Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand"

Transcriptie

1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stbl. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald: Kosteloze huwelijksvoltrekking zoals vermeld in is mogelijk op maandag om uur en uur 0, In het stadhuis 208, Het tarief onder op een vrijdag wordt verhoogd met: 59, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk in een andere locatie dan bedoeld onder , Het tarief onder op een vrijdag wordt verhoogd met 73, Het tarief onder op een zaterdag wordt verhoogd met 292, Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een trouwlocatie ten behoeve van één specifiek huwelijk wordt het tarief als bedoeld in verhoogd met 209, Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte 38, Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 61, Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 61, Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering inclusief binnenboekje 6, een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering inclusief binnenboekje 31, Getuigen het leveren door de gemeente van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per getuige (maandag t/m vrijdag) 34, Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 15, Voor iedere afgegeven verklaring als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand 12, Indien artikel 93 van de Pensioenwet van toepassing is 0, Voor verklaring van huwelijksbevoegdheid al bedoeld in artikel 49 a van boek 1 van Burgerlijk Wetboek 21, Indien de aanvraag tot het sluiten van een huwelijk wordt ingetrokken geldt: indien de annulering plaatsvindt terwijl nog geen aangifte is gedaan 100,00

2 indien de annulering plaatsvindt nadat aangifte is gedaan, doch meer dan een maand voor de geplande huwelijksvoltrekking 200, indien de annulering plaatsvindt binnen een maand voor de geplande huwelijksdatum geldt het tarief als bedoeld onder t/m Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen 50,35 of een reisdocument voor vreemdelingen tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 50,35 bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in (zakenpaspoort) tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond 50,35 van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet: voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt 31, in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel , De tarieven genoemd in de onderdelen tot en met en worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 46, Het tarief genoemd in wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in , en en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in , slechts één keer per reisdocument berekend Indien de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een dergelijk document werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd: wordt het overeenkomstig , , , verschuldigde bedrag verhoogd met: 10,30 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 43, het overeenkomstig verschuldigde bedrag wordt verhoogd, indien aan de aanvrager van een rijbewijs reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, met: 10, Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 34,10

3 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 15, uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie 15, Indien het uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie wordt aangevraagd via internet bedraagt het tarief 10, voor het schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit het landelijke Gemeentelijke basisadministratienetwerk aan buiten gemeentelijke afnemers en bijzondere derden geldt het tarief (basis: artikel 37a van de Regeling GBA) 2, Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van incidentele overzichten en selecties uit de gemeentelijke basisadministraties (GBA) op basis van voorcalculatie per manuur 88, Voor het aanleveren van de onder gevraagde gegevens op een digitaal medium: 24, voor de afgifte van een uittreksel of verklaring, welke niet langs geautomatiseerde weg uit de Gemeentelijke basisadministratie kan worden gemaakt, voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt 15,40 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister Niet van toepassing Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens De beleidsregel bescherming persoonsgegevens Gemeente Heerlen 2009 is hierop van toepassing. 0,00 Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van de gemeentebegroting 38, een afschrift van de gemeenterekening 38, de voorjaars- of najaarsnota 16, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina 0, een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina 0, tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de raadsvergaderingen: 97,50

4 Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Niet van toepassing Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken Legalisatie. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een legalisatie van een handtekening anders dan voor de inning van pensioenen uit het buitenland 15, Waarmerken stukken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van een door belanghebbende te overleggen stuk 1, Bewijs van in leven zijn het afgeven van een bewijs van in leven zijn 15, Verklaring omtrent nationaliteit het afgeven van een verklaring omtrent nationaliteit anders dan ten behoeve van het aanvragen van grensdocument 15, het afgeven van ieder(e) ander(e) niet afzonderlijk genoemde verklaring of bewijsstuk 15, Verklaring omtrent het gedrag: voor het in behandeling nemen van een aanvraag Verklaring omtrent het gedrag bedraagt het tarief, vastgesteld door het Ministerie van Justitie, 30, Het tarief, vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor het in behandeling nemen van een naturalisatieverzoek: enkelvoudig standaard 810, enkelvoudig verlaagd 603, gemeenschappelijk standaard 1.035, gemeenschappelijk verlaagd 828, medenaturalisatie van minderjarig kind 119, Het tarief, vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor het afleggen van een optieverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap: enkelvoudige optie 173, gemeenschappelijke optie 294, medeopterende minderjarige kind 21, De tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen in Titel 1 hoofdstuk 1 t/m 4 en 9 worden, indien de aanvraag wordt gedaan op een locatie buiten de kantoren van de gemeente vermeerderd met 15, Inzage in geregistreerde gegevens en inzage in aan derden verstrekte gegevens op grond van de Wet gemeentelijk basisadministratie 15,30 Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor: de afgifte van een beschikking op een aanvraag 15, de afgifte van kopieën van stukken, ongeacht de gegevensdrager, per pagina met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is voor de afgifte van fotokopieën uit Historisch Goud 0,30

5 de afgifte van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, per pagina 1, de afgifte van kopieën van terugvergrotingen van microbeelden in het Din A4- formaat, per kopie met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is voor de afgifte van kopieën uit Historisch Goud 0, de afgifte van kaarten, technische tekeningen en bestemmingsplannen, al dan niet behorende bij de in t/m genoemde stukken, dan welkopieën of lichtdrukken daarvan, per kaart, tekening, lichtdruk of fotokopie, per m2 5,40 Hoofdstuk 11 Huisvestingswet Niet van toepassing Hoofdstuk 12 Leegstandwet Niet van toepassing Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gemeentelijke garantie op een lening voor aankoop van een woning c.q. een aanvraag om in te stemmen met een wijziging dan wel omzetting van een door de gemeente gegarandeerde lening 74, tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening 73,90 Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen Niet van toepassing Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden gemeente Heerlen 32,20 Hoofdstuk 16 Kansspelen 1.16 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: voor een periode van twaalf maanden: Indien de vergunning voor 1 kansspelautomaat geldt 56, Indien de vergunning voor 2 of meer kansspelautomaten geldt Een vast bedrag van 22, Vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten maal een bedrag van 34,00

6 Indien de onder 1.16 bedoelde aanvraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag geldt voor een periode langer dan een jaar doch ten hoogste vier jaar, worden de in deze onderdelen bedoelde tarieven naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verhoogd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 40, De afgifte door de gemeente van een mededelingsformulier als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen 12,50 Hoofdstuk 17 Kinderopvang Vervallen Hoofdstuk 18 Telecommunicatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid van de Telecommunicatiewet ongeacht de aard van de bestrating/groenvoorziening en exclusief beheerskosten 263, Het in genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde werkelijke kosten, blijkend uit een begroting die terzake door de gemeente is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 1.19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens , het verkrijgen van elke andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens of een daarop steunende regeling met een geldigheidsduur van: één maand 13, meer dan 1 maand en ten hoogste 6 maanden 26, meer dan 6 maanden en ten hoogste een jaar 57, Het afgeven van een Gehandicapten Parkeer Kaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, indien: een geneeskundig onderzoek is vereist 104, géén geneeskundig onderzoek is vereist 37, Reservering parkeerplaats het reserveren van een invalidenparkeerplaats op kenteken 192,70

7 Het afsluiten van (een gedeelte van) een weg door het plaatsen van verkeerstekens voor de voor de duur van een op die weg plaatsvindende activiteit 18,40 Hoofdstuk 20 Diversen Diensten (algemeen) Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor het verlenen van diensten, per kwartier 15, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 15, Het tarief voor het in behandeling nemen van een parkeerontheffing in het kader van de parkeerverordening 7, Inzamelvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van oude materialen en afval van levensmiddelen, voor de periode van een jaar 11, Pachtwet Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56f van de Pachtwet 8, Verspreiden van gedrukte stukken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning dan wel ontheffing voor het verspreiden en aanbieden van gedrukte of geschreven stukken als bedoeld in artikel 2:6 van de A.P.V. 40, Spandoeken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning voor het aanbrengen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V. 80, Tijdelijke reclame Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden (driehoeksborden) als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V Uitstalvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een uitstalvergunning als bedoeld in artikel 2:20 van de A.P.V. 80,80 40,50

8 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

9 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is: 109, om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 109, De leges onder en worden verhoogd met: 35% van de onder a t/m a, t/m en t/m genoemde leges. Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd Bouwactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien de bouwkosten ,00 of minder bedragen 210, a vermeerderd met: 15,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen 960, a vermeerderd met: 14,50 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen 3.135, a vermeerderd met: 14,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen 7.335, a vermeerderd met: 13,50 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen , a vermeerderd met: 13,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen

10 indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen , a vermeerderd met: 12,50 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan , , a vermeerderd met: 12,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen , a vermeerderd met: 11,50 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen , a vermeerderd met: 11,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen , a vermeerderd met: 10, voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen , a vermeerderd met: 9, voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen , a vermeerderd met: 8,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen: , a vermeerderd met: 7,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan , bedragen Indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen: , a vermeerderd met: 6,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen

11 a a a a a Indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen: ,00 vermeerderd met: 5,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen Indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen: ,00 vermeerderd met: 4,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen Indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen: ,00 vermeerderd met: 3,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen Indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen: ,00 vermeerderd met: 2,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen Indien de bouwkosten meer dan ,00 maar niet meer dan ,00 bedragen: ,00 vermeerderd met: 1,00 voor elke 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover de bouwkosten meer dan ,00 bedragen Indien de bouwkosten meer dan ,00 bedragen: ,00 Welstandstoets Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is, per behandeling: 24,20 vermeerderd met 0,70 voor elke 500,-- bouwkosten of een gedeelte daarvan. De leges op basis van dit artikel bedragen maximaal 1.000,-- Verplicht advies agrarische commissie Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: 533, Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 533, Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

12 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 164, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 164, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 602,70 te vermeerderen met 0,40 per 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 328, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 0,00 te vermeerderen met 0,50 per 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): te vermeerderen met 0,50 per 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): te vermeerderen met 0,50 per 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan 602,70 602, indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 602, Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 164, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 164, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 602, indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 328, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 602, indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 602,70

13 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 602, indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 602, Indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast 214, Indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast 214, In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 186, Te vermeerderen met voor een bouwwerk met een oppervlakte van: - minder dan 100 m2 126, m2 265, m2 405,50 verhoogd met 0,35 voor elke m m ,70 verhoogd met 0,15 voor elke m m ,60 verhoogd met 0,04 voor elke m m2 of meer 2.027,20 verhoogd met 0,03 voor elke m Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo: deze aanvraag wordt ingetrokken alvorens de vergunning is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig artikel geheven leges; de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig geheven leges; Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een overschrijving, resulterend in een gewijzigde tenaamstelling, van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo 65,80 Brandpreventietoets 2.3.5A Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien een brandpreventietoets in de Brandpreventiecommissie noodzakelijk is, per behandeling: 24, A.1 vermeerderd met 0,70 voor elke 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan. De leges op basis van dit artikel bedragen maximaal 1.000, Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

14 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2008 gemeente Heerlen aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: 533, voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 533, Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: te vermeerderen met 0,50 per elke kubieke meter inhoud van het te slopen bouwwerk. 115, in gevallen waarvoor op grond van artikel van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, te vermeerderen met 0,50 per elke kubieke meter inhoud van het te slopen bouwwerk. 115, Aanleggen of veranderen weg Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 160, Uitweg/inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 160, Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 42, Indien de aanvraag als bedoeld in digitaal wordt ingediend via bedragen de kosten 40, Opslag van roerende zaken

15 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een gemeentelijk verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: 80, indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 80, Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 Niet van toepassing Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Niet van toepassing Andere activiteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 80, behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 80, als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief: 80, als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

16 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport ten behoeve van het vaststellen van de bodemkwaliteit een bedrag per uur van 82, voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 246, Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 151, indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Bouwen of gebruik zonder vergunning Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, c en/of d van de Wabo en deze activiteit reeds is gestart dan wel uitgevoerd voordat de noodzakelijke vergunning is verleend, wordt onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, tm een bedrag in rekening gebracht van: 255,70

17 Hoofdstuk 4 Vermindering Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraagom vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2,waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen en De vermindering bedraagt: bij 5 tot 10 activiteiten: 25% van de voor die activiteiten verschuldigde leges; bij 10 tot 15 activiteiten: 30% van de voor die activiteiten verschuldigde leges; bij 15 of meer activiteiten: 35% van de voor die activiteiten verschuldigde leges. Hoofdstuk 5 Teruggaaf/gedeeltelijke heffing Gedeeltelijke heffing als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de desbetreffende leges geheven. Het te heffen deel bedraagt: 65% Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 35% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Gedeeltelijke heffing als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of weigert, wordt een deel van desbetreffende leges geheven. Het te heffen deel bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Onder een weigering bedoeld in onderdeel wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak A Gedeeltelijke heffing als gevolg van het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

18 2.5.3A.1 Indien na het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning deze vergunning buiten behandeling wordt gesteld, wordt een deel van de desbetreffende leges geheven. Het te heffen deel bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan 150,-- wordt niet teruggegeven Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen en wordt geen teruggaaf verleend. 50% Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning Niet van toepassing. Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Niet van toepassing. Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zonder bouwactiviteiten 8.698, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening, zonder bouwactiviteiten 328, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, met bouwactiviteiten 602, te vermeerderen met 0,50 per 500,-- bouwkosten of een gedeelte daarvan Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening met bouwactiviteiten te vermeerderen met 0,50 per 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan 328,80 Hoofdstuk 8A Bodemgesteldheidonderzoek 2.8A.1 2.8A.2 2.8A.3 2.8A.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een Onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem voor: een vooronderzoek / historisch onderzoek volgens de NVN 5725, naar de bodemgesteldheid. 423,40 het beoordelen van een chemisch bodemonderzoek ten behoeve van het vaststellen van de bodemkwaliteit per uur. 82,30 het verstrekken van informatie en/of afgifte van een verklaring betreffende de gesteldheid van de bodem en/of het aanwezig zijn van opslagtanks. 41,20 Hoofdstuk 9 Sloopmelding 2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel van de Bouwverordening 40,10

19 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 160,10 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 679, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet 274, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 113, het wijzigen van het aanhangsel van de onder genoemde vergunning bijschrijven leidinggevende, per leidinggevende (maximale kosten 532,50) 106, plaatsen / doorhalen aantekening, per leidinggevende 65, Verlenging sluitingsuur een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen voor het eerste uur van verlenging per dag 6, voor ieder volgend uur per dag 13, Een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van een nachtgelegenheid per jaar ( 13,50 p/dag = 287,- p/maand) 3.512, Exploitatie horeca-inrichting Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte: een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld artikel 3:4 van de A.P.V. (exploitatie met alcohol) o.g.v. artikel 3:5 van de A.P.V. 80, een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld artikel 3:4 van de A.P.V. (alcoholvrije exploitatie) o.g.v. artikel 3:5. van de A.P.V. 679, respectievelijk (coffeeshop) 1.292, een vergunning tot het exploiteren van een horeca inrichting als bedoeld in artikel 3:3 lid a sub 3 van de APV (afhaalcentrum) o.g.v. artikel 3:4 van de APV 402, het wijzigen van het aanhangsel van de onder t/m genoemde vergunning(en) 320, bijschrijven van een leidinggevende, per leidinggevende (max kosten 532,50) 108, bijschrijven van leidinggevende op HEV, indien er eveneens een DHW vergunning geldt, per leidinggevende (max. kosten 76,50) een ontheffing van de inrichtingseisen als bedoeld in artikel 3:16 van de A.P.V. 40,30

20 3.1.7 Teruggaaf Indien de aanvrager na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horecavergunning binnen 5 weken na datum van indienen van de aanvraag deze schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de overeenkomstig artikel t/m en t/m geheven leges Smart-, head- en growshops Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot Afgifte van een vergunning voor het exploiteren van een smart-, head- of Growshop als bedoeld in artikel 3:49 lid 1 A.P.V , Het wijzigen van de onder genoemde vergunning (wijziging leidinggevend(en), per leidinggevende (max kosten 532,50) 106, Teruggaaf Indien de aanvrager na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een smart-, head- of growshop binnen 5 weken na datum van indienen van de aanvraag deze schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de overeenkomstig artikel en geheven leges Terrassen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning tot het in gebruik nemen van een gedeelte van de weg als bedoeld in artikel 1:1 van de A.P.V. ingevolge artikel 2:33 van de A.P.V. 113, een vergunning tot het in gebruik nemen van grond - geen eigendom van de gemeente grenzend aan de weg als bedoeld in artikel 1:1 van de A.P.V. ingevolge artikel 2:33 van de A.P.V. 80, Speelautomatenhal Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:de afgifte van een vergunning tot het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening Speelautomaten ,70 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, van de APV 35, vermeerderd met: een verwacht bezoekersaantal van , een verwacht bezoekersaantal van , een verwacht bezoekersaantal van , een verwacht bezoekersaantal van , een verwacht bezoekersaantal van meer dan , Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding zoals genoemd in artikel 2.24, tweede lid, van de APV 15,40 (alle tarieven zijn exclusief artikel 35 DHW ontheffing. Indien een dergelijke ontheffing van toepassing is wordt hier separaat leges over geheven)

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 123699 18 december 2015 Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 (Legesverordening 2016) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende de heffing en invordering van leges 2017; 1ste wijziging

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende de heffing en invordering van leges 2017; 1ste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 184571 27 december 2016 Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende de heffing en invordering van leges 2017; 1ste wijziging (Legesverordening

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening Noord-Beveland 2018

Legesverordening Noord-Beveland 2018 Legesverordening Noord-Beveland 2018 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Tarieventabel 2015 behorend bij Legesverordening 2015 Jaar/Nummer: 2014 / 86 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010.

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. TARIEVENTABEL 2011 Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag.

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening Oldambt 2016' Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening... 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand... 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart...

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2010 Inhoud Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarief 2013

Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2 GEMEENTE NIJKERK Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2017 Indeling tarieventabel: Titel 1. Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening gemeente Onderbanken 2015.

Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening gemeente Onderbanken 2015. Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening gemeente Onderbanken 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014

Tarieventabel leges 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014 Tarieventabel leges 2014 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013

Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel leges 2013 Behorend bij de Legesverordening Roosendaal 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 216320 7 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht;

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse

Nadere informatie