Voortgangsrapport Curieus vzw. Voortgangsrapport Pagina 1 van 272

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport Curieus vzw. Voortgangsrapport 2014-2015. Pagina 1 van 272"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport Pagina 1 van 272

2 Voortgangsrapport Pagina 2 van 272

3 1 INLEIDING Voorwoord door de na:onale coördinator 7 2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 12 3 ONDERNOMEN EN GEPLANDE ACTIES IN HET KADER VAN HET BELEIDSPLAN SD1 OD 1.1 OD 1.2 OD 1.3 OD 1.4 OD 1.5 OD 1.6 OD 1.7 OD 1.8 OD 1.9 OD 1.10 OD 1.11 OD 1.12 Ac:viteiten- /projectenaanbod Curieus versterkt haar bovenlokale ac:viteitenwerking ten opzichte van de vorige beleidsperiode. Steeds open voor het grote publiek, maar met extra aandacht voor de inbreng van haar lokale vrijwilligers in de uitwerking van deze ac:viteiten. Daarnaast speelt Curieus in 2015 crea:ef, open en flexibel in op nieuwe maatschappelijke trends bij minimum de hel[ van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 19 Elke provincie ontwikkelt en organiseert jaarlijks minstens vijf eigen bovenlokale ac:viteiten/projecten, die openstaan voor het grote publiek. 21 Bij het organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten richt de organisa:e zich al:jd naar het grote publiek, hetgeen zich uit in de manier waarop ze deze ac:viteiten kenbaar maakt. 35 In het ontwikkelen en organiseren van de bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt een spreiding over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk nagestreefd. 39 Minstens tweejaarlijks maken de provincies gebruik van publieke ruimtes bij de uitwerking van één van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 41 De na:onale werking van Curieus ontwikkelt en organiseert jaarlijks een aanvullend ac:viteitenaanbod, waarop de provinciale en gewestelijke werking intekent. Dit aanbod bestaat uit jaarlijks terugkerende en wisselende ac:viteiten/projecten. Ook dit aanvullend ac:viteitenaanbod staat open voor het grote publiek en is verspreid over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk, waarbij jaarlijks minstens één ac:viteit/project voor elk van de vier func:es wordt uitgewerkt en aangeboden. 45 Minstens de helr van de bovenlokale ac:viteiten/projecten op provinciaal en na:onaal niveau zal in 2015 inspelen op nieuwe maatschappelijke trends. 62 Succesvolle lokale ac:viteiten worden vanaf 2011 gebundeld, gecommuniceerd en uitgewisseld via een online databank, die toegankelijk is voor alle vrijwilligers. 68 De provinciale en gewestelijke werkingen bieden jaarlijks kant- en- klare typeac:viteiten aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen aan. 71 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in het kiezen, uitwerken en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 75 Bij het ontwikkelen en organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale (bovenlokale) ac:viteiten/ projecten wordt steeds gewaakt over de laagdrempeligheid. 76 Alle losse ini:a:even die op dit moment bestaan rond het voeren van een IKZ- beleid t.a.v. het ac:viteitenaanbod worden in 2013 gebundeld en gestructureerd in een IKZ- plan. 81 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt steeds gewaakt over het ecologische karakter van de ac:viteiten 85 SD2 OD 2.1 Samenwerking In 2015 kiest Curieus bij de uitwerking van haar ac:viteiten- /projectaanbod bewust voor een doorgedreven samenwerking met externe partners en beschikt ze daarbij over een uitgebreid netwerk dat ze ac:ef onderhoudt. 89 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteiten/projecten werkt Curieus samen met externe partners. 91 Pagina 3 van 272

4 OD 2.2 Elke provincie neemt jaarlijks minstens twee keer deel aan een ac:viteit van een andere culturele actor (bv. tentoonstellingen, wandelingen, bezoeken, ). 97 OD 2.3 OD 2.4 Curieus wordt een ac:ef netwerkende organisa:e. In 2015 werken de lokale afdelingen in minstens 1/3de van hun ac:viteiten samen met een externe partner SD3 OD 3.1 OD 3.2 OD 3.3 OD 3.4 OD 3.5 Doelgroepenbeleid In 2015 speelt Curieus beter in op de samenstelling van haar Curieusvrijwilligers en - deelnemers en bereikt ze een betere afspiegeling van de maatschappij. Daarbij besteedt Curieus aandacht aan specifieke doelgroepen en werkt ze in minstens de hel[ van haar projecten volgens een inclusieve werking. 105 Tegen eind 2012 beschikt Curieus op na:onaal en provinciaal/gewestelijk niveau over een geïntegreerd en performant online registra:esysteem voor al haar vrijwilligers en deelnemers. 107 Tegen eind 2013 (na één jaar werken met het nieuwe registra:esysteem) heer Curieus een duidelijk en meetbaar beeld van wie haar vrijwilligers- en - deelnemers zijn (opleiding, leerijd, interesses, achtergronden, gender, etnische achtergrond, ), waardoor ze een doelgroepenbeleid kan voeren in haar interne communica:e, vrijwilligerswerking en - werving en haar ac:viteiten/projecten. 108 Tegen eind 2014 koppelt Curieus haar volledige interne en externe communica:e aan haar registra:esysteem voor vrijwilligers en deelnemers. 109 In de ac:viteiten- /projectwerking wordt de aandacht voor specifieke doelgroepen stelselma:g opgedreven, met extra aandacht voor jongvolwassenen, medioren/senioren, kansengroepen en allochtonen. 110 Inclusief werken wordt bij Curieus steeds meer de maatstaf. In 2015 streer Curieus in minstens de helr van al haar ac:viteiten/projecten naar een deelname van àlle doelgroepen en werkt ze bewust aan het wegnemen van drempels voor bepaalde doelgroepen. 111 SD4 OD 4.1 OD 4.2 OD 4.3 OD 4.4 OD 4.5 OD 4.6 Vrijwilligerswerking In 2015 hee[ Curieus een ac:eve vrijwilligerswerking waarbij de nadruk ligt op par:cipa:e, uitwisseling en openheid, en wordt elke lokale Curieusafdeling bewust tot zelfredzaamheid ges:muleerd. 114 In 2011 wordt een werkgroep Vrijwilligerswerking gelanceerd, die tegen eind 2012 de lijnen uitzet voor een vernieuwde vrijwilligerswerking van Curieus, waarin zelfredzaamheid centraal staat. 116 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in de prak:sche uitwerking van het provinciale/ gewestelijke en na:onale vrijwilligersbeleid, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 119 De provinciale/gewestelijke Curieuswerking is een reservoir aan exper:se waar afdelingen uit kunnen puben om zélf aan de slag te gaan en werkt behoeregericht, coachend en op maat voor haar afdelingen en vrijwilligers. 125 Curieus biedt op een ac:eve en gestructureerde manier organisatorische, administra:eve, logis:eke en communica:eve ondersteuning aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen en beloont haar vrijwilligers regelma:g. 130 De lokale vrijwilligers worden permanent geïnformeerd over het na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteitenaanbod via regionale nieuwsbrieven en een na:onaal magazine. 137 Jaarlijks wordt in elke provincie minstens één vrijwilligersdag georganiseerd, waarop alle lokale vrijwilligers worden verzameld voor inbreng in de provinciale Curieuswerking, crea:eve brainstorms, opleiding, informa:e, beloning/ bedanking en ontspanning. 140 OD 4.7 Curieus voert een ac:ef onthaalbeleid voor nieuwe vrijwilligers en lokale afdelingen. 143 OD 4.8 De inspanningen om nieuwe ac:eve vrijwilligers te werven via het open ac:viteitenaanbod van Curieus worden stelselma:g opgedreven. 147 OD 4.9 In 2013 wordt de mogelijkheid onderzocht om een (gra:s) vrijwilligers- /lidkaart in te voeren. 150 Pagina 4 van 272

5 SD5 Communica:ebeleid In 2015 is de naamsbekendheid van Curieus verdubbeld ten opzichte van 2012, zodat er meer vrijwilligers en deelnemers par:ciperen aan de ac:viteiten. 151 OD 5.2 Ontwikkelen van een elevator pitch tegen 2012 en hem daarna ac:ef gebruiken in de communica:e 153 OD 5.3 OD 5.4 Streven naar een verdubbeling van de aanwezigheid van Curieus in de na:onale en regionale pers ten opzichte van de vorige beleidsperiode. 154 Bij de ontwikkeling en organisa:e van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten worden externe communica:ekanalen gebruikt. 158 OD 5.5 Behouden van de ac:eve ondersteuning voor lokale vrijwilligers op het vlak van communica:emiddelen. 163 OD 5.6 Jaarlijks neemt elke provincie, alsook het na:onale niveau, minstens drie keer deel aan een publieke manifesta:e waarop ze haar ac:viteitenaanbod bekend maakt bij het grote publiek. 167 OD 5.7 OD 5.8 Het aantal bezoekers aan de na:onale website s:jgt elk jaar met 10% Aanmaken van deelwebsites voor grote projecten OD 5.9 OD 5.10 Het gebruik van web 2.0 in de communica:e wordt stelselma:g verhoogd, met het oog op het bouwen en versterken van een Curieuscommunity. 177 Het gebruik van de Curieushuiss:jl wordt verder versterkt op alle niveaus. Naar aanleiding van het 10- jarig bestaan van Curieus wordt de huiss:jl van de organisa:e opgefrist en extra gepromoot. 180 SD6 OD 6.1 OD 6.2 Personeelsbeleid en structuur In 2015 zijn de professionele werking en structuur van Curieus geop:maliseerd volgens de principes van het nieuwe werken. 182 Werken met duidelijke func:eprofielen en taakbeschrijvingen op elk provinciaal/ gewestelijk secretariaat en op het na:onaal secretariaat. 184 Verder versterken van het systeem van func:oneringsgesprekken op het na:onale en op de provinciale/ gewestelijke secretariaten. 185 OD 6.3 Verder versterken van het VTO- beleid voor de professionele medewerkers. 186 OD 6.4 Verdere versterking van de interne communica:e tussen de medewerkers onderling (na:onaal, provinciaal en gewestelijk). 187 OD 6.5 Blijven streven naar een flexibele structuur die helder blijr voor iedereen TOETSING AAN DE BEOORDELINGSCRITERIA UIT HET DECREET Toepassing van de vier func:es van het SCW - Inhaalbeweging - De vier pijlers van de dagelijkse Curieuswerking - Awoert hokjes - ZomertoerenWinterkuren en andere afdelingsondersteuning - Ambi:e 191 Begeleiding en ontwikkeling van het afdelingswerk en beleid ten aanzien van de vrijwilligers - Logis:ek en communica:eve ondersteuning - Organisatorische en inhoudelijke ondersteuning 1. Overkoepelende projecten 2. Kant- en- klare ac:viteiten - Informa:e delen - De ingeslagen weg 196 Ac:es voor verruiming en verbreding van de par:cipa:e - Waken over laagdrempeligheid * In de kijker * Par:cipa:e vrijwilligers 202 Pagina 5 van 272

6 Ac:es met een landelijk karakter - Ingebed in een veranderende maatschappij 207 Communica:e met de leden * In de kijker * Werkgroep afdelingswerking 208 Aandacht voor culturele diversiteit en interculturaliteit - Ontmoe:ng - Projectaanpak * In de kijker * Debat Beeldvorming en Racisme op VOLTA - Het publiek van vandaag en de vrijwilligers van morgen 212 Samenwerking en netwerkvorming met andere organisa:es - Een gezonde reflex: partners zoeken voor ons verhaal - Meestappen in het verhaal van anderen 216 Het ontwikkelen van vernieuwende en bijzondere ac:viteiten - Moeilijke thema s verpakken in een verfrissend verhaal - De wil en energie om de samenleving te veranderen 218 Zorg voor professionaliteit en professionalisering - Projecten en communica:e - Personeelsbeleid - CRM 220 Rekening houden met de principes van integrale kwaliteitszorg - Ambi:euze plannen, degelijke evalua:es en ruimte voor verbetering - Projectevalua:es - Nieuw beleidsplan 222 Beeld van de doelgroep van de organisa:e - Geïntegreerd registra:esysteem - Open werking - Foto van onze vrijwilligers (december 2014) FINANCIEEL BELEID PERSONEELSBELEID AFDELINGSWERKING LIJST CurieusAFDELINGEN GOEDKEURING DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 271 Pagina 6 van 272

7 1 Inleiding Pagina 7 van 272

8 1. Inleiding - voorwoord door de na:onaal coördinator Een Curieusjaar grand- crû. Zo be:telden we 2013 vorig jaar onbeschaamd in ons voortgangsrapport. En we voegden er fijntjes aan toe dat we het in het daaropvolgende jaar toch wat kalmer aan zouden doen. We hadden onszelf beter moeten kennen. Een rus:g jaar is 2014 niet geworden. We hebben er wél bewust voor gekozen om, zoals we al:jd doen, nieuw gelanceerde ini:a:even te laten rijpen. Zodat de projecten die in 2013 het levenslicht zagen (denk aan: BelBos en Fes:val van de Gelijkheid, onze paradepaardjes), :jd en ruimte kregen om te groeien. En dus gaven we in het najaar van 2014 maar al te enthousiast het startschot voor een tweede edi:e van het BelBos (waarbij we voor elke ingezamelde gsm een boom planten). En gooiden we in december 2014 de deuren open voor het tweede Fes:val van de Gelijkheid. We bouwden verder op vaste waardes: we organiseerden onze 6 de VOLTA en 7 de Slimste Sos quizcircuit. Maar we lanceerden ook een gloednieuw project. Het voorjaar van 2014 werd gedomineerd door go SHOOT it. Een geëngageerde fotowedstrijd waarbij we jong en oud uitdaagden om gelijkheid in beeld te brengen. Een topjury (met klinkende namen als Alex Vanhee, Herman Selleslags, Bieke Depoorter ) had de aartsmoeilijke taak om uit de meer dan 700 inzendingen een selec:e te maken voor een tentoonstelling, waarmee we doorheen de provincies toerden. De projectwerking bouwde in 2014 dus duidelijk voort op stevige fundamenten, die al eerder waren gelegd. Volgens een beproefd Curieusrecept: we hernemen en laten rijpen wat goed is. Maar laten ook de ruimte om nieuwe projecten uit te denken en op de sporen te zeben. Maar er was meer. In 2014 kwam de langverwachte werkgroep afdelingswerking/vrijwilligerswerking op kruissnelheid. Medewerkers en vrijwilligers die samen deze werkgroep vormen, gaven de starre ZomertoerenWinterkuren- boekjes (en daaraan gekoppelde gesloten databank) een verfrissende make- over en ontwikkelden het interac:eve en inspirerende Op deze website kunnen onze vrijwilligers inspira:e opdoen voor het opzeben van lokale Curieusac:viteiten. Een hele reeks good prac.ces worden daar verzameld en zijn te downloaden in een kant- en- klaar jasje. Ook op deze website wordt een evenwich:ge spreiding weerspiegeld in de uitgewerkte ac:viteitenfiches, met een lichte nadruk op maatschappelijke ac:vering. Omdat we ook onze lokale werking net dat stapje vooruit willen laten zeben in het maatschappelijk ac:veren van burgers. Deze databank is belangrijke stap vooruit voor onze bo1om- up werking. Een rus:g jaar is 2014 dus niet geworden. Maar van een dras:sche koerswijziging is evenmin sprake. We vertelden vorig jaar over de inhaalbeweging die we maakten op vlak van maatschappelijke ac:e, één van de vier func:es van het socio- culturele volwassenwerk. De balans tussen de vier func:es is sinds eind 2013 (althans voor onze overkoepelende projecten) perfect in evenwicht, en dat willen we vanaf nu zo houden. Om het heel simpel te zeggen: we leerden voorheen mensen al door een andere (soms kri:sche) bril te kijken naar cultuur en de maatschappij, maar vonden nog niet genoeg de tools om hen aan te sporen hun kont op te heffen en iets aan die maatschappij (ten goede) te willen veranderen. Het is met enige trots dat we hier kunnen zeggen dat onze jongste (ontstaan in 2013 en verder uitgebouwd en verdiept in 2014) en grootste projecten daar wél in slagen. We maken zonder gêne een sterk maatschappelijk statement, zonder in par:jpoli:ek te vervallen. Met het BelBos willen Pagina 8 van 272

9 we ac:ef bijdragen tot een duurzame samenleving (we zamelen oude gsm s in voor correcte recyclage en planten met de opbrengst ervan bomen). Met de fotowedstrijd/- tentoonstelling go SHOOT it en het Fes:val van de Gelijkheid verheffen we onze stem en zeben gelijkheid als maatschappelijke waarde in het licht. We houden van onze verschillen, daarom moet iedereen gelijk aan de start komen. De waarden die wij hoog in het vaandel dragen (gelijkheid, verbondenheid, vrijheid) zijn oerklassiek, maar de vorm waarin wij die gieten is - zo hopen wij toch - inspirerend. We maken er onze core business van om op zoek te gaan naar een vernieuwende aanpak, om moeilijke thema s te verpakken in een verfrissend verhaal. Ook volgend jaar willen we op deze weg verdergaan. En het is onze ambi:e om die gevoeligheid voor een evenwich:ge spreiding van onze projecten te blijven bewaken en te verankeren in het volgende beleidsplan. Een rus:g jaar zal 2015 niet worden. We zijn enorm enthousiast om verder te gaan op dit ingeslagen pad: overkoepelende projecten met een sterk na:onaal verhaal, waarmee elke afdeling/vrijwilliger lokaal kan stralen en naam kan maken. We schuimen nog een voorjaar lang het land rond met onze tweede edi:e van het BelBos en lanceren in het voorjaar van 2015 al een tweede go SHOOT it (breng Onderweg in beeld). Ook deze keer kunnen de afdelingen deelnemen aan het BelBos met kant- en- klare inzamelac:viteiten. De fotowedstrijd go SHOOT it staat opnieuw open voor het brede publiek, maar de 6 regionale tentoonstellingen die eruit voortvloeien kunnen worden uitgeleend door lokale afdelingen. Ook de databank ZomertoerenWinterkuren is geen af product. De website wordt voortdurend verder aangevuld met nieuwe inspirerende en kant- en- klare ac:viteitenfiches (zo veel mogelijk bo1om- up, vanuit de vrijwilligers die ofwel via de website hun ideeën doorsturen ofwel bij de werkgroep zelf betrokken zijn). En we hebben, naast VOLTA XL in een nieuw kleedje, ook al flink wat ideeën voor nieuwe piyge projecten waarmee Curieus het verschil kan maken. Denk maar aan de Deels:ckertjes, waarmee sociale zielen aan hun buren te kennen geven welk materiaal zij willen uitlenen of delen. En op het derde Fes:val van de Gelijkheid willen we de Prijs van de Gelijkheid uitreiken (ook weer een ini:a:ef dat een lokale invulling kan krijgen). De kern van onze communica:e blijr: krach:ge beelden, sterke namen en een professionele huiss:jl (in websites, folders, affiches ). Maar 2015 wordt ook een onrus:g jaar op een ander vlak. Er hangen donkere financiële wolken boven de werking van Curieus. Want hoe groot onze ambi:e ook is, we zijn realis:sch. De budgebaire prognose die we enkele jaren geleden maakten, voorspelde een kantelpunt in 2015 (door de s:jgende personeelskosten en stagnerende inkomsten). Met de extra 5% besparingen die we aan onze broek krijgen, krijgt ons budget een extra knauw. We moeten dan ook flink beknibbelen op de uitgaven en asser:ever op zoek naar extra inkomsten. We besparen op onze projecten in 2015 en schrappen o.a. een extra zaal op VOLTA XL, laten deelnemers aan de educa:ereis de volle pot betalen, schrappen de na:onale finale van de Slimste Sos, bekijken de mogelijkheid om De Neus enkel als e- zine aan te bieden maar beseffen dat deze maatregelen niet voldoende zijn. Daarom grijpen we ook in in de personeelskosten. Een medewerker op het na:onaal secretariaat werd maar halrijds vervangen bij vertrek en ook op de provinciale secretariaten bekijken we hoe we de geplande personeelswissels kunnen invullen. We beseffen dat we voor flinke uitdagingen staan. Onze medewerkers zijn heel geëngageerde zielen die zich dubbel plooien voor Curieus, maar willen we dezelfde hoge ogen gooien de komende jaren, moeten we oppassen dat we hen niet compleet opbranden. Pagina 9 van 272

10 De kracht van onze projecten ligt in onze onuitpubelijke posi:eve energie. We kijken naar de maatschappij door een kri:sche bril, maar zien wel de mogelijkheden om die te veranderen. Curieus wil vooral de crea:eve motor zijn van warme veranderingen. We willen posi:eve projecten uitwerken, die vooral anderen inspireren om het goede te doen. En buigen zo maatschappelijke pijnpunten om tot iets wat stemt tot posi:eve veranderingen. Een shot posi:eve energie, zonder belerend te zijn. Onze vrijwilligers zijn daarvoor onontbeerlijk. Zij zijn de brandstof die onze motor voedt en doet tollen. Hiermee willen we ons onderscheiden in het socio- culturele veld: verfrissende projecten die duidelijk open staan voor het grote publiek (laagdrempelig), maar waarmee onze vrijwilligers lokaal aan de slag kunnen. En dus betrekken we alsmaar beter onze vrijwilligers bij onze projecten. Denk maar aan de werkgroep afdelingswerking/vrijwilligerswerking die vorig jaar de verfrissende databank ZomertoerenWinterkuren ontwikkelde. De Curieusmedewerkers leven en werken niet in een ivoren toren, we hebben bijzonder veel formele (provinciale en na:onale brainstorms en evalua:es, al dan niet op een afdelingsdag) en informele contacten met onze vrijwilligers. Bovendien geer het proces naar ons nieuwe beleidsplan heel wat kapstokken om de inbreng van vrijwilligers te kanaliseren: de brede vrijwilligersenquête (minimum 300 respondenten), de gerichte stakeholdersanalyse en de ontmoe:ng op de beleidstweedaagse. We willen van deze par:cipa:e van onze lokale helden geen eenmalige of uitzonderlijke gebeurtenis maken. Een pijnpunt in onze werking is ons diversiteitsbeleid. We kampen met een historische achtergrond, maar doen ons best deze toe te fietsen. Na lang aarzelen en het doorlopen van een theore:sch instap- diversiteitstraject, begon het ons te dagen dat een hands on organisa:e als Curieus het van concrete ini:a:even moet hebben. We gaan dus steeds meer met diversiteit aan de slag in onze concrete projecten. Met onze overkoepelende evenementen doen we dit gedeeltelijk. Een mul:culturele line- up van het vorige Fes:val (en we hebben minstens dezelfde ambi:e voor edi:e 3) resulteerde alvast in een gekleurder deelnemersveld. Op VOLTA XL staat een razend actueel debat over racisme en beeldvorming op het programma (met o.a. Bilal Benyaich, Rachid Benzine, Jamila Amadou en Yasmine Kherbache), en een vraaggesprek over vrije meningsui:ng (met Rudi Vranckx). En aan de inschrijvingen te zien, lijkt het ons ook eindelijk te lukken om een minder blank publiek te bereiken. De open projectwerking lijkt ook hier the way to go. Want wanneer we het brede publiek en de vrijwilligers bekijken die we bereiken met onze overkoepelende projecten (Fes:val, go SHOOT it ), is het plaatje veel gekleurder en diverser dan onze klassieke achterban. Maar het blijr een aandachtspunt, en we zullen er volgende beleidsperiode heel erg op inzeben. Dat brengt ons meteen bij het zorgenkindje van Curieus: onze gegevensregistra:e. Hoewel in 2013 en 2014 enorme stappen vooruit zijn gezet, blijr het registeren en beheren van de gegevens van onze contactpersonen (vrijwilligers/partners/perscontacten) een frustrerend pijnpunt dat een 100% professionele werking in de weg blijr staan. Alle provincies maakten in 2013 eindelijk de overstap naar één geïntegreerde online databank. Een enorme sprong voorwaarts! In 2014 werkte elke provincie een eerste volledig jaar met deze CRM, om de gegevens van onze vrijwilligers en afdelingen bij te houden. Pure gegevensregistra:e lukt (en werkt zelfs goed) maar toen we onze communica:e wilden koppelen aan onze CRM botsten we keihard op de grenzen van het systeem. Vooral op vlak van doelgroepgerichte communica:e (denk maar aan mails naar nieuwe afdelingen, jonge vrijwilligers, Fes:valbezoekers, goshootit- fotografen ) werkt het systeem niet naar behoren. We voelen ons genoodzaakt een nieuwe start te nemen met een andere partner. We zaten daarvoor begin maart 2015 trouwens al een eerste keer en vol vertrouwen samen met Bits of Love, onze Pagina 10 van 272

11 partner in het bouwen van onze website(s). Het wordt een dure en een geduldige opera:e, maar we willen het grondig aanpakken. Want een geïntegreerd professioneel databeheer is een noodzakelijke stap in de verdere professionele uitbouw van Curieus. In al ons enthousiasme over onze lokale ini:a:even, onze overkoepelende projectwerking, onze afdelingsondersteuning en ons sterke communica:ebeleid moeten we kri:sch blijven voor onze minpunten. Alleen die houding zal ons aanknoping doen vinden bij een modern en dynamisch sociaal- cultureel werk. We zijn op de goeie weg, we voelen het. Maar de weg zal nooit helemaal af zijn. En dat maakt alles ook zo boeiend. We wensen u veel leesplezier. Hopelijk bent u even enthousiast over Curieus als wijzelf! Op naar een bruisend Rus:ge jaren, die zijn niet aan ons besteed. Jurgen Theunissen Na:onaal secretaris Curieus Pagina 11 van 272

12 2 Structuur van de organisa:e Pagina 12 van 272

13 2. Structuur van de organisa:e Curieusvrijwilligers zijn tradi:oneel ac:ef in meer dan 300 lokale afdelingen, die zich organiseren in de vorm van feitelijke verenigingen op gemeentelijk, regionaal of wijk niveau. Deze afdelingen worden gecoördineerd door een provinciale/gewestelijke koepel. Op provinciaal niveau is Curieus georganiseerd als een vzw. Er zijn dus 6 provinciale vzw s met hun eigen beheerorganen (Raad van Bestuur en Algemene Ledenvergadering, in sommige gevallen ook een Dagelijks Bestuur). Deze provinciale vzw s maken deel uit van één grote overkoepelende vzw: Curieus Na:onaal. De zes provinciale vzw s zijn vertegenwoordigd in de na:onale beheersorganen (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering). De zes provinciale secretariaten, met in totaal 26,5 medewerkers zijn het aanspreekpunt voor de lokale afdelingen. Zij staan in voor de vrijwilligers- en afdelingswerking, fungeren als logis:eke ondersteuning voor de afdelingen en s:muleren de lokale werking met formats, voorbeeldac:viteiten, eigen overkoepelende projecten, uitleenbaar materiaal, advies Het na:onaal secretariaat fungeert als steunpunt voor de provinciale medewerkers en drijvende kracht achter de grote overkoepelende ac:viteiten. Ze neemt ook de dagelijkse leiding van de organisa:e op zich. Het organiseert maandelijks educa:estafvergaderingen waarop de coördinatoren van de provinciale secretariaten worden uitgenodigd. In samenspraak met en op aangeven van de provinciale en:teiten, werkt het na:onaal secretariaat na:onale projecten uit die aangeboden worden aan de afdelingen. Ze voorziet ook kant- en- klare ac:viteiten waar de provinciale secretariaten en de afdelingen gebruik van kunnen maken. Zo zorgt het na:onaal secretariaat samen met de provinciale secretariaten voor dienstverlening en ondersteuning naar de afdelingen o.a. logis:eke, materiële en prak:sche ondersteuning, maar vooral inhoudelijke en organisatorische ondersteuning ) Algemene ledenvergadering De Algemene Vergadering komt (zowel op na:onaal als op provinciaal niveau) minstens 1 maal per jaar samen. Zij geer haar goedkeuring aan de rekeningen, de begro:ng, het werkingsverslag en het beleids- en jaarplan. Daarnaast stelt zij de beheerders van de organisa:e aan en bespreekt ze de algemene werking. Elke provinciale en:teit en de na:onale koepel beschikt over een Algemene Ledenvergadering. De provinciale vzw s worden vertegenwoordigd in de na:onale Algemene Ledenvergadering. De Algemene Vergadering van Curieus Na:onaal kwam in 2014 samen op donderdag 27 maart voor de bespreking en goedkeuring van het Voortgangsrapport , het financieel verslag 2013 en de begro:ng Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is het formeel beslissingsorgaan en is samengesteld uit zes vertegenwoordigers uit de provinciale vzw s (één per provinciale en:teit), 4 ervaringsdeskundigen, de na:onaal secretaris, de voorziber en de ondervoorziber. De Raad van Bestuur komt minimum 2 keer en maximum 6 maal per jaar samen en beslist over de projectwerking, het financieel beleid en het personeelsbeleid. De Raad treedt sturend op en denkt na over de doelstellingen van de organisa:e. Verder geer de Raad de na:onaal secretaris de opdracht om beleidsop:es en concrete beslissingen uit te voeren. De Pagina 13 van 272

14 na:onaal secretaris rapporteert op zijn beurt de na:onale staf en de educa:estaf. Elke provinciale en:teit en de na:onale koepel beschikken over een Raad van Bestuur. De provinciale vzw s worden vertegenwoordigd in de na:onale Raad van Bestuur. In 2014 kwam de na:onale Raad van Bestuur samen op donderdag 27 maart (bespreking voortgangsrapport, financieel verslag en begro:ng) en op dinsdag 7 oktober (tussen:jdse rekening en bespreking financiële toestand van de organisa:e op de lange termijn). Dagelijks Bestuur In de schoot van de Raad van Bestuur werd een Dagelijks Bestuur opgericht. Dit bestuur komt minstens tweemaandelijks samen en neemt (dringende) beslissingen m.b.t. de financiën en het personeel van de organisa:e. In dit Dagelijks Bestuur zetelen 5 vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur. De organisa:e van beide besluitvormingsorganen is in handen van de na:onaal secretaris/ directeur. Het na:onale Dagelijks Bestuur kwam in 2014 samen op vrijdag 7 februari, vrijdag 23 mei, vrijdag 19 september en vrijdag 19 december. Na:onaal secretariaat en na:onaal secretaris Het na:onaal secretariaat zijn alle medewerkers op het na:onale niveau. Deze medewerkers staan in voor de uitvoering van het dagelijks beleid inzake financiën, rela:es met overheid en derden, interne en externe communica:e en beleidsplanning. De na:onaal secretaris- directeur stuurt het personeelsbeleid, bewaakt de project- en afdelingswerking en zorgt voor de coaching & omkadering van de educa:eve medewerkers. Provinciaal verantwoordelijke/coördinator De provinciale coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het provinciaal secretariaat. Zij voeren er het dagelijks personeelsbeleid van hun provinciaal secretariaat. Ze houden toezicht op de financiering van Curieus en de koers die Curieus in de regio of de provincie vaart. Na:onale educa:estafvergaderingen Deze staf is samengesteld uit alle provinciale coördinators en na:onale personeelsleden (soms aangevuld met de educa:eve provinciale medewerkers) en staat maandelijks gepland. Hier wordt de implementa:e van de na:onale en de regionale projecten en de coaching van de lokale werking besproken. De educa:estaf is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleidsplan en het jaarlijks ac:eplan. In 2014 kwam de educa:estaf 11 keer samen, namelijk op: 22/01, 26/02, 19/3, 23/04, 4/6, 18/6, 27/8, 17/09, 22/10, 19/11 en 17/12. De afdelingswerkgroep/ vrijwilligerswerkgroep leer buiten de bestaande klassieke structuren van de vereniging Curieus en verenigt zowel educa:eve medewerkers als coördinatoren als vrijwilligers, over alle provinciegrenzen heen. Deze werkgroep brengt wel telkens verslag uit op de educa:estaf. Lokale afdelingen De lokale vrijwilligers die over heel het land ac:ef zijn, zijn de spil van onze werking. Volgens het tradi:onele verenigingswerk sluiten Curieusvrijwilligers zich aan bij een bestaande lokale afdeling of Pagina 14 van 272

15 richten een nieuwe afdeling op. Maar meer en meer zijn ook vrijwilligers ac:ef die hun schouders willen zeben onder de grote (thema:sche) projecten, zonder zich achter een afdeling te willen scharen. Deze mensen blijvend aan ons binden, wordt de grote uitdaging voor de toekomst. Elke Curieusvrijwilliger wordt beschouwd als ambassadeur van de vereniging. Vrijwilligers krijgen alle ondersteuning in het uitwerken van Curieusac:viteiten (eigen of inpikkend op de overkoepelende projecten). Lokale afdelingen organiseren zich als feitelijke vereniging en zijn aangesloten bij een van de provinciale vzw s. Er bestaat een ongelofelijke varia:e in soorten afdelingen. In de vorige voortgangsrapporten werd steeds weinig s:lgestaan bij de vorm die de lokale afdelingswerking aannam. De visita:ecommissie, die in juni 2013 op bezoek kwam, wees daar terecht op. In het hoofdstuk afdelingswerking van dit voortgangsrapport schetsen we daarom een uitgebreid overzicht van onze lokale afdelingswerking, we nodigen u graag uit dat grondig te lezen. Na:onale adviesgroep Vanaf 2012 kwam de brainstormgroep (met vrijwilligers als leden) regelma:g samen om te brainstormen over projecten van Curieus. Daardoor werd deze, naast de werkgroep vrijwilligerswerking/afdelingswerking een belangrijk element in de bobom up werking van Curieus. Ook in 2014 kwam de brainstormgroep een aantal keer samen: - februari: brainstorm over een vervolg op Herinner de Toekomst - maart: brainstorm invulling Fes:val van de Gelijkheid - mei: evalua:e van de Curieuze Mosterdpot - september: brainstorm over vragen voor De Slimste Sos Ook in de provincies krijgt de brainstormgroep navolging. In 2014 werden daarvoor vooral de startdagen/afdelingsdagen aangegrepen om de werking te evalueren en bij te sturen. Pagina 15 van 272

16 3 Doelstellingen Pagina 16 van 272

17 3. Ondernomen en geplande ac:es in het kader van het beleidsplan SD1 OD 1.1 OD 1.2 OD 1.3 OD 1.4 OD 1.5 OD 1.6 OD 1.7 OD 1.8 OD 1.9 OD 1.10 OD 1.11 OD 1.12 SD2 OD 2.1 OD 2.2 ACTIVITEITEN- /PROJECTAANBOD Curieus versterkt haar bovenlokale ac:viteitenwerking ten opzichte van de vorige beleidsperiode. Steeds open voor het grote publiek, maar met extra aandacht voor de inbreng van haar lokale vrijwilligers in de uitwerking van deze ac:viteiten. Daarnaast speelt Curieus in 2015 crea:ef, open en flexibel in op nieuwe maatschappelijke trends bij minimum de hel[ van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 19 Elke provincie ontwikkelt en organiseert jaarlijks minstens vijf eigen bovenlokale ac:viteiten/projecten, die openstaan voor het grote publiek. 21 Bij het organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten richt de organisa:e zich al:jd naar het grote publiek, hetgeen zich uit in de manier waarop ze deze ac:viteiten kenbaar maakt. 35 In het ontwikkelen en organiseren van de bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt een spreiding over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk nagestreefd. 39 Minstens tweejaarlijks maken de provincies gebruik van publieke ruimtes bij de uitwerking van één van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 41 De na:onale werking van Curieus ontwikkelt en organiseert jaarlijks een aanvullend ac:viteitenaanbod, waarop de provinciale en gewestelijke werking intekent. Dit aanbod bestaat uit jaarlijks terugkerende en wisselende ac:viteiten/projecten. Ook dit aanvullend ac:viteitenaanbod staat open voor het grote publiek en is verspreid over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk, waarbij jaarlijks minstens één ac:viteit/project voor elk van de vier func:es wordt uitgewerkt en aangeboden. 45 Minstens de helr van de bovenlokale ac:viteiten/projecten op provinciaal en na:onaal niveau zal in 2015 inspelen op nieuwe maatschappelijke trends. 62 Succesvolle lokale ac:viteiten worden vanaf 2011 gebundeld, gecommuniceerd en uitgewisseld via een online databank, die toegankelijk is voor alle vrijwilligers. 68 De provinciale en gewestelijke werkingen bieden jaarlijks kant- en- klare typeac:viteiten aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen aan. 71 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in het kiezen, uitwerken en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 75 Bij het ontwikkelen en organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale (bovenlokale) ac:viteiten/projecten wordt steeds gewaakt over de laagdrempeligheid. 76 Alle losse ini:a:even die op dit moment bestaan rond het voeren van een IKZ- beleid t.a.v. het ac:viteitenaanbod worden in 2013 gebundeld en gestructureerd in een IKZ- plan. 81 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt steeds gewaakt over het ecologische karakter van de ac:viteiten 85 SAMENWERKING In 2015 kiest Curieus bij de uitwerking van haar ac:viteiten- /projectaanbod bewust voor een doorgedreven samenwerking met externe partners en beschikt ze daarbij over een uitgebreid netwerk dat ze ac:ef onderhoudt. 89 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteiten/projecten werkt Curieus samen met externe partners. 91 Elke provincie neemt jaarlijks minstens twee keer deel aan een ac:viteit van een andere culturele actor (bv. tentoonstellingen, wandelingen, bezoeken, ). 97 OD 2.3 Curieus wordt een ac:ef netwerkende organisa:e. 101 OD 2.4 In 2015 werken de lokale afdelingen in minstens 1/3de van hun ac:viteiten samen met een externe partner. 102 SD3 OD 3.1 OD 3.2 DOELGROEPENBELEID In 2015 speelt Curieus beter in op de samenstelling van haar Curieusvrijwilligers en - deelnemers en bereikt ze een betere afspiegeling van de maatschappij. Daarbij besteedt Curieus aandacht aan specifieke doelgroepen en werkt ze in minstens de hel[ van haar projecten volgens een inclusieve werking. 105 Tegen eind 2012 beschikt Curieus op na:onaal en provinciaal/gewestelijk niveau over een geïntegreerd en performant online registra:esysteem voor al haar vrijwilligers en deelnemers. 107 Tegen eind 2013 (na één jaar werken met het nieuwe registra:esysteem) heer Curieus een duidelijk en meetbaar beeld van wie haar vrijwilligers- en - deelnemers zijn (opleiding, leerijd, interesses, achtergronden, gender, etnische achtergrond, ), waardoor ze een doelgroepenbeleid kan voeren in haar interne communica:e, vrijwilligerswerking en - werving en haar ac:viteiten/projecten. 108 Pagina 17 van 272

18 OD 3.3 OD3.4 OD 3.5 SD 4 OD 4.1 OD 4.2 OD 4.3 OD 4.4 OD 4.5 OD 4.6 Tegen eind 2014 koppelt Curieus haar volledige interne en externe communica:e aan haar registra:esysteem voor vrijwilligers en deelnemers. 109 In de ac:viteiten- /projectwerking wordt de aandacht voor specifieke doelgroepen stelselma:g opgedreven, met extra aandacht voor jongvolwassenen, medioren/senioren, kansengroepen en allochtonen. 110 Inclusief werken wordt bij Curieus steeds meer de maatstaf. In 2015 streer Curieus in minstens de helr van al haar ac:viteiten/ projecten naar een deelname van àlle doelgroepen en werkt ze bewust aan het wegnemen van drempels voor bepaalde doelgroepen. 111 VRIJWILLIGERSWERKING In 2015 hee[ Curieus een ac:eve vrijwilligerswerking waarbij de nadruk ligt op par:cipa:e, uitwisseling en openheid, en wordt elke lokale Curieusafdeling bewust tot zelfredzaamheid ges:muleerd. 114 In 2011 wordt een werkgroep Vrijwilligerswerking gelanceerd, die tegen eind 2012 de lijnen uitzet voor een vernieuwde vrijwilligerswerking van Curieus, waarin zelfredzaamheid centraal staat. 116 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in de prak:sche uitwerking van het provinciale/gewestelijke en na:onale vrijwilligersbeleid, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 119 De provinciale/gewestelijke Curieuswerking is een reservoir aan exper:se waar afdelingen uit kunnen puben om zélf aan de slag te gaan en werkt behoeregericht, coachend en op maat voor haar afdelingen en vrijwilligers. 125 Curieus biedt op een ac:eve en gestructureerde manier organisatorische, administra:eve, logis:eke en communica:eve ondersteuning aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen en beloont haar vrijwilligers regelma:g. 130 De lokale vrijwilligers worden permanent geïnformeerd over het na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteitenaanbod via regionale nieuwsbrieven en een na:onaal magazine. 137 Jaarlijks wordt in elke provincie minstens één vrijwilligersdag georganiseerd, waarop alle lokale vrijwilligers worden verzameld voor inbreng in de provinciale Curieuswerking, crea:eve brainstorms, opleiding, informa:e, beloning/bedanking en ontspanning. 140 OD 4.7 Curieus voert een ac:ef onthaalbeleid voor nieuwe vrijwilligers en lokale afdelingen. 143 OD 4.8 De inspanningen om nieuwe ac:eve vrijwilligers te werven via het open ac:viteitenaanbod van Curieus worden stelselma:g opgedreven. 147 OD 4.9 In 2013 wordt de mogelijkheid onderzocht om een (gra:s) vrijwilligers- /lidkaart in te voeren. 150 SD 5 COMMUNICATIEBELEID In 2015 is de naamsbekendheid van Curieus verdubbeld ten opzichte van 2012, zodat er meer vrijwilligers en deelnemers par:ciperen aan de ac:viteiten. 151 OD 5.2 Ontwikkelen van een elevator pitch tegen 2012 en hem daarna ac:ef gebruiken in de communica:e 153 OD 5.3 OD 5.4 Streven naar een verdubbeling van de aanwezigheid van Curieus in de na:onale en regionale pers ten opzichte van de vorige beleidsperiode. 154 Bij de ontwikkeling en organisa:e van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten worden externe communica:ekanalen gebruikt. 158 OD 5.5 Behouden van de ac:eve ondersteuning voor lokale vrijwilligers op het vlak van communica:emiddelen. 163 OD 5.6 Jaarlijks neemt elke provincie, alsook het na:onale niveau, minstens drie keer deel aan een publieke manifesta:e waarop ze haar ac:viteitenaanbod bekend maakt bij het grote publiek. 167 OD 5.7 Het aantal bezoekers aan de na:onale website s:jgt elk jaar met 10% 171 OD 5.8 Aanmaken van deelwebsites voor grote projecten. 174 OD 5.9 OD 5.10 SD 6 OD 6.1 Het gebruik van web 2.0 in de communica:e wordt stelselma:g verhoogd, met het oog op het bouwen en versterken van een Curieuscommunity. 177 Het gebruik van de Curieushuiss:jl wordt verder versterkt op alle niveaus. Naar aanleiding van het 10- jarig bestaan van Curieus wordt de huiss:jl van de organisa:e opgefrist en extra gepromoot. 180 PERSONEELSBELEID EN - STRUCTUUR In 2015 zijn de professionele werking en structuur van Curieus geop:maliseerd volgens de principes van het nieuwe werken. 182 Werken met duidelijke func:eprofielen en taakbeschrijvingen op elk provinciaal/ gewestelijk secretariaat en op het na:onaal secretariaat. 184 OD 6.2 Verder versterken van het systeem van func:oneringsgesprekken op het na:onale en op de provinciale/gewestelijke secretariaten. 185 OD 6.3 Verder versterken van het VTO- beleid voor de professionele medewerkers. 186 OD 6.4 Verdere versterking van de interne communica:e tussen de medewerkers onderling (na:onaal, provinciaal en gewestelijk). 187 OD 6.5 Blijven streven naar een flexibele structuur die helder blijr voor iedereen. 188 Pagina 18 van 272

19 SD 1: ACTIVITEITEN- EN PROJECTAANBOD Curieus versterkt haar bovenlokale ac:viteitenwerking ten opzichte van de vorige beleidsperiode. Steeds open voor het grote publiek, maar met extra aandacht voor de inbreng van haar lokale vrijwilligers in de uitwerking van deze ac:viteiten. Daarnaast speelt Curieus in 2015 crea:ef, open en flexibel in op nieuwe maatschappelijke trends bij minimum de hel[ van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. Het is niet toevallig dat de open projectwerking van Curieus vooraan in dit voortgangsrapport (en beleidsplan) staat, het is en blijr onze kernopdracht. In de afgelopen beleidsperiode bereikten we jaar na jaar een beter evenwicht tussen onze lokale afdelingswerking (waarin ondersteuning, inspira:e en type- ac:viteiten centraal staan) en onze open projectwerking. Zowat alles wat Curieus organiseert, of dat nu op gemeentelijk, provinciaal of na:onaal vlak is, staat open voor het grote publiek. We maakten ons ook in 2014 sterk in verfrissende overkoepelende projecten waarmee we het grote publiek door een andere bril naar de maatschappij laten kijken, maar dat publiek ook aanzeben om die samenleving ten goede te willen veranderen (zodat die gelijker wordt, rechtvaardiger, duurzamer, minder verzuurd ). We doen dat door moeilijke maatschappelijke thema s op de agenda te zeben (gelijkheid, consuminderen, deeleconomie, racisme, vrede ) en te verpakken in frisse aanstekelijke socio- culturele projecten. Na:onaal kwam er in 2014 een tweede edi:e van het succesvolle Fes:val van de Gelijkheid, organiseerden we voor de eerste keer de fotowedstrijd go SHOOT it, zag een tweede edi:e van BelBos het levenslicht, en staken we een zesde edi:e van VOLTA in elkaar Op provinciaal vlak werden daar vaak nog ac:viteiten aan toegevoegd: het theaterstuk de Kleine Groote Oorlog in West- Vlaanderen gooide hoge ogen, de 12 de edi:e van de Terrasfilms in Limburg waren opnieuw een voltreffer, Antwerpen pakte uit met de 3 de Week van de Sociale Film ). Ook al worden we in 2015, door de besparingen, verplicht worden om wat gas terug te nemen willen we op de ingeslagen weg verder gaan. Er komt een derde Fes:val van de Gelijkheid, een tweede edi:e van de fotowedstrijd go SHOOT it, we ronden ons BelBosproject af (met de aanplan:ng van 5 nieuwe bossen), de zevende edi:e van VOLTA wordt in een nieuwe kleedje gestoken en krijgt een extra inhoudelijk luik. En we schieten ons nieuwe project rond de Deels:ckertjes op gang. Onze waarden zijn oerklassiek (gelijkheid, verbondenheid, solidariteit ), maar ze lenen zich toch perfect om in te spelen op maatschappelijke trends. Met deze projecten richten we ons resoluut op Pagina 19 van 272

20 het grote publiek (die houding vertaalt zich in onze communica:e, maar ook in de opbouw van het programma en de laagdrempeligheid die we bewaken). Maar het is voor ons van onschatbare waarde om onze vrijwilligers mee te trekken in deze grote verhalen. Want het is pas wanneer zij geloven in onze projecten en onze boodschap willen uitdragen tot in hun buurt, dat we zo veel mogelijk mensen kunnen warm maken om Gelijkheid in beeld te brengen (go SHOOT it), een gsm correct te recycleren en in te ruilen voor een boom (BelBos), een s:ckertje op hun brievenbus kleven waarmee ze aangeven welk huiselijk gerief ze willen delen (Deels:ckertjes), ac:ef deel te nemen aan de herinnering van de eerste Wereldoorlog (theaterproduc:e Kleine Groote Oorlog) Daarom betrekken we hen zo veel mogelijk in de uitwerking van onze overkoepelende projecten (er is veel formeel en informeel contact tussen de medewerkers en vrijwilligers). We steken veel energie in het uitwerken van projecten die vrijwilligers de kans geven om lokaal te schiberen met een professionele ac:viteit. Niet alleen met die grote thema:sche verhalen (genre BelBos), maar ook door hen te inspireren sprankelende ac:viteiten in hun buurt te organiseren (de databank ZomertoerenWinterkuren bulkt van kant- en- klare ac:viteiten, vaak geïnspireerd op lokale succesvolle voorbeelden van andere afdelingen). Zowel in deze overkoepelende projecten als in de inspirerende databank, hebben we de voorbije twee jaren een gigan:sche inhaalbeweging gemaakt, wanneer het gaat om de vier func:es van het SCW. Maatschappelijke ac:e was lange :jd een beetje het kneusje van onze vier pijlers was, die wat verbleekte in het licht van onze sterke educa:eve, culturele en ontmoe:ngs- projecten. Maar met het BelBos, Herinner De Toekomst en Fes:val van de Gelijkheid (3 projecten waarvan de kiem in 2013 lag, maar vooral in 2014 echt ruimte en :jd kregen om te groeien) de balans hersteld. Ook in de - steeds verder groeiende - databank ZomertoerenWinterkuren bewaken we het evenwicht tussen de vier pijlers. Pagina 20 van 272

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

STICHTING FIETSMAATJES GELDERSE VALLEI. Beleidsplan 2017

STICHTING FIETSMAATJES GELDERSE VALLEI. Beleidsplan 2017 STICHTING FIETSMAATJES GELDERSE VALLEI Beleidsplan 2017 VOORWOORD In juli 2016 werd in het kader van de Giro d Italia een straatfeest georganiseerd op de Diedenweg, te Bennekom. Aan dit straatfeest werd

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken VVB-secretariaat Sluitingsdagen eindejaar Gelieve rekening te houden dat de Vlaamse Volleybalbond: op minder mankracht zal

Nadere informatie

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015. Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015. Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015 Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen 2 16. COMBI PAKKETTEN 4. INLEIDING 4 7 7. SPONSOR PAKKETTEN I. INLEIDING II. SPONSOR PAKKETTEN

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Doelstellingen Casa Rosa 2015

Doelstellingen Casa Rosa 2015 Doelstellingen Casa Rosa 2015 SD 1. Casa Rosa is een open en laagdrempelig huis voor holebi s, transgenders, en hun omgeving. Casa Rosa zorgt voor degelijke, gezellige, en open infrastructuur: 1.1.1. Casa

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Beleidsplan. S,ch,ng Dutch Tulip

Beleidsplan. S,ch,ng Dutch Tulip Beleidsplan S,ch,ng Dutch Tulip 2016-2017 S"ch"ng Dutch Tulip Binckhorstlaan 36 2516 BE Den Haag www.thedutchtulip.nl Inschrijvingsnummer KvK: 66093465 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De organisa"e 3 Missie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2014 Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen 13. COMBI PAKKETTEN 3. INLEIDING 5. SPONSOR PAKKETTEN 3 I. INLEIDING 13 III. COMBI PAKKETTEN

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

'LOKAAL NETWERK ZOEKT VRIJETIJDSAAN BIEDERS M/V' Praktijktafel Brussel 24 mei

'LOKAAL NETWERK ZOEKT VRIJETIJDSAAN BIEDERS M/V' Praktijktafel Brussel 24 mei 'LOKAAL NETWERK ZOEKT VRIJETIJDSAAN BIEDERS M/V' Praktijktafel Brussel 24 mei Tafel 2: Praktijkvoorbeelden Broederlijk Delen, Brussel 24 mei 2013 www.demos.be Tatjana Van Driessche Stafmedewerker lokale

Nadere informatie

Wedstrijd: animatie vooruit!

Wedstrijd: animatie vooruit! Wedstrijd: animatie vooruit! Ter ere van de 30 ste verjaardag van animatie in het woonzorgcentrum houden we op 19 oktober 2015 een grote feest- en studiedag. Om er het hele jaar een feestjaar van te maken,

Nadere informatie

Doelgroepenbeleid als basis voor solidariteit? Conferen'e Solidariteit in Diversiteit Berchem, 01/04/2014

Doelgroepenbeleid als basis voor solidariteit? Conferen'e Solidariteit in Diversiteit Berchem, 01/04/2014 Doelgroepenbeleid als basis voor solidariteit? Conferen'e Solidariteit in Diversiteit Berchem, 01/04/2014 Doelgroepenbeleid Solidariteit? ~ Focus op doelgroepen of op mainstreaming diversiteit? ~ Inclusief

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Dirk Verbist (moderator): directeur bij FOV + lid van SARC sociaal cultureel werk

Dirk Verbist (moderator): directeur bij FOV + lid van SARC sociaal cultureel werk Verslag inspiratiedag lokaal cultuureducatiebeleid D2 Cultuureducatie: wat mag dat kosten? Hoe wordt er op lokaal niveau omgegaan met budgetten voor cultuureducatie? Staan deze onder druk in tijden van

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014 1 ALLES OVER HAARLEM vernieuwende blog Haarlemcityblog.nl is een vernieuwend online blog over Haarlem en omgeving voor mannen en vrouwen tussen de 25 en 45 jaar, wonend in Haarlem of bezoekers van onze

Nadere informatie

PROJECT VERNIEUWING LOKALE WEBSITE

PROJECT VERNIEUWING LOKALE WEBSITE PROJECT VERNIEUWING LOKALE WEBSITE DOELSTELLING & OBJECTIEF : We willen de lokale websites grondig vernieuwen: zowel qua look als naar inhoud. De vernieuwde huisstijl wordt zo doorgetrokken, het clubgevoel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray

Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray Jaarverslag 2014 Stichting EVA Vrouwencentrum Venray INHOUDSOPGAVE Voorwoord Activiteitenoverzicht Evaluatieformulieren activiteiten Jaarrekening 2014 Bijlage: Financieel jaaroverzicht 1 Voorwoord Het

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

Voor meer informa2e over de job inhoud kan u contact opnemen met Wouter De Vriendt,

Voor meer informa2e over de job inhoud kan u contact opnemen met Wouter De Vriendt, Groen zoekt een vol,jds medewerker voor de federale frac,e: Parlementair medewerker Wouter De Vriendt (50%) en frac,emedewerker Interna,onaal Beleid ( Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking),

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016 Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge Maandag 19 september 2016 Programma infosessie 15.00 uur: Welkomstwoord door Ruud Priem, hoofdconservator Hospitaalmuseum 15.05 uur: Korte toelichting Erfgoeddag Vlaanderen

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

Competen(eboek. Vereenvoudigde versie. Regio Scou(ng Zeeland Versie 1.0

Competen(eboek. Vereenvoudigde versie. Regio Scou(ng Zeeland Versie 1.0 Competen(eboek Vereenvoudigde versie Regio Scou(ng Zeeland Versie 1.0 Inleiding Uitleg competen(eroos Doel competen(eroos Behalen van je kwalifica(e Inzicht in persoonlijke competen(es Vergelijken met

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 GELUKKIG NIEUWJAAR DE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 WAT HEEFT DEZE FOTO MET MUZEMIX TE MAKEN? een griekse musical? waarom die duiven op de foto? wedstrijdje wie kan er met zijn tenen aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Cer$ficering voor HR professionals

Cer$ficering voor HR professionals Cer$ficering voor HR professionals Is uw HRM al gecer$ficeerd? Sander Nieuwenhuizen 30 oktober 2014 Grote trends Steeds snellere verandering Komplexiteit Cultuur Business Model Exper;se Grote trends Steeds

Nadere informatie

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software FileMaker Pro 1994-2013, FileMaker, Inc. Kempen Automatisering Sinds 2000 Als eerste van Nederland gecer3ficeerd. 12 jaar ervaring met maatwerk

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Datum: 1 juni 2016

Jaarplan 2016 Datum: 1 juni 2016 Jaarplan 2016 Datum: 1 juni 2016 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is leeg omdat geen van de alineastijlen die in het infovenster 'Document' zijn geselecteerd, in het document worden gebruikt. 2 1. Aanleiding

Nadere informatie

Schng Ismes. Ismes Huis Brede Haven TL Den Bosch

Schng Ismes. Ismes Huis Brede Haven TL Den Bosch Nieuwsbrief juli 2017 Schng Ismes. Inhoud: Schng Ismes Even voorstellen Vrijwilliger worden... Verslag: dag van herstel Acviteiten Juli Veslag: tafeltennis toernooi Schng Ismes ondersteunt herstellende

Nadere informatie

Doelstelling 20 jaar GO!

Doelstelling 20 jaar GO! Doelstelling 20 jaar GO! Dit feestjaar wordt aangegrepen om ons net op een zichtbare en feestelijke manier onder de aandacht te brengen en tezelfdertijd te werken aan een zinvol pedagogisch/strategisch

Nadere informatie

De gesprekken met de ouders van groep 8 zijn afgelopen week al geweest, de andere gesprekken vinden plaats op 1, 3 (onderbouw) en 10 maart.

De gesprekken met de ouders van groep 8 zijn afgelopen week al geweest, de andere gesprekken vinden plaats op 1, 3 (onderbouw) en 10 maart. Nieuwsbrief Voorjaar Het is bijna voorjaarsvakantie. De tijd tussen de winter en de zomer in. Veel mensen gaan nog voor de laatste keer naar de bergen om te skiën en ondertussen komen de eerste knoppen

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

SAMENWERKING OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN

SAMENWERKING OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN SAMENWERKING OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN Met 156 FairTradeGemeenten (november 2014) en nog eens 75 gemeenten op weg naar de titel is de campagne na 10 jaar nog steeds volop op gang. Al deze trekkersgroepen

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken,

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN Passend HRM beleid Wanneer een organisa>e eenmaal gekozen heec om zich Waarden Bewust verder te ontwikkelen is het ook vanzelfsprekend dat zich dat op een gegeven moment vertaalt

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR"

Beleidsplan 2016 en verder MET ELKAAR VOOR ELKAAR Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR" "VAN AFWACHTEN NAAR PROACTIEF" Handelsweg Zuid 3 8251 JS DRONTEN sc@voedselbankdronten.nl www.voedselbankdronten.nl www.facebook.com/vbdronten www.twitter.com/vbdronten

Nadere informatie

Videomarke*ng, moet je daar iets mee? 23 januari 2014 De Social Media Trein Support Groep Eindhoven

Videomarke*ng, moet je daar iets mee? 23 januari 2014 De Social Media Trein Support Groep Eindhoven Videomarke*ng, moet je daar iets mee? 23 januari 2014 De Social Media Trein Support Groep Eindhoven Je kunt niet alles geloven wat je ziet op internet. Want je hoek niet je ware gezicht te laten zien op

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene Hasta Bañana 5 augustus 2017 www.kljstekene.be Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene 1 Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de de tweede editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene. Reeds

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 BEVRAGING POLITIEKE PARTIJEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Over enkele maanden hebben de burgers van Boom opnieuw het voorrecht om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. De Noord-Zuidraad

Nadere informatie

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat Programma overzicht Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael 19 april 2015 12:00 16:00 Voorwoord: Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat De Groene Straatdag komt tot stand in een samenwerking tussen

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Forum cultuurmanagement

Forum cultuurmanagement Forum cultuurmanagement 07.02.2011 evolutie Projecthuis (2003) landelijke organisatie voor volkscultuur (2007) landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie (2009) VISIE / MISSIE Als landelijk

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING. SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden

PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING. SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden INTRODUCTIE Enkele relevante gegevens uit het verleden Wij rekenen jaarlijks

Nadere informatie

Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten

Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten Inhoud 1. Samengevat...2 1.1 context...2 1.2 Budget:...2 1.3 Timing:...2 2. Situering van de call:...3 3. Wie wat waarom?...3

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014?

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? Mark C Hoogenboom Deze tekst is eind 2013 geschreven alsof het eind 2014 is. De tekst is bedoeld om een beeld te schetsen waar de OosterparkBOOM

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

Verslag ledenvergadering 17 November 2016

Verslag ledenvergadering 17 November 2016 Verslag ledenvergadering 17 November 2016 Aanwezig 17 leden en een aspirant lid Noel Bonné Verontschuldigd Rob en Denise AGENDA Tentoonstelling Gemeentehuis Toekomst CvB en VLF Tips voor trips Achter de

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de uitreiking van de actie Bob-Bon in de Kop op maandag 16 april in het Dominicanenklooster in Zwolle

Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de uitreiking van de actie Bob-Bon in de Kop op maandag 16 april in het Dominicanenklooster in Zwolle Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de uitreiking van de actie Bob-Bon in de Kop op maandag 16 april in het Dominicanenklooster in Zwolle Dames en heren, Wat leuk dat u allemaal aanwezig bent hier

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

REGLEMENT EVALUATIECONCERTEN EDITIE 2015

REGLEMENT EVALUATIECONCERTEN EDITIE 2015 REGLEMENT EVALUATIECONCERTEN EDITIE 2015 1. INLEIDING Met de formule van de evaluatieconcerten wil Vlamo Antwerpen vzw ondersteuning bieden aan alle types van orkesten (disciplines) in onze provincie.

Nadere informatie

Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden

Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden Speech Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, Dames en heren, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden overgemaakt. Uiteraard willen we

Nadere informatie

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor.

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor. VIJF JAAR YOT [april 2002 april 2007] I. SITUATIE EN EVOLUTIE 2002-2007 A. Structuur 1. OVERLEGSTRUCTUUR a. DE STUURGROEP Na de realisatie van het architectuurproject in april 2002, krijgt de bestaande

Nadere informatie

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst Stichting STRAKX Onderzoek en Innovatie Vroeg kinderlijke Chronische Traumatisering Volwassenen (VCT-V) STRAKX is een schakel tussen in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen, behandelaren,

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 Beste ouder(s), verzorger(s) van alle VSO-leerlingen, Wij vinden het belangrijk u aan het begin van dit nieuwe schooljaar middels deze uitgebreide nieuwsbrief op

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie