it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~."

Transcriptie

1 r 1...,,, ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: :;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''. 0"''':'' _...;... it Haven-pypke

2 een snel-in-elkaar zet-zit-element hubo Een zelfbouw zit-element monteert U zonder moeite in een handomdraai. Zo'n zit-element zit-element beslaat uit: sloeldekje, zonder kuisen 2 voor- en 2 achterpoten, zll-element 7 tussenslijlen, met geel rugleuning. 14 schroeven, kussen 1 inbus-montage sleutel of met en 1 flacon lijm. bruin kussen een tafel méér is nooit weg.. Zelfs mei twee linkerhanden kunl U deze tafel zelf monteren. Alle benodigde onderdelen zillen in het pakket. Past prachlig bij onze zit-elementen. Het blad van 62 x 54 cm is van praktisch, wit kunststof. Altijd tientallen guldens voordeliger!! Schrans Leeuwarden. tel:

3 I T H A VEN P Y P K E dorpsblad voor Wijtgaard R:c:DAKTIE: H.Nota (eindredaktie) Buorren 28 Wijtgaard tel Joz.B.Roorda Buorren 46 Wijtgaard tel mej.a.bijlsma Meekeshof 18 Wijtgaard tel I I~D:E:1J~RKERS: J.Mulder,T.Hoekstra-Smeding en T.Haringsma (bezorging) 8e jaargang no maqrt 1978 J A A R VER G A DER I N G VER.:2i: T IGING "DOARPSBILHfG IfYTGAERD" o.p vri jdag 31 maart a.s. Is-avonds 8 uur precies in Café Hoekstra te Wijt gaard. A GEN D A 1) Opening door de voorzitter 2) Ingekomen stukken 3) notulen 4) Jaarverslag van de sekretaris 5) Jaarverslag van de penningmeester 6) Verslag kaskommissie 7) Bestuursverkiezing: Aftredend de heren G.A.Jongbloed en M.C.Reitsma, beiden zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt kandidaat de heten S. Turkstra en Kl. Hellinga. Namen tegenkandidaten dienen 2 dagen voor de ver gadering bekend te zijn bij één der bestuursleden van Doarpsbilang. ) Bespreking verkeerssituatie in de dorpen Wijtgaard, Roordahuizum en Irnsum. 9) Toelichting bouwplan ten noorden Fopma's reed. (Eventuele gegadigden voor een bejaardenwoning gelieven zich v66r of op d.e vergadering aan te melden bij één der bestuursleden. 0) Aansluiting Centraal Antenne Systeem.1) Rondvraag 12) Sluitin~ oegang uitsluitend leden. Ook dames hartelijk welkom. Enige kennisgeving. Het bestuur.

4 - 2 DAT HET BE 'lal RD NAG BLIJV"'EN ~e leven in ee~ snel verancerde tijd; wat het in-onzi jeugd nog deed of jaar onze ouders in hun tijd warm voor liepen en gestalte gaven door het opricl ten van een vereni'ging 9 bond, club of partij; er is ",einin' meer van over. Sommige verenigingen hebben een taai leven en floreren 9 wel veran ert en/of gefuseerd 9 tot vandaag de dag. Velen zijn echter in de historie verdwenen~ g troffen dool de tijd waarin voor haar ie~n plaat meer ~as. Wel eerst een.lege plek achterlatend 9 vooral voor h TI die er zo nauwebetra ken varen, maar toch ~a kte all s zo zachtjes aan in 't vergeetboek. Dat is ja. ~~ en wij menen daaraan iets te moeten doen. Door elke vereniging wor n alle han elingen 9 activiteiten 9 besluiten enz. s h iftelijk vastgelegd in notulen 9 verslagen, Ie elijsten, jaar- en kaso er~ichten. Het ter ziele gaan van e ereniging heeft mees~al een slepend verloop en vaak werd niet een een o_he~iingsvergaderin Gaal. De aanwezige bescheiden z llen eerst nog wel met zorg door de oud-secretaris TI penningme ter '<Torden bewaard, zolang die er nog zijn; maar wat gebeurt er dan? Ook bij verhuizing i Q 'e ~ ns groot d t er pape"a sen verloren ga n. ~e hopen echter lat er ~ich hier en aar nog ad.inistratieve bes heiden va. ens zo lev nde organisaties onder de Havenpypke lezers ~evinden en zij deze zo ogelijk aan ons door willen g ven. Als we nu even nagaan welke verenigingen in de loo der tijd v rdhenen, dan zijn at~ U Hocht 9 Set Tro h (zang), Iaria-ve:reniging, -{(rui ver ond- 9 Sobriëtas 9 IC. Ir.G., K.A,E., Krite Wijtgaard fan tt oomsk Fry k Bour~ K,V. (pol.part.), Ar bestuur 9 11issie-naaikranö9 Oude merke Kommissies. Mogelijk is deze lij,t nog onvolledig, maar eens.maakten zij deel uit van onze dorpsgeme.nschap. Maar ook van de nu nog bestaande ve"enigingen is het heel wel denkbaar dat administratieve bescheiden zich up plaatsen bevincen waar ze niet thuis hare en waarvan het huidige bestuur geen weet heeft. Hoe "emakkeli jk gebeurt het bi j bes tuur á eengen dat elangri j ke bescheiden niet meer worden over edragen en zo gemak

5 - 3 kelijk verloren gaan. Het is al eens gebeurt dat een actief secretaris oude notulen wist te achterhalen die gewoon mee waren verhuisd naar een andere plaats! Al deze documenten van verd enen, zowel als van be~ staande verenigingen zouden wij centraal bijeen willen brengen. Hoe dit alles te realiseren moet nog wel wat vaste gestalte krijgen. Hierover hopen wij t.z.t. na dere mededelingen te doen. Natuurlijk zijn suggesties van onze lezers(essen) over een z.g. centraal dorps archief, van harte welkom. Hierbij aansluitend kan worden vermeldt dat het oud ste archief van ons dorp n.l. dat van de Katholieke Parochie-gemeenschap vanaf 1631 ondergebracht is bij het Rijks-Archief te Leeuwarden. Hier is het goed be waart en iedere belangstellende kan er inzage krijgen. Mogen wij voor bovenstaande uw aandacht vragen, in het bijzonder old-oestuursleden kunnen hier een wel kome bijdrage leveren. Namens de redaktie; J. Roorc1a. UITBREIDInG REDAKTIE In verband met het vertrek van ons rec1aktielic1 Arent van der Sluis na2,r IJeeuwarden, behoeft het rec12jctieteam enige uitbreiding. Onze gedachten gaan uit naar een jonger iemand die voor ons de sport- en jeugdzaken wil gaan coördineren. Van Arent waren we gewend regelmatig een bijdrage te ontvangen over de Jeugdraad. Het zal in zijn nie~lvle woonplaats allicht moeilijker worden goed in kontakt te blijven, al blijft Arent zijn werkzaamheden in de Jeugdraad uitoefenen. Voor zijn bijdragen aan "lt HavenpYIJke" 1,üllen 'de vanaf deze plaats Arent hartelijk ank zeggen. Bovendien missen ".re nu onze "Friese ta2,1" correctai'.!.1anneer er onder de jongeren (mnl. of vrl.) iemand is die er voor voelt, of wanneer u iemand kent die misschien geschikt kan zijn, laat het ons dan even weten. Alleen met elkaar kan het "HaveEPypke" goed gevuld verschijnen en boveedien is het nog leuk werk ook. Redaktie.

6 - 4 S'I'LND GEK 0 'I E lij Aan de iloardein no. 1 h b n zich gevestigd Tjeerd en Gerbrich Jongblocd-Jellema. VER TH 0 K KEN Arent van der SI is is vertrokken r aar Lee' _\'Tarden 5 de la Reijstraat ~O. Zijn otlde \ioning ilan de Buorr(m 59 zal.wrûen etfgebrokell. GEB 0 REn Op 4 januari jl. is :cboren ené, zoon van DoeLo en Cella Vü;ser-Jorna v""n Tjisse.a :;;8 felic1 t2-ties. IJ: U i! ";:; LIJ IC Op 20 januari jl. zljn gotrou\'td Tjeerd Aan Jongbloed van de Noardein en Ger rieh Jellema v n Scharno 'pou t m. Op 3 maart jl. zijn getrouwd Heloen C. Hockstra 5 Buorren 22 G. Theo van dor Jerf van st. 1'i olaasgo., Zij aaan,onen 0) Hillobuorron 17a te. arg-. Beide echtparen van harte gelukgo1enst. Ti TI U TI: LIJ K S J U TI I L E A Sjoerd cn Hiltje Hulder-Ter- stra, Fop!a t reed 18 waren op 6 ja~uari jl. 30 j ar ~e~rouwd. it feit is in huiselijke (ring herdacht. Alsnog proficiat. o VER 1 EDE N 20 Januari jl. ovc_leed onze oud-dorpsgenote nevr. Agnes Schaafsma-IJedema, vrouw van Piet 0chaafsma te Sneek. Zij werd 80 jaar. Op 1 felruari jl. overleed op de leeîtijd van 78 jaar onze dorpsgenoo L Doeke He stra, Buorren 19 en echtgenoot van W. Hemstra-Boersma. Onze deelneming ga~t uit naqr de nabestaanden.

7 VER H TI I ZIN GEN De familie Aan en Gatske Jongbloed-Bakker is verhuisd van Noardein I naar Brédyk 50. ZIr:;I(TE Uijtgaard wordt de laatste weken geplaagd door een griep en bof epidenie, I aar er werd ook bronchitu3 en longontstelü..g gel eld. Aan allen die op dit moment ziek zijn wen~en w:j van harte beterschap. In het bijzonder evr. J. Galama-Hoogterp e~ mevr. IJ. Hoekstra-Brattinga, d~e beiden in het ziekenhuis zijn 0I,gO".ome". D a TI K B D T TI I G I H G Z N Tige tank oar alle meilibjen, 0 tinken, blommen, pre "ntsje, kaerte~ en.'rieven mei bemoedigjende vur len. Ek d t hat alle ear meivmrke oan us better Hurden. Dette en H:;rnke. Voor de vele attenties die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvanger,,aar bove al voor de bijzo. ere hulpverlening, zeg ik U aln langs deze weg hartelijk dank. Henk ~ota. per 1 januari jl.~ Dam.P.Ro k,~tra Julianalaan 69 Leeuwar1en mevr.b.van Balen Herelsiraat 58 Leeu~arden Faro. A. van Balen He iconweg 22b. Leeuwarden mej.h.vliegendehond Tangstraat 14 Wolvega I,'am. J. 13rinks na Haedstrjitte 18 Roordahui~um }jla,8.g. Borger.,1. an Pellicom, tr. 16 Leeuwarden Fa"1.H. Elzinga Bekenstraat 14 Leeuwarden Fam.Th. v.d. Werf Hillebuorren 17a. -larga Dnr.A. v.d. Sluis de la Reijstraat 10 Leemrarden Fam.G. Hoekstra Grente Buorren 19 Wirdum Fam.A. ValliLiS8. Jld Rij 20 Witmarsum Het aantal postabonnee's is met deze stroom nieuwe lezers geste["en van augustus 1977 tot 66 nu in maart 1978L

8 - 6 BOHHQJ1..IERPER STORT neer BIJ 'dijtgaar]) deel ;2 16 december een zwar~e dag voor de Geallieerde Luchtmacht In het vorige artikel word gemold dat de Duitse nacht jagerpiloot majoor Heinz Schnaufer, reeds t~eg gealli eerde vliegtuigen naar banaden had gehaa_d, ])e eerste was een 1anca~ter 111, L.Love van het No. 7 Squadron en de tweede een Lanenster Tl I,',. 1il1io van het No. 101 Squadron. Beide bommenvrorpe s,raron boven 1 romer ne ~rge aald HeiLz SCinaufer blijft in cector Eisbär rondvliegen na zijn juist behaalde 380 o'erwinning. Hij moet in ryichzelf hebben gegrinnikt om het fei t, lc.t hi j die vond alleen op eigen risico mocht otartel - het risico i ' zeker veranhloord ge\toest tot nu toe. En- vrie veet vat er nog meer komt! Hij hoeft niet lang te wachten, want na elig rondvliegen krij t hij tussen Lemmer en folvega weer e n Lancaster in let vizier. Het is inmidd81s half ac' t geworden. De Lancaoter i we reen B.IIl, het serienumm r is JE 545 en h t toestel behoort tot Ua. 49 Squadron, Uo. 5 Group v n R.L. I Bomb.;:r, Co"lmand. De ' sq. droncode is ill on hoewel h_t aantil vliegure onbekend is f is JB 545 nog een nieuwe machine, die sinds 30 october ij No. 9 quadron dienst doet - anderhalve maa cl du. Het toestel moet omstreek zijl gestart van Fiskerton, even ten 00 ten van Lincoln. Cp ~ n na bestaat de bemanr.ing uit Engel en - de uitzond~'.ring is F/Sgt Bed~ J.V. ~ing, e 19-jarige Australische achterschutter. ])e piloot is do 23-jarige.Pilot, Ofi'icer Gordon Lennox Ratcliffe. ])e sergeants EC~'vard Holloway (2)), Wilfred nobert ])ay (20), William Thomas Rees (23) en Albert Edgar Marsland 7ijn respecticy,elijk navigator, bomrichter, radio-teleerafist on boordwerktuigkundige I terv/ijl Flight Ser{~'oant Ricardo Losa, die in Canada is geboren, de iddenbovenschutter is. Geen kans voor Ratcliffe~ een welgemikt salvo van de ])uitse

9 Fa.A.de PUNDYK 7 Tel: Handel in : * MIJNSTEEN (rood en zwart) * ZAI\ID * GRINT * HYDR. SLAKKEN * PUIN * WOUDGROND enz. * BETON TEGELS -radio's -t.v. toestellen -wasmachines -'-gaskachels en andere elektr. huishoudelijke art. VOOR AANKOOP EN REPARATIE NAAR: ~YPJv1A. Buorren 25 - tel: 1608.

10 Voor VERVOE R over afstanden, lang of kort (-V~ CU ar transpor ill ~ - Ook ingericht voor VERHUIZINGEN en OPSLAG WIJTGAARD ROORDAHUIZUM tel en 1594 tel Voor bétere haarverzorging KAPSALON "MONIQUE" Meekeshöf 3 - telefoon 1730 Tot in de puntjes verzorgd! I

11 - -r majoor schiet ZlJn Lancaster onverbiddelijk in brand. Ratcliffe en zijn boordwerlt igkundige proberen alles om de brandende machine in de lucht te houden, terwijl men tracht de brand te oven. Als dat niet lukt probeert de piloot de machine nog zo lang onder centrale te houden totdat de bemanning er parachute het toestel kan ve~laten. 'eer he ben de toeschouwers het i-ee, dat de jongens alle tijd hebben om te springen: he~ drama schijnt veel langer te duren dan let zich in werkelijkheid afspeelt. All ~ duurt slechts een paar miluten, maar in die tussentijd, n dat alles is geda~n om de brand te blussen, moeten de bemanningsleden hun parachutes aan_aken, d noodluike~ openen en volgens een vaste volgorde het vliegtuig verlaten. Aan boord kun je niet ~ rken met een aangegespte parachu t~. Daarom liggen de -calschrer e" voor het gri jpen i '})ecia18 r8kken e-_ de e anning helpt lkaar met het aanhaken, terwijl de piloot probe rt, het beschadigde toestel onder cuntrole te houden - anders <omt er gee~,ens uit. e iloot zal als laatste ~prin~en. _ Is het dan nog kan tenminste! Hoewel de emannin o erop is oetraind de ~ac ine zo snel ma elijk te verlaten in geval v n nood - de II emergency drili" vormt eed belangrijk d 'el an hun opleiding! - d "lut de hele procedure toch nog altijd twee à vi r minuten en in die tijd kan van ~lle~ gebeuren. Maar zoals gezegd, voor de toeschouwer schi 'n all' veel langer te duren. R t a~ngeschoten toestel vliégt brandend het noordooste-_ in, tot voorbij Holvega, en draai t dan op een westelijke koers, snel hoogte verliezend. ~en poging t t noodlanding, nu blijkt dat men er niet meer op t' jd uitkomt? Zeer waarschijnlijk. Het laqiende wrak passeert Wolvoga opnie w en slaat dan plotseling te en de grond bij Sonnega, iets meer naar het westen. De /ge overwinning van Major H inz Schnaufer, die nu van ening is, het iets noordelijker te moeten zoeken, in de sector LBwe. Hij gaat dus ric _ting Le~uwarden. Zijn voorraad benzine begint inmiddels aardig ~e ~inderen. Bn over de brandende wr~kken van de neergoschote machines dendert de luc!;, t-.-loot naar Berli jn onveriel elijk voort.

12 - 8 H.t is nu de beurt van d achterhoede om 0 er F~iesland te vlie;gen. Lancaster B.II D8831 wordt in october 1943 toegewezen aan ecn nieuw Canadees squadron, dat nog een vluchten naar de vijand heeft ondernomen op dat mouent. Dit is (Leaside) Royal Canadian Air Force a ron op de basis East Moor 1 iets ten noorden van Yor~. Zoals alle nieuwe Squadrons bes taat ~o. 432 Sqn. uiten kern van ervaren mensen en nieuhelingen 1 die 1!et "vak" ~an de ervaren vli gers moeten leren. O~ 16 december is het Squadron net op rationeel en doen hun la: ca ters mee aan de aanval op Berlijn. Deze avond Hordt DS831 c rlogen door 1e Lt. (~'lying Officor) V. Fi her, een ervaren piloot. De bemanning bestaat deze reis uit acht man, want Fisher''''' b manning moet een nienn:e piloot meeu:men 1 dio ce reis z.al memaken om ervar~ g op to doen voord t hi~ zi'n eigen bemanning zal krijgen. In de regel vinat de be ~nning zoiets helemaal niet leuk, i-'ant het betelwnt d- t e toch al niet te ruine cockpit van de Lan aster, nor al bezet door piloot en oordwerltuigkundige (do~e laatste is de " rechterhard" van de piloot), deze keer x+ra vol wordt. Bovendien he~t het, dat een t eede piloot ongeluk aanbrengt. Haar je doet er.iets alm: opdracht is nu eenmaal opdracht en du gaat d.e verh<::ns1;e "segond dier y" me8. IJie "second dicky" is p/sgt O. Leuis cn of h t bijgeloof y.::.n de bemanning nu gegrond is en Le, is inderdaar ongel kaanbrengt - wo zullen het nooit ~etgn. Een feit is evenwel dat D8831, Den van de achterhoedemachines die met estroom bommenlsrpers over Zuid- en Midden-Friesland trekken, ten noorden van Sne I het pad vlm ftajor Schnaufer en zijn He-11 0 moet ~'rl isen. En Schnaufer schiet Iv'éér ra k. De Canadese Lancaster staat in brand. Het is wel haast zeker, dat net luchtgevecht doden en golv'oncen aan boord van de b ffi.enwerper heeft veroorzaakt en dat Fish r heeft geprobeerd, de zaak aan de rond te zetten omdat e n gedeelte van de bemanning niet in staat was per para hute de machine te verlaten. Hij draaide op een Noor -noordoostelij~e koers en de i woners van Wijtgaard za en de

13 - 9 brandende machine overvliegen en nel hoogto verliezen, om even later tussen Wij aard en Jeidum in hct-irdlmer Tie,dand. teg n ele grond e smakl-en, ".'cwr de L2.ncaster e~plodeerde. In de duiste nis zakten drie valschermen naar ele giond en elrie para uti~ n maakten een harde landing op de Friese -lei; eerste piloot Fisher, tweede piloot Lewis en radio-telegrafist FjSgt tl.a, Brudell. Ze liepen bij d~ landing vc'wondingen op en moeten doo~ il \Voners van i'feidum zijn opgenomen. D - ver'-londingen voorzover bekend gebroken enen e.d. - beletten hun verdere vlucht voor de Duit, ers, waardoor ze er de voorkeur aan ~aren, zich Drol' te geren. De volgende morgen - ra:rden de drie mannen dan ook gaar:re teerel. Inmiq.dels stortte ee. zesde Lanca tel' neer bij Heemkerk-Castricum. Het W;:LS '..reel' een B. 11 C:. \'lcl de. icu\-rste Vi3,n allemaal: _.. t de iieuw-zeclan ~e Piloot Pilo Of_icer J.T. Newton aa e stuurkolom had de ~achin nog aar vier vlieguren ~e.aakt.het wa Dse35 an Squad:ron, ro. 3 Group; I'LA.Fo BOTI- er COIT'.I'land, g ev-n ten zuidoosten va: Ely. ase rel op Fitchford, De vol enele.orgon -roog, 17 deccmb 1.' 1943, kwam het aglicht pas laat - zelf" 'n de gla loze ocrderij, waarvan men had gevree~d dat HcFarlane's 1anca ter er Q bovenop zou v llen. tem eratuur wa er verre van aangenaam. Ha het mei en \'le el het -'lat lichter l)ui ten. Het klo.armaken van het ontbijt in ae kel..1.ken was geen genoegen geweest, want h t keukenve- ster was er met kozijn en al uitge. lagen. In het groeiende morgenlicht zag de boe'in iet' rechtop tegen de heg staan - iets oorzichtigs. Ze keek iets scherper en zei op ongeloric'q toon: "Sjoch dêr nou is - dêr stiet us kokensinster rjucht op en del tsjin1e haoch oan!" Ja, het leok er wel op, maar het was het ni t. Het was het perqpex cockpit Rk van de ontplofte Lancaster, dat daar vrijwel onbeschadigd togen de heg stond... De wc'land n,varen bezaaid,jet vrrak"'tukken van het toestel, dat c mpleet aan kleine snippers scheen te zijn gescheurd. Ook lagen er ~onderden taafbrandbom en - el verderop laeen overblijfselen va_ bemanningsleden. Alles met elkaar schenen er vier lijken te zijn. De Duitsers

14 id ntificeerden de stoffelijke overschotten, die gru 1, elijk verminkt 1traren, als FjLt JI'Ic Farla e, de Canadese piloot; ae ~ngclse sergoants J.E. Clarke (boordwerktuigkundige); L.D. Wilson (navigator) TI E.Z. Jordan (luchtsc~ tter). Meer dan anderhalve maand later werd in de Langesloot nog een toffelijk overschot gevonden. Het wa de ~ngelso SerFe nt Francis R. \eetall, McF~rlaners bomrichter. In totaal vijf doden - wéér de vraag~ zoudcm ae res terende tv/ec man het ondanks all s to~h nog hebb n overleefd? Ju, na 34 jaar, w t n ;E het antwoord: V-Willie had acht man aan boord en drie van hen, één Flyin r Officer en twee Sergeants, zijn n g steeds vermist. De verschrikkelijke kracht van de on ploffing had ook hen tot atomen herleid.. e twee crashe~ bij Lemmer hadden 15 mensenleven' geëist - er "ras niemand levend uitge Ol en. Bij Sonnega vond men de af 'chm ol'jk toegetakeld lijken van Go don Ro.tcliffe en zijn hele b8marmi..g. Ook hier geen ove levend n. Tot grote verontw~~xdi5in~ vo.n de bevolking liet men de lijken van de voor onse vrijheid gevo.llen vlieger' 48 ~ur in d mo dor liggen. Dat ging op bevel van Him Ier, die oen decreet had uitgevaardigd waarin ~erd gezag do.t geo.ll'eerde vlieger. ordinaire moordenaars wo.r n, niet meer tot de mensen ko den worden gerek nd n dus ook niet voor en m~n~wa~rdige behandeling in aanmerking kwamen. De Rcichsf"hr8r S. S 0' misschien Fel do li"ees t gevreesde n::m in DUitslo.nd, bewees hierme dat de Duitsers sp edig geneigd zijn een recent verl den te vergeten, b. het terreur ombardement op Rotterd(~ door de L ~t{affe, het bombardement van dicz lfde Luftwaffe op en Helder cen paar uur nado.t ons land in de eidagen van 1940 z~ch aan de Duitsers had moeten overgeven, de bombardementen op Londen, Covontry, Var chnu en Belgrado. E als allereerste begin het bombardement op Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog - uitgevoerd door Dui~s vliegers... De ho.ndelwij~e met de bij Sonnega offigekomen,vliocers deed de bevolking de ho.at tegen 'e Duitsers nog meer stijgen.

15 Hetzelfde gebeurt tussen Wijtgaard en Weidum; er worden die morgen_vijf lijken gevonden en op last van de Duitsers moesten ze blijven liggen. De stofeelijke overschotten worden gelndentificeerd als zijnde van de Canadese Warrant OfficerFirst Class James Stuart BriegeIl navigator; de Engelse Flight Sergeant Thomas Walker Pragnell, bomrichter; Sergeant Raymond Hughes 1 de Engélse boordwerktuigkundige; de Australische schutter ijarrant Officer Raymond K nn~tl <::'aunders. H t laatste. lachtoffer ie de Canade~e arrant Officer Second Herbert Albert ~~rnerl eveneen een boordschutter. ~a twee dagen worden e lijken weggehaald. Men zou veronderstellen dat ze een lantste ustplaats zouden vinden te Virdum, waar reed~ ee~ ~ngelse piloot, William Robert Fisher, tweede pilo t van een d ar neergekomen \lellington, is begraren. Dit gebeurt niet: de oden van DS831 l'ior en 'egraven te Huizurn. Nog een sterk sta ltje: de ij Wijtgaard/Weidt verongelukte DS831 van Leaside Squadron was sle hts vier nummers lager dan de bij HeeE1skerk/Castric LIJ. veronge 1 kte DS835 van No. 115 Squadron. Beide machine, ge 'ouwd bij Armstrong-Whit'iorth in Baginton n uit erust met Bristol Hercule stermotoren, kulnen 0_ cezelfde dag zijn gereed e~ornen. Ze stortten ook neer op dezelfde dag. De 16e december 1943 was een zwarte dag voor e Engelse en Amerikaanse lueht achten geweest. Alleen al op Friese bodem waren 27 Amerik ne en 28 Engelsen, Canadezen cn Australiärs ~esneuveld. De R.A.F.-nacJtaanval op Berlijn WQS geen overweldigend.ueces. De leider van de raid, Ving Com ander George Leonard Cheshire, een V2.11 I;nGelands beroemste vliegers, deed zijn best het bombardement zo goed mogelijc te doen slagen, maar het weer speelde hem parten.' 6.A.F.-bo menwerpers keerden niet terug. Vier hiervan vielen in FrieslQnd, de andere twee, die in ons land neerstortten, beland en in Noord ;{ollcmd. VQm,rege het beroerd slechte Heer verongelukten er nog twaalf Lancasters bij hun terugkeer in Engeland, waardoor het totale verliespercentage 1 lom tot 6.9% veel te hoog.

16 - 12 Het betrekking tot de bij ihjtgaard/vjeid eergestorte Lanca~ter gaan we nog even na hoe de bem~nning in een dergelijke bommenwerper was geplaatst: d0 b mrichter hele.aal voor in de rompneus, de piloot en de boord 'vrerktuigl un ige naast elkaar in de cocl-epit. AC_lter ce cockpit had de navigator zijn compartiment en -lak daarachter was de laate val de radio-teie rafist. Een eind verderop, halverfege Je ro.p, zat de rid enboven~ chutter in zijn "mid-l..1pper tlirret" en hele aal aclter e staartvl~ {en bevond zich de staartkoepel Let daarin le st artschutter. De Lalcauter had een enorm lang 1)ommenruiJ en in feite zaten de vi jf e ~rstgenoemde bemannin sleden bovenop ele.omladl g. :/anneer die ontplofte werd meestal zeer weini o of niets van deze vijf man teruggevon en. Ook ~e t{ce overi e e. a ingsleden ove~l efue, et mee tal n'et, doch -an hun stoffelijke overschott n bleef in de m e 'te gevalle wel ieta over. De verliezen aan ancaster waren procentueel het laagst, doch de emanning had niet zoveel _ ns er levend uit te komen. De bemanningen waren bijzonder op de Lancasters gesteld, hoewel ze bekeridsto el als ",ijzonde_ lui ru htige mach'ne". De "La,c" had rima vliegeigens'}a_pen, was zeer solide ge ouwd en h d de reputatie? zijn 'emannin v ilie thuis te rengen. Hoe bram me eruit in ge ral van nooe,? De staart"'ch t ter kon regel~echt uit zij staartkoepel ontsn p_en. Ook kon ffi doo~ de geopende t o&angsdeur in de z'jwand va de "omp naar uiten. Een ander noodluik tevond zich in de bodem van do rompneus. Ei rol.' lieten de meeste bemanningsleden zich vallen. oor een noodlandin~ op zee waren t we noodluik n bovenin de romp aange racht, tenvi jl e--. een het coc1-cpi tdak kon 'derden geopend. In het gelal 1:lijtgaard/'eidum deed zich het ver chijnsel voor dat b ide piloten en de radio-telegrafist konden springen. Hoe kwam het, dat e bomrichter, v66r in de romp en het dicht~t bij het noodluik, er niet levend ui tk\1am? De boordvlerktuigkundige \.,ras eveneens in de coc..~pi t - Hi.'.arOJ. k'la _áj er niet ui t en de pilotell Hel'; De radiotelegrafist moest ei.:;n grotere afstan afleggen naar het noodluik dan de navi ator, die er

17 VEEFOKBEDRIJF G.fOPMA ENZn Fopma's Reed 1 Tel als het om béter fok en gebruiksvee gaat weet U de weg wel te vinden. FOPMA'S VEE STELT U TEVREE VOOR ALLE * VERZEKERINGEN * FINANCIERINGEN * HYPOTHEKEN assurantie adviesburo dr. b. hornstrasingel 4 bergum-fr. - postbus 56 Vrijblijvend advies verkrijgbaar bij: D. VISSER, TJISSEMA 7, WIJTGAARD Tel.: 's-avonds overdag I b.v. I i i

18 voetk/achten?? Maak direct een afspraak! Altijd gratis voet- en schoenadvies Voet- en schoenverzorging SCHAAFSMA Buorren 32 - tel: 1518., vloerbedekking Hoe had u het gehad wil,len hebben? WOL, KATOEN, NYLON of VINYL Vraag vrijblijvend advies. w. JORNA Ook voor: Matrassen, Dekens en Donsdekbedden. Gordijnen, vitrages, tafelkleden. Haedstrjitte 49, Roordahuizum, Tel: GA EENS KIJKEN OF VHAGEN BIJ c. Roekstra Buorren 22 - Wijtgaard, MOGELIJK DAT HET U EEN REIS NAAR DE STAD BESPAART NIET ALLEEN VER F EN BE H A N G HEBBEN WIJ MAAR OOK NOG 0 ROG I ST E RIJ.

19 - 1:3 veel vlugger bij kon zljn. Toch kwam de navigator er niet meer uit en de wireless operator wèl. Verder is het duidelijk, dat Fisher tot het laatst toe de machine in bedwang heeft gehouden om de anderen gelegenheid tot springen te geven. Hijzelf kon er toen ook nog op tijd uitkomen - als laatste man. Hoe kon dit allemaal? Er is maar één antwoord: Major Heinz Schnaufer heeft zijn 40e slachtoffer een zodanjge vuur..,toot meeé.,:egeven dat Briegel, Pragnell, Hughe~, Saunders en Turner meteen dood waren of zodanig gekwetst, dat ze niet meer konden sijringen. 30 J-lancasters cingen --erloren bi.j een aanval, die slechts middelmatig dlaac e en waarvan het weer terecht de schuld kreeg. Het meest tragisch is het verlies van 12 Lancasters, die na de gevaarlijke tocht nog in Eneeland moesten,rerongelukken. Beseffen -\,'e nog, 1Nat al deze Amerikanefi, Engelsen, Iieuw-Zeeianders, Australi~rs en Canadezen oor on~ hetben gedaan en welke ontstellende risico's zij daarbij liepen? Ma'or Heinz Schnaufer overle fde de oorlog met 121 noergeschoten geallieerde machiles op zijn naa.. Later verongelukte hij, naar ik meen, tijdens een autoongeluk. Op de Vliegbasis Leeuwarden a hij de Staffelkapit~n van de 12e Staffel van U.J.G. 1. Hij stond bekend als een correct officier. Overigens moeiten aanzien van Veinrich Himnler's bo,engenoemde decreet '\lorden gezegd 1 dat vele Lufhraffe-mensen er even veront~aardigd over waren als wij en het decreet meermalen saboteerdeno Hier eindigt onze geschiedenis van de "z",rarte c~ag", mi 34 jaar geleden. De meeste bijzonderheden hiervan zijn de chrijver uit eigen onder~oek bekend. De overige werden hem verstrekt door Ats Jeeninga die ontbrekende namen wist te achterhalen. Gaarne dank ik deze vriend voor zijn aandeel. Tevens gaat mijn dank uit naar twee andere vrienden: Gasse Hoekstra uit Wijtg~ardj die mij tot het schrijven van dit artikel inspireerde en bovendien inlichtingen verstrekte, alsmede Wiete H. de Vries uit Wolvega, die nadere bijz6nderheden wist te

20 - 14 verstrekien omtrent het neerschiete" van atc iiie's Lancaster. Zonder de hulp van dit drietal. ele, iverse bijzonesrheden achterwege moeten blijven. Tenslotte dient te worden opge! erkt dat de namen van de roiste Britse b manningsleden de cilrijver bekend zijn. Volgens een goede traditie worden namen van vermi_tenalleen genoemd al daartoe een drinbe de aanleid'ng te~ aat. De schrijver leeft gemeend, zich aan die traditie te moeten hou en. c cem,er 1977 Nachrift: Jan J. 7a, der Veer Elah,li~e Hier ij wil ik Jan v.d. r nogmaals bed nk82":' -:ocr zijn "pontane hulp. 1at de v~rdere levensloop - n de Duit e nachtjager-pilo t ~hna fer betreft, ka~ ik vertellen dat deze inderdaad de 0 rlog 1 eeft verleefd, naar in het 'Qar î950 bij en auto- ngelwc in Frankrijk.is omgekolen. 'lacht n er lezers v n "H0t Haven-Pypke" geintere 'eerd z' jn in mee van dergelijke ex'halen, Q n ka _ ik deze van harte t boek aanbevelen over de "Lu toorl 'boven Zuiè-West Friesland ", ook gese_reven doer de heer Jan v.cl. Veer eil lhaar an v rig jaar e t'tieede dl.".lk is yer c eneno N.B. Zie foto's elders in dit lad. Red. ~IEDEDELING ZITTIlTG 'I1\.LTSCR. leric l rer In overleg met ~e Par. Carita In~telling is be'loten: dat, met i,gang van 1978, de zitt'ng van de Maa~schappelijk HerkDter, ai de eerste a nd~.ga ond van de..0. nd, te be~iniicon. De redan is dat er zee~ weinig gebruik van wordt cema kt. Het schijnt dat er weirig Maatsc: appelijke problem n in ons dorp zijl. Dit in tegenstelling met de stad waar de aatschappelijke Dien tverlening het werk eigenlijk niet aankan. Daartij ka! nog dat door het Min. van C.R.M. een vacaturestop is af e

21 - -I', _,./ kondigt, zodat uitbreiding of vervang'idg van het team Maatschapp. Verk(st)ers niet mogelijk is. In feite verandert er niets, Wijtgaard blijft onder de zorg van de f12a,tschappelijke Dienstverlening 1eeu-v'arden gevestigd in de Harlingerstraat 15, tel ; o~en; 8.3~ en uur. MaandagavoDds v~n uur. Caritas Vijtgaard. P.S. Deze mededeling kon wegen plaa,tsgebrek niet J.e I' op ~eno~e~ worded in het januari-nummer. Red. VAN Hovember? st., Iaarten. \Je hoorden ze zingc.=:n, aar zagen nog niets. Tot op het 1~at0t de optocht er aan ki'lam, het ging or. naijr hût ::.aaltje.. Het.ra", :ceuze be~ dacl!t, een optoett en.s lang 1_8 deur. De kinderen waren tevreden, want eer~t een beker voor wat drinken en toen af~a hten wat er alle aal was en uit 'das tot ielers tevredenheid. En het mooiste van de ~vond zal VOOr de jeqg leiders geweest zijn, maar ook voor de 6') plussgi's, I,'cmt elie werden ooj:~ niet vergeten. Waarvoor h~rtelijke dank aan de leiders VdD ele jeugd. Ook hartelijk dank voor het ooie kerststukje, het staat nog steeds op het ka tje. Decembor kwam in ~i ht e natuurlijk Sinterklaas waar altijd zo n~ar uitgezien wordt. En ja, daar kwam ~interkl~as fier op zijn p~ard Wijtg~~rd binnen, voorop het orgel, met veel muziek. Het Z~.12.rte Pic Lon en veel ui t(181en d2,t het een lust was; z waren nog niet moe van het lopen over de daken, w2nt ze huppelden en sprongen dat het een lust was. 12.ter in december no,ar ele 800:3 in \Iirdum. st. ~Hcolaas was te moe om te komen, maar niet getreurd, want de pakjes lagen al te wachteno Sint Nicolaas had ons niet vergeten, want er was voor igdereen een pakje. Op 23 dgcceber hadden we kerstbrood-maaltijd, alles weer in de puntjes verzorgd. Het voorlezen van mevr.v.d.

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Daarna is het weer. Crash Wellington R1397, 25 juli 1941

Daarna is het weer. Crash Wellington R1397, 25 juli 1941 Daarna is het weer donker Crash Wellington R1397, 25 juli 1941 Serie: Ontmoeting Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Douwe Drijver en Alexander Tuinhout Redactie: Hans Groeneweg Vormgeving: Richard Bos 2015.

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

DORST IN DE OORLOGSJAREN.

DORST IN DE OORLOGSJAREN. DORST IN DE OORLOGSJAREN. De aanwezigheid van vliegveld Gilze-Rijen heeft voor de bewoners van Dorst de hele oorlog door steeds grote ongemakken en vele gevaren opgeleverd. Praktisch de hele oorlog waren

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

WERKBOEK. Lest we Forget

WERKBOEK. Lest we Forget 1 WERKBOEK Lest we Forget 2 Lest we Forget Dit is een uitgave van de stichting Aircraft Recovery Groep 1940-1945 Contact: Secretaris Stichting A.R.G. 1940-1945, Dorpsstraat 204H, 1566 AT Assendelft. Website:

Nadere informatie

Na het uitspreken van de vragen om vergeving zingen wij telkens allen samen:

Na het uitspreken van de vragen om vergeving zingen wij telkens allen samen: Z AT E R D A G 2 2 j a n u a r i 2 0 11 E N G A G E M E N T S V I E R I N G L a a t m i j e e n st e r z i j n V O R ME L IN G E N S I N T- MIC H IE L K U U R N E OPENINGSLIED Mensen onderweg, ze gaan

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Luistervaardigheid - 1

Luistervaardigheid - 1 bijlage - 4.1 Luistervaardigheid - 1 In het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 1 Wat is volgens

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond spelling 25 thema 7 les 2 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. Je leert hoe je woorden schrijft met d aan het eind die klinkt als t. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen 18 juli Vakantieoefeningen Bijbelhoekje: een bijbeltekst leren. Kies uit: in de hemel - op aarde - waar je schat is, daar zal ook je hart zijn - dieven In de Bijbel vinden wij in Matteüs 6: 19-21 woorden

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem A Bridge too Far is een film over de meest tragische blunder van de Tweede Wereldoorlog en vertelt heel precies over een groot plan. Dat plan kostte meer Geallieerden

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

S TA R T D I E N S T

S TA R T D I E N S T Je leven delen S TA R T D I E N S T thema: Je leven delen zondag 11 september 2016 10.00 uur De Graankorrel Protestantse gemeente s-graveland-ankeveen-kortenhoef Startzondag 2016 Binnenkomst in de kerkzaal

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

49e seizoen 24e jaargang 4e editie

49e seizoen 24e jaargang 4e editie 49e seizoen 24e jaargang 4e editie MET CARNAVA L GAAT DE JEU Oskaris XIII (K GD VOOROP yan) gaat een gew el di g ca rnaval tegemoet. door zijn Adjudan Hij weet zich ge t Jobeanto met ve steund el er varing

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Per vliegtuig naar droomland

Per vliegtuig naar droomland Per vliegtuig naar droomland J.P.J.H. Clinge Doorenbos bron. Mulder & Zoon, Amsterdam ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001perv01_01/colofon.php 2012 dbnl / erven J.P.J.H.

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell door Heleen van der Sijs en Willem Blonk Solo: Waar is God? door Fleur Dekker Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie