Dienst Financiële Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Financiële Planning"

Transcriptie

1 BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN Toelichting: bijkomende financiële informatie

2

3 Inhoudstafel Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting...3 Toelichting bij de niet verzelfstandige stadsdiensten...7 Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Toelichting bij het IVA Historische Huizen Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent Toelichting bij de Prezone Centrum Subsidies onder het planlastdecreet Bestemde gelden... 73

4

5 Toelichting: bijkomende financiële informatie Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting 3

6 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum) Total Hieronder wordt de gedetailleerde rubricering van de totale stad Gent weergegeven, inclusief IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum. In onderstaande rubricering is rekening gehouden met de interne verrekeningen tussen de stad Gent en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Aangezien in de schema's 'M2: de staat van het financieel evenwicht' en 'M1: het financiële doelstellingenplan' deze interne verrekeningen niet zijn opgenomen, komen deze rapporten niet overeen met onderstaande rubricering voor wat betreft de volumes op het exploitatie- en investeringenbudget. Op de saldo's is er geen verschil. Resultaat op kasbasis Exploitatiebudget Ontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Huur Diverse ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes OV APB Andere opcentiemen en aanvullende belastingen Aanvul belasting - Andere Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing Aanvul belasting - Motorrijtuigen Lokale belastingen Boetes Werkingssubsidies Gemeentefonds Overige werkingssubsidies Werkingssubsidies voor personeel Andere operationele ontvangsten Diverse operationele ontvangsten Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW OCMW Financiële opbrengsten Ontvangsten uit financiële vaste activa Overige financiële opbrengsten Uitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Aankoop van diverse goederen en diensten Kosten onroerende goederen Huur en huurlasten van onroerende goederen Schoonmaak gebouwen Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) Verzekeringen Diverse ondersteunende leveringen Vergoedingen aan derden Communicatie Publiciteit en onthaal Uitzendkrachten Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Pensioenen - politiek personeel Pensioenen - vastbenoemd personeel Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel Overige personeelsuitgaven Andere operationele uitgaven Belastingen Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Diverse werkingskosten Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven Diverse financiële uitgaven

7 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de TOTALE STAD GENT (incl. IVA's, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de Prezone Centrum) Resultaat op kasbasis Investeringsbudget Uitgaven Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Toegestane investeringssubsidies Ontvangsten Investeringen in financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies

8 Uit de tabel de staat van het financieel evenwicht (model M2) 1 kan worden afgelezen dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad moet voldoen, is een autofinancieringsmarge die groter is dan 0 in De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de stad vanuit het financieel draagvlak in staat is om de netto periodieke leningsuitgaven te financieren. Het financieel draagvlak (exploitatie-ontvangsten min de exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten van schulden) evolueert van 13,6 mio euro in 2014 naar 77,7 mio euro in De netto periodieke leningsuitgaven evolueren van 52,3 mio euro in 2014 naar 77,2 mio euro in De autofinancieringsmarge verbetert dan ook stelselmatig van -38,7 mio euro in 2014 naar euro in De tabel hierna stelt dezelfde cijfers voor met een verdere detaillering naar kostensoort. In tegenstelling tot het model M2 zijn in dit rapport ook de interne facturaties meegenomen. Het gaat hier vooral om interne facturaties tussen de niet-verzelfstandigde stadsdiensten en het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Hierdoor wordt het totaal van de uitgaven en ontvangsten in exploitatie beïnvloed (ligt hoger). Dit heeft geen invloed op het saldo van het exploitatiebudget. Voor wat betreft het investerings- en het liquiditeitenbudget is er geen verschil met het model M2. 1 Deze tabel is opgenomen in boek 3 meerjarenplan Financiële nota met toelichting 6

9 Toelichting: bijkomende financiële informatie Toelichting bij de niet verzelfstandige stadsdiensten 7

10 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum) Gent Resultaat op kasbasis Exploitatiebudget Ontvangsten Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Huur Diverse ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes OV APB Andere opcentiemen en aanvullende belastingen Aanvul belasting - Andere Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing Aanvul belasting - Motorrijtuigen Lokale belastingen Boetes Werkingssubsidies Gemeentefonds Overige werkingssubsidies Werkingssubsidies voor personeel Andere operationele ontvangsten Diverse operationele ontvangsten Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW OCMW Financiële opbrengsten Ontvangsten uit financiële vaste activa Overige financiële opbrengsten Uitgaven Operationele uitgaven Goederen en diensten Aankoop van diverse goederen en diensten Kosten onroerende goederen Huur en huurlasten van onroerende goederen Schoonmaak gebouwen Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere) Verzekeringen Diverse ondersteunende leveringen Vergoedingen aan derden Communicatie Publiciteit en onthaal Uitzendkrachten Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden Pensioenen - politiek personeel Pensioenen - vastbenoemd personeel Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel Overige personeelsuitgaven Andere operationele uitgaven Belastingen Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Diverse werkingskosten Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven Diverse financiële uitgaven

11 Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor de niet-verzelfstandigde stadsdiensten (excl. IVA's en Prezone Centrum) Resultaat op kasbasis Investeringsbudget Uitgaven Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Toegestane investeringssubsidies Ontvangsten Investeringen in financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies

12 Gehanteerde parameters en groeivoeten Hierna een overzicht van de gehanteerde parameters in de meerjarenplanning BO2014: o Inflatie: er is rekening gehouden met een inflatie van 1,60 % vanaf o Rentevoet: voor de berekening van de nog op te nemen leningen, wordt een intrestvoet van 4,00 % ingecalculeerd voor alle jaren. o De groeivoet voor de ontvangsten uit verhuring volgt de algemene parameter voor inflatie tbv 1,60 %. Andere parameters worden toegelicht onder de desbetreffende rubrieken. Toelichting bij de belangrijkste rubrieken uit de meerjarenplanning Ontvangsten uit de werking In de rubriek diverse ontvangsten uit de werking zijn voornamelijk de retributie-ontvangsten voorzien. Bij budgetopmaak 2014 zijn deze enerzijds constant doorgetrokken in de meerjarenplanning, anderzijds is hier bovenop rekening gehouden met een eenmalige verhoging van de retributie-ontvangsten in 2014 ten belope van 15,00 % en een jaarlijkse constante groei vanaf 2015 ten belope van 2,00 %. In globo vertaalt dit zich in de volgende verhogingen bovenop het constant doortrekken van de retributie-ontvangsten: o o o o o o 2014: euro 2015: euro 2016: euro 2017: euro 2018: euro 2019: euro Deze bijkomende retributie-ontvangsten zijn in de meerjarenplanning voorzien op een algemene budgetplaats niet verdeelde kredieten. Bij de aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de budgetwijziging 2014 zal een verdeling gebeuren over de diverse activiteiten (en dus doelstellingen en beleidsdomeinen). Fiscale ontvangsten Onroerende voorheffing (OV) Bij de berekening van de OV-ontvangsten is rekening gehouden met de volgende elementen: Uitgangspunt zijn de onderrichtingen van de Vlaamse Belastingdienst: Ontvangsten aanslagjaar 2012 * 1,0404 * (opcentiemen 2014 / opcentiemen 2012) 10

13 De ontvangsten aanslagjaar 2012 zijn geraamd op basis van de reële doorstortingen voor het aanslagjaar 2011 (meest recent afgesloten AJ), verhoogd met een groeivoet tbv 2,17 % (d.i. het gemiddelde van de afgelopen vier jaar , excl. AJ 2009), ttz 96,8 mio euro. Bovenop de voorgestelde formule door de Vlaamse Belastingdienst, wordt rekening gehouden met een bijkomende groei als gevolg van het gestegen KI (kadastraal inkomen). Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde groei van het KI over de laatste 4 jaar ( ) én een bijkomende groei van 0,76 % op het gebouwd KI als gevolg van gebiedsontwikkelingen. Naar de volgende jaren wordt een groeivoet op de OV-ontvangsten ingecalculeerd, welke rekening houdt met: o Inflatie (incl. een vertragingseffect van 2 jaar) o Groei van de KI o Opcentiemen : deze blijven constant aangehouden op Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) Per brief dd. 25/10/2013 heeft de stad de raming ontvangen met betrekking tot de APBontvangsten voor het budgetjaar 2014, nl euro. Deze raming is voor het budgetjaar 2014 overgenomen in het meerjarenplan van de stad en ligt beduidend hoger dan eerdere jaren aangezien er een vertraging is van de doorstortingen bij de FOD Financiën (dwz dat minder APBontvangsten in 2013 zullen ontvangen worden en meer in 2014). Voor 2015 en volgende jaren is de raming van de APB ontvangsten in de meerjarenplanning gebeurd op basis van de raming van de inkohieringen per aanslagjaar. Bij de berekening van dit laatste zijn volgende uitgangspunten voorzien: o o De startpositie is het meest recent afgesloten aanslagjaar 2012 (64,5 mio euro inkohieringen). Op die startpositie is rekening gehouden met een groei voor het netto belastbaar inkomen en de inflatie. Dit komt in totaal neer op de volgende groeivoeten: 2015: 2,92 % 2016: 3,15 % Vanaf 2017: 3,41 % Bij de prognose van de APB-ontvangsten per budgetjaar (tgv de inkohieringen - zie hiervoor) is rekening gehouden met een inkohieringsritme op basis van het meest recent afgesloten aanslagjaar (bij de budgetopmaak 2014, het aanslagjaar 2012): 48,24 % in jaar x 51,76 % in jaar x+1 Lokale belastingen Voor meer detaillering, wordt verwezen naar het wettelijk rapport model WT rond de fiscaliteit en de bijhorende toelichting. 11

14 Dit rapport is samen met de toelichting opgenomen in BO Boek 3 Meerjarenplan Financiële nota met toelichting vanaf pagina 29. Gemeentefonds Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft op 1/10/2013 nieuwe prognoses opgegeven met betrekking tot de Gemeentefonds-ontvangsten over de periode Deze nieuwe ramingen zijn opgenomen in de meerjarenplanning van de stad. Voor wat betreft de aanvullende dotatie zijn de budgetten constant aangehouden op euro (opgenomen in de rubriek overige werkingssubsidies ). Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten) - toelichting In deze rubriek worden de ontvangsten uit dividenden opgenomen. Belangrijke elementen: Publilec: o Publilec zou in de loop van 2014 een aandelenpakket kunnen inkopen van de stad Gent. Hierdoor daalt het dividend vanaf 2015 met ongeveer een vijfde (van 0,9 mio euro naar 0,7 mio euro). De opbrengst uit de verkoop van deze aandelen dient ter financiering van het pensioenfonds van de stad. o De stad voorziet onderhandelingen over een mogelijke overdracht van aandelen (59 mio euro) in Dit zou betekenen dat er vanaf 2017 geen dividend meer ontvangen wordt ten bedrage van 0,7 mio voor Publilec. Finiwo: Bij de raming van de dividendontvangsten uit Finiwo, wordt rekening gehouden met een mogelijke overdracht van aandelen. De opbrengst hiervan wordt ingezet om het pensioenfonds van de Stad Gent te financieren. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: De winstoverdracht vanuit het IVA Mobiliteitsbedrijf naar de stad is voorzien van 5,2 mio euro in 2014 naar 6,4 mio euro in Deze ontvangst is een interne verrekening tussen Stad en IVA en wordt respectievelijk opgenomen onder de rubrieken diverse werkingskosten (als uitgaven bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) en diverse ontvangsten uit de werking (als ontvangst bij de Stad Gent). Hierna een gedetailleerd overzicht van de dividenden: OMSCHRIJVING Veneco VEH IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (dividend - ontvangst STAD) TMVW Ivago Huisvesting Electriciteit (IMEWO) Publilec Gas (IMEWO) Finiwo TOTAAL TOTAAL excl. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (ter afstemming met rubriek 'ontvangsten uit financiële vaste activa)

15 Operationele uitgaven goederen en diensten aandachtspunten Hierna worden voor de hoofdrubriek operationele uitgaven goederen en diensten de voornaamste aandachtspunten weergegeven: Toegepaste groeivoeten op de betrokken rubrieken: er is een groeiparameter ten belope van 0,60 % ingecalculeerd met uitsluiting van de huur en huurlasten op onroerende goederen, de verzekeringen, de schoonmaak van gebouwen en de energiebudgetten waar een specifieke groeivoet is voorzien. Besparingen (in globo, IVA s en niet-verzelfstandigde stadsdiensten): Enerzijds zijn concrete besparingen op uitgaven ingecalculeerd op correcte activiteiten van de stad. Dit betreffen de volgende budgetten op jaarbasis (incl. IVA s, niet-verzelfstandigde stadsdiensten en Sodiganda 1 en exclusief de Brandweer 2 ): Anderzijds zijn hier bovenop besparingen voorzien welke nog niet op een concrete activiteit kunnen gekoppeld worden (activiteit niet verdeelde kredieten ). Deze zullen bij de budgetwijziging 2014 worden toegewezen aan correcte activiteiten. Het betreft de volgende besparingen op jaarbasis: * di. inclusief een nog toe te wijzen besparing van 1,5 mio euro in 2018 en 3,5 mio euro op de gevolgkosten Gevolgkosten: De gevolgkosten uit investeringen zijn meegenomen in de meerjarenplanning. In 2019 beloopt de totale opgenomen impact hiervan 10,8 mio euro (op alle rubrieken in het meerjarenplan incl. IVA s en niet-verzelfstandigde stadsdiensten). In het domeinoverschrijdend rapport kunnen de gevolgkosten afgelezen worden per project. Aankopen van goederen en diensten: in deze rubriek worden onder andere de aankoop van de huisvuilzakken voorzien tbv 0,55 mio euro, constant doorgetrokken vanaf De overige rubrieken houden rekening met een groei van 0,60 %. Huur en huurlasten van onroerende goederen: in de meerjarenplanning worden deze budgetten gekoppeld aan de groeivoet voor inflatie. 1 Voor Sodiganda belopen de besparingen euro in 2014, vanaf 2015 is het budget verhoogd met euro op jaarbasis. 2 Voor de Brandweer zijn besparingen voorzien op de bijzondere prestaties ten belope van euro in 2014 en 2015 op jaarbasis, vanaf 2016 ten belope van euro op jaarbasis. 13

16 Schoonmaak gebouwen: de stad voorziet 12,8 mio euro budget voor de schoonmaak van gebouwen. In de meerjarenplanning kennen deze budgetten een groei volgens deze van de personeelsbudgetten. Energie: alle energiebudgetten zijn opgenomen in deze rubriek (elektriciteit, gas, water, stoom, stookolie, brandstof voertuigen). Ook het energiebudget voor de openbare verlichting is hierin opgenomen ten belope van 3,2 mio euro in 2014 tot 3,5 mio euro in De groeiparameter voor energie is ingecalculeerd op 2,00 % vanaf 2015 en bestaat uit: +5 %, als inschatting voor de stijging van de energieprijzen; -3 %, als impact voor de besparing van energie ten gevolge van energiebesparende maatregelen. Verzekeringen: De groeivoet voor inflatie (1,60 %) wordt toegepast. Operationele uitgaven personeelskosten excl. pensioenen De raming van de personeelsbudgetten bij budgetopmaak 2014, is enerzijds gebeurd op basis van een inschatting van de personeelsplanning voor het jaar 2014 (opgemaakt in september 2013 in overleg met alle stadsdiensten), inclusief het doortrekken hiervan naar de volgende jaren (tem 2019). Anderzijds is bovenop deze raming ook rekening gehouden met de volgende elementen: 1. Correctiefactor op de personeelsbudgetten 3 De personeelsbudgetten worden geraamd op basis van een personeelsplanning. In deze personeelsplanning is het onmogelijk om onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte) te plannen. Om het budget zo dicht mogelijk tegen de rekening te laten aansluiten, werd een correctiefactor toegepast. Voor het onderwijzend personeel wordt deze correctiefactor niet toegepast omdat er bij afwezigheid steeds vervanging voorzien wordt. De correctiefactor die toegepast werd, bedraagt 2,96 % (m.u.v. Dienst Kinderopvang waar een correctiefactor van 2 % gebruikt werd). 2. Groeivoet op de personeelsbudgetten Deze parameter bestaat uit de volgende elementen Inflatie: Bij de budgetopmaak 2014 is rekening gehouden met een aanpassing van de weddenindex in augustus 2014 (cfr. de vooruitzichten van het Federaal Planbureau dd. 5/11/2014). Nadien zijn de volgende weddenindexaanpassingen voorzien (op basis van een inflatieverwachting van 1,60 % op jaarbasis): o januari 2016 o april 2017 o mei 2018 o juli In de omzendbrief BB 2013/8 De veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus geeft Vlaanderen op dat een correctiefactor kan ingecalculeerd worden, op voorwaarde dat dit op een doordachte manier gebeurt en in de toelichting geargumenteerd wordt. 14

17 Baremieke -en schaalanciënniteit: er wordt rekening gehouden met een marge voor baremieke en schaalanciënniteit ten belope van 0,60 % per jaar vanaf CAO: de marge voor cao bedraagt voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30 %. In de jaren 2015 en 2019 is geen marge hiervoor voorzien. 3. Verjonging van het personeelsbestand Voor de verjonging van het personeelsbestand (door de vervanging van gepensioneerden door jongeren) zijn de volgende bedragen voorzien in de meerjarenplanning: o o o o o o 2014: euro 2015: euro 2016: euro 2017: euro 2018: euro 2019: euro Deze minposten zijn opgenomen onder de activiteit niet verdeelde kredieten. 4. Personeelsbesparing Slechts een deel van de loonkost die vrijkomt ten gevolge van de uitstroom, zal opnieuw besteed worden voor aanwervingen. Hierdoor zullen pensioneringen niet altijd vervangen worden. Daarom zijn volgende dalingen opgenomen in de meerjarenplanning (respectievelijk voorzien op correcte activiteiten en op een activiteit niet verdeelde kredieten ): Totaal opgenomen besparing op activiteiten , , , , , ,90 Pot voor aanwervingen ten belope van 25% van de loonmassa van de , , , , , ,00 vervangers in 2014 Opgenomen personeelsbesparing via niet-vervanging op een activiteit 'niet , , , , , ,10 verdeelde activiteiten' - dit zal bij budgetwijziging 2014 moeten toegewezen worden aan correcte activiteiten Totaal opgenomen personeelsbesparing in het meerjarenplan , , , , , ,00 Operationele uitgaven pensioenen Voor de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden werd rekening gehouden met de volgende elementen o Een basisbijdrage van de patronale bijdragen die evolueert van 41 % in 2014 naar 46 % in 2019 o Een responsabiliseringsbijdrage die evolueert van 47,5 % in 2014 naar64,5 % in 2019 het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage (enkel stad) loopt op van 4,5 mio euro in 2014 naar 15,3 mio euro in 2019 o Niet-gesolidariseerde pensioenen die evolueren van 12,5 mio euro in 2014 naar 10,3 mio euro in Voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen werd vanaf 2015 een verdubbeling van de vaste bijdrage voorzien (van 1 % naar 2 %). 15

18 Er wordt elk jaar een onttrekking voorzien vanuit het pensioenfonds, teneinde de totale last op het budget te beperken. Deze onttrekking loopt op van 6,9 mio euro in 2014 tot 11,9 mio in Het pensioenfonds blijft, blijkens de laatste actuariële studie, tot 2042 steeds positief. Zie hiervoor ook verdere toelichting in boek 3 onder het deel omschrijving financiële risico s. Toegestane werkingssubsidies alle toelagen aan satellieten die onder de dienst stadsbrede budgetten zijn ondergebracht De diverse kredieten met betrekking tot deze satellieten vindt u terug onder BO boek 5 Meerjarenplan Toelichting: strategische, personele en financiële gegevens. SOGent Sogent heeft van Stad Gent de opdracht gekregen om mee te werken aan de huidige besparingsoefening, in functie van het meerjarenplan In overleg hebben we beslist om niet direct zwaar in te grijpen in onze operationele werking, maar eerder een beleid te voeren waarbij een deel van onze projectwinsten naar Stad Gent zou terugvloeien. Stadsontwikkelingsprojecten zijn immers ingewikkelde processen die een intense samenwerking en gezamenlijke aanpak vereisen tussen sogent en stadsdiensten/-beleid. Zowel financiële lasten en baten worden dus best op deze twee niveaus gespreid. Uitgangspunt is dat Stad Gent een jaarlijks vast bedrag aan sogent ter beschikking stelt onder de vorm van een renteloze lening; daartegenover zal sogent 50% van zijn projectwinsten naar Stad Gent laten terugvloeien. We voorzien daarenboven dat 15% van de projectwinsten zal aangewend worden ter financiering van onze overhead en dat we bijkomende 6,8% op onze effectieve werkingskosten zullen besparen. Ter financiering van onze overhead zal de Stad sogent jaarlijks een renteloze lening verstrekken: omschrijving renteloze lening aan sogent Sogent zal 50% van de gerealiseerde projectwinsten doorstorten aan de Stad. De opgenomen bedragen betreffen uiteraard ramingen: omschrijving terugstorting door sogent van 50% van de projectwinsten De renteloze lening zal na saldering met de projectwinsten worden omgezet in een werkingstoelage of een kapitaalsverhoging. De betaling van het personeel van sogent dat instaat voor het beheer van de OCMW-goederen gebeurt via de stadsbegroting. Dit zelfde bedrag wordt afgehouden van de werkingstoelage van het OCMW dotatie mbt beheer OCMW-goederen

19 Ivago IVAGO ontvangt jaarlijks een dotatie van Stad Gent. De dotatie aan IVAGO blijft stijgen, maar de groei van de dotatie werd verminderd. Met de dotatie zorgt IVAGO voor de openbare reiniging van Stad Gent. Dit omvat de inzameling van afval, het nethouden van de straten en de verwerking van het afval. Stad Gent ontvangt jaarlijks een dividend van IVAGO van euro. De stad Gent koopt de zakken voor huisvuil aan, die kost bedraagt jaarlijks euro. Langs inkomstenzijde bedragen de retributies op afvalzakken jaarlijks 6,2 miljoen euro. De retributieverhogingen van restafval en pmd zit hier nog niet ingerekend. Politie De stedelijke dotatie aan de politiezone kan worden opgedeeld in drie componenten. Vooreerst is er de basisdotatie die voor het dienstjaar 2014 wordt geraamd op ,72 euro. Deze basisdotatie wordt aangevuld met de specifieke federale toelage aan de gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract voor het burgerpersoneel tewerkgesteld in projecten van het luik politie. Deze toelage wordt als ontvangst gebudgetteerd in de stadsbegroting en vervolgens als een aanvullende gemeentelijke toelage doorgestort naar de politiezone. Het bedrag voor 2014 is vastgelegd op ,28 euro. Tot slot wordt de netto-ontvangst van de belasting op takelingen, ingevorderd door de stad Gent, doorgestort naar de politie. Voor het dienstjaar 2014 wordt dit bedrag geraamd op euro. Met deze stedelijke overdrachten, aangevuld met federale dotaties en andere, eigen ontvangsten, is de politie de komende 6 jaar verzekerd van een operationele getalsterkte van gemiddeld politiemensen. Belangrijk daarbij is dat de capaciteit van het overlastteam (29 VTE s) in de organisatie wordt verankerd. Met een gemiddelde bezetting van operationele politieambtenaren kan het politiekorps een slagkrachtig veiligheidsbeleid blijven uitvoeren waarbij, naast de strijd tegen criminaliteit en allerlei vormen van overlast, ook meer ingezet zal worden op verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Het team verkeersacties zal in een goed partnership op het terrein samenwerken met het mobiliteitsbedrijf (parkeertoezicht) zoals het overlastteam nu reeds doet met de gemeenschapswacht. Versterking, coherentie in de aanpak en samenwerking tussen de diensten zijn immers sleutelelementen voor een positieve impact op de leefbaarheid en veiligheid. Positief is ook dat de verdienstelijke projecten Buurt Bestuurt naar andere zorggebieden kunnen worden uitgebreid. Inzake investeringen kent de stad bovenop de middelen die nodig zijn om het patrimonium (de gebouwen, het voertuigenpark, de informatica, het exploitatiematerieel, het meubilair, ) op peil en in goede staat te houden, een bijkomend budget toe aan de politie voor de noodzakelijke restauratie van een gebouw aan het buurtpark Ekkergem, het uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken aan verouderde gebouweninfrastructuur, de uitvoering van een project van cameratoezicht op publieke plaatsen en een studie naar de haalbaarheid van een nieuwbouw in een PPS-formule. 17

20 OCMW De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW vormt de sluitpost van de meerjarenplanning en het budget van OCMW Gent. Om een overzicht te geven van wat het OCMW besteedt, lijsten we de totale uitgaven (kolom uitgaven ) op naast het financieel saldo per beleidsdomein. Het saldo is wat het beleidsdomein zelf niet financiert en dus gedragen wordt door de gemeenschap. Het OCMW put immers ook belangrijke inkomsten uit vnl. subsidies, verkopen van activa, retributies en de ziekteverzekering. PM: de gemeentelijke bijdrage is een inkomst voor het beleidsdomein algemene financiering. Wat doet het OCMW met deze middelen: Het OCMW zet verschillende maatschappelijke dienstverleningsactiviteiten in om een menswaardig bestaan te verzekeren voor de Gentse burger. De komende legislatuur zal het OCMW hier verder op inzetten en onze dienstverlening versterken waar nodig. Armoedebestrijding, werk en activering en ouderenzorg zijn de drie grote domeinen waar het OCMW op inzet. De bestrijding van armoede is één van de kerntaken van het OCMW. De historische achtergrond en de aanhoudende laagconjunctuur zorgen er mee voor dat Gent een hoge armoedegraad heeft. Het is de taak van het bestuur om hier solidair én samen sterk op in te zetten. We merken dat het leefloon ontoereikend is om een menswaardig leven te leiden. De hoogte van het leefloon is een federale bevoegdheid, maar toch wil het OCMW als lokale overheid zijn verantwoordelijkheid nemen en daarom een instrument ontwikkelen om de aanvullende financiële steun gericht te verhogen. OCMW Gent moet ook blijvend inzetten op de verschillende levensdomeinen, zoals bijvoorbeeld wonen, sociale relaties en leren. Enkele belangrijke initiatieven voor deze legislatuur zijn: de uitbreiding van het Sociaal verhuurkantoor van OCMW Gent, een groei van sociale tewerkstelling artikel 60, de oprichting van een Sociaal economisch dienstenbedrijf samen met Stad Gent en de uitbreiding van versterkende maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede. Het ouderenzorgbeleid streeft ernaar om de Gentse senior, zo lang mogelijk kwalitatief thuis te laten wonen. De negen lokale dienstencentra zetten hier verder hun schouders onder. In Ledeberg (in de welzijnsknoop) en Zwijnaarde komt een nieuw lokaal dienstencentrum en via een antennewerking moet iedere Gentenaar de kans krijgen om van een basisaanbod te genieten. 18

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Bijlage: financieel kader

Bijlage: financieel kader Bijlage: financieel kader 1. Nieuwe decretale verplichtingen De gezondheid van de stadsfinanciën zal moeten beoordeeld worden op basis van de nieuwe decretale verplichtingen die in het kader van de beleids-

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN

BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 1 Provincie : WEST-VLAANDEREN Arrond. : TIELT Gemeente : RUISELEDE NIS-Nr. : 37012 BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012 FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2012 (1) TOT 2014 2 I. OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIELE

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem Financiële analyse 2007-2012 Gemeente Zwevegem opmaak: 12 april 2013 Inleiding... 2 1. Budgettaire Boekhouding - analyse... 3 1.1 Globaal overzicht van de gewone dienst uitgaven... 3 1.1.1 Werkingskosten...

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

/6/ De financiële gezondheid van de gemeenten (Belfius)

/6/ De financiële gezondheid van de gemeenten (Belfius) /6/ De financiële gezondheid van de gemeenten (Belfius) DE GEMEENTEFINANCIËN IN EEN MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT Geert Gielens, Chief economist Gent, 16 oktober 2014 Agenda Inleiding Overzicht van de gemeentefinanciën

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND

FINANCIËLE AFSPRAKEN BUDGET 2015 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten: 1. Budgetwijziging 2014 afwerken en afsluiten 2. Budget 2015 opmaken en indienen per 30.06.2013

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s 2014 De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s De belangrijkste tendensen die de Vlaamse OCMW s optekenen in hun meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Vlaamse Profielschets Vlaamse profielschets juni 2014 jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Pofielschets - juni 2014 1 Raadpleeg ook de gemeentelijke profielschetsen Naast

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

Toelichting MJP GEMEENTE : Financiële risico s

Toelichting MJP GEMEENTE : Financiële risico s Toelichting MJP GEMEENTE : Dienstgegevens Datum 02/12/2013 Aan Gemeenteraad Van P. Benoit Contact Tel. 09/216.05.70 E-mail pascal.benoit@evergem.be Kenmerk FIN_risico s GEM MJP 2014-2019 Situering Het

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ONROEREND GOED

INFORMATIEBROCHURE ONROEREND GOED INFORMATIEBROCHURE ONROEREND GOED Inleiding De laatste tijd constateert de werkgroep projecten steeds vaker dat het bezit of gebruik van onroerend goed binnen onze kerk niet in iedere gemeente probleemloos

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

INLEIDING WETTELIJKE BEPALINGEN. a) Het gemeentedecreet van15 juli 2005 & hersteldecreet d.d 23 januari 2009

INLEIDING WETTELIJKE BEPALINGEN. a) Het gemeentedecreet van15 juli 2005 & hersteldecreet d.d 23 januari 2009 STAD DEINZE BELEIDSNOTA 2012 Gemeenteraad d.d 15 december 2011 INLEIDING Een ondernemende stad, Een aangename stad, Een actieve stad, het 6 de en laatste jaar van de bestuursperiode 2007-2012 wordt aangevat,

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan 2014-2019

Herziening meerjarenplan 2014-2019 Herziening meerjarenplan 2014-2019 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer : 2016001134 Secretaris: Marc Bovy Financieel

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-026/NL INHOUD I. INLEIDING A. Algemene inleiding B. Tarieven C. Ontvangsten D. Uitgaven II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN. Financiën 2015

LOKALE BESTUREN. Financiën 2015 LOKALE BESTUREN Financiën 2015 3 Brussel De lokale belastingen blijven stabiel na een forse stijging vorig jaar. De stijging van de exploitatieontvangsten in 2015 komt er vooral door de toename van de

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Opleiding SAP FMJP. 28 mei 2013

Opleiding SAP FMJP. 28 mei 2013 1 Opleiding SAP FMJP 28 mei 2013 2 Inhoud 1. Omkadering budgetteringstraject: 7-stappenplan 2. Link tussen de verschillende software 3. Budget- en boekingssleutel 4. Enkele begrippen 5. SAP FMJP 6. Vragen

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten

De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten 214 De financiële situatie van de Vlaamse gemeenten Nu alle gemeenten de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen en een eerste

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie