Zoetermeer, 24 april Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening"

Transcriptie

1 Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening

2 Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per per Aantal inwoners Aantal woningen Gemiddeld aantal personen per woning 2,32 2,35 Oppervlakte gemeente (in ha) Bedrijven Aantal bedrijven Werkgelegenheid Aantal arbeidsplaatsen (vanaf 12 uur per week) waarvan aantal arbeidsplaatsen ICT-sector Beroepsbevolking (aantal personen) Aantal geregistreerde werklozen Werkloosheidspercentage 6% 8% Leeswijzer: Het financieel resultaat over vindt u op pagina 19. U leest met als vertrekpunt het beleid over : Het jaarverslag van pagina 20 tot en met 214 U vindt per programma antwoord op de volgende achtereenvolgende vragen: o Wat hebben we bereikt? o Wat zouden we doen en wat hebben we gedaan? o Wat heeft het gekost U leest met als vertrekpunt de financiën over : De jaarrekening vanaf pagina 215 Concernverslag 2

3 Voorwoord In dit boekwerk treft u aan het jaarverslag alsmede de jaarrekening. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in. Mee(r)Doen was het jaar van de verkiezingen voor de gemeenteraad. Onder het motto: Mee(r)Doen, ging het nieuwe college van start. Het college kiest voor een sterke en sociale stad, waarin iedereen meedoet. Niemand hoeft aan de kant te staan. Veiligheid, betrokkenheid en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten. Dit geldt voor als ook voor de komende jaren. Vanuit de volgende zes uitgangspunten is gewerkt voor en aan Zoetermeer: sterk en sociaal, veilig en betrokken, iedereen doet mee, duurzaam en groen, herkenbaar en dichtbij, samen maken we de stad e woning Op 29 mei is door minister Dekker van VROM officieel de sleutel uitgereikt aan de bewoners van de woning in Zoetermeer. THE BIG FIVE Het afgelopen jaar is het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden uitgebreid met een wildwaterkanobaan. Deze baan, Dutch Water Dreams vormt samen met Snowworld, Ayers Rock, Burggolf Zoetermeer, multifunctioneel ijscentrum PWA Silverdome THE BIG FIVE. Aandacht voor de (bestaande) wijken Het college heeft oog voor de bestaande stad en de bestaande structuren. Elke wijk van Zoetermeer heeft vanaf mei een eigen wethouder. Samen worden kleine ergernissen aangepakt. In is ervoor gezorgd dat extra handhavers in de stad van start konden gaan. Aan de slag Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat noodgedwongen was aangewezen op ondersteuning vanuit de bijstand gedaald. In steeds meer gevallen konden mensen zelfs nog voor een uitkering toegekend was, weer aan een baan worden geholpen. Het college spreekt de wens uit om de komende jaren samen met de raad en de Zoetermeerders aan de slag te blijven, zodat we samen Mee(r)Doen. Het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Zoetermeer 3 Concernverslag

4 Inhoudsopgave FEITEN & CIJFERS... 2 VOORWOORD... 3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTEND RESULTAAT INLEIDING DE HOOFDLIJNEN VAN SAMENVATTING PER PROGRAMMA BELEIDSMATIGE EN FINANCIËLE LEEREFFECTEN EXPLOITATIERESULTAAT VOOR EN NA RESULTAATBESTEMMING JAARVERSLAG ONDERDEEL PROGRAMMAVERANTWOORDING PROGRAMMA 1 SOCIALE VOORZIENINGEN PROGRAMMA 2 ZORG PROGRAMMA 3 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, JEUGD EN INTEGRATIE PROGRAMMA 4 ONDERWIJS PROGRAMMA 5 KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK PROGRAMMA 6 SPORT EN ONTSPANNING PROGRAMMA 7 VEILIGHEID PROGRAMMA 8 BURGER EN BESTUUR PROGRAMMA 9 INRICHTING VAN DE STAD PROGRAMMA 10 ECONOMIE PROGRAMMA 11 WONEN EN BOUWEN PROGRAMMA 12 OPENBAAR GEBIED PROGRAMMA 13 NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 14 BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 15 INKOMSTENBRONNEN PARAGRAFEN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF FINANCIERING PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF GRONDBELEID PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN JAARREKENING INLEIDING PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING BALANS MET TOELICHTING SISA BIJLAGE (SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT) ORGANISATIE ORGANISATIEMODEL GEMEENTE BESTUUR GRIFFIE Concernverslag 4

5 Samenvattend resultaat 1 Samenvattend resultaat 1.1 Inleiding Het concernverslag bestaat uit zowel het jaarverslag als de jaarrekening. Met dit concernverslag legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in. Evenals vorig jaar brengt het grondbedrijf geen eigen jaarrekening uit. De cijfers van het grondbedrijf zijn volledig geïntegreerd - zie met name programma 9 Inrichting van de stad - in het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Zoetermeer. Accountantscontrole Ook dit jaar strekte de accountantscontrole zich uit naast een oordeel over het getrouwe beeld, tot een oordeel over de rechtmatigheid. Aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader heeft de accountant de jaarrekening getoetst aan de hand van het uitgewerkte controleprotocol. De accountant heeft vastgesteld dat het jaarverslagdeel van dit concernverslag, in lijn is met de jaarrekening. Voor meer informatie over de accountantscontrole kunt u terecht in paragraaf van dit document. 1.2 De hoofdlijnen van Na de verkiezingen van maart ging het nieuwe college van start. Onder het motto: Mee(r)Doen werkt Zoetermeer samen aan een socialer en veiliger Stad. De speerpunten vanuit het collegeprogramma Mee(r)Doen Zorgen voor elkaar Een (tijdelijke) brede participatieraad heeft gefunctioneerd als adviseur bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Begin 2007 is de officiële participatieraad geïnstalleerd. Al in zijn wijkinfozuilen (met onder meer informatie over WMO-voorzieningen en doorverwijzingen naar deskundigen) geplaatst in de wijkposten, in de centrale hal van het stadhuis en in woonservicezones. Veilige Stad Er is gezorgd dat een extra team handhavers van start kon gaan met nog een extra toezichthouder. De meeste stille enge plekken, waaronder fietstunnels zijn al in aangepast en verbeterd, waar dit oorspronkelijk voor 2009 gepland was. Leefbare Wijken Via Wijkposten nieuwe stijl en het aanstellen van wijkwethouders hebben burgers meer ingangen bij de gemeente. In is een aanvang gemaakt met het inzetten van omgevingsvaklieden, die bijdragen aan het beheer van het openbaar gebied in Driemanspolder, Meerzicht en Palenstein. Bruisende stad De voorbereidingen worden getroffen voor de verbinding van het Stadshart met het gebied rond de Dorpsstraat in een Culturele as. Zo zijn deelonderzoeken uitgevoerd en de mogelijkheden nader verkend. De brede toegang tot het Centrum Kunst en Cultuur is gewaarborgd door het tegenhouden van tariefstijgingen. Vanuit het Regio steunpunt Talent en Topsport, waaraan de gemeente een bijdrage levert, zijn Zoetermeerse sporttalenten, topsporters en topsportverenigingen ondersteund. Samen aan het werk De dienstverlening van klanten van Sociale Zaken, CWI en UWV is verbeterd. De afhandeling van aanvragen in het kader van de Wet Werk en Bijstand vindt plaats conform de nagestreefde tijdigheid. De activiteiten en contacten in het kader van de ondernemersagenda zijn geïntensiveerd en hebben geresulteerd in de oprichting van het Sociaal Economisch Platform en de ondertekening van een samenwerkingsconvenant: de Sociaal Economische Agenda (SEA). 5 Concernverslag

6 Samenvattend resultaat Dienstverlening Als gevolg van de uitkomsten van klantentevredenheidsonderzoek zijn de openingstijden van de publieksbalie per mei verruimd en per oktober nogmaals. Verder is de dienstverlening efficiënter geworden, door het gaan werken op afspraak. Via de wijkposten nieuwe stijl is de dienstverlening dichter bij de burgers gekomen. Lasten en Minima Armoede is door de gemeente actief bestreden, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over schuldhulpverlening en inkomensondersteunende voorzieningen. Daarbij is nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties en instellingen. In is subsidie verstrekt aan de voedselbank. In zijn de woonlasten van Zoetermeer gedaald met als gevolg een 26 e (was 23 e ) plaats in de lijst woonlastenlijst grote gemeenten. Het tarief voor rioolrecht is in Zoetermeer het laagste van alle onderzochte grote gemeenten.(bron: COELO 2007). Kleine ergernissen Er is een flink aantal actiepunten uitgevoerd, zoals het plaatsen van grotere prullenbakken, extra handhaving heeft plaatsgevonden op hondenpoep en loslopende honden. Zwerfvuil en hangjongeren zijn in ondanks de acties een grote ergernis gebleven en vergen verdere actie. Er is een legale graffitimuur in gebruik genomen. De thema s uit de begroting Veilige Stad Zoetermeer wil een veilige stad zijn en blijven. Zo wordt de overlast door jongeren aangepakt. In september is de nota verschenen die gaat over de aanpak van jongeren met extreem-rechtse sympathieën. Ook in de wijkaanpak is er aandacht voor jongeren. Via het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) wordt de coördinatie en samenhang verder versterkt. Stad, met gevoel, gevoel voor de stad ~ Rondom de stad Zoetermeer is een stad om trots op te zijn. Met het openen van een wildwaterkanobaan is het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden met een meer dan stadsbrede uitstraling gegroeid. Samen met Snowworld, Ayers Rock, Burggolf Zoetermeer, multifunctioneel ijscentrum PWA Silverdome vormt Dutch Water Dreams nu THE BIG FIVE op het gebied van ontspanning. Ook op het gebied van sport manifesteert Zoetermeer zich als sportstad. In juli is het Beneluxkampioenschap mountainbike verreden. Voorbereidingen zijn er voor de volgende capaciteitsuitbreidingen: twee handbalvelden, vier voetbalvelden, een extra hockeyveld, vierde softbalveld, een topsporthal met voldoende tribune capaciteit. Ook is gewerkt aan het voetbalcomplex Bentwoud. In Oosterheem is in een topsporthal geopend. Sociale Stad Veel inwoners voelen zich prettig en thuis in Zoeteremeer zoals onder andere is gebleken uit het onderzoek Bouwen aan Bindingen en uit diverse leefbaarheidsonderzoeken. Via het bestuurlijkarrangement Antillianen -een afspraak met de rijksoverheid over extra geld in ruil voor extra prestaties- was het mogelijk om een aantal projecten op te zetten om ook deze groep, die in een sociaal-economische achterstand verkeert, mogelijkheden te bieden hun situatie structureel te verbeteren. Ook de activiteiten in het Moedercentrum Palenstein dragen bij aan een socialer Zoetermeer voor iedereen. Dit centrum richt zich onder meer op de emancipatie van etnische vrouwen en meisjes. Voor de jeugd is een Time-out voorziening gerealiseerd. De Sociaal Economische Agenda heeft geleid tot het ineen slaan van de handen van verschillende partijen met als doel: verbetering van het vestigingsklimaat, verlaging van de werkloosheid, vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden, revitalisering van de bedrijventerreinen, uitvoering van de detailhandelsnota, het voeren van een actueel en breed gedragen aanbestedingsbeleid, administratieve lastenverlichting en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en integratie. In zijn in dit kader verschillende deelprojecten opgestart. Het proces heeft waardering Concernverslag 6

7 Samenvattend resultaat gekregen van de betrokken partijen en het convenant is door kijkers van RTV West verkozen tot contract van de week. Steeds minder mensen deden een beroep op bijstand vanuit de gemeente. Tevens is een verbeterslag gemaakt in het aan het werk helpen van werklozen. De Work First-aanpak werpt duidelijk haar vruchten af. Bij deze in 2005 gestarte benadering worden uitkeringsgerechtigden direct na uitval uit het werkproces weer richting werk begeleid. In is deze aanpak verder ingevuld met onder meer de oprichting van een werkacademie. Ook zijn acties uitgevoerd om aanvragen in verband met de Wet Werk en Bijstand efficiënter te kunnen afhandelen. Zorgzame Stad De geplande werkzaamheden rond de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn, met uitzondering van de besluitvorming rond de eigen bijdrageregeling, zeer succesvol verlopen. De gehouden participatiebijeenkomsten konden zich in een grote belangstelling verheugen. Het beleidskader Wmo is vastgesteld, de aanbesteding van de hulp bij huishouden is probleemloos verlopen en het Wmo-loket kon op 1 januari 2007 worden geopend. De uitbreiding van het aantal woonservicezones van twee naar zeven in 2010, is van start gegaan. Overheid dienstbaar aan de stad Behalve de hiervoor onder leefbare wijken aangestipte punten, is de dienstverlening in verbeterd door uitbreiding van het aantal producten dat in de huiskamer via internet kan worden aangevraagd. Voor meldingen en klachten is een gratis (0800)-nummer in gebruik genomen. Inrichting van de stad Over de stad en haar omgeving in de toekomst worden nu besluiten genomen. Met het oog op een prettige stad om in te wonen en te recreëren en ook een bereikbare stad, behartigt het college de belangen van Zoetermeer in Regionaal Verband. Ook de besluitvorming over een station BleiZo wordt op een positieve manier bevorderd. De nagestreefde woningproductie voor Zoetermeer liep eind enige vertraging op. Passend bouwen voor zowel jongeren als ouderen wordt bevorderd. Via integrale gevel-tot-gevel-bestekken wordt de kwaliteit van de buitenruimte bevorderd en bewaakt. De Dag van het Park viel in samen met de officiële overhandiging van de sleutel door minister Dekker van VROM aan de bewoners van de e woning. Helaas ging door verschillende tegenslagen RandstadRail niet goed van start. Mede als gevolg hiervan is de uitvoering van de 2 e fase van het onderhoud aan de tunnelbak van de Europaweg doorgeschoven naar het voorjaar van Stad van waarde, betaalbare stad De introductie van de rioolheffing is vanwege de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB in uitgevoerd. De verdere implementatie van de omvorming van de hoofdafdeling Stadswerken tot Ruimte is uitgevoerd. Uit de externe doorlichting van het organisatie-onderdeel Juridische Aangelegenheden kwam als aanbeveling, de juridische kwaliteit op een meer integrale wijze in de organisatie te borgen. Aan deze aanbeveling wordt inmiddels gewerkt. De uitkomsten van de doorlichting van Voorzieningen en Accommodaties is nog niet bekend. 1.3 Samenvatting per programma Programma 1 Sociale voorzieningen Het sociaal economisch platform (een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs en gemeente) ging eind van start met een sociaal economische agenda. Een belangrijke doelstelling is de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de stad. De reeds in 2005 gestarte Work-first benadering is voortgezet en uitgebouwd via de zogenoemde werkacademie. De doelstelling in het collegeprogramma voor de hele periode is een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) van 4,7% tot 3,7%. In is een daling van 2% gerealiseerd (2.307 WWB-uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar). In het kader van het voorkomen en bestrijden van werkloosheid was voor een specifieke doelstelling 7 Concernverslag

8 Samenvattend resultaat geformuleerd, te weten dat 5,5% van de jongeren onder de 23 jaar zou uitstromen naar regulier werk. Deze doelstelling is met 18% uitstroom ruimschoots gerealiseerd. De tijdige afhandelingen van bezwaarschriften is duidelijk verbeterd. Eind wordt in vrijwel alle gevallen de wettelijke termijn gehaald. De verweerschriften zijn allen tijdig ingediend. Programma 2 Zorg De geplande werkzaamheden rond de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn zeer succesvol verlopen. De gehouden participatiebijeenkomsten werden druk bezocht. Het beleidskader WMO is vastgesteld, de aanbesteding van de hulp bij het huishouden is probleemloos verlopen, het proces van de besluitvorming rondom de eigen bijdrageregeling daarentegen is niet vlekkeloos verlopen. Al met al is het WMO-loket op 1 januari 2007 geopend. Het op preventie gerichte project Veilig Opgroeien verloopt volgens planning en is conform de wens van de gemeenteraad uitgebreid naar in totaal drie wijken. Per 1 september is er een andere vervoerder gecontracteerd voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (regiotax). De invoering is met de nodige aanloopproblemen gepaard gegaan, hetgeen heeft geleid tot een (tijdelijke) afname van het gebruik. Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie Het Actieplan sociale cohesie is door de raad met twee jaar verlengd. Ook dit jaar waren er veel aanvragen voor kleinschalige activiteiten (onder andere buurtbarbecues) in het kader van het Stimuleringsfonds bouwen aan bindingen. Besloten is de functie sociaal raadslieden onder te brengen bij Stichting Kwadraad; de spreekuren zullen in 2007 starten. De eerste legale graffitimuur is in Meerzicht in gebruik genomen en de nieuwbouw van het Jongerencentrum Mevrouw Latenstaan aan de Karel Doormanlaan is geopend. Uit het X-ZJON! budget zijn door jongeren zelf aangedragen projecten bekostigd, zoals: het Hip-Hop festival Rokkesteen, Rush-hour en koken voor bewoners in jongerencentrum De Spott. De problematiek van de overlastgevende jongeren is indringend met de raad besproken. Besloten is tot een gerichte aanpak, waarvoor de eerste aanzetten zijn gegeven. De dit jaar opgerichte Stichting Piëzo (participatie, integratie, emancipatie Zoetermeer) heeft allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes. Zo is er in Palenstein een Moedercentrum, waar vrouwen van diverse culturen en met verschillende achtergronden samen verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en het zeilen van het centrum. Zoetermeerpashouders hebben het afgelopen jaar gratis een energybox kunnen aanvragen, welke gevuld was met spullen om energie te kunnen besparen. De actie was een groot succes; 75% van de pashouders heeft de box aangevraagd. Programma 4 Onderwijs Een nieuw vierjarig beleidsplan voor de aanpak van onderwijsachterstanden is vastgesteld. In dat kader is onder andere per 1 augustus een start gemaakt met de zogenoemde Kopklas. Via een gerichte aanpak van taalachterstanden wordt een betere overgang naar het voortgezet onderwijs gerealiseerd. Om het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, is met HALT een convenant gesloten en zijn maatregelen getroffen om de aansluiting tussen VMBO en MBO te verbeteren. Er is een SIZO-Centre geopend in het gebouw van de schoolbegeleidingsdienst in Zoetermeer. SIZO is een samenwerkingsverband van alle Zoetermeerse scholen, OnderwijsAdvies en de plaatselijke Openbare Bibliotheek, met als doel ICT-gebruik in het Zoetermeerse onderwijs te stimuleren en implementeren. In de wijk Oosterheem opende het multifunctioneel centrum de Oosterpoort met scholen, sporthal, kinderopvang en diverse andere welzijnsvoorzieningen. Ook startte de bouw van het Picasso Lyceum in de wijk Rokkeveen. Door het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) zijn in veel contacten gelegd met bedrijven en scholen. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal stageplekken. Verder Concernverslag 8

9 Samenvattend resultaat is het project Kleurrijk & Maatwerk gestart, waarbij (allochtone) leerlingen worden begeleid bij stagetrajecten. In september 2005 is de Academie voor ICT en Media Zoetermeer verhuisd naar Bredewater 24. Hier is een gezamenlijke huisvesting gerealiseerd met de ict-opleidingen van het ID-College en de studentenincubator Enter-PriZe. Deze gezamenlijke huisvesting heeft al in geleid tot samenwerking in een aantal projecten (ICT-Continué, Top-IT, gezamenlijke onderwijsprojecten). Het onderzoek naar een geïntegreerde huisvesting in het Stadshart loopt nog. De planvorming hieromtrent zal naar verwachting eind 2007 zijn afgerond. In is begonnen met de verbreding van het hbo-onderwijsaanbod. In samenwerking met de gemeente wordt een nieuwe studierichting Information Security voorbereid. Tenslotte heeft de Academie voor ICT & Media Zoetermeer inmiddels al de nodige contacten gelegd met het buitenland zoals met Nitra, Jinotega, China en Japan. Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek In hebben 56 evenementen plaatsgevonden, waarbij Stichting Floravontuur betrokken was. Eind opende het tijdelijke bibliotheekfiliaal in Oosterheem. Diverse culturele instellingen deden actief mee aan activiteiten in het kader van het Actieplan cultuur-bereik. Het plan richt zich op vergroting van de cultuurparticipatie onder jongeren. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van verdere samenwerking tussen Zoetermeer Fm en RTV West om het draagvlak van de lokale omroep te vergroten. In het collegeprogramma is prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de culturele as en de realisatie van een nieuw stadsmuseum. De gekozen integrale ruimtelijke benadering van bureau Wiel Arets is het vertrekpunt voor de verdere planontwikkeling, waaronder nieuwbouw van het stadsmuseum, aanleg van de verbindingsroute tussen het Stadshart en de Dorpsstraat en het bijbehorende participatietraject met alle betrokken partijen. Programma 6 Sport en ontspanning De Zoetermeerse sportverenigingen hebben frequent een beroep gedaan op de Investeringsimpuls amateurverenigingen. De bedrijfsvoering van de zwembaden is verbeterd op basis van een nieuw bedrijfsplan. Deelname aan sport door jongeren wordt gestimuleerd door de zogenoemde BOS-projecten. Dit jaar startte een viertal projecten. Achterliggende doelstelling is, naast de intrinsieke waarde van sport, dat meer bewegen ook een positief effect heeft op de gezondheid van de jeugd. Een aantal topsportactiviteiten waaronder het Benelux-kampioenschap mountainbike, vond plaats. Het topsportbeleid is geëvalueerd en zal leiden tot een nieuwe topsportnota. In oktober heeft het Olympisch watersportcomplex Dutch Water Dreams haar deuren geopend. De Nederlandse Kanobond en 23 landen, waaronder Ierland, Duitsland en de Verenigde Staten, hebben aangegeven te gaan trainen op deze Zoetermeerse wildwaterbaan. Programma 7 Veiligheid In is de problematiek rondom jongerenoverlast stevig op de agenda gezet. In september is een nota gerealiseerd gericht op de aanpak van jongeren met in zekere mate extreem-rechtse sympathieën. Tevens is de wijkaanpak jongerengroepen gerealiseerd. De evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid is uitgevoerd en geleerde lessen, zoals de versterking van de coördinatie en regie t.a.v. het integraal veiligheidsbeleid (IVB), worden meegenomen in de nieuwe nota IVB Van de Veilig Stappen bus, een speerpunt uit het collegeprogramma, is in steeds meer gebruik gemaakt. De subjectieve onveiligheidsgevoelens blijven een punt van aandacht. Programma 8 Burger en Bestuur De openingstijden van de publiekshal zijn uitgebreid van 37 naar 42 uur per week. In werd 73% van de handelingen binnen de normtijd verricht. Idealiter wordt 90% binnen de normtijd afgehandeld. Het werken op afspraak heeft een gunstige invloed op de afhandelingssnelheid. Vandaar dat in gekozen is voor het reserveren van de middag voor het werken op afspraak, waarmee naar verwachting dit percentage van 90% snelle afhandeling binnenkort wordt gehaald. 9 Concernverslag

10 Samenvattend resultaat Op 24 augustus vond de eerste feestelijke naturalisatiebijeenkomst plaats. Er heeft extra handhaving plaatsgevonden op hondenpoep en loslopende honden en er is gewerkt aan een mentaliteitsverandering bij hondenbezitters. Zwerfvuil en hangjongeren zijn in ondanks de acties een grote ergernis gebleven en vergen verdere actie. Er is een legale graffitimuur in gebruik genomen. Programma 9 Inrichting van de stad Hoe Zoetermeer er in de toekomst uitziet wordt in het heden bepaald. In regionaal verband worden de belangen van het toekomstige Zoetermeer behartigd. De uitgangspunten voor de herziening van het Regionaal Structuurplan zijn vastgesteld. In het 4 e kwartaal is het plan van aanpak Stadsvisie 2030 met de raad besproken. In is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de Culturele As. Verder is gestart met het opstellen van een nieuwe ruimtelijke visie voor Kwadrant en het ontwikkelingsplan voor de Boerhaavelaan. De structuurschets voor Palenstein is vastgesteld en wordt verder uitgewerkt. In juni is het concept-inrichtingsplan voor de Nieuwe Driemanspolder afgerond. De nagestreefde actualisatie van bestemmingsplannen is niet gehaald. Ondanks extra inspanningen bleven enkele vacatures onbezet en dat leidde tot verminderde productiecapaciteit. De achterstanden zullen in 2007 zoveel mogelijk worden ingelopen. In het derde kwartaal van heeft Dutch Water Dreams haar deuren geopend. In Oosterheem is de Sportscheg ontwikkelingscompetitie afgerond, zijn de multifunctionele sporthal en scholen opgeleverd en is het Voorlopig Ontwerp voor het centrumgebied nagenoeg afgerond. Het taakstellend aantal van ca. 960 woningen voor is niet gehaald. Vertraging in de bouw ligt ten grondslag aan de opgelopen achterstand. Het project Kwadrant is vertraagd omdat de prijsvraag geen winnaar heeft opgeleverd. Hierdoor is een doorstart noodzakelijk geworden. De nieuwe initiatieven scholenlocatie Buytenwegh, en Culturele As zijn in in een nieuwe projectfase beland. Door tegenslagen heeft RandstadRail maar even gereden in. Door vertraging in het plaatsen van liften liepen ook de omgevingswerken vertraging op. Op 26 juni heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Met dit raadsbesluit is geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van projecten die gericht zijn op de uitbreiding van de capaciteit en het weghalen van knelpunten op de Oostweg, Afrikaweg en Zuidweg. In 2008 moeten hierdoor substantiële verbeteringen in de doorstroming op de hoofdwegenstructuur merkbaar worden. Programma 10 Economie In steeg de werkgelegenheid. De groei is lager dan vooraf verwacht omdat de feitelijke vestiging van de AIVD met ca arbeidsplaatsen is vertraagd. Het project EnterpriZe bij de Academie voor ICT heeft in twaalf nieuwe ondernemers opgeleverd. In is de revitalisering van de Noordelijke Bedrijventerreinen gestart. Het gerenoveerde winkelcentrum Meerzicht is in juni officieel geopend. De plaatsing van reclamebillboards in de stad is per april gestart. De leegstand van kantoorgebouwen neemt weer af. In het kader van de Zoetermeerse Ondernemersagenda is een Sociaal Economische Agenda opgesteld. Het convenant waarin de gemeente met onderwijsveld en bedrijfsleven afspraken zijn gemaakt, richt zich op verbetering van de Zoetermeerse arbeidsmarkt en van het vestigingsklimaat voor bedrijven. In november zijn de eerste Gigameer contracten officieel ondertekend, vijftien bedrijven met in totaal 39 vestigingen. Tevens is op die datum de eerste dienstenmarkt georganiseerd, waarbij tien ictdienstenaanbieders zich presenteerden aan het Zoetermeerse bedrijfsleven. Concernverslag 10

11 Samenvattend resultaat Programma 11 Bouwen en Wonen De sleutel aan de bewoner van de e woning is dit jaar feestelijk uitgereikt. De voor beoogde woningbouwproductie is grotendeels behaald, 1076 woningen. Vanuit het potje van de Raad is in samenwerking met de woningbouwcorporaties voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om mensen op leeftijd te wijzen op de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting. (Project Huurmakelaar). Het bestedingsplan voor het Fonds Volkshuisvesting Oosterheem, is in door de raad vastgesteld. De inzet van de middelen is enerzijds gericht op vernieuwende woonconcepten die ook op termijn voor de doelgroep beschikbaar moeten blijven. Lage(re) huren en/of andere koopvormen maken dus onderdeel uit van de plannen. In tegenstelling tot de verwachtingen zijn slechts een beperkt aantal aanvragen voor startersleningen ingediend. De strenge voorwaarden zijn hier debet aan, en worden verruimd. In is het toetsingsprotocol bouwvergunningen vastgesteld. In dit protocol worden keuzes gemaakt over de nadruk die bepaalde aspecten (veiligheid, milieu, planologie e.d.) krijgen bij de toetsing van de bouwaanvragen. Hierdoor is ook voor buitenstaanders duidelijk waaraan wordt getoetst. Alle vastgestelde overtredingen van de bouwregelgeving zijn beëindigd (tenzij procedures nog doorlopen in 2007), hetzij door legalisatie, hetzij door feitelijke aanpassingen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het nieuw vastgestelde handhavingsprogramma. Programma 12 Openbaar gebied Er is vertraging in de uitvoering van de 2 e fase van het onderhoud aan de Europaweg tunnel en enkele andere onderhoudswerken. De uitvoering vindt nu plaats in het voorjaar van Ondanks de vertraging is uit extern onderzoek gebleken dat de technische kwaliteit van de verharding en het groen licht gestegen is en de technische kwaliteit van het meubilair hetzelfde is gebleven. 77% (75 % in 2005) van de onderdelen voldoet aan de gestelde ambitie welke in de Beheervisie is afgesproken. In september heeft de eerste schouw ( Samen kijken = Samen werken ) met burgers in Buytenwegh de Leyens plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek lopen echter zozeer uiteen dat niet aangegeven kan worden of de afgesproken norm, zoals staat in de Beheervisie , wel of niet is gehaald. In 2007 wordt de methode aangescherpt en op grotere schaal opnieuw uitgeprobeerd. Het nieuwe Gemeentelijk Riolering Plan is in vormgegeven en op 20 november door de Raad vastgesteld. Het uitvoeringplan Spelen heeft vertraging opgelopen omdat ervoor gekozen is de communicatie voor de bestaande stad op basis van de ervaringen in Oosterheem anders vorm te geven. Dit vergt extra tijd. De uitvoering zal in het voorjaar van 2007 plaatsvinden. De versterking van het wijkgericht werken en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en burgers heeft geleid tot een meer centrale regierol door de wijkmanager. Vanuit de wijkpost vindt regie plaats op de overleggen met buurtpanels, buurt- en wijkorganisaties e.d. Tevens is vanuit de wijkpost de communicatie, middels de wijkwebsite, het spreekuur van de wijkwethouder en de activiteiten geregeld. In het collegeprogramma 2010 zijn de wijkposten benoemd als de voorpost van het Bestuur en de ambtelijke organisatie in de wijk. Programma 13 Natuur en Milieu Met het oog op de afspraken gemaakt in Kyoto is voor de eigen gebouwen en installaties groene energie ingekocht. Met woningcorportaties zijn afspraken gemaakt over energiebesparing in de bestaande bouw. Op een deel van het bedrijventerrein in Oosterheem wordt er met een Europese subsidie (Encourage) een investering gedaan in een collectief warmtenet op basis van warmtepompen. In het kader van het Minimabeleid is een energybox -gevuld met spullen om energie te kunnen besparen- gratis beschikbaar gesteld voor Zoetermeerpashouders. Om de participatie van inwoners, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties te bevorderen zijn in het afgelopen jaar meerdere evenementen georganiseerd. Voorbeelden zijn de Dag van het park, de Waterweek, de Publieke Arena voor het project Duurzaam Zoetermeer en de Week van de vooruitgang. Alle evenementen hadden vele bezoekers en zijn georganiseerd samen met tientallen organisaties. Ook de wijktuinen en de stadsboerderijen hadden afgelopen jaar samen weer ca bezoekers. 11 Concernverslag

12 Samenvattend resultaat Uit de meetgegevens van de luchtkwaliteit bleek dat in 2005 niet voldaan werd aan alle normen. In regionaal verband (Haaglanden) is een actieplan ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld. Programma 14 Bedrijfsvoering De gemeentebrede processen op planning & control-gebied leidden tot tijdige informatievoorziening aan de raad en ook aan de provincie en het cbs. Het ziekteverzuim bevindt zich gemeentebreed op een normaal niveau van 6½%. De invoering van het generieke functiegebouw, ter vergemakkelijking van interne doorstroming- is in afgerond. De in aanbestede mid-office is gevolgd door een gunning aan Centric. Concernverslag 12

13 Beleidsmatige en financiële leereffecten 1.4 Beleidsmatige en financiële leereffecten De financiële leereffecten vanuit de rekening van zijn de volgende: (nadeel = +; voordeel = - ) Te verwerken afwijkingen (totaal structureel) Divers Stijging energiekosten Divers daling premie brandverzekeringen Pr. 1 Uitstroom Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Pr. 8 Juridische Aangelegenheden Pr. 11 Startersleningen Pr. 11 Woonwagenhuisvesting Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten Pr. 13 Lozingsrechten HHR Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark Pr. IZA vergoeding post actieven Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt. Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg Pr. 15 Algemene uitkering Waarvan verwerkt in MJB Waarvan onderdeel van voorjaarsdebat 2007 (v.a. 08) Divers Stijging energiekosten Divers daling premie brandverzekeringen Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Pr. 8 Juridische Aangelegenheden Pr. 11 Woonwagenhuisvesting Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten Pr. 13 Lozingsrechten HHR Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark Pr. IZA vergoeding post actieven Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt. Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg Op te lossen binnen eigen budget (TB) Pr. 1 Uitstroom Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Pr. 8 Juridische Aangelegenheden Pr. 11 Startersleningen Pr. 11 Woonwagenhuisvesting Pr. 13 Lozingsrechten HHR Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM Pr. 15 Algemene uitkering Nog te verwerken / op te lossen Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen Concernverslag

14 Beleidsmatige en financiële leereffecten : Energiekosten De kosten van energie laten over de gehele linie een stijging zien. Gemeentebreed is er sprake van een stijging van Brandverzekeringen Als gevolg van samenwerking met andere gemeente op het gebied van verzekeringen valt een voordeel te realiseren op de premie van de brandverzekeringen van per jaar. Pr 1 Uitstroom Voor het beoordelen van de reïntegratiemogelijkheden van een klant is een medische keuring vaak noodzakelijk. Er zullen hier structureel hogere middelen moeten worden ingezet. Bekeken wordt of het mogelijk is een gedeelte van deze kosten uit het werkdeel te bekostigen als zijnde een reïntegratieactiviteit. Pr. 6 Sport Inkomsten geldleningen In de begroting zijn structurele inkomsten van uit geldleningen geraamd. Deze inkomsten worden echter niet op het product verantwoord, maar als aflossing op de geldlening. Met het 1e Tussenbericht 2005 is dit al gemeld en is er dekking ingeleverd; waar de dekking structureel is verwerkt, is de aframing van dit bedrag op het product maar voor 1 jaar verwerkt. Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen Het restant- budget van is vanuit zijn oorsprong bedoeld om gebouwenbeheerders te faciliteren bij hun plannen om de beveiliging van hun gebouwen op te pakken. De ervaring van de laatste twee jaar leert dat dit budget feitelijk niet volledig wordt gebruikt en dus deels niet meer nodig is. Pr. 8 Inkoopvoordelen afdeling Juridische Aangelegenheden De kosten, verbonden aan het samenstellen van het burgerjaarverslag, kunnen worden beperkt met een bedrag van zonder aan kwaliteit in te boeten; doordat het collegeverslag en het burgerjaarverslag zijn geïntegreerd. Verder vallen de kosten van de WA-verzekering, ten opzichte van het hiervoor beschikbare budget, een bedrag van lager uit. Pr. 11 Reserve startersleningen Een groot deel van de reserve startersleningen wordt niet onttrokken ten behoeve van startersleningen aangezien verstrekte leningen in de balans worden geactiveerd (en dus niet worden onttrokken uit de reserve). Pr. 11 Doorbelasting woonwagencoördinator In de begroting is opgenomen dat de kosten woonwagencoördinator doorberekend konden aan het Grondbedrijf ( ). Dit is in niet gebeurd omdat de financiering binnen het Grondbedrijf onvoldoende formeel was geregeld. Deze afwijking wordt opgenomen in het plan van aanpak normalisatie woonwagenlocaties welke in het voorjaarsdebat wordt ingebracht. Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten Middels de Beheervisie Openbare Ruimte zijn in 2005 de financieel benodigde middelen bepaald voor het technisch groot onderhoud van de openbare buitenruimte. Voor de jaren 2005 t/m 2009 zijn de middelen geaccordeerd. Autorisatie van de budgetten vindt jaarlijks plaats middels de Programmabegroting. De praktijk wijst uit dat om uiteenlopende redenen projecten uitlopen in de tijd en niet binnen de standaardtermijn van twee jaar uitgevoerd kunnen worden. Gevolg is dat de werkelijke uitgaven later plaatsvinden dan gepland. Dit heeft een positief effect op het jaarlijks beginsaldo van de Voorziening Groot Onderhoud, als gevolg waarvan de Voorziening een te hoog niveau heeft ten opzichte van de geplande bestedingen. In de afgelopen periode zijn alle lopende en nog te starten groot onderhoud werken kritisch bezien en realistischer in de tijd gepland. Deze herfasering heeft een jaarlijks rentevoordeel op de Voorziening Groot Onderhoud vanwege latere besteding van de middelen. Concernverslag 14

15 Beleidsmatige en financiële leereffecten Pr. 13 Lozingsrechten Hoogheemraadschap De kosten van monitoring en nazorg Westerpark zijn lager doordat de voorlopige aanslag lozingsrechten van het Hoogheemraadschap Rijnlang aanzienlijk lager is door minder afvoer vervuild water. Daarnaast heeft de afbouw van fakkelinstallaties plaatsgevonden. Pr.14 Inhuur interim-manager BWTM Vooruitlopend op de vorming van de nieuwe hoofdafdeling Veilige Samenleving (VS) is besloten om het afdelingshoofd niet in te vullen en uit de huidige formatie te schrappen. Gevolg hiervan is dat in de begroting vanaf 2005 en verder, geen raming is opgenomen. Totdat er duidelijkheid is over de verdere ontwikkeling, wordt een interim-manager ingehuurd. In 2007 zal meer duidelijkheid komen over de nieuw te vormen afd. Vergunningverlening & Handhaving (V&H). Hierop zal de begroting 2008 en verder, worden aangepast. Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark In zijn een aantal tractiemiddelen verkocht. Dit in verband met de reorganisatie naar Ruimte en het werken met integrale bestekken. Deze inkrimping van het wagenpark leidt tot een daling van de kapitaallasten en van de betreffende stelposten voor vervangingsinvesteringen t/m Vanaf 2011 is e.e.a. reeds in de MJB verwerkt. IZA vergoeding post actieven Als gevolg van een stelselwijziging komen de kosten die verband houden met post actieven ten last van de reserves van IZA. Het budget hiervoor opgenomen in de begroting kan hierdoor in het vervolg vrijvallen. Het gaat om een bedrag van per jaar. Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmanagement Vanwege het afschaffen een aantal jaar terug van de mogelijkheid om een fiets in bruikleen van de werkgever te krijgen, vallen nu structureel lasten vrij ter grootte van per jaar. Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg De kosten die Commit het afgelopen jaar in rekening heeft gebracht in verband met het verrichten van bedrijfsgezondheidszorg zijn lager dan begroot. Structureel zal een bedrag van vrij kunnen vallen. Pr. 15 Algemene Uitkering De verschillende maatstaven die in definitief zijn vastgesteld zijn ook in de meerjarenbegroting doorgerekend. Eveneens zijn de effecten van de hertaxatie OZB per verwerkt. De beleidsmatige leereffecten vanuit de rekening zijn Prg. Doelst. Onderwerp Constatering Leereffect 1 D Vergroten van sociale participatie Er is geen goede indicator die het vergroten van sociale participatie goed meet. Er zal onderzoek gedaan worden om goede indicatoren te benoemen voor het meten van deze doelstelling. 1 G Passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap o.b.v. de Wet Sociale Werkvoorziening Het aantal personen op een wachtlijst is het gevolg van indicatiestelling en beschikbare plaatsen. In verband met de nieuwe WSW zal nader onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de wachtlijst te verminderen. 2 C Wmo De invoering van de Wmo heeft met name rond het vaststellen van de eigen bijdrage regeling geleid tot onduidelijkheden rond de mogelijke effecten van de regeling voor de Aan de hand van een door de raad gevraagde evaluatie van de invoering van de Wmo zullen specifieke leereffecten worden geformuleerd. 15 Concernverslag

16 Beleidsmatige en financiële leereffecten Prg. Doelst. Onderwerp Constatering Leereffect onderscheiden doelgroepen. De ingewikkeldheid van de regeling, de diversiteit van de verschillende gebruikersgroepen en het niet goed te voorspelen gebruik van de nieuwe regelingen zijn daar mede debet aan geweest. 4 A 4 C 4 C Schoolbegeleiding en onderwijs aan zieke leerlingen Registratie van voortijdig schoolverlaters Zoetermeers Zorgnetwerk voor niet-schoolgaande jeugd (ZZoN) Met ingang van 1 augustus is de stelselwijziging schoolbegeleiding ingevoerd. Door deze overgang naar vraagfinanciering is de gemeente niet meer de instandhouder van de schoolbegeleidingsdienst. De rijksgelden voor schoolbegeleiding en zieke leerlingen worden nu rechtstreeks overgemaakt naar respectievelijk de schoolbesturen en de schoolbegeleidingsdienst. Er wordt gesproken over een algemene groep voortijdig schoolverlaters. Dit veroorzaakt bij de uitwerking van de meetfactoren onduidelijkheid. Conclusie is dat de aanmeldingen voor het ZZoN en de invoer in het Jongeren Informatie Systeem (JIS) vooralsnog achterblijven bij de verwachtingen. Een en ander heeft te maken met onduidelijkheid over de doelgroep en de administratieve last die de registratie met zich meebrengt. De begroting 2007 en de meerjarenbegroting dient op dit onderdeel aangepast te worden. Het is verstandig om doelstelling t.a.v. het aantal registreerde voortijdig schoolverlaters en het aantal teruggeleide voortijdig schoolverlaters (zijn niet langer VSV) apart te formuleren. Met de betrokken partners zal de problematiek rond administratie en beheer in kaart gebracht worden. Afspraken over gebruik JIS moeten herbevestigd worden met alle partners. 5 B 5 B/D/G 6 B 6 D Bibliotheek Tarieven CKC, Bibliotheek buitensport Bos projecten De integrale ontwikkeling met marktpartijen van openbare voorzieningen als een bibliotheekfiliaal brengt het risico met zich mee dat je onderdeel wordt van het spel in de markt. Dit heeft onder andere geleid tot het steeds maar weer uitstellen van de bouw van de definitieve vestiging. Steeds verder stijgende tarieven kunnen een rem zetten op de gewenste groei van het bereik van een voorziening. De realisatie van nieuwe buitensportaccommodaties op bepaalde locaties waarvoor extra vergunningen noodzakelijk zijn (kapvergunningen, streekplan wijzigingen etc.) nemen veel extra tijd in beslag. Het vertalen van beleidsdoelstellingen naar concrete uitvoeringstrajecten waarbij met veel instellingen overleg gevoerd moet worden neemt vaak meer tijd in beslag dan van tevoren is ingeschat. Dit geeft dan vertraging bij de uitvoering van projecten. Bij integrale ontwikkeling van bouwopgaven waarmee publieke voorzieningen in het geding zijn moeten extra bepalingen worden opgenomen die tijdige oplevering kunnen garanderen. Bij voorstellen voor meer dan trendmatige tariefstijgingen, zowel voor gemeentelijke voorzieningen als voor voorzieningen van gesubsidieerde instellingen dient vooraf nader onderzoek gedaan te worden naar het mogelijke negatieve effect op het bereik. Vooraf ook in de communicatie naar buiten meer nadruk leggen op de mogelijke risico s van het optreden van vertragingen die vastzitten aan de keuze voor bepaalde alternatieven. Dit voorkomt in het verdere traject teleurstellingen over de snelheid van de realisatiemogelijkheden. In het voortraject zal meer nadruk gelegd moeten worden op het realistisch inplannen en doorvertalen van de beleidsuitvoering. Een uitvoerbaarheidtoets zou daarvoor opgenomen kunnen worden in de beleidsprocedure. 7 A Samenwerking met Er moet worden geconstateerd dat de Om de objectieve en subjectieve veiligheid Concernverslag 16

17 Beleidsmatige en financiële leereffecten Prg. Doelst. Onderwerp Constatering Leereffect 7 E 7 F 8 B 9 9 H externe partners Eigen verantwoordelijkhe id burgers Brandweerzorg Gebruik digitale producten en afspraken Algemeen Duidelijk is geworden dat er nog meer energie gestoken moet worden in de communicatie. Hierbij moet niet alleen de focus gelegd worden op positieve resultaten, maar moet eveneens de gedeelde verantwoordelijkheid benadrukt worden. Verder zal bekeken worden op welke andere wijze burgers actief betrokken kunnen worden bij dit thema, een instrument hiertoe is de verdere uitbreiding van WASkracht Bestemmingsplannen samenwerking met externe partners beter kan. De gemeente moet een meer pro-actieve houding innemen om de objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren Ondanks het feit dat er vele inspanningen zijn gedaan om burgers te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid in de eigen wijk, lijkt dit nog niet te resulteren in een toenemende betrokkenheid conform de doelstelling. Op het gebied van veiligheid wordt vrijwel direct gekeken naar de overheid als probleemoplosser Europese en landelijke regelgeving beïnvloeden de bedrijfsvoering negatief, zonder dat de dienstverlening voor de burgers verbeterd. Het publiek is nog onvoldoende bekend met de mogelijkheden om digitaal producten aan te vragen en om s middags op afspraak geholpen te worden (zie ook B3 tabel meetfactoren). Voortschrijdend inzicht leert dat een aantal doelen / effecten binnen dit programma te abstract zijn geformuleerd. Enerzijds bemoeilijkt dit het concreet aangeven in welke mate de beoogde doelstelling / het effect is behaald. Anderzijds ontbreekt het binnen dit programma aan effect- en prestatie-indicatoren bij de geformuleerde doelen. Hierdoor kunnen deze momenteel niet gestaafd worden door feitelijke gegevens. Ten aanzien van het programma voor de herziening van de bestemmingsplannen voor de komende jaren kunnen nog geen concrete uitspraken worden gedaan. De planning is namelijk sterk afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld de prioriteitstelling van nieuwe niet voorziene ontwikkelingen. te verbeteren is het noodzakelijk dat de gemeente en haar partners een eenduidig en helder beleid voeren, zowel preventief als repressief. Onder regie van de gemeente (zie bijvoorbeeld aanpak overlastgevende jongerengroepen) moet de samenwerking tussen alle partijen verder worden versterkt Brandweerorganisatie, zowel landelijk als lokaal zijn onvoldoende toegerust om nieuwe ontwikkelingen (veiligheidsregio, regionalisering, FLO en arbeidstijdenwet) effectief en pro-actief te beïnvloeden. Eind is hiervoor een promotiecampagne gehouden sneller voor elkaar ; voor 2007 wordt weer een campagne voorbereid. Bij het opstellen van de programmabegroting 2008 is het streven de doelen concreter te formuleren en daaraan gepaste indicatoren te verbinden. Voor 2007 en de volgende jaren moeten aan de hand van de planningen explicietere keuzes worden gemaakt indien blijkt, dat door externe factoren de geplande werkzaamheden niet kunnen worden gerealiseerd. In dit verband zullen de keuzemogelijkheden helder moeten worden geformuleerd richting bestuur. In de loop van 2007 kan een actualisering van het programma gegeven worden rekening houdend met de genoemde factoren en de dan ontstane situatie. Hierbij wordt ook betrokken de naar verwachting binnen afzienbare tijd van kracht wordende nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), met daarin bij- voorbeeld de mogelijkheid om een Beheersverordening vast te stellen in plaats van een bestemmingsplan. In de loop van 2007 worden de gevolgen van de nieuwe WRO voor de werkwijze en besluitvorming in beeld gebracht. 10 D, F, I, K, O Algemeen De doelstellingen betreffen soms onbereikbare doelen en zijn daarmee onvoldoende meetbaar. Als voorbeelden, een arbeidsmarkt Het anders en beter formuleren van de doelstelling in de programmabegroting Concernverslag

18 Beleidsmatige en financiële leereffecten Prg. Doelst. Onderwerp Constatering Leereffect functioneert nooit goed, het kan altijd beter er zijn altijd weer nieuwe acties en initiatieven te bedenken. De detailhandelsvoorzieningen zijn nooit op peil, het kan altijd beter, etc. 11 C Starterslening Er is maar slechts 1 lening verstrekt in. De voorwaarden om voor een lening in aanmerking te komen waren te streng en zijn inmiddels, na evaluatie, door de raad aangepast. 12 A Opzetten nieuw systeem monitoring De resultaten van de dit jaar gehouden onderzoeken lopen zozeer uiteen dat niet aangegeven kan worden of de afgesproken norm, zoals staat in de beheervisie , wel of niet is gehaald. In 2007 wordt de methode aangescherpt en op grotere schaal opnieuw uitgeprobeerd. 12 B 12 B 15 F Verkeersvoorzieni ngen Rode fietspaden in Oosterheem Bij de uitvoering van motie 66, welke tijdens de laatste begrotingsbehandeling is opgedragen, is gebleken dat geen uitvoering kan worden gegeven aan de bezuiniging. Dit komt doordat er geen overbodige verkeersborden in de stad aanwezig zijn. Tevens is gebleken dat het onderhoud aan de verkeersvoorzieningen en met name de bewegwijzering en straatnaamborden achter loopt bij de landelijke en wettelijke eisen die moeten worden gesteld aan deze voorzieningen. In de Raad van 29 januari 2007 is op basis van een discussie die in in de commissie Ruimte is gevoerdbesloten om de fietspaden in Oosterheem van een rode kleur te voorzien. Bij de nieuw aan te leggen fietspaden zal deze kleur middels een rode deklaag worden aangebracht en bij de huidige fietspaden zal door middel een coating een rode kleur op de kruisingsvlakken worden aangebracht. Kwijtschelding Bij de jaarlijkse controle bleek dat 39% van een categorie niet langer voldeed aan de voorwaarden In het voorjaarsdebat 2007 wordt dit onder de aandacht gebracht. Deze verandering van uitgangspunten heeft financiële gevolgen voor het beheer. Deze gevolgen worden tijdens het voorjaarsdebat van 2007, overeenkomstig het verzoek van de Raad, onder de aandacht gebracht. Financiële dekking zal worden gevonden via de deel meerjarenbegroting Oosterheem. De omvang van de controle zal in 2007 worden verruimd. Dan zal ook in beeld komen of er belastingplichtigen zijn die wel recht hebben op kwijtschelding maar het nog niet aanvragen. Concernverslag 18

19 Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming 1.5 Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * Begroting na wijzigingen Rekening Verschil begroting na wijzigingen en Rekening Lasten Baten Saldo Geautoriseerde mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Saldo Rekening na geautoriseerde bestemming Voorstel resultaatbestemming Saldo Rekening na resultaatbestemming (voordelig) De rekening laat na het voorstel tot resultaatbestemming een voordeel zien van 3,4 miljoen. Ten opzichte van het verwachte resultaat van de gewijzigde begroting is dit 2,8 miljoen voordeliger. Dit resultaat is het gevolg van diverse mee- en tegenvallers. Voor zover deze mee- en tegenvallers een structureel effect hebben treft u deze aan in de tabel op pagina 13. Het voorstel tot resultaatbestemming omvat mede de gebruikelijke bestemming van het resultaat van het grondbedrijf. (Zie paragraaf voor het resultaatbestemmingsvoorstel). 19 Concernverslag

20 Programma 1 Sociale voorzieningen 2 Jaarverslag onderdeel Programmaverantwoording De programmaverantwoording is een integrale verantwoording op hoofdlijnen van het gevoerde beleid in. De volgende vragen staan hierbij centraal: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? en Wat heeft het gekost en opgebracht? Per programma is tevens een tabel met meetfactoren opgenomen. 2.1 Programma 1 Sociale voorzieningen Algemene doelstelling De hoofddoelstelling van het programma Sociale Voorzieningen is: het vergroten van de arbeidsparticipatie De doelstellingen Wat hebben we bereikt? A. Hogere arbeidsparticipatie waardoor de economische en sociale zelfstandigheid van mensen wordt versterkt De doelstelling is: Bijgesteld: Bereikt: Nee Ja De gemeente Zoetermeer behoort met een netto arbeidsparticipatie 1 van 67,9% eind tot de top van Nederland. Zowel lokaal als regionaal is er een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden. In Zoetermeer was ultimo sprake van een daling met 26% ten opzichte van 1 januari (medio was dit nog 16%). Regionaal is sprake van een daling van 20% ten opzichte van 1 januari (per 1 juli was deze daling nog 13%). In Zoetermeer is het aantal niet-werkende werkzoekenden in relatief sneller gedaald dan in de regio. Ook de werkloosheid onder jongeren is in het afgelopen jaar sterk afgenomen zowel regionaal als lokaal. In januari was het aantal werkloze jongeren in de regio Haaglanden nog: Dit aantal is met 33% gedaald naar In is in Zoetermeer het aantal werkloze jongeren eveneens sterk gedaald met 48% naar 162. Het bijstandsvolume als % van de beroepsbevolking 2 was per 1 juli nog 4,8%. Ultimo was dit 4,66%, terwijl de doelstelling 5,05% was. B. Een zo laag mogelijke instroom in de bijstand De doelstelling is: Bijgesteld: Nee Bereikt: Ja : De instroom van bijstandsgerechtigden is met 864 onder het in de begroting geprognosticeerd aantal van 900 gebleven. De oorzaak is dat door de Workfirstactiviteiten in een groot aantal mensen zich weliswaar hebben aangemeld voor een uitkering maar deze niet hebben ontvangen. De reden hiervoor is dat zij voortijdig van werk voorzien zijn of omdat zij geen recht hadden op een uitkering. De vergrijzing neemt toe. Het aantal klanten boven de 65 met een uitkering is in met 20 personen gestegen tot 256 klanten per ultimo. Ten opzichte van de daling van de werkloosheid in de regio en in Zoetermeer 1 Werkzame beroepsbevolking in percentage van de bevolking jaar;bron CBS 2 De beroepsbevolking omvat Zoetermeerse burgers. Concernverslag 20

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie