Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag ZorgGoedBrabant 2008 ZorgGoedBrabant Postbus AD Oss Telefoon (0412) Fax (0412) juni 2009

2 2 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

3 Voorwoord verder met ZorgGoedBrabant Na alle opstartfase in 2007 zijn we in 2008 verder gegaan met het handen en voeten geven aan werkzaamheden voor ZorgGoedBrabant. Vanuit een nieuwe afdeling Intramuraal Vastgoed geeft BrabantWonen invulling aan haar technische beheertaken binnen ZorgGoedBrabant. De afdeling woondiensten draagt zorg voor de verhuurgebonden activiteiten met woonruimteverdeling voor de ruim 600 servicewoningen als belangrijkste taak daarin. De afdeling projectontwikkeling is verder gegaan met het (her)ontwikkelen van diverse locaties. Met name daar zie je de enorme meerwaarde van de intensieve samenwerking tussen BrabantZorg (tot 1 juli ZVOM/Welstaete) en BrabantWonen in ZorgGoedBrabant. Dankzij die samenwerking is de (versnelde) (her)ontwikkeling van de verschillende dienstencentra mogelijk. Met veel inzet, enthousiasme en plezier geven wij invulling aan onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Dat gaat steeds soepeler. In 2008 is ZorgGoedBrabant geëvalueerd van iets nieuws naar een vanzelfsprekendheid, een specifiek deel van onze werkzaamheden waar we trots op zijn. Ik wil alle collega s en belanghouders die hebben bijgedragen aan onze resultaten dan ook van harte bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Met dit jaarverslag willen we niet alleen transparant inzicht bieden in de werkzaamheden van het afgelopen jaar, maar ook de achtergronden van de keuzes die we hebben gemaakt toelichten. De communicatieve waarde van het jaarverslag als verantwoordingsinstrument neemt toe. We zijn voortdurend met belanghouders in gesprek en willen ons als maatschappelijke organisatie graag verantwoorden. Vooral omdat de samenwerking tussen BrabantZorg en BrabantWonen in ZorgGoedBrabant een uniek concept is in Nederland. ZorgGoedBrabant is als entiteit noodzakelijk om de formele organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen correct in te richten. Het is echter geen merknaam die we naar klanten toe gebruiken. BrabantWonen verricht naar buiten toe alle uitvoerende werkzaamheden. Zodoende verwijzen wij in dit jaarverslag regelmatig naar het jaarverslag van BrabantWonen. Het betreft dan zaken die direct op het personeel of de uitvoerende organisatie betrekking hebben. Dit jaarverslag bestaat uit vier onderdelen. Het eerste deel gaat over ZorgGoedBrabant in het algemeen. Hierin treft u de hoofdstukken Wie is ZorgGoedBrabant? en Organisatieinrichting, transparantie en goed bestuur. In het tweede deel presenteren wij het volkshuisvestingsverslag. Dit gebeurt aan de hand van de hoofdstukken Investeren in Wonen, Investeren in Wijken en Investeren in Mensen. In het derde deel staan we stil bij de mensen en middelen. Het vierde en laatste deel is de feitelijke jaarrekening van ZorgGoedBrabant. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

4 Het jaarverslag is voor iedereen beschikbaar en toegankelijk via de site van BrabantWonen of op aanvraag in ingebonden vorm. Met vriendelijke groet, Ir. H.M.H. Windmüller Drs. A.C.M van Osch Drs. F.H. van de Werfhorst Drs. W.J.C.M de Jong juni ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Deel een: ZorgGoedBrabant Algemeen Wie is ZorgGoedBrabant? Identificatie Historie en structuur Belanghouders Organisatie-inrichting, transparantie en goed bestuur Aedescode en Governancecode Verslag van de Raad van Commissarissen Verslag van het bestuur Accountantsverklaring...22 Deel twee: Volkshuisvestingsverslag Investeren in wonen Woningvoorraad Verhuur Ontruimings- en incassobeleid Afspraken met gemeente en anderen Onderhoud Dagelijks onderhoud Serviceonderhoud Preventief Onderhoud Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Grootonderhoud Investeringen Individuele woningaanpassingen Rookmelders Aanpak warmteproblematiek locaties Herijking WOZ-waarde Nieuwbouw Energie en milieu Investeren in wijken Leefbaarheidbudget Bewonerscommissies Maatschappelijk aanbesteden Investeren in mensen Klantenbinding Wonen en Zorg...49 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

6 Deel drie: Mensen en middelen Personeel en organisatie Toelichting financieel beleid Financieren Beleggen Liquiditeitenbeheer Renterisicobeheer Fiscaliteit Deelnemingen...56 Deel vier: Jaarrekening Kengetallen Balans per 31 december 2008 (na resultaatbestemming) (x 1.000) Winst- en verliesrekening over 2008 (x 1.000) Kasstroomoverzicht 2008 (indirecte methode) (x 1.000) Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Toelichting op de Winst- en verliesrekening Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Algemene beheers- en administratiekosten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Mutatie reële waarde materiële vaste activa ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

7 Deel een ZorgGoedBrabant Algemeen ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

8 8 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

9 Deel een: ZorgGoedBrabant Algemeen 1. Wie is ZorgGoedBrabant? 1.1 Identificatie Statuten Stichting ZorgGoedBrabant is een nieuwe stichting opgericht door Zorg Voor Ouderen Maasland en BrabantWonen. De stichting is opgericht om de samenwerking tussen beide organisaties te verbreden, te verdiepen en duurzaam te verankeren. De statuten van ZorgGoedBrabant zijn voor het laatst gewijzigd d.d. 21 december Adresgegevens Stichting Stichting ZorgGoedBrabant Venusstraat LP Oss Postbus AD Oss Kamer van Koophandel BrabantWonen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder het nummer De stichting wordt aangeduid onder de handelsnaam ZorgGoedBrabant. De feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door BrabantWonen. Bankgegevens Rabobank Adresgegevens BrabantWonen Vestiging Oss en BrabantWonen Hoofdkantoor Venusstraat LP Oss Postbus AD Oss Telefoon: (0412) Faxnummer: (0412) ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

10 1.2 Historie en structuur ZorgGoedBrabant is in 2006 ontstaan vanuit een strategische samenwerking tussen BrabantWonen en Zorg Voor Ouderen Maasland (ZVOM)/Welstaete. Deze verbinding heeft geleid tot een duurzaam geborgde samenwerking en tot de gezamenlijke inrichting van de toegelaten (dochter)instelling ZorgGoedBrabant. De strategische samenwerking heeft als doel het herstructureren van verouderd intramuraal vastgoed, het verbeteren van de bestaande dienstverlening op het brede terrein van wonen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. ZVOM en Welstaete zijn eind 2006 bestuurlijk gefuseerd en hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijke organisatorische fusie. Hiermee ontstaat een ouderenzorg dienstverlener met 24 dienstencentra (verzorgings- en verpleegtehuizen), 600 servicewoningen en twee expertisecentra. De nieuwe organisatie, die analoog aan BrabantWonen, sinds 1 juli 2008 BrabantZorg heet, werkt met collega s in de regio s Oss, (Maasland), Uden en Veghel. We hebben het afgelopen jaar samen met BrabantZorg gewerkt aan de oprichting van het overkoepelende label en de groepsnaam BrabantLeven. Samen zijn we in gesprek gegaan met gemeenten en welzijnsinstellingen in de optelsom van onze werkgebieden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat vier welzijnsorganisaties het traject hebben ingezet om gezamenlijk BrabantWelzijn te vormen. Het doel Wij streven ernaar om in de vorm van een sterke alliantie onze gezamenlijke klanten in staat te stellen om Zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te wonen en te leven. BrabantLeven staat hierbij voor een kwalitatief hoogwaardig en onderling afgestemd aanbod van producten en diensten en voor keuze en gemak op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Beleidsontwikkeling en beïnvloeding van buiten We staan als maatschappelijke onderneming midden in de dynamiek van de samenleving. Dat betekent dat we permanent worden beïnvloed door ontwikkelingen in onze omgeving. De houding van klanten, woonwensen en de positionering van organisaties zijn constant in beweging. Het speelveld en de spelregels veranderen continu. We krijgen hierbij reacties en signalen van onze klanten en belanghouders die we wegen en evalueren. Op basis hiervan stellen we doelen of beleidsuitgangspunten bij. Dit resulteert in een continu proces van afwisselend naar buiten en naar binnen kijken. Niet alleen worden we beïnvloed door ontwikkelingen in onze omgeving, ook proberen wij bewust onze omgeving te beïnvloeden. Organisatie ZorgGoedBrabant is een bestuurlijke stichting en heeft geen eigen personeel in dienst. Alle werkzaamheden voor ZorgGoedBrabant worden geleverd door BrabantWonen. Dat is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. In onderstaande figuur zijn de verhoudingen tussen BrabantZorg, BrabantWonen en ZorgGoedBrabant weergegeven. De huurcontracten hebben betrekking op het intramurale zorgvastgoed. Klanten van de servicewoningen hebben een individuele huurovereenkomst met ZorgGoedBrabant. 10 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

11 1.3 Belanghouders Beide moederorganisaties 1 hebben belanghouders benoemd. Deze formele belanghouders zijn ook belanghouder van ZorgGoedBrabant. De contacten met belanghouders en hun beïnvloeding loopt via de moederorganisaties. 1 De moederorganisaties van ZorgGoedBrabant zijn BrabantZorg en BrabantWonen. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

12 2 Organisatie-inrichting, transparantie en goed bestuur 2.1 Aedescode en Governancecode Aedescode ZorgGoedBrabant is in formele zin een corporatie. De uitvoeringsorganisatie ligt bij BrabantWonen. Zij is lid van Aedes, onderschrijft de Aedescode en voldoet aan de normen die erin zijn vastgelegd. Datzelfde geldt voor ZorgGoedBrabant. Governancecode Op initiatief van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de commissie-winter een Governancecode geformuleerd voor de corporatiesector. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij corporaties. De code is geaccepteerd en is per 1 januari 2007 van kracht. Met de ondertekening van de Aedescode onderschrijven we ook de Governancecode. De code gaat uit van het principe pas toe of leg uit. In dit jaarverslag geven we hieraan invulling. In 2007 hebben we de governance van ZorgGoedBrabant vorm gegeven (zie het verslag van het bestuur). De governancestructuur van BrabantWonen is hiervoor de basis, met de Governancecode als uitgangspunt. 12 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

13 2.2 Verslag van de Raad van Commissarissen Hierbij bieden wij u de door het bestuur van ZorgGoedBrabant opgemaakte jaarrekening over 2008 aan. Deze omvat de winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij behorende toelichting, alsmede het volkshuisvestingsverslag over het afgelopen boekjaar. Deze jaarrekening is door PriceWaterhouseCoopers Accountants NV, gecontroleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de accountantsverklaring die u in dit verslag op pagina 22 aantreft. Wij verlenen onze goedkeuring aan dit jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en bijbehorende jaarrekening. Samenstelling Raad De Raad van Commissarissen (RvC) houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ZorgGoedBrabant. Het betreft hier voornamelijk de weerbaarheid van het vermogen (de financiële continuïteit), de rechtvaardigheid van de uitgaven (de legitimiteit) en het functioneren van het bestuur. Daarnaast fungeert de raad als klankbord en adviseur voor het bestuur. Als basis voor het eigen functioneren en de relaties met het bestuur maakt de RvC gebruik van een reglement. Dit reglement is een aanvulling op de statutaire bepalingen. De RvC bestaat uit zes leden, die voor een periode van vier jaar benoemd zijn en die voor een volgende zittingstermijn van vier jaar kunnen worden herbenoemd. Op 20 april 2007 is de heer D.J. Noy benoemd. Vier leden zijn benoemd bij het passeren van de statuten d.d. 21 december Op 26 juni 2008 kwam de juridische fusie van ZVOM en Welstaete tot stand, vanaf 1 juli 2008 ging deze organisatie verder onder de naam BrabantZorg. Wijzigingen in de samenstelling RvC ZorgGoedBrabant in 2008: Op 29 mei 2008 is mevrouw dr. M.J.M. Adriaansen benoemd als lid RvC vanuit de huurdersvereniging ZVOM/Welstaete. De heer drs. P.M.J. Beckers is op 26 november 2008 afgetreden als voorzitter RvC BrabantWonen en daarmee ook als lid van de RvC van ZorgGoedBrabant. De RvC van BrabantWonen heeft op 26 november 2008 de heer ing. J.C.J. Reijers benoemd als nieuw lid. De heer ing. J.C.J. Reijers is in februari 2009 op voordracht van de RvC BrabantWonen benoemd als nieuw lid RvC ZorgGoedBrabant. ZorgGoedBrabant is een zelfstandige, in juridische zin nevengeschikte entiteit. Voor BrabantZorg en BrabantWonen wordt het ervaren als een gezamenlijke dochterorganisatie. De Raad van Commissarissen van ZorgGoedBrabant is krachtens de statuten samengesteld uit twee leden die afkomstig zijn vanuit de Raad van Commissarissen van BrabantWonen, twee leden die afkomstig zijn vanuit BrabantZorg en twee leden op voordracht van de huurderorganisaties. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

14 Op voordracht van RvC BrabantWonen RvC BrabantWonen RvC BrabantWonen Huurdersvereniging 5 BrabantWonen Huurdersvereniging BrabantZorg RvT BrabantZorg RvT BrabantZorg Lid dhr. drs. P.M.J. Beckers vacature 2 per dhr. W.T.G. Bens MBA / vice-voorzitter 3 dhr. drs. ing. R.W.M. Rottier mw. dr. M.J.M. Adriaansen dhr. D.J. Noy / voorzitter 4 dhr. prof.dr. E. Piëst Geboorte datum Sinds (volgens KvK) Aftredend en herkiesbaar bij moederorganisatie Aftredend en niet herkiesbaar Vacature is ingevuld door de benoeming van de heer Reijers vanuit de RvC BrabantWonen in februari Is vice-voorzitter voor een periode van 4 jaar. Daarna wordt vice-voorzitter geleverd vanuit RvC-leden van BrabantZorg. 4 Is voorzitter voor een periode van 4 jaar. Daarna wordt voorzitter geleverd vanuit RvC-leden van BrabantWonen. 5 Lid als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de statutenwijziging d.d ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

15 De RvC is van mening, dat alle relevante deskundigheden vertegenwoordigd zijn, die in staat zijn om onafhankelijk toezicht te kunnen houden op het bestuur. Alle commissarissen vanuit de Raad van Toezicht BrabantZorg zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen), alle commissarissen vanuit de RvC BrabantWonen zijn lid van het VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties). Werkwijze Bij het inrichten van de governancestructuur is rekening gehouden met het feit dat het bestuur van ZorgGoedBrabant in stemverhouding paritair is samengesteld uit het bestuur van BrabantWonen en BrabantZorg. Verder is van belang dat BrabantWonen alle uitvoerende werkzaamheden verricht. ZorgGoedBrabant is als entiteit noodzakelijk om de formele organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen correct in te richten, maar is geen merknaam die we naar klanten toe gebruiken. ZorgGoedBrabant heeft de Aedescode ondertekend en kent voor haar klanten en leveranciers een integriteitbeleid, een klachtenprocedure en een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast een reglement voor Raad van Commissarissen, een bestuursreglement, een reglement voor de voordracht van huurdersleden, een statuut nieuwbouw en herstructurering en een financieel statuut. Om aan de Governancecode te voldoen is in 2008 door de RvC van ZorgGoedBrabant het integriteitsbeleid en de klokkenluidersregeling, de cyclus van planning en control en het inkoop- en aanbestedingsbeleid goedgekeurd. Mede omdat BrabantWonen de naar klanten toe herkenbare organisatie is die alle diensten verricht, hebben we bij de inrichting van de governancestructuur aangesloten bij de governancestructuur van BrabantWonen. De Raad heeft in het verslagjaar vier maal volgens een vooraf vastgesteld schema en aanvullend nog eenmalig in juni vergaderd. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft het Bestuur een vooroverleg met de voorzitter. Naar aanleiding van dit gesprek wordt de agenda definitief samengesteld. Ter voorbereiding van de vergaderingen wordt de Raad voorzien van de reguliere informatiestukken als: jaarrekening en begroting; kwartaaloverzichten. Het bestuur, bestaande uit vier personen, was bij de RvC-vergaderingen tot november voltallig aanwezig. De RvC heeft op verzoek van het bestuur ter vergadering op ingestemd met de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het bestuur bij een RvC-vergadering. Deze vertegenwoordiging zal bestaan uit de heer drs. A.C.M. van Osch en de heer ir. H.M.H. Windmüller. In de vergadering in mei sloot, naast de externe accountant, ook de financieel directeur van BrabantWonen aan ter behandeling van de jaarrekening 2007 en het accountantsverslag Zelfevaluatie De Raad van Commissarissen heeft in 2008 een zelfevaluatie gehouden onder voorzitterschap en onder begeleiding van een externe deskundige. Zowel de individuele raadsleden als de bestuursleden hebben voor input gezorgd. De raad heeft nadrukkelijk stilgestaan bij de bijzondere situatie gezien de samenstelling in zowel de raad als het bestuur en het functioneren van de raad en het bestuur. De raad heeft hierbij een aantal aanbevelingen gedefinieerd met betrekking tot de informatievoorziening en terugkoppeling van investeringsbeslissingen richting de moederorganisatie en het functioneren van het bestuur. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

16 Besluiten Raad van Commissarissen benoeming vanuit de HuurdersBelangenVereniging van de bindende voordracht nieuw lid RvC mw. dr. M.J.M. Adriaansen; uitvoering van een jaarlijkse zelfevaluatie RvC o.l.v. een externe voorzitter. Goedkeuring bestuursbesluiten Een aantal (materiële) besluiten van het bestuur, zoals vastgelegd in de statuten en in het reglement van de RvC, is aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. De volgende bestuursbesluiten zijn door de Raad in 2008 goedgekeurd: cyclus van planning en control; integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling; inkoop- en aanbestedingsbeleid; investeringsbeslissing Maaszicht Grave; investeringsbeslissing Vita Nova; huurbeleid per 1 juli 2008; jaarrekening en accountantsverslag 2007; financieel statuut ZorgGoedBrabant; statuut Nieuwbouw en Herstructurering; bieding ziekenhuislocatie gemeente Oss en Veghel; het laten uitvoeren van een waardebepaling van het vastgoed stichting Welstaete; remuneratie RvC-leden ZorgGoedBrabant; samenwerkingsovereenkomst tussen BrabantZorg en BrabantWonen inzake Welstaete; principeovereenkomst verwerving Kruisherenklooster en kapel Uden; bieding pastorie Volkel; goedkeuring initiatief Zorghotel Uden; begroting en activiteitenplan Besproken onderwerpen Naast actuele ontwikkelingen en de goedkeuringsbesluiten kwamen de volgende onderwerpen in de Raad van Commissarisvergaderingen aan bod: LangeTermijnHuisvestingsPlan kwartaaloverzichten sturingsinformatie projecten honorering leden RvC Corporatie in Perspectief Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) tussenrapportage woningcorporatiestelsel, VROM solvabiliteitsoordeel verslagjaar 2007, CFV. Op 18 juni heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekening van 2007 besproken, goedgekeurd en décharge verleend aan het bestuur. Tijdens deze vergadering, waarbij zowel inhoudelijk als procedureel het jaarverslag is besproken, is vastgelegd dat de aanbevelingen van de externe accountant, die volgden vanuit de controle, in de toekomst vergezelt gaan met de reactie van het bestuur. In 2008 is de reactie op de aanbevelingen vervolgens in de eerstvolgende vergadering door de Raad behandeld. De door de accountant gemaakte aanbevelingen betreffen met name het kritisch volgen van de rendementen, de borgbaarheid van de toekomstige financieringen en de hoogte van de rentelasten in relatie tot de voorgenomen toekomstige financieringen. Het bestuur onderschrijft de noodzaak van de aanbevelingen. Doel ZorgGoedBrabant Belangrijkste doel van ZorgGoedBrabant is om; Mensen zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te laten wonen en leven. ZorgGoedBrabant levert hiertoe, samen met BrabantWonen de huisvesting met diensten. BrabantZorg levert hiertoe zorg en welzijnsarrangementen. 16 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

17 RvC en werkbezoeken/scholingsactiviteiten/extra bijeenkomsten De Raad was uitgenodigd voor de belanghoudersbijeenkomst van BrabantWonen op 5 juni 2008; het merendeel van de Raad was hierbij aanwezig. Op 8 december heeft voor de eerste keer de zelfevaluatie RvC ZorgGoedBrabant plaatsgevonden. Verbindingen Volgens de statuten van ZorgGoedBrabant kent deze stichting een verbinding met BrabantWonen en met BrabantZorg. Bij BrabantWonen wordt het functioneren van de externe accountant, welke ook de jaarrekening van ZorgGoedBrabant controleert, eens per 4 jaar beoordeeld. Leningen of garanties ZorgGoedBrabant verstrekt geen leningen of garanties aan leden van de RvC en het bestuur. Verder hebben in het boekjaar 2008 geen transacties plaatsgevonden met tegenstrijdig belang aangaande bestuur respectievelijk RvC. Persoonlijke gegevens bestuur en verantwoordelijkheden De heer ir. H.M.H. Windmüller (1959) is bestuurslid (50% stemrecht) en algemeen directeur van BrabantWonen. De volgende bestuursleden vanuit BrabantZorg hebben gezamenlijk 50% stemrecht: mevrouw drs. W.J.C.M. de Jong (1956), lid Raad van Bestuur BrabantZorg; de heer drs. A.C.M. van Osch (1955), lid Raad van Bestuur BrabantZorg; de heer drs. F.H. van de Werfhorst (1953), voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg. In het Bestuursreglement is de taakverdeling binnen het bestuur vastgelegd. Bezoldiging RvC en bestuur De bezoldiging van het bestuur en de RvC geschiedt door de moederorganisaties (BrabantWonen en Zorg voor Ouderen Maasland/Welstaete, per 1 juli 2008 BrabantZorg). De bezoldiging van het bestuur vanuit ZorgGoedBrabant bedraagt derhalve 0,-. Geen enkel lid van de RvC heeft in 2008 via ZorgGoedBrabant een bezoldiging ontvangen. In 2008 heeft de Raad op voorstel van het bestuur besloten om vanaf het jaar 2009 een bezoldiging van 2.000,00 te hanteren voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Deze bezoldiging is onafhankelijk van de financiële prestaties van ZorgGoedBrabant. Ir. D.J. Noy, voorzitter Raad van Commissarissen ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

18 2.3 Verslag van het bestuur ZorgGoedBrabant is in 2006 ontstaan vanuit een strategische samenwerking tussen BrabantWonen en Zorg Voor Ouderen Maasland (ZVOM)/ Welstaete. Deze verbinding heeft geleid tot een duurzaam geborgde samenwerking, tot de gezamenlijke inrichting van de toegelaten (dochter-) instelling ZorgGoedBrabant. De strategische samenwerking heeft als doel het herstructureren van verouderd intramuraal vastgoed, het verbeteren van de bestaande dienstverlening op het brede terrein van het wonen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. ZVOM en Welstaete zijn eind 2006 bestuurlijk gefuseerd en hebben afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijk organisatorische fusie. Deze inzet is per 1 juli 2008 afgerond met het ontstaan van BrabantZorg, een brede ouderenzorgdienstverlener met 24 locaties waarin zich even zovele dienstencentra (verzorg- en of verpleegtehuizen) bevinden, ruim 600 servicewoningen en twee expertisecentra. BrabantZorg, werkt met collega s in de regio s Maasland, Uden en Veghel. BrabantWonen en BrabantZorg, de beide moeders van ZorgGoedBrabant, hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de oprichting van het overkoepelende label BrabantLeven. Samen zijn we in gesprek gegaan met gemeenten en welzijnsinstellingen in de optelsom van onze werkgebieden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een viertal welzijnsorganisaties het traject hebben ingezet om gezamenlijk BrabantWelzijn te vormen. In 2008 zijn twee van de vier welzijnsorganisaties gefuseerd. Het doel is een sterke alliantie die onze gezamenlijke klanten in staat stelt om Zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te wonen en te leven. BrabantLeven staat hierbij voor een kwalitatief hoogwaardig en onderling afgestemd aanbod van producten en diensten, voor keuze en gemak op het terrein van wonen, welzijn en zorg. We staan als maatschappelijke onderneming midden in de dynamiek van de samenleving. Dat betekent dat we permanent worden beïnvloed door ontwikkelingen in onze omgeving. De houding van klanten, woonwensen, de positionering van organisaties, is constant in beweging. Het speelveld en de spelregels veranderen. We krijgen hierbij reacties en signalen van onze klanten en belanghouders. Deze wegen we en evalueren we. Tenslotte stellen we op basis hiervan doelen of beleidsuitgangspunten bij. Dit resulteert in een continu proces van afwisselend naar buiten en naar binnen kijken. Hierbij worden we beïnvloed door ontwikkelingen vanuit onze omgeving en proberen wij bewust onze omgeving te beïnvloeden is het jaar waarin de implementatie van het dienstverleningscontract tussen ZorgGoedBrabant en BrabantWonen centraal stond. Vanaf januari 2007 verzorgt BrabantWonen alle klantgebonden, vastgoedgebonden en organisatiegebonden activiteiten voor ZorgGoedBrabant is het jaar waarin we een aantal herstructurerings- en nieuwbouwprojecten voortvarend hebben opgepakt. In 2008 hebben we vanuit de entiteit ZorgGoedBrabant voor bijna 90 miljoen aan investeringsbeslissingen genomen. Het afgelopen jaar hebben we daarnaast tenslotte gewerkt aan de voorbereiding van het positioneren van het vastgoed van Welstaete en aan onze plannen voor de samenwerking tussen BrabantWonen, BrabantZorg en BrabantWelzijn onder het label BrabantLeven. Beleid en strategie Het beleid en de visie op specifiek zorgvastgoed start met een visie op zorg. In dat verband is van belang om te vermelden dat BrabantZorg een lange termijn huisvestingsplan heeft vastgesteld waarin met name de kwantitatieve opgave voor de komende jaren in kaart is gebracht. Hieruit blijkt dat ZorgGoedBrabant nog een behoorlijke opgave heeft voor het realiseren van, met name geclusterde zelfstandige woningen/onzelfstandige eenheden met zorg- en welzijnsinfrastructuur. 18 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

19 Daarnaast blijkt een geweldige opgave om onze gezamenlijke klanten in de bestaande woningvoorraad te voorzien van laagdrempelige toegang tot welzijn en zorg. Het is niet voor niets dat het gezamenlijk geformuleerde doel voor BrabantLeven is om; Mensen zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te laten wonen en leven. In de komende periode zullen we in het kader van BrabantLeven, samen met BrabantWonen, BrabantZorg en BrabantWelzijn werken aan een meer kwalitatieve benadering van de toekomstige opgave. In 2008 heeft het accent gelegen op de praktische organisatie van het technisch, sociaal en financieel beheer en het opstarten en verder brengen van een aantal nieuwbouwbouwprojecten. Aangezien BrabantWonen de feitelijke beheer en ontwikkelwerkzaamheden verricht verwijzen we voor wat betreft het beheer, de leefbaarheid en veiligheid in de wijken, de wijze waarop we omgaan met bewonersgroepen, etc. naar het algemene beleid en de visie van BrabantWonen. Bij deze jaarrekening hebben we een meerjarenplan gemaakt waarin we een doorkijk en financiële vertaling geven van de ingeschatte werkzaamheden op het terrein van het technisch beheer (renovatie en onderhoud), sociaal en financieel beheer en de nieuwbouw en herstructureringsprojecten. In de komende periode zal worden gewerkt aan het verfijnen van een integrale beleidsvisie. Belanghouders BrabantWonen en BrabantZorg zijn de organisaties die naar buiten treden. Beide organisaties hebben hun belanghouders benoemd. Voor ZorgGoedBrabant zijn daarmee de belanghouders van beide moederorganisaties in het werkgebied van ZorgGoedBrabant relevant. Het gaat hierbij om: De Colleges van B&W en relevante ambtenaren van alle gemeenten in de Regio Maasland Oss, de huurdervertegenwoordiging ZorgGoedBrabant, de woningcorporaties BrabantWonen en Woonmaatschappij Maasland, de welzijnsinstellingen Vivaan, Divers en Rigom, de zorgverleners BrabantZorg en STBNO (thuiszorg), de jongerenhulpverlening Oosterpoort, de verslavingszorg Novadic-Kentron, de bemoeizorg crisisopvang t Verdihuis, de Onafhankelijke Seniorenraad Oss, de politie, het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), ziekenhuis Bernhoven de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Dichterbij en de GGZ-Oost Brabant. Governancestructuur De governancestructuur heeft het afgelopen jaar zowel landelijk als binnen onze organisatie veel aandacht gehad. Begin 2007, meteen na de oprichting, hebben we de Aedescode ondertekend. We staan achter de daarin verwoorde ambities, positionering en rolopvatting van corporaties. In het verlengde van de Aedescode hanteren we de Governancecode. In 2008 hebben we gewerkt aan het verder inrichten van de Governancestructuur. We hebben in 2007 een Reglement Raad van Commissarissen, een Bestuursreglement, een Protocol Inkoop Accountantsdiensten en een Financieel Statuut vastgelegd. In 2008 hebben we hieraan toegevoegd een Inkoop en aanbestedingsbeleid, een Integriteitbeleid met klokkenluiderregeling en een Statuut Nieuwbouw en Herstructurering. ZorgGoedBrabant komt voort uit een strategische samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg. ZorgGoedBrabant is juridisch gezien nevengeschikt maar wordt beleidsmatig gezien als een gezamenlijke dochteronderneming van de beide moeders. Dat komt nadrukkelijk tot uiting in de Governancestructuur. Het bestuur van ZorgGoedBrabant wordt statutair, qualitate qua voor 50% gevormd door de rechtspersoon BrabantWonen en voor 50% door de rechtspersoon BrabantZorg. In de praktijk wordt dit ingevuld door de leden van de Raad van Bestuur van de moederorganisaties. Beloning, remuneratie, etc. van de leden van de Raad van bestuur van ZorgGoedBrabant behoort dan ook tot de verantwoordelijkheden van de beide moederorganisaties. Er is dan ook bijvoorbeeld geen sprake van aanvullende beloning vanuit de rechtspersoon ZorgGoedBrabant. ZorgGoedBrabant, Jaarverslag

20 Ook bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is statutair bepaald dat twee leden van de Raad voortkomen uit de gelederen van de Raad van Toezicht van BrabantZorg en twee leden uit de gelederen van de Raad van Commissarissen van BrabantWonen. Daarnaast wordt een tweetal leden benoemd op basis van een bindende voordracht van de huurderorganisatie. In het kader van de Governancestructuur is van belang om te vermelden dat ZorgGoedBrabant een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten met BrabantWonen voor alle vastgoedgebonden, klantgebonden en organisatiegebonden dienstverlening. Verder heeft ZorgGoedBrabant met BrabantZorg huurcontracten gesloten voor het intramurale vastgoed. Daarnaast is ten slotte een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen BrabantWonen en BrabantZorg. Hierin hebben we onze ambities vastgelegd voor onze gezamenlijke droom, BrabantLeven, en regels vastgelegd voor de eventuele ontvlechting van ZorgGoedBrabant. Klachtencommissie ZorgGoedBrabant heeft dezelfde onafhankelijke klachtencommissie als BrabantWonen. Deze klachtencommissie heeft een dubbele functie. De procedure en de daarbij behorende behandeling zien we enerzijds als het sluitstuk van het waarborgen van onze externe dienstverlening. Daarnaast heeft de klachtencommissie een functie in het tot stand komen van de nodige checks and balances van onze dienstverlening. De klachtencommissie maakt jaarlijks voor het bestuur een verslag van haar werkzaamheden. Het is een integraal verslag van de behandelde klachten over zowel ZorgGoedBrabant als BrabantWonen. Gezien het feit dat de klachtencommissie geen klachten gericht aan ZorgGoedBrabant heeft ontvangen, is in dit jaarverslag slechts een beknopt verslag van de klachtencommissie opgenomen. Voor een uitgebreider verslag van de klachtencommissie verwijzen wij naar het jaarverslag van BrabantWonen. Samenstelling De samenstelling van de klachtencommissie was per ultimo 2008 als volgt: naam functie Benoemd per Herbenoemd per De heer ir. M.A.G. van der Sanden voorzitter mei 2000 januari 2003 en januari 2007 Benoemd tot januari 2011 Herbenoembaar tot nee De heer A.J. Auwens lid mei 2000 mei 2008 mei 2012 nee Mevrouw H.P.C. Vugts lid mei 2000 januari 2003 en januari 2007 januari 2011 Nee De heer mr. J.E. Lenglet lid september 2006 Mevrouw mr. M.A. Rosenbrand-Biesheuvel lid november 2006 mei 2008 mei 2012 novem ber 2013 november 2007 november 2011 novem ber 2014 Huurcommissie Bij geschillen met haar huurders kent ZorgGoedBrabant een klachtenprocedure. Dit is een intern traject waarbij we zoeken naar een oplossing. Indien we er niet uit komen met een klant, heeft deze de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de onafhankelijke klachtencommissie van BrabantWonen of bij de kantonrechter. Daarnaast kunnen klanten zich bij bepaalde geschillen wenden tot de huurcommissie. Zij doet uitspraak in geschillen over huurprijzen, onderhoudsgebreken en servicekosten. In 2008 zijn geen zaken aan de huurcommissie voorgelegd. 20 ZorgGoedBrabant, Jaarverslag 2008

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Opdrachtgever: Stichting Idealis ECORYS Nederland BV Christine Oude Veldhuis Sandra Groot Ton Lensen Rotterdam, 30 september 2008 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie