wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS Gelukkig nieuwjaar"

Transcriptie

1 4 wat wijzigt in 2014 STADSDIENSTEN EN ZIEKENHUIS stadsmagazine Bree jaargang 10 - nr DeceMBer 2013 Gelukkig nieuwjaar

2 stedelijke DIENSTEN BranDweer BiBliotheek (tot 15 voor sluitingstij d) Ma, di, do: u u u u Woe: u u Vr u u Za u u containerpark (tot 15 voor sluitingstij d) Ma: gesloten Di: u u Wo: u u Do-za: u u en u u info & toerisme Bree I Ma - do: Vr: u u u u u u kempen~broek Wo - vr: Za - zo: u u u u ontmoetingscentrum Ma - vr: Vr nm: u u u u gesloten Cultuurcentrum Cultuurdienst Jeugddienst sociaal huis Ma, do, vr: Di : Wo: sportdienst u u u u en u u u u en u u stadhuis Ma, do, vr: Di : Wo: technische Dienst u u u u en u u u u en u u Ma, wo, vr: u u Di, do: u u u u welzijnscampus zwembad De sprink cbs afgevaardigden sociale huisvestingsmaatschappijen kempisch tehuis: Mathieu Kenis , ons Dak: Guido Schroyen en Eric Sterken, college VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LIESBETH VAN DER AUWERA - BURGEMEESTER Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen, middenstand, politie, brandweer, juridische aangelegenheden ( ) zitdag: maandag, enkel na telefonische afspraak ( kabinet burgemeester) MICHEL THEUNISSEN - TWEEDE SCHEPEN Financiën (incl. kerkfabrieken), sport zitdag: enkel op afspraak ( ) infodienst stad Bree tel Bree tv gemist in Dag Limburg? Kij k op Volg ons op facebook mailen naar: MARIO KNIPPENBERG - EERSTE SCHEPEN Ruimtelij ke ordening, jeugd, woonbeleid ontwikkelingssamenwerking zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) RUDI COBER - DERDE SCHEPEN Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed Zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) RIK HERTOGS - VIERDE SCHEPEN Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzij n, containerpark, groendienst (parken en plantsoenen), energie zitdag: dinsdag, u u, stadhuis of op afspraak ( ) BERNADETTE VERSLEGERS - SCHEPEN & OCMW VOORZITTER OCMW & welzij n, sociale tewerkstelling en huisvesting, volksgezondheid & hygiëne zitdag: dinsdag, u u, Sociaal Huis of op afspraak ( ) JO VANDERSTEEGEN - VIJFDE SCHEPEN Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen, Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur zitdag: woensdag, u u, Technische dienst of op afspraak ( ) gedeelde bevoegdheden Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel, info, onderwij s, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken Stadsmagazine Bree is een uitgave van het stadsbestuur van Bree. Verantwoordelij ke uitgever: Liesbeth Van der Auwera, Vrij thof 10, 3960 Bree. Redactie: Dienst Info, Markt z/n, 3960 Bree, tel of Stadsmagazine Bree, jaargang 11 - nr. 1

3 inhoud Nieuwe tarieven containerpark Dit was 2013: foto-overzicht Massaal op de schaal Programma De Breughel edito Welkom 1 januari op de nieuwjaarsdrink van tot uur in het stadhuis. Beste Breeënaren, Alhoewel het nog enkele dagen te vroeg zal zij n als u dit leest toch namens heel het stadsbestuur en de stedelij ke diensten een welgemeend gelukkig en voorspoedig 2014! Bij deze mag ik u ook namens het voltallige stadsbestuur van harte uitnodigen op een nieuwjaarsdrink. Deze vindt plaats op woensdag 1 januari 2014 van u tot u in het stadhuis. samen met u willen we klinken op een voorspoedig en gezond 2014! In het vorige magazine had ik enkele wij zigingen aangekondigd. Ondertussen is de nieuwe stadsgids al in de brievenbus gevallen en hebt u kennis kunnen nemen van de nieuwe openingsuren van het stadshuis, het OCMW Sociaal Huis, de nieuwe zitdagen van het seniorenloket en de openingsuren van het containerpark. In dit stadsmagazine komen we daar nog uitgebreid op terug. Ook de huisvuilophaling zal veranderen en vanaf 01/04/2014 géén aprilgrap wordt het glas niet meer aan huis opgehaald. Ten slotte zal vanaf 1 februari de onthaalbalie van het stadhuis ingericht worden in de patio. Het wordt een Centrale Balie die zowel instaat voor het onthaal van de bezoekers aan de diensten in het stadhuis als aan toeristen en anderen. Het oudste stadhuis aan de Markt zal vervolgens onderdak geven aan de Jeugddienst en de Oxfam Wereldwinkel. Op de eerste en tweede verdieping blij ft het Stadsmuseum en haar depot gevestigd. Al die wij zigingen zij n er niet zomaar gekomen. Er is grondig over nagedacht, gediscussieerd, er zij n bezoekersmetingen gebeurd en het resultaat daarvan zorgde voor een aantal wij zigingen in het belang van onze klanten, U dus. Prettige feesten, wees voorzichtig met vuurwerk en tot op de nieuwjaarsdrink, 1 januari, 19u in het stadhuis. Liesbeth Van der Auwera. Burgemeester. 3

4 wat wijzigt in 2014 wat wijzigt in 2014 wat wijzi Een zinnetje dat dezer dagen waarschij nlij k in veel kranten en andere media zal opduiken en dit jaar ook van toepassing is voor de stadsdiensten. Na heel wat tellingen van bezoekers en overleg met alle diensten zij n we tot de vaststelling gekomen dat op bij voorbeeld op donderdagavond tussen u en u gemiddeld 4 bezoekers werden geteld in het stadhuis. Op sommige diensten kwam zelfs gemiddeld maar 1 persoon per maand. In overleg werd volgende nieuwe uurregeling uitgewerkt: stadhuis Openingsuren stadhuis (geldig vanaf 1/01/2014): overige diensten: Maandag 8.30 u u Dinsdag 8.30 u u en u u Woensdag 8.30 u u en u u Donderdag 8.30 u u Vrij dag 8.30 u u ziekenhuis Maas en kempen, spoedafdeling campus Bree Vanaf 1 januari 2014 zullen alle spoedgevallenpatiënten zich dienen te wenden tot de dienst gespecialiseerde spoedgevallen op campus Maaseik, Mgr. Koningsstraat 10, 3680 Maaseik. Diensten in het stadhuis: - Algemeen onthaal, Ombudsdienst, Info & Toerisme (vanaf 1/02/2014) - Stadssecretaris en secretariaat - Financieel beheerder en dienst financiën - Kabinet Burgemeester - Burgerzaken (Burgerlij ke stand en Bevolking) - Ruimtelij ke Ordening en Leefmilieu - Personeelsdienst - AGB (Autonoom Gemeentebedrij f) o.c.m.w. - sociaal huis Peerderbaan Bree Tel openingsuren sociaal huis: Maandag 8.30 u u Dinsdag 8.30 u u u u Woensdag 8.30 u u u u Donderdag 8.30 u u Vrijdag 8.30 u u het seniorenloket Vanaf is het seniorenloket open op: dinsdag van 15u tot 18u en donderdag van 9u tot 12u. De afgelopen jaren kwamen er nog maximaal patiënten (of plus minus 4 per dag) op de eerste opvang spoedgevallen Bree binnen. Het betreft quasi steeds lichtere aandoeningen. Op campus Maaseik is het aantal spoedgevallen gestegen van in 2005 naar meer dan in Om een betere kwalitatieve opvang te verzekeren, worden de spoedopnames gecentraliseerd op de gespecialiseerde spoedgevallendienst te Maaseik, waar er 24u/24u en 7 dagen op 7 dagen minimaal 3 gespecialiseerde spoedgevallenverpleegkundigen en artsen aanwezig zij n. Aangezien de kraamafdeling, met inbegrip van verloskamer en couveuse functie, op de campus Bree gelokaliseerd is, kunnen patiënten met betrekking tot deze discipline/functie nog 24u/24u op de campus Bree terecht. De kinderafdeling blij ft op campus Bree gelokaliseerd, toch dienen alle pediatrische urgenties vanaf 1 januari 2014 steeds naar de spoedgevallendienst op campus Maaseik gestuurd te worden. Voor verdere vragen / inlichtingen kunt u tijdens de werkuren steeds contact opnemen met de heer Johan Cox, verpleegkundig en paramedisch directeur ZMK, telefoonnummer of via Budgetmeter De nieuwe openingsuren van de budgetmeter Maandag 10.30u u Dinsdag 15.00u u Woensdag 14.00u u Vrijdag 10.30u u

5 gt in 2014 wat wijzigt in 2014 wat wijzigt in 2014 nieuwe huisvuilzakken Vanaf 1 januari 2014 worden in onze stad de grij ze gemeentelij ke huisvuilzakken vervangen door bordeauxkleurige huisvuilzakken van Limburg.net. containerpark Voortbemdenstraat, tel Enkel toegankelij k voor de Inwoners van Bree met een speciaal toegangspasje nieuwe openingsuren: Het containerpark van Bree is vanaf 2014 geopend op volgende dagen en uren: zomermaanden van 1 april tot 30 september (26 weken) Maandag gesloten gesloten Dinsdag gesloten u u Woensdag gesloten u u Donderdag u u Vrij dag u u Zaterdag u u Zondag gesloten gesloten wintermaanden vanaf 1 oktober tot 31 maart (26 weken) Maandag gesloten gesloten Dinsdag gesloten u u Woensdag gesloten u u Donderdag u u Vrij dag u u Zaterdag u u Zondag gesloten gesloten nieuwe tarieven containerpark: De tarieven worden vanaf 2014 aangepast aan de algemene richtlij nen van Limburg.net. Hiermee benaderen deze prij zen meer de werkelij ke kostprij s van transport en verwerking van de afvalfracties. contantbelasting fracties Quotum (vrijstelling) 0,000/kg alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak + hol), pmd, kga, aeea, autobanden (4 autobanden per gezin/jaar), gemengde kunststoffen, kaarsen kurkresten, metalen, textiel, 0,025/kg zuiver bouwpuin 1000 kg/gezin 0,050/kg groenafval en groenafval: 400 kg/gezin afbraakhout geen quotum voor afbraakhout 0,080/kg asbest, gemengd bouwpuin asbest: 200 kg/gezin en gipsplaten geen quotum voor gemengd bouwpuin en gipsplaten 0,18 /kg grofvuil en roofing geen quotum wat met de huidige grijze zakken? De grijze zakken kunt u nog tot en met 22 september 2014 meegeven met de veertiendaagse ophaling van het huisvuil. Tot en met 31 december 2014 heeft u de mogelij kheid om volledige en ongeopende rollen om te ruilen tegen bordeaux huisvuilzakken. Hiervoor kan u terecht in het stadhuis aan de centrale balie. Vanaf 1 januari 2014 tot en met 22 september 2014 kunt u dus zowel bordeaux als grijze huisvuilzakken buitenzetten voor de huis-aan-huisophaling. Vanaf 29 september 2014 worden enkel nog bordeaux huisvuilzakken meegenomen. tegoed aan bordeaux huisvuilzakken Vanaf 2014 schakelen Limburg.net en uw stadsbestuur niet alleen over op nieuwe huisvuilzakken, maar ook op een nieuw aanrekensysteem van de kosten voor de afvalinzameling en verwerking. De vergoeding die u als burger betaalt, geeft u onder andere automatisch recht op een tegoed aan bordeaux huisvuilzakken. op hoeveel tegoedzakken heb ik recht? - gezin van 1 persoon: 3 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (=30 zakken van 22 liter) - gezin van 2 personen: 1 rol grote bordeaux huisvuilzakken en 2 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (=10 zakken van 44 liter en 20 zakken van 22 liter) - gezin van 3 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken (=20 zakken van 44 liter en 10 zakken van 22 liter) - gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote bordeaux huisvuilzakken (30 zakken van 44 liter) vanaf wanneer zijn deze tegoedzakken beschikbaar? Deze tegoedzakken worden vanaf 17 februari 2014 bedeeld. Dit kan niet eerder omdat de toewij zing van de tegoedzakken gebeurt op basis van de gezinstoestand in het Rij ksregister. Deze gegevens zij n pas begin februari beschikbaar. Hierover vindt u meer informatie in de volgende editie van dit stadsmagazine. Tot die datum kan u dus altij d blij ven gebruik maken van de grij ze zakken. Indien u geen grij ze zakken meer heeft kan u vanaf 1 januari alvast de nieuwe bordeaux huisvuilzakken kopen. Wat als ik bij komende zakken nodig heb? Dan kunt u uiteraard bordeaux huisvuilzakken bij kopen: - 1 rol grote bordeaux zakken (10 zakken); prij s: 12,5 euro/rol - 1 rol kleine bordeaux zakken (10 zakken); prij s: 6,25 euro/rol overige tarieven De andere tarieven van de huis-aan-huisinzameling blij ven ongewij zigd: - PMD (blauwe zak): 3 euro per rol van 20 zakken van 60 liter; - GFT (groene container): 0,10 euro per kg; - Grofvuil aan huis (op afroep): 20 euro per ophaalbeurt; info 5

6

7 Dit was Een nieuw schepencollege treedt aan 2 Joeri Damiaens wint eindejaarsactie 3 De lichtstoet trok door het stadscentrum 4 Voor de laatste keer Geldern - Bree, drielandenloop 5 Kelner- en hogehakkenrace 6 Afro-Latinofestival Opitter juli viering 8 Vostertfeesten 9 Groene Mij l 10 Beste Mos school van Limburg 11 Stadsjeugdprins Yannick I en prinses Lieke 12 Eindejaarsfeesten 7

8 Beslissingen VAN DE gemeenteraad Maandag 2 december u - stadhuis Bree voorzitter gemeenteraad Leten Jacques (BROS) samenstelling gemeenteraad Van der Auwera Liesbeth (CD&V) Knippenberg Mario (BROS) Theunissen Michel (CD&V) Cober Rudi (BROS) Hertogs Rik (BROS) Vandersteegen Jo (CD&V) Verslegers Bernadette (BROS) Vanaken Edith (Verjonging) Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB) Geuzens Pierre (Verjonging) Vanderhoydonk Bart (Verjonging) Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB) Kenis Mathieu (CD&V) Savelkoul Ronny (Verjonging) Raedschelders Julie (Verjonging) Vandyck Matthias (Verjonging) Hendrix Suma (Verjonging) Katja Verheyen (BROS) Neyens Lambert (Verjonging) Tij skens Lode (Verjonging) Daniels Stefan (BROS) De Ruyter Paul (CD&V) Nouwen Cynthia (CD&V) Royackers Klaas (Verjonging) stadssecretaris Stefan Goclon Zie ook volgende gemeenteraad DINSDAG 14 januari u - stadhuis Bree Opgelet voor wie een gemeenteraadszitting wil bijwonen: Voortaan zullen bij elke zitting van de gemeenteraad de deuren van het stadhuis 15 min. na aanvang van de raad om veiligheidsredenen gesloten worden. 1. Besluit aanpassing ocmw meerjarenplan en besluit budgetwijziging 2013: goedkeuring. De verhoging van het OCMW-budget is bij na uitsluitend te wij ten aan de verhoging van de pensioenbij dragen (basisbij drage en responsabiliseringsbij drage) voor het statutaire OCMW en ziekenhuispersoneel zoals blij kt uit de facturatie hiervan, voor 2012, 2013, en de projecties naar 2014 en verder, door de federale dienst RSZPPO, dit ten gevolge van een nieuwe pensioenwet van 24 oktober 2011, waarvan de financiële gevolgen niet konden worden ingeschat bij de opmaak van budget en meerjarenplan. De netto verhoging, die uitsluitend aan deze extra pensioenbij - drage (gepensioneerd OCMW en ziekenhuispersoneel) is te wij ten, bedraagt , betaalbaar voor einde Deze extra pensioenlast is een wederkerig gegeven voor 2014 en verder (verwij zing: zie ook agendapunt 4). Omdat uit de verklarende nota bij de aanpassing OCMWmeerjarenplan en budgetwij ziging 2013 blij kt dat dit een verhoging van de voorziene jaarlij kse gemeentelij ke bij drage aan het O.C.M.W. inhoudt moet de gemeenteraad volgens de regelgeving (O.C.M.W.-decreet) hiervoor de goedkeuring verlenen. Stemming: CD&V BROS, Vlaams Belang Leefbaar Bree: voor, Verjonging: onthouding 2. Meerjarenplan en budget 2013: a. Goedkeuring wij ziging financieel meerjarenplan. b. Goedkeuring budgetwij ziging 1 en 2. c. Goedkeuring verklarende nota bij de budgetwijziging Uit de resultaten van de budgetbesprekingen is gebleken dat er budgetwij zigingen dienen doorgevoerd te worden zowel in de gewone als in de buitengewone dienst. In de gewone dienst wordt het resultaat nu geraamd op ,70 euro (aanvankelij k euro), in de buitengewone dienst wordt het resultaat na wij ziging geraamd op ,82 euro (aanvankelij k ,67 euro) Stemming: CD&V BROS: voor, Verjonging: onthouding, Vlaams Belang Leefbaar Bree: tegen 3. ziekenhuis Maas en kempen vzw financiering investeringsuitgaven 2014: goedkeuring borgstelling. Aangezien het Ziekenhuis Maas en Kempen een lening heeft aangegaan van euro voor de financiering van de investeringsuitgaven 2014, dient deze lening gewaarborgd te worden door de betrokken gemeenten Bree en Maaseik. 4. Pensioenproblematiek statutair ziekenhuispersoneel: goedkeuring besluit college burgemeester en schepenen d.d. 30/10/2013 en goedkeuring tot het door storten van het surplusbedrag (aandeel Bree) m.b.t. de Mcnol-exploitatie , aan de vereffening van a.v. Mcnol. De vereffenaars van MCNOL krij gen de opdracht om vanuit de vereffening de belangen van Bree en Maaseik te verdedigen inzake de financiële gevolgen van de pensioenproblematiek van statutair ziekenhuispersoneel. Hiervoor duiden de vereffenaars, met goedkeuring van beide schepencolleges, een gespecialiseerd advocaat aan inzake sociaal zekerheidsrecht én een gespecialiseerd advocaat inzake publiek recht. De stadsbesturen van Bree en Maaseik vinden deze extra pensioenlast voor voormalig ziekenhuispersoneel onredelij k en willen daarom, met juridische ondersteuning, hier tegen protest aantekenen bij de hogere overheid. 5. toelage brandveiligheidswerken (klj opitter). KLJ Opitter krij gt een toelage van euro teneinde hun lokalen toegankelij ker en brandveiliger te maken. 6. subsidies aan instellingen - eigen lokaal. Omdat de stad Bree niet voor elke jeugdvereniging een lokaal ter beschikking kan stellen wordt aan verenigingen met een eigen lokaal een subsidie verleend voor de kosten voor verwarming, elektriciteit en water. - KSA Bree 768,74 - KSA Tongerlo 254,13 - VKSJ Tongerlo 254,13 - KAJ Vostert 508,27 - Scouts en Gidsen Bree 714,73 7. Buitengewone toelage aan basisschool kadee tongerlo goedkeuring. Aan de basisschool Kadee in Tongerlo wordt een toelage verleend van 6.793,63 euro als tussenkomst in de kosten voor herstellingen aan het afdak. 8. aanbod ing: gebundelde obligatie uitgifte goedkeuring besluit college van burgemeester en schepenen van 15 oktober Aan de ING-bank wordt meegedeeld dat de gemeente Bree interesse heeft in de gebundelde obligatie-uitgifte omdat bij de overheidsopdracht financiering investering 2012 tij dens de inschrij vingsperiode de stad het bericht ontving van 3 banken, nl. ING, BNP PARIBAS FORTIS en KBC dat er in de sector besloten was in functie van de Basel III normen alleen nog kredietverstrekking toe te staan voor leningen op maximaal 10 jaar. 9. vaststelling begrip dagelijks bestuur i.f.v. budgethouderschap goedkeuring. De inhoud van het begrip dagelij ks bestuur zij n die daden van beheer, gewone leveringen en diensten, die geboekt worden op het exploitatiebudget of die in normale omstandigheden het bestuur voor niet langer dan één jaar binden en tevens beperkte investeringen voor zover ze binnen het zelfde financiële boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden. Financiële verbintenissen bij daden van dagelij ks bestuur mogen maximum exclusief B.T.W. bedragen worden voortaan vrij gesteld van het verplichte voorafgaande visum van de financieel beheerder. 10. Budgetwijziging 2013 kerkfabriek sint-michiel nr. 2.: kennisgeving. De kerkfabriek Sint-Michiel legt een budgetwij zing voor die een verhoging inhoudt van de toelage van de stad aan de kerkfabriek. De verhoging is te wij ten aan verhoogde exploitatiekosten ten gevolge van de strenge winter van Dotatie ijspiste De augustijner nv goedkeuring. Aan de NV De Augustij ner, organisator van de ij spiste tij - dens de eindejaarsperiode, wordt een toelage verleend van euro. 12. Belastingreglementen goedkeuring dienstjaar : a. Belasting op het afleveren van administratieve stukken; b. Kermissen; c. Markten; d. Milieuvergunningen; e. Blauwe zone; f. Inname stoepen. Naar jaarlij kse gewoonte worden op de laatste gemeenteraad van het lopende kalenderjaar de retributies en belastingen goedgekeurd. Deze goedkeuring geldt nu tot en met verlenging overeenkomst met vzw sociale werkplaats labor ter engelen m.b.t. toelage voor een 1ste sociale werkploeg. De samenwerking met de vzw Sociale Werkplaats Labor Ter Engelen m.b.t. een project voor de tewerkstelling en sociale integratie van risicogroepen op de arbeidsmarkt (ploeg 1) wordt verlengd voor de periode van 1 januari december De jaarlij kse toelage van euro wordt uitbetaald in 4 kwartaalvoorschotten van euro. Stemming: CD&V BROS, Vlaams Belang Leefbaar Bree stemmen voor, Verjonging: onthouding 14. afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goedkeuring. Op vraag van Limburg.net dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan een nieuw afvalreglement (voorheen politieverordening) omdat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelij k afval en het vergelij k- baar bedrij fsafval in de Limburgse steden en gemeenten zo optimaal mogelij k op elkaar af te stemmen. Belangrij kste wij ziging is dat vanaf 1/04/2014 glas niet meer aan huis zal opgehaald worden. In de gemeente zullen op verschillende plaatsen glasbollen geplaatst worden en men kan glas altij d gratis kwij t op het containerpark. Stemming: CD&V BROS: voor, Vlaams Belang Leefbaar Bree en Verjonging: tegen 15. convenant met limburg.net i.v.m. directe inning goedkeuring. Vanaf 1/01/2014 wil de stad Bree instappen in het systeem van directe inning van Limburg.net. Dit houdt in dat Limburg.net via een uniform stelsel van heffingen voor de ophaling en verwerking van afval rechtstreeks direct int factureert aan de huishoudens. Voorheen vormde deze belasting in Bree een onderdeel in de korf dienstenbelasting, maar die belasting werd bij beslissing van de gemeenteraad dd 6/05/2013 opgeheven met ingang van 1/01/2015. Stemming: CD&V BROS: voor, Vlaams Belang Leefbaar Bree en Verjonging: tegen

9 16. reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen goedkeuring. In dit reglement verklaart de gemeenteraad zich akkoord met de tarieven die Limburg.net zal aanrekenen voor de ophaling en verwerking van het huishoudelij k afval. Stemming: CD&V BROS: voor, Vlaams Belang Leefbaar Bree en Verjonging: tegen 17. fietspaden opitterkiezel aanpassing plan inname 23 goedkeuring. In het fietspadendossier Maaseikerbaan werd een compromis bereikt betreffende een te onteigenen perceel. Teneinde verdere juridische procedures en vertragingen in de uitvoering te voorkomen wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bereikte compromis zodat het dossier kan overgemaakt aan het comité van aankoop. 18. rooilijnplan De vuurvogel oudestraat te Bree voorlopige goedkeuring. De stad investeert mee in de realisatie van een nieuwe sporthal aan de school De Vuurvogel. Omdat door het gemeenschappelij k gebruik de sporthal moet grenzen aan het openbaar domein wat nu niet het geval is - is een nieuw rooilij nplan opgemaakt. Daarbij wordt een gratis grondafstand gedaan door het bisdom aan de stad. 19. voormalige pastorij tongerlo verkoop deelperceel aan aangelande eigenaar definitieve beslissing. Een stukje grond van 67 ca van de voormalige pastorij in Tongerlo, eigendom van de stad Bree, wordt verkocht aan de aangelande eigenaar. 20. rup kanaalkom definitieve vaststelling. Het RUP kanaalkom wordt voorgelegd om definitief goedgekeurd te worden. In dit RUP worden oplossingen voorgesteld voor het zonevreemd zijn van het recreatief gebruik van het kanaal (waterski bv) en de bestaande horeca en recreatiegebouwen. De aanlegkade van Vosta Stahl Limburg Staalservice Centre LSC zorgde voor een omlegging van het fiets- en menroutenetwerk. Drie particuliere initiatieven worden in het RUP mee opgenomen; twee woonontwikkelingen een één niet-luidruchtige indoorrecreatieve ontwikkeling. 21. rup gedeeltelijke afschaffing tracé n730 definitieve vaststelling. Het gewestplan Neerpelt-Bree voorziet een reservatiezone voor een verbindingsweg Hamont-Tongeren lopende van de grens met Gruitrode (Muizendijkstraat) tot aan het rondpunt Peerderbaan - Rode Kruislaan. Het gedeelte vanaf de Boneputstraat tot aan de grens met Gruitrode wordt opgeheven. 22. aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering van ziekenhuis Maas en kempen. Aangezien mevoruw Elfi Schurgers-Louwet ontslag nam als gemeenteraadslid dient een ander lid aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering van het ziekenhuis Maas en Kempen. De heer Matthias Vandij ck is kandidaat. 23. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering goedkeuring agenda en afvaardiging: a. Infrax cvba op16 december 2013; b. Inter-media op 18 december 2013; c. Inter-energa op 10 december 2013; d. Inter-aqua op 17 december 2013; e. Limburg.net op 18 december overheidsopdrachten A. Vaststelling gunningswij ze en goedkeuring lastenboek voor: a. Het leveren van nieuwe brandweerhelmen vaststelling gunningswij ze en goedkeuring lastenboek. De brandweerhelmen 70 in totaal - zij n aan vervanging toe en dienen conform te zij n met de EUbepalingen inzake persoonlij ke beschermingsmiddelen. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het lastenboek. De kosten worden geraamd op euro incl. BTW. 25. Brandweer: verlenging dienstcontract korpsgeneesheer (2014). Aangezien de korpsgeneesheer de leeftijd van 60 jaar overschreden heeft kan hij per kalenderjaar verlenging krijgen van zijn dienstcontract mits gunstig advies van het bestuur en de dienstchef en na goedkeuring door de gemeenteraad. Terberg Specials nv dewelke inhoudt dat Terberg nv per bosbrandweerwagen een schadevergoeding in materieel ter waarde van ,00 zal betalen en 2 jaar kosteloos nazicht en garantie op de voertuigen zal aanbieden. 27. Personeel wijzigingen arbeidsreglement en bijlagen ii, iii, iv en v. De wij zigingen hebben betrekking op de aanpassing van het arbeidsreglement aan de recent gewij zigde regelgeving en in de bij lagen op de deontologiosche code, nuttige contactpersonen ivm welzij n op het werk en het gebruik van dienstvoertuigen en communicatiemiddelen. 28. Personeel wijzigingen rechtspositieregeling. Een aantal wij zigingen dienen doorgevoerd te worden in de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd hieraan haar goedkeuring te verlenen. BESLOTEN ZITTING. 29. Brandweer : Bevordering lager kader beroepskorporaal. 30. Brandweer : Bevordering hoger kader beroepsofficier. 31. Brandweer: bevordering onderofficieren kader vrijwillig brandweerpersoneel. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN: verjonging: 1. afsluiten verzekeringsportefeuille voor arbeidsongevallen, motorvoertuigen verzekering en rechtsbijstand voor de stad Bree. graag had onze fractie vernomen wat de huidige stand van zaken is in dit dossier. Antwoord van de burgemeester: Er zij n drie offertes van grote verzekeringsmaatschappij en ingediend binnen de voorziene termij n, de gunning zal ter goedkeuring worden geagendeerd in het college van burgemeester en schepenen in de loop van december. Raadslid Matthias Vandij ck merkt op dat de Breese Verzekeringsmakelaars volgens de voorwaarden van het lastenboek geen offerte mochten indienen, de burgemeester antwoordt dat dit wel zo was en dat dit geweten was, ze hebben geen offerte ingediend. 2. schadevergoedingen en vergoedingen voor contractbreuk: we zijn nu één jaar verder in deze legislatuur en graag had onze fractie van de huidige meerderheid vernomen voor hoeveel euro aan schade- en opzegvergoedingen er reeds zijn betaald en er momenteel nog worden geëist van de stad Bree voor het niet naleven of het verbreken van contracten in het afgelopen jaar. Antwoord van schepen Michel Theunissen: Voor de verbreking van de opdracht voor de architect voor de renovatie van de Breughelzaal is in een vorige gemeenteraad reeds de toelichting gegeven, voor de verbreking van de opdracht voor de architect voor de renovatie van het Itterdal zij n nog onderhandelingen bezig, we gaan dit in eigen beheer ontwerpen, verder zij n er geen lopende vragen tot contractbreukvergoeding gekend, ook niet van Investpro (project klooster Gerkengberg). 3. Breughelzaal: graag had onze fractie vernomen wat de huidige stand van zaken is in het dossier omtrent de bouw van een nieuwe Breughelzaal. Antwoord van de burgemeester: Na advies van het projectteam en van experten heeft het CBS recent beslist om groen licht te geven aan de opstart van het dossier voor een nieuw te bouwen theaterzaal, ondergronds, in de Hof van de Deken aan de kant van het Refugiehuis. Raadslid Pierre Geuzens maakt een vergelij king tussen de kostprij s van renovatie van de Breughelzaal, met nieuw theatercafé en excl. de te verkopen appartementen in dat project met dit nieuwe project waarvan de raming 5 miljoen euro is. De netto kostprij s van het eerste was 1,85 miljoen euro geweest. De burgemeester antwoordt dat in dat project nul euro in de theaterzaal van de Breughelzaal zelf werd geïnvesteerd, ook niet in de veiligheid, wel in de rand van de zaal (laad-loszone, artiestenruimte,..) Investeringen in de theaterzaal zelf waren dan ook nodig geweest. Raadslid Jos Drij koningen vraagt of de zaal nu wel veilig is? Hij vindt dit nieuwe project, dat in de krant al is aangekondigd, een eliteproject. Hij gaat het initiatief nemen om hierover tot een referendum in Bree te komen. vlaams Belang leefbaar Bree: stand van zaken omtrent het bouwdossier dat voor deze locatie lopende zou zijn. Antwoord van schepen Mario Knippenberg: De eigenaar heeft onlangs een negatief advies gekregen op een nieuw bouwdossier omdat het niet voldoet aan de bepalingen van het ruimtelij k uitvoeringsplan Bree centrum, waaraan men zich op die locatie moet houden. De schepen verwacht een nieuwe bouwaanvraag, die hier wel aan voldoet. 2. Muzikale opluistering tijdens de aanstaande sinterklaasmarkt. De voorbije jaren werd de muzikale opluistering tijdens de sinterklaasmarkt steeds mede verzorgd door de Breese vleegenband. waarom werd de vleegenband dit jaar niet meer gevraagd om deze traditie verder te zetten? voorziet het bestuur andere muzikale omkadering tijdens de sinterklaasmarkt? Antwoord van schepen Rudi Cober: De marktcommissie heeft deze beslissing genomen en wil voor dit budget (600 euro) andere initiatieven nemen. 3. ophaling huisvuil Bree-centrum. het huisvuil wordt in Breecentrum tweewekelijks opgehaald op maandag. gezien de meeste winkels op deze dag hun sluitingsdag hebben, wordt veel huisvuil reeds op zaterdagavond buitengezet. vraag: kan de huisvuilophaling in Bree-centrum naar een andere werkdag verschoven worden (bv. op dinsdagavond vanaf 18u00)? Schepen Hertogs: We kunnen de zakken niet op een andere dag laten ophalen en dit omdat door de ophaaldienst in de andere gemeentes reeds op de andere dagen zij n ingevuld. Indien de zakken vroeger worden buitengezet zullen we de overtreder hierover verwittigen. 4. straatvegen Bree-centrum. inwoners van Bree-centrum signaleren dat het centrum er vaak vuil bij ligt. over welke machines beschikt de gemeente om de straten in Bree te vegen? over hoeveel straatvegers beschikt Bree en hoe vaak vegen zij het centrum? Antwoord van schepen Rudi Cober: Voor gans Bree staan er 3 werknemers voor het proper houden van de straten/pleinen in. De straatveger komt op maandag en vrij dag de straten in het centrum machinaal schoonvegen, op andere dagen in de deelkernen. Elke werkdag wordt in Bree centrum het zwerfvuil opgeraapt en worden de vuilbakken leeggemaakt. 5. slechte kwaliteit PMD-zakken. Bij de verkochte PMD-zakken van de stad Bree zitten nogal wat exemplaren van slechte kwaliteit. De PMD-zakken scheuren vaak bij het dicht trekken van de plastic zak. welke acties heeft het stadsbestuur hieromtrent reeds ondernomen en/of welke actie gaat het bestuur nog ondernemen? Schepen Hertogs: We hebben ook al klachten gehad over de slechte kwaliteit van de grij ze zakken. Het is reeds voorgevallen dat er een slechte perforatie bij zat waardoor deze konden scheuren. Hopelij k zij n de nieuwe (rode) zakken waar we volgend jaar mee starten via Limburg.net van een betere kwaliteit. Ooit zij n er ook voorwerpen die de PMD zakken doen scheuren. Indien blij kt dat er een slechte kwaliteit is geleverd mogen de bewoners deze zakken komen omruilen. 6. Maaien van bermen. sinds 1984 bestaat er een wegbermbesluit voor het vlaamse gewest. Dit besluit bepaalt als begindata voor eventuele maaibeurten 15 juni (voor een eerste maaibeurt) en 15 september (voor een eventuele tweede maaibeurt). Om veiligheidsredenen kan er reeds vroeger een maaibeurt uitgevoerd worden (tussen 15 april en 15 juni). - Werden in Bree het voorbij e jaar alle bermen, grasstroken en taluds 2 x per jaar gemaaid? Zo niet, welke criteria werden hierbij gehanteerd? Wat was telkens de begindatum van de maaibeurten. - Werden alle bermen, grasstroken en taluds telkens over de volledige breedte gemaaid? Zo niet, welke criteria werden hierbij gehanteerd? - Op welke plaatsen werd er om veiligheidsredenen reeds gemaaid tussen 15 april en 15 juni? - Gaat het bestuur in 2014 hetzelfde werkschema aanhouden als in het afgelopen jaar? Schepen Hertogs: Dit jaar hebben we praktisch hetzelfde schema aangehouden als in In 2014 gaan we de maaibeurten opnieuw bekij ken en zullen deze ook aanpassen indien nodig. Ook houden we rekening met de natuurgebieden. We gaan hiervoor een nieuw voorstel uitwerken samen met Natuurpunt en de Breese Adviesraad Leefmilieu. Bedoeling is om zo voor iedereen een meerwaarde te realiseren. 26. Brandweer: goedkeuring dading met terber specials nv. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van dading tussen de stad Bree en 1. verloederde hoekperceel gerdingerstraat en witte torenwal. Deze verloederde plek is ruim 20 jaar een schandvlek in het hartje van Bree-centrum. graag vernamen we een gemeenteraad 9

10 kampioenen! thomas raemaekers wint finale BelfiUs Thomas Raemaekers nam deel aan de selectieproeven van de Belfius wedstrij d. Als vervolg op zij n selectie tij dens die voorafgaandelij ke proeven, vonden op woensdag 13 november de eindproeven plaats voor de slagwerkers. Thomas behaalde daar 93 % : met dat resultaat werd hij niet alleen officieel laureaat van de Belfiuswedstrij d, maar mag hij de rest van zij n muzikale carrière verkondigen dat hij een eerste prij s behaalde (ten minste 90 %) op deze prestigieuze wedstrij d. Meer nog: met deze score behaalde hij ook nog eens het hoogste resultaat van de geselecteerde slagwerkers die op die dag te horen waren. (bron: website NIKO) wendy Jans Wendy Jans heeft in het Letse Daugavpils met succes haar wereldtitel snooker verdedigd. In de finale van het WK voor amateurs versloeg onze 30-jarige landgenote de Chinese Chunxia Shi met 5-3. Jans liep in de finale 3-1 uit tegen Shi, maar de Chinese, die gisteren in de halve finales al tweevoudig exkampioene Ng On Yee verraste, knokte zich knap terug in de wedstrij d: 3-3. Uiteindelij k haalde de Limburgse- na heel wat tactisch spel- de laatste twee beslissende frames binnen. De wedstrij d duurde maar liefst vij f uur. Voor Jans is het na 2006 en 2012 haar derde wereldtitel. In 2003, 2004, 2007 en 2008 was ze vicewereldkampioene. Ze heeft ook zeven Europese en elf Belgische titels op haar palmares. (bron: HLN website) os genûge Op zaterdag 16 november 2013 heeft Blaaskapel Os Genuge uit Bree met succes deelgenomen aan de Nationale Kampioenschappen voor Blaaskapellen in het Lemmensinstituut in Leuven. Na vele en harde voorbereidingen werd hun zwoegen beloond met een eerste plaats. Zij behaalden 90 % van de punten met Lof van de Internationale jury en promotie. Blaaskapel Os Genûge is nu Nationaal Vlamo kampioen en mag deze titel gedurende 2 jaar verdedigen. eerste hulp BIJ BranDwonDen wat te Doen?! 1. Koelen : eerst water de rest komt later! Houd de brandwonde onder de kraan (of douche bij uitgebreide brandwonden). Zo brandt ze niet dieper en ebt de pijn weg. Gebruik lauw zacht stromend water en koel ten minste 20 minuten (bij een chemische brandwonde 30 tot 60 minuten). Geen kraan of douche in de buurt? Elk water is beter dan geen water! 2. Verwijder enkel loszittende kledij. Doe altijd de luier uit bij baby s! Deze houden immers hete vloeistoffen vast. 3. Probeer geen kledij uit te trekken die vastzit. 4. Roep om hulp! Bel het noodnummer 112 of een dokter bij kapotte huid, chemische en elektrische verbrandingen en bij blaren. 5. Smeer niets op de brandwonde. Hierdoor kan de dokter de wond niet goed onderzoeken. 6. Bedek de wonde met een steriel verband of schone doek. 7. Geef het slachtoffer geen eten of drinken. Zo kan de dokter onmiddellijk overgaan tot opereren indien nodig. 8. Vervoer het slachtoffer altijd zittend indien mogelijk! 9. Let op! Gooi nooit water in een frietketel. Dek hem af met een blusdeken of natte dweil. Probeer geen kleding die vast zit in een wonde los te trekken. Let op met chemische stoffen draag dan best handschoenen. Blus nooit iemand die loopt. Dat wakkert het vuur aan. Gebruik geen synthetische stoffen om het slachtoffer af te dekken. Voor de komende dagen (nieuwjaarsetentjes) nog even een paar belangrijke KEUKENTIPS Tijdens het koken loop je niet weg uit de keuken. Olie en vet veroorzaken vlam-in-de-pan ( gebruik een blusdeken om de vlam te doven). Hou je apparaten (oven, damkap,kookplaten )zijn proper. Vervuilde apparaten vergroten de kans op brand (stof,vuil en warmte kunnen leiden tot brand). Ieder apparaat heeft zijn eigen stopcontact. Kleine kinderen uit de keuken tijdens het koken. Zet potten en pannen zoveel mogelijk achteraan op de vuren en draai de stelen opzij. kermissen in Bree 2014 Bree centrum 14 dagen na Pinksteren 22/06/2014 1ste Zondag van oktober 05/10/2014 gerdingen 2de Zondag van mei 11/05/2014 wij kkermis (geen foor) Beek Palmzondag 13/04/2014 wij kkermis 1ste zondag na of op 11/11 16/11/2014 wij kkermis opitter Pinksterzondag 08/06/2014 wij kkermis Maria Hemelvaart 15/08/2014 (geen foor) tongerlo 1ste Zondag van juli 06/07/2014 wij kkermis 4de Zondag van oktober 26/10/2014 wij kkermis

11 IN Bree DECEMBER 13 Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: - digitale infoborden. Voor meer info: tel WO 04/12 - ZO 05/01 IJSPISTE OP HET VRIJTHOF Info, openingsuren en activiteiten: ZO 29/12 VERKENNERSWANDELING KEMPEN~BROEK IN EEN NOTENDOP Start aan infobord GrensPark Pollismolen, Molenstraat u u 2 EUR pp - 5 EUR per gezin WO 01/01 NIEUWJAARSDRINK INWONERS Ijspiste Vrij thof u u 2 & 3/01 SCHAATSLESSEN SPORTDIENST Schaatsbaan Vrij thof u u 4 EUR/dag, 8 EUR/2 dagen online inschrij ven of info: VR 03/01 INFOAVOND VOOR ALLEENSTAANDEN EN SINGLES Vergaderzaal De Wachtzaal u Keep on Smiling ZO 05/01 NIEUWJAARSCONCERT KH DE VERENIGDE VRIENDEN WZC de Gerkenberg u Gratis inkom ZO 05/01 AFSLUITING IJSPISTE ij spiste Vrij thof u u: gratis schaatsen Optreden Os Genuge DO 09/01 AMIGURUMI S HAKEN Femma-lokaal Gruitroderkiezel Femma Vostert u VR 10/01 DAGCAUSERIE SENIORNET: LEREN WERKEN MET EEN TABLET Bibliotheek Bree, Kloosterpoort u u: I-pad deel u u: Android deel 1 10 EUR Vooraf inschrij ven verplicht ZO 12/01 BEHEERSWERKEN Parking Mariahofstraat Beek u u / ZO 12/01 DUBBELKWINTET NIEUWJAARSCONCERT Breughelzaal Bree u Vvk: 13 EUR kassa: 15 EUR / ZO 12/01 ZWEMWEDSTRIJD LIMBURG CUP Zwembad De Sprink Bree u u ZO 12/01 START SALSALESSENREEKS (10) NY-STYLE (ON2) Dansclub Gerdak u u: beginners u u: beginners + (beginners + = ervaring salsa) 65 EUR pp (10 lessen + 1 gratis) MA 13/01 KOFFIE-DEGUSTATIE Koffiebranderij De Gulden Tas Nieuwstadstraat u DI 14/01 GEMEENTERAAD Kim Clij sterszaal, Stadhuis Bree u (Deuren sluiten om u!) VR 17/01 FEEST VAN ST-ANTONIUS Solt kapel Opitter u: mis Gevolgd door verkoop van de offergaven en varkenskop ZO 19/01 TOAST LITERAIR - DAVIDSFONDS De Watermolen, Monshofstraat 9A, Reppel-Bocholt u: wandeling u: ontbij tbuffet gevolgd door optreden dictie + muzikaal intermezzi (jeugdmuziekschool) 18 EUR: met ontbij t (15 Eur leden) 7 EUR: zonder ontbij t (4EUR leden) Inschrij ven: ZO 19/01 NIEUWJAARSWANDELING Parking Mariahofstraat Beek u WO 15/01 PAULIEN CORNELISSE MAAR ONDERTUSSEN Breughelzaal Bree u Vvk: 13 EUR kassa: 16 EUR / VR 17/01 JOHNA Parketzaal OC u VVK: 10 EUR, Kassa: 12,00 EUR / DI 21/01 AVONDCAUSERIE: LUT VAN HOVE VLAANDEREN-NEDERLAND Bibliotheek Bree, Kloosterpoort u 3 EUR Vooraf inschrij ven verplicht MelDingskaart OMBUDSDIENST NAAM:... ADRES:... TEL: DATUM:.../.../2014 vermelden: waar? straat + nr. / ter hoogte van Openbare verlichting defect... Rioolputje verstopt... Riolering verstopt... Voetpad beschadigd... Greppel verzakt... Bermen/plantsoenen verwaarloosd... Gracht verstopt... Defecte GFT-container (juiste maat telefonisch doorgeven: ) Andere:... Klachten hondenpoep... Goede ideeën:

12 DO 23/01 SCRAPPY TAPES Kaffee Lagossa u Vvk & kassa: 5 EUR / DO 23/01 AMIGURUMI S HAKEN Femma-lokaal Gruitroderkiezel Femma Vostert u VR 24/01 DAGCAUSERIE SENIORNET: LEREN WERKEN MET EEN TABLET Bibliotheek Bree, Kloosterpoort u u: I-pad deel u u: Android deel 2 10 EUR Vooraf inschrij ven verplicht ZO 26/01 VERKENNERSWANDELING SPEUREN NAAR SPOREN Start aan infobord GrensPark Mariahof, Einde Mariahofstraat u u 2 EUR pp - 5 EUR per gezin ZO 26/01 BEHEERSWERKEN Parking Mariahofstraat Beek u u / DO 30/01 GEDICHTENDAG Bibliotheek Bree, Kloosterpoort u gratis Vooraf inschrij ven verplicht /01-09/02 EXPO RIP (RAVEEL IN PEETERS) Kapel pensionaat za & zo: u u / ZA 01/02 GABRIEL RIOS Breughelzaal u Vvk: 22 EUR kassa: 25 EUR / ZO 16/02 10 DE TOBO VERWENDAG Mussenburghof, Brugstraat u u Inschrij ven kan vanaf 8/12 via of Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: - digitale infoborden. Voor meer info: tel Port betaald door BESTEMMELING STADSBESTUUR BREE MELDINGSKAART OMBUDSDIENST VRIJTHOF 10 DA BREE

13 IN Bree DECEMBER 13 UitnoDiging nieuwjaarsdrink Bij deze mag ik u namens het voltallige stadsbestuur van harte uitnodigen op een nieuwjaarsdrink. Deze vindt plaats op woensdag 1 januari 2014 van u tot u in het stadhuis. samen met u willen we klinken op een voorspoedig en gezond 2014! Liesbeth Van der Auwera. Burgemeester. wekelijkse ACTIVITEITEN BADMINTON BREEBAD Sporthal Bree ma: u u di: u u Sporthal Augustinus zo: u u BEUGELEN Kanaalkaai Wo: u u Breese Beugelclub Boneput Elke dag, behalve woensdag Derde leeftij d BRIDGE Tenniscentrum Boneput Ma: u / Wo: u Breese Bridgeclub CENTRUM VOOR BEWEGING Balletschool Marij ke Clij sters Kleuterdans, ballet, Modern/ jazz, NIEUW: ballet, modern/jazz Voor volwassenen CURVEBOWLS De Bongerd Tongerlo Di: u u (CBC De Bongerd) CREA Itterdal di: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ COUNTRY LINEDANCE Witte zaal Boneput Di: u u FIETSEN EN WANDELEN Kleefhof (Pater Neyenslaan) Di & do: u (zomer 14 u) OKRA Opitter trefpunt 55+ School De Vuurvogel Wo: fietsers, u OKRA Bree trefpunt 55+ Wandeling sporthal Bree Wo u / Gezondheidswandelingen Sporthal Bree di+do: u HEEMKUNDE Het Flambeeuwken, Tongerlo Di: u u HONDENSPORT Gehoorzaamheid Ma: u u Wo: u u Mondioring Ma, wo, vr: u / Za: u KAARTEN Ontmoetingscentrum do: u u Neos Bree, Kantine van FC Gerkenberg 1ste en 4de za, u FC Gerkenberg Itterdal, wo: u u OKRA Opitter trefpunt 55+ Sociaal centrum, ma: u OKRA Bree trefpunt 55+ KATAPULTSCHIETEN Wij shagerstraat 2, Vostert Vr: u Katapultclub Rosse Lei MOEDERGROEP (gezellig samenzij n voor mama s, papa s en ouders in spe) Vroedvrouwenpraktij k Het Prille Begin, Bergstraat 29, Opitter 2de za, u u NATUUR.HUIS OPEN Domein Mariahof Zo: u u NORDIC WALKING Parking sporthal Bree Do: u ( ) Sportdienst Bree PETANQUE Kanaalkom 6A Ma en vr: u Petanqueclub HORIZON Petanque lokaal Vr: u u (19u...) Zo: u u Petanque club pc-itter POWERYOGA Parochiezaal Tongerlo Wo: u u PRIJSKAARTEN Café Centrum te Beek 1ste vr v/d maand, u TAI CHI Boneput Bree (grote zaal) Di: u u TAFELTENNIS Itterdal, di: u u Tafeltennisclub Opitter Kollisboomstraat, di: u u/wo: u za: u u Tafeltennisclub Meteor Bree TEKENEN EN SCHILDEREN Ontmoetingscentrum Bree Di: u u Wo & do: u u TURNEN Sporthal Bree Do: u u Blij f Jong Dames TURNEN EN DANSEN Sociaal centrum Wo, turnen: 8.30 u u dansen: 9.30 u u OKRA Bree trefpunt 55+ VRIENDENKRING VOOR ALLEENSTAANDEN Café De Wachtzaal Bree Di: vanaf u Keep on Smiling YOGA Ontmoetingscentrum (gezinsbond Bree) Do u School Opitter (gezinsbond Opitter) Di u

14 smile :) Bosloopcriterium Opitter 3 Grootscheeps archeologisch onderzoek Houborn 4 Sinterklaasmarkt Opening ij spiste 7 7 Studio 100 Feest ij spiste

15 gris Bree organiseert Marktactie Op vrij dag 8 november ll. heeft de GRIS in samenwerking met welzij nschakel Bree de actie van uitgedragen. Via deze campagne focust op de ongelij ke verdeling van voedsel in de wereld. Jaarlij ks gooit een gemiddeld gezin in Vlaanderen voor 80kg aan voedsel in de vuilbak terwij l mensen chronisch ondervoed zij n. Samen met welzij nschakel werd woedesoep gekookt en geserveerd aan de marktgangers om onze verontwaardiging te tonen. onderhoudswerken itterdal Eind vorig jaar werden de werken aan de verlichting afgerond door onze technische dienst en kreeg de grote zaal samen met de inkomhal een opknapbeurt. Tij dens de eerste week van december werden de Daarnaast boden de vrij willigers ook wenskaarten en o.a. kookboekjes aan. Deze verkoop bracht 162,00 euro op. Samen met de vrij e bij drage van 174,39 euro hebben we de mooie som van 363,39 euro kunnen doorstorten aan Via deze weg willen we alle marktgangers en vrij willigers bedanken voor deze actie te steunen! muren van de sportzaal en inkomhal geverfd in een lichte frisse kleur. Het resultaat hiervan is dat de zaal groter toont. Bovendien werd er over de gehele zaal aan de onderkant een grij ze bare strook afwasaangebracht. Dit jaar tij dens de paasvakantie staat het plaatsen van een multifunctionele sportvloer op het programma. Deze werken zullen ingepland worden vanaf 7 april tot ten ste 25 april. Deze periode is laat- zoda- nig gekozen dat zo weinig mogelij k verenigingen die gebruik maken van het Itterdal hier last van hebben. Voor bij komende inlichtingen over deze werken kan u steeds terecht op de Breese jeugddienst op tel nr: of op 15

16 sport Massaal op De schaal De sportdienst van Bree start in 2014, i.s.m. het Sociaal Huis, met een gemeentelij k project over gezonde voeding en gezond bewegen. Bedoeling is het eet- en beweeggedrag van de mensen te veranderen. Gedurende 10 weken is er wekelij ks één sessie: de ene week een voedingssessie, de andere week een sportieve activiteit. Elke week wordt er ook een gezondheidswandeling aangeboden. Start: maandag 10 maart 2014 Einde: maandag 12 mei 2014 Wekelij ks zij n er twee activiteiten. Een voedings- of beweegsessie op maandagavond en een gezondheidswandeling op woensdagavond. Deze activiteiten vinden plaats, of starten aan, de sporthal van Bree (Sportlaan 6). 25 inwoners van Bree, vanaf 25 jaar, kunnen deelnemen aan dit nieuw gemeentelij k project. Wees er dus snel bij! Deelnameprijs: 50 pp Inbegrepen in de prij s: persoonlij k logboek met voedings- en bewegingsdagboek stappenteller bewegingsactiviteiten onder professionele begeleiding deskundige voedingslessen en persoonlij ke opvolging door een diëtiste Inschrij vingen starten op 15 januari 2014: Online via of via de sportdienst van Bree. Meer info: sportdienst Bree, (vragen naar Jindra Meyssen), Sociaal Huis Bree, (vragen naar Ann Sybers), stad Bree sleept titel sportelstad 2013 in De wacht op 4 december 2013 ontving stad Bree de titel "sportelstad 2013" van Bloso. Dit is een erkenning van de inspanningen die de sportdienst heeft gedaan om de sport voor 50-plussers lokaal te promoten. Terecht zij n we fier op ons programma 'Sportelen, beweeg zoals je bent'. Heb je interesse, neem zeker eens een kij kje op onze website (http://sport.bree.be) en maak een keuze uit één van de activiteiten of wekelij kse sessies. Het allerleukste aan Sportelen is niet dat het ook gezond is, maar wel dat je het samen doet.

17 BIJscholingscUrsUs redder Datum: 18 april 2014, u u Deelnameprij s: 30 EUR Inschrij ven: Vermelden: naam, voornaam, geboortedatum en plaats, adres. Je inschrij ving is pas definitief na de betaling. Na aanmelding ontvang je alle gegevens ivm de betaling." zwembad De sprink openingsuren - Ochtendzwemmen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 07u00-08u00 - Aquazumba / kiné-zwemmen woensdagavond van 19u00-20u00 - Senioren / vrij zwemmen: Op dinsdag en donderdag van 15u00-17u00 - Trimzwemmen: (tij dens het trimzwemmen kan enkel het groot bad gebruikt worden en dit om baantjes te trekken) Dinsdag-, woensdag- & donderdagavond van 20u00-22u00 - Recreatiezwemmen voor iedereen: (tij dens het recreatiezwemmen worden 2 banen gelegd, voor degenen die baantjes willen trekken) Dinsdag: 15u00-17u00 Woensdag: 13u30-17u00 Donderdag: 15u00-17u00 Vrij dag: 20u00-22u00 Zondag: 10u00-12u00 - Mindervaliden: Vrij dag: 15u00-16u00 - Zwemlessen: Maandag: Woensdag: Vrij dag: 16u15-17u15 13u30-14u30 16u15-17u15 tarieven - Inkomgelden per zwembeurt: beneden 12 jaar: 2 Euro Boven 12 jaar: 2,5 Euro Senioren (+ 60 jaar): 2 Euro Ochtendzwemmen: 2 Euro Mindervaliden: Gratis Begeleiders mindervaliden: 2 Euro Aquazumba: 4 Euro/beurt smile ereleden sportraad De sportraad van Bree reikte onlangs de titel van erelid uit aan de heer Denis Das en de heer Jan Nelissen voor hun jarenlange inzet bij de sportraad. - Abonnementen: 1. jaarabonnement ochtendzwemmen: 150 Euro 2. jaarabonnement vrij zwemmen (onbeperkt toegang tot vrij zwemmen, gedurende de uren vrij zwemmen): 250 Euro De jaarabonnementen nemen een aanvang op 1 januari en zij n geldig tot 31 december van datzelfde jaar. Abonnementen, andere dan jaarabonnementen, uitgereikt voor 28/04/2013 blij ven geldig tot 31/12/2014. Bestel je abonnementen via bree.be sport 17

18 Uw woning zorgeloos verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor Sociale Verhuurkantoren zijn niet nieuw op de Vlaamse Woningmarkt. In Noord-Limburg bestaat sedert 2006 een Sociaal Verhuurkantoor ( SVK ) dat erkend en gesubsidieerd is door de Vlaamse Overheid. Het OCMW heeft beslist dat vanaf 1 januari 2014 ook Bree bij het werkingsgebied van dit Sociaal Verhuurkantoor Noord - Limburg behoort. Het SVK wenst een antwoord te bieden op het probleem van zwakke doelgroepen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden op de private huurmarkt. Er zal gezocht worden naar meer woongelegenheid voor de mensen ingeschreven op de wachtlijst. De huurder moet immers voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden van het sociaal huurstelsel (inkomensgrens). Het huren van een SVK woning geeft ook mogelijkheden tot het bekomen van een huursubsidie. Als eigenaar of verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw huurwoning. Wilt u dat liever niet meer zelf doen, dan kan het Sociaal Verhuurkantoor uw woning of appartement verhuren. Het SVK vormt als het ware een buffer tussen onderhuurder en eigenaar; lost huurdersproblemen op en neemt op deze manier de eigenaarsongerustheid en een pak kopzorgen weg, met een gegarandeerd rendement voor u. Het Sociaal Verhuurkantoor zorgt voor : - de keuze van de huurder en het huurcontract; - de opmaak van de plaatsbeschrijving, registratie en andere administratieve formaliteiten; - de inning van de huur; - de brandverzekering; - de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder. Maar er zijn nog andere voordelen: - Het SVK ( Sociaal Verhuurkantoor ) betaalt altijd stipt de huur aan u, ook als de woning/appartement niet verhuurd is en ook als de huurder niet betaald heeft; - Het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning/appartement en brengt ze in dezelfde staat op het einde van de huurovereenkomst, rekening houdende met de normale slijtage; - Het SVK volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen, zo is de woning verzekerd tegen brand en andere schade en wordt de verwarmingsketel onderhouden; - Het SVK neemt alle administratieve beslommeringen op zich; - Het SVK zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling. Zo heeft u geen risico op lastige ( en dure ) gerechtelijke procedures. U verhuurt aan het SVK binnen het wettelijke kader van de Woninghuurwet en behoudt alle voordelen en zekerheden die opgenomen zijn in de Woninghuurwet. De eigenaar-verhuurder wordt belast op het ( geïndexeerde ) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten als u verhuurt aan een SVK. Het SVK is een professionele partner die geen commissieloon vraagt maar wel een eerlijke huurprijs en die u gegarandeerde huuropbrengsten geeft in ruil voor een huurcontract met redelijke woonzekerheid voor de huurder. Bezit u een woning waaraan verbeteringsof renovatiewerken moeten uitgevoerd worden? Ook dan kan een samenwerking met een SVK interessant voor u zijn. De Vlaamse Overheid voorziet verschillende premies: - Verbeteringspremie : dit is een premie voor beperkte werken ( bv aanpassing elektriciteit ) - De renovatiepremie : indien werken worden uitgevoerd voor minstens EURO kan de eigenaar een premie krijgen die 30 % bedraagt van de totale renovatiekost; Verhuren aan een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing te vermijden. Heeft de SVK-werking uw interesse gewekt? Neem dan als eigenaar contact op met Rik van de Konijnenburg, woonbeleidscoördinator Stad Bree, tel. 089/ Kandidaat huurders kunnen zich laten inschrijven op het Sociaal Huis, Peerderbaan 37, tel. 089/

19 ocmw Dienst gezinzorg opgenomen Binnen De welzijnsregio noord limburg Het lokale bestuur besliste medio dit jaar toe te treden tot de Welzij nsregio Noord Limburg die met inbegrip van de stad Bree werkt over een gebied met meer dan inwoners. Door het bundelen van de krachten kan op die manier een meer gerichte en kwalitatief onderbouwde dienstverlening worden geboden. in De strijd tegen energiearmoede Gezinnen die door betalingsproblemen zij n gedropt door hun energieleverancier, worden verder beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare budgetmeter, die toelaat het verbruik vooraf te betalen. Sinds het najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas. Een direct gevolg van deze beslissing is dat onze dienst Gezinszorg vanaf 01/1/2014 opgenomen wordt in dit groter geheel. Deze kleine dienst kon, gezien de regelgeving, enkel overleven door een schaalvergroting. Constructief overleg met de verschillende partij en hebben ervoor gezorgd dat de verzorgden kunnen overgaan naar deze nieuwe werkgever met behoud van goede loon - en arbeidsvoorwaarden. Ze blij ven ook actief in dezelfde werkomgeving. In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via budgetmeter voor elektriciteit, biedt echter de budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelij kheid daartoe. Om te vermij den dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder verwarming vallen, voorzag de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche een alternatief. Dat laat de OCMW s toe om aan behoeftigen een beperkte financiële steun toe te kennen om op te laden. Deze financiele tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW s beschikken hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. krij gen. Het OCMW doet dan een sociaal onderzoek en kent aan behoeftigen, eventueel gekoppeld aan voorwaarden, een financiële tussenkomst toe, die een minimaal comfort garandeert. Beschikt u over een aardgasbudgetmeter, doe dan zeker navraag bij het Sociaal Huis ( 089/ ) Peerderbaan 37, 3960 Bree of u kan genieten van een minimale levering aardgas in de winter. Algemene informatie: Voor de cliënten kan vanaf nu beroep gedaan worden op deze grotere dienst, die er gemakkelij ker in slaagt continue zorg te bieden in crisissituaties en bij het leveren van onregelmatige prestaties afhankelij k van de noodwendigheden zoals s nachts tij dens weekdagen en in de weekends. Zieke verzorgenden kunnen ook gemakkelij ker vervangen worden door bij voorbeeld een poule vliegende verzorgenden. wij danken als bestuur onze verzorgenden voor hun jarenlange enthousiaste inzet en wensen hen veel arbeidsvreugde toe in dit nieuw samenwerkingsverband. Het OCMW van Bree heeft ook gekozen voor deze Vlaamse regeling minimale levering aardgas waardoor mensen die geen geld hebben om hun budgetmeter aardgas op te laden en in de koude zitten, een financiële tussenkomst kunnen sociaal huis 19

20 cultuurcentrum DE BREUGHEL TICKETS & INFO: CULTUURCENTRUM BREE - KLOOSTERSTRAAT PrograMMa JanUari 2014 w DUBBelkwintet - nieuwjaarsconcert Zondag 12 januari u Breughelzaal - kassa: 15,00 - vvk: 13,00 Binnen het lerarenkorps van de Stedelij ke Academie voor Kunsten Maaseik ontstond in 2012 het idee om een dubbelkwintet op te starten. Deze groep van 10 professionele muzikanten staat onder leiding van John Vandecaetsbeek. 2 dwarsfluiten, 2 hobo s, 2 klarinetten, 2 fagotten en 2 hoorns zij n de ingrediënten waarmee het jaar 2014 feestelij k wordt ingeleid. Alle muzikanten studeerden aan Vlaamse Conservatoria of het Lemmensinstituut. De samenstelling is wat ongebruikelij k maar geeft tal van mogelij kheden voor het repertoire, dit kan gaan van klassieke ouvertures tot begeleiding van solisten. Dirigent John Vandecaetsbeek maakte alle bewerkingen voor deze bezetting. PaUlien cornelisse - Maar ondertussen (Uitverkocht) Woensdag 15 januari u Breughelzaal u - kassa: 16,00 - vvk: 13,00 Johna Vrijdag 17 januari u Parketzaal - kassa: 12,00 - vvk: 10,00 Met Nadine Kraemer als singer-songwriter, heeft de band Johna een hart voor pop arrangementen die tot hun essentie herleid worden. Elk nummer wordt gedragen door Nadines stem, die gekleurd wordt door persoonlij ke toewij ding en een emotionele sound, omdat ze in elk nummer een stukje van haar eigen verhaal vertelt. Johna is authentiek en handmade. De muziek is perfect om te relaxen, met een prachtige stem, waarin je vaak hun muzikale invloeden kunt horen, zoals Sarah McLachlan, Rachael Yamagata of Jewel. scrappy tapes Donderdag 23 januari u Kaffee Lagossa - kassa: 5,00 - vvk: 5,00 Scrappy Tapes begon als nevenproject van Jochen Degryse, songschrij ver, zanger en gitarist en is intussen uitgegroeid tot een duo met drummer Matthias Van Snick. De vintage swamp-garage-rootsblues-sound van Scrappy Tapes is een hit bij liefhebbers van een vette blues-machine en smaakt vol en rauw. De invloeden van de muziek van Scrappy Tapes liggen voor de hand: Natuurlij k de oude ragtime en blues uit de jaren dertig, maar we gaan veel breder dan dat: de rockabilly uit de jaren vij ftig, genre Gene Vincent en uit de jaren zestig Led Zeppelin, Jimi Hendrix en consoorten. Ook recente muziek die daarnaar teruggrij pt: The Dodos en The Black Keys. Niet enkel de oude muziek spreekt ons aan, ook oude instrumenten. Ik speel op een goedkope elektrische gitaar uit de jaren zestig en een versterker uit de jaren vij ftig: fantastisch, luid geluid, zegt Jochen. Deze blues falling down like hail leverde hen al enkele podiumplaatsen op. Hun eerste EP verscheen in maart 2012, maar elk klein podium volstaat om hen te verleiden tot een vettige set! gabriel rios Zaterdag 1 februari u Breughelzaal - kassa: 25,00 - vvk: 22,00 In 2010 bracht Gabriel Rios zij n derde album The Dangerous Return uit. Het werd een ongewoon album, een ode aan de spelvreugde, de vindingrij kheid en de nieuwsgierigheid, helemaal anders dan zij n twee voorgangers Ghostboy en Angelhead. Deze plaat droeg meer dan ooit de handtekening van Gabriel Rios, maar toch waren er meer mensen dan ooit te voren betrokken. Twee belangrij ke figuren in het toenmalige artistieke proces waren Jef Neve en Kobe Proesmans. Daarboven cirkelt Gabriel Rios. Gitarist, tekstschrij ver, componist, zanger, artiest. Gedurende de voorbij e drie jaar bleef er echter iets broeden en wou Rios verder van de gebaande paden af. Tij dens zij n verblij f in New York keert hij terug naar de kern van het singer-songwriter bestaan. Daar schrij ft hij ondertussen nieuwe nummers en werkt hij zij n nieuwe repertoire verder af. expo Vrij dag 31 januari u Vernissage RIP (Raveel in Peeters) Daarna op zaterdag en zondag geopend van 14.00u tot 18.00u tot en met 9 februari 2014

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2013 jrg 37 nr.2 11 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie