Voortgangsrapport Curieus vzw. Voortgangsrapport Pagina 1 van 272

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport Curieus vzw. Voortgangsrapport 2014-2015. Pagina 1 van 272"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport Pagina 1 van 272

2 Voortgangsrapport Pagina 2 van 272

3 1 INLEIDING Voorwoord door de na:onale coördinator 7 2 STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 12 3 ONDERNOMEN EN GEPLANDE ACTIES IN HET KADER VAN HET BELEIDSPLAN SD1 OD 1.1 OD 1.2 OD 1.3 OD 1.4 OD 1.5 OD 1.6 OD 1.7 OD 1.8 OD 1.9 OD 1.10 OD 1.11 OD 1.12 Ac:viteiten- /projectenaanbod Curieus versterkt haar bovenlokale ac:viteitenwerking ten opzichte van de vorige beleidsperiode. Steeds open voor het grote publiek, maar met extra aandacht voor de inbreng van haar lokale vrijwilligers in de uitwerking van deze ac:viteiten. Daarnaast speelt Curieus in 2015 crea:ef, open en flexibel in op nieuwe maatschappelijke trends bij minimum de hel[ van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 19 Elke provincie ontwikkelt en organiseert jaarlijks minstens vijf eigen bovenlokale ac:viteiten/projecten, die openstaan voor het grote publiek. 21 Bij het organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten richt de organisa:e zich al:jd naar het grote publiek, hetgeen zich uit in de manier waarop ze deze ac:viteiten kenbaar maakt. 35 In het ontwikkelen en organiseren van de bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt een spreiding over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk nagestreefd. 39 Minstens tweejaarlijks maken de provincies gebruik van publieke ruimtes bij de uitwerking van één van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 41 De na:onale werking van Curieus ontwikkelt en organiseert jaarlijks een aanvullend ac:viteitenaanbod, waarop de provinciale en gewestelijke werking intekent. Dit aanbod bestaat uit jaarlijks terugkerende en wisselende ac:viteiten/projecten. Ook dit aanvullend ac:viteitenaanbod staat open voor het grote publiek en is verspreid over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk, waarbij jaarlijks minstens één ac:viteit/project voor elk van de vier func:es wordt uitgewerkt en aangeboden. 45 Minstens de helr van de bovenlokale ac:viteiten/projecten op provinciaal en na:onaal niveau zal in 2015 inspelen op nieuwe maatschappelijke trends. 62 Succesvolle lokale ac:viteiten worden vanaf 2011 gebundeld, gecommuniceerd en uitgewisseld via een online databank, die toegankelijk is voor alle vrijwilligers. 68 De provinciale en gewestelijke werkingen bieden jaarlijks kant- en- klare typeac:viteiten aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen aan. 71 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in het kiezen, uitwerken en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 75 Bij het ontwikkelen en organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale (bovenlokale) ac:viteiten/ projecten wordt steeds gewaakt over de laagdrempeligheid. 76 Alle losse ini:a:even die op dit moment bestaan rond het voeren van een IKZ- beleid t.a.v. het ac:viteitenaanbod worden in 2013 gebundeld en gestructureerd in een IKZ- plan. 81 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt steeds gewaakt over het ecologische karakter van de ac:viteiten 85 SD2 OD 2.1 Samenwerking In 2015 kiest Curieus bij de uitwerking van haar ac:viteiten- /projectaanbod bewust voor een doorgedreven samenwerking met externe partners en beschikt ze daarbij over een uitgebreid netwerk dat ze ac:ef onderhoudt. 89 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteiten/projecten werkt Curieus samen met externe partners. 91 Pagina 3 van 272

4 OD 2.2 Elke provincie neemt jaarlijks minstens twee keer deel aan een ac:viteit van een andere culturele actor (bv. tentoonstellingen, wandelingen, bezoeken, ). 97 OD 2.3 OD 2.4 Curieus wordt een ac:ef netwerkende organisa:e. In 2015 werken de lokale afdelingen in minstens 1/3de van hun ac:viteiten samen met een externe partner SD3 OD 3.1 OD 3.2 OD 3.3 OD 3.4 OD 3.5 Doelgroepenbeleid In 2015 speelt Curieus beter in op de samenstelling van haar Curieusvrijwilligers en - deelnemers en bereikt ze een betere afspiegeling van de maatschappij. Daarbij besteedt Curieus aandacht aan specifieke doelgroepen en werkt ze in minstens de hel[ van haar projecten volgens een inclusieve werking. 105 Tegen eind 2012 beschikt Curieus op na:onaal en provinciaal/gewestelijk niveau over een geïntegreerd en performant online registra:esysteem voor al haar vrijwilligers en deelnemers. 107 Tegen eind 2013 (na één jaar werken met het nieuwe registra:esysteem) heer Curieus een duidelijk en meetbaar beeld van wie haar vrijwilligers- en - deelnemers zijn (opleiding, leerijd, interesses, achtergronden, gender, etnische achtergrond, ), waardoor ze een doelgroepenbeleid kan voeren in haar interne communica:e, vrijwilligerswerking en - werving en haar ac:viteiten/projecten. 108 Tegen eind 2014 koppelt Curieus haar volledige interne en externe communica:e aan haar registra:esysteem voor vrijwilligers en deelnemers. 109 In de ac:viteiten- /projectwerking wordt de aandacht voor specifieke doelgroepen stelselma:g opgedreven, met extra aandacht voor jongvolwassenen, medioren/senioren, kansengroepen en allochtonen. 110 Inclusief werken wordt bij Curieus steeds meer de maatstaf. In 2015 streer Curieus in minstens de helr van al haar ac:viteiten/projecten naar een deelname van àlle doelgroepen en werkt ze bewust aan het wegnemen van drempels voor bepaalde doelgroepen. 111 SD4 OD 4.1 OD 4.2 OD 4.3 OD 4.4 OD 4.5 OD 4.6 Vrijwilligerswerking In 2015 hee[ Curieus een ac:eve vrijwilligerswerking waarbij de nadruk ligt op par:cipa:e, uitwisseling en openheid, en wordt elke lokale Curieusafdeling bewust tot zelfredzaamheid ges:muleerd. 114 In 2011 wordt een werkgroep Vrijwilligerswerking gelanceerd, die tegen eind 2012 de lijnen uitzet voor een vernieuwde vrijwilligerswerking van Curieus, waarin zelfredzaamheid centraal staat. 116 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in de prak:sche uitwerking van het provinciale/ gewestelijke en na:onale vrijwilligersbeleid, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 119 De provinciale/gewestelijke Curieuswerking is een reservoir aan exper:se waar afdelingen uit kunnen puben om zélf aan de slag te gaan en werkt behoeregericht, coachend en op maat voor haar afdelingen en vrijwilligers. 125 Curieus biedt op een ac:eve en gestructureerde manier organisatorische, administra:eve, logis:eke en communica:eve ondersteuning aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen en beloont haar vrijwilligers regelma:g. 130 De lokale vrijwilligers worden permanent geïnformeerd over het na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteitenaanbod via regionale nieuwsbrieven en een na:onaal magazine. 137 Jaarlijks wordt in elke provincie minstens één vrijwilligersdag georganiseerd, waarop alle lokale vrijwilligers worden verzameld voor inbreng in de provinciale Curieuswerking, crea:eve brainstorms, opleiding, informa:e, beloning/ bedanking en ontspanning. 140 OD 4.7 Curieus voert een ac:ef onthaalbeleid voor nieuwe vrijwilligers en lokale afdelingen. 143 OD 4.8 De inspanningen om nieuwe ac:eve vrijwilligers te werven via het open ac:viteitenaanbod van Curieus worden stelselma:g opgedreven. 147 OD 4.9 In 2013 wordt de mogelijkheid onderzocht om een (gra:s) vrijwilligers- /lidkaart in te voeren. 150 Pagina 4 van 272

5 SD5 Communica:ebeleid In 2015 is de naamsbekendheid van Curieus verdubbeld ten opzichte van 2012, zodat er meer vrijwilligers en deelnemers par:ciperen aan de ac:viteiten. 151 OD 5.2 Ontwikkelen van een elevator pitch tegen 2012 en hem daarna ac:ef gebruiken in de communica:e 153 OD 5.3 OD 5.4 Streven naar een verdubbeling van de aanwezigheid van Curieus in de na:onale en regionale pers ten opzichte van de vorige beleidsperiode. 154 Bij de ontwikkeling en organisa:e van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten worden externe communica:ekanalen gebruikt. 158 OD 5.5 Behouden van de ac:eve ondersteuning voor lokale vrijwilligers op het vlak van communica:emiddelen. 163 OD 5.6 Jaarlijks neemt elke provincie, alsook het na:onale niveau, minstens drie keer deel aan een publieke manifesta:e waarop ze haar ac:viteitenaanbod bekend maakt bij het grote publiek. 167 OD 5.7 OD 5.8 Het aantal bezoekers aan de na:onale website s:jgt elk jaar met 10% Aanmaken van deelwebsites voor grote projecten OD 5.9 OD 5.10 Het gebruik van web 2.0 in de communica:e wordt stelselma:g verhoogd, met het oog op het bouwen en versterken van een Curieuscommunity. 177 Het gebruik van de Curieushuiss:jl wordt verder versterkt op alle niveaus. Naar aanleiding van het 10- jarig bestaan van Curieus wordt de huiss:jl van de organisa:e opgefrist en extra gepromoot. 180 SD6 OD 6.1 OD 6.2 Personeelsbeleid en structuur In 2015 zijn de professionele werking en structuur van Curieus geop:maliseerd volgens de principes van het nieuwe werken. 182 Werken met duidelijke func:eprofielen en taakbeschrijvingen op elk provinciaal/ gewestelijk secretariaat en op het na:onaal secretariaat. 184 Verder versterken van het systeem van func:oneringsgesprekken op het na:onale en op de provinciale/ gewestelijke secretariaten. 185 OD 6.3 Verder versterken van het VTO- beleid voor de professionele medewerkers. 186 OD 6.4 Verdere versterking van de interne communica:e tussen de medewerkers onderling (na:onaal, provinciaal en gewestelijk). 187 OD 6.5 Blijven streven naar een flexibele structuur die helder blijr voor iedereen TOETSING AAN DE BEOORDELINGSCRITERIA UIT HET DECREET Toepassing van de vier func:es van het SCW - Inhaalbeweging - De vier pijlers van de dagelijkse Curieuswerking - Awoert hokjes - ZomertoerenWinterkuren en andere afdelingsondersteuning - Ambi:e 191 Begeleiding en ontwikkeling van het afdelingswerk en beleid ten aanzien van de vrijwilligers - Logis:ek en communica:eve ondersteuning - Organisatorische en inhoudelijke ondersteuning 1. Overkoepelende projecten 2. Kant- en- klare ac:viteiten - Informa:e delen - De ingeslagen weg 196 Ac:es voor verruiming en verbreding van de par:cipa:e - Waken over laagdrempeligheid * In de kijker * Par:cipa:e vrijwilligers 202 Pagina 5 van 272

6 Ac:es met een landelijk karakter - Ingebed in een veranderende maatschappij 207 Communica:e met de leden * In de kijker * Werkgroep afdelingswerking 208 Aandacht voor culturele diversiteit en interculturaliteit - Ontmoe:ng - Projectaanpak * In de kijker * Debat Beeldvorming en Racisme op VOLTA - Het publiek van vandaag en de vrijwilligers van morgen 212 Samenwerking en netwerkvorming met andere organisa:es - Een gezonde reflex: partners zoeken voor ons verhaal - Meestappen in het verhaal van anderen 216 Het ontwikkelen van vernieuwende en bijzondere ac:viteiten - Moeilijke thema s verpakken in een verfrissend verhaal - De wil en energie om de samenleving te veranderen 218 Zorg voor professionaliteit en professionalisering - Projecten en communica:e - Personeelsbeleid - CRM 220 Rekening houden met de principes van integrale kwaliteitszorg - Ambi:euze plannen, degelijke evalua:es en ruimte voor verbetering - Projectevalua:es - Nieuw beleidsplan 222 Beeld van de doelgroep van de organisa:e - Geïntegreerd registra:esysteem - Open werking - Foto van onze vrijwilligers (december 2014) FINANCIEEL BELEID PERSONEELSBELEID AFDELINGSWERKING LIJST CurieusAFDELINGEN GOEDKEURING DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 271 Pagina 6 van 272

7 1 Inleiding Pagina 7 van 272

8 1. Inleiding - voorwoord door de na:onaal coördinator Een Curieusjaar grand- crû. Zo be:telden we 2013 vorig jaar onbeschaamd in ons voortgangsrapport. En we voegden er fijntjes aan toe dat we het in het daaropvolgende jaar toch wat kalmer aan zouden doen. We hadden onszelf beter moeten kennen. Een rus:g jaar is 2014 niet geworden. We hebben er wél bewust voor gekozen om, zoals we al:jd doen, nieuw gelanceerde ini:a:even te laten rijpen. Zodat de projecten die in 2013 het levenslicht zagen (denk aan: BelBos en Fes:val van de Gelijkheid, onze paradepaardjes), :jd en ruimte kregen om te groeien. En dus gaven we in het najaar van 2014 maar al te enthousiast het startschot voor een tweede edi:e van het BelBos (waarbij we voor elke ingezamelde gsm een boom planten). En gooiden we in december 2014 de deuren open voor het tweede Fes:val van de Gelijkheid. We bouwden verder op vaste waardes: we organiseerden onze 6 de VOLTA en 7 de Slimste Sos quizcircuit. Maar we lanceerden ook een gloednieuw project. Het voorjaar van 2014 werd gedomineerd door go SHOOT it. Een geëngageerde fotowedstrijd waarbij we jong en oud uitdaagden om gelijkheid in beeld te brengen. Een topjury (met klinkende namen als Alex Vanhee, Herman Selleslags, Bieke Depoorter ) had de aartsmoeilijke taak om uit de meer dan 700 inzendingen een selec:e te maken voor een tentoonstelling, waarmee we doorheen de provincies toerden. De projectwerking bouwde in 2014 dus duidelijk voort op stevige fundamenten, die al eerder waren gelegd. Volgens een beproefd Curieusrecept: we hernemen en laten rijpen wat goed is. Maar laten ook de ruimte om nieuwe projecten uit te denken en op de sporen te zeben. Maar er was meer. In 2014 kwam de langverwachte werkgroep afdelingswerking/vrijwilligerswerking op kruissnelheid. Medewerkers en vrijwilligers die samen deze werkgroep vormen, gaven de starre ZomertoerenWinterkuren- boekjes (en daaraan gekoppelde gesloten databank) een verfrissende make- over en ontwikkelden het interac:eve en inspirerende Op deze website kunnen onze vrijwilligers inspira:e opdoen voor het opzeben van lokale Curieusac:viteiten. Een hele reeks good prac.ces worden daar verzameld en zijn te downloaden in een kant- en- klaar jasje. Ook op deze website wordt een evenwich:ge spreiding weerspiegeld in de uitgewerkte ac:viteitenfiches, met een lichte nadruk op maatschappelijke ac:vering. Omdat we ook onze lokale werking net dat stapje vooruit willen laten zeben in het maatschappelijk ac:veren van burgers. Deze databank is belangrijke stap vooruit voor onze bo1om- up werking. Een rus:g jaar is 2014 dus niet geworden. Maar van een dras:sche koerswijziging is evenmin sprake. We vertelden vorig jaar over de inhaalbeweging die we maakten op vlak van maatschappelijke ac:e, één van de vier func:es van het socio- culturele volwassenwerk. De balans tussen de vier func:es is sinds eind 2013 (althans voor onze overkoepelende projecten) perfect in evenwicht, en dat willen we vanaf nu zo houden. Om het heel simpel te zeggen: we leerden voorheen mensen al door een andere (soms kri:sche) bril te kijken naar cultuur en de maatschappij, maar vonden nog niet genoeg de tools om hen aan te sporen hun kont op te heffen en iets aan die maatschappij (ten goede) te willen veranderen. Het is met enige trots dat we hier kunnen zeggen dat onze jongste (ontstaan in 2013 en verder uitgebouwd en verdiept in 2014) en grootste projecten daar wél in slagen. We maken zonder gêne een sterk maatschappelijk statement, zonder in par:jpoli:ek te vervallen. Met het BelBos willen Pagina 8 van 272

9 we ac:ef bijdragen tot een duurzame samenleving (we zamelen oude gsm s in voor correcte recyclage en planten met de opbrengst ervan bomen). Met de fotowedstrijd/- tentoonstelling go SHOOT it en het Fes:val van de Gelijkheid verheffen we onze stem en zeben gelijkheid als maatschappelijke waarde in het licht. We houden van onze verschillen, daarom moet iedereen gelijk aan de start komen. De waarden die wij hoog in het vaandel dragen (gelijkheid, verbondenheid, vrijheid) zijn oerklassiek, maar de vorm waarin wij die gieten is - zo hopen wij toch - inspirerend. We maken er onze core business van om op zoek te gaan naar een vernieuwende aanpak, om moeilijke thema s te verpakken in een verfrissend verhaal. Ook volgend jaar willen we op deze weg verdergaan. En het is onze ambi:e om die gevoeligheid voor een evenwich:ge spreiding van onze projecten te blijven bewaken en te verankeren in het volgende beleidsplan. Een rus:g jaar zal 2015 niet worden. We zijn enorm enthousiast om verder te gaan op dit ingeslagen pad: overkoepelende projecten met een sterk na:onaal verhaal, waarmee elke afdeling/vrijwilliger lokaal kan stralen en naam kan maken. We schuimen nog een voorjaar lang het land rond met onze tweede edi:e van het BelBos en lanceren in het voorjaar van 2015 al een tweede go SHOOT it (breng Onderweg in beeld). Ook deze keer kunnen de afdelingen deelnemen aan het BelBos met kant- en- klare inzamelac:viteiten. De fotowedstrijd go SHOOT it staat opnieuw open voor het brede publiek, maar de 6 regionale tentoonstellingen die eruit voortvloeien kunnen worden uitgeleend door lokale afdelingen. Ook de databank ZomertoerenWinterkuren is geen af product. De website wordt voortdurend verder aangevuld met nieuwe inspirerende en kant- en- klare ac:viteitenfiches (zo veel mogelijk bo1om- up, vanuit de vrijwilligers die ofwel via de website hun ideeën doorsturen ofwel bij de werkgroep zelf betrokken zijn). En we hebben, naast VOLTA XL in een nieuw kleedje, ook al flink wat ideeën voor nieuwe piyge projecten waarmee Curieus het verschil kan maken. Denk maar aan de Deels:ckertjes, waarmee sociale zielen aan hun buren te kennen geven welk materiaal zij willen uitlenen of delen. En op het derde Fes:val van de Gelijkheid willen we de Prijs van de Gelijkheid uitreiken (ook weer een ini:a:ef dat een lokale invulling kan krijgen). De kern van onze communica:e blijr: krach:ge beelden, sterke namen en een professionele huiss:jl (in websites, folders, affiches ). Maar 2015 wordt ook een onrus:g jaar op een ander vlak. Er hangen donkere financiële wolken boven de werking van Curieus. Want hoe groot onze ambi:e ook is, we zijn realis:sch. De budgebaire prognose die we enkele jaren geleden maakten, voorspelde een kantelpunt in 2015 (door de s:jgende personeelskosten en stagnerende inkomsten). Met de extra 5% besparingen die we aan onze broek krijgen, krijgt ons budget een extra knauw. We moeten dan ook flink beknibbelen op de uitgaven en asser:ever op zoek naar extra inkomsten. We besparen op onze projecten in 2015 en schrappen o.a. een extra zaal op VOLTA XL, laten deelnemers aan de educa:ereis de volle pot betalen, schrappen de na:onale finale van de Slimste Sos, bekijken de mogelijkheid om De Neus enkel als e- zine aan te bieden maar beseffen dat deze maatregelen niet voldoende zijn. Daarom grijpen we ook in in de personeelskosten. Een medewerker op het na:onaal secretariaat werd maar halrijds vervangen bij vertrek en ook op de provinciale secretariaten bekijken we hoe we de geplande personeelswissels kunnen invullen. We beseffen dat we voor flinke uitdagingen staan. Onze medewerkers zijn heel geëngageerde zielen die zich dubbel plooien voor Curieus, maar willen we dezelfde hoge ogen gooien de komende jaren, moeten we oppassen dat we hen niet compleet opbranden. Pagina 9 van 272

10 De kracht van onze projecten ligt in onze onuitpubelijke posi:eve energie. We kijken naar de maatschappij door een kri:sche bril, maar zien wel de mogelijkheden om die te veranderen. Curieus wil vooral de crea:eve motor zijn van warme veranderingen. We willen posi:eve projecten uitwerken, die vooral anderen inspireren om het goede te doen. En buigen zo maatschappelijke pijnpunten om tot iets wat stemt tot posi:eve veranderingen. Een shot posi:eve energie, zonder belerend te zijn. Onze vrijwilligers zijn daarvoor onontbeerlijk. Zij zijn de brandstof die onze motor voedt en doet tollen. Hiermee willen we ons onderscheiden in het socio- culturele veld: verfrissende projecten die duidelijk open staan voor het grote publiek (laagdrempelig), maar waarmee onze vrijwilligers lokaal aan de slag kunnen. En dus betrekken we alsmaar beter onze vrijwilligers bij onze projecten. Denk maar aan de werkgroep afdelingswerking/vrijwilligerswerking die vorig jaar de verfrissende databank ZomertoerenWinterkuren ontwikkelde. De Curieusmedewerkers leven en werken niet in een ivoren toren, we hebben bijzonder veel formele (provinciale en na:onale brainstorms en evalua:es, al dan niet op een afdelingsdag) en informele contacten met onze vrijwilligers. Bovendien geer het proces naar ons nieuwe beleidsplan heel wat kapstokken om de inbreng van vrijwilligers te kanaliseren: de brede vrijwilligersenquête (minimum 300 respondenten), de gerichte stakeholdersanalyse en de ontmoe:ng op de beleidstweedaagse. We willen van deze par:cipa:e van onze lokale helden geen eenmalige of uitzonderlijke gebeurtenis maken. Een pijnpunt in onze werking is ons diversiteitsbeleid. We kampen met een historische achtergrond, maar doen ons best deze toe te fietsen. Na lang aarzelen en het doorlopen van een theore:sch instap- diversiteitstraject, begon het ons te dagen dat een hands on organisa:e als Curieus het van concrete ini:a:even moet hebben. We gaan dus steeds meer met diversiteit aan de slag in onze concrete projecten. Met onze overkoepelende evenementen doen we dit gedeeltelijk. Een mul:culturele line- up van het vorige Fes:val (en we hebben minstens dezelfde ambi:e voor edi:e 3) resulteerde alvast in een gekleurder deelnemersveld. Op VOLTA XL staat een razend actueel debat over racisme en beeldvorming op het programma (met o.a. Bilal Benyaich, Rachid Benzine, Jamila Amadou en Yasmine Kherbache), en een vraaggesprek over vrije meningsui:ng (met Rudi Vranckx). En aan de inschrijvingen te zien, lijkt het ons ook eindelijk te lukken om een minder blank publiek te bereiken. De open projectwerking lijkt ook hier the way to go. Want wanneer we het brede publiek en de vrijwilligers bekijken die we bereiken met onze overkoepelende projecten (Fes:val, go SHOOT it ), is het plaatje veel gekleurder en diverser dan onze klassieke achterban. Maar het blijr een aandachtspunt, en we zullen er volgende beleidsperiode heel erg op inzeben. Dat brengt ons meteen bij het zorgenkindje van Curieus: onze gegevensregistra:e. Hoewel in 2013 en 2014 enorme stappen vooruit zijn gezet, blijr het registeren en beheren van de gegevens van onze contactpersonen (vrijwilligers/partners/perscontacten) een frustrerend pijnpunt dat een 100% professionele werking in de weg blijr staan. Alle provincies maakten in 2013 eindelijk de overstap naar één geïntegreerde online databank. Een enorme sprong voorwaarts! In 2014 werkte elke provincie een eerste volledig jaar met deze CRM, om de gegevens van onze vrijwilligers en afdelingen bij te houden. Pure gegevensregistra:e lukt (en werkt zelfs goed) maar toen we onze communica:e wilden koppelen aan onze CRM botsten we keihard op de grenzen van het systeem. Vooral op vlak van doelgroepgerichte communica:e (denk maar aan mails naar nieuwe afdelingen, jonge vrijwilligers, Fes:valbezoekers, goshootit- fotografen ) werkt het systeem niet naar behoren. We voelen ons genoodzaakt een nieuwe start te nemen met een andere partner. We zaten daarvoor begin maart 2015 trouwens al een eerste keer en vol vertrouwen samen met Bits of Love, onze Pagina 10 van 272

11 partner in het bouwen van onze website(s). Het wordt een dure en een geduldige opera:e, maar we willen het grondig aanpakken. Want een geïntegreerd professioneel databeheer is een noodzakelijke stap in de verdere professionele uitbouw van Curieus. In al ons enthousiasme over onze lokale ini:a:even, onze overkoepelende projectwerking, onze afdelingsondersteuning en ons sterke communica:ebeleid moeten we kri:sch blijven voor onze minpunten. Alleen die houding zal ons aanknoping doen vinden bij een modern en dynamisch sociaal- cultureel werk. We zijn op de goeie weg, we voelen het. Maar de weg zal nooit helemaal af zijn. En dat maakt alles ook zo boeiend. We wensen u veel leesplezier. Hopelijk bent u even enthousiast over Curieus als wijzelf! Op naar een bruisend Rus:ge jaren, die zijn niet aan ons besteed. Jurgen Theunissen Na:onaal secretaris Curieus Pagina 11 van 272

12 2 Structuur van de organisa:e Pagina 12 van 272

13 2. Structuur van de organisa:e Curieusvrijwilligers zijn tradi:oneel ac:ef in meer dan 300 lokale afdelingen, die zich organiseren in de vorm van feitelijke verenigingen op gemeentelijk, regionaal of wijk niveau. Deze afdelingen worden gecoördineerd door een provinciale/gewestelijke koepel. Op provinciaal niveau is Curieus georganiseerd als een vzw. Er zijn dus 6 provinciale vzw s met hun eigen beheerorganen (Raad van Bestuur en Algemene Ledenvergadering, in sommige gevallen ook een Dagelijks Bestuur). Deze provinciale vzw s maken deel uit van één grote overkoepelende vzw: Curieus Na:onaal. De zes provinciale vzw s zijn vertegenwoordigd in de na:onale beheersorganen (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering). De zes provinciale secretariaten, met in totaal 26,5 medewerkers zijn het aanspreekpunt voor de lokale afdelingen. Zij staan in voor de vrijwilligers- en afdelingswerking, fungeren als logis:eke ondersteuning voor de afdelingen en s:muleren de lokale werking met formats, voorbeeldac:viteiten, eigen overkoepelende projecten, uitleenbaar materiaal, advies Het na:onaal secretariaat fungeert als steunpunt voor de provinciale medewerkers en drijvende kracht achter de grote overkoepelende ac:viteiten. Ze neemt ook de dagelijkse leiding van de organisa:e op zich. Het organiseert maandelijks educa:estafvergaderingen waarop de coördinatoren van de provinciale secretariaten worden uitgenodigd. In samenspraak met en op aangeven van de provinciale en:teiten, werkt het na:onaal secretariaat na:onale projecten uit die aangeboden worden aan de afdelingen. Ze voorziet ook kant- en- klare ac:viteiten waar de provinciale secretariaten en de afdelingen gebruik van kunnen maken. Zo zorgt het na:onaal secretariaat samen met de provinciale secretariaten voor dienstverlening en ondersteuning naar de afdelingen o.a. logis:eke, materiële en prak:sche ondersteuning, maar vooral inhoudelijke en organisatorische ondersteuning ) Algemene ledenvergadering De Algemene Vergadering komt (zowel op na:onaal als op provinciaal niveau) minstens 1 maal per jaar samen. Zij geer haar goedkeuring aan de rekeningen, de begro:ng, het werkingsverslag en het beleids- en jaarplan. Daarnaast stelt zij de beheerders van de organisa:e aan en bespreekt ze de algemene werking. Elke provinciale en:teit en de na:onale koepel beschikt over een Algemene Ledenvergadering. De provinciale vzw s worden vertegenwoordigd in de na:onale Algemene Ledenvergadering. De Algemene Vergadering van Curieus Na:onaal kwam in 2014 samen op donderdag 27 maart voor de bespreking en goedkeuring van het Voortgangsrapport , het financieel verslag 2013 en de begro:ng Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is het formeel beslissingsorgaan en is samengesteld uit zes vertegenwoordigers uit de provinciale vzw s (één per provinciale en:teit), 4 ervaringsdeskundigen, de na:onaal secretaris, de voorziber en de ondervoorziber. De Raad van Bestuur komt minimum 2 keer en maximum 6 maal per jaar samen en beslist over de projectwerking, het financieel beleid en het personeelsbeleid. De Raad treedt sturend op en denkt na over de doelstellingen van de organisa:e. Verder geer de Raad de na:onaal secretaris de opdracht om beleidsop:es en concrete beslissingen uit te voeren. De Pagina 13 van 272

14 na:onaal secretaris rapporteert op zijn beurt de na:onale staf en de educa:estaf. Elke provinciale en:teit en de na:onale koepel beschikken over een Raad van Bestuur. De provinciale vzw s worden vertegenwoordigd in de na:onale Raad van Bestuur. In 2014 kwam de na:onale Raad van Bestuur samen op donderdag 27 maart (bespreking voortgangsrapport, financieel verslag en begro:ng) en op dinsdag 7 oktober (tussen:jdse rekening en bespreking financiële toestand van de organisa:e op de lange termijn). Dagelijks Bestuur In de schoot van de Raad van Bestuur werd een Dagelijks Bestuur opgericht. Dit bestuur komt minstens tweemaandelijks samen en neemt (dringende) beslissingen m.b.t. de financiën en het personeel van de organisa:e. In dit Dagelijks Bestuur zetelen 5 vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur. De organisa:e van beide besluitvormingsorganen is in handen van de na:onaal secretaris/ directeur. Het na:onale Dagelijks Bestuur kwam in 2014 samen op vrijdag 7 februari, vrijdag 23 mei, vrijdag 19 september en vrijdag 19 december. Na:onaal secretariaat en na:onaal secretaris Het na:onaal secretariaat zijn alle medewerkers op het na:onale niveau. Deze medewerkers staan in voor de uitvoering van het dagelijks beleid inzake financiën, rela:es met overheid en derden, interne en externe communica:e en beleidsplanning. De na:onaal secretaris- directeur stuurt het personeelsbeleid, bewaakt de project- en afdelingswerking en zorgt voor de coaching & omkadering van de educa:eve medewerkers. Provinciaal verantwoordelijke/coördinator De provinciale coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het provinciaal secretariaat. Zij voeren er het dagelijks personeelsbeleid van hun provinciaal secretariaat. Ze houden toezicht op de financiering van Curieus en de koers die Curieus in de regio of de provincie vaart. Na:onale educa:estafvergaderingen Deze staf is samengesteld uit alle provinciale coördinators en na:onale personeelsleden (soms aangevuld met de educa:eve provinciale medewerkers) en staat maandelijks gepland. Hier wordt de implementa:e van de na:onale en de regionale projecten en de coaching van de lokale werking besproken. De educa:estaf is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleidsplan en het jaarlijks ac:eplan. In 2014 kwam de educa:estaf 11 keer samen, namelijk op: 22/01, 26/02, 19/3, 23/04, 4/6, 18/6, 27/8, 17/09, 22/10, 19/11 en 17/12. De afdelingswerkgroep/ vrijwilligerswerkgroep leer buiten de bestaande klassieke structuren van de vereniging Curieus en verenigt zowel educa:eve medewerkers als coördinatoren als vrijwilligers, over alle provinciegrenzen heen. Deze werkgroep brengt wel telkens verslag uit op de educa:estaf. Lokale afdelingen De lokale vrijwilligers die over heel het land ac:ef zijn, zijn de spil van onze werking. Volgens het tradi:onele verenigingswerk sluiten Curieusvrijwilligers zich aan bij een bestaande lokale afdeling of Pagina 14 van 272

15 richten een nieuwe afdeling op. Maar meer en meer zijn ook vrijwilligers ac:ef die hun schouders willen zeben onder de grote (thema:sche) projecten, zonder zich achter een afdeling te willen scharen. Deze mensen blijvend aan ons binden, wordt de grote uitdaging voor de toekomst. Elke Curieusvrijwilliger wordt beschouwd als ambassadeur van de vereniging. Vrijwilligers krijgen alle ondersteuning in het uitwerken van Curieusac:viteiten (eigen of inpikkend op de overkoepelende projecten). Lokale afdelingen organiseren zich als feitelijke vereniging en zijn aangesloten bij een van de provinciale vzw s. Er bestaat een ongelofelijke varia:e in soorten afdelingen. In de vorige voortgangsrapporten werd steeds weinig s:lgestaan bij de vorm die de lokale afdelingswerking aannam. De visita:ecommissie, die in juni 2013 op bezoek kwam, wees daar terecht op. In het hoofdstuk afdelingswerking van dit voortgangsrapport schetsen we daarom een uitgebreid overzicht van onze lokale afdelingswerking, we nodigen u graag uit dat grondig te lezen. Na:onale adviesgroep Vanaf 2012 kwam de brainstormgroep (met vrijwilligers als leden) regelma:g samen om te brainstormen over projecten van Curieus. Daardoor werd deze, naast de werkgroep vrijwilligerswerking/afdelingswerking een belangrijk element in de bobom up werking van Curieus. Ook in 2014 kwam de brainstormgroep een aantal keer samen: - februari: brainstorm over een vervolg op Herinner de Toekomst - maart: brainstorm invulling Fes:val van de Gelijkheid - mei: evalua:e van de Curieuze Mosterdpot - september: brainstorm over vragen voor De Slimste Sos Ook in de provincies krijgt de brainstormgroep navolging. In 2014 werden daarvoor vooral de startdagen/afdelingsdagen aangegrepen om de werking te evalueren en bij te sturen. Pagina 15 van 272

16 3 Doelstellingen Pagina 16 van 272

17 3. Ondernomen en geplande ac:es in het kader van het beleidsplan SD1 OD 1.1 OD 1.2 OD 1.3 OD 1.4 OD 1.5 OD 1.6 OD 1.7 OD 1.8 OD 1.9 OD 1.10 OD 1.11 OD 1.12 SD2 OD 2.1 OD 2.2 ACTIVITEITEN- /PROJECTAANBOD Curieus versterkt haar bovenlokale ac:viteitenwerking ten opzichte van de vorige beleidsperiode. Steeds open voor het grote publiek, maar met extra aandacht voor de inbreng van haar lokale vrijwilligers in de uitwerking van deze ac:viteiten. Daarnaast speelt Curieus in 2015 crea:ef, open en flexibel in op nieuwe maatschappelijke trends bij minimum de hel[ van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 19 Elke provincie ontwikkelt en organiseert jaarlijks minstens vijf eigen bovenlokale ac:viteiten/projecten, die openstaan voor het grote publiek. 21 Bij het organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten richt de organisa:e zich al:jd naar het grote publiek, hetgeen zich uit in de manier waarop ze deze ac:viteiten kenbaar maakt. 35 In het ontwikkelen en organiseren van de bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt een spreiding over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk nagestreefd. 39 Minstens tweejaarlijks maken de provincies gebruik van publieke ruimtes bij de uitwerking van één van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. 41 De na:onale werking van Curieus ontwikkelt en organiseert jaarlijks een aanvullend ac:viteitenaanbod, waarop de provinciale en gewestelijke werking intekent. Dit aanbod bestaat uit jaarlijks terugkerende en wisselende ac:viteiten/projecten. Ook dit aanvullend ac:viteitenaanbod staat open voor het grote publiek en is verspreid over de vier func:es van het sociaal- cultureel werk, waarbij jaarlijks minstens één ac:viteit/project voor elk van de vier func:es wordt uitgewerkt en aangeboden. 45 Minstens de helr van de bovenlokale ac:viteiten/projecten op provinciaal en na:onaal niveau zal in 2015 inspelen op nieuwe maatschappelijke trends. 62 Succesvolle lokale ac:viteiten worden vanaf 2011 gebundeld, gecommuniceerd en uitgewisseld via een online databank, die toegankelijk is voor alle vrijwilligers. 68 De provinciale en gewestelijke werkingen bieden jaarlijks kant- en- klare typeac:viteiten aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen aan. 71 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in het kiezen, uitwerken en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 75 Bij het ontwikkelen en organiseren van de na:onale en provinciale bovenlokale (bovenlokale) ac:viteiten/projecten wordt steeds gewaakt over de laagdrempeligheid. 76 Alle losse ini:a:even die op dit moment bestaan rond het voeren van een IKZ- beleid t.a.v. het ac:viteitenaanbod worden in 2013 gebundeld en gestructureerd in een IKZ- plan. 81 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten/projecten wordt steeds gewaakt over het ecologische karakter van de ac:viteiten 85 SAMENWERKING In 2015 kiest Curieus bij de uitwerking van haar ac:viteiten- /projectaanbod bewust voor een doorgedreven samenwerking met externe partners en beschikt ze daarbij over een uitgebreid netwerk dat ze ac:ef onderhoudt. 89 Bij het ontwikkelen en organiseren van àlle na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteiten/projecten werkt Curieus samen met externe partners. 91 Elke provincie neemt jaarlijks minstens twee keer deel aan een ac:viteit van een andere culturele actor (bv. tentoonstellingen, wandelingen, bezoeken, ). 97 OD 2.3 Curieus wordt een ac:ef netwerkende organisa:e. 101 OD 2.4 In 2015 werken de lokale afdelingen in minstens 1/3de van hun ac:viteiten samen met een externe partner. 102 SD3 OD 3.1 OD 3.2 DOELGROEPENBELEID In 2015 speelt Curieus beter in op de samenstelling van haar Curieusvrijwilligers en - deelnemers en bereikt ze een betere afspiegeling van de maatschappij. Daarbij besteedt Curieus aandacht aan specifieke doelgroepen en werkt ze in minstens de hel[ van haar projecten volgens een inclusieve werking. 105 Tegen eind 2012 beschikt Curieus op na:onaal en provinciaal/gewestelijk niveau over een geïntegreerd en performant online registra:esysteem voor al haar vrijwilligers en deelnemers. 107 Tegen eind 2013 (na één jaar werken met het nieuwe registra:esysteem) heer Curieus een duidelijk en meetbaar beeld van wie haar vrijwilligers- en - deelnemers zijn (opleiding, leerijd, interesses, achtergronden, gender, etnische achtergrond, ), waardoor ze een doelgroepenbeleid kan voeren in haar interne communica:e, vrijwilligerswerking en - werving en haar ac:viteiten/projecten. 108 Pagina 17 van 272

18 OD 3.3 OD3.4 OD 3.5 SD 4 OD 4.1 OD 4.2 OD 4.3 OD 4.4 OD 4.5 OD 4.6 Tegen eind 2014 koppelt Curieus haar volledige interne en externe communica:e aan haar registra:esysteem voor vrijwilligers en deelnemers. 109 In de ac:viteiten- /projectwerking wordt de aandacht voor specifieke doelgroepen stelselma:g opgedreven, met extra aandacht voor jongvolwassenen, medioren/senioren, kansengroepen en allochtonen. 110 Inclusief werken wordt bij Curieus steeds meer de maatstaf. In 2015 streer Curieus in minstens de helr van al haar ac:viteiten/ projecten naar een deelname van àlle doelgroepen en werkt ze bewust aan het wegnemen van drempels voor bepaalde doelgroepen. 111 VRIJWILLIGERSWERKING In 2015 hee[ Curieus een ac:eve vrijwilligerswerking waarbij de nadruk ligt op par:cipa:e, uitwisseling en openheid, en wordt elke lokale Curieusafdeling bewust tot zelfredzaamheid ges:muleerd. 114 In 2011 wordt een werkgroep Vrijwilligerswerking gelanceerd, die tegen eind 2012 de lijnen uitzet voor een vernieuwde vrijwilligerswerking van Curieus, waarin zelfredzaamheid centraal staat. 116 De lokale Curieusvrijwilligers hebben een maximale inbreng in de prak:sche uitwerking van het provinciale/gewestelijke en na:onale vrijwilligersbeleid, via een systeem van crea:eve brainstorms en werkgroepen. 119 De provinciale/gewestelijke Curieuswerking is een reservoir aan exper:se waar afdelingen uit kunnen puben om zélf aan de slag te gaan en werkt behoeregericht, coachend en op maat voor haar afdelingen en vrijwilligers. 125 Curieus biedt op een ac:eve en gestructureerde manier organisatorische, administra:eve, logis:eke en communica:eve ondersteuning aan haar lokale vrijwilligers en afdelingen en beloont haar vrijwilligers regelma:g. 130 De lokale vrijwilligers worden permanent geïnformeerd over het na:onale en provinciale/gewestelijke ac:viteitenaanbod via regionale nieuwsbrieven en een na:onaal magazine. 137 Jaarlijks wordt in elke provincie minstens één vrijwilligersdag georganiseerd, waarop alle lokale vrijwilligers worden verzameld voor inbreng in de provinciale Curieuswerking, crea:eve brainstorms, opleiding, informa:e, beloning/bedanking en ontspanning. 140 OD 4.7 Curieus voert een ac:ef onthaalbeleid voor nieuwe vrijwilligers en lokale afdelingen. 143 OD 4.8 De inspanningen om nieuwe ac:eve vrijwilligers te werven via het open ac:viteitenaanbod van Curieus worden stelselma:g opgedreven. 147 OD 4.9 In 2013 wordt de mogelijkheid onderzocht om een (gra:s) vrijwilligers- /lidkaart in te voeren. 150 SD 5 COMMUNICATIEBELEID In 2015 is de naamsbekendheid van Curieus verdubbeld ten opzichte van 2012, zodat er meer vrijwilligers en deelnemers par:ciperen aan de ac:viteiten. 151 OD 5.2 Ontwikkelen van een elevator pitch tegen 2012 en hem daarna ac:ef gebruiken in de communica:e 153 OD 5.3 OD 5.4 Streven naar een verdubbeling van de aanwezigheid van Curieus in de na:onale en regionale pers ten opzichte van de vorige beleidsperiode. 154 Bij de ontwikkeling en organisa:e van àlle na:onale en provinciale bovenlokale ac:viteiten worden externe communica:ekanalen gebruikt. 158 OD 5.5 Behouden van de ac:eve ondersteuning voor lokale vrijwilligers op het vlak van communica:emiddelen. 163 OD 5.6 Jaarlijks neemt elke provincie, alsook het na:onale niveau, minstens drie keer deel aan een publieke manifesta:e waarop ze haar ac:viteitenaanbod bekend maakt bij het grote publiek. 167 OD 5.7 Het aantal bezoekers aan de na:onale website s:jgt elk jaar met 10% 171 OD 5.8 Aanmaken van deelwebsites voor grote projecten. 174 OD 5.9 OD 5.10 SD 6 OD 6.1 Het gebruik van web 2.0 in de communica:e wordt stelselma:g verhoogd, met het oog op het bouwen en versterken van een Curieuscommunity. 177 Het gebruik van de Curieushuiss:jl wordt verder versterkt op alle niveaus. Naar aanleiding van het 10- jarig bestaan van Curieus wordt de huiss:jl van de organisa:e opgefrist en extra gepromoot. 180 PERSONEELSBELEID EN - STRUCTUUR In 2015 zijn de professionele werking en structuur van Curieus geop:maliseerd volgens de principes van het nieuwe werken. 182 Werken met duidelijke func:eprofielen en taakbeschrijvingen op elk provinciaal/ gewestelijk secretariaat en op het na:onaal secretariaat. 184 OD 6.2 Verder versterken van het systeem van func:oneringsgesprekken op het na:onale en op de provinciale/gewestelijke secretariaten. 185 OD 6.3 Verder versterken van het VTO- beleid voor de professionele medewerkers. 186 OD 6.4 Verdere versterking van de interne communica:e tussen de medewerkers onderling (na:onaal, provinciaal en gewestelijk). 187 OD 6.5 Blijven streven naar een flexibele structuur die helder blijr voor iedereen. 188 Pagina 18 van 272

19 SD 1: ACTIVITEITEN- EN PROJECTAANBOD Curieus versterkt haar bovenlokale ac:viteitenwerking ten opzichte van de vorige beleidsperiode. Steeds open voor het grote publiek, maar met extra aandacht voor de inbreng van haar lokale vrijwilligers in de uitwerking van deze ac:viteiten. Daarnaast speelt Curieus in 2015 crea:ef, open en flexibel in op nieuwe maatschappelijke trends bij minimum de hel[ van haar bovenlokale ac:viteiten/projecten. Het is niet toevallig dat de open projectwerking van Curieus vooraan in dit voortgangsrapport (en beleidsplan) staat, het is en blijr onze kernopdracht. In de afgelopen beleidsperiode bereikten we jaar na jaar een beter evenwicht tussen onze lokale afdelingswerking (waarin ondersteuning, inspira:e en type- ac:viteiten centraal staan) en onze open projectwerking. Zowat alles wat Curieus organiseert, of dat nu op gemeentelijk, provinciaal of na:onaal vlak is, staat open voor het grote publiek. We maakten ons ook in 2014 sterk in verfrissende overkoepelende projecten waarmee we het grote publiek door een andere bril naar de maatschappij laten kijken, maar dat publiek ook aanzeben om die samenleving ten goede te willen veranderen (zodat die gelijker wordt, rechtvaardiger, duurzamer, minder verzuurd ). We doen dat door moeilijke maatschappelijke thema s op de agenda te zeben (gelijkheid, consuminderen, deeleconomie, racisme, vrede ) en te verpakken in frisse aanstekelijke socio- culturele projecten. Na:onaal kwam er in 2014 een tweede edi:e van het succesvolle Fes:val van de Gelijkheid, organiseerden we voor de eerste keer de fotowedstrijd go SHOOT it, zag een tweede edi:e van BelBos het levenslicht, en staken we een zesde edi:e van VOLTA in elkaar Op provinciaal vlak werden daar vaak nog ac:viteiten aan toegevoegd: het theaterstuk de Kleine Groote Oorlog in West- Vlaanderen gooide hoge ogen, de 12 de edi:e van de Terrasfilms in Limburg waren opnieuw een voltreffer, Antwerpen pakte uit met de 3 de Week van de Sociale Film ). Ook al worden we in 2015, door de besparingen, verplicht worden om wat gas terug te nemen willen we op de ingeslagen weg verder gaan. Er komt een derde Fes:val van de Gelijkheid, een tweede edi:e van de fotowedstrijd go SHOOT it, we ronden ons BelBosproject af (met de aanplan:ng van 5 nieuwe bossen), de zevende edi:e van VOLTA wordt in een nieuwe kleedje gestoken en krijgt een extra inhoudelijk luik. En we schieten ons nieuwe project rond de Deels:ckertjes op gang. Onze waarden zijn oerklassiek (gelijkheid, verbondenheid, solidariteit ), maar ze lenen zich toch perfect om in te spelen op maatschappelijke trends. Met deze projecten richten we ons resoluut op Pagina 19 van 272

20 het grote publiek (die houding vertaalt zich in onze communica:e, maar ook in de opbouw van het programma en de laagdrempeligheid die we bewaken). Maar het is voor ons van onschatbare waarde om onze vrijwilligers mee te trekken in deze grote verhalen. Want het is pas wanneer zij geloven in onze projecten en onze boodschap willen uitdragen tot in hun buurt, dat we zo veel mogelijk mensen kunnen warm maken om Gelijkheid in beeld te brengen (go SHOOT it), een gsm correct te recycleren en in te ruilen voor een boom (BelBos), een s:ckertje op hun brievenbus kleven waarmee ze aangeven welk huiselijk gerief ze willen delen (Deels:ckertjes), ac:ef deel te nemen aan de herinnering van de eerste Wereldoorlog (theaterproduc:e Kleine Groote Oorlog) Daarom betrekken we hen zo veel mogelijk in de uitwerking van onze overkoepelende projecten (er is veel formeel en informeel contact tussen de medewerkers en vrijwilligers). We steken veel energie in het uitwerken van projecten die vrijwilligers de kans geven om lokaal te schiberen met een professionele ac:viteit. Niet alleen met die grote thema:sche verhalen (genre BelBos), maar ook door hen te inspireren sprankelende ac:viteiten in hun buurt te organiseren (de databank ZomertoerenWinterkuren bulkt van kant- en- klare ac:viteiten, vaak geïnspireerd op lokale succesvolle voorbeelden van andere afdelingen). Zowel in deze overkoepelende projecten als in de inspirerende databank, hebben we de voorbije twee jaren een gigan:sche inhaalbeweging gemaakt, wanneer het gaat om de vier func:es van het SCW. Maatschappelijke ac:e was lange :jd een beetje het kneusje van onze vier pijlers was, die wat verbleekte in het licht van onze sterke educa:eve, culturele en ontmoe:ngs- projecten. Maar met het BelBos, Herinner De Toekomst en Fes:val van de Gelijkheid (3 projecten waarvan de kiem in 2013 lag, maar vooral in 2014 echt ruimte en :jd kregen om te groeien) de balans hersteld. Ook in de - steeds verder groeiende - databank ZomertoerenWinterkuren bewaken we het evenwicht tussen de vier pijlers. Pagina 20 van 272

Voortgangsrapport 2014 2015

Voortgangsrapport 2014 2015 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport 2014 2015 Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/2030800 - www.citizenne.be - info@citizenne.be INLEIDING 2014 was een indrukwekkend

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sta$ureau Marke+ng & Communica+e contactpersoon: Fleur Gräper - van Koolwijk datum: september 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is sociale media?...

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder voluit 2013 VOORWOORD KRACHTIG Het 2013 van de VLM samengevat in één woord. Zo voel ik het. En zo voelde ik het ook tijdens het geslaagde seminar voor 25 jaar VLM in de Antwerpse Zoo. Terugblikken op

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie