c:46; "VELDSPORTACCOMODATIES" door G. Du Bois K. Rijniersce v'hjisterie V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T W3SELMEERPOLDER8 BlBLlOTMCEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "c:46; "VELDSPORTACCOMODATIES" door G. Du Bois K. Rijniersce v'hjisterie V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T W3SELMEERPOLDER8 BlBLlOTMCEK"

Transcriptie

1 I BlBLlOTMCEK RWKSDlEhYT VOOR 00 W3SELMEERPOLDER8 I W E R K D O C U M E N T "VELDSPORTACCOMODATIES" door G. Du Bois K. Rijniersce Abw april 1980 c:46; v'hjisterie V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S - L E L Y S T A D

2 I. "3 I.. INHOUD 1. INLEIDING " Doe1 van het rapport 1.2. Begripsbepaling 2. HET VEKSCHIJNSEL SPORT 2.1. Geschiedenis 2.2. Sportvormen 2.3. Functies van de sport 2.4. Sportorganisaties 2.5. Toekonstverwachtingen 3. BELEID 3.1. Algemeen 3.2. Particulier initiatief 3.3. Overheid 3.4. Overlegorganen 3.5. Beleid t.a.v. de aanleg en het beheer van accomodaties 4. INRICHTING EN BEHEER VAN VELDSPORTACCOEIODATIES 4.1. Behoeftebepaling 4.2. Situering en ruimtelijke indeling Plaatsbepaling en bestemmingsplannen Inrichtingsaspecten 4.3. Technische aspecten van de velden Technische eisen t.a.v. sportvelden Cultuurtechnische ingrepen 4.4. Inrichtingsaspecten van de gebouwen Aspecten t.a.v. kleedruimten Aspecten t.a.v. kantines 4.5. Onderhoud en beheer Normaal onderhoud Herstelwerkzaamheden 4.6. Verharde en halfverharde oppervlakken Halfverharde oppervlakken Verharde oppervlakken Kunstgras 4.7. Richtlijnen voor accomodaties voor lichamelijk gehandicapten 5. FINANCIELE ASPECTEN VAN VELDSPORTACCOEIODATIES 5.1. Aanlegkosten 5.2. Onderhoudskosten 5.3. Exploitatieopzet 5.4. Mogeli jkheden tot minimalisiring van de kosten LITERATUUR BIJLAGEN

3 1.1. Doe1 van het rapport ECn van de kenmerken van de tegenwoordige maatschappij is de aanzienlijke hoeveelheid vrije tijd. Hoe deze vrije tijd wordt doorgebracht is voor elk persoon verschillend, maar velen hebben gekozen voor de sportbeoefening. Hierdoor neemt het verschijnsel sport in de huidige samenleving een belangrijke plaats in. Zo beoefenden in 1972 in Nederland 2,4 miljoen mensen en in 1979 a1 meer dan 4 miljoen mensen (= 46% van de categorie 6-50 jaar) sport in georganiseerd verband (Landelijk contact; 1979). Door de vele sportbeoefenaars is de vraag naar diverse sportacconmodaties groot. In 1970 bleek er een tekort van 3400 veldsportaccommodaties te zijn, globaal over de volgende categorien te verdelen: (Anonymus, 1970, a) - atletiekbanen en -velden 75 - tennisbanen veldsporten (voetbal, hockey enz.) overige accommodaties Totaal 3400 Veel van deze accommodaties zijn de afgelopen jaren a1 aangelegd (tabel I), maar de vraag is nog steeds groter dan het aanbod, zodat ook in de toekomst nog voorzieningen moeten worden aangelegd. Tabel 1. Aantal accommodaties in 1970 en 1975 wedstrijdvelden oefengelegenheden voetbal tennis korfbal hockey handbal atletiek honkbal Bron: Nederlands Sport Federatie; Technische nededeling nr. 21 De laatste jaren is a1 veel kennis verzameld over de gewenste inrichting en aanleg van sportterreinen en onderzoek is nog steeds gaande. Hierdoor bestaat er veel literatuur op dit gebied, die echter zeer fragmentarisch beschikbaar is. In dit rapport is getracht vanuit de beschikbare literatuur, de gegevens over de veldsportaccommodaties te bundelen. De binnensportaccommodaties en de voorzieningen voor buitensporten, die niet op een veld (gras of (halflverhard) beoefend worden (motorcrossen, watersport e.d.) komen dus niet aan de orde. Door de belangrijke plaats van de sport in de samenleving worden steeds meer mensen (ook beroepshalve) geconfronteerd met dit verschijnsel. Lk een zal middenin de sportwereld zitten, maar anderen

4 zullen er slechts zijdelings nee te maken hebben. Te denken valt hierbij aan bestuurders van sport- en buurtverenigingen, wethouders, planologen, stedebouwkundigen, enz. Voor deze laatsten is dit rapport geschreven; met name voor degenen die te maken hebben met de aanleg en het onderhoud van veldsportaccommodaties. Ook in bet onderwijs zou dit rapport in een behoefte kunnen voorzien. On meer inzicht te krijgen in het fenomeen sport, zal in de eerste drie hoofdstukken worden ingegaan op de sport in het algemeen, terwijl in de daarop volgende hoofdstukken het eigenlijke onderwerp, de veldsportaccommodaties, besproken zullen worden Begripsbepaling Spel en sport zijn twee begrippen die nauw met elkaar in verband staan en waartussen geen scherpe begrenzing mogelijk is. Hierdoor is het noodzakelijk nader op beide begrippen in te gaan. a. Spel Van Dale beschrijft spel als: "een bezigheid die zonder enige praktische doelstelling, alleen om haar zelfs wil tot vermaak of ontspanning wordt verricht". Spel wordt gezien als een fundanentele menselijke behoefte waarover diverse theorieen bestaan: - alleen het levende wezen, dat niet alle energie gebruikt voor het in stand houden van de soort en de strijd om het dagelijks bestaan, gaat spelen (spencer).

5 I...?:w 1 - het spcl van Inens en dier met gezien worden als vooroefening om zich kundigheden eigen te rnaken die voor het latere leven van belang zijn (Groos). - het spel is de afschaduwing van de levenswijzen van onze voorouders; een verkorte herhaling van de levensvormen van de stam (Stanley Hall) '- door lichamelijke als geestelijke verlnoeidheid kont de nens tot spclen. - het spel is afwisseling van de arbeid, knnallsering van drlfta~1 an instincten. - spel bevordert de lichal:~el.ijken geestelijke ontwikkeling en door de licha~nelijke en geestelijke ontwikkeling worden de speelmogelijkheden verruind. Kinderen en dieren spelen vaak instinctmatig. De volwassen mens echter gaat zijn spel bewuster beleven en dit komt onder andere tot uiting in can s ter:;ls :rote re "gena;lkt heid" (Van Toor, 1979). Cr komen afspraken over het doe1 en het hoe van het spel (spelregels, tactiek). Als het spel zich in deze vorm gaat vertonen, gaat men van sport spreken. b. Sport In de voorgaande paragraaf bleek dnt de sport een ontwikkelingsvorm is van het spel (Lat: disporate = zich vermaken, zich vecstrooien). Sport is een rationele benadering van het spel, vaak een objectivering. Maar vooral bij het antct!ititische spel d.w.2. het spel met tegenstanders is het verschil tussen spel en sport zeer moeilijk aan te geven. De sport op zich is een co.nplcx en voelvormig verschijnsel, waardoor het een rnoeilijke zaak is de sport in zijn totaliteit te vangen in 6Sn definitie. [let is we1 mogelijk allerlei kenmerken van de sport op te sommen, lnaar het wezenlijke van de sport kao ~ooeilijk worden aangegeven. Van Dale beschrijft sport als: "ontspanning, die vaardigheid en kracht vordert en tegenwoordig vooral verbonden is met het wedstrijd- of competitie-element". Een andere definitie zou kunnen zijn: Sport is een geheel van lichaams- of geestesoefening tijdens een individueel of collectief spel dat volgens vastgestelde regels verloopt en dat meestal gericht is op het winnen.

6 Naar aanleiding van de verschillende omschrijvingen van sport, die in de literatuur te vinden zijn, onderscheidt de geneente Utrecht (1973) in haar rapport: "Beleidsstrukturen in de sport" de volgende elementen, die kenmerkend zijn voor het verschijnsel sport: - Spelelement Sportbeoefening is enerzijds spel en als zodanig een pretentieloze activiteit, dus niet gericht op het nastreven van enig doe1 gelegen buiten de sfeer van het spel, anderzijds is sport een rationele benadering van het spel en als zodanig een objectivering ervan. De sport is verzakelijkt spel, omdat er gerekend mrdt met meetbare, tastbare en weegbare resultaten. - Prestatie-element Hieronder wordt de wedijver verstaan, waarin de gerichtheid op het berekenen van resultaten tot uiting komt, die zich laten meten in de confrontatie met de ander, de tegenstander hetzij individueel, hitzij in teamverband. Het prestatie-element kan de volgende zes dimensies bevatten: ervaren van eigen en andermans grenzen; nemen van zekere risico's; ervaren en verwerken van nederlaag en overwinning; incasseren van tegenslagen; geconcentreerd bezig zijn en zich richten op een ver verwijderd doel. - Lichamelijke en/of geestelijke inspanning en vaardigheid Er is niet alleen in fundamenteel, maar ook in historisch opzicht sprake van een verwantschap tussen de lichamelijke en/of geestelijke oefening en de sport. Sport eist een zeker niveau van lichamelijk en/of geestelijk kunnen om aan het spel te kunnen deelnemen of aan het prestatie-element inhoud te kunnen geven. - Recreatie-element Sport wordt beoefend, omdat daaraan genoegen ontleend wordt. Dit geldt zowel voor de actieve deelnemer aan het sportgebeuren als voor de toeschouwer bij de sportprestaties, die anderen hem als kijkspel voorschotelen. - Element van institutionalisering Sportbeoehing vraagt om organisatie (bonden, verenigingen), om voorzieningen (velden, zalen) en algemeen aanvaarde spelregels.

7 "r 2. HET VERSCHIJNSEL SPORT 2.1. Geschiedenis a. Dntwikkelingen tot'het midden van de 19e eeuw Muurschilderingen en archeologische vondsten bewijzen dat reeds in het stenen tijdperk en'ook in het oude Egypte de sport, of althans het spel en de gymnastiek, een rol van betekenis speelde. Zo werd er b.v jaar voor Christus in Perzie a1 een spel gespeeld dat leek op het huidige hockey: een spel met stok en bal (Gantvoort, 1977) In de oudheid bekwaamden de Grieken zich in worstelen, boksen, pankration (een combinatie van worstelen en boksen), lopen en discus- en speerwerpen. Er waren ook competities, waarvan de Olympische Spelen de belangrijkste waren. De motivering voor de sportbeoefening in het oude Griekenland was verschillend (Schagen, 1977). In Sparta had de beoefening een militair karakter, omdat de vrije Spartanen (uitsluitend zij beoefenden sport) numeriek veruit in de minderheid waren t.0.v. de slaven. (kn de macht te behouden was een perfecte lichamelijke conditie vereist. Het doe1 van de Spartaanse sportbeoefening was het verkrijgen en behouden van deze conditie. Dit in tegenstelling tot de opvatting van de Atheners, die de harmonieuze ontwikkeling van geest en lichaam als ideaal zagen. Zo werd er tijdens de opvoeding naast lichaamsoefeningen ruim aandacht besteed aan de geestelijke ontwikkeling. In Athene waren het vooral de beter gesitueerden; die hun kinderen naar priv6 scholen stuurden om ze een dergelijke opvoeding te laten genieten. Door specialisatie van atleten in de richting van de lichamelijke ontwikkeling verwaterde echter het Atheense ideaal.

8 De sportbeoefening bij de Romeinen had aanvankelijk militaire betekenis. Na verloop van tijd hadden de verschillende sociale klassen hun eigen manier van sportbeoefening. Uit de lagere klassen kwamen de militairen voort, die de sportbeoefening op de oude manier voortzetten. De interesse van de hogere klassen ten aanzien van de lichamelijke opvoeding ging meer uit naar gymnastische oefeningen, hygiene en lichaamsverzorging. Van dit laatste getuigen de in het hele Romeinse rijk aangelegde thermische baden. Een derde groep sportlieden wren de beroepsatleten en de gladiatoren, die gelet op de grootte van de Romeinse stadions en arena's veel publiek trokken. foto Romeins stadion 0.i.d. In de Middeleeuwen waren veel vormen van lichaansoefeningen bij het volk in gebruik. De opvoeding lag in handen van de kerk en de ridders. Bij de klerikale vorming waren echter lichamelijke oefeningen niet in het programma opgenomen, hoewel tijdens vrije uren of dagen spelen we1 werd toegestaan. De lichamelijke opvoeding werd echter verzorgd door de ridderstand, zij het voor een kleine elitaire groep n.1. de toekomstige ridderstand (Beyer, Timer en Van Pelt, 1976). Om de plichten van een ridder te kunnen vervullen, moesten de jongens bekwaam zijn in paardrijden, zwemen, worstelen, schermen, boogschieten, jagen, hardlopen, springen, stoten en klimmen. De toernooien van de ridders waren naast een onderlinge competitie ook vermaak voor de volksmenigte. De burgers in de late Middeleeuwen hebben de riddersporten overgenomen en beoefenden deze in aparte ruimten en op speciaal daarvoor aangelegde terreinen. Tijdens de Pliddeleeuwen tolereerde de kerk de sport, maar tijdens de hervorming wendde zij zich geheel af en verwie'rp de sportbeoefening. Deze houding zou tot in de 19e eeuw voortduren. Anderzijds herleefde

9 onder invloed van de humanisten tussen de 14e en 16e eeuw de helangstelling voor het Griekse (Atheense) ideaal: de alzijdig, harmonisch gevormde mens (mens sana in corpore sano). Het is de humanisten echter niet gelukt de licharnelijicc opvoeding voorgoed te introduceren. Toch zijn er' in en na deze periode veel sport- en spelvorrnen van ItaliZ en Frankrijk naar Engeland overgebracht, die pas in het laatst van de vorige eeuw in hun Engelse ontwikkelingsvorm naar het vasteland zijn teruggekeerd. De grote doorbraak ki~a!-~ in iltr periode van het rationalisme in rie 18'' eeuw. Toen werd gepropageerd, dat het natuurlijk, nuttig en versta(1,iiy zou zijn de menselijke gezondheid te bewaren en de behendigheid van het lichaam aan te kweken. Vooral de filantropijnen eisten de bouw van oefenlokalen en de aanstelling van bezoldigde instructeurs. Een van hen, de Duitser Basedow, opende in 1774 een school voor lichamelijke opvoeding, die in principe niet alleen toegankelijk was voor de adel, maar ook voor de lagere sociale klasse (Schagen, 1977). Hierna volgde een reeks soortgelijke scholen. Van Guts Muths zijn de sterkste impulsen uitgegaan voor vernieuwing van de lichamelijke opvoeding. In dit verband moeten de Duitser Jahn en de Brit Arnold nog genoetnd worden. Jahn zag in :I(* dy.n;l;astiek een instru~ner~t van volbsopvoeding en een middel cot verhogirtg van ~,~ili.!::~ir,$ paraatheid, terwijl Arnold de jeugd door :oi.clclel van spiiri: I vcra~itwoor~lelijkheidsbesef en zin voor i i F :tilde apvoe:ircl. j I : : vast r r t a : : I I : : I a d : I i e l? I I I. w J I.: 31-i.ti.2 ~:ol.lt?se?s,::i 1 ciat,le I :,:,-?:I ~~~~i.v,?rsit.f?ite~~ ;::I 7. :t: : )I:: J;.':'::? : 'J I I : : I : i.. ;.. I. i ;;:. I,.>,:).,-.> t : hleef zowel in Engelnnd als daarbuiten een elitaire aangelegenhei?. Vanuit Gngeland, en in mindere mate vanuit Duitsland en ScandinaviB, weril de sportieve gedachte ook over andere landen verbreid. ilelctra volgden zelfs wetten die van de sport, of althans van de gymnastiek, een verplicht leervak maakten. Met uitzondering misschien van Duitsland bleef de beoefening op het continent vtij gering, werden de inspanningen niet gecoordineerd en kon de sport moeilijk de grenzen van het folkloristische verenigingsleven overschrijden. b. Ontwikkelingen tot de tweede wereldoorlog in Nederland In de loop van de lge eeuw kwam de beoefening van de sport in een stroonversnelling. Oorzaken waren o.a. de verschillende levensopvat- tingen in die tijd (Rijsdorp, 1977). - het christelijke deisme, dat religie en rede trachtte te koppelen God werd als oermacht geaccepteerd, maar de gebeurtenissen op aarde waren zuiver natuurlijk te verklaren. De bevordering van de lichamelijke opvoeding was in de vorige eeuw bijna geheel een zaak van theologische geschoolden. - het levensaanvaardende, antidogmatische liberalisme. De invoering van de lichamelijke opvoeding op de Nederlandse school stamt van Thorbecke (5 1860). - het marxistisch socialisme, dat zich niet alleen met de lotsverbetering van de arbeider bezighield, maar ook met het opbouwen van een arbeiderscultuur (o.a. sport).

10 Toch waren er in die tijd ook groepen met bezwaren tegen de sport. De arbeidersjeugd was tegen het aristocratisch karakter van de sport, de rationalisten verwiepen het niet-gericht-zijn van de pure speeldrang, terwijl men in streng calvinistische kringen bang was voor wereldgelijkvormigheid. Een stimulans voor de sportbeoefening was de reglementering omstreeks 1850 in Engeland van een aantal sporten zoals voetbal, hockey en rugby, die in het verleden vanuit Italie en Frankrijk waren gelmporteerd. De terreinafmetingen en het aantal spelers per team werden vastgelegd. Zodoende konden naast de tot die tijd beoefende gymnastiek een aantal veldsporten in competitieverband worden beoefend. Aan het eind van de 19e eeuw werden deze op het vasteland gelntroduceerd. In Frankrijk was de grote stimulator baron Pierre de Coubertin, die tijdens zijn verblijf in Engeland de sport had leren waarderen (Beyer, Timmer en Van Pelt, 1976).?let succes ijverde hij voor een internationale sportorganisatie, want in 1894 kon tijdens een internationaal sportcongres aan de Sorbonne te Parijs de Coubertin de vergadering ertoe bewegen in 1896 opnieuw Olympische Spelen te organiseren. In Nederland werden omstreeks 1880 de gereglementeerde Engelse sportvormen gelntroduceerd door de "vader van de Nederlandse sport" Pim Mulier.

11 Foto van Pim Mulier of van sportbeoefening omstreeks 1910 Met name van atletiek, voetbal, hockey, schaatsen en cricket heeft hij in belnngrij'xe mate de ontwikkeling gestimuleerd. In 1889 richtte hij de N.V.B. op, in 1890 legde hij als eerste de elfstedentocht af, in 1908 werd op zijn initiatief de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding opgericht. De organisatie van vierdaagse wandelmarsen berustte bij hem als secretaris. Verenigingen werden opgericht en spoedig daarna de overkoepelende organisaties. (Tabel 2) Het Nederlands Olympisch ComitE (NOC) werd in 1912 opgericht en was in de eerste helft van de 2oe eeuw een van de belang-rijkste pijlers van de Nederlandse sport. Tabel 2. Diverse veldsporten met jaren waarin eerste vereniging, resp. eerste bond werd opgericht. tak van sport tijdstip van eerste oprichting bond organisatievorm Cricket Voe t bal Atletiek Rugby Tennis Handbal Hockey Korf bal Honkbal Softbal K.N.C.B K.N.V.B K.N.A.U N.R.B K.N.L.T.B N.H.V K.N.H.B K.N.K.V K.N.B.B. N.S.B. 1912)~97~ 1951)

12 Sport werd, zeker tot de Eerste Wereldoorlog, relatief meer beoefend door de beter gesitueerden. Oorzaken waren 0.a. de geaardheid door de opvoeding, waardoor gemakkelijker iets nieuws geaccepteerd werd, de gfotere hoeveelheid vrije tijd en de rui~nere financiele middelen, waarover deze groep beschikte. De geografische beperkte contacten zorgden ervoor dat de sportbeoefening geen grote vlucht nam en hoofdzakelijk beperkt bleef tot het Westen van het land. Het elitaire karakter van de sport werd nog verstevigd doordat de sport veel werd beoefend door studenten, toen vrijwel allen afkomstig uit de hogere sociale milieus. Toch heeft deze groep de beoefening van een aantal sporten sterk gestimuleerd 0.a. het roeien. Na de Eerste Wereldoorlog nam het aantal sportbeoefenaars toe. Als belangrijkste factoren, die hierbij van invloed zijn geweest, kunnen worden genoemd (SPIJK, 1964): - de toeneming van de vrije tijd voor de massa van de Nederlandse bevolking door de invoering van de Arbeidswet in de stijging van de welvaart, die financiele mogelijkheden bood voor bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding buitenshuis. - de voortschrijdende politteke en maatschappelijke democratisering, die er onderneer toe leidde dat sommige vormen van vrijetijdsbesteding, die aanvankelijk voornamelijk tot de welgestelden beperkt bleven, nu in bredere kring ingang vonden. - de rationalisering en mechanisering van het arbeidsproces, waardoor de mens afleiding en zgn. plaatsvervangende belevingen ging zoeken. De genoemde factoren geven echter nog geen afdoende verklaring voor het feit dat juist de sportbeoefening in deze periode zo is toegenomen. Hiervoor zijn de volgende factoren specifiek van belang: - de behoefte aan lichaamsbeweging, die groter werd naarmate de lichamelijke activiteit tijdens de arbeid en in het verkeer afnam. - de ontwikkeling van de co~nmunicatiemiddelen en de betere verkeersmogelijkheden, waardoor sommige ook op sportgebied achtergebleven gebieden ontsloten werden. de toenemende sportuitwisseling in groter verband. de emancipatie van de vrouw in de sportwereld. - de wijziging in de aanvankelijk overwegend negatieve houding van de protestant-christelijke zijde tegenover de sport, waardoor ook het aantal sportbeoefenaars bij dit volksdeel aanzienlijk toenam. - de groei van de buitenkerkelijkheid. Een relatief hoog percentage onkerkelijken was lid van een sportvereniging (PIETERSEN, 1961). Ondanks a1 deze factoren is de groei van de sportbeoefening tot 1945 zeer geleidelijk geweest. Hiervoor waren de volgende factoren van belang (GANTVOOKT, 1977): - geen steun van overheidswege. De sportbeoefening was afhankelijk van het particuliere initiatief. - milieugebondenheid: de integratie van de lagere sociale klassen en de elitaire sportwereld verliep moeizamer dan de hierboven genoemde factoren misschien doen vermoeden (men voelde zich er niet thuis). - slechte accornmodatoes. Hoewel in de loop van deze periode de sportaccommodaties kwalitief steeds beter werden., kon over het algemeen toch niet gesproken worden van in goede staat verkerende velden. Aan het begin van deze eeuw noesten voor aanvang van de wedstrijden zelfs vaak de grazende koeien van het speelveld worden verwijderd.

13 c. Enkele ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog De belangrijkste kenmerken van de sportontwikkeling in de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn: sterke groei van het aantal sportbeoefenaren (zie tabel 3) toeneming van de overheidsbemoeiing met de sport gedeeltelijke professionalisering van de sport - toenemende variatie van sporten en vorrn van sportbeoefening. In het hiernavolgende zullen enkele van deze kenmerken nader uitgewerkt worden Toeneming aantal sportbeoefenaren Bet aantal sportbeoefenaren is in deze periode zowel relatief als absoluut toegenomen. Tabel 3. Ontwikkeling van het aantal georganiseerde sportbeoefenaars in Nederland, periode atletiek gymnastiek handbal hockey korfbal tennis voetbal volleybal bevolking 10,3 miljoen 13,9 miljoen 1,3 (Bron: C.B.S.) De belangrijkste oorzaken van deze groei zijn: a. de sterke groei van de bevolking. Deze factor is echter van minder belang dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. De bevolking nam tussen 1945 en 1975 met ongeveer de helft toe (van 9 naar 13,6 miljoen) terwijl het aantal sporters zich in dezelfde periode meer dan verdrievoudigde (van 10% van de bevolking naar bijna 30%). b. toene~ning welvaart en welzijn. Door de welvaartgroei is het voor de lagere sociale klassen financieel mogelijk geworden om meer sport te bedrijven. Was tennis eerst een dure "eliteu-sport, tegenwoordig is het de op GSn na meest beoefende veldsport in Nederland. Naarmate de welvaart in de jaren vijftlg en zestig toenam, nam ook de behoefte aan welzijn toe. Sport en welzijn hangen nauw samen (RIJSDORP, 1977). Enerzijds is welzijn bevorderlijk voor de sport, doordat vorm en spreiding van de sportbeoefening een afspiegeling is van de ruinte die het welzijn in de samenleving inneemt. Hoe meer welzijn, des te meer mogelijkheden voor de sportbeoefening.

14 Anderzijds kan sport bevorderlijk zijn voor het welzijn, omdat de instelling van gezonde levensgewoonten erdoor gepropageerd kan worden. De rol van de sport t.a.v. het welzijn komt in het kort neer op de volgende punten: - sport kan de volksgezondheid ten goede komen, - sport kan een persoonsactiverende rol spelen, - sport kan een socialiserende werking hebben, - sport kan een redresserende en kanaliserende werking hebben daar waar de maatschappij de persoon niet weet op te vangen, - sport kan een zuivere recreatieve functie hebben; c. verdere vervaging van de sociale verschillen. Door de hierboven genoemde stijging van het inkomen van de lagere sociale klassen en door de democratiseringsprocessen van de laatste decennia is de integratie in de sport van de lagere bevolkingsgroepen sterk gestimuleerd. Een voorbeeld is de studentenwereld. Deze is minder elitair geworden en iedereen, die de capaciteiten daarvoor heeft kan studeren. Dit heeft tot gevolg dat de studentenaantallen sterk zijn toegenomen en samen met het feit dat door deze groep relatief veel aan sport wordt gedaan geeft dit een grote toename aan sportbeoefenaren. De laatste jaren zijn onder invloed hiervan veel studentensportaccommodaties aangelegd; d. toeneming mobiliteit: Door de welvaartsgroei is ook de mobiliteit toegenomen (het aantal personenauto's is sinds 1945 toegenomen vaa tot 4 miljoen!). Hierdoor is men niet meer direct aangewezen op sportvoorzieningen in de buurt, maar kunnen ook sporten bedreven worden op terreinen verder weg, zoals kunstijsbanen en watersportgebieden. Een duidelijk voorbeeld van de laatste jaren is het windsurfen, waarbij de surfplank op het dak van de auto wordt meegenomen. Foto van auto met surfplank

15 '. e. de huidige arbeidsomstandigheden: Deze worden 0.a. gekenmerkt door minder lichaamsbeweging, meestal een tekort aan buitenlucht en een hoger werktempo. Vooral dit laatste aspect geeft spanningen die om ontlading vragen. Door de negatieve invloed van deze factoren op de arbeidsprestatie hebben veel bedrijven daarop ingespeeld. Hieruit is de bedrijfssport ontstaan. Deze kan varieren van het instellen van pauze-gymnastiek (5 10 min) tijdens het werk tot het ter beschikking stellen van accommodaties, spelmateriaal en kader en het oprichten van een bedrijfssportvereniging; f. meer aandacht voor de sport op school: Op scholen staat wat sport betreft de lichamelijke opvoeding centraal. Deze kan twee functies hebben, afhankelijk van de functie die men de school toedicht n.1. - een bijdrage te leveren in de hulp aan de leerling, op weg naar zijn volwassenheid, - het voorbereiden tot een vitaal en motorisch adequate vrijetijdsbesteding ("vrijetijdsopvoeding"). Naast de lichamelijke opvoeding bestaat de schoolsport. Schoolsport is sportbeoefening in schoolverband en draagt kenmerken van de school en van de sport. Deze sportvorm vereist stringentere voor- schriften dan de spel- of gymnastiekles en het gaat mede om het winnen. Er kunnen wedstriiden worden eeoraaniseerd tussen klassen of leerlingen en de leerlingen kunnen schoolvaardigheidsdiploma's halen. Ook kan de schoolsport gericht zijn op kennismaking met takken van sport, die niet in het schoolprogramma voorkomen; g. Naast de groep, bestaande uit valide mensen van ca. 10 tot 50 jaar wordt de sport tegenwoordig ook steeds meer bedreven door andere groepen,b.v. : - bejaarden. Door de sport worden bewegingsarmoede en ook isolement tegengaan, het speelse weer in hun leefpatroon gehtroduceerd, het contact met andere weer op gang gebracht en een zinvolle besteding van de vrije tijd aangeleerd (GEMEENTE ZOETERMEER 1975), - gehandicapten, waarbij de sport dient om de bewegingsarmoede te bestrijden en het vertrouwen in eigen mogelijkheden te stimuleren.

16 De hier genoemde groepen vragen een speciale benadering, methodiek en sfeer, waardoor een deskundige leiding zeer gewenst is. Bewegen voor ouderen en gehandicapten vraagt naast de deskundige begeleiding een pakket aan extra voorzieningen zoals onder meer betere bereikbaarheid, verhoogde temperatuur en extra verwarmd zwemwater; h. de invloed van de massamedia: Was er voor de oorlog in de dagbladen alleen op de achterpagina plaats voor de sport, tegenwoordig zijn dit, zeker op maandag, meerdere pagina's. Ook de invoering van de televisie heeft ervoor gezorgd dat het publiek meer geinformeerd wordt over de sport (bijna alle olnroepen hebben een eigen sportprogramma). Door het brengen van sport in de huiskamer wordt de interesse voor de sportbeoefening aangewakkerd en is de stap naar actieve sportbeoefening vlugger gezet, zeker niet in de laatste plaats door bewuste stimulering tot sportbeoefening Toeneming... van de overheidsbemoeiing met de seort --- Voor de Tweede Wereldoorlog was de bemoeiing met de sport bijna geheel in particuliere handen. De overheidszorg bepaalde zich in hoofdzaak tot het handhaven van de openbare orde bij sportevenementen. Maar door de sterke groei van het aantal sportbeoefenaren na de oorlog ging de overheid zich meer met de sport bemoeien. De vraag naar sportaccomodaties werd steeds groter waardoor de overheid de particuliere sector de helpende hand bood d.m.v. subisdies (de eerste rijkssubsidieregeling t.b.v. de sport stamt uit 1955). Ook kwam de overheid steeds meer tot het inzicht dat sport wezenlijk bijdraagt tot het welzijn en de gezondheid van de bevolking, gebieden waarop de overheid initiatieven moet ontplooien. Een overheidsbeleid t.a.v. de sport is dan noodzakelijk geworden. In hoofdstuk 3 zal nader op het overheidsbeleid warden ingegaan. Gedeeltelijk-professionalisering van de seort --- In perioden waarin veel belangstelling voor sport bestaat, is er steeds een groep zgn. beroepssporters, die zich in hun levensonderhoud voorzien d.m.v. de sportbeoefening. Dit bestond a1 in de Griekse en Romeinse tijd en naarmate de sportbeoefening in de 2Oe eeuw toeneemt, zien we dit fenomeen terugkeren (7.0 werd in Nederland in 1954 het betaalde voetbal ingevoerd). Betaalde sport en beroepssport zijn niet hetzelfde. Er wordt van betaalde sport gesproken als de sportman een geldelijke vergoeding krijgt voor zijn sportprestaties. Een beroepssporter krijgt een dusdanige beloning voor zijn sportprestaties, dat hij ermee in zijn levensbehoeften kan voorzien. Amateurs worden per definitie niet betaald, maar topsporters in de amateurssector krijgen vaak gratis materiaal en een zeer hoge reiskostenvergoeding, zodat hier eigenlijk van een verkapte vorm van betaalde sport kan worden gesproken. De invoering van de betaalde sport heeft ook consequenties voor de Olympische Spelen, omdat aarl deze Spelen alleen amateurs mee kunnen doen. De sterkste speler van een land, die vaak betaalde sporters zijn kunnen hierdoor van deelneming uitgesloten zijn. De amateursbepalingen van het Internationale Olympisch Comit6 zijn daaron tegenwoordig in discussie.

17 ,. '. I, Een ander facet van de sportprofessionalisering is de sponsoring van Foto van shirtreclame een club door een commerciele instelling. Hierbij stelt de sponsor (fabriek, verzekeringsmaatschappij e.d.) een geldbedrag ter beschikking aan de club in ruil voor het bekend maken van de bedrijfsnaam door b.v. shirtreclame Toeneming -- seelverruwing en agressie Door de hierboven geschetste rol van het geld bij de huidige sportbeoefening, maar ook door b.v. het binnendringen van politiek in de sport kan de sportiviteit uitgehold en de spelverruwing in de hand gewerkt worden. Niet alleen door de hier genoemde zgn. externe factoren, maar ook interne factoren kunnen oorzaak zijn van spelverruwing. Als de bewustheid, waarmee het spel door de speler benaderd wordt, toeneemt, kan de speler met de spelregels tactisch gaan manipuleren (RIJSDORP 1977). In het ernstigste geval kan een opzettelijke overtreding, die zich rechtstreeks tegen het lichaam van de tegenstander richt (b.v. het onderuit schoppen in het voetbal) meer voordeel brengen dan dat men zich aan de geest en de regels van het spel houdt. Dat spelverruwing agressie in de hand werkt is onvermijdelijk en de laatste tijd zien we dan ook dat naarmate de "noodzaak" van het winnen groter wordt, de agressie toeneemt. Een andere oorzaak van de toenemende agressie in de sport is de toeneming van de agresssie in de hele maatschappij. In dit verband kan sport als spiegel van de samenleving gezien worden. Ook buiten het veld neemt de agressie toe. Dit wordt mede veroorzaakt door de agressie op het veld, waarbij een supporter zich vereenzelvigt met een speler of een team en het agressief gedrag overneemt. Agressie op de tribunes komt het meest voor bij jongeren tussen 12 en 20 jaar.

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Inhoudsopgave Reader Leidinggeven 1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Colofon Samenstelling en redactie uitgave 2010: Peter Strikwerda Jan Willem Jansen Martien Jonker Eindredactie Nederlandse

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Weinig over de schreef

Weinig over de schreef Weinig over de schreef Weinig over de schreef Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport Annet Tiessen-Raaphorst (SCP) Jo Lucassen (MI) Remko van den Dool (SCP) Janine van Kalmthout (MI)

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Een gele kaart voor de sport

Een gele kaart voor de sport Een gele kaart voor de sport Een gele kaart voor de sport Een quick scan naar wenselijke en onwenselijke praktijken in en rondom de breedtesport Annet Tiessen-Raaphorst Koen Breedveld Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Rapportage sport 2006

Rapportage sport 2006 Rapportage sport 2006 Rapportage sport 2006 Koen Breedveld en Annet Tiessen-Raaphorst (red.) Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2006 Het Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Rapportage sport 2014

Rapportage sport 2014 Rapportage sport 2014 Rapportage sport 2014 Annet Tiessen-Raaphorst (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, januari 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1: De historie van het sociaal pedagogisch werk 6-1.1 Inleiding 6-1.2 Van andragogie naar sociaal pedagogisch werk 6-1.3 Het ontstaan van het beroependomein

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie