Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Definities Inleiding Oasen N.V Het voorzieningsgebied van Oasen De Opdracht Inleiding Doel van de aanbesteding Achtergronden / Toelichting dienstverlening Out of scope dienstverlening Diversen Planning Eisen SLA Beschrijving van de aanbesteding Contactpersonen De Overeenkomst Aanbestedingsdocument en procedure Planning Inlichtingen Voorbehouden Inschrijving Indienen van de Inschrijving Aanvulling van de Inschrijving Ongeldige Inschrijvingen Gestanddoening Beoordeling Inschrijvingen en gunning Beoordelingsprocedure Gunning Informatieverstrekking aan Inschrijvers Uitsluitinggronden en Selectiecriteria Algemeen Uitsluitinggronden en minimumeisen algemeen Eisen inzake financiële en economische draagkracht Voorwaarden voor gunning en gunningcriteria Voorwaarden voor gunning Laagste prijs Prijs Rechtsbescherming/overige bepalingen Termijnen Bevoegde rechter Geen kostenvergoeding Voertaal Vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens Diversen BIJLAGE 19 Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 2 van 30

3 MA 1 Inschrijfformulier MA 2 Algemene Verklaring MA 5 Uittreksel Kamer van Koophandel MA 9 Verklaring belastingdienst MA 10 Conformiteitverklaring Programma van Eisen MF 3 Verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering GA 3 Inschrijfbiljet Overzicht totale kosten per onderdeel BIJLAGE 3 OVEREENKOMST (separaat document Format Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 3 van 30

4 1 Algemeen 1.1. Definities In dit document worden gedefinieerde begrippen met een beginhoofdletter aangeduid en als volgt gedefinieerd: Aanbestedende Dienst Oasen NV, gevestigd aan de Nieuwe Gouwe O.Z 3 te Gouda (2801 SB); Aanbestedingsdocument Dit document met de bijbehorende bijlagen; Bestek Programma van Eisen Gunningbeslissing De keuze van de Aanbestedende Dienst voor de Inschrijver aan wie hij voornemens is een Opdracht te gunnen. Deze mededeling houdt geen aanvaarding in van een aanbod van een Inschrijver. Aan deze beslissing kunnen geen rechten worden ontleend; Inschrijver De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving doet: - de ondernemer die zelfstandig inschrijft; - de Combinatie van ondernemers of de hoofdaannemer. De hoedanigheid van Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure; Inschrijving Een aanbieding, inclusief de bijbehorende bescheiden, van een Inschrijver; Nota van inlichtingen Een schriftelijke weergave ten aanzien van het Aanbestedingsdocument en bijlagen verstrekte inlichtingen; Opdracht De Opdracht zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en bijlagen; Overeenkomst De als Bijlage 03 bijgevoegde Overeenkomst zoals (eventueel) gewijzigd bij Nota van Inlichtingen; Opdrachtnemer De Inschrijver aan wie de Opdracht is verleend; Opdrachtgever De Aanbestedende Dienst. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 4 van 30

5 2 Inleiding 2.1. Oasen N.V. Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. We zorgen op duurzame wijze voor drinkwater voor onze klanten. De volksgezondheid staat daarbij voorop. We hanteren hoge standaarden voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater en handelen doelmatig en klantgericht. Dat bereiken we door continue ontwikkeling en interactie met onze omgeving. Volksgezondheid We zien volksgezondheid als de belangrijkste kernwaarde in ons bestaan als drinkwaterbedrijf. Deze kernwaarde zorgt ervoor dat we ernaar streven om onze klanten altijd drinkwater te leveren van een onberispelijke kwaliteit. Maatschappelijk De laatste jaren heeft Oasen zich nadrukkelijk gepositioneerd als een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Oasen wil doorgaan op die ingeslagen weg. Onze maatschappelijke rol zien we terug in de relatie met onze aandeelhouders, de gemeenten in ons voorzieninggebied. Zij zijn de eigenaren van ons bedrijf. Zij gedragen zich als een publieke aandeelhouder, die er op toeziet dat wij onze publieke taak goed en efficiënt uitvoeren. De gemeente vertegenwoordigt haar burgers, die tegelijkertijd onze gebonden klanten zijn. Duurzaamheid Wij zijn een bedrijf dat van nature een sterke relatie heeft met het milieu om ons heen. We winnen een natuurproduct, dat gevoelig is voor milieuvervuiling. We hebben 4000 kilometer aan leidingen in de bodem liggen die beïnvloed worden door menselijke en natuurlijke activiteit. Zaken als klimaatverandering beïnvloeden nu al de kwaliteit van onze grondstof, qua temperatuur en verzilting. En we hebben door ons gebruik van grondstoffen ook zelf effect op het milieu. We zijn een bedrijf dat nog een lange toekomst voor zich heeft en een belangrijke rol speelt in de toekomst van onze samenleving. Transparant Oasen wil openheid bieden over de bedrijfsvoering. Dat heeft meerdere redenen. De gebondenheid van klanten aan onze dienstverlening werd al genoemd. Door open te communiceren, willen we het vertrouwen verdienen van onze klanten. Door transparant te zijn, vragen we mensen ook om feedback, om een kritische kijk op ons doen en laten. Daar kunnen we als bedrijf alleen maar van leren. Die feedback zoeken we ook actief op. Via onze website bijvoorbeeld. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 5 van 30

6 Visie: Van Tap tot Bron In december 2008 presenteerden we de visienotitie Van Tap to Bron. Hierin leggen we onze toekomstvisie vast. We kiezen ervoor om onze bedrijfsvoering voortaan van Tap tot Bron te bekijken in plaats van de klassieke zienswijze, van Bron tot Watermeter. Het gaat ons uiteindelijk om de druppel die bij de mensen thuis uit de kraan komt. Die moet van onberispelijke kwaliteit zijn. Hoe die druppel er komt is belangrijk, maar staat niet centraal in onze visie. Onze betrokkenheid gaat verder dan onze wettelijke plicht. Die loopt namelijk tot aan de watermeter. Dit betekent bijvoorbeeld dat we onze klanten de komende jaren actief gaan voorlichten over drinkwaterkwaliteit in de woning, dus na de watermeter Het voorzieningsgebied van Oasen Het voorzieningsgebied is gelegen in het oostelijk deel van de provincie Zuid- Holland en beslaat een totale grondoppervlakte van 1115 km² met circa inwoners in 33 gemeenten (zie overzicht 1). De infrastructuur bestaat uit een tiental zuiveringsstations met bijbehorende oevergrondwaterwinningen en duizenden kilometers distributieleidingen met een aantal distributie-units (kelders en watertorens). Jaarlijks levert Oasen zo n 47 miljoen m 3 schoon drinkwater. Bij de bereiding van drinkwater worden geen chloor of andere oxidatiemiddelen gebruikt. Op enkele punten vindt inkoop van drinkwater plaats. Lees meer over ons voorzieningsgebied op onder het tabblad Over Oasen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 6 van 30

7 3 De Opdracht 3.1. Inleiding Alle informatie behorende bij onderhavige aanbesteding is opgenomen in dit Aanbestedingsdocument. Dit Aanbestedingsdocument is onder meer bedoeld om: de Inschrijver een beeld te geven van de aard van de Opdracht en de aanbestedingsprocedure; duidelijk te maken op welke wijze de Inschrijver zijn Inschrijving dient in te dienen; inzicht te bieden in de wijze waarop selectie en gunning plaatsvinden. Inschrijvers worden hierbij uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een Inschrijving te doen met inachtneming van de voorwaarden die in dit Aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen zijn geformuleerd Doel van de aanbesteding Het doel van deze aanbesteding is het komen tot een overeenkomst met één Inschrijver. De Inschrijver gaat de website van drinkwaterbedrijf Oasen vernieuwen en in beheer nemen. De opdrachtgever wil hiervoor van de Inschrijver een aanbieding op basis van fixed price, fixed date en fixed functionality Achtergronden / Toelichting dienstverlening De werkzaamheden voor de Aanbestedende Dienst zijn op hoofdlijnen: A. Nabouwen nieuw grafisch ontwerp (gemaakt door LBi Lost Boys); De benodigde bestanden hiervoor worden bijgevoegd in de aanbesteding. Dit betreft het visuele ontwerp (tot en met.psd bestanden, geen.html) en een UX document waarin staat beschreven hoe de website precies werkt. De Inschrijver bouwt het visuele ontwerp na in.html. B. Overbouwen alle functionaliteiten en technische specificaties huidige website (SP2007) naar nieuwe website (SP2010); De broncode van de huidige website is bijgevoegd bij dit aanbestedingsdocument in bijlage 1. De functionele ontwerpen van alle modules op de website zijn bijgevoegd in bijlage 2. De huidige modules (webparts) op de website zijn gebouwd in.net. Opdrachtgever wil deze modules zoveel mogelijk as is migreren naar de nieuwe website. De Inschrijver past wel de grafische look & feel van de modules aan (op basis van het nieuwe grafische ontwerp). Inschrijver richt ook de redactieomgeving (SharePoint 2010) van de nieuwe website in. C. Optioneel: Migreren van alle content in de huidige site naar de nieuwe website; Hieronder valt alles dat op de website staat (teksten modules, nieuwsberichten, pagina s, foto s, bestanden, links etc.). Dit is vrij veel informatie, zie voor een overzicht hiervan de huidige website op Alle informatie (content als pagina s, documenten, links etc.) die op de huidige website staat komt in de nieuwe website op een andere plek te staan, omdat de nieuwe website volgens een andere structuur werkt. Het toevoegen van tags aan de bestaande content hoort niet bij de opdracht. Op dit moment bevat de content op de website geen tags, die zal de Opdrachtgever later zelf gaan toevoegen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 7 van 30

8 Wanneer de migratie van de content erg veel werk wordt voor de Inschrijver (in tijd en geld), kan de Opdrachtgever besluiten om dit deel van het project zelf te doen. De Opdrachtgever wil wel een prijsopgave voor het migreren van de content. Inschrijver geeft in de aanbieding aan wat de voor- en nadelen zijn van het wel of niet migreren van de content door de opdrachtgever. D. In beheer nemen SP2010 server met daarop de site (SLA afspreken). De Inschrijver neemt de website van de Opdrachtgever in beheer (de server(s) blijft fysiek bij de Opdrachtgever staan). Hiervoor sluiten Opdrachtgever en Inschrijver een Service Level Agreement (SLA) af. Deze SLA moet voldoen aan de voorwaarden die Opdrachtgever onder 3.7 stelt. Een voorbeeld van de SLA-calls over 2010 (huidige SLA) is opgenomen in bijlage Out of scope dienstverlening Buiten de scope vallen: Hardware: de benodigde server(s) worden door Opdrachtgever zelf aangeschaft; Licenties: Opdrachtgever schaft zelf de licenties voor SharePoint 2010 Enterprise Edition aan; Grafisch ontwerpen van de website: het design is al gemaakt door LBi Lost Boys (tot en met.psd-bestanden); Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten (in bestaande of nieuwe modules): Opdrachtgever wil de huidige website qua werking van modules as is laten overbouwen (migreren) in SharePoint Diversen Programma van eisen Het volledige programma van eisen is opgenomen onder MA 10 Conformiteitverklaring Programma van Eisen Projectorganisatie opdrachtgever De projectorganisatie bij de opdrachtgever ziet er als volgt uit: Opdrachtgever: Jeroen Schmaal Projectleider: Joost van Luijt Specialist functioneel beheer website: Jordy Beugeling Weging Aanbestedende dienst De opdrachtgever zal in de aanbieding van de Inschrijver onderdeel B Overbouwen alle functionaliteiten en technische specificaties huidige website (SP2007) naar nieuwe website (SP2010) het zwaarst laten meewegen. Dit omdat dit onderdeel naar verwachting de grootste tijdinvestering zal kosten Informatievraag over duurzaamheid en milieu Opdrachtgever vraagt de Inschrijver om in de aanbieding een paragraaf in hoofdstuk 1 op te nemen waarin Inschrijver meer vertelt over de initiatieven (en eventueel certificaten) van het bedrijf van de Inschrijver op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het antwoord blijft overigens volstrekt buiten beschouwing bij de inschrijving Communicatie over de aanbesteding De Opdrachtgever zal dit aanbestedingsdocument ter informatie ook op de website van Oasen plaatsen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 8 van 30

9 3.6. Planning De planning van de aanbesteding is opgenomen onder 4.4 Planning Eisen SLA Aan de SLA (onderdeel D. en zie ook eisen onder MA 10 Conformiteitverklaring Programma van Eisen ) zijn responsetijden verbonden. Deze zijn als volgt: Prioriteiten Prioriteit Hoog (1) Toelichting storing - Storing van een klantmodule (meterstand, post per /sms bij calamiteit, ideal) - Website niet meer toegankelijk Medium (2) - Storing aan nieuwsvoorziening - Storing van de verhuizingen module - Afwijking van lay-out / huisstijl - Storing van watermeter / watergrafiek - Storing in het CMS van SharePoint 2010 (redactie) Laag (3) - alle overige storingen Responsetijden Prioriteit Responsetijden Prio 1 < 1 uur (op basis van 24/7) Prio 2 Prio 3 < 1 dag (op basis van kalenderdagen) < 3 dagen (op basis van kalenderdagen) Hersteltijden Prioriteit Hersteltijden 95% Hersteltijden 100% Prio 1 < 4 uur (op basis van klokuren) < 8 uur (op basis van klokuren) Prio 2 < 2 kalenderdagen < 3 kalenderdagen Prio 3 < 4 kalenderdagen < 5 kalenderdagen Overschrijdingen responsetijden Bij het niet halen van bovengenoemde hersteltijden zal een boeteclausule in werkingtreden. Meting (via de service desk applicatie) hiervan zal tijdens de evaluatie worden meegenomen. Bij het niet halen van Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 9 van 30

10 de afgesproken responsetijden zal de Opdrachtgever voor prio 1 25% van het maandbedrag (exclusief BTW) en voor prio 2 en prio 3 10% van het maandbedrag (exclusief BTW) in uren van Inschrijver krijgen, die in hetzelfde jaar gebruikt kunnen worden voor het doorvoeren van wijzigingen aan de website. Indien de bovenstaande hersteltijd niet gehaald kan worden en het betreft een storing waardoor het gebruik van de website of de klantmodules niet meer mogelijk is, dan zal in overleg met de Opdrachtgever en na toestemming van Opdrachtgever de back-up van de vorige dag teruggezet worden. Als een storing veroorzaakt wordt door software van derden (bijv. Microsoft) dan gelden de bovenstaande hersteltijden niet. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 10 van 30

11 4 Beschrijving van de aanbesteding 4.1. Contactpersonen Vanuit de Aanbestedende Dienst zal tijdens het aanbestedingstraject één contactpersoon optreden met betrekking tot deze aanbesteding, zijnde: de heer Joost van Luijt, projectleider van de aanbestedende dienst; bij afwezigheid treedt de heer Jeroen Schmaal, opdrachtgever van de aanbestedende dienst op als plaatsvervanger Alle communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt via gericht aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst of diens plaatsvervanger Indien een Inschrijver technische problemen ervaart dan kan de Inschrijver contact opnemen met Joost van Luijt: De Overeenkomst Op de uitvoering van de Opdracht zijn de als Bijlage 3 bijgevoegde Overeenkomst en de inkoopvoorwaarden van de Opdrachtnemer van toepassing. De Aanbestedende Dienst zal van deze Overeenkomst gebruik maken. De Inschrijving met bijbehorende prijzen dient daarom gebaseerd te zijn op deze Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst bij Nota van Inlichtingen is aangepast. In dat geval dient de laatste versie van de Overeenkomst (die per Nota van Inlichtingen is aangepast) als uitgangspunt voor de Inschrijving te worden genomen Indien Inschrijver bepaalde verbetervoorstellen heeft of vragen ten aanzien van de inhoud van dit aanbestedingsdocument, dan dienen deze tijdig te worden voorgelegd zodat eventuele aanpassingen kunnen worden opgenomen in een Nota van Inlichtingen De algemene leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden van de Inschrijver zijn expliciet uitgesloten Aanbestedingsdocument en procedure De aanbesteding bestaat uit één fase, dat wil zeggen de aanmelding en de Inschrijving tegelijkertijd plaats vinden. Ondernemers worden uitgenodigd om via een Inschrijving te doen op basis van het onderhavige Aanbestedingsdocument en bijlagen. Aan de hand van de gunningcriteria opgenomen in dit Aanbestedingsdocument bepaalt de Aanbestedende Dienst aan welke Inschrijver de Opdracht wordt gegund Dit Aanbestedingsdocument beschrijft de voorschriften die op de aanbestedingsprocedure van toepassing zijn Degene die tegenover de Aanbestedende Dienst blijk heeft gegeven een Inschrijving te doen wordt geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid en inhoud van dit Aanbestedingsdocument Planning Onderwerp Datum 1. Verzenden aanbesteding 12 november Uiterste termijn voor het indienen van vragen en opmerkingen over het Aanbestedingsdocument en bijlagen, waaronder de Overeenkomst ten behoeve van de eerste Nota van Inlichtingen 19 november 12:00 uur Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 11 van 30

12 Onderwerp 3. Uiterste termijn verzenden eerste Nota van inlichtingen door de Aanbestedende Dienst aan alle Inschrijvers Datum 23 november 12:00 uur 4. Uiterste termijn voor het indienen van vragen en opmerkingen over het Aanbestedingsdocument en bijlagen, waaronder de Overeenkomst ten behoeve van de tweede Nota van Inlichtingen 5. Uiterste termijn verzenden tweede Nota van inlichtingen door de Aanbestedende Dienst aan alle Inschrijvers 29 november 12:00 uur 2 december 12:00 uur 6. Sluitingstermijn Inschrijvingen 10 december 12:00 uur 7. Opening door Opdrachtgever van de Inschrijvingen 10 december 13:00 uur 8. Evaluatie van Inschrijvingen door de Aanbestedende Dienst 1 week 9. Gunningbeslissing 15 december Ondertekening Overeenkomst In overleg met begunstigde nader te bepalen. 11. Startdatum project week 2, De bovengenoemde data met betrekking tot de Gunningbeslissing en ingangsdatum Overeenkomst dienen de Aanbestedende Dienst tot leidraad en binden de Aanbestedende Dienst derhalve niet De Aanbestedende Dienst is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen, met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen. Indien wijziging van de tijdsplanning hiertoe aanleiding geeft, kan mogelijk de ingangsdatum van de Overeenkomst daartoe worden aangepast Een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt verlengd naar de eerstvolgende dag die niet is een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag Inlichtingen Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen via te geschieden Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen voor de Aanbestedende Dienst niet in behandeling worden genomen Voorbehouden De Aanbestedende Dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor (het betreft geen limitatieve opsomming): de procedure tussentijds om haar (zijn) moverende redenen op te schorten of af te breken: de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen); de Gunningbeslissing in te trekken en/of te herzien; de Opdracht niet te Gunnen; indien een of meerdere situaties als hiervoor omschreven zich voordoen, dan kan de Inschrijver hieraan geen rechten ontlenen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 12 van 30

13 5 Inschrijving 5.1. Indienen van de Inschrijving De sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving is 10 december 2010 om 12:00 uur Opening van de binnengekomen Inschrijvingen zal op 10 december 2010 om 13:00 uur plaatsvinden De Inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument en bijlagen Aanvulling van de Inschrijving Een Inschrijver kan zijn Inschrijving na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen, aanvullen en/of verduidelijken, tenzij de Aanbestedende Dienst daartoe een verzoek heeft gedaan. Aan een zodanig verzoek kan door de Inschrijver geen aanspraak op de Opdracht worden ontleend De Aanbestedende Dienst kan verlangen dat de Inschrijver zijn Inschrijving nader toelicht, aanvult en/of voorziet van ondersteunende bescheiden. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er geen sprake is van een herkansing. Een verduidelijking of een aanvulling veronderstelt dat de Inschrijving inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de Inschrijver zijn Inschrijving uitsluitend op de gevraagde onderdelen nader concretiseert zodat de Aanbestedende Dienst een duidelijker beeld heeft van hetgeen is aangeboden Ongeldige Inschrijvingen Een Inschrijving die niet voldoet aan de eisen en de voorwaarden zoals gesteld in het Aanbestedingsdocument en bijlagen is ongeldig De Inschrijver dient bij de Inschrijving een verklaring te overleggen conform het format van de als Bijlage MA 2 ( Algemene verklaring ) gevoegde verklaring dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord en geen valse gegevens zijn verstrekt. De Inschrijving is ongeldig indien zij niet naar waarheid is ingevuld Gestanddoening De Inschrijver moet zijn Inschrijving(en) gestand doen gedurende 30 dagen na de dag, waarop de opening van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden De Aanbestedende Dienst kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kunnen geen aanspraken op gunning worden ontleend. Indien verlenging door de Inschrijver wordt geweigerd, dan kan zijn Inschrijving ter zijde worden gelegd. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 13 van 30

14 6 Beoordeling Inschrijvingen en gunning 6.1. Beoordelingsprocedure De beoordelingsprocedure bestaat uit één ronde. Hierin wordt beoordeeld of de Inschrijving voldoet aan de gestelde minimumeisen Indien de Inschrijving voldoet wordt de Inschrijving gewaardeerd op basis van de in hoofdstuk 8 omschreven voorwaarden voor gunning en gunningcriteria. Deze ronde van de beoordelingsprocedure wordt ook wel aangeduid met de gunningfase Gunning De Gunning van de Opdracht komt, na het doorlopen van de gunningfase, tot stand door de Gunningbeslissing De Gunningbeslissing houdt geen aanvaarding in van een aanbod van de Inschrijver. Aan de Gunningbeslissing kunnen geen rechten worden ontleend. De Aanbestedende Dienst kan derhalve terugkomen op de Gunningbeslissing, zonder dat de Inschrijver aan wie zij voornemens is te gunnen aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. Dit kan zich voordoen indien de Aanbestedende Dienst zelf gebreken in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd dan wel naar aanleiding van bezwaar van een Inschrijver. De uitkomst van een eventueel aanhangig gemaakt kort geding hoeft niet te worden afgewacht voor het intrekken of wijzigen van een Gunningbeslissing Informatieverstrekking aan Inschrijvers De Aanbestedende Dienst stelt de Inschrijvers zo spoedig mogelijk per in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de Opdracht, met inbegrip van de redenen waarom hij eventueel heeft besloten een Opdracht niet op te dragen dan wel de procedure opnieuw te beginnen. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 14 van 30

15 7 Uitsluitinggronden en Selectiecriteria 7.1. Algemeen De Inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden voor gunning en gunningcriteria indien de Inschrijver, naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst, tijdig heeft aangetoond te voldoen aan de in dit hoofdstuk gestelde minimumeisen met betrekking tot de beroepsbekwaamheid, de technische bekwaamheid en overige minimumeisen De selectiecriteria waaraan de Inschrijver moet voldoen om mee te dingen naar de onderhavige Opdracht zijn hieronder opgesomd. Bij de Inschrijving dienen de hieronder genoemde bijlagen aangeleverd te worden zodat beoordeeld kan worden of er aan de selectiecriteria is voldaan. De bijlagen en de vereiste documenten dienen ondertekend te zijn door een vertegenwoordiger die ter zake de Inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt Onderstaande bijlagen worden door de Aanbestedende Dienst per beschikbaar gesteld bij de inschrijving. Bijlage MA 1 MA 2 MA 5 MA 9 MA 10 Bijlage Minimumeisen Algemeen Inschrijfformulier Algemene verklaring Uittreksel Kamer van Koophandel Verklaring belastingdienst Conformiteitverklaring Programma van Eisen Minimumeisen Financiële en economische draagkracht MF 3 Verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 7.2. Uitsluitinggronden en minimumeisen algemeen De Inschrijver vult het Inschrijfformulier (MA 1) in en voegt dit als verplichte bijlage aan de Inschrijving toe In de algemene verklaring (MA 2) dient de Inschrijver onder meer te verklaren dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord, hij zich heeft verdiept in de selectie- en gunningsystematiek en dat de ondertekenaar de Inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt De Inschrijver dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel (MA 5) te overleggen. De Inschrijver dient (indien wettelijk voorgeschreven) ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land waar hij is gevestigd, waarin is aangegeven wie namens de onderneming bevoegd is de Inschrijving te ondertekenen. Indien de ondertekening geschiedt door een ander dan vermeld in het register dient tevens (een kopie van) de daartoe vereiste volmacht te worden gevoegd. Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van indienen van de Inschrijving De Inschrijver dient een verklaring van de belastingdienst (MA 9) te overleggen waarin door de belastingdienst wordt verklaard dat alle verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies zijn betaald. De verklaring dient door de belastingdienst ondertekend te zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Inschrijving In de conformiteitverklaring Programma van Eisen (MA 10) dient de Inschrijver bij de eisen per onderdeel te bevestigen dat hij hieraan kan voldoen. Indien uit deze beschrijving blijkt dat de Inschrijver feitelijk niet aan de gestelde eis kan of zal voldoen, dan is zijn Inschrijving ongeldig. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 15 van 30

16 7.3. Eisen inzake financiële en economische draagkracht In de verklaring bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (MF 3) verklaart de Inschrijver onder meer te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal per jaar dan wel bereid te zijn bij gunning een dergelijke verzekering af te sluiten. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 16 van 30

17 8 Voorwaarden voor gunning en gunningcriteria 8.1. Voorwaarden voor gunning Gunning vindt plaats aan de Inschrijver die: a. niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan de uitsluitinggronden en minimumeisen; en b. onvoorwaardelijk instemt met de voorwaarden voor gunning; en c. de laagste prijs heeft ingediend Voor de beoordeling van de Inschrijving op basis van het gunningcriterium laagste prijs komen alleen die Inschrijvingen in aanmerking waaruit instemming met de volgende voorwaarden voor gunning blijkt: a. onvoorwaardelijke instemming met de voorwaarden waaronder deze opdracht zal worden gegund;. b. Onvoorwaardelijke instemming met alle minimumeisen zoals gesteld in Bijlage MA 10 (Programma van Eisen) Bij de Inschrijving dient met betrekking tot diverse eisen in bijlagen MA 10 een beschrijving te worden bijgevoegd. Indien uit deze beschrijving blijkt dat Inschrijver feitelijk niet aan de gestelde eis kan of zal voldoen, dan is zijn Inschrijving ongeldig Laagste prijs Gunning Gunning vindt plaats aan de Inschrijver die de laagste prijs heeft ingediend. Daarbij zullen de volgende subcriteria in aanmerking worden genomen: Criterium Prijs 100% Weging 8.3. Prijs De prijs wordt uitsluitend beoordeeld indien de Inschrijver geen oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de gunningsystematiek. Op straffe van ongeldigheid van de Inschrijving dienen de navolgende voorwaarden met betrekking tot de aangeboden prijzen in acht te worden genomen: a. prijzen (ook niet op onderdelen) mogen niet worden aangeboden als o (nul) prijzen en dienen te worden aangeboden in Euro s (2 decimalen achter de komma); b. er mogen geen negatieve prijzen worden aangeboden; c. op elk gevraagd onderdeel moet een prijs worden aangeboden. De Inschrijver dient zich te realiseren dat voor die prijs dat onderdeel moet kunnen worden afgenomen; d. er moeten reële prijzen worden aangeboden In de aangeboden prijs per onderdeel moeten alle elementen van de Opdracht zijn opgenomen die zijn vereist volgens het Programma van Eisen Degene met de laagste prijs scoort het hoogste percentage (100%). De score van de overige Inschrijvers wordt bepaald door het procentuele prijsverschil volgens de volgende formule: Score = (laagste prijs /aangeboden prijs x 100) De Inschrijver die de hoogste totaalscore heeft behaald is de Inschrijver met de laagste prijs. Aan deze Inschrijver wordt de Opdracht gegund. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 17 van 30

18 9 Rechtsbescherming/overige bepalingen 9.1. Termijnen Een Inschrijver die een bodemgeschil aanhangig wenst te maken dient dit niet later dan 90 dagen na de datum van de Gunningbeslissing aanhangig te maken op straffe van niet ontvankelijkheid, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na verloop van deze termijn is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van 90 dagen in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken Bevoegde rechter Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (Voorzieningen)rechter in het arrondissement waar de Aanbestedende Dienst is gevestigd Geen kostenvergoeding De door een Inschrijver gemaakte kosten in verband met de deelname aan de aanbestedingsprocedure worden niet vergoed. Hieronder zijn tevens begrepen de kosten voor de Inschrijver in verband met verificatie door de Aanbestedende Dienst en de kosten voor de Inschrijver in verband met de uitvoering van eventuele referentiebezoeken Voertaal De voertaal in de aanbestedingsprocedure is Nederlands. De bij de Inschrijving te verstrekken documenten moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld met uitzondering van eventuele technische documentatie (niet zijnde de gebruikershandleiding) welke in het Engels mag worden verstrekt Vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens De Aanbestedende Dienst zal al haar in het kader van de aanbesteding door de Inschrijver verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en zal aan een afgewezen Inschrijver geen inzage verstrekken (in delen van) de Inschrijving van andere Inschrijvers, behoudens wanneer een wettelijke verplichting tot openbaarmaking hiertoe bestaat en behoudens wanneer een Inschrijver instemt met openbaarmaking van door hem verstrekte gegevens Dit Aanbestedingsdocument met bijlagen bevat vertrouwelijke informatie en dient als zodanig te worden behandeld door de ontvanger. De onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door de ontvanger in het kader van deze aanbestedingsprocedure. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan Diversen Tijdens deze aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde Nota s van Inlichtingen en de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument, de Nota s van Inlichtingen in rangorde vóór gaan op de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument Indien Nota s van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen deelnemers aan de aanbestedingsprocedure de Aanbestedende Dienst zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 18 van 30

19 BIJLAGE MA 1 Inschrijfformulier A Algemeen Naam van de onderneming: Vestigingsadres: Postcode en plaats: Land: Telefoonnummer: Telefaxnummer: Rechtsvorm van de onderneming: Contactpersoon van de onderneming: adres van de contactpersoon: Ondertekening Datum: Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger: Handtekening: Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 19 van 30

20 MA 2 Algemene Verklaring Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van de bewijzen en verklaringen, geen valse gegevens te hebben verstrekt. Ondergetekende verklaart in te stemmen met de inhoud van het Aanbestedingsdocument en in het bijzonder met de wijze van beoordeling van de selectie-eisen en criteria. Ondergetekende verklaart dat hij zich heeft verdiept in de onderliggende behoeftes (waaronder begrepen het Programma van Eisen en de Overeenkomst) van de Aanbestedende Dienst en de gehanteerde selectie- en gunningsystematiek en dat hij ter zake de nodige vragen heeft gesteld en inlichtingen heeft ingewonnen. Ondergetekende garandeert dat de opdracht kan worden uitgevoerd conform zijn Inschrijving en dat geen oneigenlijk gebruik is gemaakt van de door de aanbestedende dienst gehanteerde selectie- en/of gunning(systematiek). Tevens dient ondergetekende te garanderen dat zijn Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Inschrijver. De Inschrijving is ongeldig indien zij niet naar waarheid is ingevuld of niet rechtsgeldig is ondertekend. Ondertekening Datum: Naam organisatie: Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger: Handtekening: Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 20 van 30

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Kenmerk GGDHVB-WCS-14232 Status Definitief Datum 8 oktober 2014 CPV code(s)

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie