Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout: raadsleden; Dominik Ronse: secretaris De zitting vangt aan om 20.00u. Openbare zitting Beslissingen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. Artikel 2 - Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register van beraadslagingen van de gemeenteraad. INFRASTRUCTUREN 2. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomt met Infrax met betrekking tot het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Izegemstraat De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringwerken in de Izegemstraat wenst uit te voeren, meer bepaald een doorpersing onder de spoorweg; Overwegende dat deze werken in het algemeen belang en uit technische noodzaak best voorafgaand aan het bouwen van de nieuwe dorpsbrug kunnen uitgevoerd worden; Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden;

2 Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de rioleringswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat en wegeniswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat samen uit te voeren met Infrax CVBA als opdrachtgevend bestuur; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om de rioleringswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat en wegeniswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat samen uit te voeren, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. WONEN 3. Goedkeuren van het subsidiedossier met betrekking tot het woonbeleid in de regio Izegem De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 1; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 en latere wijzigingen houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; Gelet op de toekenning op 26 juli 2012 van de Vlaamse subsidie voor het project Woonbeleid regio Izegem, voor de periode 1 oktober 2012 tot 30 september 2015; Overwegende dat de lopende subsidiëringsperiode voor het project Woonbeleid regio Izegem afloopt op 30 september 2015; Overwegende de noodzaak om de continuïteit te garanderen in de dienstverlening met betrekking tot het wonen in de gemeente, en derhalve om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid; Overwegende dat uiterlijk op 31 maart 2015 een subsidieaanvraag moet ingediend worden voor een nieuwe subsidiëringsperiode van drie jaar; Gelet op de subsidieaanvraag Woonbeleid Regio Izegem, opgesteld in opdracht van het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem; Gelet op de goedkeuring van de subsidieaanvraag Woonbeleid Regio Izegem door het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem in zitting van 9 maart 2015; Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem, goedgekeurd in de gemeenteraad van Ingelmunster op 24 september 2013; Overwegende dat de doelstellingen vermeld in artikel 2 van de overeenkomst met statutaire draagkracht duidelijk geconcretiseerd worden in de subsidieaanvraag; Overwegende dat de financiële engagementen, vermeld in artikel 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht gerespecteerd werden in de subsidieaanvraag; Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 en latere wijzigingen, waarin bepaald wordt dat de initiatiefnemer voor de uitvoering van het project een beroep kan doen op een partner; Gelet op artikel 21 1 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem, waarin bepaald wordt dat aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem opdracht zal gegeven worden om de geplande activiteiten uit te voeren die voorzien worden in de subsidieaanvraag; Overwegende dat de subsidieaanvraag de looptijd van de overeenkomst met statutaire draagkracht niet overschrijdt; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 Het subsidiedossier Woonbeleid Regio Izegem wordt goedgekeurd en kan ingediend worden bij Wonen-Vlaanderen. De subsidieaanvraag wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing.

3 BIBLIOTHEEK 4. Goedkeuren van het dienstreglement voor de openbare bibliotheek De GEMEENTERAAD, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; Overwegende dat het bestaande dienstreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2008, niet meer in overeenstemming was met de organisatie en werking van de bibliotheek; Gelet op het ontwerp van reglement dat werd uitgewerkt en goedgekeurd door de beheerraad van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum op 9 februari 2015; Overwegende dat het ontwerp van reglement nieuwe tarieven voorstelt; Overwegende dat deze tarieven, in overeenstemming met de gemeenteraadsbeslissing waarin het vaststellen van de tarieven aan het schepencollege werd gedelegeerd, voor vaststelling aan het college zullen worden voorgelegd; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 Het dienstreglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. Artikel 2 De lijst van nieuwe tarieven zal voor vaststelling worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Artikel 3 Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 1 mei PERSONEEL EN ORGANISATIE 5. Aanpassen van de formatie van het gemeentepersoneel De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 103 en 104 van het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 tot vaststellen van de formatie van het gemeentepersoneel na aanpassing; Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; Gelet op het Vlaamse regeerakkoord dat bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen geregulariseerd worden; Overwegende dat dit dient te gebeuren met ingang van 1 april 2015; Overwegende dat de gesubsidieerde contractuelen vanaf die datum gewoon contractueel personeel worden; Overwegende dat het bedrag van 95% van de loonsubsidie en van de gescobijdragevermindering wordt overgeheveld naar het budget; Overwegende dat dit voor het jaar 2015 neerkomt op een verlies van ongeveer euro aan personeelssubsidies; Overwegende dat hiermee zal rekening gehouden worden in het budget en in het meerjarig financieel beleidsplan ; Overwegende dat de formatie van het gemeentepersoneel aangepast dient te worden zodat de 16 VTE gesubsidieerde contractuelen toegevoegd worden aan het gewoon contractueel gemeentepersoneel; Gelet op het advies van het managementteam van 2 maart 2015; Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente Ingelmunster van 6 maart 2015; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme,

4 Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, conform art. 5, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en conform art. 103 en 104 van het gemeentedecreet, als volgt: Statutair gemeentepersoneel FTE Secretaris 1 Financieel beheerder 1 Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 Deskundige netwerk- en IT-beheer (C4-C5) 1 Stafmedewerker personeel, organisatieontw. en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1 Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 Diensthoofd/bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 Deskundige burgerzaken (C4-C5) 1 Deskundige financiën (B1-B3) 1 Administratief medewerker (C1-C3) 9 Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 Diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (A4a-A4b) 1 Deskundige GIS (B1-B3) 1 Deskundige ruimtelijke ordening/duurzaamheidsambtenaar (B1-B3) 1 Milieuambtenaar (B1-B3) 1 Deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer (B4-B5) 1 Deskundige patrimonium/facility (B4-B5) 1 Deskundige werkleiding (C4-C5) 2 Technisch medewerker (C1-C3) 1 Technisch medewerker (D4) 2 Technisch assistent (D1-D3) 5 Diensthoofd/bibliothecaris (A1a-A3a) 1 Assistent dienstleider (B1-B3) 1 Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 Collectieverzorger (D1-D3) 1 Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 Sportfunctionaris (B4-B5) 1

5 Sportpromotor (B1-B3) 1 Educatief medewerker sociale maribel (B1-B3) 1 Artikel 2 Op basis van art. 104, 2, 3 van het gemeentedecreet worden volgende contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor aanvullende of specifieke opdrachten: Contractueel gemeentepersoneel FTE Handhavingsambtenaar (D1-D3) 1 Artikel 3 Op basis van art. 104, 2, 5 van het gemeentedecreet worden volgende contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers: Contractueel gemeentepersoneel FTE Technisch medewerker (D4) 1 Technisch assistent (D1-D3) 4 Technisch beambte (E1-E3) 13 Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 Busbegeleider (E1-E3) 1 Artikel 4 Op basis van art. 104, 3 van het gemeentedecreet wordt volgende contractuele functie aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester en de schepenen: Contractueel kabinetspersoneel FTE Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 Artikel 5 De betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden zijn: Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE Jeugdconsulent sociale maribel (B1-B3) 1 6. Aanpassen van het organogram van de gemeentelijke diensten De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 75 van het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 houdende het vaststellen van het organogram van de gemeentelijke diensten na aanpassing; Gelet op de beslissing van heden waarin de gemeenteraad de formatie van het gemeentepersoneel, na aanpassing, vaststelt; Overwegende dat het organogram bijgevolg in overeenstemming dient te worden gebracht met de formatie van het gemeentepersoneel; Gelet op het advies van het managementteam van 2 maart 2015; Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente Ingelmunster van 6 maart 2015; Gelet op het ontwerp van het organogram van de gemeentelijke diensten in bijlage; BESLUIT:

6 Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt, na aanpassing, vastgesteld zoals in bijlage. 7. Goedkeuren van overdracht van personeel aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster De GEMEENTERAAD, Gelet op het Vlaams regeerakkoord waarin bepaald wordt dat het gesubsidieerd contractueel personeel dient geregulariseerd te worden; Gelet op de personeelssituatie binnen het OCMW Ingelmunster waarbij erover gewaakt moet worden dat, in het kader van tewerkstellingsmaatregelen van hogere overheden, een voldoende arbeidsvolume behouden wordt; Overwegende dat de ondergrens qua arbeidsvolume bij het OCMW nipt gehaald wordt in het kader van het behoud van subsidies sociale maribel; Overwegende dat de stijging van het arbeidsvolume binnen het OCMW gewenst is, zodat een ruimere marge ontstaat voor het behoud van deze subsidies, zodat onverwachte personeelsdalingen (onbetaald verlof van personeelsleden, ziekte, ) geen ongunstig effect hebben op het bekomen van deze subsidies; Overwegende dat met de regularisatie van het gesubsidieerd contractueel personeel, met ingang van 1 april 2015, een opportuniteit ontstaat om dit personeel een nieuw contract te geven bij het OCMW; Gelet op artikel 104, 4 van het gemeentedecreet; Overwegende dat dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad personeel ter beschikking kan stellen van of overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat tot op heden de Vlaamse Regering ter verdere uitvoering van deze bepaling geen minimale voorwaarden heeft vastgesteld; Overwegende dat het, bijgevolg, aan de gemeenteraad is om, overeenkomstig andere wettelijke bepalingen en overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, te beslissen hoe deze overdracht gerealiseerd zal worden; Gelet op artikel 43, 2 van het gemeentedecreet dat een opsomming weergeeft van de bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd; Overwegende dat de beslissing tot overdracht van personeel van de gemeente aan het OCMW dat de gemeente bedient niet in deze opsomming is opgenomen; Overwegende dat de beslissing inzake de nominatieve aanwijzing van personeelsleden die aan het OCMW van Ingelmunster zouden worden overgedragen kan worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen; Overwegende dat onderhavige beslissing de nodige voorwaarden aan deze collegebeslissing verbindt; Overwegende dat de rechtspositieregeling bij het OCMW Ingelmunster gelijk is aan deze van de gemeente; Overwegende dat het arbeidsreglement bij het OCMW Ingelmunster gelijk is aan dat van de gemeente; Overwegende dat deze overdracht werd besproken in het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente en het OCMW van 30 januari 2015 en 6 maart 2015; Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente en het OCMW van 6 maart 2015 tot overdracht van personeel van gemeente naar OCMW in het kader van het behoud van arbeidsvolume sociale maribel; Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen een informatieverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de personeelsleden die bij deze overdracht worden betrokken;

7 Gelet op de sterke samenwerking tussen gemeente en OCMW, voornamelijk in de administratief en technisch ondersteunende diensten, waarbij het personeel van gemeente en OCMW onderling samenwerkt aan gezamenlijke doelstellingen; Overwegende dat deze overdracht geen concrete gevolgen mag hebben op de arbeidssituatie op de werkvloer van de personeelsleden betrokken bij de overdracht; Overwegende dat, in het geval toekomstige ontwikkelingen inzake de organisatie van de gemeente en het OCMW buiten de wil van de gemeente en het OCMW om, of toekomstige beslissingen van de gemeente of het OCMW, gevolgen doen ontstaan die nadelig zijn voor de personeelsleden betrokken bij de overdracht of die indirect nadelig zijn voor andere personeelsleden die niet in de overdracht zijn betrokken, aan hen het recht wordt voorzien om deze gevolgen weg te nemen of te compenseren; Overwegende dat, als gevolg van de overdracht, het personeelsbudget van de gemeente evenveel zal dalen, zoals het bij het OCMW zal stijgen; Overwegende dat de gemeente de nodige budgetten hiertoe aan het OCMW Ingelmunster ter beschikking zal stellen; Overwegende dat dit bij een eerstvolgende wijziging van het budget zal worden geregeld, zowel binnen de gemeente als binnen het OCMW; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 Het te regulariseren gesubsidieerd contractueel personeel van de gemeente wordt per 1 april 2015 overgedragen aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster. Artikel 2 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven tot nominatieve aanduiding van de personeelsleden die aan het OCMW worden overgedragen. Artikel 3 De personeelsleden, betrokken bij de overdracht, worden hierover geïnformeerd en gehoord. Artikel 4 Aan de personeelsleden, betrokken bij de overdracht, die nadelen ondervinden en aan de personeelsleden, die op indirecte wijze nadelen ondervinden, door de overdracht als gevolg van toekomstige en nu niet te voorziene ontwikkelingen wordt het recht geboden te eisen dat deze nadelen worden weggenomen of gecompenseerd. Artikel 5 De financiële middelen, die aan het OCMW toekomen als gevolg van deze overdracht, worden bij een eerstvolgende budgetwijziging aan de OCMW-toelage toegevoegd. SOCIALE ZAKEN 8. Goedkeuren van de aanpassingen aan de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op de opstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang ; Gelet op het feit dat het Lokaal Overleg Kinderopvang een gemeentelijke adviesraad is; Gelet op het feit dat de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang werd vastgelegd in statuten; Gelet op het feit dat de statuten dateerden van november 2007; Gelet op het feit dat een aantal zaken werden gewijzigd naar aanleiding van een nieuw besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Gelet op het ontwerp van wijziging van de statuten; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De gewijzigde statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang goed te keuren en als bijlage bij deze beslissing te voegen.

8 9. Goedkeuren van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het meerjarenplan ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende goedkeuren van de wijzigingen aan het meerjarenplan ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende vaststellen van het budget van de gemeente voor het boekjaar 2015; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Gelet op de oprichting van de coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster op 23 september 2014 voor notaris Vlegels; Gelet op de statuten van de coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster, in het bijzonder artikel 3 dat stelt: De vennootschap heeft tot doel het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d.i. voor- en naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties te Ingelmunster en elders met een lage drempel voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar, het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, vrijetijdsbesteding, zorg- en of andere activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, uitgaande van verschillende actoren (onder meer doch niet beperkt tot scholen, sportkampen, speelpleinwerking, activiteiten van jeugd- en sportorganisaties) en het initiëren en ondersteunen van socioculturele ontwikkeling. Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster; Overwegende dat in het meerjarig beleidsplan de inrichting van buitenschoolse kinderopvang als prioritaire doelstelling werd naar voor geschoven; Overwegende dat een samenwerking met de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster volgens de modaliteiten beschreven in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst een concrete uitvoering is van deze prioritaire doelstelling volgens de principes die in het beleidsplan werden aangegeven; Overwegende dat in het financieel meerjarenplan de nodige kredieten werden voorzien in functie van deze overeenkomst; Op voorstel van de bevoegde schepen; Overwegende dat de fractie van de CD&V niet wenst te stemmen; Overwegende dat volgens het woordenboek der Nederlandse taal zich onthouden, onder meer, betekent niet wensen te stemmen ook als men stemrecht heeft ; Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bijgevolg wenst te onthouden bij de stemming; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd.

9 10. Aanstellen van twee vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in het toezichtscomité voor de opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 houdende goedkeuring van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Gelet op de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, meer bepaald artikel 4, 3; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2015 houdende de voordracht tot aanduiding van de heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voor de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Overwegende dat in het kader van deze overeenkomst een toezichtscomité wordt ingesteld bestaande uit 6 leden, waarin elke partner 2 vertegenwoordigers heeft; Overwegende dat de gemeente 2 vertegenwoordigers kan aanduiden voor dit toezichtscomité; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voordraagt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Overwegende dat de fractie van de CD&V niet wenst te stemmen; Overwegende dat volgens het woordenboek der Nederlandse taal zich onthouden, onder meer, betekent niet wensen te stemmen ook als men stemrecht heeft ; Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bijgevolg wenst te onthouden bij de stemming; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, worden aangewezen als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voor de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang. De heer Jan DEFREYNE, raadslid, vraagt, in overeenstemming met artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, hoe het komt dat de Ingelmunsterse Biljartacademie niet langer gebruik kan maken van de ruimte onder de voetbaltribune van het Sportcentrum. Volgens hen hebben ze van het gemeentebestuur nog steeds geen motivatie gekregen waarom ze deze ruimte niet langer kunnen gebruiken. De heer Voorzitter antwoordt hierop dat het raadslid een antwoord zal krijgen op zijn vraag overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglment van de gemeenteraad.

10 De zitting werd afgerond om 20.35u. Dominik Ronse secretaris Dirk Debaere voorzitter

11 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

12 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

13 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

14 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

15 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

16 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

17 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

18 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

19 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

20 WOONBELEID REGIO IZEGEM Ingelmunster Izegem Ledegem Oostrozebeke Wielsbeke AANVRAAGDOSSIER voor de verlenging van de subsidiëringsperiode periode TITEL VAN HET PROJECT WOONBELEID REGIO IZEGEM 2. INITIATIEFNEMER INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO IZEGEM p/a Kasteelstraat IZEGEM Contactpersoon: Benoit Sintobin (secretaris van de vereniging) Andere gegevens: Telefoon: Centraal nummer: 051/ Rechtstreeks nummer contactpersoon: 051/ Fax: 051/ E mail: Samenwerkingsvorm: Interlokale vereniging volgens het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Deelnemers aan de vereniging: Stad Izegem Korenmarkt Izegem OCMW Izegem Kokelarestraat Izegem Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat Ingelmunster 1

21 OCMW Ingelmunster Oostrozebekestraat Ingelmunster Gemeente Ledegem Rollegemstraat Ledegem OCMW Ledegem Rollegemstraat Ledegem Gemeente Oostrozebeke E.Brengierstraat Oostrozebeke OCMW Oostrozebeke E.Brengierstraat Oostrozebeke Gemeente Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke OCMW Wielsbeke Hernieuwenstraat Wielsbeke Huisvestingsdienst Regio Izegem Kasteelstraat Izegem Nummer financiële rekening: PROJECTUITVOERDER In de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem werd in artikel 21 bepaald dat de Huisvestingsdienst Regio Izegem de opdracht zal krijgen om de nodige activiteiten uit te voeren. Dit werd nogmaals bevestigd door het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging, die in zitting van 9 maart 2015 bijeen gekomen is. Contactgegevens: HUISVESTINGSDIENST REGIO IZEGEM Kasteelstraat 13, 8870 IZEGEM Contactpersoon: Benoit Sintobin (diensthoofd / projectcoördinator) 2

22 Andere gegevens: Telefoon:051/ Rechtstreeks nummer: 051/ Fax: 051/ E mail: Website : regio izegem.be Rechtsvorm: OCMW vereniging volgens titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW decreet Organisatiestructuur: de OCMW vereniging bestaat uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. Zetelen in de algemene vergadering: Stad en OCMW Izegem: telkens 6 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ingelmunster: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ledegem: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Oostrozebeke: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Wielsbeke: telkens 4 afgevaardigden Provinciebestuur West Vlaanderen: 2 afgevaardigden Izegemse Bouwmaatschappij (SHM met werking in Izegem): 2 afgevaardigden De Mandelbeek (SHM met werking in Ingelmunster en Ledegem): 2 afgevaardigden De Mandel (SHM met werking in alle betrokken gemeenten): 2 afgevaardigden Mijn Huis (SHM met werking in Oostrozebeke en Wielsbeke): 2 afgevaardigden Helpt Elkander (SHM met werking in Wielsbeke): 2 afgevaardigden Vertegenwoordiging van de welzijnssector: 5 afgevaardigden Zetelen in de raad van bestuur: Stad en OCMW Izegem: telkens 3 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ingelmunster: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ledegem: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Oostrozebeke: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Wielsbeke: telkens 2 afgevaardigden Provinciebestuur West Vlaanderen: 2 afgevaardigden Izegemse Bouwmaatschappij (SHM met werking in Izegem): 1 afgevaardigde De Mandelbeek (SHM met werking in Ingelmunster en Ledegem): 1 afgevaardigde De Mandel (SHM met werking in alle betrokken gemeenten): 1 afgevaardigde Mijn Huis (SHM met werking in Oostrozebeke en Wielsbeke): 1 afgevaardigde Helpt Elkander (SHM met werking in Wielsbeke): 1 afgevaardigde Vertegenwoordiging van de welzijnssector): 3 afgevaardigden Deskundigen zonder stemrecht: ambtenaar provinciebestuur, diensthoofd Huisvestingsdienst Regio Izegem Zetelen in het dagelijks bestuur: De voorzitter van de Huisvestingsdienst Regio Izegem 1 afgevaardigde van elke gemeente Deskundige zonder stemrecht: diensthoofd Huisvestingsdienst Regio Izegem 3

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN

ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN ADVI ES142 ONDERZOEKAFSCHAFFI NG RECHTSPERSOONLI J KHEI D STRATEGI SCHEADVI ESRADEN 23SEPTEMBER2010 ONDERZOEK AFSCHAFFING RECHTSPERSOONLIJKHEID STRATEGISCHE ADVIESRADEN Gezamenlijk standpunt van de strategische

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 december 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie