e n e rg i e p restati ece rt f cããt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e n e rg i e p restati ece rt f cããt"

Transcriptie

1 e n e rg i e p restati ece rt f cããt L Het berekende energieverbruik is een lnsdtatting van de energiezuinigheld van het appartement. Op de sdraal wordt het energieverbruik van het appartement vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie. 355 V I zeer energlezuinig lbç energlekosæn energiedeskundige Ik verklaar dat alle gegeræns op dit certiffcaat overeenstemmen met de werkelijkheid. datuml handtekening: Dlt certiflcaat is geldig tot en met 4 januari 2019 i _l pagrnalvatr4pagrna's

2 e n erg i e p restati ece rtifi ca at ceéifi caatnumrner O0OO0d 2-9 straat postnummer 8470 gemeente Gistel Detail van het energieverlies zeer laag aag gemiddeld hoog zeer hoog energieverlies langs muren, daken, vloeren, vensters en deuren energieverlies via de verwarmingsinstallatie Impact op het milieu laag hoog zeer hoog Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen? 1, Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie. 2. Vervang de elekrische verwarmingsinstallatie. 3, Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is. Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te verminderen. Alleen als de woniirg voldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: Premies en fiscale aftrek Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen, Meer gedetailleerde lnformatie daarover vindt u op www. energiesparen, be

3 e n e rg iep restati ece rtifi ca at certifi caatnummer O O gemeente Gistel nummer 5 bus 1 Beschrijving van het gebouw en de installaties bouwjaar 2OO7 bouwjaar verwarmingsinstallatie aantal appaftementen beschermd volume bruikbare vloeroppervlakte 0 24L ms 86 m2 karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik* kwh Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie 1, Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie. De vloer van uw woning is niet of onvoldoende getsoleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende constructie, Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 Wm2K. Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie 2. Maatregel: Veruang de elekrische verwarmingsinstallatie. Uw woning wordt elektrisch verwarmd. Bij de opwekking en het transpoft van elektriciteit gaat veel energie verloren, Een energiezuinig alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel, Plaats de verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume. Aanbevelingen voor san ta r warm water Aanbevelingen voor koeling 3, Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is. In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op overuerhitting in de zomer groot, Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting in de zomer te vermijden. (*) Het karakteristieke jaarfijke primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermísche isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw, Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardktimaat en een standaardgebruik, Het primaire energieverbruik druk uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verhruikt wordt door de gebouwinstallaties, Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5, Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 600/o). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker ìs er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.

4 j.j energ ieprestatiecertificaat Bosûlumrner A47O gemeente Gistel

5 e ne rg i e p restati ece rtif ca at Het berekende energleverbruik ls een nsdratting van de energiezuinlgheld van het appartement. Op de sdlaal wordt het energieverbruik van het appartement vergeleken met het energ everbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie. v 352 m 250 3$ 3õ0 t s0 6m nlet energiezuin g hoge energlekosten energiedeskundige Ik verklaar dat alle gegevens op d t certificaat overeenstemmen met de werkelijkheid. datum: d19 handtekening: Dit ceftificaat ls geldlg tot en met paginalvan4pagirra's

6 en e rg ie p restati ece rtifi caat bus 2 hoog zeer hoog energieverlies via de verwarmingsinstallatie Impact op het milieu zeer laag laag hoog zeer hoog Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te verminderen. Alleen als de woning voldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www,energiesparen.be. Premies en fiscale aftrek Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrljgen, Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op www, energiesparen. be

7 en e rg i e p restati ece rtifi ca at ceftificaatnummer A47O gemeente Gistel nummer 5 bus 2 Beschrijving van het gebouw en de installaties bouwjaar 2OO7 bourarjaar verwarmingsinstallatie 0 aantal appartementen beschermd volume 230 ms bruikbare vloeroppervlakte 82 mz karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik* 28,864 kwh Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie 1, Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie. De vloer van uw woning is niet of onvoldoende geïsoleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie, Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende constructie. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 [m2k. Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie 2, Maatregel : Verva ng de elektrische verwarmi ngsinstal latie, Uw woning wordt elektrisch verwarmd. Bij de opwekking en het transport van elektriciteit gaat veel energie verloren. Een energiezuinig alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel. Plaats de verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume, Aanbevelingen voor san ta r warm water Aanbevelingen voor koeling 3, Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is, In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting in de zomer te vermijden. (*) Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel, Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw, Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruik wordt door de gebouwinstaltaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1, Voor elektriciteit is die factor 2,5, Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transpoft (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.

8 eértffiruâtnummer ü straat HoogstrEat postixilmrner æ7o gemeente G stel

9 1BB Het berel nde energieverbruik is een insdratüng van de energiezuinigheid van het appaftement. Op de sdraal wordt het energianerbrulk van het appartement vergeleken met het energieverbru k van alle bestaande gebouwen met woonfunct e. v 188 energiedeskundige Ik ve tlaar dat alle gegevens op d t cert flcaat o/ereenstemmen met de werkelijkfreid. datum: handtekening: 4januari 2019 pagrn lvair4pa9itra's

10 e n erg i e p restati ecertifica at ceft ifi caatnummer straat postnummer 8470 gemeente Gistel bus 102 Detail van het energieverlies zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog energieverlies langs muren, daken, vloeren, vensters en deuren energieverlies via de verwarmingsinstallatie Impact op het milieu zeer laag aag gemiddeld hoog zeer hoog CO 2-emissie Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen? 1. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie, 2. Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie. Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te verminderen, Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: Premies en f scale aftrek Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op www. energiesparen. be

11 e!'l e rg i ep restati ece rtifi ca at certifi c atnummer straat postnummer 8470 gemeente cistel nummer 5 bus 102 Beschrijving van het gebouw en de installaties bouv{aar. 2OO7 bouwjaar verwarmingsinstallatie 0 aantal appaftementen beschermd volume 238 me bruikbare vloeroppervlakte 85 m2 karakteristiek jaa rlijks primai r energieverbruik* ls.999 kwh Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie 1. Maatregel: Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie. De vloer van uw woning is niet of onvoldoende getsoleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen isolatie aanwezig is of plaats extra isolatje. Dat kan aan de onderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende constructie. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 W/m2K. Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie 2, Maatregel: Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie, Uw woning wordt elektrisch verwarmd. Bij de opwekking en het transport van elektriciteit gaat veel energie verloren. Een energiezuinig alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel. Plaats de verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume. Aanbevelingen voor san ta r warm water Aanbevelingen voor koeling (*) Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiete brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel, Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw, Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. BÍj elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.

12 " energ ieprestatiecertificaat eeft ifi caatnummer lloogstraat A47O gerneente Gistel

13 e n e rg i e p restatiece rt f ca at t r46 Het berekende energieverbruik is een insdratting van de energ ezuinighe d van het appartement. Op de sdraal wordt het energieverbruik van het appartement vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctle. v 146 I zeer energiezulnig lage energtekosten I energiedeskundige Ik verklaar dat alle gegevens op dit êertificaat overeenstemmen met de werkelijkheid. datum: (H-ot-2009 handtekening: Dit ceêificaat is geldig tot en met +ianuãñâoigl l paginñ1van4pðgina's

14 ene rg ie p restati ecertifi ca at certifi caatnurnmer straat postnummer 8470 gemeente Gistel Detail van het energieverlies aag hoog energieverlies langs muren, daken, vloeren, vensters en deuren energieverlies via de verwarmingsi nstallatie Impact op het milieu laag hoog lë: Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen? 1, Vervang de elektrische venivarmingsinstallatie. Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te vérminderen. Alleen als de woning voldoende gelsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, ls het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten, Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: www,energiesparen,be, Premies en fiscale aftrek Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op

15 en erg i e p restati ece rtifi caat ceft ificaatnummer straat postnummer 8470 gemeente Gistel nummer 5 bus 202 Beschrijving van het gebouw en de installaties bouwjaar bouwjaa r verwarm in gsi nstal latie aantal appadementen beschermd volume bruikbare vloeroppervlakte m 85 m2 karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik* kwh,'; Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie 'i,,j ''tl Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie 1. Maatregel; Veruang de elektrische verwarmingsinstallatie. Uw woning wordt elektrisch verwarmd. Bij de opwekking en het transport van elektriciteit gaat veel energie verloren. Een energiezuinig alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel. Plaats de verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume. Aanbevelingen voor san ta r warm water Aanbevelingen voor koeling (*) Het karakteri$ieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveetheìd primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) dìe gedurende een jaar nodig is voor de venvarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel, Het wordt berekend op basis van de eìgenschappen (compactheid, thermísche isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw, Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het prlmaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekenìng gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.

16 energ ieprestatiecert certifi caatnummer straat Gistel

17 24r Het berekende energleverbruik ls een lnsdrattng van de energiezuinlgheid van het appartement. Op de sdraal wordt het energieverbruik van het appartement vergeleken met het energleverbrulk van alle bestaande gebouwen met woonfunctie. v 24L energiedeskundige Ik verklaar dat alle gegevens op dit cerüficaat overeenstemmen met de werkelijkheld. dah m: handtekening: Dlt certificaat is geldig tot en met

18 e n e rg i e p restati ece rtifi ca at certifi caatnummer straat postnummer 8470 gemeente Gistel bus 301 Detail van het energieverlies zeer laag aag gemiddeld hoog zeer hoog energieverlies langs muren, daken, vloeren, vensters en deuren energieverlies via de verwarmingsinstallatie Impact op het milieu zeer laag aag gemiddeld hoog zeer hoog Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te verminderen. Alleen als de woning voldoende getsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: Premies en fiscale aftrek Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen, Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op

19 en erg iep restatiece rtifica at ceft ifi caatnummer straat postnummer A47O gemeente Gistel nummer 5 bus 301 Beschrijving van het gebouw en de installaties bouwjaar 2007 bouwjaar verwarmingsinstallatie 0 aantal appaftementen beschermd volume bruikbare vloeroppervlakte 247 mz 86 m2 karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik* kwh Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie 1, Maatregel: Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie, Uw woning wordt elektrisch verwarmd. Bij de opwekking en het transport van elektriciteit gaat veel energie verloren. Een energiezuinig alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel, Plaats de verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume. Aanbevelingen voor sanitair warm water Aanbevelingen voor koeling 2. Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is. In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting in de zomer te vermijden, (*) Het karakeristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de venrvarming, de productie vên warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel, Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de lnstallaties van een gebouw, Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklìmaat en een standaardgebruìk. Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossíele brandstoffen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1, Voor elektriciteit is die factor 2,5, Bij elekriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij hettransport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas,

20 en erg i ep restati ece rtifi ca at ceft ifi caatnummer O O straat postnummer A47O gemeente Gistel bus 301

21 254 Het berekende energieverbruik is een insdratüng van de energ ezuinlgheid van het appartement. Op de sdraal wordt het energleverbrulk van het appartement veeeleken met het energlwerbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunct e. v 254 energiedeskundige Ik veddaar dat alle gege\rens op dit cert ficaat overeenstemmen met de werkelijkheid, datum: O4-01-2q 9 handtekening: Dit certificaat is geldig tot en met + an"a. totrì pðqinalvan4pag na's

22 e n e rg i ep restati ece rtifi ca at 8470 gemeente Gistel -? bus 303 Detail van het energieverlies zeer laag laag energieverlies langs muren, daken, vloeren, vensters en deuren energieverlies via de verwarmingsinstallatie Impact op het milieu zeer laag laag hoog zeer hoog Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te verminderen. Alleen als de woning voldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: Premies en fiscale aftrek Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen, Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op www,energiesparen.be

23 e n erg i e p restati ece rtifica at ceft ificaatnummer straat postnummer 8470 gemeente Gistel bus 303 Beschrijving van het gebouw en de installaties bouwjaar 2OO7 bouwjaar verwarmin gsinstallatie aantal appartementen beschermd volume bruikbare vloeropperulakte m3 70 m2 karakeristiek jaarlijks primair energieverbruik* 17,763 kwh Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie 1, Maatregel: Vervang de elektrische ven rarmingsinstallatie, Uw woning wordt elektrisch verwarmd, Bij de opwekking en het transport van elektriciteit gaat veel energie verloren, Een energiezuinig alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel, Plaats de verwarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume. Aanbevelingen voor sanitair warm water Aanbevelingen voor koeling (*) Het karakeristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiete brandstoffen zoals aardgas, stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de venruarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel, Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdíchtheid) en de installaties van een gebouw. BÍj de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruik wordt door de gebouwinstallaties. Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt níet alleen rekening gehouden met de energie die verbruíkt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en bij het transport (ongeveer 600/o). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas.

24 en e rg i e p restati ece rtificaat ceft ifi caatnummer str.aat postnummer 8470 gemeente Gistel bus 303

25 e n e rg i e p restati ece rtlf ca at Het berekende energleverbruik is een insdratting van de energiezuinigheid røn het appartement. Op de sdraal wordt het energieverbruik van het appartement vergeleken met het energieverbrulk van alle beslaande gebouwen met woonfunctie. 3L7 V I zeer energiezulntg lage energiekosten I energiedeskundige Ik verklaar dat alle gegevens op d t cerdficaat overeenstemmen met de werkelijklreid. datum: handtekenlng: Dit ceftificaat ls geldlg tot en met pag na1vatr4trag nð's

26 en e rg i ep restati ecertifi caat certifi caatnummer straat postnummer A47O gemeente Gistel bus 304 Detail van het energieverlies zeer laag laag hoog zeer hoog energieverlies langs muren, daken, vloeren, vensters en deuren energieverlies via de verwarmingsinstallatie Impact op het milieu zeer laag laag hoog zeer hoog CO 2-emissie Wat kunt u doen om het energieverbruik te verminderen? 1. Isoleer de buitenmuren. 2, Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie. 3. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is. Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te verminderen. Alleen als de woning voldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling n te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: Premies en f scale aftrek Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen, Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op be

27 en e rg i e p restati ece rtifi ca at ceft ificaatnummer straat postnummer 8470 gemeente Gistel nummer 5 bus 3()4 Beschrijving van het gebouw en de installaties bouwjaar 2OO7 bouwjaar verwarmingsinstallatie 0 aantal appaftementen beschermd volume 254 ms bruikbare vloeroppervlakte 88 m2 karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik* kwh Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie 1, Maatregel: Isoleer de buitenmuren. De buitenmuren van uw woning zijn niet of matig geisoleerd. Isoleer de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie bij voorkeur aan de buitenzijde van de dragende constructie. Vermijd onderbrekingen van de isolatie zodat er geen condensatie kan ontstaan. Aanbevelingen voor de verbetering van de installatie 2. Maatregel: Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie. Uw woning wordt elektrisch verwarmd. Bij de opwekking en het transport van elektriciteit gaat veel energie verloren. Een energiezuinig alternatief is een centraal verwarmingssysteem met hoogrendementsketel en bij voorkeur een condenserende ketel, Plaats de venaiarmingsketel bij voorkeur binnen het beschermde volume. Aanbevelingen voor san ta r warm water Aanbevelingen voor koeling 3, Maatregel: Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is. In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot, Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters aan de zuid-, oost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting in de zomer te vermijden, (*) Het karakteristieke jaarlijke primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie (energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgae stookolie, steenkool) die gedurende een jaar nodig is voor de verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt uitgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen verbruik wordt door de gebouwinstallaties, Voor aardgas en stookolie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat b'rj de productie en bij het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool of aardgas,

28 certifi cåatnummer O0OOO01-9 straat postnummer 8470 gemeente Gistel

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestemming type appartement softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2 ): 191 Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20090615-0000209416-00000001-5 straat Trumelet Faberstraat nummer 9 bus 3 postnummer 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

energiedeskundige Dit certificaat is geldig tot en met 8juni 2020 land België

energiedeskundige Dit certificaat is geldig tot en met 8juni 2020 land België S. 1 S IS bestemming appaitement type - softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement. Op de schaal

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

Ideaal als investering in appartementen, door klein gebouw en enige eigenaar.

Ideaal als investering in appartementen, door klein gebouw en enige eigenaar. TE KOOP Te koop: Gebouw - Edegem (TK-15-385) EPC: 248,00kWh/m² Geen overstromingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Opbrengsteigendom op een toplocatie te Edegem. Dit relatief klein gebouw, bestaande

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint Lenaartseweg nummer 38C bus 01 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 377 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kortrijksesteenweg nummer 132 bus 0103 bestemming appartement type - bouwjaar 2001 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hoogboomsteenweg nummer 2 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 704 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doornikserijksweg nummer 381 bus bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Donklaan nummer 188B bus 1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 430 De

Nadere informatie

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

156 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Celestijnenlaan 9 bus 31 3001 gemeente Leuven bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 156 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Woning te koop. Oude Zonhoverweg 64-3600 Genk

Woning te koop. Oude Zonhoverweg 64-3600 Genk Woning te koop Oude Zonhoverweg 64-3600 Genk Woning te koop Oude Zonhoverweg 64-3600 Genk Ik verkoop een instapklare eengezinswoning gelegen in het populaire gehucht Boxbergheide. Eveneens ook op wandel

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ringlaan nummer 64 bus 5 bestemming appartement type - bouwjaar 2003 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 188 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie bestemming type appartement bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m^jaar): 220 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Herentalsebaan nummer 596 bus 1VRe bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 279

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Tillostraat nummer 7 bus 10 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 418 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kipdorp nummer 61 bus 206 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 281 De energiescore

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Everselkiezel nummer 75 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1987 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 376 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Schuttersvest nummer 69 bus bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 568 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kattestraat nummer 80B bus 8 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 160

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kammenstraat nummer 78 bus 3deV bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 444

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Marktstraat nummer 62 bus bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1146 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 24 bus 4 bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 133

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ranonkelstraat nummer 4 bus 0401 bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Jozef Van Elewijck 107A bus 5 1853 gemeente Grimbergen bestemming appartement type - bouwjaar 1988 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 321 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Boomsesteenweg_WI nummer 397 bus 4 bestemming appartement type - softwareversie 9.18.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 316 De energiescore

Nadere informatie

200 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

200 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Schietboom 5 bus 12 3600 gemeente Genk bestemming appartement type - bouwar 1992 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 200 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

368 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

368 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I laan 319 bus 0802 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwjaar 1996 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 368 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Riemsterweg nummer 6A bus *2 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 606 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Walstraat nummer 40 bus 3 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²ar): 81 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Jeneverbeslaan nummer 21 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1906 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mechelbaan nummer 116 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Driftweg 55 bus IV 20 8420 gemeente De Haan bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 321 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Terboekt nummer 64A bus BU01 bestemming appartement type - bouwjaar 1979 softwareversie 9.14.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 514 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat de Merodelaan nummer 70 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 461 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

359 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

359 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I Laan 58 bus 601 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 359 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vissersstraat nummer 68 bus 3 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 299 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Tuinwijk nummer 27 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Keizerstraat nummer 7 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 1982 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 297 De

Nadere informatie

438 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

438 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Trumelet Faber 3 bus W3 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 438 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Kloosterstraat nummer 3F bus bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 392 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 15 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 88

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dynastielaan nummer 48 bus 7 bestemming appartement type - bouwjaar 1977 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 435

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 2 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 353 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

194 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 bus 103 8420 gemeente De Haan bestemming appartement type - bouwar 1991 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 194 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Veemarkt nummer 9A bus bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 442 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Houtemstraat nummer 12B bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar 1993 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 240

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Martinusplein nummer 6 bus 4 bestemming appartement type - bouwjaar 1988 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

466 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Mechelse 15 bus 1 1840 gemeente Londerzeel bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 466 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hofgracht nummer 3 bus 3 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 220 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Astridplein nummer 12 bus 204 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 370 De energiescore

Nadere informatie

387 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

387 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Boomsesteenweg 431 bus 3 2020 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 387 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Veurnestraat nummer 13F bus 207 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 226

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Martenplein nummer 8 bus 501 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 371 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat nummer postnummer Kaas 1 bus 613 2000 gemeente Antwerpen bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m²): 303 Het berekende energieverbruik is een inschatting van de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Molenbergstraat nummer 94 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1959 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Kemmelbergstraat nummer 2 bus 0304 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 494 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oostrozebekestraat nummer 127 bus 0003 bestemming appartement type - bouwjaar 1993 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Karperstraat nummer 118 bus bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 407 De energiescore

Nadere informatie

410 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

410 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Fruithoflaan 120 bus 33 2600 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1973 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 410 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

204 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

204 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Leopold II Laan 213 bus 102 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 204 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer De Moy 25 bus V2 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 131 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Citadellaan nummer 76 bus bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 405 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Justus Lipsiusstraat nummer 36 bus 0104 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Goethalsstraat nummer 17 bus 404 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

185 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Spoorweg 53 bus 102 3800 gemeente Sint-Truiden bestemming appartement type - bouwjaar 1881 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 185 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

272 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 14 bus 2 8560 gemeente Wevelgem bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 272 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

168 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Albert I Laan 123 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 168 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Rietveld nummer 3 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 587 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stoktmolenstraat nummer 1 bus 5 bestemming appartement type - softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 402 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat A. Boudrystraat nummer 9B bus 101 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 283 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Admontstraat nummer 10 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 616

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Stuivenbergvaart nummer 14 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.8 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 532 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mayerlei nummer 193 bus 2 bestemming appartement type - bouwar 1993 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 323 De energiescore

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jozef Dhoorelaan nummer 4 bus 32 bestemming appartement type - bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Zeedijk nummer 187 bus 0801 bestemming appartement type - bouwar 1967 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 631 De energiescore

Nadere informatie

Dhr./Mevr. Hullebusch Aststraat Meulebeke België. In bijlage vindt u het energieprestatiecertificaat voor de woning op het volgende adres:

Dhr./Mevr. Hullebusch Aststraat Meulebeke België. In bijlage vindt u het energieprestatiecertificaat voor de woning op het volgende adres: Dhr./Mevr. Hullebusch Aststraat 1 8760 Meulebeke België Beste, In bijlage vindt u het energieprestatiecertificaat voor de woning op het volgende adres: Zeedijk 103/1101 8660 De Panne Dit certificaat is

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Franslaan 45 bus 0202 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwjaar 1970 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 132 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

570 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vaart 2 bus 1D 2200 gemeente Herentals bestemming appartement type - bouwjaar 1975 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 570 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Goswin de Stassartstraat nummer 149 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 542

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sloepenlaan nummer 28 bus 102 bestemming appartement type - bouwjaar 1982 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 229

Nadere informatie