INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914"

Transcriptie

1 INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914

2 MAASLANDSE MONOGRAFIEËN onder redactie van Prof. Dr. W. Jappe Alberts (voorzitter). Dr. Remigius Dieteren O.F.M.. Dr. J. Grauwels. Dr. J. F. R. Philips. Dr. P.J. H. Ubachs. Drs. S. Vandevelde. Dr. Mr. H. H. E. Wouters Raad van advies Dr. J. Kremers (Maastricht). Dr. H. Vandermeulen (Hasselt), Prof. Dr. G. Droege (Bonn) Prof. Dr. E. Hélin (Luik) Prof. Dr. J. A. van Houtte (Rome) Prof. Dr. F. Petri (Münster) Prof. Dr. J. J. Poelhekke (Nijmegen) Prof. Dr. M. G. Spiertz (Nijmegen) Prof. Dr. H. van der Wee (Leuven) De in deze serie verschenen delen zijn vermeld op pag. 198 De Stichting " Maaslandse Monografieën" werd in 1964 in het leven geroepen door het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en staat onder bestuur van: Mr. M. A. W. van Oppen (voorzitter), Prof. Dr. J.C. G. M. Jansen (secretaris), Drs. J. J.C. Huyben (penningmeester), Drs. J. H. A. E. Cornips. Dr. G. C. P. Linssen, Drs. J. H.M. Wieland, H. J. G. Wijnands

3 FRANÇOIS V ANDUFFEL INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890EN 1914 VAN GORCUM, ASSEN 1983

4 < Van Gorcum & Comp. B.V., Postbus AA Assen Uit deze uitgave mag niets worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset. fotocopie, microfilm, of welk ander middel dan ook. zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. CIP-gegevens Vanduffel, François Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914 I François Vanduffel. - Assen: Van Gorcum. - III. - (Maaslandse monografieën: 37) Met bibliogr" index. reg. SISO Eu-belg-942 UDC " " Tre lw. : Limburg (België) : sociaal-economische geschiedenis. ISBN ing. ISBN geb. Layout en druk: Van Gorcum. Assen Maaslandse Monografieën no. 37. (Ook verschenen in de reeks Werken uitgegeven onder auspiciën van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg no. 21).

5 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen Lijst van tabellen Lijst van grafieken Lijst van figuren en kaarten Lijst van illustraties Bibliografie Inleiding blz. VIII IX x XI XII XV... XXV Deel!: Lommel, een agrarische gemeente in verandering H oofdstuk 1: Historische en geografische schets Hoofdstuk 2: De demografische en sociale ontwikkeling De demografische ontwikkeling tussen 1846 en De demografische ontwikkeling na De samenstelling van de beroepsbevolking tussen 1890 en Hoofdstuk 3: De economische ontwikkeling tussen 1890 en De agrarische ontwikkeling De industriële ontwikkeling De voedingsmiddelenindustrie De kleine zelfstandige ondernemingen De grootindustrie in de omgeving van Lommel Reacties op de industrialisatie De ontwikkeling van de handel en van de dienstensector 58 v

6 Hoofdstuk 4: Het dagelijks leven 4.1. Het dorpsbeeld 4.2. Modernisering van het wegennet 4.3. Gebrekkige openbare nutsvoorzieningen 4.4. De levensomstandigheden De Kempische hoeve De arbeidstijd De arbeidsomstandigheden De Jonen De voeding Stijging van de welvaart Het alcoholisme en de spaarzin 4.5. De verenigingen van landbouwers 4.6. Onderwijs en analfabetisme Hoofdstuk 5: Het politieke leven tussen 1890 en Deel II : Lommel, een geïndustrialiseerde gemeente in expansie Hoofdstuk 1: De demografische en sociale ontwikkeling De demografische ontwikkeling De samenstelling van de beroepsbevolking tussen 1900 en Hoofdstuk 2: De economische ontwikkeling tussen 1904 en De landbouw 2.2. De industriële ontwikkeling Stagnatie van de voedingsmiddelenindustrie Groei van de kleine zelfstandige ondernemingen Industrialisatie via zinknijverheid Reacties op de industrialisatie Expansie van de handel en de dienstverlenende sector Hoofdstuk 3: Het dagelijks leven 3.1. Urbanisatie 3.2. Het wegennet De openbare nutsvoorzieningen De levensomstandigheden Woningnood Arbeidsduur en arbeidsomstandigheden De lonen De voeding VI

7 Werkloosheid en pauperisme 3.5. Sociale organisaties Het basis- en voortgezet onderwijs Hoofdstuk 4 : Het politieke leven tussen 1904 en Bijlagen Bijlage 1: Reacties van het gemeentebestuur op de industrialisatie 181 Bijlage II: Verspreiding van de huizen per gehucht en straat te Lommel in 1877 en Bijlage III: Aanleg van de steenweg door het dorpscentrum 183 Bijlage IV: Houding van het gemeentebestuur t.o.v. het Bureau van Weldadigheid Zusammenfassung Résumé Fotoverantwoording VI I

8 Lijst van afkortingen A.G.N. B.B beraadsl. B.TN.G. c.o.o. G.A.L. G.L l.u.c. H.G. K.A. K.B. P.A.C. P.A.D. P.C. W. P.H.A.I. Prov. Arch. Limb. R.M.S.- K.A. R.UG. vers!. v.z.w. Algemene Geschiedenis der Nederlanden Belgische Boeren bond beraadslagingen Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis Commissie Openbare Onderstand Gemeentelijk Archief Lommel Gazet van Lommel Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis De Kempische Arbeider Koninklijk Besluit Parochiaal Archief Lommel-Centrum Provinciale Archief- en Documentatiedienst Provinciaal Christelijk Werkersverbond Provinciaal Hoger Architectuurinstituut Archief van het Provinciebestuur van Limburg Rijksmiddelbare Scholen - Koninklijk Atheneum Rijksuniversiteit Gent verslagen Vereniging Zonder Winstoogmerk

9 Lijst van tabellen Tabel!, Tabel 2: Tabel 3: Tabel 4: Tabel 5: Tabel 6: Tabel 7: Tabel 8: Tabel 9: Tabel 10: Tabel 11. Tabel 12: Tabel 13: Tabel 14: Tabel 15: Tabel 16: Tabel 17: Tabel 18: Tabel 19: Tabel 20: Tabel 21: Tabel 22: Tabel 23: Tabel 24: Tabel 25: 1-2: De economische en sociale samenstelling van de bevolking te Lommel in en 1910, onderverdeeld in hoofd- en gemengde sectoren De bedrijfsgrootte in Lommel, Limburg en België Areaalgebruik en veeteelt te Lommel. Limburg en België in 1880 en 1895 Rundveeteelt te Lommel in 1880 en 1895 De kleine zelfstandige ondernemingen te Lommel in 1896 Aantal huizen in de oude gehuchten van Lommel in 1890 Aantal huizen in de nieuwe gehuchten van Lommel in 1890 Gemiddelde lonen van de dagloners te Lommel, Limburg en België in 1890 en 1895 Voeding in Lommel en in de Kempen Aantal alfabeten en analfabeten te Lommel in en : Aantal leerlingen in de scholen te Lommel tussen 1892 en 1896 Samenstelling van de gemeenteraad in Lommel naar de beroepen, Areaalgebruik te Lommel, Limburg en België in 1910 Meststoffengebruik te Lommel, Limburg en België in 1895 en 1910 Veeteelt te Lommel. Limburg en België in 1895 en 1910 De kleine en zelfstandige ondernemingen te Lommel in 1910 Personeel en machinaal vermogen van de N.V. Société Métallurgique de Lommel, Personeel en machinaal vermogen van de meststoffenfabriek Unitas, Personeel en machinaal vermogen van de Manufacture Beige de Couleurs in 1910 Personeel en machinaal vermogen in de zandgroeve Emsens !0 Omvang van het personeel en machinaal vermogen in de steenfabriek Emsens Daglonen in de zinknijverheid in 1912 Syndicale evolutie in Limburg, Scholensituatie te Lommel in 1913 Aantal alfabeten en analfabeten te Lommel in 1900 en IX

10 Lijst van grafieken Grafiek 1: Algemene bevolkingsevolutie tussen 1846 en 1910 (%toename) 14 Grafiek 2: Gemiddeld natuurlijk en migratiesaldo te Lommel tussen 1846 en 1889 (per inwoners) 16 Grafiek 3: Leeftijdsklassen in de bevolking van Lommel in 1866 en Grafiek 4: Evolutie van het sterftecijfer tussen 1846 en 1914 (%o) 18 Grafiek 5: Evolutie van het geboortecijfer tussen 1845 en 1914 (%o) 19 Grafiek 6: Leeftijdsklassen in de bevolking van Lommel in Grafiek 7: Gemiddeld natuurlijk en migratiesaldo te Lommel tussen 1890 en 1914(per l.oooinwoners) 21 Grafiek 8: Geboorte- en sterftesaldo te Lommel tussen 1845 en 1914 (%0) 22 Grafiek 9: Migratiesaldo te Lommel tussen 1848 en 1914 (%o) 23 Grafiek 10: Leeftijdsklassen in de bevolking van Lommel in Grafiek 11: Leeftijdsklassen in de bevolking van Lommel in 1900 en x

11 Lijst van figuren en kaarten Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4: Fig. 5: Fig. 6: Fig. 7: Fig. 8: Fig. 9: Fig. 10: Reliëflandschap van de Kempen ederzettingen te Lommel Situering van Je beboste gebieden te Lommel omstreeks 1895 Situering van de grootindustrie in de Kempen tot omstreeks 1945 Situering van de zandwinningsgebieden in Noordoost-België Stratenplan van Lommel-Centrum Situering van de arbeiderswijken te Lommel. Balen en Mol Ontwerp van een arbeidershuis te Lommel-Werkplaatsen. type I Ontwerp va n een arbeidershuis te Lommel-Werkplaatsen. type II Ontwerp van een arbeidershuis te Lommel-Werkplaatsen. type XI

12 Lijst van illustraties l. Identiteitsbewijs. in 1817 uitgereik t door burgemeester K. W. Koeckhofs aan T. van der Heyden, een Lommelse Teut (beestensnijder) 6 2. Een van de twintig hoeven. die door de Belgische Staat in 1850 op de Heuvelse Heide te Lommel werden gebouwd. De architectuur van de Koloniehoeven week af van de traditionele langgevelhoeve: de schuur lag tussen het woonhuis en de stal 9 3. Het station te Lommel-Kattenbos aan de spoorlijn Antwerpen-Mönchengladbach omstreeks de eeuwwisseling 9 4. De fotograaf heeft zijn toestel opgesteld in de Fr. van Hamstraat voor het realiseren van dit zicht op de sta akmolen ( 1809), de tuinen en het dorpscen- ~m ~ 5. Het aantal brouwerijen en stokerijen na m in Lommel tussen 1890 en 1914 toe van één tot zeven. Hier een foto van de brouwerij van de familie Emsens te Stevensvennen ( 1910) De Samenwerkende stoommelkerij St. Bernardus. De foto illustreert sprekend de kleinschaligheid van het initiatief De wagenmakerij van L. Jamaert-Vanduffel omstreeks De aandrij vi ng van de machines geschiedde met stoom De installaties van de zinkfabriek van Overpelt, hoofdzetel van de Compagnie des Métaux Overpelt-Lommel. Rechts het Maas-Scheldekanaal en daarachter de uitgestrekte heidevlakte De chemische meststoffenfabriek Uni tas in Het toenemend gebruik van kunstmest liet een meer intensieve landbouw toe. met als gevolg een flinke rendementsverhoging De gemeentelijke zandgroeve te Kattenbos omstreeks Het driehoekig met lindebomen omzoomde Marktplein omstreeks 1904 (in de richting van de Yreyshorring). De lens van de fotograaf is gericht op het op de dries gelegen gemeentehuis Het Marktplein in de richting van de Kerkstraat en de Mudakkers. Let op deze foto op de laagbouw, terwijl op voorgaande foto enkele huizen met een verdieping voorkomen Een blik vanuit de Stationss traat vóór 1918 in de richting van de kerk. Rechts de herberg "In den Pelikaan". Onder de kastanjebomen staat in een houten huisje de gemeentelijke waag. Links op de voorgrond de toegangspoort van de villa van Fr. van Ham-Moons De Stationsstraat vanaf het Kerkplein. Uiterst rechts een gedeelte van de omheining en een tipje van de villa van Fr. van Ham-Moons. Links de herberg "In den Pelikaan". waarvan de exploitant sa men met zijn zoon werkzaam was op de gemeentelijke waag. De vestiging van de ka pper naast de herberg is een merkwaardige illustratie van het samengaan van beroepen 78 XII

13 15. De Kerkstraat na de Eerste Wereldoorlog in de richting van het Marktplein. Op de voorgrond het in 1910 opgerichte Hotel Cambrinus De Adelberg omstreeks Op de achtergrond staat de brouwerij van N. Bouly-Tournier. bij de kruising van Adelberg met Lepelstraat en Kapelstraat 8 l 17. De Luikersteenweg - de vroegere weg 's Hertogenbosch-Luik - omstreeks 1900 in de richting van de Nederlandse grens. Foto genomen ter hoogte van de school (links), de kerk en de pastorie (onzichtbaar achter de bomen) te Lommel-Kolonie 8 l 18. Aanlegplaats voor schepen langs het kanaal van Beverlo te Ke rkhoven in het begin van deze eeuw. Rechts bevond zich de herberg en winkel "In den Anker" Het huis P. Verkammen-Leyssen. winkelier. bakker. herbergier en logementhouder te Lommel-Blauwe Kei. Het aangebouwde huizenblok links was eertijds een douanekazerne. De paarden werden gebruikt voor het slepen van de aken Het boerengilde van Lommel-Kolonie omstreeks Centraal op de eerste rij zit de stichter en voorvechter pastoor Ed. van Lil De Lommelse fietsclub omstreeks Een picknick omstreeks 1900 in de heide van Stevensvennen. Stanislas Emsens (uiterst links) in gezelschap van vrienden en zakenrelaties Leden van d e fanfare "Hoop in de Toekomst" op het Kerkplein. De foto werd in 1913 genomen ter gelegenheid van d e plechtige Eremis van G. van Leemput Lutlommel is één van de acht oude nederzettingskernen. In 1890 stond in dit gehucht 12% van alle Lommelse huizen. Hier een zicht op de Lutlommel-kiezel omstreeks Links ter hoogte van de koets staat de in 1909 opgerichte brouwerij P. Sevens-Toumier Het fabriekscomplex van de Société Métallurgique de Lommel. Let op de heidevlakte o p de voorgrond lnterieurfoto van een bedrijfshal van Emsens' glasfabriek kort na de Eerste Wereldoorlog Bovenstaand ontwerp voor de bouw van de zinkfabriek. de situering van de arbeiderswijk te Lommel-Werkplaatsen en de aanlegplaats aan het Maas Scheldekanaal werd in het begin van deze eeuw te Leipzig gemaakt voor rekening van de Société Métallurgique de Lommel Uittreksel van het kadastraal plan d.d. l 1 oktober 1911 met de ligging van de zinkfabriek en d e arbeiderswijk Zicht op de arbeiderswijk van Lommel-Werkplaatsen met vooraan links een woning voor een beambte en rechts een dubbele woning voor arbeiders T echnische tekening van de gasfabriek te Lommel Het Lommels vrijwillig brandweerkorps bij gelegenheid van de officiële heroprichting in Kapelaan M. Jans ( t...) Pamflet van de Werkmansbond ter gelegenheid van een informatievergadering in het Volkshuis met voordracht door J. Bellefroid Pamf1et, door de Werkmansbond in Lommel en omstreken verspreid. naar aanleiding van het ontslag van hun voorzitter H. Vanderkrieken Frontpagina van De Kempische Arbeider van maart Brief van Fr. van Ham aan kapelaan M. Jans d.d. 1 maart 191 2, waarin Van Ham het verdere gebruik van zijn zaal voor de vergaderingen van de Werkmansbond verbood Gedenkprentje met de portretten van G. C. Rutten (links) en M. Jans (rechts) naar aanleiding van de opening van het Werkmanshuis 161 XIII

14 38. Vóór de bouw in van het klooster en de scholen van de Zusters van St.-Jozef(op de foto links) was de huidige Kloosterstraat een smal karpad in de richting van de standaardmolen van Lutlommel. Rechts de herberg en wagenmakerij L. Jamaert-Vanduffel; het lange gebouw op d e achtergrond is het in 1912 gebouwde Werkmanshuis Het bijna voltallige onderwijzerskorps van de lagere aangenomen jongensschool te Lommel-Centrum, gefotografeerd in 1911 op de speelplaats va n deze school aan de kerk Frontpagina van de Gazel van Lommel van 17 augustus Bidprentje van burgemeester Fr. van Ham 175 XIV

15 Bibliografie 1. Archivalische bronnen 1.1. Lommel - Gemeentearchier Ongenummerde stukken: Bevolkingsregisters, 1890, 1900 en 1910 Burgerlijke stand Onder dit hoofd ressorteren: geb9orteregisters, sterfteregisters, huwelijksregisters, Registers met verslagen van de gemeenteraad, Registers met beraadslagingen van de gemeenteraad Rol van de gemeentebelasting op de stoomtuigen en de werklieden in de nijverheidsgestichten gebezigd Genummerde stukken: 201.8:8156 Oud archief - verkoop gronden aan de Zinkfabriek-Lommel (3 stukken) 201.8: 9 / 60 Oud archief - onderzoek de commodo et incommodo, Uitgaande en inkomende briefwisseling, C.0.0.:472. I Begrotingen van de Commissie van Openbare Onderstand, C.0.0.:475. I : Rekeningen van de Commissie van Openbare Onderstand Gemeenterekeningen, Geschiedenis der Gemeente Panken. P. N.. Geschiedenis van Lommel. Manuscript. 1 dl., 33 folio's Theuwissen, F.. Geschiedenis van Lommel. Manuscript Jaarverslagen der Gemeente, Burgerlijke Stand. Algemeenheden, Dienst Bevolking 3 Demografische Statistieken, Inschrijvingen in de Gemeente, Alschrijvingen in de Gemeente, Algemene volkstelling, , 1910 en 1930 Herziening van de kiezerslijsten, Registers der kiesbezwaren, Wetgevende en provinciale verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Hinderlijke inrichtingen, XV

16 1.2. Lommel - Politiearchief6 Ongenummerd: Personeelsregister van de Gemeentelijke Politie, Lommel - Parochiaal Archief van Lommel-Centrum 7 Ongenummerd: Journaal van ontvangsten en uitgaven der Katholieke school van Lommel, Lommel - V.Z.W. Museum Kempenland Dierckx, L., Anekdoten betreffende het vroeger onderwijs te Lommel. Manuscript. [Z.j.] 1.5. Hasselt - Rijksarchief 79:84 Ministerie van Landbouw/Waters en Bossen: Be- en Herbebossing, Genk en Lommel, :85 Ministerie van Landbouw/ Waters en Bossen : Statistieken, :86 379/8 Ministerie van Landbouw/ Waters en Bossen: Dienstkaarten, Kaarten en plans 1.6. Hasselt - Provinciebestuur van Limburg Gemeentebesturen, Personeel (Lommel), 1891, , 1904, 1908, Hasselt - Provinciale Archief- en Documentatiedienst Fonds Varia Limburg, nrs 87 en Hasselt - Archief en Bibliotheek van het Provinciaal Christelijk Werkersverbond Bundel Lommel-Overpelt, Noorderkempen, Leuven - Belgische Boerenbond BB. 131 Vragenlijsten aangaande de oprichting van de eerste boerengilden BB. 432/ 18 l Steekkaarten: boerengilde, Heuvelse-Heide BB Steekkaarten: boerengilde. Kerkhoven BB. 432/251 Steekkaarten: boerengilde, Lommel-Centrum Neerpelt - Kantoor van Douane en Accijnzen Ministère des Finances - Administration des contributions directes douanes et accises. Direction du Limbourg, Controle de Peer, Section sédentaire de Neerpelt. Régistre de consistances des usines, dl. ll. folio's 12, 21, 22, 23, 24, Overpelt - Archief van de Métallurgie Hoboken-Overpelt Personeelsregisters, Turnhout - Stadsarchief Panken, P. N" Geschiedenis van Lommel, 2 dln., 1902, 141 p. Manuscript 2. Uitgegeven bronnen 2.1. Overheidspublicaties Agriculture. Recensernen1 général ( 15 octobre 1846), Brussel Agriculture. Recensernent général de 1880, Brussel 1885 XVI

17 Agriculture. R ecensemenl général de 1895, Brussel Agriculwre. Recensem e111 général de Brussel 1914 Bestuurlijk Memoriaal der Prol'incie Limburg Monographie Agricole de la région de la Campine, Brussel 1899 Recenseme111 général des industries el des métiers au JI oc1obre Brussel Recensement de l 'indus1rie et du commerce au J I décembre 1910, Brussel Recensement général de la population ( 15 octobre 1846). Brussel 1849 Recensemen1 général de la population (3 1 décembre 1856), Brussel 1861 Recensement général de la population (31 décembre 1866). Brussel 1870 Recensement général de la popula1ion (31 décembre 1880). Brussel 1884 Recensem enl général de la popula1ion du 31décemhre1890. Brussel 1893 Recensement général de la population du Jl décembre JCJOO. Brussel 1903 R ecensement général de la population du 31 décemhre Brussel Niet-officiële uitgegeven bronnen A nnales des Mines de Belgique, jg. XIV A nnuaire de l'université Ca1holique de Louvain De rapponen van de kantonkommissarissen uitg. Colson, M " 2 dln" Maaseik-Hasselt 1969 Verslag van hei Eer.He Congres van de Moa/schappelijke en Godsdienstige Werken in Limburg. 1901, Hasselt Kranten en periodieken 10 * Aankondigingsblad der Provincie Limburg, en De Boer, De Demer. Nieuwsblad voor he1 arro11dissemen1 Hassel1 en de provincie Limburg * De Gids op Maatschappelijk Gebied De Kempische Arbeider, * De onafhankelijke der provincie Limburg De Toek oms1 van Limburg, Ga:e1 van Lommel * La Cwnpine * La Constitwionnel du Limbourg Beige * Le Courrierdu Limbourg Literatuur Abs, K.. Geschiedenis van de socia/is1ische arbeidersbeweging: B. W.P.-B.S.P. : Brussel 1976 Ackersdijck. W. C" Korte Beschrijving van het Dorp Loemel en deszelfs omtrek. midsgaders onderrich1 om1ren1 hei Noorder-Kanaal, ondernomen 101 vereeniging van de rivieren den Rhijn. de Maas en de S chelde: he1 een en ander vermeld in hei Trac1aa1 van Fonwinebleau, van den Il Nov. 1807, Nijmegen 1808 Alberts. W. Jappe. Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknop1e geschiedenis van hei gebied omval/ende de 1egenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg. 2 dln" Assen 1974 Baere, J. de. Een eeuw Belgische Z uivelgeschiedenis. Kraainem-Leuven 1973 Balthaza r, H" De Beider, J.. Hannes. J.. Verhelst. J.. Bronnen voor de sociale geschiedenis van de 19e eeuw ( ). (Bijdragen 1. U.C.H.G" 18), Leuven-Parijs 1965 Beider, J. de, Adel en Burgerij in- A.G. N" dl. XII. Haarlem 1977, p XVJJ

18 Beider. J. de. Beroep of bezit als criterium voor de sociale doorsnede. Een aanzet tot uniformisering van reconstructiemethoden. in: Tijdschriji voor Sociale Geschiedenis. jg. VI , p Bloemen. M., De bevolking van Overpelt en de Teuten op het einde van de 18de eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven 1980 Boer. A. vanden. Genealogie van de Familie Vande11 Boer. Lommel 1971 Boer. A. vanden, Het Gildewezen te Lommel l'roeger en nu. Lommel 1971 Boer. A. vanden. De Grote Hoeve te Lommel. in: De A111u1oeris1. jg. XXXI p Boer. A. vanden. Hoe Lommel door de eeuwen heen groeide, in: De Au101oeris1. jg. XXXII p Bosch. J. van den. De industrialisatie van Herentals I Een greep uit de ekonomische geschiedenis van de gemeente, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven J 978 Brabander. G. L. de. Omtrent de invloed van alternatieve werkhvpothesen bij de kritiek va n statistische informatie en foutenreductie: een voorbeeld. in: B. TN.G" jg. XI p Brabander. G. L. de. De regionaal-sectoriële spreiding van de economische ac tiviteiten in België Een broncritische benadering. in: Bijdmgen 101 de geschiedenis. jg. LXI , p Braekman. B., La Presse Périodique en Campine. in: Taxandria, jg , 3. p Braekman. B., De agrarische wortels van de industriële omwe nteling. in: Belgisch tijdschnji voor philologie en geschiedenis. jg XLI p Breemersch. C.. Metaalfabrieken van Overpelt-Lommel en Corpha/ie ( N. VJ. on uitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven 1952 Broek x. P.-J.. Monseigneur Keesen. in: De Linie. extra-uitgave.!z.j.] Broqueville. Ch. de. Les étappes de défrichement des terres incultes en Belgique. in: Taxandria, jg. X p. 195 Brouwers. E., De Familie Keelhoff. in: Limburg. jg. Ll. 1972, p Bublot. G" La production agricole beige. E111de économique séculaire, , Leuven 1957 Buelens. L" Geschiedenis van het adultenonderwijs in België tussen 1830 en 1914, on uitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven 1972 Chlepner. B. S" Cent ans d'hisloire sociale en Belgique. Brussel 1956 Colle-Michel. M" Les archives de la.rnciété de.1 mines et fonderies de :inc de la Vieille Monragne. (Bijdragen l.u.c.h.g" 46). Leuven-Parijs 1966 Coppepns-Desmedt. H" Economische opbloei in de Zuidelijke Nederlanden. in: A.G.N., dl. Vil!. Utrecht-Antwerpen-Brusse l-gent-leuven p Craeybeckx. J.. Agrarisch bedrijf. in: A.G.N., dl. XIII. Haarlem p en Craeybeckx. J.. Agrarisch bedrijf(l ). in: A.G.N" dl. XII. Haarlem 1977, p Craeybeckx. J.. De agrarische depressie van het einde der negentiende eeuw en de politieke strijd om de boer, in: B. T.N.G" jg. IV p en jg. V p Craeybeckx. J.. De agrarische wortels van de industriële omwenteling, in: Belgisch tijdschriji voor philologie en geschiedenis. jg. XLI p Craeybeckx, J., Boeren, in: A. G.N" dl. XII. Haarlem 1977, p Denys, L.. Trends in de sociaal-economische toesta nd van de Belgische arbeiders rond 1886, in: B. T. N. G., jg. V p Dossche. G" De scholen voor volwassenen in Limburg van onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 1973 Dumont, G.-H., La vie quotidienne en Belgique sous Ie régime de Léopold // , Parijs 1974 Dusa r, G" De Limburgse pers van 1830 tot aan Wereldoorlog Il, in : De Tijdspiegel, jg. XXXII , p. 41 XVIII

19 Gadisseur. J.. Contribution à l'étude de Ja production agricole en Belgique de 1846 à in: B.T N. G.. jg. IV , p Gerin. P.. Catholiques Liégeois et ques1io11 sociall' ( ). Brussel 1959 Ge rits. P. L.. M gr. P. J. Bro ek.~ ( ) Le ven en werk tol Bijdrage 101 de sociale geschiedenis. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 1973 Geschiedenis van de socialis1i.1chc arbeidersbeweging in België. hoofdredactie van J. Dhondt. Antwerpen Gobyn. R.. Onderzoek naar beroepskeuze van de bevolking van een Vlaamse plattelandsstad tussen 1862 en 1914: Tielt. Nieuwe evaluatie en benadering van bronnen. in: B.T N. G.. Jg. XI p Godelaine. C.. M onseig neur Keesen. een groo1 en populair Limburg er Maaseik 1928 Goedseels. V. en Vanhaute, L.. Hoeven op land gebouwd. Een verh11al van boerderijen. l11ndschappen en mensen. Leuven-Tielt 1978 Goris. J. M.. BUdrage 101 de aloude geschiedenis v11n de.had Heren1als. Herentals 1969 Hannes. J., De economische bedriïvigheid Ie Brussel Con1role en aanvulling van de nijverheids1el/ing van (Bijdragen l. U.C. H.G.. 8 1). Leuven-Parijs 1975 Hannes, J.. Provincie Limburg Uitgave van Kadastrale statistieken. in: Belgisch Cen1rum voor L 11nde/ijke Geschiedenis. 33, Brussel-Leuven 1973 Haute. E. van, De invloed v1111 de groei van hel i11dus1riee/ kapiwlism e en van de cemra/e srna1 op een agrarisch grensgebied: de Noorderkempe11 in de 19de eeuw ( ), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent 1982 Hélin, E., De Demografische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden in : A.G.N.. dl. V. Haarlem p Henriquet, M.. L a Campine indus1rie//e, Brussel 1924 Hoste. 1.. Micro-onderzoek over sociaal-economische mwa1ies in een pla11elandsgemeen1e rnssen : Aal1er, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Gent 1978 Huysmans. R.. Verdwij nen van de zinkove11s I e Lommel: een case-s1udie. onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 1977 lndekeu. B., Het Lommelse Brandweerkorps dateert van in : Te Lom me Ie op die Campine. jg. IV, p Industrieel erfgoed in Limburg, (Kunst en Oudheden in Limburg. 18). Sint-Truiden 1980 Invloed van de abdijhoeven in de Kempen tijdens het Ancien Régime. De. Congres van het Centrum voor de studie van het La nd en Volk in de Kempen. eigen notities. Lommel 26 september 1981 lsacker. K. van, Averechtse democratie. De gilden en de chris1e!uke democratie in België , Antwerpen 1959 lsacker. K. van. MUn la11d in de kering dl. 1: Een ouderwetse wereld Antwerpen-Amsterdam 1978 lsacker. K. van, Werkelijk en we11e!uk land. De Katholiek e opinie 1egenover de rechlerzude Antwerpen 1955 Jong. D. de. Bijdragen 101 de Geschiede11is van Ha111on1: de 11ege111iende eeuw ( ), Hamont 1976 Karusch. G.-E.. Changing dimensions and s1ruc1ure of!he Belgian laborforce, : a dissen ation in demographr. Michigan-Londen 1974 Klep. P M. M.. De agrarische beroepsbevolking van de provincies Antwerpen en Brabant en van het koninkrijk België, Nieuwe evaluaties van kwantitatief-historisch materiaal. in : BUdmgen 101 de geschiedenis. jg. LlX p Klep. P. M. M.. Bevolking en arbeid in /rans/omwtie: een onder:oek naar de 0111ivikkelingen in!jraba1111 7U0-1900, Nijmegen 1981 Knaepen. R.. De economische betekenis van de Heide, in : H et Oude Land van Loon. jg. XXXIV p Knaepen. R.. Een der laatste oude huizen aan het Lommelse marktplein. in : Hel Oude Land van Loon. jg. XXVIII, 1973, p XIX

20 Knaepen. R.. Enkele aspecten van de Lommelse geschiedenis. Gedenkboek Jubileum/eesten R.M.S.-K.A. Lommel , Lommel 1974 Knaepen. R., De geschiedenis van de Rode Born gelegen tusse n Lommel en Eksel. in: Limburg. jg. LII p Knaepen, R.. Limburgse Landschappen. in: Ons Heem, jg. XXIX, p en jg. XXX l. p. 1 Knaepen. R.. Lommel. de Vrijheid en het Teutendorp. Een Kempische grensvlek verloren in de Heide. Bijdrage van de Lommelse Schepenprotocol/en tot de kennis l'{/t/ de lokale en de economische toestanden tu.1sen 1685 en (Pro Civitate Hi storische Uitgaven. 30). Brussel Knaepen. R" Lommel en andere teuten;;emeenten aan de westelijke rand van het Kempens Teutengewest. - De Teuten. (Kultuurhistorischc Verkenningen in de Kempen. V), Eindhoven p Knaepen. R.. Lommelse koopman - Teuten in de Ardennen. - De Teuten. (Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen. \i). Eindhoven p Knaepen. R.. Moll-Baelen-Desschel De oude Kei~erlijke Vrijheid en haar Voogdijdistrict. Mol 1982 Knaepen. R" Over leven en dood in de Kempen: panorama op twee eeuwen Lommelse demografie ( ). in: Limburg. jg. LXI p. 145-l 59 Knaepen. R. Perspectieven op het oud-agrarisch landschap te Lommel. in: Limburg, jg. XLIX p Knaepen. R. en Smeulders. F. V" De Rijkslandbouwko!onie te Lommel ( ). in: Te Lommele op die Campine, Jg. IV. 1978, 2, p Knacpen. R. en Smeulders. F. V.. Zo ll'as Lommel. Antwerpen 1973 Koenderink. A.G.. De Teuten in de Brabantse en Limburgse Kempen. Oosterbeek 1978 Koninckx. E.. De priesters 1 an het bisdom Luik ). 2 dln" Luik Kortleven. R.. Kerkhoven daar gaat niks boven. 2 dln.. Lommel 1979 Kortleven, R" Kerkhol'en door de eeuwen heen. Beringen 1959 Kurgan-Van Hentenrijk. G" lndustriële Ontwikkeling, in A.G.N, dl. XIII. Haarlem p en Lebens. Th.. Les irrigations de la Campine. in: A nnales des Trava11x Publics de Belgique, dl. V. Brussel p Lest haeghe, R.. The Decline o( Belgian Fertilitv Princeton 1977 Lesthaeghe. R" The histot:r o/thefenilitr dec line in Belgium , Princeton 1978 Lesthaeghe. R" Vruchtbaarheidscontrole. nuptialiteit en sociaal-economische ve randerin - gen in België Een bron van contestatie. in : Bevolkingen Gezin. jg. X p Lewinslri. J.. L 'évolution industrie/ie de la Belgiq11e. Brussel Leynen. H" Een ee111r ll'eekbladpers in Limburg, Antwerpen 1936 Lindemans. P.. Geschiedenis de la11dbo11ll' in België. 2 dln.. Antwerpen 1952 Linters. A" Dorp en platteland: een zich wijzigend gegeven in een veranderende maatschappij. in: Openbaar Kunstbe:it in Vlaanderen. jg. XVI l. p Lilt. J.-L.. Srn1ctures sociales régionales et dé1 eloppement économique: la population active en Belgique de 1880à Leuven 1972 Lu ykx. P.. Genealogie Lui k~. Retie 1969 Luykx. P.. Parochiegemeenschap Lommel. Lommel 1978 Lu ykx. Th.. Politieke geschiedenis 1 an België 1 a tot dln.. Amsterdam-Brussel 1978 Lyna, j.. De Kempischehoevenbouw. in. Limburg, jg. XVII!, p en Maelen. Ph. vander. Dictionnaire géographique d11 Limbourg. Brussel 1835 Massi n. W" De Belgische Werkliedenparttj in Limburg ( ) Kroniek van een trage opgang. Brussel 1980 XX

De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18 e eeuw

De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18 e eeuw Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Joris Roosen De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18 e eeuw Een vergelijkende studie op basis van de domaniale documentatie

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan

ruimtelijk structuurplan [ We plannen de toekomst Vlaams-Brabant ruimtelijk structuurplan tekstbundel Kaarten: op de pagina s 16 en 150 zijn de kaarten gelinkt op de paginanummers Colofon Het structuurplan werd opgemaakt door

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3.

Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3. Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3.2 Demografie...12 3.3 Sociaal-ecomomische gegevens...14

Nadere informatie

Kempensche Tydinghen. Nr. 66 Januari februari maart 2012. Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo.

Kempensche Tydinghen. Nr. 66 Januari februari maart 2012. Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo. Nr. 66 Januari februari maart 2012 Kempensche Tydinghen Woonkasteel van de familie de Merode in Westerlo. Driemaandelijks tijdschrift van de Gidsen van de Antwerpse Kempen. Verantwoordelijk uitgever: Mil

Nadere informatie

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Scholen stichten Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 11 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Scholen

Nadere informatie

Stakingen in Nederland

Stakingen in Nederland 1 Stakingen in Nederland Arbeidersstrijd 1830-2008 Tweede herziene versie door Sjaak van der Velden Rotterdam 2009 Copyright 2009 by Sjaak van der Velden, Rotterdam. All rights reserved, including those

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht

Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Prof. mr. J. Struiksma Derde druk Amsterdam - 2007 Dit boek kan worden aangehaald als: J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, derde

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

In Losser is niets gebeurd...1940-1945. Een terugblik

In Losser is niets gebeurd...1940-1945. Een terugblik In Losser is niets gebeurd...1940-1945 Een terugblik Getuigen, feiten en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog door J.J. Luizink Stichting Historische Kring Losser Omslagontwerp 1995 Stichting

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

a are " :-\ ( diagonaalloze brugconstructies); Magnel (grondlegger cultuurpatroon en een materiële situatie wereldwijd

a are  :-\ ( diagonaalloze brugconstructies); Magnel (grondlegger cultuurpatroon en een materiële situatie wereldwijd Industriële en technische cultuur E uropa was tijdens de voorbije twee eeuwen (andermaal) de bakermat van een wereldbepalend nieuw cultuurfenomeen: het ontstaan van een industriële cultuur. De oude natuurlijke

Nadere informatie

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' "':'~;.:l' ~.- : J!

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' ':'~;.:l' ~.- : J! ---- ----- ~ --- JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48 Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). J', : f..-;;

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel De Oude Kaart van Nederland Leegstand en herbestemming in Overijssel Zwolle April 2008 uitvoerder project: Het Oversticht Aan de Stadsmuur 79-83 Postbus 531 8000 AM Zwolle tel. 038 421 32 57 www.oversticht.nl

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du 9-12-1968. VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Bronnen...I Werkinstrumenten...II Maten en gewichten...iv Lijst van gebruikte afkortingen...vii Literatuurlijst...VIII. 1 Inleiding...

Bronnen...I Werkinstrumenten...II Maten en gewichten...iv Lijst van gebruikte afkortingen...vii Literatuurlijst...VIII. 1 Inleiding... WOORD VOORAF Het voorleggen van een scriptie ter afsluiting van een universitaire studie is een ideaal moment om mijn erkentelijkheid uit te drukken ten aanzien van een aantal mensen die mij in de loop

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs-birm GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN HISTORISCHE, JURIDISCHE EN SOCIALE ASPECTEN MET CASE-STUDY : DE FUSIE VAN 2 GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN promotor

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Onder Polen. Poolse arbeidsmigranten op het platteland in beeld

Onder Polen. Poolse arbeidsmigranten op het platteland in beeld Onder Polen Poolse arbeidsmigranten op het platteland in beeld Auteurs: Silke van Arum, Anne Boer, Nada de Groot, Michal Karczemski, Astrid van der Kooij Met medewerking van: Ard Sprinkhuizen, Matthijs

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis.

Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Tot hier en niet verder Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Henk Baas, Bert Groenewoudt, Pim Jungerius en Hans Renes (redactie) Tot hier en niet verder Historische wallen

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES . 1 DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES De aanleg van het hoogspannings-koppelnet in Zuid-Holland in de periode 1930-1945 Drs. ir. Louis van Empelen 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Nadere informatie

BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990)

BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990) Historische Oefening Nieuwste Tijd Nieuwe Sociale Bewegingen in Vlaanderen (Bart Latré) BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990) Kristof Vets 2 e Bachelor Geschiedenis KULeuven Academiejaar

Nadere informatie