Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout: raadsleden; Dominik Ronse: secretaris De zitting vangt aan om 20.00u. Openbare zitting Beslissingen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. Artikel 2 - Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register van beraadslagingen van de gemeenteraad. INFRASTRUCTUREN 2. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomt met Infrax met betrekking tot het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Izegemstraat De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringwerken in de Izegemstraat wenst uit te voeren, meer bepaald een doorpersing onder de spoorweg; Overwegende dat deze werken in het algemeen belang en uit technische noodzaak best voorafgaand aan het bouwen van de nieuwe dorpsbrug kunnen uitgevoerd worden; Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden;

2 Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de rioleringswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat en wegeniswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat samen uit te voeren met Infrax CVBA als opdrachtgevend bestuur; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om de rioleringswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat en wegeniswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat samen uit te voeren, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. WONEN 3. Goedkeuren van het subsidiedossier met betrekking tot het woonbeleid in de regio Izegem De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 1; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 en latere wijzigingen houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; Gelet op de toekenning op 26 juli 2012 van de Vlaamse subsidie voor het project Woonbeleid regio Izegem, voor de periode 1 oktober 2012 tot 30 september 2015; Overwegende dat de lopende subsidiëringsperiode voor het project Woonbeleid regio Izegem afloopt op 30 september 2015; Overwegende de noodzaak om de continuïteit te garanderen in de dienstverlening met betrekking tot het wonen in de gemeente, en derhalve om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid; Overwegende dat uiterlijk op 31 maart 2015 een subsidieaanvraag moet ingediend worden voor een nieuwe subsidiëringsperiode van drie jaar; Gelet op de subsidieaanvraag Woonbeleid Regio Izegem, opgesteld in opdracht van het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem; Gelet op de goedkeuring van de subsidieaanvraag Woonbeleid Regio Izegem door het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem in zitting van 9 maart 2015; Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem, goedgekeurd in de gemeenteraad van Ingelmunster op 24 september 2013; Overwegende dat de doelstellingen vermeld in artikel 2 van de overeenkomst met statutaire draagkracht duidelijk geconcretiseerd worden in de subsidieaanvraag; Overwegende dat de financiële engagementen, vermeld in artikel 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht gerespecteerd werden in de subsidieaanvraag; Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 en latere wijzigingen, waarin bepaald wordt dat de initiatiefnemer voor de uitvoering van het project een beroep kan doen op een partner; Gelet op artikel 21 1 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem, waarin bepaald wordt dat aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem opdracht zal gegeven worden om de geplande activiteiten uit te voeren die voorzien worden in de subsidieaanvraag; Overwegende dat de subsidieaanvraag de looptijd van de overeenkomst met statutaire draagkracht niet overschrijdt; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 Het subsidiedossier Woonbeleid Regio Izegem wordt goedgekeurd en kan ingediend worden bij Wonen-Vlaanderen. De subsidieaanvraag wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing.

3 BIBLIOTHEEK 4. Goedkeuren van het dienstreglement voor de openbare bibliotheek De GEMEENTERAAD, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; Overwegende dat het bestaande dienstreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2008, niet meer in overeenstemming was met de organisatie en werking van de bibliotheek; Gelet op het ontwerp van reglement dat werd uitgewerkt en goedgekeurd door de beheerraad van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum op 9 februari 2015; Overwegende dat het ontwerp van reglement nieuwe tarieven voorstelt; Overwegende dat deze tarieven, in overeenstemming met de gemeenteraadsbeslissing waarin het vaststellen van de tarieven aan het schepencollege werd gedelegeerd, voor vaststelling aan het college zullen worden voorgelegd; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 Het dienstreglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. Artikel 2 De lijst van nieuwe tarieven zal voor vaststelling worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Artikel 3 Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 1 mei PERSONEEL EN ORGANISATIE 5. Aanpassen van de formatie van het gemeentepersoneel De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 103 en 104 van het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 tot vaststellen van de formatie van het gemeentepersoneel na aanpassing; Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; Gelet op het Vlaamse regeerakkoord dat bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen geregulariseerd worden; Overwegende dat dit dient te gebeuren met ingang van 1 april 2015; Overwegende dat de gesubsidieerde contractuelen vanaf die datum gewoon contractueel personeel worden; Overwegende dat het bedrag van 95% van de loonsubsidie en van de gescobijdragevermindering wordt overgeheveld naar het budget; Overwegende dat dit voor het jaar 2015 neerkomt op een verlies van ongeveer euro aan personeelssubsidies; Overwegende dat hiermee zal rekening gehouden worden in het budget en in het meerjarig financieel beleidsplan ; Overwegende dat de formatie van het gemeentepersoneel aangepast dient te worden zodat de 16 VTE gesubsidieerde contractuelen toegevoegd worden aan het gewoon contractueel gemeentepersoneel; Gelet op het advies van het managementteam van 2 maart 2015; Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente Ingelmunster van 6 maart 2015; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme,

4 Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, conform art. 5, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en conform art. 103 en 104 van het gemeentedecreet, als volgt: Statutair gemeentepersoneel FTE Secretaris 1 Financieel beheerder 1 Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 Deskundige netwerk- en IT-beheer (C4-C5) 1 Stafmedewerker personeel, organisatieontw. en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1 Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 Diensthoofd/bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 Deskundige burgerzaken (C4-C5) 1 Deskundige financiën (B1-B3) 1 Administratief medewerker (C1-C3) 9 Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 Diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (A4a-A4b) 1 Deskundige GIS (B1-B3) 1 Deskundige ruimtelijke ordening/duurzaamheidsambtenaar (B1-B3) 1 Milieuambtenaar (B1-B3) 1 Deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer (B4-B5) 1 Deskundige patrimonium/facility (B4-B5) 1 Deskundige werkleiding (C4-C5) 2 Technisch medewerker (C1-C3) 1 Technisch medewerker (D4) 2 Technisch assistent (D1-D3) 5 Diensthoofd/bibliothecaris (A1a-A3a) 1 Assistent dienstleider (B1-B3) 1 Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 Collectieverzorger (D1-D3) 1 Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 Sportfunctionaris (B4-B5) 1

5 Sportpromotor (B1-B3) 1 Educatief medewerker sociale maribel (B1-B3) 1 Artikel 2 Op basis van art. 104, 2, 3 van het gemeentedecreet worden volgende contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor aanvullende of specifieke opdrachten: Contractueel gemeentepersoneel FTE Handhavingsambtenaar (D1-D3) 1 Artikel 3 Op basis van art. 104, 2, 5 van het gemeentedecreet worden volgende contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers: Contractueel gemeentepersoneel FTE Technisch medewerker (D4) 1 Technisch assistent (D1-D3) 4 Technisch beambte (E1-E3) 13 Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 Busbegeleider (E1-E3) 1 Artikel 4 Op basis van art. 104, 3 van het gemeentedecreet wordt volgende contractuele functie aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester en de schepenen: Contractueel kabinetspersoneel FTE Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 Artikel 5 De betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden zijn: Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE Jeugdconsulent sociale maribel (B1-B3) 1 6. Aanpassen van het organogram van de gemeentelijke diensten De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 75 van het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 houdende het vaststellen van het organogram van de gemeentelijke diensten na aanpassing; Gelet op de beslissing van heden waarin de gemeenteraad de formatie van het gemeentepersoneel, na aanpassing, vaststelt; Overwegende dat het organogram bijgevolg in overeenstemming dient te worden gebracht met de formatie van het gemeentepersoneel; Gelet op het advies van het managementteam van 2 maart 2015; Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente Ingelmunster van 6 maart 2015; Gelet op het ontwerp van het organogram van de gemeentelijke diensten in bijlage; BESLUIT:

6 Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt, na aanpassing, vastgesteld zoals in bijlage. 7. Goedkeuren van overdracht van personeel aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster De GEMEENTERAAD, Gelet op het Vlaams regeerakkoord waarin bepaald wordt dat het gesubsidieerd contractueel personeel dient geregulariseerd te worden; Gelet op de personeelssituatie binnen het OCMW Ingelmunster waarbij erover gewaakt moet worden dat, in het kader van tewerkstellingsmaatregelen van hogere overheden, een voldoende arbeidsvolume behouden wordt; Overwegende dat de ondergrens qua arbeidsvolume bij het OCMW nipt gehaald wordt in het kader van het behoud van subsidies sociale maribel; Overwegende dat de stijging van het arbeidsvolume binnen het OCMW gewenst is, zodat een ruimere marge ontstaat voor het behoud van deze subsidies, zodat onverwachte personeelsdalingen (onbetaald verlof van personeelsleden, ziekte, ) geen ongunstig effect hebben op het bekomen van deze subsidies; Overwegende dat met de regularisatie van het gesubsidieerd contractueel personeel, met ingang van 1 april 2015, een opportuniteit ontstaat om dit personeel een nieuw contract te geven bij het OCMW; Gelet op artikel 104, 4 van het gemeentedecreet; Overwegende dat dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad personeel ter beschikking kan stellen van of overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat tot op heden de Vlaamse Regering ter verdere uitvoering van deze bepaling geen minimale voorwaarden heeft vastgesteld; Overwegende dat het, bijgevolg, aan de gemeenteraad is om, overeenkomstig andere wettelijke bepalingen en overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, te beslissen hoe deze overdracht gerealiseerd zal worden; Gelet op artikel 43, 2 van het gemeentedecreet dat een opsomming weergeeft van de bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd; Overwegende dat de beslissing tot overdracht van personeel van de gemeente aan het OCMW dat de gemeente bedient niet in deze opsomming is opgenomen; Overwegende dat de beslissing inzake de nominatieve aanwijzing van personeelsleden die aan het OCMW van Ingelmunster zouden worden overgedragen kan worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen; Overwegende dat onderhavige beslissing de nodige voorwaarden aan deze collegebeslissing verbindt; Overwegende dat de rechtspositieregeling bij het OCMW Ingelmunster gelijk is aan deze van de gemeente; Overwegende dat het arbeidsreglement bij het OCMW Ingelmunster gelijk is aan dat van de gemeente; Overwegende dat deze overdracht werd besproken in het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente en het OCMW van 30 januari 2015 en 6 maart 2015; Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente en het OCMW van 6 maart 2015 tot overdracht van personeel van gemeente naar OCMW in het kader van het behoud van arbeidsvolume sociale maribel; Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen een informatieverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de personeelsleden die bij deze overdracht worden betrokken;

7 Gelet op de sterke samenwerking tussen gemeente en OCMW, voornamelijk in de administratief en technisch ondersteunende diensten, waarbij het personeel van gemeente en OCMW onderling samenwerkt aan gezamenlijke doelstellingen; Overwegende dat deze overdracht geen concrete gevolgen mag hebben op de arbeidssituatie op de werkvloer van de personeelsleden betrokken bij de overdracht; Overwegende dat, in het geval toekomstige ontwikkelingen inzake de organisatie van de gemeente en het OCMW buiten de wil van de gemeente en het OCMW om, of toekomstige beslissingen van de gemeente of het OCMW, gevolgen doen ontstaan die nadelig zijn voor de personeelsleden betrokken bij de overdracht of die indirect nadelig zijn voor andere personeelsleden die niet in de overdracht zijn betrokken, aan hen het recht wordt voorzien om deze gevolgen weg te nemen of te compenseren; Overwegende dat, als gevolg van de overdracht, het personeelsbudget van de gemeente evenveel zal dalen, zoals het bij het OCMW zal stijgen; Overwegende dat de gemeente de nodige budgetten hiertoe aan het OCMW Ingelmunster ter beschikking zal stellen; Overwegende dat dit bij een eerstvolgende wijziging van het budget zal worden geregeld, zowel binnen de gemeente als binnen het OCMW; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 Het te regulariseren gesubsidieerd contractueel personeel van de gemeente wordt per 1 april 2015 overgedragen aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster. Artikel 2 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven tot nominatieve aanduiding van de personeelsleden die aan het OCMW worden overgedragen. Artikel 3 De personeelsleden, betrokken bij de overdracht, worden hierover geïnformeerd en gehoord. Artikel 4 Aan de personeelsleden, betrokken bij de overdracht, die nadelen ondervinden en aan de personeelsleden, die op indirecte wijze nadelen ondervinden, door de overdracht als gevolg van toekomstige en nu niet te voorziene ontwikkelingen wordt het recht geboden te eisen dat deze nadelen worden weggenomen of gecompenseerd. Artikel 5 De financiële middelen, die aan het OCMW toekomen als gevolg van deze overdracht, worden bij een eerstvolgende budgetwijziging aan de OCMW-toelage toegevoegd. SOCIALE ZAKEN 8. Goedkeuren van de aanpassingen aan de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op de opstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang ; Gelet op het feit dat het Lokaal Overleg Kinderopvang een gemeentelijke adviesraad is; Gelet op het feit dat de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang werd vastgelegd in statuten; Gelet op het feit dat de statuten dateerden van november 2007; Gelet op het feit dat een aantal zaken werden gewijzigd naar aanleiding van een nieuw besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Gelet op het ontwerp van wijziging van de statuten; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De gewijzigde statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang goed te keuren en als bijlage bij deze beslissing te voegen.

8 9. Goedkeuren van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het meerjarenplan ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende goedkeuren van de wijzigingen aan het meerjarenplan ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende vaststellen van het budget van de gemeente voor het boekjaar 2015; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Gelet op de oprichting van de coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster op 23 september 2014 voor notaris Vlegels; Gelet op de statuten van de coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster, in het bijzonder artikel 3 dat stelt: De vennootschap heeft tot doel het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d.i. voor- en naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties te Ingelmunster en elders met een lage drempel voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar, het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, vrijetijdsbesteding, zorg- en of andere activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, uitgaande van verschillende actoren (onder meer doch niet beperkt tot scholen, sportkampen, speelpleinwerking, activiteiten van jeugd- en sportorganisaties) en het initiëren en ondersteunen van socioculturele ontwikkeling. Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster; Overwegende dat in het meerjarig beleidsplan de inrichting van buitenschoolse kinderopvang als prioritaire doelstelling werd naar voor geschoven; Overwegende dat een samenwerking met de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster volgens de modaliteiten beschreven in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst een concrete uitvoering is van deze prioritaire doelstelling volgens de principes die in het beleidsplan werden aangegeven; Overwegende dat in het financieel meerjarenplan de nodige kredieten werden voorzien in functie van deze overeenkomst; Op voorstel van de bevoegde schepen; Overwegende dat de fractie van de CD&V niet wenst te stemmen; Overwegende dat volgens het woordenboek der Nederlandse taal zich onthouden, onder meer, betekent niet wensen te stemmen ook als men stemrecht heeft ; Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bijgevolg wenst te onthouden bij de stemming; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd.

9 10. Aanstellen van twee vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in het toezichtscomité voor de opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 houdende goedkeuring van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Gelet op de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, meer bepaald artikel 4, 3; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2015 houdende de voordracht tot aanduiding van de heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voor de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Overwegende dat in het kader van deze overeenkomst een toezichtscomité wordt ingesteld bestaande uit 6 leden, waarin elke partner 2 vertegenwoordigers heeft; Overwegende dat de gemeente 2 vertegenwoordigers kan aanduiden voor dit toezichtscomité; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voordraagt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Overwegende dat de fractie van de CD&V niet wenst te stemmen; Overwegende dat volgens het woordenboek der Nederlandse taal zich onthouden, onder meer, betekent niet wensen te stemmen ook als men stemrecht heeft ; Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bijgevolg wenst te onthouden bij de stemming; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, worden aangewezen als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voor de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang. De heer Jan DEFREYNE, raadslid, vraagt, in overeenstemming met artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, hoe het komt dat de Ingelmunsterse Biljartacademie niet langer gebruik kan maken van de ruimte onder de voetbaltribune van het Sportcentrum. Volgens hen hebben ze van het gemeentebestuur nog steeds geen motivatie gekregen waarom ze deze ruimte niet langer kunnen gebruiken. De heer Voorzitter antwoordt hierop dat het raadslid een antwoord zal krijgen op zijn vraag overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglment van de gemeenteraad.

10 De zitting werd afgerond om 20.35u. Dominik Ronse secretaris Dirk Debaere voorzitter

11 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

12 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

13 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

14 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

15 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

16 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

17 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

18 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

19 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

20 WOONBELEID REGIO IZEGEM Ingelmunster Izegem Ledegem Oostrozebeke Wielsbeke AANVRAAGDOSSIER voor de verlenging van de subsidiëringsperiode periode TITEL VAN HET PROJECT WOONBELEID REGIO IZEGEM 2. INITIATIEFNEMER INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO IZEGEM p/a Kasteelstraat IZEGEM Contactpersoon: Benoit Sintobin (secretaris van de vereniging) Andere gegevens: Telefoon: Centraal nummer: 051/ Rechtstreeks nummer contactpersoon: 051/ Fax: 051/ E mail: Samenwerkingsvorm: Interlokale vereniging volgens het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Deelnemers aan de vereniging: Stad Izegem Korenmarkt Izegem OCMW Izegem Kokelarestraat Izegem Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat Ingelmunster 1

21 OCMW Ingelmunster Oostrozebekestraat Ingelmunster Gemeente Ledegem Rollegemstraat Ledegem OCMW Ledegem Rollegemstraat Ledegem Gemeente Oostrozebeke E.Brengierstraat Oostrozebeke OCMW Oostrozebeke E.Brengierstraat Oostrozebeke Gemeente Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke OCMW Wielsbeke Hernieuwenstraat Wielsbeke Huisvestingsdienst Regio Izegem Kasteelstraat Izegem Nummer financiële rekening: PROJECTUITVOERDER In de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem werd in artikel 21 bepaald dat de Huisvestingsdienst Regio Izegem de opdracht zal krijgen om de nodige activiteiten uit te voeren. Dit werd nogmaals bevestigd door het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging, die in zitting van 9 maart 2015 bijeen gekomen is. Contactgegevens: HUISVESTINGSDIENST REGIO IZEGEM Kasteelstraat 13, 8870 IZEGEM Contactpersoon: Benoit Sintobin (diensthoofd / projectcoördinator) 2

22 Andere gegevens: Telefoon:051/ Rechtstreeks nummer: 051/ Fax: 051/ E mail: Website : regio izegem.be Rechtsvorm: OCMW vereniging volgens titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW decreet Organisatiestructuur: de OCMW vereniging bestaat uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. Zetelen in de algemene vergadering: Stad en OCMW Izegem: telkens 6 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ingelmunster: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ledegem: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Oostrozebeke: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Wielsbeke: telkens 4 afgevaardigden Provinciebestuur West Vlaanderen: 2 afgevaardigden Izegemse Bouwmaatschappij (SHM met werking in Izegem): 2 afgevaardigden De Mandelbeek (SHM met werking in Ingelmunster en Ledegem): 2 afgevaardigden De Mandel (SHM met werking in alle betrokken gemeenten): 2 afgevaardigden Mijn Huis (SHM met werking in Oostrozebeke en Wielsbeke): 2 afgevaardigden Helpt Elkander (SHM met werking in Wielsbeke): 2 afgevaardigden Vertegenwoordiging van de welzijnssector: 5 afgevaardigden Zetelen in de raad van bestuur: Stad en OCMW Izegem: telkens 3 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ingelmunster: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ledegem: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Oostrozebeke: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Wielsbeke: telkens 2 afgevaardigden Provinciebestuur West Vlaanderen: 2 afgevaardigden Izegemse Bouwmaatschappij (SHM met werking in Izegem): 1 afgevaardigde De Mandelbeek (SHM met werking in Ingelmunster en Ledegem): 1 afgevaardigde De Mandel (SHM met werking in alle betrokken gemeenten): 1 afgevaardigde Mijn Huis (SHM met werking in Oostrozebeke en Wielsbeke): 1 afgevaardigde Helpt Elkander (SHM met werking in Wielsbeke): 1 afgevaardigde Vertegenwoordiging van de welzijnssector): 3 afgevaardigden Deskundigen zonder stemrecht: ambtenaar provinciebestuur, diensthoofd Huisvestingsdienst Regio Izegem Zetelen in het dagelijks bestuur: De voorzitter van de Huisvestingsdienst Regio Izegem 1 afgevaardigde van elke gemeente Deskundige zonder stemrecht: diensthoofd Huisvestingsdienst Regio Izegem 3

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 17 juni 2014

Zitting Gemeenteraad van 17 juni 2014 Zitting Gemeenteraad van 17 juni 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Schepenen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye,

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 mei 2015 Notule OPENBARE ZITTING FINANCIËN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 mei 2015 Notule OPENBARE ZITTING FINANCIËN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 mei 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

ORGANOGRAM GEMEENTE AS

ORGANOGRAM GEMEENTE AS Gemeenteraad College van Burgemeester en Schepenen beheerder Algemene zaken Vrije Tijd Grondgebiedszaken MAT(*) GIS en administratie Sociale Zaken GBAS communicatie lokale economie personeel en organisatie

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 18 november 2014

Zitting Gemeenteraad van 18 november 2014 Zitting Gemeenteraad van 18 november 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 MEI 2012

GEMEENTERAAD DD. 30 MEI 2012 GEMEENTERAAD DD. 30 MEI 2012 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 30 november

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012;

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2012 van 18 juli 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Entiteit e- Government en ICT-Beheer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren.

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren. TOELICHTING OPEN ZITTING OCMW-raad van 17 september 2014 OPEN ZITTING 0 Map 00 Notulen 0.1 Goedkeuring van de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 De raad wordt gevraagd om de notulen van de open

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie