Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden It Eilan Ar#kel 1 Defini#es Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Accommoda9everstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de voor verhuur uit te geven Accommoda9e. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van It Eilan 6.1 Boekingsformulier: het formulier waarop de Recreant alle verplichte gegevens invult met als doel een reservering te plaatsen voor de huur van een Accommoda9e. Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten It Eilan 6.1 waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt. Gasten: alle personen die vallen onder het begrip recreant en mederecreant en gebruik maken van de accommoda9e en/of voorzieningen van de It Eilan 6.1. It Eilan 6.1: de handels- en merknaam van de Accommoda9e. Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap. Overeenkomst: de overeenkomst tot verhuur van een Accommoda9e welke Accommoda9e door It Eilan 6.1 wordt aangeboden met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden. Recreant: de (rechts)persoon die de boeking verricht en daardoor de wederpar9j wordt van It Eilan 6.1 Reissom: basis huurkosten inclusief eventuele kor9ngen en exclusief bijkomende kosten. SchriQelijk: per brief, fax of . Waarborgsom/Borg: een bedrag dat voor aanvang van, of 9jdens het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die 9jdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Website: de website(s) die It Eilan 6.1 gebruikt voor het aanbieden van de Accommoda9e. Ar#kel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van It Eilan 6.1 en overeenkomsten betreffende huur van accommoda9es die met It Eilan 6.1 zijn gesloten. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst. Ar#kel 3 Tot stand komen van de Overeenkomst 3.1 Reserveren Er kan zowel online als telefonisch worden gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor beide par9jen bindend. Online reserveren Er komt een Overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de Recreant en It Eilan 6.1 met betrekking tot het boeken van een Accommoda9e die expliciet door It Eilan 6.1 wordt aangeboden op de Website indien: a. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden van It Eilan 6.1. b. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering defini9ef maakt Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt door It Eilan 6.1 beves9gd met een e- mail aan de Recreant, welke betekent dat de reservering is ontvangen en in

2 behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant Na ontvangst van de reservering wordt deze door It Eilan 6.1 gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 3.1.2, vervuld en komt de Overeenkomst tot stand Als de Recreant geen ontvangstbeves9ging per e- mail heeq ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met It Eilan 6.1, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Telefonisch reserveren De Recreant kan ook een reservering plaatsen via het telefoon nummer van It Eilan6.1. Het telefoonnummer wordt op de Website vermeld Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst tot stand. Beves9gingsfactuur Na controle en verwerking van de via de website geplaatste of telefonische reservering, ontvangt de Recreant van It Eilan 6.1 beves9gingsfactuur per e- mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als deze beves9gingsfactuur niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met It Eilan6.1, bij gebreke waarvan door de Recreant geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Recreant dient de reserveringsbeves9ging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de beves9ging aan It Eilan 6.1 te worden doorgegeven. Weigeren reservering It Eilan 6.1 accepteert geen reservering van een reisgezelschap bestaande uit jongeren. It Eilan 6.1 behoudt zich daarom het recht voor om die reserveringen te weigeren Tevens behoudt It Eilan 6.1 zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de Accommoda9e zal worden gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden Herroepingsrecht Gemaakte reserveringen zijn we_elijk defini9ef voor de Recreant en It Eilan 6.1. Een herroepingsrecht (de zogeheten a`oelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommoda9e Recreant De Recreant moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken De Recreant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem vergezellen De Recreant is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplich9ngen voortvloeiend uit de Overeenkomst Alle corresponden9e wordt gevoerd via het adres van de Recreant. Ar#kel 4 Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst 4.1. Annuleren door Recreant Het kan gebeuren dat men de vakan9e door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient de Recreant of zijn plaatsvervanger dit schriqelijk of telefonisch (9jdens kantooruren) aan It Eilan 6.1 door te geven. Aan een annulering of wijziging zijn tot 30 dagen voor de boekingsdatum geen kosten verbonden. Indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voor de boekingsdatum wordt 50% van de reissom in rekening gebracht Annulering door It Eilan 6.1

3 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan It Eilan 6.1 de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: a. Dat de Accommoda9e fysiek niet meer geschikt is voor verhuur door beschadigingen van welke aard dan ook. b. Dat de Accommoda9e niet meer beschikbaar is. (bijvoorbeeld een dubbel geplaatste reservering ) It Eilan 6.1 stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch, per mail of schriqelijk op de hoogte It Eilan 6.1 zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommoda9e aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Deze gelijkwaardigheid van de alterna9eve Accommoda9e beoordeelt It Eilan 6.1 aan de hand van de loca9e, de categorie van de Accommoda9e en de faciliteiten zoals bij de reservering bekendgemaakt Indien It Eilan 6.1 geen passend alterna9ef aanbod kan doen of de Recreant niet akkoord gaat met het geboden alterna9ef, gaat It Eilan 6.1 over tot terug stor9ng van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn It Eilan 6.1 is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (Mede)recreant zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: boothuur, autohuur e.d.) Wijzigen Overeenkomst Na het opmaken van de factuur kan de Recreant wijzigingen in de gemaakte reservering aanvragen, voor zover deze naar het oordeel van It Eilan 6.1 en/of de Accommoda9everstrekker mogelijk zijn It Eilan 6.1 berekent voor dergelijke wijzigingen 7,50 per reservering In geval van wijzigen van Accommoda9e zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in ar9kel 4.1. onverkort van toepassing Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient de Recreant dit schriqelijk per mail of telefonisch aan It Eilan 6.1 door te geven Indien een wijziging niet mogelijk is, blijq de oude reservering gelden. It Eilan 6.1 zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Recreant meedelen Wanneer een Mederecreant uit het reisgezelschap verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon mits deze voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden Indien er een extra Mederecreant bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving van de Accommoda9e op de Website staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon Wanneer de Recreant verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de reservering overgenomen door deze andere persoon. Voor een dergelijke wijziging gelden de voorwaarden betreffende overnemen reservering zoals opgenomen in ar9kel Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere groep kan It Eilan6.1 de reservering wijzigen, indien de desbetreffende Accommoda9e en de Accommoda9everstrekker deze wijziging toestaan. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: Bij het overnemen van een reservering, worden wijzigingskosten van 7,50 in rekening gebracht. De Recreant meldt de overname schriqelijk aan It Eilan 6.1. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende par9j. De overdragende en overnemende par9j dienen dit onderling te regelen.

4 Ar#kel 5 Financiële bepalingen 5.1. Reissom De vermelde prijzen zijn per week, weekend, nacht of midweek tenzij anders vermeld en (voor zover van toepassing) De reissom dient betaald te worden in twee termijnen. Een aanbetaling van 50% binnen 14 dagen na reservering, het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen voor uw verblijf periode Betalingen via NL06 RABO G.C.M. Streppel onder vermelding van uw factuur nummer. 5.2 Kosten ter plaatse te voldoen, de zogenaamde verblijfskosten De kosten voor bijvoorbeeld voor saunagebruik ( electra), bedservice, boodschappendienst en toeristenbelas9ng, zijn onderdeel van uw verblij`osten Schade aan de Accommoda9e of inventaris van de It Eilan 6.1 die is toegebracht 9jdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de Accommoda9e dienen ter plaatse te worden betaald, of worden in mindering gebracht van de borg Opbouw factuur Op de factuur staan de volgende kosten: 1) De Reissom, inclusief alle daarin begerepen diensten zoals linnengebruik en eind schoonmaak. 2) De borg, terug te ontvangen als er geen verblijfskosten zijn gemaakt Betalen Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de beves9gingsfactuur 50 % van de reissom en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het gereserveerde verblijf de totale verblijf som, inclusief borg via NL06 RABO t.n.v.g.c.m. Streppel onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient zeven dag voor aankomst binnen te zijn Niet betalen binnen de betalingstermijn Indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, behoudt It Eilan 6.1 zich het recht voor de reservering te annuleren en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform ar9kelnummer 4.1 en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend It Eilan 6.1 behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan een derde (bijv. een incassobureau). Alle daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de (we_elijke) rente zullen dan op de Recreant worden verhaald.

5 Ar#kel 6 Verplich#ngen It Eilan It Eilan 6.1 zal zich inspannen om de informa9e die zij verstrekt op haar Website compleet en actueel te houden It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informa9e op de Website. Ar#kel 7 Verplich#ngen Recreant en (Mede)recreant 7.1. Nakoming verplich9ngen uit Algemene Voorwaarden De Recreant en Mederecreant en hun eventuele gasten verplichten zich tot behoorlijke nakoming van alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde verplich9ngen. Ar#kel 8 (Gebruik) Accommoda#e 8.1. Staat van de Accommoda9e en aard van gebruik De Accommoda9e wordt in goede staat aan de (Mede)recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden Recreant is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan het gehuurde is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan It Eilan 6.1 te worden gemeld en dient direct te worden afgerekend Indien de Accommoda9e niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan in redelijkheid een vergoeding worden verlangd De Accommoda9es mogen uitsluitend worden gebruikt voor verblijf doeleinden 8.2. Maximaal toegestane personen/bezoekers Gebruik van de gereserveerde Accommoda9e met meer dan het voor de Accommoda9e geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby s) als vermeld op de Website (www.eilan61.nl ) is niet toegestaan. De Accommoda9everstrekker kan in dit geval de (Mede)recreant weigeren tot de Accommoda9e. Deze heeq hierbij geen recht op schadevergoeding Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Accommoda9everstrekker Nadere voorwaarden voor gebruik De Accommoda9e bevindt zich in bij It Eilan 6.1 Goingahuizen (Friesland) De Accommoda9everstrekker is gerech9gd voorwaarden (waaronder gedragsregels en kledingvoorschriqen) te stellen voor het gebruik van de Accommoda9e. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de aangeboden faciliteiten Huisdieren 8.4.1Huisdieren zijn niet toegestaan Het meenemen van huisdieren zal aanleiding zijn om de toegang tot de Accommoda9e te weigeren.

6 Ar#kel 9 Reisinforma#e 9.1Het reizen van en naar de Accommoda9e Het reizen van en naar de gereserveerde Accommoda9e wordt door de (Mede)recreant zelf verzorgd en is geheel voor zijn rekening en risico. It Eilan 6.1 is in de periode april- november uitsluitend per boot te bereiken. In winterperiode ( ingaande/eindigend bij slui9ng/openen van de stuw, november t/m maart) is it Eilan 6.1 ook per voet via een gras pad over de dijk te bereiken ( ca. 1400m) Aankomst en vertrek De 9jden van aankomst en vertrek Accommoda9e en staan op reserveringsbeves9ging vermeld Vroegere aankomst is op eigen risico Bij verwachte verlate aankomst dient de Recreant dit rechtstreeks telefonisch aan de beheerder van de gereserveerde Accommoda9e te melden Is niet voldaan aan het gestelde onder dan blijq de Accommoda9e maximaal 24 uur na einde aankomsljd gereserveerd voor de Recreant Indien de Recreant niet binnen deze 24 uur arriveert of zich anderszins binnen deze periode bij de Accommoda9everstrekker meldt, wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd onder de voorwaarden van ar9kel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd zijn. Ar#kel 10 Klachten It Eilan 6.1 maakt onderscheid tussen klachten voorafgaand aan de vakan9e en klachten naar aanleiding van het verblijf Een klacht voorafgaand aan uw vakan9e Klachten over het boekingsproces, de Website, informa9everstrekking of service van It Eilan 6.1 worden te allen 9jde bij It Eilan 6.1 ingediend. It Eilan 6.1 zal trachten de klachten zo spoedig mogelijk op te lossen Een klacht over de Accommoda9e Indien de (mede)recreant een klacht heeq over de Accommoda9e, dient hij deze te allen 9jde eerst voor te leggen aan de It Eilan 6.1 teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen Contactopname met It Eilan 6.1 buiten kantooruren is mogelijk Indien de (Mede)recreant nalaat zijn klacht 9jdens zijn verblijf telefonisch of SchriQelijk bij It Eilan 6.1 te melden, waardoor It Eilan 6.1 niet in de gelegenheid wordt gesteld de klacht op te lossen, kan de (Mede)recreant er later bij It Eilan 6.1 geen beroep meer op doen. Een eventueel recht op schadevergoeding komt dan te vervallen Klachtprocedure Een (telefonische) klacht die is ingediend bij It Eilan 6.1 en die niet naar tevredenheid van de (Mede)recreant is opgelost, dient binnen 4 weken na datum van vertrek uit de Accommoda9e SchriQelijk of per e- mail en gemo9veerd bij It Eilan 6.1 te worden ingediend met foto s en/of ander bewijsmateriaal Klachten die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen Na ontvangst van de klacht door It Eilan 6.1 ontvangt de (Mede)recreant binnen een maand een ontvangstbeves9ging. In deze beves9ging staat hoe de verdere procedure van de klacht zal verlopen.

7 Ar#kel 11 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid It Eilan It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)recreant door welke oorzaak dan ook Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakan9ebestemming is voor eigen risico van de (Mede)recreant It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde Accommoda9e niet aan de eisen of wensen van de Recreant voldoet It Eilan 6.1 kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)ac9viteiten in de buurt van de gereserveerde Accommoda9e, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, plezierjachten, of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommoda9e Evidente fouten of vergissingen op de Website(s) binden It Eilan 6.1 niet Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is It Eilan 6.1 niet verantwoordelijk De Website bevat hyperlinks naar andere websites. It Eilan 6.1 is niet verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de legaliteit, de beschikbaarheid en de juistheid van gegevens van die websites. De inhoud van deze websites maakt nimmer onderdeel uit van de Overeenkomst De (Mede)recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. It Eilan 6.1 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant Aansprakelijkheid Recreant Onverminderd het gestelde in ar9kel 7 staat het de Accommoda9everstrekker vrij om de (Mede)recreant voorschriqen ter hand te stellen over het gebruik van de Accommoda9e en al hetgeen daarbij behoort Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de 9jdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommoda9e, de inrich9ng en alle zaken welke bij de geboekte Accommoda9e behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instan9e te verlopen tussen de Accommoda9everstrekker en de Recreant Indien de schade niet met Accommoda9everstrekker afgewikkeld is, is It Eilan 6.1 gerech9gd de Recreant (namens de Accommoda9everstrekker) aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Recreant, welke op de beves9gingsfactuur genoemd staat. Ar#kel 12 Privacy Gebruik (persoons)gegevens De terzake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het amandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is de (Mede)recreant verplicht deze onmiddellijk schriqelijk door te geven De ingevoerde informa9e zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van It Eilan 6.1. Met als doel te worden gebruikt voor de communica9e tussen It Eilan 6.1 en de Recreant ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informa9e met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informa9e over It Eilan 6.1.

8 Ar#kel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. Ar#kel 14 Overige bepalingen Wijzigingen It Eilan 6.1 behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande no9fica9e veranderingen aan te brengen op de Website en/of haar aanbod Corresponden9e Alle corresponden9e aan It Eilan 6.1 in verband met de Overeenkomst dient per post of per e- mail te worden gericht aan: e- mail: Post: It Eilan 6.1 p/a Kon. Julianaweg WD Oranjewoud It Eilan 6.1 is gerech9gd de adressen onder ar9kel te wijzigen. De Website zal al9jd de juiste contactgegevens vermelden De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan It Eilan 6.1 te melden It Eilan 6.1 zal mededelingen bij voorkeur per e- mail aan de Recreant zenden. De Recreant kan geen beroep op It Eilan 6.1 doen op het niet ontvangen van e- mail berichten van It Eilan 6.1 omdat de contactgegevens niet (meer) kloppen of het e- mailadres niet (meer) klopt of wegens (technische) problemen bij de Recreant en/of bij de provider van de Recreant.

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V.

Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Algemene voorwaarden Telecommunicatie ITSD B.V. Deze voorwaarden zijn een uitbreiding op de Algemene Voorwaarden van ITSD B.V. en van toepassing indien klant betreffende diensten en of producten afneemt.

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Cursusvoorwaarden open inschrijving

Cursusvoorwaarden open inschrijving Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan 27 1060 RD Amsterdam 06 22 574 315 info@schmitzenterprisearchitecture.nl www.schmitzenterprisearchitecture.nl KVK 60414154 Cursusvoorwaarden open inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de prak=jk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene levering voorwaarden

Algemene levering voorwaarden Algemene levering voorwaarden Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen van een applicatie(app) handelsnaam van Digi- Commerce handelend onder de naam (Digi-Commerce.nl, Appandapply.nl, Appandapply.com,

Nadere informatie