Het wel en wee van de GMC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wel en wee van de GMC"

Transcriptie

1 Het wel en wee van de GMC Uit enkele uittreksels van dhr Lakke, Uitgebreid en aangevuld uit het archief door N.A.Smit Hornstraat AS Groningen 1

2 Overzicht van 75 jaar Groninger Motorboten Club. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 November 1922 nr. 46. Gepubliceerd in de Staatscourant van Vrijdag 1 en Zaterdag 2 December 1922 nr. 235 Overgenomen uit eerdere samenvattingen van dhr Lakke. Aangevuld met afbeeldingen etc, die ik tegen kwam in het archief Over de periode van 8 april 1922 t/m het jaarverslag over Verenigingsjaren lopen van Maart tot Maart. - Het eerste begin is deze brief van de heren J.J.Swaagman Lzn en J.C.G.Bos van 8 April

3 J.J.Swaagman Notulen van de voorlopige bijeenkomst van houders van pleziervaartuigen, gehouden op Maandag 10 April s avonds om half 9 In Hotel Willems, Herestraat te Groningen. (Hier staat nu Mac Donald) 3

4 Ter vergadering waren aanwezig behalve bovengenoemde heren waarvan het initiatief was uitgegaan: De heren: J.C.G.Bos Poelestraat 47 huishoudelijke artikelen, borstel etc L.Hooghoudt Nwe Ebbingestraat 92 likeurstoker J.Mekel Westerkade J.Meijer Kattendiep 30 J.H.Mulder Poelestraat beddenzaak P.Mulder Poelestraat idem Mr.H.E.Oving Heeresingel fabrikant (Scholten) D.E.Schuitema Damsterdiep ZZ levensmiddelen groothandel J.J.Swaagman Preadiniussingel 53 electro technisch Bureau J.Timmer Emmastraat 6 keukens, helpman A.H.B.Ubink Tusschen beide Markten sigarenzaak. Nb Mr Oving was gehuwd met een Scholten De Heer Bos verklaarde zich bereid om de vergadering te leiden, terwijl de Heer Swaagman het secretariaat voorlopig onder zijn hoede zou nemen. Nadat door de vele aanwezigen de wenselijkheid werd bepleit om een club op te richten voor houders van motor pleziervaartuigen, werd besloten deze op te richten en de oprichtingsvergadering te houden op 21 April 1922 s avonds om half 9 in Hotel Willems te Groningen. De Heren Bos en Swaagman verklaarden zich bereid om nog enige liefhebbers, thans niet ter vergadering aanwezig op te roepen, waarna de zeer geanimeerde bijeenkomst door den voorlopige voorzitter werd gesloten. Getekend J.H.Timmer Notulen van de oprichtingsvergadering van de Groninger Motorboten Club Gehouden op Vrijdag 21 April 1922 s avonds half 9 in Hotel Willems te Groningen. Voor deze vergadering waren uitgenodigd behalve de Heeren van de eerste bijeenkomst, de Heeren Kwink, J.Bijmolt, A.L.Gerretsen,S.J.van der Meulen, W.de Jong, R.Mulder, H.Hindriks, P.Reiling, D.van der Wouden, H.Heikens 4

5 Aanwezig waren de Heeren welke teekenden op bijgaande presentielijst die allen verklaarden als lid te zullen toetreden. Als punt 1 stond op de agenda bestuursverkiezing. Besloten werd voorlopig 3 bestuursleden te benoemen, bij meerderheid van stemmen werden verkozen de Heeren Bos, Timmer en Swaagman, welke de benoeming aannamen. Punt 2. Vaststellen reglement werd uitgesteld tot de volgende vergadering. Punt 3. Bespreking bootenhuis. Door de Heer Timmer werd een voorlopig plan van een bootenhuis ontvouwd hetwelk algemene instemming vond, terwijl de heer Mr Oving zich bereid verklaarde nadere inlichtingen in te winnen bij de Provinciale Waterstaat. Punt 4. Noord Willemskanaal, wegens het sluiten van het kanaal op Zondagen wordt besloten dat een schrijven gericht zal worden aan het bestuur van de Kanaal Maatschappij, om te trachten het kanaal weer open te krijgen. Op voorstel van de Heer Timmer werd besloten de Club te noemen Groninger Motorbootclub De Heer Bos deelt mede dat de fa Denes benzine aanbiedt á ƒ 0,225 per liter, besloten wordt hier later op terug te komen. 5

6 6

7 Daarna wordt de contributie vastgesteld als volgt: A. Gewone leden ƒ 5,00 per jaar B. Donateurs ƒ 10,00 per jaar De Heer Timmer vraagt opgave van de grootste lengte en breedte der verschillende booten, dit met het oog op het bootenhuis. De Heer Mekel vraagt of het niet wenschelijk is één reparateur te nemen. Dit denkbeeld vindt echter dadelijk geen instemming. De Heer J.H.Mulder wenscht een schrijven te richten tot de Ver. Watersport te Paterswolde om verbetering van de vaargeul naar het Paterwoldsemeer Besloten word eerst de besturen van verschillende Watersport en andere verenigingen officieel met de oprichting van onze Club in kennis te stellen, tevens om de Koninklijke Goedkeuring op de statuten aan te vragen. Nadat nog door de Heer Heien wordt voorgesteld om op de 2-den Pinksterdag een Clubtocht te houden naar Zuidlaren welk denkbeeld wel instemming vindt en nadat deze de leden opwekte om allen de volgende vergadering te bezoeken, wordt de zeer geanimeerde vergadering door den voorzitter gesloten. Was getekend J.H.Timmer. 12 Juni 1922 Cafe de Pool (Groote Markt, hoek Oude Ebbingestraat waar nu de brillenzaak Greving en Greving zit, al was de ingang van deze straat toendertijd veel smaller.) 14 leden aanwezig. Oving stelt een vlotje ter beschikking voor het botenhuis en de voorzitter stelt een strop met bijbehorende ijzerconstructie disponibel om booten te kunnen lichten Statuten en een huishoudelijk reglement worden geaccepteerd. Mr Oving verzorgt de redactie. Tevens wordt er een clubvlag vastgesteld, verkozen uit 5 ontwerpen 7

8 Dit ontwerp is van Lidy Swaagman, zij zat op de teken academie Tocht naar Zuidlaren, 6 deelnemers. Voor opening van de brug te Waterhuizen is een vergunning nodig, Commissie voor bruggen en vaarwegen benoemd. 15 Juli 1922 Café de Pool, 12 leden aanwezig. Statuten vastgesteld, er zal om Koninklijke goedkeuring worden gevraagd. Er wordt in beginsel besloten, dat er een botenhuis zal worden gebouwd. Geldlening met stukken van ƒ 100,00; 7 Heren tekent reeds in voor 44 stukken. (Mr Oving 20) Vergunning wordt aangevraagd bij Gedeputeerde Staten.Stichtingsreglement voor het botenhuis zal worden samengesteld. 20 Juli toertocht naar het Schildmeer. 11 Augustus 1922 Café de Pool, 10 leden aanwezig. Botenhuis reglement aanvaardt. Huren voor botenhuis worden aan 9 Heren toegezegd, 6 ƒ 50,00, 1 maal 60, 65 en 200 Oving aan liggeld. In totaal worden 120 aandelen verkochten; 5% rente voor de obligaties worden vastgesteld.kopers waren: J.C.G.Bos 10, Mr H.E.Oving 40, G.Mulder 14, D.Schuitema 10, R.Mulder 10,G.van Huizen 4, L.Hoogland 4 J.M.Visser 14, J.Mekel 4, en J.Swaagman Augustus Gondeltocht Bos, Mekel en Mulder in commissie hierover te overleggen met de Hunze en Aegir, Kamminga Noorderhaven na ballotage aangenomen. 8

9 28 Oktober 1922 Café de Pool 10 leden aanwezig. Bouwvergunningen zijn verkregen Inschrijving: van Huizen te Groningen ƒ 10650, -en Barkhuizen ƒ 12000,00. Er wordt gerekend met een kapitaal van ƒ 12000,00 Geraamde huuropbrengst: 4 x ƒ 50,00; 10 x ƒ 60,00; 4 x ,00 en ƒ 200,00 Is totaal ƒ 1300,00. Besloten wordt, dat aan alle leden, die zich verbonden hadden aandelen te nemen deze zouden verdubbelen, zodat dan het aandelen kapitaal is voltekend. Daarna wordt besloten de bouw van het botenhuis te gunnen aan dhr van Huizen. Met toezicht op de bouw wordt belast mr Oving. 9

10 10

11 11

12 15 December 1922 Café de Pool aanwezig 12 leden Nieuwe leden K.H.van Heuvelen en Wigbold Idema. Kennelijk is de bouw al aan de gang!! Extra wordt goedgekeurd het geheel dicht maken van het botenhuis aan de landzijde. ƒ 10, -- wordt disponibel gesteld voor het plaatsen van de z.g.n. Meiboom. Het botenhuis wordt verzekerd voor ƒ 12000,

13 13

14 14

15 15

16 16

17 5 Februari 1923 Café de Pool 15 leden aanwezig De botenhuis plaatsen worden verloot. Totaal 15 plaatsen. Er wordt vastgesteld dat de Provincie ƒ 170,00 moet betalen voor huur van een botenplaats (in de vergunning: VI. wijze van gebruik De provincie houdt zich het recht voor om te allen tijde in het bootenhuis te beschikken over een ruimte voor een boot lang 14,5 m en breed 3,6 m tegen een vergoeding van 10 % s jaars van een naar het in gebruik genomen oppervlak evenredig deel der bouwkosten) Swaagman zal de aanleg van het elektrische licht op zich nemen voorƒ 150,00 inclusief kabelkasten. Besluit voor het maken van een WC worden uitgesteld. Er zal in het botenhuis een reclame vlakte worden verhuurd worden a ƒ 10,00 per jaar per vierkante meter. Insignes zullen verkrijgbaar worden. ANWB geeft 5% korting op benzine, offerte vragen. Landeweer en Wieringa nieuwe leden. 14 April 1923 Café de Pool 19 leden aanwezig. Botenhuis zou nog niet waterdicht zijn. De aandelen worden uitgereikt. Er zal een dreg worden geplaatst. Er zal een tarief aangevraagd worden van het Noord Willemskanaal. We zullen lid worden van de ANWB. Met Aegir en de Hunze is afgesproken, dat iedere club het water voor zijn botenhuis als de zijne beschouwt, zodat de een de ander niet hindert. 11 nieuwe leden zijn aangenomen. Voor een plaats in het botenhuis gaan diegenen voor, die de meeste aandelen hebben. WC en een aantal kastjes zullen gemaakt worden. Er zal geen feestelijke opening worden gehouden, maar een clubtocht op hemelvaartsdag 10 Mei. Voorts op nader te stellen vaar voorwaarden mee te doen aan de gondelvaart in September hetgeen wordt bericht aan de Ver.v.Volksvermaken. Meerdere leden stellen zich beschikbaar om eens een week als controleur voor het botenhuis op te treden. Besloten wordt, dat er in het botenhuis niet meer gerookt mag worden. Mr Oving deelt mee, dat hij in beroep is gegaan bij de belasting, omdat zijn boot te hoog was ingeschat, hij wil eventueel ook anderen bijstaan. Er zal een bord verboden toegang worden geplaatst. 29 Juni 1923 Café de Pool 21 leden aanwezig. Heikens en Mulder commissarissen botenhuis., Zorg voor regeling der ligplaatsen. Mulder, Mekel en Landeweer commissarissen gondelvaart. Gelden zullen belegd worden in de Nutsspaarbank. De voorzitter biedt een vlaggenstok aan., Mr. Oving zal voor de vlag zorgen en dhr Heikens voor de benodigde lijnen. Dhr Meyer zal zorgen voor 17

18 reddingsmateriaal en een verbandkist. Dhr Buttinger heeft het Zuidlaardermeer onderzocht, de West kant is wel te bevaren. Zal dit meer in kaart brengen. 31 Augustus 1923 café de Pool 17 leden aanwezig Vooral over de Gondelvaart. Er zal een praam gehuurd worden, de VVV geeft geld om materiaal aan te schaffen. Op 16 september tocht naar het Paterswoldsemeer. Er zijn ook stenen op het botenhuis gegooid. 12 December 1923 Café de Pool 17 leden aanwezig. Er wordt nagegaan wie aandelen zullen leveren voor de nieuwe leden. In totaal heeft het botenhuis ƒ 12295,09 gekost. Er wordt gesproken over het opbergen van illuminatiematerialen, kennelijk hier ook voor gehuurd. Er word gediscussieerd over de waarde van petroleum als bederfwerend middel voor hout. Besloten wordt een verf- of andere bus op de palen te spijkeren, hierin petroleum, lans de spijker zal dan langzaam petroleum sijpelen in de paal!! (Milieu was nog onbekend!) In beginsel bereid om behendigheids wedstrijd te houden op het Paterswoldsemeer. De kraan in het botenhuis zou thans in orde zijn. 21 Maart 1924 café de Pool 20,leden aanwezig. Er worden 5 aandelen uitgeloot, waarvan 2 andere leden 3 nemen. Er wordt besloten niet een verzekering voor aanvaring van het botenhuis te sluiten, maar enkele palen te plaatsen. De Ver Watersport Paterswoldsemeer heeft een kraan in exploitatie, die kennelijk door GMC leden wordt gebruikt (n.b. boten werden door deze kraan overgezet in het meer, de sluis is van latere tijd) We zullen ƒ 25,00 beschikbaar stellen mits wij geen hinder van roet zullen krijgen. Clubtocht naar Delfzijl besloten. De voorzitter vermaakt 22 klapstoeltjes. Er zal een paal worden gelegd om vuil riool (zie vergadering 2 Juli 1924) niet in het botenhuis te laten komen. 2 Juli 1924, Onze paal (?) Is wederrechtelijk door de studenten van roeivereniging Aegir losgemaakt en weggesleept, Er zal contact worden opgenomen met secr. Aegir. Dhr Meyer moet nog steeds voor een verbandkist zorgen. Er zal geklaagd worden bij Openbare Werken, omdat een haringinzetterij aan het Zuiderdiep zijn vuile water via het riool laat lopen in het verbindingskanaal vlak bij het botenhuis. Besloten wordt tot een 3 daagse tocht naar Grou en Sneek. Vreemdelingen, die een boot in het botenhuis hebben moeten lid worden van de GMC. 18

19 5 Februari 1925 In het botenhuis ladders met haken voor drenkelingen. Omtrent de KNMC wordt besloten dat het voor ons praktisch van geen nut is, hiervan lid te worden. Oving geeft exposé plan sluis Paterswoldsemeer. Kosten ƒ 25000, schuttingen per jaar en maant een ieder tot financiële deelname. De benodigde geldelijke middelen bepalen de doorgang van het plan. Daarna loting voor aandelen te leveren aan nieuwe leden. Abonnement ƒ 10,00 op de Watersport. Men wil voorlichting over benzinemotoren en blikseminslag. Voorstel kinderen van onvermogenden een dagje buiten te brengen. 10 Maart 1925 Café de Pool 18 leden aanwezig. Wimpeltocht naar Friesland, Sneek ter gelegenheid van het Koninklijke bezoek. De Paterswoldse sluis wordt nu gebouwd. Er is nog geen vergunning gegeven voor afrastering landzijde botenhuis. Ook de brug van Waterhuizen geeft nog altijd moeite. De Kascommissie registreert hoge kosten voor de waterleiding. Uitloting aandelen voor nieuwe leden. Openingstocht naar Zuidlaren op 21 Mei, Hemelvaartsdag en Pinkstertocht naar Grouw. Voor de sloot naar het Paterswoldsemeer wordt weer ƒ 25,00) beschikbaar gesteld. Er zal getracht worden een overeenkomst met de Willemsvaart Kanaal Maatschappij over het open stellen van de vaart op Zondag.Er zal niet worden ingegaan om een verbintenis aan te gaan met de Vrijwillige Landstorm. Er zal worden geïnformeerd naar een stukje land op het Zuilaarder- of Paterswoldsemeer op voorstel van dhr Timmer. 7 November 1925 Café de Pool 18 leden aanwezig Sluis die toegang geeft tot toegang tot het Paterswoldsemeer 1 e plan 5,5 x 27 meter, kosten ƒ 30000,00 Daarna plan 20 meter lang en 3,75 meter breed. Benodigd kapitaal ƒ 17000,00 in aandelen van ƒ 250,00 reeds geplaatst ƒ 8000,00 Mr Oving is bereid aandelen GMC in te wisselen tegen sluis aandelen met koers 100. Inkomsten worden geschat op 1000 schepen per jaar á ƒ 0,75 = ƒ 750,00 Uitgaven bediening ƒ 150,00 en onderhoud ƒ 200,00 GMC stelt 32 aandelen beschikbaar, Mr Oving tevreden! Er ligt een Provinciale boot in het botenhuis, er zal een rekest aan Gedeputeerde Staten voor verzoek verwijdering worden gestuurd. Jaarverslag Ledental stationair 35 19

20 Hemelvaartsdag naar Zuidlaren, Zaterdag voor Pinksteren naar Grouw, 3 boten bij slecht weer. Gedeputeerde Staten hebben de boot uit het botenhuis laten halen. Hierdoor zijn er weer meer plaatsen beschikbaar. Grote overstromingen in de grote rivieren, vele clubleden stelden hun boten beschikbaar voor hulp aldaar, hetgeen gelukkig niet nodig was. Er waren genoeg in de buurt. De burgemeester van Groningen betuigt zijn waardering voor de GMC. Twee bestuursafgevaardigden naar feestmaal 40 jarig bestaan de Hunze 12 Maart 1926 Café de Pool 18 leden aanwezig. Groot verlies door ongeluk van de bekende hotelhouder Tjikke Dekker(te Grou.) Timmer blijft voorzitter, 5 aandelen worden uitgeloot. Tochten: 2 e paasdag Drentse Aa, Hemelvaartsdag Zuidlaardermeer, 2 e Pinksterdag Leek, verder 3 dagen Grou, 8 juli Winsum, daarna 3 dagen Hunze feesten, Augustus naar Sneek. In Maart zal de Paterswoldsemeer sluis worden aanbesteed voor ƒ 19500, --. Langs de vaart naar de sluis zal een trekpad worden aangelegd. Jaarverslag , 33 leden Tochten, zie boven. De sluis naar het Paterwoldsemeer is op 1 Maart 1927 opengegaan; voorlopig hebben we een uitstekende verbinding met ons Eldorado. Dhr Oving wordt bedankt voor het vele werk en belangrijke financiële offers. Verder mogen we in de toekomst op Zondag het Willemskanaal bevaren. 4 februari 1927 Café de Pool 18 leden aanwezig. Zijn er 27 of 28 september boten beschikbaar voor een congres voor een tocht naar Paterswolde.? Hiervoor geven zich 14 boten op. In het botenhuis blijft een rook verbod. De sluis zal op 1 Maart 1927 open, officieel 22 Mei met thee in de paalkoepel. Sluis kostte niet ƒ 19500,00 maar ƒ 24000,00. Het bestuur zal een obligatie lening moeten plaatsen. Tarief zal zijn: kano 30 cent; skiff 30 cent; motorboot kleiner dan 10 meter 60 cent en groter 1 gulden. De sluis is s zomers open van uur; s winters van uur. Besloten wordt de kraanwachter Nijdam 5 gulden vergoeding te geven voor het lopen over zijn land. 11 maart 1927 café de Pool 21 leden aanwezig. Netto winst ƒ 960,00 Secretaris bij acclamatie herkoos. 5 aandelen uitgeloot 6 clubtochten vastgesteld, de laatste naar het antropologen congres in Paterswolde. Het botenhuis zal worden geverfd voor ƒ 175,00. Voor het 4 jarig bestaan wordt een goede clubvlag aangeschaft en biedt de voorzitter een vlaggenstok aan. Er zijn clubvlaggetjes met gouden letters!. 20

21 ongedateerde foto, ook onbekend wie, sluisje Paterswoldsemeer 16 februari 1928 café de Pool 16 leden aanwezig. Dank aan Oving voor de sluis en dr. Poelman voor deelname met onze boten aan het antropologen congres. Er is sprake van een wachtkamer in het botenhuis.voorstel wordt 8 tegen 8 verworpen. In plaats hiervan een markies op de steiger. Het bestuur wordt uitgebreid met 4 leden in plaats van 2 op voorstel van Oving.Er zal een propaganda foto worden gemaakt met zoveel mogelijk van het botenhuis.gezien een aanvaring zal de Provinciale opzichter worden gevraagd een paal te plaatsen ter bescherming van het botenhuis. Dr. Poelman vraagt bepalingen om te voorzien in gevallen als er een wrak in het botenhuis bevindt. 21

22 Jaarverslag , 34 leden Belangrijkste gebeurtenis was het openenen van de sluis te Paterswolde op 13 mei Hemelvaartsdag. Een zeer koude dag. Tot stand gebracht. De burgemeesters van Groningen en Haren varen a/b Libelle van dhr Oving plechtstatig als eerste de sluis in. s Middags een receptie door dhr Oving in de Paalkoepel. Op het meer zeil- en motorboot behendigheids wedstrijden. Ter opluistering had de GMC een attractie toegezegd. Het snel voorttrekken door de boot van dhr Reiling van een zwemmer op een plank. Dit laatst was geen benijdenswaardig baantje bij de heersende koude zodat dhr Kuiper en Reiling nog een woord van lof toekomt naar hunne prestatie. Door dhr Feith werden na afloop de prijzen uitgereikt. Door Oving was een diner aangeboden aan genodigden, waarbij ook onze voorzitter in zijn kwaliteit van bestuurslid bevond. De hele zomer hebben wij al kunnen waarderen, het mooie werk door Mr. Oving tot stand gebracht. (Merkwaardig lijkt het of Oving eigenlijk alles zelf deed en ook voor een deel financierde.) Het gehele seizoen slecht weer dus niet veel tochten. 22

23 15 Maart 1928, 22 leden aanwezig. 5 aandelen uitgeloot. 10 % korting verstrekken op liggelden voor het vaarseizoen Het voorstel om tot een bestuurskamer in het botenhuis te komen werd verworpen met 11 tegen 11 stemmen. Wel werd besloten een markies aan te brengen boven de aanlegsteiger. Penningmeester Bos bij acclamatie weer herkozen. Onderzoek om in het botenhuis een beter fietsenstalling in te richten. Dhr Felix zal lezing houden over werking benzinemotoren. Oving: van 1 maart tot 31 december839 vaartuigen, waarvan 559 motorboten. Totale ontvangsten ƒ 547,00, bruto winst ƒ 334,32. Er blijkt geen verplichting te zijn de motorboten van fluiten te voorzien. 24 Mei 1928 in café de Pool, 12 leden aanwezig. Vergadering voornamelijk ter discussie aanvraag van het bestuur der sluis om subsidie ter tegemoetkoming onderhoud kanaalborden sluis tot het meer. ƒ 295,00 -voor onderhoud is te weinig. Er wordt te hard gevaren, vooral door de ondernemer Banner.Er wordt besloten ƒ 100,00 toe te staan op voorwaarde, dat ook andere watersportverenigingen samen ook ƒ 100,00 toekennen. 25 Oktober 1928 in café de Pool. 19 leden aanwezig. Nog altijd zijn er problemen met het varen over het Noord Willemskanaal. (NWK. Jhr Mr Feith, kennelijk iemand van de NWK firma, zegt de watersport te willen bevorden, maar werkt niet mee. Evenzo de Provinciaal Opzichter dhr Taffijn. De GMC vraagt om meerdere snelheid. Er zou een lid in overtreding zijn geweest. Mag het bestuur van de NWK tol heffen? NWK heeft een concessie van 99 jaar Wij blijken een afkoopsom van tol te willen bevorderen. Ook s Zondags een paal neer te leggen wil men vermijden. In het botenhuis mag alleen met toestemming van het bestuur een kastje worden aangebracht, het kastje van dhr Rondeel dat hij heeft geplaatst wil hij voor kostprijs overdragen aan de vereniging en terug huren voor ƒ 2,00 Van de brandkraan is nog altijd het zegel verbroken. Hierover zal met de brandmeester gesproken worden. De clubtochten bieden problemen en laten veel te wensen over. Hoe dit te verbeteren? Ook wordt er steeds gesproken over propaganda om meerdere mensen bij de watersport te betrekken. Ook de clubtochten kunnen hierbij een rol spelen. Het botenhuis is vol, uitbreiding? Jaarverslag brengt vele mooie zomerdagen. De vloot is uitgebreid met 3 boten. Er is een aanvraag ingediend sneller te mogen varen dan 7 km op de Provinciale wateren n.l. 10 km. Een van de leden (dhr Boerhave) heeft een buitenlandse reis 23

24 gemaakt naar Bremen en Hamburg en hiermee voor de eerste maal onze vlag in het buitenland getoond. 22 Mei 1929 Café de Pool 18 leden aanwezig. Motorboot Gideon heeft schade veroorzaakt door een grote ijsschots met geweld tegen het botenhuis aan te laten drijven. Er zullen rechtsmaatregelen genomen worden. NWK heeft weer een vergunning verstrekt tot het bevaren van het kanaal. Max snelheid is 7 km. Schipper Brant is twee dagen per week aanwezig in het botenhuis tegen een vergoeding van ƒ 1,50 per week. Minimaal 1 clubtocht. 5 aandelen uitgeloot. Op 22 april is er een watersport tentoonstelling in Leeuwarden. Het bestuur gaat er heen voor eigen rekening. De voorzitter wordt weerbij acclamatie herkozen. In het vervolg vergaderen bij Willems, de grote zaal van de Pool is niet meer beschikbaar. Wederom reductie liggeld, alleen voor aandeelhouders. 20 December 1929 in Willems 17 leden aanwezig. Besloten wordt een kamertje te timmeren, kosten ƒ 1000,00. Leden zullen aandelen nemen. Onder het kamertje zouden padvinders twee boten kunnen stallen, overeenkomst op proef tegen ƒ 2,00 per m2. Dhr van der Meulen komt zijn verplichtingen niet na, schrijven met bedreiging van rechtsmaatregelen. NWK maatschappij vraagt ƒ 3,50 voor het bevaren tot Assen. Afgelopen seizoen geen enkele clubtocht gehouden. Jaarverslag , 30 leden. Schitterende zomer. Ledental stationair. Een auto tocht naar watersport tentoonstelling Leeuwarden leidde tot een diner in Willems, en het besluit dit ieder jaar te herhalen. Er gaan nogal wat clubtochten niet door wegens gebrek aan deelname. 1 Juli was er Koninklijk bezoek in Groningen, GMC geeft acte het presens door gepavoiseerd ter begroeting aanwezig te zijn.met 14 schepen. Tocht naar Assen, Mepper Lemmer Sneek Leeuwarden en Grouw. 7 Maart 1930 in Willems, aanwezig? Batig saldo ƒ 868,37, vorig jaar ƒ 978,50. In het bestuur Swaagman, Dr. Poelman, W.Idema, J.Timmer, T.L. Kwint en J.H.Mulder. Vertimmering gegund aan aannemer van Duinen voor ƒ 1895,00 Aandelen voor ƒ 500,00 worden niet uitgeloot, 15 nieuwe aandelen a ƒ 100,00 worden geplaatst. Oving wil ƒ 800,00 renteloos voorschieten. Liggelden worden met 10 % verhoogd. Verzekering boten: aanbod NASK en ANWB worden besproken 24

25 Jaarverslag , 39 leden Slecht weer afgelopen zomer. Voor het bevaren van het NWK werd weer 50 guldens meer gevraagd. Mei clubtocht Paterwoldsemeer plus aansluitend diner in Willems. Deelneming aan Hunze Corso in Oktober ter gelegenheid van de lichtweek. Tevreden over de propagandawaarde hiervan. Dhr Ubing had een zinkende stoomboot gemaakt, verder Jillemeijer met een klomp en Bijmolt met een martinitoren en Wedemen met een vuurtoren. Geen clubtochten. De Libelle van Oving zal ligplaats kiezen op het Paterwoldsemeer. Dit is de mooiste en grootste boot. Hij vestigt zich in Haren. Lid Molenaar geeft in januari een filmavond met zelf gemaakte opnamen van tochten naar Paterswoldsemeer en Friesland. 13 Maart 1931 in café de Pool, 16 leden. Bos en Idema beiden herkozen. Gewijzigd Huishoudelijk reglement met kleine wijzigingen aangenomen. Besloten wordt eens per jaar een clubtocht uit te schrijven. Iedereen moet zijn verplichtingen van de club in het NWK nakomen. Er zijn vragen naar de planken rond het botenhuis bij ijs. De padvindersboten zullen waarschijnlijk uit het botenhuis gaan. Er zal in het botenhuis een bankschroef worden aangebracht.. De pers zal een kort verslagje van de clubtochten worden gegeven. 23 Oktober 1931 in Café de Pool, 19 leden. 8 nieuwe leden aangenomen. Vaarsnelheid in het NWK zal gecontroleerd worden door de GMC. Maatregelen tegen brand in het botenhuis. Rookverbod zal streng worden gehandhaafd. Lege benzinebussen opgeborgen! Aanschaf brandblussers door booteigenaren wordt aanbevolen. Sluis Paterswoldsemeer schutte: 362 > 10 m; 540 > 10 m; 110 zeil; 141 roei; 49 skiff en 43 kano s Paal aan de ingang van de sluis is verdwenen. Algemene ledenvergadering met dames? 10 jarig bestaan feestelijk? Jaarverslag , 41 leden. Afgelopen seizoen niet veel beter dan het vorige. Voorzitter J Timmer, Vice vz Dr H.Poelman, secretaris JJ.Swaagman Lzn, vice secr W.P.F.Idema en commissaris J.H.Mulder en T.L Kwint. Condities voor vaarvergunning NWK worden goedgekeurd. Clubtocht naar de Drentse Aa met bezoek aan de bossen in Noordlaren. 25

26 30 Maart 1932 in café de Pool, 23 leden aanwezig. Positief kassaldo ƒ 840,41 terwijl de ontvangsten ƒ 2658, 14 hadden bedragen Timmer en Schuitema gekozen en dan dhr Rondeel. De secretaris treedt af. 10 jarig feest in de Pool, Reilingh, Schuitema en Klaassen vormen de feestcommissie Voorstel Pinkstermaandag naar Delfzijl. Watersportverenigingen Noorden des Lands op initiatief van de ANWB bijeen in Sneek ook de voorzitter en secrataris waren daar aanwezig. Route rondvaart 1932 vastgesteld. Steun voor Zondagopeningen bruggen, ook de ANWB inlichten bij beklag. Kamminga achterstallige contributie, Abonnement Waterkampioen en deze op de leestafel in het botenhuis ter inzage leggen. 5 Juni viering 10 jarig bestaan s Morgens 10 uur, 16 boten bij prachtig weer, enkele gepavoiseerd. De sluis naar het Paterwoldsemeer overspant met seinvlaggen. Hier nog 6 boten er bij uur in het Paviljoen van het Familie hotel uur terugtocht met weinig boten. Van tot aankomst van de leden met dames en introducés in de grote bovenzaal van cafe de Pool. Om 20,30 uur begonnen met het diner in aanwezigheid van 45 personen. Er waren enige versieringen aangebracht. Dhr Swaagman memoreerde de lotgevallen van de afgelopen 10 jaar. Verschillende leden voerden het woord en de feestcommissie zorgde voor een verassing welke vooral een aantal leden van onze club nog lang zal heugen. De heren Beyenga en Idema vulden de gaatjes met enige aardige nummers. Om halftwee s nachts huiswaarts. 16 November 1932 Café de Pool, 20 leden aanwezig. Er is promotie voor het Leekstermeer, ( o.a.vvv) maar is voor de GMC niet interessant omdat sluis en bruggen onoverkomelijk zijn, te meer omdat leden GMC vooral Zondags gebruik maken van hun boot. Dhr Oving geeft inlichtingen over oude plannen voor een kanaal Paterwoldsemeer, Peizermaar, Hoendiep. Door de hoge kosten is hier niets van gekomen. Aangenomen wordt een voorstel dat leden, die tijdelijk geen gebruik maken van hun ligplaats, deze mogen verhuren aan anderen, mits deze lid worden van de GMC. Voorstel om de entree van ƒ 10,00 naar ƒ 5,00 te verlagen wordt door de vergadering afgeraden. Met algemene stemmen en vreugde aanvaard: elk jaar een feestelijke vergadering te houden echter buiten bezwaar van de clubkas. Men wordt opgewekt de tentoonstelling op watersportgebied in de RAI te Amsterdam te bezoeken. Het vlotje is niet meer betrouwbaar, deze zal in betere toestand gebracht worden. Dhr Huisman is erkentelijk voor het huren van een eiland in het Paterwoldsemeer, de secretaris zal trachten dit te bestendigen. 26

27 Jaarverslag , 42 leden Goed weer in dit seizoen gehad. Van het gehuurde eiland Paterwoldsemeer werd veel gebruik gemaakt. Gezellig bij elkaar. De vlag werd op 19 Juni 1932 op het eiland geplant. Dhr Rondeel volgde dhr Kwint op. Het verplaatsen van de kraan is een grote verbetering gebleken. Door propaganda proberen meer leden te krijgen. 15 Maart 1933 in café de Pool, 21 leden aanwezig. Ontvangsten ƒ 2682,00, Uitgaven ƒ 2023,00 Kas ƒ 659,00. Aandelen worden niet uitgeloot met het oog op de onzekere vooruitzichten. Oving stelt zich beschikbaar een voorlopige begroting op te stellen. 24 April rondvaart. Mulder en Schuitema herbenoemd. In het Clublokaal zullen verschillende stukken met betrekking tot verzekering van boten ter lezing worden neergelegd. De secretaris zal de namen doorgeven aan de Maatschappij. In verband met het overlijden van dhr Molenaar geen feestelijke vergadering. Swaagman wordt benoemd tot erelid. Verzocht zal worden aan de NWK maatschappij om onze bijdrage per jaar voor doorvaart te verlagen. Ook zal worden verzocht om de verlaging van sluisgelden bijv door beschikbaar stellen van boekje voor 10 of 12 schuttingen of goedkoper dagretour. Bovenstaande notulen tekenen wel de tijd, waarin op alle wijzen bezuinigingen nodig zijn. We willen echter hopen dat al die voorzorgsmaatregelen niet nodig zijn geweest. 9 Juni 1933 in café de Pool, 13 leden aanwezig. Vice voorzitter Poelman overleed. P Reijingh nieuw bestuurslid. Penningmeester niet aanwezig. Oving licht de voorlopige begroting toe. Zal trachten de kanaalrechten voor het varen NWK beter geregeld te krijgen. Dan komt dhr Bos, penningmeester ter vergadering en leest de gehele begroting voor. Oving en hij worden bedankt voor dit zeer uitvoerige verslag. Enkele leden stellen zich beschikbaar voor het slepen van boten van de zeilvereniging de Twee Provinciën naar het Zuidlaardermeer. Jaarverslag Financiële positie van de GMC nog zeer stevig.1933 een prachtige zomer. Men hoopt dat het eiland aan het Paterwoldsemeer gauw te klein wordt en hoopt op meer leden Hoe meer leden hoe meer kracht van de vereniging kan uitgaan. 26 april leden aanwezig. De crisis doet zich bij onze vereniging voelen door de verkoop van enige boten en het vertrek van enige leden. Voorzichtigheid door de penningmeester i.v.m. de voorlopige begroting. Reijlingh en Bos worden bij acclamatie herkozen. Er worden 5 aandelen uitgeloot. Er zal bij de ANWB geïnformeerd worden omtrent brugopening. Boottocht gepland naar Zuidlaardermeer voor opening van een 27

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 28-03-2009 Leden Artikel 1 1. Leden van de vereniging zijn personen van 18 jaar of ouder die zich schriftelijk hebben aangemeld overeenkomstig artikel 2 van de statuten. 2. Personen

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen!

Varen in Assen. Welkom in het centrum van Assen! Varen in Assen Welkom in het centrum van Assen! Veel boten zijn de laatste jaren de haven van Assen binnengevaren. Geen wonder, de haven ligt in hartje stad. Met op loopafstand een scala aan winkels, restaurants

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee

Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Huishoudelijk reglement van watersportvereniging Flacquee Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Het beheer wordt uitgevoerd

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 11 augustus 1967, nr Nr. 798

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 11 augustus 1967, nr Nr. 798 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 11 augustus 1967, nr. 155. Nr. 798 VERENIGING: Watersportvereniging De Snap te Hardinxveld-Giessendam. Statuten Naam en zetel. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie