken. 3. Het plaatsen van fysiek (analoog)e archiefwaardige documenten in de dossiers/ordners. 4. Het toevoegen en verwijderen van gebruikers van het digitale archief op verzoek van de manager projectbeheersing. 5. Het geven van instructie aan nieuwe en ervaren gebruikers. 6. Het doorzetten van niet zelf op te lossen storingen naar de helpdesk ICT. 7. Het bewaken van de naamgeving van documenten en het benoemen van de metadata aan gebruikers en/of Manager Projectbeheersing. 8. De controle van de aangeboden documenten op het juiste aantal bijlagen en de juiste (digitale) map. 9. De distributie van kopieën van documenten conform document. 10. Het opstellen van het proces verbaal van overdracht en dossierlijst. 11. Het melden van incidenten aan de Manager Projectbeheersing. 12. Het inzichtelijk houden van de archivering door dat het bijhouden in de documenten, die weergegeven staan in hoofdstuk Het fysiek (analoog) zal beheerd worden door Joost van Daalen en Coby van Doorn. Inzage in of kopiëren uit altijd in overleg met Joost van Daalen en Coby van Doorn. Pagina 10 van 31

11 3 Kwaliteitsbewaking Het project waarborgt de kwaliteit van het projectarchief op de wijze zoals hieronder omschreven is. 3.1 Goede beveiliging van papieren documenten. Alle belangrijke papieren documenten (zoals ondertekende overeenkomsten) worden opgeslagen in kasten die alleen toegankelijk zijn via, en onder begeleiding van, de verantwoordelijke projectdocumentalist. Vertrouwelijke stukken worden gearchiveerd in afsluitbare archiefkasten. Tijdens diens afwezigheid heeft de projectondersteuner toegang tot deze kast. Het is ook mogelijk om een originele ondertekende overeenkomst direct naar het HID-archief te brengen en een kopie achter te houden voor het eigen projectarchief. RWS hanteert een clean desk policy. Dit houdt in dat papieren documenten, die niet in een kluis zijn opgeslagen, buiten werktijd niet op een bureau of een andere eenvoudig toegankelijke plaats mogen liggen, maar moeten worden opgeborgen in een afgesloten kast of bureau. 3.2 Hoe te handelen bij verzoeken van derden. Indien het project verzoeken krijgt van derden (bijvoorbeeld: Pers, Officier van Justitie, KLPD) om inzage te geven in documenten, behoort de projectmanager de standaard WOB-procedure (zie bijlage G) te starten. WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. De wet garandeert het uitgangspunt van openbaarheid van overheidsinformatie en is van toepassing op alle documenten die bij een bestuursorgaan aanwezig zijn en betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Over verzoeken tot het verstrekken van persoonsgegevens beslist de projectmanager na overleg met de Privacy Coördinator van RWS over het toepassen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3.3 Het project gebruik maakt van audits. Een audit is een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van een bepaald onderdeel of proces binnen het project. Een audit kan bijvoorbeeld gericht zijn op de kwaliteit van het projectarchief. Een audit kan zowel intern als extern zijn en kan in de loop van een projectfase uitgevoerd worden, maar ook wanneer het projectresultaat bereikt is of wanneer de projectleiding een volgende projectfase wil starten. Een speciaal soort audit is het Gate Review. Dit is een procestoets met inhoudelijke accenten, die aangevraagd wordt door de opdrachtgever en die verplicht is gesteld voor aanlegprojecten boven de 35 miljoen euro. Bij een Gate Review wordt onderzocht of de projectbeheersing van voldoende kwaliteit is om de Pagina 11 van 31

12 formele besluitvorming te starten en het project over te laten gaan naar de volgende fase. Dit wil zeggen dat een project in een compacte tijd en met een gekwalificeerd reviewteam integraal wordt beoordeeld op de beheersaspecten scope, tijd, geld, kwaliteit en organisatie. Het Gate Review dient plaats te vinden na de aanvaarding van het werk van de aannemer door de opdrachtgever, maar voordat de opleveringsbeslissing wordt genomen en voordat het projectteam decharge heeft gekregen. Als borging van het projectarchief wordt ook regelmatig geaudit door DIM. Daarom is het zaak om bij de projectarchivering exact te opereren volgens de afspraken, zoals deze zijn vastgesteld in het kader van dit documentair informatieplan. 3.4 Calamiteitenplan Het projectarchief VOC bevindt zich in gebouw Schoonevaert te Haarlem en maakt gebruik van het calamiteitenplan die voor het gebouw geldt Er is een bhv-organisatie actief die optreed bij een incident/calamiteit (brand/ongeval/ontruiming) in afwachting van professionele hulpdiensten. Papier Het papieren archief wordt in overleg met het FCC overgeplaatst naar een Rijksdienstlocatie, waarbij de informatie beveiligd en bereikbaar is in geval van calamiteiten zoals brand of waterschade waarbij het archief beschadigd wordt of gevaar loopt beschadigd te worden. Bij alle overige calamiteiten wordt het FCC benaderd en worden vervolgstappen (waaronder bijv. uitwijkmogelijkheden voor de projectmedewerkers) in overleg bepaald. Digitaal Er wordt dagelijks een standaard back-up gemaakt van het Exceldocument dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de mappenstructuur op de G- schijf. Na calamiteiten waarbij digitale informatie verloren is gegaan, wordt teruggegrepen op de eerst beschikbare back-up. die door MS office teruggevonden kan worden. Er kan nog voor worden gekozen om in elk geval de belangrijkste bestanden op een grotere usb-stick te archiveren en deze daarna in een af te sluiten bureaulade te borgen. 3.5 Privacywetgeving en de VIR Het project VOC voldoet aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijk (VIR). De projectlocatie is als volgt beveiligd: 1. Elke bezoeker dient zich bij de receptie te melden, te legitimeren en wordt geregistreerd Pagina 12 van 31

13 2. Project VOC bevindt zich in een aparte documentenkamer op een verdieping in het gebouw, onbekende en onbegeleide personen worden daardoor snel opgemerkt en aangesproken. De projectorganisatie voldoet aan de privacywetgeving. 3.6 Taken medewerkers bij de kwaliteitsbewaking Om een goede kwaliteit van het archief te bereiken is het belangrijk dat alle betrokkenen van de projectorganisatie daar een bijdrage aan leveren. De functie archiefbeheerder is bij Cluster Amsterdam niet aanwezig. Deze taken vallen onder de Manager Projectbeheersing. 3.7 De projectmanager 1) De projectmanager plaatst het documentbeheer 2x per jaar op de agenda van het clusteroverleg. 2) Aandachtspunten met de manager projectbeheersing periodiek bespreken. 3.8 De manager projectbeheersing 1) Geeft werkinstructies aan de gebruikers van het documentbeheersysteem. 2) Houdt toezicht op het juiste gebruik van het projectarchief. 3) Bewaakt de kwaliteit van het documenten- en archiefbeheer. 4) Heeft 2x per jaar overleg over het documentbeheer met documentbeheerder. 5) Brengt rapportage van documentbeheerder in clusteroverleg. 6) Gaat jaarlijks na of op basis van risico s of een audit noodzakelijk is. 7) Meldt aan en bespreekt incidenten en calamiteiten met de DIM Haarlem. 3.9 De projectdocumentalist 1. Rapporteert minimaal 1 maal per jaar over de kwaliteit aan de Manager Projectbeheersing. De rapportage bevat de volgende vaste onderwerpen: a. Voortgang achterstallige archivering; aantallen verwerkt. b. Voortgang archiefoverdracht. c. Gemiddelden nieuw geregistreerde documenten. d. Registratiegedrag. Pagina 13 van 31

14 e. Kwaliteit metadata. f. Overzicht daadwerkelijk gerealiseerde doelen t.o.v. planning plan van aanpak. g. Voortgang en de verbetervoorstellen. 2. Meldt de volgende incidenten en calamiteiten altijd per omgaande aan de Manager Projectbeheersing en neemt beheersmaatregelen: a. Ongeoorloofde vernietiging van archiefbescheiden. b. Brand in de archiefruimte. c. Waterschade aan archiefbescheiden. d. Het zoek raken van archiefbescheiden. 3. Gebeurtenissen die gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van het archief. Pagina 14 van 31

15 4 Inrichting Document- en Archiefbeheer 4.1 Algemeen Het archief bestaat uit een fysiek (analoog) en digitaal gedeelte. Het fysiek (analoog)e deel is leidend, omdat de substitutie (nog) niet volledig rond is. Dit wacht op zowel de instemming vanuit het bestuur van RWS als op de verdere ontwikkeling van SharePoint binnen de organisatie. Het fysiek (analoog)e deel zal na afloop aan DIM overgedragen worden en het digitale deel (nog) niet. In principe wordt er naar gestreefd beide delen te laten overeenkomen. Het fysiek (analoog)e archief bevindt zich in de Documentenkamer op de eerste verdieping van de B-vleugel in het gebouw Schoonevaert te Haarlem, kamer B1.65 en het digitale archief bevindt zich in het Projectarchief VOC op de netwerkschijf (Dienst G:). De ordeningsstructuur is gebaseerd op het IPM-model en is als bijlage F toegevoegd aan dit documentair informatieplan. De digitale mappenstructuur is daar op gebaseerd en is als bijlage E toegevoegd. In zowel het fysiek (analoog)e als het digitale archief worden de volgende documenten bewaard: 1. Ongestructureerde informatie, zoals werkdocumenten, brieven, rapporten, tekeningen, memo s en s; 2. Documenten die relevant zijn vanwege de bedrijfsvoering, verantwoording, informatieverstrekking of historisch onderzoek; 3. Documenten waarvan de inhoud van het document personele, juridische of financiële consequenties heeft; 4. Documenten die vanwege de archiefwet of vanwege de beheersregeling V&W bewaard moeten worden; 5. Documenten die inzicht geven in het besluitvormingstraject; 6. Documenten die genoemd worden in de beschrijving van de bedrijfsprocessen; 7. Tekeningen, beeldmateriaal en geluidsmateriaal die archiefwaardig zijn. De hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde informatie binnen het project neemt in een snel tempo toe. Veel van deze informatie wordt elektronisch gecreëerd, gebruikt, uitgewisseld, vermenigvuldigd, gearchiveerd en beheerd. Informatie binnen het project kent zo steeds meer (digitale) verschijningsvormen. Juist hierom is het ook van groot belang om de analoge informatiestromen te beheren. Pagina 15 van 31

16 4.2 Schaduwarchief Op verzoek van het projectteam is er in fysiek (analoog)e vorm een schaduw archief aanwezig in de speciaal daarvoor ingerichte projectenkamer. Het schaduwarchief zal na afloop van het project niet aan DIM overgedragen worden. De bedoeling is dat het contractteam hier gaat vergaderen en de fysiek (analoog)e stukken onder hand bereik heeft, vervolgens kunnen daar aantekeningen op worden gemaakt. Deze projectenkamer is in de buurt van de werkvertrekken, alleen tot op heden nog niet door de facilitaire dienst beschikbaar gesteld. 4.3 Uitzondering op de archivering Het projectteam heeft ervoor gekozen om een aantal onderdelen buiten het projectarchief te houden. Deze zullen niet aan DIM overgedragen worden. Dat zijn de onderdelen die zich ook in het archief van de afdeling BIO bewaard (in het digitale inkoopdossier) en in SAP ontsloten worden. Echter bevinden de offertes en offerteaanvragen zich wel in het projectarchief. 4.4 SharePoint Wij maken geen gebruik van SharePoint. In het najaar van 2013 zal RWS breed een speciale projectgroep, gericht op de verdere ontwikkeling ervan, ingesteld worden. Dat zal SharePoint 2013 zijn met meer mogelijkheden, voor het VOC-project zal dit dus niet toegepast worden. 4.5 Niet-Archiefwaardig. Documenten zijn volgens het project archiefwaardig, wanneer deze gaan over het hoe, wanneer en waarom van het onderwerp. De volgende documenttypen zijn niet-archiefwaardig : 1. uitnodigingen 2. boeken 3. tijdschriften 4. knipsels 5. adreswijzigingen 6. kopieën van documenten waarop geen aanvullende aantekeningen staan 7. privé- s 8. algemene bedrijfscommunicatie. 4.6 Archiefwaardig Door tijdens de huidige projectfase al duidelijk aan te geven of een document archiefwaardig is, is het tijdens de overdracht niet meer nodig om alle documenten opnieuw te controleren op archiefwaardigheid. Bij de registratie van het document wordt de BSD-code aangegeven en de Pagina 16 van 31

17 archiefwaardige documenten krijgen ook een hyperlink in veld voor de documentnaam. Bovendien krijgen de archiefwaardige documenten in de kolom Archiefwaardig de aantekening Ja. Niet-archiefwaardige documenten krijgen de aantekening Nee of geen aantekening. Een document wordt als archiefwaardig gezien als het voldoet aan één of meer van de volgende kenmerken: 1. Relevant (ook op een later tijdstip) vanwege bedrijfsvoering of verantwoording 2. (Unieke) informatieverstrekking aan derden 3. Relevant voor historisch onderzoek 4. Tekeningen die inzicht geven in de as built situatie 5. Relevant vanwege personele, juridische of financiële consequenties 6. Relevant vanwege de functie in het bedrijfsproces 7. Door RWS ontvangen of opgemaakte documenten Verder zijn de projectevaluatie en rapportage nacalculatie niet verplicht, maar wel optioneel en gewenst. Iedere projectmedewerker bepaalt in beginsel zelf of hij een werkdocument wil opslaan. Het advies is om dit wel te doen, onder vermelding van de documentstatus. ( bv concept of definitief). Om te kunnen bepalen wanneer hij verplicht is om een document op te slaan (conform wet en regelgeving op dit gebied) hanteert de projectmedewerker de volgende regel als richtlijn: 1. Archiefwaardig zijn alle bescheiden die zijn ontvangen, doorgegeven of verstuurd uit hoofde van de functie binnen de projectorganisatie. 2. Bevatten deze belangrijke gegevens om totstandkoming van beleid, uiteindelijke beslissingen, standpunten, afspraken en toezeggingen te kunnen reconstrueren en verantwoorden. 3. Deze bevatten belangrijke gegevens die de organisatie opnieuw kan gebruiken voor dezelfde of andere werkprocessen. 4.7 Archiefbescheiden Onder bescheiden worden hier alle mogelijke gegevensdragers verstaan zoals brieven, , foto s, tekeningen, cd s, dvd s, spreadsheets, PowerPoint presentaties enzovoort. Bij twijfel raadpleegt de gebruiker de Manager Projectbeheersing. Samen met de auteur bepaalt deze in welke mappen de documenten worden gearchiveerd. Pagina 17 van 31

18 4.8 Registratie Voor zover nog nodig worden de analoog aangeleverde documenten ingescand en voordat deze worden geregistreerd ingescand. Fysieke documenten worden via de postkamer bij de projectondersteuner aangeleverd. Digitale documenten worden via de project mailboxen aangeleverd. Deze worden door de documentalist digitaal gearchiveerd, op archiefwaardigheid beoordeeld en door de documentalist alleen dan geregistreerd. De registratie wordt uitgevoerd door degene die de ontvangen post zowel fysiek (analoog) als digitaal ontvangt. Dit is de documentalist. De registratie vindt plaats in Excel. Als er sprake is van waarneming door afwezigheid van de documentalist en er te registreren spoedstukken zijn ontvangen, verzorgt de projectondersteuner de registratie. De post wordt zowel digitaal als fysiek (analoog) voorzien van een poststempel. Merendeels krijgen we alles digitaal binnen. Fysiek (analoog)e documenten worden na registratie met het inboekstempel ingescand. Digitale documenten worden in Adobe Professional voorzien van hetzelfde inboekstempel en daarna uitgeprint. Bij de registratie van de documenten wordt gelet op: 1. Of de documentnaam de inhoud correct weergeeft. 2. Of de verplichte velden juist zijn ingevuld. 3. Voor zover de documentnaam dat al niet weergeeft wordt er in het opmerkingenveld uitgelegd bij welk proces of archiefdeel het document thuishoort. Het registratieproces ziet er als volgt uit: 1. Eventueel inscannen van analoog aangeleverde documenten. Zie voor het scanproces paragraaf 5.1 in hoofdstuk 5 Digitaal werken. 2. Na ontvangst door de projectdocumentalist wordt het fysieke document van het projectstempel voorzien. Digitale documenten worden ingelezen door Adobe Acrobat Professional. Het digitale registratiestempel wordt via het stempelicoontje op de werkbalk Opmerkingen en markeringen, met het zwarte pijltje op ht document geplaatst. In het stempel wordt vermeld: de ontvangstdatum, het documentnummer bij Boeknr en het mapnummer bij Dossiernr. Documenten zijn via deze gegevens toegankelijk in de registratiesheet. 3. Eenmaal door de projectdocumentalist ontvangen, wordt indien het een fysiek (analoog) document betreft er een projectstempel op geplaatst. Op een digitaal document wordt het document ingelezen door Adobe Acrobat Professional en via het stempelicoontje op de werkbalk Opmerkingen en markeringen, via het zwarte pijltje een digitale versie ervan op het document geplaatst. Op het stempel wordt vermeld: de ontvangstdatum, het documentnummer bij Pagina 18 van 31

19 4.9 Vernietigen Boeknr en het mapnummer bij Dossiernr. Documenten zijn via deze gegevens toegankelijk in de registratiesheet. 4. Het fysiek (analoog)e document wordt als uitgeprinte versie van het digitale bestand in de betreffende map opgeslagen. Indien map niet aanwezig wordt deze nieuw aangemaakt. Het digitale document wordt na het registratieproces in de betreffende digitale projectmap opgeslagen. 5. Registratie vindt in Excel plaats. De filenaam is: Registratie VOC NH.xls. de naam van de map is: G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\Documentenkamer\Opzet Projectarchief\Registratie\ 6. Op de eerstvolgende lege regel wordt de metadata ingevuld in de betreffende kolom. Een overzicht van de gebruikte metadata staat weergegeven in paragraaf 4.13 van dit Informatieplan. 7. In een aantal van de velden onder punt 6 zitten popupmenu s met keuzemogelijkheden. Het voordeel hiervan is dat typefouten voorkomen worden. Tevens wordt de toegankelijkheid verbeterd. Eventuele aanvullingen kunnen worden toegevoegd in het zachtgele gedeelte naast de registratievelden. Deze inhoud is meteen zichtbaar in het betreffende popupmenu. 8. In het veld voor de documentnaam wordt met de rechter muisknop via de optie Hyperlink een link naar het digitale document worden aangebracht. 9. Aangeven archiefwaardigheid kan in de kolom waar je dit kunt aangeven in het registratiespreadsheet. Dit kun je via een popupmenu aangeven door voor ja of nee te kiezen. 10. Nieuwe documenten, of wijzigingen daarin dienen aangeleverd te worden bij Joost van Daalen en Coby van Doorn. Zij dragen zorg voor aanpassing in het digitale archief. Voor het vernietigen van vertrouwelijke documenten wordt gebruik gemaakt van de afsluitbare containers in de servicehoeken en nietvertrouwelijke documenten via de papierbakken op de kamers. Vanaf 28 en 29 augustus 2013 kan alleen nog via de Rijkspas geprint worden Toegankelijkheid Om de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie te borgen, maakt het projectarchief gebruik van het schema van het IPM-model. Voordeel daarbij is dat bij de latere overdracht gemakkelijker documenten zijn te onderscheiden op bewaring- en vernietigingtermijnen. De bewaar- en vernietigingscodes worden tijdens de registratie toegekend door de BSDcode aan te geven. Nadeel daarbij zijn dat de projectteamleden even zullen moeten wennen aan deze wijze van plaatsen in het archief en door het grote aantal subprojecten zal bij de stukherkenning extra behoren te worden gelet op de naam van het subproject. Pagina 19 van 31

20 Voor het voorgeschreven ordeningsmodel is een uitdraai beschikbaar op papier en staat in de projectmappen ook een clickable versie. De projectteamleden vermelden in de door hun geschreven stukken duidelijk om welk subproject het gaat. Zie voor de toegang tot de documenten het proces in bijlage F Ordeningsmodel Het project sluit aan op het ordeningsmodel van de Corperate Dienst, welke is gebaseerd op het IPM-model. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de IPM-rol Technisch Management. Deze is gebaseerd op de versie van Aanleg. Een afwijking hierbij is het gedeelte welke betrekking heeft op de bestanden van de toetscoördinator dhr. Pieter Schipper. In overleg met het projectteam heeft hij zijn mappenstructuur geplaatst gekregen in IPM-rol 2 Contractmanagement. De meeste bestanden worden ook in deze rol gearchiveerd, waarbij er nauwlettend op zal worden toegezien dat de bestanden wel in de juiste IPMrol zullen blijven staan. In IPM-rol 2 (Contractmanagement) is ook onderscheid gemaakt tussen de documenten die onder de voorbereiding en de realisatie van het project vallen Mappenstructuur De mappenstructuur is als Bijlage C achterin dit informatieplan als aparte bijlage opgenomen. Alle relevante stukken voor dit project worden vanaf de startdatum van het VOC-project digitaal opgeslagen. Vanaf is de mappenstructuur gewijzigd. Dit zijn de locaties: G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\NHN/Ordeningsschema VOC NH Noord(CLICKABLE-VERSIE).html G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\NHZ/ Ordeningsschema VOC NH Noord(CLICKABLE-VERSIE).html G:\dnh\DWR_RI\Cluster_Amsterdam\Projecten\01. VOC\NHS\02. Kooimeer 2011 (Special 1)/ Ordeningsschema VOC RWS WNN (CLICKABLE- VERSIE).html Alle stukken van voor worden naar de nieuwe structuur verplaatst. Dit geldt voor alle documenten die nu nog in de oude mappenstructuur staan. Pagina 20 van 31

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Stappenplan digitaal archiefbeheer

Stappenplan digitaal archiefbeheer Stappenplan digitaal archiefbeheer Vooraf Dit stappenplan behandelt een deelprobleem voor het archiefbeheer. Het gaat alleen om een inventarisatie van de digitale archieven die uw instelling beheert. Voor

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN)

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN) Organisatie project omschrijving aanbestedende dienst Organisatie Europese Aanbesteding voor

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Protocol elektronische berichten gemeente Druten

Protocol elektronische berichten gemeente Druten Protocol elektronische berichten gemeente Druten Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Druten Officiële naam van de regeling Protocol elektronische berichten gemeente Druten Citeertitel

Nadere informatie

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur DIGITAAL DOCUMENTBEHEER de opbouw van een digitale mappenstructuur Inhoud Wat? Wie? Wanneer? Waarom? Hoe? Wat? Archiefdocumenten Alle documenten die ongeacht hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding documentenbeheer

Handleiding documentenbeheer Handleiding documentenbeheer Versie 0.1 september 2012 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 2 Instellingen voor documentenbeheer...3 3 Documenten gekoppeld aan een object (relatie / contract)...4 4 Documenten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Handleiding fileserver en archiveren (beheer) CODEX. Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) , F (0578)

Handleiding fileserver en archiveren (beheer) CODEX. Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) , F (0578) Handleiding fileserver en archiveren (beheer) CODEX Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl Teksten fileserver 2017 Van Brug Software Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Toelichting perceel DIV

Toelichting perceel DIV BIJLAGE E.4 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 4 Toelichting perceel DIV Korte beschrijving perceel Team Documentbeheer is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening van de provincie Utrecht. De

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen - selectiefase. Arnhem 27 mei 2015

Informatie bijeenkomst A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen - selectiefase. Arnhem 27 mei 2015 Informatie bijeenkomst A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen - selectiefase Arnhem 27 mei 2015 Doel bijeenkomst Toelichting op de aanmeldings- & selectie fase - Eerste kennismaking met project - Toelichting Tenderned

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt?

1 Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' 1.1 gebruikt? VTV F/00 Checklist Projectaudit, cvtv 0-0-2006 Project Kosten van Ziekten (V/27075/0/KZ) Categorie bevindingen:. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd Projectdossier Zijn in het dossier de tabbladen

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Vraagspecificatie Algemeen (Engineering en Construct)

Vraagspecificatie Algemeen (Engineering en Construct) Vraagspecificatie Algemeen (Engineering en Construct) Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Slaakdam, Prins Hendrikpolder, Krabbenkreekdam tussen dp 707 en dp 724+28m met bijkomende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; E-mailprotocol Gemeente Oost Gelre Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot; -het gebruik van e-mail

Nadere informatie

Asset op orde. Expliciet Samenwerken aan Beheerste Oplevering en Overdracht

Asset op orde. Expliciet Samenwerken aan Beheerste Oplevering en Overdracht Asset op orde Expliciet Samenwerken aan Beheerste Oplevering en Overdracht Inhoudsopgave Kader nieuwe aanpak Oplevering en Overdracht 2. Basis op Orde via EOD en EID 5 3. KR8 als uitgangspunt 6 5. Doelstellingen

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt. Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer

Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt. Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer Contractmanagement Zwakke Schakels Noord Holland: zeker weten wat je krijgt Themadag HWBP-2, 17 april 2014 Daniela Gorter, Rob Bakker, Sander Boer Onderwerpen - Presentatie project Zwakke Schakels - Sander

Nadere informatie

Bijlage Geodetische werkzaamheden en areaalgegevens voor RWS

Bijlage Geodetische werkzaamheden en areaalgegevens voor RWS Bijlage 11-01 Geodetische werkzaamheden en areaalgegevens voor RWS In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische werkzaamheden tijdens de realisatie van het werk én een aantal eisen

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Proceseisen blauwdruk VCM

Proceseisen blauwdruk VCM Proceseisen blauwdruk VCM Bijlage D bij het bestek met zaaknummer 31049665 Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) Datum 24 juni 2011 Status definitief Proceseisen Blauwdruk VCM Bijlage D bij het

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Dashboardmail 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatieprocedure vanuit de installatiemail: Installatie van

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Skool Remote Backup. 2010 Skool BV Build 3.0.0

Skool Remote Backup. 2010 Skool BV Build 3.0.0 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder

Nadere informatie

Procedure omgang met (risicovolle) informatie *358656*

Procedure omgang met (risicovolle) informatie *358656* Procedure omgang met (risicovolle) informatie *358656* Inhoud Procedure omgang met (risicovolle) informatie... 1 Inleiding... 1 Reikwijdte... 1 Verantwoordelijkheden... 2 Procedure m.b.t. Verseon... 2

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Werken met verschillende lay-outs

Werken met verschillende lay-outs Werken met verschillende lay-outs Inleiding In deze handleiding vindt u een stappenplan voor het werken met verschillende lay-outs. Het werken met verschillende lay-outs kan een keuze zijn als u werkt

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Algemeen Badminton Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door verenigingen verzonden mailberichten. Het is niet toegestaan dreigende,

Nadere informatie

Handreiking Systeemgerichte Contractbeheersing Design en Construct

Handreiking Systeemgerichte Contractbeheersing Design en Construct Handreiking Systeemgerichte Contractbeheersing Design en Construct Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR 2..^1.\1..CD.B RWS bibliotheek locatie Utrecht

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 9264 2 februari 2015 Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen 1. Algemeen / inleiding: De gemeente

Nadere informatie

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management

Agenda. Voorstelling Canon. Stappenplan start-to-digitize. Voorbeeld plan van aanpak. Praktijkvoorbeeld. Tervuren email management Agenda Voorstelling Canon Stappenplan start-to-digitize Voorbeeld plan van aanpak Praktijkvoorbeeld Tervuren email management SHOP IT 2016 Hedwig & Peter Canon s mogelijkheden CAPTEER Inkomende info Uitgaande

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Vooraankondiging ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Datum 30 januari 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door InkoopCentrum

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie