Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014"

Transcriptie

1 Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014 Aanwezig: Bas Eenhoorn (), Hans van der Stelt (directeur Digibureau), Roger van Lier (programmamanager financiën Digibureau), Pieter Cloo (SG V&J), Irene Nijboer (psg SZW), Hanneke Schuiling (DG Fin), Bertholt Leeftink (DG EZ), Gert Jan Buitendijk (DG BZK), Peter Heij (DG I&M), André van der Zande (DG VWS), Robert de Groot (DG BZ), Marjan Hammersma (DG OCW), Eric de Graaf (Defensie), Hans Blokpoel (Manifestgroep/BD), Nina Huygen (Klein Lef/Schadefonds), Kees Jan de Vet (Directieraad VNG), Arianne de Man (IPO), Cathelijn Peters (UvW) en Dorien van den Berg (senior adviseur Digibureau/verslag) 1 1. Opening en kennismaking De voorzitter heet iedereen welkom. Er wordt een kort rondje gemaakt waarin iedereen zichzelf kort introduceert. 2. Opdracht Nationaal Commissaris Digitale Overheid De opdracht van de wordt kort toegelicht. Het kabinet heeft 3 problemen vastgesteld op het gebied van de digitale dienstverlening: 1) de financiën zijn nog niet goed en structureel geregeld, 2) de besturing moet worden verbeterd en 3) bepaald moet worden wat de digitale overheid is (wat is gezamenlijk en wat niet). Dit vormt de opdracht van de. De realisatie, doorontwikkeling en het beheer/onderhoud regelen van de Generieke Digitale Infrastructuur regelen, bindend voor iedereen. De voert hier regie op, maar neemt geen verantwoordelijkheden over van partijen. Als er vraagstukken zijn, zullen deze inhet Nationaal Beraad worden geagendeerd en besproken. 3. Generieke Digitale Infrastructuur Ten aanzien van de Generieke Digitale Infrastructuur wordt aangegeven dat deze dynamisch is en dus kan worden bijgesteld als blijkt dat dit nodig is. Als criteria voor elementen die tot de GDI kunnen worden gerekend, worden de volgende zaken genoemd: het moet generiek of gemeenschappelijk zijn, het moet gaan om infrastructurele voorzieningen, die kaderstellend en breed toepasbaar zijn, in het verkeer tussen overheid en burgers en bedrijven. Er wordt door meerdere leden aangegeven dat NORA zou moeten worden toegevoegd als belangrijke architectuur, en dat informatieveiligheid een plek moet krijgen. Dit laatste onderwerp is van belang in alle clusters van de GDI. Verder moet helder worden gemaakt bij de definitie wat het maatschappelijk belang is hiervan. Waar doen we het voor? Het gaat om het vergemakkelijken en veiliger maken van de communicatie tussen de overheid en burgers en bedrijven, het beperken van kosten en het verbeteren van de dienstverlening. Tot slot wordt door de leden van het Nationaal Beraad gedeeld dat de voorliggende definitie vrij uitgebreid is en dat goed moet worden gefocust op die zaken die echt urgent zijn.

2 Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014 De definitie zoals deze is voorgelegd wordt vastgesteld, met toevoeging van NORA en informatieveiligheid, en met de ruimte om bij volgende bijeenkomsten nog andere zaken op te nemen indien dat noodzakelijk is. 4. Governance In de Ministeriële Commissie zal alleen de VNG als decentrale overheid een plek hebben in een adviserende rol. Afgesproken wordt dat op initiatief van de met de voorzitters van VNG, IPO en UvW wordt gekeken hoe dit invulling kan worden gegeven. Optie hierbij is het organiseren van een overleg van de decentrale overheden met de minister van BZK. 2 Gesproken wordt over de wenselijkheid om het bedrijfsleven een vaste plek aan tafel te geven bij het Nationaal Beraad. Geconcludeerd wordt dat het goed is het bedrijfsleven uit te nodigen indien de agenda daarom vraagt en daarnaast regelmatig af te stemmen met het bedrijfsleven. Verder zullen vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven uiteraard worden uitgenodigd voor de klankbordgroep burgers en bedrijven. Ten aanzien van deze klankbordgroep wordt verder aangegeven dat deze mogelijk beter gesplitst zou moeten worden in klankbordgroep voor burgers, waar VNG bij kan helpen, en een klankbordgroep voor bedrijven. Dit vanwege het verschil in perspectief tussen beide groepen. Specifiek moet dan worden gekeken naar de groep zzp ers die er dan eigenlijk tussenin valt. Verder wordt geconcludeerd dat ook buiten het Nationaal Beraad om de betrokkenheid van andere stakeholders die nu niet aan tafel zitten, zoals Logius, wordt geborgd. Ten aanzien van de regieraden zal in de komende periode door het Digibureau worden gesproken met de voorzitters van diverse gremia die al bestaan op elementen uit de GDI. Dan zal worden bekeken wie aan welke tafel zou moeten deelnemen en welke gremia dan kunnen verdwijnen. Het opheffen van bestaande gremia moet uiteraard met de nodige prudentie gebeuren. Dit zal leiden tot een voorstel ( was-wordt-lijst ) dat aan het Nationaal Beraad zal worden voorgelegd. In elk geval is al duidelijk dat het College Standaardisatie op zal gaan in het Nationaal Beraad. Tot slot wordt afgesproken dat in principe de agenda en stukken vooraf op de website komen te staan, evenals het verslag. 5. Aanpak financiën Roger van Lier geeft een korte presentatie over de aanpak van het financiële vraagstuk. Hoofdlijnen hierbij zijn dat de zelf geen geld heeft en geen verantwoordelijkheden overneemt, maar met voorstel komt voor een oplossing. Dat het gaat om een structurele oplossing vanaf 2015, waarbij bestaande analyses worden gebruikt als vertrekpunt. Het financieringsvraagstuk moet worden gezien in samenhang met afspraken, zoals helderheid in opdrachtgever en opdrachtnemerschap. Op basis van een rondgang langs stakeholders zal uiteindelijk een voorstel via de Ministeriële Commissie worden ingebracht voor de Voorjaarsnota-/Begrotingsvoorbereiding 2015/2016. Gekeken kan worden hoe de GDI presenteerbaar te maken waarbij politieke zichtbaarheid en integrale afweging belangrijke criteria zijn. Dit afhankelijk van de mate waarin we met

3 Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 30 september 2014 elkaar de verantwoordelijkheid willen verdelen: van gedeelde verantwoordelijkheid tot verantwoordelijkheid in één hand. De urgentie om dit snel op te pakken wordt breed onderkend. Aandachtspunten zijn de maatschappelijke baten, de bijzonderheid van pps-constructies, de vraag of één arrangement kan passen bij de verschillende voorzieningen of dat dit meerdere arrangementen moeten zijn, het leren van die voorzieningen waar financiering geregeld is en het overnemen van aanbevelingen van bijvoorbeeld SGO3 ten aanzien van de rol van verzekeraars en banken. 3 Geconcludeerd wordt dat hetgeen gepresenteerd is een goed vertrekpunt is en dat hierover met alle partijen verder zal worden gesproken. 6. Aanpak Digiprogramma Aangegeven wordt dat hard wordt gewerkt aan de opbouw van het Bureau, dat vraagt de nodige tijd en heeft dus ook zijn doorwerking in de vaart waarmee nu zaken kunnen worden opgepakt. Uit de bespreking komt naar voren dat er een behoefte bestaat om op twee A4tjes SMART en concreet te hebben staan welke ambitie we hebben voor de komende twee jaar. Dit als vertrekpunt. Afgesproken wordt dat dit voor het volgende Nationaal Beraad zal worden opgesteld. Verder wordt gesproken over het belang van wetgeving. Het opstellen en/of aanpassen van wetgeving is een belangrijke randvoorwaarde. Dit is een element van het Digiprogramma, kan dus indien relevant- worden besproken in het Nationaal Beraad en in de Ministeriële Commissie worden gebracht. 7. Vergaderafspraken De voorzitter verzoekt de leden om eventuele vervanging op gelijk of bovenliggend niveau te regelen, zodat het Nationaal Beraad echt als inhoudelijk voorportaal kan dienen van de Ministeriële Commissie. Het vergaderschema zal nog enigszins worden aangepast en met het verslag worden meegestuurd. Er wordt naar gestreefd om de stukken voor de vergaderingen 2 weken voorafgaand aan het overleg te verzenden. 8. Rondvraag André van der Zande meldt dat het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft volgende week een onderzoek verschijnt naar de 10 belangrijkste databestanden van overheden en wat de grootste irritators daarbij zijn. De manier van denken spreekt hem aan. Bas Eenhoorn houdt 22 oktober 2014 zijn aanvaardingsrede bij de Rijksuniversiteit Groningen en nodigt de leden van het Nationaal Beraad, die daarvoor interesse hebben, uit.

4 Nationaal Beraad Digitale Overheid Kiva Niria, Prinsessegracht 23, Den Haag, uur Agenda 1. Opening en kennismaking Welkom door de voorzitter 1 2. Opdracht Nationaal Commissaris Digitale Overheid Mondelinge toelichting op de opdracht van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid 3. Generieke Digitale Infrastructuur Vaststellen Definitie Generieke Digitale Infrastructuur Bijlagen: Oplegger en Definitie Generieke Digitale Infrastructuur 4. Governance Toelichting op en besluitvorming van de governance. Bijlagen: Oplegger en Voorstel Governancestructuur Vergaderschema 5. Aanpak financiën Mondelinge toelichting op en bespreking van de aanpak van de financiële problematiek. 6. Aanpak Digiprogramma Toelichting op en bespreking van het voorstel om te komen tot een Digiprogramma Bijlagen: Oplegger en Aanpak Digiprogramma 7. Vergaderafspraken Maken van vergaderafspraken 8. Rondvraag 9. Sluiting.

5 Oplegger Definitie GDI Aanleiding De definitie van de GDI is essentieel voor de vaststelling van de elementen die overheidsbreed noodzakelijk en generiek zijn voor een goed functionerende digitale overheid. Deze invulling geeft de scope aan van het werkveld van de (in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de overheid richting een digitale overheid) en is de basis voor het op te stellen financieringsarrangement. 1 Scope GDI De scope van de GDI is in een interbestuurlijke setting vastgesteld (met o.a. het rapport Kuipers), waarbij er zeker nog enkele vraagpunten zijn en discussie mogelijk is. Vanuit het oogpunt van de zijn deze discussiepunten (cursief in bijgaand document) niet belemmerend voor de invulling van de opdracht van de maar moeten deze wel met de betrokken partijen besproken worden. De stelt dan ook de volgende procesaanpak voor om een snelle start te kunnen maken én daarbij vooral niet uit het oog te verliezen dat de invulling van de GDI dynamisch is. Voorstel Proces Tot de eerste herziening van de GDI kan bijgaande definitie worden gehanteerd. Deze definitie biedt ook de basis voor de af te spreken financiële invulling. De invulling van de definitie van de GDI is echter dynamisch, enerzijds omdat de digitale wereld continu verandert, maar ook inzichten veranderen. Ieder jaar wordt de definitie van de GDI opnieuw gezamenlijk vastgesteld door het Nationaal Beraad; er kunnen daarbij nieuwe elementen aan de GDI worden toegevoegd en/of bestaande elementen uit de GDI weggehaald. Voor de jaarlijkse herijking van de GDI worden criteria, samen met de leden van het Nationaal Beraad opgesteld door het Bureau Digitale Overheid voor het al dan niet toevoegen of weghalen van een GDI-element. Deze criteria worden vastgesteld door het Nationaal Beraad. Dit proces zal worden opgenomen in het te vormen Digiprogramma en gekoppeld aan de reguliere begrotingscyclus. Dat betekent dat in juni 2015 de definitie moet zijn bijgesteld voor de begroting van Vervolg Vaststellen van criteria in het Nationaal Beraad Vaststellen eerste herijking door Nationaal Beraad vindt plaats mei/juni 2015 Gevraagd besluit van Nationaal Beraad Akkoord te gaan met de huidige definitie van de GDI (bijlage 4) Akkoord te gaan met het te volgen proces voor vaststelling van de criteria en herijking van de GDI

6 Oplegger Definitie GDI Aanleiding De definitie van de GDI is essentieel voor de vaststelling van de elementen die overheidsbreed noodzakelijk en generiek zijn voor een goed functionerende digitale overheid. Deze invulling geeft de scope aan van het werkveld van de (in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de overheid richting een digitale overheid) en is de basis voor het op te stellen financieringsarrangement. 1 Scope GDI De scope van de GDI is in een interbestuurlijke setting vastgesteld (met o.a. het rapport Kuipers), waarbij er zeker nog enkele vraagpunten zijn en discussie mogelijk is. Vanuit het oogpunt van de zijn deze discussiepunten (cursief in bijgaand document) niet belemmerend voor de invulling van de opdracht van de maar moeten deze wel met de betrokken partijen besproken worden. De stelt dan ook de volgende procesaanpak voor om een snelle start te kunnen maken én daarbij vooral niet uit het oog te verliezen dat de invulling van de GDI dynamisch is. Voorstel Proces Tot de eerste herziening van de GDI kan bijgaande definitie worden gehanteerd. Deze definitie biedt ook de basis voor de af te spreken financiële invulling. De invulling van de definitie van de GDI is echter dynamisch, enerzijds omdat de digitale wereld continu verandert, maar ook inzichten veranderen. Ieder jaar wordt de definitie van de GDI opnieuw gezamenlijk vastgesteld door het Nationaal Beraad; er kunnen daarbij nieuwe elementen aan de GDI worden toegevoegd en/of bestaande elementen uit de GDI weggehaald. Voor de jaarlijkse herijking van de GDI worden criteria, samen met de leden van het Nationaal Beraad opgesteld door het Bureau Digitale Overheid voor het al dan niet toevoegen of weghalen van een GDI-element. Deze criteria worden vastgesteld door het Nationaal Beraad. Dit proces zal worden opgenomen in het te vormen Digiprogramma en gekoppeld aan de reguliere begrotingscyclus. Dat betekent dat in juni 2015 de definitie moet zijn bijgesteld voor de begroting van Vervolg Vaststellen van criteria in het Nationaal Beraad Vaststellen eerste herijking door Nationaal Beraad vindt plaats mei/juni 2015 Gevraagd besluit van Nationaal Beraad Akkoord te gaan met de huidige definitie van de GDI (bijlage 4) Akkoord te gaan met het te volgen proces voor vaststelling van de criteria en herijking van de GDI

7 Oplegger Governancestructuur Aanleiding De governancestructuur van de is op hoofdlijnen beschreven in bijgaande notitie, conform de aanbevelingen van het adviesrapport van Rob Kuipers 1. De structuur voor het instellen van de Ministeriele Commissie Digitale overheid (MC) en het Nationaal Beraad Digitale Overheid is de afgelopen maanden gedeeld en besproken met diverse partijen en voorgelegd aan het SGO van 25 juni De MC is ingesteld in de Ministerraad van 12 september De verdere invulling van de governancestructuur op strategisch/tactisch en operationeel niveau is op hoofdlijnen beschreven in bijgaande notitie en vraagt om een nadere gezamenlijke invulling. 1 Governancestructuur Uitgangspunt bij de invulling van de governancestructuur is een gezamenlijke sturing vanuit alle betrokken partijen, vanuit zuivere verantwoordelijkheid en rolverdeling. Onderverdeeld vanuit het geheel, naar clusters, naar een gedeelte van gezamenlijke voorzieningen dan wel één voorziening. En met uitdrukkelijk oog voor nadere invulling van opdrachtgeverschap bij de invulling van de afnemersraden op tactisch/operationeel niveau. De structuur is nu ingevuld qua Ministeriële Commissie en Nationaal Beraad, vraagt echter snelle invulling van de Regieraden en vervolgens invulling van de onderliggende afnemersraden en andere operationele/projectoverleggen. Doel is wel de overlegstructuur minimaal in te richten, waarbij maximaal invulling wordt gegeven aan deelname van belanghebbende partijen. Uitfasering van de grote hoeveelheid aan overleggen in de huidige situatie is evident. Uiteindelijk wil de conform het rapport Kuipers, bestuurlijke drukte verminderen. Uitgangspunten De Ministeriële Commissie Digitale Overheid is op 12 september vastgesteld in de Ministerraad; Het Nationaal Beraad is ingevuld en interbestuurlijk; De is voorzitter Nationaal Beraad en legt besluiten van het Nationaal Beraad voor aan de MC ter vaststelling (kan eventueel zelfstandig besluiten voorleggen); De Directeur Bureau Digitale Overheid is onafhankelijk voorzitter van de Regieraden; Opdrachtgeverschap per voorziening/en of cluster wordt bepaald via de Regieraden; Aanwijzing van voorzitters/opdrachtgevers van afnemersraden bepalen via de Regieraden; Klankbordgroep voor burgers en bedrijven inrichten. Voorstel Procesaanpak De invulling van de beoogde governancestructuur is gelaagd en vraagt afstemming en invulling. De start is het Nationaal Beraad vandaag; De Regieraden per cluster worden op navraag bij en samen met partijen ingevuld; De Regieraden concluderen welke afnemersraden noodzakelijk zijn per cluster van voorzieningen en/of één voorziening en tevens opdrachtgeverschap en voorzitters; De Regieraden stellen vast samen met de huidige voorzitters welke overleggen opgaan in de nieuwe overlegstructuren en welke uitgefaseerd kunnen worden; Vervolgens is het aan de afnemersraden om eventueel expertgroepen in te richten op operationeel niveau en/of thema s. 1 Geen goede overheidsdienstverlening zonder een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur, rapport Rob Kuipers

8 Oplegger Governancestructuur Vervolg Regieraden vormen Vaststelling afnemersraden, opdrachtgeverschap en voorzitters via de Regieraden; Afstemming inrichting klankbordgroep voor burgers en bedrijven; Gevraagd besluit van Nationaal Beraad Instemming met de governancestructuur op hoofdlijnen (bijlage) Instemming met het te volgen proces. 2

9 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Inleiding Dit document beschrijft het voorstel voor een nieuwe governancestructuur voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op hoofdlijnen (de richting). De nieuwe governancestructuur beoogt een efficiënte en effectieve overlegstructuur in te richten, voor adequate sturing op de GDI en daarmee het belang van deze infrastructuur voor Nederland. Uiteraard is de structuur op zichzelf niet de oplossing voor het versterken van de governance. Vooral gedrag en het nakomen van afspraken maken immers het echte verschil. Een goede structuur met heldere mandaten en rolverdeling is wel een noodzakelijk middel. 1 Het voorstel voor de governance is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: De governance bestaat uit vier lagen: Politiek, Strategisch, Tactisch en Operationeel; Het politiek en strategisch niveau stuurt op de visie, het meerjarige Digiprogramma en de meerjarige financiering met betrekking tot het geheel van de GDI; Het tactisch en operationeel niveau stuurt op de continuïteit, doorontwikkeling, innovatie en implementatie/gebruik per cluster. Deze clusters zijn: Authenticatie & Identificatie, Dienstverlening, Gegevens en Interconnectiviteit 1 ; De GDI is overheidsbreed en dus van ons allemaal; Vermindering van bestuurlijke drukte is noodzakelijk Bestaande overleggen gaan op in de nieuwe overleggen binnen de governance, hiervoor zal het principe pas toe of leg uit worden gehanteerd; De hoeveelheid betrokken partijen bij de GDI noodzaakt tot een duidelijke rolzuiverheid en daarbij behorende verantwoordelijkheden met betrekking tot de verschillende elementen; Verantwoordelijkheid zonder zelf alle taken uit te voeren en overleggen bij te wonen, is mogelijk. Dit betekent dat de uitvoering, decentrale overheden en beleidsdepartementen niet alle aan tafel zitten, maar vertegenwoordigd kunnen worden; Het Nationaal Beraad Digitale Overheid is verantwoordelijk voor de GDI als geheel, maar mandateert het opdrachtgeverschap voor de afzonderlijke elementen aan partijen. De Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) en zijn ondersteunend Bureau Digitale Overheid (Bureau DO)zullen op strategisch en tactisch niveau, het voorzitterschap en secretariaat voeren voor die overleggen; Op operationeel niveau zal het Bureau DO de agenda s en verslagen volgen, én ondersteunen bij de doorvertaling naar het strategisch en tactisch niveau, ten behoeve van agendering in het Nationaal Beraad Digitale Overheid en de Regieraden. De onderstaande uitwerking van de governancelagen geeft aan, vanuit welke rollen deelgenomen wordt aan een overleg, deze invulling kan per overleg verschillen. 1 De clusterindeling voor de GDI, zal nog nader vastgesteld worden en het overall -ontwerp van de governancestructuur is een richting die niet altijd zal passen binnen een bepaald cluster. In de detailuitwerking kan hier binnen het cluster nog aanpassing op plaatsvinden passend binnen de algemene uitgangspunten.

10 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Ministeriële commissie (incl. ambtelijke commissie) Doel De Ministeriële Commissie geeft sturing aan de NCDO en daarmee legt de NCDO verantwoording af aan deze commissie. De NCDO heeft de bevoegdheid om besluitvorming, zelfstandig of namens het Nationaal Beraad Digitale Overheid voor te leggen aan de Ministeriële Commissie. De NCDO informeert de Ministeriële Commissie over de lange termijnontwikkeling van de GDI en de afhankelijkheden met aanpalend kabinetsbeleid. 2 De NCDO rapporteert de Ministeriële Commissie over de voortgang op de uitvoering van het opgestelde (meer)jarige Digiprogramma 2, zowel op resultaten, governance als financiën. Na akkoord van de Ministeriële Commissie biedt de NCDO de voortgangsrapportages, via de Ministerraad, aan de Tweede Kamer aan. De Ministeriële Commissie is tevens de escalatiemogelijkheid voor de NCDO en het Nationaal Beraad Digitale Overheid. Eventuele knelpunten worden door de NCDO met verschillende oplossingen voorgelegd, de Ministeriële Commissie beslist hierover of kan escaleren naar de Ministerraad. Afspraken die gemaakt worden in de Ministeriële Commissie worden tweejaarlijks bestendigd met de decentrale overheden in een separaat bestuurlijk overleg. De Ambtelijke Commissie is het formele agendaoverleg voor de Ministeriële Commissie en geleidt de conceptagenda door aan de voorzitter van de Ministeriële Commissie. Onderwerpen De voorzitter stelt de agenda voor de Ministeriële Commissie samen met de NCDO op. In principe wordt aangesloten bij de huidige werkwijze en processen van de reeds bestaande Ministeriële Commissies met de kanttekening dat het interbestuurlijk karakter van voorop staat. De Ministeriële Commissie stelt de kaders voor de NCDO vast. Dit betekent dat zij in elk geval vaststelt: het Digiprogramma waarin onder andere opgenomen de visie, doelen en afsprakenkaders; de begroting en het bijbehorend financieringsarrangement; de voortgangsrapportages; eventuele knelpunten met de oplossingsrichting. Deelnemers Ministeriële Commissie Voorzitter: Vaste leden: Agendaleden: de Minister- President De vicepremier, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Economische Zaken, de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Financiën Adviserend: de NCDO, bestuurder namens de uitvoeringsorganisaties en een vertegenwoordigend bestuurder namens de decentrale overheden (IPO, VNG, UvW). Overige departementen en overige decentrale overheden 2 Het Digiprogramma bevat een uitwerking van: de visie en (meerjaren)beleid op de ontwikkelingen van de GDI in relatie tot het digitale overheidbeleid, het afsprakenkader over gebruik, doorontwikkeling, beheer, innovatie, wijziging GDI, wetgevingskader en een passende financieringsstructuur.

11 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Ambtelijke Commissie Voorzitter: SG BZK/SG EZ als alternerend voorzitter Vaste leden: NCDO, DG BK, DG B&I, DG RBG, bestuurder namens de uitvoeringsorganisaties en een vertegenwoordigend bestuurder/directeur namens de decentrale overheden (IPO, VNG, UvW). 3 Frequentie: twee keer per jaar, indien noodzakelijk vindt een tussentijds overleg plaats. 3 3 Bij voorkeur dezelfde vertegenwoordiging als in het Nationaal Beraad Digitale Overheid.

12 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Nationaal Beraad Digitale Overheid Doel Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft vooral tot doel om verbindend, invulling te geven aan een veilige, betrouwbare en eenvoudige Digitale Overheid. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid bereikt daartoe overeenstemming over de visie en het beleid ten aanzien van de GDI in relatie tot het digitale overheidsbeleid en de ambities van het kabinet. Samen met het Nationaal Beraad Digitale Overheid regisseert de NCDO de samenhang en integraliteit van de GDI. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid is gezamenlijk verantwoordelijk voor de GDI als geheel. 4 Onderwerpen De NCDO stelt de agenda op voor het Nationaal Beraad Digitale Overheid. De NCDO regisseert dat het Nationaal Beraad Digitale Overheid de visie, beleidskaders en begroting voor de GDI opstelt. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid stelt het Digiprogramma op. Binnen het Digiprogramma vallen de (meer) jaren plannen van de clusters. Op basis van deze (meer)jarenplannen geeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid mandaat aan de Regieraden. Het Nationaal Beraad Digitale Overheid accordeert de voortgangsrapportages van het Digiprogramma voor de Tweede Kamer (via de MC/AC en de MR). Het Nationaal Beraad Digitale Overheid bespreekt de volgende zaken: de stand van zaken tav de uitvoering van het Digiprogramma (visie/beleid/plannen) en de financiële begroting en uitputting. Deelnemers In het kader van de rolzuiverheid zijn in het Nationaal Beraad Digitale Overheid in ieder geval vertegenwoordigd: de beleidsverantwoordelijken voor de Digitale Overheid en de afnemers. Het is mogelijk dat in het tweede deel van de vergadering van het Nationaal Beraad Digitale Overheid, het overleg wordt uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit private partijen (plusleden), waarmee invulling wordt gegeven van de publieke/private samenwerking. Voorzitter: Secretaris: Leden: Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bureau DO Departementen op DG-niveau, directielid van VNG, directielid IPO, directielid UvW, bestuurder(s) namens Manifestgroep en een bestuurder namens Klein LEF. Plusleden: Vanuit de private partijen: directeur VNO/NCW, directeur MKB Nederland, voorzitter Nederland ICT en voorzitter CIO Platform Nederland. Frequentie: 4 keer per jaar

13 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen per cluster De onderstaande beschrijving heeft een algemeen karakter. Per cluster zal de daadwerkelijke inrichting vorm moeten krijgen, waarbij onderstaand stramien als richtinggevend moet worden gezien. Doel De Regieraden dragen zorg voor doorzettingskracht op de doorontwikkeling/innovatie, het gezamenlijk gebruik en de zorg voor continuïteit, waarbij de ontwikkelingen op zowel maatschappelijk als technologisch gebied continu betrokken worden. 5 De draagt tevens zorg voor de integraliteit van de GDI elementen in een cluster. Onderwerpen Elke stelt een (meer)jarenplan op (als één van de onderdelen van het Digiprogramma), waarin doelstellingen zijn opgenomen ten aanzien van innovatie, doorontwikkeling, beheer, aansluiting, implementatie- en gebruik van de elementen in het cluster. Elke stelt op aangeven van de opdrachtgevers, een financieel overzicht op, per cluster. Indien er onoplosbare knelpunten ontstaan worden deze voorgelegd aan het Nationaal Beraad Digitale Overheid, ondersteund met mogelijke oplossingen. In de worden verder de volgende zaken besproken: de voortgang van het clusterplan en mogelijke benodigde generieke randvoorwaarden, die noodzakelijk zijn. Daarnaast worden de mandaten voor de Afnemersraden vastgesteld. Deelnemers Voorzitter: Secretariaat: Directeur Bureau DO Clusterregisseur vanuit het Bureau DO Geborgd moet zijn dat in elk geval de volgende rollen de vertegenwoordigd zijn: beleidsverantwoordelijken, opdrachtgevers van de GDI elementen, de afnemers en de beheerders van de GDI elementen. Dit zijn directeuren van de betreffende beleidsdepartementen, uitvoeringsorganisaties (divisiedirecteuren) en decentrale overheden, aangevuld met de betreffende beheerorganisaties. Op onderwerpen zal de worden uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit private partijen in de rol van afnemer of marktpartij. Frequentie: 8 keer per jaar

14 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Afnemersraad per cluster Doel De Afnemersraden sturen op de innovatie, implementatie, doorontwikkeling, gebruik en exploitatie van de GDI elementen.. Onderwerpen De Afnemersraden bespreken de volgende onderwerpen: de stand van zaken en eventuele knelpunten tav aansluiten, beheer, implementatie, beveiliging etc. Ook de releasekalenders, wijzigingsvoorstellen en doorontwikkeling. Eventuele knelpunten op operationeel niveau worden geëscaleerd naar de van het betreffende cluster met mogelijke oplosvoorstellen. 6 Deelnemers Voorzitter: De opdrachtgever die bepaald is in Nationaal Beraad Digitale Overheid. Secretariaat: Afdelingshoofd Logius of een andere beheerder indien van toepassing. Geborgd moet zijn dat in elk geval de volgende rollen in de Afnemersraden vertegenwoordigd zijn: de opdrachtgevers van de GDI elementen, de afnemers en de beheerders van de GDI elementen. Het gaat dan om medewerkersniveau (niet altijd op basis van vertegenwoordiging, maar uiteraard wel op betrokkenheid) 4. Op onderwerpen worden de Afnemersraden uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit private partijen in de rol van afnemer en/of leverancier. Frequentie: 12 keer per jaar 4 Ook hier kan vertegenwoordiging aan de orde zijn.

15 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Klankbordgroep Burgers en Bedrijven Doel De Klankbordgroep Burgers en Bedrijven geeft input vanuit gebruikersperspectief. De digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven kan niet los worden geïmplementeerd en ontwikkeld vanuit de uiteindelijke gebruikers. Om voeling te houden met de uiteindelijke afnemers en onderwerpen te kunnen toetsen op veiligheid, betrouwbaarheid en eenvoud, wordt de Klankbordgroep ingezet. 7 Onderwerpen De Klankbordgroep Burgers en Bedrijven geeft input op onderwerpen vanuit de Regieraden, over de clusters heen, naar het Nationaal Beraad Digitale Overheid. Te denken valt aan keuzes in prioriteitstelling/fasering van de implementatie en doorontwikkeling van de GDI elementen. De Klankbordgroep geeft ook input op onderwerpen die in concept door het Nationaal Beraad Digitale Overheid zijn opgesteld, zoals visie en beleidsvoornemens ten aanzien van de GDI elementen. Deelnemers Voorzitter: Secretariaat: Directeur Bureau DO Bureau DO Voor de klankbordgroep worden uitgenodigd (vertegenwoordigers van) bedrijven en burgers, de beleidsverantwoordelijke departementen digitale overheid (BZK en EZ), vertegenwoordiging vanuit de uitvoeringsorganisaties en de vertegenwoordigers van decentrale overheden. Frequentie: 2 keer per jaar

16 Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Bijlage 1: Visuele weergave Ontwerp Governancestructuur 8

17 Vergaderschema September september Nationaal Beraad Oktober 11 november 11 november 13 november 13 november November Dienstverlening Interconnectiviteit Identificatie & Authenticatie Gegevens 4 december December Nationaal Beraad Januari 2015 Ambtelijke Commissie Ministeriële Commissie 13 januari 13 januari 15 januari 15 januari Dienstverlening Interconnectiviteit Identificatie & Authenticatie Gegevens Februari 12 februari februari Maart Ambtelijke Commissie Ministeriële Commissie Nationaal Beraad Klankbordgroep Burgers en Bedrijven 10 maart 10 maart Dienstverlening Interconnectiviteit

18 12 maart 12 maart April Identificatie & Authenticatie Gegevens 9 april Mei Ambtelijke Commissie Ministeriële Commissie Nationaal Beraad 12 mei 12 mei 14 mei 14 mei Juni Dienstverlening Interconnectiviteit Identificatie & Authenticatie Gegevens 18 juni Nationaal Beraad Juli 7 juli 7 juli 9 juli 9 juli Dienstverlening Interconnectiviteit Identificatie & Authenticatie Gegevens Augustus 27 augustus September Nationaal Beraad 15 september 15 september 17 september Ambtelijke Commissie Ministeriële Commissie Dienstverlening Interconnectiviteit Identificatie & Authenticatie

19 17 september Gegevens Oktober 15 oktober November Nationaal Beraad 17 november 17 november 19 november 19 november November Dienstverlening Interconnectiviteit Identificatie & Authenticatie Gegevens 27 november December 17 december Januari 2016 Nationaal Beraad Ambtelijke Commissie Ministeriële Commissie Deelnemers: Ministeriële Commissie: MP (vz en secr), Ministers BZK, EZ, W&R en Fin. Adviserend leden: de NCDO, bestuurder namens de uitvoeringsorganisaties en een vertegenwoordigend bestuurder namens de decentrale overheden. Agendaleden: Overige departementen en overige decentrale overheden Ambtelijke Commissie: SG BZK/SG EZ (alternerend vz), NCDO, DG BK, DG B&I, DG RBG, bestuurder namens de uitvoeringsorganisaties en een vertegenwoordigend bestuurder/directeur namens de decentrale overheden. Nationaal Beraad: NCDO (vz), Bureau DO (secr), departementen op DG-niveau, directieleden van VNG, IPO, bestuurder(s) namens Manifestgroep en een bestuurder namens Klein LEF. Vanuit de private partijen: directeur VNO/NCW, directeur MKB Nederland, voorzitter Nederland ICT en voorzitter CIO Platform Nederland. Regieraden: directeur Bureau DO (vz), clusterregisseur Bureau DO (secr), directeuren van de betreffende beleidsdepartementen, uitvoeringsorganisaties (divisiedirecteuren) en decentrale overheden, aangevuld met de betreffende beheerorganisaties. In principe zit in de Regieraden met vertegenwoordiging vanuit private partijen in de rol van afnemer of marktpartij tenzij sommige agendapunten zich daar niet voor lenen, dan wordt een deel besloten gehouden. Klankbordgroep Burgers en Bedrijven: directeur Bureau DO (vz), Bureau DO (secr), (vertegenwoordigers van) bedrijven en burgers, de beleidsverantwoordelijke departementen digitale overheid (BZK en EZ), vertegenwoordiging vanuit de uitvoeringsorganisaties en de vertegenwoordigers van decentrale overheden.

20 Oplegger Aanpak Digiprogramma Inleiding De heeft, onder andere, de opdracht tot het regisseren van de opstelling en uitvoering van een nationaal (meer)jarig, interbestuurlijk programma Digitale Overheid (Digiprogramma), en jaarlijks daarop gebaseerde jaarplannen. Het Digiprogramma is een gezamenlijk product van het Nationaal Beraad en de. 1 In bijgaand notitie wordt een voorstel gedaan voor een aanpak voor het opstellen van het Digiprogramma,korte uitleg over de aanpak, het tijdspad en de vorm. Voorstel Aanpak Als basis voor de totstandkoming van het digiprogramma zijn de nodige rapporten en overige bouwstenen beschikbaar. Het is vooral nodig dat het Nationaal Beraad focus, prioritering en fasering aanbrengt en commitment geeft. Een methode waarmee dit proces kan worden ondersteund is bekend onder de naam Waarderend Onderzoeken (en is onder andere gebruikt door de Deltacommissaris voor de totstandkoming van het Deltaprogramma). Het betreft een pragmatische, oplossingsgerichte benadering: wat is succesvol, wat werkt en hoe geven we gezamenlijk, interactief inhoud aan de verdere ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur op weg naar eenvoudige, betrouwbare en veilige digitale overheidsdienstverlening. Beoogd Tijdspad Oktober 2014 tot december 2014 Eerste Concept Digiprogramma Januari 2014 tot en met februari 2014 Definitief Digiprogramma v1.0 Beoogde Vorm Bilateraal overleg met bijvoorbeeld bestuurders Workshops (interbestuurlijk) max 8 personen in te vullen bijvoorbeeld via sectoren en/of thema s Gevraagd besluit van Nationaal Beraad Akkoord te gaan met de aanpak en het tijdspad voor het op te stellen Digiprogramma.

21 Aanpak Digiprogramma Samen op weg naar eenvoudige, betrouwbare en veilige digitale overheidsdienstverlening Nationaal Programma Digitale Overheid 1

22 Aanpak Digiprogramma Aanleiding Onderzoek naar verbetering van de digitale overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven vormde de aanleiding tot een onafhankelijk onderzoek, resulterend in het Rapport Kuipers 1 In dit rapport zijn relevante aanbevelingen gedaan om de aanpak met betrekking tot de governance en financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur, in relatie tot de beleidsdoelstellingen te verbeteren. 2 Binnen de interbestuurlijke context (eoverheid/nup/inup) zijn al veel initiatieven ondernomen inzake visievorming op digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven, gezamenlijke initiatieven tot samenwerking (samenwerkingsverbanden) en initiatieven tot samenwerking op gebruik van de GDI en implementatieaspecten. Het ontbreekt echter nog aan een integrale gezamenlijke urgentie, gezamenlijke interbestuurlijke aanpak, én sturing op de invulling van randvoorwaarden. Om die reden is de (Nationaal Commissaris Digitale Overheid) door de Ministerraad benoemd. 2. Missie 2 De missie van de is afgeleid van de doelstelling in het regeerakkoord richting digitale overheidsdienstverlening in Burgers en bedrijven in staat stellen, nu en in de toekomst, op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier digitaal zaken te doen met de overheid. De geeft dit vorm door: het tot stand brengen van samenhangende besluitvorming voor de GDI in relatie tot de beleidsontwikkelingen ten aanzien van de Digitale Overheid, het leggen van verbindingen met en tussen alle betrokken partijen (Rijk, decentrale overheden en uitvoeringsorganisaties, beheerorganisaties en private partijen) en het bewaken van afspraak is afspraak. Het op orde krijgen van de basis is daarin de eerste stap namelijk: bereiken van een consistente, samenhangende GDI, die verbeterd en optimaler wordt vormgegeven; een nieuwe structurele, overheidsbrede governance, die invulling geeft aan het gezamenlijk sturen op de GDI; realisatie van structurele overheidsbrede financiering van de GDI opgenomen in de Rijksbegroting. Samen moet dit een solide basis bieden voor het functioneren van de digitale dienstverlening door en van de gehele overheid met inbegrip van de relatie met private partijen. 1 Geen goede overheidsdienstverlening zonder een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur, rapport Rob Kuipers 2 O&F-rapport oprichting Bureau Digitale Overheid

23 Aanpak Digiprogramma Digiprogramma De heeft, onder andere, de opdracht tot het regisseren van het opstellen en uitvoering geven aan een nationaal (meer)jarig, interbestuurlijk programma Digitale Overheid (Digiprogramma), en jaarlijks daarop gebaseerde jaarplannen. Het opstellen van dit gezamenlijke (meer) jarig Digiprogramma is een belangrijk middel om te komen tot een gedragen visie en aanpak voor het bereiken van de gezamenlijke doelstelling. Het is belangrijk dat alle partijen betrokken zijn, van Beleid tot en met Uitvoering (op meerdere niveaus en verschillende overheidslagen) en ook private partijen, beheerorganisaties en last but not least de burgers en bedrijven. Die gezamenlijkheid moet het succes gaan vormen voor de uiteindelijke doelstelling, namelijk een klantgerichte, effectieve en efficiënte digitale dienstverlening, van en door de overheid, door middel van het gebruik van een generieke digitale infrastructuur. De neemt geen taken en verantwoordelijkheden over zoals bijvoorbeeld de regie over beleidsdoelstellingen en initiatieven, maar houdt wel zicht op de ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, als het zijn doelstelling en taakopdracht raakt Aanpak voor het opstellen van het Digiprogramma Een constructieve en effectieve methode voor het opstellen van het Digiprogramma is een inmiddels bewezen methode (o.a. gebruikt bij het Deltaprogramma) van Waarderend onderzoeken. 3 Kort gezegd, een onderzoeksaanpak die uitgaat van een positieve benadering van het op te lossen thema. Uitgegaan wordt van succesfactoren (uit het verleden) die bijdragen aan effectiviteit en succes. Een interactief leerproces, waarbij nieuwe kennis en/of nieuwe ervaringen meegenomen worden. Wat nu werkt, vormt het vertrekpunt voor verbetering en vernieuwing. De ideale gewenste collectieve toekomst (overigens een dynamisch beeld dat niet vaststaat én steeds kan veranderen) vormt de basis. Wat nodig is om die toekomst waar te maken en vorm te geven bijvoorbeeld cultuur, randvoorwaarden, acties etc is de volgende stap. Tenslotte verbinden partijen zich aan concrete acties in samenwerking en verbinding. 3 Appreciative Inquiry (A.I.) of Waarderend onderzoeken is een aanpak voor organisatie verandering waarbij gezamenlijk onderzocht wordt, wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. A.I. verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

24 Aanpak Digiprogramma Het centrale thema is het startpunt en moet goed vormgegeven, bijvoorbeeld: De wil gezamenlijk met alle partijen, eenvoudige, betrouwbare en veilige dienstverlening bieden aan burgers en bedrijven met behulp van een generieke digitale infrastructuur. De rest van de genoemde stappen wordt vervolgens doorlopen. 5. Tijdspad Digiprogramma Tijdspad De stelt voor om deze aanpak de komende maanden in te zetten: Beoogd eind dit jaar (2014) een eerste uitwerking en opzet van het Digiprogramma op te stellen; Februari 2015 een definitieve versie op te leveren. De aanpak wordt vormgegeven door: enerzijds bilaterale gesprekken met bijvoorbeeld bestuurders (of gezamenlijke sessies met bestuurders van verschillende partijen), en tevens het houden van workshops (in kleine setting) waarbij verschillende partijen interactief de verschillende fasen van de methode doorlopen. Dit kan op sectorniveau bijvoorbeeld Werk en Inkomen of de Zorgsector dan wel op thema bijvoorbeeld publiek/private aanpak of inbreng burgers/maatschappelijke organisaties. De workshops worden in beperkte setting gehouden met maximaal 8 personen. Vervolgens het weer met elkaar verbinden van de uitkomsten van de verschillende sessies bijvoorbeeld in een plenaire bijeenkomst (afhankelijk van grootte van de groep).

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Inleiding Dit document beschrijft het voorstel voor een nieuwe governancestructuur voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op hoofdlijnen (de richting). De nieuwe governancestructuur beoogt een

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. Contactpersoon Hans van der Stelt hans.stelt@digicommissaris.nl

Nadere informatie

Voorbereidende Regieraad Gegevens. Deelnemers: 1. Welkom en introductie

Voorbereidende Regieraad Gegevens. Deelnemers: 1. Welkom en introductie - BZK Voorbereidende Regieraad Gegevens 15 januari, 14.00-16.00 uur, CAOP, Sophie Zaal Deelnemers: Hans van der Stelt (vz.) Gerdine Keijzer Martin Salzmann Erik Jonker (secr.) Emine Özyenici Peter Jong

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Conceptverslag. 1. Opening en mededelingen. 2. Conceptverslag 18 januari Betreft Nationaal Beraad Digitale Overheid

Conceptverslag. 1. Opening en mededelingen. 2. Conceptverslag 18 januari Betreft Nationaal Beraad Digitale Overheid Conceptverslag Betreft Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 2 februari 2016, 15.00-17.00 Deelnemers Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (Bureau Digicommissaris),

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten aan Leden van de VNG van VNG Bestuur doorkiesnummer bijlagen afschrift aan datum 15 oktober 2014 Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten Verdergaande digitalisering van de samenleving is geen optie:

Nadere informatie

Financiële Analyse 20141209.04.01

Financiële Analyse 20141209.04.01 1 Aanleiding Ten behoeve van het Nationaal Beraad van 9 december as. wordt in voorliggende nota het plan van aanpak geschetst met betrekking tot de financiën en de bevindingen / stand van zaken tot op

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

KleinLef heeft nadrukkelijk een rol in het vormgeven en de implementatie van het programma Digitalisering 2017 Kleine Uitvoerders.

KleinLef heeft nadrukkelijk een rol in het vormgeven en de implementatie van het programma Digitalisering 2017 Kleine Uitvoerders. Startposities KleinLef KleinLef behartigt de belangen van haar leden in vier relevante gremia: de Manifestgroep, het Nationaal Beraad, de Regieraad Dienstverlening en de Regieraad Gegevens. De volgende

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Agenda regieraad Dienstverlening

Agenda regieraad Dienstverlening - de Agenda regieraad Dienstverlening 13 januari 2015, 10.00-12.00 uur, COAP, Theo Sonneveld zaal, Lange Voorhout 13 Den Haag. 1. Opening en mededelingen Welkom door de voorzitter. 2. Verslag Vaststellen

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Leidraad Financiën (toekomstige) GDI

Leidraad Financiën (toekomstige) GDI Leidraad Financiën (toekomstige) GDI Zoals hiervoor is aangegeven maakt de leidraad een onderdeel uit van het financieringsarrangement. Om te borgen dat vanuit het financieel perspectief de juiste vragen

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Doelstelling Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Het Overlegplatform General Aviation (hierna: het platform)

Nadere informatie

Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 9-12-2014

Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 9-12-2014 Vastgesteld Verslag Nationaal Beraad 9-12-2014 Aanwezig: Bas Eenhoorn (, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau, secretaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Digibureau), Nicole Stolk

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Besluit. Pagina 1 van 6

Besluit. Pagina 1 van 6 Besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan besproken.

Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan besproken. Verslag Dagelijks Bestuur KleinLef Woensdag 18 november 2015 09.00 11.00 uur Huurcommissie, Turfmarkt 104, Den Haag 1. Opening Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015.

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015. NORA aan van afgestemd met Regieraad Interconnectiviteit BZK B&I Gebruikersraad NORA betreft Jaarplan NORA 2015 reden behandeling Ter besluitvorming Geachte leden van de Regieraad Interconnectiviteit,

Nadere informatie

FS FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 3:Adoptie open standaarden Stuknummer 3: Oplegnotitie adoptie

FS FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 3:Adoptie open standaarden Stuknummer 3: Oplegnotitie adoptie FS 150225.3 FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 3:Adoptie open standaarden Stuknummer 3: Oplegnotitie adoptie Van: De stuurgroep adoptie open standaarden Bijlagen: A Monitor duiding en adoptiemaatregelen

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Agenda Context Wat gaan we doen Belemmeringen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud VDP congres 2014 Samenwerking & stakeholders 5 Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015 Verbinding op inhoud 4 Agenda 2 Thema Dienstverlening 3 Doorontwikkeling Kenniscentrum Dienstverlening Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE FS

FORUM STANDAARDISATIE FS FS 40-11-09 Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS 40-11-09 Agendapunt: 9 Bijlagen: Bijlage

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Uitwerking s vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Inleiding Nederland digitaliseert in een hoog tempo. De overheid zal, wil en moet daarin mee. De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening,

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Verslag vergadering Forum Standaardisatie. Lex van Hoof Ludo Jansen Orbis medisch en zorgconcern (t/m punt 4) Directeur GBO.Overheid (secretaris)

Verslag vergadering Forum Standaardisatie. Lex van Hoof Ludo Jansen Orbis medisch en zorgconcern (t/m punt 4) Directeur GBO.Overheid (secretaris) Verslag vergadering Forum Standaardisatie Datum : 3 oktober 2007 Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar Tijd : 14.00 18.00 uur Aanwezig Leden Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 817 Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013

Concept besluitenlijst van de vergadering van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht op 22 mei 2013 Aanvang: 13.00 uur Einde: 14.40 uur Concept besluitenlijst van de vergadering van het op 22 mei 2013 Plaats: provinciehuis, vergaderruimte 1-45 Aanwezig Leden: Overigen: Verhinderd: Johan van den Hout

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG 1 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Projectleidersoverleg Rijk Omgevingswet. Veranderteam Rijk. Contactpersoon Ruben Tieman. Datum 30 maart Kenmerk.

Projectleidersoverleg Rijk Omgevingswet. Veranderteam Rijk. Contactpersoon Ruben Tieman. Datum 30 maart Kenmerk. Projectleidersoverleg Rijk Omgevingswet Veranderteam Rijk Contactpersoon Ruben Tieman Datum Integraliteit Het thema integraliteit is een van de uitgangspunten achter de Omgevingswet, maar tegelijk tot

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie FS 150225.10C FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie Dit stuk ligt aan u voor ter kennisname. Op 3 maart aanstaande vergadert de

Nadere informatie

Toelichting op het IPD Welkom in onze vernieuwde meldkamer

Toelichting op het IPD Welkom in onze vernieuwde meldkamer Toelichting op het IPD Welkom in onze vernieuwde meldkamer Maaike Konijn Annet van der Elst 7 december 2016 Agenda 1. Opening en doel bijeenkomst 2. Van Parking Delft naar Parkeren Delft 3. Toelichting

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Opstellen afwegingskader Lange Termijn Spooragenda

Opstellen afwegingskader Lange Termijn Spooragenda Opstellen afwegingskader Lange Termijn Spooragenda Workshop Railforum Inleiding Den Haag, 8 mei 2013 WERKDOCUMENT STATUS 8 MEI In de Lange Termijn Spooragenda zijn elf doelen opgenomen Strategische aspecten

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Organisatieopzet De Groene Standaard (versie 2 juni 2014)

Organisatieopzet De Groene Standaard (versie 2 juni 2014) 1. Organisatiestructuur De Groene Standaard Bestuur Dagelijks bestuur Regiegroep Adviesgroep Pvb-tool/app Programmateam Ontwikkelgroepen Klankbordgroepen Kwaliteitsadviesgroep DE GROENE STANDAARD GEBRUIKERS

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie