Het wel en wee van de GMC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wel en wee van de GMC"

Transcriptie

1 Het wel en wee van de GMC Uit enkele uittreksels van dhr Lakke, Uitgebreid en aangevuld uit het archief door N.A.Smit Hornstraat AS Groningen 1

2 Overzicht van 75 jaar Groninger Motorboten Club. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 November 1922 nr. 46. Gepubliceerd in de Staatscourant van Vrijdag 1 en Zaterdag 2 December 1922 nr. 235 Overgenomen uit eerdere samenvattingen van dhr Lakke. Aangevuld met afbeeldingen etc, die ik tegen kwam in het archief Over de periode van 8 april 1922 t/m het jaarverslag over Verenigingsjaren lopen van Maart tot Maart. - Het eerste begin is deze brief van de heren J.J.Swaagman Lzn en J.C.G.Bos van 8 April

3 J.J.Swaagman Notulen van de voorlopige bijeenkomst van houders van pleziervaartuigen, gehouden op Maandag 10 April s avonds om half 9 In Hotel Willems, Herestraat te Groningen. (Hier staat nu Mac Donald) 3

4 Ter vergadering waren aanwezig behalve bovengenoemde heren waarvan het initiatief was uitgegaan: De heren: J.C.G.Bos Poelestraat 47 huishoudelijke artikelen, borstel etc L.Hooghoudt Nwe Ebbingestraat 92 likeurstoker J.Mekel Westerkade J.Meijer Kattendiep 30 J.H.Mulder Poelestraat beddenzaak P.Mulder Poelestraat idem Mr.H.E.Oving Heeresingel fabrikant (Scholten) D.E.Schuitema Damsterdiep ZZ levensmiddelen groothandel J.J.Swaagman Preadiniussingel 53 electro technisch Bureau J.Timmer Emmastraat 6 keukens, helpman A.H.B.Ubink Tusschen beide Markten sigarenzaak. Nb Mr Oving was gehuwd met een Scholten De Heer Bos verklaarde zich bereid om de vergadering te leiden, terwijl de Heer Swaagman het secretariaat voorlopig onder zijn hoede zou nemen. Nadat door de vele aanwezigen de wenselijkheid werd bepleit om een club op te richten voor houders van motor pleziervaartuigen, werd besloten deze op te richten en de oprichtingsvergadering te houden op 21 April 1922 s avonds om half 9 in Hotel Willems te Groningen. De Heren Bos en Swaagman verklaarden zich bereid om nog enige liefhebbers, thans niet ter vergadering aanwezig op te roepen, waarna de zeer geanimeerde bijeenkomst door den voorlopige voorzitter werd gesloten. Getekend J.H.Timmer Notulen van de oprichtingsvergadering van de Groninger Motorboten Club Gehouden op Vrijdag 21 April 1922 s avonds half 9 in Hotel Willems te Groningen. Voor deze vergadering waren uitgenodigd behalve de Heeren van de eerste bijeenkomst, de Heeren Kwink, J.Bijmolt, A.L.Gerretsen,S.J.van der Meulen, W.de Jong, R.Mulder, H.Hindriks, P.Reiling, D.van der Wouden, H.Heikens 4

5 Aanwezig waren de Heeren welke teekenden op bijgaande presentielijst die allen verklaarden als lid te zullen toetreden. Als punt 1 stond op de agenda bestuursverkiezing. Besloten werd voorlopig 3 bestuursleden te benoemen, bij meerderheid van stemmen werden verkozen de Heeren Bos, Timmer en Swaagman, welke de benoeming aannamen. Punt 2. Vaststellen reglement werd uitgesteld tot de volgende vergadering. Punt 3. Bespreking bootenhuis. Door de Heer Timmer werd een voorlopig plan van een bootenhuis ontvouwd hetwelk algemene instemming vond, terwijl de heer Mr Oving zich bereid verklaarde nadere inlichtingen in te winnen bij de Provinciale Waterstaat. Punt 4. Noord Willemskanaal, wegens het sluiten van het kanaal op Zondagen wordt besloten dat een schrijven gericht zal worden aan het bestuur van de Kanaal Maatschappij, om te trachten het kanaal weer open te krijgen. Op voorstel van de Heer Timmer werd besloten de Club te noemen Groninger Motorbootclub De Heer Bos deelt mede dat de fa Denes benzine aanbiedt á ƒ 0,225 per liter, besloten wordt hier later op terug te komen. 5

6 6

7 Daarna wordt de contributie vastgesteld als volgt: A. Gewone leden ƒ 5,00 per jaar B. Donateurs ƒ 10,00 per jaar De Heer Timmer vraagt opgave van de grootste lengte en breedte der verschillende booten, dit met het oog op het bootenhuis. De Heer Mekel vraagt of het niet wenschelijk is één reparateur te nemen. Dit denkbeeld vindt echter dadelijk geen instemming. De Heer J.H.Mulder wenscht een schrijven te richten tot de Ver. Watersport te Paterswolde om verbetering van de vaargeul naar het Paterwoldsemeer Besloten word eerst de besturen van verschillende Watersport en andere verenigingen officieel met de oprichting van onze Club in kennis te stellen, tevens om de Koninklijke Goedkeuring op de statuten aan te vragen. Nadat nog door de Heer Heien wordt voorgesteld om op de 2-den Pinksterdag een Clubtocht te houden naar Zuidlaren welk denkbeeld wel instemming vindt en nadat deze de leden opwekte om allen de volgende vergadering te bezoeken, wordt de zeer geanimeerde vergadering door den voorzitter gesloten. Was getekend J.H.Timmer. 12 Juni 1922 Cafe de Pool (Groote Markt, hoek Oude Ebbingestraat waar nu de brillenzaak Greving en Greving zit, al was de ingang van deze straat toendertijd veel smaller.) 14 leden aanwezig. Oving stelt een vlotje ter beschikking voor het botenhuis en de voorzitter stelt een strop met bijbehorende ijzerconstructie disponibel om booten te kunnen lichten Statuten en een huishoudelijk reglement worden geaccepteerd. Mr Oving verzorgt de redactie. Tevens wordt er een clubvlag vastgesteld, verkozen uit 5 ontwerpen 7

8 Dit ontwerp is van Lidy Swaagman, zij zat op de teken academie Tocht naar Zuidlaren, 6 deelnemers. Voor opening van de brug te Waterhuizen is een vergunning nodig, Commissie voor bruggen en vaarwegen benoemd. 15 Juli 1922 Café de Pool, 12 leden aanwezig. Statuten vastgesteld, er zal om Koninklijke goedkeuring worden gevraagd. Er wordt in beginsel besloten, dat er een botenhuis zal worden gebouwd. Geldlening met stukken van ƒ 100,00; 7 Heren tekent reeds in voor 44 stukken. (Mr Oving 20) Vergunning wordt aangevraagd bij Gedeputeerde Staten.Stichtingsreglement voor het botenhuis zal worden samengesteld. 20 Juli toertocht naar het Schildmeer. 11 Augustus 1922 Café de Pool, 10 leden aanwezig. Botenhuis reglement aanvaardt. Huren voor botenhuis worden aan 9 Heren toegezegd, 6 ƒ 50,00, 1 maal 60, 65 en 200 Oving aan liggeld. In totaal worden 120 aandelen verkochten; 5% rente voor de obligaties worden vastgesteld.kopers waren: J.C.G.Bos 10, Mr H.E.Oving 40, G.Mulder 14, D.Schuitema 10, R.Mulder 10,G.van Huizen 4, L.Hoogland 4 J.M.Visser 14, J.Mekel 4, en J.Swaagman Augustus Gondeltocht Bos, Mekel en Mulder in commissie hierover te overleggen met de Hunze en Aegir, Kamminga Noorderhaven na ballotage aangenomen. 8

9 28 Oktober 1922 Café de Pool 10 leden aanwezig. Bouwvergunningen zijn verkregen Inschrijving: van Huizen te Groningen ƒ 10650, -en Barkhuizen ƒ 12000,00. Er wordt gerekend met een kapitaal van ƒ 12000,00 Geraamde huuropbrengst: 4 x ƒ 50,00; 10 x ƒ 60,00; 4 x ,00 en ƒ 200,00 Is totaal ƒ 1300,00. Besloten wordt, dat aan alle leden, die zich verbonden hadden aandelen te nemen deze zouden verdubbelen, zodat dan het aandelen kapitaal is voltekend. Daarna wordt besloten de bouw van het botenhuis te gunnen aan dhr van Huizen. Met toezicht op de bouw wordt belast mr Oving. 9

10 10

11 11

12 15 December 1922 Café de Pool aanwezig 12 leden Nieuwe leden K.H.van Heuvelen en Wigbold Idema. Kennelijk is de bouw al aan de gang!! Extra wordt goedgekeurd het geheel dicht maken van het botenhuis aan de landzijde. ƒ 10, -- wordt disponibel gesteld voor het plaatsen van de z.g.n. Meiboom. Het botenhuis wordt verzekerd voor ƒ 12000,

13 13

14 14

15 15

16 16

17 5 Februari 1923 Café de Pool 15 leden aanwezig De botenhuis plaatsen worden verloot. Totaal 15 plaatsen. Er wordt vastgesteld dat de Provincie ƒ 170,00 moet betalen voor huur van een botenplaats (in de vergunning: VI. wijze van gebruik De provincie houdt zich het recht voor om te allen tijde in het bootenhuis te beschikken over een ruimte voor een boot lang 14,5 m en breed 3,6 m tegen een vergoeding van 10 % s jaars van een naar het in gebruik genomen oppervlak evenredig deel der bouwkosten) Swaagman zal de aanleg van het elektrische licht op zich nemen voorƒ 150,00 inclusief kabelkasten. Besluit voor het maken van een WC worden uitgesteld. Er zal in het botenhuis een reclame vlakte worden verhuurd worden a ƒ 10,00 per jaar per vierkante meter. Insignes zullen verkrijgbaar worden. ANWB geeft 5% korting op benzine, offerte vragen. Landeweer en Wieringa nieuwe leden. 14 April 1923 Café de Pool 19 leden aanwezig. Botenhuis zou nog niet waterdicht zijn. De aandelen worden uitgereikt. Er zal een dreg worden geplaatst. Er zal een tarief aangevraagd worden van het Noord Willemskanaal. We zullen lid worden van de ANWB. Met Aegir en de Hunze is afgesproken, dat iedere club het water voor zijn botenhuis als de zijne beschouwt, zodat de een de ander niet hindert. 11 nieuwe leden zijn aangenomen. Voor een plaats in het botenhuis gaan diegenen voor, die de meeste aandelen hebben. WC en een aantal kastjes zullen gemaakt worden. Er zal geen feestelijke opening worden gehouden, maar een clubtocht op hemelvaartsdag 10 Mei. Voorts op nader te stellen vaar voorwaarden mee te doen aan de gondelvaart in September hetgeen wordt bericht aan de Ver.v.Volksvermaken. Meerdere leden stellen zich beschikbaar om eens een week als controleur voor het botenhuis op te treden. Besloten wordt, dat er in het botenhuis niet meer gerookt mag worden. Mr Oving deelt mee, dat hij in beroep is gegaan bij de belasting, omdat zijn boot te hoog was ingeschat, hij wil eventueel ook anderen bijstaan. Er zal een bord verboden toegang worden geplaatst. 29 Juni 1923 Café de Pool 21 leden aanwezig. Heikens en Mulder commissarissen botenhuis., Zorg voor regeling der ligplaatsen. Mulder, Mekel en Landeweer commissarissen gondelvaart. Gelden zullen belegd worden in de Nutsspaarbank. De voorzitter biedt een vlaggenstok aan., Mr. Oving zal voor de vlag zorgen en dhr Heikens voor de benodigde lijnen. Dhr Meyer zal zorgen voor 17

18 reddingsmateriaal en een verbandkist. Dhr Buttinger heeft het Zuidlaardermeer onderzocht, de West kant is wel te bevaren. Zal dit meer in kaart brengen. 31 Augustus 1923 café de Pool 17 leden aanwezig Vooral over de Gondelvaart. Er zal een praam gehuurd worden, de VVV geeft geld om materiaal aan te schaffen. Op 16 september tocht naar het Paterswoldsemeer. Er zijn ook stenen op het botenhuis gegooid. 12 December 1923 Café de Pool 17 leden aanwezig. Er wordt nagegaan wie aandelen zullen leveren voor de nieuwe leden. In totaal heeft het botenhuis ƒ 12295,09 gekost. Er wordt gesproken over het opbergen van illuminatiematerialen, kennelijk hier ook voor gehuurd. Er word gediscussieerd over de waarde van petroleum als bederfwerend middel voor hout. Besloten wordt een verf- of andere bus op de palen te spijkeren, hierin petroleum, lans de spijker zal dan langzaam petroleum sijpelen in de paal!! (Milieu was nog onbekend!) In beginsel bereid om behendigheids wedstrijd te houden op het Paterswoldsemeer. De kraan in het botenhuis zou thans in orde zijn. 21 Maart 1924 café de Pool 20,leden aanwezig. Er worden 5 aandelen uitgeloot, waarvan 2 andere leden 3 nemen. Er wordt besloten niet een verzekering voor aanvaring van het botenhuis te sluiten, maar enkele palen te plaatsen. De Ver Watersport Paterswoldsemeer heeft een kraan in exploitatie, die kennelijk door GMC leden wordt gebruikt (n.b. boten werden door deze kraan overgezet in het meer, de sluis is van latere tijd) We zullen ƒ 25,00 beschikbaar stellen mits wij geen hinder van roet zullen krijgen. Clubtocht naar Delfzijl besloten. De voorzitter vermaakt 22 klapstoeltjes. Er zal een paal worden gelegd om vuil riool (zie vergadering 2 Juli 1924) niet in het botenhuis te laten komen. 2 Juli 1924, Onze paal (?) Is wederrechtelijk door de studenten van roeivereniging Aegir losgemaakt en weggesleept, Er zal contact worden opgenomen met secr. Aegir. Dhr Meyer moet nog steeds voor een verbandkist zorgen. Er zal geklaagd worden bij Openbare Werken, omdat een haringinzetterij aan het Zuiderdiep zijn vuile water via het riool laat lopen in het verbindingskanaal vlak bij het botenhuis. Besloten wordt tot een 3 daagse tocht naar Grou en Sneek. Vreemdelingen, die een boot in het botenhuis hebben moeten lid worden van de GMC. 18

19 5 Februari 1925 In het botenhuis ladders met haken voor drenkelingen. Omtrent de KNMC wordt besloten dat het voor ons praktisch van geen nut is, hiervan lid te worden. Oving geeft exposé plan sluis Paterswoldsemeer. Kosten ƒ 25000, schuttingen per jaar en maant een ieder tot financiële deelname. De benodigde geldelijke middelen bepalen de doorgang van het plan. Daarna loting voor aandelen te leveren aan nieuwe leden. Abonnement ƒ 10,00 op de Watersport. Men wil voorlichting over benzinemotoren en blikseminslag. Voorstel kinderen van onvermogenden een dagje buiten te brengen. 10 Maart 1925 Café de Pool 18 leden aanwezig. Wimpeltocht naar Friesland, Sneek ter gelegenheid van het Koninklijke bezoek. De Paterswoldse sluis wordt nu gebouwd. Er is nog geen vergunning gegeven voor afrastering landzijde botenhuis. Ook de brug van Waterhuizen geeft nog altijd moeite. De Kascommissie registreert hoge kosten voor de waterleiding. Uitloting aandelen voor nieuwe leden. Openingstocht naar Zuidlaren op 21 Mei, Hemelvaartsdag en Pinkstertocht naar Grouw. Voor de sloot naar het Paterswoldsemeer wordt weer ƒ 25,00) beschikbaar gesteld. Er zal getracht worden een overeenkomst met de Willemsvaart Kanaal Maatschappij over het open stellen van de vaart op Zondag.Er zal niet worden ingegaan om een verbintenis aan te gaan met de Vrijwillige Landstorm. Er zal worden geïnformeerd naar een stukje land op het Zuilaarder- of Paterswoldsemeer op voorstel van dhr Timmer. 7 November 1925 Café de Pool 18 leden aanwezig Sluis die toegang geeft tot toegang tot het Paterswoldsemeer 1 e plan 5,5 x 27 meter, kosten ƒ 30000,00 Daarna plan 20 meter lang en 3,75 meter breed. Benodigd kapitaal ƒ 17000,00 in aandelen van ƒ 250,00 reeds geplaatst ƒ 8000,00 Mr Oving is bereid aandelen GMC in te wisselen tegen sluis aandelen met koers 100. Inkomsten worden geschat op 1000 schepen per jaar á ƒ 0,75 = ƒ 750,00 Uitgaven bediening ƒ 150,00 en onderhoud ƒ 200,00 GMC stelt 32 aandelen beschikbaar, Mr Oving tevreden! Er ligt een Provinciale boot in het botenhuis, er zal een rekest aan Gedeputeerde Staten voor verzoek verwijdering worden gestuurd. Jaarverslag Ledental stationair 35 19

20 Hemelvaartsdag naar Zuidlaren, Zaterdag voor Pinksteren naar Grouw, 3 boten bij slecht weer. Gedeputeerde Staten hebben de boot uit het botenhuis laten halen. Hierdoor zijn er weer meer plaatsen beschikbaar. Grote overstromingen in de grote rivieren, vele clubleden stelden hun boten beschikbaar voor hulp aldaar, hetgeen gelukkig niet nodig was. Er waren genoeg in de buurt. De burgemeester van Groningen betuigt zijn waardering voor de GMC. Twee bestuursafgevaardigden naar feestmaal 40 jarig bestaan de Hunze 12 Maart 1926 Café de Pool 18 leden aanwezig. Groot verlies door ongeluk van de bekende hotelhouder Tjikke Dekker(te Grou.) Timmer blijft voorzitter, 5 aandelen worden uitgeloot. Tochten: 2 e paasdag Drentse Aa, Hemelvaartsdag Zuidlaardermeer, 2 e Pinksterdag Leek, verder 3 dagen Grou, 8 juli Winsum, daarna 3 dagen Hunze feesten, Augustus naar Sneek. In Maart zal de Paterswoldsemeer sluis worden aanbesteed voor ƒ 19500, --. Langs de vaart naar de sluis zal een trekpad worden aangelegd. Jaarverslag , 33 leden Tochten, zie boven. De sluis naar het Paterwoldsemeer is op 1 Maart 1927 opengegaan; voorlopig hebben we een uitstekende verbinding met ons Eldorado. Dhr Oving wordt bedankt voor het vele werk en belangrijke financiële offers. Verder mogen we in de toekomst op Zondag het Willemskanaal bevaren. 4 februari 1927 Café de Pool 18 leden aanwezig. Zijn er 27 of 28 september boten beschikbaar voor een congres voor een tocht naar Paterswolde.? Hiervoor geven zich 14 boten op. In het botenhuis blijft een rook verbod. De sluis zal op 1 Maart 1927 open, officieel 22 Mei met thee in de paalkoepel. Sluis kostte niet ƒ 19500,00 maar ƒ 24000,00. Het bestuur zal een obligatie lening moeten plaatsen. Tarief zal zijn: kano 30 cent; skiff 30 cent; motorboot kleiner dan 10 meter 60 cent en groter 1 gulden. De sluis is s zomers open van uur; s winters van uur. Besloten wordt de kraanwachter Nijdam 5 gulden vergoeding te geven voor het lopen over zijn land. 11 maart 1927 café de Pool 21 leden aanwezig. Netto winst ƒ 960,00 Secretaris bij acclamatie herkoos. 5 aandelen uitgeloot 6 clubtochten vastgesteld, de laatste naar het antropologen congres in Paterswolde. Het botenhuis zal worden geverfd voor ƒ 175,00. Voor het 4 jarig bestaan wordt een goede clubvlag aangeschaft en biedt de voorzitter een vlaggenstok aan. Er zijn clubvlaggetjes met gouden letters!. 20

21 ongedateerde foto, ook onbekend wie, sluisje Paterswoldsemeer 16 februari 1928 café de Pool 16 leden aanwezig. Dank aan Oving voor de sluis en dr. Poelman voor deelname met onze boten aan het antropologen congres. Er is sprake van een wachtkamer in het botenhuis.voorstel wordt 8 tegen 8 verworpen. In plaats hiervan een markies op de steiger. Het bestuur wordt uitgebreid met 4 leden in plaats van 2 op voorstel van Oving.Er zal een propaganda foto worden gemaakt met zoveel mogelijk van het botenhuis.gezien een aanvaring zal de Provinciale opzichter worden gevraagd een paal te plaatsen ter bescherming van het botenhuis. Dr. Poelman vraagt bepalingen om te voorzien in gevallen als er een wrak in het botenhuis bevindt. 21

22 Jaarverslag , 34 leden Belangrijkste gebeurtenis was het openenen van de sluis te Paterswolde op 13 mei Hemelvaartsdag. Een zeer koude dag. Tot stand gebracht. De burgemeesters van Groningen en Haren varen a/b Libelle van dhr Oving plechtstatig als eerste de sluis in. s Middags een receptie door dhr Oving in de Paalkoepel. Op het meer zeil- en motorboot behendigheids wedstrijden. Ter opluistering had de GMC een attractie toegezegd. Het snel voorttrekken door de boot van dhr Reiling van een zwemmer op een plank. Dit laatst was geen benijdenswaardig baantje bij de heersende koude zodat dhr Kuiper en Reiling nog een woord van lof toekomt naar hunne prestatie. Door dhr Feith werden na afloop de prijzen uitgereikt. Door Oving was een diner aangeboden aan genodigden, waarbij ook onze voorzitter in zijn kwaliteit van bestuurslid bevond. De hele zomer hebben wij al kunnen waarderen, het mooie werk door Mr. Oving tot stand gebracht. (Merkwaardig lijkt het of Oving eigenlijk alles zelf deed en ook voor een deel financierde.) Het gehele seizoen slecht weer dus niet veel tochten. 22

23 15 Maart 1928, 22 leden aanwezig. 5 aandelen uitgeloot. 10 % korting verstrekken op liggelden voor het vaarseizoen Het voorstel om tot een bestuurskamer in het botenhuis te komen werd verworpen met 11 tegen 11 stemmen. Wel werd besloten een markies aan te brengen boven de aanlegsteiger. Penningmeester Bos bij acclamatie weer herkozen. Onderzoek om in het botenhuis een beter fietsenstalling in te richten. Dhr Felix zal lezing houden over werking benzinemotoren. Oving: van 1 maart tot 31 december839 vaartuigen, waarvan 559 motorboten. Totale ontvangsten ƒ 547,00, bruto winst ƒ 334,32. Er blijkt geen verplichting te zijn de motorboten van fluiten te voorzien. 24 Mei 1928 in café de Pool, 12 leden aanwezig. Vergadering voornamelijk ter discussie aanvraag van het bestuur der sluis om subsidie ter tegemoetkoming onderhoud kanaalborden sluis tot het meer. ƒ 295,00 -voor onderhoud is te weinig. Er wordt te hard gevaren, vooral door de ondernemer Banner.Er wordt besloten ƒ 100,00 toe te staan op voorwaarde, dat ook andere watersportverenigingen samen ook ƒ 100,00 toekennen. 25 Oktober 1928 in café de Pool. 19 leden aanwezig. Nog altijd zijn er problemen met het varen over het Noord Willemskanaal. (NWK. Jhr Mr Feith, kennelijk iemand van de NWK firma, zegt de watersport te willen bevorden, maar werkt niet mee. Evenzo de Provinciaal Opzichter dhr Taffijn. De GMC vraagt om meerdere snelheid. Er zou een lid in overtreding zijn geweest. Mag het bestuur van de NWK tol heffen? NWK heeft een concessie van 99 jaar Wij blijken een afkoopsom van tol te willen bevorderen. Ook s Zondags een paal neer te leggen wil men vermijden. In het botenhuis mag alleen met toestemming van het bestuur een kastje worden aangebracht, het kastje van dhr Rondeel dat hij heeft geplaatst wil hij voor kostprijs overdragen aan de vereniging en terug huren voor ƒ 2,00 Van de brandkraan is nog altijd het zegel verbroken. Hierover zal met de brandmeester gesproken worden. De clubtochten bieden problemen en laten veel te wensen over. Hoe dit te verbeteren? Ook wordt er steeds gesproken over propaganda om meerdere mensen bij de watersport te betrekken. Ook de clubtochten kunnen hierbij een rol spelen. Het botenhuis is vol, uitbreiding? Jaarverslag brengt vele mooie zomerdagen. De vloot is uitgebreid met 3 boten. Er is een aanvraag ingediend sneller te mogen varen dan 7 km op de Provinciale wateren n.l. 10 km. Een van de leden (dhr Boerhave) heeft een buitenlandse reis 23

24 gemaakt naar Bremen en Hamburg en hiermee voor de eerste maal onze vlag in het buitenland getoond. 22 Mei 1929 Café de Pool 18 leden aanwezig. Motorboot Gideon heeft schade veroorzaakt door een grote ijsschots met geweld tegen het botenhuis aan te laten drijven. Er zullen rechtsmaatregelen genomen worden. NWK heeft weer een vergunning verstrekt tot het bevaren van het kanaal. Max snelheid is 7 km. Schipper Brant is twee dagen per week aanwezig in het botenhuis tegen een vergoeding van ƒ 1,50 per week. Minimaal 1 clubtocht. 5 aandelen uitgeloot. Op 22 april is er een watersport tentoonstelling in Leeuwarden. Het bestuur gaat er heen voor eigen rekening. De voorzitter wordt weerbij acclamatie herkozen. In het vervolg vergaderen bij Willems, de grote zaal van de Pool is niet meer beschikbaar. Wederom reductie liggeld, alleen voor aandeelhouders. 20 December 1929 in Willems 17 leden aanwezig. Besloten wordt een kamertje te timmeren, kosten ƒ 1000,00. Leden zullen aandelen nemen. Onder het kamertje zouden padvinders twee boten kunnen stallen, overeenkomst op proef tegen ƒ 2,00 per m2. Dhr van der Meulen komt zijn verplichtingen niet na, schrijven met bedreiging van rechtsmaatregelen. NWK maatschappij vraagt ƒ 3,50 voor het bevaren tot Assen. Afgelopen seizoen geen enkele clubtocht gehouden. Jaarverslag , 30 leden. Schitterende zomer. Ledental stationair. Een auto tocht naar watersport tentoonstelling Leeuwarden leidde tot een diner in Willems, en het besluit dit ieder jaar te herhalen. Er gaan nogal wat clubtochten niet door wegens gebrek aan deelname. 1 Juli was er Koninklijk bezoek in Groningen, GMC geeft acte het presens door gepavoiseerd ter begroeting aanwezig te zijn.met 14 schepen. Tocht naar Assen, Mepper Lemmer Sneek Leeuwarden en Grouw. 7 Maart 1930 in Willems, aanwezig? Batig saldo ƒ 868,37, vorig jaar ƒ 978,50. In het bestuur Swaagman, Dr. Poelman, W.Idema, J.Timmer, T.L. Kwint en J.H.Mulder. Vertimmering gegund aan aannemer van Duinen voor ƒ 1895,00 Aandelen voor ƒ 500,00 worden niet uitgeloot, 15 nieuwe aandelen a ƒ 100,00 worden geplaatst. Oving wil ƒ 800,00 renteloos voorschieten. Liggelden worden met 10 % verhoogd. Verzekering boten: aanbod NASK en ANWB worden besproken 24

25 Jaarverslag , 39 leden Slecht weer afgelopen zomer. Voor het bevaren van het NWK werd weer 50 guldens meer gevraagd. Mei clubtocht Paterwoldsemeer plus aansluitend diner in Willems. Deelneming aan Hunze Corso in Oktober ter gelegenheid van de lichtweek. Tevreden over de propagandawaarde hiervan. Dhr Ubing had een zinkende stoomboot gemaakt, verder Jillemeijer met een klomp en Bijmolt met een martinitoren en Wedemen met een vuurtoren. Geen clubtochten. De Libelle van Oving zal ligplaats kiezen op het Paterwoldsemeer. Dit is de mooiste en grootste boot. Hij vestigt zich in Haren. Lid Molenaar geeft in januari een filmavond met zelf gemaakte opnamen van tochten naar Paterswoldsemeer en Friesland. 13 Maart 1931 in café de Pool, 16 leden. Bos en Idema beiden herkozen. Gewijzigd Huishoudelijk reglement met kleine wijzigingen aangenomen. Besloten wordt eens per jaar een clubtocht uit te schrijven. Iedereen moet zijn verplichtingen van de club in het NWK nakomen. Er zijn vragen naar de planken rond het botenhuis bij ijs. De padvindersboten zullen waarschijnlijk uit het botenhuis gaan. Er zal in het botenhuis een bankschroef worden aangebracht.. De pers zal een kort verslagje van de clubtochten worden gegeven. 23 Oktober 1931 in Café de Pool, 19 leden. 8 nieuwe leden aangenomen. Vaarsnelheid in het NWK zal gecontroleerd worden door de GMC. Maatregelen tegen brand in het botenhuis. Rookverbod zal streng worden gehandhaafd. Lege benzinebussen opgeborgen! Aanschaf brandblussers door booteigenaren wordt aanbevolen. Sluis Paterswoldsemeer schutte: 362 > 10 m; 540 > 10 m; 110 zeil; 141 roei; 49 skiff en 43 kano s Paal aan de ingang van de sluis is verdwenen. Algemene ledenvergadering met dames? 10 jarig bestaan feestelijk? Jaarverslag , 41 leden. Afgelopen seizoen niet veel beter dan het vorige. Voorzitter J Timmer, Vice vz Dr H.Poelman, secretaris JJ.Swaagman Lzn, vice secr W.P.F.Idema en commissaris J.H.Mulder en T.L Kwint. Condities voor vaarvergunning NWK worden goedgekeurd. Clubtocht naar de Drentse Aa met bezoek aan de bossen in Noordlaren. 25

26 30 Maart 1932 in café de Pool, 23 leden aanwezig. Positief kassaldo ƒ 840,41 terwijl de ontvangsten ƒ 2658, 14 hadden bedragen Timmer en Schuitema gekozen en dan dhr Rondeel. De secretaris treedt af. 10 jarig feest in de Pool, Reilingh, Schuitema en Klaassen vormen de feestcommissie Voorstel Pinkstermaandag naar Delfzijl. Watersportverenigingen Noorden des Lands op initiatief van de ANWB bijeen in Sneek ook de voorzitter en secrataris waren daar aanwezig. Route rondvaart 1932 vastgesteld. Steun voor Zondagopeningen bruggen, ook de ANWB inlichten bij beklag. Kamminga achterstallige contributie, Abonnement Waterkampioen en deze op de leestafel in het botenhuis ter inzage leggen. 5 Juni viering 10 jarig bestaan s Morgens 10 uur, 16 boten bij prachtig weer, enkele gepavoiseerd. De sluis naar het Paterwoldsemeer overspant met seinvlaggen. Hier nog 6 boten er bij uur in het Paviljoen van het Familie hotel uur terugtocht met weinig boten. Van tot aankomst van de leden met dames en introducés in de grote bovenzaal van cafe de Pool. Om 20,30 uur begonnen met het diner in aanwezigheid van 45 personen. Er waren enige versieringen aangebracht. Dhr Swaagman memoreerde de lotgevallen van de afgelopen 10 jaar. Verschillende leden voerden het woord en de feestcommissie zorgde voor een verassing welke vooral een aantal leden van onze club nog lang zal heugen. De heren Beyenga en Idema vulden de gaatjes met enige aardige nummers. Om halftwee s nachts huiswaarts. 16 November 1932 Café de Pool, 20 leden aanwezig. Er is promotie voor het Leekstermeer, ( o.a.vvv) maar is voor de GMC niet interessant omdat sluis en bruggen onoverkomelijk zijn, te meer omdat leden GMC vooral Zondags gebruik maken van hun boot. Dhr Oving geeft inlichtingen over oude plannen voor een kanaal Paterwoldsemeer, Peizermaar, Hoendiep. Door de hoge kosten is hier niets van gekomen. Aangenomen wordt een voorstel dat leden, die tijdelijk geen gebruik maken van hun ligplaats, deze mogen verhuren aan anderen, mits deze lid worden van de GMC. Voorstel om de entree van ƒ 10,00 naar ƒ 5,00 te verlagen wordt door de vergadering afgeraden. Met algemene stemmen en vreugde aanvaard: elk jaar een feestelijke vergadering te houden echter buiten bezwaar van de clubkas. Men wordt opgewekt de tentoonstelling op watersportgebied in de RAI te Amsterdam te bezoeken. Het vlotje is niet meer betrouwbaar, deze zal in betere toestand gebracht worden. Dhr Huisman is erkentelijk voor het huren van een eiland in het Paterwoldsemeer, de secretaris zal trachten dit te bestendigen. 26

27 Jaarverslag , 42 leden Goed weer in dit seizoen gehad. Van het gehuurde eiland Paterwoldsemeer werd veel gebruik gemaakt. Gezellig bij elkaar. De vlag werd op 19 Juni 1932 op het eiland geplant. Dhr Rondeel volgde dhr Kwint op. Het verplaatsen van de kraan is een grote verbetering gebleken. Door propaganda proberen meer leden te krijgen. 15 Maart 1933 in café de Pool, 21 leden aanwezig. Ontvangsten ƒ 2682,00, Uitgaven ƒ 2023,00 Kas ƒ 659,00. Aandelen worden niet uitgeloot met het oog op de onzekere vooruitzichten. Oving stelt zich beschikbaar een voorlopige begroting op te stellen. 24 April rondvaart. Mulder en Schuitema herbenoemd. In het Clublokaal zullen verschillende stukken met betrekking tot verzekering van boten ter lezing worden neergelegd. De secretaris zal de namen doorgeven aan de Maatschappij. In verband met het overlijden van dhr Molenaar geen feestelijke vergadering. Swaagman wordt benoemd tot erelid. Verzocht zal worden aan de NWK maatschappij om onze bijdrage per jaar voor doorvaart te verlagen. Ook zal worden verzocht om de verlaging van sluisgelden bijv door beschikbaar stellen van boekje voor 10 of 12 schuttingen of goedkoper dagretour. Bovenstaande notulen tekenen wel de tijd, waarin op alle wijzen bezuinigingen nodig zijn. We willen echter hopen dat al die voorzorgsmaatregelen niet nodig zijn geweest. 9 Juni 1933 in café de Pool, 13 leden aanwezig. Vice voorzitter Poelman overleed. P Reijingh nieuw bestuurslid. Penningmeester niet aanwezig. Oving licht de voorlopige begroting toe. Zal trachten de kanaalrechten voor het varen NWK beter geregeld te krijgen. Dan komt dhr Bos, penningmeester ter vergadering en leest de gehele begroting voor. Oving en hij worden bedankt voor dit zeer uitvoerige verslag. Enkele leden stellen zich beschikbaar voor het slepen van boten van de zeilvereniging de Twee Provinciën naar het Zuidlaardermeer. Jaarverslag Financiële positie van de GMC nog zeer stevig.1933 een prachtige zomer. Men hoopt dat het eiland aan het Paterwoldsemeer gauw te klein wordt en hoopt op meer leden Hoe meer leden hoe meer kracht van de vereniging kan uitgaan. 26 april leden aanwezig. De crisis doet zich bij onze vereniging voelen door de verkoop van enige boten en het vertrek van enige leden. Voorzichtigheid door de penningmeester i.v.m. de voorlopige begroting. Reijlingh en Bos worden bij acclamatie herkozen. Er worden 5 aandelen uitgeloot. Er zal bij de ANWB geïnformeerd worden omtrent brugopening. Boottocht gepland naar Zuidlaardermeer voor opening van een 27

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005

IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005 IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005 1880 - Nova Zembla - 2005 1 NovaZembla JUB boek 1 18-02-2005, 08:19 125 jaar IJSCLUB NOVA ZEMBLA is te danken aan vrijwilligers, sponsors en leden Omslag ontwerp:

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 191 INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 VERENIGINGSEVENEMENTEN 5 De bemanningsbank Sluisbezoek, verslag van onze jongste verslaggever REISVERSLAGEN 8 Met de Witte

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie