Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden It Eilan Ar#kel 1 Defini#es Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Accommoda9everstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de voor verhuur uit te geven Accommoda9e. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van It Eilan 6.1 Boekingsformulier: het formulier waarop de Recreant alle verplichte gegevens invult met als doel een reservering te plaatsen voor de huur van een Accommoda9e. Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten It Eilan 6.1 waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt. Gasten: alle personen die vallen onder het begrip recreant en mederecreant en gebruik maken van de accommoda9e en/of voorzieningen van de It Eilan 6.1. It Eilan 6.1: de handels- en merknaam van de Accommoda9e. Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap. Overeenkomst: de overeenkomst tot verhuur van een Accommoda9e welke Accommoda9e door It Eilan 6.1 wordt aangeboden met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden. Recreant: de (rechts)persoon die de boeking verricht en daardoor de wederpar9j wordt van It Eilan 6.1 Reissom: basis huurkosten inclusief eventuele kor9ngen en exclusief bijkomende kosten. SchriQelijk: per brief, fax of . Waarborgsom/Borg: een bedrag dat voor aanvang van, of 9jdens het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die 9jdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Website: de website(s) die It Eilan 6.1 gebruikt voor het aanbieden van de Accommoda9e. Ar#kel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van It Eilan 6.1 en overeenkomsten betreffende huur van accommoda9es die met It Eilan 6.1 zijn gesloten. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst. Ar#kel 3 Tot stand komen van de Overeenkomst 3.1 Reserveren Er kan zowel online als telefonisch worden gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor beide par9jen bindend. Online reserveren Er komt een Overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de Recreant en It Eilan 6.1 met betrekking tot het boeken van een Accommoda9e die expliciet door It Eilan 6.1 wordt aangeboden op de Website indien: a. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden van It Eilan 6.1. b. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering defini9ef maakt Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt door It Eilan 6.1 beves9gd met een e- mail aan de Recreant, welke betekent dat de reservering is ontvangen en in

2 behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant Na ontvangst van de reservering wordt deze door It Eilan 6.1 gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 3.1.2, vervuld en komt de Overeenkomst tot stand Als de Recreant geen ontvangstbeves9ging per e- mail heeq ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met It Eilan 6.1, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Telefonisch reserveren De Recreant kan ook een reservering plaatsen via het telefoon nummer van It Eilan6.1. Het telefoonnummer wordt op de Website vermeld Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst tot stand. Beves9gingsfactuur Na controle en verwerking van de via de website geplaatste of telefonische reservering, ontvangt de Recreant van It Eilan 6.1 beves9gingsfactuur per e- mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als deze beves9gingsfactuur niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met It Eilan6.1, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Recreant dient de reserveringsbeves9ging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de beves9ging aan It Eilan 6.1 te worden doorgegeven. Weigeren reservering It Eilan 6.1 accepteert geen reservering van een reisgezelschap bestaande uit jongeren. It Eilan 6.1 behoudt zich daarom het recht voor om die reserveringen te weigeren Tevens behoudt It Eilan 6.1 zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de Accommoda9e zal worden gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden Herroepingsrecht Gemaakte reserveringen zijn we_elijk defini9ef voor de Recreant en It Eilan 6.1. Een herroepingsrecht (de zogeheten a`oelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommoda9e Recreant De Recreant moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken De Recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem vergezellen De Recreant is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplich9ngen voortvloeiend uit de Overeenkomst Alle corresponden9e wordt gevoerd via het adres van de Recreant. Ar#kel 4 Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst 4.1. Annuleren door Recreant Het kan gebeuren dat men de vakan9e door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient de Recreant of zijn plaatsvervanger dit schriqelijk of telefonisch (9jdens kantooruren) aan It Eilan 6.1 door te geven. Aan een annulering of wijziging zijn tot 30 dagen voor de boekingsdatum geen kosten verbonden. Indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voor de boekingsdatum wordt 50% van de reissom in rekening gebracht Annulering door It Eilan 6.1

3 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan It Eilan 6.1 de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: a. Dat de Accommoda9e fysiek niet meer geschikt is voor verhuur door beschadigingen van welke aard dan ook. b. Dat de Accommoda9e niet meer beschikbaar is. (bijvoorbeeld een dubbel geplaatste reservering ) It Eilan 6.1 stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch, per mail of schriqelijk op de hoogte It Eilan 6.1 zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommoda9e aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Deze gelijkwaardigheid van de alterna9eve Accommoda9e beoordeelt It Eilan 6.1 aan de hand van de loca9e, de categorie van de Accommoda9e en de faciliteiten zoals bij de reservering bekendgemaakt Indien It Eilan 6.1 geen passend alterna9ef aanbod kan doen of de Recreant niet akkoord gaat met het geboden alterna9ef, gaat It Eilan 6.1 over tot terug stor9ng van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn It Eilan 6.1 is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (Mede)recreant zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: boothuur, autohuur e.d.) Wijzigen Overeenkomst Na het opmaken van de factuur kan de Recreant wijzigingen in de gemaakte reservering aanvragen, voor zover deze naar het oordeel van It Eilan 6.1 en/of de Accommoda9everstrekker mogelijk zijn It Eilan 6.1 berekent voor dergelijke wijzigingen 7,50 per reservering In geval van wijzigen van Accommoda9e zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in ar9kel 4.1. onverkort van toepassing Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient de Recreant dit schriqelijk per mail of telefonisch aan It Eilan 6.1 door te geven Indien een wijziging niet mogelijk is, blijq de oude reservering gelden. It Eilan 6.1 zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Recreant meedelen Wanneer een Mederecreant uit het reisgezelschap verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon mits deze voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden Indien er een extra Mederecreant bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving van de Accommoda9e op de Website staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon Wanneer de Recreant verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de reservering overgenomen door deze andere persoon. Voor een dergelijke wijziging gelden de voorwaarden betreffende overnemen reservering zoals opgenomen in ar9kel Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere groep kan It Eilan6.1 de reservering wijzigen, indien de desbetreffende Accommoda9e en de Accommoda9everstrekker deze wijziging toestaan. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: Bij het overnemen van een reservering, worden wijzigingskosten van 7,50 in rekening gebracht. De Recreant meldt de overname schriqelijk aan It Eilan 6.1. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende par9j. De overdragende en overnemende par9j dienen dit onderling te regelen.

4 Ar#kel 5 Financiële bepalingen 5.1. Reissom De vermelde prijzen zijn per week, weekend, nacht of midweek tenzij anders vermeld en (voor zover van toepassing) De reissom dient betaald te worden in twee termijnen. Een aanbetaling van 50% binnen 14 dagen na reservering, het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen voor uw verblijf periode Betalingen via NL06 RABO G.C.M. Streppel onder vermelding van uw factuur nummer. 5.2 Kosten ter plaatse te voldoen, de zogenaamde verblijfskosten De kosten voor bijvoorbeeld voor saunagebruik ( electra), bedservice, boodschappendienst en toeristenbelas9ng, zijn onderdeel van uw verblij`osten Schade aan de Accommoda9e of inventaris van de It Eilan 6.1 die is toegebracht 9jdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de Accommoda9e dienen ter plaatse te worden betaald, of worden in mindering gebracht van de borg Opbouw factuur Op de factuur staan de volgende kosten: 1) De Reissom, inclusief alle daarin begerepen diensten zoals linnengebruik en eind schoonmaak. 2) De borg, terug te ontvangen als er geen verblijfskosten zijn gemaakt Betalen Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de beves9gingsfactuur 50 % van de reissom en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het gereserveerde verblijf de totale verblijf som, inclusief borg via NL06 RABO t.n.v.g.c.m. Streppel onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient zeven dag voor aankomst binnen te zijn Niet betalen binnen de betalingstermijn Indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, behoudt It Eilan 6.1 zich het recht voor de reservering te annuleren en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform ar9kelnummer 4.1 en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend It Eilan 6.1 behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan een derde (bijv. een incassobureau). Alle daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de (we_elijke) rente zullen dan op de Recreant worden verhaald.

5 Ar#kel 6 Verplich#ngen It Eilan It Eilan 6.1 zal zich inspannen om de informa9e die zij verstrekt op haar Website compleet en actueel te houden It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informa9e op de Website. Ar#kel 7 Verplich#ngen Recreant en (Mede)recreant 7.1. Nakoming verplich9ngen uit Algemene Voorwaarden De Recreant en Mederecreant en hun eventuele gasten verplichten zich tot behoorlijke nakoming van alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde verplich9ngen. Ar#kel 8 (Gebruik) Accommoda#e 8.1. Staat van de Accommoda9e en aard van gebruik De Accommoda9e wordt in goede staat aan de (Mede)recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden Recreant is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan het gehuurde is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan It Eilan 6.1 te worden gemeld en dient direct te worden afgerekend Indien de Accommoda9e niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan in redelijkheid een vergoeding worden verlangd De Accommoda9es mogen uitsluitend worden gebruikt voor verblijf doeleinden 8.2. Maximaal toegestane personen/bezoekers Gebruik van de gereserveerde Accommoda9e met meer dan het voor de Accommoda9e geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby s) als vermeld op de Website (www.eilan61.nl ) is niet toegestaan. De Accommoda9everstrekker kan in dit geval de (Mede)recreant weigeren tot de Accommoda9e. Deze heeq hierbij geen recht op schadevergoeding Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Accommoda9everstrekker Nadere voorwaarden voor gebruik De Accommoda9e bevindt zich in bij It Eilan 6.1 Goingahuizen (Friesland) De Accommoda9everstrekker is gerech9gd voorwaarden (waaronder gedragsregels en kledingvoorschriqen) te stellen voor het gebruik van de Accommoda9e. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de aangeboden faciliteiten Huisdieren 8.4.1Huisdieren zijn niet toegestaan Het meenemen van huisdieren zal aanleiding zijn om de toegang tot de Accommoda9e te weigeren.

6 Ar#kel 9 Reisinforma#e 9.1Het reizen van en naar de Accommoda9e Het reizen van en naar de gereserveerde Accommoda9e wordt door de (Mede)recreant zelf verzorgd en is geheel voor zijn rekening en risico. It Eilan 6.1 is in de periode april- november uitsluitend per boot te bereiken. In winterperiode ( ingaande/eindigend bij slui9ng/openen van de stuw, november t/m maart) is it Eilan 6.1 ook per voet via een gras pad over de dijk te bereiken ( ca. 1400m) Aankomst en vertrek De 9jden van aankomst en vertrek Accommoda9e en staan op reserveringsbeves9ging vermeld Vroegere aankomst is op eigen risico Bij verwachte verlate aankomst dient de Recreant dit rechtstreeks telefonisch aan de beheerder van de gereserveerde Accommoda9e te melden Is niet voldaan aan het gestelde onder dan blijq de Accommoda9e maximaal 24 uur na einde aankomsljd gereserveerd voor de Recreant Indien de Recreant niet binnen deze 24 uur arriveert of zich anderszins binnen deze periode bij de Accommoda9everstrekker meldt, wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd onder de voorwaarden van ar9kel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd zijn. Ar#kel 10 Klachten It Eilan 6.1 maakt onderscheid tussen klachten voorafgaand aan de vakan9e en klachten naar aanleiding van het verblijf Een klacht voorafgaand aan uw vakan9e Klachten over het boekingsproces, de Website, informa9everstrekking of service van It Eilan 6.1 worden te allen 9jde bij It Eilan 6.1 ingediend. It Eilan 6.1 zal trachten de klachten zo spoedig mogelijk op te lossen Een klacht over de Accommoda9e Indien de (mede)recreant een klacht heeq over de Accommoda9e, dient hij deze te allen 9jde eerst voor te leggen aan de It Eilan 6.1 teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen Contactopname met It Eilan 6.1 buiten kantooruren is mogelijk Indien de (Mede)recreant nalaat zijn klacht 9jdens zijn verblijf telefonisch of SchriQelijk bij It Eilan 6.1 te melden, waardoor It Eilan 6.1 niet in de gelegenheid wordt gesteld de klacht op te lossen, kan de (Mede)recreant er later bij It Eilan 6.1 geen beroep meer op doen. Een eventueel recht op schadevergoeding komt dan te vervallen Klachtprocedure Een (telefonische) klacht die is ingediend bij It Eilan 6.1 en die niet naar tevredenheid van de (Mede)recreant is opgelost, dient binnen 4 weken na datum van vertrek uit de Accommoda9e SchriQelijk of per e- mail en gemo9veerd bij It Eilan 6.1 te worden ingediend met foto s en/of ander bewijsmateriaal Klachten die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen Na ontvangst van de klacht door It Eilan 6.1 ontvangt de (Mede)recreant binnen een maand een ontvangstbeves9ging. In deze beves9ging staat hoe de verdere procedure van de klacht zal verlopen.

7 Ar#kel 11 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid It Eilan It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)recreant door welke oorzaak dan ook Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakan9ebestemming is voor eigen risico van de (Mede)recreant It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde Accommoda9e niet aan de eisen of wensen van de Recreant voldoet It Eilan 6.1 kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)ac9viteiten in de buurt van de gereserveerde Accommoda9e, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, plezierjachten, of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommoda9e Evidente fouten of vergissingen op de Website(s) binden It Eilan 6.1 niet Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is It Eilan 6.1 niet verantwoordelijk De Website bevat hyperlinks naar andere websites. It Eilan 6.1 is niet verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de legaliteit, de beschikbaarheid en de juistheid van gegevens van die websites. De inhoud van deze websites maakt nimmer onderdeel uit van de Overeenkomst De (Mede)recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant Aansprakelijkheid Recreant Onverminderd het gestelde in ar9kel 7 staat het de Accommoda9everstrekker vrij om de (Mede)recreant voorschriqen ter hand te stellen over het gebruik van de Accommoda9e en al hetgeen daarbij behoort Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de 9jdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommoda9e, de inrich9ng en alle zaken welke bij de geboekte Accommoda9e behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instan9e te verlopen tussen de Accommoda9everstrekker en de Recreant Indien de schade niet met Accommoda9everstrekker afgewikkeld is, is It Eilan 6.1 gerech9gd de Recreant (namens de Accommoda9everstrekker) aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Recreant, welke op de beves9gingsfactuur genoemd staat. Ar#kel 12 Privacy Gebruik (persoons)gegevens De terzake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het amandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is de (Mede)recreant verplicht deze onmiddellijk schriqelijk door te geven De ingevoerde informa9e zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van It Eilan 6.1. Met als doel te worden gebruikt voor de communica9e tussen It Eilan 6.1 en de Recreant ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informa9e met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informa9e over It Eilan 6.1.

8 Ar#kel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Ar#kel 14 Overige bepalingen Wijzigingen It Eilan 6.1 behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande no9fica9e veranderingen aan te brengen op de Website en/of haar aanbod Corresponden9e Alle corresponden9e aan It Eilan 6.1 in verband met de Overeenkomst dient per post of per e- mail te worden gericht aan: e- mail: Post: It Eilan 6.1 p/a Kon. Julianaweg WD Oranjewoud It Eilan 6.1 is gerech9gd de adressen onder ar9kel te wijzigen. De Website zal al9jd de juiste contactgegevens vermelden De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan It Eilan 6.1 te melden It Eilan 6.1 zal mededelingen bij voorkeur per e- mail aan de Recreant zenden. De Recreant kan geen beroep op It Eilan 6.1 doen op het niet ontvangen van e- mail berichten van It Eilan 6.1 omdat de contactgegevens niet (meer) kloppen of het e- mailadres niet (meer) klopt of wegens (technische) problemen bij de Recreant en/of bij de provider van de Recreant.

DE TRINTEL - Algemene Voorwaarden

DE TRINTEL - Algemene Voorwaarden DE TRINTEL - Algemene Voorwaarden 1. Definities Accommodatie: Vakantieverblijven (met inbegrip van hun bijbehorende ruimten, voorzieningen en faciliteiten), die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN u in voor onze nieuwsbrief

ALGEMENE VOORWAARDEN u in voor onze nieuwsbrief ALGEMENE VOORWAARDEN u in voor onze nieuwsbrief Artikel 1 Definities Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vakantiekraker

Algemene Voorwaarden Vakantiekraker Algemene Voorwaarden Vakantiekraker Artikel 1. Definities Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement e.d.).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3 Totstandkomen van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3 Totstandkomen van de Overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement e.d.). Accommodatieverstrekker:

Nadere informatie

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ROOMPOT REIZEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkomen van de Overeenkomst 4. Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst 5. Financiële bepalingen 6.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement e.d.). Accommodatieverstrekker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StacaravanDeals BV

Algemene Voorwaarden StacaravanDeals BV Algemene Voorwaarden StacaravanDeals BV Artikel 1. Definities Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement

Nadere informatie

Inhoud. 1. Definities

Inhoud. 1. Definities Inhoud 1. Definities 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 4. Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst 5. Financiële bepalingen 6. Verplichtingen Bungalowpark

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ROOMPOT REIZEN & ROOMPOT PARTNERS. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ROOMPOT REIZEN & ROOMPOT PARTNERS. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ROOMPOT REIZEN & ROOMPOT PARTNERS 1. Definities 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkomen van de Overeenkomst 4. Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 3 Totstandkomen van de Overeenkomst

Artikel 1 Definities. Artikel 3 Totstandkomen van de Overeenkomst Artikel 1 Definities Accommodatie: Alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement e.d.). Accommodatieverstrekker: De eigenaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor recreatieve doeleinden (zoals bijv. tent, (sta)caravan, bungalow, appartement e.d.). Accommodatieverstrekker:

Nadere informatie

Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013

Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013 Algemene reisverkoopvoorwaarden Extracamp versie 1 september 2013 Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemeen Deze algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Het Jachthuis

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Het Jachthuis Algemene Voorwaarden Bungalowpark Het Jachthuis Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor Overeenkomsten gesloten met Bungalowpark Het Jachthuis. 1.2. Aan de volgende in deze

Nadere informatie

ALGEMEEN. 1. Uw vakantie boeken

ALGEMEEN. 1. Uw vakantie boeken ALGEMEEN Deze Algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de huur van accommodaties die met Vacanceselect International AG worden gesloten. En zijn een onverbrekelijk

Nadere informatie

Algemene reisverkoopvoorwaarden

Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemeen Deze algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de huur van accommodaties die met Vacanceselect International AG worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CareResorts

Algemene Voorwaarden CareResorts Algemene Voorwaarden CareResorts Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Accommodatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Algemene voorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties Maison Larnolia, Maison Linchel en/ of bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze Algemene

Nadere informatie

Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie

Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie [Voorwaarden] Neemt vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel wij als u vinden hierin onze rechten en plichten. [Reserveren]

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloTwello

Algemene Voorwaarden HelloTwello Algemene Voorwaarden HelloTwello 1. TOEPASSING 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de groepsaccommodatie en campingplaatsen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Huur - en algemene voorwaarden

Huur - en algemene voorwaarden Huur - en algemene voorwaarden 1. BEGRIPSBEPALINGEN a 1.1(Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit voor bepaalde tijd ten aanzien van een

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

Huisje Musje Knus logeren bij bos, duin en zee

Huisje Musje Knus logeren bij bos, duin en zee Algemene voorwaarden Huisje Musje Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen Ruurd H.H. Niepoth en/of Femke E. Stiemsma (hierna: verhuurder ) en de huurder

Nadere informatie

Huurovereenkomst met de verhuurder

Huurovereenkomst met de verhuurder Huurovereenkomst met de verhuurder 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van het appartement. 1.2.

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Olmenchalets

Huurvoorwaarden Olmenchalets Huurvoorwaarden Olmenchalets 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een chalet. 1.2. Medehuurder:

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

Algemene reisverkoopvoorwaarden

Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemeen Deze algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de huur van accommodaties die met Vacanceselect International AG worden

Nadere informatie

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte...

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte... HUURVOORWAARDEN 5 STERRENVILLA INHOUDSOPGAVE 1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2.1 Gehuurde... 2 2.2 Verhuurder... 2 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2 3.1 Offerte... 2 3.2 Boeking... 2

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Algemene voorwaarden van Grezelou Maisons de Vacances Artikel 1 Grezelou Maisons de Vacances kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities

Nadere informatie

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen. Huur-Overeenkomst Le Petit Morvan Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning in Villapourçon (Frankrijk) 58370 - Avaux. Uitsluitend bestemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière Algemene voorwaarden Camping La Nozillière 1. Boekingen Camping La Nozillière neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Camping La Nozillière behoudt zich het recht voor om te allen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Boekingen 2. Boekingen van groepen 3. Prijs 4. Huurprijs van het huis

Algemene Voorwaarden 1. Boekingen 2. Boekingen van groepen 3. Prijs 4. Huurprijs van het huis Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle verhuurafspraken die Bon et Plus aangaat. De contractpartijen worden in het vervolg genoemd Bon et Plus en huurder. 1. Boekingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Huurvoorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties (Maison Larnolia en Maison Linchel) en/ of al bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Het Jachthuis

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Het Jachthuis Algemene Voorwaarden Bungalowpark Het Jachthuis Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor Overeenkomsten gesloten met Bungalowpark Het Jachthuis en/of Jachthuis Lodges B.V., ingeschreven

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bremheuvel ST BALLUM Algemeen. Prijzen

Algemene voorwaarden. Bremheuvel ST BALLUM Algemeen. Prijzen Algemene voorwaarden Bremheuvel 358 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de eigenaren van vakantiebungalow Buyten als voor degene die een huurovereenkomst voor vakantiebungalow Buyten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van Spitimas.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van Spitimas. Algemene voorwaarden & Disclaimer Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van Spitimas.

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. I Begripsbepalingen

Boekingsvoorwaarden. I Begripsbepalingen Boekingsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden - die van tijd tot tijd zullen worden aangepast - zijn van toepassing op alle reserveringen en huurovereenkomsten welke als gevolg van het gebruik van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties Algemene voorwaarden verhuur accommodaties 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Onder huurder wordt verstaan degene die door eigenaar te huur aangeboden woning gelegen aan de Boulevard de Wielingen 9-14 te Cadzand huurt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, overeenkomsten en aanbiedingen met betrekking tot alle accommodaties, die worden verhuurd door

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Huurvoorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties (Maison Larnolia en Maison Linchel) en/ of al bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten,

Nadere informatie

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen 2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen I. Begripsbepalingen 1. Texelduinen: een particulier verhuurbureau dat bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuis (-huizen) in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Laatst aangepast zondag, 19 juli :31

Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Laatst aangepast zondag, 19 juli :31 Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Huurvoorwaarden 1. Aankomst en vertrek De vrijdagen en maandagen gelden in principe als wisseldag. De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 15.00 uur

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURCENTRALE-VAKANTIEHUIZEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURCENTRALE-VAKANTIEHUIZEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURCENTRALE-VAKANTIEHUIZEN.NL 1. Begrippen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhuurcentrale-vakantiehuizen.nl: Verhuurcentrale Loorelei te Gemert, die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden recreatiewoning cottage Wijde Blik

Algemene voorwaarden recreatiewoning cottage Wijde Blik Algemene voorwaarden recreatiewoning cottage Wijde Blik Zuwe 18 E, 1241 NC Kortenhoef. Begripsbepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Disclaimer vakantiehuis Villa Felicidad

Algemene voorwaarden & Disclaimer vakantiehuis Villa Felicidad Algemene voorwaarden & Disclaimer vakantiehuis Villa Felicidad Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA

VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Casa la Farfalla. 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Huurvoorwaarden (1.1) van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties (Maison Larnolia en Maison Linchel) en/ of al bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen Baby Dilemma Algemene Voorwaarden Versie 1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik vorm. Waar ik of mijn staat wordt het bedrijf Baby Dilemma bedoeld. Baby

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden DUTCHEN DUTCHEN B.V. is een professionele beheer- en verhuurorganisatie van luxe vakantiehuizen en villa s op bijzondere, kleinschalige vakantieparken langs de kust, op de Wadden en

Nadere informatie

KWO Verhuur Algemene voorwaarden huurders

KWO Verhuur Algemene voorwaarden huurders KWO Verhuur Algemene voorwaarden huurders 1 Algemeen: Met KWO villa wordt in deze algemene bepalingen bedoeld de specifieke KWOvilla( s) waarvoor de boeking wordt gemaakt en de huurovereenkomst wordt afgesloten,

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 januari 2014 La Pommeraie ~ Le Bourg ~ 71550 Roussillon en Morvan ~ France (Bourgogne) mobiel: +31.6.54.21.57.94 ~ tel: +31.20.889.04.66 ~ info@lapommeraie.nl Onderstaand treft u

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Contract/algemene voorwaarde Vakantiehuis Kyje /2012

Contract/algemene voorwaarde Vakantiehuis Kyje /2012 1 Beheerder/contactpersoon Nederland: N. Wassenaar, de pas 35, 5397AA Lith Tel: 0412-482637 06-10109465 Rabobank: 115841652 t.n.v. N.Wassenaar Adres: Tsjechië, Kyje 53, 507 13 Kyje Contactpersoon: mevrouw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Zuiderzee

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Zuiderzee Algemene Voorwaarden Bungalowpark Zuiderzee 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten. 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wicked Grounds

Algemene voorwaarden Wicked Grounds Algemene voorwaarden Wicked Grounds 1. Algemeen 1.1 Definities: 2.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer 50407872. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing

Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. 1 Overeenkomst

Boekingsvoorwaarden. 1 Overeenkomst Haus Mühlenberg Boekingsvoorwaarden 1 Overeenkomst De overeenkomst tussen de huurder en verhuurder bestaat uit een huurovereenkomst met invulformulier en de onderhavige boekingsvoorwaarden. Indien hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Villa Residencia.

Algemene voorwaarden Villa Residencia. Algemene voorwaarden Villa Residencia. Artikel 1 Inleidende bepaling 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Villa Residencia. Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wicked Grounds VOF

Algemene voorwaarden Wicked Grounds VOF Algemene voorwaarden Wicked Grounds VOF 1. Algemeen 1.1 Definities: Verhuurder: Gebruiker: Diensten: 2. Toepasselijkheid Wicked Grounds gevestigd aan de Schinkelkade 30 H te (1075 VJ) Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomstenreserveringen gesloten met:

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Villa Masserotti

Algemene Voorwaarden Villa Masserotti Algemene Voorwaarden Villa Masserotti Inleiding: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Villa Masserotti/Instituto di Selezione Animale S.R.L.: degene die de recreatiewoning aanbiedt. b. Hoofdhuurder:

Nadere informatie

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene voorwaarden Frysian Brands B.V. met handelsonderneming Frysian Vikings. Artikel 1: Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Groepsaccommodatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie