Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli"

Transcriptie

1

2 Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

3 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen in de tuin) en PSW Roermond (Spoorlaan Noord) Voorwoord Inleiding Indeling Enkele hoogtepunten uit Volkshuisvestingsverslag 2. De organisatie Naamsverandering Missie/visie Interne organisatie Externe vertegenwoordigingen Strategie Doelstellingen en acties Maatschappelijk verantwoord ondernemen De klant Huurbeleid Woningtoewijzing betaalbare woningvoorraad Woonlasten Leegstand Huurbetaling en incasso Dienstverlening Klachtencommissie Beheren, verbeteren en ontwikkelen van huurwoningen De woningvoorraad: bereikbare woningen, geliberaliseerde woningen Onderhoud en technisch beleid Brandpreventie Legionellapreventie Inbraakpreventie Strategisch voorraadbeleid Gerealiseerde nieuwbouw Nieuwbouw in ontwikkeling Herstructurering Verkoop Leefbaarheid, welzijn en zorg Leefbaarheid Bijzondere doelgroepen Ouderen Verstandelijk gehandicapten Bewonersparticipatie Huurderbelangenvereniging Financiële continuïteit Financieel beheer Resultaat Solvabiliteit Liquiditeit Waarderingsgrondslag Beleidswaarde en de parameters die daaraan ten grondslag liggen Marktwaarde Belastingzaken Oordeel van het CFV over het financieel presteren Maatschappelijk rendement Faciliteringvolume WSW Direct en indirect rendement Treasurybeleid Planning en control Interne risicobeheersings- en controlesystemen Kengetallen Onrendabele investering Governance Raad van Commissarissen Beleidsdoelstellingen Interne risicobeheersings- en controlesystemen Financiële risico s Visitatie Oordeel van de relevante instanties Verslag van de Raad van Commissarissen Samenstelling, taak en werkwijze Behandelde onderwerpen Verklaring bestuur en de Raad van Commissarissen 13 BIJLAGEN Tabel 1 Strategische doelstellingen en acties..40 Tabel 2 Vergelijking gemiddelde huurprijs van Woningstichting Domus met de maximale huurprijs...41 Tabel 3 Mutaties in procenten...41 Tabel 4 Toewijzing Tabel 5 Huurachterstanden...42 Tabel 6 Woningvoorraad naar woningsoort...42 Tabel 7 Woningvoorraad naar aantal kamers..42 Tabel 8 Woningvoorraad naar huurklasse...42 Tabel 9 Onderhoudskosten...43 Tabel 10 Uitgangspunten van de bedrijfswaardeberekeningen...43 Tabel 11 Overzicht kosten leefbaarheid en sponsoring Tabel 12 Jaarresultaat 2010 ten opzichte van Tabel 13 Financieringsbehoefte...44 Tabel 14 Parameters voor de beleidswaarde...44 Tabel 15 Renterisico...44 Tabel 16 Kengetallen...45 Tabel 17 Aandachtsgebieden en nevenfuncties van de commissarissen...45 Tabel 18 Beloning RVC Overige gegevens...47 Controleverklaring bij de jaarrekening.47 Statutaire regeling en voorstel resultaatbestemming Jaarrekening EXTERNE CONTROLE...77 Rapport van feitelijke bevindingen bij het volkshuisvestingsverslag...79 Assurance rapport betreffende het volkshuisvestingsverslag...82 Rapport betreffende de specificatie en bezoldiging bestuurders en Commissarissen...84

4 6 7 Voorwoord Afbeelding: Roncalli, Roermond Voor u ligt het jaarverslag van Woningstichting Domus over Woningcorporaties hebben een bewogen jaar achter de rug. Daarin hadden ze te maken met een regering die inzet op een kleiner sociaal woningbezit, een Europese beschikking die ervoor zorgt dat woningcorporaties hun product slechts gelimiteerd kunnen afzetten, een inflatievolgend huurbeleid en een afroming van de financiën. Daarnaast heeft de financiële crisis de vastgoedsector nog steeds in zijn greep. In Limburg speelt ook de bevolkingskrimp een (steeds grotere) factor van betekenis. In tegenstelling tot de economische terugval zal deze trend van meer structurele invloed zijn. Voor 2011 is er een aantal bedreigingen, dat een verder herstel van de huizenprijzen kan belemmeren. De betaalbaarheid van koopwoningen neemt af als gevolg van strengere regels ten aanzien van de Nationale Hypotheek Garantie en aflossingsvoorwaarden bij banken, de verwachte stijging van de hypotheekrente en de daling van de koopkracht. Al met al vragen deze ontwikkelingen om een bezinning op onze opgave in de toekomst. Dit jaarverslag is bedoeld voor onze belanghouders in de breedste zin van het woord. Wij wensen u veel leesplezier en wensen onze bewoners weer een jaar goed wonen toe in onze woningen. Henny van Houts Directeur-bestuurder

5 8 9 In 2010 is wederom het KWH huurlabel (keurmerk voor zorgeloos huren) van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector behaald. Inleiding 1 Inleiding 1.1. Indeling Het voorliggende verslag bestaat uit vier delen: Het volkshuisvestingsverslag, waarin de wettelijke voorschriften en de maatschappelijke prestaties van de corporatie in 2010 worden beschreven; Het verslag van de raad van commissarissen, waar de Raad verantwoording aflegt over de wijze waarop hij in 2010 invulling heeft gegeven aan zijn taken; De jaarrekening 2010, waarin in overeenstemming met de wet en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving de financiële resultaten worden weergegeven; Het verslag van de accountant, die zijn formeel oordeel uitspreekt over de jaarrekening en de financiële gegevens in het volkshuisvestingsverslag. Ook is gestart met het benaderen van zowel vertrekkende als nieuwe huurders door middel van een enquete. Uit de welkomstenquêtes kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de nieuwe huurders tevreden tot zeer tevreden is over de dienstverlening, de woning en de woonomgeving. matieblad wordt 4 keer per jaar verspreid. In de vernieuwde uitgave wordt meer aandacht besteed aan zowel inhoud als leesbaarheid. Ook zijn inhoud en vormgeving van de website verbeterd, zodat woningstichting Domus toegankelijker is voor zowel huurders als woningzoekenden. Woningen Verder is het strategisch voorraadbeleid nader uitgewerkt en is dit - op de financiële analyses na - per complex compleet. De toewijzing van de complexen is meer in lijn gebracht met de demografische ontwikkeling van Roermond. Van alle oude woningen (gebouwd voor 2002) is opnieuw de technische conditie bepaald, zodat precies bekend is in welke staat het bezit verkeert. Op deze manier kunnen onderhoudswerkzaamheden zo effectief en efficient mogelijk ingepland worden. Na deze zogenaamde nulmeting wordt de onderhoudstoestand ingebracht in een nieuw softwarepakket. Samenwerkende corporatiepartners Met de woningcorporaties Kessel en Belfeld is een start gemaakt met enkele samenwerkingsprojecten. Vastgesteld is dat alle partners samenwerken noodzakelijk vinden en dit na 2010 een vervolg zal krijgen Enkele hoogtepunten uit 2010 Service en communicatie met de huurders In 2010 is een leefbaarheidenquête gehouden onder de huurders, waarin ze werden gevraagd wat zij van Woningstichting Domus vonden. Daaruit bleek onder meer dat huurders er belang aan hechten dat wij hen vriendelijk te woord staan, goede bereikbaarheid en service bieden en dat klachten snel worden opgelost. 70% van hen geeft aan zeer tevreden te zijn over de klantvriendelijkheid van de medewerkers. De individuele uitstraling van medewerkers en hun vakkundigheid en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat de huurders Woningstichting Domus zien als een betrouwbare organisatie. Een deel van de huurders heeft zijn ontevredenheid geuit over met name de indeling en de kwaliteit van keukens en badkamers. In 2010 is ook begonnen met nabellen van reparatieverzoeken. Dat wordt door bewoners gewaardeerd. Deze after sales-informatie wordt gebruikt ter verbetering van het woongenot. Deze informatie wordt ook actief teruggekoppeld aan de aannemers, zodat zij hun eigen processen kunnen verbeteren. In 2010 zijn met de onderhoudsaannemer afspraken gemaakt over een snelle afhandeling van de reparatieverzoeken. Om de communicatie met de huurders te verbeteren is in 2010 de nieuwe vorm van de huurderskrant Woonkoerier voor het eerst verspreid. Dit infor- Afbeeldingen in dit hoofdstuk: de sfeervolle binnentuin van PSW Spoorlaan Noord, Roermond

6 10 11 Organisatie Afbeeldingen: complex PSW Spoorlaan Noord in Roermond 2. Organisatie De bestuurlijke organisatie kent een raad van toezicht model, met een directeur als bestuurder. De Raad van Commissarissen vormt het intern toezichthoudend orgaan binnen de stichting. Het werkgebied van de Woningstichting is de regio Midden-limburg waartoe de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert behoren. 2.1 Naamsverandering en wijziging huisstijl In december 2010 is de statutaire aanpassing voor de naamsverandering van Woningstichting Roermond in Woningstichting Domus. Met name om de regionale werking van de stichting te benadrukken. 2.2 Missie en visie Visie Woningstichting Domus blijft zich de komende jaren toeleggen op het voorzien in kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen in een prettige woon- en leefomgeving. Woningstichting Domus investeert gericht in onderhoud en de toegankelijkheid van haar woningen. Zij wil haar klanten een optimale kwaliteit leveren binnen de normen van betaalbaarheid en doelmatigheid. Bij de toewijzing van de woningen zullen starters een voorrangspositie krijgen. Deze visie is vertaald naar de huidige praktijk in de missie: Missie Woningstichting Domus is actief in het ontwikkelen en beheren van betaalbare en kwalitatief goede woningen voor een brede klantgroep in aantrekkelijke woonmilieus in Roermond en de kernen van Midden- Limburgse gemeenten. 2.3 Interne organisatie Personeel In 2010 is de organisatie uitgebreid met een medewerker techniek (1 fte) en een administratief medewerker (0,33 fte). Het aantal fulltime equivalenten (fte) per 31 december 2010 was 8,6 en de organisatie telde 11 medewerkers (7 vrouwen en 4 mannen). 10 medewerkers zijn voor onbepaalde tijd in dienst en één medewerker heeft een tijdelijk contract van 12 uur. Aan het einde van het verslagjaar waren er geen vacatures. Het is nodig om de continuïteit van ervaring en kennis van deze kleine organisatie te waarborgen. Om deze kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en tegelijk een kwaliteitsslag te kunnen maken, is samenwerking gezocht met Woonservice Urbanus en Woningstichting Kessel. In 2010 heeft dit geleid tot een beschrijving van een aantal procedures, die later worden geïmplementeerd. Op het punt van administratieve organisatie en ICT Ziekteverzuim Het totale verzuimpercentage in de gehele organisatie bedroeg, exclusief de directie, 0,59 procent (2009: 0,34 procent, 2008: 2,06 procent). In geval van ziekte wordt zo nodig in overleg met de bedrijfsarts actief gehandeld om herstel en terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen. Opleiding en trainingen, scholing/stage Het volgen van cursussen en opleidingen wordt gestimuleerd. In het verslagjaar 2010 is e geïnvesteerd in scholing van medewerkers, onder andere voor de cursussen jaarverslaglegging, brandmeld-installaties, boekhouden, Aedes energielabels, de herhalingscursus bedrijfshulpverlening en een Nestas-cursus huurtoeslag. Stagiaires Zes studenten kregen de mogelijkheid om werkoriëntatie en ervaring op te doen. In 2010 zijn drie HBO-stagiaires, met een afstudeeropdracht gestart. Zij hebben onderzoek gedaan naar de nieuwe meerjarenonderhoudsprognose, het leefbaarheidsonderzoek opgesteld en een communicatieplan

7 12 13 geschreven. In 2010 hebben tevens 3 MBO-stagiaires frontoffice-activiteiten ondersteund. Informatiebeleid In 2010 is een nieuw automatiseringspakket aangeschaft; Ibis-main. Met dit programma is het mogelijk de meerjarenonderhoudsprognose te actualiseren op basis van de daadwerkelijke technische staat van het woningbezit. Dit wordt bepaald aan 2.4 Externe vertegenwoordigingen Woningstichting Domus is aangesloten bij een aantal organisaties en samenwerkingsverbanden. Hier worden uitsluitend de verbanden behandeld waarin zich in 2010 relevante ontwikkelingen voordeden. Aedes, vereniging van woningcorporaties Aedes heeft het afgelopen jaar de Aedes-code herzien, welke door Domus is onderschreven. Verder is Domus lid van de community Governance; een denktank van corporatiedirecteuren die de governance-code binnen de woningsector willen verbeteren. de hand van conditiemetingen. Het pakket vereenvoudigt de werkprocessen en ook het inrichten en wijzigen van de onderhoudsbegroting. De woningcartotheek is verder ingericht. Bedrijfsprocessen Alle bedrijfsprocessen worden in eigen beheer uitgevoerd. Sinds oktober 2010 geldt dit ook voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting. Ook zijn een aantal interne processen aangepast. Kiesplatform Limburg Samen met een groep Limburgse woningcorporaties voert Woningstichting Domus het proces tegen de Vogelaarheffing. Op 17 september 2010 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Rechtbank en is het bezwaar van de woningcorporaties gegrond verklaard. Dit proces wordt in 2011 voortgezet bij de Hoge Raad. Regulier overleg Gemeente Roermond Woningstichting Domus heeft in 2010 deelgenomen aan de stuurgroep: Voorkomen Huisuitzettingen. Tevens is Domus betrokken geweest bij het project van het veiligheidshuis om gedetineerden in reguliere woningen te plaatsen en is deelgenomen aan de woonzorg-/leefbaarheidsoverleggen in de wijken het Roermondse veld en de Donderberg. Met de wethouder wijken en op ambtelijk niveau zijn gesprekken gevoerd waarbij de resultaten uit onze huurderenquête zijn teruggekoppeld. Domaas Woningstichting Domus is lid van Domaas. Het samenwerkingsverband bestaat uit 20 kleine, zelfstandige Limburgse woningcorporaties, en heeft als doelstelling uitwisseling van kennis en kunde, onderlinge ondersteuning in personele en projectmatige sfeer en de gezamenlijke uitvoering van projecten. Samenwerking woningcorporaties Belfeld en Kessel Woningstichting Domus is in 2010 samenwerking aangegaan met Woonservice Urbanus en Woningstichting Kessel. Concreet zijn drie samenwerkingsprojecten gestart met betrekking tot personeel en organisatie, automatisering, inkoop en planning en control. Afbeeldingen in dit hoofdstuk: de sfeervolle binnentuin van PSW Spoorlaan Noord, Roermond

8 14 15 Strategie 3. Strategie In het ondernemingsplan staan doelstellingen geformuleerd die er toe moeten leiden dat de strategische uitgangspunten worden gerealiseerd. In dit Volkshuisvestingsverslag wordt aangegeven wat in 2010 ten aanzien van de verschillende doelstellingen is gepresteerd. 3.1 Doelstellingen en acties Voor een overzicht van de strategische doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties, zie de bijlage (tabel1) Maatschappelijk verantwoord ondernemen Woningstichting Domus wil een spilfunctie vervullen in de stadswijken waar zij haar woningvoorraad heeft. Mede door de kleinschaligheid is de organisatie bij uitstek in staat betrokkenheid aan de huurders te tonen en een persoonlijke en snelle benadering van de klanten na te streven. In 2010 is het strategisch voorraadbeleid verder uitgewerkt. Om een goede basis te leggen is gestart met het uitvoeren in eigen beheer van de meerjarenonderhoudsprognose en het beter registreren van de informatie betreffende het mutatieproces. Deze nieuwe processen dragen bij aan het bepalen van een goede lange termijn-visie van het woningbezit. Daarnaast is een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd en zijn de gegevens per complex verwerkt in het strategisch voorraadbeleid. Ook zijn de energielabels geanalyseerd, evenals de gevolgen hiervan voor het nieuwe woningwaarderings-stelsel, en de daaraan gekoppelde maximale huurprijs. Afbeeldingen: complex in aanbouw Vlasstraat in Heyhuysen

9 16 17 De Klant Afbeelding: complex van PSW, Conrad Abelstraat in Weert 4. De Klant De kerntaak van Domus is het verhuren van woningen aan personen die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Daarnaast vormen ouderen evenals gehandicapten en andere zorgbehoevenden, belangrijke doelgroepen. Alle in het verslagjaar uitgevoerde activiteiten hadden rechtstreeks betrekking op activiteiten die in het Besluit Beheer Sociale Huursector worden gerekend tot volkshuisvesting Huurbeleid De maximale huurverhoging per 1 juli 2010 voor niet-geliberaliseerde woningen was gelijk aan de inflatie over Deze is vastgesteld op 1,2% procent. Dit is ver onder de kostenstijging waarmee corporaties werden geconfronteerd. De grote investeringsopgave maakt het noodzakelijk om het maximale inflatieniveau als huurstijgingsper centage te hanteren. De huurderbelangenorganisatie heeft een positief advies gegeven over het huurbeleid voor En er zijn dan ook geen bezwaren tegen de huurverhoging binnen gekomen. Het huurbeleid van Woningstichting Domus is gericht op: Betaalbaar houden kernvoorraad sociale huurwoningen. Evenwichtiger prijs/kwaliteitsverhouding kernvoorraad sociale huurwoningen. Evenwichtiger prijs/kwaliteitsverhouding woningvoorraad marktgerichte verhuur. Langjarig waarborgen van de financiële continuïteit. De gemiddelde kale huurprijs van de huurwoningen bedroeg in % van de maximale huurprijs die zou mogen worden gevraagd. Dat toont aan dat Woningstichting Domus een sociaal beleid voert. Voor een vergelijking van de gemiddelde huurprijs met de maximale huurprijs over de laatste 5 jaar, zie bijlage (tabel 2). Mutaties Bij mutaties harmoniseert Woningstichting Domus haar woningen. Dit betekent in concreto dat huren en geriefsverbetering bij mutatie worden aangepast. In totaal zijn in woningen (9,7 % van 959 woningen, dit is inclusief de woningen van Proteion) gemuteerd. Per 1 oktober 2010 zijn er 18 zorgappartementen van het project de Lombardije in verhuur genomen door Woningstichting Domus. Voor een overzicht van de mutaties, zie bijlage (tabel 3). Huuropbrengst De gerealiseerde huuropbrengst was e ,- en lag daarmee lager dan de prognose van e ,-. De reden hiervoor is dat de nieuwbouwcomplexen WML en Abelstraat later in exploitatie zijn gekomen dan oorspronkelijk was geraamd bij de begroting Woningtoewijzing betaalbare woningvoorraad Het totaal aantal nieuwe huurcontracten bedroeg in Hiervan zijn 68 woningen onder de liberalisatiegrens toegewezen en 25 daarboven. De verhuureenheden voor de bijzondere doelgroepen zijn niet in dit totaal meegenomen. In 2010 zijn 2 woningen beschikbaar gekomen in de categorie goedkope huur. Beide woningen zijn toegewezen aan starters in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar. In totaal zijn er 19 starters in de leeftijd tussen de 23 en 30 jaar gehuisvest. In 2010 zijn 7 vrijkomende sociale huurwoningen in de betaalbare voorraad opnieuw verhuurd, waarvan 86% aan huishoudens met een inkomen tot e ,- per jaar. Daarmee is de doelstelling (80% van de vrijkomende woningen in de sociale voorraad toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tot e ,-) gehaald. In de toekomst zal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen beneden de grens van e ,-. Voor een overzicht van de toewijzingen, zie de bijlage (tabel 4) Woonlasten In het ondernemingsplan zijn doelstellingen opgenomen om de energiekosten op termijn voor de huurder te verminderen. Om dat doel te bereiken is in 2010 het volgende gerealiseerd. Individuele warmtemeters In het wooncomplex op de Bredeweg zijn individuele warmtemeters in de appartementen aangebracht. Het uitgangspunt van Woningstichting Domus is dat de huurders hun eigen verbruik betalen om ze bewust te maken van hun eigen stookgedrag. Bij een tweetal complexen zijn bewegingsmelders geplaatst om het stroomverbruik van de verlichting te verlagen.

10 18 19 Energietransportkosten De energiemaatschappij heeft per 1 januari 2010 de transportkosten verhoogd, met als gevolg dat de kosten voor een aantal complexen erg hoog zijn opgelopen, wat met name werd veroorzaakt door de liften. Van alle liftcomplexen zijn de energiekosten bekeken en waar mogelijk de wattages aangepast. Servicecontract In 2010 is de nieuwe vorm van het servicecontract huurdersonderhoud in gebruik genomen. Huurders kunnen nu het huurdersonderhoud (reparaties die volgens de huurwetgeving ten laste van de huurder komen) door de woningstichting uit laten voeren voor een bedrag van e 5,- per maand en hoeven dan geen materiaal- en arbeidskosten meer te voldoen. Deze vorm is een succes gebleken: het aantal deelnemers is verdubbeld. 4.4 Leegstand Verhuurleegstand Er is geen sprake van structurele huurleegstand in de woningvoorraad. De verhuurleegstand lag in 2010 met 0,28% onder het streefpercentage van 0,3%. De totale huurderving bedroeg e Hierin is begrepen de leegstand in verband met verkopen van de complexen Roermondse Veld en Sterrenberg ad e (in 2009 e ). De huurderving exclusief leegstand in verband met verkopen bedroeg e ( 0,28% van de netto huren). In 2009 bedroeg deze e (0,20% van de netto huren). De oorzaak van deze toename wordt veroorzaakt door de tijdelijke leegstand van het nieuwbouwcomplex Lombardije ad e Verkoopleegstand De huurderving vanwege verkoopleegstand van woningen in complex 1 en 5 bedroeg e Om de huurderving vanwege verkoop tegen te gaan zijn 4 woningen terug in de verhuur genomen Huurbetaling en incasso De huurachterstand in 2010 is iets opgelopen en bedroeg 0,44% van de totale huursom. Het doel de 0,4% niet te overschrijden, werd dus niet gehaald. De reden hiervoor is dat door de economische crisis veel huurders met moeite hun huur kunnen betalen. Minder inspanningen zijn gepleegd, om de incassoachterstand terug te dringen in samenwerking met Hafkamp deurwaarders. Dit heeft tot gevolg gehad dat de incassoachterstand minimaal is. In 2010 zijn 2 huurovereenkomsten, wegens huurachterstand, op grond van een rechterlijke uitspraak ontruimd. De vordering op de vertrokken huurders bedraagt e In 2010 bedraagt de gevormde voorziening voor de vertrokken huurders e Voor een overzicht van de huurachterstanden in de afgelopen jaren, zie bijlage (tabel 5) Dienstverlening Om de dienstverlening verder te verbeteren is Woningstichting Domus aangesloten bij het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). KWH helpt woningcorporaties bij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door jaarlijkse metingen en advies met verbeterpunten. Woningstichting Domus behaalde in 2010 wederom het KWH-huurlabel. De meetresultaten in 2010 zijn in de volgende tabel weergegeven. KWH-meetresultaten Cijfers Corporatie bellen 7,8 Woning onderhouden 7,7 Woning verlaten 8,6 Keuzevrijheid klanten In 2010 is de keuzevrijheid voor huurders verder uitgewerkt. Huurders kunnen op kantoor alleen kiezen voor wand- en vloertegels van keuken, badkamer en toilet. 24-uursservice Om klanten goed van dienst te zijn bij het verhelpen van reparaties biedt Woningstichting Domus een 24-uursservice. Echter door goed preventief onderhoud is gebleken dat klanten zelden gebruik maken van de reparatieservice buiten kantooruren. Van de 24-uursservice werd in 2010 gebruik gemaakt voor (zie schema hieronder): Huurtoeslag Op 31 december 2010 kregen 131 woningen huurtoeslag op basis van geclusterd betalen. Op een woningbestand van 723 woningen komt dit neer op een percentage van ruim 18% (in dit bedrag zijn geen gehandicapten- en zorgwoningen opgenomen). Daarnaast ontvangt een deel van de huurders de huurtoeslag zelf. Woningstichting Domus heeft geen inzicht in dit aantal. Geriefverbetering Er zijn 3 geriefverbeteringen aan woningen aangevraagd. Tegenover deze verbetering staat een extra puntenwaardering, in dit geval voor dubbele beglazing en vergroten van de badkamer. De verbeteringen vinden plaats op verzoek van de huurders. De kosten worden doorberekend in de huur van de woning (met uitzondering van de plaatsingskosten) of de huurder betaalt de kosten van de verbetering ineens Klachtencommissie Woningstichting Domus is deelnemer aan de regionale geschillencommissie voor woningcorporaties. In 2010 zijn er geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. CV Slot woning Waterleiding Lift Lekkage Elektra Glas Diversen Aantal meldingen Afbeelding: complex in aanbouw Vlasstraat in Heyhuysen

11 20 21 Beheren en verbeteren van huurwoningen 5 Beheren en verbeteren van huurwoningen Woningstichting Domus legt zich toe op het voorzien in kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen in een prettige woon- en leefomgeving. Aan de vraagkant zijn voor Woningstichting Domus op hoofdlijnen drie ontwikkelingen belangrijk. Dat zijn de vraag van starters door gebrek aan betaalbare woningen, de vraag naar nieuwe woonruimte door individualisering en de vraag naar toegankelijke woningen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen De woningvoorraad: bereikbare woningen en geliberaliseerde woningen. Op 31 december 2010 beheerde de Woningstichting 959 wooneenheden (inclusief woonbegeleidingsunits), 237 parkeergarages/parkeerplaatsen en 2 bedrijfsruimten. De woningvoorraad van Woningstichting Domus is jong en zeer gevarieerd. Voor een overzicht, zie de bijlage (tabellen 6, 7 en 8). Energie-efficiency Door de vele nieuwbouw van de afgelopen jaren is het bezit al behoorlijk energie-efficiënt. In 2010 zijn 106 woningen voor verstandelijk gehandicapten opgeleverd met een label A. Daarmee is 11 % van de woningvoorraad energiezuinig geworden. Voor de verdeling van energielabels in het woningbestand, zie de bijlage (grafiek 1). In 2010 zijn de energielabels van de woningen geanalyseerd. Op basis hiervan is één complex als pilot aangewezen. In deze pilot wordt bekeken welke technische en financiële mogelijkheden er zijn om deze woningen op te waarderen van een F label naar minimaal een B label. In 2011 zullen de resultaten van dit onderzoek bekend zijn Onderhoud en technisch beleid In 2010 is de technische conditie van het gehele woningbezit in kaart gebracht (zogenaamde nulmeting) door een extern adviesbureau (de Brinkgroep). De metingen zijn steekproefsgewijs gehouden. Concreet betekent dit dat het gehele woningbezit ouder dan 10 jaar aan de buitenzijde is geïnspecteerd en daarnaast zijn circa 75 woningen door inspecteurs bezocht om de technische staat van het interieur op te nemen en vast te leggen. Deze metingen zijn aan de hand van de NEN 2767 uitgevoerd en vastgelegd in een rapportage in Ibis-Main. Tevens zijn er inspecties aan de daken van alle complexen uitgevoerd. De conditiemeting wordt elk jaar uitgevoerd voor ongeveer een derde van het woningbezit. De kosten per woning ten opzichte van vorig jaar zijn licht gedaald. De totale onderhoudskosten per woning per jaar zijn 627 (in 2009 was dit 684). De onderhoudskosten zijn binnen de begroting gebleven. Voor een overzicht van de onderhoudskosten naar type, zie bijlage (tabel 9) Brandpreventie Twee medewerkers hebben in 2010 een cursus gevolgd zodat zij aan de kwalificatie-eis voldoen om brandmelders in de complexen te testen. Zij controleren maandelijks de brandweervoorzieningen in onze wooncomplexen en garages. Afbeeldingen: complex in aanbouw Vlasstraat in Heyhuysen 5.4. Legionellapreventie Het afgelopen jaar is met zorgpartners Proteion en PSW intensief overleg gevoerd over legionellabeheersmaatregelen van de diverse complexen. Samen met de gebruikers is inzichtelijk gemaakt wie verantwoordelijkheid moet dragen voor een goed beheer van het wooncomplex. Als eigenaar controleert Woningstichting Domus maandelijks de logboeken van de gebruikers van de zorgcomplexen en wordt het jaarlijks onderhoud uitgevoerd ter preventie van legionella. Daarnaast is hiervoor in een complex aan de Willem Dreesstraat e geïnvesteerd Inbraakpreventie In alle nieuwbouwcomplexen wordt het politiekeurmerk standaard toegepast. De opzichter heeft in 2010 de cursus Politiekeurmerk Veilig Wonen gevolgd en geeft vanuit deze expertise aanbevelingen voor veiligheid van de complexen.

12 22 23 Strategisch voorraadbeleid 6. Strategisch voorraadbeleid Het strategisch voorraadbeleid van Woningstichting Domus is volop in ontwikkeling. Een van de uitgangspunten binnen dit beleid is vermindering van het energiegebruik Gerealiseerde nieuwbouw Graafschap Hornelaan Dit is een gecombineerd project van 28 woningen voor verstandelijk gehandicapten inclusief een activiteitencentrum dat in gezamenlijkheid met PSW is gebouwd in de gemeente Weert. Alle bewoners hebben een zit-/slaapkamer met een eigen douchegelegenheid en op wens is een keukenblok geplaatst. Coenraad Abelstraat Een project in Weert voor 28 verstandelijk gehandicapten, inclusief een ouderengroep met hiervoor aangepaste voorzieningen. Het project is voorzien van een warmtepomp. Spoorlaan Noord In de gemeente Roermond is een project voor 28 verstandelijk gehandicapten gerealiseerd, waarvan één groep zelfstandig woont zonder begeleiding, maar wel een beroep kan doen op de nachtdienst bij calamiteiten. Magdalenastraat Op de oude locatie van het woonbegeleidingscomplex in de kern Heythuysen is een nieuwe voorziening gebouwd voor 22 verstandelijk gehandicapten. Deze voorziening is inclusief warmtepomp gerealiseerd Nieuwbouw in ontwikkeling Woonvoorzieningen voor PSW Voor het pedagogisch sociaal werk (PSW) wordt momenteel een woonvoorziening voor 21 verstandelijk gehandicapten gerealiseerd aan de Vlasrootstraat in de gemeente Leudal. Binnen dit project wordt ook een seniorenafdeling gerealiseerd. Dit project wordt voorzien van een warmtepomp. Voor de uitgangspunten van de bedrijfswaardeberekeningen, zie bijlage (tabel 10) Herstructurering Woningstichting Domus heeft in 2010 geen herstructureringsopgave gehad. Op basis van de leefbaarheidsenquête van 2010 zijn wooncomplexen aangewezen die in aanmerking komen voor een toekomstige renovatie Verkoop In 2010 werd één bestaande huurwoning in complex Roermondse Veld verkocht op de vrije markt. De verkoopopbrengst bedroeg e Afbeeldingen: complex in aanbouw Vlasstraat in Heyhuysen

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1979 Stichting Stadswonen t.a.v. het bestuur Postbus 4057 3006 AB ROTTERDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode arverslag 2015 van de Commissie AedesCode 1. Inleiding De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghebbenden het gedrag van leden van Aedes aan de AedesCode. De van toetsingsverzoeken en en door

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0017 Woningstichting Rochdale t.a.v. het bestuur Postbus 23031 1100 DM AMSTERDAM ZUIDOOST Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2012 4. Nieuwbouwprojecten Laauwik 5. Ontwikkelingen in de sector en de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken 9.1 Kerncijfers 9.2 Algemeen 9.3 Financiële kengetallen 9.4 Maatschappelijke prestatie 9.5 Toekomstige ontwikkelingen 9.5 Balans 9.6 Winst- en verliesrekening 9.1

Nadere informatie

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst.

Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst. Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012 - Welkomst dia bij binnenkomst. 1 Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing Thom Wolters Gert Boels 2 Introductie Aanleiding Introductie

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING Corporaties waren vroeger verzot op hun zorgvastgoed. Een stabiele huurder, stevige inkomsten en een langjarig contract. Geen omkijken naar. Hoe anders is het

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum.

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum. JAARREKENING 2010 (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam www.bokosportcentrum.nl 1 Inhoudsopgave : Pagina Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Algemene toelichting op de balans per 31 december 2010 3 Verslag

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie