notariss en I LuBBERS end r;r< . '.' : KOPIE van een akte houdende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notariss en I LuBBERS end r;r< . '.' : KOPIE van een akte houdende"

Transcriptie

1 46.'f ir.'!,.: ' I LuBBERS end r;r< notariss en i... '.' :.0 f- tot-'- 0 'l " I \ i) R \ I KOPIE van een akte houdende SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN EN OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS DE KANDELAAR TE AMSTERDAM'" Bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 17 f ebruari 2006 in register 4 deel nummer 14'1. KoNrNcsrlaN 4 ro75 AC Ausrrnoau :r,',r rl (ozo) tr

2 4 LUUU\rr.> tt! t:/!,1 I Koningslaan 4-1A75 AC Amsterc'arn telefoon: fax: nl dossiei-: aw I 2AA5. 350giil deb.nr E dossiernummer SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN EN OPRICHTING ''VERENIGING VAN EIGENAARS DE KANDELAAR TE AMSTERDAM'' Op zestien februari tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Bartholomeus Carolus - Waltherus Clercx, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", waarnemer voor de met - ver ofafwezigemr.pierrejeanfrangoismarielecat,notaristeamsterdam 1. mevrouw Willie Warnaar, geboren te Amsterdam op vier januari negentienhonderd - achtenveertig, woonplaats kiezende ten kantore van Lubbers en Dijk notarissen te AC Amsterdam, Koningslaan 4, ten deze handefend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Woninqstichtinq Rochdale, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende flss sn - Lommerplein 303, 1055 RWAmsterdam, Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en - FabriekenVoorAmsterdamonderdossiernummer hierna te noemen: "de erfpachter" en 2. mevrouw Anneke Weltevreden-Guldemeester, geboren te Haarlemmermeer op veertien december negentienhonderdriednvijftig, woonplaats kiezende ten kantore - van Lubbers en Dijk notarissen te 1075 AC Amsterdam, Koningsf aan 4, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon De Gemeente Amsterdam, met zetel te Amsterdam, kantoor houdende Amstel 1, correspondentieadres: Stadsdeel kantoor Zuidoost, Anton ds - Komplein 150, 1102 CW Amsterdam Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. hierna te noemen: "de Gemeente". Inleiding De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: - dat de erfpachter gerechtigd is tot: de voortdurende erfpacht van het terrein, eigendom van de gemeente - Amsterdam, gelegen aan de Bijlmerdreef nabij Grubbehoeve te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel sectie L nummer 8724, groot drie are vierenzestig centiare (3.64 are) met het daarop in aanbouw zijnde.- a p partem entenco m plex ; dat de voortdurende erfpacht van het terrein door de erfpachter is verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers - te Amsterdam in register 4 op vijftien februari tweeduizend zes in deel nummer 174 van het afschrift van een akte vestiging erfpacht en vestiging - kwalitatieve verplichting op diezelfde dag voor een waarnemer van genoemde

3 .) notaris Le Cat verleden; dat de vestiging erfpacht is geschied onder: a. de Algemene bepalingen voor voortdurenderfpacht 2000 Amsterdam, --- vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijftien - november tweeduizend nummer 689, opgenomen in een notari,sle akte en met - die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de - openbare registers te Amsterdam op zevenentwintig december daarna in het - register Hypotheken 4, deel nummer 37 en b. de volgende bijzondere bepalingen, waarin met "het terein"wordt bedoeld: de bij gemelde akte in voortdurend erfpacht uitgegeven en aanvaarde onroerenfls - zaak, woordelijk lu idende' "1. het terrein dient te worden aanvaard in de staat waarin dit zich bevindt; 2. het terrein is bestemd om te worden bebouwd met een verenigingsgebouw (De- Kandelaar) bestaande ondermeer uit een horeca gelegenheid met een open - terras en zevenentwintig (27) koopappartementen, en dient als zodanig gebruikt te worden: 3. de erfpachter is verplicht het erfpachtrecht te splitsen in totaal achtentwintig (28) apparte m entsrechten, wa a rva n zeve ne ntwi nti g (27) appartem entsrechten omvattende een koopwoning en een (1) appartementsrecht omvattende horecaruimte met een open terras; 4. de toestemming, welke volgens artikel 22 benodigd is voor de splitsing van het - erfpachtrecht in appartementsrechten, wordt hierbij geacht te zijn verleend 5. het in erfpacht uit te geven terrein is onderzocht op milieutechnische geschiktheid voor de te realiseren bestemmingen. Uit de resultaten van dit - onderzoek blijkt de milieutechnische geschiktheid van het terrein voor de te realiseren bestemmingen; 6. bij overdracht aan derden van het appartementsrecht horeca zal de grondprijs - herzien worden conform de dan geldende grondprijsbepaling. Woningstichting - Rochdale is verplicht de overdracht te melden aan de gemeente Amsterdam;- 7. het onbebouwde terreingedeelte is bestemd als open terras bij de horeca (circa- achtentachtig vierkante meter (Ba m2;; en dient overeenkomstig deze bestemming te worden ingericht en gebruikt' B. De in artikel 17 eerste lid van de Algemene bepalingen voor voortdurende - erfpacht van Amsterdam 2000 beschreven gedoogplicht is rnede van - toepassing ten aanzien van in, op, aan of boven het perceel en de opstallgn - aanwezige kabels, leidingen, buizen, vezels en andere inrichtingen voor communicatievenlof andere nutsdoeleinden, welke door een van gemeentewege aangewezen derd e zijn aangebracht. De erfpachter is verplicht, - wanneer dit door het Dagelijks Bestuur zal worden gelast, toe te laten, dat de - eerder genoemde voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en - vernieuw door of vanwege de van gemeentewege aangewezen derde; - 9. de in artikel 17 tweede lid van de vorengenoemde Algemene bepalingen voor - voordurenderfpacht Amsterdam 2000 beschreven plichtot schadevergoeding is mede van toepassing op de krachtens het voorgaand lid aangewezen derde; de erfpachter verklaart nadrukkelijk bekend te zijn met: - de verplichting de percelen te bebouwen conformhet goedgekeurde bouwplan;

4 -.)- D de verplichting om de percelen en de opstallen cvereenkcrnstig de =-- bestemming(en) gebruiken en het verbod het bouwvolume van de opstallen te wijzigen, zoals vermeld in - artikelen 13, 15 en 16 van de Algemene bepalingen en de mogelijkheid van herziening van de canon bij wijziging van de bestemming, het gebruik of de bebouwing; 11. a. de erfpachter is verplicht met de bebouwing van het terrein aan ts - vangen binnen zes maanden na het tijdstip waarop daarmee naar het - oordeel van het Dagelijks Bestuur een begin kan worden gemaakt en - vervolgens regelmatig met de bouw voort te gaan; b de bebouwing van het terrein en de inrichting van de onbebouvyds - terreindelen dienen te zijn voltooid binnen vierentwintig (2a) maanden - na de datum van ingang van de erfpacht; 12. de canon dient bij voortuitbetaling in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan op 66n januari en 66n juli van elk jaar. Erfpachter verklaarde de tekst van de Algemene bepalingen te hebben ontvangen, - daarmede volledig bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen Derdenwerking, kwalitatieve verplichting en kettingbeding 1. Met verurijzing naar artikel 38 van de Algemene bepalingen verklaarden partijen - nadrukkelijk derdenwerking te beogen ten aanzien van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen. 2. Alle verplichtingen van een partij uit hoofde van de Algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van (s - onroerende zaak en/of de erfpacht als beperkt recht - voorzover het verplichtingen - betreft niet behorend tot de erfpacht -, worden als kwalitatieve verpfichting in de zin - van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek gevestigd en zullen overgaan op - degenen die het goed verkrijgen. Ook degenen die een recht van gebruik verkrugen - van de rechthebbende zullen daaraan gebonden ziin. 3. De erfpachter zal bii'. a. overdracht van de erfpacht of van een gedeelte daarvan, of b. bezuaring van de erfpacht of van een gedeelte daarvan met een beperkt genotsrecht, zijn verplichtingen uit hoofde van de algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen - voorzover het verplichtingen betreft niet behorend tot de erfpacht sl5 - beperkt recht en niet zijnde kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in lid 2 van dit - artikef - ten behoeve van de gemeente opleggen aan en laten aannemen door zijn - rechtsopvolger casu quo de beperkt gerechtigde."; dat de erfpachter de Gemeente Amsterdam heeft verzocht om gemelde voortdurende erfpacht te mogen splitsen in achtentwintig (28) appartementsrechten; - dat de Gemeente Amsterdam hiervoor toestemming heeft verleend, waarvan blijkt uit bijzondere bepaling 4 in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel - Zuidoost de dato dertien september tweeduizend vijf nummer D RO/64BB; - dat er terzake van de splitsing in appartementsrechten geen splitsingsvergunning is - vereist, aangezien het nieuwbouw betreft. Splitsing van een voortdurende erfpacht in appartementsrechten Vervolgens gaf de comparant sub 1, handelend als gemeld, het volgende te kennen' - a. De erfpachter wenst over te gaan tot splitsing in appartementsrechten in de zin van -

5 -4- artikel 5:i00 van het Burgei'lijk Weiboek van gemeici erfpachirecht, oilvattencje oe - rechten van de eripachter op gemeld gebouw met toebehoren en daarbij behorende - grond met toebehoren. b. In verband met de voorgenomen splitsing in appartementsrechten zijn voormeld gebouw en de grond uitgelegd in een tekening, bestaande uit een (1) blad, aangevende de begrenzing van de onderscheidene gedeelten die bestemd zijn om - als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan het uitsluitend gebruik in een - appartementsrecht zal zijn begrepen. De tekening als bedoeld in artikel 5:109 lid 2 - van het Burgerlijk Wetboek zal aan deze akte worden gehecht. Op de tekening is - door de bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam blijkens diens daarop gestelde aantekening de dato e6nentwintig oktober tweeduizend vijf verklaar dat van het in de splitsing betrokken gebouw met toebehoren de complexaanduiding is gemeente Weesperkarspel sectie L nummer A c. De op gemelde tekening bedoelde gedeelten, welke bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen, zijn duidelijk aangegeven en zijn voorzien van - een Arabisch cijfer. d. Gemeld erfpachtrecht aldus achtentwintig (28) appartementsrechten zal omvatten, te weten: 1. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte gelegen op de begane grond en eerste verdieping met terras op de begane grond, - op de bouwtekening aangegeven met horecaruimte, kadastraal bekend Gemeente - Weesperkarspel, sectie L nummer Bg71-A-1, uitmakende het driehonderdnegenenzestig/tweeduizend vierhonderdnegenenvijftigste ( ste) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de voortdurenderfpacht van een - terrein, eigendom van de Gemeente Amsterdam, gelegen aan de Billmerdreef, nabij - Grubbehoeve te Amsterdam, met de daarop in aanbouw zijnde opstallen, bestaande uit een horeca-ruimte met zevenentwintig (27) woningen, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 8724, groot drie are vierenzestig - centiare '\-' (3.64 are) op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer '1; 2. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 3 en woningtype C1, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-2, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gern eenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 2; 3. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede en derde verdieping, op de boumekening aangegeysn rnsf - bouwnummer 2 en woningtype 81, kadastraal bekend Gemeente S/eesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-3, uitmakende het negenentachtig/tweeduizend -- vierhonderd negenenvijftigste (B9l2.459ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer]; 4. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 1 en woningtype 41, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel -

6 -5- sectie L numme r 897 t -A-4, iiitmakende het drieenzeveniigitweecuizend rrierhonderd negenenvijftigste (7312.4lgste) aandeel in voormelde gemeenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 4; 5. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 5 en woningtype Cl, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectie L nummer 8971-A-5, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 5; 6. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de derde verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 4 en woningtype 42, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer , uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voorm elde gemeenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cufer 6; 7. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde verdieping, op de boumekening aangegeven met bouwnummer B en woningtype C1, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-7, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 7; 8. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde en vijfde verdieping, op de boumekening aangegeven met bouwnummer 7 en woningtype B.2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspef - sectie L nummer 8971-A-8, uitmakende het negenentachtig/tweeduizend -- vierhonderd negenenvijftigste (89/2.459ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer$; 9. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de vierde verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 6 en woningtype A2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-9, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 9; 10. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsf uitend gebruik van de woning gelegen op de vijfde verdieping, op de boumekening aangegeven met bouwnummer 10 en woningtype C2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectie L - nu m mer 8971-A-10, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gem eenschap, opvoormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 10; 11. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de vijfde verdieping, op de bouwtekening aangegeven met - bouwnummer 9 en woningtype A2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-11, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend - vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer, 1; 12. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zesde verdieping, op de bouwtekening aangegeven met

7 -obcu',lrni:mrneli3 en woningtype C2, kadastraal oekend Genieenie!nv'eesperkarspei - sectie L nurrr mer A-12, u itmakende het vierenzeventigitweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer12; 13. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zesde en zevende verdieping, op de bouwtekening aangegeven met - bouwnummer 12 en woningtype 83, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-13, uitmakende het negenentachtig/tweeduizend - vierhonderd negenenvijftigste (89/2.459ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer13; 14. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de zesde verdieping, op de boumekening aangegeven met bouwnummer 11 en woningtype 42, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L num m e r A-14, u itmakende het vierenzeventig/tweedu izend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoormeldetekeningaangeduidmethetarabischecijfer14; 15. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zevende verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 15 en woningtype C2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L num mer 8971-A-15, uitmakende het vierenzeventigitweedu izend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer]$; 16. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de zevende verdieping, op de boumekening aangegeven - met bouwnummer 14 en woningtype 42, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectie L nummer 8971-A-16, uitmakende het vierenzeventigitweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in - voormelde gemeenschap v-..'--.tvv'.-r' op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 16; 17. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de achtste verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 18 en woningtype C2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L num me r A-17, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer]f; 18. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de achtste en negende verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 17 en woningtype 83, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-18, uitmakende het negenentachtig/tweeduizend - vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer1$; 19. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de achtste verdieping, op de bouwtekening aangegeven - met bouwnummer 16 en woningtype 42, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectie L nummer 8971-A-19. uitmakende het viere nzeve ntig/tweedu ize nd vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in - voormelde gemeenschap,

8 7-- op voormelde te kentng aangeduid met het Ai'abische cijfer 19; 20. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de negende verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnum mer 20 en woningtype C2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer 8971-A-20, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend - vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer2q; 21. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de negende verdieping, op de bouwtekening aangegeven - met bouwnummer 19 en woningtype A2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectie L nummer 8971-A-21, uitmakende het vierenzeventigitweeduizend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeef in - voormef de gemeenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische ciiler 21; 22. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsfuitend gebruik van de wonrng gelegen op de tiende verdieping, op de boumekening aangegeven met bouwnum mer 23 en woningtype C2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L num m e r A-22, u itm akende het vierenzeventig/tweedu izend vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijferll; 23. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tiende en elfde verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer 22 en woningtype 82,kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L num me r A-23, uitmakende het negenentachtig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste (89/2.459ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijferlf,; 24. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de tiende verdieping, op de boumekening aangegeven met bouwnummer 21 en woningtype A2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer A-24, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend - vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijferl4; 25. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de elfde verdieping, op de bouwtekening aangegeven met bouwnummer - 25 en woningtype C2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectie L - nu m m er A-25, u itmakende het vierenzeventig/tweedu izend vierhond erd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 25; 26, Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de elfde verdieping, op de boumekening aangegeven met - bouwnummer 24 en woningtype A2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel - sectie L nummer A-26, uitmakende het vierenzeventig/tweeduizend -- vierhonderd negenenvijftigste ( ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer26; 27. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de twaalfde verdieping, op de bouwtekening aangegeven - met bouwnummer 27 en woningtype Dl, kadastraal bekend Gemeente

9 _R_ Vveesperkarspei seciie L num mer 8971-A-27, uitrnakence het tachtig/tweeduizend - vierhonderd negenenvijftigste (B ste) aandeel in voormelde gemeenschap, - opvoorme detekeningaangeduidmethetarabischecijfer27. ZB. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met - buitenruimte, gelegen op de twaalfde verdieping, op de bouwtekening aangegeven - met bouwnummer 26 en woningtype D2, kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectie L nummer 8971-A-28, uitmakende het zesentachtig/tweeduizend vierhonderd negenenvijftigste (86/2.459ste) aandeel in - voormelde gemeenschap,vvr rvv' rsr, Yv, op voormelde tekening aangeduid met het Arabische cijfer 28. De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde de splitsing in achtentwintig (28)- appartementsrechten als bovengemeld bij deze vast te stellen met inachtneming van het - aan het slot van deze akte met de Gemeente overeengekomene, terwijl fls - appartementsrechten tot stand zullen komen door de inschrijving van een afschrift van - deze akte in gemelde openbare registers conform het bepaalde in artikel 5:109 lid 1 van - het Burgerlijk Wetboek, waarna de achtentwintig (28) voormelde appartementsrechlsn - zullen toebehoren aan voormelde gerechtigde. Vervolgens verklaarde de comparant sub 1, handelend als gemeld, bij deze te bepalefl, - dat als reglement als bedoeld in artikel 5:111 sub d. van het Burgerlijk Wetboek, zullen -- gelden de bepalingen van het modelreglement, vastgesteldoor de Koninklijke Broederschap van Notarissen in Nederland bij akte op twee januari negentienhenflsld - tweeennegentig verleden voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te - Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op acht januari negentienhonderd tweeennegentig in register 4 deel nummer 49, met uitzondering van de bijbehorende annex 1, welk reglement zodanig is gewijzigd en aangevul dat de - doorlopende tekst van het op deze splitsing van toepassing zijnde reglement luidt volgt:. -.it-. A. Definities Artikel 1 ln het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing; c. "eigenaar": de gerechtigde tot een appartementsrecht, als bedoeld in artikel 5:106 - vierde lid van het Burgerlijk Wetboek, daaronder begrepen de erfpachter en diegene die, anders dan met een erfdienstbaarheid een ander beperkt genotsrecht op een - appartementsrecht heeft; degene die een beperkt genotsrecht op een - appartementsrecht heeft, oefent zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot hetdesbetreffende appartementsrecht uit met uitsluiting van de bloot-eigenaar; d. "gemeenschappelijke gedeelten": die gedeelten van het gebouw alsmede de daarbij - behorende grond die blijkens de akte niet bestemd ziin of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt' e. "gemeenschappelijke zaken": alle zaken die bestemd zijn of worden om door slls - eigenaars of een bepaalde groep van eigenaars gebruikte worden voor zover niet - vallende onder d; T, "prive gedeelte": het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en de daarbij behorende grond daudie blijkens de akte bestemd is/zijn of wordt/worden ep afzonderlijk geheel te worden gebruikt' g''gebruiker'':degenediehetgebruikheefta sbedoe dinartike 5'120vanhet-

10 Burgerlijk Vvetboek; h. "vereniging": de vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid - onder e van het Burgerlijk Wetboek' i. "vergadering": de vergadering van eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 tweede lid - onder d van het Burgerlijk Wetboek; j. "bestuur": het bestuurvan de vereniging als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek, gevormd door 66n of meer bestuurders; k. "ondersplitsing": splitsing in appartementsrechten als bedoeld in artikel 5:106 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. De daarbij ontstane appartementsresl-rtsn - worden als "onderappartementsrechten" aangeduid en de eigenaar van een zodanig appartementsrecht als "ondereigena3;'". B. Aandeten die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting tot het - bijdragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars zijn Aftikel 2 1. leder der eigenaars is in de gemeenschap gerechtigd voor dat deel zoals in de omschrijving van de appartementsrechten vermeld. 2. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen gerechtigd tot fls - gemeenschappelijke I lvvl rvvr rs}/l/v baten vvl 3. Met uitzondering van na te melden kosten, waarvoor een andere betalingsverhouding wordt gehanteerd, zijn de eigenaars voor de in het eerste lid - bedoelde breukdelen verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars ziin. Alle kosten met betrekking tot de lift, waaronder begrepen de kosten van onderhoud, schoonmaken en vernieuwing hiervan, alsmede de kosten van het schoonmaken van het gemeenschappelijke trappenhuis zullen worden gedragen door de eigenaars van de appartementsrechten A-2 tot en met A-28, elk voor een gelijk deel. De kosten van administratief beheer komen voor rekening van de eigenaars van de - appartementsrechten A-1 tot en met A-28, elk voor een gelijk deel. Extra of aanvullende kosten in verband met de verzekering als bedoeld in artikel 8, - welke verband houden met het gebruik van het appartementsrecht A-1, komen volledig voor rekening van de eigenaar(s) van het appartementsrecht A-1. - Alle schade(n) aan de buitengevel van het gebouw, welke een direct verband houden met het gebruik/bestemming van het appartementsrecht A-1 (bedrijfsruimteihoreca) komen volledig voor rekening van de eigenaar(s) van het - appartementsrecht A-1, met uitzondering evenwel van de gebruikelijke kosten voor - onderhoud en vernieuwing. 4. lngeval van ondersplitsingelden de rechten en verplichtingen van de eigenaar van - het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht als rechten en verplichtingen - van de ondereigenaars gezamenlijk in overeenstemming met de bepalingen die vastgesteld zijn bij het reglement van ondersplitsing. 5. De aandelen [breukdelen] genoemd in de omschrijving van de appartementsrechten - zijn gebaseerd op de gebruiksvloeroppervlakten van de appartementsrechten woning en van de brutovloeroppervlakte van het appartementsrecht bedrijfsruimte. C. Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars Artikel 3 Totdeschuldenenkostena sbedoe dinartike 5:112eerste idonderavanhg -

11 "1 n tsurger lijk i/veiboek worden gei-ekeitcl a. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten of van de gemeenschappelijke zaken of tot het - behoud daarvan; b. die welke u"rn"nd houden met noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en - vernieuwingen van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke - zaken, voor zover die ingevolge het reglement of een rechterlijke beslissing als bedoeldinartike 5:121vanhetBurger ijkwetboekniettenlastekomenvanbepaalde eigenaars, en voor zover die niet vallen onder a; c. de schulden en kosten van de vereniging; d. het bedrag van de schadevergoeding door de gezamenlijkeigenaars als zodanig - verschuldigd aan 66n van hen of een derde' o de gerechtelijken buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden als eiser - of als venrreerder door of namens de gezamenlijkeigenaars, onverminderd het - bepaalde in artikel 6 derde lid' f. de premies verschuldigd uit hoofde van de verzekeringen, die door het reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge artikel B door de vergadering is besloten; - g. de verschuldigde publiekrechtelijke lasten voor zover geen aanslag is opgelegd aan - de afzonderlijkeigenaars' h. de kosten van het waterverbruik door de eigenaar van een appartementsrecht voor - zover de eigenaars daarvoor niet afzonderlijk worden aangeslagen; - t. de kosten van het warmteverbruik door de eigenaar van een appartementsrecht voorzover de eigenaars daarvoor niet afzonderlijk worden aangeslagen'- j alleoverigeschu denenkosten,gemaaktinhetbe angvandegezamen ijke- eigenaars als zodanig l,. D. Jaarlijkse exploitatierekening, begroting en te storten bijdragen Artikel 4 1. Na afloop van elk boekjaar, dat loopt van 66n januari tot en met 66nendertig - december van elk jaar, wordt door het bestuur een exploitatierekening over dat -- boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. Deze exploitatierekening omvat enerzijds de baten en anderzijds de lasten over dat boekjaar, waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de te - begroten onderhoudskosten die op meer jaren betrekking hebben, inbegrepen - noodzakelijke vern ieuwingen. Zo tot vorming van een reservefonds als bedoeld in artikel 32 eerste lid is besloten, - wordt onder de lasten begrepen een telkenjare door de vergadering vast te stellen - bedrag ten behoeve van een zodanig reservefonds. 2. Op grond van de vastgesteldexploitatierekening worden de definitieve bijdragen - van de eigenaars door het bestuur, met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid, vastgesteld, met dien verstande dat de definitieve - bijdragen in de plaats treden van de in artikel 5 tweede lid bedoeldg - voorschotbijdragen dat hetgeen als voorschotbijdragen is betaald in mindering - wordt gebracht 3. Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, - de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de eigenaars 1ry6rf,gn - terugbetaald, tenzij de vergadering anders besluit. 4. lndien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te [evsn -

12 gaan, rnoeten de eigenaars dit tekort binnen een i'naand na de vaststeiling ysn dg - exploitatierekening aanzu iveren. 5. Ingeval van ondersplitsing dient het boekjaar van de vereniging van ondereigenaars - gelijk te zijn aan het boekjaar als bedoeld in het eerste lid. Artikel 5 1. Van de gezamenf ijke schulden en kosten - waaronder begrepen een naar tijdsduur - evenredig gedeelte van de te begroten kosten als bedoeld in artikel 4 eerste lid- wordt jaarlijks door het bestuur een begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering voorgelegfl. - Deze vergadering stelt de begroting vast. 2. Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat bij wijze van voorschotbijdragen door de eigenaars verschuldigd is, alsmede het - aandeel van iedere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid. Aftikel 6 1. f ndien een eigenaar het ingevolge artikel 4 enlo'f artikel 5 door hem aan fls - vereniging verschuldigde bedrag niet binnen een maand, nadat het bedrag opeisbaar is geworden, aan de vereniging heeft voldaan, is hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, van de datum van - opeisbaarheid af, een rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente - ten tijde van de dag van opeisbaarheid verhoogd met twee punten, met een minimum van vijftig euro ( 50,00) of zoveel meer als de vergadering telkenjare - mocht vaststellen. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. Artikel 29 is niet van toepassing. 2. Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes maanden na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 4 vierde lid heeft voldaan, wordt zijn - schuld ten laste van de exploitatierekening gebracht, ongeacht de maatregelen die - jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd recht van - verhaal van de andere eigenaars op eerstgenoemde. 3. Een eigenaar is verplicht alle door de verenigin gemaakte kosten, die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, voor het verhalen van het door die - eigenaar aan de vereniging verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan de vereniging te vergoeden. Ten aanzien van de hoogte van deze kosten gedraagt de eigenaar zich zonder voorbehoud naar de opgave daaromtrent van het bestuur van de verenigin tegenbewijs is toegestaan Artikel 7 1. Voor het geval een appartementsrecht behoortot een gemeenschap, zrjn de deelgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de gerechtigdheid tot dat appartementsrecht voortvloeien, tenzij de onverdeeldheid het gevolg is ysn - een ondersplitsing. 2. lngeval van ondersplitsing zijn de eigenaars van de onderappartementsrechfsn - gezamenlijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de - gerechtigdheid tot het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht voortvloeien, voor zover in dit reglement niet anders bepaald. E. Verzekeringen Artikel I

13 4 t l./- ilet i:esiuur zai het gebouw verzekeren bij een of meer door ce vergadering aan te _- wijzen verzekeraars tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade en zal tevens een verzekering afsluiten voor de wettelijke aansprakelijkheid, die kan ontstaan voor - de vereniging en voor de eigenaars als zodanig. Voorts zal de vergadering bevoegd - zijn te besluiten tot het aangaan van verzekeringen tegen andere gevaren of tegen - de wettelijke aansprakelijkheid van een bestuurder. Het bedrag der verzekeringen wordt vastgestel door de vergadering; het zal wat de - brandverzekering betreft moeten overeenstemmen met de herbouwkosten van het - gebouw; de vraag, of deze overeenstemming bestaat, zal periodiek gecontroleerd - moeten worden in overleg met de verzekeraar. De periodieke controle in overleg met de verzekeraar kan achterurrege blijven bij een - jaarlijks automatische aanpassing (indexclausule) van de herbouwkosten vsn hsf - gebouw door de verzekeraar Yvvvu Verzekeringsovereenkomsten worden door het bestuur afgesloten ten name van de - vereniging en de gezamenlijk eigenaars. Het is daartoe, voor zover het betreft de in de eerste zin van het eerste lid bedoelde verzekeringen, slechts bevoegd indien het - bepaalde in het vijfde lid wordt nageleefd De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten als - bedoeld in de eerste zin van het eerste lid uit te keren schadepenningen, indien deze een bedrag gelijk aan 66n procent (1%) van de verzekerde waarde van het gebouw - te boven gaan, te doen plaatsen op een voor de financiering van het herstel van de - schade krachtens besluit van de vergadering door het bestuur te openen afzonderlijke rekening ten name van de vereniging, die de op deze rekening gestorte gelden zal houden voor de eigenaars. Ten aanzien van de op deze rekening te - storten gelden is artikel 32 derde tot en met vijfde lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de gelden steeds bestemd moeten blijven voor - het herstel of de wederopbouw, onverminderd artikel 5:136 vierde lid van het - Burgerlijk Wetboek. In geval van toepassing van het bepaalde in laatstgenoemd artike za,indieneeneigenaarzichheeftschu diggemaaktaaneendaad9fverzuim, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele 6f - gedeeltelijke ongehoudenheid van de verzekeraar tot uitkering van fls - schadepenningen tot gevolg zou hebben, de uitkering van het aandeel van de desbetreffendeigenaar dienen te geschieden aan de verzekeraar. - Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid de volgende clausule bevatten. "Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voonrrraarden. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zouhebben. laat - de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. Niettemin zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. Ingeval van toepassing van artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de ondergetekenden. -

14 Gaat cie verschuidigde uitkei'ing een bedrag van twaalfduizend euro ( i2.c00,00) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door tje vergadering van eigenaars, - zulks blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen dsr - vergadering. Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen ondergetekenden tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten. ". 6. In gevaf door de vergadering besfoten wordt tot herstel of herbouw, is het bepaalde - in artikel 5:136 tweede tot en met vierde lid van het Burgerltlk Wetboek en artikel 5:138 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, met dien verstande dat uitkering - van het aan iedere eigenaar toekomende aandeel in de schadepenningen aan deze - slechts zal kunnen geschieden met toestemming van degenen die op het desbetreffende appartementsrecht een recht van hypotheek hebben. 7. Indien de schadepenninge niet toereikend blijken te zijn voor herstel of herbou\^/, - draagt iedere eigenaar bij in het tekort, in de verhouding als is bepaald in artiksl I - derde lid, onverminderd het verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is. - B. ledere eigenaar is bevoegd een aanvullende verzekering te sluiten. In het geval bedoeld in artikel 5:119 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is het bestuur tot het - s uitenvaneenaanvu endeverzekeringverp icht L Leidt het gebruik van een priv6 gedeelte tot verhoging van de verzekeringsprsplig, - dan komt die verhoging voor rekening van de desbetreffendeigenaar. F. Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en dg - gemeens chappel ijke zaken Artikel 9 1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden ondermeer gerekend, voor zover aanwezig: a. de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het - gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren rns[ - uitzondering van de afi,verklagen in de priv6 gedeelten, de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de deuren welke zich in de - buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het priv6 gedeelte, de balkonconstructies, de borstweringen, het dak, de entree, de algemene fietsenberging, de schoorstenen en de ventilatiekanalen, dg - technische ruimte, het trappenhuis, de tuin en luifel, het hek- en traliewerk voor - zover het geen priv6-afscheidingen betreft afsmede het (standaard) hang- en - sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten 6en en - ander voorzover aanwezig; b. de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name voor - de centrale venvarming en voor luchtbehandeling, leidingen voor de afvoer - van hemelwater en de riolering, de leidingen voor gas en water, de hydrofoor en de watermeter, de elektriciteits- en telefoonleidingen, de gemeenschappelijke - antenne, de bliksembeveiliging, de lift, de alarminstallaties en de systemen voor oproep en deuropeners, alles voor zover die installaties niet uitsluitend lsn - dienste van e6n priv6 gedeelte strekken, alles voorzover die installaties - respectievelijk leidingen niet tot het eigendom van een nutsbedrijf moeten worden gerekend. 2. Het is een eigenaar of gebruiker zonder toestemming van de vergadering niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke gedeelten en - de gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in de prive gedeelten bevinden. -

15 Aiie bepalingen in dii reglement cjie betrekking i-rebberr op insiaiiaiies die ten iijde rran het opmaken van deze akte niet aanwezig zijn in het gebouw, zullen van toepassing - ziin vanaf het moment dat wordt besloten deze aan te brengen, tenzij de vereniging - anders beoaalt. Artikel 10 lndien er twijfel bestaat of een gedeeite van het gebouw of een zaak al dan niet tot de - gemeenschappelijke gedeeften en/ofde gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering. Artikel ledere eigenaar en gebruiker heeft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en - de gemeenschappelijke zaken volgens de bestemming daarvan. Hij moet daarbij inachtnemen het reglement, het eventuele huishoudelijk reglement en de eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek. Hij mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van de andere eigenaars en gebruikers. Artikel ledere eigenaar en gebruiker is verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid, het - onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten, voor zover deze niet voor het - verblijf voor korte of lange tijd bestemd zijn, en het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen op plaatsen die hiervoor niet zijn bestemd. 2. De wanden en/of plafonds van de gemeenschappelijke gedeelten mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van schilderijen of andere voorwerpen, en het - aanbrengen van decoraties en dergelijke. 3. De vergadering kan tot de in het eerste en tweede lid genoemde handelingen toestemming verlenen en een reeds verleende toestemming intrekken Artikel ledere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden. Uit het oogpunt van veiligheid zal het tevens verboden zijn op enigerlei wijze fls - gemeenschappelijke ruimten alsmede vluchtwegen middels het plaatsen van voorwerpen casu quo obstakels te blokkeren (fietsen, kinderwagens, vuilniszakken - en (verplaatsbare) bloembakken, enzovoorts daaronder begrepen). 2. Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers, schotel en/of andere antennes en alarminstallaties, en in het algemeen van uitstekende voonruerpen, alsmede het hangen van wasgoed aan de buitenzijde van - het gebouw mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering sf -- volgens regels te bepalen in het huishoudelijke reglement. 3. In afwijking van het in artikel 13 lid 2 gestelde zijn de eigenaars van het appartementsrecht aangeduid met het indexnummer A-1 zonder toestemming van de vergadering bevoegd tot het voor eigen rekening en risico aanbrengen van reclameaanduidingen en/of uithangborden (hierna te noemen: "reclameaanduidingen") aan de gevel van hun prive-gedeelten zulks onder flg - navolgende vooruraarden : a. de reclameaanduidingen mogen geen andere teksten bevatten dan die welke - verband houden met het in het prive-gedeelte uitgeoefende bedrijf of beroep; - b. de reclameaanduidingen mogen geen hinderlijk uitstralend noch knipperend - licht verspreiden; c. bedoelde reclameaanduidingen mogen niet uitsteken boven de eerste

16 tjverdiepingsvloer; d. eventuele precario welke de eigenaar verschuldigd wordtop grond van het vorenstaande zal ten laste van die eigenaar komen; e. bij het aanbrengen/functioneren van de reclameaanduidingen zullen de (sr- plaatse geldende gemeentelijkeof andere publiekrechtelijke voorschrif{sn in - acht genomen moeten worden; 4. Ten aanzien van de bedrijfsruimte installaties geldt dat het ontwerp en de uitvoering - zodanig dienen te geschieden dat er voor de omliggende bedrijfsruimten en de boven- en omliggende woningen op geen enkele wijze hinder kan ontstaan door geur, geluid, trillingen enzovoort. Bij het ontwerp van de installaties dient de - toekomstig eigenaar/gebruiker uit te gaan van de op de gefixeerde plaatsen - aangebrachte voorzieninge n. Het is noodzakelijk dat de toekomstig eigenaar/gebruiker hierover in een zo vroeg - mogelijk stadium contact opneemt met de desbetreffende overheidsinstanties. Het is niet toegestaan om luchtbehandelingapparatuur en dergelijke buiten de bedrijfsruimte op te steflen. De bedrijfsvoering in de bedrijfsruimte mag op generlei - wijze overlast bezorgen aan belendingen, zowel in horizontale als verticale zin. 5. De vergadering kan een reeds verleende toestemming intrekken. 6. ledere eigenaar en gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplichtot het nemen van - maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappeluke - gedeel ten of de gemeenschappelijke zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is - alsdanverplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen. Artikel 14 De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering geen verandering in het gebouw aanbrengen, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou worden. De toestemming kan niet worden verleend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in gevaar zou worden gebracht Artikel 15 De vereniging voert het beheer en draagt de zorg voor hetonderhoud van de _- gemeenschappel ijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en rechten. -- Artikel 16 ledere eigenaar en gebruiker is tegenover de andere eigenaars en gebruikers - aansprakelijk voor de schade toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of - gemeenschappelijke zaken en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder - kan worden toegerekend aan hemzelf of aan zijn huisgenoten of aan zijn personeel en hij is verplicht voor zover dit redelijk is, maatregelen te nemen of te dulden die de strekking - hebben bedoelde schade te voorkomen. G. Gebruik, beheer en onderhoud van de priv6-gedeelten Artikel ledere eigenaar en gebruiker heeft het recht op uitsluitend gebruik van zijn prive gedeelte, mits hij aan de andere eigenaars en gebruikers geen onredelijks hinflsp - toebrengt. 2. Bij huishoudelijk reglement kan het gebruik van de priv6 gedeelten nader geregeld - worden. 3. ledere eigenaar en gebruiker is verplicht bij het gebruik vanhet prive gedeelte het - reglement en het huishoudelijk reglement in acht te nemen. 4. ledere eigenaar en gebruiker is verplicht het priv6-gedeelte gebruiksn -

17 16- overeenkomsiig de bestemming te weten. voor wat betreft de appartementsrechten - A-2 tot en met A-28: woonruimte, particulier woongebruik door de desbe{psffsnfls - eigenaar of de desbetreffende gebruiker - en op generlei wijze bedrijfsmatig - en voor wat betreft het appartementsrecht A-1: bedrijfsruimte (horeca), in de ruimste zin des - woords, mits voor dat gebruik de van overheidswege benodigde vergunningen zijn - verleend en mits door dat gebruik (waaronder mede te begrijpen de werking van de - te gebruiken machines, gereedschappen en apparaten) geen onredelijk [s s6l-ltsn - hinder wordt toegebracht aan het gebruik van de andere prive-gedeelten; - Het is niet toegestaan in de appartementsrechten woning, handel, nering of bedrijf uit te oefenen of te doen uitoefenen, noch een beroep, dat in strijd is met de goede zeden, waaronder eveneens zal worden verstaan het gelegenheid geven tot het beroepsmatig uitoefenen of doen uitoefenen van het gokspel of het illegaal handelen in verdovende m iddelen. Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering. De vergadering kan bij het verlenen van de toestemming bepalen dat deze weer kan worden ingetrokken. In geval van een zodanig afwijkend - gebruik, is artikel 5:119 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek van toepassin De bij de desbetreffende appartementsrechten behorende buitenruimten zullen uitsluitend als zodanig mogen worden gebruikt; hierop zal nimmer een belasting aan - plantenbakken, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht, welke het - draagvermogen van die buitenruimten overtreft; evenmin zullen daarop beplantingen mogen worden aangebracht, waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na - volgroeiing alsnog het draagvermogen worden overschreden of dat die beplantingen dusdanig uitgroeien dat de lichtopbrengst voor de belendende prive gedeelten niet - meer optimaal is. 5. Met uitzondering van de sanitaire ruimten van alle appartementsrechten dient flg - vloerbedekking van de prive gedeelten van een zodanige samenstelling zijn dat - contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Ter beperking van hinderlijke - contactgeluiden, zoals het lopen van personen en schuiven van het meubilair, in het - gebouw is het verboden min of meer harde vloerbedekking zoals parket, plavuizen, - marmer en dergelijke aan te brengen, tenzij wordt aangetoond, dat de -.- contactgeluidsisolatie van de kale vloer inclusief de vloerbedekking een waards - bereikt van lco=tien decibel (10 db) of meer. Dit betekent, dat harde vloerbedekking zoals gemeld uitsluitend is toegestaan wanneer het aanbrengen op deskundige wijze zal geschieden met een zogenaamde "zwevende vloer", zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met - de ondervloer of de wanden en geen hinder kan ontstaan voor de overige eigenaren - van het gebouw. 6. De eigenaars en gebruikers van de appartementsrechten mogen geen open vuur/haardinstallaties aanleggen. Hiervan kan slechts bij unanimiteit van stemmen - van de vergadering worden afgeweken. 7. Het deponeren en opslaan van huisvuil op de buitenruimten is niet toegestaan. B. In geval van ondersplitsing wordt het gebruik, beheer en onderhoud van de bij de - ondersplitsing betrokken zaken geregeld bij de ondersplitsing met inachtneming van - de bepalingen in dit reglement Antikel ledere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn prive gedeelte behoorlijk lg -

18 lt - onderhouden. Tct dai onderhoud behoort met name hei schiider-, behang- en - tegelwerk, het onderhoud van de plafonds, de afwerkiagen van vloeren, van het stucwerk en van deuren en ramen (waaronder begrepen de reparatie en veryanging - van hang- en sluitwerk), het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en - leidingen met uitzondering van de leidingen als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder b, en - het schilderwerk van radiatoren, alsmede de brybehorende individuefe verwarmings- - en/of warmwaterinstalfatie en het onderhoud en de vernieuwing daarvan.voorts moet iedere eigenaar en gebruiker van de deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a die zijden die zich in gesloten toestand in het prive gedeelte bevinden behoorlijk onderhouden voor zover dit geen vernieuwing betreft ledere eigenaar en gebruiker is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen - met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke - zaken, ook wanneer die zaken zich in zijn prive gedeelte bevinden; hij dient er voor - zorg te dragen dat de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken te allen tijde goed bereikbaar zijn. 3. lndien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot of het - gebruik van een priv6 gedeefte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is - iedere desbetreffend eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en - medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de - vereniging vergoed. 4. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een prive gedeelte - de toegang tot of het gebruik van een ander priv6 gedeelte noodzakelijk is, kan de - toestemming en medewerking van iedere desbetreffendeigenaar en gebruiker met - toepassing van artikel 5:121 van het Burgerlijk Wetboek vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter. 5. In het geval dat in een priv6 gedeelte belangrijke schade is ontstaan of dreigt te - ontstaan of gevaar dreigt voor ernstige hinder van de andere eigenaars en _-- gebruikers, is iedere eigenaar en gebruiker verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen. 6. Glasschade in of aan een prive gedeelte komt voor rekening van iedere betrokkgn - eigenaar en gebruiker indien en voor zover er geen verzekering bestaat in de zin van artikel B. Indien en voor zover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het bestuur zorg voor de reparatie Artikel 19 ledere eigenaar en gebruiker is verplicht de gemeenschappelijke technische installaties - als bedoeld in artikel 9 eerste lid onder b, ook die, welke later met toestemming ef - krachtens besluit van de vergadering zijn aangebracht, te gedogen Artikef 20 Het voorkomen van geluidshinder kan nader worden geregeld bij huishoudelijk reglement. Artikel Alle prive gedeelten, met uitzondering van de zich daarin bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken, zijn voor rekening - en risico van de betrokken eigenaars. 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor schade die veroorzaakt is door een - evenement dat buiten de betrokken prive gedeelten heeft plaatsgehad. In dat geval - komt de schade voor de eigenaars gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op

19 t.l - ciegene cjie vooi- de schacje aarrsprakelijk is. 3. Alle zich in het prive gedeelte bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken zijn voor rekening en risico van de eigenaars --- gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk IS Artikel 22 Tuinbepaling. Niet van toepassing. Artikel 23 ledere eigenaar en gebruiker is verplicht alle handelingena te laten, waardoor schade - kan worden toegebracht aan de belangen van hypotheekhouders en andere beperkt - gerechtigden en hij is verplicht alles te doen wat dienstig kan zijn ter voorkoming van die - schade H. Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn priv6-gedeelte aan een gebruiker Artikel Een eigenaar kan zijn prive gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik - geven, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na -- ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en - gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele - huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van - het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, naleven Een eigenaar wordt geacht aan het in dit lid gestelde te hebben voldaan indien de - tekst van de in dit lid bedoelde verklaring is opgenomen in de overeenkomst waarbij - het priv6 gedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijks - gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik wordt gegeven. Een eigenaar is alsdan verplicht een kopie van de overeenkomst tot ingebruikgeving aan het bestuur ter hand te stellen 2. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring behoudt zowel de gebruiker als het bestuur een exemplaar 3. De in het eerste lid bedoelde verklaring zal geacht worden ook betrekking te hebben - op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring worden genomen respectievelijk vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens - de gebruiker in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid 4. Het bestuur zal de gebruiker van iedere aanvulling of verandering van het reglement - of het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede van eventuele regels als bedoeld - in artikel van het Burgerlijk Wetboek, op de hoogte stellen. 5. Niettegenstaande ingebruikgeving van een prive gedeelte aan een ander, blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien. De - eigenaar en de gebruiker kunnen gezamenlijk schriftelijk aan het bestuur mededelen dat de door de eigenaar verschuldigde definitieven voorschotbijdrage door fls - gebruiker zullen worden voldaan 6. ledere eigenaar is bevoegd om op zijn priv6-gedeelteen recht van erfpacht sf - opstal te vestigen. ln geval van vestiging van een dergelijk recht dient in de akte van - vestiging te worden bepaald in hoeverre de erfpachter casu quo opstaller -_ aansprakelijk is jegens de vereniging voor de maandelijkse bijdragen en in hoeverre -

20 19 - aan de beperkt gerechtigde het stemrecht ier zake van hetpriv6-gecieelte toekomt. - De bepalingen van dit artikel en die van de artikelen 25 en26 zijn van toepassing ten aanzien van de beperkt gerechtigde. Artikel Het bestuur kan te allen tijde verlangen dat de gebruiker zich jegens de vereniging - als borg verbindt voor de eigenaar, en wel voor de betaling van hetgeen laatstgenoemde ingevolge het reglement aan de vereniging schuldig is of 7sl - worden. 2. Voormelde borgtocht zal zich slechts uitstrekken tot verplichtingen van de betrokken - eigenaar die opeisbaar worden na het tijdstip waarop per aangetekende brief door - het bestuur aan de gebruiker is medegedeeld, dat de vereniging van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid gebruik wenst te maken. Bovendien zal de gebruiker uit -- hoofde van de hier bedoelde borgtocht per rnaand nimmer meer verschuldigd zijn - dan een bedrag, overeenkomende met de geschatte maandelijkse huurwaarde van - het desbetreffende priv6 gedeelte Artikel De eigenaars zijn verplicht er voor zorg te dragen, dat hun priv6 gedeelte nisf - betrokken wordt door iemand die de in artikel 24 bedoelde verkfaring niet getekend - heeft. 2. De gebruiker die zonder de in artikel 24 bedoelde verklaring getekend te hebben of - zonder de in artikel 25 bedoelde verplichting te ztjn nagekomen een priv6 gedeelte - betrokken heeft dan wel in gebruik houdt, kan door het bestuur hieruit verwijderd - worden en hem kan het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de - gemeenschappelijkezakenenrechtenwordenontzegd. 3. Indien iemand zonder enige titel een priv6 gedeelte betrokken heeft, neemt het - bestuur alle noodzakelijke maatregelen die kunnen leiden tot ontruiming van het priv6 gedeelte. Het bestuur gaat niet tot ontruiming over dan nadat het de betrokkene tot ontruiming heeft aangemaand. In dit geval kan aan de betrokkene in ieder geval - het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijks 2sksn - ontzegd worden. l. Ontzegging van het gebruik van priv6-gedeelten Artikel Aan de eigenaar die zelf het recht van gebruik uitoefent of een gebruiker die de in - artikel 24lid 1 bedoelde verklaring heeft getekend en die: a. de bepalingen van het reglement of het eventuele huishoudelijk reglement of de eventuele regels bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek piet - nakomt of overtreedt; b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens andere eigenaars gn/ef - gebruikers; c. door zijn aanwezigheid in het gebouw aanleiding geeft tot ernstige verstoring - van de rust in het gebouw' d. zijn financitile verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, kan door de vergadering een waarschuwing worden gegeven dat indien hij ondanks - deze waarschuwing binnen een jaar nadat hij deze heeft ontvangen andermaal een - of meer der genoemde gedragingen verricht of voortzet, de vergadering ftsn - overgaan tot de in het volgende lid bedoelde maatregel. 2. Worden 66n of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen binnen genoemde -

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.

ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn. 61464azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ "WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM"@ TE AMSTERDAM@

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM@ TE AMSTERDAM@ Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4-1075 AC Amsterdam telefoon: 020-5736311 fax: 020-6799828 e-mail: mail@lubbers.nl -1 - dossiernr: aw/2003.003396.01/mk@ deb.nr. : 03.000.086@ doc.nm. : A 2 de ondersplitsing

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

61806azyk.splitsing II Blad 1

61806azyk.splitsing II Blad 1 61806azyk.splitsing II Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden

Nadere informatie

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere 1 3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere Heden *, verscheen voor mij, mr. Gerben Terpstra, notaris te Almere: de heer Wiebe de Vries, kantooradres: notariskantoor Terpstra

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

SPLITSING appartementengebouw "Wooncollege" te Amersfoort

SPLITSING appartementengebouw Wooncollege te Amersfoort Contactpersoon H.G. van Eijsden Dossiernummer 192512 notarisklerk Aktenummer 501252 E-mailadres g.vaneijsden@vbcnotarissen.nl Telefoon 033-4 601 641 Status Concept Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Hoofdsplitsing Conform de Splitsing Bergsingel van 30 december 2004 (04/55627/RG) Kooijman Lambert Notarissen VvE Bergsingel, Berkelselaan, Voorburgstraat en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

ONTWERP azyk.spl Blad 1

ONTWERP azyk.spl Blad 1 64143azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

SPLITSING IN

SPLITSING IN Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam Telefoon: 020 5736311 Fax: 020 6799828 e-mail: mail@lubbers.nl - 1 - dossier: PP/ 2015.003178.01 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Op @ verschenen

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 1992 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 1992 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire,

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire, Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire, ---------------------- de heer Mr. Francisco Bernardo Soleana, notarieel jurist,

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

ONTWERP azyk.spl Blad 1

ONTWERP azyk.spl Blad 1 63069azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS Artikel 3

C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS Artikel 3 VvE Modelreglement 1992 A. DEFINITIES Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing; b. gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken;

Nadere informatie

HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015

HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015 HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015-1 - Heden, *, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk: * te dezen handelend als

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. Modelreglement 1992 Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte":

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

SPLITSING

SPLITSING Blad 1 van 8 2009.002778.01 splitsing SPLITSING 2009.002778.01/kv@ Heden, negentien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. ROBERTUS HENRICUS NUSTELING, notaris te Rotterdam: de heer Jeetendra

Nadere informatie

REGELEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) b. "gebouw": het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken;

REGELEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) b. gebouw: het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken; Notarissen VAN NOORDWIJK & MULDER REGELEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing; b. "gebouw": het

Nadere informatie

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage Conform de Splitsing Bergsingel van 30 december 2004 (04/55627/RG) Kooijman Lambert Notarissen VvE Bergsingel, Berkelselaan, Voorburgstraat

Nadere informatie

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Blad 1 van 10 zaaknummer: 1013851 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Vandaag, zeven augustus tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: mevrouw

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam: te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam: te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Blad 1 van 10 SPLITSING VAN EIGENDOM Tweede Jan Steenstraat 58 te Amsterdam mr/svs/26092/1 1 Heden, twintig november tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam:

Nadere informatie

ondersplitsing in appartementsrechten

ondersplitsing in appartementsrechten Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten mei 2006 r e g l e m e n t b i j o n d e r s p l i t s i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n m e i 2006 1 Modelreglement bij ondersplitsing

Nadere informatie

AFSCHRIFT. Ref. K AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - 1 -

AFSCHRIFT. Ref. K AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - 1 - - 1 - AFSCHRIFT Ref. K. 478 6-6-2001 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Wittem, Kerkstraat Heden, zes juni tweeduizend een, verscheen voor mij, mr. Henri Anne Gérârd Grégoire Knops, notaris te Heerlen:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars van het gebouw Aquamarin I, Aquamarin 1 t/m 82, te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp als: sectie C complexaanduiding 1572-A appartementenindex

Nadere informatie

Reglement splitsing in appartementsrechten

Reglement splitsing in appartementsrechten Reglement splitsing in appartementsrechten A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing; b. "gebouw": het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing

Nadere informatie

STATUTEN VOOR HET APPARTEMENTENCOMPLEX DOWNTOWN TE AMSTERDAM

STATUTEN VOOR HET APPARTEMENTENCOMPLEX DOWNTOWN TE AMSTERDAM A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing; b. gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken; 1 c. eigenaar : de gerechtigde

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : 2009.000144.01 / RT / Hoofdsplitsing Coremolen AKTE HOOFDSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ TEVENS INHOUDENDE VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN EN@ KWALITATIEVE

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. Algemeen MVE Splitsingsregelement

Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. Algemeen MVE Splitsingsregelement Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Algemeen MVE Splitsingsregelement Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 11 1 2008M11996NB aanvulling bij inschrijving in register 4 deel 55945 nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op elf december tweeduizend acht verscheen voor mij, mr. Michel ------ René

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN bouwnummers 1-16

ALGEMENE VOORWAARDEN bouwnummers 1-16 Drost Juten Notarissen Nassauplein 36 2585 ED 's-gravenhage 070-3425100 070-3562738 info@drostjuten.nl www.drostjuten.nl Versiedatum: 29 juni 2017 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING)

MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING) MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING) SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparant(en) vermeld, zijnde de eigenaar(s)

Nadere informatie

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Kantoor VvE Partner Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht Postbus 85183, 3508 AD Utrecht E-mail: info@vvepartner.nl Tel: 030-7115783, Fax: 030-8506086

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : / mw.mr. Noëlla van Dijk / ontwerp d.d : 14 augustus 2006 BRS01D@ versie 02-01-1992 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1992 Op de internetsite

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam:

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam: MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR DE LANGE ROUAANSEKAAI 43 TEL. (01180) 33060 MIDDELBURG KANTOOR VAN DE NOTARISSEN MR W. WESTBROEK J. VAN DER ELBURG MR A. J. KORTEWEG MR W. E. DE VIN MR H. R. OKKENS MR W.

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006)

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening

Nadere informatie

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 Drost en Juten Netwerk Notarissen Nassauplein 36 2585 ED 's-gravenhage 070-3425100 070-3562738 info@drostjuten.nl www.drostjuten.nl Versiedatum: 8 juli 2015 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 21 augustus 1987 voor notaris mr H. M. Sasse te Arnhem. Artikel 1 A.

Nadere informatie

trappenhuis met liftinstallatie, gaanderijen, twee noodtrappen en verdere aanhorigheden, hierna ook te noemen: de gemeenschap, door de vereniging in

trappenhuis met liftinstallatie, gaanderijen, twee noodtrappen en verdere aanhorigheden, hierna ook te noemen: de gemeenschap, door de vereniging in trappenhuis met liftinstallatie, gaanderijen, twee noodtrappen en verdere aanhorigheden, hierna ook te noemen: de gemeenschap, door de vereniging in eigendom verkregen door de inschrijving in het register

Nadere informatie

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van 2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstand

Nadere informatie

mei negentienhonderd drieëntachtig,

mei negentienhonderd drieëntachtig, Blad 1 van 12 MA/rb/555076903/AKTE VAN SPLITSING 1 Heden, zesentwintig november tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: de heer Mark Stokkers, werkzaam

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580

Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580 Blad 1 van 51 Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - nieuwbouw appartementencomplex "Den Hoorn", Hagerpad 7 t/m 125, te Veldhoven - Op drie en twintig oktober tweeduizend

Nadere informatie

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen)

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Blad 1 van 35 1 baxs/5123999 40035109 Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Op zesentwintig oktober tweeduizend zeven is voor mij, mr. Joannes Francisus Verlinden, notaris met plaats

Nadere informatie

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam

MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam MODELREGLEMENT 1973 (WITTE BOEKJE) 22 februari 1973, notaris Mr. J. Schrijner Rotterdam Gebouw Louis Couperusplaats 3 t/m 313 Capelle aan den IJssel Inhoudsopgave A. Definities... 3 Artikel 1... 3 B. Regeling

Nadere informatie

- 1 ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG

- 1 ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG - 1 1221800/TKO/TWI ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG Heden, vier juni tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Theodorus Gerardus Maria de -- Kort, notaris te Tilburg: ------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Bergsingel (oneven) Rotterdam

Vereniging van Eigenaars Bergsingel (oneven) Rotterdam Vereniging van Eigenaars Bergsingel 207-293 (oneven) Rotterdam Voorwoord Beste medebewoners, We hebben als vereniging lang gefunctioneerd zonder een Huishoudelijk Reglement. Pas in de jaarvergadering van

Nadere informatie

C. Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars

C. Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing; b. "gebouw": het gebouw of

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING - 1 - CONCEPT 14-06-2016 WIJZIGING SPLITSING Heden, ++ tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen: ++ te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde

Nadere informatie

NOTARIËLE VERKLARING

NOTARIËLE VERKLARING Blad 1 van 64 51237/AC/wb Versie: 14-03-2017 1 NOTARIËLE VERKLARING Op zestien maart tweeduizend zeventien verklaar ik, mr. Johny Boy Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere het volgende: 1.

Nadere informatie

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006 Inhoud MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2006... 2 MODELREGLEMENT... 3 A.> Definities en algemene bepalingen... 3 B.> C.> Aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING VVE ADMIRAALSVESTE

AKTE VAN SPLITSING VVE ADMIRAALSVESTE AKTE VAN SPLITSING VVE ADMIRAALSVESTE Heden, de zesde maart negentienhonderd zes en negentig, verscheen voor mij, Meester Jan Arnoldus Duret, notaris ter standplaats Zwolle: de heer Arthur Leonard Maria

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1973 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 22 februari 1973 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

blad 1 Splitsing in Appartementsrechten Sfinx Luxor

blad 1 Splitsing in Appartementsrechten Sfinx Luxor blad 1 Splitsing in Appartementsrechten Sfinx Luxor 44617 versie: 8 augustus 2008 Heden, z e s december tweeduizend e e n, verscheen voor mij, Meester MARTINUS SERVATIUS MATTHEUS BOSSE, notaris te Blaricum:

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _.

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ NAUT.;\ DUTILH. te 5615 CL Eindhoven, Anna Bijnsweg 2c, geboren te Sint- _. NAUT.;\ DUTILH. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTE1: d.8100s0s9/vi/c\ Heden, verscheen. een voor april mij, negentienhonderdzevenennegentig, MrHenricus Arnoldus Cornelis Maria van de Iersel, heer Mr notaris

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, + tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, te en : 1. de heer Henricus Johannes Henrica Hermans, wonende te 8891 GP Midsland,

Nadere informatie

BRS02B versie 21-08-1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987

BRS02B versie 21-08-1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 BRS02B versie 21-08-1987 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VAN EEN SERVICE-FLATGEBOUW 1987 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie

Nadere informatie

KANTOOR VAN DE NOTARISSEN

KANTOOR VAN DE NOTARISSEN KANTOOR VAN DE NOTARISSEN MR W. WESTBROEK J. VAN DER ELBURG TH. J. M. SCHUURMANS MR A. J. KORTEWEG MR W. E. DE VIN MR H. R. OKKENS MR W. A. KOUDIJS MR P.J.DORTMOND TE ROTTERDAM SPLITSING van: Het perceel

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 28 januari 1975 voor notaris mr O. G. Schut te Amsterdam. Artikel 1 A. Definities

Nadere informatie

Modelsplitsingsreglement serviceflat 1975

Modelsplitsingsreglement serviceflat 1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 28 januari 1975 voor notaris mr O. G. Schut te Amsterdam. A. Definities Artikel

Nadere informatie

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. De Rozenburgh te Heemstede SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede Doorlopende tekst van het splitsingsreglement betreffende het appartementencomplex "De Rozenburgh" te Heemstede, inclusief de statuten van de

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie