Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout: raadsleden; Dominik Ronse: secretaris De zitting vangt aan om 20.00u. Openbare zitting Beslissingen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. Artikel 2 - Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register van beraadslagingen van de gemeenteraad. INFRASTRUCTUREN 2. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomt met Infrax met betrekking tot het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Izegemstraat De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; Gelet op het feit dat Infrax CVBA rioleringwerken in de Izegemstraat wenst uit te voeren, meer bepaald een doorpersing onder de spoorweg; Overwegende dat deze werken in het algemeen belang en uit technische noodzaak best voorafgaand aan het bouwen van de nieuwe dorpsbrug kunnen uitgevoerd worden; Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden;

2 Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA, om de rioleringswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat en wegeniswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat samen uit te voeren met Infrax CVBA als opdrachtgevend bestuur; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA om de rioleringswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat en wegeniswerken doorpersing spoorweg Izegemstraat samen uit te voeren, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. WONEN 3. Goedkeuren van het subsidiedossier met betrekking tot het woonbeleid in de regio Izegem De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 1; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 en latere wijzigingen houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; Gelet op de toekenning op 26 juli 2012 van de Vlaamse subsidie voor het project Woonbeleid regio Izegem, voor de periode 1 oktober 2012 tot 30 september 2015; Overwegende dat de lopende subsidiëringsperiode voor het project Woonbeleid regio Izegem afloopt op 30 september 2015; Overwegende de noodzaak om de continuïteit te garanderen in de dienstverlening met betrekking tot het wonen in de gemeente, en derhalve om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid; Overwegende dat uiterlijk op 31 maart 2015 een subsidieaanvraag moet ingediend worden voor een nieuwe subsidiëringsperiode van drie jaar; Gelet op de subsidieaanvraag Woonbeleid Regio Izegem, opgesteld in opdracht van het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem; Gelet op de goedkeuring van de subsidieaanvraag Woonbeleid Regio Izegem door het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem in zitting van 9 maart 2015; Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem, goedgekeurd in de gemeenteraad van Ingelmunster op 24 september 2013; Overwegende dat de doelstellingen vermeld in artikel 2 van de overeenkomst met statutaire draagkracht duidelijk geconcretiseerd worden in de subsidieaanvraag; Overwegende dat de financiële engagementen, vermeld in artikel 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht gerespecteerd werden in de subsidieaanvraag; Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 en latere wijzigingen, waarin bepaald wordt dat de initiatiefnemer voor de uitvoering van het project een beroep kan doen op een partner; Gelet op artikel 21 1 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem, waarin bepaald wordt dat aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem opdracht zal gegeven worden om de geplande activiteiten uit te voeren die voorzien worden in de subsidieaanvraag; Overwegende dat de subsidieaanvraag de looptijd van de overeenkomst met statutaire draagkracht niet overschrijdt; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 Het subsidiedossier Woonbeleid Regio Izegem wordt goedgekeurd en kan ingediend worden bij Wonen-Vlaanderen. De subsidieaanvraag wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing.

3 BIBLIOTHEEK 4. Goedkeuren van het dienstreglement voor de openbare bibliotheek De GEMEENTERAAD, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; Overwegende dat het bestaande dienstreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2008, niet meer in overeenstemming was met de organisatie en werking van de bibliotheek; Gelet op het ontwerp van reglement dat werd uitgewerkt en goedgekeurd door de beheerraad van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum op 9 februari 2015; Overwegende dat het ontwerp van reglement nieuwe tarieven voorstelt; Overwegende dat deze tarieven, in overeenstemming met de gemeenteraadsbeslissing waarin het vaststellen van de tarieven aan het schepencollege werd gedelegeerd, voor vaststelling aan het college zullen worden voorgelegd; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 Het dienstreglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. Artikel 2 De lijst van nieuwe tarieven zal voor vaststelling worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Artikel 3 Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 1 mei PERSONEEL EN ORGANISATIE 5. Aanpassen van de formatie van het gemeentepersoneel De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 103 en 104 van het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 tot vaststellen van de formatie van het gemeentepersoneel na aanpassing; Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; Gelet op het Vlaamse regeerakkoord dat bepaalt dat gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen geregulariseerd worden; Overwegende dat dit dient te gebeuren met ingang van 1 april 2015; Overwegende dat de gesubsidieerde contractuelen vanaf die datum gewoon contractueel personeel worden; Overwegende dat het bedrag van 95% van de loonsubsidie en van de gescobijdragevermindering wordt overgeheveld naar het budget; Overwegende dat dit voor het jaar 2015 neerkomt op een verlies van ongeveer euro aan personeelssubsidies; Overwegende dat hiermee zal rekening gehouden worden in het budget en in het meerjarig financieel beleidsplan ; Overwegende dat de formatie van het gemeentepersoneel aangepast dient te worden zodat de 16 VTE gesubsidieerde contractuelen toegevoegd worden aan het gewoon contractueel gemeentepersoneel; Gelet op het advies van het managementteam van 2 maart 2015; Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente Ingelmunster van 6 maart 2015; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme,

4 Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, conform art. 5, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en conform art. 103 en 104 van het gemeentedecreet, als volgt: Statutair gemeentepersoneel FTE Secretaris 1 Financieel beheerder 1 Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1 Deskundige netwerk- en IT-beheer (C4-C5) 1 Stafmedewerker personeel, organisatieontw. en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1 Preventieadviseur (A1a-A3a) 1 Diensthoofd/bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1 Deskundige burgerzaken (C4-C5) 1 Deskundige financiën (B1-B3) 1 Administratief medewerker (C1-C3) 9 Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1 Diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar (A4a-A4b) 1 Deskundige GIS (B1-B3) 1 Deskundige ruimtelijke ordening/duurzaamheidsambtenaar (B1-B3) 1 Milieuambtenaar (B1-B3) 1 Deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer (B4-B5) 1 Deskundige patrimonium/facility (B4-B5) 1 Deskundige werkleiding (C4-C5) 2 Technisch medewerker (C1-C3) 1 Technisch medewerker (D4) 2 Technisch assistent (D1-D3) 5 Diensthoofd/bibliothecaris (A1a-A3a) 1 Assistent dienstleider (B1-B3) 1 Bibliotheekassistent (C1-C3) 1 Collectieverzorger (D1-D3) 1 Cultuurbeleidscoördinator (B1-B3) 1 Sportfunctionaris (B4-B5) 1

5 Sportpromotor (B1-B3) 1 Educatief medewerker sociale maribel (B1-B3) 1 Artikel 2 Op basis van art. 104, 2, 3 van het gemeentedecreet worden volgende contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor aanvullende of specifieke opdrachten: Contractueel gemeentepersoneel FTE Handhavingsambtenaar (D1-D3) 1 Artikel 3 Op basis van art. 104, 2, 5 van het gemeentedecreet worden volgende contractuele functies aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers: Contractueel gemeentepersoneel FTE Technisch medewerker (D4) 1 Technisch assistent (D1-D3) 4 Technisch beambte (E1-E3) 13 Poetsvrouw (E1-E3) 6.5 Busbegeleider (E1-E3) 1 Artikel 4 Op basis van art. 104, 3 van het gemeentedecreet wordt volgende contractuele functie aan de personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster toegevoegd om te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de burgemeester en de schepenen: Contractueel kabinetspersoneel FTE Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5 Artikel 5 De betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden zijn: Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen FTE Jeugdconsulent sociale maribel (B1-B3) 1 6. Aanpassen van het organogram van de gemeentelijke diensten De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 75 van het gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 houdende het vaststellen van het organogram van de gemeentelijke diensten na aanpassing; Gelet op de beslissing van heden waarin de gemeenteraad de formatie van het gemeentepersoneel, na aanpassing, vaststelt; Overwegende dat het organogram bijgevolg in overeenstemming dient te worden gebracht met de formatie van het gemeentepersoneel; Gelet op het advies van het managementteam van 2 maart 2015; Gelet op het met redenen omkleed advies van het hoog overlegcomité van de gemeente Ingelmunster van 6 maart 2015; Gelet op het ontwerp van het organogram van de gemeentelijke diensten in bijlage; BESLUIT:

6 Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 Het organogram van de gemeentelijke diensten wordt, na aanpassing, vastgesteld zoals in bijlage. 7. Goedkeuren van overdracht van personeel aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster De GEMEENTERAAD, Gelet op het Vlaams regeerakkoord waarin bepaald wordt dat het gesubsidieerd contractueel personeel dient geregulariseerd te worden; Gelet op de personeelssituatie binnen het OCMW Ingelmunster waarbij erover gewaakt moet worden dat, in het kader van tewerkstellingsmaatregelen van hogere overheden, een voldoende arbeidsvolume behouden wordt; Overwegende dat de ondergrens qua arbeidsvolume bij het OCMW nipt gehaald wordt in het kader van het behoud van subsidies sociale maribel; Overwegende dat de stijging van het arbeidsvolume binnen het OCMW gewenst is, zodat een ruimere marge ontstaat voor het behoud van deze subsidies, zodat onverwachte personeelsdalingen (onbetaald verlof van personeelsleden, ziekte, ) geen ongunstig effect hebben op het bekomen van deze subsidies; Overwegende dat met de regularisatie van het gesubsidieerd contractueel personeel, met ingang van 1 april 2015, een opportuniteit ontstaat om dit personeel een nieuw contract te geven bij het OCMW; Gelet op artikel 104, 4 van het gemeentedecreet; Overwegende dat dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad personeel ter beschikking kan stellen van of overdragen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de geldende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en mits goedkeuring door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat tot op heden de Vlaamse Regering ter verdere uitvoering van deze bepaling geen minimale voorwaarden heeft vastgesteld; Overwegende dat het, bijgevolg, aan de gemeenteraad is om, overeenkomstig andere wettelijke bepalingen en overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, te beslissen hoe deze overdracht gerealiseerd zal worden; Gelet op artikel 43, 2 van het gemeentedecreet dat een opsomming weergeeft van de bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd; Overwegende dat de beslissing tot overdracht van personeel van de gemeente aan het OCMW dat de gemeente bedient niet in deze opsomming is opgenomen; Overwegende dat de beslissing inzake de nominatieve aanwijzing van personeelsleden die aan het OCMW van Ingelmunster zouden worden overgedragen kan worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen; Overwegende dat onderhavige beslissing de nodige voorwaarden aan deze collegebeslissing verbindt; Overwegende dat de rechtspositieregeling bij het OCMW Ingelmunster gelijk is aan deze van de gemeente; Overwegende dat het arbeidsreglement bij het OCMW Ingelmunster gelijk is aan dat van de gemeente; Overwegende dat deze overdracht werd besproken in het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente en het OCMW van 30 januari 2015 en 6 maart 2015; Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente en het OCMW van 6 maart 2015 tot overdracht van personeel van gemeente naar OCMW in het kader van het behoud van arbeidsvolume sociale maribel; Overwegende dat aan het college van burgemeester en schepenen een informatieverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de personeelsleden die bij deze overdracht worden betrokken;

7 Gelet op de sterke samenwerking tussen gemeente en OCMW, voornamelijk in de administratief en technisch ondersteunende diensten, waarbij het personeel van gemeente en OCMW onderling samenwerkt aan gezamenlijke doelstellingen; Overwegende dat deze overdracht geen concrete gevolgen mag hebben op de arbeidssituatie op de werkvloer van de personeelsleden betrokken bij de overdracht; Overwegende dat, in het geval toekomstige ontwikkelingen inzake de organisatie van de gemeente en het OCMW buiten de wil van de gemeente en het OCMW om, of toekomstige beslissingen van de gemeente of het OCMW, gevolgen doen ontstaan die nadelig zijn voor de personeelsleden betrokken bij de overdracht of die indirect nadelig zijn voor andere personeelsleden die niet in de overdracht zijn betrokken, aan hen het recht wordt voorzien om deze gevolgen weg te nemen of te compenseren; Overwegende dat, als gevolg van de overdracht, het personeelsbudget van de gemeente evenveel zal dalen, zoals het bij het OCMW zal stijgen; Overwegende dat de gemeente de nodige budgetten hiertoe aan het OCMW Ingelmunster ter beschikking zal stellen; Overwegende dat dit bij een eerstvolgende wijziging van het budget zal worden geregeld, zowel binnen de gemeente als binnen het OCMW; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 Het te regulariseren gesubsidieerd contractueel personeel van de gemeente wordt per 1 april 2015 overgedragen aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster. Artikel 2 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven tot nominatieve aanduiding van de personeelsleden die aan het OCMW worden overgedragen. Artikel 3 De personeelsleden, betrokken bij de overdracht, worden hierover geïnformeerd en gehoord. Artikel 4 Aan de personeelsleden, betrokken bij de overdracht, die nadelen ondervinden en aan de personeelsleden, die op indirecte wijze nadelen ondervinden, door de overdracht als gevolg van toekomstige en nu niet te voorziene ontwikkelingen wordt het recht geboden te eisen dat deze nadelen worden weggenomen of gecompenseerd. Artikel 5 De financiële middelen, die aan het OCMW toekomen als gevolg van deze overdracht, worden bij een eerstvolgende budgetwijziging aan de OCMW-toelage toegevoegd. SOCIALE ZAKEN 8. Goedkeuren van de aanpassingen aan de statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op de opstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang ; Gelet op het feit dat het Lokaal Overleg Kinderopvang een gemeentelijke adviesraad is; Gelet op het feit dat de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang werd vastgelegd in statuten; Gelet op het feit dat de statuten dateerden van november 2007; Gelet op het feit dat een aantal zaken werden gewijzigd naar aanleiding van een nieuw besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Gelet op het ontwerp van wijziging van de statuten; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 De gewijzigde statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang goed te keuren en als bijlage bij deze beslissing te voegen.

8 9. Goedkeuren van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het meerjarenplan ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende goedkeuren van de wijzigingen aan het meerjarenplan ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2014 houdende vaststellen van het budget van de gemeente voor het boekjaar 2015; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 houdende goedkeuren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Gelet op de oprichting van de coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster op 23 september 2014 voor notaris Vlegels; Gelet op de statuten van de coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster, in het bijzonder artikel 3 dat stelt: De vennootschap heeft tot doel het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d.i. voor- en naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties te Ingelmunster en elders met een lage drempel voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar, het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, vrijetijdsbesteding, zorg- en of andere activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, uitgaande van verschillende actoren (onder meer doch niet beperkt tot scholen, sportkampen, speelpleinwerking, activiteiten van jeugd- en sportorganisaties) en het initiëren en ondersteunen van socioculturele ontwikkeling. Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster; Overwegende dat in het meerjarig beleidsplan de inrichting van buitenschoolse kinderopvang als prioritaire doelstelling werd naar voor geschoven; Overwegende dat een samenwerking met de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster volgens de modaliteiten beschreven in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst een concrete uitvoering is van deze prioritaire doelstelling volgens de principes die in het beleidsplan werden aangegeven; Overwegende dat in het financieel meerjarenplan de nodige kredieten werden voorzien in functie van deze overeenkomst; Op voorstel van de bevoegde schepen; Overwegende dat de fractie van de CD&V niet wenst te stemmen; Overwegende dat volgens het woordenboek der Nederlandse taal zich onthouden, onder meer, betekent niet wensen te stemmen ook als men stemrecht heeft ; Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bijgevolg wenst te onthouden bij de stemming; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd.

9 10. Aanstellen van twee vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in het toezichtscomité voor de opvolging van de exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 houdende goedkeuring van de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Gelet op de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang, meer bepaald artikel 4, 3; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2015 houdende de voordracht tot aanduiding van de heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voor de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; Overwegende dat in het kader van deze overeenkomst een toezichtscomité wordt ingesteld bestaande uit 6 leden, waarin elke partner 2 vertegenwoordigers heeft; Overwegende dat de gemeente 2 vertegenwoordigers kan aanduiden voor dit toezichtscomité; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voordraagt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Overwegende dat de fractie van de CD&V niet wenst te stemmen; Overwegende dat volgens het woordenboek der Nederlandse taal zich onthouden, onder meer, betekent niet wensen te stemmen ook als men stemrecht heeft ; Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bijgevolg wenst te onthouden bij de stemming; BESLUIT: Met 11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout) en 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) Artikel 1 De heer Kurt Windels, burgemeester, en mevrouw Martine Verhamme, schepen, worden aangewezen als vertegenwoordigers in het toezichtcomité voor de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang. De heer Jan DEFREYNE, raadslid, vraagt, in overeenstemming met artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, hoe het komt dat de Ingelmunsterse Biljartacademie niet langer gebruik kan maken van de ruimte onder de voetbaltribune van het Sportcentrum. Volgens hen hebben ze van het gemeentebestuur nog steeds geen motivatie gekregen waarom ze deze ruimte niet langer kunnen gebruiken. De heer Voorzitter antwoordt hierop dat het raadslid een antwoord zal krijgen op zijn vraag overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglment van de gemeenteraad.

10 De zitting werd afgerond om 20.35u. Dominik Ronse secretaris Dirk Debaere voorzitter

11 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

12 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

13 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

14 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

15 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

16 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

17 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

18 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

19 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 2 van de agenda

20 WOONBELEID REGIO IZEGEM Ingelmunster Izegem Ledegem Oostrozebeke Wielsbeke AANVRAAGDOSSIER voor de verlenging van de subsidiëringsperiode periode TITEL VAN HET PROJECT WOONBELEID REGIO IZEGEM 2. INITIATIEFNEMER INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO IZEGEM p/a Kasteelstraat IZEGEM Contactpersoon: Benoit Sintobin (secretaris van de vereniging) Andere gegevens: Telefoon: Centraal nummer: 051/ Rechtstreeks nummer contactpersoon: 051/ Fax: 051/ E mail: Samenwerkingsvorm: Interlokale vereniging volgens het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Deelnemers aan de vereniging: Stad Izegem Korenmarkt Izegem OCMW Izegem Kokelarestraat Izegem Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat Ingelmunster 1

21 OCMW Ingelmunster Oostrozebekestraat Ingelmunster Gemeente Ledegem Rollegemstraat Ledegem OCMW Ledegem Rollegemstraat Ledegem Gemeente Oostrozebeke E.Brengierstraat Oostrozebeke OCMW Oostrozebeke E.Brengierstraat Oostrozebeke Gemeente Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke OCMW Wielsbeke Hernieuwenstraat Wielsbeke Huisvestingsdienst Regio Izegem Kasteelstraat Izegem Nummer financiële rekening: PROJECTUITVOERDER In de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem werd in artikel 21 bepaald dat de Huisvestingsdienst Regio Izegem de opdracht zal krijgen om de nodige activiteiten uit te voeren. Dit werd nogmaals bevestigd door het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging, die in zitting van 9 maart 2015 bijeen gekomen is. Contactgegevens: HUISVESTINGSDIENST REGIO IZEGEM Kasteelstraat 13, 8870 IZEGEM Contactpersoon: Benoit Sintobin (diensthoofd / projectcoördinator) 2

22 Andere gegevens: Telefoon:051/ Rechtstreeks nummer: 051/ Fax: 051/ E mail: Website : regio izegem.be Rechtsvorm: OCMW vereniging volgens titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW decreet Organisatiestructuur: de OCMW vereniging bestaat uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. Zetelen in de algemene vergadering: Stad en OCMW Izegem: telkens 6 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ingelmunster: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ledegem: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Oostrozebeke: telkens 4 afgevaardigden Gemeente en OCMW Wielsbeke: telkens 4 afgevaardigden Provinciebestuur West Vlaanderen: 2 afgevaardigden Izegemse Bouwmaatschappij (SHM met werking in Izegem): 2 afgevaardigden De Mandelbeek (SHM met werking in Ingelmunster en Ledegem): 2 afgevaardigden De Mandel (SHM met werking in alle betrokken gemeenten): 2 afgevaardigden Mijn Huis (SHM met werking in Oostrozebeke en Wielsbeke): 2 afgevaardigden Helpt Elkander (SHM met werking in Wielsbeke): 2 afgevaardigden Vertegenwoordiging van de welzijnssector: 5 afgevaardigden Zetelen in de raad van bestuur: Stad en OCMW Izegem: telkens 3 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ingelmunster: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Ledegem: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Oostrozebeke: telkens 2 afgevaardigden Gemeente en OCMW Wielsbeke: telkens 2 afgevaardigden Provinciebestuur West Vlaanderen: 2 afgevaardigden Izegemse Bouwmaatschappij (SHM met werking in Izegem): 1 afgevaardigde De Mandelbeek (SHM met werking in Ingelmunster en Ledegem): 1 afgevaardigde De Mandel (SHM met werking in alle betrokken gemeenten): 1 afgevaardigde Mijn Huis (SHM met werking in Oostrozebeke en Wielsbeke): 1 afgevaardigde Helpt Elkander (SHM met werking in Wielsbeke): 1 afgevaardigde Vertegenwoordiging van de welzijnssector): 3 afgevaardigden Deskundigen zonder stemrecht: ambtenaar provinciebestuur, diensthoofd Huisvestingsdienst Regio Izegem Zetelen in het dagelijks bestuur: De voorzitter van de Huisvestingsdienst Regio Izegem 1 afgevaardigde van elke gemeente Deskundige zonder stemrecht: diensthoofd Huisvestingsdienst Regio Izegem 3

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 17 juni 2014

Zitting Gemeenteraad van 17 juni 2014 Zitting Gemeenteraad van 17 juni 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO IZEGEM

INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO IZEGEM INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO IZEGEM Vereniging volgens het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Kasteelstraat 13, 8870 Izegem OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Schepenen

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 18 maart 2014

Zitting Gemeenteraad van 18 maart 2014 Zitting Gemeenteraad van 18 maart 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005

Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 Zitting Gemeenteraad van 29 november 2005 AANWEZIG: Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De

Nadere informatie

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T.

Gemeenteraad M.T. College van burgemeester en schepenen M.T. VRIJE TIJD RUIMTE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORGANISATIE MOBILITEIT ECONOMIE M.T. Gemeenteraad Globaal overzicht College van burgemeester en schepenen Burgemeester (1) Financieel beheerder ONDER- STEUNING VRIJE TIJD RUIMTE WELZIJN VEILIGHEID COMMUNICATIE & ONTHAAL ICT PERSONEEL CENTRALE

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 april 2016 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

OCMW Kortemark. Raadszitting van 7 oktober 2014 om 19u30 in de zetel van het OCMW, Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark.

OCMW Kortemark. Raadszitting van 7 oktober 2014 om 19u30 in de zetel van het OCMW, Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark. OCMW Kortemark Raadszitting van 7 oktober 2014 om 19u30 in de zetel van het OCMW, Hospitaalstraat 31, 8610 Kortemark. VERSLAG OPENBARE VERGADERING 1. Voorstelling project Time Out Wouter Verschaeve van

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 mei 2015 Notule OPENBARE ZITTING FINANCIËN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 mei 2015 Notule OPENBARE ZITTING FINANCIËN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 26 mei 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Kennisname. Gemeenteraad Zitting van 17 november 2015 Notule

Kennisname. Gemeenteraad Zitting van 17 november 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 17 november 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen;

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen gemeenteraad TOEGEPASTE ORGANISATIESTRUCTUUR (NPS4) matrix pagina 1 van 27 college van burgemeester en schepenen financieel beheerder managementteam VZ veiligheidszaken OZ onderwijszaken VTZ vrijetijdszaken

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 MEERJARENPLAN 2015 2019 TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 2. Goedkeuren van de wijzigingen aan de overeenkomst met IVIO voor de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken

OPENBARE ZITTING. 2. Goedkeuren van de wijzigingen aan de overeenkomst met IVIO voor de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 31 mei 2016 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 9 FEBRUARI 2015 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 29.08.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 18 juni 2013

Zitting Gemeenteraad van 18 juni 2013 Zitting Gemeenteraad van 18 juni 2013 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet STATUTEN INTERLOKALE VERENIGING

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet STATUTEN INTERLOKALE VERENIGING BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet GOEDKEUREN ONTWERP VAN STATUTEN HOUDENDE OPRICHTING INTERLOKALE VERENIGING VOOR DE EXPLOITATIE VAN HET MILIEUPARK DATUM BESLISSING:

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Gelet op de factuur van meester Maeseele; Overwegende dat meester Guy Maeseele verder het OCMW wil verdedigen;

OPENBARE ZITTING. Gelet op de factuur van meester Maeseele; Overwegende dat meester Guy Maeseele verder het OCMW wil verdedigen; Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 27 oktober 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

ORGANOGRAM GEMEENTE AS

ORGANOGRAM GEMEENTE AS Gemeenteraad College van Burgemeester en Schepenen beheerder Algemene zaken Vrije Tijd Grondgebiedszaken MAT(*) GIS en administratie Sociale Zaken GBAS communicatie lokale economie personeel en organisatie

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie