Dienst Financiële Planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Financiële Planning"

Transcriptie

1 BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN Toelichting: bijkomende financiële informatie

2

3 Inhoudstafel Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting...3 Toelichting bij de niet verzelfstandige stadsdiensten...7 Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Toelichting bij het IVA Historische Huizen Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent Toelichting bij de Prezone Centrum Subsidies onder het planlastdecreet Bestemde gelden... 73

4

5 Toelichting: bijkomende financiële informatie Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting 3

6 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum) Total Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van de totale stad Gent weergegeven, inclusief IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum. In onderstaande rubricering is rekening gehouden met de interne verrekeningen tussen de stad Gent en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Aangezien in de schema's 'M2: de staat van het financieel evenwicht' en 'M1: het financiële doelstellingenplan' deze interne verrekeningen niet zijn opgenomen, komen deze rapporten niet overeen met onderstaande rubricering voor wat betreft de volumes op het exploitatie- en investeringenbudget. Op de saldo's is er geen verschil. Resultaat op kasbasis Exploitatiebudget Ontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Huur Diverse ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes OV APB Andere opcentiemen en aanvullende belastingen Aanvul belasting - Andere Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing Aanvul belasting - Motorrijtuigen Lokale belastingen Boetes Werkingssubsidies Gemeentefonds Overige werkingssubsidies Werkingssubsidies voor personeel Andere operationele ontvangsten Diverse operationele ontvangsten Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW OCMW Financiële opbrengsten Ontvangsten uit financiële vaste activa Overige financiële opbrengsten Uitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Aankoop van diverse goederen en diensten Kosten onroerende goederen Huur en huurlasten van onroerende goederen Schoonmaak gebouwen Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) Verzekeringen Diverse ondersteunende leveringen Vergoedingen aan derden Communicatie Publiciteit en onthaal Uitzendkrachten Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Pensioenen - politiek personeel Pensioenen - vastbenoemd personeel Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel Overige personeelsuitgaven Andere operationele uitgaven Belastingen Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Diverse werkingskosten Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven Diverse financiële uitgaven

7 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum) Resultaat op kasbasis Investeringsbudget Uitgaven Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Toegestane investeringssubsidies Ontvangsten Investeringen in financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies

8 Uit de tabel de staat van het financieel evenwicht (model M2) 1 kan worden afgelezen dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad moet voldoen, is een autofinancieringsmarge die groter is dan 0 in De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de stad vanuit het financieel draagvlak in staat is om de netto periodieke leningsuitgaven te financieren. Het financieel draagvlak (exploitatie-ontvangsten min de exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten van schulden) evolueert van 13,6 mio euro in 2014 naar 77,7 mio euro in De netto periodieke leningsuitgaven evolueren van 52,3 mio euro in 2014 naar 77,2 mio euro in De autofinancieringsmarge verbetert dan ook stelselmatig van -38,7 mio euro in 2014 naar euro in De tabel hierna stelt dezelfde cijfers voor met een verdere detaillering naar kostensoort. In tegenstelling tot het model M2 zijn in dit rapport ook de interne facturaties meegenomen. Het gaat hier vooral om interne facturaties tussen de niet-verzelfstandigde stadsdiensten en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Hierdoor wordt het totaal van de uitgaven en ontvangsten in exploitatie beïnvloed (ligt hoger). Dit heeft geen invloed op het saldo van het exploitatiebudget. Voor wat betreft het investerings- en het liquiditeitenbudget is er geen verschil met het model M2. 1 Deze tabel is opgenomen in boek 3 meerjarenplan Financiële nota met toelichting 6

9 Toelichting: bijkomende financiële informatie Toelichting bij de niet verzelfstandige stadsdiensten 7

10 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum) Gent Resultaat op kasbasis Exploitatiebudget Ontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Huur Diverse ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes OV APB Andere opcentiemen en aanvullende belastingen Aanvul belasting - Andere Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing Aanvul belasting - Motorrijtuigen Lokale belastingen Boetes Werkingssubsidies Gemeentefonds Overige werkingssubsidies Werkingssubsidies voor personeel Andere operationele ontvangsten Diverse operationele ontvangsten Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW OCMW Financiële opbrengsten Ontvangsten uit financiële vaste activa Overige financiële opbrengsten Uitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Aankoop van diverse goederen en diensten Kosten onroerende goederen Huur en huurlasten van onroerende goederen Schoonmaak gebouwen Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) Verzekeringen Diverse ondersteunende leveringen Vergoedingen aan derden Communicatie Publiciteit en onthaal Uitzendkrachten Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Pensioenen - politiek personeel Pensioenen - vastbenoemd personeel Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel Overige personeelsuitgaven Andere operationele uitgaven Belastingen Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Diverse werkingskosten Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven Diverse financiële uitgaven

11 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum) Resultaat op kasbasis Investeringsbudget Uitgaven Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Toegestane investeringssubsidies Ontvangsten Investeringen in financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies

12 Gehanteerde parameters en groeivoeten Hierna een overzicht van de gehanteerde parameters in de meerjarenplanning BO2014: o Inflatie: er is rekening gehouden met een inflatie van 1,60 % vanaf o Rentevoet: voor de berekening van de nog op te nemen leningen, wordt een intrestvoet van 4,00 % ingecalculeerd voor alle jaren. o De groeivoet voor de ontvangsten uit verhuring volgt de algemene parameter voor inflatie tbv 1,60 %. Andere parameters worden toegelicht onder de desbetreffende rubrieken. Toelichting bij de belangrijkste rubrieken uit de meerjarenplanning Ontvangsten uit de werking In de rubriek diverse ontvangsten uit de werking zijn voornamelijk de retributie-ontvangsten voorzien. Bij budgetopmaak 2014 zijn deze enerzijds constant doorgetrokken in de meerjarenplanning, anderzijds is hier bovenop rekening gehouden met een eenmalige verhoging van de retributie-ontvangsten in 2014 ten belope van 15,00 % en een jaarlijkse constante groei vanaf 2015 ten belope van 2,00 %. In globo vertaalt dit zich in de volgende verhogingen bovenop het constant doortrekken van de retributie-ontvangsten: o o o o o o 2014: euro 2015: euro 2016: euro 2017: euro 2018: euro 2019: euro Deze bijkomende retributie-ontvangsten zijn in de meerjarenplanning voorzien op een algemene budgetplaats niet verdeelde kredieten. Bij de aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de budgetwijziging 2014 zal een verdeling gebeuren over de diverse activiteiten (en dus doelstellingen en beleidsdomeinen). Fiscale ontvangsten Onroerende voorheffing (OV) Bij de berekening van de OV-ontvangsten is rekening gehouden met de volgende elementen: Uitgangspunt zijn de onderrichtingen van de Vlaamse Belastingdienst: Ontvangsten aanslagjaar 2012 * 1,0404 * (opcentiemen 2014 / opcentiemen 2012) 10

13 De ontvangsten aanslagjaar 2012 zijn geraamd op basis van de reële doorstortingen voor het aanslagjaar 2011 (meest recent afgesloten AJ), verhoogd met een groeivoet tbv 2,17 % (d.i. het gemiddelde van de afgelopen vier jaar , excl. AJ 2009), ttz 96,8 mio euro. Bovenop de voorgestelde formule door de Vlaamse Belastingdienst, wordt rekening gehouden met een bijkomende groei als gevolg van het gestegen KI (kadastraal inkomen). Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde groei van het KI over de laatste 4 jaar ( ) én een bijkomende groei van 0,76 % op het gebouwd KI als gevolg van gebiedsontwikkelingen. Naar de volgende jaren wordt een groeivoet op de OV-ontvangsten ingecalculeerd, welke rekening houdt met: o Inflatie (incl. een vertragingseffect van 2 jaar) o Groei van de KI o Opcentiemen : deze blijven constant aangehouden op Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) Per brief dd. 25/10/2013 heeft de stad de raming ontvangen met betrekking tot de APBontvangsten voor het budgetjaar 2014, nl euro. Deze raming is voor het budgetjaar 2014 overgenomen in het meerjarenplan van de stad en ligt beduidend hoger dan eerdere jaren aangezien er een vertraging is van de doorstortingen bij de FOD Financiën (dwz dat minder APBontvangsten in 2013 zullen ontvangen worden en meer in 2014). Voor 2015 en volgende jaren is de raming van de APB ontvangsten in de meerjarenplanning gebeurd op basis van de raming van de inkohieringen per aanslagjaar. Bij de berekening van dit laatste zijn volgende uitgangspunten voorzien: o o De startpositie is het meest recent afgesloten aanslagjaar 2012 (64,5 mio euro inkohieringen). Op die startpositie is rekening gehouden met een groei voor het netto belastbaar inkomen en de inflatie. Dit komt in totaal neer op de volgende groeivoeten: 2015: 2,92 % 2016: 3,15 % Vanaf 2017: 3,41 % Bij de prognose van de APB-ontvangsten per budgetjaar (tgv de inkohieringen - zie hiervoor) is rekening gehouden met een inkohieringsritme op basis van het meest recent afgesloten aanslagjaar (bij de budgetopmaak 2014, het aanslagjaar 2012): 48,24 % in jaar x 51,76 % in jaar x+1 Lokale belastingen Voor meer detaillering, wordt verwezen naar het wettelijk rapport model WT rond de fiscaliteit en de bijhorende toelichting. 11

14 Dit rapport is samen met de toelichting opgenomen in BO Boek 3 Meerjarenplan Financiële nota met toelichting vanaf pagina 29. Gemeentefonds Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft op 1/10/2013 nieuwe prognoses opgegeven met betrekking tot de Gemeentefonds-ontvangsten over de periode Deze nieuwe ramingen zijn opgenomen in de meerjarenplanning van de stad. Voor wat betreft de aanvullende dotatie zijn de budgetten constant aangehouden op euro (opgenomen in de rubriek overige werkingssubsidies ). Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten) - toelichting In deze rubriek worden de ontvangsten uit dividenden opgenomen. Belangrijke elementen: Publilec: o Publilec zou in de loop van 2014 een aandelenpakket kunnen inkopen van de stad Gent. Hierdoor daalt het dividend vanaf 2015 met ongeveer een vijfde (van 0,9 mio euro naar 0,7 mio euro). De opbrengst uit de verkoop van deze aandelen dient ter financiering van het pensioenfonds van de stad. o De stad voorziet onderhandelingen over een mogelijke overdracht van aandelen (59 mio euro) in Dit zou betekenen dat er vanaf 2017 geen dividend meer ontvangen wordt ten bedrage van 0,7 mio voor Publilec. Finiwo: Bij de raming van de dividendontvangsten uit Finiwo, wordt rekening gehouden met een mogelijke overdracht van aandelen. De opbrengst hiervan wordt ingezet om het pensioenfonds van de Stad Gent te financieren. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: De winstoverdracht vanuit het IVA Mobiliteitsbedrijf naar de stad is voorzien van 5,2 mio euro in 2014 naar 6,4 mio euro in Deze ontvangst is een interne verrekening tussen Stad en IVA en wordt respectievelijk opgenomen onder de rubrieken diverse werkingskosten (als uitgaven bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) en diverse ontvangsten uit de werking (als ontvangst bij de Stad Gent). Hierna een gedetailleerd overzicht van de dividenden: OMSCHRIJVING Veneco VEH IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (dividend - ontvangst STAD) TMVW Ivago Huisvesting Electriciteit (IMEWO) Publilec Gas (IMEWO) Finiwo TOTAAL TOTAAL excl. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (ter afstemming met rubriek 'ontvangsten uit financiële vaste activa)

15 Operationele uitgaven goederen en diensten aandachtspunten Hierna worden voor de hoofdrubriek operationele uitgaven goederen en diensten de voornaamste aandachtspunten weergegeven: Toegepaste groeivoeten op de betrokken rubrieken: er is een groeiparameter ten belope van 0,60 % ingecalculeerd met uitsluiting van de huur en huurlasten op onroerende goederen, de verzekeringen, de schoonmaak van gebouwen en de energiebudgetten waar een specifieke groeivoet is voorzien. Besparingen (in globo, IVA s en niet-verzelfstandigde stadsdiensten): Enerzijds zijn concrete besparingen op uitgaven ingecalculeerd op correcte activiteiten van de stad. Dit betreffen de volgende budgetten op jaarbasis (incl. IVA s, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en Sodiganda 1 en exclusief de Brandweer 2 ): Anderzijds zijn hier bovenop besparingen voorzien welke nog niet op een concrete activiteit kunnen gekoppeld worden (activiteit niet verdeelde kredieten ). Deze zullen bij de budgetwijziging 2014 worden toegewezen aan correcte activiteiten. Het betreft de volgende besparingen op jaarbasis: * di. inclusief een nog toe te wijzen besparing van 1,5 mio euro in 2018 en 3,5 mio euro op de gevolgkosten Gevolgkosten: De gevolgkosten uit investeringen zijn meegenomen in de meerjarenplanning. In 2019 beloopt de totale opgenomen impact hiervan 10,8 mio euro (op alle rubrieken in het meerjarenplan incl. IVA s en niet-verzelfstandigde stadsdiensten). In het domeinoverschrijdend rapport kunnen de gevolgkosten afgelezen worden per project. Aankopen van goederen en diensten: in deze rubriek worden onder andere de aankoop van de huisvuilzakken voorzien tbv 0,55 mio euro, constant doorgetrokken vanaf De overige rubrieken houden rekening met een groei van 0,60 %. Huur en huurlasten van onroerende goederen: in de meerjarenplanning worden deze budgetten gekoppeld aan de groeivoet voor inflatie. 1 Voor Sodiganda belopen de besparingen euro in 2014, vanaf 2015 is het budget verhoogd met euro op jaarbasis. 2 Voor de Brandweer zijn besparingen voorzien op de bijzondere prestaties ten belope van euro in 2014 en 2015 op jaarbasis, vanaf 2016 ten belope van euro op jaarbasis. 13

16 Schoonmaak gebouwen: de stad voorziet 12,8 mio euro budget voor de schoonmaak van gebouwen. In de meerjarenplanning kennen deze budgetten een groei volgens deze van de personeelsbudgetten. Energie: alle energiebudgetten zijn opgenomen in deze rubriek (elektriciteit, gas, water, stoom, stookolie, brandstof voertuigen). Ook het energiebudget voor de openbare verlichting is hierin opgenomen ten belope van 3,2 mio euro in 2014 tot 3,5 mio euro in De groeiparameter voor energie is ingecalculeerd op 2,00 % vanaf 2015 en bestaat uit: +5 %, als inschatting voor de stijging van de energieprijzen; -3 %, als impact voor de besparing van energie ten gevolge van energiebesparende maatregelen. Verzekeringen: De groeivoet voor inflatie (1,60 %) wordt toegepast. Operationele uitgaven personeelskosten excl. pensioenen De raming van de personeelsbudgetten bij budgetopmaak 2014, is enerzijds gebeurd op basis van een inschatting van de personeelsplanning voor het jaar 2014 (opgemaakt in september 2013 in overleg met alle stadsdiensten), inclusief het doortrekken hiervan naar de volgende jaren (tem 2019). Anderzijds is bovenop deze raming ook rekening gehouden met de volgende elementen: 1. Correctiefactor op de personeelsbudgetten 3 De personeelsbudgetten worden geraamd op basis van een personeelsplanning. In deze personeelsplanning is het onmogelijk om onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte) te plannen. Om het budget zo dicht mogelijk tegen de rekening te laten aansluiten, werd een correctiefactor toegepast. Voor het onderwijzend personeel wordt deze correctiefactor niet toegepast omdat er bij afwezigheid steeds vervanging voorzien wordt. De correctiefactor die toegepast werd, bedraagt 2,96 % (m.u.v. Dienst Kinderopvang waar een correctiefactor van 2 % gebruikt werd). 2. Groeivoet op de personeelsbudgetten Deze parameter bestaat uit de volgende elementen Inflatie: Bij de budgetopmaak 2014 is rekening gehouden met een aanpassing van de weddenindex in augustus 2014 (cfr. de vooruitzichten van het Federaal Planbureau dd. 5/11/2014). Nadien zijn de volgende weddenindexaanpassingen voorzien (op basis van een inflatieverwachting van 1,60 % op jaarbasis): o januari 2016 o april 2017 o mei 2018 o juli In de omzendbrief BB 2013/8 De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus geeft Vlaanderen op dat een correctiefactor kan ingecalculeerd worden, op voorwaarde dat dit op een doordachte manier gebeurt en in de toelichting geargumenteerd wordt. 14

17 Baremieke -en schaalanciënniteit: er wordt rekening gehouden met een marge voor baremieke en schaalanciënniteit ten belope van 0,60 % per jaar vanaf CAO: de marge voor cao bedraagt voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30 %. In de jaren 2015 en 2019 is geen marge hiervoor voorzien. 3. Verjonging van het personeelsbestand Voor de verjonging van het personeelsbestand (door de vervanging van gepensioneerden door jongeren) zijn de volgende bedragen voorzien in de meerjarenplanning: o o o o o o 2014: euro 2015: euro 2016: euro 2017: euro 2018: euro 2019: euro Deze minposten zijn opgenomen onder de activiteit niet verdeelde kredieten. 4. Personeelsbesparing Slechts een deel van de loonkost die vrijkomt ten gevolge van de uitstroom, zal opnieuw besteed worden voor aanwervingen. Hierdoor zullen pensioneringen niet altijd vervangen worden. Daarom zijn volgende dalingen opgenomen in de meerjarenplanning (respectievelijk voorzien op correcte activiteiten en op een activiteit niet verdeelde kredieten ): Totaal opgenomen besparing op activiteiten , , , , , ,90 Pot voor aanwervingen ten belope van 25% van de loonmassa van de , , , , , ,00 vervangers in 2014 Opgenomen personeelsbesparing via niet-vervanging op een activiteit 'niet , , , , , ,10 verdeelde activiteiten' - dit zal bij budgetwijziging 2014 moeten toegewezen worden aan correcte activiteiten Totaal opgenomen personeelsbesparing in het meerjarenplan , , , , , ,00 Operationele uitgaven pensioenen Voor de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden werd rekening gehouden met de volgende elementen o Een basisbijdrage van de patronale bijdragen die evolueert van 41 % in 2014 naar 46 % in 2019 o Een responsabiliseringsbijdrage die evolueert van 47,5 % in 2014 naar64,5 % in 2019 het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage (enkel stad) loopt op van 4,5 mio euro in 2014 naar 15,3 mio euro in 2019 o Niet-gesolidariseerde pensioenen die evolueren van 12,5 mio euro in 2014 naar 10,3 mio euro in Voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen werd vanaf 2015 een verdubbeling van de vaste bijdrage voorzien (van 1 % naar 2 %). 15

18 Er wordt elk jaar een onttrekking voorzien vanuit het pensioenfonds, teneinde de totale last op het budget te beperken. Deze onttrekking loopt op van 6,9 mio euro in 2014 tot 11,9 mio in Het pensioenfonds blijft, blijkens de laatste actuariële studie, tot 2042 steeds positief. Zie hiervoor ook verdere toelichting in boek 3 onder het deel omschrijving financiële risico s. Toegestane werkingssubsidies alle toelagen aan satellieten die onder de dienst stadsbrede budgetten zijn ondergebracht De diverse kredieten met betrekking tot deze satellieten vindt u terug onder BO boek 5 Meerjarenplan Toelichting: strategische, personele en financiële gegevens. SOGent Sogent heeft van Stad Gent de opdracht gekregen om mee te werken aan de huidige besparingsoefening, in functie van het meerjarenplan In overleg hebben we beslist om niet direct zwaar in te grijpen in onze operationele werking, maar eerder een beleid te voeren waarbij een deel van onze projectwinsten naar Stad Gent zou terugvloeien. Stadsontwikkelingsprojecten zijn immers ingewikkelde processen die een intense samenwerking en gezamenlijke aanpak vereisen tussen sogent en stadsdiensten/-beleid. Zowel financiële lasten en baten worden dus best op deze twee niveaus gespreid. Uitgangspunt is dat Stad Gent een jaarlijks vast bedrag aan sogent ter beschikking stelt onder de vorm van een renteloze lening; daartegenover zal sogent 50% van zijn projectwinsten naar Stad Gent laten terugvloeien. We voorzien daarenboven dat 15% van de projectwinsten zal aangewend worden ter financiering van onze overhead en dat we bijkomende 6,8% op onze effectieve werkingskosten zullen besparen. Ter financiering van onze overhead zal de Stad sogent jaarlijks een renteloze lening verstrekken: omschrijving renteloze lening aan sogent Sogent zal 50% van de gerealiseerde projectwinsten doorstorten aan de Stad. De opgenomen bedragen betreffen uiteraard ramingen: omschrijving terugstorting door sogent van 50% van de projectwinsten De renteloze lening zal na saldering met de projectwinsten worden omgezet in een werkingstoelage of een kapitaalsverhoging. De betaling van het personeel van sogent dat instaat voor het beheer van de OCMW-goederen gebeurt via de stadsbegroting. Dit zelfde bedrag wordt afgehouden van de werkingstoelage van het OCMW dotatie mbt beheer OCMW-goederen

19 Ivago IVAGO ontvangt jaarlijks een dotatie van Stad Gent. De dotatie aan IVAGO blijft stijgen, maar de groei van de dotatie werd verminderd. Met de dotatie zorgt IVAGO voor de openbare reiniging van Stad Gent. Dit omvat de inzameling van afval, het nethouden van de straten en de verwerking van het afval. Stad Gent ontvangt jaarlijks een dividend van IVAGO van euro. De stad Gent koopt de zakken voor huisvuil aan, die kost bedraagt jaarlijks euro. Langs inkomstenzijde bedragen de retributies op afvalzakken jaarlijks 6,2 miljoen euro. De retributieverhogingen van restafval en pmd zit hier nog niet ingerekend. Politie De stedelijke dotatie aan de politiezone kan worden opgedeeld in drie componenten. Vooreerst is er de basisdotatie die voor het dienstjaar 2014 wordt geraamd op ,72 euro. Deze basisdotatie wordt aangevuld met de specifieke federale toelage aan de gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract voor het burgerpersoneel tewerkgesteld in projecten van het luik politie. Deze toelage wordt als ontvangst gebudgetteerd in de stadsbegroting en vervolgens als een aanvullende gemeentelijke toelage doorgestort naar de politiezone. Het bedrag voor 2014 is vastgelegd op ,28 euro. Tot slot wordt de netto-ontvangst van de belasting op takelingen, ingevorderd door de stad Gent, doorgestort naar de politie. Voor het dienstjaar 2014 wordt dit bedrag geraamd op euro. Met deze stedelijke overdrachten, aangevuld met federale dotaties en andere, eigen ontvangsten, is de politie de komende 6 jaar verzekerd van een operationele getalsterkte van gemiddeld politiemensen. Belangrijk daarbij is dat de capaciteit van het overlastteam (29 VTE s) in de organisatie wordt verankerd. Met een gemiddelde bezetting van operationele politieambtenaren kan het politiekorps een slagkrachtig veiligheidsbeleid blijven uitvoeren waarbij, naast de strijd tegen criminaliteit en allerlei vormen van overlast, ook meer ingezet zal worden op verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Het team verkeersacties zal in een goed partnership op het terrein samenwerken met het mobiliteitsbedrijf (parkeertoezicht) zoals het overlastteam nu reeds doet met de gemeenschapswacht. Versterking, coherentie in de aanpak en samenwerking tussen de diensten zijn immers sleutelelementen voor een positieve impact op de leefbaarheid en veiligheid. Positief is ook dat de verdienstelijke projecten Buurt Bestuurt naar andere zorggebieden kunnen worden uitgebreid. Inzake investeringen kent de stad bovenop de middelen die nodig zijn om het patrimonium (de gebouwen, het voertuigenpark, de informatica, het exploitatiematerieel, het meubilair, ) op peil en in goede staat te houden, een bijkomend budget toe aan de politie voor de noodzakelijke restauratie van een gebouw aan het buurtpark Ekkergem, het uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken aan verouderde gebouweninfrastructuur, de uitvoering van een project van cameratoezicht op publieke plaatsen en een studie naar de haalbaarheid van een nieuwbouw in een PPS-formule. 17

20 OCMW De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW vormt de sluitpost van de meerjarenplanning en het budget van OCMW Gent. Om een overzicht te geven van wat het OCMW besteedt, lijsten we de totale uitgaven (kolom uitgaven ) op naast het financieel saldo per beleidsdomein. Het saldo is wat het beleidsdomein zelf niet financiert en dus gedragen wordt door de gemeenschap. Het OCMW put immers ook belangrijke inkomsten uit vnl. subsidies, verkopen van activa, retributies en de ziekteverzekering. PM: de gemeentelijke bijdrage is een inkomst voor het beleidsdomein algemene financiering. Wat doet het OCMW met deze middelen: Het OCMW zet verschillende maatschappelijke dienstverleningsactiviteiten in om een menswaardig bestaan te verzekeren voor de Gentse burger. De komende legislatuur zal het OCMW hier verder op inzetten en onze dienstverlening versterken waar nodig. Armoedebestrijding, werk en activering en ouderenzorg zijn de drie grote domeinen waar het OCMW op inzet. De bestrijding van armoede is één van de kerntaken van het OCMW. De historische achtergrond en de aanhoudende laagconjunctuur zorgen er mee voor dat Gent een hoge armoedegraad heeft. Het is de taak van het bestuur om hier solidair én samen sterk op in te zetten. We merken dat het leefloon ontoereikend is om een menswaardig leven te leiden. De hoogte van het leefloon is een federale bevoegdheid, maar toch wil het OCMW als lokale overheid zijn verantwoordelijkheid nemen en daarom een instrument ontwikkelen om de aanvullende financiële steun gericht te verhogen. OCMW Gent moet ook blijvend inzetten op de verschillende levensdomeinen, zoals bijvoorbeeld wonen, sociale relaties en leren. Enkele belangrijke initiatieven voor deze legislatuur zijn: de uitbreiding van het Sociaal verhuurkantoor van OCMW Gent, een groei van sociale tewerkstelling artikel 60, de oprichting van een Sociaal economisch dienstenbedrijf samen met Stad Gent en de uitbreiding van versterkende maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede. Het ouderenzorgbeleid streeft ernaar om de Gentse senior, zo lang mogelijk kwalitatief thuis te laten wonen. De negen lokale dienstencentra zetten hier verder hun schouders onder. In Ledeberg (in de welzijnsknoop) en Zwijnaarde komt een nieuw lokaal dienstencentrum en via een antennewerking moet iedere Gentenaar de kans krijgen om van een basisaanbod te genieten. 18

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING...

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING... Inhoudsopgave I. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING... p3 Toelichting bij de exploitatierekening... p5 Verklaring van de materiële verschillen... p5 Overzicht per beleidsdomein (model

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan: GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00453 Onderwerp: Aanpassing overeenkomsten met Ethias in het kader van het pensioendossier - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie

Nadere informatie

MEERJARENPLAN AANPASSING

MEERJARENPLAN AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 AANPASSING 1 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN... 3 2. WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA... 3 3. WIJZIGINGEN AAN HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN...

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten Analyse van de aangepaste meerjarenplannen 2014 2019 (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten 1. Inleiding In april 2014 maakte ABB een analyse van de financiële toestand van de Vlaamse gemeenten aan

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Bijlage: financieel kader

Bijlage: financieel kader Bijlage: financieel kader 1. Nieuwe decretale verplichtingen De gezondheid van de stadsfinanciën zal moeten beoordeeld worden op basis van de nieuwe decretale verplichtingen die in het kader van de beleids-

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE Gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE 2017_GR_00329 - Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, Aanpassing MJP IV 2014-2020 en Budget 2018 - Goedkeuren Auteur

Nadere informatie

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 1 Provincie : WEST-VLAANDEREN Arrond. : TIELT Gemeente : RUISELEDE NIS-Nr. : 37012 BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2012 (1) TOT 2014 2 I. OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIELE

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Investeren in de toekomst van onze stad

Meerjarenbegroting Investeren in de toekomst van onze stad Meerjarenbegroting 2014-2019 Investeren in de toekomst van onze stad 16 oktober 2013 Randvoorwaarden bij start begrotingsopmaak Tot 2010: jaarlijkse begroting met als enige voorwaarde: gecumuleerd budgettair

Nadere informatie