Dienst Financiële Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Financiële Planning"

Transcriptie

1 BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN Toelichting: bijkomende financiële informatie

2

3 Inhoudstafel Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting...3 Toelichting bij de niet verzelfstandige stadsdiensten...7 Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Toelichting bij het IVA Historische Huizen Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent Toelichting bij de Prezone Centrum Subsidies onder het planlastdecreet Bestemde gelden... 73

4

5 Toelichting: bijkomende financiële informatie Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting 3

6 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum) Total Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van de totale stad Gent weergegeven, inclusief IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum. In onderstaande rubricering is rekening gehouden met de interne verrekeningen tussen de stad Gent en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Aangezien in de schema's 'M2: de staat van het financieel evenwicht' en 'M1: het financiële doelstellingenplan' deze interne verrekeningen niet zijn opgenomen, komen deze rapporten niet overeen met onderstaande rubricering voor wat betreft de volumes op het exploitatie- en investeringenbudget. Op de saldo's is er geen verschil. Resultaat op kasbasis Exploitatiebudget Ontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Huur Diverse ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes OV APB Andere opcentiemen en aanvullende belastingen Aanvul belasting - Andere Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing Aanvul belasting - Motorrijtuigen Lokale belastingen Boetes Werkingssubsidies Gemeentefonds Overige werkingssubsidies Werkingssubsidies voor personeel Andere operationele ontvangsten Diverse operationele ontvangsten Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW OCMW Financiële opbrengsten Ontvangsten uit financiële vaste activa Overige financiële opbrengsten Uitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Aankoop van diverse goederen en diensten Kosten onroerende goederen Huur en huurlasten van onroerende goederen Schoonmaak gebouwen Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) Verzekeringen Diverse ondersteunende leveringen Vergoedingen aan derden Communicatie Publiciteit en onthaal Uitzendkrachten Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Pensioenen - politiek personeel Pensioenen - vastbenoemd personeel Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel Overige personeelsuitgaven Andere operationele uitgaven Belastingen Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Diverse werkingskosten Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven Diverse financiële uitgaven

7 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum) Resultaat op kasbasis Investeringsbudget Uitgaven Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Toegestane investeringssubsidies Ontvangsten Investeringen in financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies

8 Uit de tabel de staat van het financieel evenwicht (model M2) 1 kan worden afgelezen dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad moet voldoen, is een autofinancieringsmarge die groter is dan 0 in De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de stad vanuit het financieel draagvlak in staat is om de netto periodieke leningsuitgaven te financieren. Het financieel draagvlak (exploitatie-ontvangsten min de exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten van schulden) evolueert van 13,6 mio euro in 2014 naar 77,7 mio euro in De netto periodieke leningsuitgaven evolueren van 52,3 mio euro in 2014 naar 77,2 mio euro in De autofinancieringsmarge verbetert dan ook stelselmatig van -38,7 mio euro in 2014 naar euro in De tabel hierna stelt dezelfde cijfers voor met een verdere detaillering naar kostensoort. In tegenstelling tot het model M2 zijn in dit rapport ook de interne facturaties meegenomen. Het gaat hier vooral om interne facturaties tussen de niet-verzelfstandigde stadsdiensten en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Hierdoor wordt het totaal van de uitgaven en ontvangsten in exploitatie beïnvloed (ligt hoger). Dit heeft geen invloed op het saldo van het exploitatiebudget. Voor wat betreft het investerings- en het liquiditeitenbudget is er geen verschil met het model M2. 1 Deze tabel is opgenomen in boek 3 meerjarenplan Financiële nota met toelichting 6

9 Toelichting: bijkomende financiële informatie Toelichting bij de niet verzelfstandige stadsdiensten 7

10 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum) Gent Resultaat op kasbasis Exploitatiebudget Ontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Huur Diverse ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes OV APB Andere opcentiemen en aanvullende belastingen Aanvul belasting - Andere Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing Aanvul belasting - Motorrijtuigen Lokale belastingen Boetes Werkingssubsidies Gemeentefonds Overige werkingssubsidies Werkingssubsidies voor personeel Andere operationele ontvangsten Diverse operationele ontvangsten Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW OCMW Financiële opbrengsten Ontvangsten uit financiële vaste activa Overige financiële opbrengsten Uitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Aankoop van diverse goederen en diensten Kosten onroerende goederen Huur en huurlasten van onroerende goederen Schoonmaak gebouwen Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) Verzekeringen Diverse ondersteunende leveringen Vergoedingen aan derden Communicatie Publiciteit en onthaal Uitzendkrachten Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Pensioenen - politiek personeel Pensioenen - vastbenoemd personeel Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel Overige personeelsuitgaven Andere operationele uitgaven Belastingen Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Diverse werkingskosten Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven Diverse financiële uitgaven

11 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum) Resultaat op kasbasis Investeringsbudget Uitgaven Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Toegestane investeringssubsidies Ontvangsten Investeringen in financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies

12 Gehanteerde parameters en groeivoeten Hierna een overzicht van de gehanteerde parameters in de meerjarenplanning BO2014: o Inflatie: er is rekening gehouden met een inflatie van 1,60 % vanaf o Rentevoet: voor de berekening van de nog op te nemen leningen, wordt een intrestvoet van 4,00 % ingecalculeerd voor alle jaren. o De groeivoet voor de ontvangsten uit verhuring volgt de algemene parameter voor inflatie tbv 1,60 %. Andere parameters worden toegelicht onder de desbetreffende rubrieken. Toelichting bij de belangrijkste rubrieken uit de meerjarenplanning Ontvangsten uit de werking In de rubriek diverse ontvangsten uit de werking zijn voornamelijk de retributie-ontvangsten voorzien. Bij budgetopmaak 2014 zijn deze enerzijds constant doorgetrokken in de meerjarenplanning, anderzijds is hier bovenop rekening gehouden met een eenmalige verhoging van de retributie-ontvangsten in 2014 ten belope van 15,00 % en een jaarlijkse constante groei vanaf 2015 ten belope van 2,00 %. In globo vertaalt dit zich in de volgende verhogingen bovenop het constant doortrekken van de retributie-ontvangsten: o o o o o o 2014: euro 2015: euro 2016: euro 2017: euro 2018: euro 2019: euro Deze bijkomende retributie-ontvangsten zijn in de meerjarenplanning voorzien op een algemene budgetplaats niet verdeelde kredieten. Bij de aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de budgetwijziging 2014 zal een verdeling gebeuren over de diverse activiteiten (en dus doelstellingen en beleidsdomeinen). Fiscale ontvangsten Onroerende voorheffing (OV) Bij de berekening van de OV-ontvangsten is rekening gehouden met de volgende elementen: Uitgangspunt zijn de onderrichtingen van de Vlaamse Belastingdienst: Ontvangsten aanslagjaar 2012 * 1,0404 * (opcentiemen 2014 / opcentiemen 2012) 10

13 De ontvangsten aanslagjaar 2012 zijn geraamd op basis van de reële doorstortingen voor het aanslagjaar 2011 (meest recent afgesloten AJ), verhoogd met een groeivoet tbv 2,17 % (d.i. het gemiddelde van de afgelopen vier jaar , excl. AJ 2009), ttz 96,8 mio euro. Bovenop de voorgestelde formule door de Vlaamse Belastingdienst, wordt rekening gehouden met een bijkomende groei als gevolg van het gestegen KI (kadastraal inkomen). Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde groei van het KI over de laatste 4 jaar ( ) én een bijkomende groei van 0,76 % op het gebouwd KI als gevolg van gebiedsontwikkelingen. Naar de volgende jaren wordt een groeivoet op de OV-ontvangsten ingecalculeerd, welke rekening houdt met: o Inflatie (incl. een vertragingseffect van 2 jaar) o Groei van de KI o Opcentiemen : deze blijven constant aangehouden op Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) Per brief dd. 25/10/2013 heeft de stad de raming ontvangen met betrekking tot de APBontvangsten voor het budgetjaar 2014, nl euro. Deze raming is voor het budgetjaar 2014 overgenomen in het meerjarenplan van de stad en ligt beduidend hoger dan eerdere jaren aangezien er een vertraging is van de doorstortingen bij de FOD Financiën (dwz dat minder APBontvangsten in 2013 zullen ontvangen worden en meer in 2014). Voor 2015 en volgende jaren is de raming van de APB ontvangsten in de meerjarenplanning gebeurd op basis van de raming van de inkohieringen per aanslagjaar. Bij de berekening van dit laatste zijn volgende uitgangspunten voorzien: o o De startpositie is het meest recent afgesloten aanslagjaar 2012 (64,5 mio euro inkohieringen). Op die startpositie is rekening gehouden met een groei voor het netto belastbaar inkomen en de inflatie. Dit komt in totaal neer op de volgende groeivoeten: 2015: 2,92 % 2016: 3,15 % Vanaf 2017: 3,41 % Bij de prognose van de APB-ontvangsten per budgetjaar (tgv de inkohieringen - zie hiervoor) is rekening gehouden met een inkohieringsritme op basis van het meest recent afgesloten aanslagjaar (bij de budgetopmaak 2014, het aanslagjaar 2012): 48,24 % in jaar x 51,76 % in jaar x+1 Lokale belastingen Voor meer detaillering, wordt verwezen naar het wettelijk rapport model WT rond de fiscaliteit en de bijhorende toelichting. 11

14 Dit rapport is samen met de toelichting opgenomen in BO Boek 3 Meerjarenplan Financiële nota met toelichting vanaf pagina 29. Gemeentefonds Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft op 1/10/2013 nieuwe prognoses opgegeven met betrekking tot de Gemeentefonds-ontvangsten over de periode Deze nieuwe ramingen zijn opgenomen in de meerjarenplanning van de stad. Voor wat betreft de aanvullende dotatie zijn de budgetten constant aangehouden op euro (opgenomen in de rubriek overige werkingssubsidies ). Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten) - toelichting In deze rubriek worden de ontvangsten uit dividenden opgenomen. Belangrijke elementen: Publilec: o Publilec zou in de loop van 2014 een aandelenpakket kunnen inkopen van de stad Gent. Hierdoor daalt het dividend vanaf 2015 met ongeveer een vijfde (van 0,9 mio euro naar 0,7 mio euro). De opbrengst uit de verkoop van deze aandelen dient ter financiering van het pensioenfonds van de stad. o De stad voorziet onderhandelingen over een mogelijke overdracht van aandelen (59 mio euro) in Dit zou betekenen dat er vanaf 2017 geen dividend meer ontvangen wordt ten bedrage van 0,7 mio voor Publilec. Finiwo: Bij de raming van de dividendontvangsten uit Finiwo, wordt rekening gehouden met een mogelijke overdracht van aandelen. De opbrengst hiervan wordt ingezet om het pensioenfonds van de Stad Gent te financieren. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: De winstoverdracht vanuit het IVA Mobiliteitsbedrijf naar de stad is voorzien van 5,2 mio euro in 2014 naar 6,4 mio euro in Deze ontvangst is een interne verrekening tussen Stad en IVA en wordt respectievelijk opgenomen onder de rubrieken diverse werkingskosten (als uitgaven bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) en diverse ontvangsten uit de werking (als ontvangst bij de Stad Gent). Hierna een gedetailleerd overzicht van de dividenden: OMSCHRIJVING Veneco VEH IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (dividend - ontvangst STAD) TMVW Ivago Huisvesting Electriciteit (IMEWO) Publilec Gas (IMEWO) Finiwo TOTAAL TOTAAL excl. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (ter afstemming met rubriek 'ontvangsten uit financiële vaste activa)

15 Operationele uitgaven goederen en diensten aandachtspunten Hierna worden voor de hoofdrubriek operationele uitgaven goederen en diensten de voornaamste aandachtspunten weergegeven: Toegepaste groeivoeten op de betrokken rubrieken: er is een groeiparameter ten belope van 0,60 % ingecalculeerd met uitsluiting van de huur en huurlasten op onroerende goederen, de verzekeringen, de schoonmaak van gebouwen en de energiebudgetten waar een specifieke groeivoet is voorzien. Besparingen (in globo, IVA s en niet-verzelfstandigde stadsdiensten): Enerzijds zijn concrete besparingen op uitgaven ingecalculeerd op correcte activiteiten van de stad. Dit betreffen de volgende budgetten op jaarbasis (incl. IVA s, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en Sodiganda 1 en exclusief de Brandweer 2 ): Anderzijds zijn hier bovenop besparingen voorzien welke nog niet op een concrete activiteit kunnen gekoppeld worden (activiteit niet verdeelde kredieten ). Deze zullen bij de budgetwijziging 2014 worden toegewezen aan correcte activiteiten. Het betreft de volgende besparingen op jaarbasis: * di. inclusief een nog toe te wijzen besparing van 1,5 mio euro in 2018 en 3,5 mio euro op de gevolgkosten Gevolgkosten: De gevolgkosten uit investeringen zijn meegenomen in de meerjarenplanning. In 2019 beloopt de totale opgenomen impact hiervan 10,8 mio euro (op alle rubrieken in het meerjarenplan incl. IVA s en niet-verzelfstandigde stadsdiensten). In het domeinoverschrijdend rapport kunnen de gevolgkosten afgelezen worden per project. Aankopen van goederen en diensten: in deze rubriek worden onder andere de aankoop van de huisvuilzakken voorzien tbv 0,55 mio euro, constant doorgetrokken vanaf De overige rubrieken houden rekening met een groei van 0,60 %. Huur en huurlasten van onroerende goederen: in de meerjarenplanning worden deze budgetten gekoppeld aan de groeivoet voor inflatie. 1 Voor Sodiganda belopen de besparingen euro in 2014, vanaf 2015 is het budget verhoogd met euro op jaarbasis. 2 Voor de Brandweer zijn besparingen voorzien op de bijzondere prestaties ten belope van euro in 2014 en 2015 op jaarbasis, vanaf 2016 ten belope van euro op jaarbasis. 13

16 Schoonmaak gebouwen: de stad voorziet 12,8 mio euro budget voor de schoonmaak van gebouwen. In de meerjarenplanning kennen deze budgetten een groei volgens deze van de personeelsbudgetten. Energie: alle energiebudgetten zijn opgenomen in deze rubriek (elektriciteit, gas, water, stoom, stookolie, brandstof voertuigen). Ook het energiebudget voor de openbare verlichting is hierin opgenomen ten belope van 3,2 mio euro in 2014 tot 3,5 mio euro in De groeiparameter voor energie is ingecalculeerd op 2,00 % vanaf 2015 en bestaat uit: +5 %, als inschatting voor de stijging van de energieprijzen; -3 %, als impact voor de besparing van energie ten gevolge van energiebesparende maatregelen. Verzekeringen: De groeivoet voor inflatie (1,60 %) wordt toegepast. Operationele uitgaven personeelskosten excl. pensioenen De raming van de personeelsbudgetten bij budgetopmaak 2014, is enerzijds gebeurd op basis van een inschatting van de personeelsplanning voor het jaar 2014 (opgemaakt in september 2013 in overleg met alle stadsdiensten), inclusief het doortrekken hiervan naar de volgende jaren (tem 2019). Anderzijds is bovenop deze raming ook rekening gehouden met de volgende elementen: 1. Correctiefactor op de personeelsbudgetten 3 De personeelsbudgetten worden geraamd op basis van een personeelsplanning. In deze personeelsplanning is het onmogelijk om onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte) te plannen. Om het budget zo dicht mogelijk tegen de rekening te laten aansluiten, werd een correctiefactor toegepast. Voor het onderwijzend personeel wordt deze correctiefactor niet toegepast omdat er bij afwezigheid steeds vervanging voorzien wordt. De correctiefactor die toegepast werd, bedraagt 2,96 % (m.u.v. Dienst Kinderopvang waar een correctiefactor van 2 % gebruikt werd). 2. Groeivoet op de personeelsbudgetten Deze parameter bestaat uit de volgende elementen Inflatie: Bij de budgetopmaak 2014 is rekening gehouden met een aanpassing van de weddenindex in augustus 2014 (cfr. de vooruitzichten van het Federaal Planbureau dd. 5/11/2014). Nadien zijn de volgende weddenindexaanpassingen voorzien (op basis van een inflatieverwachting van 1,60 % op jaarbasis): o januari 2016 o april 2017 o mei 2018 o juli In de omzendbrief BB 2013/8 De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus geeft Vlaanderen op dat een correctiefactor kan ingecalculeerd worden, op voorwaarde dat dit op een doordachte manier gebeurt en in de toelichting geargumenteerd wordt. 14

17 Baremieke -en schaalanciënniteit: er wordt rekening gehouden met een marge voor baremieke en schaalanciënniteit ten belope van 0,60 % per jaar vanaf CAO: de marge voor cao bedraagt voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30 %. In de jaren 2015 en 2019 is geen marge hiervoor voorzien. 3. Verjonging van het personeelsbestand Voor de verjonging van het personeelsbestand (door de vervanging van gepensioneerden door jongeren) zijn de volgende bedragen voorzien in de meerjarenplanning: o o o o o o 2014: euro 2015: euro 2016: euro 2017: euro 2018: euro 2019: euro Deze minposten zijn opgenomen onder de activiteit niet verdeelde kredieten. 4. Personeelsbesparing Slechts een deel van de loonkost die vrijkomt ten gevolge van de uitstroom, zal opnieuw besteed worden voor aanwervingen. Hierdoor zullen pensioneringen niet altijd vervangen worden. Daarom zijn volgende dalingen opgenomen in de meerjarenplanning (respectievelijk voorzien op correcte activiteiten en op een activiteit niet verdeelde kredieten ): Totaal opgenomen besparing op activiteiten , , , , , ,90 Pot voor aanwervingen ten belope van 25% van de loonmassa van de , , , , , ,00 vervangers in 2014 Opgenomen personeelsbesparing via niet-vervanging op een activiteit 'niet , , , , , ,10 verdeelde activiteiten' - dit zal bij budgetwijziging 2014 moeten toegewezen worden aan correcte activiteiten Totaal opgenomen personeelsbesparing in het meerjarenplan , , , , , ,00 Operationele uitgaven pensioenen Voor de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden werd rekening gehouden met de volgende elementen o Een basisbijdrage van de patronale bijdragen die evolueert van 41 % in 2014 naar 46 % in 2019 o Een responsabiliseringsbijdrage die evolueert van 47,5 % in 2014 naar64,5 % in 2019 het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage (enkel stad) loopt op van 4,5 mio euro in 2014 naar 15,3 mio euro in 2019 o Niet-gesolidariseerde pensioenen die evolueren van 12,5 mio euro in 2014 naar 10,3 mio euro in Voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen werd vanaf 2015 een verdubbeling van de vaste bijdrage voorzien (van 1 % naar 2 %). 15

18 Er wordt elk jaar een onttrekking voorzien vanuit het pensioenfonds, teneinde de totale last op het budget te beperken. Deze onttrekking loopt op van 6,9 mio euro in 2014 tot 11,9 mio in Het pensioenfonds blijft, blijkens de laatste actuariële studie, tot 2042 steeds positief. Zie hiervoor ook verdere toelichting in boek 3 onder het deel omschrijving financiële risico s. Toegestane werkingssubsidies alle toelagen aan satellieten die onder de dienst stadsbrede budgetten zijn ondergebracht De diverse kredieten met betrekking tot deze satellieten vindt u terug onder BO boek 5 Meerjarenplan Toelichting: strategische, personele en financiële gegevens. SOGent Sogent heeft van Stad Gent de opdracht gekregen om mee te werken aan de huidige besparingsoefening, in functie van het meerjarenplan In overleg hebben we beslist om niet direct zwaar in te grijpen in onze operationele werking, maar eerder een beleid te voeren waarbij een deel van onze projectwinsten naar Stad Gent zou terugvloeien. Stadsontwikkelingsprojecten zijn immers ingewikkelde processen die een intense samenwerking en gezamenlijke aanpak vereisen tussen sogent en stadsdiensten/-beleid. Zowel financiële lasten en baten worden dus best op deze twee niveaus gespreid. Uitgangspunt is dat Stad Gent een jaarlijks vast bedrag aan sogent ter beschikking stelt onder de vorm van een renteloze lening; daartegenover zal sogent 50% van zijn projectwinsten naar Stad Gent laten terugvloeien. We voorzien daarenboven dat 15% van de projectwinsten zal aangewend worden ter financiering van onze overhead en dat we bijkomende 6,8% op onze effectieve werkingskosten zullen besparen. Ter financiering van onze overhead zal de Stad sogent jaarlijks een renteloze lening verstrekken: omschrijving renteloze lening aan sogent Sogent zal 50% van de gerealiseerde projectwinsten doorstorten aan de Stad. De opgenomen bedragen betreffen uiteraard ramingen: omschrijving terugstorting door sogent van 50% van de projectwinsten De renteloze lening zal na saldering met de projectwinsten worden omgezet in een werkingstoelage of een kapitaalsverhoging. De betaling van het personeel van sogent dat instaat voor het beheer van de OCMW-goederen gebeurt via de stadsbegroting. Dit zelfde bedrag wordt afgehouden van de werkingstoelage van het OCMW dotatie mbt beheer OCMW-goederen

19 Ivago IVAGO ontvangt jaarlijks een dotatie van Stad Gent. De dotatie aan IVAGO blijft stijgen, maar de groei van de dotatie werd verminderd. Met de dotatie zorgt IVAGO voor de openbare reiniging van Stad Gent. Dit omvat de inzameling van afval, het nethouden van de straten en de verwerking van het afval. Stad Gent ontvangt jaarlijks een dividend van IVAGO van euro. De stad Gent koopt de zakken voor huisvuil aan, die kost bedraagt jaarlijks euro. Langs inkomstenzijde bedragen de retributies op afvalzakken jaarlijks 6,2 miljoen euro. De retributieverhogingen van restafval en pmd zit hier nog niet ingerekend. Politie De stedelijke dotatie aan de politiezone kan worden opgedeeld in drie componenten. Vooreerst is er de basisdotatie die voor het dienstjaar 2014 wordt geraamd op ,72 euro. Deze basisdotatie wordt aangevuld met de specifieke federale toelage aan de gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract voor het burgerpersoneel tewerkgesteld in projecten van het luik politie. Deze toelage wordt als ontvangst gebudgetteerd in de stadsbegroting en vervolgens als een aanvullende gemeentelijke toelage doorgestort naar de politiezone. Het bedrag voor 2014 is vastgelegd op ,28 euro. Tot slot wordt de netto-ontvangst van de belasting op takelingen, ingevorderd door de stad Gent, doorgestort naar de politie. Voor het dienstjaar 2014 wordt dit bedrag geraamd op euro. Met deze stedelijke overdrachten, aangevuld met federale dotaties en andere, eigen ontvangsten, is de politie de komende 6 jaar verzekerd van een operationele getalsterkte van gemiddeld politiemensen. Belangrijk daarbij is dat de capaciteit van het overlastteam (29 VTE s) in de organisatie wordt verankerd. Met een gemiddelde bezetting van operationele politieambtenaren kan het politiekorps een slagkrachtig veiligheidsbeleid blijven uitvoeren waarbij, naast de strijd tegen criminaliteit en allerlei vormen van overlast, ook meer ingezet zal worden op verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Het team verkeersacties zal in een goed partnership op het terrein samenwerken met het mobiliteitsbedrijf (parkeertoezicht) zoals het overlastteam nu reeds doet met de gemeenschapswacht. Versterking, coherentie in de aanpak en samenwerking tussen de diensten zijn immers sleutelelementen voor een positieve impact op de leefbaarheid en veiligheid. Positief is ook dat de verdienstelijke projecten Buurt Bestuurt naar andere zorggebieden kunnen worden uitgebreid. Inzake investeringen kent de stad bovenop de middelen die nodig zijn om het patrimonium (de gebouwen, het voertuigenpark, de informatica, het exploitatiematerieel, het meubilair, ) op peil en in goede staat te houden, een bijkomend budget toe aan de politie voor de noodzakelijke restauratie van een gebouw aan het buurtpark Ekkergem, het uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken aan verouderde gebouweninfrastructuur, de uitvoering van een project van cameratoezicht op publieke plaatsen en een studie naar de haalbaarheid van een nieuwbouw in een PPS-formule. 17

20 OCMW De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW vormt de sluitpost van de meerjarenplanning en het budget van OCMW Gent. Om een overzicht te geven van wat het OCMW besteedt, lijsten we de totale uitgaven (kolom uitgaven ) op naast het financieel saldo per beleidsdomein. Het saldo is wat het beleidsdomein zelf niet financiert en dus gedragen wordt door de gemeenschap. Het OCMW put immers ook belangrijke inkomsten uit vnl. subsidies, verkopen van activa, retributies en de ziekteverzekering. PM: de gemeentelijke bijdrage is een inkomst voor het beleidsdomein algemene financiering. Wat doet het OCMW met deze middelen: Het OCMW zet verschillende maatschappelijke dienstverleningsactiviteiten in om een menswaardig bestaan te verzekeren voor de Gentse burger. De komende legislatuur zal het OCMW hier verder op inzetten en onze dienstverlening versterken waar nodig. Armoedebestrijding, werk en activering en ouderenzorg zijn de drie grote domeinen waar het OCMW op inzet. De bestrijding van armoede is één van de kerntaken van het OCMW. De historische achtergrond en de aanhoudende laagconjunctuur zorgen er mee voor dat Gent een hoge armoedegraad heeft. Het is de taak van het bestuur om hier solidair én samen sterk op in te zetten. We merken dat het leefloon ontoereikend is om een menswaardig leven te leiden. De hoogte van het leefloon is een federale bevoegdheid, maar toch wil het OCMW als lokale overheid zijn verantwoordelijkheid nemen en daarom een instrument ontwikkelen om de aanvullende financiële steun gericht te verhogen. OCMW Gent moet ook blijvend inzetten op de verschillende levensdomeinen, zoals bijvoorbeeld wonen, sociale relaties en leren. Enkele belangrijke initiatieven voor deze legislatuur zijn: de uitbreiding van het Sociaal verhuurkantoor van OCMW Gent, een groei van sociale tewerkstelling artikel 60, de oprichting van een Sociaal economisch dienstenbedrijf samen met Stad Gent en de uitbreiding van versterkende maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede. Het ouderenzorgbeleid streeft ernaar om de Gentse senior, zo lang mogelijk kwalitatief thuis te laten wonen. De negen lokale dienstencentra zetten hier verder hun schouders onder. In Ledeberg (in de welzijnsknoop) en Zwijnaarde komt een nieuw lokaal dienstencentrum en via een antennewerking moet iedere Gentenaar de kans krijgen om van een basisaanbod te genieten. 18

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 214 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 214-219 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 27-212 13 Balans 212

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs

De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs Spoor A2 : De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs A. Van Hecke K. Algoed D. Herem ans KULeuven Faculteit Econom ie & Bedrijfsw etenschappen Juli 2 0 0 8

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie