Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 ZorgGoedBrabant Postbus AD Oss Telefoon (0412) Fax (0412) juni 2009

2 2 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

3 Voorwoord verder met ZorgGoedBrabant Na alle opstartfase in 2007 zijn we in 2008 verder gegaan met het handen en voeten geven aan werkzaamheden voor ZorgGoedBrabant. Vanuit een nieuwe afdeling Intramuraal Vastgoed geeft BrabantWonen invulling aan haar technische beheertaken binnen ZorgGoedBrabant. De afdeling woondiensten draagt zorg voor de verhuurgebonden activiteiten met woonruimteverdeling voor de ruim 600 servicewoningen als belangrijkste taak daarin. De afdeling projectontwikkeling is verder gegaan met het (her)ontwikkelen van diverse locaties. Met name daar zie je de enorme meerwaarde van de intensieve samenwerking tussen BrabantZorg (tot 1 juli ZVOM/Welstaete) en BrabantWonen in ZorgGoedBrabant. Dankzij die samenwerking is de (versnelde) (her)ontwikkeling van de verschillende dienstencentra mogelijk. Met veel inzet, enthousiasme en plezier geven wij invulling aan onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Dat gaat steeds soepeler. In 2008 is ZorgGoedBrabant geëvalueerd van iets nieuws naar een vanzelfsprekendheid, een specifiek deel van onze werkzaamheden waar we trots op zijn. Ik wil alle collega s en belanghouders die hebben bijgedragen aan onze resultaten dan ook van harte bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Met dit jaarverslag willen we niet alleen transparant inzicht bieden in de werkzaamheden van het afgelopen jaar, maar ook de achtergronden van de keuzes die we hebben gemaakt toelichten. De communicatieve waarde van het jaarverslag als verantwoordingsinstrument neemt toe. We zijn voortdurend met belanghouders in gesprek en willen ons als maatschappelijke organisatie graag verantwoorden. Vooral omdat de samenwerking tussen BrabantZorg en BrabantWonen in ZorgGoedBrabant een uniek concept is in Nederland. ZorgGoedBrabant is als entiteit noodzakelijk om de formele organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen correct in te richten. Het is echter geen merknaam die we naar klanten toe gebruiken. BrabantWonen verricht naar buiten toe alle uitvoerende werkzaamheden. Zodoende verwijzen wij in dit jaarverslag regelmatig naar het jaarverslag van BrabantWonen. Het betreft dan zaken die direct op het personeel of de uitvoerende organisatie betrekking hebben. Dit jaarverslag bestaat uit vier onderdelen. Het eerste deel gaat over ZorgGoedBrabant in het algemeen. Hierin treft u de hoofdstukken Wie is ZorgGoedBrabant? en Organisatieinrichting, transparantie en goed bestuur. In het tweede deel presenteren wij het volkshuisvestingsverslag. Dit gebeurt aan de hand van de hoofdstukken Investeren in Wonen, Investeren in Wijken en Investeren in Mensen. In het derde deel staan we stil bij de mensen en middelen. Het vierde en laatste deel is de feitelijke jaarrekening van ZorgGoedBrabant. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

4 Het jaarverslag is voor iedereen beschikbaar en toegankelijk via de site van BrabantWonen of op aanvraag in ingebonden vorm. Met vriendelijke groet, Ir. H.M.H. Windmüller Drs. A.C.M van Osch Drs. F.H. van de Werfhorst Drs. W.J.C.M de Jong juni ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Deel een: ZorgGoedBrabant Algemeen Wie is ZorgGoedBrabant? Identificatie Historie en structuur Belanghouders Organisatie-inrichting, transparantie en goed bestuur Aedescode en Governancecode Verslag van de Raad van Commissarissen Verslag van het bestuur Accountantsverklaring...22 Deel twee: Volkshuisvestingsverslag Investeren in wonen Woningvoorraad Verhuur Ontruimings- en incassobeleid Afspraken met gemeente en anderen Onderhoud Dagelijks onderhoud Serviceonderhoud Preventief Onderhoud Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Grootonderhoud Investeringen Individuele woningaanpassingen Rookmelders Aanpak warmteproblematiek locaties Herijking WOZ-waarde Nieuwbouw Energie en milieu Investeren in wijken Leefbaarheidbudget Bewonerscommissies Maatschappelijk aanbesteden Investeren in mensen Klantenbinding Wonen en Zorg...49 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

6 Deel drie: Mensen en middelen Personeel en organisatie Toelichting financieel beleid Financieren Beleggen Liquiditeitenbeheer Renterisicobeheer Fiscaliteit Deelnemingen...56 Deel vier: Jaarrekening Kengetallen Balans per 31 december 2008 (na resultaatbestemming) (x 1.000) Winst- en verliesrekening over 2008 (x 1.000) Kasstroomoverzicht 2008 (indirecte methode) (x 1.000) Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Toelichting op de Winst- en verliesrekening Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Algemene beheers- en administratiekosten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Mutatie reële waarde materiële vaste activa ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

7 Deel een ZorgGoedBrabant Algemeen ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

8 8 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

9 Deel een: ZorgGoedBrabant Algemeen 1. Wie is ZorgGoedBrabant? 1.1 Identificatie Statuten Stichting ZorgGoedBrabant is een nieuwe stichting opgericht door Zorg Voor Ouderen Maasland en BrabantWonen. De stichting is opgericht om de samenwerking tussen beide organisaties te verbreden, te verdiepen en duurzaam te verankeren. De statuten van ZorgGoedBrabant zijn voor het laatst gewijzigd d.d. 21 december Adresgegevens Stichting Stichting ZorgGoedBrabant Venusstraat LP Oss Postbus AD Oss Kamer van Koophandel BrabantWonen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder het nummer De stichting wordt aangeduid onder de handelsnaam ZorgGoedBrabant. De feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door BrabantWonen. Bankgegevens Rabobank Adresgegevens BrabantWonen Vestiging Oss en BrabantWonen Hoofdkantoor Venusstraat LP Oss Postbus AD Oss Telefoon: (0412) Faxnummer: (0412) ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

10 1.2 Historie en structuur ZorgGoedBrabant is in 2006 ontstaan vanuit een strategische samenwerking tussen BrabantWonen en Zorg Voor Ouderen Maasland (ZVOM)/Welstaete. Deze verbinding heeft geleid tot een duurzaam geborgde samenwerking en tot de gezamenlijke inrichting van de toegelaten (dochter)instelling ZorgGoedBrabant. De strategische samenwerking heeft als doel het herstructureren van verouderd intramuraal vastgoed, het verbeteren van de bestaande dienstverlening op het brede terrein van wonen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. ZVOM en Welstaete zijn eind 2006 bestuurlijk gefuseerd en hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijke organisatorische fusie. Hiermee ontstaat een ouderenzorg dienstverlener met 24 dienstencentra (verzorgings- en verpleegtehuizen), 600 servicewoningen en twee expertisecentra. De nieuwe organisatie, die analoog aan BrabantWonen, sinds 1 juli 2008 BrabantZorg heet, werkt met collega s in de regio s Oss, (Maasland), Uden en Veghel. We hebben het afgelopen jaar samen met BrabantZorg gewerkt aan de oprichting van het overkoepelende label en de groepsnaam BrabantLeven. Samen zijn we in gesprek gegaan met gemeenten en welzijnsinstellingen in de optelsom van onze werkgebieden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat vier welzijnsorganisaties het traject hebben ingezet om gezamenlijk BrabantWelzijn te vormen. Het doel Wij streven ernaar om in de vorm van een sterke alliantie onze gezamenlijke klanten in staat te stellen om Zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te wonen en te leven. BrabantLeven staat hierbij voor een kwalitatief hoogwaardig en onderling afgestemd aanbod van producten en diensten en voor keuze en gemak op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Beleidsontwikkeling en beïnvloeding van buiten We staan als maatschappelijke onderneming midden in de dynamiek van de samenleving. Dat betekent dat we permanent worden beïnvloed door ontwikkelingen in onze omgeving. De houding van klanten, woonwensen en de positionering van organisaties zijn constant in beweging. Het speelveld en de spelregels veranderen continu. We krijgen hierbij reacties en signalen van onze klanten en belanghouders die we wegen en evalueren. Op basis hiervan stellen we doelen of beleidsuitgangspunten bij. Dit resulteert in een continu proces van afwisselend naar buiten en naar binnen kijken. Niet alleen worden we beïnvloed door ontwikkelingen in onze omgeving, ook proberen wij bewust onze omgeving te beïnvloeden. Organisatie ZorgGoedBrabant is een bestuurlijke stichting en heeft geen eigen personeel in dienst. Alle werkzaamheden voor ZorgGoedBrabant worden geleverd door BrabantWonen. Dat is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. In onderstaande figuur zijn de verhoudingen tussen BrabantZorg, BrabantWonen en ZorgGoedBrabant weergegeven. De huurcontracten hebben betrekking op het intramurale zorgvastgoed. Klanten van de servicewoningen hebben een individuele huurovereenkomst met ZorgGoedBrabant. 10 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

11 1.3 Belanghouders Beide moederorganisaties 1 hebben belanghouders benoemd. Deze formele belanghouders zijn ook belanghouder van ZorgGoedBrabant. De contacten met belanghouders en hun beïnvloeding loopt via de moederorganisaties. 1 De moederorganisaties van ZorgGoedBrabant zijn BrabantZorg en BrabantWonen. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

12 2 Organisatie-inrichting, transparantie en goed bestuur 2.1 Aedescode en Governancecode Aedescode ZorgGoedBrabant is in formele zin een corporatie. De uitvoeringsorganisatie ligt bij BrabantWonen. Zij is lid van Aedes, onderschrijft de Aedescode en voldoet aan de normen die erin zijn vastgelegd. Datzelfde geldt voor ZorgGoedBrabant. Governancecode Op initiatief van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de commissie-winter een Governancecode geformuleerd voor de corporatiesector. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij corporaties. De code is geaccepteerd en is per 1 januari 2007 van kracht. Met de ondertekening van de Aedescode onderschrijven we ook de Governancecode. De code gaat uit van het principe pas toe of leg uit. In dit jaarverslag geven we hieraan invulling. In 2007 hebben we de governance van ZorgGoedBrabant vorm gegeven (zie het verslag van het bestuur). De governancestructuur van BrabantWonen is hiervoor de basis, met de Governancecode als uitgangspunt. 12 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

13 2.2 Verslag van de Raad van Commissarissen Hierbij bieden wij u de door het bestuur van ZorgGoedBrabant opgemaakte jaarrekening over 2008 aan. Deze omvat de winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij behorende toelichting, alsmede het volkshuisvestingsverslag over het afgelopen boekjaar. Deze jaarrekening is door PriceWaterhouseCoopers Accountants NV, gecontroleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de accountantsverklaring die u in dit verslag op pagina 22 aantreft. Wij verlenen onze goedkeuring aan dit jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en bijbehorende jaarrekening. Samenstelling Raad De Raad van Commissarissen (RvC) houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ZorgGoedBrabant. Het betreft hier voornamelijk de weerbaarheid van het vermogen (de financiële continuïteit), de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit) en het functioneren van het bestuur. Daarnaast fungeert de raad als klankbord en adviseur voor het bestuur. Als basis voor het eigen functioneren en de relaties met het bestuur maakt de RvC gebruik van een reglement. Dit reglement is een aanvulling op de statutaire bepalingen. De RvC bestaat uit zes leden, die voor een periode van vier jaar benoemd zijn en die voor een volgende zittingstermijn van vier jaar kunnen worden herbenoemd. Op 20 april 2007 is de heer D.J. Noy benoemd. Vier leden zijn benoemd bij het passeren van de statuten d.d. 21 december Op 26 juni 2008 kwam de juridische fusie van ZVOM en Welstaete tot stand, vanaf 1 juli 2008 ging deze organisatie verder onder de naam BrabantZorg. Wijzigingen in de samenstelling RvC ZorgGoedBrabant in 2008: Op 29 mei 2008 is mevrouw dr. M.J.M. Adriaansen benoemd als lid RvC vanuit de huurdersvereniging ZVOM/Welstaete. De heer drs. P.M.J. Beckers is op 26 november 2008 afgetreden als voorzitter RvC BrabantWonen en daarmee ook als lid van de RvC van ZorgGoedBrabant. De RvC van BrabantWonen heeft op 26 november 2008 de heer ing. J.C.J. Reijers benoemd als nieuw lid. De heer ing. J.C.J. Reijers is in februari 2009 op voordracht van de RvC BrabantWonen benoemd als nieuw lid RvC ZorgGoedBrabant. ZorgGoedBrabant is een zelfstandige, in juridische zin nevengeschikte entiteit. Voor BrabantZorg en BrabantWonen wordt het ervaren als een gezamenlijke dochterorganisatie. De Raad van Commissarissen van ZorgGoedBrabant is krachtens de statuten samengesteld uit twee leden die afkomstig zijn vanuit de Raad van Commissarissen van BrabantWonen, twee leden die afkomstig zijn vanuit BrabantZorg en twee leden op voordracht van de huurderorganisaties. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

14 Op voordracht van RvC BrabantWonen RvC BrabantWonen RvC BrabantWonen Huurdersvereniging 5 BrabantWonen Huurdersvereniging BrabantZorg RvT BrabantZorg RvT BrabantZorg Lid dhr. drs. P.M.J. Beckers vacature 2 per dhr. W.T.G. Bens MBA / vice-voorzitter 3 dhr. drs. ing. R.W.M. Rottier mw. dr. M.J.M. Adriaansen dhr. D.J. Noy / voorzitter 4 dhr. prof.dr. E. Piëst Geboorte datum Sinds (volgens KvK) Aftredend en herkiesbaar bij moederorganisatie Aftredend en niet herkiesbaar Vacature is ingevuld door de benoeming van de heer Reijers vanuit de RvC BrabantWonen in februari Is vice-voorzitter voor een periode van 4 jaar. Daarna wordt vice-voorzitter geleverd vanuit RvC-leden van BrabantZorg. 4 Is voorzitter voor een periode van 4 jaar. Daarna wordt voorzitter geleverd vanuit RvC-leden van BrabantWonen. 5 Lid als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de statutenwijziging d.d ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

15 De RvC is van mening, dat alle relevante deskundigheden vertegenwoordigd zijn, die in staat zijn om onafhankelijk toezicht te kunnen houden op het bestuur. Alle commissarissen vanuit de Raad van Toezicht BrabantZorg zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen), alle commissarissen vanuit de RvC BrabantWonen zijn lid van het VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties). Werkwijze Bij het inrichten van de governancestructuur is rekening gehouden met het feit dat het bestuur van ZorgGoedBrabant in stemverhouding paritair is samengesteld uit het bestuur van BrabantWonen en BrabantZorg. Verder is van belang dat BrabantWonen alle uitvoerende werkzaamheden verricht. ZorgGoedBrabant is als entiteit noodzakelijk om de formele organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen correct in te richten, maar is geen merknaam die we naar klanten toe gebruiken. ZorgGoedBrabant heeft de Aedescode ondertekend en kent voor haar klanten en leveranciers een integriteitbeleid, een klachtenprocedure en een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast een reglement voor Raad van Commissarissen, een bestuursreglement, een reglement voor de voordracht van huurdersleden, een statuut nieuwbouw en herstructurering en een financieel statuut. Om aan de Governancecode te voldoen is in 2008 door de RvC van ZorgGoedBrabant het integriteitsbeleid en de klokkenluidersregeling, de cyclus van planning en control en het inkoop- en aanbestedingsbeleid goedgekeurd. Mede omdat BrabantWonen de naar klanten toe herkenbare organisatie is die alle diensten verricht, hebben we bij de inrichting van de governancestructuur aangesloten bij de governancestructuur van BrabantWonen. De Raad heeft in het verslagjaar vier maal volgens een vooraf vastgesteld schema en aanvullend nog eenmalig in juni vergaderd. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft het Bestuur een vooroverleg met de voorzitter. Naar aanleiding van dit gesprek wordt de agenda definitief samengesteld. Ter voorbereiding van de vergaderingen wordt de Raad voorzien van de reguliere informatiestukken als: jaarrekening en begroting; kwartaaloverzichten. Het bestuur, bestaande uit vier personen, was bij de RvC-vergaderingen tot november voltallig aanwezig. De RvC heeft op verzoek van het bestuur ter vergadering op ingestemd met de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het bestuur bij een RvC-vergadering. Deze vertegenwoordiging zal bestaan uit de heer drs. A.C.M. van Osch en de heer ir. H.M.H. Windmüller. In de vergadering in mei sloot, naast de externe accountant, ook de financieel directeur van BrabantWonen aan ter behandeling van de jaarrekening 2007 en het accountantsverslag Zelfevaluatie De Raad van Commissarissen heeft in 2008 een zelfevaluatie gehouden onder voorzitterschap en onder begeleiding van een externe deskundige. Zowel de individuele raadsleden als de bestuursleden hebben voor input gezorgd. De raad heeft nadrukkelijk stilgestaan bij de bijzondere situatie gezien de samenstelling in zowel de raad als het bestuur en het functioneren van de raad en het bestuur. De raad heeft hierbij een aantal aanbevelingen gedefinieerd met betrekking tot de informatievoorziening en terugkoppeling van investeringsbeslissingen richting de moederorganisatie en het functioneren van het bestuur. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

16 Besluiten Raad van Commissarissen benoeming vanuit de HuurdersBelangenVereniging van de bindende voordracht nieuw lid RvC mw. dr. M.J.M. Adriaansen; uitvoering van een jaarlijkse zelfevaluatie RvC o.l.v. een externe voorzitter. Goedkeuring bestuursbesluiten Een aantal (materiële) besluiten van het bestuur, zoals vastgelegd in de statuten en in het reglement van de RvC, is aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. De volgende bestuursbesluiten zijn door de Raad in 2008 goedgekeurd: cyclus van planning en control; integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling; inkoop- en aanbestedingsbeleid; investeringsbeslissing Maaszicht Grave; investeringsbeslissing Vita Nova; huurbeleid per 1 juli 2008; jaarrekening en accountantsverslag 2007; financieel statuut ZorgGoedBrabant; statuut Nieuwbouw en Herstructurering; bieding ziekenhuislocatie gemeente Oss en Veghel; het laten uitvoeren van een waardebepaling van het vastgoed stichting Welstaete; remuneratie RvC-leden ZorgGoedBrabant; samenwerkingsovereenkomst tussen BrabantZorg en BrabantWonen inzake Welstaete; principeovereenkomst verwerving Kruisherenklooster en kapel Uden; bieding pastorie Volkel; goedkeuring initiatief Zorghotel Uden; begroting en activiteitenplan Besproken onderwerpen Naast actuele ontwikkelingen en de goedkeuringsbesluiten kwamen de volgende onderwerpen in de Raad van Commissarisvergaderingen aan bod: LangeTermijnHuisvestingsPlan kwartaaloverzichten sturingsinformatie projecten honorering leden RvC Corporatie in Perspectief Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) tussenrapportage woningcorporatiestelsel, VROM solvabiliteitsoordeel verslagjaar 2007, CFV. Op 18 juni heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekening van 2007 besproken, goedgekeurd en décharge verleend aan het bestuur. Tijdens deze vergadering, waarbij zowel inhoudelijk als procedureel het jaarverslag is besproken, is vastgelegd dat de aanbevelingen van de externe accountant, die volgden vanuit de controle, in de toekomst vergezelt gaan met de reactie van het bestuur. In 2008 is de reactie op de aanbevelingen vervolgens in de eerstvolgende vergadering door de Raad behandeld. De door de accountant gemaakte aanbevelingen betreffen met name het kritisch volgen van de rendementen, de borgbaarheid van de toekomstige financieringen en de hoogte van de rentelasten in relatie tot de voorgenomen toekomstige financieringen. Het bestuur onderschrijft de noodzaak van de aanbevelingen. Doel ZorgGoedBrabant Belangrijkste doel van ZorgGoedBrabant is om; Mensen zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te laten wonen en leven. ZorgGoedBrabant levert hiertoe, samen met BrabantWonen de huisvesting met diensten. BrabantZorg levert hiertoe zorg en welzijnsarrangementen. 16 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

17 RvC en werkbezoeken/scholingsactiviteiten/extra bijeenkomsten De Raad was uitgenodigd voor de belanghoudersbijeenkomst van BrabantWonen op 5 juni 2008; het merendeel van de Raad was hierbij aanwezig. Op 8 december heeft voor de eerste keer de zelfevaluatie RvC ZorgGoedBrabant plaatsgevonden. Verbindingen Volgens de statuten van ZorgGoedBrabant kent deze stichting een verbinding met BrabantWonen en met BrabantZorg. Bij BrabantWonen wordt het functioneren van de externe accountant, welke ook de jaarrekening van ZorgGoedBrabant controleert, eens per 4 jaar beoordeeld. Leningen of garanties ZorgGoedBrabant verstrekt geen leningen of garanties aan leden van de RvC en het bestuur. Verder hebben in het boekjaar 2008 geen transacties plaatsgevonden met tegenstrijdig belang aangaande bestuur respectievelijk RvC. Persoonlijke gegevens bestuur en verantwoordelijkheden De heer ir. H.M.H. Windmüller (1959) is bestuurslid (50% stemrecht) en algemeen directeur van BrabantWonen. De volgende bestuursleden vanuit BrabantZorg hebben gezamenlijk 50% stemrecht: mevrouw drs. W.J.C.M. de Jong (1956), lid Raad van Bestuur BrabantZorg; de heer drs. A.C.M. van Osch (1955), lid Raad van Bestuur BrabantZorg; de heer drs. F.H. van de Werfhorst (1953), voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg. In het Bestuursreglement is de taakverdeling binnen het bestuur vastgelegd. Bezoldiging RvC en bestuur De bezoldiging van het bestuur en de RvC geschiedt door de moederorganisaties (BrabantWonen en Zorg voor Ouderen Maasland/Welstaete, per 1 juli 2008 BrabantZorg). De bezoldiging van het bestuur vanuit ZorgGoedBrabant bedraagt derhalve 0,-. Geen enkel lid van de RvC heeft in 2008 via ZorgGoedBrabant een bezoldiging ontvangen. In 2008 heeft de Raad op voorstel van het bestuur besloten om vanaf het jaar 2009 een bezoldiging van 2.000,00 te hanteren voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Deze bezoldiging is onafhankelijk van de financiële prestaties van ZorgGoedBrabant. Ir. D.J. Noy, voorzitter Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

18 2.3 Verslag van het bestuur ZorgGoedBrabant is in 2006 ontstaan vanuit een strategische samenwerking tussen BrabantWonen en Zorg Voor Ouderen Maasland (ZVOM)/ Welstaete. Deze verbinding heeft geleid tot een duurzaam geborgde samenwerking, tot de gezamenlijke inrichting van de toegelaten (dochter-) instelling ZorgGoedBrabant. De strategische samenwerking heeft als doel het herstructureren van verouderd intramuraal vastgoed, het verbeteren van de bestaande dienstverlening op het brede terrein van het wonen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. ZVOM en Welstaete zijn eind 2006 bestuurlijk gefuseerd en hebben afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijk organisatorische fusie. Deze inzet is per 1 juli 2008 afgerond met het ontstaan van BrabantZorg, een brede ouderenzorgdienstverlener met 24 locaties waarin zich even zovele dienstencentra (verzorg- en of verpleegtehuizen) bevinden, ruim 600 servicewoningen en twee expertisecentra. BrabantZorg, werkt met collega s in de regio s Maasland, Uden en Veghel. BrabantWonen en BrabantZorg, de beide moeders van ZorgGoedBrabant, hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de oprichting van het overkoepelende label BrabantLeven. Samen zijn we in gesprek gegaan met gemeenten en welzijnsinstellingen in de optelsom van onze werkgebieden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een viertal welzijnsorganisaties het traject hebben ingezet om gezamenlijk BrabantWelzijn te vormen. In 2008 zijn twee van de vier welzijnsorganisaties gefuseerd. Het doel is een sterke alliantie die onze gezamenlijke klanten in staat stelt om Zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te wonen en te leven. BrabantLeven staat hierbij voor een kwalitatief hoogwaardig en onderling afgestemd aanbod van producten en diensten, voor keuze en gemak op het terrein van wonen, welzijn en zorg. We staan als maatschappelijke onderneming midden in de dynamiek van de samenleving. Dat betekent dat we permanent worden beïnvloed door ontwikkelingen in onze omgeving. De houding van klanten, woonwensen, de positionering van organisaties, is constant in beweging. Het speelveld en de spelregels veranderen. We krijgen hierbij reacties en signalen van onze klanten en belanghouders. Deze wegen we en evalueren we. Tenslotte stellen we op basis hiervan doelen of beleidsuitgangspunten bij. Dit resulteert in een continu proces van afwisselend naar buiten en naar binnen kijken. Hierbij worden we beïnvloed door ontwikkelingen vanuit onze omgeving en proberen wij bewust onze omgeving te beïnvloeden is het jaar waarin de implementatie van het dienstverleningscontract tussen ZorgGoedBrabant en BrabantWonen centraal stond. Vanaf januari 2007 verzorgt BrabantWonen alle klantgebonden, vastgoedgebonden en organisatiegebonden activiteiten voor ZorgGoedBrabant is het jaar waarin we een aantal herstructurerings- en nieuwbouwprojecten voortvarend hebben opgepakt. In 2008 hebben we vanuit de entiteit ZorgGoedBrabant voor bijna 90 miljoen aan investeringsbeslissingen genomen. Het afgelopen jaar hebben we daarnaast tenslotte gewerkt aan de voorbereiding van het positioneren van het vastgoed van Welstaete en aan onze plannen voor de samenwerking tussen BrabantWonen, BrabantZorg en BrabantWelzijn onder het label BrabantLeven. Beleid en strategie Het beleid en de visie op specifiek zorgvastgoed start met een visie op zorg. In dat verband is van belang om te vermelden dat BrabantZorg een lange termijn huisvestingsplan heeft vastgesteld waarin met name de kwantitatieve opgave voor de komende jaren in kaart is gebracht. Hieruit blijkt dat ZorgGoedBrabant nog een behoorlijke opgave heeft voor het realiseren van, met name geclusterde zelfstandige woningen/onzelfstandige eenheden met zorg- en welzijnsinfrastructuur. 18 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

19 Daarnaast blijkt een geweldige opgave om onze gezamenlijke klanten in de bestaande woningvoorraad te voorzien van laagdrempelige toegang tot welzijn en zorg. Het is niet voor niets dat het gezamenlijk geformuleerde doel voor BrabantLeven is om; Mensen zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te laten wonen en leven. In de komende periode zullen we in het kader van BrabantLeven, samen met BrabantWonen, BrabantZorg en BrabantWelzijn werken aan een meer kwalitatieve benadering van de toekomstige opgave. In 2008 heeft het accent gelegen op de praktische organisatie van het technisch, sociaal en financieel beheer en het opstarten en verder brengen van een aantal nieuwbouwbouwprojecten. Aangezien BrabantWonen de feitelijke beheer en ontwikkelwerkzaamheden verricht verwijzen we voor wat betreft het beheer, de leefbaarheid en veiligheid in de wijken, de wijze waarop we omgaan met bewonersgroepen, etc. naar het algemene beleid en de visie van BrabantWonen. Bij deze jaarrekening hebben we een meerjarenplan gemaakt waarin we een doorkijk en financiële vertaling geven van de ingeschatte werkzaamheden op het terrein van het technisch beheer (renovatie en onderhoud), sociaal en financieel beheer en de nieuwbouw en herstructureringsprojecten. In de komende periode zal worden gewerkt aan het verfijnen van een integrale beleidsvisie. Belanghouders BrabantWonen en BrabantZorg zijn de organisaties die naar buiten treden. Beide organisaties hebben hun belanghouders benoemd. Voor ZorgGoedBrabant zijn daarmee de belanghouders van beide moederorganisaties in het werkgebied van ZorgGoedBrabant relevant. Het gaat hierbij om: De Colleges van B&W en relevante ambtenaren van alle gemeenten in de Regio Maasland Oss, de huurdervertegenwoordiging ZorgGoedBrabant, de woningcorporaties BrabantWonen en Woonmaatschappij Maasland, de welzijnsinstellingen Vivaan, Divers en Rigom, de zorgverleners BrabantZorg en STBNO (thuiszorg), de jongerenhulpverlening Oosterpoort, de verslavingszorg Novadic-Kentron, de bemoeizorg crisisopvang t Verdihuis, de Onafhankelijke Seniorenraad Oss, de politie, het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), ziekenhuis Bernhoven de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Dichterbij en de GGZ-Oost Brabant. Governancestructuur De governancestructuur heeft het afgelopen jaar zowel landelijk als binnen onze organisatie veel aandacht gehad. Begin 2007, meteen na de oprichting, hebben we de Aedescode ondertekend. We staan achter de daarin verwoorde ambities, positionering en rolopvatting van corporaties. In het verlengde van de Aedescode hanteren we de Governancecode. In 2008 hebben we gewerkt aan het verder inrichten van de Governancestructuur. We hebben in 2007 een Reglement Raad van Commissarissen, een Bestuursreglement, een Protocol Inkoop Accountantsdiensten en een Financieel Statuut vastgelegd. In 2008 hebben we hieraan toegevoegd een Inkoop en aanbestedingsbeleid, een Integriteitbeleid met klokkenluiderregeling en een Statuut Nieuwbouw en Herstructurering. ZorgGoedBrabant komt voort uit een strategische samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg. ZorgGoedBrabant is juridisch gezien nevengeschikt maar wordt beleidsmatig gezien als een gezamenlijke dochteronderneming van de beide moeders. Dat komt nadrukkelijk tot uiting in de Governancestructuur. Het bestuur van ZorgGoedBrabant wordt statutair, qualitate qua voor 50% gevormd door de rechtspersoon BrabantWonen en voor 50% door de rechtspersoon BrabantZorg. In de praktijk wordt dit ingevuld door de leden van de Raad van Bestuur van de moederorganisaties. Beloning, remuneratie, etc. van de leden van de Raad van bestuur van ZorgGoedBrabant behoort dan ook tot de verantwoordelijkheden van de beide moederorganisaties. Er is dan ook bijvoorbeeld geen sprake van aanvullende beloning vanuit de rechtspersoon ZorgGoedBrabant. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

20 Ook bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is statutair bepaald dat twee leden van de Raad voortkomen uit de gelederen van de Raad van Toezicht van BrabantZorg en twee leden uit de gelederen van de Raad van Commissarissen van BrabantWonen. Daarnaast wordt een tweetal leden benoemd op basis van een bindende voordracht van de huurderorganisatie. In het kader van de Governancestructuur is van belang om te vermelden dat ZorgGoedBrabant een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten met BrabantWonen voor alle vastgoedgebonden, klantgebonden en organisatiegebonden dienstverlening. Verder heeft ZorgGoedBrabant met BrabantZorg huurcontracten gesloten voor het intramurale vastgoed. Daarnaast is ten slotte een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen BrabantWonen en BrabantZorg. Hierin hebben we onze ambities vastgelegd voor onze gezamenlijke droom, BrabantLeven, en regels vastgelegd voor de eventuele ontvlechting van ZorgGoedBrabant. Klachtencommissie ZorgGoedBrabant heeft dezelfde onafhankelijke klachtencommissie als BrabantWonen. Deze klachtencommissie heeft een dubbele functie. De procedure en de daarbij behorende behandeling zien we enerzijds als het sluitstuk van het waarborgen van onze externe dienstverlening. Daarnaast heeft de klachtencommissie een functie in het tot stand komen van de nodige checks and balances van onze dienstverlening. De klachtencommissie maakt jaarlijks voor het bestuur een verslag van haar werkzaamheden. Het is een integraal verslag van de behandelde klachten over zowel ZorgGoedBrabant als BrabantWonen. Gezien het feit dat de klachtencommissie geen klachten gericht aan ZorgGoedBrabant heeft ontvangen, is in dit jaarverslag slechts een beknopt verslag van de klachtencommissie opgenomen. Voor een uitgebreider verslag van de klachtencommissie verwijzen wij naar het jaarverslag van BrabantWonen. Samenstelling De samenstelling van de klachtencommissie was per ultimo 2008 als volgt: naam functie Benoemd per Herbenoemd per De heer ir. M.A.G. van der Sanden voorzitter mei 2000 januari 2003 en januari 2007 Benoemd tot januari 2011 Herbenoembaar tot nee De heer A.J. Auwens lid mei 2000 mei 2008 mei 2012 nee Mevrouw H.P.C. Vugts lid mei 2000 januari 2003 en januari 2007 januari 2011 Nee De heer mr. J.E. Lenglet lid september 2006 Mevrouw mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel lid november 2006 mei 2008 mei 2012 novem ber 2013 november 2007 november 2011 novem ber 2014 Huurcommissie Bij geschillen met haar huurders kent ZorgGoedBrabant een klachtenprocedure. Dit is een intern traject waarbij we zoeken naar een oplossing. Indien we er niet uit komen met een klant, heeft deze de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de onafhankelijke klachtencommissie van BrabantWonen of bij de kantonrechter. Daarnaast kunnen klanten zich bij bepaalde geschillen wenden tot de huurcommissie. Zij doet uitspraak in geschillen over huurprijzen, onderhoudsgebreken en servicekosten. In 2008 zijn geen zaken aan de huurcommissie voorgelegd. 20 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

Stichting ZorgGoedBrabant. Jaarverslag 2014

Stichting ZorgGoedBrabant. Jaarverslag 2014 Stichting ZorgGoedBrabant Jaarverslag 2014 Stichting ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon: (0412) 66 49 11 Website: www.zorggoedbrabant.nl Mei 2015 RVC/ZGB/15/014 Voorwoord BrabantWonen en

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

RVC/ZGB2/14/014. Stichting ZorgGoedBrabant 2. Oss

RVC/ZGB2/14/014. Stichting ZorgGoedBrabant 2. Oss RVC/ZGB2/14/014 Stichting ZorgGoedBrabant 2 Oss Jaarverslag 2013 Voorwoord BrabantWonen en BrabantZorg werken intensief samen aan een aantal maatschappelijke opgaven. Deze samenwerking is in 2006 en 2010

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed

Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Reglement commissie maatschappelijk presteren en vastgoed Artikel 1 Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuur van de Stichting; b. Bijlage: een bijlage bij dit reglement;

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ZorgGoedBrabant 2. Jaarverslag 2014

Stichting ZorgGoedBrabant 2. Jaarverslag 2014 Stichting ZorgGoedBrabant 2 Jaarverslag 2014 Stichting ZorgGoedBrabant 2 Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon: (0412) 66 49 11 Website: www.zorggoedbrabant.nl Mei 2015 RVC/ZGB2/15/006 Voorwoord BrabantWonen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode arverslag 2015 van de Commissie AedesCode 1. Inleiding De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghebbenden het gedrag van leden van Aedes aan de AedesCode. De van toetsingsverzoeken en en door

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

7: Tot slot. Hoofdstuk 7: Tot slot. 7.1 Vooruitblik. Gezien in jaarverslagen

7: Tot slot. Hoofdstuk 7: Tot slot. 7.1 Vooruitblik. Gezien in jaarverslagen 7: Tot slot Hoofdstuk 7: Tot slot 7.1 Vooruitblik Hoe ziet het komend verslagjaar eruit? Staan er belangrijke gebeurtenissen op stapel? Neem een korte vooruitblik op in het afsluitend hoofdstuk van uw

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10 TOETSINGSKADER VERBINDINGEN Woonstad Rotterdam 3-12-2013 1 van 10 Inleiding De IAD heeft in het auditprogramma een IC opgenomen op de verbindingen. In 2009/2010 was er, ten gevolge van fusie- en integratiewerkzaamheden,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0527 Stichting Trudo t.a.v. het bestuur Postbus 360 5600 AJ EINDHOVEN Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder jaar

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

Delegatie-/procuratieschema

Delegatie-/procuratieschema = Inleiding bevoegd = Uitgangspunt voorafgaande bij dit goedkeuring delegatie-/procuratieschema verlenen is het creëren van een overzichtelijke en = praktische bevoegd organisatie, na verkregen waarbij

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. AlleeWonen

Reglement Auditcommissie. AlleeWonen Reglement Auditcommissie AlleeWonen 20 december 2016 Inhoud Artikel 1 Status en inhoud reglement 1 Artikel 2 Samenstelling 1 Artikel 3 Taken en bevoegdheden 1 Artikel 4 Vergaderingen 2 Artikel 5 Wijze

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Mooiland & Governance

Mooiland & Governance Mooiland & Governance Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties onder leiding van professor Jaap Winter, eerder lid van de commissie-tabaksblat, heeft begin juni 2006, in

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie 2015

Jaarverslag Geschillencommissie 2015 Jaarverslag Geschillencommissie 2015 Maart 2016 versie 1 Jaarverslag Geschillencommissie 2015 Pagina 1 van 6 Inhoud Voorwoord... 3 1. Samenstelling Geschillencommissie... 4 2. Geschillen in 2015... 5 3.

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie