Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Definities Inleiding Oasen N.V Het voorzieningsgebied van Oasen De Opdracht Inleiding Doel van de aanbesteding Achtergronden / Toelichting dienstverlening Out of scope dienstverlening Diversen Planning Eisen SLA Beschrijving van de aanbesteding Contactpersonen De Overeenkomst Aanbestedingsdocument en procedure Planning Inlichtingen Voorbehouden Inschrijving Indienen van de Inschrijving Aanvulling van de Inschrijving Ongeldige Inschrijvingen Gestanddoening Beoordeling Inschrijvingen en gunning Beoordelingsprocedure Gunning Informatieverstrekking aan Inschrijvers Uitsluitinggronden en Selectiecriteria Algemeen Uitsluitinggronden en minimumeisen algemeen Eisen inzake financiële en economische draagkracht Voorwaarden voor gunning en gunningcriteria Voorwaarden voor gunning Laagste prijs Prijs Rechtsbescherming/overige bepalingen Termijnen Bevoegde rechter Geen kostenvergoeding Voertaal Vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens Diversen BIJLAGE 19 Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 2 van 30

3 MA 1 Inschrijfformulier MA 2 Algemene Verklaring MA 5 Uittreksel Kamer van Koophandel MA 9 Verklaring belastingdienst MA 10 Conformiteitverklaring Programma van Eisen MF 3 Verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering GA 3 Inschrijfbiljet Overzicht totale kosten per onderdeel BIJLAGE 3 OVEREENKOMST (separaat document Format Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 3 van 30

4 1 Algemeen 1.1. Definities In dit document worden gedefinieerde begrippen met een beginhoofdletter aangeduid en als volgt gedefinieerd: Aanbestedende Dienst Oasen NV, gevestigd aan de Nieuwe Gouwe O.Z 3 te Gouda (2801 SB); Aanbestedingsdocument Dit document met de bijbehorende bijlagen; Bestek Programma van Eisen Gunningbeslissing De keuze van de Aanbestedende Dienst voor de Inschrijver aan wie hij voornemens is een Opdracht te gunnen. Deze mededeling houdt geen aanvaarding in van een aanbod van een Inschrijver. Aan deze beslissing kunnen geen rechten worden ontleend; Inschrijver De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving doet: - de ondernemer die zelfstandig inschrijft; - de Combinatie van ondernemers of de hoofdaannemer. De hoedanigheid van Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure; Inschrijving Een aanbieding, inclusief de bijbehorende bescheiden, van een Inschrijver; Nota van inlichtingen Een schriftelijke weergave ten aanzien van het Aanbestedingsdocument en bijlagen verstrekte inlichtingen; Opdracht De Opdracht zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en bijlagen; Overeenkomst De als Bijlage 03 bijgevoegde Overeenkomst zoals (eventueel) gewijzigd bij Nota van Inlichtingen; Opdrachtnemer De Inschrijver aan wie de Opdracht is verleend; Opdrachtgever De Aanbestedende Dienst. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 4 van 30

5 2 Inleiding 2.1. Oasen N.V. Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. We zorgen op duurzame wijze voor drinkwater voor onze klanten. De volksgezondheid staat daarbij voorop. We hanteren hoge standaarden voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater en handelen doelmatig en klantgericht. Dat bereiken we door continue ontwikkeling en interactie met onze omgeving. Volksgezondheid We zien volksgezondheid als de belangrijkste kernwaarde in ons bestaan als drinkwaterbedrijf. Deze kernwaarde zorgt ervoor dat we ernaar streven om onze klanten altijd drinkwater te leveren van een onberispelijke kwaliteit. Maatschappelijk De laatste jaren heeft Oasen zich nadrukkelijk gepositioneerd als een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Oasen wil doorgaan op die ingeslagen weg. Onze maatschappelijke rol zien we terug in de relatie met onze aandeelhouders, de gemeenten in ons voorzieninggebied. Zij zijn de eigenaren van ons bedrijf. Zij gedragen zich als een publieke aandeelhouder, die er op toeziet dat wij onze publieke taak goed en efficiënt uitvoeren. De gemeente vertegenwoordigt haar burgers, die tegelijkertijd onze gebonden klanten zijn. Duurzaamheid Wij zijn een bedrijf dat van nature een sterke relatie heeft met het milieu om ons heen. We winnen een natuurproduct, dat gevoelig is voor milieuvervuiling. We hebben 4000 kilometer aan leidingen in de bodem liggen die beïnvloed worden door menselijke en natuurlijke activiteit. Zaken als klimaatverandering beïnvloeden nu al de kwaliteit van onze grondstof, qua temperatuur en verzilting. En we hebben door ons gebruik van grondstoffen ook zelf effect op het milieu. We zijn een bedrijf dat nog een lange toekomst voor zich heeft en een belangrijke rol speelt in de toekomst van onze samenleving. Transparant Oasen wil openheid bieden over de bedrijfsvoering. Dat heeft meerdere redenen. De gebondenheid van klanten aan onze dienstverlening werd al genoemd. Door open te communiceren, willen we het vertrouwen verdienen van onze klanten. Door transparant te zijn, vragen we mensen ook om feedback, om een kritische kijk op ons doen en laten. Daar kunnen we als bedrijf alleen maar van leren. Die feedback zoeken we ook actief op. Via onze website bijvoorbeeld. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 5 van 30

6 Visie: Van Tap tot Bron In december 2008 presenteerden we de visienotitie Van Tap to Bron. Hierin leggen we onze toekomstvisie vast. We kiezen ervoor om onze bedrijfsvoering voortaan van Tap tot Bron te bekijken in plaats van de klassieke zienswijze, van Bron tot Watermeter. Het gaat ons uiteindelijk om de druppel die bij de mensen thuis uit de kraan komt. Die moet van onberispelijke kwaliteit zijn. Hoe die druppel er komt is belangrijk, maar staat niet centraal in onze visie. Onze betrokkenheid gaat verder dan onze wettelijke plicht. Die loopt namelijk tot aan de watermeter. Dit betekent bijvoorbeeld dat we onze klanten de komende jaren actief gaan voorlichten over drinkwaterkwaliteit in de woning, dus na de watermeter Het voorzieningsgebied van Oasen Het voorzieningsgebied is gelegen in het oostelijk deel van de provincie Zuid- Holland en beslaat een totale grondoppervlakte van 1115 km² met circa inwoners in 33 gemeenten (zie overzicht 1). De infrastructuur bestaat uit een tiental zuiveringsstations met bijbehorende oevergrondwaterwinningen en duizenden kilometers distributieleidingen met een aantal distributie-units (kelders en watertorens). Jaarlijks levert Oasen zo n 47 miljoen m 3 schoon drinkwater. Bij de bereiding van drinkwater worden geen chloor of andere oxidatiemiddelen gebruikt. Op enkele punten vindt inkoop van drinkwater plaats. Lees meer over ons voorzieningsgebied op onder het tabblad Over Oasen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 6 van 30

7 3 De Opdracht 3.1. Inleiding Alle informatie behorende bij onderhavige aanbesteding is opgenomen in dit Aanbestedingsdocument. Dit Aanbestedingsdocument is onder meer bedoeld om: de Inschrijver een beeld te geven van de aard van de Opdracht en de aanbestedingsprocedure; duidelijk te maken op welke wijze de Inschrijver zijn Inschrijving dient in te dienen; inzicht te bieden in de wijze waarop selectie en gunning plaatsvinden. Inschrijvers worden hierbij uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een Inschrijving te doen met inachtneming van de voorwaarden die in dit Aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen zijn geformuleerd Doel van de aanbesteding Het doel van deze aanbesteding is het komen tot een overeenkomst met één Inschrijver. De Inschrijver gaat de website van drinkwaterbedrijf Oasen vernieuwen en in beheer nemen. De opdrachtgever wil hiervoor van de Inschrijver een aanbieding op basis van fixed price, fixed date en fixed functionality Achtergronden / Toelichting dienstverlening De werkzaamheden voor de Aanbestedende Dienst zijn op hoofdlijnen: A. Nabouwen nieuw grafisch ontwerp (gemaakt door LBi Lost Boys); De benodigde bestanden hiervoor worden bijgevoegd in de aanbesteding. Dit betreft het visuele ontwerp (tot en met.psd bestanden, geen.html) en een UX document waarin staat beschreven hoe de website precies werkt. De Inschrijver bouwt het visuele ontwerp na in.html. B. Overbouwen alle functionaliteiten en technische specificaties huidige website (SP2007) naar nieuwe website (SP2010); De broncode van de huidige website is bijgevoegd bij dit aanbestedingsdocument in bijlage 1. De functionele ontwerpen van alle modules op de website zijn bijgevoegd in bijlage 2. De huidige modules (webparts) op de website zijn gebouwd in.net. Opdrachtgever wil deze modules zoveel mogelijk as is migreren naar de nieuwe website. De Inschrijver past wel de grafische look & feel van de modules aan (op basis van het nieuwe grafische ontwerp). Inschrijver richt ook de redactieomgeving (SharePoint 2010) van de nieuwe website in. C. Optioneel: Migreren van alle content in de huidige site naar de nieuwe website; Hieronder valt alles dat op de website staat (teksten modules, nieuwsberichten, pagina s, foto s, bestanden, links etc.). Dit is vrij veel informatie, zie voor een overzicht hiervan de huidige website op Alle informatie (content als pagina s, documenten, links etc.) die op de huidige website staat komt in de nieuwe website op een andere plek te staan, omdat de nieuwe website volgens een andere structuur werkt. Het toevoegen van tags aan de bestaande content hoort niet bij de opdracht. Op dit moment bevat de content op de website geen tags, die zal de Opdrachtgever later zelf gaan toevoegen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 7 van 30

8 Wanneer de migratie van de content erg veel werk wordt voor de Inschrijver (in tijd en geld), kan de Opdrachtgever besluiten om dit deel van het project zelf te doen. De Opdrachtgever wil wel een prijsopgave voor het migreren van de content. Inschrijver geeft in de aanbieding aan wat de voor- en nadelen zijn van het wel of niet migreren van de content door de opdrachtgever. D. In beheer nemen SP2010 server met daarop de site (SLA afspreken). De Inschrijver neemt de website van de Opdrachtgever in beheer (de server(s) blijft fysiek bij de Opdrachtgever staan). Hiervoor sluiten Opdrachtgever en Inschrijver een Service Level Agreement (SLA) af. Deze SLA moet voldoen aan de voorwaarden die Opdrachtgever onder 3.7 stelt. Een voorbeeld van de SLA-calls over 2010 (huidige SLA) is opgenomen in bijlage Out of scope dienstverlening Buiten de scope vallen: Hardware: de benodigde server(s) worden door Opdrachtgever zelf aangeschaft; Licenties: Opdrachtgever schaft zelf de licenties voor SharePoint 2010 Enterprise Edition aan; Grafisch ontwerpen van de website: het design is al gemaakt door LBi Lost Boys (tot en met.psd-bestanden); Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten (in bestaande of nieuwe modules): Opdrachtgever wil de huidige website qua werking van modules as is laten overbouwen (migreren) in SharePoint Diversen Programma van eisen Het volledige programma van eisen is opgenomen onder MA 10 Conformiteitverklaring Programma van Eisen Projectorganisatie opdrachtgever De projectorganisatie bij de opdrachtgever ziet er als volgt uit: Opdrachtgever: Jeroen Schmaal Projectleider: Joost van Luijt Specialist functioneel beheer website: Jordy Beugeling Weging Aanbestedende dienst De opdrachtgever zal in de aanbieding van de Inschrijver onderdeel B Overbouwen alle functionaliteiten en technische specificaties huidige website (SP2007) naar nieuwe website (SP2010) het zwaarst laten meewegen. Dit omdat dit onderdeel naar verwachting de grootste tijdinvestering zal kosten Informatievraag over duurzaamheid en milieu Opdrachtgever vraagt de Inschrijver om in de aanbieding een paragraaf in hoofdstuk 1 op te nemen waarin Inschrijver meer vertelt over de initiatieven (en eventueel certificaten) van het bedrijf van de Inschrijver op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het antwoord blijft overigens volstrekt buiten beschouwing bij de inschrijving Communicatie over de aanbesteding De Opdrachtgever zal dit aanbestedingsdocument ter informatie ook op de website van Oasen plaatsen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 8 van 30

9 3.6. Planning De planning van de aanbesteding is opgenomen onder 4.4 Planning Eisen SLA Aan de SLA (onderdeel D. en zie ook eisen onder MA 10 Conformiteitverklaring Programma van Eisen ) zijn responsetijden verbonden. Deze zijn als volgt: Prioriteiten Prioriteit Hoog (1) Toelichting storing - Storing van een klantmodule (meterstand, post per /sms bij calamiteit, ideal) - Website niet meer toegankelijk Medium (2) - Storing aan nieuwsvoorziening - Storing van de verhuizingen module - Afwijking van lay-out / huisstijl - Storing van watermeter / watergrafiek - Storing in het CMS van SharePoint 2010 (redactie) Laag (3) - alle overige storingen Responsetijden Prioriteit Responsetijden Prio 1 < 1 uur (op basis van 24/7) Prio 2 Prio 3 < 1 dag (op basis van kalenderdagen) < 3 dagen (op basis van kalenderdagen) Hersteltijden Prioriteit Hersteltijden 95% Hersteltijden 100% Prio 1 < 4 uur (op basis van klokuren) < 8 uur (op basis van klokuren) Prio 2 < 2 kalenderdagen < 3 kalenderdagen Prio 3 < 4 kalenderdagen < 5 kalenderdagen Overschrijdingen responsetijden Bij het niet halen van bovengenoemde hersteltijden zal een boeteclausule in werkingtreden. Meting (via de service desk applicatie) hiervan zal tijdens de evaluatie worden meegenomen. Bij het niet halen van Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 9 van 30

10 de afgesproken responsetijden zal de Opdrachtgever voor prio 1 25% van het maandbedrag (exclusief BTW) en voor prio 2 en prio 3 10% van het maandbedrag (exclusief BTW) in uren van Inschrijver krijgen, die in hetzelfde jaar gebruikt kunnen worden voor het doorvoeren van wijzigingen aan de website. Indien de bovenstaande hersteltijd niet gehaald kan worden en het betreft een storing waardoor het gebruik van de website of de klantmodules niet meer mogelijk is, dan zal in overleg met de Opdrachtgever en na toestemming van Opdrachtgever de back-up van de vorige dag teruggezet worden. Als een storing veroorzaakt wordt door software van derden (bijv. Microsoft) dan gelden de bovenstaande hersteltijden niet. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 10 van 30

11 4 Beschrijving van de aanbesteding 4.1. Contactpersonen Vanuit de Aanbestedende Dienst zal tijdens het aanbestedingstraject één contactpersoon optreden met betrekking tot deze aanbesteding, zijnde: de heer Joost van Luijt, projectleider van de aanbestedende dienst; bij afwezigheid treedt de heer Jeroen Schmaal, opdrachtgever van de aanbestedende dienst op als plaatsvervanger Alle communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt via gericht aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst of diens plaatsvervanger Indien een Inschrijver technische problemen ervaart dan kan de Inschrijver contact opnemen met Joost van Luijt: De Overeenkomst Op de uitvoering van de Opdracht zijn de als Bijlage 3 bijgevoegde Overeenkomst en de inkoopvoorwaarden van de Opdrachtnemer van toepassing. De Aanbestedende Dienst zal van deze Overeenkomst gebruik maken. De Inschrijving met bijbehorende prijzen dient daarom gebaseerd te zijn op deze Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst bij Nota van Inlichtingen is aangepast. In dat geval dient de laatste versie van de Overeenkomst (die per Nota van Inlichtingen is aangepast) als uitgangspunt voor de Inschrijving te worden genomen Indien Inschrijver bepaalde verbetervoorstellen heeft of vragen ten aanzien van de inhoud van dit aanbestedingsdocument, dan dienen deze tijdig te worden voorgelegd zodat eventuele aanpassingen kunnen worden opgenomen in een Nota van Inlichtingen De algemene leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden van de Inschrijver zijn expliciet uitgesloten Aanbestedingsdocument en procedure De aanbesteding bestaat uit één fase, dat wil zeggen de aanmelding en de Inschrijving tegelijkertijd plaats vinden. Ondernemers worden uitgenodigd om via een Inschrijving te doen op basis van het onderhavige Aanbestedingsdocument en bijlagen. Aan de hand van de gunningcriteria opgenomen in dit Aanbestedingsdocument bepaalt de Aanbestedende Dienst aan welke Inschrijver de Opdracht wordt gegund Dit Aanbestedingsdocument beschrijft de voorschriften die op de aanbestedingsprocedure van toepassing zijn Degene die tegenover de Aanbestedende Dienst blijk heeft gegeven een Inschrijving te doen wordt geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid en inhoud van dit Aanbestedingsdocument Planning Onderwerp Datum 1. Verzenden aanbesteding 12 november Uiterste termijn voor het indienen van vragen en opmerkingen over het Aanbestedingsdocument en bijlagen, waaronder de Overeenkomst ten behoeve van de eerste Nota van Inlichtingen 19 november 12:00 uur Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 11 van 30

12 Onderwerp 3. Uiterste termijn verzenden eerste Nota van inlichtingen door de Aanbestedende Dienst aan alle Inschrijvers Datum 23 november 12:00 uur 4. Uiterste termijn voor het indienen van vragen en opmerkingen over het Aanbestedingsdocument en bijlagen, waaronder de Overeenkomst ten behoeve van de tweede Nota van Inlichtingen 5. Uiterste termijn verzenden tweede Nota van inlichtingen door de Aanbestedende Dienst aan alle Inschrijvers 29 november 12:00 uur 2 december 12:00 uur 6. Sluitingstermijn Inschrijvingen 10 december 12:00 uur 7. Opening door Opdrachtgever van de Inschrijvingen 10 december 13:00 uur 8. Evaluatie van Inschrijvingen door de Aanbestedende Dienst 1 week 9. Gunningbeslissing 15 december Ondertekening Overeenkomst In overleg met begunstigde nader te bepalen. 11. Startdatum project week 2, De bovengenoemde data met betrekking tot de Gunningbeslissing en ingangsdatum Overeenkomst dienen de Aanbestedende Dienst tot leidraad en binden de Aanbestedende Dienst derhalve niet De Aanbestedende Dienst is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen, met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen. Indien wijziging van de tijdsplanning hiertoe aanleiding geeft, kan mogelijk de ingangsdatum van de Overeenkomst daartoe worden aangepast Een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt verlengd naar de eerstvolgende dag die niet is een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag Inlichtingen Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen via te geschieden Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen voor de Aanbestedende Dienst niet in behandeling worden genomen Voorbehouden De Aanbestedende Dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor (het betreft geen limitatieve opsomming): de procedure tussentijds om haar (zijn) moverende redenen op te schorten of af te breken: de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen); de Gunningbeslissing in te trekken en/of te herzien; de Opdracht niet te Gunnen; indien een of meerdere situaties als hiervoor omschreven zich voordoen, dan kan de Inschrijver hieraan geen rechten ontlenen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 12 van 30

13 5 Inschrijving 5.1. Indienen van de Inschrijving De sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving is 10 december 2010 om 12:00 uur Opening van de binnengekomen Inschrijvingen zal op 10 december 2010 om 13:00 uur plaatsvinden De Inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument en bijlagen Aanvulling van de Inschrijving Een Inschrijver kan zijn Inschrijving na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen, aanvullen en/of verduidelijken, tenzij de Aanbestedende Dienst daartoe een verzoek heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de Inschrijver geen aanspraak op de Opdracht worden ontleend De Aanbestedende Dienst kan verlangen dat de Inschrijver zijn Inschrijving nader toelicht, aanvult en/of voorziet van ondersteunende bescheiden. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er geen sprake is van een herkansing. Een verduidelijking of een aanvulling veronderstelt dat de Inschrijving inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de Inschrijver zijn Inschrijving uitsluitend op de gevraagde onderdelen nader concretiseert zodat de Aanbestedende Dienst een duidelijker beeld heeft van hetgeen is aangeboden Ongeldige Inschrijvingen Een Inschrijving die niet voldoet aan de eisen en de voorwaarden zoals gesteld in het Aanbestedingsdocument en bijlagen is ongeldig De Inschrijver dient bij de Inschrijving een verklaring te overleggen conform het format van de als Bijlage MA 2 ( Algemene verklaring ) gevoegde verklaring dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord en geen valse gegevens zijn verstrekt. De Inschrijving is ongeldig indien zij niet naar waarheid is ingevuld Gestanddoening De Inschrijver moet zijn Inschrijving(en) gestand doen gedurende 30 dagen na de dag, waarop de opening van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden De Aanbestedende Dienst kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kunnen geen aanspraken op gunning worden ontleend. Indien verlenging door de Inschrijver wordt geweigerd, dan kan zijn Inschrijving ter zijde worden gelegd. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 13 van 30

14 6 Beoordeling Inschrijvingen en gunning 6.1. Beoordelingsprocedure De beoordelingsprocedure bestaat uit één ronde. Hierin wordt beoordeeld of de Inschrijving voldoet aan de gestelde minimumeisen Indien de Inschrijving voldoet wordt de Inschrijving gewaardeerd op basis van de in hoofdstuk 8 omschreven voorwaarden voor gunning en gunningcriteria. Deze ronde van de beoordelingsprocedure wordt ook wel aangeduid met de gunningfase Gunning De Gunning van de Opdracht komt, na het doorlopen van de gunningfase, tot stand door de Gunningbeslissing De Gunningbeslissing houdt geen aanvaarding in van een aanbod van de Inschrijver. Aan de Gunningbeslissing kunnen geen rechten worden ontleend. De Aanbestedende Dienst kan derhalve terugkomen op de Gunningbeslissing, zonder dat de Inschrijver aan wie zij voornemens is te gunnen aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. Dit kan zich voordoen indien de Aanbestedende Dienst zelf gebreken in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd dan wel naar aanleiding van bezwaar van een Inschrijver. De uitkomst van een eventueel aanhangig gemaakt kort geding hoeft niet te worden afgewacht voor het intrekken of wijzigen van een Gunningbeslissing Informatieverstrekking aan Inschrijvers De Aanbestedende Dienst stelt de Inschrijvers zo spoedig mogelijk per in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de Opdracht, met inbegrip van de redenen waarom hij eventueel heeft besloten een Opdracht niet op te dragen dan wel de procedure opnieuw te beginnen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 14 van 30

15 7 Uitsluitinggronden en Selectiecriteria 7.1. Algemeen De Inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden voor gunning en gunningcriteria indien de Inschrijver, naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst, tijdig heeft aangetoond te voldoen aan de in dit hoofdstuk gestelde minimumeisen met betrekking tot de beroepsbekwaamheid, de technische bekwaamheid en overige minimumeisen De selectiecriteria waaraan de Inschrijver moet voldoen om mee te dingen naar de onderhavige Opdracht zijn hieronder opgesomd. Bij de Inschrijving dienen de hieronder genoemde bijlagen aangeleverd te worden zodat beoordeeld kan worden of er aan de selectiecriteria is voldaan. De bijlagen en de vereiste documenten dienen ondertekend te zijn door een vertegenwoordiger die ter zake de Inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt Onderstaande bijlagen worden door de Aanbestedende Dienst per beschikbaar gesteld bij de inschrijving. Bijlage MA 1 MA 2 MA 5 MA 9 MA 10 Bijlage Minimumeisen Algemeen Inschrijfformulier Algemene verklaring Uittreksel Kamer van Koophandel Verklaring belastingdienst Conformiteitverklaring Programma van Eisen Minimumeisen Financiële en economische draagkracht MF 3 Verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 7.2. Uitsluitinggronden en minimumeisen algemeen De Inschrijver vult het Inschrijfformulier (MA 1) in en voegt dit als verplichte bijlage aan de Inschrijving toe In de algemene verklaring (MA 2) dient de Inschrijver onder meer te verklaren dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord, hij zich heeft verdiept in de selectie- en gunningsystematiek en dat de ondertekenaar de Inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt De Inschrijver dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel (MA 5) te overleggen. De Inschrijver dient (indien wettelijk voorgeschreven) ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land waar hij is gevestigd, waarin is aangegeven wie namens de onderneming bevoegd is de Inschrijving te ondertekenen. Indien de ondertekening geschiedt door een ander dan vermeld in het register dient tevens (een kopie van) de daartoe vereiste volmacht te worden gevoegd. Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van indienen van de Inschrijving De Inschrijver dient een verklaring van de belastingdienst (MA 9) te overleggen waarin door de belastingdienst wordt verklaard dat alle verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies zijn betaald. De verklaring dient door de belastingdienst ondertekend te zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Inschrijving In de conformiteitverklaring Programma van Eisen (MA 10) dient de Inschrijver bij de eisen per onderdeel te bevestigen dat hij hieraan kan voldoen. Indien uit deze beschrijving blijkt dat de Inschrijver feitelijk niet aan de gestelde eis kan of zal voldoen, dan is zijn Inschrijving ongeldig. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 15 van 30

16 7.3. Eisen inzake financiële en economische draagkracht In de verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (MF 3) verklaart de Inschrijver onder meer te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal per jaar dan wel bereid te zijn bij gunning een dergelijke verzekering af te sluiten. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 16 van 30

17 8 Voorwaarden voor gunning en gunningcriteria 8.1. Voorwaarden voor gunning Gunning vindt plaats aan de Inschrijver die: a. niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan de uitsluitinggronden en minimumeisen; en b. onvoorwaardelijk instemt met de voorwaarden voor gunning; en c. de laagste prijs heeft ingediend Voor de beoordeling van de Inschrijving op basis van het gunningcriterium laagste prijs komen alleen die Inschrijvingen in aanmerking waaruit instemming met de volgende voorwaarden voor gunning blijkt: a. onvoorwaardelijke instemming met de voorwaarden waaronder deze opdracht zal worden gegund;. b. Onvoorwaardelijke instemming met alle minimumeisen zoals gesteld in Bijlage MA 10 (Programma van Eisen) Bij de Inschrijving dient met betrekking tot diverse eisen in bijlagen MA 10 een beschrijving te worden bijgevoegd. Indien uit deze beschrijving blijkt dat Inschrijver feitelijk niet aan de gestelde eis kan of zal voldoen, dan is zijn Inschrijving ongeldig Laagste prijs Gunning Gunning vindt plaats aan de Inschrijver die de laagste prijs heeft ingediend. Daarbij zullen de volgende subcriteria in aanmerking worden genomen: Criterium Prijs 100% Weging 8.3. Prijs De prijs wordt uitsluitend beoordeeld indien de Inschrijver geen oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de gunningsystematiek. Op straffe van ongeldigheid van de Inschrijving dienen de navolgende voorwaarden met betrekking tot de aangeboden prijzen in acht te worden genomen: a. prijzen (ook niet op onderdelen) mogen niet worden aangeboden als o (nul) prijzen en dienen te worden aangeboden in Euro s (2 decimalen achter de komma); b. er mogen geen negatieve prijzen worden aangeboden; c. op elk gevraagd onderdeel moet een prijs worden aangeboden. De Inschrijver dient zich te realiseren dat voor die prijs dat onderdeel moet kunnen worden afgenomen; d. er moeten reële prijzen worden aangeboden In de aangeboden prijs per onderdeel moeten alle elementen van de Opdracht zijn opgenomen die zijn vereist volgens het Programma van Eisen Degene met de laagste prijs scoort het hoogste percentage (100%). De score van de overige Inschrijvers wordt bepaald door het procentuele prijsverschil volgens de volgende formule: Score = (laagste prijs /aangeboden prijs x 100) De Inschrijver die de hoogste totaalscore heeft behaald is de Inschrijver met de laagste prijs. Aan deze Inschrijver wordt de Opdracht gegund. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 17 van 30

18 9 Rechtsbescherming/overige bepalingen 9.1. Termijnen Een Inschrijver die een bodemgeschil aanhangig wenst te maken dient dit niet later dan 90 dagen na de datum van de Gunningbeslissing aanhangig te maken op straffe van niet ontvankelijkheid, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na verloop van deze termijn is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van 90 dagen in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken Bevoegde rechter Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (Voorzieningen)rechter in het arrondissement waar de Aanbestedende Dienst is gevestigd Geen kostenvergoeding De door een Inschrijver gemaakte kosten in verband met de deelname aan de aanbestedingsprocedure worden niet vergoed. Hieronder zijn tevens begrepen de kosten voor de Inschrijver in verband met verificatie door de Aanbestedende Dienst en de kosten voor de Inschrijver in verband met de uitvoering van eventuele referentiebezoeken Voertaal De voertaal in de aanbestedingsprocedure is Nederlands. De bij de Inschrijving te verstrekken documenten moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld met uitzondering van eventuele technische documentatie (niet zijnde de gebruikershandleiding) welke in het Engels mag worden verstrekt Vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens De Aanbestedende Dienst zal al haar in het kader van de aanbesteding door de Inschrijver verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en zal aan een afgewezen Inschrijver geen inzage verstrekken (in delen van) de Inschrijving van andere Inschrijvers, behoudens wanneer een wettelijke verplichting tot openbaarmaking hiertoe bestaat en behoudens wanneer een Inschrijver instemt met openbaarmaking van door hem verstrekte gegevens Dit Aanbestedingsdocument met bijlagen bevat vertrouwelijke informatie en dient als zodanig te worden behandeld door de ontvanger. De onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door de ontvanger in het kader van deze aanbestedingsprocedure. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan Diversen Tijdens deze aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde Nota s van Inlichtingen en de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument, de Nota s van Inlichtingen in rangorde vóór gaan op de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument Indien Nota s van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen deelnemers aan de aanbestedingsprocedure de Aanbestedende Dienst zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 18 van 30

19 BIJLAGE MA 1 Inschrijfformulier A Algemeen Naam van de onderneming: Vestigingsadres: Postcode en plaats: Land: Telefoonnummer: Telefaxnummer: Rechtsvorm van de onderneming: Contactpersoon van de onderneming: adres van de contactpersoon: Ondertekening Datum: Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger: Handtekening: Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 19 van 30

20 MA 2 Algemene Verklaring Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van de bewijzen en verklaringen, geen valse gegevens te hebben verstrekt. Ondergetekende verklaart in te stemmen met de inhoud van het Aanbestedingsdocument en in het bijzonder met de wijze van beoordeling van de selectie-eisen en criteria. Ondergetekende verklaart dat hij zich heeft verdiept in de onderliggende behoeftes (waaronder begrepen het Programma van Eisen en de Overeenkomst) van de Aanbestedende Dienst en de gehanteerde selectie- en gunningsystematiek en dat hij ter zake de nodige vragen heeft gesteld en inlichtingen heeft ingewonnen. Ondergetekende garandeert dat de opdracht kan worden uitgevoerd conform zijn Inschrijving en dat geen oneigenlijk gebruik is gemaakt van de door de aanbestedende dienst gehanteerde selectie- en/of gunning(systematiek). Tevens dient ondergetekende te garanderen dat zijn Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Inschrijver. De Inschrijving is ongeldig indien zij niet naar waarheid is ingevuld of niet rechtsgeldig is ondertekend. Ondertekening Datum: Naam organisatie: Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger: Handtekening: Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 20 van 30

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

[AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING]

[AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING] Aanbestedingsdocument [AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING] Datum Versie Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Dienstverleningsovereenkomst laboratorium Uiterste ontvangstdatum Inschrijving: 15 juni 2009 vóór 12.00 uur Aanbestedingsdocument Dienstverleningsovereenkomst laboratorium (definitief)

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924 Concept Overeenkomst Voor de levering, implementatie en het onderhoud van een systeem voor aansluiten op het stelsel van Basisregistraties en een gegevensmagazijn voor interne opslag en distributie Tussen

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Multifunctionals Namens gemeente Diemen en Ouder-Amstel Datum: 14 juni 2013

Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Multifunctionals Namens gemeente Diemen en Ouder-Amstel Datum: 14 juni 2013 < Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Multifunctionals Namens gemeente Diemen en Ouder-Amstel Datum: 14 juni 2013 Aanbestedingsdocument: Multifunctionals gemeente Diemen en Ouder-Amstel Pagina

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

Marktdialoog-document inclusief bijlagen. Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2. Versiehistorie: Versie: 08032016 1.

Marktdialoog-document inclusief bijlagen. Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2. Versiehistorie: Versie: 08032016 1. Marktdialoog-document inclusief bijlagen Van de Raad voor de Rechtsbijstand MARKTDIALOOG TEN BEHOEVE VAN IDEA 2 Versiehistorie: Versie: 08032016 1.0 Marktdialoogdocument 7032016, bladzijde 1 Copyright

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER Bijlage IX Concept Raamovereenkomst Aan onderstaande concept Raamovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER TUSSEN ZONNEPANELEN

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [inhuur personeel] op het gebied van [.]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [inhuur personeel] op het gebied van [.] Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 1. Definities Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen

Nadere informatie

ARN Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016

ARN Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 ARN 2016 Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 Considerans - speciale-sectorbedrijven zijn verplicht om opdrachten overeenkomstig de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 te plaatsen; - uit de Aanbestedingswet

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Spelregels digitale inhuurdesk ZuidoostBrabantHuurtin.nl

Spelregels digitale inhuurdesk ZuidoostBrabantHuurtin.nl Spelregels digitale inhuurdesk ZuidoostBrabantHuurtin.nl De digitale inhuurdesk van ZuidoostBrabantHuurtin.nl is een middel voor de deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST. inzake. Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa. ten behoeve van het ministerie van Defensie

Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST. inzake. Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa. ten behoeve van het ministerie van Defensie Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST inzake Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa ten behoeve van het ministerie van Defensie Referentienummer 089.25.42.8042 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 2000,2004 CROW BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Boxtel, hierna te noemen:

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht U dient deze overeenkomst volledig ingevuld te retourneren naar Garden Connect. Per fax op (+31) 20 4977387, per e-mail naar edwin@gardenconnect.com of per post

Nadere informatie

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent.

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VAN READY TO RENT B.V. Definities: Ready to Rent B.V. hierna te noemen: Ready to Rent Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Ready to Rent opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 Partijen: Perceel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Productgroep: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum), gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de verhuur, de plaatsing,

Nadere informatie

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad Selectieleidraad Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement Selectieleidraad Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Doel selectieleidraad... 1 2 Selectieprocedure...

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) (concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) datum:.. BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Haarlemmermeer Cluster

Nadere informatie

Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1

Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1 Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1 De Concept Raamovereenkomst is tezamen met de Offerteleidraad gepubliceerd. GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST HOLLANDS NOORDEN CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

Inkoop Concept Nadere overeenkomst

Inkoop Concept Nadere overeenkomst Inkoop Concept Nadere overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage B Kenmerk 201500114.137.013 Betreft

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

AANBESTEDINGSDOCUMENT. Europese aanbesteding ICT infrastructuur. Ten behoeve van. De gemeente Anna Paulowna

AANBESTEDINGSDOCUMENT. Europese aanbesteding ICT infrastructuur. Ten behoeve van. De gemeente Anna Paulowna AANBESTEDINGSDOCUMENT Europese aanbesteding ICT infrastructuur Ten behoeve van De gemeente Anna Paulowna Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1 kenmerk 110.0013131 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de turnkey realisatie van

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST Aanbrengen en onderhoud Hekwerken. Gemeente Haarlemmermeer. <naam en vestigingsplaats>

RAAMOVEREENKOMST Aanbrengen en onderhoud Hekwerken. Gemeente Haarlemmermeer. <naam en vestigingsplaats> 1 van 6 RAAMOVEREENKOMST Aanbrengen en onderhoud Hekwerken TUSSEN Gemeente Haarlemmermeer en Bestek 15-037 Ref. 2015-117 2 van 6 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie